Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 105 (1326) • Luni, 11 mai 2009 • 16 pagini

Boto\[nean spânzurat ]n Italia

Dram[ de nedescris ]ntr-o ani. Macabra ]ntâmplare a familie de români din Italia, avut loc s[pt[mâna trecut[, un b[rbat originar din jude`ul ]n ora\ul Tivoli. Boto\ani curmându-\i zilele chiar ]n fa`a fiicei sale de doi Pagina 4

Tân[rul care a câ\tigat miliardul la rulet[, pus pe reclama`ii Pagina 4

Calvarul unei familii, pornit de la un credit Au f[cut un ]mprumut pentru ca mica afacere de familie s[ se desf[\oare cu respectarea legisla`iei, ]ns[ au depistat c[ sunt buni de plat[ pentru o sum[ de bani de care nici m[car nu s-au folosit, sum[ care a acoperit o parte din creditul unei alte firme. Astfel au r[mas ]ngloda`i ]n datorii, ajungând s[-\i vând[ animalele de pe lâng[ cas[ \i s[ cear[ bani de la copiii lor. Asta sus`ine o familie din Ungureni c[ i s-ar fi ]ntâmplat.

Pagina 5

Sprijin cerut Guvernului pentru verificarea calit[`ii apei De la momentul dezbaterii publice pe regulamentul de facturare a apei la limita de proprietate, la finele lunii martie, reprezentan`ii Federa`iei Asocia`iilor de Proprietari au transmis ]n repetate rânduri adrese atât c[tre Institu`ia Prefectului \i Consiliul Jude`ean pentru a solicita l[muriri cu privire la modul ]n care se va modifica sau reglementa regulamentul.

Pagina 8

S-a deschis un nou supermarket pe

500 de milioane de lei vechi pentru tratarea unui singur pacient Aceasta a fost cea mai consistent[ cheltuial[ f[cut[ de Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie anul acesta numai pe un singur caz internat.

Pagina 4


Eveniment 2

Luni, 11 mai 2009

Sp[rg[tor de ma\ini Exorciz[ri din Boto\ani, prins de electorale poli`i\tii suceveni

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Spre a avea o campanie electoral[ decent[ ar trebui câ`iva dintre politicieni supu\i exorciz[rii. Sunt destui care au pe dracu’ ]n ei, unii au chiar turme ]ntregi. |i asta nu numai la vârful piramidei, ci \i la baz[, pân[ \i-n or[\ele precum Darabani sau Dorohoi exist[ asemene viet[`i. Cum a ]nflorit liliacul, cum s-a dat dezlegarea la inep`ii, candida`ilor pentru Parlamentul Europei au ]nceput s[ le zbârnâie hormonii \i s[ li se ]nfierbânte min`ile. Dracul \i-a bag[ nu numai coada, dar \i picioarele ]n sufletele lor, sco`ând la iveal[ cele mai n[prasnice n[zbâtii. Ne promit iar[\i marea cu sarea. Cei cu minte ceva mai mult[ mai pot s[ le edulcoreze, pe când cei mai mul`i, spre a se da lei-paralei ]n fa`a noastr[, le \i amplific[. Unul ca Vadim Tudor e dracu’ ]n persoane, numai c[ nu are coarnele la vedere, ]l sus`ine din to`i r[runchii pe fostul lui du\man de moarte, pe Gigi Becali, cu scopul de a-i albi acestuia blana. Dar se pare c[ Justi`ia deja a g[sit ac de cojocul lui. |i nu e singurul exemplu, nu exist[ lider de partid care s[ nu se g[seasc[ ]n rela`ie de amici`ie cu trep[du\ii lui Scaraoschi, se ]ntre`in ]naintea fiec[rui discurs, ]\i dau ghionturi când ne vând minciuni pe care le ]ngurgit[m cu pl[cere, ]\i zâmbesc când ne trag câte o `eap[. Nu to`i sunt de aceea\i greutate, unii \tiu s[ ia distan`[ când e vorba de problemele grave ale `[rii, al`ii o iau pe ar[tur[ \i atunci când `ara arde. Pe timpul campaniei ne va fi foarte greu s[-i deosebim pe cei atin\i doar pu`in de necurat de cei poseda`i cu adev[ratelea, de aceea insist cu ideea de a-i supune exorciz[rii. Totu\i, cum putem s[-i recunoa\tem pe cei ]nsemna`i? Tot eu v[ voi r[spunde: Simplu! Dac[ banul e ochiul dracului, atunci puterea e inima lui. Cei cu bani \i care mai de`in \i puterea politic[ ies de sub spectrul logicii \i-al bunului sim` \i ]ncep s[ se considere intangibili \i atot\tiutori. Chiar de se dau rotunzi, nu sunt decât ni\te boccelu`e goale ]n spinarea destinului, prin sufletele \i min`ile lor sufl[ ]n permanen`[ vântul. Uneori sunt mai negri decât duhul r[ului, nu mai au limite, se v[d egalii lui Dumnezeu. Crunt[-i posesia satanic[! Avem câteva exemple \i la noi ]n jude`, ]i cunoa\te`i foarte bine. Dup[ ce s-au v[zut parlamentari, tr[iesc cu sentimentul c[ electoratul odat[ cu voturile le-a dat \i minte. Nimic mai fals, doar ]n min`ile lor atinse de paranoia puterii se zbenguie asemenea inep`ii, pe zi ce trece sunt tot mai fal\i \i mai inumani.

Delicven`i adolescen`i, da`i pe mâna justi`iei Doi tineri din Oneaga au fost trimi\i ]n judecat[ de c[tre procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani dup[ ce au s[vâr\it mai multe furturi. Cei doi, Ionu` Cristian Bejinariu, ]n vârst[ de 19 ani, elev al Grupului |colar de Industrie U\oar[ Boto\ani, \i Mihai C[t[lin Gr[dinariu, ]n vârst[ de 17 ani, au s[vâr\it anul trecut mai multe infrac`iuni, atât ]n Boto\ani cât \i ]n Oneaga, valoarea prejudiciului cauzat fiind destul de mare. Ionu` Cristian Bejinariu a fost trimis ]n judecat[ pentru s[vâr\irea a dou[ infrac`iuni de furt calificat, iar Mihai C[t[lin Gr[dinariu a fost trimis ]n judecat[ pentru acelea\i fapte, dar \i pentru ]nc[ un furt s[vâr\it singur. Procurorii au stabilit ]n urma cercet[rilor c[ cei doi, ]n noaptea de 28 spre 29 aprilie 2008, prin escaladare, au p[truns ]n incinta \colii generale din Oneaga de unde au furat un laptop. Bejinariu mai s[vâr\ise un

furt ]n municipiul Boto\ani, ]n data de 16 februarie 2008, când din incinta unei societ[`i comerciale a sustras bunuri ]n valoare de 1.200 de lei. Tot singur, ]n noaptea de 17 spre 18 mai 2008, Bejinariu, a mai furat din incinta |colii din Oneaga un LCD, o imprimant[ \i un video proiector. Nici prietenul s[u nu sa l[sat mai prejos, procurorii stabilind ]n sarcina acestuia un furt s[vâr\it ]n data de 1 mai 2008, când a furat unui b[rbat aflat ]n vizit[ la locuin`a familiei sale un telefon mobil \i suma de 450 de euro. Dosarul a fost ]naintat Judec[toriei Boto\ani, urmând a fi cita`i atât cei doi tineri cât \i p[rin`ii lui Gr[dinariu, care r[spund legal pentru faptele fiului lor, acesta fiind minor. Dac[ vor fi g[si`i vinova`i de s[vâr\irea infrac`iunii de furt calificat, cei doi risc[ o pedeaps[ cu ]nchisoarea cuprins[ ]ntre trei \i 15 ani de ]nchisoare. (D[nu` Rotariu)

Un boto\[nean care ]\i f[cuse o obi\nuin`[ din a comite infrac`iuni pe raza jude`ului Suceava a fost ]n cele din urm[ prins de c[tre poli`i\ti, care l-au re`inut ]n vederea arest[rii dup[ ce a furat un autoturism. Potrivit datelor prezentate de c[tre reprezentan`ii Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean (IPJ) Suceava, la sfâr\itul s[pt[mânii trecute a fost prins ]n flagrant de poli`i\tii suceveni Albert B., ]n vârst[ de 45 de ani, din municipiul Boto\ani, care a sustras un autoturism, parcat cu cheile ]n contact \i neasigurat pe strada Putnei, din municipiul R[d[u`i. Profitând de neaten`ia proprietarului, boto\[neanul a sustras autoturismul, ]ns[ a fost prins la scurt timp de poli`i\ti. De altfel, b[rbatul ]n vârst[ de 45 de ani era cunoscut de poli`i\tii din ambele jude`e, având la activ mai multe infrac`iuni, printre care furturi din autoturisme, furturi din magazine sau alte infrac`iuni. ”}n urma verific[rilor efectuate s-a stabilit c[ nu posed[ permis

de conducere pentru nici o categorie de autovehicule, iar ]n momentul comiterii faptei avea 0,80 mg/l ]mbiba`ie alcoolic[ ]n aerul expirat. }n acela\i mod \i condi`ii, pe data de 02 mai, ]n jurul orei 19.00, ]n timp ce se afla pe raza comunei Poieni Solca, a pornit \i condus un autocamion, proprietatea lui S. Silvestru, pe o distan`[ de circa 400 metri, iar pe data de 5 mai,

Patru incendii ]n week-end Pompierii boto\[neni au intervenit ]n dou[ zile pentru stingerea a patru incendii. Seria interven`iilor a ]nceput vineri, la ora 13.30, când un echipaj al G[rzii de Interven`ii S[veni a fost solicitat s[ intervin[ pentru stingerea unui incendiu izbucnit ]n gospod[ria lui Octav N., de pe strada Mihail Sadoveanu din S[veni. La sosirea pompierilor la fa`a locului ardea o magazie. Lupta cu fl[c[rile a durat mai pu`in de un sfert de or[, incendiul fiind generat cel mai probabil de proprietar, care a intrat ]n magazie cu o lumânare aprins[, iar din neaten`ie a incendiat acoperi\ul magaziei. Jum[tate de or[ mai târziu, Mihaela D., din satul Tudor Vladimirescu, comuna Albe\ti, a cerut ajutorul pompierilor dup[ ce a observat c[ depozitul de furaje din gospod[rie ardea. Femeia se temea c[ fl[c[rile ar putea s[ se extind[ \i la locuin`[. Un echipaj din cadrul G[rzii de Interven`ie Tru\e\ti s-a deplasat la locul indicat ]n cel mai scurt timp posibil \i a reu\it s[ sting[ incendiul ]n mai pu`in de o jum[tate de or[. Au ars \apte tone de furaje ]n valoare total[

de 2.000 de lei. Incendiul a fost provocat cel mai probabil de fiul proprietarei, ]n vârst[ de \ase ani, care fiind l[sat nesupravegheat, s-a jucat cu bricheta, incendiind furajele. Dup[ câteva ore mai târziu pompierii au fost chema`i ]n comuna Ripiceni pentru c[ un tractor parcat a luat foc. Un echipaj din cadrul G[rzii de Interven`ie S[veni Boto\ani a intervenit, incendiul fiind stins ]n mai pu`in de 15 minute. Fl[c[rile au distrus cabina \i instala`ia electric[ a utilajului agricol, valoarea pagubelor fiind estimat[ la 6.000 lei. Incendiul a fost provocat cel mai probabil de un cablu electric neizolat corespunz[tor. O hot[ l[sat[ sub tensiune a incendiat sâmb[t[ sear[ buc[t[ria Valentinei P., de pe strada Aleea Rapsodiei, din municipiul Boto\ani. Pompierii au reu\it s[ sting[ incendiul ]n mai pu`in de zece minute ]nainte ca acesta s[ se extind[ \i la celelalte camere din apartament. Fl[c[rile au distrus par`ial hota, aragazul, masca din lemn de la chiuvet[, valoarea pagubelor fiind estimat[ la 5.000 de lei. (D[nu` Rotariu)

la ora 23.00, prin efrac`ie a p[truns ]ntr-un autoturism, parcat pe strada Bogdan Vod[ din municipiul R[d[u`i, proprietatea lui A. Cristinel din localitate, de unde a sustras un radiocasetofon, dup[ care a p[truns ]n curtea imobilului, unde a fost identificat \i prins”, se arat[ ]ntr-un comunicat de pres[ remis de Inspectoratul de Poli`ie Jude`ean Suceava.

Fa`[ de boto\[nean, poli`i\tii suceveni au dispus m[sura re`inerii pe baz[ de ordonan`[ pentru 24 ore, sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de furt calificat, violare de domiciliu, furt de folosin`[, conducere pe drumurile publice a unui autovehicul f[r[ a poseda permis de conducere \i cu o ]mbiba`ie alcoolica mai mare decât limita impusa de lege. (D[nu` Rotariu)

Hainele \i ]nc[l`[mintea din magazine, ]n vizorul Protec`iei Consumatorilor 30.000 de lei amenzi pentru comercian`ii de haine \i ]nc[l`[minte. 18 operatori economici ce comercializau articole de ]mbr[c[minte \i ]nc[l`[minte au fost verifica`i de comisarii boto\[neni ai Comisariatului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului (CJPC). Din datele prezentate de Neculai Ra`[, comisar CJPC, 16 operatori au fost sanc`iona`i cu amenzi ]n valoare total[ de 30.000 lei. „Ca de obicei, principalele deficien`e s-au referit la lipsa elementelor de informa`ii c[tre consumatori. Lipsa pictogramelor la ]nc[l`[minte \i etichetarea incomplet[ au fost deficien`ele care au dus la aplicarea a 16 amenzi ]n valoare de 30.000 de lei. Amenzile aplicate au fost cuprinse ]ntre 1.000 \i 3.000 lei. Au fost oprite temporar de la comercializare 30 de perechi de papuci ]n valoare de 4.850 de lei”, a declarat Neculai Ra`[. La

]nc[l`[minte lipseau pictogramele care cuprind p[r`ile componente ale produsului, etichetarea era adeseori incomplet[ - lipseau numele \i adresa produc[torului, instruc`iuni de ]ntre`inere, taloane care s[ precizeze termele de garan`ie. La articolele de ]mbr[c[minte, produse textile, pe etichet[ nu ap[rea produc[torul sau importatorul, nu existau instruc`iuni de ]ntre`inere, unele produse nu aveau pre`ul precizat. „Au mai fost ]nregistrate reclama`ii din partea consumatorilor nemul`umi`i c[ articolele de ]mbr[c[minte cump[rate nu aveau eticheta care s[ men`ioneze tipul materialului. Acestea au fost duse la sp[l[torie \i au fost degradate. Mai sunt cazuri ]n care comercian`ii ]ncearc[ s[ intre ]n regul[ \i mai ata\eaz[ ei astfel de etichete, dar care nu sunt originale”, a ad[ugat comisarul CJPC. (Petronela Rotariu)


Eveniment Luni, 11 mai 2009

Criza nu pune piedici nun`ilor Tinerii boto\[neni care vor s[-\i uneasc[ destinele anul acesta nu par s[ fie speria`i de criza financiar[. Cel pu`in asta sus`in reprezentan`ii Oficiului St[rii Civile din Boto\ani, care afirm[ c[ num[rul c[s[toriilor nu a sc[zut, ci, dimpotriv[, se men`ine la nivelul ]nregistrat anul trecut. Mai mult, acest lucru este confirmat \i de c[tre reprezentan`ii unor restaurante din Boto\ani care au ]nchiriate s[lile pân[ la sfâr\itul anului. De\i se uit[ pu`in mai mult la banii pe care ]i scot din buzunar, viitorii miri continu[ s[ fac[ acelea\i sacrificii pentru a avea o nunt[ a\a cum \i-au dorit. „Cei care fac nun`i anul acesta, ]n marea lor majoritate nu dau ]napoi pentru c[ de anul trecut au f[cut rezerv[ri pentru restaurante. Nu cred c[ din moment ce ai luat o sal[ \i vrei s[ te c[s[tore\ti renun`i la sal[. Dac[ totu\i se renun`[, exist[ alte motive: fie c[ tinerii nu se mai c[s[toresc pe fondul unei rupturi sentimentale sau poate fi cealalt[ variant[, \i anume s[ faci o afacere din chestia asta”,

3

PUBLICITATE

STIMA~I CET{~ENI,

a precizat Constantin Gabur, ofi`erul St[rii Civile din Boto\ani. De la ]nceputul anului au fost oficiate la Boto\ani peste 130 de c[s[torii. Acela\i num[r a fost ]nregistrat ]n aceea\i perioad[ a anului trecut. Potrivit lui Gabur, tinerii nu se mai c[s[toresc de timpuriu, a\a cum se ]ntâmpla ]n urm[ cu câ`iva ani, ci la vârste mai „]naintate“, respective 25-30 de ani, iar majoritatea cuplurilor ]\i pun pirostriile dup[ ce

au finalizat studiile sau au un loc de munc[. Mul`i dintre tinerii din Boto\ani au preferat s[ ]\i ia drept parteneri de via`[ cet[`eni str[ini. Italienii au fost b[rba`ii prefera`i de boto\[nence pentru c[s[torie, respectiv basarabencele pentru tineri. Prin urmare, criza financiar[ nu le pune be`e ]n roate mirilor, ]ns[ ar putea s[ afecteze nunta\ii care nu vor mai fi atât de darnici. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate intre ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le ! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!

PUBLICITATE

Punctul de vedere oficial al Senatului Universit[`ii „Petre Andrei” din Ia\i Pentru a informa corect opinia public[ \i pentru ca aceasta s[ se edifice asupra ilegalit[`ii ]n care func`ioneaz[ Facultatea de Psihologie, Asisten`[ Social[ \i |tiin`e Politice, public[m urm[toarele extrase din Decizia civil[ irevocabil[ 138/2009 a Cur`ii de Apel Bucure\ti. Pentru Universitatea „Petre Andrei” s-au prezentat doi ap[r[tori, fiecare invocând excep`ia lipsei calit[`ii de reprezentant al celuilalt. Cu privire la calitatea de reprezentant al ap[r[torilor Cezarina Gogiu \i Volov[` Marieta, Curtea constat[ urm[toarele: Ap[r[torul Cezarina Gogiu a fost ]mputernicit[ s[ reprezinte Universitatea „Petre Andrei” de c[tre Prof. Univ. Doru Tompea, care afirm[ c[ este rectorul universit[`ii, depunând ]n acest sens o hot[râre a Adun[rii Generale a Cadrelor Didactice, Personalului Nedidactic \i Reprezentan`ilor Studen`ilor organizat[ ]n data de 25.09.2007 prin care a fost propus rectorul interimar,

precum \i o hot[râre despre care se afirm[ c[ este hot[rârea Senatului Universit[`ii „Petre Andrei” din Ia\i. Cele dou[ acte invocate de ap[r[torul Cezarina Gogiu nu pot fi avute ]n vedere la solu`ionarea cauzei ]ntrucât nu reprezint[ o minim[ aparen`[ de egalitate care s[ justifice recunoa\terea unor efecte juridice pân[ la momentul anul[rii lor conform procedurii prev[zute ]n lege. Ambele acte sunt acte inexistente. Actul invocat de ap[r[toarea Cezarina Gogiu este un act ]ntocmit ]n urma unei adun[ri a cadrelor didactice din cadrul Facult[`ii de Psihologie \i Asisten`[ Social[, Adunare care nu poate fi confundat[ cu Senatul ]ntregii universit[`i. Pe de alt[ parte, ap[r[toarea Volov[` Marieta a fost ]mputernicit[ de Prof. Univ. Dr. Niculae Niculescu, acesta fiind desemnat rector al universit[`ii t[`ii, hot[râri care au fost membri ai Senatului cu pe baza mai multor hot[- luate ]n prezen`a majori- ar[tarea motivelor pentru râri ale Senatului Universi- t[`ii membrilor considera`i care Facultatea de Psi-

hologie nu a fost reprezentant[ (refuzul acesteia de trimitere al reprezentan`ilor). }n acest sens, sunt hot[rârile senatului din 09.09.2004, 15.09.2005, 28.01.2008, la acestea ad[ugându-se alte hot[râri ale aceluia\i senat ]n care se recunoa\te calitatea profesorului Niculae Niculescu de rector. Curtea de Apel Bucure\ti nu poate cenzura, ]n acest cadru procesual, legalitatea acestor hot[râri (nefiind investit[ cu o astfel de cerere) \i nici nu poate ignora actele cât timp acestea nu au fost anulate de instan`a competent[ \i, dup[ toate aparen`ele, convocarea Senatului s-a f[cut ]n mod egal, iar ]n Senat au fost reprezentate toate facult[`ile care au dorit s[ trimit[ reprezentan`i. Fa`[ de toate aceste considerente, Curtea urmeaz[ s[ constate c[ are calitatea de reprezentant al recurentei Universitatea „Petre Andrei”, ap[r[toarea Volov[` Marieta, nu ap[r[toarea Cezarina Gogiu. }n ceea ce prive\te fondul

cauzei, Curtea constat[ c[ certificatul de ]nregistrare fiscal[ nu a fost emis la cererea Universit[`ii „Petre Andrei” din Ia\i, ]ntrucât Prof. Univ. Dr. Doru Tompea nu avea calitatea de reprezentant al acestei institu`ii, nefiind desemnat rector al universit[`ii prin acte care s[ prezinte o minim[ aparen`[ de legalitate. Profesorul universitar Doru Tompea nu poate fi considerat nici „func`ionar de fapt”. Pentru aceste motive ]n numele legii decide: Admite recursurile formulate de recuren`ii Ministerul Finan`elor Publice - Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Ia\i cu sediul ]n Ia\i str. A Panu nr. 26 jude`ul Ia\i \i Universitatea „Petre Andrei” cu sediul ales ]n Ia\i str. Ghica Vod[ nr. 13, jud. Ia\i. Modific[ ]n parte sentin`a recurat[ ]n sensul c[ admite ac`iunea \i anuleaz[ certificatul de ]nregistrare fiscal[ nr. 18849280 din 13.02.2006 emis de DGFP Ia\i irevocabil[.


CMYK

Eveniment 4

Luni, 11 mai 2009

Tân[rul care a câ\tigat miliardul la rulet[, pus pe reclama`ii „Dac[ nu mi se va da dreptate, voi merge peste tot s[-i reclam”, amenin`[ boto\[neanul, decis s[ mearg[ „pân[ ]n pânzele albe” pentru a se vedea ]n mân[ cu miliardul de lei vechi. Boto\[neanul care a câ\tigat o sum[ uria\[ ]ntr-o sal[ de jocuri din Boto\ani, aproape o sut[ de mii de lei, a declarat c[ are ]ncredere ]n ancheta poli`iei, a\teptând concluziile oficiale, mai ales c[ acea rulet[ a f[cut obiectul unei expertize tehnice la sfâr\itul s[pt[mânii trecute. Tân[rul care a comentat situa`ia cu o condi`ie, cea a anonimatului, a spus c[ atitudinea reprezentan`ilor s[lii de jocuri este una sfid[toare, ]n condi`iile ]n care trebuie s[ pl[teasc[ ei. „Am \i eu o ]ntrebare, dac[ cineva pierdea 20.000 de euro la ei, nu se mai f[cea nici o verificare, toate aparatele erau bune. Dar dac[ cineva a câ\tigat cinstit la ei,

acum aparatele nu sunt bune. Sunt oameni care au pierdut miliarde, sute de mii de euro, \i nimeni nu a considerat c[ trebuie s[ fie f[cute verific[ri. S-au sinucis oameni dup[ ce au pierdut atâ`ia bani. Acum, dac[ cineva a câ\tigat, aparatele nu sunt bune. A\a trebuie privit[ problema. Pentru c[ trebuie spus lucrurilor pe nume. Eu vreau ca s[ nu ]mi fie f[cut[ public[ identitatea, pentru c[ este problema mea personal[. Vreau ca Poli`ia s[ desf[\oare ancheta, s[ se vad[ c[ nu este nimic ]n neregul[. Trebuie s[ se afle adev[rul. Dac[ nu mi se va da dreptate, voi merge peste tot s[-i reclam”, a declarat tân[rul care sus`ine c[ a câ\tigat aproape o sut[ de mii de lei la rulet[. Scandalul a ap[rut s[pt[mâna trecut[, când un boto\[nean a jucat la o rulet[ dintr-o sal[ de jocuri situat[ pe strada Victoriei din municipiul Boto\ani. Dup[ ce a cheltuit câteva mii de lei, s-a trezit câ\tig[torul unei sume de bani uria\e, aproape un miliard de lei vechi. Pentru c[ ]n casieria s[lii de jocuri nu avea cum s[ fie o sum[ atât de mare, tân[rul a primit numai 6.500 de lei, spunându-i-se c[

ulterior va primi \i restul banilor. A doua zi ]ns[ reprezentan`ii firmei care de`ine respectivul aparat electronic au declarat c[ la acea rulet[ era imposibil de câ\tigat o sum[ mai mare de 10.000 lei. Atunci a fost f[cut[ o plângere la Poli`ie, care s-a sesizat, ruleta fiind sigilat[. }n cursul zilei de vineri ruleta a

fost supus[ la mai multe teste pentru a se verifica veridicitatea câ\tigului. }ntre timp, reprezentan`ii Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani au precizat c[ ancheta ]n privin`a acestui caz este ]n desf[\urare, nefiind date care pot fi f[cute publicit[`ii ]n aceast[ etap[ a cercet[rilor. (D[nu` Rotariu)

500 de milioane de lei vechi pentru tratarea unui singur pacient Aceasta a fost cea mai consistent[ cheltuial[ f[cut[ de Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie anul acesta numai pe un singur caz internat. Suma a fost necesar[ trat[rii unei tinere de 28 de ani, din Cristine\ti, internat[ ]n stare grav[, ]n luna februarie, ]n urma unui avort septic. Femeia a fost adus[ ]n \oc hemoragic la Maternitatea din Boto\ani, de la Spitalul Municipal din Dorohoi, iar la cinci ore de la internare a decedat ]n spital.

Cele 500 de milioane de lei care au fost necesare pentru asisten`a acordat[ femeii reprezint[, potrivit reprezentan`ilor unit[`ii spitalice\ti, cheltuiala pe aproape 2.000 de cazuri de intern[ri. “Nu \tim cu ce situa`ii ne vom mai ]ntâlni de acum ]ncolo. S-au cheltuit 500 milioane lei numai pe cazul de la Dorohoi. Am cheltuit cam cât pentru 2000 de intern[ri. Nu pot s[ ]ntorc pacientele acas[ ]n cazul ]n care vin la Maternitate”, a declarat dr.

Maria Olaru, directorul spitalului, dup[ ce reprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate au solicitat reducerea num[rului de intern[ri. Anul

trecut, institu`ia de asigur[ri de s[n[tate a refuzat s[ deconteze Maternit[`ii din Boto\ani peste 5000 de intern[ri. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Boto\[nean spânzurat ]n Italia Dram[ de nedescris ]ntr-o familie de români ]n Italia, un b[rbat originar din jude`ul Boto\ani curmându-\i zilele chiar ]n fa`a fiicei sale de doi ani. Macabra ]ntâmplare a avut loc s[pt[mâna trecut[, ]n ora\ul Tivoli. O feti`[ de numai doi ani a fost obligat[ de c[tre tat[l s[u s[ asiste la sinuciderea lui, dup[ ce ]nainte ]i agresase fizic mama. Georgia Isac, ]n vârst[ de 43 de ani, din Foc\ani, mama feti`ei, se afla ]n Italia de aproape cinci ani. Aici l-a cunoscut pe boto\[nean, Aristotel B[lan, 52 de ani, care lucra ca zidar. Conform declara`iilor femeii, traiul al[turi de boto\[nean ]n primii trei ani a fost bun, ]ns[ ]n ultimii doi ani au ]nceput problemele din cauza b[uturii. Devenise violent \i de mai multe ori a agresat-o fizic pe femeie. }n schimb, cu feti`a lor de doi ani, se purta frumos. Din cauza traiului de calvar, femeia era desp[r`it[ de mai multe luni de so`ul s[u. Feti`a a r[mas la el. La sfâr\itul s[pt[mânii trecute a chemat-o pe so`ia sa s[ o vad[ pe M[d[lina. }ns[ femeia nu b[nuia c[ avea s[ o a\tepte clipe de co\mar. Aristotel B[lan le-a condus ]n cas[ pe amândou[ \i a ]ncuiat u\a. Brusc, b[rbatul a ]nceput s[ o amenin`e cu un cu`it. “La fiecare col` al pa-

tului era câte o bucat[ de sfoar[. Mi-a spus c[ vrea s[ m[ lege \i s[ m[ taie. Vroia s[ rup[ carne din mine, buc[`ic[ cu buc[`ic[”, a declarat autorit[`ilor italiene femeia. V[zându-l ]n ce stare era, femeia nu a avut alt[ solu`ie decât s[ sar[ pe geam, ]n gr[din[, de la aproape trei metri ]n[l`ime. }n tot acest timp feti`a se afla singur[ ]n alt[ camer[. Speriat[ de atitudinea so`ului s[u, femeia a chemat carabinierii \i, ]mpreun[ cu ei, a revenit pentru a-\i recupera feti`a, fiind ]ngrijorat[ c[ i s-ar putea ]ntâmpla ceva r[u. }ns[, când au ajuns ]n apartament, au g[sit-o pe feti`[ nev[t[mat[, iar pe b[rbat mort. Acesta se spânzurase ]n fa`a feti`ei. De altfel, feti`a are nevoie acum s[ fie `inut[ sub supraveghere medical[, având nevoie de consiliere pentru c[ a povestit cum tat[l s[u s-a urcat pe un scaun \i s-a omorât ]n fa`a ei. Medicii psihiatri sper[ ca din cauza vârstei fragede, ]n urma consilierii, feti`a s[ uite acest episod care ar putea-o marca pe via`[. (D[nu` Rotariu)


CMYK

Eveniment Luni, 11 mai 2009

5

Calvarul unei familii, pornit de la un credit Au f[cut un ]mpru- prezentarea unei facturi de la o firm[. O mân[ ]ntins[ mut pentru ca mica anumit[ ce s-a transformat ]ntr-o capcaafacere de familie s[ n[, asta spun membrii familiei despre situa`ia ]n care se desf[\oare cu res- Zaharia au intrat prin luarea acelui pectarea legisla`iei, credit. ]ns[ au depistat c[ TOTUL A }NCEPUT sunt buni de plat[ CU APROXIMATIV pentru o sum[ de TREI ANI }N URM{ bani de care nici Cam pe atunci Anelia Zaham[car nu s-au foloria a decis s[ caute o mân[ de sit, sum[ care a aco- ajutor la CEC SA Boto\ani perit o parte din cre- pentru a-\i `ine ]n limitele legii ditul unei alte firme. afacerea familiei. Dup[ numerefuzuri la diverse b[nci, Astfel, au r[mas ]n- roase deoarece casa pe care o puneau ca \i garan`ie era realizat[ din gloda`i ]n datorii, familia Zaharia \i-a ajungând s[-\i vân- chirpici, ]ncercat norocul la CEC, banc[ d[ animalele de pe la care au mai apelat când au lâng[ cas[ \i s[ cea- avut nevoie de o locuin`[, achitându-\i datoria ]ntr-un r[ bani de la copiii timp foarte scurt. Spre surprinlor. Asta sus`ine o derea familiei Zaharia, reprefamilie din Ungureni zentan`ii unit[`ii bancare nu le-au refuzat cererea. Singura c[ i s-ar fi ]ntâmcondi`ie pus[ de lucr[torii uniplat. Familia sus`ine t[`ii bancare pentru acordarea de 464 de milioac[ a fost ]n\elat[, c[ ]mprumutului ne lei vechi a fost prezentarea a fost terminat[ psi- unei facturi (valoare aproximativ 550 de milioane lei hic \i financiar ]n de procurare a materiaurma acestui ]mpru- vechi) lelor necesare pentru lucrarea mut \i de aceea a care f[cea scopul creditului, de ales calea instan`ei. la o firm[ aleas[ de reprezenCreditul avea ca scop modernizarea a dou[ imobile ]n care Anelia Zaharia desf[\ura o mic[ afacere de familie, (AF "Zaharia Anelia - Disco Max Bar" Ungureni). Potrivit Aneliei Zaharia, la scurt timp dup[ realizarea ]mprumutului, aceasta s-a sim`it pionul unui joc ilegal, totul pornind de la condi`ia cerut[ de reprezentan`ii unit[`ii bancare, respectiv CEC SA sucursala Boto\ani, \i anume -

tan`ii b[ncii, firm[ ce s-a angajat s[ asigure gratuit manopera, potrivit celor declarate de familia Zaharia. „Cu ]mprumutul de la CEC trebuia s[ punem termopanele, s[ punem gresie, aer condi`ionat \i ce ne mai trebuia pentru c[ noi am avut un control de la Sanepid \i neau prezentat o list[ cu ce ar trebui s[ facem ca s[ corespundem normelor UE. Noi am ]ncercat s[ lu[m bani de la mai multe b[nci, dar unde ne-am dus

Moment de relaxare.

ni s-a spus c[ nu putem garanta cu casa pentru c[ este f[cut[ din chirpici. La CEC nu s-a `inut cont de a\a ceva. }n momentul când am ajuns la CEC, doar atât au spus, c[ avem nevoie de o factur[ de la Lux Style, c[ trebuie s[ lucr[m cu aceast[ firm[ dac[ vrem s[ facem ]mprumutul. }n momentul ]n care s-a f[cut factura proform[, nu s-au trecut ]n factur[ exact materialele pe care le-am prezentat eu c[ a\ avea nevoie potrivit celor relatate de organele de control. Pe factur[ au fost trecute foarte pu`ine materiale cu ni\te pre`uri foarte piperate. Centrala mi-a fost trecut[ cu 118 milioane lei vechi \i noi pân[ la urm[ am fost nevoi`i s[ o procur[m de la alt[ firm[ cu 65 de milioane lei vechi iar aerul condi`ionat mi l-au trecut pe factur[ cu 115 milioane de lei vechi“, a declarat Anelia Zaharia. Aceasta mai sus`ine c[ firma \i-a realizat numai o parte din lucrare, furnizând materiale de circa 160 de milioane lei vechi. Dup[ numeroase ]ncerc[ri zadarnice de a determina societatea s[ termine lucrarea, Anelia Zaharia s-a v[zut nevoit[ s[ se ]mprumute de la cuno\tin`e, rude pentru a-\i procura restul de materiale \i a-\i finaliza lucr[rile. }n aceast[ perioad[, familia achita lunar ratele c[tre banc[ (pân[ la jum[tatea lui 2007). „Când au venit \i nea f[cut lista de inventar, ne-a ]nc[rcat la ni\te pre`uri. Ne-a b[gat la 160 de milioane lei vechi lucrarea care ne-a f[cut-o cei de la Lux Style \i anume câteva calorifere montate \i ni\te `evi, pentru c[ restul de materiale le-am luat din alt[ parte. Am fost la CEC \i i-am rugat s[ ia leg[tura cu cei de la Lux Style s[ vin[ s[ termine lucrarea c[ eu deja pl[team. Am avut perioada de gra`ie dar eu ]ncepusem s[ pl[tesc numai c[ nu mai \tiam pentru ce pl[tesc c[ eu am fost nevoit[ s[-mi fac eu restul de lucr[ri. Pân[ la urm[ am r[mas \i f[r[ marf[ ]n magazin \i ]n bar. M-am dus s[ v[d dac[ mai am bani ]n cont \i

mi s-a spus c[ banii au fost vira`i ]n aceea\i zi, ]ntr-o singur[ tran\[. Am v[zut c[ nu vine firma s[-\i fac[ lucrarea m-am dus din nou la doamna directoare \i am ]ntrebat-o unde sunt banii - cei 460 de milioane. I-am spus c[ ]n magazin \i ]n bar nu mi s-a f[cut nimic, ]n afar[ de câteva calorifere \i mi s-a spus s[ merg acas[ \i s[ a\tept c[ va trimite pe cineva la noi. }ntre timp am rezolvat noi cu termopanele, cu centrala. Ne-am rezolvat problemele cum am putut, din alte p[r`i, din pensia so`ului. Am ajuns s[ ne ajute copiii din str[in[tate. }ntr-o diminea`[ au venit ni\te oameni de la CEC \i mi-au spus c[ trebuie s[ semnez un angajament cum c[ ]n termen de 15 zile ]mi pun aer condi`ionat, dac[ nu ]mi scoate casa la vânzare. Dup[ o perioad[, o alt[ persoan[ a venit la noi \i ne-a spus c[ trebuie s[ mai fac un ]mprumut pe numele so`ului s[ pot transfera ]mprumutul de pe persoane juridic[ pe persoan[ fizic[. Eu am pl[tit rate inclusiv ]n iulie 2007. }n cele din urm[, mi-au scos casa la vânzare. Am avut câteva luni casa scoas[ la vânzare \i am hot[rât s[ deschid proces“, a men`ionat Anelia Zaharia. De specificat este faptul c[ directoarea CEC - sucursala Boto\ani, a declarat c[ nu a avut niciodat[ contact direct cu clien`ii, iar legat de acest caz a specificat c[ orice declara`ie nu poate fi f[cut[ decât de la nivel central. }n februarie 2009, Judec[toria Boto\ani a dat sentin`a la procesul intentat de Anelia Zaharia pentru suspendarea execut[rii. Astfel, examinându-se actele \i lucr[rile dosarului, precum \i dispozi`iile legale ]n materie, a\a dup[ cum rezult[ din probele administrate ]n cauz[, la data ]ntocmirii documenta`iei ]n vederea acord[rii ]mprumutului, CEC SA - Sucursala Boto\ani avea cuno\tin`[ de starea de insolven`[ a SC Lux Style SRL Boto\ani, cea care a emis factura proform[ - document necesar pentru ]ntocmirea \i

acceptarea documenta`iei care a stat la baza acord[rii ]mprumutului. De asemenea, se arat[ c[ aceast[ condi`ie impus[ de c[tre CEC SA Boto\ani este o condi`ie nelegal[. „Potrivit prevederilor Codului civil, p[r`ile nu pot deroga prin conven`ii sau dispozi`ii particulare la legile care intereseaz[ ordinea public[ \i bunele moravuri. Conform practicii judiciare: este de principiu c[ obliga`ia are o cauz[ ilicit[ atunci când scopul urm[rit contravine dispozi`iilor legale imperative, ordinii publice, sociale \i economice sau regulilor de convie`uire social[. Rezult[ c[ CEC SA Boto\ani avea cuno\tin`[ de faptul c[, ]ntre data de 12 octombrie 2006 - 27 octombrie 2006 (perioad[ de timp cuprins[ ]ntre data ]ntocmirii facturii proforme \i a celei fiscale - furnizor SC Lux Style SRL) de starea de incapacitate de plat[ a acesteia, neavând resurse financiare care s[-i permit[ procurarea materialelor ]nscrise ]n factura fiscal[. Prin aceast[ ac`iune, practic s-a urm[rit alimentarea contului SC Lux Style SRL. A\a cum reiese din probele administrate, la data de 27 octombrie 2006 sau efectuat acele opera`iuni de depunere - virament - utilizare credit a sumei de 46.400 lei noi, precum \i retragere virament aceea\i unitate - SC Lux Style SRL pentru aceea\i sum[ - conform extrasului de cont pentru perioada 1 octombrie 2006 - 30 noiembrie 2006 modalitate pentru care CEC SA Boto\ani a recuperat par`ial creditul“, se arat[ ]n constatarea instan`ei de judecat[. Totodat[, ]n documentele instan`ei se mai arat[ c[ ]n urma unor expertize, s-a constatat c[ nu erau ]ndeplinite condi`iile de acordare a creditului, ]ntrucât contestatorii, la data perfect[rii contractului ]nregistrau obliga`ii fiscale restante c[tre bugetul de stat. Cerin`a de a nu ]nregistra obliga`ii fiscale restante a fost ocolit[ prin certificatul

emis de Prim[ria Ungureni. Tot ]n urma expertizei s-a mai stabilit c[ SC Lux Style SRL era debitoare CEC SA Boto\ani, creditoarea cuno\tea starea de insolven`[ iminent[ a acesteia, iar acordarea acestui credit sub condi`ia efectu[rii concomitente a pl[`ii, se arat[ ]n raport, devine o ipotez[ tot mai bine conturat[, c[ CEC SA Boto\ani a urm[rit prin aceasta s[-\i recupereze, chiar \i par`ial, din creditul acordat acesteia ]n noiembrie 2005. Prin urmare, organele judec[tore\ti au decis suspendarea execut[rii \i anularea contractului de credit cât \i a contractului de ipotec[. Familia Zaharia sper[ ca recursul formulat de reprezentan`ii CEC s[ se deruleze ]nainte de intrarea ]n vacan`[ a organelor judec[tore\ti, inten`ionând ca dup[ ob`inea hot[rârii definitive \i irevocabile s[ solicite desp[gubiri pentru perioada ]n care, sus`ine Anelia Zaharia - familia a fost supus[ la un stres care a dus \i la ]mboln[virea unuia dintre membrii familiei. „Am vândut inclusiv vaca pentru c[ nu am mai avut cu ce s[-l pl[tesc pe ultimul expert. M-am ]ndatorat peste tot. Am luat bani de la copii. So`ul s-a \i ]mboln[vit din cauza stresului. Am avut o perioad[ de stres incredibil[. }ntâi a\tept[m s[ se pl[teasc[ cheltuielile de judecat[, s[ ne lu[m banii, ratele pe care le-am pl[tit la CEC, banii pe care i-am cheltuit c[ numai 115 milioane lei vechi am pl[tit avansul. Sigur voi cere desp[gubiri. Numai so`ul cât s-a ]mboln[vit \i din cauza necazurilor nu am mai avut timp s[ m[ ocup nici de copii, nici de cas[, nici de absolut nimic. N-am pl[tit nici impozitul la Fisc pentru c[ nu am avut de unde. La ora actual[ contractul este anulat \i executarea suspendat[. Am ]n`eles c[ s-a depus, recurs. }n momentul ]n care vine hot[rârea definitiv[ \i irevocabil[, calcul[m to`i banii“, a specificat Analia Zaharia. (C.S.)


IT 6

Luni, 11 mai 2009

16 ani de la apari`ia primului motor de c[utare Primul motor de c[utare de sine st[t[tor a fost ALIWEB (Archie Like Indexing for the Web), anun`at ]n anul 1993 de Martijn Koster \i prezentat ]n 1994, chiar ]n luna mai, la Geneva. Au trecut 16 ani de la apari`ia primului motor de c[utare pe internet \i Wolfram Alpha, ultima „g[selni`[„ ]n acest domeniu, a trezit interesul tuturor internau`ilor. Mul`i dintre ei se ]ntreab[ dac[ acest proiect va avea succesul dorit. Indiferent de prezentarea exagerat de laudativ[ (O inven`ie care ar putea revolu`iona Internetul - The Independent; Ar putea fi la fel de important ca Google - Twine), totul se reduce la un singur lucru. Dac[ teoria poate fi pus[ ]n practic[. Lucrul care ]n eviden`[ motorul de c[utare Wolfram Alpha este abilitatea de a calcula r[spunsurile. Exemplul cel mai potrivit, prezentat \i pe blogul motorului de c[utare, sun[ ]n felul urm[tor: "Fiecare copil a dat cândva un r[spuns gre\it la ]ntrebarea «Ce distan`[ se afl[ ]ntre Lun[ \i P[mânt?», pentru c[ aceasta nu e constant[. Se schimb[ de la minut la minut \i variaz[ cu mii de kilometri. Dac[ ]l ]ntrebi pe Wolfram Alpha, ]`i va da r[spunsul clasic, precizând ]ns[ \i distan`a real[ din momentul ]n care a fost pus[ ]ntrebarea". Cel mai important lucru de precizat este c[ acest motor de c[utare nu folose\te date salvate ]n baza de date, ci se apuc[ s[ calculeze de fiecare dat[ un r[spuns. Un alt aspect ce trebuie precizat de la ]nceput este c[ proiectul nu reprezint[ un concurent pentru Google, ci mai degrab[ o completare a acestuia. Wolfram Alpha este mai degrab[ un motor de r[spunsuri la ]ntreb[ri. Un motor de c[utare are trei pa\i pe care-i urmeaz[: 1. Urm[rirea automat[ a fiec[rei pagini de internet cu ajutorul linkurilor; 2. Indexarea acestor pagini dac[ acest lucru este posibil; 3. C[utarea propriu-zis[. }ntre g[sirea paginilor \i indexare, motoarele analizeaz[ con`inutul paginilor pentru a determina relevan`a acestora pentru posibile c[ut[ri (Titlu, adresa URL, con`inut, linkuri c[tre exterior, linkuri c[tre pagini, \i numeroase alte date). Aceast[ analiz[ difer[ de la un motor la altul. Când un utilizator introduce un cuvânt sau o fraz[, motorul se uit[ ]n index \i ]i pune la dispozi`ie o list[ de rezultate, ]n func`ie de criterii, care variaz[. Cele mai cunoscute motoare de c[utare sunt cele ale Google, MSN \i Yahoo, ]ns[ cel mai folosit la nivel global este f[r[ ]ndoial[ Google.

Apari`ia motoarelor de c[utare a dus la na\terea unei noi ocupa`ii: Speciali\ti SEO (search engine optimization optimizarea pentru motoarele de c[utare). Ace\tia ]n`eleg mecanismele din spatele unui algoritm de c[utare \i \tiu ce trebuie f[cut pentru ca un site s[ se claseze mai ]n fa`[ ]n momentul unei c[ut[ri. De multe ori au fost cazuri când a`i c[utat ceva \i rezultatele nu vau mul`umit. Acest lucru se datoreaz[ ]n mare parte celor care folosesc aceste cuno\tin`e pentru a „]mpinge“ ]n fa`[ anumite site-uri. }n mod normal, dac[ un site are informa`ii originale \i relevante \i este construit dup[ standardele din domeniu nu ar avea nevoie de SEO, prin ]ns[\i structura sa \i con`inut ]nsemnând c[ e „optimizat“. Dar evolu`ia motoarelor de c[utare a f[cut ca aceste practici s[ nu mai dea rezultatele de alt[dat[. Astfel c[ repetarea unui cuvânt, scrierea unor fraze cu text de aceea\i culoare cu backgroundul, colec`ionarea a mii de linkuri, acestea \i multe altele sunt descoperite \i penalizate de motoarele de c[utare. Optimizarea ]nseamn[ de fapt publicitate gratuit[ \i posibilitatea de a ajunge la o audien`[ de milioane de persoane. Pentru a se ]n`elege mai bine ce ]nseamn[ asta, vom exemplifica luând urm[toarea c[utare: „Evolu`ia motoarelor de c[utare“. Primul rezultat va fi cel mai vizitat, ]n vreme ce acelea aflate pe ultimele pagini nu vor avea probabil nici un nou „client“. }n schimb, la Wolfram, ]ntrebarea este cum va decurge optimizarea unui site pentru ca o pagin[ a acestuia s[ con`in[ r[spunsul la o ]ntrebare precis[

\i ]n ce mod algoritmul va acorda „notele“ ]n func`ie de care va afi\a acel r[spuns. Mai mult, Wolfram Alpha nu e prima tentativ[ de a dezvolta motoare de c[utare de acest tip. Wikia Search, motorul de c[utare bazat pe comunitate \i dezvoltat s[ fie competitiv cu Google \i Yahoo, a fost ]nchis recent. Anun`ul ]l f[cea chiar fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales. Pe submitsuite.com se g[se\te ]nc[ din martie un articol de analiz[ a Wolfram Alpha, dar \i referin`e c[tre câteva motoare similare, posibile alternative pentru cele tradi`ionale: • TTK - The True Knowledge (Adev[rata cunoa\tere), un motor de c[utare care sus`ine c[ poate r[spunde la ]ntreb[ri din orice domeniu. • START - Primul care a avut drept `int[ s[ r[spund[ la ]ntreb[ri, operând din 1993. A fost dezvoltat de Boris Katz ]n MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. }n momentul de fa`[, motorul poate r[spunde la milioane de ]ntreb[ri, ]n leg[tur[ cu loca`ii, filme, persoane \i defini`ii, printre altele. • CYC - O reprezentare a cuno\tin`elor umane fundamentale, cu un limbaj propriu, CycL. Termenii \i rela`iile dintre ace\tia definesc metoda prin care Cyc ajunge la un r[spuns. }n momentul de fa`[ Cyc con`ine 200.000 de termeni \i zeci de declara`ii despre fiecare dintre ace\tia, introduse manual. Cyc se bazeaz[ astfel pe procesarea limbajului natural, putând extrage sensul dintr-un text. Exemplu: „- Fred a v[zut avionul zburând peste ora\; Fred a v[zut mun`ii zburând peste ora\. De\i sunt extrem de asem[n[toare, oamenii nu au probleme ]n a ]n`elege sensul

acestor propozi`ii. Prima se refer[ la faptul c[ Fred a v[zut din ora\ avionul care zbura, iar a doua la faptul c[ Fred era ]n avionul care zbura. Sistemele tradi`ionale de analiz[ au dificult[`i ]n a distinge ]n`elesul din cauza sintaxei. Cyc «\tie» ]ns[ c[ avioanele zboar[, iar mun`ii nu, fiind ]n stare s[ resping[ interpret[rile care nu au sens“. }n ceea ce prive\te motoarele de c[utare „locale“, ]n România ]nc[ nu au ap[rut unele care s[ dep[\easc[ Google m[car pen-

tru con`inutul ]n propria limb[, a\a cum se ]ntâmpl[ ]n alte `[ri. Polonia are Onet. Cehia are Seznam. Rusia are Yandex. Slovenia are Najdi. China are Baidu cu 740.000.000 de pagini indexate, 80.000.000 imagini \i 10 milioane de fi\iere multimedia. Coreea de Sud are Naver, lansat ]n 1999, primul lor portal care a folosit un motor de c[utare propriu. S-au gândit s[ umple aceast[ ni\[ cei de la MPI (MediaPro Interactiv - divizia de internet a grupului MediaPro). Au creat de curând Okidoki, despre a c[rei na\tere pute`i afla detalii pe blogul lui Orlando Nicoar[, conduc[torul MPI, care poveste\te: „}n vara lui 2006, odat[ ajuns la MPI, printre primele ]ntreb[ri ale lui Adrian Sârbu a fost: «Vom avea search?»“. Dar asta nu ]nseamn[ c[ nu mai exist[ motoare de c[utare române\ti dezvoltate cu mai pu`ine resurse la dispozi`ie: • scormoneste.ro combin[ rezultatele ob`inute prin indexare proprie cu rezultatele din alte motoare de c[utare. Motorul nu este terminat \i momentan indexeaz[ doar site-urile ]nscrise ]n re`eaua proprie de web directoare \i site-urile propuse spre indexare. • helyda.ro este un motor de c[utare realizat pentru indexarea site-urilor din România \i a celor cu con`inut românesc. Lansarea oficial[ online a fost f[cut[ ]n ianuarie 2009. Indexul curent num[r[ 4.467.145 pagini web. • zuzuka.ro, un alt proiect care are o sus`inere important[

]n spate, dezvoltat de RoMarg. Avea indexate ]n ianuarie 2009 peste 110.000 domenii. Conform lui Radu Tofan, \eful RoMarg: „Nu este f[cut s[ se lupte cu Google. Este doar un demers personal menit s[ devin[ o alternativa la restul ini`iativelor na`ionale ]n domeniu“. • murfi.ro „are concept, cod, \i structur[ 100% crea`ie proprie, \i chiar dac[ este departe de a fi perfect, sunt mândru de ce a ie\it“, spune pe blog Eugen Petcu, realizatorul acestuia. • cauta.netul.ro, portal \i motor de c[utare. • baluba.ro (1.074.154 pagini web sau 79.432 siteuri române\ti). La sec`iunea „motoare de c[utare str[ine“ demne de amintit sunt: • cuil.com, care caut[ mai multe pagini pe web decât oricine altcineva - de trei ori mai multe decât Google \i de 10 ori mai multe decât Microsoft, conform declara`iilor oficiale. A pornit ]n iulie 2008 \i are indexate 124.426.951.803 de pagini. • gigablast.com, dezvoltat ]n anul 2000 pentru a indexa 200 de miliarde de pagini cu un minim de hardware. • altavista.com, un motor ap[rut ]n 1995 \i cump[rat ]ntre timp de Yahoo. • lycos.com, o combina`ie a unui motor de c[utare cu un portal cu con`inut de divertisment. R[mâne de v[zut dac[ Wolfram Alpha \i celelalte motoare noi se vor `ine de promisiuni, cât \i modul ]n care se va dezvolta domeniul motoarelor de c[utare ]n România. „

Mai multe despre Wolfram Alpha Un soft despre care speciali\tii spun c[ reprezint[ cea mai important[ revolu`ie a internetului ]n epoca post-Google va fi prezentat ]n aceast[ lun[, scrie ziarul britanic “The Independent”. Este vorba despre un nou motor de c[utare, denumit Wolfram Alpha, care ]n`elege ]ntreb[rile ce-i sunt puse ]n limbaj comun \i le d[ r[spunsuri potrivite, similare celor date de un om. Potrivit sursei citate, Wolfram Alpha nu numai c[ va r[spunde unei ]ntreb[ri de tipul “care este ]n[l`imea Everestului?”, dar ]i va furniza curiosului \i o pagin[ ordonat[ de informa`ii adiacente din surse verificate, cuprinzând localizarea geografic[ a muntelui, cele mai apropiate ora\e, h[r`i \i grafice pe aceea\i tem[. Noul soft - care va concura cu Google ]n ceea ce prive\te impactul asupra internetului poate compara ]n[l`imea unui munte cu lungimea celebrului pod Golden Gate, ]`i spune cum era vremea la Londra ]n

ziua asasin[rii lui JFK sau când va fi vizibil[ urm[toarea eclips[ ]n ora\ul t[u \i ]`i exemplific[, la cerere, cum sun[ gama La Major. “Am vrut ca toat[ cunoa\terea acumulat[ de civiliza`ia uman[ s[ devin[ accesibil[ prin intermediul computerului. Nu eram sigur c[ a\a ceva este

posibil \i sunt surprins c[ a ie\it atât de bine”, a declarat s[pt[mâna trecut[ inventatorul softului, dr. Stephen Wolfram, un fizician de 49 de ani care tr[ie\te ]n SUA. El a ad[ugat c[ lansarea lui Wolfram Alpha reprezint[ doar debutul acestui proiect. „

Pagin[ realizat[ de Alexandra Corolea


Sport Luni, 11 mai 2009

Steaua-Dinamo, un derby de jude` Anun`at cu surle \i trâmbi`e drept un mare meci, derbyul de tradi`ie al fotbalului românesc a ]nsemnat un mare bluff. Ceea ce au demonstrat vineri sear[ cele dou[ echipe-fanion este mult prea departe de ceea ce se poart[ ]n Europa. Oricum am ]ntoarce discu`ia, tot ]n jurul „Marelui Nimic“ la care am asistat ne ]nvârtim. Este inadmisibil ca dou[ echipe care se respect[ s[ nu fie capabile s[ creeze ]n 90 de minute o faz[ veritabil[ de fotbal. }ntr-un joc fragmentat ]n cea mai mare parte, timpul efectiv de joc probabil c[ nu a indicat mai mult de 25 de minute, cele dou[ echipe au preferat s[ p[c[leasc[ fotbalul, gândind probabil c[ ]\i vor surprinde adversarul cu aceast[ tactic[. Finalmente au ajuns s[ surprind[ un public inimos, care a pl[tit sume considerabile pentru jalnicul spectacol la care am asistat. Por`ile nu au avut motive s[ tremure niciodat[. Iar golurile, chit c[ ]n statistici apar cu autori de la distan`e apreciabile, r[mân ni\te mostre chinuite de surogat al fotbalului. Dup[ 82 de minute anoste \i plictisitoare, Bicfalvi, nou intrat pe teren,

fluier reprezint[ un barometru real al fotbalului nostru. Mai mult de a faulta \i de a fragmenta nu prea putem. Chiar dac[ echipele noastre s-au cosmopolizat cu sud-americani de mâna a doua, la care fantezia e sporadic[.

L{C{TU| A F{CUT SEMNE OBSCENE C{TRE FANII DINAMOVI|TI

prime\te mingea de la un adversar, undeva la 30 de metri de poarta lui Matache, ]n pozi`ie central[. Neavând nicio \ans[ s[ intre ]n combina`ie cu vreun coechipier, pu\tiul Stelei ]\i ia inima ]n din`i \i trage. |utul nu e foarte tare, dar ]n traiectoria sa previzibil[ mai este \i Mo`i, funda\ul dinamovist deviaz[ nefericit \i ]l p[c[le\te pe Mata-

Corpodean \i Savaniu au fost elibera`i

che. E 1-0 pentru Steaua. Dup[ alte 6 minute, Niculescu beneficiaz[ de o lovitur[ liber[ de la 30 de metri. Parc[ pe acela\i tipar, atacantul lui Dinamo surprinde neatent[ defensiva Stelei \i trage. Ca \i ]n cazul lui Bicfalvi, \utul nu e nici tare \i nici foarte plasat. Prinde totu\i cadrul por`ii \i, mai important, cre\tetul aruncat la sacrifi-

ce v[ dori`i ]n via`[“, dup[ care ambii arbitri s-au urcat ]n ma\ini \i au plecat. Magistra`ii Cur`ii de Apel Pite\ti au admis, vineri dup[-amiaz[, recursurile introduse de avoca`ii celor doi inculpa`i \i au casat sentin`ele Tribunalului Arge\ de respingere a cererilor de eliberare provizorie sub control judiciar ]naintate de cei doi arbitri. Sentin`a este definitiv[ \i nu mai poate fi atacat[ cu recurs de c[tre procurori, iar ]n aceste condi`ii magistra`ii Cur`ii de Apel Pite\ti au dispus punerea de ]ndat[ ]n libertate a celor doi arbitri, a mai precizat sursa citat[. 

|tiri pe scurt

Film ]n memoria lui Marian Cozma Pe arena echipei de handbal masculin MKB Veszprem a fost lansat filmul realizat ]n memoria lui Marian Cozma, handbalistul român ucis ]ntr-un bar din localitatea ungar[, ]n luna februarie. Conform sport 365.ro, la acest eveniment, care s-a desf[\urat cu sala plin[, au participat \i juc[torii ]mpreun[ cu stafful tehnic al echipei din localitate, autorit[`ile locale \i Petre Cozma, tat[l lui Marian. „Filmul prezint[ imagini cu fostul handbalist, firul evenimentelor din data de 8 februarie 2009 \i declara`ii ale lui Petre Cozma, ale antrenorului Lajos Mocsai \i a câtorva din fo\tii colegi de echip[“. 

Ramon Calderon, cercetat penal

România, campioan[ european[ la rugby România a câ\tigat campionatul european de rugby la categoria U-21, dup[ ce a ]nvins ]n final[ forma`ia Georgiei. Partida a avut loc sâmb[t[ la Madrid, iar scorul a evoluat fericit pentru echipa noastr[. Dup[ ce au fost condu\i la pauz[ cu 0-17, juc[torii no\tri au reu\it s[ se impun[ cu 27 la 20. Iat[ c[ sportul ne face s[ ne sim`im mândri c[ suntem români, iar echipa campion[ de

Arbitrii Sorin Corpodean \i Marcel Savaniu, aresta`i ]n dosarul corup`iei din arbitraj, \i pu\i ]n libertate sub control judiciar, ]n baza unei decizii de vineri dup[-amiaz[, a Cur`ii de Apel Pite\ti, au p[r[sit arestul IPJ Arge\. La ie\irea din cl[direa Poli`iei jude`ene Arge\, ace\tia s-au ]mbr[`i\at cu avoca`ii \i cu rudele care ]i a\teptau, iar la un moment dat Marcel Savaniu a fost enervat de insisten`ele jurnali\tilor \i a trântit u\a holului de intrare ]n IPJ Arge\. Savaniu a refuzat s[ fac[ declara`ii presei, iar Sorin Corpodean a spus doar: „Mult[ s[n[tate \i tot

ciu al lui Petre Marin, iar efectul este devastator. Capul funda\ului ne demonstreaz[ c[ autogolurile sunt imparabile. A\a s-a scris istoria trist[ a unui derby urât. }n adev[ratul sens al cuvântului. Ne-am ales cu dou[ autogoluri \i cu o ploaie de cartona\e galbene, 8 la num[r, justificat acordate de spaniolul Verdasco. De altfel, ibericul cu

Antrenorul Stelei, Marius L[c[tu\, le-a r[spuns ]ntrun mod nu tocmai civilizat fanilor dinamovi\ti prezen`i ]n Ghencea, la derby-ul cu Steaua, care ]i cereau ironic demisia. Acesta le-a ar[tat rivalilor degetul mijlociu, pentru ca apoi s[ se ]ntoarc[ cu spatele c[tre ei \i s[ le arate fundul. Observatorul de joc de la derbyul Steaua - Dinamo, Valentin Alexandru, spune c[ nu a v[zut semnul obscen f[cut de Marius L[c[tu\ ]n direc`ia fanilor alb-ro\ii la finalul partidei. „Ce gest? Nu am v[zut nimic! Face`i un raport suplimentar \i prezenta`i-l Comisiei!“, a declarat el. 

7

rugby ne d[ speran`e pentru un viitor frumos. Forma`ia României a fost compus[ din: Alexandru Br[ileanu, Gabriel Sibiceanu, Ionel Munteanu, Adrian Udroiu, Alexandru Vâlcu, Alexandru Mitu, Florin Rusu, Sergiu Ursache, Valentin Ivan, Nicu Igna, Georgel C[tuna, Viorel Zamfir, Ionel Cazan, Radu Ilie, Ionu` Florea. Pe banca de rezerve, antrenorul Alexandru Achim a avut ur-

m[torii juc[tori: Marian Pânzaru, Florin Enache, Ionu` Zaharia, Mihai Beldean, Lucian Moro\an, Alexandru V[rzaru, Adrian Oprea, George C[t[noiu, Andrei Costan. Performan`a reu\it[ de echipa de rugby U-21 vine la o s[pt[mân[ dup[ ce reprezentativa U-20 a României a câ\tigat Campionatul Mondial din Kenya, divizia secund[, promovând astfel ]n elit[. 

Gasquet, depistat pozitiv pentru consum de cocain[ Cocaina face ]nc[ o victim[ ]n lumea sportului. Potrivit L’Equipe, tenismanul francez Richard Gasquet a fost testat pozitiv dup[ turneul de la Miami. Conform mai multor surse media, incluzând \i publica`ii de sport, proba „A“ a relevat urme ale unei substan`e considerat[ a fi cocain[. Dac[ \i proba „B“ va semnala acela\i lucru, Gasquet ar putea fi suspendat pentru o perioad[ de doi ani. Francezul, care nu a putut fi contactat pentru declara`ii, este num[rul 23 ]n lume \i un fost semi-finalist la Wimbledon. La Masters-ul de la Miami sa retras ]n meciul s[u de debut cu spaniolul Albert Montanes, acuzând o accidentare la um[r. Juc[torul de 22 de ani s-a retras de asemenea din cadrul turneului de la Estoril \i nu va fi prezent nici la Madrid Open. Dezam[girea iubitorilor sportului este cu atât mai mare

cu cât Richard nu este singurul sportiv tentat de „praful alb“. Diego Maradona, Martina Hingis sau, \i mai recent, ciclistul Tom Boonen sunt doar câteva exemple. 

Ramon Calderon, fostul pre\edinte al clubului Real Madrid, ]mpreun[ cu alte 13 persoane, ]ntre care \i actualul pre\edinte Vicente Boluda, vor fi urm[ri`i penal din cauza neregulilor petrecute la o Adunare general[ a clubului, conform AFP. Ei sunt b[nui`i de judec[torul de instruc`ie Santiago Torres c[ la aceast[ Adunare General[, `inut[ pe 7 decembrie 2008, au comis delicte pasibile cu ]nchisoare ]ntre \ase luni \i patru ani, conform codului penal spaniol. Ziarul Marca a dezv[luit, pe 13 ianuarie, c[ fal\i membri ai clubului, „socios“, au fost introdu\i ]n cadrul acestei adun[ri generale \i au votat ]n favoarea propunerilor pre\edintelui Ramon Calderon.Acest scandal a f[cut mult zgomot ]n Spania \i a antrenat, ]n luna ianuarie, demisia lui Calderon, ales ]n iulie 2006, \i ]nlocuirea lui cu titlul interimar de c[tre Vicente Boluda pân[ la urm[toarele alegeri, prev[zute pe 14 iunie. 


Social 8

Luni, 11 mai 2009

Sprijin cerut Guvernului pentru verificarea calit[`ii Cet[`eanul s[ pl[teasc[ atât cât consum[. Aceasta este pozi`ia Federa`iei Asocia`iilor de Proprietari vizavi de inten`ia reprezentan`ilor SC Apa Grup \i a Consiliului Jude`ean de a introduce un nou regulament de facturare a apei. Este vorba despre facturarea apei la limita de proprietate, adic[ ]n func`ie de contorul care ]nregistreaz[ absolut tot ceea ce consum[ to`i proprietarii din scara de bloc respectiv[, iar acest lucru s[ se fac[ sub responsabilitatea asocia`iilor de proprietari care s[ se ocupe de distribuirea c[tre to`i proprietarii a sumelor de bani reprezentând diferen`a de ap[ dintre ceea ce sa declarat \i ceea ce indic[ de fapt contorul de bloc. Potrivit conducerii Federa`iei de Proprietari, ]nc[ de la data la care a avut loc dezbaterea public[ pe acest nou tip de regulament au fost ar[tate nemul`umirile care vin din partea cet[`enilor, nemul`umiri care au un si-n-

gur punct comun: s[ nu pl[teasc[ mai mult decât consum[, mai precis ceea ce nu declar[ un vecin s[ i se impute altuia care este corect \i declarat[ indexul exact. Mai mult decât atât, nu se arat[ nici care este implicarea exact[ a asocia`iilor de proprietari. „Pe noi ne nemul`ume\te faptul c[ ]n cazul ]n care se implementeaz[ acest regulament va crea mari discordan`e ]ntre cât consum[ proprietarul de apartament \i cât va pl[ti. }n primul rând aceste noi contracte vor crea litigii ]n mas[, implicând \i asocia`iile de proprietari. }n momentul ]n care noi ca \i asocia`ie, am semnat la limita de proprietate, când ies diferen`e sunt ]nc[rcate facturile proprietarilor. De exemplu, omul a declarat doi metri cubi, eu ]i mai pun doi metri ca s[ acop[r diferen`a \i atunci o s[ vin[ proprietarul \i o s[ spun[ c[ el are apometru ]n cas[, contract individual cu Apa \i prezen`a mea este abuziv[ \i atunci m[ d[ ]n instan`[”, a declarat Petric[ Butnaru, pre\edintele Federa`iei Asocia`iilor de Proprietari. Acesta sus`ine c[ din partea majorit[`ii dintre asocia`iile de proprietari care sunt afiliate la FAP precum \i cea neafiliat[ a primit punctul de vedere negativ fa`[ de implementarea noului regulament de ap[. „Solu`ia este ca Apa Grup \i CJ s[ analizeze toat[ situa`ia din punct de vedere tehnic \i legislativ pentru ca omul s[ pl[teasc[ cât consum[, restul nu m[ intereseaz[. Dar ei au f[cut \i ni\te deservicii popula`iei prin disponibilizarea personalului,

pentru c[ ]n contract spune c[ lunar va veni un reprezentant de-al lor s[ verifice contoarele, dar nu mai controleaz[ nimeni asta. Noi am fi de acord cu acest regulament dac[ omul nu trebuie s[ pl[teasc[ decât ceea ce a consumat”, a mai spus Butnaru. }n urma dezbaterii publice, reprezentan`ii FAP au semnalat o serie de neajunsuri ale regulamentului cadru, atât din punct de vedere legislativ cât \i tehnic: c[minele de protec`ie a apometrelor de la limita de proprietate nu exist[ la toate condomeniile iar amplasarea acestora ]n subsolul sau canalul tehnic nu asigur[ un climat optim de func`ionare \i p[strare \i ar putea genera erori necontrolate cantitativ; ]n regulament nu se face referire la proprietarii care locuiesc ]n condominii \i nu sunt constitui`i ]n asocia`ii, ]n condi`iile ]n care se dore\te preluarea r[spunderii de c[tre asocia`ii; nu se face nicio trimitere la asocia`iile de proprietari referitor la aspecte tehnice, administrative \i financiare.

FAP A CERUT INCLUSIV SPRIJINUL GUVERNULUI De la momentul la care a avut loc dezbaterea public[ pe regulamentul de facturare a apei la limita de proprietate, la finele lunii martie, reprezentan`ii FAP au transmis ]n repetate rânduri adrese atât c[tre Institu`ia Prefectului, cât \i c[tre Consiliul

Jude`ean pentru a solicita l[muriri cu privire la modul ]n care se va modifica sau reglementa regulamentul. A\a cum se arat[ ]ntr-un r[spuns primit de FAP, Consiliul Jude`ean recunoa\te c[ „principala problem[ sesizat[ pe parcursul derul[rii procesului de dezbatere public[ este modalitatea de repartizare a costurilor \i de facturare a consumului de ap[ ]n cazul imobilelor de tip condominal”. }ns[ faptul c[ FAP solicit[ p[strarea modalit[`ii de repartizare a costurilor \i de facturare pe baza citirii repartitoarelor de costuri individuale nu este acceptat de CJ. Mai mult, ]n condi`iile noului regulament, a f[cut o cerere c[tre ANRSC pentru aprobarea nor-

melor metodologice de facturare \i repartizare pe proprietari individuali a consumului total de ap[ ]nregistrat la nivelul bran\amentului condominiului. Printr-o adres[ transmis[ de FAP chiar primului ministru Emil Boc, aceasta solicit[ verificarea de c[tre Corpul de Control de la nivel central a modului ]n care se distribuie apa potabil[ ]n celelalte ora\e din Boto\ani, respectiv S[veni, Dorohoi \i Darabani. „La S[veni, Apa Grup le livreaz[ cet[`enilor ap[ industrial[ \i sunt taxa`i la ap[ potabil[, la Darabani la fel, la Dorohoi la fel. Noi, ca \i Federa`ie avem sub control cam 60%, din asocia`iile de proprietari din municipiul Boto\ani. La S[veni, Da-

rabani \i Dorohoi nu sunt asocia`ii de proprietari, de aceea am f[cut demersuri la autorit[`ile locale, pentru a-i putea ap[ra \i pe ei, ]ns[ r[spunsul se las[ a\teptat”, a precizat pre\edinte FAP. ]nc[ din luna februarie, Apa Grup a demarat o ac`iune de verificare metrologic[ a tuturor contorilor de la limita de proprietate ]n vederea implement[rii ]n cel mai scurt timp a regulamentului de facturare a apei ]n func`ie de contorul de scar[ de bloc. Reprezentan`ii Consiliului Jude`ean au promis ]ns[ ]nc[ o dezbatere public[ pe regulament, urmând ca pân[ ]n luna august a acestui an s[ se procedeze la introducerea acestui regulament. (M. Aionesei)

Premian`ii Festivalului „Amfiteatru” Prima edi`ie a Festivalului AMFITEATRU \i-a ]nchis sâmb[t[ por`ile, nu ]nainte de a oferi marele trofeu tinerilor actori de la Colegiul Na`ional Mihai Eminescu din Boto\ani. Timp de \ase zile, 11 trupe din liceele din municipiile Boto\ani \i Dorohoi au urcat pe scena Teatrului Mihai Eminescu, unde au ]ncercat s[ ]i conving[ pe membrii juriul de talentul lor ]n arta teatral[. Edi`ia I a acestui festival a debutat pe 3 mai, iar timp de \apte zile, pe lâng[ spectacolele pe care le-au sus`inut, tinerii liceeni au participat \i la diverse workshopuri. Sâmb[t[, ]ntr-o gal[ de decernare a premiilor g[zduit[ de Traian Apetrei, directorul Teatrului Mihai Eminescu, sala Teatrului a devenit ne]nc[p[toare pentru cei care au venit s[ vad[ cum munca tinerilor actori a fost r[spl[tit[ prin acordarea de flori \i premii constând ]n trofee pentru primele locuri, diplome dar \i sume de bani. }n sal[, la decernarea premiilor a fost prezent[ \i Ada Macovei, inspectorul general al Inspectoratului Jude`ean |colar, care a adresat \i un mesaj tinerelor speran`e. „Vreau s[ v[ rog pe to`i cei aici prezen`i s[ nu v[ abandona`i visurile,

s[ ]ncerca`i s[ face`i \i cu sufletul carier[ pentru c[ acolo ve`i avea mul`umirea, acolo ve`i putea s[ ob`ine`i performan`e \i s[ fi`i mândri de voi ]n\iv[. Eu personal \i I|J apreciem ]n mod deosebit activit[`ile extra\colare care sunt finan`ate ]n condi`ii de criz[ \i care au rezultate \i creeaz[ performan`[”, a declarat Ada Macovei. Câ\tig[torii marelui trofeu au fost liceenii actori de la

Colegiul Na`ional Mihai Eminescu, care au jucat „Ventricolul” dup[ L. Trembley. La aceea\i categorie, adic[ ]nmânarea de trofee \i altor tineri actori care au performat excelent pe scena Teatrului Mihai Eminescu, se ]nscriu \i alte trupe. Astfel, premiul pentru cea mai bun[ coregrafie a fost acordat tot actorilor liceeni de la Colegiul Na`ional Mihai Eminescu. Pentru cea mai bun[

trup[ au primit distinc`ie liceeni de la Colegiu Tehnic Gheorghe Asachi, care au jucat ]n „Bine, mam[, da [\tia povestesc ]n actul doi ce se-ntâmpl[ ]n actu ]ntâi” de M. Vi\nec. La capitolul teatru-imagine au câ\tigat trofeul trupa Drama Club de la Colegiul Na`ional A.T. Laurian, care au jucat „Frumoasa f[r[ trup” de N. Iorga. Pentru cea mai bun[ regie au fost desemna`i câ\tig[tori actorii de la Grupul |colar de Industrie U\oar[, cu piesa „Infirmul din Inishmaan”, de M. Mcdonagh. }n cadrul aceluia\i festival au fost acordate \i premii individuale: cea mai bun[ actri`[ ]n rol principal (C[t[lina LavricMihai Eminescu), respectiv secundar (Bianca Gavril- Grup |colar Industrie U\oar[), cel mai bun actor ]n rol principal(doi câ\tig[tori Octavian CostinColegiul Mihai Eminescu, R[zvan Amitroaie- Grupul |colar Industrie U\oar[), respectiv secundar (Nicu Brehuescu- Grupul |colar Industrie U\oar[), premiul presei(Oana Tudose-Liceul de Art[), dou[ men`iuni (Colegiul Ghica Dorohoi \i Grupul |colar Petru Rare\) precum \i o serie de premii speciale ale juriului. Tinerii ac-

tori au fost preg[ti`i timp de mai bine de o lun[ de zile de actorii Teatrului Mihai Eminescu, punându-li- se la dispozi`ie atât sala pentru repeti`ii cât \i costumele pe care le-au purtat ]n piesele ]n care au jucat. „Nu este un festival la concuren`[ cu altul, ci este un festival ]n care ]ncerc[m s[ valorific[m poten`ialul artistic pe care ]l avem ]n sensul c[, cu o excep`ie, cea a trupei de la Dorohoi, trupele de la liceele \i colegiile prezente au fost preg[tite de actori din teatru, am pus la dispozi`ie pentru repeti`ii scena teatrului, recuzita, costume”, a declarat Traian Apetrei. }n decursul galei de decernare a premiilor, au existat \i momente artistice sus`inute de interpre`i sau trupe de dans din Boto\ani. Organizatorii acestui eveniment promit continuitate ]n ceea ce prive\te Festivalul Amfiteatru, cu sprijinul autorit[`ilor jude`ului. Asocia`ia cultural[ „Amfiteatru” a fost promotorul primei edi`ii a festivalului de teatru, sprijinit[ de Teatrul Mihai Eminescu, Consiliul Jude`ean, Inspectoratul Jude`ean |colar, Prim[ria \i Consiliul Municipal. (Monica Aionesei)


Social Luni, 11 mai 2009

Dependen`i de medicamente Mai mul`i boto\[neni au solicitat ajutorul medicilor psihiatri dup[ ce au devenit dependen`i, f[r[ voie, de unele medicamente banale pentru dureri de spate sau de cap. Ace\tia au fost inclu\i ]ntr-un program de tratament pentru a sc[pa de dependen`a la medicamentele respective. Medicii psihiatri spun c[ zeci de persoane ajung s[ fie dependente de anumite medicamente precum antinevralgicul, tramadolul, fasconalul, care au substan`e psihoactive ]n componen`a lor, dar \i medicamente pe baz[ de benzodeazepin[. Uneori administrarea de medicamente este ]nso`it[, pe lâng[ efectul propriu-zis al acestora, de st[ri de lini\te care produc somnolen`[. Astfel, dup[ ]ncetarea unui tratament prescris de medic, bolnavul devine dependent de momentele trecute \i simte nevoia de administrare ]n continuare a pastilelor, de\i din punct de vedere medical nu mai are nevoie. „Exist[ mai multe structuri ]n `ara noastr[ care

ar putea interveni dac[ se constat[ un pericol iminent. Noi am semnalat unele cazuri, dar de cele mai multe ori comercializarea acestor medicamente este la liber ]n

farmacii“, a precizat doctorul Nicolae Vlad, fost director al Spitalului de Psihiatrie Boto\ani. Acesta a declarat c[ \i pastile pentru r[ceal[, cum sunt cele pentru calma-

rea tusei, sau pic[turile de nas, pot crea dependen`[. Dependen`a de medicamente se manifest[ prin consum zilnic, \i, uneori, prin nevoia de a cre\te doza. (L.L)

Lucr[ri ]n mare ]ntârziere la Sta`ia de epurare R[chi`i Autorit[`ile jude`ene s-au ar[tat v[dit deranjate de modul ]n care firma spaniol[ care se ocup[ de sta`ia de epurare de la R[chi`i ]\i deruleaz[ activitatea. Lucr[rile au fost ]ntârziate cu aproximativ un an. “Contractul privind investi`ia la sta`ia de epurare R[chi`i a fost adjudecat de o firm[ spaniol[ care nu a ]nregistrat pân[ ]n prezent o activitate mul`umitoare. |i

aici m[ refer la faptul c[ ]nregistreaz[ la aceast[ dat[ o ]ntârziere de un an”, a men`ionat Mihai `âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Autorit[`ile vor adresa o nou[ soma`ie societ[`ii ]n cauz[ pentru ca aceasta s[ ]\i respecte obliga`iile contractuale. “Suntem nevoi`i s[ colabor[m cu firme pentru care licita`iile s-au organizat la Bucure\ti \i

sunt firme care nu se comport[ corect \i ne determin[ pe noi s[ spunem c[ n-ar fi trebuit s[ câ\tige aceste licita`ii. Este nepl[cut s[ ajungem la rezilierea unui astfel de contract dar dac[ alt[ solu`ie nu va exista vom avea suficient curaj s[ proced[m \i la o reziliere”, a mai completat democratliberalul din fruntea Consiliului Jude`ean Boto\ani. (Carmen Stanciu)

La un pas de a nu putea pl[ti salarii \i pensii Guvernul s-a confruntat, la sfâr\itul lunii aprilie, cu pericolul real de a nu avea posibilitatea s[ achite salariile \i pensiile, dar momentul a fost dep[\it, fiind depuse eforturi ca fondurile s[ fie asigurate din buget, potrivit premierului Emil Boc. }ntrebat, la Realitatea TV, dac[ ]n perioada mandatului de prim-ministru a existat vreun pericol real de a nu pl[ti salariile \i pensiile, Boc a r[spuns c[ nu a fost departe de un asemenea moment, ap[rut la sfâr\itul lunii aprilie. „Nu am fost departe de un

asemenea moment. Am dep[\it momentul, vârful acela, sper s[ nu mai apar[ altul. Dar am f[cut eforturi, am echilibrat, am pl[tit salariile \i pensiile la timp, cu banii pe care ]i avem ]n buget, cu prevederile bugetare“, a spus Boc. Pre\edintele Traian B[sescu a declarat, ]n luna aprilie, c[ banii din ]mprumutul extern care vor fi pu\i la dispozi`ia Guvernului ar putea fi folosi`i, ]n cazuri excep`ionale, ]n func`ie de evolu`ia crizei economice, \i pentru salariile \i pensiile mici. 

Statul vrea s[-i taxeze pe comercian`ii de pe marginea drumurilor Compania Na`ional[ de Autostr[zi \i Drumuri Na`ionale din România (CNADNR) va controla \i taxa peste 2.500 de comercian`i care folosesc ilegal zona drumurilor na`ionale, ca s[ strâng[ bani pentru repararea \i ]ntre`inerea drumurilor. „}n total ]n zona drumurilor na`ionale exist[ ]n prezent un num[r de 6.438 de amplasamente ]n `ar[. Dintre acestea doar 3.897 de utilizatori ai zonei drumurilor na`ionale, au fost aviza`i, respectiv au ]ncheiat contracte cu CNADNR \i pl[tesc taxele c[tre administratorul drumurilor“, au declarat reprezentan`ii companiei. Potrivit a-

cestora, exist[ pân[ ]n prezent 2.541 de comercian`i stradali care folosesc ilegal zona drumului \i care vor fi controla`i ]n vederea ]ncheierii contractelor pentru utilizarea zonei drumului. Veniturile de utilizare a zonei drumurilor se ridic[ pe primul trimestru 2009 la peste 3,7 milioane lei, bani insuficien`i pentru ]ntre`inerea drumurilor. Stabilirea sumelor de plat[ de c[tre beneficiari (utilizatori ai zonei drumului) se face prin aplicarea tarifelor ]n vigoare, ]n spe`[ tarifele din anexa nr. 6 la Ordinul MT nr. 245/25.02. 2008 privind aprobarea unor tarife aplicate de CNADNR.

„}n prezent, to`i banii pentru ]ntre`inerea multianual[ a drumurilor pe 2009 sunt cheltui`i \i ]ncercam s[ g[sim solu`ii pentru a suplimenta bugetul, prin cre\terea veniturilor proprii, respectiv contravaloarea rovinietei \i veniturile care ar trebui s[ vin[ din utilizarea zonei drumurilor de c[tre comercian`i. Mul`i dintre ace\tia sunt obliga`i s[ ]ncheie contracte cu Compania Na`ional[ de Autostr[zi \i Drumuri Na`ionale din România \i s[ pl[teasc[ o tax[“, a declarat la ]nceputul lunii mai directorul de infrastructura rutier[ din MTI, Adrian Ionescu. 

9

Scrisoare deschis[ adresat[ ambasadorului Marii Britanii Reprezentan`ii Clubului Pro Democra`ia (APD) din Boto\ani au ]naintat o scrisoare deschis[ ambasadorului Marii Britanii Robert Barnett. Venit ]ntr-o scurt[ vizit[ la Boto\ani Excelen`a Sa a dorit s[ se ]ntâlneasc[ cu reprezentan`ii societ[`ii civile boto\[nene. „}n ceea ce prive\te desf[\urarea alegerilor europene, cred c[ \i pentru România cât \i pentru ]ntreaga Europ[ trebuie s[ avem un obiectiv comun, acela de a con\tientiza cet[`enii cât este de important Parlamentul European \i cât este de important rolul Uniunii Europene. Este vina mea c[ nu m-am ]ntâlnit \i cu reprezentan`ii autorit[`ii locale, dar ]n ultimul moment m-am decis s[ am o ]ntâlnire cu reprezentan`ii societ[`ii civile de la Boto\ani. }n curând sunt convins c[ voi fi din nou aici, sunt un sus`in[tor mare al acestei regiuni \i cred c[ aceast[ zon[ este foarte recunoscut[”, a declarat Robert Barnett. Prin aceast[ scrisoare, Asocia`ia Pro Democra`ia al[turi

de cinsprezece organiza`ii ale mass-media solicit[ Guvernului \i Parlamentului României s[ ia de ]ndat[ m[surile necesare pentru a permite observarea ]n bune condi`ii \i f[r[ ]ngr[diri pentru reprezentan`ii ONG \i ai presei a procesului de votare pentru Parlamentul European din 7 iunie 2009. „Era \i normal, ]ntrucât este un reprezentant de marc[ ]n România \i ]ntrucât ne-am izbit ca de un perete cu aceste dolean`e ale societ[`ii civile „Opri`i Codurile” \i acea Ordonan`[ care ]ngr[de\te accesul presei \i al observatorilor APD ]ntro sec`ie de votare, am zis c[ este un reprezentat care poate s[ ]ncline cât de cât balan`a ]n favoarea societ[`ii civile \i informa`iile de interes public s[ fie mai transparente ca pân[ acum”, a declarat Vasile Chiru, vicepre\edintele APD la nivel central. Dup[ ]ntâlnirea cu reprezentan`ii APD, Robert Barnett a efectuat o vizit[ caritabil[ la Spitalul de Copii din municipiu. (Petronela Rotariu)

Noi reglement[ri privind ]nmatricularea autovehiculelor Sistemul de ]nmatriculare a autovehiculelor noi ]n Uniunea European[ se va schimba, cet[`enii europeni putând din aceast[ lun[ s[ ]nmatriculeze mai u\or autovehiculul cump[rat din orice alt[ `ar[ a Uniunii Europene, pe baza unui certificat de conformitate. Comisia European[ a adoptat o reglementare nou[ ]n acest sens \i care completeaz[ o directiv[ mai veche ]n domeniu. Regulamentul vizeaz[ simplificarea sistemului de ]nmatriculare, introducând un certificat unic la nivelul ]ntregii Uniuni Europene, pe baza c[ruia autovehiculele noi cump[rate ]n orice `ar[ membr[ pot fi ]nmatriculate f[r[ probleme ]n sistemele na`ionale. Este vorba ]ns[ doar de autovehiculele noi. Purt[torul de cuvânt al comisarului european pentru industrie, Tom van Lierop, sus`ine c[ eliberarea acestui certificat se face automat, nu trebuie solicitat \i nu im-

plic[ niciun cost suplimentar pentru cump[r[tor, a\a cum se ]ntâmpla pân[ acum. }n opinia sa, niciun stat membru nu poate refuza ]nmatricularea. Certificatul de conformitate urmeaz[ s[ fie eli-

berat pentru toate tipurile de autovehicule, de la autobuze pân[ la rulot[ pentru vacan`[, iar documentul va con`ine datele tehnice ale ma\inii, inclusiv cele referitoare la poluare. 


Publicitate 10

Luni, 11 mai 2009

s V +NZ|RI + Apartamente

33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere decomandat, 54 mp, str. Vârnav, nr.36, et.3. Pre` 37000 E. Rela`ii: 0744.708.669; 0723.570.150.(1168-3)

* Vând apartament 2 camere,zona Unirii,D,60 mp,2 balcoane ]nchise in T,AC,40000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Agen`ia Imobiliar[ „Terrenos”,Bulevardul Mihai Eminescu nr.20A, parter(vis-a-vis de spatele stadionului)intermediaz[: vânz[ri,cump[r[ri,]nchirie ri de garsoniere, apartamente 2,3,4 camere ]n toate zonele ora\ului, inclusiv terenuri-locuri de cas[. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Aleea Decebal, D,48 mp,et.2, modern,CT,AC,renovat, plata in 2 rate,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând garsoniera,zona industrial[,et.1,27 mp, SD,T,G+F,70000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Bulevardul George Enescu-cap[t 1,D,27 mp, etaj intermediar, G+F, 21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsoniera confort 1,zona Bucovina, D,parter,30 mp cu balcon, T,G+F,usa metalica,24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,et.3,D,48 mp, CT,T,zona Viilor.Pre`:

* Vând apartament 2 camere,zona ulracentral[CEC,et.3,D,54 mp,2 balcoane,49000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,53 mp,parter,balcon,D,gaz separat,T,P,G+F,beci.Pr e`:39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Elie Radu,parter,SD,40 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, 25500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bis.Sf.Ilie, et.2,56 mp,D,CT,T, AC,40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament2 camere,zona Dimitrie Negreanu-Pia`a Mare, et.2,D,50 mp,T,G+F, 42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea |colii, et.3,SD,48 mp,CT,T, G+F, P,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Tex,et.2, * Vând apartament 2 D,la strada,CT,T,G+F, camere,SD,48 mp, mobilat sau nemobilat, sarpanta,CT,G,F,T 40000 euro. Tel: partial,zona maternitate. Pre`:32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0729063978, 0744634025.(T) 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,parter,40 * Vând apartament 2 mp,CT,f[r[ alte camere,D,51 mp,et.2, ]mbun[t[`iri,zona CT,T,G,F,P,buc[t[rie Rotunda,27000 euro neg. mare,zona Prim[verii Tel: 0729063978, capat 1,pre`:33000 euro 0729124687, neg. Tel: 0729063978, 0744634025.(T)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 3 camere,zona Green Club,\arpant[,64 mp utili,D,]mbunata`iri,CT,T ,G+F,living,52000 euro neg sau 56000 euro neg cu mobila. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona ACR Prim[verii,parter,85 mp,apartament de lux cu toate ]mbun[t[`irile, CT, T,G+F,teren de 40 mp,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp,et.4,\arpant[,toate ]mb.,CT,T,G+F,P, modificat.Pre`:55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Altex Prim[verii,\arpanta,CT, D,65 mp utili,2 b[i,G+F, P,sau schimba cu garsonier[,45000 euro

neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.2,64 mp, ultramodern,CT,T,G,F, jacuzzi, recent renovat, zona capat 1.Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

CT, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona BulevardArmoniei,la vile,D,90 mp,2 bacoane,CT,T. Pre`: 70000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern,CT,T, 55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, u\[ metalic[, termopan, calorifere schimbate, 72.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Serconf, D,et.4 \arpant[ din construc`ie,CT,T.Pret: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Panda, 2 camere, et.3, 52 mp, modern, totul nou, CT, termopan, G+F, u\i interioare noi, intabulat pre` 45.000 euro fix.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament 3 camere,zona Savenilor, D,et.3,61 mp,renovat, T, G+F,CT,usi de T,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Regal, D,et.1,70 mp,modern cu toate ]mb.CT,T,G+F, P,AC,semimobilat.Pre`: 58000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4 ,et.3,D,87 mp,2 bai,2 balcoane,modern,T,G+ F,P,sau schimb[ cu 2 camere,pre`:50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 35.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro negociabil sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Gh. Avr[mescu, et.1, 55 mp, D, termopan, par`ial renovat, pre` 180.000 RON. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Zona Calea Na`ional[, la strad[, D, 63 mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, * Vând apartament 4 pretabil spa`iu comercial, camere,zona pre` 75.000 euro. Util,et.3,D, 80 mp Telefon: Telefon: utili,2 b[i,2 0231.513362, balcoane,f[r[ ]mbunat[`iri, 43000 euro 0752244233.(B) neg. Tel: 0729063978, * Zona Tudor 0729124687, Vladimirescu, et.3, SD, 0744634025.(T) 62,17 mp utili, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 * Vând apartament 4 euro u\or negociabil. camere,D,et.2,78 mp Telefon: 0231513362, utili,2 bai,CT,zona 0752244233.(B) Curcubeului-Pacea sau schimb cu garsoniera * Zona Stejari, et.2, 72 .Pre`:45000 euro. Tel: mp, SD, f[r[ 0729063978, ]mbun[t[`iri, pre` 46.000 0729124687, euro. Telefon: 0744634025.(T) 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 4 camere,zona IRE,D, * Zona Aleea Nucului, et.1,90 mp,liber,2 b[i, parter, c[r[mida, izola`ie, G+F,T,51000 euro D, 80 mp utili, CT, neg. Tel: 0729063978, termopan, modern, pre` 0729124687, 70.000 euro negociabil. 0744634025.(T) Telefon: 0231.513362, * Vând apartament 4 0752244233.(B) camere,zona Bucovina, * Zona Vatra Dornei, D,et.3,86 mp,2 cas[ de vacan`[ P+M, 200 mp construi`i, 1000 b[i,living amenajat,

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

mp teren, 7 dormitoare, living, buc[t[rie, 2 b[i, terase, CT pe leme, construc`ie lemn, p[str[v[rie, ap[, curent, beci, pre` 250.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil sau 25.000 euro+ diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

mp, et. 3, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Tiberiu Crudu, s. 27 mp, et.3, D, pre` 22.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, SD, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Grivi`a, s. 28 mp, D, parter, pre` 21.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona Corni\a, s. 22 mp, et. 2, D, pre` 65.000 ron, mobilata. Telefon: 0748281959.(R)

* Zona Baisa, vil[ P+M, 200 mp construi`i, 800 mp teren, 4 dormitoare, living, buc[t[rie, 3 b[i, camer[ tehnic[, construc`ie c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ Lindab, ap[, curent, pre` 100.000 euro. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând spa`iu comercial, 28 mp + concesiune 30 mp, Bucovina, pre` 45.000 euro cu TVA. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 43.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Dorohoi, 80 mp, modern (se pot vinde 40 mp), pre` 430.000 RON negociabil.Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * URGENT – vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 41.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 51 mp, D, et. 4, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 4, pre` 44.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 4, pre` 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând garsonier[, zona Prim[verii, s. 42 mp, et. 5/10, D, sau schimb cu apartament 2 camere, pre` * Vând apartament cu 2 35.000 euro. Telefon: camere, zona Ale. Elie 0748281959.(R) Radu, s. 40 mp, SD, * Vând garsonier[, zona parter, pre` 40.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 22.500 * Vând apartament cu 2 euro. Telefon: camere, zona G. Enescu, 0748281959.(R) s. 60 mp, D, et. 3, pre` * Vând garsonier[, zona 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) Calea Na`ionala, s. 28


Publicitate Luni, 11 mai 2009 * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale. P. Tineretului, s. 38 mp, SD, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, modern cu toate dot[rile, mobilat, s. 56 mp, D, et. 4/10, pre` 55.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona C. Na`ional[, s. 65 mp, SD, et. 7, pre` 52.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 51.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 43.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere (din 4 camere), zona Barbu L[z[reanu, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

50 mp, D, et. 4, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 mp, D, parter, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 34 mp, SD, et. 2, pre` 25.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 38.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, situat pe Bulevard, vis – a – vis de Casa de Asigur[ri, D, * Vând apartament cu 2 s. 85 mp, et. 3, pre` camere, zona Azurului, s. 85.000 euro,

AGENDA IMOBILIAR|

AGENDA TRANSPORTATORILOR

negociabil.Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 43 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Stejari, et. 2, SD, s. 72 mp, pre` 46.000 euro. Telefon: 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 70.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) * Vând apartament duplex, zona Prim[verii, s. 114 mp, D, et. 4/5, pre` negociabil. Telefon: 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

11

* Vand apartament 2 camere,38 mp, parter, posibilitate de extindere, zona Sucevei.Pret 36000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina,f[r[ ]mbun[t[`iri,50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp, modern, ct,t,g,f. Pre`:100.000 euro neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vand apartament 2 camere,decomandat,50mp ,fara imbunatatiri, parter,zona Capatul 1 Pret 40.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,decomandat, c[r[mid[,zona Lic Mihai Eminescu,etaj 2.Pre` 30000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate, 80 mp, ct,t,g,f,p.Pre` 70000euro \i garaj 10000 euro (22mp, beci).Tel 0729062022

* Vand apartament 2 camere,53mp,semidecom andat,Et.4, bloc din caramida,cu imbunatatiri ,zona Liceului M.Eminescu Pret 42.000euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii,58mp,c[r[mid [,2balcoane,et 4,\arpant[.Pre` 42000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,D,zona * Vand garsoniera, * Vand apartament 2 Prim[verii, 52mp, 26mp,cu imbunatatiri, camere,decomandat,47mp parter,t,izolat exterior, Et.4,zona Tiberiu ,Et3,renovat ]mbun[t[`iri.Pre` Crudu.Pret 28000 euro complet,zona Grivita 40000euro neg.Tel * Vând apartament cu 3 negociabil. Tel Pret 48.000euro 0729062022.(N) 0741497829.(A) camere, zona Vâlcele, et. negociabil Tel. 1, D, s. 65 mp, pre` * Vând apartament 2 * Vand garsoniera 0741497829.(A) 53.000 euro. Telefon: camere,SD,zona \c13, ,27mp,parter,zona Grivita 0748281959.(R) * Vand apartament 2 52mp,et 2,gaz separat, (Piata Mica), cu camere ,SD, 39mp, g,f,t,renovat+mobilat. * Vând apartament cu 3 imbunatatiri Pret parter,zona Primaverii. Pre` 39000euro neg.Tel 21000euro negociabil camere, zona Pret 28500euro. Tel. 0729062022.(N) Tel.0741497829.(A) Independen`ei, nr. 5, 0741497829.(A) parter, D, s. 63 mp, pre` * Vand garsoniera * Vând apartament 2 * Vand apartament 2 50.000 euro. Telefon: camere SD,zona confort 1,Et. 2,fara camere, zona Unirii, 0748281959.(R) Prim[verii,53mp,et.3, imbunatatiri, Rotunda 50mp,decomandat,parter ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 * Vând apartament cu 3 Pret 30.000euro inalt,doua balcoane, euro neg.Tel negociabil. Tel. camere, zona Armoniei, CT,cu imbunatatiri, 0729062022.(N) 0741497829.(A) et. 1, SD, s. 50 mp, pre` mobilat.Pret 47000 euro 45.000 euro. Telefon: * Vând apartament 2 * Vand garsoniera negociabil. 0748281959.(R) camere,zona confort 1,25mp, Tel.0741497829.(A) Prim[verii,parter,la parter,fara imbunatatiri, * Vând apartament cu 3 * Vand apartament 2 strada,50mp, posibilitate zona Directia Muncii.Pret camere, zona Ale. Nou[, camere,Et.1,fara de extindere. Pre` 35000 100.000 LEI negociabil et. 1, SD, s. 56 mp, pre` imbunatatiri,zona euro .Tel Tel. 0741497829.(A) 37.000 euro. Telefon: Primaverii(Pacea) Pret 0729082022.(N) 0748281959.(R) * Vand garsoniera fara 25000euro * Vând apartament 2 Tel.0741497829.(A) * Vând apartament cu 3 imbunatatiri camere,D,zona }mp[rat 22mp,Et.1,zona Calea camere, zona Primaverii, Nationala.Pret 22000 * Vand apartament 2 Traian, 50mp,et.4, SD, s. 60 mp, bloc BCA, euro negociabil.Tel. camere ,decomandat, cu t,izolat exterior, complet renovat, multiple 0741497829.(A) multiple imbun[t[`iri, ]mbun[t[`iri. Pre` imbunatatiri, et 4, pod zon[ central[. Pret 51000 38000euro.Tel mansardabil, pre` 65.000 * Vand garsoniera euro negociabil. 0729062022.(N) 22mp,cu imbunatatiri, euro. Telefon: Tel.0741497829.(A) Et.4,zona Calea * Vând apartament 3 0748281959.(R) * Vand apartament 2 Nationala.Pret 24000 camere,zona Bulevard * Apartament de lux: camere,54mp,cu euro negociabil.Tel. ,60mp,decomandat,c[r[m Vând apartament 4 imbunatatiri,Et.2,zona 0741497829.(A) id[,et.3,gaz separat camere, zona Calea Primaverii Pret balcon ]nchis ]n Na`ional[, s. 100 mp, D, * Vand uscator 15mp, 42000euro negociabil. termopant,u\[ metalic[. et. 6/6, ultramodern, pre` posibilitati de racordare la Tel.0741497829.(A) Pre` 55000 euro neg.Tel apa ,gaz,electricitate, 120.000 euro. Merit[ 0729062022.(N) * Vand apartament 3 caldura. Pret 25.000 Lei v[zut! Telefon: camere,70mp,decomandat negociabil Tel * Vând apartament 3 0748281959.(R) ,cu imbunatatiri, 0741497829.(A) camere,D,zona Casa CT;AC;,Et.1, zona * Vând apartament cu C[r`ii,etaj intermediar, * Vand apartament 2 Mall.Pret 57000 euro 4 camere, zona Elie ]mbun[t[`iri.Pre` 85000 negociabil.Tel Radu, SD, parter, s. 86 camere,decomandat,cu euro neg.Tel inbunatatiri,(gresie, 0741497829.(A) mp, modernizat, pre` 0729082022.(N) 46.000 euro, negociabil. faianta,parchet,termopane * Vand apartament 3 * Vând apartament 3 Telefon: 0748281959.(R) ,usa metalica,gaz camere,62mp,gaz separat)Et.1,Str. camere,D,zona separat,Et.2,zona Calea * Vând apartament cu 4 Calugareni.Pret 50000 Prim[verii,parter,2 Nationala.Pret 55000 camere, zona Bucovina, euro negociabil.Tel b[i,65mp.Pre` 49000 euro euro negociabil.Tel. et. 3, D, s. 74 mp, 0755928663/ neg.Tel 0729062022.(N) 0741497829.(A) modernizat, pre` 75.000 0741497829.(A) * Vând apartament 3 euro, negociabil. * Vând garsonier[, zona camere,D,zona Telefon: 0748281959.(R) * Vand apartament 2 Prim[verii, 27mp,et camere,decomandat cu TEX,parter,t,c[r[mid[,u\ 3.Pre` 22000 euro.Tel * Vând apartament cu 4 inbunatatiri(CT, [ metalic[.Pre` camere, zona G. termopane,gresie,faianta, 0729082022.(N) 43000euro.Tel Avr[mescu, s. 66 mp, D, parchet,54mp)Et.2 zona * Vând garsonier[, zona 0729062022.(N) parter, pre` 65.000 euro. Primaverii.Pret 42000€ Luna,12mp, * Vând apartament 4 Telefon: 0748281959.(R) negociabil.Tel ]mbun[t[`iri.Pre` camere,D,et.3,zona 48000ron.Tel * Vând apartament cu 4 0741497829.(A) Prim[verii,90mp, 0729062022.(N) camere, zona Calea * Vand apartament 2 modern,ct,t,g,f. Pre`: Na`ional[, et. 4, s. 90 camere,decomandat,CT,t * Vând garsonier[, zona 65.000euro neg sau mp, ultramodern, pre` ermopane,Et.4, zona schimb cu apartament 2 Directia Muncii, 24mp, 75.000 euro. Telefon: Primaverii.Pret 45000 camere+diferen`[. ]mbun[t[`iri. Pre` 24000 0748281959.(R) euro.Tel 0741497829.(A) euro.Tel 0729082022.(N) Tel:0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`: 85.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare,et.4,D,100mp,bca,c t,g,f,t,pod. Pret 63000euro.Tel 0729062022.(N) * Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri .Pre` 120.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului(Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta


Publicitate 12

Luni, 11 mai 2009

acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari ,3C SD ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: * Zona Pacea, 2C SD, * Urgent : Zona \colii 54 mp, et.2, imbunata`iri. 529102, 0752310403, nr.2, 2C SD, 46.9mp, 0752310402(260) Pre` 38.000 etaj intermediar, fara euro/neg.Tel: 529102, imbunata`iri. Pre` * Zona Tex Club, 3C 0752310403, 82.000lei /neg. Tel: SD, etaj intermediar, 0752310402(220) 529102, 0752310403, caramida 63.9mp, fara 0752310402(303) imbunatatiri . Pret * Zona Serconf, 3C D, .47.000euro/ neg.Tel 64mp, etaj 4, \arpant[ * Zona \colii nr.7, 2C din construc`ie, acoperita :529102, 0752310402, SD, 54mp, extindere 0752310403. cu `igla, CT.Pre` balcon proprietate, CT, 180.000euro/ neg Tel: alte imbunatatiri .Pre`. * Zona Piata Mare, 4C 529102, 0752310403, 40.000 euro/neg.Tel: D, et.3, 90mp. Pret 0752310402. (77) 529102, 0752310403, 70.000euro/ 0752310402. neg.Tel:529102, * Zona Imparat Traian, 0752310402, 3C D, parter, 65mp, * Zona Liceului 0752310403. extindere balcon \i boxa , Electrocontact, 2C SD, * Zona Grivita ,4C SD, multiple imbunata`iri. 42 mp, et. intermediar, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, AGENDA COMERCIANTULUI 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

+ Case, terenuri * Vând teren construc`ii industriale, cas[ la asfalt ]n Dorohoi, Darabani (intrare Sm]rdan), utilit[`i edilitare. Telefon: 0747.353.168.(1166-10) * Vând vil[ locuibil[, ]n Ci\mea, P+M, garaj, 230 mp, teren 500 mp, pre` 85000 euro neg, sau schimb cu apartament + diferen`[. Tel: 0751.148.760.(4)

cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32, drum de acces de 4 m, zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere. Pre`uri ]ncepand de la 30 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând teren,zona Pu\kin, 500 mp, deschidere de 20 ml, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vile la ro\u, zona C[t[m[r[\ti Deal, 180 mp,P+1, 500 mp de teren, arhitectur[ modern[, exterior finisat, T,lindab,cu sau f[r[ garaj.Pre`uri 50000 euro respectiv 52000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând spa`iu comercial,zona capat 1,97 mp,CT,T,toate dot[rile,ideal orice activitate,90000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 9 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0748281959.(R)

* Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie, pomi,fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Ungur eni. Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu 4 camere+anexe,fântân[, 1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000 Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere,construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica,loc.Vladeni com.Corlateni str.Principala Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720-800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren intravilan,loturi de 18001500mp in Oraseni-Deal. Pret 10euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand teren in Hudum,7200mp,deschide re dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului * Vand teren 1500 Cucorani, deschidere mp,intravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni. Pret 40ml. Pret 5euro/mp negociabil 25euro/ mp. Tel. Tel.0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren 1017mp,deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile,zona Cismea.pret 28 euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 3100 mp,intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti, com.Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 500mp,deschidere de 20 ml,utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,in zona Conrec.Pret 55 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 773mp,in Hudum linga Metaxa, deschidere 23ml Pret 28euro/mp Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 5000 mp in zona Lebada, deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi.Pret 21Euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Lebada Pret 7euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 9850mp la iesire din CatamarastiDeal, deschidere 16,30ml la sosea. Pret 10Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp, 1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 31Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani. Pret 70.000 Euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 6400 mp,intravilan,deschidere * Vând teren intravilan. 40ml in Curtesti Pret * Vând teren 732 mp, cu Pre`uri negociabile. 7euro/mp negociabil. cas[ locuibil[, toate Tel.0741497829.(A) Rela`ii la telefon: utilit[`ile, zon[ central[, 0748281959.(R) * Vand teren 3064mp deschidere 22 ml. Rela`ii zona Rediu Pret la telefon: 0733.992.243. * Vând teren 1,20euro/mp. Tel. extravilan. Pre`uri (1161-8) 0741497829.(A) negociabile. Rela`ii la * Vând teren zona telefon: 0748281959.(R) * Vand teren 5000mp in industrial[, posibilitate Catamarasti* Vând garaj, zona de construit, Hotel Rapsodia, intabulat, Deal,deschidere 40ml.Pret 0231.619.063; 25euro/mp 0753.410.974.(1164-3) cu surs[ de energie Tel.0741497829.(A) electric[ proprie, din * Vând loc cas[, motel la c[r[mid[, pre` 15.000 * Vand teren 6500mp ie\irea din V[cule\ti spre euro. Telefon: ,deschidere 45ml la Dorohoi partea stâng[ \i 0748281959.(R) sosea,posibilitati de ]n Boto\ani. Telefon: iaz,zona Agafton.Pret 0745.333.305. (1159-1) * Vând garaj, zona 7euro/mp negociabil Prim[verii, intabulat, cu * Vând teren cas[, vie \i surs[ de energie electric[ Tel.0741497829.(A) livad[ ]n satul M[n[stirea proprie, din BCA pe * Vand teren Doamnei. Telefon: teren proprietate, pre` 5700mp,deschidere 43ml 0740.212.311. (1152-1) 45.000 lei. Telefon: la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp * Vând 12 parcele a 0748281959.(R)

parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti,intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren intravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si 2500 Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 3 camere+anexa cu 2 camere,teren 4.000 mp,la sosea,in sat Roma. Pret 20.000 euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren 30.000 mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate la Metaxa .Pret 8euro/ mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3.800 mp,deschidere 15ml, curent electric,in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton, com.Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 1600mp,intravilan,vie,in Manastirea Doamnei, com Curtesti. Pret 15 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 35400 mp,deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/mp. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000 mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum. Pret 16 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600 mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000 mp,parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700 mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 5400 mp in zona Lebada. pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 10800 mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg.Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 7200 mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum. Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 1000 mp, str.Petru Rare\,se vinde si 500mp. Pret 40euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 16000 mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 4000 mp, zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/ mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand casa cu mansarda in Botosani, 80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri, multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 800mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp. Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 5000 mp,

* Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp. Tel 0729062022.(N)


Publicitate Luni, 11 mai 2009 * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 40euro/mp. Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil,deschidere 22ml,plan1, 43000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml.Pre` 20euro/mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa,plan1,8000mp, deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp .Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil,5 000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[, 2585 mp, deschidere 14ml ,acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz. Pre` 40euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 1100 mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea,3900mp,iaz. Pre`: 100000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia. Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp, deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp, deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 * Vând teren ,zona la 2,5E/mp, deschidere Centura BT,utilita`ile la 30ml.Tel 40m.Pre` 35E/mp. Tel 0729082022.(N) 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la * Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 2000E/ha. Tel 340mp,toate utilit[`ile. 0729062022.(N) Pre` 200000euro.Tel * Vând teren agricol ]n 0729082022.(N) Br[ila,500 de ha, 2000euro/ha(intabulare,cf * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, ).Tel 0729062022.(N) 3600mp,plan 2.Pre` * Vând teren ]n Z[ice\ti 9euro/mp sau parcelabil. ,37000mp, deschidere Tel 0729082022.(N) 40ml,4 euro/mp.Tel * Vând spa`iu comercial, 0729082022.(N) zona IRE cu 80mp.Pre` * Vând teren 3700mp, 100000 euro.Tel 50ml deschidere, 350 0729062022.(N) euro/mp,zona Calea * Vând spa`iu Na`ional[.Tel comercial,zona }. Traian, 0729082022.(N) 84mp.Pre` * Vând teren 300mp, 56000euro.Tel deschidere12ml,200 0729082022.(N) euro/mp,zona Calea * Vând spa`iu Na`ional[.Tel comercial,zona 0, cu 0729082022.(N) 120mp.Pre` 2000 * Vând teren, zona euro/mp.Tel Eternit[`ii, 20.000 mp, 0729062022.(N) toate utilit[`ile la 100 * Vând spa`iu euro/mp.Tel comercial,zona Plus, 0729082022.(N) 240mp.Pre` 10mild,ct, t. * Vând teren ,zona Tel 0729062022.(N) Ci\mea 2500mp,40 * Vând spa`iu euro/mp.Tel comercial,zona 0729082022.(N) Bulevard,200mp.Pre` * Vând teren, zona 1600euro/mp.Tel CET,465mp+ 0729062022.(N) construc`ie, 30euro/ mp * Vând spa`iu si 5000mp la comercial,zona 6euro/mp.Tel 0729082022.(N) Prim[verii,100mp.Pre`

1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centrul Vechi, 60 mp.Pre` 1300euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

315mp,centrul vechi. Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri (sal[ de mese,abator, apartamente, etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ 200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal,cu teren 800mp. Pre` 47000euro.Tel 0729062022.(N)

0231514450, 0748281959.(R) * Vând garaj, zona Prim[verii, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, din BCA pe teren proprietate, pre` 45.000 lei. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

* Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n * Vând spa`iu zona Leb[da \i Stejarul comercial,zona }. cu avans \i rate lunare, Traian,302mp.Pre` * Vând cas[ 100mp, dobânda 50% din 850euro/mp.Tel zona 0,cu teren 300 mp, dobânda b[ncii, pre`uri 0729062022.(N) toate utilit[`ile. Pre` negociabile. Rela`ii la 60000 euro,se poate \i ]n telefon: 0231514450, * Vând spa`iu rate. Tel 0729062022.(N) 0231514440, comercial,zona 0748281959.(R) Prim[verii,177mp.Pre` * Vând cas[ 190mp, 1600euro/mp.Tel zona Alfa Land cu teren * Vând teren 0729062022.(N) 500mp,toate intravilan. Pre`uri utilit[`ile.Pre` 80000 negociabile. Rela`ii la * Vând spa`iu euro.Tel 0729062022.(N) telefon: 0231514450, comercial,zona 0231514440, Sucevei,225mp.Pre` * Vând cas[ ]n 250000euro.Tel Boto\ani,zona central[ cu 0748281959.(R) 0729062022.(N) teren 930mp.Pre` * Vând teren 140000euro neg.Tel extravilan. Pre`uri * Vând spa`iu 0729062022.(N) negociabile. Rela`ii la comercial,zona Centru, telefon: 0231514440, 200mp.Pre` * Vând cas[,zona 0231514450, 280000euro.Tel C[t[m[r[\ti Deal, 0748281959.(R) 0729062022.(N) P+E,500mp teren. Pre` 50000euro.Tel * Zona Cucorani, casa * Vând hal[ 240mp ]n locuibila , 60mp, cu Boto\ani,toate utilit[`ile. 0729062022.(N) 1500mp teren aferent Pre` 100000 euro.Tel * Vând cas[,zona 0729062022.(N) Bulevard(100m),P+E,ct, .Pre` 65.000euro/neg. t,ap[,canalizare,foi\or,bu Tel:529120, * Vând cl[dire 0752310403, c[t[rie de var[, 600mp,zona 0, 600mp 0752310402(191) fântân[,400mp teren.Pre` neg.Tel: construi`i,teren 690 mp. * Zona Cucorani, casa 0729062022.(N) Pre` 320000euro neg.Tel locuibila, 70mp, cu * Vând spa`iu 0729062022.(N) 5800mp teren aferent. comercial,zona Pre` 40.000euro/neg. Se * Vând cas[,zona Centru,100mp, poate vinde si cu teren C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap[ mai putin . Tel:529120, renovat.Pre` ,canalizare,izola`ie 250000euro.Tel 0752310403, exterioar[,110 mp. Pre` 0729082022.(N) 0752310402(271) 53000euro.Tel * Vând cl[dire P+1, * Zona Copalau, casa 0729062022.(N) 300mp si 4000mp teren P+1 din caramida, \i * Vând cas[ ]n Str. ]n Boto\ani toate 1500mp teren aferent Plopilor cu teren, utilit[`ile.Pre` 350.000 .Pre` 30.000euro/neg. modern[.Pre`:125.000eur Tel: 529102, euro.Tel o.Tel: 0729082022.(N) 0729062022.(N) 0752310402, 0752310403(92) * Vând cas[ ]n Str. * Vând cl[dire Victoria cu teren. P+1,320mp(160 spatiu * OFERTA:Casa Pre`:71.000euro.Tel: de produc`ie) +142mp locuibila, la 10Km de cl[dire si 570mp teren ]n 0729082022.(N) Botosani, Localitatea Boto\ani.Pre` 350.000 Brehuiesti , P+M ,cu * Vând cas[ ,zona euro.Tel anexe gospodaresti noi, C.DEAL,finisaje 0729062022.(N) acces utilitati edilitare moderne,p+1,izola`ie (inclusiv fosa septica) si exterioar[,geam lemn * Vând spa`iu de 3950mp teren aferent ( stratificat,195mp+500mp productie,hal[+teren, livada si vie) 1960mp,zona Industrial[ de teren.Pre` imprejmuit cu gard nou 70000euro.Tel .Pre` 140000 euro .Pre` : 42.000euro /neg. neg.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) Tel: 529102, * Vând spa`iu comercial * Vând cas[ ,zona 0752310403, Ci\mea,teren 500mp, ,200mp, zona Ion Pilat 0752310402.(fv) casa 136mp,t,ct,ap[, .Pre` 10mild .Tel * Zona Pod de Piatra, gaz,izola`ie exterioar[, 0729062022.(N) vila P+1, suprafata tabla lindab.Pre`: * Vând spa`iu comercial 92.000euro construita 180mp, teren ,200mp, zona aferent 750mp, noua, Tel:0729082022.(N) S[venilor.Pre` 650 finisaje superioare ,acces * Vând cas[,Str. euro/mp neg.Tel la toate utilita`ile edilitare Miori`a,1200mp 0729062022.(N) .Pre` 150.000 euro/neg teren,toate utilit[`ile. Pre` sau schimb cu ap cu 3 * Vând spa`iu comercial 900000ron.Tel camere plus diferen`a ,270mp, zona Gar[.Pre` 0729082022.(N) Tel:529102, 1200 euro/mp neg.Tel 0752310402, * Vând garaj, zona 0729062022.(N) 0752310403(185) Hotel Rapsodia, * Vând cl[dire intabulat, cu surs[ de * Zona A.N.L 1100mp,centrul vechi, energie electric[ proprie, Bucovina, casa 80mp teren,cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) din c[r[mid[, pre` 15.000 batraneasca si 778mp euro. Telefon: teren aferent, deschidere * Vând cl[dire la strada 36m, utilitati 0231514440,

edilitare la limita proprieta`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona Tatari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vila P+M, termosistem la exterior, t^mplarie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde si separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafata construita la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilita`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) ;

13

com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare Pret 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp, anexe gospodare\ti si 711mp teren aferent ,in Botosani, zona industriala, acces utilitati edilitare Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106)

* Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren in supr, de 6900mp , 15cladiri anexe si o cladire industriala, pretabile * Zona industriala vila la spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: ro\u, \i 1270mp teren 275.000 euro/neg .Tel aferent .Pre` : 100.000 :0752310402.(104) euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, * Vand urgent ferma 0752310402. (842v) vegetala situata in zona limitrofa Botosani-Iasi * Zona industriala,vila .Supr.compacta de P+M la ro\u, supraf. teren=120ha, \i o cladire construita la sol 90mp, P+1, cu Supr. constr. teren aferent 1100mp, =400mp.Tel termosistem la exterior, :0752310402.(105) CT, garaj si beci .Pre`: 76.000euro/neg. Tel: * Zona Cismea, 5500 529102, 0752310403, mp teren intravilan, 0752310402. deschidere 80m, acces * Zona Comunei Corni, toate utilita`ile edilitare. spa`iu comercial si 6000 Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel putin mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403, 0752310403. 0752310402.(831) * Vand 2.211mp teren * Zona Comunei Corni intravilan ,in Comuna casa locuibila si 800mp Rachiti , front stradal teren aferent .Pre` 28.40m,acces apa 80.000 lei/neg. Tel: curenta iluminat electric 529102, 0752310403, ,drum pietruit.Pret 0752310402. 10Euro/mp ,neg.Tel: * Zona Comunei 529102, 0752310402, Rachi`i, casa locuibila \i 0752310403(210) 1150mp. Pre` :110.000 * Zona Rediu 8,500mp lei. Tel: 529102, teren extravilan, pl.II, 0752310403, acces drum de 0752310402.(743) exploatare. Pre` 3.5euro/ * Zona Costinesti mp neg.Tel:529102, Leorda casa \i 1000mp 0752310402, teren aferent . Pre` 0752310403(253) 40.000lei /neg. Tel: * Zona Rediu 50.000 529102, 0752310403, mp teren extravilan, 0752310402.(265) pl.II, acces drum de * Vând cas[ ]n Vorona exploatare .Pret2.5 cu 2000mp teren aferent Euro/mp neg.Tel: , pre` 35.000Euo/neg. 529102, 0752310402, Tel: 529102, 0752310403(253) 0752310403, * Zona Roma, 8700mp 0752310402.(677) teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` * Vând casa P+M in


Publicitate 14

Luni, 11 mai 2009

3.5euro/mp-neg. .Tel : Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum langa METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284)

* Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100)

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, apa curenta .Pre` 5euro/mp. * Zona Manastirea Doamnei 2 loturi de teren Tel: 529102, intravilane a cite 4500mp. 0752310403, 0752310402(310) Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, * Zona Tulbureni, 0752310403(243) 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i * Zona Manastirea edilitare la 300m.Pre` Doamnei , casa 1euro/mp. Tel:529102, batraneasca \i 5400mp 0752310403, teren aferent . Pre` 0752310402(310) 20.000euro-neg. Tel: 529102, 0752310402, * Zona Tulbureni, 0752310403. 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` * Zona Pod de Piatra, 14euro/mp, neg. Tel: 3750mp teren intravilan, 529102, 0752310403, acces toate utilita`ile 0752310402(134) edilitare .Pre` 20 euro/mp.Se accepta si * Zona Agafton, schimb cu apartament 6600mp, teren plus diferenta . Tel: extravilan, front stradal 529102, 0752310403, 42m.Pre` 6euro/mp. 0752310402.(594) Tel: 529102, * Zona Savenilor, 700mp 0752310403, 0752310402.(133) teren si anexa construita in 2006 .Pre` 35.000euro/ * Zona ALFALAND, neg.Tel: 529102, 12.326mp, pl II, 0752310403, deschidere 45m.Pre` 0752310402. :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, * Zona Puskin, 500mp 0752310402.(258) teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i * Zona Bucecea -Hu`ani, edilitare .Pre` 60euro/ 3,5ha teren extravilan, neg.Tel: 529102, acces utilit[`i 0752310403, edilitare.Pre` 4 euro/mp. 0752310402. Tel: 529102, 0752310403, * Urgent .470mp plus 0752310402.(374v) cale de acces teren intravilan Boto\ani zona * Vand 4700mp teren centrala, acces utilita`i extravilan, front stradal edilitare . Pre` :70Euro/ 22m cu 5euro/mp si mp neg. Tel: 529102, 12.500mp teren 0752310403, extravilan front stradal 0752310402. 40m ,cu 6euro/mp in Cucorani . Tel: * Urgent zona Lebada, 4600mp teren extravilan, 529102,0752310402, 0752310403 (29) deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: * URGENT.3loturi de 529102, 0752310403, teren intravilane a cate 0752310402. 2500mp cu deschidere 35m Cucorani .Pre` * Zona Tatari, 650mp 52.000lei/lot/negTel : teren intravilan Pre` 529102, 0752310402, 6500euro.Tel: 529102, 0752310403. 0752310403, 0752310402(92) * Zona Ora\eni Vale * Zona Tatari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel :

529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Vand urgent in Brae\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:Vand 6000 mp, teren intravilan in zona Cismea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta : Zona Rachiti, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

9 CUMP|R|RI * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan,construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * }nchiriez apartament 2 camere la vilele din bulevard complet mobilat \i separat garaj + 2 nivele. Rela`ii la telefon: 0728.914.930; 0372/310.145. (1157-7) * Ofer spre ]nchiriere apartament 2 camere semidecomandat, semimobilat, recent mobilat, zona Unirii. Rela`ii la : 0740.402.459.(1169-5) * }nchiriez apartament 2 camere,D, mobilat, str. D. Negreanu vis-avis de biserica Armean[. Telefon: 0744.837.251.(1162-2) * }nchiriez apartament 3 camere, et.1, CT,T, mobilat si utilat,zona Primaverii-\coala nr.13, avans 3 luni, 200 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 2 camere, zona Direc`ia Muncii, et.1, CT, mobilat utilat, pre` 300 euro, avans 3 luni.Telefon: 0231.513362, 0752244233. * }nchiriez apartament 3 camere, strada Marchian, et.3, decomandat, CT, 1 lun[ garan`ie, ultramodern, recent renovat, mobil[ nou[, electrocasnice noi, pre` 350 euro, o lun[ garan`ie.Telefon: 0231513362, 0752244233. * }nchiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, D, et 2, nemobilat, 150 euro/lun[, 2 luni avans. Telefon: 0231513362, 0752244233. * }nchiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, D, et 3, CT, mobilat \i utilat, 250 euro/lun[, 1lun[ avans, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233. Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* }nchiriez apartament 3 camere, Grivi`a, D, parter, CT, par`ial mobilat \i utilat, 200 euro/lun[, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez garsonier[. Telefon: 0748281959 * }nchiriez apartament 2 camere, zona Bucovina, D, et. 3, s. 77 mp, CT, T, g+f, complet mobilat, utilat, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0748281959

pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959 * }nchiriez apartament 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, nemobilat, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959

* }nchiriez apartament 2 camere, zona S[venilor, Dimitrie Negreanu, Gen. Avr[mescu,Col. V. Tomoroveanu \i Prim[verii, pre` 130150-200 eur/lun[. * }nchiriez apartament Telefon: 0231514440, 3 camere, zona Grivi`a, 0231514450, et. 3, D, nemobilat, pre` 0748281959.(R) 250 euro/lun[. Telefon: 0748281959 * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a * }nchiriez apartament cite 100mp acces tir si 2 camere, zona rampa de descarcare S[venilor, Dimitrie .Pre` 2.5 euro/mp/ luna. Negreanu, Gen. Tel:529102, Avr[mescu, Col. V. 0752310403, Tomoroveanu \i 0752310402.(663) Prim[verii, pre` 130150-200 eur/lun[. * Ofer spre inchiriere Telefon: 0748281959 100mp spa`iu comercial, parter de bloc in * Inchiriez spatii comBoto\ani, zona centrala. erciale in zone centrale Pre` 500 euro/luna, ,( Unirii, Onicescu,C.Nationala,z pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: ona Mall).Tel. 529102, 0752310403, 0741497829.(A) 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 80mp, * Ofer spre inchiriere, ap cu 4C, zona ultracenzona IRE. Tel: trala, et.3, nemobilat, 0729062022.(N) CT .Pre` 250euro/luna/ * Ofer spre ]nchiriere neg .Tel: 529102, spa`iu comercial 300 0752310403, mp,Calea Na`ional[. 0752310402. Tel:0729062022.(N) * Ofer spre inchiriere * Ofer spre ]nchiriere ap cu 2cam, par`ial spa`iu comercial mobilat, CT, zona 120mp,zona Util. Calea Nationala . Pre` Tel:0729062022.(N) :700lei/luna .Plata anticipata 3luni. Tel: 529102, * Ofer spre ]nchiriere 0752310403, spa`iu comercial 240 0752310402. mp, zona Plus, 10e/mp. Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre inchiriere 3camere, baie si * Ofer spre ]nchiriere bucatarie, acces separat hal[ 5000mp+curte la casa in zona lini\tita, betonat[ 10000mp, toate curte. Pre`: 250euro/ utilit[`ile,zona luna. Plata antici- pata Industrial[,pre` neg.Tel :3luni . Tel: 529102, 0729082022.(N) 0752310403, 0752310402. * }nchiriez garsonier[. Telefon: 0231514450, * Ofer spre inchiriere 0231514440, spa`ii pentru sediu de 0748281959 birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, * }nchiriez apartament parcare in curte.Pre` la 2 camere, zona fa`a locului Tel: Bucovina, D, et. 3, s. 529102, 0752310403, 77 mp, CT, T, g+f, complet mobilat, utilat, 0752310402.

* Solicit pentru inchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând tractor U.650. M+plug, bun[ func`ionare, 950011000 RON. Telefon: 0751.803.814.(1097-1) * Vând OPEL ASTRA, 1,7 DTI, 2002, caravan alb. Telefon: 0744.978.972.(1151-1)

V+NZ|RI * Vând ma\in[ surfilat (triploc), 0231.619.063; 0753.410.974.(1165-3) * Vând B.C.U. diferite dimensiuni. Pre`uri negociabile. Efectu[m transport local \i na`ional. Telefon: 0746.436.814; 0744.978.972.(1150-1) * Vand scaun stomatologic in buna stare de functionare. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R) * Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

PREST|RI SERVICII * BIROU DE CREDITE * Acord[m credite \i persoanelor cu venituri modeste; * Credite nevoi personale, imobiliare, ipotecare; * Credite pentru cump[rarea de locuin`e; * Credite auto, refinan`[ri; Telefon: 0231/514.450; 0751966830; 0748281959.(A) * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Tel: 0745.888.519. (26)

ANGAJ|RI * S.C. angajeaz[ gestionar bar. Rela`ii la telefon: 0742.343.511,]ntre orele 8-17.(1167-2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Luni, 11 mai 2009

Elena B[sescu i-a d[ruit unui b[trân „un scaun electric” O promisiune trebuie respectat[! A\a s-a gândit Elena B[sescu (foto) atunci când a venit la Azilul de B[trâni din Suseni Gorj, unde i-a d[ruit unui b[trân, din partea mamei ei, un scaun cu rotile, electric. Totu\i, exprimarea Elenei B[sescu las[ de dorit. Aceasta a zis c[ ]i va d[rui b[trânului „un scaun electric“. Aflat[ ]n drum spre Petro\ani, unde urma s[-\i ]nceap[ campania electoral[ pentru alegerile

europarlamentare, Elena B[sescu a f[cut o scurt[ oprire ]n Suseni. S-a gândit s[ onoreze promisiunea f[cut[ de mama ei, Maria B[sescu, ]n urm[ cu dou[ luni. „Mama mea a f[cut o vizit[ ]n luna martie \i i-a promis unui domn de vârsta bunicului meu c[ o s[-i aduc[ un scaun electric. |i dac[ eram ]n drum spre Petro\ani, i l-am adus din partea mamei mele“, a spus Elena B[sescu. „

Dup[ ce sâmb[ta trecut[ Miron Cozma s-a logodit la Mân[stirea Lainici, din Defileul Jiului, cu iubita sa, avocata Monica Ionescu, cei doi au devenit un cuplu oficial ]n fa`a statului român. Cei au spus „Da“ la prim[ria din Voluntari, urmând ca, dup[ ceremonie, s[ s[rb[toreasc[ evenimentul ]mpreun[ cu prietenii apropia`i \i familia la un restaurant din Ploie\ti. La ceremonia de la prim[rie, Cozma a spus c[ nu are bani s[ fac[ nunt[. Chiar dac[ ]\i vor petrece restul vie`ii ]mpreun[, la ]nceput rela`ia dintre ei a fost strict profesional[. „Eu sunt avocat[ \i Cozma e clientul biroului nostru de avocatur[, a\a ne-am cunoscut“, a declarat Monica Ionescu. Luceaf[rul Huilei a cucerit-o ]ns[ la fel cum a f[cut \i cu celelalte iubite ale sale. I-a scris poezii de dragoste! „

Melodii precum „Ga\ca mea” sau „Razna”, ]n interpretarea Hi-Q, ]nc[ r[sun[ la petreceri, nun`i, anivers[ri, cumetrii, dar numai „pe band[”, pentru c[ solista trupei a plecat de mai

Invitat[ sâmb[t[ la emisiunea lui C[t[lin M[ru`[, Moni Columbeanu (foto) n-a sc[pat de predic`iile lui Carmen Harra. Potrivit acesteia, vedeta va mai avea doi copii \i c[ se va c[s[tori cu un b[rbat ]nalt \i frumos, pe care ]l \tie deja, dar cu care nu are ]nc[ o rela`ie. La auzul ve\tii c[ ]l cunoa\te pe respectiv, Monica s-a mirat \i a spus c[ "probabil c[ dac[ se uita la emisiune, so`ul meu va intra

Diminea`a v[ lipse\te sim`ul practic \i v[ irosi`i energia. Colegii v[ ]n`eleg \i ]ncearc[ s[ v[ ajute. Fi`i prudent. Nu refuza`i ajutorul celor din jur!

zero. |i-a reluat studiile ]ntr-o `ar[ str[in[, unde nu i se vor mai cere „autografe” decât pe actele oficiale, unde lumea n-o cunoa\te ca pe Nicoleta de la Hi-Q, ci drept studenta str[in[

s[pt[mânale prev[zute de sistemul de ]nv[`[mânt american, unde matematica \i istoria sunt obligatorii, indiferent de domeniul de studiu ales. „

Luni, 11 mai

06.30 - 07.00 Retrospectiva s[pt[mânii (r) 07.00 - 09.00 Tele M'atinal (r), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista Presei, Calendarul Zilei, Horoscop (d) 09.40 - 10.30 Boto\anii ]n direct! (r) 10.30 - 11.30 TIRIGONG (r) 11.30 - 12.30 Miss Preuniversitaria (r) 12.30 - 13.00 Jurnal de c[l[torie (r) 13.00 - 14.00 Videoclipuri 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (d) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Boto\anii ]n direct! (r) 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Top Sport (d),

emisiune realizat[ de Gabriela Erdic. 18.00 - 18.45 |tirile Tele'M Boto\ani, Sport, Meteo (d) 18.45 - 19.30 Videoclipuri 19.30 - 20.00 Teleshoping 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 22.00 Interviul s[pt[mânii, emisiune realizat[ de Sorin Andronache. Invitat: Andrei Carda\, doctor ]n istorie. 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.30 - 00.00 Taverna lui Radu (d), emisiune de divertisment realizat[ de Cristian Cost[chel. 00.00 - 01.00 Videoclipuri 01.00 - 01.45 |tirile Tele'M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M'atinal (r)

miaz[, s-ar putea s[ primi`i o sum[ important[ de bani de la o persoan[ mai ]n vârst[ din familie. Sunt \anse s[ vi se propun[ o colaborare, dar v[ sf[tuim s[ nu v[ pripi`i.

L Scorpion Ave`i tendin`a s[ fi`i idealist \i s[ crede`i c[ pute`i rezolva totul, foarte u\or. Fi`i mai realist, ca s[ nu ave`i surprize nepl[cute! Nu ]ncerca`i s[ v[ impune`i punctul de vedere!

M S\get\tor S-ar putea s[ fi`i dezam[git, pentru c[ o ]ntâlnire de afaceri nu decurge cum a`i fi vrut. Nu este o zi prea bun[ pentru afaceri, dar pute`i petrece clipe pl[cute al[turi de persoan[ iubit[.

G Gemeni

Incredibil, dar... cât se poate de adev[rat. Un cuplu de români \i-a uitat copilul pe o autostrad[ din Elve`ia, potrivit Le Temps. Dup[ ce au parcurs 80 de kilometri, p[rin`ii uituci \i-au adus aminte c[ ceva nu iese la socoteal[. Feti`a, ]n vârst[ de cinci ani, a a\teptat cuminte timp de trei ore, ]n spa`iul de parcare de pe marginea autostr[zii, unde fusese uitat[ de p[rin`i, relateaz[ presa elve`ian[. Familia c[l[torea ]ntr-o fur- mân[ mai are al`i doi copii tact vizual cu copiii, ace\tia gonet[. }n afar[ de feti`a de mici, de un an \i trei ani. Româ- fiind ]n partea din spatele furcinci ani, cuplul de origine ro- nii au sus`inut c[ nu aveau con- gonetei. „

]n panic[". Pe lâng[ prezicerea divor`ului de Irinel, Carmen i-a spus vedetei c[ va mai avea doi copii, dintre care un b[ie`el, dar nu cu actualul ei so`, miliardarul Irinel Columbeanu. C[t[lin M[ru`[ a ]ntrebat-o pe Carmen Harra dac[ Monica i-a fost fidel[ so`ului \i, dup[ câteva ezit[ri \i interven`ii ale fotomodelului, prezic[toarea a spus c[ "o v[d fidel[ so`ului ei, cel pu`in pân[ la punctul acesta". „

E Berbec

Vi se modific[ programul pe nea\teptate, dar schimb[rile sunt de bun augur. Ave`i \ansa s[ face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ cu experien`[, care v[ ajut[ ]ntr-o afacere. Evita`i specula`iile financiare!

Un cuplu de români \i-a uitat feti`a pe o autostrad[ din Elve`ia

Moni Columbeanu va avea un b[ie`el, dar nu cu Irinel

Horoscop

F Taur

Nicoleta, ex Hi-Q, student[ ]n California Miron Nicoleta Dr[gan a l[sat ]n bine de un an ]n SUA, pentru de la Psihologie. Nicoleta a celebritatea ob`inut[ ca studii. A ignorat zicala „Decât preferat s[ se pun[ din nou cu Cozma s-a urm[ artist[ \i s-a mutat tocmai ]n coda\ la ora\, mai bine-n satul burta pe carte \i a trecut Statele Unite, ]n California, t[u frunta\”, pentru c[ nu-i muzica pe „stand by”. }nva`[ ]nsurat pentru a studia psihologia. este fric[ s[ porneasc[ de la con\tiincios pentru examenele

15

S[ nu ]ncepe`i activit[`i noi ast[zi, pentru c[ pute`i s[ v[ lovi`i de obstacole neprev[zute. De diminea`[ s-ar putea s[ v[ ]ncurce planurile câteva drumuri scurte, pe care nu le pute`i evita. Amâna`i ac- N Capricorn tivit[`ile dificile! De\i ave`i mult[ treab[, ar fi bine s[ mai reduce`i ritmul ]n care munci`i. }n prima parte a zilei, sunH Rac De diminea`[ sunte`i hipersensibil te`i tentat s[ cheltui`i cam mult. \i agitat, nu v[ sim`i`i ]n apele dum- }ncerca`i s[ fi`i mai prudent! Face`i neavoastr[. S[ nu lua`i decizii impor- cuno\tin`[ cu o persoan[ deosebit[, tante, pentru c[ nu ave`i un contact care poate intra ]n via`a dumneaprea bun cu realitatea. Evita`i dis- voastr[ sentimental[. cu`iile ]n contradictoriu cu cei din jur!

O V\rs\tor

I Leu S-ar putea ca ]n prima parte a zilei s[ ave`i mici probleme ]n c[min. Un gest tandru sau o vorba bun[ v[ pot ajuta s[ evita`i o ceart[. Financiar nu sta`i prea bine, dar fi`i optimist! Banii vor ap[rea când ve`i avea nevoie.

V[ recomand[m s[ nu ]ncepe`i activit[`i noi, pentru c[ ave`i tendin`a s[ v[ gr[bi`i. Ast[zi sunte`i cu capul ]n nori \i risca`i s[ neglija`i problemele importante. Ar fi bine s[ v[ face`i o lista de priorit[`i. }ncerca`i s[ v[ organiza`i cât mai bine timpul!

J Fecioar\

P Pe[ti

Diminea`a sunte`i obosit \i confuz, cu un sim` practic sc[zut. Evita`i s[ lua`i decizii importante! S[ v[ odihni`i mai mult \i s[ v[ limita`i la activit[`i de rutin[.

De\i cei din jur nu prea v[ apreciaz[ ideile la adev[rat[ lor valoare, nu este cazul s[ v[ indispune`i. V[ recomand[m s[ nu semna`i documente oficiale \i s[ nu ]ncepe`i afaceri. Pute`i avea mari K Balan]\ satisfac`ii pe plan sentimental \i ]n Zi favorabil[ ]ntâlnirilor cu prie- rela`iile cu persoanele mai ]n tenii \i cu persoana iubit[. Dup[-a- vârst[.

Bancul zilei MARELE ZID CHINEZESC Un român \i un ungur se duc la pescuit, dup[ ceva vreme unul prinde pe\ti\orul auriu. - L[sa`i-m[ ]napoi \i v[ ]ndeplinesc la fiecare câte o dorin`[. Primul ]ncepe ungurul: - B[ Pe\ti\orule, cuno\ti Marele Zid Chinezesc? - Da...

- Ia-l \i ]nconjoar[ Ungaria cu el s[ nu mai calce nici un român pe acolo. Ia pe\ti\orul zidul \i imediat ]nconjoar[ toat[ Ungaria. Vine rândul românului s[-i ceara ceva: - Pe\ti\orule, Marele Zid Chinezesc are ferestre? - Nu. - Are u\i? - Nu. - Atunci umple-l cu ap[!

O RE~ET{ PE ZI CASTRAVECIORI DE VAR{ Ingrediente: castraveciori nu prea mari, frunze de vi\in, m[rar uscat, ardei iute, frunz[ de dafin, sare, ap[. Mod de preparare: Alege`i castraveciori nu prea mari, t[ia`i-le capetele \i cresta`i-i pân[ la jum[tate ]n patru, ca s[ se acreasc[ mai repede. Pune`i pe fundul borcanului frunze de vi\in \i m[rar uscat. A\eza`i castrave`ii bine ]ndesa`i. Ad[uga`i ardei iute printre ei \i frunze de dafin. Turna`i ap[ rece amestecat[

dinainte cu sare (1 lingur[ sare la 1l ap[). `ine`i borcanul la semiumbr[, nu ]n soare direct, acoperit cu o farfurie. Nu se leag[ borcanul cu celofan. }n 6 - 7 zile sunt gata. Dac[ ]i vre`i mai repede, pune`i peste castrave`i saramur[ cald[ \i a\eza`i deasupra o buc[`ic[ de pâine.


CMYK

Eveniment 16

Luni, 11 mai 2009

|omajul ia amploare Num[rul boto\[nenilor care nu au loc de munc[ cre\te ]n fiecare lun[. Acest fapt este constatat ]n baza de date a Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[. De\i la finele lunii aprilie a fost organizat[ \i Bursa General[ a locurilor de munc[, ofertele prezentate de agen`ii economici nu au reu\it s[ acopere num[rul \omerilor. Reprezentan`ii Agen`iei sus`in c[ o situa`ie real[ a locurilor ocupate la Burs[ o vor avea la finalul acestei luni. La finalul lunii aprilie, num[rul \omerilor a fost ]n cre\tere cu o sut[ de persoane fa`[ de luna martie. Astfel, num[rul total al boto\[nenilor f[r[ loc de munc[ la finele lunii aprilie este de 8.616 persoane, dintre care 2.898 sunt femei. Cei mai mul`i \omeri sunt ]n eviden`a

Agen`iei f[r[ a beneficia de indemniza`ii de \omaj. Astfel, peste 4.700 de persoane nu primesc niciun drept b[nesc, ]n timp ce 3.844 beneficiaz[ de indemniza`ie de \omaj. La nivelul municipiului Boto\ani sunt 2001 \omeri, dintre care 1.548 beneficiaz[ de indemniza`ii de \omaj, ]n timp ce la

Dorohoi sunt ]nregistra`i 592 de \omeri. Cele mai pu`ine persoane f[r[ un loc de munc[ sunt ]nregistrate la Agen`iile locale din S[veni, 82 de \omeri, \i la Bucecea - 67 de \omeri. Cele mai multe persoane f[r[ loc de munc[ au ]ntre 30 \i 39 de ani, respectiv 2.273 \omeri, dar \i cele trecute de

40 de ani, din categoria de vârst[ 40 - 49 de ani, respectiv 2418 \omeri. Un num[r ridicat de persoane f[r[ loc de munc[ este ]nregistrat \i la categoria de vârst[ 50 - 55 de ani, respectiv 1.623 de persoane. Rata \omajului ]n luna februarie a fost de 4,8%. (Petronela Rotariu)

Sindicali\tii BNS boto\[neni, la protest ]n Capital[

UTILE

Membrii boto\[neni ai Blocului Na`ional Sindical (BNS) vor participa la ac`iunea de protest din 14 mai din Bucure\ti. Lipsa locurilor de munc[, sc[derea puterii de cump[rare a salariilor, crearea unui sistem unitar de securitate social[ sunt doar câteva dintre nemul`umirile liderilor BNS. „Pân[ acum am discutat cu o parte dintre liderii jude`eni, urmând ca pân[ vineri s[ discut[m \i cu ceilal`i. La mitingul din Capital[ vom merge

4,1380 lei

cu circa 50 de sindicali\ti din Boto\ani. Nemul`umirile noastre vizeaz[ lipsa locurilor de munc[ dar \i neputin`a salaria`ilor ]n fa`a pre`urilor actuale”, a declarat Vasile Chiru, liderul BNS Boto\ani. La aceast[ dat[, la filiala jude`ean[ BNS sunt afiliate 12 sindicate cu aproximativ 2.000 de membrii. „Reprezentan`ii Guvernului refuz[ s[ stabileasc[ un plan concret de m[suri menite s[ stopeze efectele crizei economice.

3,0886 lei

La nivelul jude`ului Boto\ani salaria`ii se confrunt[ cu concedieri ]n mas[ iar situa`ia este agravat[ \i de faptul c[ pe peri-

oada de \omaj ace\tia nu pot tr[i decent din banii pe care ]i primesc”, a spus Vasile Chiru. (Petronela Rotariu)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 11 L Sf. Sfin`it Mc. Mochie, Acachie \i Dioscur; Sf. Metodie \i Chiril, apostolii slavilor 12 M + Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului; Sf. Gherman, Patriarhul Constantinopolelui

Ziua: 270C

Noaptea: 120C

Prim[ria S[veni, ]n pragul execut[rii silite Prim[ria din S[veni ar putea fi executat[ silit, din cauza unei datorii de aproape jum[tate de miliard de lei c[tre Sistemul de Gospod[rire a Apelor. Administra`ia local[ din S[veni este obligat[ de instan`[ s[ pl[teasc[ suma datorat[ care reprezint[ apa brut[ luat[ din Iazul Negreni pentru a fi livrat[ popula`iei. Datoria provine din urm[ cu câ`iva ani, când apa rece ]n S[veni era distribuit[ de societatea Conacet care apar`inea Consiliului Local. Dup[ ce re`eaua a fost preluat[ de Apa Grup,

datoriile au fost ]mp[r`ite ]ntre Prim[ria S[veni \i noul furnizor de ap[. Pentru c[ Prim[ria nu \i-a achitat obliga`iile, Sistemul de Gospod[rire a Apelor a ac`ionat-o ]n instan`[. Procesul a fost câ\tigat, iar acum urmeaz[ executarea silit[. Primarul de S[veni, Relu Târzioru, sus`ine c[ nu \tie c[ are datorii la Sistemul de Gospod[rire a Apelor. Sistemul de Gospod[rire a Apelor livreaz[ apa brut[ pentru Apa Grup. Sursele de ap[ sunt fie râul Siret, fie iazul Negreni. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Evenimentul de Botosani nr.1326  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you