Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 101 (1322) • Miercuri, 6 mai 2009 • 16 pagini

Scuter intrat ]ntr-un grup de copii

O feti`[ ]n vârst[ de 11 ani, din comuna Santa Mare, a ajuns ieri la spital ]n stare grav[, dup[ ce a fost victima unui accident rutier, copila fiind izbit[ ]n plin de scuterul condus de un b[rbat care a pierdut

controlul mijlocului de transport din cauza vitezei. Tân[rul, furat de be`ia vitezei, nu are atestatul necesar pentru a conduce un moped pe drumurile publice.

Pagina 16

|oferii au sc[pat de radarele fixe Pagina 4

Gaf[ a Ministerului S[n[t[`ii:

Directorul Szente, demis postmortem La trei s[pt[mâni de la trecerea ]n nefiin`[ a medicului Ladislau Szente, conducerea Ministerului S[n[t[`ii l-a trecut pe acesta pe lista directorilor de spital demi\i. Asta, de\i la Ministerul S[n[t[`ii s-a ]naintat o adres[, din partea Direc`iei de S[n[tate Public[, prin care se solicita ca Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie Boto\ani s[ ]i poarte numele medicului Szente, care \i-a dedicat mai bine de zece ani din via`[ pentru administrarea acestei unit[`i medicale. Pagina 5

Femeie ]necat[ ]ntr-o latrin[ Sfâr\it cumplit pentru o femeie ]n vârst[ de 54 de ani, din satul Zl[tunoaia, comuna Lunca, care a murit ]n groapa unei latrine, trupul s[u fiind scos de pompieri din materiile fecale. Mai mult, trupul femeii a stat ]n WC dou[ zile f[r[ ca nimeni s[ \tie ce s-a ]ntâmplat.

Pagina 3


Eveniment 2

Miercuri, 6 mai 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Parabola corup`iei La prima vedere Corup`ia pare un personaj de poveste, mai bine zis desprins din basmele noastre populare, ]n cei aproape dou[ decenii de democra`ie a crescut mai ceva decât ]n America ]n dou[ sute de ani. Fizionomia ei este foarte interesant[, jum[tate poate fi v[zut[ cu ochiul liber, iar cealalt[ jum[tate este ]n subteran[ \i foarte rar este detectat[ de c[tre speciali\ti \i expus[ vederii, mai bine zis de c[tre oamenii din pres[, c[ cei care sunt pl[ti`i s[ ne-o ]nf[`i\eze ]ntreag[ \i s-o pun[ la stâlpul infamiei, de cele mai multe ori se confund[ cu ea sau ]i fac curte. Aduce`i-v[ aminte de procurori care au f[cut sau ]nc[ ]i mai fac cu ochiul, sau de mini\tri care au coafat-o, au rimelat-o \i-au trata-o cu caltabo\ \i palinc[. Dac[ o sim`i`i prin preajm[ s[ te fere\ti de ea ca de Satan[, n-are coarne dar are pe „un vino ]ncoace” molipsitor, ]n dou[ trei secunde te scurtcircuiteaz[ din cap pân[-n picioare, ce mai, te d[ gata cu nurii ei. Tare mul`i feciori au picat ]n p[cat din cauza ei, bine le-a fost o bun[ bucat[ de timp, sau sim`it ca-n al noule cer, am impresia c[ odat[ cu furtuna din fotbal, le cam tremur[ \i lor chilo`ii. Bine, bine, am vorbit despre ea pân[ acum la modul general \i u\or fantomatic, ar fi cazul s[-i schi`ez \i-un portret robot. Are o ]nf[`i\are androgin[, este de genul feminin dar toate tr[s[turile ]i sunt masculinizate, la forma fe`ei este leit Adrian N[stase, cu nasul ]n vânt, cu ochi negri \i ageri ca de viezure, oricând preg[ti`i s[ te duc[-n eroare, cu zâmbet perfid, cu sprâncenele arcuiter, permanent pensate, cu buze ro\ii, c[rnoase \i expresive preg[tite s[ te mint[ cu neru\inare, numai obr[jorii ]i sunt rozalii, mo\teni`i de la \obolanul Hrebenciuc. P[rul ]i este ]nspicat \i m[t[sos ca al pseudoliberalului Dinu Patriciu. Are un gât cam gros raportat la dimensiunile fe`ei, e un amestec de Blaga cu Mitrea, mânu`ile ]i sunt fine, cu degete sub`iri \i delicate predispuse s[ se furi\eze prin banii publici. Da, picioarele ]i sunt cele care fac to`i banii, au o frumuse`e aparte, o piele alb[ \i str[lucitoare, de câte ori le prive\ti `i se lipesc ochii ca ni\te ab`ibilduri de ele. Ce mai, e Elena Udrea rupt[ buc[`ic[! Se pare c[ nu-i are la suflet pe oamenii din fotbal, a ]nceput s[-i t[v[leasc[ prin tribunale, l-a luat mai ]ntâi pe oierul de Gigi Becali \i-a continuat cu birjarul de Cornel Penescu. Sunt convins c[ vor urma \i al`ii.

Carbonizat ]ntr-o barac[ la Hudum O persoan[ a c[rei identitate urmeaz[ s[ fie stabilit[ ulterior de poli`i\ti a ars de vie ]n noaptea de luni spre mar`i, ]ntro barac[ situat[ pe raza localit[`ii Hudum. Apelul la 112 a fost f[cut de c[tre o persoan[ care a observat fl[c[rile uria\e ]ntr-o gospod[rie din sat, apar`inând lui Constantin P. Dou[ echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani s-au deplasat la locul indicat \i au constatat c[ ardea o construc`ie din lemn. Dup[ ce au stins focul pompierii \i-au dat seama c[ o persoan[ a murit ars[ ]n acea construc`ie. „Din cauza drumului greu accesibil autospecialele nu au reu\it s[ ajung[ pân[ la locuin`a ]n fl[c[ri, astfel c[ pompierii au realizat un dispozitiv de 120 de metri (au fost ]ntinse furtunuri pe o lungime de 120 de metri de la autospeciale pân[ la locul interven`iei). Cu toate impedimentele, s-a reu\it lichidarea incendiului ]n mai pu`in de 20 de minute, ]nainte ca acesta s[ se extind[ la propriet[`ile ]nvecinate. }n timpul ac`iunii de ]nl[-

turare a efectelor incendiului, pompierii au descoperit ]n interiorul locuin`ei o persoan[ carbonizat[ complet. Identitatea persoanei urmeaz[ a fi stabilit[ de poli`i\ti”, a precizat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ Boto\ani. }n

270 de pachete de `ig[ri au fost descoperite ]n noaptea de duminic[ spre luni. O patrul[ mixt[ dintr-un poli`ist din cadrul Postului de Poli`ie Cânde\ti \i un poli`ist de frontier[ din cadrul IJPF Boto\ani-sectorul Dorohoi a oprit pentru control autoturismul condus Constantin M., de 49 de ani, din ora\ul Darabani. Pe bancheta din spate, ambalate ]ntr-un sac, se aflau `ig[rile de provenien`[ Ucraina, conduc[torul auto neavând documente legale de provenien`[ pentru acestea, spunând c[ le-a procurat de la diferite persoane ]ntr-o benzin[rie din ora\ul Siret, jude-

`ul Suceava. „Fa`[ de M. Constantin s-a dispus sanc`ionarea contraven`ional[ conform Legii nr. 12/1990 care reglementeaz[ activit[`ile comerciale ilicite, ]ntreaga cantitate de `ig[ri identificat[ fiind confiscat[”, a declarat Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani. „

LOVIT{ DE UN MOPED PE TRECEREA DE PIETONI Trecerile pentru pietoni par s[ nu ]i mai `in[ pe pietoni la ad[post de accidente. Pericolul pânde\te \i pe zebr[, atunci când neaten`ia pune st[pânire pe pietoni sau \oferi. Un accident s-a produs luni,

or[, echipa operativ[ constituit[ ]n cauz[ efectueaz[ cercet[ri pentru stabilirea identit[`ii cadavrului cât \i a cauzelor care au generat incendiul”, a declarat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Femeie de 110 kilograme, transportat[ la ambulan`[ de pompieri O femeie din Boto\ani, aflat[ ]n stare grav[, a fost transportat[ luni cu ajutorul pompierilor pân[ la ambulan`[ pentru c[ bolnava, care era supraponderal[, locuia la etajul patru al unui bloc. }n urma interven`iei

pompierilor, Paraschiva F., ]n vârst[ de 71 de ani, a ajuns la spital ]n timp util pentru a i se acorda ]ngrijiri medicale de specialitate, altfel via`a fiindu-i pus[ ]n pericol. Pompierii au fost chema`i de c[tre medicii de

Infrac`ional... pe scurt DRUM T{IAT ~IG{RILOR DE CONTRABAND{

urma cercet[rilor efectuate, pompierii au stabilit c[ incendiul a fost provocat cel mai probabil de o lumânare l[sat[ aprins[ lâng[ materiale combustibile. S-a deschis o anchet[ ]n acest caz pentru a se stabili identitatea persoanei \i condi`iile ]n care acea persoan[ \i-a pierdut via`a. „La aceast[

]n jurul orei 16.00, pe strada Grivi`a, când o femeie care trecea strada pe marcaj pietonal, a fost lovit[ u\or de un moped. Conduc[torul acestuia, C[t[lin B., de 22 de ani, din satul Mihail Kog[lniceanu, comuna Co`u\ca, nu ia acordat prioritate Marcelei U., de 35 de ani, din ora\ul S[veni, accidentând-o. Femeia a fost internat[ la Spitalul Jude`ean Boto\ani pentru investiga`ii medicale, stabilindu-se c[ nu a suferit leziuni osoase. Conduc[torul mopedului va fi cercetat pentru v[t[mare corporal[ din culp[, „cauza urmând a fi solu`ionat[ procedural ]n func`ie de pozi`ia procesual[ a victimei \i de num[rul de zile de ]ngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor ce i-au

fost produse”, a declarat Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani. }n aceea\i zi, dar la ora 22.13, un alt moped a fost implicat ]ntr-un accident produs ]n municipiul Boto\ani. Paul T., de 18 ani, a ap[sat prea tare pedala de accelera`ie, a pierdut controlul mopedului \i a intrat ]n coliziune cu autoturismul lui Simion H., de 33 de ani, din satul Stânce\ti, comuna Mihai Eminescu, parcat regulamentar pe partea dreapt[. De\i purta casc[ de protec`ie, conduc[torul mopedului a suferit leziuni \i traumatisme, fiind internat la Spitalul de Jude`ean pentru ]ngrijiri medicale. Atât tân[rul accidentat, cât \i \oferul autoturismului au fost testa`i alcoolscopic, rezultat fiind negativ. „

pe ambulan`[ care nu reu\eau s[ o ridice din pat pe femeie pentru c[ avea o greutate de aproximativ 110 kilograme. Cu ajutorul unei t[rgi metalice pompierii au transportat-o pe femeie din apartamentul situat

la etajul IV al blocului de pe strada Calea Na`ional[, pân[ la ambulan`a care a\tepta ]n fa`a imobilului. }n cele din urm[, femeia a ajuns la spital, beneficiind de ]ngrijiri medicale ]n timp util. (D[nu` Rotariu)

Cinematografe preluate de municipalitate Municipalitatea va prelua ]n administrare Cinematografele Unirea \i Luceaf[rul pân[ la ]nceputul lunii iunie. Anun`ul a fost f[cut de primarul C[t[lin Flutur, care a declarat c[ ]n prezent se fac demersurile necesare ]n vederea acestui transfer. Protocolul privind transferul cinematografului va fi asumat printr-un proiect de hot[râre de Consiliu Local. Odat[ cu transferul s[lii de cinema, Consiliul Local va prelua bunurile mobile \i imobile, precum \i personalul angajat. Trecerea Cinematografului din administrarea România Film ]n

administrarea Consiliului Local se va face ]n baza legii privind cinematografia, din anul 2008. Executivul prim[riei inten`ioneaz[ s[ atribuie spa`iul de la Cinematograful Unirea Filarmonicii din Boto\ani, care actualmente ]\i desf[\oar[ activitatea cu chirie ]n cadrul Casei de Cultur[ a Sindicatelor. }n Cinematograful Unirea nu s-au mai f[cut investi`ii de 20 de ani. Alte dou[ cinematografie din jude`ul Boto\ani vor fi preluate de administra`iile locale. Este vorba de cinematografele din S[veni \i |tef[ne\ti. (L[cr[mioara Lupa\cu)


Eveniment Miercuri, 6 mai 2009

Femeie g[sit[ moart[ ]ntr-o latrin[ Sfâr\it cumplit pentru o femeie ]n vârst[ de 54 de ani, din satul Zl[tunoaia, comuna Lunca, care a murit ]n groapa unei latrine, trupul s[u fiind scos de pompieri din materiile fecale. Mai mult, trupul femeii a stat ]n WC dou[ zile f[r[ ca nimeni s[ \tie ce s-a ]ntâmplat. Veronia M. a murit dup[ ce a participat la un botez. A venit s[ petreac[ cu s[tenii \i nimic nu anun`a tragedia. }ntâmplarea a avut loc ]n curtea c[minului cultural din localitate, unde este amenajat un bar, petrecerea fiind organizat[ ]n acel spa`iu. Dup[ ce a consumat b[uturi alcoolice, femeia s-a dus la WC. Aici s-a dezechilibrat \i a c[zut ]n groap[. Se b[nuie\te c[ din cauza b[uturilor alcoolice consumate la evenimentul unde era invitat[, femeia ar fi c[zut ]n groap[. Nu se \tie dac[ i s-a f[cut r[u \i nimeni nu \i-a f[cut probleme de dispari`ia ei ]n primele ore. De fapt, nimeni nu

a b[nuit ce i s-a ]ntâmplat. „Ieri sear[, ]n jurul orei 20.30, un tân[r ]n vârst[ de 24 de ani, din Zl[tunoia, a sesizat c[ ]n interiorul unei haznale de la un bar din localitate se afl[ cadavrul unei persoane. La fa`a locului sau deplasat poli`i\tii din comun[ \i lucr[tori ai Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ care au ridicat cadavrul. Din primele cercet[ri s-a stabilit c[ trupul apar`ine unei femei de 54 de ani, din aceea\i localitate.

Cercet[rile efectuate ]n cauz[ au stabilit c[ pe 3 mai femeia a participat la un botez care a fost organizat ]n incinta acelui bar, unde a consumat ]n exces b[uturi alcoolice, iar ]n jurul orelor 17.00 s-a ridicat de la mas[ \i a plecat f[r[ a mai reveni. Cu toate c[ de pe data de 3 mai so`ul nu \i-a mai v[zut so`ia, acesta nu a semnalizat dispari`ia la organele de poli`ie, precizând c[ pe fondul consumului de alcool, so`ia sa obi\nuia ]n

repetate rânduri s[ plece de acas[ perioade mai mari de timp, ]n care locuia fie la copii, fie la alte rude, dup[ care revenea la domiciliu” a precizat Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Poli`i\tii au fost nevoi`i s[ cear[ ajutorul pompierilor pentru scoaterea trupului femeii din latrin[. „Veronia M., de 54 de ani, din satul Zl[tunoaia a fost descoperit[ ]ntâmpl[tor de un cet[`ean care s-a dus la WC. Pozi`ia ]n care se afla nu le-a permis localnicilor s[ o scoat[ la suprafa`[. Cu ajutorul a dou[ c[ngi, pompierii au reu\it s[ o scoat[ din latrin[. Interven`ia a durat jum[tate de or[”, a men`ionat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ Boto\ani. Cauzele exacte ale decesului femeii vor fi stabilite de medicul legist. „La examinarea exterioar[ a cadavrului nu au fost constatate semne vizibile de violen`[, dar pentru stabilirea cauzelor decesului am dispus efectuarea necropsiei, urmând ca ]n func`ie de concluziile medico legale s[ dispunem m[suri procedurale”, a mai spus Manuela Ieremie. (D[nu` Rotariu)

3

Decizia final[ privind greva ]n Educa`ie se ia ast[zi }n dup[ amiaza primei zile a acestei s[pt[mâni, p[rin`ii elevilor boto\[neni au ]nro\it linia telefonic[ la al c[rei cap[t se afl[ Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J). }ncepând de luni dup[ amiaz[, pân[ seara la ora 21,00, ace\tia au solicitat informa`ii dac[ greva se `ine sau nu ]n \colile boto\[nene, ]n ciuda faptului c[ pe multe din posturile de televiziune subiectul principal al dezbaterilor era legat de decizia de suspendare a grevei ]n ]nv[`[mânt. Ieri, de\i ]n unele unit[`i \colare din `ar[ prezen`a a fost una sc[zut[, ]n \colile din Boto\ani elevii au venit la ore. Ada Macovei, inspector \colar general al I|J a men`ionat c[ prezen`a la ore a fost una normal[, chiar dac[ ]nainte cu o zi, când au plecat din clase, cadrele didactice le-au spus c[ mar`i va fi grev[. Majoritatea elevilor au fost la ore ieri, ]n ciuda confuziei create luni, de anun`ata grev[ general[ a profesorilor,

care a fost, ]n cele din urm[, suspendat[. „Nu avem anun`ate cazuri de chiul al elevilor. Luni sear[, pân[ la 21.00, cât am stat la Inspectorat, p[rin`ii ]nc[ sunau s[ se intereseze dac[ a doua zi se fac ore”, a spus Ada Macovei. }n cursul zilei de ieri, la nivel central, reprezentan`ii confedera`iilor sindicale din Educa`ie au semnat un protocol cu Ecaterina Andronescu, ministrul Educa`iei, privind rezolvarea revendic[rilor, ]ns[ decizia final[ privind greva general[ va fi luat[ azi, la \edin`a comun[ a birourilor executive ale celor patru federa`ii. }n protocol se men`ioneaz[ c[ salariile \i sporurile personalului din ]nv[`[mânt vor r[mâne nemodificate, nu vor fi schimbate nici normele didactice \i nu vor fi disponibiliz[ri, iar asta inclusiv ]n rândul directorilor unit[`ilor de ]nv[`[mânt. (Petronela Rotariu)

Datorie de dou[ Solu`ie ]n regim de urgen`[ pentru salariile de la Protec`ia Copilului milioane de euro stins[ cu un schelet de cl[dire Adunarea General[ a Ac`ionarilor \i Consiliul de Administra`ie al Apa Grup SA au decis s[ cedeze proprietatea asupra scheletului de cl[dire de lâng[ Parcul Mihai Eminescu ]n favoarea Prim[riei municipiului Boto\ani. Astfel, Apa Grup va sc[pa de datoria de peste opt milioane de lei pe care o avea c[tre municipalitate. „Noi aveam de pl[tit cam dou[ milioane de euro c[tre Prim[ria Boto\ani ]n contul taxei pentru ocuparea terenului ]n timpul lucr[rilor de reabilitare a re`elei de ap[ din municipiu. Dup[ cum ne-au impus ei tariful pe metru p[trat ar reie\i s[ le pl[tim cam dou[ milioane de euro. AGA \i CA \i-au dat,

luni, girul, pentru ca datoria s[ fie stins[ prin cedarea scheletului de cl[dire din spatele B[ii Centrale \i a terenului aferent”, a declarat Maricel Georgescu, directorul Apa Grup SA. Municipalitatea vrea s[ construiasc[ ]n spatele B[ii Centrale un bazin de ]not, ]n acest sens fiind f[cute demersurile la Compania Na`ional[ de Investi`ii ]n vederea aloc[rii fondurilor necesare acestei investi`ii. Primarul C[t[lin Flutur a anun`at c[ CNI \i-a dat acordul pentru aceast[ investi`ie \i c[ finan`area urmeaz[ a fi primit[ ]n a doua parte a anului 2009. Autorit[`ile locale ]\i doresc s[ realizeze un bazin de ]not. (Bogdan Caliniuc)

S[pt[mâna viitoare s-a stabilit o \edin`[ extraordinar[ de Consiliu Jude`ean (CJ) pentru a rezolva problema salariilor din sistemul de asisten`[ social[ \i protec`ia copilului. Aproximativ 15 miliarde de lei vechi vor fi transfera`i dintr-un sector din care sumele nu sunt necesare ]n perioada imediat

urm[toare - ]n zona salariilor pentru a putea achita lefurile angaja`ilor Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani. Aceasta este o solu`ie provizorie, a\teptându-se ]ntre timp solu`ii pentru rezolvarea situa`iei atât de la nivel local, cât \i de la nivel central. „Am

fost informa`i c[ s-a g[sit o solu`ie ]n regim de urgen`[ pentru a asigura salariile personalului din DGASPC. Practic noi avem disponibile 11 miliarde lei vechi din 25-26 de miliarde lei vechi cât reprezint[ fondul de salarii pentru luna aprilie prin urmare ne-ar mai trebui câteva miliarde de lei bune pentru a

asigura toate salariile aferente lunii trecute. }n acest sens, joi va fi o \edin`[ extraordinar[ de CJ, convocat[ tocmai cu rectificarea bugetului direc`iei, cu alocarea acestei sume. Este o solu`ie temporar[”, a declarat Marius Oro\anu, pre\edintele Sindicatului „Impact” Boto\ani. (Carmen Stanciu)

Opri\anu, director medical la Spitalul S[veni Gabriel Opri\anu a renun`at la func`ia de consilier ]n cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[ pentru cea de director medical la Spitalul din S[veni. }ncepând din aceast[ s[pt[mân[, Gabriel Opri\anu este director medical la Spitalul din S[veni. Practic, el s-a re]ntors ]n aceea\i unitate medical[ de unde a plecat ]nainte de a ajunge director al Direc`iei de S[n[tate Public[. El spune c[ dore\te s[ continue ceea ce a ]nceput la Spitalul din S[veni. Va acorda, ]n paralel, \i consulta`ii medicale ]n spital. pentru aceast[ func`ie, care era trecute. Opri\anu a sus`inut concurs vacant[, ]n cursul s[pt[mânii „Pentru a face lucruri bune

]n s[n[tatea boto\[nean[ nu este neap[rat nevoie s[ fii pe un post superior. Le po`i face \i de mai jos. Vreau s[ continui treaba ]nceput[ la Spitalul din S[veni \i cred c[ acest post mi se pare mai potrivit meseriei mele”, a precizat Opri\anu. Acesta a mai spus c[ prin preluarea func`iei de pre\edinte al PNL la organiza`ia municipal[ era ]n incompatibilitate cu postul pe care ]l de`inea ]n DSP, de func`ionar public. „Prin preluarea acestui post am rezolvat \i problema incompatibilit[`ii”, a mai spus Opri\anu. (L[cr[mioara Lupa\cu)


CMYK

Eveniment 4

Miercuri, 6 mai 2009

|oferii au sc[pat de radarele fixe Veste bun[ pentru \oferi. Poli`ia Român[ a retras avizul de func`ionare a radarelor fixe amplasate ]n `ar[ ]n urma unor contracte ]ncheiate de prim[rii cu societ[`i particulare. }n jude`ul Boto\ani, ]n perioada urm[toare, astfel de radare urmau s[ fie amplasate pe DE 58, ]n localit[`ile Vl[deni \i Hu`ani.

locale a fost cerut[ de \eful Poli`iei Române, chestorul Petre Tob[, ]ncepând cu data de 24 aprilie, principalul motiv fiind lipsa cadrului legal general de func`ionare pentru aceste sisteme. Mai mult, Autoritatea Na`ional[ pentru Reglementarea \i Monitorizarea Achizi`iilor Publice (ANRMAP) va cere in justi`ie anularea unor contracte privind amplasarea radarelor fixe care nu respect[ legisla`ia de atribuire a contractelor de achizi`ie public[. ANRMAP efectueaz[, ]n urma unor sesiz[ri venite din partea Inspectoratului General al Poli`iei Române (IGPR), controale ]n toat[ `ara privind amplasarea radarelor fixe \i respectarea contractelor de achizi`ie public[. Un sus`in[tor al acestor radare fixe, coSuspendarea aparatelor radar misarul \ef Dumitru Zm[u, fixe amplasate de autorit[`ile \eful Poli`iei Rutiere Boto\ani, a

declarat c[ este necesar[ clarificarea cadrului legislativ. „S[ se pun[ lucrurile la punct. |i eu sunt de acord cu clarificarea. S[ vad[ pentru c[ tot IGPR-ul a ]ncheiat aceste contracte. Partene-

Managerii actualei puteri, lua`i la verificat De s[pt[mâna viitoare, directorii nominaliza`i de cele dou[ partide aflate la guvernare vor intra ]n examin[ri. Ale\ii partidelor vor trebui s[ conving[ comisia de examinare c[ \tiu ce au de f[cut ca manageri ai institu`iilor ce le vor fi date „pe mân[”. De men`ionat este faptul c[ din comisia de examin[ri nu vor lipsi reprezentan`ii Institu`iei Prefectului Boto\ani, dup[ cum prevede \i legisla`ia. „Au ]nceput s[ vin[ solicit[ri ca prefectul s[-\i desemneze un om ]n comisia de evaluare a lucr[rilor de management pe care le depun candida`ii pentru func`ia de director coordonator la institu`ii publice deconcentrate din jude`ul Boto\ani. Va fi un val de examene, luna aceasta, \i noi am rugat unul dintre subprefec`i s[ fac[ un soi de programare ca s[ decidem exact pe cine trimitem, pentru c[ examenele sunt multe, domeniile de activitate sunt diverse \i ]ncerc[m s[ acoperim tot”, a declarat Cristian Roman (foto), prefectul jude`ului Boto\ani. Cei desemna`i s[ reprezinte pe rând

Institu`ia Prefectului Boto\ani la examin[ri sunt cei doi subprefec`i, Viorica Afr[sânei \i Paul Popa, dar \i fostul subprefect, aflat acum pe post de director ]n Prefectur[, David |alg[u. Primul participant ]n comisie va fi subprefectul Viorica Afr[sânei. „Primul grup examinat va fi cel cu directorii nominaliza`i pe institu`iile ce apar`in de Ministerul Agriculturii”, a men`ionat primul re-

prezentant al Guvernului ]n teritoriu. Solicit[ri c[tre Institu`ia Prefectului au mai venit din partea Ministerului S[n[t[`ii, a Institutului Na`ional de Statistic[ \i ANOFM. Examinarea va consta ]ntr-un proiect de management, prefectul declarând c[: „dac[ trec sau nu de examinare, asta depinde de nivelul de preg[tire pe care ]l au directorii. Ei vor semna un contract pe o anumit[ perioad[, performan`ele lor vor fi evaluate periodic \i trebuie s[ ]ndeplineasc[ ni\te condi`ii impuse de ordonatorii de credit sau de autoritatea angajatoare”. Conducerea Institu`iei Prefectului a transmis directorilor nominaliza`i de partide s[ `in[ leg[tura cu aparatul de specialitate pentru a putea fi ]n\tiin`a`i cu privire la aceste examin[ri. (Carmen Stanciu)

riatul public-privat a fost pus la punct sub directa conducere a IGPR-ului, ei au negociat, noi am stabilit lucrurile de amplasament, ]n rest nu avem noi implicare. Acum au v[zut probabil

c[ nu le convine parteneriatul, \i vor negocia contractul. Asta nu ]nseamn[ c[ ei nu vor mai lucra. Posibil ca la stat s[ mearg[ o sum[ mult mai mare decât la privat. Nu era corect priva-

tului s[-i bagi atâ`ia bani ]n buzunar. Camerele erau utile, dar nu era corect s[ mearg[ to`i banii la privat sau la consiliul privat. Banii trebuie s[ ajung[ la stat, pentru \osele... Contractele vor fi renegociate, nu vor putea fi desfiin`ate”, a declarat Dumitru Zm[u. Cu toate acestea, \oferii care au c[l[torit prin `ar[ \i au fost amenda`i pân[ acum prin sistemul de radare fixe, nu vor sc[pa de amenzi, chiar dac[ ele au fost declarate ilegale, pentru c[ decizia de retragere a avizului este pentru perioada urm[toare. Cadrul legal local pentru aplicarea amenzilor a existat, ]ntre prim[rii \i respectivele firme ]ncheindu-se contracte ]n mod ilegal. Acum singurul sistem de depistare a vitezei care r[mâne ]n func`iune este cel de pe DN1, care apar`ine ]n totalitate Poli`iei. (D[nu` Rotariu)

|ase directori de \coli risc[ mustrare sau penalizare Pre\edin`ii comisiilor care au verificat dosarele depuse de elevi pentru Programul Euro 200 risc[ s[ fie sanc`iona`i. Cei \ase directori de unit[`i \colare vor fi invita`i ]n Consiliul de Administra`ie (CA) al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, a men`ionat c[ ace\tia vor trebui s[ dea explica`ii pentru neregulile f[cute. }n cadrul aceluia\i CA se vor stabili sanc`iunile pe care cei \ase le vor primi. „}n cadrul Consiliului se va stabili m[surile care se vor lua, fie mustrare sau penalizare, astfel ]ncât s[-i determin[m s[ lucreze a\a cum trebuie. Este vorba despre pre\edin`ii comisiilor de la Euro 200, respectiv directorii unit[`ilor \colare de la Hlipiceni, Borze\ti - Ungureni, St[uceni,

Tocileni, Suhar[u \i |coala 16 din municipiu”, a declarat Ada Macovei. Reamintim c[ la o reverificare a reprezentan`ilor I|J au fost g[si`i elevi care nu aveau dreptul, conform metodologiei, de a mai beneficia de acest program. Elevii fie s-au mutat de la o \coal[ la alta, fie anul trecut, ei sau fra`ii lor au beneficiat de acest program. „Directorii ne las[ pe noi s[ verific[m 3000 de oameni din baza de date, cu un singur om, \i ei 20 de dosare nu le pot verifica. Le este foarte greu \i nu cunosc copiii din comu-

nitate”, a men`ionat inspectorul \colar general al I|J. Beneficiarii programului Euro 200 sunt elevi \i studen`i ai ]nv[`[mântului de stat sau particular acreditat, ]n vârst[ de pân[ la 26 de ani. Ace\tia trebuie s[ provin[ din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie. Metodologia prevede c[ ]n acest an nu mai pot beneficia de acest program elevii care au primit câte un calculator de tip desktop. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment Miercuri, 6 mai 2009

5

Gaf[ a Ministerului S[n[t[`ii:

Directorul Szente, demis postmortem La trei s[pt[mâni de la trecerea ]n nefiin`[ a medicului Ladislau Szente, conducerea Ministerului S[n[t[`ii l-a trecut pe acesta pe lista directorilor de spital demi\i. Asta de\i la Ministerul S[n[t[`ii s-a ]naintat o adres[, din partea Direc`iei de S[n[tate Public[, prin care se solicita ca Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie Boto\ani s[ ]i poarte numele medicului Szente, care \i-a dedicat mai bine de zece ani din via`[ pentru administrarea acestei unit[`i medicale. Pe lista directorilor de spitale demi\i ieri de ministrul S[n[t[`ii se afl[ managerii a trei unit[`i din jude`ul Boto\ani, cel de-al patrulea, medicul Ladislau Szente (foto 1), fiind trecut ]n lumea celor drep`i de vreo trei s[pt[mâni. F[r[ manageri r[mân: Spitalul de Psihiatrie Boto\ani, Spitalul de Pneumoftiziologie din Guranda \i Sanatoriul de Neuropsihiatrie din Podriga. Managerii acestor unit[`i, medicul Nicolae Vlad (foto 4), Dinu Moro\anu (foto 3) \i medicul Horia Emil S[r[`eanu (foto 2) se afl[ printre cei 73 de directori de spitale din `ar[ demi\i de ministrul S[n[t[`ii. |i Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie ar fi ]n aceea\i situa`ie, doar c[ la aceast[ unitate medical[ este asigurat de câteva s[pt[mâni interimatul de c[tre directorul medical, ]n timp ce la celelalte trei spitale nu s-a stabilit ]nc[ cine va asigura conducerea pân[ la numirea noilor manageri. Se poate spune c[ ministrul S[n[t[`ii a t[iat ]n carne vie ]n rândul directorilor de spitale. Nu a `inut cont de profesionalismul unora dintre ace\tia \i i-a demis. La sfâr\itul anului 2006, managerii spitalelor au fost selecta`i prin concurs \i au semnat un contract de mandat pe 3 ani. O comisie din cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[ a evaluat, ]n luna aprilie, activitatea pe anul trecut a managerilor de spitale din jude`ul Boto\ani. Au fost evalua`i atunci zece manageri de spitale, iar opt au ob`inut la unii indicatori de performan`[ calificativul insuficient. Ace\tia au contestat rezultatele, iar celor patru le-au fost respinse

contesta`iile. Calificativul final a fost dat ]n func`ie de indicatorii de performan`[ stabili`i ]n timpul fostului ministru Eugen Nicolaescu \i asuma`i de manageri prin contractele de management. Indicatorii se refera la managementul resurselor umane, indicatori de utilizare a serviciilor, economico-financiari \i de calitate. Directorul Spitalului de Psihiatrie din Boto\ani ]mpline\te anul acesta 20 de ani de activitate la cârma acestei institu`ii. Medicul Vlad ]\i va continua activitatea ca medic ]n spital \i va continua, dup[ cum a declarat, s[ scrie c[r`i de specialitate. El a intrat ]n posesia demisiei, ieri. „}n octombrie se ]mplinesc 20 de ani de când am fost la conducerea acestui spital. La venirea mea aici era o magherni`[, cu dou[ mari sec`ii cu dou[ mari

grupuri \i nimic concret. Ulterior am reu\it s[ transform[m acest spital, acum fiind ]n acord chiar cu cerin`ele UE privind organizarea asisten`ei psihiatrice. S-au creat structuri noi, \i am reu\it s[ aducem asisten`a psihiatric[ tot mai aproape de comunitatea local[. Nu conteaz[ ce scrie pe u\[ pentru a-mi continua proiectele ]ncepute. Niciodat[ nu am avut pe u\[ pancarta aceea pe care st[ scris director, pentru c[ am considerat c[ aceast[ func`ie trebuie justificat[ prin fapte \i nu prin afi\”, a precizat Vlad. Este considerat de c[tre colegii din domeniu unul dintre cei mai buni manageri de spitale, asta ]n afara calit[`ilor profesionale. Fostul director al Direc`iei de S[n[tate Public[, Gabriel Opri\anu, a declarat c[ Nicolae Vlad a fost demis ]n

A\a ca s[ \tim ce cump[r[m...

urma subfinan`[rii spitalului \i nu s-au luat ]n calcul calit[`ile sale manageriale care sunt incontestabile. „Principala problem[ ]n acel spital este subfinan`area. Ceea ce a f[cut pentru unitate doctorul Vlad se poate vedea cu ochiul liber. Este un bun gospodar. Acolo, nu au fost decontate expertizele psihiatrice, cazurile aduse de la

poli`ie, plus c[ tariful pe cazul rezolvat este destul de mic, iar cheltuielile sunt mari. Din acest motiv doctorul Vlad a ob`inut calificativul insuficient la unii dintre indicatori”, a precizat Opri\anu care a `inut s[ men`ioneze c[ medicul Nicolae Vlad merit[ pe deplin s[ fie reconfirmat pe func`ia de director de spital. De\i se afl[ ]n directa

subordonare a ministerului, la Direc`ia de S[n[tate Public[ nu era ieri primit[ nicio informa`ie oficial[ cu privire la destituirea acestor directori. Urmeaz[ ca reprezentan`ii Ministerului S[n[t[`ii s[ decid[, zilele acestea, cine s[ asigure interimatul la conducerea unit[`ilor spitalice\ti r[mase f[r[ directori. (L[cr[mioara Lupa\cu)


S[n[tate 6

Miercuri, 6 mai 2009

Alergia la polen TRATAMENTUL

Polenul care se g[se\te ]n aer din mai pân[ ]n august determin[ apari`ia rinitei alergice care se caracterizeaz[ prin secre`ie nazal[ abundent[, str[nut \i l[crimare. Aceasta este o boal[ deranjant[ care afecteaz[ de prim[vara pân[ toamna târziu persoanele alergice la diferite feluri de polen. Se manifest[ cu mânc[rime a ochilor, nasului, prin str[nut, rinoree \i obstruc`ie nazal[. Ochii sunt injecta`i \i l[crimeaz[. Unii pacien`i mai prezint[ crize de astm, adic[ tuse, respira`ie \uier[toare \i/sau senza`ie de sufocare. Aceste simptome tipice apar ]n fiecare an ]n aceea\i perioad[.

CE ESTE ALERGIA? Alergia reprezint[ o reac`ie a organismului unei persoane la contactul cu anumite substan`e alergene ce se g[sesc ]n alimente, medicamente, praf, aer etc. Pot fi ]ntâlnite reac`ii ale organismului dintre cele mai nea\teptate, dar cele mai frecvente reac`ii alergice se produc la nivelul pielii, mucoaselor \i al c[ilor respiratorii. Factorii care pot provoca alergii sunt foarte diferi`i. „Alergiile respiratorii de prim[var[ sunt cel mai adesea provocate de polen. Se pare c[ predispozi`ia unora pentru aceste alergii este ereditar[. De fapt, pe primul loc ]n top-ul alergenilor se afl[ polenul, urmat de acarieni, de p[rul animalelor \i de sporii ciupercilor. Aceste particule nu ]i deranjeaz[ ]n nici un fel pe majoritatea oamenilor. Pentru al`ii, ]ns[, sunt alergeni care produc reac`ii foarte nepl[cute”, precizeaz[ medicul pediatru Mihaela Timofciuc. }n cazul alergiei la polen alergenii ajung ]n c[ile respiratorii \i provoac[ irita`ii ale nasului, ochilor \i bronhiilor. Circa 40 de specii de polen genereaz[ alergiile respiratorii.

imunoglobulin[ E (IgE). Polenul nu induce producerea de anticorpi IgE la persoanele nealergice.

ALERGIA, TOT MAI FRECVENT{, }N ULTIMII ANI

Din p[cate, este o afec`iune frecvent[ ]n ultimii ani. Medicii, ]n special pediatrii sus`in c[ la copii num[rul cazurilor a crescut sim`itor ]n ultimii ani. CE CAUZE POT Prevalen`a este ]n jur de 5% FI INVOCATE }N din popula`ia general[. AfecALERGIA LA teaz[ ]n primul rând tinerii, dar poate debuta la orice vârst[. La POLEN? vârsta de peste 50 de ani, simpFiecare persoan[ care este tomele scad progresiv. atins[ de aceast[ afec`iune ]\i pune ]ntrebarea din ce cauz[ a ajuns la o asemenea form[ de CÂND |I UNDE alergie. „Polinoza este o boal[ APAR alergic[, ]n cadrul c[reia, din SIMPTOMELE? cauze necunoscute pân[ ]n De prim[vara pân[ ]n toamprezent, sistemul de ap[rare (sistemul imunitar) al celor a- n[ ]n aer plutesc cantit[`i varialergici produce ]n exces subs- bile de polen. Sursele acestora tan`e responsabile de declan- sunt ]ndeosebi plantele la care \area simptomelor alergice, polenizarea se produce pe numite anticorpi“, explic[ me- calea vântului. Curen`ii de aer pot transporta dicul Mihaela Timofciuc. }n termeni medicali, acest tip par- polenul la sute de kilometri. De ticular de anticorp se nume\te aceea, la indivizii alergici la

polen simptomele apar chiar dac[ locuiesc ]n ora\e, departe de locurile cu vegeta`ie abundent[ \i variat[. }n locurile cu vegeta`ie bogat[ (la iarb[ verde, pe câmp, ]n p[dure) simptomele sunt mult mai severe. Când plou[, simptomele se amelioreaz[, deoarece stropii de ap[ spal[ polenul din atmosfer[. Vremea cald[, uscat[ \i cu vânt favorizeaz[ cre\terea concentra`iei \i zborului polenului.

CARE SUNT PLANTELE AL C{ROR POLEN CAUZEAZ{ CEL MAI FRECVENT ALERGIE? La ]nceputul prim[verii alergia este cauzat[ ]ndeosebi de polenul de alun, arin \i mesteac[n. De simptomele ce apar ]n lunile mai \i iunie este r[spunz[tor ]n primul rând polenul diferitelor ierburi, numite generic graminee. Simptomele cu debut ]n luna iulie sunt cauzate de diferite buruieni, cum ar fi de exemplu pelinul, iar cele din luna august de p[-

ragin[ \i cânepa s[lbatic[. P[ragina este o plant[ foarte r[spândit[ care cre\te la marginea drumurilor, p[durilor, dar \i ]n ora\e, mai ales pe terenurile virane.

SE POATE STABILI DAC{ RINITA ESTE DE ORIGINE ALERGIC{ SAU NU? Un medic specialist alergolog poate preciza natura alergic[ a rinitei. Acesta pune ]ntreb[ri legate de debutul \i istoricul bolii, examineaz[ bolnavul, efectueaz[ teste cutanate \i poate indica alte examin[ri pentru precizarea diagnosticului. Recomand[ri generale Este bine ca pacientul cu rino-conjunctivit[ alergic[ la polen: • s[ stea cât mai pu`in timp posibil afar[ ]n sezonul de ]nflorire al plantelor la care sunt alergici • s[ poarte ochelari, pentru a sc[dea depunerea pe conjuctive a polenului • ]n perioada cu simptome s[ se spele pe fa`[ \i p[r cât mai des

• s[ `in[ cont c[ p[rul lung, musta`a \i barba permit aderarea unei cantit[`i mari de polen, deci nu sunt recomandate • pe timp c[lduros \i cu vânt s[ `in[ ]nchise ferestrele \i u\ile • ]n timpul c[l[toriei cu trenul s[ se a\eze cu spatele la direc`ia de mers \i nu la fereastr[ (dac[ sunt deschise) • pe timp de var[, ]n ma\in[ s[ `in[ geamurile ]nchise • ]nainte de a intra ]n cas[ s[ scuture bine hainele \i ]n nici un caz s[ nu le duc[ ]n dormitor • s[ nu `in[ plante ]nflorite ]n cas[ • s[ nu consume miere, dulciuri cu con`inut de miere, faguri cu miere sau propolis; de asemenea, ceaiurile de plante, aplicarea compreselor de mu\e`el pe ochi sunt interzise, deoarece agraveaz[ simptomele alergice • s[-\i planifice concediul ]n a\a fel, ]ncât s[ nu coincid[ cu perioada de ]nflorire a plantelor la care este alergic. }n aceast[ perioad[ este preferat[ petrecerea timpului mai mult ]n spa`ii ]nchise.

Deoarece evitarea complet[ a alergenilor este irealizabil[, tratamentul medicamentos se impune ]n majoritatea cazurilor de rinit[ alergic[. Medicamentele antihistaminice clasice sau neselective (romergan, feniramin, clorfenoxamin, clemastin, etc.) prezint[ dezavantajul efectelor secundare, ]n special somnolen`[. De aceea, sunt preferate antihistaminicele moderne, lipsite de efect sedativ ]n doze terapeutice. Efectele antihistaminicelor orale sunt bune asupra pruritului ocular, nazal, palatin l[crim[rii \i eritemului ocular, str[nutului \i rinoreei apoase, dar mai slab asupra blocajului nazal. Recent au intrat ]n farmacii medicamente antihistaminice locale pentru uz ocular \i nazal. Trebuie cunoscut faptul c[ administrarea ]ndelungat[ a unor medicamente nu este indicat[, fiindc[ induce rinita medicamentoas[. pe perioade scurte. }n cazurile ]n care medica`ia nu controleaz[ suficient simptomele, medicul alergolog poate indica un tratament cu vaccinuri antialergice, numit imunoterapie. Dar orice tip de medicament pe care ]l va lua pacientul care sufer[ de alergie la polen nu trebuie s[ fie decât la indica`ie medicului, nicidecum dup[ recomand[rile unor alte persoane care sufer[ de aceea\i afec`iune, sau dup[ sfaturi ale unor cuno\tin`e. Uneori, medicii recomand[ imunoterapie. Acest tip de tratament const[ ]n administrarea timp de 3-5 ani sub form[ de injec`ii subcutanate a unor extracte standardizate de polen, corespunz[toare sensibilit[`ii fiec[rui pacient ]n parte. Tratamentul se ]ncepe toamna cu o doz[ mic[, apoi aceasta se cre\te progresiv pân[ la doza de ]ntre`inere. Ini`ial injec`iile se fac s[pt[mânal, iar cele de ]ntre`inere, lunar. }n doze reduse, imunoterapia se continu[ \i ]n perioada zborului polenic. Acest tip de tratament se administreaz[ numai ]n prezen`a medicului.

SE POATE VINDECA ALERGIA LA POLEN? Necunoscându-se cauza responsabil[ pentru apari`ia st[rii de alergie, bolile alergice nu se vindec[. Prin tratament medicamentos regulat \i imunoterapie cu vaccinuri cu extracte standardizate, simptomele polinozei se pot controla eficient. Intensitatea simptomelor scade, iar durata acestora se scurteaz[ considerabil. „

Pagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu


Sport Miercuri, 6 mai 2009

Dinamo se impune greu pe terenul O`elului Gala`i Dou[ echipe decimate de accindent[ri \i suspend[ri au reu\it un fotbal destul de frumos ieri, ]ntr-un meci câ\tigat de Dinamo cu un gol marcat de D[nciulescu ]n prima repriz[. Dinamo are dup[ victoria cu O`elul un avans de cinci puncte ]n clasament, a\teptând acum pa\i gre\i`i de la Unirea Urziceni \i FC Timi\oara. }nceputul de partid[ nu a fost nicidecum unul lini\tit pentru Dinamo, „o`elarii“ ar[tând exact de ce sunt considera`i una dintre echipele periculoase pe teren propriu ]n Liga 1. Primele 25 de minute le-au apar`inut aproape ]n exclusivitate gazdelor, care \i-au creat numeroase ocazii la poarta lui Matache, ce-i drept pu`ine dintre ele fiind cu adev[rat foarte clare. Odat[ ce a trecut acest debut furibund de partid[ al elevilor lui Grigora\, dinamovi\tii

au ]nceput \i ei s[ se apropie de poarta advers[ \i Miranda a ratat inexplicabil o ocazie foarte bun[ dup[ o

pas[ excelent[ a lui Ni-culescu. Peste doar \ase minute a picat \i bomba pe stadionul de la Gala`i, Cris-

tea angajându-l frumos pe D[nciulescu, iar golgheterul „alb-ro\u“ a deschis scorul cu un \ut care a lovit

mai ]ntâi bara transversal[. Probeleme disciplinare au luat, din acest moment, prim-planul. Au fost avertiza`i, Bruno Simao \i Lucian Goian, ace\tia urmând s[ rateze meciul de vineri, derby-ul Steaua - Dinamo. Mircea Rednic, un antrenor care cu certitudine are \i o doz[ de ghinion, a trebuit s[ ]l schimbe la pauz[ pe Ze Kalanga, accidentat. Scorul de pe tabel[ ar fi trebuit s[ anun`e un iure\ al lui O`elul ]n repriza secund[. Nu a fost a\a decât par`ial, ]ntrucât elevii lui Petre Grigora\ \i-au creat ocazii dar nu au ar[tat niciodat[ determinarea necesar[ pentru a surclasa unul dintre granzii campionatului, Dinamo. Ocaziile nu au fost foarte clare, S[l[gean fiind singurul care a reu\it s[ ajung[ ]ntr-o pozi`ie bun[, dar \utând direct ]n bra`ele lui Matache din unghi. 

Dinu „Vam[” se Mega ofert[ pentru Frank Ribery mai gânde\te dac[ vine la Steaua Dup[ R[zvan Lucescu, FC Bra\ov este foarte aproape s[ ]l piard[ \i pe Dinu Gheorghe, pre\edintele „stegarilor“ cerând r[gaz o s[pt[mân[ pentru a-i da lui Gigi Becali un r[spuns, referitor la oferta de a prelua func`ia de manager general. Dinu „Vam[„ i-a spus patronului Stelei c[ dup[ derby-ul de vineri, dintre Steaua \i Dinamo, va anun`a dac[ accept[ sau nu postul. Una dintre temerile fostului pre\edinte de la Rapid este c[ nu va fi bine primit de suporteri, ]ns[ Gigi Becali l-a lini\tit spunândui c[ se va ocupa el de aceast[ problem[. Mai mult, potrivit unui sondaj efectuat pe site-ul www.stelisti.ro, 66,07% din cele peste 3.500 de persoane ]ntrebate au r[spuns c[ l-ar dori pe Dinu Gheorghe la Steaua. Dinu „Vam[„ s-ar ]n`elege bine \i cu actualul pre\edinte al clubului, Valeriu Arg[seal[, care de\i va fi l[sat ]n plan secund, a anun`at c[ i-ar face pl[cere s[ cola-

Manchester United este dispus[ s[ ofere 70 de milioane de euro pe mijloca\ul Franck Ribery, mai ales dac[ Ronaldo va fi cump[rat de Real Madrid, potrivit edi`iei online a The Guardian. Presa englez[ citeaz[ surse din cadrul clubului Bayern Munchen, care conirm[ c[ Manchester a trimis deja o ofert[ pentru fotbalistul francez. Mai mul`i reprezentan`i ai grup[rii engleze l-au urm[rit pe juc[torul ]n vârst[ de 26 de ani ]n ultimele partide din Bundesliga. Acesta poate fi cel mai scump transfer din istorie, dar valoarea tranzac`iei ar putea fi dep[\it[ ]n cazul ]n care spaniolii de la Real Madrid ]l vor cump[ra ]n var[ pe portughezul Cristiano Ronaldo. Ribery câ\tig[ la Bayern 8 milioane de euro pe an, iar la Manchester United poate s[ devin[ juc[torul cel mai bine pl[tit. El a fost transferat de gruparea din Bundesliga pentru 25 de milioane de euro, plus alte clauze, \i mai are contract pân[ ]n 2011. Fran- la echip[ ]n cazul ]n care rateaz[ calificarea cezul a confirmat c[ este dispus s[ plece de direct[ ]n grupele Ligii Campionilor. 

Dic[ s-a transferat la Iraklis Salonic boreze cu pre\edintele FC Bra\ov la Steaua. „Cu MM Stoica nu o s[ mai pot lucra niciodat[„, a men`ionat Arg[seal[. Prezent luni la sediul FRF, Dinu Gheorghe a f[cut \i o glum[ cu trimitere la Steaua. A intrat pre` de câteva secunde ]n sala unde se efectua tragerea la sor`i a arbitrilor \i a spus c[ dac[ vine el la Steaua „n-o s[ v[ mai bate`i joc de echipa asta. MM Stoica a fost copil pe lâng[ ce o s[ fac eu“, citeaz[ Gazeta Sporturilor. 

Fostul juc[tor al Stelei, Ni- echipa elen[ Iraklis Salonic, rului român este antrenat[ de colae Dic[, va evolua pân[ la locul 12 ]n campionatul Gre- Oleg Protasov, tehnicianul finalul actualului sezon pentru ciei. Noua forma`ie a juc[to- care i-a preg[tit ]n trecut pe ro\-alba\trii. Dic[ a declarat c[ este foarte fericit pentru faptul c[ va colabora din nou cu Protasov. „Am ales s[ vin aici pentru c[ antrenor este Protasov. Am lucrat bine cu el ]n sezonul trecut, la Steaua, \i cred c[ va fi un final de campionat bun“, a spus fostul „decar“ din Ghencea, citat de Gazeta Sporturilor. Decizia interna`ionalului român de a se transfera ]n Grecia a fost luat[ \i pentru c[ acesta nu a reu\it s[ se impun[ la Catania, forma`ia unde s-a transferat vara trecut[. 

7

|tiri pe scurt

Fiorentina vrea s[-l vând[ pe Mutu

Conducerea clubului italian Fiorentina este dispus[ s[-l vând[ din var[ pe atacantul român Adrian Mutu, ]n cazul ]n care echipa nu va reu\i s[ ob`in[ calificarea ]n grupele Ligii Campionilor, potrivit Firenzeviola. Una dintre echipele interesate de transferul lui Mutu este liderul din Bundesliga, VfL Wolfsburg, de\i directorul sportiv al echipei, Pantaleo Corvino, a afirmat c[ gruparea italian[ nu a primit nicio ofert[ oficial[ din partea forma`iei din Germania. Sursa citat[ scrie c[ Mutu, care ]n prezent este accidentat, poate s[ ajung[ din var[ ]n campionatul german, dar la Bayern Munchen, unde evolueaz[ fostul s[u coleg de la Fiorentina, Luca Toni, care vrea s[-l conving[ s[ accepte o aventual[ ofert[. 

John Higgins câ\tig[ CM de snooker Experimentatul sco`ian John Higgins a câ\tigat al treilea s[u titlu de campion mondial de snooker, ]ntr-o final[ cu Shaun Murphy câ\tigat[ cu 18-9. La 11 ani de când a devenit cel mai bun juc[tor al lumii pentru prima oar[, sco`ianul de 33 de ani a ]nvins foarte u\or, asigurându-\i victoria la ]nceputul sesiunii a treia, de sear[. Finala jucat[ ]n Sheffield, ]n Anglia, nu l-a g[sit pe Murphy ]n cea mai bun[ form[, iar Higgins a reu\it destul de repede s[ ]\i construiasc[ un avantaj consistent, pe care l-a ap[rat cu succes. Murphy nu a avut ]n nici un moment \anse de a se ]ncununa cu laurii de ]nving[tor la acest campionat mondial, iar diferen`a de scor este foarte concludent[, Higgins câ\tigând cu nou[ mese mai mult decât adversarul s[u. 


Social 8

Miercuri, 6 mai 2009

Strategii de campanie `inute la secret }n prag de campanie electoral[, reprezentan`ii partidelor politice nu prea s-au ]nghesuit s[ ]\i prezinte platforma electoral[ sau strategiile de campanie ]n vederea ob`inerii unor rezultate cât mai bune la alegerile europarlamentare. Dou[ zile ne mai despart de startul oficial al campaniei electorale, iar politicienii nu dau semne c[ vor duce o campanie agresiv[, bazat[ pe ]mpro\c[ri cu noroi ]n adversarii politici. Apele nu sunt ]nc[ tulburi poate \i din cauza faptului c[ miza nu este una atât de mare, raportat la nivel local: dac[ la alegerile locale sau parlamentare, ale\ii locali sau demnitarii au fost nevoi`i s[ recurg[ la fel de fel de metode, atacuri la adversarul politic, ]mp[r`irea de pomeni electorale ]n speran`a c[ doar- doar vor mai smulge un vot ]n plus de la aleg[tori, de aceast[ dat[ interesul nu este atât de mare. Inevitabil, pân[ la urm[, electoratul voteaz[ practic o list[ de partid \i acest lucru ]i determin[ \i pe liderii politici de la nivel local s[ implementeze \i ]n teritoriu strategiile de campanie ]n vederea ridic[rii partidului la un scor mult mai bun fa`[ de alegerile precedente. De altfel, ]n func`ie de rezultatele ob`inute de fiecare

filial[ jude`ean[ ]n urma unui scrutin electoral, liderii centrali pot proceda la promovarea pe diverse posturi a celor care din teritoriu au adunat voturi.

PARTIDELE AU |I NU AU STRATEGIE DE CAMPANIE Reprezentan`ii celor trei mari partide politice de pe e\ichierul boto\[nean nu prea au dorit s[ divulge modul ]n care ]i vor determina pe cet[`eni s[ ]i voteze, \i cel mai important, s[ ias[ la vot. Clar, opozi`ia va miza pe atacul actua-

lului Guvern, adic[ toate neajunsurile vor fi ]ndreptate c[tre PSD \i PDL, considera`i principalii vinova`i de starea economic[ a `[rii. Acest lucru este recunoscut de liderul local PNL, deputatul Florin ~urcanu, care sus`ine c[ va duce o campanie electoral[ pe probleme generale. „Campania electoral[ o vom desf[\ura f[când o politic[ general[ pentru c[ omul de la `ar[ sau cel neinteresat nu cred c[ ]n`elege exact ceea ce ar putea face un europarlamentar. Va fi o campanie centrat[ pe oamenii din teritoriu, ale\i locali, ei

Din nou, „Luna s[n[t[`ii” Direc`ia de S[n[tate Public[, Prim[ria Boto\ani, Asocia`ia „Edu San“ organizeaz[ luna aceasta, „Luna s[n[t[`ii ]n Boto\ani“. Astfel, pe parcursul acestei luni vor fi organizate mai multe ac`iuni \i concursuri. Planul de cinci zile de abandonare a fumatului, concurs de educa`ie antidrog-antialcool-antifumat sunt doar câteva dintre ac`iunile care se vor derula ]n cursul acestei luni. De asemenea, boto\[nenii vor putea s[ ]\i evalueze gratuit starea de s[n[tate prin m[surarea

tensiunii, greut[`ii, ]n[l`imii, procentului de mas[ adipoas[, ]nsa ei vor primi \i recomand[ri medicale. }n programul de ac`iuni este cuprins[ lansarea unei bro\uri precum \i organizarea unui mar\ antifumat, pe 31 mai, cu distribuire de pliante pe Pietonalul Unirii. Lidia Onofrei, purt[torul de cuvânt al Direc`iei de S[n[tate Public[, a declarat c[ ac`iuni similare au fost organizate \i ]n anii anteriori tot ]n cadrul „Lunii s[n[t[`ii”. (L[cr[mioara Lupa\cu)

103 cadre didactice vor primi distinc`iile „Gheorghe Laz[r” \i diplome de excelen`[ Distinc`iile „Gheorghe Laz[r” \i diplomele de excelen`[ au fost stabilite ]n cadrul Consiliului de Administra`ie al Inspectoratului |colar Jude`ean. Din datele prezentate de Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, la nivelul jude`ului Boto\ani au fost ]nregistrate 113 dosare \i validate 103. Din cele 27 dosare pentru clasa I au fost aprobate 26, care au acumulat peste 190 de puncte.

La clasa a II –a, din cele 27 de dosare au fost validate 21, iar la clasa a III – a au fost validate 24 de dosare, punctajul minim necesar fiind de 250 de puncte. Distinc`iile „Gheorghe Laz[r” sunt conferite profesorilor cu rezultate deosebite la implementarea reformei ]nv[`[mântului, iar Diplomele de Excelen`[ au la baz[ rezultate deosebite ]nregistrate ]n cursul ]ntregii activit[`i la catedr[. Premi-

ile ]n bani care sunt aferente distinc`iilor „Gheorghe Laz[r” reprezint[, ]n cazul clasei I-a, 20% din suma salariilor ]ncasate ]n ultimele 12 luni, 15% din aceea\i sum[ pentru clasa a IIa \i 10% din acela\i total pentru clasa a III-a. }n cazul diplomelor de excelen`[, premiile b[ne\ti reprezint[ 20% din totalul salariilor primite ]n cursul ultimelor 12 luni. (Petronela Rotariu)

vor trebui s[ ]i scoat[ pe aleg[tori la vot. Vom discuta \i de europarlamentare, dar pe plan local ]n special vom scoate ]n eviden`[ guvernarea proast[ care exist[ ]n `ar[ acum, nerealiz[rile \i promisiunile de care nu s-au `inut de cuvânt”, a declarat Florin ~urcanu. Filiala PNL Boto\ani o sus`ine la euroalegeri pe Renate Weber, actual europarlamentar. Aceasta a avut sprijinul PNL Boto\ani \i ]n 2007, când pentru prima dat[ ]n România avea loc un asemenea scrutin electoral, datorit[ intr[rii României ]n Uniunea European[.

De\i din 2007, de când a fost prezent[ la Boto\ani pentru a-\i face campanie electoral[, nu a mai vizitat jude`ul, Renate Weber se bucur[ \i acum de suportul liberalilor boto\[neni. „Noi o sus`inem pe Renate Weber, se afl[ pe un loc eligibil, pe locul trei pe lista na`ional[ PNL. Este un europarlamentar cu experien`[, un profesionist foarte bun, care a sprijinit jude`ul Boto\ani pe timpul guvern[rii liberale”, mai spune ~urcanu. Weber urmeaz[ s[ revin[ la Boto\ani pe 14 mai, ]n plin[ campanie electoral[. Cei mai motiva`i s[ ob`in[ cel mai bun rezultat dintre partidele politice sunt social-democra`ii boto\[neni, care au reu\it s[ ]\i ]nscrie pe lista na`ional[ PSD doi candida`i, ce-i drept, ambii pe pozi`ii neeligibile. Este vorba de Mihaela Hunc[, care se afl[ pe locul 25 \i Doina Dre`canu, care se afl[ pe locul 39 din 43 de ]nscri\i. Calitatea ]i diferen`iaz[ pe candida`ii PSD de cei ai adversarilor politic, sus`in liderii organiza`iei jude`ene. „Avem calitatea candida`ilor no\tri, care este un lucru extrem de important. De exemplu, primul candidat al nostru pe lista pentru europarlamentare este Adrian Severin, actual europarla-

mentar. Noi vom ]ncerca s[ atragem electoratul prin fapte concrete, pentru c[ europarlamentarii socialdemocra`i au fost mereu aproape de interesul României”, a declarat Gheorghe Vâzdoag[, secretarul general al PSD Boto\ani. O singur[ temere au social-democra`ii- absenteismul la urne. Cei mai rezerva`i ]n ceea ce prive\te modul de abordare a campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare sunt democrat-liberalii, care urmeaz[ s[ ]\i fac[ public[ strategia ]n debutul campaniei electorale, când va avea loc lansarea oficial[ a listei de candida`i pentru Parlamentul European. „Strategia na`ional[ de campanie va fi prezentat[ vineri. Deocamdat[ nu pot s[ spun nimic”, a declarat C[t[lin Flutur, pre\edintele organiza`iei jude`ene PD-L. De la Boto\ani, nici un democrat-liberal nu este ]nscris pe lista na`ional[ PD-L. Ini`ial, Radu Dr[gu\ fusese propulsat, ]ns[ din cauza situ[rii pe o pozi`ie neelgibil[, acesta a fost retras de pe list[. Startul campaniei electorale se d[ vineri, pe 8 mai \i aproape o lun[ de zile vor avea la dispozi`ie partidele politice s[ conving[ electoratul c[ merit[ s[ fie vota`i. (M. Aionesei)

Medici lua`i la ]ntreb[ri pentru re`etele eliberate Consumul de medicamente a crescut ]n luna martie, fa`[ de luna ianuarie, cu 33%. O cre\tere semnificativ[ a fost ]nregistrat[ la re`etele acute \i sub-acute. Dac[ ]n ianuarie au fost eliberate 2.300 pentru acu`i, ]n luna martie s-au prescris 13.063 de re`ete. Aceea\i situa`ie a fost depistat[, ]n urma analizei f[cute de reprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, \i la re`etele pentru sub-acu`i Astfel, dac[ ]n luna ianuarie au fost date 2.267 de re`ete, ]n martie s-au eliberat 13.360 de re`ete. „A fost o cre\tere semnificativ[ a consumului de medicamente, din cauza perioadei ]n care au fost ]nregistrate infec`ii respiratorii acute, afec`iuni care au determinat \i aceast[ cre\tere substan`ial[. De asemenea, am constatat o cre\tere la o serie de programe, ]n afara celor decontate. Este vorba de poliartrit[ reumatoid[, unde cre\terea consumului de medicamente a fost foarte mare, de 170%, dar mo-

tiva`ia este aceea c[ la patru pacien`i s-au modificat schemele terapeutice, ceea ce a dus la aceast[ situa`ie ]nregistrat[ ]n luna martie. Pe an, ]ns[, consumul la acest program va fi mai mic. O astfel de re`et[ pe pacient este de 270 milioane de lei vechi”, a precizat Rodica Hu`uleac, pre\edintele CJAS. O cre\tere a consumului de medicamente cu 46% a fost ]nregistrat \i pe afec`iunile de tumori maligne. Reprezentan`ii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate se a\-

teapt[ ca ]n perioada urm[toare consumul de medicamente s[ scad[. Oricum, medicii de familie boto\[neni care au prescris la greu re`ete gratuite \i compensate ]n luna martie vor fi lua`i ]n colimatorul Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. „Am f[cut o analiz[ \i urmeaz[ s[ ]ncepem controale la prescriptori. O s[ vedem \i vom face un top 10 cu medicii care au prescris cele mai multe re`ete”, a mai spus Rodica Hu`uleac. (L.Lupa\cu)


Social Miercuri, 6 mai 2009

Campanii electorale separate Asta au decis dou[ filiale jude`ene ale partidelor politice care, la nivel central, \i-au unit for`ele. Este vorba de PNG \i PRM, unde liderul central peremist, Corneliu Vadim Tudor, i-a oferit liderului central penegist, George Becali, locul doi pe lista PRM la alegerile pentru Parlamentul European, acesta din urm[ acceptând. Chiar \i ]n aceste condi`ii, reprezentan`ii locali ai PNG nu inten`ioneaz[ s[ fac[ front comun cu cei de la PRM pentru strângerea de voturi, din cauza unor conturi pe care le-au avut de reglat ]n trecut. „Nu \tiu dac[ ]n `ar[ func`ioneaz[ alian`a, la noi deocamdat[ nu func`ioneaz[. Nu am avut niciun contact cu organiza`ia jude`ean[ PRM ]n leg[tur[ cu o campanie comun[. La mijloc exist[ un motiv cât se poate de special, ]n sensul c[ grosul organiza`iei PNG provine din plecarea ]n urm[ cu trei-patru ani a majorit[`ii membrilor ]n PNG. Am plecat ]n condi`ii mai speciale atunci din PRM pentru c[ au fost discu`ii la nivel central \i atunci s-a plecat masiv din

SUA ar putea elimina vizele pentru români p^n[ la sf^r\itul anului Ministrul de externe, Cristian Diaconescu, afirm[ c[ exist[ posibilitatea ca SUA s[ ridice vizele pentru cet[`enii români pân[ la sfâr\itul anului, deoarece rata de respingere a ajuns aproximativ la nivelul unor state ce au ob`inut deja aceast[ facilitate. „Cred c[, ]n acest moment, ]n leg[tur[ cu cet[`enii români, nivelul de respingere a solicit[rilor de viz[ pentru America s-a diminuat corespunz[tor. Aceasta era principala problem[ ]n ceea ce prive\te chestiunea ridic[rii vizelor \i este timpul s[ privim cât se poate de optimist la aceast[ decizie \i ]n mod clar acest lucru ]l vom putea discuta \i la Departamentul de Stat \i ]n zona Congresului“, a spus ministrul român la Realitatea FM. Ministrul de externe, Cristian Diaconescu, pleac[ ]n SUA, ]ntr-o vizit[ de trei zile ce are ca scop preg[tirea vizitei pre\edintelui Traian B[sescu ]n America. Pe agenda de lucru a lui Diaconescu figureaz[ \i includerea României ]n programul Visa Waiver. 

PRM, practic noi ulterior am fost da`i afar[”, a declarat Val Guraliuc (foto), primvicepre\edintele PNG Boto\ani. Penegi\tii sunt sup[ra`i \i din cauza faptului c[ de\i au list[ comun[ cu PRM pentru Parlamentul European, reprezenta`ii locali ai PRM nu au luat luat leg[tura cu ei pentru a-\i pune oameni ]n sec`iile de vo-

tare. Chiar \i a\a, PNG Boto\ani nu va ezita s[ ]\i sus`in[ liderul prin atragerea cât mai multor voturi pentru ca PRM s[ ob`in[ un scor care s[ ]l propulseze pe Becali ]n Parlamentul European. „O dat[ ce pre\edintele de la Bucure\ti a acceptat s[ candideze pe listele PRM, noi ]i vom face campanie pentru c[ el este pe

locul doi pe list[. Am luat leg[tura cu pre\edintele central al filialei, ]i vom sprijini candidatura, dar nu va fi o campanie comun[, cel pu`in nu \i la Boto\ani. Am explicat c[ aici este o situa`ie mai dificil[, dar c[ vom aduce multe voturi pentru c[ suntem o organiza`ie disciplinat[”, a mai spus Guraliuc. (Monica Aionesei)

9

Salariile, ]n pas cu infla`ia, dar mai târziu Fondul Monetar Interna`ional estimeaz[ c[ salariile nominale vor ]nregistra avansuri de 5,9% ]n acest an, de 3,9% ]n 2010 \i de 3,5% ]n 2011, similare cu ratele medii ale infla`iei, ]n contextul unor ritmuri de cre\tere a câ\tigurilor ]n 2009 de 5,1% ]n sectorul public \i de 6,2% ]n cel privat. Fondul anticipeaz[ c[ rata medie a infla`iei va fi de 5,9% ]n acest an, de 3,9% ]n 2010 \i de 3,5% ]n 2011, ]n sc[dere de la 7,8% anul trecut, se arat[ ]ntr-un comunicat al institu`iei, publicat dup[ aprobarea de c[tre Consiliul Executiv a acordului stand-by cu România. FMI estimeaz[ c[ salariile ]n sectorul public ]\i vor reduce drastic ritmul de cre\tere, de la 31% anul tre-

cut la 5,1% ]n 2009, pentru ca ]n 2010 \i 2011 s[ avanseze ]n concordan`[ cu rata medie a infla`iei. Totodat[, institu`ia interna`ional[ previzioneaz[ c[ salariile din sistemul public vor avansa cu 3,8% ]n 2010 \i cu 5,7% ]n 2011, ]n sc[dere de la 21,2% anul trecut. Referitor la rata anual[ a infla`iei, FMI anticipeaz[ c[ aceasta se va reduce \i se va ]ncadra ]n `inta stabilit[ de Banca Na`ional[ a României pentru acest an, de 3,5%, plus/ minus un punct procentual, \i se va men`ine ]n acest interval \i ]n 2010, plasânduse la 3,5% la finele anului. FMI estimeaz[ c[ rata anulal[ a infla`iei va sc[dea de la 6,3% ]n 2008 la 4,5% la finele acestui an \i la 3,5% ]n 2010 \i 2011. 

Pre`ul gazelor \i electricit[`ii, la un pas de ieftinire

100 de milioane lei pentru supravie`uirea jude`ului De atât are nevoie jude`ul Boto\ani anul acesta pentru a ie\i la liman. }n urma solicit[rii f[cute de reprezentan`ii primei institu`ii a Guvernului ]n teritoriu, autorit[`ile locale boto\[nene au prezentat o situa`ie cu necesarul de sume pentru 2009. Situa`ia a fost ]ntocmit[ ]n urma raport[rilor f[cute de consiliile locale \i Consiliul Jude`ean Boto\ani \i transmis[ la nivel central iar suma total[ se apropie de 108 milioane lei noi. Fa`[ de bugetul anului trecut, necesarul pe 2009 are un plus de aproape 24 de milioane lei, din care aproape 13,7 se g[se\te la cheltuieli de personal. Potrivit informa`iilor centralizate, fon-

durile necesare pentru Consiliul Jude`ean sunt acelea\i ca \i ]n 2008, respectiv 10,4 milioane lei, dintre care aproape nou[ milioane lei reprezint[ cheltuieli de personal iar Consiliului Local Boto\ani ]i trebuie mai bine de 15,3 milioane lei (dintre care peste13,5 milioane lei – cheltuieli de personal) cu un plus de peste patru milioane fa`[ de bugetul din 2008, peste 3,7 milioane lei reprezentând cheltuieli de personal. Potrivit raport[rii f[cute de Consiliul Local Dorohoi, aproape 2,9 milioane lei reprezint[ fondurile necesare pentru buna func`ionare pe 2009, cu 361 de mii mai pu`in decât bugetul avut pe 2008. Consiliul Lo-

cal al ora\ului Darabani figureaz[ cu o sum[ de peste 3,1 milioane lei iar Fl[mânzi cu peste 2,3 milioane lei. Pentru a supravie`ui ]n acest an, S[veniul prezint[ un necesar de 2,2 milioane lei iar |tef[ne\tiul – 2,1 milioane lei. Dintre consiliile locale comunale, comuna Mihai Eminescu figureaz[ cu cea mai mare sum[ necesar[ pentru buna func`ionare ]n 2009, respectiv aproape dou[ milioane lei (cu aproape un milion de lei ]n plus fa`[ de bugetul din 2008, dintre care peste 780 de mii sunt trecu`i la cheltuieli de personal), urmat[ de comuna Albe\ti cu mai bine de 1,8 milioane lei. (Carmen Stanciu)

Pre`ul pl[tit de popula`ie pentru gazele naturale \i electricitate ar putea s[ scad[ de la 1 iulie, ]ns[ Autoritatea Na`ional[ de Reglementare ]n domeniul Energiei (ANRE) nu are ]nc[ datele care s[ justifice o astfel de m[sur[, a declarat, ieri, pre\edintele institu`iei, Petru Lificiu. „Ar putea fi posibil[ o nou[ sc[dere a pre`ului gazelor la 1 iulie, dar \i la electricitate, dar deocamdat[ nu avem toate evalu[rile“, a spus Lificiu, la finalul audierilor din Comisia

pentru abuzuri, corup`ie \i pentru peti`ii din Camera Deputa`ilor. Lificiu a fost audiat de deputa`i ]n privin`a justific[rii sc[derii cu doar 3% a pre`ului gazelor de la 1 mai. Companiile de`inute de grupul E.ON ]n România au anun`at, ieri, c[ ar putea ac`iona ]n justi`ie ANRE, pentru c[ a redus, la 1 mai, pre`urile c[tre consumatori cu 3%, costurile operatorilor nefiind astfel acoperite. Pre`ul gazelor naturale a crescut anul trecut, ]n dou[ tran\e, cu 21%. 

Harul preo`iei, de vânzare Totul e de vânzare ]n România, pân[ \i sutana preotului. Jurnali\tii de la România Liber[ au negociat, cu succes, pe câteva mii de euro, s[ devin[ preo`i aproape peste noapte. Târgul l-au f[cut chiar cu arhiepiscopul Tomisului, }nalt Prea Sfin`itul Teodosie. Acesta i-a promis reporterului c[ ]l ]nscrie la Facultatea de Teologie din Constan`a, la \ase luni dup[ ]nceperea \colii. Secretarul personal al lui Teodosie le-a transmis jurnali\tilor c[ toat[ afacerea ]i

va costa aproximativ 3.000 de euro. Reporterii României Libere au pl[tit ]n total 850 euro \i ]n plus i-au f[cut lui Teodosie alte servicii. Reporterul României Libere a ]ncercat mai ]ntâi s[ devin[ legal preot, spunând c[ a terminat seminarul. Reac`ia preotului: Nu se poate! Dup[ ce a spus c[ are ceva afaceri, reporterul a devenit brusc interesant. Chiar Arhiepiscopul Tomisului i-a s[rit ]n ajutor. }naltul prelat \i-a pus subalternii s[-i fac[ tân[rului actele. A\a c[

pe loc, ]n martie 2009, la \ase luni dup[ ]nceperea cursurilor, tân[rului i s-a dat adeverin`[ pentru facultate \i toate indica`iile necesare. Jurnali\tii mai sus`in c[ ar-hiepiscopul le-ar fi cerut 1.500 euro \i o cutie cu sticle de vin, ca s[ le trimit[ ]n Spania, unui prieten. Pentru bani, Prea Sfin`itul Teodosie l-a trimis la ]ntâlnire pe unul dintre preo`i. Reprezentan`ii Arhiepiscopiei Tomisului au demarat o anchet[ intern[ pentru a stabili dac[ imaginile

prezentate de jurnali\ti sunt autentice. „Afirm[m c[ e o ]ncercare de ]nscenare la adresa Prea Sfin`itului Teodosie a unor presupuse fapte ilegale, pentru c[ la ora actual[, unul dintre autorii articolului nu e student ]nmatriculat ]n anul ]ntâi la Teologie“, a declarat purt[torul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, Eugen T[n[secu. }n paralel, Parchetul de pe lâng[ Tribunalul Constan`a s-a autosesizat \i a ]nceput cercet[rile ]n acest caz. 


Publicitate 10

Miercuri, 6 mai 2009

sarpanta,CT,G,F,T partial,zona maternitate.Pre`: + Apartamente 32000 euro neg. Tel: * Vând apartament 2 * Vând apartament 2 0729063978, camere decomandat, camere,D,50 mp, et.1, 0729124687, 0744634025.(T) zona Bucovina,28000 54 mp, str. Vârnav euro neg. Tel: nr.36, et. 3. Pre` * Vând apartament 0729063978, 37000 E. Telefon: 2 camere,D,51 mp, 0729124687, 0744.708.669; et.2,CT,T,G,F,P, 0744634025.(T) 0723.570.150. buc[t[rie mare,zona (1153-2) * Vând apartament 2 Prim[verii capat 1,pre`:33000 euro camere,zona Unirii, * Agen`ia Imobiliar[ neg. Tel: „Terrenos”,Bulevardul D,60 mp,2 balcoane ]nchise in T,AC,40000 0729063978, Mihai Eminescu nr. 0729124687, euro. Tel: 20A, parter(vis-a-vis 0744634025.(T) 0729063978, de spatele stadionului) intermediaz[: vânz[ri, 0729124687, * Vând apartament 2 cump[r[ri,]nchirieri de 0744634025.(T) camere,zona Aleea garsoniere,apartamente * Vând apartament 2 \colii,et.3,SD,48 2,3,4 camere ]n toate mp,CT,T,G+F,P, camere,zona Aleea zonele ora\ului, 39000 euro neg. Tel: Decebal,D,48 mp, inclusiv terenuri-locuri et.2,modern,CT,AC, 0729063978, de cas[. Tel: 0729124687, renovat,plata in 2 0729063978, 0744634025.(T) rate,42000 euro neg. 0729124687, Tel: 0729063978, * Vând apartament 2 0744634025.(T) 0729124687, camere,zona Tex,et.2, 0744634025.(T) * Vând garsoniera, D,la strada,CT,T, zona industrial[, et.1, * Vând apartament 2 G+F,mobilat sau 27 mp,SD,T,G+F, nemobilat,40000 euro. camere,zona 70000 lei neg. Tel: Tel: 0729063978, ulracentral[-CEC, 0729063978, 0729124687, et.3, D,54 mp,2 0729124687, 0744634025.(T) balcoane,49000 euro 0744634025.(T) neg. Tel: 0729063978, * Vând apartament 3 0729124687, * Vând garsonier[, camere,zona Green 0744634025.(T) zona Bulevardul Club,\arpant[,64 mp George Enescu-cap[t * Vând apartament 2 utili,D,]mbunata`iri,C 1,D,27 mp, etaj T,T,G+F,living,52000 camere,zona intermediar,G+F, euro neg sau 56000 Bucovina, 53 21000 euro neg. Tel: mp,parter, balcon, euro neg cu mobila. 0729063978, D,gaz separat,T,P, Tel: 0729063978, 0729124687, G+F,beci.Pre`:40000 0729124687, 0744634025.(T) euro neg. Tel: 0744634025.(T) 0729063978, * Vând garsoniera * Vând apartament 3 0729124687, confort 1,zona camere,zona ACR Bucovina, D,parter,30 0744634025.(T) Prim[verii,parter,85 mp cu balcon, T, * Vând apartament 2 mp,apartament de lux camere,SD,48 mp, G+F,usa metalica, cu toate ]mbun[t[`irile, CT, T,G+F,teren de 40 AGENDA IMOBILIAR| mp,45000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

s V +NZ|RI

98000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp,ultramodern,CT,T ,55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Serconf, D,et.4 \arpant[ din construc`ie,CT,T.Pret: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

T.Pre`:70000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, termopan, calorifere schimbate, 70.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc

R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor pub* Zona T. Crudu, licate apar`ine ]n exclusivitate autorilor 27 mp, parter, modern[, mobilat[, utilat[ (figider, Et.4,zona Tiberiu * Vand apartament 2 * Vând apartament 3 ma\in[ de sp[lat Crudu.Pret 28000 camere,38 mp, parter, nou[), pre` 25.000 camere,zona euro negociabil. Tel posibilitate de euro negociabil. Savenilor, D,et.3,61 0741497829.(A) extindere, zona mp,renovat,T,G+F,C Telefon: Sucevei.Pret 36000 T,usi de T,45000 euro 0231.513362, * Vand garsoniera euro negociabil.Tel neg. Tel: 0729063978, 0752244233.(B) ,27mp,parter,zona 0741497829.(A) 0729124687, * Vând apartament 2 Grivita (Piata Mica), 0744634025.(T) cu imbunatatiri Pret * Vand apartament 2 camere, Aleea 21000euro negociabil camere,decomandat,50 Pinului, parter, SD, * Vând apartament Tel.0741497829.(A) mp,fara imbunatatiri, 3 camere,zona Regal, 45 mp, termopan, parter,zona Capatul 1 D,et.1,70 mp,modern CT, u\[ metalic[, * Vand garsoniera Pret 40.000euro modern, utilat, cu toate ]mb.CT,T, confort 1,Et. 2,fara G+F,P,AC,semimobi semimobilat, pre` imbunatatiri, Rotunda negociabil. Tel. 0741497829.(A) 35.000 euro u\or lat.Pre`:58000 euro Pret 30.000euro negociabil.Telefon: neg. Tel: negociabil. Tel. * Vand apartament 2 0231.513362, 0729063978, 0741497829.(A) camere,53mp,semidec 0752244233.(B) 0729124687, omandat,Et.4, bloc din * Vand garsoniera 0744634025.(T) caramida,cu * Vând apartament 2 confort 1,25mp, imbunatatiri ,zona * Vând apartament 4 camere, Gh. parter,fara Liceului M.Eminescu camere,zona Dorian 4 Avr[mescu, et.2, 52 imbunatatiri, zona Pret 42.000euro neg. ,et.3,D,87 mp,2 bai,2 mp, D, CT, aer Directia Muncii.Pret Tel. 0741497829.(A) balcoane,modern,T,G condi`ionat, 100.000 LEI +F,P,sau schimb[ cu termopan, u\[ negociabil Tel. * Vand apartament 2 metalic[, pre` 39.000 0741497829.(A) 2 camere,pre`:50000 camere,decomandat,47 euro negociabil sau euro neg. Tel: mp,Et3,renovat avans 25.000 euro + * Vand garsoniera 0729063978, complet,zona Grivita fara imbunatatiri diferen`a ]n rate. 0729124687, 22mp,Et.1,zona Calea Pret 48.000euro Telefon: 0744634025.(T) negociabil Tel. Nationala.Pret 22000 0231.513362, 0741497829.(A) * Vând apartament 4 0752244233.(B) euro negociabil.Tel. camere,zona Util, 0741497829.(A) * Vand apartament 2 * Zona Calea et.3,D,80 mp utili,2 camere ,SD, 39mp, Vand garsoniera Na`ional[, la strad[, * b[i,2 balcoane,f[r[ 22mp,cu imbunatatiri, parter,zona D, 63 mp, parter, ]mbunat[`iri,43000 Primaverii. Pret Et.4,zona Calea f[r[ ]mbun[t[`iri, euro neg. Tel: 28500euro. Tel. Nationala.Pret 24000 pretabil spa`iu 0729063978, 0741497829.(A) euro negociabil.Tel. comercial, pre` 0729124687, 0741497829.(A) * Vand apartament 2 75.000 euro. 0744634025.(T) * Vand uscator 15mp, camere, zona Unirii, Telefon: Telefon: 50mp,decomandat,part * Vând apartament 4 0231.513362, posibilitati de er inalt,doua balcoane, * Vând apartament 3 camere,D,et.2,78 mp racordare la apa 0752244233.(B) CT,cu imbunatatiri, utili,2 bai,CT,zona camere,zona Stejari, ,gaz,electricitate, mobilat.Pret 47000 * Zona Tudor Curcubeului-Pacea sau 100 mp,et.4, caldura. Pret 25.000 euro negociabil. Vladimirescu, et.3, schimb cu garsoniera \arpant[,toate ]mb., Lei negociabil Tel Tel.0741497829.(A) SD, 62,17 mp utili, .Pre`:45000 euro. Tel: 0741497829.(A) CT,T,G+F,P, f[r[ ]mbun[t[`iri, 0729063978, modificat.Pre`:55000 * Vand apartament 2 * Vand apartament 2 pre` 40.000 euro 0729124687, euro neg. Tel: camere,decomandat,cu camere,Et.1,fara u\or negociabil. 0744634025.(T) imbunatatiri,zona 0729063978, inbunatatiri,(gresie, Telefon: 0729124687, * Vând apartament 4 faianta,parchet,termop Primaverii(Pacea) 0231.513362, Pret 25000euro 0744634025.(T) camere,zona IRE, ane,usa metalica,gaz 0752244233.(B) Tel.0741497829.(A) D,et.1,90 mp,liber,2 separat)Et.1,Str. * Vând apartament 3 * Zona Stejari, et.2, Calugareni.Pret 50000 * Vand apartament 2 b[i,G+F,T,51000 camere,zona Altex 72 mp, SD, f[r[ euro neg. Tel: euro negociabil.Tel camere ,decomandat, Prim[verii,\arpanta,C ]mbun[t[`iri, pre` 0729063978, 0755928663/ cu multiple T,D,65 mp utili,2 0729124687, 46.000 euro. 0741497829 .(A) imbun[t[`iri, zon[ b[i,G+F,P,sau Telefon: schimb cu garsonier[, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 central[. Pret 51000 0231.513362, 45000 euro neg. Tel: * Vând apartament camere,decomandat cu euro negociabil. 0752244233.(B) Tel.0741497829.(A) 0729063978, 4 camere,zona inbunatatiri(CT, 0729124687, Bucovina,D,et.3,86 * Zona Aleea termopane,gresie,faian * Vand apartament 2 0744634025.(T) mp,2 b[i,living Nucului, parter, ta,parchet,54mp)Et.2 camere,54mp,cu amenajat,CT,50000 c[r[mida, izola`ie, zona Primaverii.Pret imbunatatiri,Et.2,zona * Vând apartament euro. Tel: D, 80 mp utili, CT, 42000€ negociabil.Tel Primaverii Pret 3 camere,et.2,64 0729063978, termopan, modern, 0741497829 .(A) 42000euro negociabil. mp,ultramodern,CT, 0729124687, pre` 70.000 euro Tel.0741497829.(A) T,G,F,jacuzzi, recent * Vand apartament 2 (T) 0744634025. negociabil. Telefon: renovat,zona capat 1. camere,decomandat,C * Vand apartament 3 Pre`:43000 euro neg. * Vând apartament 4 0231.513362, camere,70mp,decoman T,termopane,Et.4, 0752244233.(B) Tel: 0729063978, camere,zona Bulevarddat,cu imbunatatiri, zona Primaverii.Pret 0729124687, Armoniei,la vile,D, 90 * Vand garsoniera, CT;AC;,Et.1, zona 45000 euro.Tel Mall.Pret 57000 euro 0744634025.(T) mp,2 bacoane, CT, 26mp,cu imbunatatiri, 0741497829.(A)


Publicitate Miercuri, 6 mai 2009 negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand apartament 3 camere,62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[, zona Prim[verii, 27mp,et 3.Pre` 22000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând garsonier[, zona Luna,12mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[, zona Directia Muncii, 24mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 24000 euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3 , ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,parter,la strada,50mp, posibilitate de extindere. Pre` 35000 euro .Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona }mp[rat Traian, 50mp,et.4,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 38000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat,c * Vând apartament 2 [r[mid[,et.3,gaz separat balcon ]nchis camere,D,zona ]n termopant,u\[ Bucovina,f[r[ metalic[. Pre` 55000 ]mbun[t[`iri,50mp, euro neg.Tel fa`a la soare.Pre` 0729062022.(N) 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 * Vând apartament 2 camere,D,zona Casa camere,decomandat, C[r`ii,etaj intermediar, c[r[mid[,zona Lic Mihai Eminescu,etaj ]mbun[t[`iri.Pre` 2.Pre` 30000euro.Tel 85000 euro neg.Tel 0729082022.(N) 0729062022.(N) * Vând apartament 2 * Vând apartament 3 camere,D,zona camere,D,zona Prim[verii,58mp,c[r Prim[verii,parter,2 b[i,65mp.Pre` 49000 [mid[,2balcoane,et euro neg.Tel 4,\arpant[.Pre` 0729062022.(N) 42000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 * Vând apartament 2 camere,D,zona TEX,parter,t,c[r[mi camere,D,zona d[,u\[ metalic[.Pre` Prim[verii, 52mp, 43000euro.Tel parter,t,izolat 0729062022.(N) exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` * Vând apartament 4 40000euro neg.Tel camere,D,et.3,zona 0729062022.(N) Prim[verii,90mp, * Vând apartament 2 modern,ct,t,g,f. Pre`: 65.000euro neg camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz sau schimb cu separat,g,f,t,renovat apartament 2 camere+diferen`[. +mobilat. Pre` Tel:0729062022.(N) 39000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4

AGENDA TRANSPORTATORILOR

camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp, modern, ct,t,g,f. Pre`:100.000 euro neg.Tel: 0729062022.(N)

* Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, * Vând apartament 4 termosistem la interior, liber . Pre` camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate, 80 .130.000 lei/neg.Tel: 529102, mp, ct,t,g,f,p.Pre` 0752310403, 70000euro \i garaj 0752310402. 10000 euro (22mp, beci).Tel * Zona Serconf, 2C 0729062022 D, et.4, 45mp, fara * Vând apartament 4 imbunata`iri, sarpanta acoperita cu camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . `igla, schimb cu garsoniera plus Pre` 70000euro.Tel diferen`a Tel: 0729062022.(N) 529102, * Vând apartament 4 0752310403, camere,D,et.1,zona 0752310402. 0 BRD,100mp.Pre`: * Zona George 85.000euro.Tel: Enescu, 2C D, 0729082022.(N) 58mp, et.4, par`ial * Vând apartament 4 mobilat.Pre` 55.000 camere,zona Pia`a euro/neg. Tel: Mare,et.4,D,100mp, 529102, bca,ct,g,f,t,pod. Pret 0752310403, 63000euro.Tel 0752310402 (256) 0729062022.(N) * Urgent : Zona * Zona C[t[mara\ti \colii nr.2, 2C SD, Deal, 1C D, 27mp, 46.9mp, etaj parter, fara intermediar, fara imbunata`iri .Pret imbunata`iri. Pre` :60.000lei. Tel: 82.000lei /neg. Tel: 529102, 529102, 0752310402, 0752310403, 0752310403.(142) 0752310402(303) * Zona Grivi`a, * Zona \colii nr.7, garsoniera 27mp, 2C SD, 54mp, parter, imbunata`iri. extindere balcon Pre` 22.000euro/neg. proprietate, CT, alte Tel : 529102, imbunatatiri .Pre`. 0752310403, 40.000 euro/neg.Tel: 0752310402. 529102, * Zona Curcubeului, 0752310403, 1C D, et.4 cu 0752310402. sarpanta, 27mp, fara * Zona Liceului imbunata`iri. Pret Electrocontact, 2C 82.000lei/neg.Tel SD, 42 mp, et. :529102, intermediar, CT. 0752310403, Pre` 32.000euro/ 0752310402. neg.Tel: 529102, * Zona Curcubeului, 0752310403, 1C D, et.2 18mp, 0752310402. G+ F+T+P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel * Zona Primaverii, 2C SD, parter, :529102, extindere balcon, 0752310403, imbunata`iri. Pre` 0752310402. 28.500Euro/neg. * OFERTA .Zona Tel:529102, Primaverii 2C D, 0752310403, 50mp, et.4, fara 0752310402. imbunatatiri .Pre` 120.000lei/neg. Tel: * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, 529102, imbunata`iri. Pre` 0752310403, 38.000 euro/neg.Tel: 0752310402 (245) 529102, * Zona G[rii, 2C D, 0752310403, 50 mp, et.1, 0752310402(220) imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: * Zona Serconf, 3C D, 64mp, etaj 4, 529102, \arpant[ din 0752310403, construc`ie, acoperita 0752310402 cu `igla, CT.Pre` * Zona Parcul 180.000euro/ neg Tineretului(Magazin Tel: 529102, Ionu`), 2C SD, 0752310403, 43mp, et.3, multiple 0752310402. (77) imbunata`iri .Pret: * Zona Imparat 25.000 euro/neg. Traian, 3C D, Tel: 529102, parter, 65mp, 0752310403, extindere balcon \i 0752310402.

boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari ,3C SD ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent :Zona |tefan Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramida 63.9mp, fara imbunatatiri . Pret .47.000euro/ neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Piata Mare, 4C D, et.3, 90mp. Pret 70.000euro/ neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Grivita ,4C SD, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03 mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

intabulat. Rela`ii la telefon:0745.672.053 .(1160-1)

* Vând teren cas[, vie \i livad[ ]n satul M[n[stirea Doamnei. Telefon: 0740.212.311. (1152-4) * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land ,31/32, drum de acces de 4 m, zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere. Pre`uri ]ncepand de la 30 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând teren,zona Pu\kin, 500 mp, deschidere de 20 ml, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vile la ro\u, zona C[t[m[r[\ti Deal, 180 mp,P+1, 500 mp de teren, arhitectur[ modern[, exterior finisat, T,lindab,cu sau f[r[ garaj.Pre`uri 50000 euro respectiv 52000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând spa`iu comercial,zona capat 1,97 mp,CT,T,toate dot[rile,ideal orice activitate,90000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Zona Vatra Dornei, cas[ de vacan`[ P+M, 200 mp construi`i, 1000 mp teren, 7 dormitoare, living, + Case, terenuri buc[t[rie, 2 b[i, terase, CT pe lemne, * Vând gr[din[ construc`ie lemn, 2000 mp ]n sat p[str[v[rie, ap[, Drislea. Telefon: curent, beci, pre` 0751.838.142. 250.000 euro (1149-1) negociabil. Telefon: * Vând teren 732 mp, 0231513362, cu cas[ locuibil[, toate 0752244233.(B) utilit[`ile, zon[ central[, deschidere 22 * Zona central[, 60 mp construi`i, teren ml. Rela`ii la telefon: 200 mp, 2 camere, 0733.992.243. baie, buc[t[rie, (1161-12) modern, aer * Vând loc cas[, condi`ionat, CT, motel la ie\irea din termopan, V[cule\ti spre termosistem, beci, Dorohoi partea posibilitate stâng[ \i ]n Boto\ani. mansardare, pretabil Telefon: birouri, cabinet 0745.333.305. medical, pre` 54.000 (1159-5) euro negociabil sau 25.000 euro+ * Vând urgent 600 mp teren situat lâng[ diferen`a ]n rate. Telefon: ALFA-LAND

11

0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Baisa, vil[ P+M, 200 mp construi`i, 800 mp teren, 4 dormitoare, living, buc[t[rie, 3 b[i, camer[ tehnic[, construc`ie c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ Lindab, ap[, curent, pre` 100.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Vând spa`iu comercial, 28 mp + concesiune 30 mp, Bucovina, pre` 45.000 euro cu TVA.Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Dorohoi, 80 mp, modern (se pot vinde 40 mp), pre` 430.000 RON negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 11 euro/mp. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Zona str. T. Vladimirescu, 250 mp, 13 m deschidere, autoriza`ie construc`ie, pretabil sp[l[torie auto, spa`iu comercial, apartamente, pre` 160 euro/mp negociabil. Telefon 513362, 0752244233.(B) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3), 12.000mp teren,vie, pomi,fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Un gureni. Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu 4 camere+anexe,fântân[ ,1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000 Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere,construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica,loc.Vladeni com.Corlateni


Publicitate 12

Miercuri, 6 mai 2009

str.Principala Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

negociabil. Tel. 0741497829.(A)

40ml.Pret 25euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 3100 mp,intravilan,deschide re 30ml,in Brehuesti, com.Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand terenuri suprafete 500mp, 1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 31Euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,posibilitati de iaz,zona Agafton.Pret 7euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,in zona Conrec.Pret 55 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 950mp in Botosani. Pret 70.000 Euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 5000 mp in zona Lebada, deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi.Pret 21Euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 9850mp la iesire din Catamarasti-Deal, deschidere 16,30ml la sosea. Pret 10Euro/mp

* Vand teren 6400 mp,intravilan,deschide re 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 3064mp zona Rediu Pret 1,20euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in CatamarastiDeal,deschidere

AGENDA COMERCIANTULUI

* Vand teren 5700mp,deschidere 43ml la DN BotosaniIasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

curent electric,in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 7200 mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum. Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 16000 mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand casa cu * Vand teren loturi de mansarda in Botosani, 720-800mp in zona 80mp utili, 240mp Lebada Pret 20 curte ,anexe,beciuri, euro/mp negociabil multiple imbunatatiri. Tel.0741497829.(A) Pret 65.000euro negociabil. Tel. * Vand teren 0741497829.(A) intravilan,loturi de * Vand teren 5000 1800-1500mp in mp, parcele de 750mp Oraseni-Deal. Pret 10euro/mp negociabil ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg..Teren Tel.0741497829.(A) 3600mp zona Baisa * Vand teren 1500 ,Pret 12euro/mp neg.. mp,intravilan,deschide Teren 15000mp in re 20ml,zona Curtesti,intravilan, Tulbureni. Pret Pret 4 euro/mp neg. 25euro/ mp. Tel. Tel.0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren in * Vand teren Hudum,7200mp,desch 1017mp,deschidere de idere dubla 18ml,Pret 23 ml,in planul 2,toate 25euro/mp negociabil utilitatile,zona si teren 16.000mp Cismea.pret 28 vizavi de parcarea euro/mp negociabil. popasului Cucorani, Tel 0741497829.(A) deschidere 40ml. Pret 5euro/mp negociabil * Vand teren Tel.0741497829.(A) 500mp,deschidere de 20 ml,utilitatile la * Vand loc de casa, limita de proprietate,in 1800mp,in Agafton, planul 2,zona com.Curtesti.Pret 6 Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil. euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) Tel 0741497829.(A) * Vand teren * Vand teren 1600mp,intravilan,vie, 773mp,in Hudum in Manastirea linga Metaxa, Doamnei, com deschidere 23ml Pret Curtesti. Pret 15 28euro/mp Tel. euro/mp negociabil. 0741497829.(A) Tel.0741497829.(A) * Vand teren 5000mp * Vand teren 700mp, zona intrare Livada deschidere de 20 Cozinda Lebada Pret ml,zona Lebada.Pret 7euro/mp. Tel. 10 euro/ mp 0741497829.(A) negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren intravilan 5.000mp, * Vand teren 35400 deschidere la ambele mp,deschidere de capete 20ml,in 135ml,in Catamarasti Catamarasti-Deal,se Deal.Pret 5euro/mp. vinde si 2500 Pret Tel 0741497829.(A) 16euro/mp. Tel. * Vand teren 1000 0741497829.(A) mp, cu deschidere de * Vand casa cu 3 33ml,zona Hudum. camere+anexa cu 2 Pret 16 euro/mp camere,teren 4.000 negociabil.Tel mp,la sosea,in sat 0741497829.(A) Roma. Pret 20.000 * Vand teren 3600 euro negociabil mp,zona Baisa.Pret 12 Tel.0741497829.(A) euro/mp negociabil. * Vand teren 30.000 Tel 0741497829.(A) mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in * Vand teren 15000 mp,parcelabil in Hudum in spate la Curtesti.Pret 4euro/ Metaxa .Pret 8euro/ mp.Tel mp negociabil Tel 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren 3.800 mp,deschidere 15ml,

* Vand teren 2700 mp, cu deschidere de

15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 5400 mp in zona Lebada. pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 10800 mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1000 mp, str.Petru Rare\,se vinde si 500mp. Pret 40euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha. Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000euro/ha(intabula re,cf).Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp, deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp, deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp. Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 4000 mp, zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/ mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp, deschidere 40ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 800mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp. Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 3700mp, 50ml deschidere, 350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp. Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 300mp, deschidere12ml,200 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la * Vând spa`iu comercial,zona }. 100 euro/mp.Tel Traian, 84mp.Pre` 0729082022.(N) 56000euro.Tel * Vând teren ,zona 0729082022.(N) Ci\mea 2500mp,40 euro/mp.Tel * Vând spa`iu 0729082022.(N) comercial,zona 0, cu 120mp.Pre` 2000 * Vând teren, zona euro/mp.Tel CET,465mp+ 0729062022.(N) construc`ie, 30euro/ mp si 5000mp la * Vând spa`iu 6euro/mp.Tel comercial,zona Plus, 0729082022.(N) 240mp.Pre` 10mild,ct, t. Tel * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 0729062022.(N) 180euro/mp neg.Tel * Vând spa`iu 0729062022.(N) comercial,zona Bulevard,200mp.Pre` * Vând teren ,zona 1600euro/mp.Tel Stejarul ,7000mp, parcelabil,deschidere 0729062022.(N) 22ml,plan1, 43000 * Vând spa`iu euro.Tel comercial,zona 0729062022.(N) Prim[verii,100mp.Pr * Vând teren ,zona e` 1500euro/mp.Tel Calea Na`ional[, 0729062022.(N) 1100 mp,toate * Vând spa`iu utilit[`ile, la comercial,zona 200E/mp.Tel Stadion, 147mp.Pre` 0729062022.(N) 1200euro/mp.Tel * Vând teren ,zona 0729062022.(N) Ci\mea,3900mp,iaz. Pre`: 100000euro.Tel * Vând spa`iu comercial,zona 0729082022.(N) Centrul Vechi, 60 * Vând teren mp.Pre` 1300euro/ 2000mp cu toate mp.Tel utilit[`ile \i cl[diri 0729062022.(N) zoana Centrul * Vând spa`iu vechi.Tel comercial,zona }. 0729082022.(N) Traian,302mp.Pre` * Vând teren 750 cu 850euro/mp.Tel toate utilit[`ile \i 0729062022.(N) cl[diri,zona * Vând spa`iu Rapsodia. Tel comercial,zona 0729082022.(N)

* Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 40euro/mp. Tel 0729082022.(N) * Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml.Pre` 20euro/mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa,plan1,8000mp, deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,2000 0mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelab il,5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585mp, deschidere 14ml,acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz. Pre` 40euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 340mp,toate utilit[`ile. Pre` 200000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil. Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N)


Publicitate Miercuri, 6 mai 2009

Prim[verii,177mp.Pre` * Vând cas[ 200mp, 1600euro/mp.Tel zona C[t[m[r[\ti 0729062022.(N) Deal,cu teren 800mp. Pre` * Vând spa`iu 47000euro.Tel comercial,zona 0729062022.(N) Sucevei,225mp.Pre` 250000euro.Tel * Vând cas[ 100mp, 0729062022.(N) zona 0,cu teren 300 mp, toate utilit[`ile. * Vând spa`iu Pre` 60000 euro,se comercial,zona poate \i ]n rate. Tel Centru, 200mp.Pre` 0729062022.(N) 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu * Vând hal[ 240mp teren 500mp,toate ]n Boto\ani,toate utilit[`ile.Pre` 80000 utilit[`ile. Pre` euro.Tel 100000 euro.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n * Vând cl[dire Boto\ani,zona 600mp,zona 0, central[ cu teren 600mp teren.Pre` 930mp.Pre` neg.Tel: 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând spa`iu * Vând cas[,zona comercial,zona C[t[m[r[\ti Deal, Centru,100mp, P+E,500mp teren. renovat.Pre` Pre` 50000euro.Tel 250000euro.Tel 0729062022.(N) 0729082022.(N) * Vând cas[,zona * Vând cl[dire Bulevard(100m),P+ P+1, 300mp si E,ct,t,ap[,canalizare, 4000mp teren ]n foi\or,buc[t[rie de Boto\ani toate var[, fântân[,400mp utilit[`ile.Pre` construi`i,teren 690 350.000 euro.Tel mp. Pre` 320000euro 0729062022.(N) neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1,320mp(160 * Vând cas[,zona spatiu de produc`ie) C[t[m[r[\ti,P+E,ct, +142mp cl[dire si t,ap[,canalizare,izola 570mp teren ]n `ie exterioar[,110 Boto\ani.Pre` mp. Pre` 350.000 euro.Tel 53000euro.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând spa`iu de * Vând cas[ ]n Str. productie,hal[+teren Plopilor cu teren, , 1960mp,zona modern[.Pre`:125.00 Industrial[ .Pre` 0euro.Tel: 140000 euro neg.Tel 0729082022.(N) 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. * Vând spa`iu Victoria cu teren. comercial ,200mp, Pre`:71.000euro.Tel: zona Ion Pilat .Pre` 0729082022.(N) 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona S[venilor.Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp, zona Gar[.Pre` 1200 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100mp,centrul vechi, 80mp teren,cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cl[dire 315mp,centrul vechi. Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri (sal[ de mese,abator, apartamente, etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Zona Pod de Piatra, vila P+1, suprafata construita 180mp, teren aferent 750mp, noua, * Vând garaj, zona Prim[verii, intabulat, finisaje superioare ,acces la toate cu surs[ de energie utilita`ile edilitare electric[ proprie, .Pre` 150.000 din BCA pe teren euro/neg sau schimb proprietate, pre` cu ap cu 3 camere 45.000 lei. Telefon: plus diferen`a 0231514440, Tel:529102, 0231514450, 0752310402, 0748281959.(R) 0752310403(185) * Vând case si vile * Zona A.N.L \i 500 mp teren Bucovina, casa aferent ]n zona batraneasca si 778mp Leb[da \i Stejarul teren aferent, cu avans \i rate deschidere la strada lunare, dobânda 36m, utilitati 50% din dobânda edilitare la limita b[ncii, pre`uri proprieta`ii.Pre` negociabile. Rela`ii 52.500 euro/neg. la telefon: Tel:529102, 0231514450, 0752310403, 0231514440, 0752310402.(161) 0748281959.(R) * URGENT Zona * Vând teren Tatari Boto\ani, intravilan. Pre`uri vila P+M la ro\u negociabile. Rela`ii si 500 mp teren la telefon: aferent.Pre` 0231514450, 65.000euro-neg.Tel: 0231514440, 529102, 0748281959.(R) 0752310403, * Vând teren 0752310402. extravilan. Pre`uri * Zona C[tam[ra\ti negociabile. Rela`ii Deal, vila P+M, la telefon: termosistem la 0231514440, exterior, t^mplarie 0231514450, din termopan, garaj, 0748281959.(R) plus 1000mp, gard * Zona Cucorani, din fier forjat .Pre` : casa locuibila , 90.000euro /neg.Tel: 60mp, cu 1500mp 529102, teren aferent .Pre` 0752310403, 65.000euro/neg. 0752310402. Tel:529120, * URGENT : 2 case 0752310403, locuibile cu 2500mp 0752310402(191) teren aferent la 1Km * Zona Cucorani, de Boto\ani.Pre` : casa locuibila, 50.000 euro/neg.Se 70mp, cu 5800mp pot vinde si teren aferent. Pre` separat.Tel.:529102, 40.000euro/neg. Se 0752310403, poate vinde si cu 0752310402. teren mai putin . * Vând cas[ ,zona * Zona C[t[m[ra\ti Tel:529120, C.DEAL,finisaje Deal, vila P+1, 0752310403, moderne,p+1,izola`i suprafata construita 0752310402(271) e exterioar[,geam la sol 120mp, teren lemn * Zona Copalau, aferent 915mp, stratificat,195mp+50 casa P+1 din finisaje superioare, 0mp de teren.Pre` caramida, \i 1500mp acces utilita`i 70000euro.Tel teren aferent .Pre` edilitare .Pre` 0729062022.(N) 30.000euro/neg. Tel: 165.000 euro. 529102, Tel.529102, * Vând cas[ ,zona 0752310402, 0752310403, Ci\mea,teren 500mp, 0752310403(92) 0752310402.(46) ; casa 136mp,t,ct,ap[, gaz,izola`ie * OFERTA:Casa * Zona industriala exterioar[, tabla locuibila, la 10Km vila la ro\u, \i lindab.Pre`: de Botosani, 1270mp teren aferent 92.000euro Localitatea .Pre` : 100.000 Tel:0729082022.(N) Brehuiesti , P+M euro/neg. Tel: ,cu anexe 529102, * Vând cas[,Str. gospodaresti noi, 0752310403, Miori`a,1200mp acces utilitati 0752310402. (842v) teren,toate utilit[`ile. edilitare (inclusiv Pre` 900000ron.Tel * Zona fosa septica) si 0729082022.(N) industriala,vila 3950mp teren P+M la ro\u, aferent ( livada si * Vând garaj, zona supraf. construita la vie) imprejmuit cu Hotel Rapsodia, sol 90mp, teren intabulat, cu surs[ de gard nou .Pre` : aferent 1100mp, 42.000euro /neg. energie electric[ termosistem la Tel: 529102, proprie, din exterior, CT, garaj si 0752310403, c[r[mid[, pre` 0752310402.(fv) beci .Pre`: 15.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

13

Doamnei , casa batraneasca \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euroneg. Tel: 529102, * Zona Comunei 0752310402, Corni, spa`iu 0752310403. comercial si 6000 mp teren aferent * Vand urgent ferma * Zona Pod de Piatra, 3750mp teren .Pre` 140.000lei. vegetala situata in intravilan, acces Tel: 529102, zona limitrofa toate utilita`ile 0752310403, Botosani-Iasi edilitare .Pre` 20 0752310402.(831) .Supr.compacta de euro/mp.Se accepta teren=120ha, \i o * Zona Comunei si schimb cu cladire P+1, cu Corni casa locuibila apartament plus Supr. constr. si 800mp teren diferenta . Tel: =400mp.Tel aferent .Pre` 80.000 529102, lei/neg. Tel: 529102, :0752310402.(105) 0752310403, 0752310403, * Zona Cismea, 0752310402.(594) 0752310402. 5500 mp teren intravilan, deschidere * Zona Savenilor, * Zona Comunei 700mp teren si anexa 80m, acces toate Rachi`i, casa construita in 2006 locuibila \i 1150mp. utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, .Pre` 35.000euro/ Pre` :110.000 lei. neg.Tel: 529102, total sau parcele cel Tel: 529102, 0752310403, putin 1000m .Tel: 0752310403, 0752310402. 529102, 0752310402.(743) * Zona Puskin, 0752310402, * Zona Costinesti 500mp teren 0752310403. Leorda casa \i intravilan, 14m 1000mp teren aferent * Vand 2.211mp deschidere, acces teren intravilan ,in . Pre` 40.000lei utilita`i edilitare .Pre` Comuna Rachiti , /neg. Tel: 529102, 60euro/ neg.Tel: front stradal 529102, 0752310403, 28.40m,acces apa 0752310403, 0752310402.(265) curenta iluminat 0752310402. * Vând cas[ ]n electric ,drum * Urgent .470mp Vorona cu 2000mp pietruit.Pret teren aferent , pre` 10Euro/mp ,neg.Tel: plus cale de acces teren intravilan 35.000Euo/neg. Tel: 529102, Boto\ani zona 529102, 0752310402, centrala, acces 0752310403, 0752310403(210) utilita`i edilitare . 0752310402.(677) * Zona Rediu Pre` :70Euro/ mp * Vând casa P+M 8,500mp teren neg. Tel: 529102, in com. Stauceni cu extravilan, pl.II, 0752310403, 1000mp teren acces drum de 0752310402. aferent, pre` 65.000 exploatare. Pre` * Urgent zona euro/neg. Tel: 3.5euro/ mp Lebada, 4600mp 529102, neg.Tel:529102, teren extravilan, 0752310403, 0752310402, deschidere 75m .Pre` 0752310402.(65) 0752310403(253) 12euro/mp neg.Tel: * Urgent casa si 529102, * Zona Rediu 400mp teren aferent 0752310403, 50.000 mp teren ,in Botosani zona 0752310402. extravilan, pl.II, centrala ,acces acces drum de * Zona Tatari, utilitati edilitare Pret exploatare .Pret2.5 650mp teren 53.000euro /neg. Euro/mp neg.Tel: intravilan Pre` Tel:529102, 529102, 6500euro.Tel: 0752310403, 0752310402, 529102, 0752310402. 0752310403(253) 0752310403, 0752310402(92) * Urgent casa * Zona Roma, locuibila , suprafata 8700mp teren * Zona Tatari, construita la sol intravilan, dechidere 1400mp, teren 100mp, anexe 24.56m. Pre` intravilan .Pre` gospodare\ti si 3.5euro/mp-neg. .Tel 20euro/mp neg. Tel: 711mp teren aferent : Tel:529102, 529102, ,in Botosani, zona 0752310403, 0752310402, industriala, acces 0752310402. 0752310403. utilitati edilitare Pre` * Zona Tulbureni, * Zona Hudum 70.000euro /neg. 4500mp teren langa METAXA , Tel:529102, intravilan .Pre` 772mp teren 0752310403, intravilan, 13m front 15euro/mp 0752310402. negociabil.Tel: stradal . Pre` * Vand urgent 30euro/mp neg. Tel: 529102, pensiune turistica 0752310403, 529102, ,(P+1) la rosu ,Su 0752310402.(100) 0752310402, totala=393.80mp, in 0752310403(284) * Zona Tulbureni, Localitatea Putna , 6500mp teren Judetul Suceava .Pre` * Zona Manastirea intravilan, front Doamnei 2 loturi de promovare 300.000 stradal 11m, acces teren intravilane a euo/neg : Tel utilitati edilitare, cite 4500mp. Pre` 0752310402 (106) curent electric, gaz 6euro/mp neg.Tel: * Vand urgent metan, apa curenta 529102, centru de vinifica`ie .Pre` 5euro/mp. Tel: 0752310402, compus din :parcela 529102, 0752310403(243) de teren in supr, de 0752310403, * Zona Manastirea 0752310402(310) 6900mp , 15cladiri 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

anexe si o cladire industriala, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euro/neg .Tel :0752310402.(104)


Publicitate 14

Miercuri, 6 mai 2009

* Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Bucecea Hu`ani, 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * Vand 4700mp teren extravilan, front stradal 22m cu 5euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,cu 6euro/mp in Cucorani . Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (29) * URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucorani .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Ora\eni Vale 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m. Pre` 2euro/mp, neg Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* Zona Stauceni ,12.500mp, teren extravilan acces indirect la drum asfaltat (plan II), deschidere 20m.Pre` 3euro/mp, neg.Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Zona, C[t[mara\ti Deal, intravilan, 1954mp acces utilitati edilitare, front stradal 20m.Pre` 30euro/mp neg .Se vinde si parcelat .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona C[tam[ra\ti Deal, 1113mp teren intravilan, acces utilita`i edilitare, deschidere, 15.6m.Pre` 25.000euro .Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Vand urgent in Brae\ti, 10.000mp, teren extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:Vand 6000 mp, teren intravilan in zona Cismea.Pre` 5euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta : Zona Rachiti, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

9 CUMP|R|RI * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan,construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * }nchiriez apartament 2 camere la vilele din bulevard complet mobilat \i separat garaj + 2 nivele. Rela`ii la telefon: 0728.914.930; 0372/310.145. (1157-11) * }nchiriez apartament 2 camere,D, mobilat, str. D. Negreanu visa-vis de biserica Armean[. Telefon: 0744.837.251.(1162-6) * }nchiriez apartament 3 camere, et.1, CT,T, mobilat si utilat,zona Primaverii-\coala nr.13, avans 3 luni, 200 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Închiriez apartament 2 camere zona Calea na`ional[, Unicat, 52 mp, et.4, central[ termic[, mobilat, utilat, aragaz, frigider, cuptor microunde, ma\in[ de sp[lat, condi`ii foarte bune, pre` 220 u\or negociabil, o lun[ garan`ie. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Închiriez apartament 3 camere, strada Marchian, et.3, decomandat, CT, 1 * Cump[r garsoniere lun[ garan`ie, si apartamente .Ofer modern, recent pre`ul zonei . Tel: renovat, mobil[ nou[, 529102, 0752310403, electrocasnice noi, 0752310402. pre` 350 euro, o lun[ * Cump[r cas[ garan`ie. Telefon: Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

0231513362, 0752244233.(B) * Închiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, D, et 2, nemobilat, 150 euro/lun[, 2 luni avans. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Închiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, D, et 3, CT, mobilat \i utilat, 250 euro/lun[, 1lun[ avans, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Închiriez apartament 3 camere, Grivi`a, D, parter, CT, par`ial mobilat \i utilat, 200 euro/lun[, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Inchiriez spatii comerciale in zone centrale ,( Unirii, Onicescu,C.Nationala, zona Mall).Tel. 0741497829.(A) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 80mp, zona IRE. Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300 mp,Calea Na`ional[. Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 120mp,zona Util. Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240 mp, zona Plus, 10e/mp. Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere hal[ 5000mp+curte betonat[ 10000mp, toate utilit[`ile,zona Industrial[,pre` neg.Tel 0729082022.(N) * }nchiriez garsonier[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959 * }nchiriez apartament 2 camere, zona Bucovina, D, et. 3, s. 77 mp, CT, T, g+f, complet Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

mobilat, utilat, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959

0752310403, 0752310402.

* Ofer spre inchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv * }nchiriez apartament 3 camere, 25mp, acces stradal, parcare in curte.Pre` zona Grivi`a, et. 3, la fa`a locului Tel: D, nemobilat, pre` 529102, 0752310403, 250 euro/lun[. Telefon: 0231514440, 0752310402. 0231514450, * Solicit pentru 0748281959 inchiriere garsoniere, apartamente, case. * }nchiriez apartament 2 camere, Tel: 529102, 0752310403, zona S[venilor, 0752310402. Dimitrie Negreanu, Gen. Avr[mescu,Col. V. Tomoroveanu \i AUTO Prim[verii, pre` 130150-200 eur/lun[. * Vând tractor Telefon: 0231514440, U.650. M+plug, bun[ 0231514450, func`ionare, 95000748281959.(R) 11000 RON. Telefon: 0751.803.814.(1097-4) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de * Vând SCODA depozitare a cite FABIA 1,4 MPI, an 100mp acces tir si 2003-euro 4, ]nmatrirampa de descarcare culat[, climatizare, .Pre` 2.5 euro/mp/ airbaguri, computer luna. Tel:529102, bord, ABS,SRS, 0752310403, ]nchidere centrali0752310402.(663) zat[+alarm[, folie geamuri, omologat[ * Ofer spre RAR, impecabil. Pre` inchiriere 100mp 5300 E negociabil, spa`iu comercial, accept variante. parter de bloc in Telefon: Boto\ani, zona cen0743.357.008.(3) trala. Pre` 500 euro/luna, pretabil * Vând OPEL cabinet medical, friz- ASTRA, 1,7 DTI, erie, birou etc. Tel: 2002, caravan alb. 529102, 0752310403, Telefon: 0752310402. 0744.978.972.(1151-4) * Ofer spre V+NZ|RI inchiriere, ap cu 4C, zona ultracentrala, * Vând stupi cu et.3, nemobilat, CT albine. Telefon: .Pre` 250euro/luna/ 0751.838.142.(1148-1) neg .Tel: 529102, * Vând B.C.U. 0752310403, diferite dimensiuni. 0752310402. Pre`uri negociabile. * Ofer spre Efectu[m transport inchiriere ap cu local \i na`ional. 2cam, par`ial mobilat, Telefon: CT, zona Calea 0746.436.814; Nationala . Pre` 0744.978.972.(1150-4) :700lei/luna .Plata anticipata 3luni. Tel: * Vand scaun 529102, 0752310403, stomatologic in buna stare de functionare. 0752310402. Pret negociabil. * Ofer spre Telefon 0231514450, inchiriere 3camere, 0751966830.(R) baie si bucatarie, * Vand pianina in acces separat la casa stare foarte buna, in zona lini\tita, curte. Pre`: 250euro/ marca Doina. Pret negociabil. Telefon luna. Plata antici0231514450, pata :3luni . Tel: 0751966830.(R) 529102,

PREST|RI SERVICII * BIROU DE CREDITE * Acord[m credite \i persoanelor cu venituri modeste; * Credite nevoi personale, imobiliare, ipotecare; * Credite pentru cump[rarea de locuin`e; * Credite auto, refinan`[ri; Telefon: 0231/514.450; 0751966830; 0748281959.(A) * Repar televizoare \i aparate electronice la domiciliul clientului. Pre`uri avantajoase! Telefon: 0745.888.519. (29)

ANGAJ|RI * S.C. angajeaz[ operator calculator. Rela`ii la telefon: 0730.222.055. (1145-7) * Angaj[m, consilieri GSM. CV la personal@telesys.ro. (1154-1) * S.C. angajeaz[ finisori ]n construc`ii. Rela`ii la telefon: 0722.382.368.(1156-2) * S.C. angajeaz[ buc[tar la fast-food. Rela`ii la telefon: 0742.343.511.(1158-2)

CONDOLEAN}E

! Cuvintele noastre nu iti pot alina suferinta fara margini, dar te pot sprijini in cumplita despartire de cea mai draga fiinta, MAMA. Viata trebuie sa mearga mai departe, iar tu trebuie sa fii tare. Sincere condoleante colegei noastre AURORA ~AR{. Colectivul TELE’M BOTOSANI.

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Miercuri, 6 mai 2009

Bahmu`eanca ]\i pl[te\te menajera cu 1.000 de euro pe lun[ Pe vreme de criz[, consoarta lui Prigoan[ ]\i permite luxul de a-\i pl[ti angaja`ii cu salarii la care mul`i români doar viseaz[. Adriana Bahmu`eanu a m[rturisit c[ menajera sa, care ]i face cur[`enie ]n cas[, ]i spal[ \i ]i calc[ rufele, prime\te lunar 1.000 de euro. Vedeta Kanal D inten`ioneaz[ s[ construiasc[ ]n curtea casei lui Prigoan[ de la Pipera o ]nc[pere special[ pentru a-\i `ine mur[turile. „Pe Prigoan[ l-am cucerit cu

mur[turile pe care i le-am dat. Cred c[ \i de asta ]i plac acriturile ca mine. Când mai aveam noi perioadele alea ]n care ne tot desp[r`eam \i plecam de acas[, i-am luat borcanele cu mur[turi. El s-a plâns apoi c[ nevast[-sa, ]n loc s[ dispar[ cu vreo ma\in[ sau altceva mai valoros, i-a luat tocmai mur[turile care ]i pl[ceau”, s-a dest[inuit Adriana Bahmu`eanu la emisiunea „Stele sub lup[” de la Antena 2. „

Oana vrea s[ divor`eze de Pepe

Vrea s[ sl[beasc[ 45 kg, dup[ ce a cr[pat cada

Disputa dintre Oana \i mama ei este veche parc[ de când lumea. Obosit[ poate de atâta lupt[ \i de sp[lat rufe ]n public, M[rioara i-a spus fiicei sale c[ ]i va ceda ]ntreaga mo\tenire. Cu o singur[ condi`ie, ]ns[. S[ divor`eze de Pepe, pe care nu ]l are deloc la inim[. „Ea nu suport[ ideea de a-mi fi mie bine. Vrea s[ m[ despart[ de Pepe deoarece m[ vede c[ sunt fericit[. Pentru ea, cel mai bine e s[ fiu singur[. Mama arunc[ praf ]n ochii pro\tilor, spunând c[-mi d[ ce e al meu doar dac[ divor`ez. I-am propus lui Pepe s[ facem acest lucru doar ca s[ ar[t cât e de mincinoas[. Puteam divor`a dou[-trei luni, ]mi luam ce mi se cuvenea, iar apoi m[ m[ritam din nou”, a declarat vedeta pentru Ring. Bine]n`eles, Pepe nici n-a vrut s[ aud[ de divor`. „

Rosemarie Batey, o bunicu`[ de 49 de ani, din Tantobie (Anglia), a devenit celebr[ peste noapte datorit[ unui incident penibil. Femeia ]ncerca s[ fac[ un du\ ]n miez de noapte, dar, ]n loc de relaxare a ajuns la spital. Anul trecut a avut o glezn[ rupt[ \i se chinuia s[-\i spele piciorul respectiv, când, sub

diminea`[. Doar cu perdeaua de la du\ pe ea, Rosemarie a a\teptat pân[ ce fiul s[u a g[sit-o \i a chemat paramedicii. Timp de o or[ s-au chinuit pompierii s[ o scoat[ din cad[, t[ind cu grij[ pe lâng[ ea cu un fier[str[u electric. Incidentul a determinat-o s[ lupte pentru a pierde cel pu`in 45 de kg. „

Anna Lesko \i Elan au o rela`ie f[r[ obliga`ii Ea e ]ndr[gostit[ de el, ]ns[ lui nu-i pas[ \i prefer[ o rela`ie trupeasc[ ]n care grani`a c[s[toriei pare ]nc[ de netrecut. A\a le descrie Anna Lesko prietenelor leg[tura ei cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg, fostul so` al Mihaelei R[dulescu. Ring a aflat c[ nici ]n aceste condi`ii Anna \i Elan nu-\i petrec prea mult timp ]mpreun[, v[zându-se doar de câ-

Elena Gheorghe, cea mai frumoas[ concurent[ de la Eurovision

Elena Gheorghe face furori la Moscova. Reprezentanta României la edi`ia din acest an a concursului Eurovision, a reu\it s[-i "dea gata" pe jurnali\tii str[ini acredita`i la eveniment, ea fiind considerat[ cea mai frumoas[ concurent[ a edi`iei din acest an. Dup[ repeti`ia de luni, Elena Gheorghe a sus`inut o conferin`[ de pres[ la care s-a prezentat purtând un costum

greutatea sa de 150 de kg cada a cedat, iar femeia s-a dezechilibrat \i a c[zut. Picioarele i-au r[mas blocate sub ea \i ]n cr[p[tura rezultat[, pricinuindu-i t[ieturi \i dureri groaznice. Fiind imobilizat[ ]n cad[ a ]ncercat s[ strige dup[ ajutor, dar fiul de s[u de 23 de ani care se afla ]n cas[ n-a auzit-o decât spre

popular românesc despre care a spus c[ ]l are de la mama ei. Jurnali\tii nu au ezitat \i au rugat-o pe Elena s[ le cânte ceva. Spre surprinderea lor, reprezentanta României a cântat "Balada lui Avram Iancu". Pentru ea, ziua de ast[zi ]nseamn[ o vizit[ ]n Pia`a Ro\ie, dup[ care vineri, va urca din nou pe scen[ pentru cea dea doua repeti`ie. „

teva ori... pe lun[. Mai mult, Elan a fost surprins \i ]n compania altor femei. }n speran`a c[-\i va g[si ]n sfâr\it un b[rbat bogat care s[-i ofere \i un c[min dup[ ce a ]ncheiat rela`ia cu Popone`, Anna Lesko pare s[ nu aib[ nici de aceast[ dat[ prea mult noroc. }n ciuda faptului c[ iese cu un miliardar râvnit de multe alte femei, cânt[rea`a are haelei R[dulescu \i de a deveni \anse minime de a-i lua locul Mi- doamna Schwartzenberg. „

15

Horoscop E Berbec

K Balan]\

Primi`i un cadou din partea unei persoane dragi din familie, de care v[ bucura`i ]n mod deosebit. Capacitatea de comunicare este excelent[ \i v[ ajut[ s[ rezolva`i o problem[ financiar[. }n partea a doua a zilei, un prieten v[ invit[ la petrecere.

Zi favorabil[ comunic[rii \i c[l[toriilor ]n interes de afaceri. Pe plan sentimental, lua`i o decizie care determin[ schimb[ri benefice pentru viitor. Sear[ sunte`i invitat la prieteni. Nu neglija`i odihna!

L Scorpion Primi`i un cadou de la persoana iubit[, iar prietenii v[ invit[ ]ntr-o excursie. }n partea a doua a zilei, sunte`i nevoit s[ lua`i o decizie important[ pe plan sentimental. O veste nepl[cut[ din cursul serii v[ schimb[ programul pentru mâine.

F Taur

}n cursul dimine`ii, lua`i o decizie ]n urma c[reia sunte`i nevoit s[ v[ schimba`i programul. S-ar putea s[ fi`i contactat de câ`iva prieteni, cu care face`i preg[tiri pentru o petrecere. Este o zi bun[ pentru rezolvarea problemelor financiare, M S\get\tor dar v[ recomand[m s[ evita`i speAve`i succes ]n afaceri, dar cula`iile de orice fel. sunte`i nevoit s[ face`i mai multe drumuri scurte. Sprijinul cel mai G Gemeni important ]l primi`i din partea unei U\urin`a ]n comunicare favo- persoane mai ]n vârst[, care v[ arizeaz[ rela`iile cu cei din jur. Se preciaz[ corectitudinea. Dup[-a]ntrevede o c[l[torie ]n interesul miaz[ s-ar putea s[ ave`i probleme familiei. Pute`i avea câ\tiguri mari sentimentale, pe care le rezolva`i din activit[`i comerciale. cu ajutorul talentului dumneavoastr[ de psiholog.

H Rac

N Capricorn

Ave`i succes ]ntr-o c[l[torie ]n interes de afaceri. V[ sf[tuim s[ ave`i r[bdare \i s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu partenerii. }n partea a doua a zilei, reu\i`i s[ rezolva`i o problem[ sentimental[ mai veche. Din punct de vedere financiar nu ave`i motive de ]ngrijorare.

Un vecin v[ invit[ la o petrecere. Cu acest prilej, sunte`i remarcat de o persoan[ sensibil[. Nu este exclus s[ lega`i o prietenie durabil[. V[ pute`i baza pe intui`ie, dar ar fi bine s[ asculta`i \i sfaturile prietenilor.

I Leu

O V\rs\tor

Trebuie s[ lua`i o decizie important[ ]n privin`a rela`iilor cu persoana iubit[. }n prima parte a zilei sunte`i tentat s[ v[ implica`i ]n mai multe activit[`i ]n acela\i timp. Noroc c[ va ajut[ prietenii! Pute`i ob`ine câ\tiguri financiare, dar nu din specula`ii.

Chiar dac[ sunte`i preocupat de probleme personale presante, ar fi bine s[ acorda`i mai mult[ aten`ie rela`iilor cu persoana iubit[. O ie\ire ]mpreun[ cu partenerul de via`[ v-ar ajuta s[ v[ deconecta`i de la problemele cotidiene \i v-ar apropia mai mult de persoana iubit[.

J Fecioar\

P Pe[ti

S-ar putea s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie neprev[zut[ ]n interes familial. Este o zi favorabil[ comunic[rii \i negocierilor. Ave`i \anse s[ finaliza`i o lucrare ]n care a`i investit mul`i bani. Evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu un b[rbat mai ]n vârst[!

Sunte`i ]n form[ \i ave`i ocazia s[ rezolva`i o problem[ financiar[ a familiei. Pute`i s[ v[ ocupa`i de probleme serioase din domeniul afacerilor \i s[ finaliza`i lucr[ri ]ncepute cu mai mult timp ]n urm[. Este \i o zi bun[ pentru comunicare.

Bancul zilei Miercuri, 6 mai

06.15 - 07.00 |tirile Tele'M (r) 07.00 - 09.00 Tele M'atinal (d), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista presei & Calendarul zilei, Horoscop 09.40 - 10.30 Boto\anii ]n direct! (r) 10.40 - 11.30 Agenda economic[ (r) 11.30 - 13.30 Taverna lu’ Radu (r) 13.30 - 14.00 Videoclipuri 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (d) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Lege \i Ordine (d), realizator Adriana Fartu\nic 18.00 - 18.45 |tirile Tele'M

, Sport, Meteo (d) 18.45 - 19.30 Reporter Tele'M (r) 19.30 - 20.00 Teleshoping 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 22.00 Interviul s[pt[mânii (r) 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.30 - 00.00 Taverna lui Radu (d), emisiune de divertisment realizat[ de Cristian Cost[chel. 00.00 - 01.00 Videoclipuri 01.00 - 01.45 |tirile Tele'M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M'atinal (r) 04.15 - 05.15 Boto\anii ]n direct! (r) 05.15 - 06.15 Lege \i Ordine (r)

PRIN|I DE CANIBALI Un englez, un francez \i un român sunt prin\i de canibali. |eful tribului: - Englezule, mai ai vreo dorin`[? - S[ mai vad odat[ Big-Ben-ul. - Respins! Englezul este g[tit \i din pielea sa se face o tob[. Francezul la rândul lui e ]ntrebat: - Francezule, mai ai vreo dorin`[?

- Da, s[ mai v[d odat[ Turnul Eiffel. - Respins! Francezul este g[tit \i din pielea sa se face o tob[. }i vine \i rândul românului: - Românule, mai ai vreo dorin`[? - Da a\ vrea un cui. Românul prime\te un cui \i ]ncepe s[ se ]n`epe cu el peste tot. |eful canibalilor: - Ce ]nseamn[ asta? - Din pielea mea n-o s[ face`i nici o tob[!

O RE~ET{ PE ZI SALAT{ DE OU{ Ingrediente: cimbru, ulei, ceap[, l[mâie, 3 ardei, ca\caval 170 g, 4-5 ou[, sare, piper Mod de preparare: Ou[le se fierb cât s[ fie tari. Se taie ]n patru \i se pun ]ntr-un vas cu ardeii t[ia`i l[mâie, ulei, cimbru, sare \i piper. ]n cubule`e \i ceapa t[iat[. Se Acesta se toarn[ peste ou[ \i ardei. preg[te\te un sos din zeama de Pe deasupra se rade ca\caval.


CMYK

Eveniment 16

Miercuri, 6 mai 2009

Scuter intrat ]ntr-un grup de copii O feti`[ ]n vârst[ de 11 ani, din comuna Santa Mare, a ajuns ieri la spital ]n stare grav[, dup[ ce a fost victima unui accident rutier, copila fiind izbit[ ]n plin de scuterul condus de un b[rbat care a pierdut controlul mijlocului de transport din cauza vitezei. Tân[rul furat de be`ia vitezei nu are atestatul necesar pentru a conduce un moped pe drumurile publice.

UTILE

}n jurul prânzului, ]n dreptul sta`iei Peco din localitate, Petri\or P., ]n vârst[ de 23 de ani din Santa Mare, ]n timp ce se deplasa cu un scuter ]mprumutat de la un prieten, din cauza vitezei a pierdut controlul direc`iei, ie\ind de pe partea carosabil[. }n acel moment a intrat ]n plin ]ntr-un grup de patru copii care se deplasau regulamentar pe marginea drumului. }n urma impactului, cel mai grav r[nit[ a fost o feti`[ ]n vârst[ de 11 ani, G.C., care a fost transportat[ la Spitalul de Pediatrie „Cuvioasa Parascheva” din Boto\ani de c[tre o ambulan`[ a substa`iei din Tru\e\ti. „Pacienta ]n vârst[ de 11 ani a suferit un poli-traumatism prin accident rutier, traumatism cranio-cerebral acut deschis \i o contuzie 4,1605 lei

forte la un picior. Starea ei este stabil[”, a declarat un cadru medical al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ Boto\ani. Petri\or P. este cercetat de poli`i\ti pentru v[t[mare corporal[ din culp[. „}n urma test[rii cu aparatul alcooltest, a rezultat c[ \oferul mopedului nu se afla sub influen`a alcoolului, i-au fost ]ns[ recoltate \i probe biologice de sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei. Conduc[torul mopedului nu posed[ permis de conducere \i nici atestatul necesar pentru a

conduce mopede pe drumurile publice. Fa`[ de acesta au fost ]ntocmite acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale pentru v[t[mare corporal[ din culp[, urmând a fi dat[ solu`ie procedural[ ]n func`ie de pozi`ia procesual[ a reprezentan`ilor legali ai minorei \i de num[rul de zile de ]ngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor”, a precizat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 6 M Sf^ntul \i Dreptul Iov, mult r[bd[torul; Cuvio\ii: Mamant, Pahomie \i Ilarion (Dezlegare la pe\te) 7 J Ar[tarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sf. Mucenici Acachie \i Codrat

3,1103 lei

Ziua: 200C

Noaptea: 80C

T[ia`i de la toate sporurile Decizia de neacordare a sporurilor a fost luat[ pe fondul crizei financiare. Rodica Hu`uleac (foto), pre\edintele CJAS, a declarat c[ salaria`ii institu`iei vor primi doar acel spor de vechime \i nimic mai mult. „Banii ajung pentru salariile de baz[, sporul de vechime \i doar o parte din sporul de conducere, pentru c[ \i acesta a fost diminuat cu 20% ca s[ ne ajung[ banii de salarii. S-a luat sporul de audit, de control financiar preventiv. Acest spor se acorda ]n func`ie de buget, pân[ ]n procent de 25%. Acum nu ]l mai acord[m”, a precizat Rodica Hu`uleac. Reprezentan`ii CJAS se a\teapt[ ca ]n urma acestor m[suri s[ se trezeasc[ cu procese din partea angaja`ilor. Pre\edintele CJAS spune ]ns[ c[ institu`ia pe care o conduce nu are calitatea de ordonator de credite. „Aceast[ problem[ `ine de ordonatorul de

credite. Eu, ]n deciziile pe care le-am dat, am scris c[ sporurile nu sunt luate, ci exist[, exceptând sporul pentru control financiar preventiv, care este zero. Ele sunt prev[zute conform creditelor bugetare alocate”, a mai spus Rodica Hu`uleac. Institu`ia de

asigur[ri de s[n[tate a primit ]n urm[ cu dou[ s[pt[mâni, pe cheltuieli de personal, o rectificare de buget, ]ns[ negativ[. Din acest motiv, nici m[car sporurile câ\tigate de angaja`i ]n instan`[ ]n iarna anului trecut nu vor fi achitate. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Evenimentul de Botosani nr.1322  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you