Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 119 (1340) • Miercuri, 27 mai 2009 • 16 pagini

Noii \efi ai institu`iilor deconcentrate ]\i preiau func`iile Pagina 4

|efa I|J se consider[ discriminat[ Ada Macovei, inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), r[mâne titular[ la o unitate de ]nv[`[mânt particular[ din municipiul Suceava, cu toate c[ a ]ncercat s[ se transfere la |coala General[ nr. 11 din Boto\ani. Inspectorul general al I|J a participat la \edin`a public[ de transfer, pretransfer \i deta\[ri, organizat[ s[pt[mâna trecut[, ]n ]ncercarea de a ob`ine postul din Boto\ani, bazându-se pe faptul c[ metodologia de organizare \i desf[\urare a mi\c[rii personalului didactic prevede c[ transferul unui titular este permis de la o unitate particular[ acreditat[ la o unitate de stat. Numai c[ unitatea \colar[ din Suceava nu este ]nc[ acreditat[, ci doar ]n curs de acreditare.

Pagina 4


Eveniment 2

Miercuri, 27 mai 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

De la B[sescu la B[se \i apoi la B[ Imaginea lui Traian B[sescu ]ncepe s[ se chirceasc[: fruntea ]i este tot mai ridat[, fa`a mai \ifonat[, iar limba mai dezlegat[, reflexele ]l tr[deaz[, fo\tii colegi de partid ]l marginalizeaz[. Imediat dup[ ce-a ajuns pre\edinte, B[sescu era pe cai mari, arunca sondajele de opinie ]n aer, cota de credibilitatea b[tea spre \aptezeci la sut[, societatea civil[ era ]nsp[imântat[ ca nu cumva România s[ cocolo\easc[ la sânul ei un nou dictator. Imaginea i-a fost u\or \tirbit[ pe când a ]nceput s[ se h[rc[teasc[ ca la u\a cortului cu premierul T[riceanu, dar nu ]ntr-atât ]ncât s[-l ]nsp[imânte. Dar tot liberalii ]n concubinaj cu pesedi\tii l-au relansat, s-a ]ntâmplat ]n momentul când \i-au pus ]n gând s[-l suspende din func`ia de pre\edinte, gura de oxigen a primit-o de la popor. Acest fapt i-a cam tulburat mintea, din acel moment a ]nceput s[ se cread[ zmeul zmeilor, uneori o f[cea chiar pe-a balaurul, una peste alta, i s-au urcat g[rg[unii la cap. Alegerile din toamn[ l-au adus cu picioarele pe p[mânt, partidul lui de suflet a trecut linia de sosire um[r la um[r cu pesedi\tii lui Geoan[ obligându-l s[ comit[ o alian`[ contra naturii care de peste jum[tate de an ne tot bombardeaz[ cu inep`ii despre criz[ f[r[ ]ns[ a face un plan concret de diminuare a efectelor ei. A aruncat ]n fruntea guvernului un om de cârp[, lipsit total de personalitate, pe care-l joac[ dup[ pohta inimii. Colegii de alian`[ nu-l iart[ nici un moment, nu scap[ nici un prilej f[r[ s[-i dea la gioale. Interesant e faptul c[ B[sescu suport[ cu stoicism toate atacurile lui Geoan[. Ce-i drept, ]n ultimul timp imaginea lui s-a retezat cu câteva litere, de la B[sescu a ajuns la B[se. Sunt convins, dac[ nu va g[si o solu`ie de revitalizare a propriei imagini pân[ la alegerile preziden`iale va ajunge un simplu „B[”, electoratul nu-l va mai lua ]n seam[, iar România va fi condus[ de-un prost[nac. Pentru pre\edinte mai e timp s[-\i revin[, impulsul trebuie s[ vin[ din partea guvernului \i-al colegilor de partid. Alegerile pentru Parlamentul Europei va proiecta cu fidelitate pozi`ia real[ a fiec[rui partid pe scena politic[, a\a c[ pân[ ]n noiembrie mai e timp.

Campanie Evenimentul de Boto\ani:

Ajuta`i-o pe Alexandra s[ tr[iasc[! Evenimentul de Boto\ani a demarat o campanie umanitar[ prin care ]ncearc[ s[ salveze via`a Alexandrei Ostafi, de 23 de ani. Tân[ra are nevoie de un transplant ]n str[in[tate, fiind diagnosticat[ cu aplazie medular[ idiopatic[ – form[ sever[. Orice ajutor financiar, indiferent de suma donat[, va ajuta la salvarea tinerei Alexandra. Pentru dona`ii Cont ]n lei: RO27BRDE070SV22386200700, BRD, Gabriela Ostafi Cont ]n euro: RO97BRDE070SV22724300700, BRD, Gabriela Ostafi

Boto\[neni b[tu`i crunt ]n fa`a unei discoteci din Ia\i Interven`ie ]n for`[ a masca`ilor din cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Ia\i, luni diminea`[, dup[ ce un scandal ]n care au fost implica`i \i doi boto\[neni a degenerat ]ntr-o b[taie ]n toat[ regula. Luni diminea`[, angaja`ii Sec`iei 3 de Poli`ie au fost sesiza`i prin 112 c[, la intrarea ]ntr-un club din Campusul Studen`esc Tudor Vladimirescu, avea loc o alterca`ie ]ntre dou[ grupuri de tineri. }n câteva minute la fa`a locului a ajuns o echip[ de poli`i\ti din cadrul Biroului pentru Centrul Universitar care a solicitat sprijinul unor echipe mobile de siguran`[ public[ din cadrul Sec`iilor 3 \i 4 Poli`ie, a jandarmilor dar \i a unei

echipe de interven`ie din cadrul Deta\amentului Poli`iei de Interven`ie Rapid[. Echipajele chemate la fa`a locului au reu\it imobilizarea persoanelor implicate ]n b[taie, acestea fiind conduse la sediul Poli`iei Municipiului Ia\i. Aici scandalagii au primit amenzi pe m[sura implic[rii ]n b[taie. „Poli`i\tii au luat m[sura sanc`ion[rii cu sume cuprinse ]ntre 200 \i 400 lei ]mpotriva a \apte tineri cu vârste cuprinse ]ntre 20 \i 34 ani, to`i cu re\edin`a ]n Ia\i, participan`i la scandal. Victimele alterca`iei, doi tineri boto\[neni, Cristian T. \i Bogdan B. de 21 de ani, urmeaz[ a se prezenta la Institutul de Medicin[ Legal[ Ia\i ]n vede-

rea examin[rii medico-legale. }n func`ie de num[rul de zile necesare vindec[rii, poli`i\tii vor aplica m[surile legale ce se im-

pun”, a precizat subinspector Virginia Pralea, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Ia\i. (D[nu` Rotariu)

Judec[tor boto\[nean, eliberat din func`ie de B[sescu Eugen Marin, judec[tor ]n cadrul Judec[toriei Boto\ani, a fost eliberat din func`ie ]n urma unui decret semnat luni de pre\edintele Traian B[sescu. Motivul eliber[rii din func`ie

este acela c[ judec[torul boto\[nean a ie\it la pensie. Pre\edintele României a semnat, luni, mai multe decrete privind pensionarea a 15 procurori \i a 18 judec[tori, dar \i

trecerea ]n rezerv[ a cinci generali din cadrul Serviciul Roman de Informa`ii, aceast[ informa`ie fiind prezentat[ ]ntrun comunicat al Administra`iei Preziden`iale. Printre magis-

tra`ii care vor p[r[si sistemul de justi`ie se afl[ \i judec[torul Eugen Marin, unul dintre cei mai vechi judec[tori din cadrul institu`iei boto\[nene. (D[nu` Rotariu)

Zeci de femei agresate de so`i Degete Agresarea femeilor de c[tre partenerii de via`[ continu[ s[ fie o practic[. O dovedesc cazurile depistate de c[tre poli`i\tii \i asisten`ii medicali comunitari ]n teritoriu. Potrivit datelor furnizate de Direc`ia de S[n[tate Public[, de la ]nceputul anului \i pân[ ]n prezent au fost depistate ]n jude`, ]n special ]n mediul rural, 35 de cazuri de violen`[ domestic[. De\i exist[ un centru pentru victimele agresiunilor ]n familie, cele mai multe dintre femei nu accept[ s[ fie internate. „}n aceste cazuri ne implic[m s[ le rezolv[m \i noi ca \i Direc`ie de S[n[tate Public[, Poli`ia \i comunitatea local[. Femeile nu vin ]n acel Centru de protec`ie a victimelor violen`ei domestice, pentru c[ ori au copii, ori au alte activit[`i \i nu-\i las[ casa. La Centrul maternal nu pot s[ fie duse decât cele cu copii de pân[ ]n doi ani \i atunci r[mân ori la casa lor, ori la rude”, a precizat Lidia Onofrei, purt[-

t[iate cu flexul

torul de cuvânt al DSP. Cele mai multe dintre cazurile de violen`[ domestic[ sunt generate ]n marea majoritate pe fondul consumului de alcool, dar \i din lipsa celor necesare ]n gospod[rie. Pentru o mai bun[ monitorizare a acestor cazuri de c[tre autorit[`ile competente, asisten`ii comunitari vor merge la casele acestora pentru a lua datele de identificare. „Aceasta este o practic[ mai veche a ministerului, ]ns[ ]n ultima perioa-

d[ nu am mai luat datele de identificare, pentru c[ practic nu prea mai putem face nimic pentru ele. Asistentul medical comunitar \i poli`istul pot face doar activitate de preven`ie pentru ca pe viitor s[ nu se mai ]ntâmple”, a ad[ugat Lidia Onofrei. Ultimul caz de violen`[ domestic[ a avut loc chiar ]n urm[ cu câteva zile, când o femeie de 21 de ani, din Boto\ani, a fost b[tut[ de so` ]n plin[ strad[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Marea debarasare ]n mediu rural, un succes Campania de colectare a de\eurilor de echipamente electrice \i electronice (DEEE) demarat[ s[pt[mâna aceasta ]n mediul rural (aproape 10 comune) a fost cea mai reu\it[ de pân[ acum. }n urma „Marii debaras[ri”, demarat[ ]n satele boto\[nene s-a reu\it colectarea a aproximativ 1,6 tone de DEEE-uri. Reprezentan`ii Agen`iei pentru Protec`ia Mediu-

lui sunt chiar mul`umi`i de rezultatul acestei campanii având ]n vedere \i faptul c[ aceste produse sunt, ]ntr-o anumit[ m[sur[, reciclate. „La `ar[ omul mai folose\te televizorul vechi, frigiderul uzat, ma\ina de sp[lat. Legat de campania care s-a derulat la nivel na`ional, la noi rezultatul este mul`umitor. Am mai avut campanii ]n mediul rural \i ]n 2007

\i 2008 iar aceasta este prima pe 2009. Reu\ita acestei campanii cred c[ vine \i ca urmare a faptului c[ autorit[`ile publice locale chiar se implic[ foarte frumos ]n partea aceasta de gestionarea de\eurilor, indiferent de natura lor”, a specificat Sorin Grindei, director executiv ]n cadrul Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani. (Carmen Stanciu)

Un b[rbat ]n vârst[ de 51 de ani din satul Z[ice\ti, comuna B[lu\eni, a ajuns ]n stare de \oc, ieri dup[ amiaz[, la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”, dup[ ce \i-a retezat trei degete cu un flex. D.C. lucra ]n curte \i `inea ]n mân[ un flex. }ntrun moment de neaten`ie, pânza uneltei a rico\at dintro bucat[ de metal \i i-a atins trei degete de la mâna stâng[. }n acel moment b[rbatul a luat o bucat[ de cârp[, \i-a ]nf[\urat mâna sângerând[ \i a sunat la 112. Un echipaj al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ Boto\ani l-a transportat pe r[nit la spital, unde a fost supus de urgen`[ unei interven`ii chirurgicale pentru a limita efectele traumatismului deosebit de puternic suferit ]n urma accidentului. ]n prezent, D.C. este internat ]n sec`ia de Chirurgie Plastic[ \i Reparatorie a Spitalului Jude`ean „Mavromati” fiind `inut sub supraveghere medical[. „Pacientul a fost adus la noi cu amputa`ie traumatic[ a vârfurilor falangelor de la trei degete. A fost internat, starea sa este stabil[”, a precizat Petric[ R[d[uceanu, purt[torul de cuvânt al Spitalului Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Miercuri, 27 mai 2009

B[trânii, trecu`i pe liste de a\teptare la stomatologi Liste de a\teptare la Policlinica Stomatologic[ pentru copiii \i b[trânii f[r[ venituri. Din cauza fondurilor insuficiente repartizate de Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate, medicii stomatologi din Policlinic[ sunt nevoi`i s[ fac[ planific[ri lunare pentru b[trânii f[r[ venituri, dar \i pentru copii, pentru a beneficia de tratamente stomatologice gratuite.

doar pentru câteva tratamente sau pentru dou[ proteze. Medicii stomatologici spun c[ fondurile sunt epuizate ]nc[ din prima s[pt[mân[ a lunii, dup[ care pacien`ii care doresc s[ mai treac[ pe la medic, implicit copiii, trebuie s[ scoat[ bani din buzunar pentru tratament. De aceea, zeci de b[trâni sunt pu\i ]n fiecare lun[ pe liste de a\teptare. De multe ori, din mil[ fa`[ de cei mici, medicii din Policlinica Stomatologic[ le fac \i tratamente gratuite. „Facem liste de a\teptare pentru b[trâni care vin pentru proteze. Sunt \i copii. Dar de obicei pe copii ]i fac ]n luna respectiv[ pentru c[ mi-e mil[ de ei \i sunt cu durere. Ca urmare, sau ]l taxez la Fondurile alocate de institu`ia jum[tate din pre` sau nu ]i iau nici de asigur[ri de s[n[tate, ]n jur de un leu, de\i nu mai am fonduri”, 11 milioane lei pe lun[, ajung a precizat medicul stomatolog

Brându\a Ciornei. Medicii spun c[ pe lâng[ fondurile insuficiente alocate de cas[, ei mai trebuie s[ pl[teasc[ asistentul medical, tehnicianul dentar, plus materialele necesare pentru tratament. „Noi tr[im din ceea ce ]ncas[m pe lâng[ banii aloca`i de cas[, la manoperele care nu sunt prinse la casa de asigur[ri”, a mai spus medicul stomatolog. Tocmai pentru c[ au fost ne]ndrept[`i`i ]n privin`a bugetului repartizat lunar de institu`ia de asigur[ri de

s[n[tate, ]n compara`ie cu medicii de familie, stomatologii au solicitat Casei Na`ionale de Asigur[ri de S[n[tate, prin Colegiul Na`ional al Medicilor Denti\ti, s[ fac[ \i ei programe de profilaxie \i buletine de analize, pentru a le cre\te veniturile. „S-a f[cut \i o not[ de protest prin care solicit[m insistent introducerea stomatologiei profilactice ]n programele na`ionale”, a mai spus Brându\a Ciornei. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Naveta elevilor, pe cheltuiala p[rin`ilor \i patronilor Elevii boto\[neni care fac naveta nu au primit nici un leu ]n acest an. Ace\tia au mers fie pe cheltuiala patronilor de microbuze, fie pe banii p[rin`ilor. Pentru achitarea acestor restan`e, Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) a solicitat 110.000 lei. „Am soli-

citat pentru luna iunie 11 miliarde de lei care sunt necesari pentru jude`ul Boto\ani pentru decontarea navetei elevilor. Nu s-a f[cut nicio deschidere bugetar[ de la ]nceputul anului, de la 1 ianuarie aceasta este datoria la furnizori, la transportatori. Aceasta este su-

ma, nu avem microbuze suficiente, elevii trebuie s[ ajung[ la \coal[ cu microbuzele care au fost contractate”, a spus Ada Macovei, inspector \colar general al I|J. Plata este efectuat[ pentru fiecare microbuz \i sunt patroni

UNIVERSITATEA „PETRE ANDREI” din IA|I }nfiin`at[ \i acreditat[ prin Legea Nr.408 din 20 iunie 2002, publicat[ ]n Monitorul Oficial nr. 493/9.07.2002 Informeaz[ absolven`ii liceelor promo`iile 2009 \i anterioare, precum \i absolven`ii institutelor de ]nv[`[mânt superior c[ ]n anul universitar 2009/2010 au ]nceput ]nscrierile pentru ADMITEREA la facult[`ile:

I. Facultatea de ECONOMIE - 3 ani - specializ[ri : Specializarea: Finan`e \i B[nci - 3 ani; Specializarea: Economia comer`ului, turismului \i serviciilor – 3 ani; Specializarea Contabilitate \i informatic[ de gestiune – 3 ani

- Mastere academice – 2 ani 1. 2. 3. 4.

Management economico-financiar european –2 ani; Audit \i expertiza financiar- contabil[ – 2 ani; Gestiunea financiar[ ]n administra`ia public[- 2ani; Opera`iuni \i management bancar – 2 ani;

II. Facultatea de DREPT – 4 ani Specializarea: Drept – 4 ani

- Mastere academice –2 ani 1. 2. 3. 4.

Drept european – 2 ani |tiin`e penale – 1,5 ani Dreptul afacerilor – 1,5ani; Dreptul ]n administra`ia public[ – 1,5 ani.

III. Facultatea de |TIIN~E ale COMUNIC{RII - 3 ani Specializarea: - Comunicare \i Rela`ii Publice – 3 ani - Jurnalism – 3 ani

IV. Facultatea de MEDICIN{ DENTAR{ Specializarea: - Medicin[ dentar[ – 6 ani - Tehnic[ dentar[ – 3 ani

Master Academic - Monitorizarea microbiotei orale ]n practica stomatologic[ – 2 ani Dosarele de ]nscriere se depun la secretariatul Centrului de Studiu Boto\ani aflat ]n incinta |colii nr. 17 Boto\ani, str. Teodor Boyan nr. 2 (fost[ str. Vârnav nr. 65). Informa`ii la telefon 0231/530040 \i 0231/524978. Taxa de ]nscriere este de 100 lei.

care nu mai accept[ transportul pe datorie. „Acolo unde transportatorii au firme mai mici \i cu greut[`i financiare, p[rin`ii sunt cei care pl[tesc biletele, urmând s[ le fie decontate ulterior”, a ad[ugat inspectorul \colar general. (Petronela Rotariu)

3

Sute de persoane atacate de animale Câteva sute de boto\[neni au ajuns la spital dup[ ce au fost ataca`i de animale. |i asta datorit[ temperaturilor ridicate care favorizeaz[ starea de agresivitate a acestora. Cele mai frecvente sunt cazurile de boto\[neni care au fost mu\ca`i de câini. Peste 300 de astfel de cazuri au fost ]nregistrate de la ]nceputul anului ]n jude`ul Boto\ani. La acest num[r se adaug[ ]ns[ \i boto\[neni mu\ca`i de pisici, precum \i cei lovi`i de cai. Potrivit reprezentan`ilor Unit[`ii de Primire a Urgen`elor, ]n ultimele dou[ luni, mai exact de când au ]nceput s[ creasc[ \i temperaturile afar[, spitalul a fost asaltat de astfel de cazuri. Prin unitatea de urgen`[ a spitalului au trecut atât adul`i cât \i copii. Medicii spun c[ ace\tia au fost mu\ca`i atât de câini f[r[ st[pân \i, ceea ce-i mai neobi\nuit, chiar de animalele de companie. Cadrele medicale spun c[ \i animalele de companie devin agresive din cauza c[ldurii. "Turbarea poate fi foarte u\or transmis[ \i de animalele de companie, dac[ acestea intr[ ]n contact cu alte animale de strad[ la care riscul

infect[rii este mult mai mare. }n cazul neprezent[rii la medic ]n cel mai scurt timp de la mu\c[tur[, pacientul nu mai poate fi salvat de c[tre medici dup[ ce s-a instalat virusul turb[rii", a declarat dr. Petre R[d[uceanu, medic \ef al UPU. Medicii sf[tuiesc pe acele persoane care sunt atacate de animalele din gospod[rie s[ se prezinte la spital \i asta pentru c[ r[nile se pot infecta \i pot produce complica`ii, chiar dac[ aceste animale sunt vaccinate ]mpotriva turb[rii. De asemenea, ]n ultima perioad[ au fost ]nregistrate cazuri ]n jude`ul Boto\ani \i de copii agresa`i de cai. Datele statistice prezentate de Direc`ia de S[n[tate Public[ relev[ faptul c[ numai pe parcursul anului trecut aproape 1000 de boto\[neni au ajuns la spital dup[ ce au fost mu\ca`i de câini. Câinii vagabonzi r[mân, ]n continuare, o problem[ a municipalit[`ii. Prim[ria a externalizat \i serviciul de prindere a câinilor f[r[ st[pân din ora\, ]ns[ ace\tia sunt ]nc[ prezen`i pe str[zi. (L[cr[mioara Lupa\cu)

C]rcu va da piept cu Comisia de disciplin[ ]n luna iunie Constantin C]rcu (foto), \eful Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ (IJPF) Boto\ani va ajunge ]n fa`a comisiei de disciplin[ ]n luna iunie, pentru a da explica`ii \efilor de la Bucure\ti ]n privin`a problemelor depistate de echipa de control, anul trecut. Comisarul \ef urmeaz[ s[ ajung[ ]n fa`a comisiei de disciplin[ din cadrul Inspectoratului General al Poli`iei de Frontier[ dup[ ce o comisie de control a descoperit mai multe nereguli ]n activitatea IJPF Boto\ani. Pân[ s[pt[mâna aceasta, \eful IJPF a fost ]n concediu medical pentru mai multe luni, fiind inter-

nat chiar \i la Spitalul Militar dup[ ce \i-a luxat um[rul. }ntrun document oficial al IGPF sa stabilit c[ adev[ratul motiv pentru care a fost dispus controlul a fost „neglijen`[ manifestat[ ]n ]ndeplinirea ]ndatoririlor de serviciu, a ordinelor \i dispozi`iilor primite de la \efii ierarhici”. Dup[ concediul medical, Constantin C]rcu pare s[ fie preg[tit pentru a da piept cu comisia de disciplin[. „}n luna iunie urmeaz[ s[ m[ prezint ]n fa`a comisiei de disciplin[ la Bucure\ti. Atunci vom \ti mai multe” a precizat \eful IJPF Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Vaccin antiviperin solicitat ministerului de Spitalul de Pediatrie Din cauza secetei, medicii se a\teapt[ \i la alte cazuri de atacuri ale \erpilor asupra copiilor. Conducerea Spitalului de Pediatrie din Boto\ani a solicitat Ministerului S[n[t[`ii repartizarea unor doze de vaccin antiviperin, dup[ ce medicii unit[`ii spitalice\ti au fost nevoi`i s[ se ]mprumute de la Spitalul Jude`ean pentru a-l

salva pe copilul mu\cat de \arpe. Asta pentru c[ este foarte posibil s[ apar[ noi cazuri de copii mu\ca`i de \erpi. "Am discutat cu doamna directoare \i deja am formulat o solicitare c[tre minister s[ fim aproviziona`i \i noi cu acest ser. }n perioada de prim[var[-var[ pot ap[rea mai multe cazuri, mai ales c[ perioada secetoas[ din aceste luni va favoriza acest lucru", a declarat dr. Iuliana Kadar, purt[tor de cuvânt al Spitalului de Copii. B[iatul

de 12 ani din Co`u\ca este ]n afara oric[rui pericol, ]ns[ va r[mâne ]n spital, sub supravegherea medicilor. Copilul a fost mu\cat de un \arpe lâng[ groapa de gunoi a satului, unde plecase s[ adune râme. B[iatul a sim`it o ]n`ep[tur[ \i a v[zut un \arpe. Speriat a fugit acas[, iar de acolo a fost dus la medicul de familie. Acesta a solicitat ]ns[ ambulan`a \i a fost transportat la Spitalul de Copii. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment 4

Miercuri, 27 mai 2009

|efa I|J se consider[ discriminat[ Ada Macovei, inspector general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), r[mâne titular[ la o unitate de ]nv[`[mânt particular[ din municipiul Suceava, cu toate c[ a ]ncercat s[ se transfere la |coala General[ nr. 11 din Boto\ani. Inspectorul general al I|J a participat la \edin`a public[ de s[pt[mâna trecut[ de transfer, pretransfer \i deta\[ri, ]n ]ncercarea de a ob`ine postul din Boto\ani, bazându-se pe faptul c[ metodologia de organizare \i desf[\urare a mi\c[rii personalului didactic prevede c[ transferul unui titular este permis de la o unitate particular[ acreditat[ la o unitate de stat. Numai c[ unitatea \colar[ din Suceava nu este ]nc[ acreditat[, ci doar ]n curs de acreditare.

]n unit[`ile de ]nv[`[mânt privat, printre care \i eu, nu pot intra ]n sistemul de stat. Era obligatorie respectarea metodologiei iar ]n CA nu am putut face altceva decât s[ respect[m legisla`ia aflat[ ]n vigoare, pe care inspectorii no\tri de personal ini`ial nu au \tiut-o”, a spus Ada Macovei. |efa I|J consider[ c[ atât ea cât \i alte dou[ persoane, care s-au ]nscris la aceast[ sesiune de transfer, pretransfer \i deta\[ri ]n acelea\i condi`ii, au fost induse ]n eroare. „Domnul Rusu are 70 de ani de experien`[ ]n Inspectorat \i trebuia s[ \tie legisla`ia, nu s[ m[ duc ]n \edin`[ public[, ]n fa`a jude`ului, \i s[-mi spun[ c[ metodologia prevede... Eu personal nu pot s[ fac nimic decât s[ respect legea. Am post, sunt titular[. Cei de la personal trebuiau s[ \tie legea, mai ales c[ unul dintre ei are o experien`[ recunoscut[ pe plan na`ional aproape”, a men`ionat Ada Macovei. ]n acela\i timp inspectorul \colar general consider[ c[, probabil, situa`ia este \i mai delicat[ pentru celelalte dou[ cadre didactice aflate ]n aceea\i situa`ie, una dintre ele solicitând transferul de la o unitate particular[ din Bucure\ti.

Ada Macovei (foto) este titular[ la Liceul particular Nr. 1 din municipiul Suceava, unitatea fiind ]n curs de acreditare. La sesiunea de transfer \i pretransfer inspectorul \colar general \i-a depus dosarul pentru o ocupa o catedr[ titular[ la |coala General[ Nr. 11. Dac[ la \edin`a de s[pt[mâna trecut[ nu s-a l[murit situa`ia \i legalitatea transferului, ]n cadrul Consiliului de Administra`ie al I|J, de luni, s-a decis ca fiind incorect transferul Adei Macovei. „}n cadrul Consiliului de Administra`ie (CA) ce a avut loc ]n cursul zilei de luni, conform metodologiei ]n vigoare care nu permite transferul sau deta\area decât pentru cadrele didactice care sunt titulare ]n unit[`i de ]nv[`[mânt particulare acreditate \i nu ]n curs de acreditare, mi-a fost respins dosarul depus ]n acest sens. Consider m[sura, prevede- LIDERUL SIP: rile legale, discriminatorii, pentru ESTE VORBA DE O c[ a fost permis transferul de la DISCRIMINARE sat la ora\ cu medii peste \apte iar cei care au ob`inut note mai mari Maria ~iprigan, liderul Sindi-

catului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP), a men`ionat c[ ]n sistemul educa`ional persist[ prevederi legale discriminatorii fa`[ de unele cadre didactice \i consider[ c[ Ada Macovei ar fi una dintre victimele unei astfel de discrimin[ri. Sindicatul va ac`iona ]n instan`[ aceast[ prevedere a metodologiei, nefiind primul caz de acest gen. „Noi ca sindicat nu mergem ]n instan`[ c[ este vorba de Ada Macovei. Nu este prima dat[ când am ob`inut drepturile colegilor no\tri ]n instan`[, ace\tia fiind discrimina`i de m[surile de metodologie, ultimul caz fiind dreptul la transfer ]n urban al celor din rural. Mai mult de atât, unitatea la care este Ada Macovei titular[ este la faza final[ a acredit[rii definitive. |i trebuie s[ recunoa\tem c[, ]n unele cazuri, balan`a celor mai bine preg[ti`i ]nclin[ c[tre cadrele didactice de la unit[`ile particulare”, este de p[rere Maria ~iprigan. Ca de obicei, Maria ~iprigan reu\e\te s[ fie ]n ton cu conducerea I|J, ]mbr[`i\ând tactica bunei ]n`elegeri cu \efii ]nv[`[mântului. (Petronela Rotariu)

Noii \efi ai institu`iilor deconcentrate ]\i preiau func`iile |efii ale\i de partidele aflate la putere au ]nceput s[-\i preia oficial atribu`iile. La Institu`ia Prefectului Boto\ani au venit deja primele numiri, urmare a examin[rilor promovate de directorii nominaliza`i de c[tre cele dou[ partide. Ieri au ajuns ]n aten`ia primului reprezentant al Guvernului ]n teritoriu trei ordine de numire, respectiv la Agen`ia Jude`ean[ de Presta`ii Sociale (AJPS) \i la Inspectora- Ministerului Culturii \i Apelor am f[cut demersurile necesare la tul Teritorial de Munc[ Române. Tot ]n aceast[ s[pt[mâ- Ministerul Agriculturii, la secren[ urmeaz[ s[ se prezinte la con- tarul general. Domnul Deliba\ (ITM). Una dintre aceste numiri este pentru social democratul Marius Bud[i, care ]\i ia ]n primire func`ia de director coordonator al AJPS. Pentru ITM, social democratul Ovidiu Micu`aru a primit numirea ]n func`ia de inspector \ef iar Brându\a Buc\[ pentru func`ia de director adjunct al aceleia\i institu`ii. Proasp[t numi`i, directorii actualei guvern[ri au \i intrat ]n „pâine” f[r[ ca instalarea s[ necesite o festivitate ]n acest sens. „Am primit atât numirile, cât \i contractele de management la trei dintre noii directori. A\tept[m s[ complet[m lista. Se pare c[ mai mul`i directori au fost invita`i la Bucure\ti pentru semnarea contractelor de management \i sper[m ca pân[ la sfâr\itul acestei s[pt[mâni, cel târziu s[pt[mâna viitoare, s[ intr[m ]n posesia tuturor documentelor \i s[ ne apuc[m de treab[. Am luat decizia de a nu face instal[ri oficiale, cel pu`in din partea subsemnatului. Trebuie s[ se apuce de treab[ chiar din prima zi pentru c[ timpul este pre`ios”, a declarat Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani. Reamintim c[ s[pt[mâna aceasta este ultima rund[ de examin[ri, ar[tându-\i calit[`ile de manageri nominaliza`ii ]n institu`iile subordonate

curs \i persoana nominalizat[ de PD-L pentru func`ia de director adjunct ]n cadrul Inspectoratului Teritorial de Munc[, Sorin Metler, deoarece ]n prima etap[ a absentat.

INSTITU~II F{R{ CONDUCERE SAU CU DELEGARE Dac[ unele institu`ii, ]n data de 25 mai, au r[mas practic f[r[ directori, celor care au fost pân[ atunci terminându-li-se mandatul, ]n altele au \i sosit de la Bucure\ti deciziile de delegare a atribu`iilor actualilor directori pân[ la data instal[rii oamenilor noii guvern[ri PSD-PDL. Una din institu`iile care practic luni a ajuns ]n imposibilitatea de a-\i continua activitatea deoarece contractul liberalului Cristian Deliba\ expirase este Direc`ia pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ (DADR). }n aceste condi`ii, nici un act nu poate fi semnat. „Am fost sunat de domnul Deliba\ de la DADR, care m-a informat despre aceast[ situa`ie \i

m-a informat c[ institu`ia, ]ncepând de ieri (luni, n.r.), nu are practic director, contractul lui ]ncetând, iar noii directori nu au fost ]nc[ numi`i prin ordin al ministrului”, a precizat prefectul Roman. }n unele ministere lucrurile au decurs mult mai bine, iar acolo unde nu s-a reu\it semnarea ordinului oficial de numire a noii conduceri, au fost transmise ]n plan local decizii de delegare a atribu`iilor c[tre ]nc[ directorii fostei guvern[ri, pân[ la preluarea atribu`iile de c[tre cei nominaliza`i de coali`ia de guvernare PDL-PSD. “Am primit decizie de la nivel central care spune c[ pân[ la numirea directorilor coordonatori, la Centrul Jude`ean se deleag[ competen`ele de coordonare a activit[`ii, semnarea documentelor, reprezentarea ]n raporturile cu institu`iile publice locale, persoane fizice \i juridice precum \i ordonator ter`iar de credite. Este decizie emis[ ]n 25 mai”, a declarat Gica Hu`anu, directorul executiv al Agen`iei pentru Pl[`i \i Interven`ii ]n Agricultur[. (APIA). (Carmen Stanciu, Monica Aionesei)


CMYK

Eveniment Miercuri, 27 mai 2009

11 miliarde de lei vechi pentru o \coal[ f[r[ elevi Culmea investi`iilor ]n ]nv[`[mânt: s[ construie\ti o \coal[ \i s[ mu`i elevii ]n alt[ localitate. Asta s-a ]ntâmplat ]ntr-o comun[ boto\[nean[. Elevii au \coal[ nou[, dotat[ cu tot ce trebuie, conform normelor europene, dar sunt trimi\i s[ ]nve`e ]n alt[ localitate. Investi`ia a trecut ]n conservare din prima zi când a fost dat[ ]n func`iune. Acum, construc`ia mai `ine de umbr[ câte unei vite priponite de s[teni ]n curtea a ceea ce ar trebui s[ fie o unitate de ]nv[`[mânt. „Nu \tiu ce a gândit fostul primar când a construit \coala aceea”, spune actualul prim gospodar al comunei. Autorit[`ile locale nu au acum banii necesari pentru a finaliza lucr[rile de modernizare a \colilor, nu au bani pentru a continua lucr[rile la construc`ia noilor campusuri \colare, iar unul dintre motivele pentru care nu mai sunt acum bani este \i cheltuirea f[r[ rost ]n ultimii ani a banilor publici. }n satul Prelipca, comuna V[cule\ti, se afl[ una dintre cele mai noi \coli din jude`. Acesta a fost construit[ ]n 2007. Unitatea de ]nv[`[mânt \i grupul sanitar au costat mai mult de 1,1 milioane de lei. }n timp ce ]n alte localit[`i elevii stau ]nghesui`i ]n \coli, ]n Prelipca unitatea de ]nv[`[mânt ]nc[ este „]n `ipl[”, adic[ investi`ia a trecut ]n conservare ]nc[ din prima zi de la darea ]n func`iune. |i asta pentru c[ autorit[`ile locale \i fostele conduceri ale Inspectoratului |colar Jude`ean au decis ca to`i copiii din satul Prelipca s[ ]nve`e ]ntr-un sat apropiat, respectiv ]n Sauceni`a, pentru c[ sunt foarte pu`ini. Ada Macovei, inspector \colar general, spune c[ este una dintre investi`iile inutile ale fostei guvern[ri, un proiect care a „]nghi`it” bani ce puteau fi folosi`i pentru a rezolva probleme urgente la multe alte unit[`i de ]nv[`[mânt din jude`. „Eu nu pot s[ \tiu de ce fostele autorit[`i au hot[rât construirea acestei \coli ]ntr-o localitate ]n care sunt pu`ini copii \i ]n care elevii sunt transporta`i la \coli din alte localit[`i. Nu \tiu nici de ce s-a ]nceput construc`ia de campusuri \colare, atât timp cât noi ]nc[ avem \coli din chirpici, ]nc[ avem \coli f[r[ ap[ curent[, ]nc[ avem ]n unele locuri condi`ii improprii pentru elevi \i profesori. Acum nu sunt bani pentru continuarea investi`iilor, dar dac[ atunci când au fost bani ar fi fost

cheltui`i cu chibzuin`[, alta era situa`ia acum”, a declarat Ada Macovei.

PRIM{RIA V{CULE|TI CONSERV{ CL{DIREA }n satul Prelipca, \coala este folosit[ doar pentru p[\unatul vacilor. }n fa`a \colii putea fi v[zut[ ieri o bovin[ priponit[, care din când ]n când se ad[poste\te la umbra f[cut[ de \coala care a costat 1,1 milioane lei. Iulian Vlas, primarul comunei V[cule\ti, consilier local ]n momentul ]n care a fost construit[ \coala, spune c[ unitatea de ]nv[`[mânt se afl[ ]n conservare \i c[ ar putea fi folosit[ tot pentru elevi, dar cu acordul Inspectoratului |colar. „Acum t[iem buruienele din jurul \colii \i o conserv[m. Sper s[ nu o sparg[ nimeni c[ avem acolo mobilier \colar. Nu \tiu de ce s-a f[cut acolo \coal[ când elevii din Prelipca sunt du\i la Sauceni`a. Nu \tiu ce a gândit fostul primar când a construit \coala aceea. Acum ne gândim s[ o transform[m ]n sal[ de sport \i s[ transport[m copiii acolo cu microbuzele \colare. Vom pune o saltea, o mas[ de tenis, poate angaj[m un instructor sportiv, vom vedea. Nou[ ne-ar trebui o sal[ de sport adev[rat[, nu a\a o improviza`ie. Poate dac[ nu s-ar fi cheltuit banii pentru acea \coal[ am fi avut \i sal[ de sport”, a declarat primarul Iulian Vlas. Acesta a spus c[ elevii din clasele 1-4 sunt transporta`i la \coala din Sauceni`a, la fel \i copiii de gr[dini`[, ]n timp ce elevii claselor 5-8 din Prelipca \i Sauceni`a ]\i desf[\oar[ orele ]n centrul de comun[, ]n Vl[sine\ti.

232 DE |ANTIERE CARE AU NEVOIE DE 200 MILIOANE DE LEI }n jude`ul Boto\ani exist[ deschise 232 \antiere la unit[`ile de ]nv[`[mânt, iar pentru finalizarea acestora ar fi nevoie de 200 milioane de lei, adic[ 2.000 miliarde de lei vechi. Ada Macovei sus`ine c[ a transmis solicit[ri Ministerului Educa`iei pentru a aloca banii necesari, dar c[ nu se \tie când vor fi redirec`ionate sumele c[tre Boto\ani. Macovei a precizat c[ fo\tii conduc[tori ai autorit[`ilor au f[cut cheltuieli care au pus ]n dificultate sistemul de ]nv[`[mânt. „A\a cum a spus \i doamna ministru Andronescu atunci când a venit la Boto\ani, prima dat[ trebuiau terminate \colile mici, cele cu probleme, cele din chirpici, \i abia apoi trebuia s[ ne apuc[m s[ facem \i ceva de lux

O c[ru`[ cu mul`i cai... putere.

pentru ]nv[`[mânt, cum ar fi campusurile \colare. Noi trebuia s[ aducem tot sistemul local de ]nv[`[mânt la un nivel european \i apoi s[ facem campusuri \colare”, a mai spus Macovei. Guvernul României nu a alocat niciun leu pentru investi`iile f[cute anul acesta ]n \coli, ceea ce ]nseamn[ c[ firmele constructoare au lucrat f[r[ a \ti când vor ]ncasa banii, iar ]n primele trei luni au fost efectuate lucr[ri de peste 20 milioane de lei. (Bogdan Caliniuc)

5

Mitropolitul Moldovei \i Bucovinei, ]n vizit[ la Boto\ani }nalt Prea Sfin`itul Teofan, Mitropolitul Moldovei \i al Bucovinei \i-a ]ncheiat ieri vizita la Boto\ani, dup[ trei zile ]n care a participat la sfin`iri de biserici, case parohiale \i conferin`e. IPS Teofan a oficiat ieri diminea`[ Sfânta Liturghie la Biserica “Sfântul Vasile cel Mare” din curtea Spitalului Jude`ean Mavromati, al[turi de protopopul Lucian Leonte \i al`i 10 preo`i. De asemenea, la slujb[ au participat peste 100 de preo`i din tot jude`ul, care fac parte din Protopopiatul Boto\ani, dar \i sute de credincio\i. Biserica nu a fost aleas[ ]ntâmpl[tor, deoarece ]n acest an Patriarhia Român[ ]l omagiaz[ pe Sfântul Vasile, ]mplinindu-se 1630 de ani de la moartea acestuia. Dup[ slujba religioas[, mai bine de patru ore, IPS Teofan a participat la conferin`a bilunar[ a tuturor preo`ilor din Boto\ani, care s-a `inut la Protopopiatul Boto\ani. „}n fiecare an, IPS Teofan partici-

p[ la o conferin`[ ]n prim[var[ \i la o conferin`[ ]n toamn[. Tematica teologic[ a fost „Via`a \i activitatea Sfântului Vasile cel Mare ca model pentru activitatea preo`easc[”. Am discutat \i teme administrative, iar apoi IPS Teofan a avut r[bdarea s[ primeasc[ ]n audien`[ 1015 preo`i care au dorit s[ ]i spun[ personal problematici legate de biseric[, via`a pastoral[, de familie”, a spus p[rintele protopop Lucian Leonte. Mitropolitul Moldovei a fost cazat ]n perioada cât s-a aflat la Boto\ani la M[n[stirea Pop[u`i. Duminic[, IPS Teofan a oficiat slujba religioas[ de sfin`ire a bisericii din Miorcani, comuna R[d[u`i Prut, iar luni a participat la sfin`irea casei parohiale din ora\ul S[veni. Mitropolitul Moldovei este a\teptat s[ revin[ la Boto\ani ]n toamn[, ]n septembrie, pentru a participa la conferin`a preo`ilor din Boto\ani. (Monica Aionesei)


S[n[tate 6

Miercuri, 27 mai 2009

Meningita, o afec`iune de temut Uneori debuteaz[ ca o simpl[ r[ceal[, alteori urmeaz[ unei sinuzite sau unei otite. Dar meningita poate debuta \i brusc, foarte violent. ~inta preferat[ ]i sunt copiii. Meningita este o afec`iune sever[, iar tratamentul trebuie ]nceput cât mai curând, ]n a\a fel ]ncât vindecarea s[ fie rapid[ \i f[r[ consecin`e. Cel mai adesea, virusurile \i bacteriile sunt r[spunz[toare pentru inflama`ia meningelui (]nveli\ul care protejeaz[ creierul \i m[duva spin[rii), producând aceast[ boal[. Meningit[ este o inflama`ie a foi`elor ce ]nvelesc creierul. Este o boal[ foarte serioas[ \i trebuie s[ fie tratat[ prompt. Inflama`ia creierului (encefalit[) produce simptome similare. Infec`ia apare mai frecvent la copii, la adul`ii tineri cu vârsta cuprins[ ]ntre 15 \i 24 de ani, la adul`ii ]n vârst[ \i la persoane care au o afec`iune cronic[, precum o sc[dere a sistemului imunitar (sistemul de ap[rare al organismului). „Meningita const[ ]n tumefierea (umflarea) `esuturilor creierului \i ]n unele cazuri \i a `esuturilor m[duvei spin[rii, caz ]n care este numit[ meningita spinal[. Atunci când `esuturile creierului sunt tumefiate, la celulele creierului ajunge mai pu`in sânge \i prin urmare mai pu`in oxigen. Dac[ nu se trateaz[, ]n unele cazuri pot ap[rea sechele ale creierului. Meningita poate ]mbr[ca forme u\oare sau severe, ce pot amenin`a via`a. De regul[, severitatea depinde de microorganismul care a cauzat infec`ia \i de vârsta persoanei, precum \i de starea general[ de s[n[tate a organismului ]n momentul infect[rii”, explic[ medicul pediatru Mihaela Timofciuc. Medicii precizeaz[ c[, de obicei, meningita este cauzat[ de virusuri sau bacterii precum Neisseria meningitidis (cunoscut[ \i meningococ) \i Streptococcus pneumoniae (pneumococul). Meningita mai poate fi cauzat[ \i de alte microorganisme sau de alte condi`ii. }n cazuri rare, fungii, parazi`ii, tuberculoza \i organismele ce provoac[ sifilis \i boala Lyme pot provoca meningita. Infec`ia se poate dezvolta de asemenea \i ca o complica`ie a altor afec`iuni, a unei r[ni (]n particular a cutiei craniene sau a fe`ei) sau a unei interven`ii chirurgicale pe creier.

infec`ia. Afec`iunea poate varia de la u\oar[ la sever[. }n cazurile u\oare de meningit[ viral[ se poate face un tratament la domiciliu, iar vindecarea se face ]n dou[ s[pt[mâni. Totu\i, la unele persoane pot s[ persiste simptome, ca oboseal[ sau ame`eal[ pentru câteva luni dup[ aceea. Meningita bacterian[ apare cel mai frecvent spre sfâr\itul iernii pân[ la ]nceputul prim[verii. De obicei determin[ o afectare serioas[ \i poate deveni amenin`[toare de via`[. Simptomele meningitei bacteriene apar de obicei brusc \i dureaz[ cel pu`in dou[ – trei s[pt[mâni. O persoan[ cu meningit[ bacterian[ este internat[ \i tratat[ ]n spital cu antibiotice. Complica`iile care apar ]n cursul bolii sau complica`iile pe termen lung sunt mai frecvente ]n meningita bacterian[ decât ]n meningita viral[. Noun[scu`ii \i copii mici cu meningit[ bacterian[, persoanele cu sistemul imun afectat \i vârstnicii cu afec`iuni cronice au un risc mai mare decât restul de a dezvolta complica`ii imediate sau pe termen lung. Exist[ riscul de deces la persoanele cu meningit[ bacterian[ care nu sunt tratate prompt. Nou-n[scu`ii, copiii mici cu vârsta sub 2 ani, vârstnicii \i persoanele cu sistemul imun sl[bit au un risc mai mare de deces decât ceilal`i. unui copil care a avut recent o boal[ infec`ioas[ ca pojar sau oreion • v[rs[turi • pierdere a poftei de mâncare • sete pronun`at[ • dureri de cap sau, la bebelu\i, bombare u\oar[ a fontanelei • bolnavul se opune aplec[rii ]n fa`[ a capului (gât ]n`epenit) • persoana prive\te fix ]n sus sau ]\i ]ntoarce capul de la lumina puternic[ (prezint[ fotofobie) • convulsii • erup`ie de pete plate ro\ii ]nchis sau ro\ii-purpurii

SIMPTOME DE MENINGIT{ LA NOU-N{SCU~I SAU LA COPIII MAI MICI DE 2 ANI

• Plâns ce nu poate fi calmat • Refuzul hranei • Agita`ie, iritabilitate • V[rs[turi • Convulsii SEMNE SAU Medicii aten`ioneaz[ c[ la copiii mai mici de doi ani nu SIMPTOME sunt ]ntotdeauna manifest[ri GENERALE ALE specifice meningitei, deci boala MENINGITEI poate fi confundat[ u\or cu o r[ceal[ sau indispozi`ie. Este • febr[ • somnolen`[ \i diminuarea deci foarte important ca p[rinaten`iei sau - brusc, o drama- `ii s[ cear[ sfatul medicului la cea mic[ b[nuial[ c[ micu`ul ar tic[ \i neobi\nuit[ iritabilitate • agravarea brusc[ a st[rii prezenta o astfel de boal[.

MENINGITA VIRAL{ |I CEA BACTERIAN{ „Meningit[ viral[ apare mai ales vara \i la ]nceputul toamnei, fiind provocat[ cel mai des de entorovirusuri. Dup[ aproximativ 10 zile cu manifest[ri nu foarte grave, boal[ se vindec[. Meningit[ bacterian[ este mai rar[, dar mult mai sever[. Copiii de pân[ la 6 ani sunt `int[ preferata a bacteriilor, mai ales dac[ sistemul lor imunitar este sl[bit. Infec`ia poate ]ncepe oriunde ]n corp, mai frecvent ]n c[ile respiratorii - apoi trece bariera sangvin[ \i ajunge la nivelul lichidului cefalorahidian \i meningelui. Meningita este contagioas[ prin str[nut, tuse sau prin folosirea aceleia\i linguri`e f[r[ a o sp[la. Dar, din fericire, meningit[ nu se „ia” la fel de u\or ca o r[ceal[”, mai men`ioneaz[ medicul pediatru. La cei mai mul`i oameni care fac meningita bacterian[, aceasta este provocat[ de unul din cele dou[ tipuri de bacterii: Streptococcus pneumoniae sau Neisseria meningitidis. Aceste bacterii tr[iesc adesea ]n organismul uman, cel mai frecvent la nivelul nasului \i al gâtului, f[r[ s[ provoace afec`iuni. Totu\i, bacteriile acestea pot provoca meningit[ dac[ p[trund ]n

circula`ia sanguin[, de unde ajung la lichidul cefalorahidian sau la `esuturile (meninge) care ]nconjoar[ creierul \i m[duva spin[rii. De asemenea, aceste bacterii pot fi transmise de la o persoan[ la alta, de obicei prin intermediul salivei sau a secre`iilor nazale infectate. Alte dou[ bacterii care pot provoca uneori meningita sunt streptococul de grup B \i Listeria monocytogenes. Meningita cauzat[ de bacteria streptococic[ de grup B apare cel mai frecvent la nou-n[scu`i, care se pot infecta ]n timpul na\terii sau dup[. Meningita cauzat[ de Listeria monocytogenes apare cel mai frecvent la nou-n[scu`i \i la adul`ii ]n vârst[. Programele pentru preven`ia infec`iei cu streptococii de grup B au sc[zut inciden`a bolii. Aceste programe includ recomandarea un control prenatal la toate femeile ]ns[rcinate ]n s[pt[mâna 35–37 \i administrarea de antibiotice ]n timpul na\terii la femeile care sunt infectate cu aceast[ bacterie. }n cazuri rare, alte bacterii pot cauza meningita, de obicei la persoane cu afec`iuni medicale ]ndelungate.

CUM SE PREVINE MENINGITA? „}n primul rând igiena strict[ a mâinilor, sp[larea fructelor \i a legumelor sunt m[suri care

trebuie luate ]n seam[ la sc[derea riscului de a face meningit[ viral[. Trebuie evitat contactul cu persoane bolnave, evitate pe cât posibil locurile aglomerate, mai ales ]n lunile reci. Vaccinul antimeningit[ nu este prev[zut ]n schema obligatorie de vaccinare, ]ns[ exist[ vaccinuri care sunt, de regul[, recomandate de c[tre medicul de familie. De obicei, simptomele meningitei bacteriene debuteaz[ brusc, iar cele ale meningitei virale pot debuta brusc sau treptat, ]n curs de câteva zile. De exemplu, simptomele meningitei virale ap[rute dup[ oreion pot ap[rea dup[ câteva zile sau s[pt[mâni. Alte afec`iuni ce pot da simptome asem[n[toare meningitei sunt hepatita viral[ \i gripa. Perioada de incuba`ie - durata de timp m[surat[ din momentul expunerii la infec`ie \i pân[ când se dezvolt[ primele simptome - depinde de tipul de microorganism care a cauzat infec`ia.

EVOLU~IA BOLII Evolu`ia meningitei depinde de vârsta pacientului, de starea general[ de s[n[tate \i de microorganismul care a cauzat

FACTORII CARE POT CRE|TE RISCUL DE MENINGIT{ • genetici - unele persoane pot mo\teni tendin`a de a face meningit[ daca vin ]n contact cu aceste microorganisme care o provoac[; • sexul - b[rba`ii fac meningita mai frecvent decât femeile; • vârsta - ]n general, sugarii, copiii mici, adul`ii tineri \i vârstnicii au cel mai mare risc de a face meningit[; • condi`ii de trai aglomerate persoanele din tabere, \coli \i c[mine/internate au o probabilitate mai mare de a face meningit[ provocat[ de microorganisme care se r[spândesc cu u\urin`[ de la o persoan[ la alta. • expunerea la insecte sau roz[toare, la persoanele care locuiesc ]n zone ]n care sunt predispu\i la contactul cu acestea; • lipsa imuniz[rii ]mpotriva oreionului, ]mpotriva Haemophilus influenzae, lipsa vaccin[rii anti-pneumococice la copii de 2 ani \i mai mici. Vaccinul anti-pneumococic ofer[ protec`ie ]mpotriva tulpinilor acestei bacterii care sunt ]n vaccin; • vârstnicii care nu sunt vaccina`i ]mpotriva Streptococcus pneumoniae \i/sau cei care nu au o splin[ func`ional[; • c[l[torii ]n zone ]n care meningita este frecvent[. „

Pagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu


Sport Miercuri, 27 mai 2009

Champions League, a ajuns la ultimul act Liga Campionilor ne ofer[ o final[ de vis, ast[zi, la Roma, ]ntre Manchester United, de`in[toarea trofeului ]n c[utarea unui duble inedite dup[ 19 ani, \i FC Barcelona \i armata sa ofensiv[, o alt[ miz[ fiind duelul dintre cei mai buni juc[tori din lume, Cristiano Ronaldo \i Messi. Indiferent ce se va ]ntâmpla, va fi o pagin[ de istorie ce se va scrie pe Stadio Olimpico. Dup[ cele dou[ victorii consecutive ale echipei AC Milan a lui Arrigo Sacchi ]n 1989 \i 1990, trofeul cel mai dorit ]n fotbalul european \i-a schimbat destinatarul ]n fiecare an. Dar, niciodat[ o echip[ nu a fost

atât de aproape de a reu\i aceast[ performan`[ ca Manchester-ul lui Alex Ferguson. Tehnicianul sco`ian a intrat deja ]n legend[ ]n Anglia \i a f[cut din echipa sa, prin câ\tigarea celui de-al 18-lea titlu din istorie, egala lui Liverpool pe scena na`ional[. Dar, de aceast[ dat[, Ferguson trebuie s[ confirme suprema`ia lui MU pe plan interna`ional \i s[ adauge o nou[ treapt[ statuii sale cu un al patrulea trofeu C1 pentru clubul s[u \i al treilea personal de la venirea la Manchester ]n 1986. Obstacolul pe care ]l are de trecut este totu\i dificil, FC Barcelona spulberând totul ]n calea sa

|tiri pe scurt

Di`[, locul trei la cursa de 10 kilometri de la Londra

pentru aceast[ ultim[ ]ntâlnire a sezonului (30 de goluri ]n 12 meciuri ]n Liga Campionilor, 104 goluri ]n 37 de partide ]n campionat, plus dubla titlu-Cupa Spaniei). Nimeni nu a reu\it pân[ ]n acest moment s[ le reziste catalanilor. Nimeni, cu excep`ia celor de la Chelsea \i ap[rarea lor de fier, care au crezut c[ pot opri Barca din drumul s[u spre final[ pân[ la golul lui Iniesta, venit ]n prelungirile semifinalei retur (0-0, 11). Finala Ligii Campionilor dintre FC Barcelona \i Manchester United va avea loc ast[zi la Roma, de la ora 21.45, \i va fi transmis[ ]n direct de Pro TV. 

Borcea anun`[ o revolu`ie ]n Românii de la |ahtior, decora`i de „Groap[“ Se anun`[ ape tulburi ]n |tefan cel Mare. \ansele lui Dinamo la titlu ]n acest sezon aproape c[ s-au evaporat dup[ ]nfrângere de la Urziceni, 0-1 cu Unirea lui Dan Petrescu, iar oficialul „câinilor“ Cristi Borcea anun`[ revolu`ie ]n „Groap[„. Borcea s-a declarat nemul`umit de via`a extrasportiv[ a juc[torilor \i i-a pus pe to`i juc[torii pe lista de transferuri. Juc[torii de la Dinamo ]\i pot lua gândul de la bani, ]n condi`iile ]n care Borcea a insinuat c[ la cât de mult timp petrec ace\tia ]n discoteci, tot ce acolo ar trebui s[ ]\i ia \i salariile. „M-au dezam[git unii juc[tori care nu \i-au dat seama pe lâng[ ce \ans[ au trecut. Nu mai m[ interseaz[ dac[ s-a pierdut campionatul. Eu n-o s[ mai dau nici un ban. S[-\i ia juc[torii banii de unde merg mereu s[ se distreze. Nu m[ mai intereseaz[!“, a tunat Borcea ]n prosport. Borcea a fost foarte dezam[git de atitudinea juc[torilor dup[ acest meci. Interesant este, totu\i, c[ a ales s[ ]\i spun[ toate p[rerile ]n acest moment \i nu a luat nici o m[sur[ atunci când i-a g[sit pe juc[tori ]n cluburi. Torje \i Mo`i sunt principalele `inte ale directorului executiv din |tefan cel Mare. „La cum am jucat, ne merit[m soarta. Am avut dezam[giri mari de tot. Torje crede c[ a ]nceput \i s-a terminat fotbalul cu el, Mo`i a fost cea mai mare dezam[gire. Via`a lui extrasportiv[ ar fi trebuit s[-l pun[ pe gânduri. To`i ju-

pre\edintele Ucrainei

c[torii sunt pe lista de transferuri. Ar trebui s[ le fie ru\ine, am umplut stadionul de la Urziceni pentru ei, iar suporterii au plâns pe drum dup[ meci“, a precizat boss-ul dinamovist. Titlul este departe de \tefan cel Mare ]n acest moment, este de p[rere Borcea, care \i-a pierdut speran`ele pentru un trofeu ]n acest final de sezon: „Dac[ juc[torii de la Timi\oara nu \i-au dorit cel mai mult s[ câ\tige cu Dinamo, s[ se dea la o parte cu Urziceni. Este incredibil ca o echip[ ca Timi\oara s[ nu termine pe locul 2 doar ca s[ ia Urziceniul campionatul. Ne merit[m soarta“, a ]ncheiat Borcea. 

Românii de la |ahtior Done`k, antrenorul Mircea Lucescu, funda\ul R[zvan Ra`, secundul Alexandru Spiridon, antrenorul de portari Marian Ioni`[ \i masorul Victor Hexan, au fost decora`i, ieri, de pre\edintele Ucrainei, Victor Iu\cenko, ]mpreun[ cu restul juc[torilor \i membrilor staff-ului câ\tig[toarei Cupei UEFA. Lucescu a fost decorat cu Ordinul de Merit clasa a II-a , iar R[zvan Ra` a primit Premiul pentru Curaj, clasa a III-a. Antrenorul secund Alexandru Spiridon \i masorul Victor Hexan au fost decora`i cu Medalia pentru

Munc[ \i Victorie. Antrenorul cu portarii, Marian Ioni`[, a primit \i el Ordinul de Merit clasa a III-a pentru performan`a din Cupa UEFA. Portarul Andrei Piatov \i juc[torul Dimitri Cigrinski au primit Premiul pentru Curaj, clasa a II-a, ]n timp ce Dario Srna, Gai, Ilsinho, Luis Adriano, Jadson, Fernandinho sau Hubschman, au primit Premiul pentru Curaj, clasa a III-a. Fotbali\tii care au evoluat mai pu`in ]n meciurile din Cupa UEFA, dar \i oficialii clubului au primit din partea pre\edintelui ucrainean Medalia pentru Munc[ \i Victorie. 

„U” Craiova ar putea fi retrogradat[ ]nainte de judecarea apelului privind acordarea licen`ei Avocatul Universit[`ii Craiova sa aflat luni la Bucure\ti, unde a depus dosarul prin care oltenii cer rejudecarea deciziei de nelicen`iere, dictat[ la 15 mai, la Comisia de Apel. Jurnalul Na`ional sus`ine c[ decizia este deja luat[ \i, din p[cate pentru Universitatea Craiova, aceasta ]i este defavorabil[, urmând ca oltenii s[ fie retrograda`i ]n Liga a II-a. „Conform unor martori care au asistat la scena ]ntâlnirii dintre ap[r[torul intereselor Universit[`ii

\i pre\edintele Comisiei de Licen`iere, Viorel Duru, acesta din urm[ i-ar fi spus avocatului c[ demersul s[u este inutil, nemaifiind nimic de f[cut pentru salvarea craiovenilor, dup[ care ar fi izbucnit ]n râs \i ar fi dat-o pe glum[„, care atrage aten`ia asupra gravit[`ii faptului c[ un oficial FRF s-a antepronun`at fa`[ de hot[rârea pe care o va emite urm[torul for de judecat[. Oltenii ar urma s[ fie retrograda`i la masa verde, invocându-se dep[\i-

7

rea termenului pentru ob`inerea licen`ei de club profesionist, ]n realitate Mircea Sandu pl[tindu-i astfel câteva poli`e incomodului Adrian Mititelu. Gic[ Popescu crede ]ns[ c[ oficialii FRF au dorit prin acest demers „s[ le arate doar pu`in pisica celor de la cluburi“. „Au vrut s[ le arate ce li se poate ]ntâmpla dac[ nu-\i rezolv[ toate aceste chestiuni. Cred c[ au vrut doar s[ fac[ pu`in[ vâlv[, dar f[r[ s[ aib[ o sus`inere adev[rat[ a lu-

crurilor“, a declarat Gic[ Popescu. Adrian Porumboiu, patronul celor de la FC Vaslui, a fost mai glume` ]n privin`a posibilit[`ii ca Universitatea s[ fie retrogradat[. „Glumind pu`in, mai ales c[ fuzion[rile sau absorb`iile sunt la mod[, m[ gândesc s[ fuzion[m cu Universitatea dac[ s-ar ajunge la aceast[ m[sur[ inimaginabil[“, a declarat Porumboiu, men`ionând c[ retrogradarea oltenilor ar fi „cea mai mare nedreptate din fotbalul românesc“. 

Campioana olimpic[ la maraton de la Beijing, Constantina Di`[, a ocupat pozi`ia a treia ]n cursa atletic[ de 10 kilometri „BUPA London 10.000“ desf[\urat[, luni, pe str[zile capitalei Angliei, informeaz[ Mediafax. Constantina Di`[ a terminat cursa ]n 34 de minute \i 25 de secunde, fiind devansat[ de Kim Smith din Noua Zeeland[ \i Hatti Dean din Marea Britanie. La final, ea s-a declarat mul`umit[ de rezultat având ]n vedere oboseala acumulat[ ]n maratonul de la Londra. „Timpul meu nu a fost unul foarte bun, dar sunt totu\i mul`umit[ c[ am terminat printre primele trei. E prima curs[ dup[ maratonul de la Londra, am avut o perioad[ destul de lung[ ]n care a trebuit s[-mi revin dup[ problemele de acolo, ]n plus fetele care m-au ]nvins sunt mult mai tinere, a\a c[ ]n condi`iile date e un rezultat care m[ satisface“, a afirmat campioana olimpic[ de la Beijing. 

Viorel Moldovan \i-a reziliat contractul cu FC Vaslui Viorel Moldovan \i-a reziliat, ieri, de comun acord contractul cu forma`ia FC Vaslui, iar desp[r`irea a intervenit dup[ e\ecul cu echipa Gloria Buz[u, scor 1-4, din etapa a 32-a a Ligii I, care le-a compromis ]n mare parte \ansele la cupele europene, informeaz[ surse din cadrul clubului. Viorel Moldovan a fost numit ]n func`ie la FC Vaslui ]nainte de etapa a 14-a a Ligii I, atunci când fostul antrenor Viorel Hizo \i-a reziliat contractul cu moldovenii, care ajunseser[ la 7 meciuri f[r[ victorie. ]n Liga I, Moldovan s-a aflat la prima experien`[ ca antrenor, \i a disputat 19 meciuri pe banca moldovenilor, ]n care ace\tia au ]nregistrat 10 victorii, 4 rezultate de egalitate \i 5 ]nfrângeri.


Social 8

Miercuri, 27 mai 2009

Stomatologii, revolta`i de pre`urile de vânzare ale cabinetelor Medicii stomatologi din Policlinica Jude`ean[ sunt revolta`i, asemeni medicilor de familie, de pre`urile stabilite pe spa`iile care urmeaz[ a fi cump[rate de c[tre ace\tia. Ei spun c[ pre`urile stabilite de comisia care a evaluat spa`iile din Policlinica Jude`ean[ Stomatologic[ sunt exagerat de mari \i c[ mul`i dintre denti\ti nu-\i permit luxul de a le cump[ra la pre`uri ce se ]nvârt ]n jurul a 20.00033.000 euro. Mai mult, ei sus`in c[ ]n municipiul Suceava tarifele pe aceste spa`ii sunt mult mai mici, ele ajungând la 500 euro pe mp. Stomatologii din Policlinica Jude`ean[ vor ajunge ]n instan`[ ]n cazul ]n care problema nu va fi rezolvat[ \i nu se va face o reevaluare a spa`iilor. „S-a pus o tax[ de 800 de euro pe mp. }n raportul de evaluare din start ne-au comparat cu

Munc[ \i talent ]ncununate de un trofeu na`ional Liceenii actori de la Colegiul Na`ional „A. T. Laurian” \i-au ]nsu\it un nou trofeu de festival. Elevii de la „Drama Club” au participat la Festivalul Na`ional de Teatru „Zimbrul de Piatr[”, ce a avut loc ]n perioada 22 mai - 23 mai la Piatra Neam`. Spectacolul „Frumoasa f[r[ Trup” prezentat la Festivalul Na`ional de Teatru, festival care pân[ acum se numea „Yorick”, \i care, de anul acesta, se nume\te “Zimbrul de Piatr[”, a primit „Trofeul Festivalului”. Denumirea festivalului din acest an sa dat la sugestia ini`iatoarei festivalului, actri`a Draga Olteanu Matei, care a fost \i pre\edinta juriului. „Nu ne a\teptam s[ câ\tig[m marele premiu al Festivalului. }n principiu, la Festivalul de la Piatra Neam` particip[ trupe ale studen`ilor, noi strecurându-ne pe o u\i`[. A contat pentru noi cel mai mult declara`ia f[cut[ de Draga Olteanu Matei care ne-a spus c[ spectacolul nostru a pl[cut ]n ]ntregul s[u. Acest premiu ne-a confirmat c[ mesajul nostru a ajuns a\a cum trebuie la cei din sal[”, a spus Elena Agachi, profesor coordonator al trupei. Actorii de la Drama Club sunt instrui`i de regizorul Ovidiu Ivan \i studenta la regie la Ia\i, fost[ membr[ a trupei, Mirela Nistor. (P. Rotariu)

spa`ii comerciale. Peste tot apar spa`ii comerciale \i nu cabinete dentare. Drept urmare, ne-au ridicat la rang

de spa`iu comercial ori noi nu avem nicio leg[tur[ \i nici nu putem schimba destina`ia spa`iului”, a precizat

dr. Brându\a Ciornei, pre\edintele Colegiului Jude`ean a Medicilor Denti\ti. Spa`iile apar`in Consiliului

Jude`ean, ]ns[ medicii spun c[ evaluatorii nu au `inut cont \i de uzura cl[dirii ]n momentul ]n care au evaluat spa`iul. Denti\tii \i tehnicienii dentari au f[cut o adres[ comun[ c[tre Consiliul Jude`ean prin care \i-au exprimat nemul`umirea vizavi de aceast[ evaluare, ]ns[ cei de la Consiliul Jude`ean au atras aten`ia medicilor c[ aceste contesta`ii se fac doar ]n instan`[. Medicii stomatologi mai au \i varianta s[ ]nchirieze ]n continuare spa`iul ]ns[ \i pre`urile percepute pe chirie sunt fabuloase. Pre`ul la chirie se situeaz[ ]ntre 10 \i 17 euro mp pe lun[. „Noi am adus \i ]mbun[t[`iri acestor spa`ii. Am f[cut practic o ]ntre`inere. Am schimbat geamurile care c[deau \i erau putrede. Avem o promisiune c[ ]n cadrul comisiei de vânzare se va hot[r] dac[ vor fi sc[zute geamurile \i u\ile puse de

noi. O alt[ problem[ este aceea c[ ]n raportul de evaluare vechimea cl[dirii este trecut[ ]n 1985, ]ns[ este fals pentru c[ aceast[ cl[dire este din 1968. Uzura trebuia sc[zut[ din pre`ul cl[dirii, ceea ce nu apare deloc ]n acte. M[ uime\te faptul c[ aceste spa`ii au fost considerate ca fiind spa`ii comerciale”, a mai spus Brându\a Ciornei. Denti\tii spun c[ tarifele impuse pe aceste spa`ii vor presupune \i majorarea tarifelor la serviciile stomatologice. „Va trebui s[ tax[m la sânge pe tot omul. Nu vom mai putea face nicio reducere”, a mai spus pre\edintele Colegiului Jude`ean al Medicilor Denti\ti. Stomatologii din Policlinica Jude`ean[ spun c[ nu-\i permit s[ cumpere spa`iile la acest pre`, iar dac[ vor fi constrân\i s[ o fac[ vor trebui s[ apeleze la credit bancar. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Fermieri penaliza`i la subven`ia Magistrala ]mpotmolit[ la final european[ Probleme la magistrala de gaz Hârl[u – Boto\ani, pe ultima sut[ de metri. Mult a\teptata magistral[ de gaz, unul dintre cele mai importante proiecte pentru jude`ul Boto\ani, ]ntâmpin[ din nou probleme. De\i magistrala trebuia finalizat[ cu multe luni ]n urm[, diferite piedici ivite au f[cut ca acest lucru s[ nu fie posibil. Printre problemele semnalate de-a lungul acestei lucr[ri s-a num[rat refuzul unor cet[`eni de a-\i da acordul pentru ca acea conduct[ s[ treac[ pe terenul lor. O alt[ piedic[ pus[ lucr[rilor a venit de la cre\terea costurilor pentru magistral[. S[pt[mâna aceasta primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu va purta discu`ii cu cei care se ocup[

de aceast[ lucrare pentru a clarifica situa`ia. „Joi vom avea o ]ntâlnire cu un delegat de la TransGaz pentru a discuta problemele ]ntâmpinate ]n proiectul cu privire la magistrala de gaz. Sunt mai multe probleme, mi le-a sesizat \i domnul pre\edinte. Principala problem[ este ]ns[ cu Romsilva. Traseul conductei trece printr-o pepinier[ \i acea fâ\ie trebuie scoas[ din circuitul silvic. Vrem s[ discut[m, s[ vedem cum rezolv[m aceast[ situa`ie”, a specificat Cristian Roman, prefectul jude`ului de Boto\ani. Din magistrala de gaz mai sunt de realizat aproximativ 20 de kilometre, potrivit informa`iilor furnizate de cei din conducerea jude`ului Boto\ani. (Carmen Stanciu)

Agricultorii care nu au apucat s[ ]\i depun[ ]n termenul legal cererea de subven`ie pentru suprafa`a de teren mai au timp pân[ pe 9 iunie, ]ns[ vor fi nevoi`i s[ pl[teasc[ \i penalit[`i de 1% pe zi, pentru fiecare zi lucr[toare ]ntârziere. Practic, perioada ]n care au putut s[ depun[ cereri pentru subven`ii la p[mânt a fost 1 martie- 15 mai, ]n acest interval de timp fiind ]nregistrate la Agen`ia pentru Interven`ii \i Pl[`i ]n Agricultur[ 45.592 de cereri cu suprafa`[ de 267.587 de hectare. Dup[ data de 15 mai, fermierii mai au posibilitatea ca ]n termen de 15 zile lucr[toare, adic[ pân[ pe 9 iunie, s[ depun[ cereri pentru subven`ii pe suprafa`[ de teren, ]ns[ cu penalit[`i. De atunci \i pân[ ]n prezent, au mai fost depuse cereri de plat[ de c[tre 1.093 de fermieri pentru o suprafa`[ de 8.932 de hectare. „Pl[`ile autorizate \i aprobate la plat[ de Centrul Jude`ean APIA se fac ]n termenul legal de 30 iunie 2009. Aceste pl[`i se fac pentru anul 2008, din bugetul na`ional ]n primul an de aplicare, urmând ca din fondurile europene sumele s[ fie recuperate sau acordate anul urm[tor”, a de-

clarat Gica Hu`anu, directorul Agen`iei pentru Pl[`i \i Interven`ii ]n Agricultur[. Pentru 2008 plata pe hectar a fost aproximativ 107 euro, atât din bugetul na`ional cât \i din fonduri europene. Subven`iile se pot acorda pentru minim un hectar, adic[ suprafa`a total[ a fermei trebuie s[ fie de minim un hectar iar a parcelei agricole de minim 0,3 hectare pentru ca fermierul s[ fie eligibil. (Monica Aionesei)

Sute de boto\[neni de`in arme de foc letale Num[rul boto\[nenilor care de`in arme de foc letale, cre\te de la an la an. Cu toate c[ un permis de port arm[ cu muni`ie letal[ este foarte greu de ob`inut, persoana care dore\te acest lucru trebuind s[ fie verificat[ atât fizic cât \i psihic foarte am[nun`it, tot mai mul`i boto\[neni doresc s[ de`in[ un pistol sau o pu\c[ cu gloan`e. Ob`inerea unui permis de port arm[ pentru arme neletale, cele cu gaz sau cu bile de cauciuc este mai facil[, \i num[rul celor care le de`in este destul de mare. Îns[ ]n ultima vreme boto\[nenii au un „apetit” mai mare pentru ar-

me de foc letale. Conform datelor prezentate de Inspectoratul de Poli`ie Jude`ean Boto\ani, de\i num[rul de`in[torilor de arme fluctueaz[ pentru c[ la unii le expir[ autoriza`ia, al`ii iau pentru prima dat[, câteva sute de boto\[neni au acas[ arme letale. „La aceast[ dat[ avem ]n eviden`e ]nregistrate 533 de persoane fizice care de`in 776 de arme letale \i 396 persoane fizice care de`in 435 de arme neletale”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Cu toate acestea, cre\terea num[rului de per-

soane care de`in arme de foc nu este un motiv strict de ]ngrijorare, pentru c[ \i a\a num[rul românilor cu autoriza`ie de port arm[ este foarte mic comparativ cu celelalte state europene. Un raport pe 2007 al ONU, plaseaz[ România pe ultimul loc ]n ceea ce prive\te num[rul de arme de`inute la 100 de locuitori. }n România sunt 0,6 arme la 100 de locuitori. Pe primul loc este Finlanda, cu 69 de arme la suta de locuitori, pe locul doi Germania, cu 36 de arme, \i pe locul trei Serbia, cu 24 de arme la suta de locuitori. (D[nu` Rotariu)


Social Miercuri, 27 mai 2009

40 de ani de la ]nfiin`area |colii 11 Elevii \i cadrele didactice de la |coala 11 din Boto\ani vor marca s[pt[mâna aceasta zilele \colii. Cotat[ ca fiind una dintre \colile de elit[ din municipiul Boto\ani, unitatea de ]n-v[`[mânt ]mpline\te 40 de ani de la ]nfiin`are. Cu acest prilej, timp de o s[pt[mân[, se vor desf[\ura activit[`i cultural-educative. Manifest[rile au deputat sâmb[t[, când un grup de cadre didactice de la Piatra Neam` au ajuns la |coala 11 din Boto\ani pentru un schimb de experien`[. „Este un moment important \i emo`ionant pentru \coala noastr[. Este un moment aniversar, un moment de bilan`. Personalitatea unei \coli se define\te \i prin ceea ce produce \coala, prin elevii ei. Mul`i dintre elevii no\tri sunt ast[zi personalit[`i marcante ale lumii politice, culturale, economice din ora\, Moldova

sau din `ar[. Este rezultatul educa`iei \i preg[tirii pe care \coala o furnizeaz[ de 40 de ani clien`ilor s[i, elevii”, a precizat Rodica Ba\no, directorul \colii 11 din Boto\ani. }n cadrul activit[`ilor care au loc pentru a marca acest eveniment se deruleaz[ \i un pro-

iect finan`at de Prim[ria Boto\ani \i care este intitulat „O \coal[ pentru ora\ul t[u”. De asemenea, tot cu acest prilej, cadrele didactice \i elevii \colii au editat o revist[ aniversar[ care prezint[ proiectele mai cunoscute ale \colii, rezultatele elevilor la concursu-

rile \colare \i dasc[lii care ]n timp au f[cut parte din colectivul didactic al \colii. Manifest[rile se vor ]ncheia vineri, când este programat[ o ]ntâlnire ]ntre profesorii de ast[zi \i cei care au activat ]n trecut ]n aceast[ unitate de ]nv[`[mânt. (L. Lupa\cu)

Profesorii vor preda noua curricul[ dup[ metode noi Reformarea \i reducerea programei \colare va trebui combinat[ cu stagii de formare pentru cadrele didactice, pentru c[ oricât de bun[ ar fi noua curricul[, profesorii o vor preda ineficient, dup[ vechile metode, a explicat, pentru NewsIn, \eful direc`iei pentru ]nv[`[mântul preuniversitar din MECI. „Ministerul Educa`iei lucreaz[ ]n prezent la o nou[ curricul[, pe care sper[m s[ o putem introduce din anul \colar viitor, axat[ pe dezvoltarea gândirii critice \i a altor competen`e

necesare ]n via`a de zi cu zi. Oricât de bun[ ar fi aceast[ curricul[, sistemul de educa`ie este unul iner`ial, profesorii predau ce \tiu s[ predea \i vor adapta curricula la metodele vechi. Asta va face tot demersul reformei s[ fie inutil, de aceea trebuie s[ ]i \i ]nv[`[m pe profesori cum s[ predea“, a explicat Liliana Preoteasa, prezent[ la conferin`a despre reformarea programei la disciplinele exacte, organizat[ de Societatea Academic[ Român[ (SAR). |eful de la Preuniversitar mai spune

c[ formarea profesorilor va trebui s[ `in[ cont de necesitatea punerii ]n practic[ a teoriilor. „La stagiile de formare pe care le organizeaz[ ministerul ne-a fost foarte dificil s[ le explic[m ]nv[`[torilor c[ trebuie s[ predea situa`ii fizice simple axate pe par-tea practic[, cum ar fi explicarea unor fenomene precum dizolvarea zah[rului ]n ap[. Profesorii s-au obi\nuit cu o anumit[ metod[, nu este vina lor, dar acest lucru trebuie s[ se schimbe“, a ad[ugat Preoteasa. 

9

Guvernul majoreaz[ taxele la jocurile de noroc Guvernul va majora semnificativ taxele pentru jocurile de noroc, cu o cre\tere de pân[ la patru ori ]n cazul cazinourilor, \i va introduce obliga`ia unei licen`e de organizare \i a unui capital social minim, iar regimul de taxare va fi aplicabil \i Companiei Na`ionale Loteria Român[. Sistemul de taxare va fi extins \i asupra Loteriei, care ]\i p[streaz[ ]ns[ exclusivitatea pe anumite jocuri de noroc, iar mijloacele de joc vor putea fi exploatate numai cu personalul utilizat pe baze contractuale, se arat[ ]ntr-un proiect de ordonan`[ de urgen`[ ini`iat de Ministerul Finan`elor \i ob`inut de Mediafax. Proiectul prevede astfel o tax[ anual[ aferent[ autoriza`iei de exploatare a jocurilor de noroc de 800.000 lei pentru jocurile loto \i de 400.000 lei pentru pariuri mutuale, ]n timp ce pentru pariuri ]n cot[ fix[ este stabilit[ o tax[ de 5% din ]ncas[rile efectiv realizate la nivelul organizatorului, dar nu mai pu`in de 300.000 lei, pe baza documenta`iei tehnico-economice de eficien`[ prezentate de agentul economic. Pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor va fi impus[ o tax[ anual[ de

150.000 lei pentru fiecare mas[ ]n localit[`ile din `ar[; pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine va fi achitat[ o tax[ de 4.800 lei, iar pentru jocurile bingo desf[\urate ]n s[li de joc taxa va fi de 45.000 lei pentru fiecare sal[, precum \i 5% din valoarea nominal[ a cartoanelor achizi`ionate de la Imprimeria Na`ional[, care se achit[ ]n avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plat[ vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor. Legisla`ia ]n vigoare impune taxe anuale de autorizare, pentru ob`inerea licen`ei de exploatare a jocurilor de noroc, calculate pentru fiecare mas[ de cazinou sau ma\in[ electronic[ cu câ\tiguri. Astfel, pentru fiecare ma\in[ mecanic[ sau electronic[ cu câ\tiguri se achit[ ]n prezent o tax[ anual[ de autorizare de 1.669,5 lei, ]n timp ce taxele pentru fiecare mas[ de joc de noroc din cazinou sunt stabilite distinct, pe fiecare categorie de joc ]n parte. Pentru o mas[ tip rulet[, taxa anual[ de autorizare se ridic[ la 53.200 lei ]n provincie, ]n timp ce pentru masa de joc cu c[r`i sau zaruri este perceput[ o tax[ de 33.400 lei. 

Popi, surori medicale \i balerini, O timi\oreanc[ \i un cet[`ean spaniol, suspec`i de grip[ porcin[ numi`i \efi la deconcentrate Fostul director executiv al AMOFM, Dumitru Pelican, a f[cut câteva dezv[luiri „picante“ ]n leg[tur[ cu repercusiunile Ordonan`ei 37, care a decapitat structurile administrative deconcentrate. }ntr-un interviu acordat Jurnalului Na`ional, Dumitru Pelican a povestit c[ Ordonan`a 37 d[ na\tere la situa`ii incredibile ]n teritoriu. „Este un caz, la Arad, unde se spune c[ unul dintre directorii numi`i la serviciile deconcentrate a fost dansator la bar[ \i la inspec`iile sociale a fost adus \i promovat ca inspector social un pop[. ]n proiectul de management scrie c[ a ]ncercat s[ construiasc[ o biseric[. }n zona Ia\i este o asistent[ medical[,

iar o alt[ lucr[toare la ghi\eu a fost promovat[ directoare“, a spus Pelican pentru sursa citat[. Pelican a mai povestit c[ „au fost cazuri când directorii au venit luni pentru a-\i ridica ordinele, spunând: Da`i-ne ordinele de numire repede, pentru c[ trebuie s[ plec[m ]n campanie!“. „Mai mult decât atât, sunt situa`ii la Agen`ia de Pl[`i ]n Agricultur[ unde ceilal`i directori care au primit Ordonan`a 37 au ac`ionat rapid, câ\tigându-\i ]n instan`[ dreptul de a r[mâne. N-are cine s[ fac[ pl[`i, `[ranii care au de luat subven`iile de plat[ nau de unde s[-\i mai primeasc[ banii, iar sistemul e blocat“, a subliniat Pelican. 

Angaja`ii ar putea primi tichete de carte Reprezentan`ii Ministerului Culturii \i cei ai editurilor au discutat, luni, posibilitatea ca salaria`ii s[ primeasc[, dup[ principiul tichetelor de mas[, \i tichete de carte, care s[ fie utilizate pentru a cump[ra volume de literatur[, albume de art[, h[r`i, ghiduri \i dic`ionare. „Dac[ existe tichete pentru mas[, pentru hran[ fizic[, de ce n-ar exista \i tichete pentru

hrana spiritual[? Trebuie s[ analiz[m aceast[ propunere \i, ]n cazul aprob[rii ei, trebuie s[ vedem pân[ unde putem s[ mergem cu limita valorii unui tichet \i a unei sume totale alocate ]n acest scop, pentru c[ este vorba de ni\te bani pentru care nu se pl[te\te impozit la stat. Cred, oricum, c[ aceast[ ini`iativ[ ar putea declan\a un resort psihologic care s[ deter-

mine oamenii s[ cumpere c[r`i. Sunt optimist ]n privin`a ecourilor acestei propuneri“, a precizat secretarul de stat ]n Ministerul Culturii, Octavian |tireanu. Potrivit lui |tireanu, m[sura introducerii tichetelor de carte ar contribui nu doar la popularizarea c[r`ilor \i a lecturii, ci ar ajuta \i editurile, care sunt, ]n prezent, ]ntr-o situa`ie dificil[. 

Dup[ ce s-au ]ntors din Spania, doi tineri au fost interna`i, ieri, la Spitalul „Victor Babe\“ din Timi\oara, cu simptome de grip[. Este vorba despre un cet[`ean spaniol \i o tân[r[ din Timi\oara, c[rora li se fac analize pentru a se vedea dac[ sunt infecta`i cu virusul gripei A (H1N1), a declarat Dorin Vancea, directorul spitalului timi\orean. „Tinerii au venit din Spania duminic[ noapte, iar ast[zi ( ieri - n.r.) au solicitat internarea pentru c[ nu se simt bine \i pentru c[ spun ei c[ sunt r[ci`i. Noi le facem analize \i ne vom consulta cu colegii de la Bucure\ti s[ vedem dac[ vom trimite analize acolo pentru confirmarea sau infirmarea unui posibil virus de grip[ porcin[. În acest moment, nu \tim dac[ au sau nu cei doi tineri grip[ porcin[“, a declarat Dorin Vancea, pentru Mediafax. Unul dintre

membrii familiei din care face parte unul dintre tineri a sunat la 112 \i a solicitat o ambulan`[ deoarece cei doi nu se sim`eau bine, a precizat Viorica Dumitru, directorul adjunct al DSP Timi\. „Cineva din familia celor doi a solicitat internarea prin ser-

viciul 112 deoarece cei doi sunt r[ci`i \i s-au sim`it tot mai r[u ]n ultimele zile. A\tept[m ca cei de la Spitalul Victor Babe\ s[ ne spun[ mai multe“, a declarat Viorica Dumitru. Tinerii veniser[, din Spania, ]n vacan`[ la Timi\oara. 


Publicitate 10

Miercuri, 27 mai 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * V^nd apartament 3 camere, zona ultracentral[, etaj 1, pre` negociabil. Telefon: 0748.104.952.(7) * Vând apartament 3 camere, zona \coala 12, 44 mp. Pre` 35 Euro negociabil. Telefon: 0741.939.974. (1187-1) * Agen`ia Imobiliar[ „Terrenos”,Bulevardul Mihai Eminescu nr.20A, parter(visa-vis de spatele stadionului)i ntermediaz[: vânz[ri, cump[r[ri, ]nchirieri de garsoniere,apartamente 2,3,4 camere ]n toate zonele ora\ului,inclusiv terenurilocuri de cas[. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Tiberiu Crudu, et.3,D,27 mp,T,G+F,22000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsoniera,zona Prieteniei,parter,recent renovat[,mobilat[ \i utilat[ nou,T,G+F,P,22000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsonier[ confort 1,et.4,24 mp,zona Aleea Parcului,16000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.3,D,48 mp, CT, T,zona Bucovina. Pre`: 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea Decebal, D,48 mp,et.2, modern, CT, AC,renovat,plata in 2 rate, 42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camre,zona Luna,SD,et.2,39 mp,f[r[ ]mbun[t[`iri,25000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona ulracentral[CEC,et.3,D,54 mp,2 balcoane,49000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bulevard Arcului,et.2,50 mp,D,2 balcoane,caramida,38000 euro neg. Tel: 0729063978,

AGENDA IMOBILIAR|

0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,53 mp,parter,balcon,D,gaz separat,T,P,G+F,beci.Pre`: 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Altex Prim[verii,\arpanta,CT,D,65 mp utili,2 b[i,G+F,P,sau schimba cu garsonier[,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,SD,48 mp,sarpanta, AC,G,F,T partial,zona maternitate.Pre`:31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,et.2,64 mp,ultramodern,CT,T,G,F ,jacuzzi, recent renovat, zona capat 1.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,D,51 mp,et.2, CT,T,G,F,P,buc[t[rie mare,zona capat 1,pre`: 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp, ultramodern,CT,T,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Bis.Sf.Ilie, et.2,56 mp,D,CT,T, AC, 40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, zona Consiliul Jude`ean,etaj intermediar,70 mp,D,modern,CT,T,renovat, 62000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament2 camere,zona Dimitrie Negreanu-Pia`a Mare,et.2, D,50 mp,T,G+F,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea |colii, et.3,SD,48 mp,CT,T, G+F, P,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Tex,et.2,D,la strada,CT,T,G+F,mobilat sau nemobilat,40000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,parter,40 mp, CT, f[r[ alte ]mbun[t[`iri,zona Rotunda,27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Green Club, \arpant[,64 mp utili,D, ]mbunata`iri,CT,T,G+F,livi ng,52000 euro neg sau 56000 euro neg cu mobila. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona ACR Prim[verii,parter,85 mp,apartament de lux cu toate ]mbun[t[`irile, CT, T,G+F,teren de 40 mp, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,Zona ]mparat TraianDorian 4,et.1,60 mp utili,D,CT,T,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp,et.4,\arpant[,toate ]mb., CT,T,G+F,P,modificat.Pre` :55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Savenilor, D,et.3,61 mp,renovat, T, G+F,CT,usi de T,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Regal,D,et.1,70 mp,modern cu toate ]mb.CT, T,G+F,P,AC,semimobilat.P re`:58000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, u\[ metalic[, termopan, calorifere schimbate, 72.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B) * Apartamente 2 camere, bloc nou, modern, interfon, termopan, CT, termosistem, pre`uri cu ]ncepere de la 34.300 euro TVA inclus. Se accept[ varianta cu rate, 25.000 euro avans + diferen`a ]n rate. Telefon 0231513362, 0752244233.(B) * Apartamente 2 camere, la ro\u, bloc nou, 76 mp, parter, pre` 28.000 euro, et.1 pre` 42.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, Zona Panda, 2 camere, et.3, 52 mp, modern, totul nou, CT, termopan, G+F, u\i interioare noi, intabulat pre` 45.000 euro fix. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 35.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 2 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro

sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, 70 mp, D, parter, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 53.000 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Tex, 70 mp, D, c[r[mid[, parter inalt, termopan, u\[ metalic[, pre` 176.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, la ro\u, bloc nou, 84 mp, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Gh. Avr[mescu, et.1, 55 mp, D, termopan, par`ial renovat, pre` 180.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Calea Na`ional[, la strad[, D, 63 mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, pretabil spa`iu comercial, pre` 75.000 euro. Telefon: Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Apartament 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, et.3, SD, 62,17 mp utili, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Apartament 4 camere, zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 18.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 80.000 ron. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2,

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

SD, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, parter, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 47 mp, D, parter, pre` 32.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Bucovina, s. 28 mp, parter, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 48 mp, SD, et. 3, pre` 95.000 ron. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 41.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 36.000 euro sau schimb cu garsonier[ + diferen`a. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 43.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 2, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona G. Enescu, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 30.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Gen. Ghe. Avr[mescu, et. 4, D, s. 74 mp, pre` 58.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Tudor Vladimirescu, s. 60 mp, D, parter, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Imp[rat Traian, et. 4, D, s. 60 mp, modernizat, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, SD, s. 80 * Vând apartament cu 2 mp, pre` 55.000 euro. camere, zona Scarlat Vârnav, Telefon: 0748281959.(R) s. 40 mp, SD, et. 2, pre` * Vând apartament cu 3 35.000 euro. Telefon: camere, zona Grivi`a, et. 3, 0748281959.(R) D, s. 70 mp, pre` 50.000 * Vând apartament cu 2 euro. Telefon: camere, zona O. Onicescu, 0748281959.(R) s. 55 mp, D, et. 4, pre` * Vând apartament cu 3 43.000 euro. Telefon: camere, zona Prim[verii, et. 0748281959.(R) 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 * Vând apartament cu 2 euro, negociabil. Telefon: camere, zona Tomoroveanu, 0748281959.(R) s. 40 mp, SD, et. 3, modern * Vând apartament cu 3 mobilat pre` 38.000 euro. camere, zona Prieteniei, s. Telefon: 0748281959.(R) 53 mp, SD, parter, cu * Vând apartament cu 2 ]mbun[t[`iri, pre` 34.000 camere, zona Azurului, s. 50 euro. Telefon: mp, D, et. 4, pre` 28.000 0748281959.(R) euro. Telefon: * Vând apartament cu 3 0748281959.(R)


Publicitate Miercuri, 27 mai 2009 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Octav Onicescu, et. 3, D, s. 60 mp, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Bucovina, et. 2, D, s. 70 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, D, s. 55 mp, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Cinema, parter, D, s. 65 mp, pre` 42.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, SD, s. 65 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple ]mbun[t[`iri, et 4, pod mansardabil, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 1, SD, s. 75 mp, pre` 56.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsoniera conf 1,zona industriala,28mp,etaj 3,SD, caramida,fara imbunatatiri, 20.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533

* Vând apartament cu 4 camere, zona Maxim Gorki, s. 73 mp, SD, parter, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Garsoniera conf 1,zona Grivita,parter,27mp,izolata,g az separat,usa metalica, termopan,boxa,intabulata, 21.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533

* Vând apartament cu 4 camere, zona Imp[rat Traian, et. 3, D, s. 90 mp, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Curcubeului, et. 2, D, s. 85 mp, pre` 58.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 1 camer[ ]n Ia\i cu apartament 3 camere ]n Boto\ani. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Garsoniera conf. 1,zona industriala,27 mp,bca, parter,usa metalica,geamuri termopan,gresie,faianta, 72.000 Ron neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Apartament 2 camere,zona industriala, parter,52mp,intrare separata,G+F,termopan,D, intabulat,100.000 Lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533

* Vând apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R)

* Apartament 2 camere, zona Rotunda,etaj 1,SD, 54mp,fara imbunatatiri, 29.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533

* Garsoniera, zona Capat 1,etaj 1 , caramida, intabulata,fara imbunatatiri, 18mp, in bloc de apartamente, usa metalica, termopan, 75.000 lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533

* Apartament 2 camere, zona Armoniei,etaj 4 cu sarpanta mansardabila, 40 mp,G+F,stolerie schimbata, 2 boxe la subsol,parchet, balcon inchis,27.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533

* Garsoniera conf 1,zona industriala,22mp,etaj 3,termopan,usa metalica, parchet melaminat, G+F,totul nou,intabulata, 20.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533

* Apartament 2 camere,zona O.Bancila,etaj 4,sarpanta proprie,40mp, CT,incalzire pardoseala, termopan,parchet,29.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533

AGENDA IMOBILIAR|

* Apartament 2 camere transformat in 3 camere,zona ultracentrala,67mp, etaj 2, CT,G+F,caramida,parchet,r ecent si modern renovat, 56.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Apartament 2 camere, zona Primaverii-BCR-fosta posta,parter, SD, caramida, 40mp,CT,G+F, parchet, balcon inchis, termopan, mobilat,29.000 E. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Apartament 3 camere, zona G.Enescu(spre Pacea) etaj 4,D,70mp, sarpanta,gaz separat, parchet, intabulat, 49.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Apartament 3 camere, zona ACR,etaj 2,SD,50 mp,intabulat,curat,ingrijit, fara imbunatatiri,47.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Apartament 3 camere, zona Armoniei,etaj 4, sarpanta proprie,stolerie schimbata,CT,G+F,AC, termopan,boxa,usa metalica, intabulat,45.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Apartament 3 camere, zona Primaverii,etaj 4, sarpanta,G+F,stolerie schimbata,50mp,SD,gaz separat,termopan,balcon mare inchis,37.000 E neg, sau schimb cu 2 camere. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Apartament 3 camere, zona Unirii,68mp,etaj 3,

caramida,CT,G+F,parchet,b alcon mare termopan, 49.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Apartament 3 camere, zona Serconf,etaj 4,sarpanta, 65mp,CT,G+F,2 bai,2 balcoane,parchet,termopan, 180.000 Lei neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Apartament 4 camere, zona Calea NationalaIRE,90mp,etaj 1,D,2 bai,2 balcoane,G+F,parchet,intab ulat,pe cadre,52.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Apartament 4 camere, zona Primaverii-capat 1,etaj 2,D,90mp, CT, G+F,AC, termopan,izolat termic,2 bai,totul nou, modern si recent renovat, caramida, intabulat,65.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Apartament 4 camere, zona Bucovina, 77mp,etaj 3,caramida,CT,G+F,parchet , termopan,2 bai,usa metalica,renovat,65.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Apartament 4 camere,zona centrala,76mp utili,etaj 2,D,CT,fara imbunatatiri, intabulat, 60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 4,sarpanta,D,90mp, caramida+BCA, termopan, CT,G+F,parchet,3 balcoane,2 bai,60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Apartament 4 camere, zona Bucovina,85mp,D,etaj 2,caramida,CT, 2 bai,2 balcoane, pe mijloc,60.000 E neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Vand garsoniera, 26 mp, cu imbunatatiri,Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera ,27mp,parter,zona Grivita (Piata Mica),cu imbunatatiri Pret 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1, zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22mp, cu imbunatatiri,Et.4,zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand uscator 15mp, posibilitati de racordare la apa ,gaz,electricitate, caldura. Pret 25.000Lei negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,40mp,et.2,fara inbunatatiri Str.C. Tomoroveanu.Pret 25000

euro negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat cu inbunatatiri(CT,termopane,gr esie,faianta,parchet,54m) Et.2 zona Primaverii.Pret 40000euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

4, \arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

11

* Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp,parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000 euro * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, neg.Tel 0729062022.(N) fara imbunata`iri. Pret * Vând apartament 2 82.000lei/neg.Tel :529102, camere,SD,zona \c13, 0752310403, 0752310402. * Vand apartament 2 52mp,et 2,gaz separat, camere,38 mp,parter, * Zona Curcubeului, 1C D, g,f,t,renovat. Pre` 35000 posibilitate de extindere, zona euro.Tel 0729062022.(N) et.2 18mp, G+ Sucevei.Pret 32000 euro F+T+P.Pre` 12.000 * Vând apartament 2 camere euro/neg.Tel :529102, negociabil.Tel SD,zona 0741497829.(A) 0752310403, 0752310402. Prim[verii,53mp,et.3, * Vand apartament 2 ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro * OFERTA .Zona camere,decomandat,50mp,fa neg.Tel 0729062022.(N) Primaverii 2C D, 50mp, ra imbunatatiri,parter,zona et.4, fara imbunatatiri .Pre` * Vând apartament 2 Capatul 1. Pret 38.000euro 120.000lei/neg. Tel: 529102, camere,zona Prim[verii, negociabil. Tel. 0752310403, 0752310402 parter,la strada,50mp, 0741497829.(A) (245) posibilitate de extindere. Pre` * Vand apartament 2 * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, 35000euro .Tel camere,53mp,semidecomand 0729082022.(N) et.1, imbunata`iri. Pret at,Et.4, bloc din caramida, 36.000euro/neg. Tel: * Vând apartament 2 cu imbunatatiri ,zona 529102, 0752310403, camere,D,zona TEX, 50 mp, 0752310402 Liceului M.Eminescu Pret et.2,t,izolat exterior, 42.000euro neg. Tel. * Zona Parcul ]mbun[t[`iri. Pre` 35000 0741497829.(A) Tineretului(Magazin Ionu`), euro.Tel 0729062022.(N) * Vand apartament 2 2C SD, 43mp, et.3, multiple * Vând apartament 3 camere,50mp,decomandat, imbunata`iri .Pret: 25.000 camere,zona Bulevard termopane,parter,zona euro/neg. Tel: 529102, ,60mp,decomandat,c[r[mid[, 0752310403, 0752310402. Capatul liniei 1. Pret et.3,gaz separat balcon ]nchis 28000euro. Tel. * Zona Grivi`a (Biserica ]n termopant,u\[ 0741497829.(A) Duminica Mare) 2C D, Su metalic[.Pre` 55000euro * Vand apartament 2 camere neg.Tel 0729062022.(N) 45mp+10mp balcon ,semidecomandat, construit ,parter, centrala 39mp,parter,zona Primaverii. * Vând apartament 3 termica, termosistem la camere,D,zona Cap[tul Pret 28500 euro. interior, liber . Pre` .130.000 1,etaj 4,ct,t,70mp.Pre` 45000 lei/neg.Tel: 529102, Tel.0741497829.(A) euro.Tel 0729062022.(N) 0752310403, 0752310402. * Vand apartament 2 camere, zona Unirii, 50 * Vând apartament 3 * Zona Serconf, 2C D, mp,decomandat,parter camere,D,zona et.4, 45mp, fara inalt,doua balcoane,CT,cu Prim[verii,parter,2 b[i, imbunata`iri, sarpanta imbunatatiri,mobilat.Pret 65mp.Pre` 49000 euro acoperita cu `igla, schimb cu 47000euro negociabil. Tel. garsoniera plus diferen`a Tel: neg.Tel 0729062022.(N) 0741497829.(A) 529102, 0752310403, * Vând apartament 3 0752310402. * Vand apartament 2 camere,D,zona TEX, camere,Et.1,fara * Zona George Enescu, 2C parter,t,c[r[mid[,u\[ imbunatatiri,zona Primaverii metalic[.Pre` 43000 euro.Tel D, 58mp, et.4, par`ial (Pacea). Pret 25000 euro. mobilat.Pre` 55.000 0729062022.(N) Tel. 0741497829.(A) euro/neg. Tel: 529102, * Vând apartament 4 0752310403, 0752310402 * Vand apartament 2 camere camere,D,et.3,zona (256) ,decomandat,cu multiple Prim[verii,90mp,modern,ct,t imbun[t[?iri,zon[ central[ ,g,f. Pre`:60.000euro neg sau * Urgent : Zona \colii nr.2, Pret 51000euro negociabil. 2C SD, 46.9mp, etaj schimb cu apartament 2 Tel. 0741497829.(A) intermediar, fara camere+ diferen`[.Tel: imbunata`iri. Pre` 82.000lei 0729062022.(N) * Vand apartament 3 /neg. Tel: 529102, camere,70mp,decomandat, * Vând apartament 4 0752310403, cu imbunatatiri, CT; AC; camere,D,et.3,zona 0 ,Et.1, zona Mall.Pret 57000 BRD,110mp,modern,ct,t,g,f. 0752310402(303) euro negociabil.Tel * Zona \colii nr.7, 2C SD, Pre`:100.000euro 0741497829.(A) 54mp, extindere balcon neg.Tel:0729062022.(N) proprietate, CT, alte * Vand apartament 3 * Vând apartament 4 imbunatatiri .Pre`. 40.000 camere,62mp,gaz separat, camere,D,et 3,zona v-a-v euro/neg.Tel: 529102, Et.2,zona Calea Nationala. Maternitate,80mp,ct,t,g,f,p. 0752310403, 0752310402. Pret 55000 euro negociabil. Pre` 70000euro \i garaj Tel.0741497829.(A) * Zona Liceului 10000euro(22mp,beci).Tel Electrocontact, 2C SD, 42 0729062022.(N) * Vând garsonier[,zona mp, et. intermediar, CT. Prim[verii,27mp,et 3.Pre` * Vând apartament 4 Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 22000euro.Tel camere,D,et 1,zona 529102, 0752310403, 0729082022.(N) Prim[verii,80mp,ct . Pre` 0752310402. 70000euro.Tel * Vând garsonier[,zona * Zona Primaverii, 2C SD, 0729062022.(N) Luna,12mp,]mbun[t[`iri. parter, extindere balcon, Pre` 48000ron.Tel * Vând apartament 4 imbunata`iri. Pre` 0729062022.(N) camere,D,et.1,zona 0 28.500Euro/neg. BRD,100mp.Pre`:85.000 Tel:529102, 0752310403, * Vând garsonier[,zona euro.Tel:0729082022.(N) 0752310402. Directia Muncii,24mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 24000 * Vând apartament 4 * Zona Pacea, 2C SD, 54 euro.Tel 0729082022.(N) camere,zona Pia`a Mare, mp, et.2, imbunata`iri. Pre` et.4,D,100mp,bca,ct,g,f,t, 38.000 euro/neg.Tel: * Vând apartament 2 pod. Pret 55000euro.Tel 529102, 0752310403, camere,D,zona Bucovina, 0752310402(220) f[r[ ]mbun[t[`iri, 50mp, fa`a 0729062022.(N) la soare.Pre` 37000 euro * Zona C[t[mara\ti Deal, * Zona Serconf, 3C D, neg.Tel 0729062022.(N) 1C D, 27mp, parter, fara 64mp, etaj 4, \arpant[ din imbunata`iri .Pret :60.000lei. construc`ie, acoperita cu * Vând apartament 2 Tel: 529102, 0752310402, camere,D,zona Prim[verii, `igla, CT.Pre` 180.000euro/ 58mp, c[r[mid[,2balcoane,et 0752310403.(142) neg Tel: 529102,


Publicitate 12

Miercuri, 27 mai 2009

0752310403, 0752310402. (77) * Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari ,3C SD ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramida 63.9mp, fara imbunatatiri . Pret .47.000euro/ neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Piata Mare, 4C D, et.3, 90mp. Pret 70.000euro/ neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Grivita ,4C SD, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri

.Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000 euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

+ Case, terenuri * Vând teren pentru construc`ie cas[ 900 mp+ anex[ locuibil[ la intrare ]n Or[\eni-Vale, pre` negociabil, 0753.063.788.(1189-2) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32,drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere.Pre`uri ]ncepand de la 30 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

AGENDA COMERCIANTULUI

* Vând teren,zona Bucovina,722 mp, deschidere de 50 ml,toate utilita`ile,ideal construc`ie cas[,spalatorie,22000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vile la ro\u,zona C[t[m[r[\ti Deal,180 mp,P+1,500 mp de teren, arhitectur[ modern[, exterior finisat,T,lindab,cu sau f[r[ garaj.Pre`uri 50000 euro respectiv 52000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând spa`iu comercial, zona capat 1,97 mp,CT, T,toate dot[rile,ideal orice activitate,90000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate sau 48.000 euro cash. Telefon: 0231.513362, 0752244233. * Vând teren Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Vând garaj, zona Prim[verii, Ion Pilat, Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, pe teren proprietate, pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri intravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând terenuri extravilane. Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren la Hudum. Pre` 5 euro/mp. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând vil[ la ro\u cu toate utilit[`ile, Sc = 150 mp, St = 600 mp. Pre` 50.000 euro. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând teren pentru agrement, ]n suprafa`[ de 800 mp, cu cale de acces, posibilitate de construire cas[ de vacan`[ \i cu lac amenajat. Utilit[`i: energie electric[, ap[, gaz la 100 m la ie\ire din Boto\ani. Pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R) * Vând spa`iu comercial, zona Calea Na`ional[, Grivi`a, Bucovina, Bd. M. Eminescu, intabulat, toate utilit[`ile, vad excelent. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3),12.000mp

teren,vie,pomi,fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com. Ungureni.Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2004,1800mp teren ,CT,cu imbun[t[`iri ,acoperit[ cu lindab,si o cas[ b[trineasc[ in acceia\i curte,in centru satului Tru\e\ti. Pret 45000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 4 camere+anexe,fântân[, 1000mp teren in Cervicesti. Pret 100000Ron negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere,construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica,loc.Vladeni com.Corlateni str.Principala Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand casa construit[ in 2008,P+M,120mp utili, teren 500mp,str. T[tarilor Pret 60000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda, 170mp construibili,cu anexe gospodaresti noi,teren in suprafata de 4000mp,livada,vita de vie,fântân[,apa curenta,fosa septica,in satul Brehuesti. Pret 38000€ negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti,com. Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,in zona Conrec. Pret 55 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi.Pret 32Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 9850mp la iesire din Catamarasti-Deal, deschidere 16,30ml la sosea. Pret 10Euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp,1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 31Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret70.000Euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren 6400 mp,intravilan,deschidere 40ml in Curtesti. Pret 7euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren 3064mp zona Rediu Pret 1,20euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in Catamarasti-Deal, deschidere 40ml,.Pret 25 euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vand teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,posibilitati de iaz, zona

Agafton.Pret 7euro/ mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren intravilan, loturi de 1800-1500mp in Oraseni-Deal Pret 10 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni Pret 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile,zona Cismea.pret 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

negociabil si teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml. Pret 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton,com. Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 1600mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei,com Curtesti.Pret 10 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 35400mp, deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum.Pret 15 euro/mp * Vand teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilitatile negociabil.Tel 0741497829.(A) la limita de proprietate,in planul 2, zona Cismea.Pret * Vand teren 3600mp,zona 12 euro/mp negociabil.Tel Baisa.Pret 12 euro/mp 0741497829.(A) negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 773mp,in Hudum linga Metaxa, * Vand teren 15000mp, deschidere 23ml Pret 28 parcelabil in Curtesti.Pret euro/mp Tel. 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp zona * Vand teren 2700mp, cu intrare Livada Cozinda deschidere de 15 ml in Lebada Pret 10euro/mp. Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel Tel.0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren intravilan * Vand teren in livada 5.000mp,deschidere la Curtesti loturi de 1200mp. ambele capete 20ml,in Pret 5 euro /mp negociabil. Catamarasti-Deal,se vinde si Tel 0741497829.(A) 2500 Pret 16euro/mp. * Vand teren 5400 mp in Tel.0741497829.(A) zona Lebada.pret 3 euro/ mp * Vand teren 30.000mp( in .Tel.0741497829.(A) doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate * Vand teren 10800mp, zona Rediu Pret 4euro/mp neg. la Metaxa .Pret 8euro /mp Tel.0741497829.(A) negociabil Tel 0741497829.(A) * Vând teren zona ci\mea 5500mp, pre` negociabil, * Vand teren 3.800 deschidere la strad[ 80 ml, mp,deschidere 15ml,curent utilita`i. Tel: 0729082022. electric,in Catamarasti-Deal. Pret 6euro/mp. Tel. * Vând teren 4000 mp,zona 0741497829.(A) M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/mp neg.Tel * Vand teren 7200mp,cu 0729062022.(N) deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp. Tel * Vând teren 800mp,zona 0741497829.(A) C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/mp * Vând teren 3200mp, zona negociabil.Tel C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 0741497829.(A) 20euro/mp.Tel * Vand casa cu mansarda in 0729062022.(N) Botosani,80mp utili, 240mp * Vând teren ,zona Pia`a curte ,anexe,beciuri, multiple Mare,930mp,plan1,toate imbunatatiri. Pret 65.000euro utilit[`ile.Pre` 140000euro negociabil.Tel. neg.Tel 0729062022.(N) 0741497829.(A) * Vând teren 2500mp, zona * Vand teren 5000mp, C[t[m[r[\ti Deal. Pre` parcele de 750mp ,zona 40euro/mp.Tel str.Peco,pret 17euro/mp 0729082022.(N) neg..Teren 3600mp zona * Vând teren 9000mp, zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg. Teren 15000mp in CET,deschidere 40ml. Pre` Curtesti,intravilan, Pret 4 20euro/mp.Tel euro/mp neg. Tel. 0729062022.(N) 0741497829.(A) * Vând teren ,zona Baisa, * Vand teren in plan1,8000mp,deschidere Hudum,7200mp,deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel dubla 18ml,Pret 25euro/mp 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ * mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000 euro/ha(intabulare,cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40 ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700mp, 50ml deschidere,350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200euro/mp, zona Calea Na`ional[. Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp,40euro/ mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona CET, 465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/mp.Tel 0729082022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil, deschidere 22ml,plan1, 43000 euro. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,1100mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea, 3900mp,iaz.Pre`: 100000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia.Tel 0729082022 * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la


Publicitate Miercuri, 27 mai 2009 * Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp,casa 136mp,t,ct,ap[,gaz,izola`ie exterioar[,tabla lindab.Pre`:92.000euro Tel:0729082022.(N)

4E/mp,deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N)

350.000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp,deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani. Pre` * Vând cas[,Str.Miori`a, 350.000 euro.Tel 1200mp teren,toate 0729062022.(N) utilit[`ile.Pre` 900000 ron.Tel * Vând spa`iu de 0729082022.(N) productie,hal[+teren, * Casa,zona Petru 1960mp,zona Industrial[ Rares,P+M,caramida si .Pre` 140000 euro neg. Tel BCA,85mp utili+250mp 0729062022.(N) teren,3 camere, baie, * Vând spa`iu comercial bucatarie,living,G+F, ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` parchet,usi interioare 10mild .Tel 0729062022.(N) schimbate,toate utilitatile,gaz la poarta,58.000 E neg. * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor. Pre` Telefon : 0724215454, 0331710533 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vila,Catamarasti Deal,P+M,800mp teren,la * Vând spa`iu comercial exterior finisata,la interior la ,270mp,zona Gar[.Pre` rosu,fosa,garaj,fantana, 1200euro/mp neg.Tel 46.000 E neg. Telefon : 0729062022.(N) 0724215454, 0331710533 * Vând cl[dire 1100mp, * Casa nelocuibila,cu 500mp centru vechi,80mp teren, teren,zona Ion cram[.Pre` neg.Tel: Creanga,10.000 E. Telefon : 0729082022.(N) 0724215454, 0331710533 * Vând cl[dire 315mp, * Vila,zona Puskin, centru vechi.Pre` neg.Tel: D+P+M, 80mp la sol ,la 0729082022.(N) rosu,450mp teren,BCA,toate * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti utilitatile,58.000 E neg. Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ Telefon : 0724215454, de mese,abator, apartamente 0331710533 ,etc).Pre` neg.Tel: * Vila,zona Puskin, P+E, 0729082022.(N) 280mp teren, termopan, CT, * Vând cas[ 200mp,zona G+F,termopan,parchet,toate C[t[m[r[\ti Deal,cu teren utilitatile, 85.000 E neg. 800mp.Pre` 47000 euro.Tel Telefon : 0724215454, 0729062022.(N) 0331710533 * Vând cas[ 100mp,zona * Vila,zona Alexandru cel 0,cu teren 300mp,toate Bun,P+E,100mp la utilit[`ile.Pre` 60000euro, se sol,440mp teren,toate poate \i ]n rate .Tel utilitatile,85.000 E neg. 0729062022.(N) Telefon : 0724215454, 0331710533 * Vând cas[ 190mp,zona Alfa Land cu teren 500 * Casa batraneasca in sat mp,toate utilit[`ile.Pre` Zaicesti, cu 3.350mp teren, 80000euro .Tel apa, curent, 13.000 Euro 0729062022.(N) neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Vând cas[ ]n Boto\ani, zona central[ cu teren * Teren 2500mp,zona 930mp.Pre` 140000euro Cismea-planul 2, cu 11 m neg.Tel 0729062022.(N) deschidere, apa,curent, intabulat,5E/mp neg. Telefon * Vând cas[,zona : 0724215454, 0331710533 C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren.Pre` * Teren 500mp,zona fostul 50000euro.Tel C.A.P. Botosani,13m 0729062022.(N) deschidere,drept,toate utilitatile, zona de case, * Vând cas[,zona intabulat, 17.000 E. Telefon : Bulevard(100m),P+E,ct,t, 0724215454, 0331710533 ap[,canalizare,foi\or, buc[t[rie de var[,fântân[, * Teren 400mp,zona 400mp construi`i,teren Bulevardul M. Eminescu, 690mp.Pre` 320000euro drept,toate utilitatile, neg.Tel 0729062022.(N) 100E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[, * Teren 4794mp,zona canalizare,izola`ie Curtesti,parcelat in 8 loturi a exterioar[,110 mp.Pre` cate 599mp,drept, curent, 53000euro.Tel intabulat, construibil,12E/mp 0729062022.(N) neg. Telefon : 0724215454, * Vând cas[ ]n Str. Plopilor 0331710533 cu teren, modern[. Pre`: * Teren 500mp,zona 125.000 euro.Tel: Puskin,14m deschidere, gaz, 0729082022.(N) apa,curent,intravilan,55E/mp neg. Telefon : 0724215454, * Vând cas[ ]n Str. Victoria 0331710533 cu teren.Pre`: 71.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Teren 436mp,zona I.L. Caragiale, cu cale de acces, * Vând cas[ ,zona toate utilitatile,65E/mp neg. C.DEAL,finisaje Telefon : 0724215454, moderne,p+1,izola`ie 0331710533 exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500mp de * Teren 500mp,zona teren.Pre` 70000 euro.Tel Cismea-plan 2,drept, 0729062022.(N) dimensiuni 20m/25m,cu

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp,deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[,340mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus,240mp.Pre` 10mild,ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 100 mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Stadion,147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp.Pre` 1300euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Prim[verii, 177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru,200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre`

4800E. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Teren 780mp,zona Catamarasti Deal, 17,5 m deschidere, drept, utilitatile sunt aproape, 20E/mp neg. Telefon : 0724215454, 0331710533 * Vand/inchiriez spatiu comercial 50mp utili, ultramodern, zona Calea Nationala-Directia Muncii, vitrina mare, CT, termopan, totul nou, 2000 E/mp. Telefon: 0744.319317 * Vand/inchiriez spatiu comercial 120mp,zona Piata Mica Primaverii, vitrina mare,termopan,2000E/mp. Telefon: 0724215454, 0331710533

la limita proprieta`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona Tatari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euroneg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vila P+M, termosistem la exterior, t^mplarie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde si separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402.

70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren in supr, de 6900mp , 15cladiri anexe si o cladire industriala, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104)

13

,drum pietruit.Pret 10Euro/mp ,neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. .Tel : Tel:529102, 0752310402, 0752310403.

* Vand urgent ferma vegetala situata in zona limitrofa Botosani-Iasi * Vand spatiu comercial * Zona Hudum langa .Supr.compacta de 20mp,zona Grivita-Mall, METAXA , 772mp teren teren=120ha, \i o cladire termopan, modern, 50.000 intravilan, 13m front stradal . P+1, cu Supr. constr. E.Telefon: 0744319317 Pre` 30euro/mp neg. Tel: =400mp.Tel * Zona C[t[m[ra\ti Deal, 529102, 0752310402, * Spatiu comercial 60mp, :0752310402.(105) vila P+1, suprafata construita 0752310403(284) zona ultracentrala, toate la sol 120mp, teren aferent * Zona Cismea, 5500 mp utilitatile si imbunatatirile, * Zona Manastirea Doamnei 915mp, finisaje superioare, teren intravilan, deschidere 75.000 E neg Telefon : 2 loturi de teren intravilane a acces utilita`i edilitare .Pre` 80m, acces toate utilita`ile 0724215454, 0331710533 cite 4500mp. Pre` 6euro/mp 165.000 euro. Tel.529102, edilitare. Pre` 25euro/mp * Spatiu comercial neg.Tel: 529102, 0752310403, neg, total sau parcele cel 91mp,zona Mall,termopan, 0752310402.(46) ; 0752310402, putin 1000m .Tel: 529102, modern,vitrina mare, stradal, 0752310403(243) 0752310402, 0752310403. * Zona industriala vila la 90.000 E neg.Poate fi si ro\u, \i 1270mp teren aferent * Vand 2.211mp teren * Zona Manastirea Doamnei 45mp cu 45.000 E neg. .Pre` : 100.000 euro/neg. , casa batraneasca \i 5400mp intravilan ,in Comuna Rachiti Telefon : 0724215454, Tel: 529102, 0752310403, teren aferent . Pre` , front stradal 28.40m,acces 0331710533 0752310402. (842v) apa curenta iluminat electric 20.000euro-neg. Tel: * Spatiu comercial 150 mp,zona Primaverii,recent si * Zona industriala,vila P+M la ro\u, supraf. modern amenajat, CT, AGENDA COMERCIANTULUI gresie,faianta,termopan,birou, construita la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem grup sanitar,1600 E/mp+ TVA. Telefon : 0724215454, la exterior, CT, garaj si beci .Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 0331710533.(O) 529102, 0752310403, * Zona Cucorani, casa 0752310402. locuibila , 60mp, cu 1500mp * Zona Comunei Corni, teren aferent .Pre` 65.000euro/neg. Tel:529120, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. 0752310403, Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(191) 0752310402.(831) * Zona Cucorani, casa * Zona Comunei Corni casa locuibila, 70mp, cu 5800mp locuibila si 800mp teren teren aferent. Pre` aferent .Pre` 80.000 lei/neg. 40.000euro/neg. Se poate Tel: 529102, 0752310403, vinde si cu teren mai putin . 0752310402. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271) * Zona Comunei Rachi`i, casa locuibila \i 1150mp. * Zona Copalau, casa P+1 Pre` :110.000 lei. Tel: din caramida, \i 1500mp 529102, 0752310403, teren aferent .Pre` 0752310402.(743) 30.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, * Zona Costinesti Leorda 0752310403(92) casa \i 1000mp teren aferent * OFERTA:Casa locuibila, . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, la 10Km de Botosani, 0752310402.(265) Localitatea Brehuiesti , P+M ,cu anexe * Vând cas[ ]n Vorona cu gospodaresti noi, acces 2000mp teren aferent , pre` utilitati edilitare (inclusiv 35.000Euo/neg. Tel: 529102, fosa septica) si 3950mp 0752310403, teren aferent ( livada si vie) 0752310402.(677) imprejmuit cu gard nou * Vând casa P+M in com. .Pre` : 42.000euro /neg. Stauceni cu 1000mp teren Tel: 529102, 0752310403, aferent, pre` 65.000 euro/neg. 0752310402.(fv) Tel: 529102, 0752310403, * Zona Pod de Piatra, vila 0752310402.(65) P+1, suprafata construita 180mp, teren aferent 750mp, * Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani zona noua, finisaje superioare centrala ,acces utilitati ,acces la toate utilita`ile edilitare Pret 53.000euro edilitare .Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap cu /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, * Urgent casa locuibila , 0752310403(185) suprafata construita la sol 100mp, anexe gospodare\ti si * Zona A.N.L Bucovina, 711mp teren aferent ,in casa batraneasca si 778mp Botosani, zona industriala, teren aferent, deschidere la strada 36m, utilitati edilitare acces utilitati edilitare Pre`


Publicitate 14

Miercuri, 27 mai 2009

529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pod de Piatra, 3750mp teren intravilan, acces toate utilita`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp.Se accepta si schimb cu apartament plus diferenta . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Savenilor, 700mp teren si anexa construita in 2006 .Pre` 35.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Puskin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona centrala, acces utilita`i edilitare . Pre` :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Lebada, 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tatari, 650mp teren intravilan Pre` 6500euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona Tatari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, apa curenta .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

* Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Zona Bucecea -Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp in Cucorani . Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucorani .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Vand urgent in Brae\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:Vand 6000 mp, teren intravilan in zona Cismea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155)

* Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan,construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * }nchiriez apartament 2 camere complet mobilat, zona vilelor bulevard \i separat sediu firm[ cu garaj. Rela`ii: 0728.914.930; 0372.310.145.(1185-12) * }nchiriez apartament 3 camere, et.1, CT,T, mobilat si utilat,zona Primaverii\coala nr.13, avans 3 luni, 200 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez cas[, zona Bulevard, 2 camere, buc[t[rie, baie hol, CT, pre` 175 euro/lun[, o lun[ garan`ie, 2 luni avans. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, zona Fidelio Bucovina, parter, D, CT, nemobilat, recent renovat, garan`ie o lun[, pre` 170 euro/lun[.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez spa`iu comercial, zona gar[, 100 mp, modern, CT, pre` 7 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Inchiriez depozit 600mp,zona Catamarasti Deal,curte betonata 2500 mp,CT lemne,toate utilitatile, 2,8m inaltime, 3E/mp neg.Se negociaza in functie de perioada si activitate, prima luna gratuit. Poate fi inchiriat si pe bucati. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez spatiu comercial 36 mp,zona Primaverii-Piata Mica,termopan, gresie,grup sanitar,pret 2500 Ron/luna. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez spatiu comercial ultracentral 115 mp,modern ,termopan,gresie,var lavabil,birou,grup sanitar, pret 1000 E/luna neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez spatiu comercial 50mp,zona Piata Mare, termopan,CT,vitrina mare, grup sanitar,3500Lei/luna neg. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea NationalaStadion,etaj 7,D, mobilat,utilat, 170E/luna. Telefon : 0743.111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 43 mp zona George Enescu, centrala, termopan, modern,11 E/mp+TVA. Telefon : 0743.111901, 0231532552.(O) * Inchiriez apartament 4 camere,zona ultracentrala, etaj 3,mobilat,utilat, CT, termopan, electrocasnice, 350 E/luna,avans 2-3 luni. Telefon : 0743.111901, 0231532552.(O) * Inchiriez spatiu comercial 43mp,zona George Enescu, CT, termopan, modern, vitrina la strada,11E/mp +TVA. Telefon : 0743.111901, 0231532552.(O)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[. Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 60mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp,zona Plus,10e/ mp.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere hal[ 5000mp+curte betonat[ 10000mp,toate utilit[`ile, zona Industrial[,pre` neg.Tel 0729082022.(N) * Închiriez garsonier[. Telefon: 0748281959.(R) * Închiriez apartamente 2, 3, 4 camere. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Închiriez spa`ii comerciale \i de produc`ie. Pre`uri negociabile. Telefon: 0748281959.(R) * Ichiriez garsoniera,zona Pita-Calea Nationala, 40mp,etaj 2,CT, G+F, complet mobilata si utilata,170E/luna+ garantie. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Inchiriez apartament 2 camere,zona Calea Nationalascoala 11,etaj 2,nemobilat, numai aragaz,curat, ingrijit, 160E/luna,avans 3 luni. Telefon : 0724215454, 0331710533.(O) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a cite 100mp acces tir si rampa de descarcare .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre inchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc in Boto\ani, zona centrala. Pre` 500 euro/luna, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Cump[r 300-400 mp teren (plan secundar), ]n C[t[m[r[\ti Deal, ofer 5 euro/mp, exclus agen`ii imobiliare. Telefon: 0748.220.702.(4)

* Ofer spre inchiriere, ap cu 4C, zona ultracentrala, et.3, * Inchiriez apartament 2 nemobilat, CT .Pre` camere,zona Stadion,etaj 250euro/luna/ neg .Tel: 1,CT,termopan,mobilat,utilat, 529102, 0752310403, * }nchiriez apartament 2 modern,250E/luna. Telefon : 0752310402. camere, zona Direc`ia 0743.111901, Muncii, et.1, CT, mobilat, * Ofer spre inchiriere ap cu 0231532552.(O) pre` 300 euro, avans 3 2cam, par`ial mobilat, CT, luni.Telefon: 0231.513362, zona Calea Nationala . Pre` * Inchiriez spatiu comercial 0752244233.(B) :700lei/luna .Plata anticipata 140mp,zona Primaverii,4 3luni. Tel: 529102, * Inchiriez spatii comerciale birouri,sala mare,2 toalete, 0752310403, 0752310402. CT, termopan,ultramodern, in zone centrale, la cheie,internet,telefonie, (Unirii,Onicescu, C. * Ofer spre inchiriere Nationala,zona Mall, Select,). 2000E/luna+TVA. Telefon 3camere, baie si bucatarie, : 0743.111901, Tel. 0741497829.(A) acces separat la casa in zona 0231532552.(O) lini\tita, curte. Pre`: 250euro/ * Inchiriez apartament 2 * Ofer spre ]nchiriere spa`iu luna. Plata antici- pata :3luni camere ,nemobilat,zona comercial 40 mp, zona IRE. . Tel: 529102, 0752310403, Primaverii.Pret 500lei/lun[. 0752310402. Tel: 0729062022.(N) Tel.0741497829.(A)

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

* Oferta : Zona Rachiti, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

9 CUMP|R|RI

Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Ofer spre inchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare in curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru inchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând ROVER 25, 2001, 1400 FULL, 4900 E, OPEL ASTRA 92, 2 portiere, 1600, 1900 E, ]nmatriculate, 0749.591.160.(1196-5)

V+NZ|RI * Vând OPEL ASTRA CARAVAN, an fabrica`ie 1994, pre` negociabil. Rela`ii la telefon: 0746.308.961.(1198-6) * Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

! Colectivul Teatrului pentru Copii \i Tineret”Vasilache” transmite condolean`e domnului Mihai ~âbuleac pre\edinte al Consiliului Jude`ean Boto\ani, ]n aceste clipe grele \i triste din via`a sa când mama domniei sale a trecut ]n nefiin`[. Al[tur[m familiei ]ndoliate ]ntreaga noastr[ compasiune. Dumnezeu s[ o odihneasc[, ]n ceruri, „acolo unde nu este nici durere, nici ]ntristare, nici suspin”.(1197-3)

!

PREST|RI SERVICII * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (12)

CONDOLEAN}E

! Sincere condolean`e familiei pre\edintelui Consiliului Jude`ean, MIHAI ~ÂBULEAC, la trecerea în nefiin`[ a mamei acestuia. Dumnezeu s-o ierte \i s[-i odihneasc[ sufletul! Prefect CRISTIAN CONSTANTIN ROMAN.(1)

! Cristina \i C[t[lin Obuf Buh[ianu transmit sincere condolean`e domnului pre\edinte al Consiliului Jude`ean Mihai ~âbuleac la decesul mamei sale. Dumnezeu s-o ierte! (1195-2)

Colectivul S.C. APETRANS S.R.L. aduce un ultim omagiu celui care a fost VL{DEANU DAN VASILE \i transmite familiei ]ndoliate “SINCERE CONDOLEAN~E!” DAN a fost un om deosebit, un excelent profesionist. Mul`i am ]nv[`at de la el arta de a conduce cu profesionalism, iar ast[zi, ]l conducem cu triste`e pe ultimul drum. “Te-am respectat \i pre`uit c^t ai fost ]n via`[! Te vom omagia \i te vom da exemplu genera`iilor urm[toare!” DUMNEZEU s[ te odihnesc[ ]n pace!

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Miercuri, 27 mai 2009

~iriac a renun`at la domeniul de vân[toare de la Balc Ion ~iriac ]\i aga`[ pu\ca-n cui. Statul a m[rit de 15 ori taxa de concesiune a domeniului de la Balc, a\a c[ miliardarul a renun`at la el. Omul de afaceri va p[stra doar `arcurile, unde a investit mai bine de un milion de euro. Pân[ acum, ~iriac pl[tea statului aproximativ 20 de mii de euro pe an, ]ns[ taxa s-a m[rit la peste 300 de mii, sum[ la care se mai adaug[ cheltuielile pentru ]ntre`inere. Fondul la care a renun`at omul de afaceri a fost scos acum la licita`ie. Din 2005, de când a luat ]n concesiune domeniul de la Balc, ~iriac a organizat aici ]n fiecare an partide de vân[toare la care au fost invita`i unii dintre cei mai influen`i oameni din Europa. „

Dup[ zece ani de "c[s[torie de prob[", fostul primar al Capitalei, Viorel Lis s-a hot[rât s[ fac[ pasul cel mare \i s[ o ia de so`ie, oficial, pe Oana Ungureanu. Viitorul mire va avea parte \i de o petrecere a burlacilor ]n toat[ regula, cu dans din buric \i "surprize fierbin`i", ]n cadrul emisiunii HappyHour de ast[zi. Al[turi de Viorel Lis vor fi \i cei mai buni prieteni, printre care Ion Dichiseanu \i Adrian Daminescu. Viorel \i Oana s-au logodit ]n emisiunea Oanei Z[voranu \i au anun`at c[ "se vor lua cu acte" pe 2 iunie, la ora 14.00. Cererea ]n c[s[torie nu a fost o premier[, ]ntrucât Oana a fost cea care a spart ghea`a, la Kanal D, când l-a cerut pe Viorel de b[rbat. „

Horoscop E Berbec

K Balan]\

Sunte`i creativ \i v[ preocup[ ideea de a ]ncepe o activitate nou[. Ave`i \anse s[ v[ afirma`i pe plan intelectual. Parcurge`i o perioad[ favorabil[ inspira`iei artistice.

Diminea`a ave`i tendin`a s[ fi`i prea idealist \i s[ neglija`i probleme importante. Nu ]ncepe`i nimic nou, pentru c[ este posibil s[ lua`i decizii eronate! S-ar putea ca intui`ia s[ nu v[ ajute prea mult. Cere`i sfatul prietenilor!

F Taur Cu toate c[ v[ sim`i`i ]n form[, este posibil s[ constata`i c[ nu v[ reu\e\te aproape nimic. Se pare c[ sunte`i confuz \i v[ lipse\te sim`ul practic. Nu este exclus s[ fi`i ]n`eles gre\it de cei din jur. V[ recomand[m s[ nu for`a`i lucrurile.

G Gemeni Diminea`a sunte`i mai sensibil decât de obicei, ceea ce ar putea s[ v[ afecteze rela`iile cu cei din jur. Nu face`i nici o promisiune dac[ nu sunte`i sigur c[ pute`i s[ o respecta`i! Dup[-amiaza lucrurile revin la normal. Ar fi bine s[ dedica`i mai mult timp activit[`ilor creative.

H Rac

Viorel Lis Sergiu Nicolaescu, internat ]n spital se ]nsoar[ Sergiu Nicolaescu este internat ]n Spitalul Elias din Capital[. Regizorul se confrunt[ cu probleme digestive, a anun`at managerul unit[`ii sanitare, profesorul |erban Marinescu. "Are indigestie pentru c[ nu a putut s[ m[nânce o perioad[ mai mare de timp, din cauza unor

dureri la stomac", a explicat medicul, potrivit Mediafax. "Nu e nimic grav", a ad[ugat acesta. Nicolaescu a `inut s[ precizeze c[ nu avea nici un eveniment planificat ]n urm[toarea perioad[. Regizorul s-a mai confruntat cu probleme de s[n[tate \i ]n luna

ianuarie a anului trecut. Sergiu Nicolaescu a fost operat de dou[ ori pe creier, din cauza unui hematom ap[rut ]n urma unei c[z[turi pe sc[ri. La scurt timp de la interven`iile chirurgicale, regizorul a fost internat din nou spital din cauza unor tulbur[ri cardiace. „

Tratamentele contra sfor[itului, o pierdere de timp Tratamentele scumpe contra sfor[itului nu ajut[ cu nimic, poate doar s[ `in[ mai mult timp treaz[ persoana ]n cauz[. Aproape trei sferturi dintre persoanele care au ]ncercat diferite remedii contra sfor[itului au constatat c[ acestea nu func`ioneaz[, informeaz[ Daily Mail. De-a lungul timpului

Ramona Gabor vrea s[ fie Mihaela R[dulescu Ramona Gabor (foto) inten`ioneaz[ s[ o ]nlocuiasc[ pe Mihaela R[dulescu, ]ns[ nu la Antena 1, ci la Canal 1, un nou post tv ce va fi lansat ]n curând, unde Ramona va modera o ampl[ emisiune cu invita`i dup[ modelul produc`iei “Duminica ]n Familie”. Mai mult, informeaz[ revista “|oc”, emisiunea Ramonei va fi plasata pe acela\i tronson orar cu cel ocupat pân[ acum de Mihaela R[dulescu. De\i experien`a Ramonei ]n televiziune este nesemnificativ[ - sora Monic[i Columbeanu având pân[ acum doar un job de asistent[ ]n emisiunea “Un Show P[c[tos” a lui Capatos - se pare c[ ambi`ia modelului este mare c[ci, dac[ deja orele de dic`ie pentru a se va semna contractual ]n putea face fa`[ unei asemenea aceste zile, Ramona va ]ncepe produc`ii. „

oamenii au ]ncercat diferite metode, de la aparate dentare care modific[ pozi`ia maxilarului \i sprayuri speciale, pân[ la cursuri de trei luni pentru cântat. Pentru c[ oamenii nu \tiu care este cauza sfor[itului, \ansele ca acesta s[ fie tratat scad. "Este foarte important s[ cuno\ti cauza sfor[itului ]na-

inte de a cump[ra un dispozitiv care s[ te ajute", a declarat un purt[tor de cuvânt al companiei "Which?", care a ]ncercat diferite remedii pe un num[r mai mare de 2.000 de voluntari. Jum[tate din ace\tia au folosit benzi nazale, ]ns[ doar 19% le-au evaluat ca fiind eficiente. „ Miercuri, 27 mai

06.15 - 07.00 |tirile Tele'M (r) 07.00 - 09.00 Tele M'atinal (d), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista Presei, Calendarul Zilei & Horoscop 09.40 - 10.30 Boto\anii ]n direct! (r) 10.30 - 11.30 Agenda cultural[ (]), emisiune realizat[ de Gina Poenaru 11.30 - 13.00 Taverna lui Radu (r) 13.00 - 14.00 Dialog cu edilii (r) 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (d) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Dedicatii muzicale 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Eurovot (d),

emisiune electoral[. 18.00 - 18.45 |tirile Tele'M Boto\ani, Sport, Meteo (d) 18.45 - 19.30 Videoclipuri 19.30 - 20.00 Teleshoping 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip 21.00 - 22.00 Agenda cultural[ (r) 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.30 - 00.00 Pe Apa Sambetei (]) 00.00 - 01.00 Drept la ~int[ (r) 01.00 - 01.45 |tirile Tele'M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M'atinal (r) 04.15 - 05.15 Boto\anii ]n direct! (r) 05.15 - 06.15 Agenda cultural[ (r)

15

}n mod nea\teptat, primi`i o sum[ important[ de la o rud[ mai ]n vârst[. V[ reg[si`i ]ncrederea ]n viitor \i ]ncepe`i s[ face`i planuri. V[ recomand[m s[ nu lua`i hot[râri importante ]n grab[, pentru c[ v[ lipse\te sim`ul practic.

L Scorpion Sunte`i hipersensibil \i nu ave`i chef de vorb[. V[ sf[tuim s[ evita`i ]ntâlnirile cu prietenii. Ar fi bine s[ amâna`i orice tranzac`ie \i s[ evita`i specula`iile, pentru c[ risca`i s[ pierde`i sume importante. Pe plan sentimental parcurge`i un moment favorabil.

M S\get\tor Sunte`i cam agitat, pentru c[ ]ncepe`i o lucrare nou[ \i nu v[ este clar cum s[ o aborda`i. Nu refuza`i sprijinul oferit de colegi! Chiar dac[ v[ fr[mânt[ problemele profesionale, ar fi bine s[ ]i ar[ta`i partenerului de via`[ mai mult[ afec`iune.

N Capricorn V[ recomand[m s[ nu v[ ]ncepe`i activit[`i noi, pentru c[ v[ lipse\te sim`ul practic. Amâna`i deciziile importante pe plan profesional \i ]n afaceri, pentru c[ s-ar putea s[ nu g[si`i cele mai bune solu`ii!

O V\rs\tor

I Leu |ansele sunt de partea dumneavoastr[, intui`ia v[ ajut[ \i reu\i`i s[ dep[\i`i cu bine dificult[`ile. Ave`i succes ]n tot ce face`i. Este o zi bun[ pentru examene \i pentru afirmarea pe plan artistic. Acorda`i mai mult[ aten`ie unei persoane mai ]n vârst[ din familie, care are probleme cu s[n[tatea!

Ave`i ocazia s[ v[ afirma`i ]n societate, mai ales datorit[ talentelor artistice. Dup[-amiaza face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ mai ]n vârst[, care v[ va sus`ine activitatea creativ[. V[ sf[tuim s[ ave`i r[bdare \i fi`i ]ncrez[tor ]n intui`ia partenerului de via`[.

P Pe[ti

J Fecioar\ Diminea`a face`i planuri ambi`ioase ]n leg[tur[ cu o afacere, dar este posibil s[ v[ lovi`i de obstacole care v[ cam taie elanul. V[ sf[tuim s[ ave`i mai mult[ r[bdare \i s[ fi`i mai realist.

S-ar putea s[ ave`i o mare dezam[gire, ]n urma unei ]ntâlniri de afaceri. Nu v[ descuraja`i! Pur \i simplu, nu este un moment favorabil pentru afaceri. V[ sf[tuim s[ nu ]ncerca`i s[ ob`ine`i câ\tiguri rapide. Petrece`i momente pl[cute al[turi de persoana iubit[.

Bancul zilei EUROPARLAMENTARUL Asistentul de campanie ]l trage |I CRIZA disperat de mânec[.

- |efu’, f[r[ promisiuni La o ]ntrunire electoral[, viitorul europarlamentar spune plin de de\[n`ate... a\a am stabilit! convingere: La care candidatul jignit: - Este adev[rat, suntem ]n criz[ - Ce minciuni b[, tu nici pân[ economic[ dar, v[ promit c[ ]n aceast[ perioada ve`i mânca mult acum n-ai auzit c[ foamea-i cel mai mai bine ca ]n restul... bun buc[tar?

O RE~ET{ PE ZI SALAT{ DE PUI CU SFECL{ Ingrediente: sare, mu\tar, 5 linguri maionez[, salat[ verde, 3 morcovi, `elin[, 2-3 mere, sfecl[ ro\ie mare, piept de pui, piper, o leg. tarhon verde. Mod de preparare: Pieptul de pui se pune la fiert ]n ap[ cu sare. Sfecla se pune ]ntr-o tav[ \i se pune la cuptor. Dup[ ce fierbe, se taie carnea ]n cubule`e. Se cur[`[ sfecla de coaj[ \i se taie buc[`ele. Merele, `elina \i morcovii se dau prin r[z[toare. Se amestec[ mu\tarul cu maioneza \i se r[stoarn[ peste

legume \i fructe. Se adaug[ sare dup[ preferin`e. Se spal[ salata verde, se a\eaz[ frunzele ]ntr-un bol, peste acestea se pune salata de legume \i apoi se presar[ tarhonul.


CMYK

Eveniment 16

Miercuri, 27 mai 2009

Seceta mobilizeaz[ Comitetul pentru Situa`ii de Urgen`[

SISTEMELE DE IRIGA~II, LA P{MÂNT Cea mai simpl[ modalitate de a proteja culturile chiar \i pe timp de secet[ este aceea a utiliz[rii sistemelor de iriga`ii, care ]ns[ ]n Boto\ani exist[ ]n câteva zone ale jude`ului, ]ns[ sunt nefunc`ionale. Practic, ani ]n \ir au fost l[sate de izbeli\te, ]n timp deteriorându-se, iar procedeele de repunere ]n func`iune sunt de lung[ durat[ \i costisitoare. „Ar trebui s[ reactiv[m sistemele de iriga`ii, s[ le repunem ]n func`iune pentru c[ ]n mare parte sunt deteriorate, iar ca s[ le punem pe picioare, chestiunea nu este de

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 27 M Sf. Mucenic Iuliu Veteranul; Sf. Sfin`i`i Mucenici Terapont, Episcopul Sardei; Odovania Praznicului }nvierii Domnului; (Dezlegare la peste) 28 J (+) }n[l`area Domnului (Ziua Eroilor); Cuv. Nichita M[rturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sf. Sfin`it Mc. Eutihie; Sf. Mc. Eliconida.

o zi dou[, avem nevoie de timp, de fonduri. Acolo unde ]ns[ sunt func`ionale, se va ]ncerca protejarea culturilor pe timp de secet[”, a precizat Deliba\. Cele mai afectate culturi sunt cele de grâu, deoarece ]n aceast[ perioad[ se realizeaz[ formarea spicului.

cerut celor de la deconcentrate s[ ia leg[tura cu agricultorii s[ vedem exact care este procedura pentru declararea zonelor calamitate. Cert este c[ agricultorii care au asigurare pe culturi, vor fi desp[gubi`i”, a declarat prefectul Roman.

FERMIERII, OBLIGA~I S{ DECLARE ZON{ CALAMITAT{ PENTRU A PRIMI Prefectul Cristian Roman a SUBVEN~II

PLAN DE M{SURI PENTRU COMBATEREA SECETEI

convocat deja, pentru ziua de vineri, Comitetul pentru Situa`ii de Urgen`[ pentru stabilirea \i aprobarea unui plan de m[suri antisecet[, iar pân[ atunci, reprezentan`ii Direc`iei Agricole sunt nevoi`i s[ finalizeze procedura de evaluarea a suprafe`elor calamitate. „Am convocat Comitetul pentru Situa`ii de Urgen`[ s[ vedem ce dispozi`ii putem da, ce rezerve de ap[ putem face. Am

Agricultorii ale c[ror culturi au fost calamitate, chiar \i numai ]n parte, mai au o \ans[ pentru a beneficia de subven`ii. Practic, acei fermieri care au apucat s[ ]\i depun[ cererile pentru sprijin de suprafa`[, iar ulterior culturile le-au fost calamitate, trebuie s[ anun`e ]n scris, ]n termen de cel mult 10 zile lucr[toare de la data ob`inerii actelor doveditoare, apari`ia cazului de for`[ major[. }n

aceste condi`ii, fermierii vor beneficia de ]ntreaga sum[ sub form[ de subven`ie pentru toat[ suprafa`a de teren declarat[ ini`ial, chiar dac[ ulterior a fost afectat[ de secet[ sau de orice alt[ form[ de calamitate natural[. „La noi nu se solicit[ sprijin de calamitate. }n momentul ]n care suprafa`[ de teren declarat[ a fost calamitat[, fermierul prime\te sprijinul solicitat, ca \i cum nimic nu s-a ]ntâmplat. Dac[ fermierul e selectat la controlul ]n teren \i nu i se mai g[se\te cultura, ]n mod normal el este sanc`ionat, penalizat sau scos de la plat[. Dac[ a ]n\tiin`at APIA ]n leg[tur[ cu producerea calamit[`ii \i exist[ \i un act justificat, el prime\te sprijinul. Dac[ nu ]n\tiin`eaz[ ]n termen de 10 zile de la data producerii calamit[`ii, este pasibil de penalitate sau de respingerea pl[`ii”, a declarat Gica Hu`anu, directorul executiv al Agen`iei pentru Interven`ii \i Pl[`i ]n Agricultur[. (Monica Aionesei) UTILE

Lipsa ploilor face ravagii printre culturile de prim[var[ \i toamn[ ]n acest an. Seceta amenin`[ cea mai mare parte a jude`ului, iar mijloacele prin care s[ se asigure irigarea suprafe`elor ]ntinse de culturi nu prea sunt. Direc`ia pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ (DADR) Boto\ani a pornit o ac`iune de evaluare ]n tot jude`ul a suprafe`elor de teren afectate de secet[ ]n vederea stabilirii unui plan de m[suri. Pân[ ]n prezent, datele constatate ]n teren nu arat[ decât un viitor sumbru atât pentru culturile de prim[var[ cât \i pentru cele de toamn[, care ]n mare parte sunt compromise din cauza ar\i`ei. „De pe data de 21 mai ne-am deplasat ]n jude` \i facem o evaluare a suprafe`elor de teren afectate. Avem probleme \i la culturile de prim[var[ \i la cele de toamn[. Cea mai mare parte a jude`ului este afectat[ de secet[, de aceea ]n urma situa`iei estimative pe care o vom face la nivel de jude` vom transmite mai departe Guvernului”, a declarat Cristian Deliba\, directorul DADR Boto\ani. Practic, compromise sunt culturile din zona Luncii Prutului, ]n nordul jude`ului dar \i ]n ]mprejurimile municipiului Boto\ani.

4,1811 lei

40 de prim[rii f[r[ bani de salarii Sute de func`ionari publici din jude`ul Boto\ani nu ]\i vor mai primi salariile peste dou[ luni pentru c[ prim[riile nu au fonduri pentru aceste cheltuieli. La nivelul jude`ului Boto\ani exist[ 40 de prim[rii care nu au bani pentru salarii pân[ la finele anului. Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani, spune c[ ]n urm[toarele dou[-trei luni ar trebui s[ fie alocate fonduri pentru echilibrarea bugetelor locale. „Am fost anun`a`i de primari c[ nu au bani destui pentru a acoperi cheltuielile salariale pân[ la finele anului, dar noi am discutat deja cu cei de la Finan`e \i sper[m s[ fie alocate fondurile pentru echilibrarea bugetelor locale. Noi am dat 20%, iar Fiscul 80% din bugetele prim[riilor \i ]n multe cazuri cele 20% ale noastre sunt mai mari decât 80% ale lor, deci trebuie s[ aloce banii pentru echilibrare”, a declarat Achi`ei. Una dintre prim[riile care vor r[mâne f[r[ bani de salarii este cea a comunei V[cule\ti. Primarul Iulian Vlas a spus c[ risc[ s[ r[mân[ f[r[ bani de lefuri ]nc[ din luna august \i c[ sper[ ca pân[ atunci s[ fie f[cut[ o rectificare bugetar[, ]n 3,0115 lei

caz contrar Prim[ria ]\i va ]nceta activitatea. „Ne-ar mai trebui cam un miliard de lei vechi pentru asigurarea salariilor pân[ la sfâr\itul anului, dar mai trebuie s[ pl[tim \i dou[ miliarde de lei vechi ]n contul unor sporuri salariale câ\tigate ]n instan`[”, a spus Iulian Vlas. Salariile nu reprezint[ unica problem[ din zona prim[riilor. Una din situa`iile care ]i ]ngrijoreaz[ pe primari se refer[ la ]nchiderea rampelor de gunoi de la 17 iulie, când vor fi nevoi`i s[ scoat[ al`i bani din buzunare pentru a se conforma cerin`elor de colectare selectiv[ a de\eurilor, ]n condi`iile ]n care nici nu ]\i pot pl[ti angaja`ii, reprezentan`ii administra`iilor publice locale ridicând aceast[ problem[ ]n \edin`ele cu autorit[`ile jude`ene. O alt[ situa`ie problematic[ o reprezint[, potrivit celor declarate de pre\edintele Asocia`iei Comunelor Boto\ani, lipsa banilor pentru cofinan`are proiectelor accesate. „Unii dintre primari care au pierdut proiecte chiar sunt bucuro\i pentru c[ nu mai trebuie s[-\i fac[ probleme de unde scot partea de cofinan`are. Neam gândit \i noi cam ce variant[ am putea aplica: ori mergem cu buget normal \i la jum[tatea anului ]nchidem u\ile, ori mic\or[m totul peste tot, a\a ]ncât s[ putem spune c[ exist[m. Nu vom putea discuta anul acesta de investi`ii, de dezvoltare. Cred c[ nici noi nu \tim ce ne a\teapt[”, se arat[ ]ntr-o declara`ie ce apar`ine lui Vasile Capot[, pre\edintele Asocia`iei Comunelor, declara`ie ce pare s[ se adevereasc[, ]n sensul c[ mai multe prim[rii sunt la un pas de a-\i ]nchide u\ile. (Bogdan Caliniuc, Carmen Stanciu)

Ziua: 270C

Noaptea: 110C

Evenimentul de Botosani nr.1340  

Ziarul orasului tau!

Advertisement