Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 122 (1343) • S^mb[t[, 30 mai 2009 • 16 pagini

Spitalele boto\[nene nu mai au bani de medicamente Pagina 5

Lefuri mai mari pentru parlamentari Pagina 4

„Prima cas[”, „prima” deziluzie pentru boto\[neni Bancherii \i sindicali\tii nu cred ]n reu\ita programului la Boto\ani. Situa`ia financiar[ a jude`ului \i veniturile mici ale popula`iei sunt principalele piedici. Pagina 16

2.000 de salaria`i disponibiliza`i }n urma disponibiliz[rilor colective ce au avut loc din noiembrie 2008 \i pân[ ]n prezent, aproximativ 2.000 de salaria`i au r[mas f[r[ un loc de munc[. Cei mai mul`i dintre ei lucrau ]n domeniul construc`iilor \i confec`iilor.

Pagina 4


Eveniment 2

S@mb[t[, 30 mai 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Cinismul... tradi`ional Sper s[ nu fiu interpretat gre\it ]n ceea ce voi spune, dar privind cu aten`ie ]n istorie ve`i g[si confirmarea celor afirmate. Ca popor ne-am n[scut ]n urma unor r[zboaie de cucerire, care au avut ca prim[ manifestare violen`a, s[ fim pu`ini cinici am putea spune c[ suntem rodul unui viol, romanii s-au dat la daci, care, dup[ ce-au opus o oarecare rezisten`[, au cedat... teritoriile, resemnându-se \i retr[gându-se timizi ]n singur[tate. De acolo, din creierul mun`ilor, pân[ s-a conturat cu adev[rat personalitatea tân[rului vl[star, adic[ a româna\ului, ne-am tot h[r`uit cu tot felul de cotropitori, trimi`ându-le s[ge`i ]n loc de bezele. Nici romanii, ce-au desc[lecat pe aceste meleaguri, care apoi ne-au fost ori mam[ ori tat[, nu erau mai breji, istoria uneori spune c-ar fi fost doar ni\te simple scursuri latine, nu adev[ra`ii f[uritori de civiliza`ie \i iubitori de cultur[. Da, suntem rezultatul acestui amestec straniu de entit[`i, s[ recunoa\tem, \i manifest[rile noastre prin veacuri au fost dintre cele mai ciudate; ba pline de blânde`e \i melancolie, ba controlate de barbarism \i cruzime, alteori f[r[ o expresie anume ]n lume. Datele istorice ]mi sus`in aceast[ afirma`ie, este deja binecunoscut[, \i chiar proverbial[, ospitalitatea româneasc[, aceasta fiind partea luminoas[ a genei na`ionale, dar la fel de cunoscut este \i faptul c[ uneori suntem barbari de-a binelea, am avut o pl[cere nebun[ s[ ne ucidem conduc[torii. Fapta noastr[ din decembrie ’89 este ultima de acest gen din istoria modern[ a lumii, gestul nostru a avut nuan`e feudale. Putem trage o concluzie: dup[ cum \tim, str[mo\ii no\tri nu s-au iubit, ]n lipsa erosului a ]nflorit din plin ura, a\a c[ la o anumit[ perioad[ de timp ]ncep s[ se manifeste doar instinctele primare, indiferent de nivelul nostru de educa`ie. Acest aspect este accentuat \i dac[ ne analiz[m pe plan spiritual. Cred c[ suntem sigurul popor din lume care avem ca nucleu germinativ spiritual, crima. Nu-i nici o glum[. Suntem tenta`i s[ ne l[ud[m c[ la baza fiin`ei noastre spirituale stau cele dou[ capodopere: „Miori`a” \i „Me\terul Manole”. Doresc s[ reamintesc un singur lucru: cele dou[ balade au ca ferment ideatic moartea prin violen`[, suntem tenta`i s[ evit[m ]n interpretare lor acest aspect \i s[ facem specula`ii pe alte idei, care, cic[, ne-ar reprezenta... de minune: toleran`a, resemnarea \i jertfa. Pove\ti. Atâta timp cât ne vom cosmetiza cu bun[ \tiin`[ fiin`a, vom r[mâne tributari adev[rului \i implicit, nou[ ]n\ine.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

Boschetar trimis ]n judecat[ pentru omor calificat Un b[rbat care frecventa mediul boschetarilor \i a comis o crim[ ]n luna martie a acestui an ]n zona G[rii din municipiul Boto\ani a fost trimis ]n judecat[ pentru s[vâr\irea infrac`iunii de omor calificat. Mihai Dasc[lu, ]n vârst[ de 33 de ani a fost ucis ]n b[taie ]n noaptea de 5 spre 6 martie, de c[tre doi prieteni de-ai s[i, crima având loc ]n zona G[rii municipiului Boto\ani. Cel ucis era originar din localitatea B[lu\eni. }n seara respectiv[, acesta a consumat alcool ]mpreun[ cu Cristina Gulu`[, Dumitru Vieru, cel trimis ]n judecat[, \i Ciprian Marius Varzar, ]n zona unui depozit de marf[. Mobilul crimei se pare c[ a fost un conflict spontan, iscat de o simpl[ ]njur[tur[. Dup[ ce au consumat cu to`ii alcool, victima i-ar fi ]njurat pe cei doi b[rba`i. Ofensa`i, Varzar \i Vieru au pus mana pe

ni\te buc[`i de lemn din apropiere \i au ]nceput s[-l loveasc[ pe Dasc[lu. Ulterior, ]n timpul anchetei, s-a stabilit c[ de\i ambii l-au lovit, cel care i-a aplicat lovitura fatal[ victimei a fost Vieru, dând-o cu capul de \in[. Mihai Dasc[lu a murit, iar femeia care era cu ei a fugit s[ anun`e Poli`ia.

La fa`a locului au ajuns atât un echipaj al Poli`iei municipiului Boto\ani, cât \i o echip[ de criminali\ti ai Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani, dar \i angaja`i ai Poli`iei feroviare. Ancheta a fost preluat[ de c[tre un procuror al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, care, cu ocazia audie-

rii celor doi agresori, dar \i a femeii, a stabilit filmul agresiunii. La finalizarea cercet[rilor, Dumitru Vieru a fost trimis ]n judecat[ pentru omor calificat, pentru c[ fapta sa a fost s[vâr\it[ ]n loc public, riscând acum o pedeaps[ cu ]nchisoarea cuprins[ ]ntre 15 \i 25 de ani. (D[nu` Rotariu)

Num[rul incendiilor Boto\[nenii, preg[ti`i a crescut din cauza ]n eventualitatea neglijen`ei producerii Boto\[nenii au avut nevoie de ajutorul angaja`ilor Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ (ISU) „Nicolae Iorga” Boto\ani luna trecut[ de dou[ ori mai mult fa`[ de luna aprilie 2008. Cele 122 de situa`ii de urgen`[, dintre care 87 incendii, ]nregistrate au f[cut ca cet[`enii s[-i cheme ]n sprijin pe pompieri, ]n medie, o dat[ la \ase ore. Fie pentru c[ le-a luat foc casa, depozitul de furaje, anexele din curte, vegeta`ia uscat[ de pe p[\une, ori pentru c[ nu puteau intra ]n cas[, sau s[-\i transporte rudele bolnave la spital, oamenii au sunat la 112 cerând ajutor. Pentru salvarea vie`ii \i a propriet[`ilor semenilor afla`i ]n situa`ii de urgen`[ (incendii, accidente rutiere, debloc[ri de u\i sau asan[ri de muni`ie), pompierii au luptat, cumulat, aproape 50 de ore. „Cre\terea de la 50 la 122 de situa`ii de urgen`[ a fost determinat[ de num[rul mare de incendii de miri\te \i de furaje generate de neglijen`a cet[`enilor care au l[sat nesupravegheate focurile f[cute pentru a distruge resturile vegetale adunate de prin gospod[rie sau vegeta`ia uscat[ de pe terenurile agricole. ]n aceste ]mprejur[ri, s-au produs 31 de incendii de miri\ti sau gropi de gunoi \i 11 incendii la depozitele de furaje. Copiii au provocat ]n luna aprilie 16 incendii, din care 10 la depozitele de furaje din gospod[ria p[rin`ilor. Pagubele produse de ace\tia au fost esti-

mate la 97.550 din 253.831 lei, valoarea total[ a bunurilor distruse de fl[c[ri ]n luna aprilie”, a explicat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al ISU Boto\ani. Alte 13 incendii au fost provocate de persoane iresponsabile iar cinci buc[t[rii au fost incendiate de aparatele de g[tit l[sate ]n func`iune nesupravegheate. Pirotehni\tii au executat luna trecut[ patru misiuni, fiind transportate ]n poligonul Cop[l[u o grenad[, o bomb[ de arunc[tor, un arunc[tor de grenade \i un cartu\, muni`ie descoperit[ de boto\[neni ]n timp ce executau s[p[turi. Tot ]n aceea\i perioad[, \ase boto\[neni au fost salva`i dup[ ce pompierii au intervenit fie pentru descarcerarea acestora dintre fiarele contorsionate ale unor ma\ini implicate ]n accidente rutiere, fie pentru transportarea din apartament la ambulan`[. „}n luna aprilie, personalul Inspec`iei de Prevenire a executat 232 de controale la localit[`i, institu`ii publice, operatori economici \i persoane fizice din jude`ul Boto\ani, fiind constatate 282 de deficien`e, dintre care 141 au fost ]nl[turate pe timpul controalelor. Pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea situa`iilor de urgen`[, au fost aplicate 141 de sanc`iuni contraven`ionale, dintre care 47 amenzi ]n valoare de 27.200 lei”, a mai declarat Dorina Lupu. (D[nu` Rotariu)

unui cutremur

Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani a organizat de la ]nceputul anului peste 140 de exerci`ii de simulare ]n caz de cutremur \i incendiu ]n 35 de gr[dini`e, 61 de \coli \i licee, 23 de spitale, 11 b[nci \i nou[ centre de plasament. Exerci`iile au un scop dublu. Pe de o parte, de perfec`ionare a deprinderilor salvatorilor pentru organizarea, conducerea \i executarea interven`iei operative ]n situa`ii de urgen`[, iar pe de alt[ parte, de a-i ]nv[`a pe boto\[neni cum s[\i protejeze via`a ]n timpul unui cutremur sau incendiu. „De\i jude`ul Boto\ani este expus unui risc mediu \i chiar redus datorat ]n principal undelor seismice ale cutremurelor produse ]n

zona Vrancea, cet[`enii trebuie s[ cunoasc[ metodele corecte de comportare la cutremur. |i asta pentru c[ ]n lume, zilnic se produc zeci de cutremure cu magnitudine de pân[ la \ase grade, iar nu de pu`ine ori boto\[nenii s-au aflat, dac[ nu printre victime, printre cei care au resim`it efectele seismelor”, a men`ionat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al ISU Boto\ani. Exerci`iile s-au desf[\urat ]n baza Planului de preg[tire a popula`iei ]n domeniul situa`iilor de urgen`[ pe teritoriul jude`ului Boto\ani ]n anul 2009 aprobat de prefectul jude`ului Cristian Roman, pre\edintele Comitetului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[. (D[nu` Rotariu)


Eveniment S@mb[t[, 30 mai 2009

3

Autorit[`ile se mobilizeaz[ pentru salvarea culturilor agricole Comitetul pentru Situa`ii de Urgen`[ Boto\ani a aprobat ieri planul de m[suri pentru diminuarea efectelor secetei \i/sau caniculei ]n anul 2009. Reprezentan`ii CJSU s-au reunit de urgen`[ dup[ ce ]n ultimele s[pt[mâni, din cauza lipsei precipita`iilor, majoritatea culturilor, atât de prim[var[, cât \i de toamn[, risc[ s[ fie compromise. Potrivit informa`iilor furnizate de directorul executiv al Direc`iei pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ (DADR), situa`ia ]n jude`ul Boto\ani este ]nc[ stabil[, fiind ]n pericol de a fi afectate de secet[ aproximativ 30-40% din culturi. „Deocamdat[ nu este atât de grav, au fost afectate ]ns[ nu ]n propor`ie foarte mare cele dou[ culturi de prim[var[ \i de toamn[. La cele de prim[var[ s-a constatat o r[s[rire neuniform[, iar la cele de toamn[, o stagnare a cre\terii lor. Noi ]n continuare inventariem \i evalu[m prin comisiile teritoriale starea culturilor. Noaptea trecut[ (joi, n.r.) a mai plouat pu`in, deci deocamdat[ situa`ia nu este extraordinar de grav[”, a declarat Cristian Deliba\. S-a pus ]ns[ ]n discu`ie problema sistemelor de iriga`ii, care practic exist[ pe teritoriul jude`ului Boto\ani, ]ns[ ]n cea mai mare parte sunt nefunc`ionale de ani buni. La ora actual[, doar ]n dou[ loca`ii culturile pe câteva sute de hectare sunt irigate prin sisteme specia-

mita capacit[`ii maxime a instala`iilor de recirculare ]n scopul economisirii apei consumate, inventarierea tuturor debitelor de ap[ disponibile pe cursurile de ap[ pentru orice fermier care dore\te s[ asigure irigarea culturilor, executarea controlului ]n scopul reducerii consumurilor de ap[ potabil[ pentru activit[`i care nu necesit[ ap[ de aceast[ calitate la agen`ii economici, ferme zootehnice sunt doar câteva din m[surile care vor fi luate ]n urm[toarea perioad[.

DESP{GUBIRI DOAR PENTRU CEI CARE S-AU ASIGURAT le de irigare. „Asigur[m irigarea culturilor prin dou[ sisteme ]n Curte\ti, pe 150 de hectare \i ]n Conce\ti-Hude\ti, pe 600 de hectare. Problema este c[ nici nu am avut solicit[ri de la autorit[`ile locale de a asigura irigarea culturilor prin acelea\i metode ca la Curte\ti sau Conce\ti, \i de asemenea, sistemele de irigare care exist[ pe teritoriul jude`ului sunt uzate \i moral, au fost \i furturi multe \i este foarte greu s[ reabilit[m un sistem de irigare ]n aceste condi`ii”, a precizat un reprezentant al ANIF Boto\ani. Pre\edintele Consiliului Jude`ean Mihai ~âbuleac a solicitat o evaluare a st[rii sistemelor de iriga`ii nefunc`ionale din Boto\ani ]n vederea g[sirii unei solu`ii comune de repunere ]n func`iune a acestora. „}n ceea ce prive\te aceste sisteme de iriga`ii, nu s-a ac`ionat corect \i s-a dat dovad[ de nep[sare pe acest segment. A\ dori ca pân[ pe 15 iunie, când este termenul de evaluare a st[rii sistemelor de iriga`ie \i prezentarea propunerilor pentru reabilitare \i punere ]n func`iune, s[ parvin[ \i Consiliului Jude`ean un do-

cument. S[ vedem ]n ce m[sur[ putem atrage bani europeni pentru c[ ]n fiecare var[ constat[m c[ avem nevoie de aceste sisteme, ]ns[ trece anul \i iar nu facem nimic”, a spus Mihai ~âbuleac. Pe lâng[ depistarea \i g[sirea solu`iilor de punere ]n func`iune a siste-

Energie electric[ pentru locuin`ele din zonele afectate de inunda`ii }n cadrul \edin`ei comitetului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[ Boto\ani, s-a reu\it alocarea unor sume ]n zonele ce anul trecut au fost afectate de inunda`ii. Din p[cate, solicit[rile venite din zonele afectate dep[\esc posibilit[`ile actuale, fiind aloca`i numai o parte din banii solicita`i. Astfel, peste treizeci de mii de lei noi au fost aloca`i pentru aproape 40 de locuin`e din zonele Hude\ti \i Hili\eu Horia. }n acest fel, s-a r[spuns solicit[rii venite din partea Comitetului

Contesta`ii f[r[ efect la teza de matematic[ Elevii boto\[neni care au depus contesta`ii la teza cu subiect unic de matematic[ nu au avut \anse s[ ob`in[ note mai mari. Din datele prezentate de Ana B[rcule`, inspector \colar general adjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), au fost depuse zece contesta`ii, dintre care \apte au fost din partea

elevilor din clasa a VII-a. „Din cele \apte contesta`ii la clasa a VII-a, nici una nu a suferit modificarea notei, situa`ia r[mânând aceea\i de ]nainte de recorectare. La clasa a VIII-a, din cele trei contesta`ii numai una a avut nota m[rit[ ]n favoarea elevului, cu un punctaj cuprins ]ntre 0.50 \i 1.00

melor de iriga`ie, au mai fost aprobate o serie de m[suri de diminuare a efectelor secetei: identificarea \i evaluarea permanent[ a situa`iei surselor de ap[, cre\terea gradului de recirculare efectiv[ a apei ]n procesele tehnologice ale operatorilor economici pân[ la li-

Singura \ans[ a fermierilor sau a agricultorilor de a fi desp[gubi`i ]n urma secetei este de a-\i fi asigurat culturile la o societate de profil. Numai ]n aceste condi`ii, Guvernul României poate s[ aloce sume ]n acest sens. „}n primul rând, legea 381 care reglementeaz[ desp[gubirile prevede c[ desp[gubirea culturilor se face nu-

mai dac[ acele persoane fizice sau juridice sunt asigurate la societ[`ile de asigur[ri. Numai ei pot beneficia de desp[gubiri de la Guvern. Practic, omul nu se asigur[ pentru c[ atât timp cât vor exploata terenul pe 0,30 ari, nici nu este interesat s[ se asigure deoarece culturile sunt pu`ine, asigur[ri sunt \i au fost la societ[`ile mari care exploateaz[ terenurile \i \tiu ce ]nseamn[ s[ nu fie desp[gubi`i pe suprafe`e importante de p[mânt”, a ar[tat Deliba\. Acesta sus`ine c[ cel mai probabil num[rul celor care ]\i vor asigura culturile ar putea cre\te semnificativ ]n condi`iile ]n care exist[ experien`a anului trecut, când boto\[nenii din localit[`ile afectate de inunda`ii au r[mas \i f[r[ culturi \i f[r[ bani drept desp[gubire. „Atunci nu au fost asigura`i \i nu au putut fi desp[gubi`i dup[ inunda`ii. Pe viitor le recomand s[ ]\i asigure culturile. Probabil va deveni obligatorie aceast[ asigurare ]n produc`ia agricol[”, a mai spus reprezentantul Direc`iei Agricole. (Monica Aionesei)

puncte”, a spus Ana B[rcule`. La clasa a VII-a din cele \apte contesta`ii depuse \ase au fost de la elevii de la unit[`ile \colare din mediul urban iar la clasa a VIII-a toate contesta`iile au provenit de la elevi din unit[`i din mediul urban. (Petronela Rotariu)

Local pentru Situa`ii de Urgen`[ Hili\eu-Horia privind alocarea sumei de 10.435,82 RON necesare achit[rii contravalorii lucr[rilor de bran\are efectuate de c[tre E.on Moldova \i sumei de 4.248 RON pentru executarea instala`iilor de alimentare cu energie electric[ ]n interiorul celor opt locuin`e noi construite pentru persoanele sinistrate, urmare a inunda`iilor din luna iulie 2008, suma total[ fiind de 14.683.82 RON. Totodat[, a fost onorat[ \i cererea venit[ din partea

Comitetului Local pentru Situa`ii de Urgen`[ Hude\ti privind alocarea sumei de 19.001,28 RON pentru executarea instala`iilor interioare pentru alimentare cu energie electric[ la un num[r de 29 locuin`e noi construite pentru persoanele sinistrate. Sumele vor fi repartizate ]n baza memorandumului aprobat de c[tre primul ministru al Guvernului României, la propunerea Ministerului Internelor \i Reformei Administrative, precum \i din sumele adunate din spon-

soriz[ri ]n contul Institu`iei Prefectului, special deschis pentru ajutorarea persoanelor sinistrate. Potrivit celor hot[râte ]n cadrul \edin`ei comitetului, ]n termen de 15 zile de la finalizarea lucr[rilor, consiliile locale ale celor dou[ comune trebuie s[ ]nainteze la Institu`ia Prefectului Boto\ani, situa`iile de lucr[ri \i procesele verbale de recep`ie a aliment[rii cu energie electric[ a celor 37 case nou construite. (Carmen Stanciu)

Vin banii pentru TVA-ul contractelor ISPA Autorit[`ile jude`ene au primit o veste bun[ de la Bucure\ti: Guvernul va asigura banii pentru TVA-ul aferent proiectelor europene ]n ceea ce prive\te programul ISPA. Reamintim c[ luna aceasta, ]n urma unei solicit[ri de la nivel central, mai marii jude`ului Boto\ani au transmis o list[ cu cele mai arz[toare probleme cu care se confrunt[ jude`ul. Reprezentan`ii Prefecturii, ]mpreun[ cu cei ai

Consiliului Jude`ean, au comunicat la Bucure\ti dou[ situa`ii problematice: problema privind asigurarea TVA-ului aferent investi`iilor sus`inute cu fonduri europene \i clarificarea situa`iei de la Dorohoi, cu privire la proiectul SAMTID – proiect ce la Boto\ani a e\uat \i din cauza unor dificult[`i de la nivel central. La una din probleme, r[spunsul a fost comunicat s[pt[mâna aceasta. „Avem

o confirmare de la Bucure\ti c[ pân[ la urm[ vom primi sumele pentru plata TVA-ului la cele dou[ contracte ISPA ca s[ le putem duce pân[ la cap[t. Nu ni s-a comunicat ]nc[ când vom primi sumele dar r[spunsul este favorabil”, a declarat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Valoarea TVA-ului se ridic[ la vreo dou[ milioane de euro. (Carmen Stanciu)


CMYK

Eveniment 4

S@mb[t[, 30 mai 2009

Lefuri mai mari pentru parlamentari Legea unic[ a salariz[rii ar aduce ]n buzunarul deputa`ilor \i senatorilor o indemniza`ie cu 800 de lei mai mare decât cea pe care o ]ncaseaz[ ]n prezent. }n aceste zile, Ministerul Muncii a propus sindicatelor grila unic[ de salarizare prin care ]n avantaj sunt tot parlamentarii, care ar urma s[ primeasc[ o leaf[ majorat[ cu 800 de lei. Calculele arat[ c[ ace\tia ar trebui s[ primeasc[ 12,95% salarii minime pe economie. }n luna decembrie a anului 2008, un deputat sau un senator aveau o indemniza`ie de 6.994 de lei, iar ]n urma major[rii acesteia o dat[ cu impunerea legii unice de salarizare, s-ar ajunge la suma de 7.770 de lei. }n rândul parlamentarilor boto\[neni, p[rerile privind majorarea salarial[ sunt ]mp[r`ite. De exemplu, cel mai reticent ]n a comenta de ce tocmai salariile parlamentarilor trebuie s[ creasc[, chiar \i pe timp de criz[, a fost senatorul PD-L Daniel Humelnicu. „}n condi`iile crizei actuale, nu \tim cum

va ar[ta proiectul Guvernului. Nu am v[zut nici un document, deci nev[zând nici un document cu privire la noile salarii, nu pot face nici un comentariu”, a spus senatorul democrat-liberal. }n schimb, opozi`ia sus`ine c[ atât timp când se consider[ c[ activitatea parlamentarului trebuie stimulat[ printr-o cre\tere salarial[, aceasta este bine venit[. „O cre\tere salarial[ pe timp de criz[ nu mi se pare normal[, dar dac[ actuala coali`ie de guvernare consider[ c[ parlamentarul are nevoie de mai mul`i bani pentru a-\i desf[\ura activitatea... Oricum, grupul parlamentar PNL va decide dac[ va sus`ine noua gril[ unic[ de salarizare”, a spus deputatul liberal Florin ~urcanu. Socialdemocratul Costic[ Macale`i, deputat de Boto\ani, sus`ine ]ns[ c[ de\i legea unic[ a salariz[rii le majoreaz[ indemniza`ia, aceasta se va aplica ]n cazul lor doar atunci când efectele crizei economice se vor diminua. Practic cel pu`in pân[ ]n 2010,

lefurile parlamentarilor vor fi primite ]n acela\i cuantum ca ]n prezent. „Guvernul a spus c[ ]n vreme de criz[, salariile mari vor fi ]nghe`ate, deci \i acestea

noi vor fi ]nghe`ate. Vom avea cu 800 de lei mai mult, dar nu acum, ci când vom avea cre\tere economic[. Cred c[ din 2010 se va ajunge la o u\oar[ cre\tere

economic[. Oricum, acum trebuie s[ avem decen`a s[ `inem cont de criz[ \i s[ r[mân[ salariile ]nghe`ate”, a spus deputatul PSD. (Monica Aionesei)

2.000 de salaria`i disponibiliza`i }n urma disponibiliz[rilor colective ce au avut loc din noiembrie 2008 \i pân[ ]n prezent, aproximativ 2.000 de salaria`i au r[mas f[r[ un loc de munc[. Cei mai mul`i dintre ei lucrau ]n domeniul construc`iilor \i confec`iilor. Din datele centralizate la nivelul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM), num[rul celor concedia`i ]n perioada noiembrie 2007 – aprilie 2008 nu era mai mare de 600 de persoane. }n perioada noiembrie 2008 – mai 2008 au fost ]nregistrate 1.964 de persoane concediate. Lipsa comenzilor pe pia`a intern[ \i extern[, dar \i a materiei prime, au fost motivele invocate ]n notificarea c[tre Agen`ie. Num[rul persoanelor disponibilizate se reg[se\te ]n num[rul \omerilor ]nregistra`i la nivelul jude`ului, la finalul lunii aprilie

fiind ]nregistrate 8.616 persoane f[r[ loc de munc[. Din cele 8.616 persoane ]nregistrate , 3.844 de persoane sunt \omeri indemniza`i iar 4.772 sunt persoane aflate ]n c[utarea unui loc de munc[ ]nscrise ]n eviden`ele agen`iei f[r[ a beneficia de drepturi b[ne\ti. Cel mai mult au fost afectate firmele de construc`ii \i confec`ii, dar au

ap[rut probleme \i la societ[`ile de comer`, fabricarea ceramicii sau mobilei. „}n cazul concedierilor colective, angajatorii au

obliga`ia s[ ne ]n\tiin`eze cu cel pu`in 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere ]n vederea adopt[rii unor m[suri pentru combaterea \omajului \i prevenirea efectelor sociale nefavorabile”, a declarat Brându\a Anton, inspector AJOFM. De asemenea, angajatorii sunt obliga`i s[ acorde preaviz, potrivit prevederilor Codului Muncii sau ale contractului colectiv de munc[, angaja`ilor care urmeaz[ s[ fie disponibiliza`i. Perioada ]n care angaja`ii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de AJOFM \i constau ]n informarea privind prevederile legale referitoare la protec`ia \omerilor \i acordarea serviciilor de ocupare \i de formare profesional[, plasarea pe locurile de munc[ vacante existente pe plan local \i instruirea ]n modalit[`i

de c[utare a unui loc de munc[, reorientarea profesional[ ]n cadrul unit[`ii sau prin cursuri de formare de scurt[ durat[, sondarea opiniei salaria`ilor \i consilierea acestora cu privire la m[surile de combatere a \omajului. Dac[ persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiaz[ de anumite avantaje, sunt si persoane care nu se v[d ]n niciun fel protejate de amenin`area \omajului. (Petronela Rotariu)

Noua echip[ preia \efia DSP Medicul Tamara Ciofu, ]mpreun[ cu echipa sa, se vor instala de luni la conducerea Direc`iei de S[n[tate Public[. Ministrul S[n[t[`ii Ion Bazac a emis ordinal privind numirea noii echipe manageriale la Direc`ia de S[n[tate Public[, ]nc[ de pe 25 mai, ]ns[ la Boto\ani a ajuns abia ieri. „Ordinul de numire a noii echipe a fost semnat pe 25 mai, ]ns[ abia vineri a sosit la Direc`ie. Nu \tim motivul“, a precizat Lidia Onofrei, purt[torul de cuvânt al DSP. Astfel, al[turi de aceasta vor ocupa func`ii de conducere medicul Gheorghe Apetroaie, care va fi director medical, director adjunct supraveghere programe va fi medicul Doina Botez. Medicul Stela Cre`u \i economistul Lila Lungulescu, vor completa echipa de conducere a DSP, ]n timp ce directorul interimar al DSP ]\i va relua func`ia de medic epidemiolog \ef al jude`ului. Directorul interimar Ecaterina Chihaia va trece pe postul de epidemiolog ]n cadrul Inspec`iei Sanitare de Stat. Ea a asigurat interimatul institu`iei aproape trei luni. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment S@mb[t[, 30 mai 2009

5

Spitalele boto\[nene nu mai au bani de pastile Din cauza fondurilor insuficiente primite, dar \i datorit[ faptului c[ institu`ia de asigur[ri de s[n[tate nu mai deconteaz[ cazurile realizate de peste norma impus[, cele mai mari unit[`i spitalice\ti din jude`ul Boto\ani ar putea ajunge ]n cel mai scurt timp ]n colaps financiar. „Suntem ]ntr-o situa`ie dificil[, c[ nici nu mai \tim ce s[ facem”. Aceasta este declara`ia dat[ de managerii de spitale atunci când sunt ]ntreba`i de bani. Dac[ ]n urm[ cu câteva luni, situa`ia cea mai critic[ din punct de vedere financiar era la Spitalul Jude`ean, ]n momentul de fa`[ ea s-a generalizat \i a cuprins aproape toate unit[`ile spitalice\ti. La Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie, conducerea unit[`ii a apelat la bun[voin`a

personalului angajat s[ aduc[ de acas[ materiale sanitare pentru pacientele asigurate. Asta pentru a nu pune pacientele s[ vin[ de acas[ cu „pachetul” necesar ]n vederea trat[rii. „Am cerut personalului s[ vin[ cu spirt, cu vat[ \i alte materiale sanitare necesare. Mai apel[m \i la sponsori. Am luat toate m[surile s[ reducem cheltuielile, ]ns[ bugetul nostru este pe zero la toate capitolele. Practic, primim de la Casa de asigur[ri doar bani de unde avem asigurate doar salariile. Acolo unde am considerat noi c[ se scurgeau banii ]n institu`ie, am luat toate m[surile ca s[ nu se mai fac[ acele cheltuieli. Nu pot l[sa ]ns[ gravidele la poart[, chiar dac[ nu sunt asigurate, iar casa nu pl[te\te pentru acestea. Situa`ia financiar[ din spital este pe pu`in spus drastic[. Nu \tiu ce vor s[ fac[ cu noi”, a declarat dr. Maria Olaru, directorul Maternit[`ii din Boto\ani. Ea spune c[ unitatea are neachitate datorii c[tre furnizori de luni de zile, numai pentru banala ampicilin[ exist[ o datorie neachitat[ de 1,5 miliarde lei. Spitalul acumuleaz[ datorii de 18 miliarde lei, la care se adaug[ \i penalit[`ile. Directorul

unit[`ii spitalice\ti spune c[ are redus drastic cheltuielile acolo deja furnizori care au amenin`at unde ele au putut fi reduse. S-a t[iat din salariile de merit, s-a unitatea cu darea ]n judecat[. redus num[rul analizelor mediSITUA~IE CRITIC{ cale, s-au redus convorbirile telefonice, dar \i alte cheltuieli. |I LA SPITALUL }n zadar ]ns[, pentru c[ datoriile se acumuleaz[. Numai la furJUDE~EAN nizorii de medicamente, datoAici, managerul unit[`ii a riile se ridic[ la peste dou[ mistrâns cureaua la maxim \i a liarde lei. Mai mult, Casa de

Asigur[ri de S[n[tate deconteaz[ ]n jur de 2.200 de cazuri, fa`[ de 3.300 câte erau ]nainte, fapt pentru care intern[rile refuzate sunt suportate din bugetul propriu al unit[`ii spitalice\ti. Unitatea are datorii de un milion de dolari. Situa`ie critic[ este \i la Spitalul de Copii “Sfânta Parascheva”. Directorul unit[`ii a refuzat s[ spun[ la

ce datorii a ajuns unitatea, ]ns[ a `inut s[ precizeze c[ situa`ia financiar[ a unit[`ii este dificil[. “Nu avem bani, iar situa`ia este dificil[, ca la toate spitalele”, a precizat Livia Mihalache. Aceea\i situa`ie este \i la Spitalul de Psihiatrie. La aceast[ unitate existau datorii vechi neachitate de ani de zile \i care ]n urm[ cu câteva luni dep[\eau 20 miliarde lei. |i la Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ au ]nceput problemele financiare. Conducerea unit[`ii spune c[ \i aici au ]nceput s[ se acumuleze datorii \i c[ multe dintre cazurile la care s-a intervenit cu ambulan`a nu au fost achitate de cas[. De partea cealalt[, reprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[ri de Asigur[ri de S[n[tate spun c[ bugetul este acela\i ca \i anul trecut la toate unit[`ile spitalice\ti \i c[ managerii spitalelor nu au de ce s[ se plâng[ de bani. “Fonduri sunt \i am dat la spitale acelea\i sume ca \i anul trecut. Nu au de ce s[ se plâng[”, a declarat Rodica Hu`uleac, pre\edintele casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. Ea spune c[ spitalele pot s[ ]\i sporeasc[ bugetul cu realizarea de venituri proprii. (L[cr[mioara Lupa\cu)

PUBLICITATE

Patronul Admir, câ\tig[tor la Premiile Comer`ului Tradi`ional Un exemplu despre cum s[ desf[\ori activitate de comer` profitabil[ ]n spa`ii mici, ni-l d[ patronul firmei SC Admir SRL Boto\ani, Ionel Ro\u, un aspirant la cel mai bun afacerist ]n domeniul comer`ului tradi`ional din România. Pentru al treilea an consecutiv, Ionel Ro\u a ob`inut din partea revistei Pia`a, premiul pentru cel mai eficient comerciant din categoria 0-100 mp, la Premiile Comer`ului Tradi`ional. Societatea Admir, nu doar c[ a reu\it s[ reziste pe pia`a boto\[nean[ timp de mai bine de 15 ani, ci mai mult decât atât, ]n ultimii

ani de`in[torul afacerii Admir a reu\it s[ ob`in[ premii pentru activitatea desf[\urat[ ]n urma unui concurs desf[\urat la nivel na`ional. „}n fiecare an ne reunim to`i comercian`ii tradi`ionali din `ar[, distribuitorii, produc[torii \i ]n baza rezultatelor financiare din anul precedent, se face un clasament. Rezultatul este ra-

portat la num[rul de angaja`i sau la suprafa`a magazinului, astfel fiind stabilit[ eficien`a acelei societ[`i. Eu am avantajul c[ am spa`ii foarte mici de vânzare \i, datorit[ acestui lucru \i a re-zultatelor financiare din 2007, tot câ\tig premiul pentru cel mai eficient comerciant pe suprafe`ele pân[ la 100 de metri p[tra`i”, a declarat Ionel Ro\u, de`in[torul afacerii Admir. Patronul societ[`ii Admir a mai ob`inut ]n acest an \i o men`iune. Este vorba de un premiu acordat pentru strategia de marketing folosit[ respectiv promo`iile din magazine (1+1 sau pre`uri reduse). „Mai sunt alte criterii de clasificare a comercian`ilor tradi`ionali: strategia de marketing folosit[ pentru m[rirea cifrei de afacere, tipul de magazin, dac[ e magazin specializat sau dac[ e

magazin universal, market. }n pia`a noastr[ suntem ajuta`i de o re`ea de hipermarketuri, orientat[ spre micii comercian`i. Pentru 2009, vizez marele premiu la sec`iunea Comer`ul Tradi`ional iar pentru a lua marele premiu, trebuie s[ câ\tigi dou[ sec`iuni ale concursului \i s[ \tii s[ exploatezi toate oportunit[`ile”, a completat Ionel Ro\u care a f[cut numeroase campanii de promovare ]n magazinele de`inute pe firma SC Admir SRL. }n acest sens, este de men`ionat \i ac`iunea preg[tit[ de Admir pentru ziua de 1 iunie, Ziua Copilului, c^nd copiii ]nso`i`i de p[rin`i care vor face cump[r[turi ]n magazinul Admir de pe strada George Enescu, Boto\ani, vor primi gratuit câte un suc. SC Admir SRL, firm[ ce are ca obiect de activitate comer`ul cu am[nuntul de produse alimentare \i nealimentare prin unit[`i proprii de desfacere \i-a ]nceput activitatea ]n 1994, având ca „principal” obiect de activitate comer`ul cu am[nuntul pe o mas[ metalic[ ]n intersec`ia bulevardului Prim[verii cu George Enescu. Treptat, de`in[torul firmei a trecut la tonet[, apoi la chio\curi \i ]n cele din urm[ la un minimarket de cartier. (Carmen Stanciu)

Dura LEX, sed LEX


Cultur[ 6

S@mb[t[, 30 mai 2009

Poemul matri`[ Paradoxal, poemele lui Dan Mircea Cipariu nu sunt supuse unei matri`e lirice, din contr[, sunt ]n afara oric[rei limite, imaginile vin ]n cascad[, se construiesc de la sine sub inciden`a propriilor nelini\ti, dar asta se ]ntâmpl[ numai dup[ primirea impulsului primar din partea eului r[zvr[tit. Sunt \i poeme atinse de adieri ludice, acest fapt nu atenueaz[ ]n nici un fel din gravitatea textului, nu colapseaz[ atmosfera hipersensibil[ configurat[, din contra, au chiar mai mult[ str[lucire, au un plus de mobilitate verbal[. Poetul, atunci când face vorbire de multiplicare, nu se refer[ nici ]ntr-un fel la repetabilitate, ci mai degrab[ la o amplificare a sentimentului cuprins ]n „\ablonul” poemului, la redimensionarea lui ]n raport cu tensiunea tr[irilor. St[rile suflete\ti \i accidentele interioare sunt asimilate unor matri`e destinale. De exemplu: frica, cu ]ntreg spectrul de temeri, este acel metaforic „\arpe de cuvinte din creier” care amprenteaz[ ]ntreaga existen`[, de la na\tere la moarte, se ]ncol[ce\te ]n gestica noastr[ zilnic[ luminându-ne cu discre`ie pasul ce urmeaz[ s[-l fa-

cem: „ne ]ntoarcem numai la certitudini / ne e fric[ de lista de e\ecuri / de sinucideri sociale de texte apocrife / un \ablontatuat ca un crin incandescent / imperial / pe carnea alb[ / pe carnea ]ntunecat[ / pe carnea transcendent[ / undeva vei g[si hazard / undeva vei pip[i lumina din diamant / undeva vei tr[i f[r[ voal. /” De foarte multe ori, poemele lui Dan Mircea Cipariu par supuse unei degringolade logice, numai c[-n realitatea liric[ ele r[spund unui sistem de ra`iuni fantasmagorice corelate eului r[v[\it de ]ntreb[ri, de aceea flexiunile interogative sunt expresia combustiei ce are loc la nivelul materiei ideatice, de aici \i diversitatea de teme abordate, expuse spectral pe ]ntregul orizont al vie`ii. Uneori g[se\te r[spunsuri, alteori poetul le las[ cu inten`ie ]ntr-un suspans dându-i posibilitatea cititorului s[ le „corecteze” pe m[sura ]n`elegerii textului. E un joc aparte, dar extrem de bine controlat de c[tre autor. Dan Mircea Cipariu e un poet inventiv, consumator de mult cotidian, \i nu orice fel de cotidian, ci numai partea spectaculoas[ a lui, dar, ]n

acela\i timp, r[mâne ]n permanen`[ conectat \i la straturile metafizice ale existen`ei. „t[i\uri reci ]n sintez[ / adrenalin[ \i zaruri: / bunjee jumping! / elasticul e gata s[ rup[ ]n dou[ memoria complice / for`a de atrac`ie sfâ\ie ]n direct / consumul de amintiri \i de sânge / «cine nu se arunc[ / ]n singur[tatea acestui text despre / atractorii stranii / nu se va g[si niciodat[!» / cite\ti / ]ntreb[rile te `in cât mai departe de zgârienori \i de stele / prin cartiere / sfâr\itul scandeaz[ netem[tor / eliberare \i bunjee jumping!”. Poetul las[ impresia c[ de`ine controlul ]n totalitate asupra propriilor tr[iri, ca \i cum ar fi un hipercerebral, ]ns[, oricând pot fi detectate impulsuri stranii care-i marcheaz[ poemele cu reflexii de dicteu. Poetul d[ dovad[ de lejeritate \i ingeniozitate ]n compunerea liric[, nu apar falii ]ntre ideile expuse, nici nu bruscheaz[ cuvântul spre ]mplinirea exprim[rii, totul curge de la sine, chiar dac[, cum am mai spus, imaginile vin ]n cascad[, sunt antrenate ]n discursul liric \i multe cuvinte din spa`iul tehnic, acestea nu tulbur[ ]n nici un fel masa textului, poemele

au rotunjime, sunt ]ntregi, sim`i c[ n-ar mai suporta nici cel mai mic adaos. Poeziile sunt mici bijuterii, f[r[ „corpuri str[ine”, au greutate, dar ]n acela\i timp sunt flexibile, verbul respir[ mobilitate, au o anumit[ gra`ie liric[. |i când vine vorba de lucruri pur tehnice, demonice sau flash-uri cotidiene, poemele exprim[ relaxare \i vioiciune: „liber-

tatea \i c[utarea ei printre submarine \i oglinzi / de afar[ prime\ti semne c[ Fiara vine tot mai curtenitoare c[tre tine / strigând ca saltimbacii / cu cei de la impozite \i taxe / cu cei de la strategii fatale / despre cum s[ ie\i din tine / numai din tine / f[r[ panic[ \i urm[ri sociale / re`eaua web cade / proiec`iile noastre de iubire eliberatoare r[mân / prin ziare \tirile toate g[uresc a\tept[rile / ca un revolver Colt / comandantul de umbre \i argin`i te someaz[: / un vis[tor mort mai bun decât unul viu?”. Poemele n[scute sub „ispitele \arpelui” au cea mai mare ]nc[rc[tur[ ideatic[, semnifica`iile \arpelui sunt dispuse spectral, sub semnul echilibrului, f[r[ a supralicita simbolul, alintându-l doar metaforic. „Eul cogitator” r[mâne permanent ]n expectativ[, nu se implic[ ]n combustia tr[irilor, filtreaz[ realitatea expunând-o ]n vitraliul Inimii. Singur[tatea ]i sun[ ]n suflet ca un clavecin, singur[tatea ]i provoac[ hemoragii de amintiri, lumea e tot mai atent[ la neputin`ele sale, iubirea \i frica ]i persecut[ ]n egal[ m[sur[ gândurile. |arpele ]i st[ culcu\it ]n creier disciplinându-i existen`a. „Poemul matri`[. A treisprezecea ispitire a \arpelui” mi se pare a fi poemul concluzie: „literatura ]`i e infectat[! Via`a ]`i e infectat[! / ]ntunericul ]`i e multiplicat prin oglinzi / \arpele toarn[ venin \i avertismente / peste incertitudinea de-a fi / \arpele e discobolul din creier care-mi arunc[ soarele \i limbajul / ]n partea de sus / ]i simt marketingul neuronal / \i casele de marcat singur[tatea / ]i v[d liniile mi\c[toare / printre ideologii / edicte / \i bule papale / a\ fi vrut s[ ridic steaguri albe la mal / \i s[ scriu pe ele / iubire \i oameni ]n curs de amenajare.” Poemul ]nchinat inimii, scris la patru mâni, al[turi de poetesa Ioana Cr[ciunescu, are o aur[ aparte, intersecteaz[ dou[

tr[iri zbuciumate, având drept numitor comun durerea, a Ioanei este una ce se dore\te „epidermic[”, dar ]n realitate de-o profunzime aparte, care antreneaz[ ]n discurs scene din cotidian, cu imagini limpezi bruiate uneori de glasul ro`ilor de tren, pe când durerea lui Dan Mircea Cipariu are carna`ie, este inervat[ de cele mai puternice \i ciudate tr[iri, inima devine contorul celor mai negre gânduri. Dialogul dintre cei doi poe`i e de-o mare frumuse`e, pare a fi un monolog al disper[rii rostit ]n fa`a oglinzii: „oglinzile ]n adâncimea lor / sunt ni\te blide / cu sup[ supt[ / de buze setoase / care nu se privesc / ]n oglinzi / inima mea nu va mai fi / ceea ce ar fi putut fi / oglind[ de leprozerie \i biciuiri / oglind[ cu ie\ire la mare!/ ]n orice dialog / marea ocup[ plaj[ \i dig / prin izbire! / - are o voin`[ compus[ din dou[ st[ri! / eu ]i sunt starea a doua.../ stau ]n mine ]nsumi / ca ]n tine ]nsu`i / dig cu adev[ruri relative / \i surprize ce n-au ce c[uta ]n biografia subiectiv[. Lui Dan Mircea Cipariu ]i cad bine jocurile de limbaj, de multe ori arunc[ \i flash-uri teribiliste care la prima citire nu prea dau bine, par agresive, chiar u\or contondente, dar, f[r[ nici o ]ndoial[, au rostul lor, `in treaz[ ideea pe care se construie\te textul. Pân[ când \i cele mai grave poeme, supuse unor teme majore ale existen`ei, au zonele lor de bombardament verbal, aici merit[ eviden`iat curajul poetului de a dep[\i anumite conven`ii, de a\i personaliza vocea liric[ f[r[ a `ine cont de prejudec[`i. Desemnele lui Mihai Zgondoliu sunt la fel de provocatoare precum poemele, cad de minune pe partitura ideatic[ a textelor, deslu\esc sau putem spune c[ deconspir[ din prima gândurile autorului. „Poemul matri`[” e un volum unitar, rotund, cu profund[ respira`ie liric[. (Lucian Alecsa)


Sport S@mb[t[, 30 mai 2009

MM Stoica:

„Dinamo nu are fa`[ de Liga Campionilor” Pre\edintele grup[rii Unirea Urziceni, Mihai Stoica, a lansat un atac la adresa clubului Dinamo, despre care spune c[ s-a f[cut mereu de râs ]n ]ntrecerile continentale \i c[ nu are ce c[uta ]n Liga Campionilor, mai ales c[ apeleaz[ la practici necurate. „Nu ]n`eleg de ce toat[ lumea o vrea pe Dinamo ]n Champions League. De ce s[ ajunga acolo? S[ asculte imnul? Steaua \i Rapid sunt forma`iile care au realizat ceva ]n Europa. Giule\tenii au eliminat cluburi puternice precum Feyenoord, Hamburg sau Hertha Berlin, nu forma`ii de mâna a doua.

Dinamo ce a f[cut? Au fost sco\i din Cupa UEFA de o forma`ie al c[rui nume m[ face s[ tu\esc, NEC Nijmegen“, declarat MM Stoica. Oficialul Unirii a subliniat \i faptul c[ Dinamo are pu`ini suporteri ]n România. „Nici m[car nu au suporteri, doar câ`iva, care ]\i dau ]n petec când se duc ]n deplas[ri. Nu exist[ suporteri dinamovi\ti ]n România, sunt foarte pu`ini! Toat[ lumea pe la terasele din `ar[ s-a bucurat de victoria noastr[, cred c[ \i la gr[dinile de var[ din |tefan cel Mare s-au g[sit oameni care s[ `in[ cu noi“, a mai spus Stoica la o conferin`a

Maestru sumo, condamnat la ]nchisoare

La Hlipiceni,

„Cupa 1 iunie la fotbal a ajuns la a X-a edi`ie Cea mai important[ competi`ie jude`ean[ dedicat[ copiilor \i organizat[ cu ocazia zilei lor se desf[\oar[ de zece ani la Hlipiceni. Duminic[ va avea loc cea dea X-a edi`ie a „Cupei 1 iunie la fotbal”. Marian Luchian, primarul comunei Hlipiceni, a spus c[ \i-au anun`at participarea la competi`ia sportiv[ 12 echipe din tot atâtea comune. Cea mai important[ competi`ie dedicat[ copiilor din jude`ul Boto\ani se va derula pe terenul din spatele \colii Hlipiceni,

de pres[ sus`inut[ ieri. Despre practicile necurate la care apeleaz[ Dinamo \i Timi\oara ]naintea unor meciuri importante din Liga I, Mihai Stoica a spus c[ sunt ]nvechite. „Am auzit \i eu c[ Dinamo ]l vrea pe Coman, a\a cum \i Timi\oara ]i cere pe Varga \i B[lan. Ar trebui s[ uit[m de astfel de practici, nu se mai poate s[ apel[m la metode ]nvechite \i incorecte, s[ punem presiune inutil \i s[ nu respect[m adversarul. Nu a`i primit nimic nou de la domnul Iancu? Nu mai vrea pe nimeni de la Unirea? Sunt surprins“, a spus Stoica. 

iar la final to`ii participan`ii vor fi r[spl[ti`i cu diplome, cupe \i cadouri. Cele mai bune echipe vor primi \i premii ]n bani, la fel ca \i cei mai bun juc[tori. Finala competi`iei de anul trecut a fost disputat[ ]ntre echipele din Suli`a \i cea a Clubului Sportiv |colar, aceasta din urm[ adjudecându-\i trofeul. „Cupa 1 iunie la fotbal” a fost organizat[ pân[ anul trecut de c[tre Dinu Listar, fostul \ef al Postului de Poli`ie Hlipiceni. (Bogdan Caliniuc)

Maestrul unei \coli de sumo a fost condamnat, vineri, la \ase ani de ]nchisoare pentru c[ i-a ]ncurajat pe trei sportivi s[-l bat[ pe un tân[r ucenic de doar 17 ani, care a decedat ]n iunie 2007 din cauza r[nilor. Junichi Yamamoto, ]n vârst[ de 59 de ani, care conduce \coala Tokitsukaze, a fost g[sit vinovat de c[tre tribunalul din ora\ul Nagoya de faptul c[ l-a lovit pe lupt[torul de sumo Takashi Saito cu o sticl[ de bere \i c[ le-a ordonat apoi altor trei sportivi s[-l bat[ pe tân[rul ucenic pentru

a a-l face mai puternic. Suferind de multiple contuzii \i r[ni produse de o bât[ de baseball din metal, victima a decedat mai apoi la spital. }n decembrie 2008, cei trei lupt[tori de sumo au fost condamna`i la ]nchisoare cu suspendare. Moartea lui Takashi Saito a atras aten`ia opiniei publice japoneze asupra durit[`ilor din culisele acestui sport, aflat deja ]ntr-o criz[ de practican`i. Imaginea acestui sport a fost, de asemenea, p[tat[ de mai multe scandaluri, printre care unele acuze de meciuri arajate. 

H[nescu, ]n optimi la Roland Garros Tenismanul român Victor H[nescu s-a calificat, ieri, ]n optimile de final[ ale turneului de Grand Slam Roland Garros, dup[ ce l-a eliminat ]n turul 3 pe favoritul num[rul 7, francezul Gilles Simon, scor 6-4, 64, 6-2, informeaz[ site-ul oficial al competi`iei. Pentru acest[ performan`[, H[nescu, cap de serie num[rul 30 la competi`ia francez[, \i-a asigurat un cec ]n valoare de 68.400 de euro \i 180 de puncte ATP. H[nescu ]l va ]ntâlni ]n optimi

pe chilianul Fernando Gonzalez, al 12-lea cap de serie al competi`iei. Gonzalez l-a ]nvins ]n turul 3, cu scorul de 7-5, 6-3, 7-5, pe francezul Josselin Ouanna, cel care a trecut ]n runda a doua de rusul Marat Safin. H[nescu a ]nregistrat cea mai bun[ performan`[ la Roland Garros ]n 2005, când a jucat ]n sferturile de final[, de unde a fost eliminat de Roger Federer. Edi`ia 2009 a turneului Roland Garros este dotat[ cu premii ]n euro, cele mai mari din valoare de 16.150.460 de istoria competi`iei. 

Gourcuff a refuzat pe AC Milan Super afacere f[cut[ de echipa favorit[ la câ\tigarea campionatului ]n Fran`a. Girondins Bordeaux a ob`inut transferul unuia dintre cei mai talenta`i tineri juc[tori ai planetei, Yoann Gourcuff, pentru 13,4 milioane de euro. Fostul club al „noului Zidane“, AC Milan, a ]ncercat pân[ ]n ultimul moment s[ ]l conving[ pe juc[tor s[ nu accepte contractul de la Bordeaux, dar a fost nevoit[ s[ accepte ]n virtutea unei clauze incluse ]n contractul de ]mprumut semnat ]n var[ ]ntre cluburi. Yohan Gourcuff, juc[tor promovat ]n

fotbalul mare de Ladislau Boloni la Rennes, a venit la Bordeaux ]n vara lui 2008, sub form[ de ]mprumut, dup[ ce nu a prins decât ]ntâmpl[tor echipa atunci când a fost ]n curtea lui AC Milan. Mijloca\ul central a fost desemnat deja cel mai bun juc[tor al sezonului ]n Ligue 1 \i s-a integrat perfect ]n echipa antrenat[ de Laurent Blanc. Milan l-a vrut cu insisten`[ ]napoi la echip[, dar pentru juc[tor a fost important s[ r[mân[ la echipa care i-a dat \ansa de a deveni \i titular ]n echipa na`ional[ a Fran`ei. 

7

Colaborator FRF, arestat pentru trafic de droguri Gabriel Voicu, masor la echipa na`ionala „under 17“ a României, a fost prins ]n flagrant delict ]n timp ce ]ncerca s[ vând[, ]n cartierul bucure\tean Rahova, un kilogram de heroin[ contra sumei de 18.000 de euro. Procurorii Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism - Structura Central[, ]mpreun[ cu ofi`eri de poli`ie din cadrul Inspectoratului General al Poli`iei Române - Serviciul Antidrog, l-au depistat ]n flagrant delict, mar`i, pe V. Gabriel, ]n vârst[ de 44 ani, ]n timp ce oferea spre vânzare un kilogram de heroin[ contra sumei de 18.000 euro. Purt[torul de cuvânt al Federa`iei Române de Fotbal, Paul Zaharia, a declarat, pentru MEDIAFAX, c[ persoana ]n cauz[ se nume\te Gabriel Voicu \i este colaborator al Federa`iei Române de Fotbal la lotul „under 17“ al României, unde este masor. Zaharia a precizat c[ acesta venea doar ]n perioada desf[\ur[rii unor ac`iuni ale lotului \i a subliniat c[ nu era angajat permanent. Gabriel Voicu a fost arestat preventiv pentru 29 de zile pentru s[vâr\irea infrac`iunii de trafic de droguri de mare risc. 

Tevez ]l atac[ pe Ferguson Atacantul argentinian Carlos Tevez a criticat, ieri, strategia aplicat[ de tehnicianul echipei Manchester United, Alex Ferguson, pe parcursul finalei Ligii Campionilor, pierdut[, miercuri, scor 0-2, ]n fa`a forma`iei FC Barcelona „A\ fi vrut s[ evoluez ]nc[ de la ]nceputul meciului, dar aceast[ decizie revenea antrenorului. Cu o strategie mai ofensiv[ ]n primele minute ale finalei, rezultatul meciului ar fi putut s[ fie diferit“, a men`ionat Tevez pentru cotidianul Daily Mirror. Atacantul argentinian a evoluat, miercuri, ]n finala Ligii Campionilor, de la debutul reprizei secunde atunci când Manchester United era deja condus[ cu scorul de 1-0. 


Social-politic 8

S@mb[t[, 30 mai 2009

Criz[ de solu`ii pentru deblocarea Asisten`ii lucr[rilor la conducta de gaz medicali Realizarea lucr[rilor la conducta de gaz de pe tronsonul Hârl[u-Boto\ani pare a fi o misiune imposibil[ pentru autorit[`i. Reuni`i, din nou, pentru rezolvarea acestei probleme, prefectul jude`ului, Cristian Roman, pre\edintele Consiliului Jude`an, Mihai ~âbuleac, proiectantul Daniel Rusu, \eful Sectorului Ia\i al TransGaz \i dirigintele de \antier, Teofil Ciobanu, nu au putut g[si, nici de aceast[ dat[, solu`ii de deblocare a lucr[rilor la magistral[. „Pe trei kilometri de tronson, proprietarii terenurilor, Romsilva sau persoane private, nu dau acordul pentru lucr[ri, condi`ionând ]n majoritatea cazurilor, de plata unor desp[gubiri foarte mari”, s-a prezentat ]n cadrul ]ntâlnirii, fiind prezentate \i câteva exemple. „}n comuna Criste\ti, doi proprietari cer desp[gubiri câte 60.000 de lei, iar un altul de 30.000 de euro. }n zona Hu-

comunitari trec la prim[rii dum, un proprietar solicit[ 100.000 de lei desp[gubire pentru a da acordul de traversare a conductei pe terenul s[u, aceasta chiar dac[ legisla`ia actual[ stabile\te limitele desp[gubirilor”, a declarat Radu Dorule`, consilierul prefectului Cristian Roman. }n a-

ceast[ situa`ie, mai-marii jude`ului nu au putut decât s[ ridice neputincioa\i din um[r \i s[ dispun[ constituirea unei comisii de speciali\ti care, ]mpreun[ cu primarii comunelor de pe traseul conductei, s[ identifice punctual solu`ii pentru deblocarea lucr[rilor \i

finalizarea lor. Pân[ acum, din cei aproximativ 70 de kilometri de conduct[, s-au realizat aproximativ 52. Din restul de executat, 15 kilometri reprezint[ ]nlocuiri din conducta veche pe traseul Boto\ani-Bucecea. (Carmen Stanciu)

Lactate \i Medicii de familie, pu\i s[ depisteze cu cancer de col uterin fructe, ]n femeile Oficialii ministerului au anun`at c[ din 2009 vor mei. Medicii de familie boto\[neni sunt ]ns[ nefi ini`iate trei programe de screening pentru de- mul`umi`i c[ responsabilitatea privind depistarea fosta hal[ pistarea cancerului de col uterin, a cancerului de femeilor cu aceste afec`iuni le revine lor. Medicul sân \i a bolilor cardiovasculare. Programele vor fi Paul |erban, pre\edintele Asocia`iei Medicilor de de carne finan`ate de minister \i vor fi derulate ]n confor- Familie din Boto\ani, a declarat c[: „]n viziunea Fosta hal[ de carne din Pia`a central[ a municipiului Boto\ani a fost transformat[ de c[tre Urban Serv, fiind ]mp[r`it[ ]n dou[ compartimente. Gheorghe Pricopi, directorul Urban Serv SA – societatea subordonat[ Consiliului Local care gestioneaz[ activitatea pie`elor, a spus c[ acolo vor func`iona dou[ sectoare ale pie`ei. „}n fosta hal[ de carne va func`iona sectorul produselor lactate, pe de o parte, \i cel al fructelor, de cealalt[ parte”, a spus Pricopi. Acesta a precizat c[ ]n spa`iul ]n care a func`ionat pân[ acum hala de lactate, jum[tate din cl[direa halei de pe\te, va fi mutat o parte din sectorul legumelor. Totodat[, ]n Pia`a Central[ vor fi demarate lucr[rile de repara`ii la acoperi\ul halei de legume, având ]n vedere c[ ]n ultimii ani nu s-au mai f[cut repara`ii capitale. „Repara`iile acoperi\ului de la hala de legume vor costa cel mult un miliard de lei vechi. Vom ]ncerca s[ acoperim \i sectorul industrial \i de haine, deoarece plou[ pe marf[ \i ]i plou[ pe boto\[nenii veni`i la cump[r[turi”, a completat Pricopi. (B. Caliniuc)

mitate cu toate rigorile \tiin`ifice, metodologice, administrative \i logistice, astfel ]ncât informa`iile colectate s[ fie de un real folos s[n[t[`ii publice, programelor de preven`ie \i contribuabililor. Prin aceste programe se face examinarea pentru diagnosticarea precoce a cancerului, asta ]n condi`iile ]n care cancerul de sân \i cel de col uterin sunt cele mai frecvente forme de boal[ oncologic[ la fe-

domnului ministru Bazac noi trebuie s[ fim pe post de po\ta\i ca s[ c[ut[m femeile \i s[ le spunem s[ se duc[ la ginecolog ca s[ fac[ testele pentru depistarea cancerului. Dac[ pentru asta am f[cut noi \ase ani de facultate, nu \tiu ce s[ mai spun”, a spus medicul \erban. Programul se va face pe un lot `intit de femei, respectiv cu vârstele cuprinse ]ntre 25 \i 54 de ani. (L.Lupa\cu)

Descentralizarea ]n s[n[tatea boto\[nean[ va ]ncepe cu transferul asisten`ei medicale comunitare, a mediatorilor sanitari \i a asisten`ei medicale din unit[`ile de ]nv[`[mânt de la Ministerul S[n[t[`ii c[tre autorit[`ile locale. „Este o videoconferin`[ \i ]n cadrul acesteia se va discuta aceast[ tem[. }mpreun[ cu Prefectura vom aduce la cuno\tin`a prim[riilor c[ s[pt[mâna viitoare ]ncepe acest proces”, a declarat dr. Ecaterina Chihaia, directorul Direc`iei de S[n[tate Public[. Transferul se va realiza printrun protocol ]ncheiat de c[tre Direc`ia de S[n[tate Public[ \i prim[rie, ]ns[ practic transferul se va face de la unitatea sanitar[ care are ]ncadrat asistentul sau mediatorul sanitar c[tre comunitatea local[. }n ceea ce prive\te asisten`a medical[ din unit[`ile de ]nv[`[mânt,

preluarea se va face de c[tre autorit[`ile locale de la Spitalul de Pediatrie. „Se vor face ni\te transform[ri, dar, deocamdat[, pentru acest trimestru, salariile au venit tot de la Ministerul S[n[t[`ii prin noi, asta la transferuri. Nu va fi o ]nc[rc[tur[ financiar[ cu preluarea acestor cadre din moment ce asisten`a medical[ este pentru comunitatea respectiv[. Este vorba de asistentul comunitar sau mediatorul sanitar care acord[ asisten`[ profilactic[ locuitorilor comunit[`ii respective”, a mai spus directorul DSP. Protocoalele dintre DSP \i prim[rii vor fi ]ncheiate pân[ la sfâr\itul lunii iunie. La nivelul jude`ului Boto\ani sunt ]n jur de 160 de astfel de cadre medicale care ar urma s[ treac[ cu activitatea la prim[rii. (L. Lupa\cu)

Portocaliii \i-au lansat \i la Boto\ani candida`ii pentru europarlamentare PD-L \i-a lansat lista de candida`i pentru Parlamentul European \i la Boto\ani. Ieri, sute de democrat-liberali din jude`ul Boto\ani, primari, viceprimari, consilieri locali sau principali activi\ti de partid, s-au reunit ]n sala Teatrului Mihai Eminescu pentru a se afla fa`[ ]n fa`[ cu liderii locali \i centrali ai PD-L. Vicepre\edin`ii na`ionali PD-L Gheorghe Flutur, Raluca Turcan, dar \i candidatul de pe locul 8 al listei partidului, Petru Luhan, al[turi de liderii locali, pre\edintele organiza`iei jude`ene PD-L, C[t[lin Flutur, primvicepre\edintele Mihai ~âbuleac, cei trei parlamentari, dar \i candidatul boto\[nean de pe list[, Radu Dr[gu\, i-au ]ndemnat pe to`i cei prezen`i ]n sal[ s[ mobilizeze boto\[nenii la vot. Cu o s[pt[mân[ ]nainte de alegerile europarlamentare, acesta a fost principalul ]ndemn al democrat-liberalilor, care trebuie, prin prezentarea obiec-

tivelor pe care le au de ]ndeplinit europarlamentarii, s[ le arate cet[`enilor c[ PD-L este singurul partid care are un program concret. „O sal[ portocalie, ]ntr-un ora\ portocaliu \i ]ntr-un jude` care a devenit portocaliu…nu puteam s[ ajungem aici f[r[ o munc[ depus[ de dumneavoastr[. Am pus bazele unei echipe fantastice, iar acum avem o list[ pentru alegerile europarlamentare coerent[, o list[ cu care ne mândrim pentru c[ avem pe list[ oameni care au f[cut ceva pentru România, oameni cu experien`[, dar \i tineri care doresc s[ fac[ ceva pentru tineri”, s-a adresat pre\edintele PD-L Boto\ani, C[t[lin Flutur, celor din sal[. Acesta a fost sus`inut de colegul s[u de partid, vicepre\edintele na`ional PD-L, Gheorghe Flutur, care i-a ]ndemnat pe activi\tii de partid s[ se mobilizeze pentru a scoate lumea la vot. „Sigur c[ lumea este obosit[, deja ]ntr-un an de

zile avem trei tururi de alegeri. Acesta este rolul PD-L ca un partid care s[ se mobilizeze ]n campanie, s[ le spunem haide`i la vot, nu fi`i pasivi, haide`i s[ hot[râm soarta ]mpreun[. Pentru c[ zona grani`ei de est trebuie s[ devin[ o zon[ dinamic[, puternic[, pentru asta trebuie s[ ne batem, s[ aducem investitori. De\i este greu, noi ca \i Guvern am avut curajul s[ d[m drumul la investi`ii ]n drumuri, ]n ]nv[`[mânt, ne `inem de cuvânt cu pensia minim[ garantat[ pentru `[rani, se vor executa 10.000 de kilometri de drumuri jude`ene care ]nseamn[ 200300 kilometri pe jude`”, a ar[tat Gheorghe Flutur. Candidatul care reprezint[ Moldova \i se afl[ pe un loc eligibil pe lista PD-L, Petru Luhan, a indicat principalele obiective pe care \i le-a propus s[ le realizeze ]n mandatul de cinci ani ]n Parlamentul European. „Cunosc foarte bine problemele cu care

se confrunt[ \i omul de la `ar[ \i cei care au ]ntreprinderi mici \i mijlocii. Ca \i obiective ]mi propun s[ ]mi aduc contribu`ia la direc`ionarea a cât mai multe fonduri europene c[tre regiunea de nord-est, pentru c[ avem nevoie de foarte mul`i bani care nu ne ajung de la Guvern pentru infrastructur[ mai bun[, pentru educa`ie, dar \i direc`ionarea a cât mai mul`i investitori str[ini c[tre aceast[ zon[. Protec`ia familiei este o valoare pe care PD-L pune bazele dezvolt[rii \i aici m[ refer la libera

circula`ie a for`ei de munc[ ]n UE, pentru c[ 9 din cele 27 de `[ri membri ale UE nu acord[ drepturi depline de munc[ \i sociale românilor, promovarea tinerilor care reprezint[ for`a de munc[ de mâine, \i ]mi mai propun ca ]n 2011 s[ ader[m la spa`iul Schengen”, a spus democrat-liberalul Luhan. La finalul ac`iunii, liderul local PDL Boto\ani C[t[lin Flutur a transmis un singur mesaj activi\tilor de partid: „PD-L va câ\tiga alegerile”. (Monica Aionesei)


Social S@mb[t[, 30 mai 2009

9

}njunghiat de un amorez trecut de prima tinere`e Un b[rbat se zbate ]ntre via`[ \i moarte dup[ ce a fost victima unei agresiuni, fiind internat ]n cadrul sec`iei de reanimare a Spitalului Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati” dup[ ce a suferit dou[ pl[gi ]njunghiate ]n abdomen. Gheorghe M., ]n vârst[ de 47 de ani din satul Jijia, comuna Albe\ti a reclamat poli`i\tilor, joi sear[, c[ a fost victima unei agresiuni. Cazul a fost preluat de poli`i\tii din comuna Albe\ti, ace\tia stabilind c[ victima a fost agresat[ de c[tre o persoan[ necunoscut[, care i-a aplicat trei lovituri cu un cu`it, dou[ ]n zona abdomenului \i una ]n zona obrazul stâng. De\i a fost c[utat de poli`i\ti, pre-

supusul autor nu se mai afla la locul agresiunii ]ns[, din primele cercet[ri efectuate a fost stabilit[ identitatea acestuia, fiind vorba de Ion G. ]n vârst[ de 73 ani, din comuna Todireni, care a venit ]n satul Jijia, la concubina sa. R[nitul a fost preluat[ de c[tre o ambulan`[ \i transportat la Spitalul Jude`ean de Urgen`[, unde a fost supus unei interven`ii chirurgicale de urgen`[, pentru c[ via`a ]i era pus[ ]n pericol. „Pacientul a fost adus de o ambulan`[ ]n stare critic[. Prezenta trei pl[gi ]njunghiate, hemifaces stâng, hipocondru stâng \i fosa iliac[ stâng[. Obiectul cu care b[rbatul a fost ]njunghiat a penetrat

cavitatea abdominal[, lezând duodenul. Pacientul a fost operat de urgen`[ \i apoi internat pe sec`ia de reanimare, prognosticul fiind unul rezervat pentru urm[toarele 48 de ore“, a precizat doctorul Iulian Preda, medic chirurg ]n cadrul Spitalului Jude`ean „Mavromati“. Poli`i\tii continu[ cercet[rile pentru identificarea autorului agresiunii. „Verific[rile efectuate de c[tre poli`i\ti atât pe raza comunei Albe\ti, cât \i pe raza comunei Todireni, nu au condus la depistarea suspectului. Se continu[ activit[`ile ]n vederea depist[rii suspectului care va fi cercetat pentru s[vâr\irea infrac`iunii de port f[r[ drept de obiect t[ietor ]n

loc public. Cauza urmeaz[ a fi solu`ionat[ procedural \i ]n func`ie de pozi`ia procesual[ a victimei \i de num[rul de

zile de ]ngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor ce i-au fost produse”, a men`ionat comisar

Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

FSLI propune func`iile didactice de Boto\[nean ]nv[`[tor/educator \i profesor cercetat de poli`i\tii ie\eni pentru spargeri de ma\ini FSLI \i-a stabilit ]n \edin`a Departamentului ]nv[`[mânt preprimar \i primar din cadrul Federa`iei punctele de vedere pe care le va sus`ine ]n viitoarele negocieri cu Ministerul Muncii \i Ministerul Educa`iei, referitoare la salarizarea ]n ]nv[`[mânt. Mihai Dima, vicepre\edinte FSLI \i coordonatorul departamentului de ]nv[`[mânt, sus`ine c[ principiul de la care se porne\te este la studii egale s[ fie salarizare egal[.

FSLI propune s[ existe doar func`iile didactice de ]nv[`[tor/educatoare \i profesor, eliminându-se referirile la ciclu de ]nv[`[mânt (preprimar, primar, gimnazial, liceal). }ncadr[rile actuale ar urma s[ fie echivalate astfel: “s[ fie ]ncadra`i ca ]nv[`[tor/ educatoare absolven`ii liceelor pedagogice; s[ fie ]ncadra`i ca profesori SSD: actualii institutori II \i absolven`ii de liceu+\coal[ postliceal[ pedagogic[; s[ fie ]ncadra`i

Mâncarea se scumpe\te cu 30%

Infractorii boto\[neni continu[ s[ le fac[ grea via`a poli`i\tilor ie\eni. Joi, un tân[r care se ocupa cu furturi din ma\ini, a fost prins ]n flagrant, sustr[gând bunuri dintr-un autoturism. Conform informa`iilor puse la dispozi`ie de reprezentan`ii Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Ia\i, Narcis A. ]n vârst[ de 19 ani, din Boto\ani \i D. M. de 15 ani \i O. A. de 16 ani, ambii din municipiul Ia\i, sunt cerceta`i ]n stare de libertate pentru comiterea infrac`iunii de furt calificat. Cei trei au fost prin\i asupra faptului ]n ju-

rul orei 17.10, de o patrul[ mixt[ din cadrul Sec`iei 4 a municipiului Ia\i, dup[ ce au spart geamul unui autoturism ce se afla parcat pe strada Ion Creang[, din care furaser[ un telefon mobil \i o geant[ cu acte, bunuri ]n valoare de 2.500 lei. „În cauz[ a fost ]ntocmit dosar penal pentru infrac`iunea de furt calificat, cercet[rile fiind continuate pentru documentarea activit[`ii infrac`ionale a grupului”, a declarat Virginia Pralea, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Ia\i. (D[nu` Rotariu)

Produc[torii din agricultur[ avertizeaz[ c[ toate produsele alimentare se vor scumpi cu pân[ la 30% din septembrie, ca urmare a secetei care va afecta ]n aceast[ var[ culturile agricole. Cele mai afectate culturi vor fi cele de grâu \i porumb, au declarat reprezentan`i ai agricultorilor la Radio Guerilla. Pân[ la 80% din produc`ia autohton[ de cereale va fi compromis[, prev[d produc[torii. Joi, ministrul Agri-

culturii, Ilie Sârbu, a declarat c[ seceta a afectat deja culturile agricole ]n propor`ie de peste 50% ]n 15 jude`e, dar deocamdat[ nu a fost declarat[ stare de calamitate. Sârbu a spus c[ starea de calamitate este declarat[ numai dac[ pagubele vor fi mai mari de 30 la sut[. Pe de alt[ parte, acela\i ministru a declarat c[ seceta nu va duce la o criz[ alimentar[ ]n `ara noastr[, pentru c[ avem destule stocuri de cereale \i nu numai. 

ca profesor S absolven`ii de studii de lung[ durat[, precum \i absolven`ii ciclului I Bologna”, sus`ine Dima. FSLI sus`ine, de asemenea, men`inerea \i ]n viitoarea legisla`ie a ]ncadr[rii pe post a personalului didactic din ]nv[`[mântul preprimar \i primar. De asemenea, modalitatea de calcul a orelor suplimentare efectuate ]n ]nv[`[mântul preprimar \i primar ar trebui s[ fie aceea\i cu cea aplicat[ profesorilor. 

Teatrul „Mihai Eminescu” ]mbrac[ haine noi }nc[ un pas ]n realizarea investi`iei la Teatrul „Mihai Eminescu” Boto\ani. La finele acestei luni, au fost aproba`i indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea \i restaurarea acestei institu`ii. Realizarea investi`iei se face cu fonduri europene nerambursabile ]n cadrul Programului Opera`ional Regional, axa 5, care se refer[ la restaurarea \i valorificarea durabil[ a patrimoniului cultural precum \i crearea \i modernizarea infrastructurii conexe.

Practic, ]n cadrul proiectului sunt cuprinse consolidarea cl[dirii, amenajarea \i reabilitarea s[lilor de spectacole precum \i a tuturor celorlalte s[li, refacerea instala`iilor termice, de ap[ \i canalizare, hidroizola`ii, reabilitare termic[ precum \i proiectarea sistemelor de sonorizare \i iluminare a s[lilor de spectacol. Valoarea total[ a proiectului este de aproape 22 de milioane de lei, durata de execu`ie a lucr[rilor fiind de 33 de luni. (Monica Aionesei)

Credite ]n func`ie de carnetul de partid Banca Româneasc[ acord[ credite ]n func`ie de apartenen`a politic[. Angaja`ii au fost instrui`i printr-un document intern s[ ]i caute pe poten`ialii debitori la carnetul de partid ]nainte s[ le acorde un credit. Românii care vin s[ ia un ]mprumut de la aceast[ institu`ie vor fi investiga`i politic, banca ]ncercând s[ afle \i dac[ respectivii ocup[ vreo func`ie de demnitate public[ sau sunt rude ale unor parlamentari sau ]nal`i func`ionari de

stat. Banca Româneasca nici nu ascunde acest nou criteriu de selec`ie a clien`ilor. Reprezentan`ii b[ncii sus`in c[ aceast[ regul[ este conform[ cu regulamentul BNR privitor la cunoa\terea clientelei. „Aceste reglement[ri se aplic[ tuturor clien`ilor“, sus`ine banca, nu numai atunci când se deschide o linie de creditare, ci \i ]n situa`ia ]n care o persoan[ fizic[ deschide un banal cont curent sau de depozit. |i Banca Na`ional[ \tie de aceast[ practic[.

„Am purtat o discu`ie cu Nicolae Cinteza, seful Direc`iei de Supraveghere, care mi-a subliniat c[ aceste noi norme reprezint[ un lucru normal“, a spus vicepre\edintele Comisiei juridice din Senat, Iulian Urban, pentru Gardianul. \i dac[ a\a vrea BNR nu mai conteaz[ c[ aceast[ regul[ reprezint[ o grav[ ]nc[lcare a dreptului la via`a privat[ \i la libera asociere din punct de vedere politic, ceea ce va conduce la discriminare politic[ ]ntre consumatorii de credit. 


Publicitate 10

S@mb[t[, 30 mai 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * V^nd apartament 3 camere, zona ultracentral[, etaj 1, pre` negociabil. Telefon: 0748.104.952.(4) * Vând garsonier[, Grivi`a, confort 1, 23 mp, et.1, intabulat[, buc[t[rie mobilat[, box[. Pre` 28000 E negociabil. Telefon: 0740.555.277; 0754.042.073.(1200-10) * Agen`ia Imobiliar[ „Terrenos”,Bulevardul Mihai Eminescu nr.20A, parter(vis-a-vis de spatele stadionului) intermediaz[: vânz[ri, cump[r[ri,]nchirieri de garsoniere,apartamente 2,3,4 camere ]n toate zonele ora\ului,inclusiv terenurilocuri de cas[. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona industrial[,27 mp,et.2, renovat[,mobilat[ \i utilat[, T,G+F,P,la cheie,74000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsoniera,zona Prieteniei,parter,recent renovat[,mobilat[ \i utilat[

nou,T,G+F,P,22000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ confort 1,et.4,24 mp,zona Aleea Parcului,16000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.3,D,48 mp,CT, T,zona Bucovina. Pre`: 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea Decebal, D,48 mp,et.2, modern, CT,AC,renovat,plata in 2 rate,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camre,zona Luna,SD,et.2,39 mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,25000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona ulracentral[CEC,et.3,D,54 mp,2 balcoane,49000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2

AGENDA IMOBILIAR|

camere,zona Bulevard Arcului,et.2,50 mp,D,2 balcoane,caramida,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,53 mp,parter,balcon,D,gaz separat,T,P,G+F,beci.Pre`:3 9000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,SD,48 mp,sarpanta, AC,G,F,T partial,zona maternitate.Pre`:31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,51 mp,et.2, CT, T,G,F,P,buc[t[rie mare, zona capat 1,pre`:33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,Zona ]mparat TraianDorian 4,et.1,60 mp utili,D,CT,T,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp,et.4,\arpant[,toate ]mb., CT,T,G+F,P, modificat. Pre`:55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Altex Prim[verii,\arpanta,CT,D,65 mp utili,2 b[i,G+F,P,sau schimba cu garsonier[,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere, zona Bis.Sf.Ilie, et.2,56 mp,D,CT,T,AC, 40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,et.2,64 mp, ultramodern,CT,T,G,F, jacuzzi, recent renovat, zona capat 1.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament2 camere,zona Dimitrie Negreanu-Pia`a Mare, et.2, D,50 mp,T,G+F,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp, ultramodern,CT,T,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Aleea |colii, et.3,SD,48 mp,CT,T, G+F, P,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,et.2,54 mp,la strada,la cheie,CT,T,G, F,P,zona Prim[verii.Pia`a Mica,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Tex,et.2,D,la strada,CT,T,G+F,mobilat sau nemobilat,40000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere, D,parter,40 mp,CT, f[r[ alte ]mbun[t[`iri,zona Rotunda,27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,et.1, 52 mp,CT,G+F.T,izolat,la strad[,Pre`:37500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Green Club, \arpant[,64 mp utili,D, ]mbunata`iri,CT,T,G+F, living,52000 euro neg sau 56000 euro neg cu mobila. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona ACR Prim[verii,parter,85 mp,apartament de lux cu toate ]mbun[t[`irile, CT, T,G+F,teren de 40 mp,

* Vând apartament 4 camere,zona Bucovina, D, et.3,86 mp,2 b[i,living amenajat,CT,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona BulevardArmoniei,la vile,D,90 mp,2 bacoane,CT,T.Pre`:70000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Fidelio Pia`a Mare,\arpant[ mansardabil[, CT,3 balcoane,55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, u\[ metalic[, termopan, calorifere schimbate, 72.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B) * Apartamente 2 camere, bloc nou, modern, interfon, termopan, CT, termosistem, pre`uri cu ]ncepere de la 34.300 euro TVA inclus. Se accept[ varianta cu rate, 25.000 euro avans + diferen`a ]n rate. Telefon 0231513362, 0752244233.(B)

* Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, 76 mp, * Vând apartament 3 parter, pre` 28.000 euro, et.1 camere,zona Consiliul pre` 42.000 euro. Telefon: Jude`ean,etaj intermediar,70 0231.513362, mp,D,modern,CT,T,renovat, 0752244233.(B) 62000 euro neg. Tel: * Apartament 2 camere, 0729063978, 0729124687, Zona Panda, 2 camere, 0744634025.(T) et.3, 52 mp, modern, totul * Vând apartament 3 nou, CT, termopan, G+F, camere,zona Savenilor, u\i interioare noi, intabulat D,et.3,61 mp,renovat, T, pre` 45.000 euro fix. G+F,CT,usi de T,45000 Telefon: 0231.513362, euro neg. Tel: 0729063978, 0752244233.(B) 0729124687, * Apartament 2 camere, 0744634025.(T) zona Aleea Pinului, parter, * Vând apartament 4 SD, 45 mp, termopan, CT, camere,zona Dorian 4 ,et.3, u\[ metalic[, modern, utilat, D,87 mp,2 bai,2 balcoane, semimobilat, pre` 35.000 modern,T,G+F,P,sau euro u\or negociabil. schimb[ cu 2 camere,pre`: Telefon: 0231.513362, 48000 euro neg. Tel: 0752244233.(B) 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Apartament 2 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.2, * Vând apartament 4 52 mp, D, CT, aer camere,et.2,SD,65 mp utili,renovat,CT,T,G,F,P,zo condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro na Primaverii Raj Apa, sau avans 25.000 euro + posibil mobilat,42000 euro diferen`a ]n rate. Telefon: neg. Tel: 0729063978, 0231.513362, 0729124687, 0752244233.(B) 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Util,et.3,D,80 mp utili,2 b[i,2 balcoane, f[r[ ]mbunat[`iri,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Tati-Casa Sindicatelor,parter,73 mp,SD,f[r[ ]mb.,52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona IRE,D,et.1,90 mp,liber,2 b[i,G+F,T, 51000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 53.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Tex, 70 mp, D, c[r[mid[, parter inalt, termopan, u\[ metalic[, pre` 176.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, la ro\u, bloc nou, 84 mp, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Apartament 3 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.1, 55 mp, D, termopan, par`ial renovat, pre` 180.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, la strad[, D, 63 mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, pretabil spa`iu comercial, pre` 75.000 euro. Telefon: Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, et.3, SD, 62,17 mp utili, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Apartament 4 camere, zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, parter, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona

Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 41.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 43.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 2, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona G. Enescu, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 43.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 28.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu,


Publicitate S@mb[t[, 30 mai 2009 s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

Na`ional[, et. 4, SD, s. 80 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, s. 70 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 36.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 53 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 30.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 3, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Maxim Gorki, s. 73 mp, SD, parter, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina, et. 2, D, s. 70 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Imp[rat Traian, et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Calea

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Garsoniera, zona Capat 1,etaj 1 , caramida, intabulata,fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 75.000 lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3, termopan,usa metalica, parchet melaminat, G+F, totul nou,intabulata,20.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Garsoniera conf 1,zona industriala,28mp,etaj 3, SD,caramida,fara imbunatatiri, 20.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Garsoniera conf 1,zona Grivita,parter,27mp,izolata,g az separat,usa metalica, termopan,boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca, parter,usa metalica,geamuri termopan,gresie,faianta,72 000 Ron neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere, zona industriala, parter, 52mp,intrare separata,G+F, termopan, D,intabulat, 100.000 Lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 2 camere, zona Rotunda,etaj 1,SD, 54mp,fara imbunatatiri, 29.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

zona Calea NationalaIRE,90mp,etaj 1,D,2 bai,2 balcoane,G+F,parchet,intab ulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 2 camere, zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila, 40mp, G+F,stolerie schimbata, 2 boxe la subsol, parchet,balcon inchis,27.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 4 camere, zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D,90mp, CT, G+F, AC, termopan, izolat termic,2 bai,totul nou,modern si recent renovat,caramida, intabulat,65.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 2 camere, zona O.Bancila,etaj 4, sarpanta proprie,40mp, CT, incalzire pardoseala, termopan,parchet,29.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 4 camere, zona Bucovina,77mp,etaj 3,caramida,CT,G+F, parchet, termopan,2 bai,usa metalica,renovat,65.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 2 camere transformat in 3 camere,zona ultracentrala,67mp, etaj 2,CT,G+F,caramida, parchet,recent si modern renovat,56.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 4 camere, zona centrala,76mp utili,etaj 2,D,CT,fara imbunatatiri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Apartament 2 camere, zona Primaverii-BCR-fosta posta,parter,SD, caramida, 40mp,CT,G+F, parchet, balcon inchis,termopan, mobilat,29.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 2 camere, zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D,50mp,Ct, termopan, G+F+P,36.000 E cu posibilitate de achitare in 2 rate. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona G.Enescu(spre Pacea) etaj 4,D,70mp,sarpanta,gaz separat, parchet,intabulat, 49.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona ACR,etaj 2,SD,50mp, intabulat,curat,ingrijit,fara imbunatatiri, 47.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona Armoniei,etaj 4, sarpanta proprie,stolerie schimbata, CT,G+F,AC, termopan,boxa,usa metalica, intabulat,45.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona Primaverii,etaj 4, sarpanta,G+F,stolerie schimbata, 50mp,SD,gaz separat,termopan,balcon mare inchis,37.000 E neg, sau schimb cu 2 camere. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona Unirii,68mp,etaj 3, caramida,CT,G+F, parchet, balcon mare termopan, 49.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4, sarpanta, 65mp,CT,G+F,2 bai,2 balcoane, parchet, termopan,180.000 Lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Apartament 4 camere,

* Apartament 4 camere, zona ultracentrala, etaj 4,sarpanta,D, 90mp, caramida +BCA, termopan, CT,G+F,parchet,3 balcoane, 2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

Sucevei.Pret 32000 euro negociabil.Tel 0741497829 * Vand apartament 2 camere,decomandat,50mp,fa ra imbunatatiri,parter,zona Capatul 1 Pret 38.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,50mp,decomandat,ter mopane,parter,zona Capatul liniei 1. Pret 28000euro. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere ,semidecomandat, 39 mp,parter,zona Primaverii. Pret 28500euro. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, zona Unirii, 50 mp, decomandat,parter inalt,doua balcoane,CT,cu imbunatatiri, mobilat.Pret 47000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand garsoniera ,27mp,parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri. Pret 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând garsonier[,zona Prim[verii,27mp,et 3.Pre` 22000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vand apartament 2 camere, decomandat cu imbunatatiri(CT,termopane,g resie,faianta,parchet,54mp) Et.2 zona Primaverii.Pret 40000euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere,zona

* Vând apartament 3 camere,D,zona Cap[tul 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i, 65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp,modern,ct,t ,g,f. Pre`:60.000euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[.Tel: 0729062022.(N)

* Vand apartament 3 camere,62mp,gaz separat, Et.2,zona Calea Nationala. Pret 55000 euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere,40mp,et.2,fara inbunatatiri Str.Colonel Tomoroveanu.Pret 25000 euro negociabil Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat,c[r[mid[, et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ metalic[.Pre` 55000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 2 camere ,decomandat,cu multiple imbun[t[`iri,zon[ central[ Pret 51000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand garsoniera,26mp,cu imbunatatiri,Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand uscator 15mp, posibilitati de racordare la apa ,gaz,electricitate, caldura. Pret 25.000Lei negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,D,zona TEX, 50 mp, et.2,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 3 camere,70mp,decomandat,cu imbunatatiri,CT;AC;,Et.3, zona Mall.Pret 55000 euro negociabil sau schimb cu garsoniera +diferenta.Tel 0741497829.(A)

* Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri,Et.4,zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

posibilitate de extindere. Pre` 35000euro .Tel 0729082022.(N)

* Vand apartament 2 camere, Et.1,fara imbunatatiri, zona Primaverii (Pacea). Pret 25000euro. Tel.0741497829.(A)

* Apartament 4 camere,zona Bucovina, 85mp,D,etaj 2,caramida, CT, 2 bai,2 balcoane, pe mijloc,60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1,zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

11

* Vând garsonier[,zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri. Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona Directia Muncii,24mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 24000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina, f[r[ ]mbun[t[`iri, 50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 58mp, c[r[mid[,2balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat. Pre` 35000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, parter,la strada,50mp,

* Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct,t,g,f. Pre`:100.000euro neg.Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate,80mp,ct,t,g,f,p. Pre` 70000euro \i garaj 10000euro(22mp,beci).Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`:85.000 euro.Tel:0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare, et.4,D,100mp,bca,ct,g,f,t, pod. Pret 55000euro.Tel 0729062022.(N) * Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri .Pre` 120.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245)


Publicitate 12

S@mb[t[, 30 mai 2009

* Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului(Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102,

0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Zona Serconf, 3C D, 64mp, etaj 4, \arpant[ din construc`ie, acoperita cu `igla, CT.Pre` 180.000euro/ neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77) * Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250)

posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp,

Tulbureni, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 * Zona Stejari ,3C SD ,et.2, locuinte p+m, pre` 9 75mp.Pre` 55.000 euro/neg euro/mp.Telefon: .Tel:529102, 0752310403, 0231.513362, * Zona Liceului 0752310402. 0752244233. Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et. intermediar, CT. Pre` * Urgent :Zona |tefan * Vând teren, Cucor[ni, Luchian, 3C D, et.4, 63mp, 615 mp, pre` 6,5 32.000euro/ neg.Tel: fara imbunata`iri . Pret 529102, 0752310403, euro/mp. Telefon: 55.000euro/neg Tel: 529102, 513362, 0752244233. 0752310402. * Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` 38.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220)

AGENDA COMERCIANTULUI

0752310403, 0752310402(260)

* Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramida 63.9mp, fara imbunatatiri . Pret .47.000euro/ neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Piata Mare, 4C D, et.3, 90mp. Pret 70.000euro/ neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Grivita ,4C SD, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

+ Case, terenuri * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 30 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând teren Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

+anexe,fântân[,1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000Ron negociabil. Tel.0741497829 * Vand casa cu 5 camere, construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000 mp,cu anexe gospodaresti, apa curenta si centrala termica,loc.Vladeni com. Corlateni str.Principala. Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829 Vand casa construit[ in 2008,P+M,120mp utili,teren 500mp,str.T[tarilor Pret 60000euro neg. Tel.0741497829 * Vand casa cu mansarda, 170mp construibili,cu anexe gospodaresti noi,teren in suprafata de 4000mp,livada, vita de vie,fântân[,apa curenta,fosa septica,in satul Brehuesti.Pret 38000€ negociabil Tel 0741497829

* Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Vand teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti,com.Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829

* Vând teren pentru agrement, ]n suprafa`[ de 800 mp, cu cale de acces, posibilitate de construire cas[ de vacan`[ \i cu lac amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vand teren 6400mp, intravilan,deschidere 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829

* Vand teren 900mp, intabulat, deschidere 11ml,in zona Conrec.Pret 55 * Vând case si vile \i 500 euro/mp negociabil.Tel. mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i 0741497829 rate lunare, dobânda 50% * Vand teren 5000mp in din dobânda b[ncii, pre`uri zona Lebada,deschidere negociabile. Rela`ii la 51ml la DN Botosani-Iasi. telefon: 0748281959.(R) Pret 32Euro/ mp negociabil. * Vând terenuri intravilane. Tel.0741497829 Pre`uri negociabile. Rela`ii la * Vand teren 9850mp la telefon: 0748281959.(R) iesire din Catamarasti-Deal, * Vând terenuri extravilane. deschidere 16,30ml la sosea. Pre`uri negociabile. Rela`ii la Pret 10Euro/mp negociabil Tel.0741497829 telefon: 0748281959.(R) * Vand terenuri suprafete * Vând teren la Hudum. 500mp,1000mp(loc de casa), Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la toate utilitatile,zona ANL telefon: 0748281959.(R) Cismea Pret 31Euro * Vând vil[ la ro\u cu toate negociabil Tel. 0741497829 utilit[`ile, Sc = 150 mp, St * Vand teren 950mp in = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: Botosani Pret70.000Euro 0748281959.(R) negociabil. Tel.0741497829

* Vând teren,zona Pu\kin, 500 mp,deschidere de 20 ml, 27000 euro neg. Tel: * Vând spa`iu comercial, 0729063978, 0729124687, zona Calea Na`ional[, 0744634025.(T) Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, intabulat, toate * Vând vile la ro\u,zona utilit[`ile, vad excelent. C[t[m[r[\ti Deal,180 mp, Pre`uri negociabile. Telefon: P+1,500 mp de teren, 0748281959.(R) arhitectur[ modern[,exterior finisat,T,lindab,cu sau f[r[ * Vand casa cu etaj garaj.Pre`uri 50000 euro construita in 1998 ,are 9 respectiv 52000 euro . Tel: camere(6+3),12.000mp 0729063978, 0729124687, teren,vie,pomi,fantana,cu 0744634025.(T) multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Ungureni * Vând spa`iu comercial, .Pret 120.000 RON zona capat 1,97 mp,CT,T, negociabil.Tel 0741497829 toate dot[rile,ideal orice * Vand casa construit[ in activitate,90000 euro neg. 2004,1800mp teren ,CT,cu Tel: 0729063978, imbun[t[`iri ,acoperit[ cu 0729124687, lindab,si o cas[ b[trineasc[ in 0744634025.(T) acceia?i curte,in centru * Zona central[, 60 mp satului Tru\e\ti Pret construi`i, teren 200 mp, 2 45000euro neg. Tel. camere, baie, buc[t[rie, 0741497829 modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, * Vand casa cu 4 camere

* Vand teren 3064mp zona Rediu Pret 1,20euro/mp. Tel.0741497829 * Vand teren 5000mp intre Catamarasti-Deal si Botosani. Pret 4euro/mp Tel.0741497829 * Vand teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,posibilitati de iaz,zona Agafton.Pret 7euro/mp negociabil Tel.0741497829 * Vand teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil Tel.0741497829 * Vand teren loturi de 720800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829 * Vand teren intravilan, loturi de 1800-1500mp in Oraseni-Deal Pret 10euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829 * Vand teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml,

* Vand teren 35400mp, deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret * Vand teren 1017mp, 5euro/mp.Tel deschidere de 23 ml,in planul 0741497829.(A) 2,toate utilitatile,zona * Vand teren 1000mp, cu Cismea.pret 28 euro/mp deschidere de 33ml,zona negociabil.Tel 0741497829 Hudum.Pret 15 euro/mp * Vand teren 500mp, negociabil.Tel deschidere de 20 ml, 0741497829.(A) utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona * Vand teren 3600mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel negociabil.Tel 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, * Vand teren 773mp,in parcelabil in Curtesti.Pret Hudum linga Metaxa, 4euro/mp.Tel 0741497829 deschidere 23ml. Pret 28 euro/mp Tel. * Vand teren 2700mp, cu 0741497829.(A) deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel * Vand teren 5000mp zona 0741497829.(A) intrare Livada Cozinda Lebada Pret 10euro/mp. * Vand teren 5400 mp in Tel. 0741497829 .(A) zona Lebada.pret 3 euro/mp .Tel.0741497829.(A) * Vand teren intravilan 5.000 mp,deschidere la * Vand teren 10800mp,zona ambele capete 20ml,in Rediu Pret 4euro/mp neg. Catamarasti-Deal,se vinde si Tel.0741497829.(A) 2500 Pret 16euro/mp. * Vând teren zona ci\mea Tel.0741497829.(A) 5500mp, pre` negociabil, * Vand teren 30.000mp( in deschidere la strad[ 80 ml, doua loturi de 10.000 si utilita`i. Tel: 0729082022.(N) 20.000mp,in Hudum in spate * Vând teren 4000 mp,zona la Metaxa .Pret 8euro/mp M[n[stirea Doamnei.Pre` negociabil. Tel 15euro/mp neg.Tel 0741497829.(A) 0729062022.(N) * Vand teren 3.800 mp, * Vând teren 800mp,zona deschidere 15ml,curent electric,in Catamarasti-Deal. C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel Pret 16euro/mp. Tel. 0729062022.(N) 0741497829.(A) * Vând teren 3200mp, zona * Vand teren 7200mp,cu C[t[m[r[\ti Deal.Pre` deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp.Tel 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) 0741497829.(A) * Vând teren ,zona Pia`a * Vand teren 16000mp in Mare,930mp,plan1,toate Cucorani.Pret 5euro/mp utilit[`ile.Pre` 140000euro negociabil.Tel neg.Tel 0729062022.(N) 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda in * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` Botosani,80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) imbunatatiri. Pret 65.000 euro negociabil. Tel. * Vând teren 9000mp, zona 0741497829.(A) CET,deschidere 40ml. Pre` 20euro/mp.Tel * Vand teren 5000mp, 0729062022.(N) parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp * Vând teren ,zona Baisa, neg..Teren 3600mp zona plan1,8000mp,deschidere Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. 40ml.Pre` 12euro/mp Teren 15000mp in Curtesti, neg.Tel 0729082022.(N) intravilan, Pret 4 euro/mp * Vând teren ,zona neg. Tel.0741497829.(A) Bulevard,plan1,20000mp. * Vand teren in Hudum, Tel 0729062022.(N) 7200mp,deschidere dubla * Vând teren ,zona 18ml,Pret 25euro/mp T[tari,plan1,parcelabil, negociabil si teren 16.000 5000mp.Pre` 45euro/ * mp vizavi de parcarea mp.Tel 0729062022.(N) popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret * Vând teren ,zona 5euro/mp negociabil Tel. Bucovina,13000mp,plan1, 0741497829.(A) toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel * Vand loc de casa, 1800 0729082022.(N) mp,in Agafton,com. Curtesti. Pret 6 euro/mp * Vând teren ,zona Pod de negociabil. Tel. Piatr[,la strad[,2585 mp, 0741497829.(A) deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent * Vand teren 1600mp, electric,gaz.Pre` 40euro/ intravilan,vie,in Manastirea mp.Tel 0729062022.(N) Doamnei,com Curtesti.Pret 10 euro/mp negociabil. * Vând teren ,zona Rediu,5 Tel.0741497829.(A) hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona * Vând teren ,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp Z[ice\ti,3 hectare planul1 la negociabil.Tel. 2,5E/mp,deschidere 0741497829.(A) 30ml.Tel 0729082022.(N) zona Tulbureni. Pret 25euro/ mp. Tel.0741497829


Publicitate S@mb[t[, 30 mai 2009 * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000 euro/ha(intabulare,cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700mp, 50ml deschidere,350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200euro/mp, zona Calea Na`ional[. Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând cl[dire 315mp, centru vechi.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100 mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp,40euro/ mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp.Pre` 1300euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren, zona CET, 465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil, deschidere 22ml,plan1, 43000 euro. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea, 3900mp,iaz.Pre`: 100000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia.Tel 0729082022 * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp,deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp,deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,340mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,

* Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani. Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp,zona Gar[.Pre` 1200euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100mp, centru vechi,80mp teren, cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând cas[ 200mp,zona C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 800mp.Pre` 47000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 100mp,zona 0,cu teren 300mp,toate utilit[`ile.Pre` 60000euro, se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 mp,toate utilit[`ile.Pre` 80000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren.Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t, ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500mp de teren.Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp,casa 136mp,t,ct,ap[,gaz,izola`ie exterioar[,tabla lindab.Pre`:92.000euro Tel:0729082022.(N)

0724215454, 0331710533.(O) * Vila,zona Puskin, D+P +M, 80mp la sol ,la rosu, 450mp teren,BCA,toate utilitatile,58.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila,zona Puskin, P+E, 280mp teren, termopan, CT,G+F,termopan,parchet,t oate utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila,zona Alexandru cel Bun,P+E,100mp la sol, 440mp teren,toate utilitatile, 85.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Casa batraneasca in sat Zaicesti, cu 3.350mp teren, apa, curent, 13.000 Euro neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vila la rosu str. Anastasie Basota, P+M, 99mp la sol ,e ridicat numai parterul, 400mp teren,BCA,toate utilitatile in zona,28.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 2500mp,zona Cismea-planul 2, cu 11 m deschidere, apa,curent, intabulat, 5E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 500mp,zona fostul C.A.P. Botosani,13m deschidere,drept,toate utilitatile, zona de case, intabulat, 17.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 400mp,zona Bulevardul M. Eminescu, drept,toate utilitatile, 100E/ mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 4794mp,zona Curtesti,parcelat in 8 loturi a cate 599mp,drept, curent, intabulat, construibil,12E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 500mp,zona Puskin,14m deschidere,gaz, apa,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces, toate utilitatile,65E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Vând cas[,Str.Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel * Teren 500mp,zona 0729082022.(N) Cismea-plan 2,drept, dimensiuni 20m/25m,cu * Casa,zona Petru Rares, 4800E. Telefon : P+M,caramida si BCA, 0724215454, 85mp utili+250mp teren,3 0331710533.(O) camere, baie, bucatarie, living,G+F, parchet,usi * Teren 780mp,zona interioare schimbate,toate Catamarasti Deal, 17,5 m utilitatile,gaz la poarta, deschidere, drept, utilitatile 58.000 E neg. Telefon : sunt aproape, 20E/mp neg. 0724215454, Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) 0331710533.(O) * Vila,Catamarasti Deal, P+M,800mp teren,la exterior finisata,la interior la rosu,fosa,garaj,fantana, 46.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O)

* Vand/inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou, 2000 E/mp. Telefon: 0744.319317

* Casa nelocuibila,cu 500mp * Vand/inchiriez spatiu teren,zona Ion comercial 120mp,zona Piata Creanga,10.000 E. Telefon : Mica Primaverii, vitrina

mare,termopan,2000E/mp. Telefon: 0724215454, 0331710533.(O) * Vand spatiu comercial 20mp,zona Grivita-Mall, termopan,modern, 50.000 E.Telefon: 0744319317.(O) * Spatiu comercial 60mp, zona ultracentrala, toate utilitatile si imbunatatirile, 75.000 E neg Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Spatiu comercial 91mp,zona Mall,termopan, modern,vitrina mare, stradal, 90.000 E neg.Poate fi si 45mp cu 45.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Spatiu comercial 150 mp, zona Primaverii,recent si modern amenajat, CT,gresie, faianta,termopan, birou,grup sanitar,1600 E/mp+TVA. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Zona Cucorani, casa locuibila , 60mp, cu 1500mp teren aferent .Pre` 65.000euro/neg. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(191) * Zona Cucorani, casa locuibila, 70mp, cu 5800mp teren aferent. Pre` 40.000euro/neg. Se poate vinde si cu teren mai putin . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Copalau, casa P+1 din caramida, \i 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92) * OFERTA:Casa locuibila, la 10Km de Botosani, Localitatea Brehuiesti , P+M ,cu anexe gospodaresti noi, acces utilitati edilitare (inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent ( livada si vie) imprejmuit cu gard nou .Pre` : 42.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatra, vila P+1, suprafata construita 180mp, teren aferent 750mp, noua, finisaje superioare ,acces la toate utilita`ile edilitare .Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, casa batraneasca si 778mp teren aferent, deschidere la strada 36m, utilitati edilitare la limita proprieta`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona Tatari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euroneg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vila P+M, termosistem la exterior, t^mplarie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde si separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafata construita la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilita`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) ; * Zona industriala vila la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona industriala,vila P+M la ro\u, supraf. construita la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj si beci .Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni casa locuibila si 800mp teren

13

aferent .Pre` 80.000 lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Rachi`i, casa locuibila \i 1150mp. Pre` :110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costinesti Leorda casa \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând casa P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare Pret 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp, anexe gospodare\ti si 711mp teren aferent ,in Botosani, zona industriala, acces utilitati edilitare Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

AGENDA COMERCIANTULUI


Publicitate 14

S@mb[t[, 30 mai 2009

* Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren in supr, de 6900mp , 15cladiri anexe si o cladire industriala, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104)

529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pod de Piatra, 3750mp teren intravilan, acces toate utilita`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp.Se accepta si schimb cu apartament plus diferenta . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Zona Savenilor, 700mp teren si anexa construita in 2006 .Pre` 35.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp in * Vand urgent ferma * Zona Puskin, 500mp teren Cucorani . Tel: 529102,0752310402, vegetala situata in zona intravilan, 14m deschidere, 0752310403 (29) limitrofa Botosani-Iasi acces utilita`i edilitare .Pre` .Supr.compacta de 60euro/ neg.Tel: 529102, * URGENT.3loturi de teren teren=120ha, \i o cladire 0752310403, 0752310402. intravilane a cate 2500mp P+1, cu Supr. constr. cu deschidere 35m Cucorani * Urgent .470mp plus cale =400mp.Tel .Pre` 52.000lei/lot/negTel : de acces teren intravilan :0752310402.(105) Boto\ani zona centrala, acces 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Cismea, 5500 mp utilita`i edilitare . Pre` teren intravilan, deschidere :70Euro/ mp neg. Tel: * Zona Ora\eni Vale 80m, acces toate utilita`ile 529102, 0752310403, 5000mp, teren extravilan, edilitare. Pre` 25euro/mp 0752310402. acces indirect la drum neg, total sau parcele cel asfaltat (plan II), deschidere * Urgent zona Lebada, putin 1000m .Tel: 529102, 20m. Pre` 2euro/mp, neg 4600mp teren extravilan, 0752310402, 0752310403. Tel : 529102, 0752310402, deschidere 75m .Pre` * Vand 2.211mp teren 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403 (237) intravilan ,in Comuna 0752310403, 0752310402. * Zona Stauceni ,12.500mp, Rachiti , front stradal * Zona Tatari, 650mp teren teren extravilan acces 28.40m,acces apa curenta indirect la drum asfaltat intravilan Pre` iluminat electric ,drum (plan II), deschidere 6500euro.Tel: 529102, pietruit.Pret 10Euro/mp 20m.Pre` 3euro/mp, 0752310403, ,neg.Tel: 529102, neg.Tel : 529102, 0752310402(92) 0752310402, 0752310402, 0752310403 0752310403(210) * Zona Tatari, 1400mp, (237) teren intravilan .Pre` * Zona Rediu 8,500mp * Zona, C[t[mara\ti Deal, teren extravilan, pl.II, acces 20euro/mp neg. Tel: intravilan, 1954mp acces 529102, 0752310403, drum de exploatare. Pre` utilitati edilitare, front stradal 0752310402. 3.5euro/ mp 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se neg.Tel:529102, * Zona Tulbureni, 4500mp vinde si parcelat 0752310402, teren intravilan .Pre` .Tel:529102, 0752310402, 0752310403(253) 15euro/mp negociabil.Tel: 0752310403. 529102, 0752310403, * Zona Rediu 50.000 mp * Zona C[tam[ra\ti Deal, teren extravilan, pl.II, acces 0752310402.(100) 1113mp teren intravilan, drum de exploatare .Pret2.5 * Zona Tulbureni, 6500mp acces utilita`i edilitare, Euro/mp neg.Tel: 529102, teren intravilan, front stradal deschidere, 15.6m.Pre` 0752310402, 11m, acces utilitati edilitare, 25.000euro .Tel:529102, 0752310403(253) curent electric, gaz metan, 0752310402, 0752310403. apa curenta .Pre` 5euro/mp. * Zona Roma, 8700mp * Vand urgent in Brae\ti, Tel: 529102, 0752310403, teren intravilan, dechidere 10.000mp, teren extravilan, 0752310402(310) 24.56m. Pre` 3.5euro/mpPre` 3000 euro/neg. Tel : neg. .Tel : Tel:529102, * Zona Tulbureni, 9500mp 529102, 0752310402, 0752310402, 0752310403. teren extravilan, deschidere 0752310403 (41) 18m, utilita`i edilitare la * Zona Hudum langa * Oferta:Vand 6000 mp, 300m.Pre` 1euro/mp. METAXA , 772mp teren teren intravilan in zona Tel:529102, 0752310403, intravilan, 13m front stradal Cismea.Pre` 5euro/mp 0752310402(310) . Pre` 30euro/mp neg. Tel: neg.Tel: 529102, 529102, 0752310402, * Zona Tulbureni, 7100mp 0752310402, 0752310403 0752310403(284) teren intravilan , deschidere (155) * Zona Manastirea Doamnei 20.25m. Pre` 14euro/mp, * Oferta : Zona Rachiti, 2 loturi de teren intravilane a neg. Tel: 529102, 10.000mp extravilan , front 0752310403, cite 4500mp. Pre` 6euro/mp stradal 14,7m . Pre` 0752310402(134) neg.Tel: 529102, 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, * Zona Agafton, 6600mp, 0752310402, 0752310403. 0752310403(243) teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 9 CUMP|R|RI * Zona Manastirea Doamnei 529102, 0752310403, , casa batraneasca \i 0752310402.(133) * Cump[r 300-400 mp teren 5400mp teren aferent . Pre` (plan secundar), ]n 20.000euro-neg. Tel: * Zona ALFALAND,

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

C[t[m[r[\ti Deal, ofer 5 euro/mp, exclus agen`ii imobiliare. Telefon: 0748.220.702.(1) * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan,construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * }nchiriez apartament 2 camere complet mobilat, zona vilelor bulevard \i separat sediu firm[ cu garaj. Rela`ii: 0728.914.930; 0372.310.145.(1185-9) * Primesc fete ]n gazd[, zona liceului „Gh.Asachi” Boto\ani. Telefon: 0749.193.006.(1205-2) * }nchiriez apartament 3 camere, et.1, CT,T, mobilat si utilat,zona Primaverii|coala nr.13, avans 3 luni, 200 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez cas[, zona Bulevard, 2 camere, buc[t[rie, baie hol, CT, pre` 175 euro/lun[, o lun[ garan`ie, 2 luni avans. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, zona Fidelio Bucovina, parter, D, CT, nemobilat, recent renovat, garan`ie o lun[, pre` 170 euro/lun[.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Inchiriez spatii comerciale in zone centrale, (Unirii, Onicescu,C.Nationala,zona Mall,Select,).Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez garsoniera ,nemobilat,zona D. Muncii Et.1.Pret 100euro/lun[. Tel .0741497829.(A) * Inchiriez depozit 600mp,zona Catamarasti Deal,curte betonata 2500mp,CT lemne,toate utilitatile,2,8m inaltime,3E/mp neg.Se negociaza in functie de perioada si activitate,prima luna gratuit.Poate fi inchiriat si pe bucati. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Inchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Primaverii-Piata Mica, termopan, gresie, grup sanitar,pret 2500 Ron/luna. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Inchiriez spatiu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil, birou,grup sanitar,pret 1000 E/luna neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Inchiriez spatiu comercial 50mp,zona Piata Mare, termopan,CT,vitrina mare, grup sanitar,3500Lei/luna neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea Nationala -Stadion,etaj 7,D,mobilat, utilat, 170E/luna. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona Pietonal Transilvaniei,etaj 3,mobilat, utilat, CT,termopan, electrocasnice, 350E/luna, avans 2-3 luni. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez spatiu comercial 43mp,zona George Enescu, CT,termopan, modern, vitrina la strada,11 E/mp +TVA. Telefon : 0724215454, 0331710533

* Inchiriez apartament 2 camere,zona Stadion,etaj 1,CT,termopan,mobilat,utila * }nchiriez spa`iu comercial, t, modern,250E/luna. zona gar[, 100 mp, modern, Telefon : 0724215454, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0331710533.(O) 0231.513362, * Inchiriez spatiu comercial 0752244233.(B) 140mp,zona Primaverii,4 birouri,sala mare,2 toalete, * }nchiriez apartament 2 CT, termopan, ultramodern, camere, zona Direc`ia la cheie,internet, telefonie, Muncii, et.1, CT, mobilat, 2000E/luna+TVA. Telefon pre` 300 euro, avans 3 luni.Telefon: 0231.513362, : 0724215454, 0331710533.(O) 0752244233.(B) Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Inchiriez apartament cu 2 camere,zona Serconf, parter, partial mobilat,gresie, faianta, balcon 15 m,200 E/luna. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez apartament cu 2 camere,zona Unirii,etajul 1,termopan,mobilat,utilat,20 0 E/luna,plata in avans pe 2 luni+garantie. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a cite 100mp acces tir si rampa de descarcare .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre inchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc in Boto\ani, zona centrala. Pre` 500 euro/luna, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere, ap cu 4C, zona ultracentrala, et.3, nemobilat, CT .Pre` 250euro/luna/ neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

bun[, 6450 E negociabil, 0734.187.569.(1201-4)

V+NZ|RI * Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (10)

ANGAJ|RI * Angajez \ofer cat. C+E, transport intern+ interna`ional. Telefon: 0747.080.855.(1203-2) * Bar Night Club Austria cauta dansatoare majore. Mancare, cazare la dispozitie. Castiguri peste 10.000 euro/luna.Dati beep si sunam noi dupa ora 21 0768.682.741; 004369910079722.(3)

CONDOLEAN}E

!

* Ofer spre inchiriere ap cu 2cam, par`ial mobilat, CT, zona Calea Nationala . Pre` :700lei/luna .Plata anticipata 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere 3camere, baie si bucatarie, acces separat la casa in zona lini\tita, curte. Pre`: 250euro/ luna. Plata anticipata :3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare in curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru inchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând ROVER 25, 2001, 1400 FULL, 4900 E, OPEL ASTRA 92, 2 portiere, 1600, 1900 E, ]nmatriculate, 0749.591.160.(1196-2) * Vând OPEL ASTRA CARAVAN, an fabrica`ie 1994, pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0746.308.961.(1198-3) * Vând OPEL ASTRA CARAVAN, 2.0DTI, gri metalizat, 2003,stare foarte

Colectivul S.C. APETRANS S.R.L. aduce un ultim omagiu celui care a fost VL{DEANU DAN VASILE \i transmite familiei ]ndoliate “SINCERE CONDOLEAN~E!” DAN a fost un om deosebit, un excelent profesionist. Mul`i am ]nv[`at de la el arta de a conduce cu profesionalism, iar ast[zi, ]l conducem cu triste`e pe ultimul drum. “Te-am respectat \i pre`uit c^t ai fost ]n via`[! Te vom omagia \i te vom da exemplu genera`iilor urm[toare!” DUMNEZEU s[ te odihnesc[ ]n pace!(3)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse S@mb[t[, 30 mai 2009

Horia Moculescu doarme cu portofelul ]n chilo`i Compozitorul Horia Moculescu (foto) a ajuns s[ doarm[ cu portofelul ]n chilo`i dup[ ce nu cu mult ]n urm[ i-au disp[rut 7.200 de RON. Atunci, Horia Moculescu a l[sat s[ se ]n`eleag[ faptul c[ Mariana Moculescu, cu care

Biblia i-a salvat via`a unui preot Un preot din Argentina trebuie s[ mul`umeasc[ Bibliei c[ se afl[ ]nc[ ]n via`[, dup[ ce un glon` tras asupra sa s-a oprit ]n coperta C[r`ii Sfinte, relateaz[ site-ul Independent Online. Potrivit sursei citate, preotul a fost abordat de doi b[rba`i care au ]ncercat s[-l jefuiasc[, ]n provincia Mendoza. Dup[ ce le-a ar[tat c[ nu are la el decât câ`iva pesos \i o Biblie, unul dintre ho`i \i-a pierdut cump[tul \i a tras cu pistolul ]n direc`ia sa. Preotul a ]ndreptat Biblia ]n fa`[, pentru a se proteja, iar coperta dur[ a C[r`ii a oprit glon`ul care altfel l-ar fi ucis. Dup[ incident, cei doi ho`i au fugit, iar acum poli`ia local[ se afl[ ]n c[utarea lor. „

Horoscop

se afl[ ]n scandal de mai mult[ vreme, l-ar fi deposedat de bani. Invitat in emisiunea "Acces direct" de la Antena 1, Horia Moculescu a mai spus c[ nu a b[tut-o niciodat[ pe Mariana Moculescu, ad[ugând c[ regret[ acest lucru. „

Oana Roman zboar[ ]n cabina pilo`ilor Director de imagine la o companie aerian[, Oana Roman petrece o mare parte din zi la aeroport. „}n sfâr\it miam g[sit locul. Fac ceea ce-mi place. Am ]nv[`at multe de când sunt aici”, m[rturise\te Oana Roman pentru Ring. La doar câteva luni de la numirea sa, ea \i-a ]ndeplinit o dorin`[ mai veche: de a zbura ]n ca-

15

bina pilo`ilor: „De acolo totul se vede altfel, mai ales când e vreme bun[. E superb. Consta`i cât de u\or se piloteaz[ avionul. Practic zboar[ singur, ]n afar[ de aterizare \i decolare. N-am avut nicio team[”. De\i s-a sim`it foarte bine, Oana spune c[ n-ar lua niciodat[ lec`ii de pilotaj \i nici n-ar s[ri cu para\uta: „Nu-mi plac sporturile

extreme. }n schimb, a\ merge cu elicopterul. Am zburat pân[ la mare, cu ocazia unui eveniment de 1 Mai, \i mi-a pl[cut chiar foarte mult”. Cu toate c[ nu dore\te s[ dea am[nunte despre salariul s[u, spunând doar c[ e confiden`ial, surse din companie au dezv[luit pentru Ring c[ Oana e remunerat[ lunar cu câteva mii de euro. „

Gheorghe Visu, operat la pl[mâni Actorul Gheorghe Visu (foto) a suferit o interven`ie chirurgical[ de dificultate medie la pl[mâni, el urmând s[ fie externat ]n câteva zile, informeaz[ un comunicat remis Mediafax. Gheorghe Visu a fost internat ]n spital pe 24 mai, pentru investiga`ii \i tratament, joi el fiind operat la pl[mâni. Opera`ia chirurgical[ a fost realizat[ de prof. dr. Ioan Cordos, specialist ]n chirurgie toracic[. }n urma opera`iei chirurgicale, dup[ câteva zile de recuperare, Visu, interpretul lui State Visu va pleca ]ntr-un concediu de odihn[, urmând s[ revin[ pe Potcovaru din telenovela "Replatourile de filmare ]n luna gina", difuzat[ Acas[, va putea iulie. fi v[zut \i ]n produc`ia Pro-

Elena B[sescu, marcat[ ]n copil[rie de Alb[ ca Z[pada Elena B[sescu (foto), s-a aflat, ieri, la Ploie\ti, unde s-a ]ntâlnit cu 300 de copii de la mai multe gr[dini`e. Micu`ilor, strân\i ]n sala de \edin`e a CJ Prahova, fiica cea mic[ a \efului statului le-a citit un fragment din povestea "F[tFrumos cu p[rul de aur". Dup[ o lectur[ care a durat mai pu`in de cinci minute, Elena B[sescu s-a oprit, iar copiii au p[r[sit sala. La ie\ire, cei mici au primit cadou din partea Elenei B[sescu \i a reprezentan`ilor Prim[riei Ploie\ti câte o carte de pove\ti. Dup[ ce a terminat de ]mp[r`it cadouri copiilor, EBA a declarat ziari\tilor prezen`i c[ a venit s[ le citeasc[ acestora pove\ti ]ntrucât este preocupat[ de "Albei ca Z[pada", poveste cu se potrive\te \i fetelor din copii. Aceasta a mai spus c[ ]n care a crescut. "Pe mine timpul nostru", a spus Elena copil[rie a marcat-o povestea aceast[ poveste m-a marcat \i B[sescu. „

E Berbec

K Balan]\

Este posibil s[ lua`i o hot[râre important[ \i definitiv[, cu privire la ruperea unor rela`ii. }n viitor, se va dovedi c[ a`i procedat corect. Planurile dumneavoastr[ vor fi ]ncununate de succes, dar v[ sf[tuim s[ ave`i r[bdare.

Ave`i posibilitatea s[ finaliza`i proiecte ]ndr[zne`e, mai ales ]n domeniul afacerilor. Sunt \anse mari s[ evolua`i pe plan profesional \i social. Prietenii v[ sus`in, impresiona`i de entuziasmul \i optimismul de care da`i dovad[.

F Taur

L Scorpion

|efii v[ apreciaz[ seriozitatea \i ideile constructive. Nu este exclus s[ fi`i propus pentru o m[rire de salariu. Pute`i s[ face`i planuri pe termen lung \i s[ investi`i. V[ recomand[m s[ profita`i de conjunctur[ favorabil[ ]n care v[ afla`i.

Zi prielnic[ schimb[rilor importante pe plan profesional. S-ar putea s[ fi`i propus pentru o plecare ]n str[in[tate, la un schimb de experien`[ sau un curs de perfec`ionare. Ave`i ocazia s[ ]ncheia`i contracte avantajoase \i s[ face`i cuno\tin`[ cu persoane importante.

G Gemeni Diminea`[ ave`i \anse s[ va afirma`i la serviciu. Din p[cate, s-ar putea s[ v[ atrage`i invidia colegilor. Nu este exclus s[ ave`i discu`ii cu persoan[ iubit[, pentru c[ acorda`i prea mult[ aten`ie activit[`ii profesionale.

H Rac Este momentul s[ v[ ocupa`i de situa`ia financiar[. Partenerul de via`[ v[ sus`ine \i este convins c[ ve`i reu\i. Ave`i de semnat documente oficiale. Nu ]ntâmpina`i probleme deosebite, dar v[ sf[tuim s[ fi`i prudent.

I Leu

mance International "State de România - Student la Sorbona", lungmetraj care va fi difuzat ]n aceast[ toamn[ la Pro TV. „

Irinel a primit un tort surpriz[ de la Moni \i Meir Monica \i politicianul Nati Meir i-au f[cut o surpriz[ lui Irinel Columbeanu pe 27 mai, de ziua lui. Cei doi l-au a\teptat pe omul de afaceri cu un tort mare, sub form[ de inim[, decorat cu trandafiri din mar`ipan ro\ii \i alba\tri. Irinel a fost pl[cut surprins, p[rând chiar emo`ionat, ro\indu-se tot. Sau poate l-au intimidat cameramani preg[ti`i s[ ]nregistreze fiecare moment. Dup[ ce a b[ut un pahar de \ampanie \i a pupat-o pe Monica de parc[ erau doi tineri ]ndr[gosti`i, Irinel a luat ]n primire tortul. „

M S\get\tor Pot ap[rea schimb[ri nea\teptate ]n via`a dumneavoastr[. Ave`i prieteni care v[ sus`in, la fel ca \i familia. Este o zi favorabil[ studiului, comunic[rii \i c[l[toriilor de afaceri. V[ recomand[m s[ v[ asculta`i intui`ia. Nu v[ asuma`i prea multe riscuri!

N Capricorn La serviciu, \efii v[ apreciaz[ ideile. Este posibil chiar s[ fi`i premiat. Dup[-amiaza, s-ar putea s[ ave`i mici probleme de s[n[tate. Nu este cazul s[ v[ face`i griji, dar v[ recomand[m s[ v[ odihni`i.

O V\rs\tor

Sunt \anse s[ aranja`i o colaborare avantajoas[, care s[ v[ aduc[ venituri considerabile. Rela`iile cu partenerul de via`[ urmeaz[ un curs ascendent. V[ sf[tuim s[ nu v[ contrazice`i cu o rud[ mai ]n vârst[, care dore\te s[ se amestece ]n via`a dumneavoastr[.

Ave`i toate \ansele s[ rezolva`i problemele financiare ale familiei. Sinceritatea v[ ajut[ s[ v[ consolida`i rela`iile \i s[ v[ face`i noi prieteni. V[ recomand[m s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu o femeie mai ]n vârst[.

J Fecioar\

P Pe[ti

Profunzimea ideilor \i ambi`ia v[ ajut[ ]n activitatea profesional[ \i ]n afaceri. Rezolva`i cu u\urin`[ toate problemele de la serviciu sau din familie. V[ recomand[m s[ `ine`i cont \i de p[rerile celor din jur. Evita`i specula`iile de orice fel!

Ave`i mai multe ]ntâlniri de afaceri, care se vor dovedi fructuoase. Diminea`a primi`i o veste bun[, din cauza c[reia v[ schimba`i planurile pentru mâine. V[ recomand[m s[ nu v[ ie\i`i din fire. Nu v[ v[rsa`i nervii pe partenerul de via`[!

Bancul zilei CÂINELE SUPORTER Un dinamovist merge ]mpreun[ cu câinele s[u ]ntr-un bar pentru a vedea un meci de campionat al favori`ilor. La fiecare gol al ro\-albilor, patrupedul schel[l[ia de mama focului, se ridica ]n dou[ labe \i `op[ia, d[dea din coada, s[rea bucuros pe

masa, f[cea tumbe. Uimit nevoie mare, barmanul ]i zice st[pânului: - Dom'le, incredibil ce câine ai! N-am mai v[zut a\a ceva! Dar, spune-mi \i mie, dac[ se bucur[ la modul [sta la un meci de campionat, cum se manifest[ ]n Liga Campionilor? Replica omului: - Nu \tiu, c[ ]l am doar de 15 ani.

O RE~ET{ PE ZI SUPA CU G{LU|TE DE OREZ Ingrediente: G[lu\te: 1/2 cea\c[ de orez, 1 1/2 cea\c[ de lapte, unt proasp[t (cât o nuc[), un ou, sare. Mod de preparare: Se alege \i se spal[ orezul. Se pune la fiert cu laptele \i o buc[`ic[ de unt proasp[t. Se fierbe mai mult ca orezul cu laptele obi\nuit. Se s[reaz[. Se ia de pe foc \i se adaug[ oul. Când s-a r[cit, se ia cu linguri`a din past[ \i se fac mici

cocolo\i care se fierb ]n ap[ clocotit[, cu pu`in[ sare. Când sunt gata, se scot cu lingura de spumuit, se scurg \i se pun ]n castron. Deasupra se strecoar[ supa.


CMYK

Eveniment 16

S@mb[t[, 30 mai 2009

„Prima cas[”, „prima” deziluzie pentru boto\[neni Bancherii \i sindicali\tii nu cred ]n reu\ita programului la Boto\ani. Situa`ia financiar[ a jude`ului \i veniturile mici ale popula`iei sunt principalele piedici.

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 30 S Cuv. Isaachie M[rturisitorul \i Varlaam; Sf. Mc. Natalie 31 D Sf^ntul Mucenic Ermie; Sf. Sfin`i`i Mucenici Ermei, Eusebie \i Haralambie Duminica a 7-a dup[ Pa\ti (a Sfin`ilor P[rin`i de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 17, 1-13 (Rug[ciunea lui Iisus); 1 L Sf. Mc. Justin Martirul \i Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm \i Valerian

prumut de la o banc[, iar la noi cei care au astfel de venituri sunt extrem de pu`ini”, a declarat ~arc[. Prima variant[ de proiect a acestui program guvernamental specific[ faptul c[ b[ncile vor solicita un avans de doar 5% \i c[ vor reduce dobânzile. Asta ]nseamn[ c[ boto\[nenii care vor ]ncerca s[ beneficieze de acest program ar trebui s[ ob`in[ ]mprumutul pentru 95% din valoarea casei, iar pentru asta ar trebui s[ aib[ un venit net care s[ dep[\easc[ bine 1.000 de euro lunar, situa`ie ]n care se afl[ foarte pu`ini locuitori ai acestui jude`.

BANCHERII LOCALI SUNT SCEPTICI Bancherii boto\[neni sus`in c[ procentul boto\[nenilor care vor reu\i s[-\i achizi`ioneze o cas[ prin intermediul acestui program va fi foarte mic. „}n momentul de fa`[, prima problem[ o constituie normele de creditare impuse de BNR \i care stabilesc un anumit aport propriu al celui creditat ]n momentul acord[rii creditului pentru achizi`ionarea unei locuinUTILE

Programul „Prima cas[”, pe care Guvernul vrea s[-l lanseze pentru redresarea sectorului construc`iilor \i pentru ajutorarea românilor f[r[ case, are \anse slabe de succes la Boto\ani. Aceast[ opinie o au atât sindicali\tii cât \i, mai ales, bancherii. |tefan ~arc[, liderul CNSLR Fr[`ia, sus`ine c[ \ansele de reu\it[ ale programului guvernamental pe plan local sunt foarte mici. „La noi, cea mai mare parte a popula`iei are salariul minim pe economie, deci sunt foarte pu`ini boto\[neni care au veniturile necesare pentru accesarea unui credit bancar. Din câte \tiu, unei familii ]i trebuie venituri nete de 1.000 de euro pentru a putea contracta un ]m-

4,1786 lei

ditarea a sc[zut ]n ultimii doi ani din cauza unor ac`iuni lipsite de corectitudine a unor b[nci ]n rela`ia cu propria clientel[. M[ refer la comisioane abuzive \i la multe altele”, a completat bancherul. Pe lâng[ sc[derea ]ncrederii ]n sistemul bancar a românilor, mai este \i o alt[ problem[ major[, respectiv cre\terea num[rului \omerilor. }ntr-o perioad[ ]n care se anun`[ concedieri la nivel na`ional, ]n care sunt publicate prognoze care avertizeaz[ c[ num[rul \omerilor se va suplimenta cu ]nc[ un milion de persoane pân[ la finele anului, este greu de crezut c[ b[ncile, chiar cu aportul statului, vor reu\i s[-\i atrag[ noi clien`i ]n ceea ce prive\te creditarea imobiliar[ \i ipotecar[. Nicio banc[ nu finan`eaz[ `e. Acestea trebuiesc schimbate rare. Astfel, se va ajunge la situa- un \omer, iar num[rul acestora pentru ca programul guverna- `ia ]n care un boto\[nean care se cre\te. mental s[ poat[ fi derulat, iar asta ]ncadra pentru un credit atunci ]nseamn[ c[ va trece ceva timp când aportul propriu era de 25%, BENEFICIARII pân[ atunci. Apoi, s[ lu[m situa- s[ nu poat[ ob`ine finan`are ]n ca`ia real[ din jude`ul nostru. Exist[ drul acestui proiect, deoarece PROGRAMULUI, foarte pu`in[ lume cu salarii mari banca trebuie s[ crediteze 95% DEZVOLTATORII ]n cartea de munc[. Când se lua din valoarea locuin`ei, \i nu 75 de IMOBILIARI DIN credit, erau contabilizate toate ve- puncte procentuale ca pân[ niturile so`iei \i so`ului, inclusiv acum, ]n ciuda faptului c[ ar tre- CAPITAL{ de la co-pl[titori. Abia a\a se a- bui s[ scad[ \i dobânzile. „Anul Sindicalistul |tefan ~arc[ este jungea la un venit care s[ poat[ fi trecut, BNR a schimbat normele de p[rere c[ beneficiarii princiluat ]n calcul la creditare. Nu \tim de creditare pentru a pune frâu pali ai programului „Prima cas[” ce se va ]ntâmpla cu limita de ]n- ]ndator[rii popula`iei, iar acum se vor fi marii dezvoltatori imobidatorare, deoarece nu s-a vorbit ]ncearc[ relansarea credit[rii. liari din Bucure\ti. „La noi s-a nimic”, a declarat directorul unei Este greu de crezut c[, cel pu`in construit mai pu`in \i au r[mas b[nci din Boto\ani. }n ceea ce la Boto\ani, proiectul va avea nevândute apartamente proporprive\te limita de ]ndatorare a succes ]n forma prezentat[ pân[ `ional cu cât s-a construit. }ns[ ]n unei familii sau a unei persoane, acum deoarece vor fi foarte pu`ini Bucure\ti s-au construit mii de BNR impune anumite restric`ii. clien`i care vor putea profita de apartamente care acum stau neAstfel, sunt b[nci care acord[ oportunitate, dac[ va fi cu ade- vândute. Acest program va fi un credite ]n limita de ]ndatorare de v[rat o oportunitate. Vor fi do- avantaj pentru ei \i nu pentru 50% a ]mprumutatului, altele ca- bânzi mai mici, dar suma nece- ceilal`i. }n Bucure\ti \i popula`ia re merg pân[ la 60% sau chiar sar[ pentru ]mprumut va fi mai are alte venituri, mult mai mari, mai mult. Aportul propriu la su- mare, mult mai mare, iar sc[de- \i deci vor fi beneficiari ai acestui ma pentru achizi`ia unei locuin`e rea dobânzilor va fi contraba- program. Este important ]ns[ \i va sc[dea, potrivit primei va- lansat[ de cre\terea volumului de un alt aspect. Guvernul vrea s[ riante de proiect, asta ]nseamn[ finan`are la achizi`ia casei. Apoi, relanseze construc`ia de case noi, c[ va cre\te suma pentru care tre- mai e o problem[ pe care trebuie dar nu \tim ]nc[ dac[ programul buie s[ ne ]mprumut[m la banc[, s[ o recunoa\tem, gradul de ]n- va fi doar pentru casele \i aparde unde rezult[ o cre\tere sem- credere al popula`iei ]n sistemul tamentele noi construite sau \i nificativ[ a gradului de ]ndato- bancar ]n ceea ce prive\te cre- pentru cele vechi. Ar fi normal s[ fie pentru cele noi, pentru a se relansa construc`ia de apartamen0 0 2,9680 lei Ziua: 18 C Noaptea: 7 C te noi, dar mai e o problem[.

Mul`i dintre investitori au tras o fric[ de nedescris ]n aceast[ perioad[ pentru c[ nu au \tiut dac[ ]\i mai recupereaz[ banii investi`i ]n terenuri, ]n cl[diri, iar eu cred c[ dup[ ce vor reu\i s[ vând[ ce au pe stoc foarte pu`ini vor mai avea curajul s[ investeasc[ din nou ]n construc`ia de blocuri”, a spus ~arc[. }n Boto\ani exist[ dou[ ansambluri de locuin`e unde dezvoltatorii imobiliari nu au reu\it s[ vând[ niciun apartament. Oamenii de afaceri care au construit acele blocuri de apartamente au discutat deja cu autorit[`ile locale ]n vederea unei posibile vânz[ri a imobililor c[tre ANL, pentru suplimentarea fondului de locuin`e sociale \i de locuin`e acordate prin credit ipotecar.

60.000 EURO GARANTA~I DE STAT Potrivit primei variante a programului „Prima cas[” a Guvernului Emil Boc, statul va garanta credite de maxim 60.000 de euro pentru achizi`ia unei locuin`e, avansul propriu va fi de doar 5% din valoarea total[, iar b[ncile vor trebui s[ coboare dobânzile pentru creditarea ]n acest program. Dac[ ]n Boto\ani, cu 60.000 de euro se poate achizi`iona un apartament cu dou[ camere ]ntr-un bloc nou, ]n Bucure\ti sau Timi\oara suma acoper[ doar o garsonier[. Mai mult, b[ncile a\teapt[ garan`ii de la Guvern c[ sumele garantate vor fi ]ncasate imediat \i nu dup[ lungi tergivers[ri, având ]n vedere c[ statul nu are o reputa`ie bun[ ]n ceea ce prive\te pl[`ile sumelor datorate. Prima variant[ de proiect mai prevede \i faptul c[ ]n cazul ]n care nu sunt pl[tite ratele, statul pl[te\te b[ncii suma garantat[, dup[ care cel creditat este executat silit, casa urmând a intra ]n proprietatea Ministerului Economiei. (Bogdan Caliniuc)

Evenimentul de Botosani nr.1343  
Evenimentul de Botosani nr.1343  

Ziarul orasului tau!

Advertisement