Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 99 (1320) • Luni, 4 mai 2009 • 16 pagini

Tezele cu subiect unic, sub semnul incertitudinii

Drum capcan[ pentru \oferi Pagina 5

Copil venit pe lume la nunta p[rin`ilor O feti`[ a fost adus[ pe lume, sâmb[t[ sear[, ]ntr-un moment deosebit de fericit pentru mama ei, când aceasta era... mireas[. S-a ]ntâmplat ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[, pe mam[ luând-o durerile de na\tere când petrecea cu nunta\ii. Rudele au luat-o pe mireas[ cu o ma\in[ pentru a o aduce la un Maternitate, ]ns[ micu`a din pântece s-a ar[tat gr[bit[, venind pe lume ]n ma\ina care se ]ndrepta spre spital.

Deocamdat[ se \tie c[ s[ mai intervin[ o schimprofesorii vor boicota te- bare ]n situa`ia anun`at[. zele cu subiect unic, dar este posibil ca pân[ mâine Pagina 3

Pagina 4

Comisarul \ef al Poli`iei de Frontier[, ]n fa`a comisiei de disciplin[ Cutremur la conducerea Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani. Un control venit de la Bucure\ti, s[pt[mâna trecut[, s-a l[sat cu m[suri nea\teptate pentru aceast[ institu`ie. Din cauza unor nereguli depistate la acest control, comisarul \ef va ajunge ]n fa`a comisiei de disciplin[ pentru a da explica`ii \efilor de la Bucure\ti legat de problemele depistate de echipa de control.

Pagina 4

Pedofilii, b[tu`i \i teroriza`i ]n Penitenciar De`inu`ii din Penitenciarul de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani recunosc faptul c[-i trateaz[ diferit pe colegii de celul[ ]nchi\i pentru pedofilie sau viol.

Pagina 8


Eveniment 2

Luni, 4 mai 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Mici, bere \i mul`i vanghelie Cam sub aceas[ emblem[ au s[rb[torit românii ziua de 1 Mai. Partidele politice au avut prijejul de a-\i ]mb[ta fanii cu speran`e, promisiuni, mici, bere \i ceva muzic[ de petrecere. Dac[ pân[ acum câ`iva ani PSD-ul era privit ca mo\tenitorul direct al comunismului \i nu prea era ]n apele lui când venea ziua proletariatului, acum s-au dezlegat total la manifet[ri \i fac tot felul de giumbu\lucuri atractive spre a-i momi pe cei mul`i. Chiar dac[ pre\edintele partidului este Mircea Geoan[, aceast[ zi este a primarului sectorului 5, Marean Vanghelie, el este scenaristul bâlciului social democrat. Capitala a fost ]necat[ de mirosul micilor vanghelieni, s-au repezit la poman[ cu mic cu mare, indiferent de culoare, pentru o zi bucure\tenii au uitat de criz[ \i de necazurile zilnice. Sunt convins c[ mul`i dintre cei prezen`i la chef nu \tiu prea multe despre istoria "}ntâiului de Mai". Au fost \i momente hazlii, mai bine zis tragi-comice, oamenii s-au luat la b[taie pentru un tichet gratis cu patru mici \io bere. Nu s-au prea folosit scobitori, primarul Marean a dat exemplu cum se m[nânc[ ]n stil proletar, ]nfulecând ]n ne\tire mici cu mânu`a lui de... intelectual. Cic[ ]n Bucure\ti au fost ]ngurgita`i câteva sute de mii de mici bându-se \i câteva tone de bere. Râul Dâmbovi`a are de suportat ceva toxine ]n urm[toarele zile! |i cum capitala d[ tonul, \i-n provincie a fost mare bal mare. }ntreg jude`ul Ilfov a fost sub inciden`a "vanghelismului proletar". }n anumite regiuni ale `[rii natura sa r[zbunat pe aceast[ form[ de dezm[` ieftin, stropindu-i pe pomanagii cu ceva pic[turi de ploaie. Nici pedi\tii nu s-au l[sat mai prejos, \i ei au considerat oportun s[ se ]ntâlneasc[ cu proletarii la ceva s[rb[tori câmpene\ti prin mijlocul urbiilor. Nostalgii! Liderii acestui partid ]nc[ n-au uitat de pe ce arip[ a scenei politice au pornit, probabil c[ impulsurile de stânga ]nc[i controleaz[. De cele mai multe ori le domin[ \i logosul politic. P[cat, ar fi cazul s[-\i defineasc[ odat[ pentru totdeauna configura`ia ideologic[, s[ nu mai bulverseze electoratul, s[ circule doar pe dreapta dup[ cum le indic[ statul de partid popular. Nimeni nu spune c[ electoratul de dreapta nu ]ncorporeaz[ \i proletariat, dar e bine s[-l sensibilizezi prin fapte de guvernare \i nu prin plocoane preelectorale. Apropo, sunte`i la putere!

Poli`ia local[, axat[ pe ordine public[ \i situa`ia rutier[ Schimbare major[ ]n organizarea Poli`iei Române, ministrul Internelor, Dan Nica, anun`ând s[pt[mâna trecut[ c[ va fi ]nfiin`at[ poli`ia local[, care va avea atribu`ii exact delimitate ]n domeniul ordinii \i lini\tii publice dar \i ]n ceea ce prive\te circula`ia rutier[. Potrivit ministrului, poli`ia local[ va avea competen`e extinse \i va func`iona la nivelul fiec[rei localit[`i unde exist[ poli`ie comunitar[. Se dore\te ca poli`ia local[ s[ fie mai aproape de cet[`eni, atât ]n ceea ce prive\te paza bunurilor, protej[rii integrit[`ii corporale, cât \i pentru gestionarea circula`iei pe drumurile publice, mai ales ]n interiorul ora\elor. Astfel, poli`ia na`ional[ va avea alte competen`e, axându-se pe situa`ii \i dosare mai complexe, ]nglobând poli`ia criminal[ sau investigarea fraudelor. Poli`i\tii din cadrul poli`iei na`ionale vor purta o nou[ uniform[, pentru a se diferen`ia de colegii lor din poli`ia local[. „Acest proiect este unul mai vechi prin care se

dore\te ]nfiin`area poli`iei locale, ]ns[ deocamdat[ nu \tim sigur ce va fi pentru c[ sunt discu`ii, acest program este unul de perspectiv[. Se vorbe\te c[ poli`ia local[ va avea competen`[ pe ordine public[, va lucra ]n operativ \i pe situa`ia rutier[, deci va fi vorba de o distribuire a competen`elor, pe segmente. Oricum, r[mâne de v[zut, pentru

Ambulan`[ chemat[ pentru un mort Situa`ie ie\it[ din comun pentru angaja`ii Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ (SJA) Boto\ani, care au fost solicita`i sâmb[t[ sear[ pentru un b[rbat care era mort de jum[tate de zi. S-a ]ntâmplat ]n localitatea Todireni. }n jurul orei 22.00, un apel la 112 anun`a c[ un b[rbat ]n vârst[ de 68 de ani, Dumitru L., se simte r[u. La fa`a locului s-a deplasat un

echipaj al ambulan`ei cu un asistent, crezându-se c[ este vorba de un bolnav cronic, a\a cum se precizase ]n apelul la 112. Pentru c[ drumul din cauza ploii era impracticabil, asistentul a fost nevoit s[ mearg[ aproximativ un kilometru prin noroi pe jos, pân[ la locuin`a men`ionat[. Când a ajuns a avut parte de o surpriz[. „Când am intrat ]n cas[ l-am

Extinderea Cimitirului Pacea, ]n dezbaterea autorit[`ilor locale Problema privind extinderea necontrolat[ a Cimitirului Pacea la intrarea ]n municipiul Boto\ani, nemul`ume\te \i pe consilierii locali. Romulus Eram a atras aten`ia Executivului Prim[riei asupra acestui aspect. Consilierul local a cerut municipalit[`ii s[ g[seasc[ o solu`ie ]n acest caz \i asta pentru c[ aceast[ extindere necontrolat[ a cimitirului stric[ as-

pectul ora\ului. „Vor ap[rea probleme \i trebuie s[ gândim o solu`ie, mai ales c[ acolo urmeaz[ s[ se fac[ \i zon[ de agrement”, a spus Eram. |ansele ca acest cimitir s[ nu se mai extind[ sunt ]ns[ reduse. Dup[ cum a declarat primarul municipiului Boto\ani, urmeaz[ ca Cimitirul Pacea s[ se extind[ \i c[tre partea de parcare de lâng[ Hand Of Help. „Ex-

tinderea cimitirului ]n partea din spate a fost dat[ acum doi ani printr-o Hot[râre de Consiliu Local. Au fost presiuni foarte multe \i din partea veteranilor de r[zboi. Va trebui s[ ]nchidem cimitirul cu gard ]n spate. Vom folosi, probabil, de acum ]ncolo, cimitirul de lâng[ Sta`ia Lukoil. Am avut o discu`ie \i cu p[rintele protopop. Acolo, nu exista o capel[

f[cut[, iar asta era o problem[. Am dorit, de asemenea, s[ complet[m \i cu o suprafa`[ din terenurile armatei ]n zona Ci\mea- Dobo\ari, ]ns[ pân[ acolo este foarte mult de mers. Dac[ vom renun`a la convoi, a\a cum se practic[ ]n majoritatea ora\elor din `ar[, ar fi mai u\or de f[cut un cimitir”, a precizat primarul C[t[lin Flutur. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Prin\i cu `ig[ri de contraband[ printre pr[jituri Un grup de boto\[neni a fost prins de c[tre poli`i\tii de frontier[ suceveni cu o cantitate mare de `ig[ri de contraband[ ascuns[ printre mai multe bunuri alimentare, s[pt[mâna trecut[, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret. Miercuri sear[ au dorit s[ intre ]n `ar[, cu un auto-

turism marca Audi, Damian L., Mariana S., Florentina R. \i Niculina S., to`i din jude`ul Boto\ani. }n urma controlului am[nun`it asupra acestora, dar \i a bagajelor aflate ]n ma\in[, au fost g[site peste 700 de pachete de `ig[ri de diferite m[rci, de provenien`[ ucrainean[, care

c[ schimbarea va implica costuri uria\e, s[ vedem valoarea fondurilor pe care le vom primi. A fost introdus programul acesta ]n regim pilot parc[ la Cluj sau la Bra\ov \i s-au v[zut rezultatele, \i s-a luat decizia implement[rii la nivel na`ional”, a fost de p[rere Viorel |erb[noiu, \eful Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Cât prive\te

eventualele diferen`e de percep`ie ale popula`ie ]n privin`a celor dou[ tipuri de poli`i\ti, unii de la local, al`ii de la na`ional[, \eful IPJ Boto\ani a spus c[ orice ajutor este binevenit. „Noi deja avem echipe mixte cu poli`i\tii comunitari ]n special pe rutier[, la parc[ri, am ac`ionat ]n comun. Orice sprijin pentru noi va fi unul benefic. Vor fi f[cute cursuri, vor veni ofi`eri care se vor specializa, urmând apoi s[ se transfere la Bucure\ti, ori vor r[mâne. Cazurile complexe vor fi preluate de cei de la Poli`ia na`ional[. Cât prive\te alt[ schimbare, eu sunt de p[rere c[ trebuie schimbat \i modul de percep`ie a poli`i\tilor de c[tre popula`ie, noi urmând s[ ne ax[m pe patrule pedestre, pentru c[ a\a vor putea s[ ia pulsul evenimentelor. Vom folosi ma\inile bine]n`eles pentru operativitate la serviciul 112, unde trebuie ajuns cât mai repede, dar ]n privin`a patrulelor consider c[ este mai bine s[ se mearg[ pe jos”, a mai spus |erb[noiu. (D[nu` Rotariu)

fuseser[ ascunse \i nedeclarate de la controlul vamal, ]n saci cu zah[r, cu f[in[ \i ]n cutii de pr[jituri. „Cei patru au declarat c[ au cump[rat `ig[rile din Ucraina, cu inten`ia de a le comercializa ]n pie`ele din jude`ul Boto\ani. ~ig[rile au fost re`inute ]n vederea confisc[rii,

iar cele patru persoane au fost sanc`ionate contraven`ional cu amend[ ]n valoare de 5.000 de lei fiecare”, a precizat subcomisar Ilie Poroch-Seri`an, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Suceava. (D[nu` Rotariu)

g[sit pe b[rbatul respectiv mort. Era deja ]mbr[cat, b[rbierit, urcat pe mas[, `eap[n. Când iam ]ntrebat au spus c[ murise de la ora \apte diminea`[. Iar eu am ajuns la ei ]n jurul orei 23.00. I-am ]ntrebat dac[ este deja mort, la ce au mai chemat ambulan`a. Au spus c[ ce vrei domnule, asta grij[ am avut noi, am avut treab[, ia un fursec de aici... Cineva i-a ]nv[-

`at c[ a\a pot s[ fac[ rost de certificatul de deces mai u\or, pentru c[ mortul era din jude`ul Ia\i”, a povestit asistentul. De altfel, acesta nu este primul caz, anul trecut angaja`ii SJA confruntându-se cu o situa`ie asem[n[toare, când rudele unui b[rbat decedat au chemat o ambulan`[, de\i persoana trecuse ]n lumea celor drep`i de ore bune. (D[nu` Rotariu)

Infrac`ional... pe scurt LOVIT{ DE UN CONDUC{TOR AUTO F{R{ PERMIS Accident \i ]n localitatea Hu`ani din vina unui \ofer neatent \i cu permisul suspendat, care, ]n timp efectua manevra de mers ]napoi, a lovit un pieton care se deplasa regulamentar. Alin B., de 23 de ani, din localitatea C[line\ti, ora\ul Bucecea, ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[, se deplasa pe un drum s[tesc, ]ns[ cu spatele, moment ]n care a surprins-o \i accidentat-o u\or pe Angela P., de 39 de ani. Femeia a suferit leziuni, fiind transportat[ la spital pentru investiga`ii de specialitate. |oferul avea permisul suspendat pân[ la data de 10 iulie, astfel c[ nu avea dreptul de a conduce autovehicule. }n plus, a mai fost depistat \i cu o concentra`ie de 0,67 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. „

CU MA|INA }N GARD, LA BE~IE Indiferent c[ românii s[rb[toresc sau nu un eveniment na`ional, alcoolul este un stimul pentru distrac`ie. Numai c[ distrac`ia se poate termina \i ]ntr-un... gard! Vineri, Mirel C., de 34 de ani, din satul C[t[m[r[\ti, comuna Mihai Eminescu, n-a respectat conduita rutier[ \i s-a urcat b[ut la volan. }n jurul orei 23.00, ]n timp ce se afla pe raza satului Cervice\ti, a pierdut controlul autoturismului, izbindu-se ]n gardul locuin`ei lui Ioan A. }n urma test[rii cu etilotestul, b[rbatului i-a fost stabilit[ o concentra`ie de 0,72 mg/l alcool pur ]n aerul expirat, fiind condus la Spitalul Jude`ean Boto\ani pentru examinare clinic[ \i recoltare de probe biologice de sânge, pentru stabilirea alcoolemiei. „


Eveniment Luni, 4 mai 2009

Tezele care conteaz[ la admiterea ]n liceu, ]nc[ sub semnul incertitudinii Inten`ionat sau nu, conducerile unor \coli din jude` ]\i permit s[ se joace cu destinele unor copii. Zece unit[`i \colare boto\[nene nu au respectat termenul limit[ de trimitere a listelor cu elevii care sus`in tezele cu subiect unic \i, ]n aceste condi`ii, elevii din clasele a VII-a \i a VIII-a ale acelor \coli nu vor sus`ine tezele de care depinde admiterea lor la un liceu. Deocamdat[ se \tie c[ profesorii vor boicota tezele cu subiect unic, dar este posibil ca pân[ mâine s[ mai intervin[ o schimbare ]n situa`ia anun`at[, cadrele didactice s[ se r[zgândeasc[ ]n privin`a ac`iunii de protest. }n cazul ]n care nu se ajunge la o ]n`elegere de ultim moment ]ntre liderii sindicatelor din ]nv[`[mânt \i reprezentan`ii Ministerului Educa`iei, ast[zi oficialii din Educa`ie vor anun`a m[surile luate, dac[ r[mâne valabil calendarul nou al tezelor cu subiect unic. Decizia final[ ]n ceea ce prive\te organizarea tezelor cu subiect unic \i a grevei cadrelor didactice va fi decis[ ]n cursul zilei de azi. Ecaterina Andronescu, ministrul Educa`iei, va avea azi o ultim[ ]ncercare de convingere a sindicatelor din educa`ie de a amâna ac`iunile de protest. Nemul`umi`i de atitudinea Guvernului, sindicatele din Educa`ie au anun`at c[ ]n zilele de 5 \i 13 mai, precum \i pe 4 iunie, cadrele didactice vor fi ]n grev[ general[. Astfel tezele cu su-

biect unic sunt blocate, elevii de clasa a VII-a \i a VIII-a fiind ]n situa`ia de a nu a avea situa`ia \colar[ ]ncheiat[. La nivelul jude`ului Boto\ani, zece unit[`i \colare nu au trimis nici pân[ acum listele cu elevii care sus`in tezele cu subiect unic. Pentru elevii de clasa a VIII-a situa`ia este ]ngrijor[toare. Dac[ li se boicoteaz[ tezele cu subiect unic, copiii risc[ s[ piard[ admiterea computerizat[ pentru admiterea din clasa a IX-a. }n cazul ]n care reprezentan`ii dasc[lilor nu vor renun`a la blocarea testelor cu subiect unic, Ecaterina Andronescu va anun`a azi solu`ia g[sit[ pentru ca elevii s[ nu aib[ de suferit. La finalul s[pt[mânii trecute, reprezentan`ii Ministerului Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI) anun`aser[ un nou calendar al tezelor cu subiect unic pentru perioada 28 mai - 4 iunie. Reprezentan`ii

sindicali sus`in ]ns[ c[ ]\i vor muta ac`iunile de protest ]n zilele ]n care elevii vor sus`ine tezele cu subiect unic. „Chiar dac[ se vor schimba datele tezelor cu

subiect unic \i noi ne vom schimba datele de grev[. A fost stabilit ca ]n zilele ]n care se vor sus`ine tezele cu subiect unic s[ intr[m ]n grev[ general[”, a fost

declara`ia lui Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din ]nv[`[mânt. Motivele pentru care sindicali\tii au decis declan\area grevei generale `in de reducerea bugetului educa`iei prin ruperea din fondul de salarii \i din fondurile de investi`ii, elaborarea unei legi de salarizare unice care ]i defavorizeaz[ pe bugetarii din ]nv[`[mânt, politizarea func`iilor de conducere, prin ordonan`a deconcentratelor \i nerespectarea Legii 221/2008 privind majorarea cu 33% a salariilor cadrelor didactice. Sindicali\tii au amenin`at, ]n mai multe rânduri, c[ vor declan\a greva general[ dac[ nu vor primi 6% din PIB la Educa`ie \i dac[ nu se vor m[ri salariile din ]nv[`[mânt, ]n conformitate cu legile ]n vigoare. (Petronela Rotariu)

Copii condamna`i de profesorii lor Daniela Biolan, inspector \colar general adjunct ]n cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), a men`ionat, spre sfâr\itul s[pt[mânii trecute, c[ listele nu ajunseser[ la Inspectorat, de\i termenul limit[ a fost 14 aprilie. „Din cele 128 de unit[`i \colare, zece nu au transmis nici pân[ acum aceste liste. Nu am s[ dau citire celor zece \coli, spun doar c[ toate unit[`ile respective sunt din mediul rural.

Nu \tim dac[ acest lucru are loc premeditat sau nu s-a \tiut c[ trebuie respectate termene, dar nu putem trage concluzia decât c[ ]n respectivele unit[`i \colare sunt elevi care nu sus`in tezele cu subiect unic”, a fost declara`ia Danielei Biolan, ]n cadrul \edin`ei cu directorii unit[`ilor \colare boto\[nene. Aceasta a atras aten`ia \i asupra modului ]n care se vor rezolva \i cazurile speciale, respectiv ale elevilor care

nu vor putea sus`ine tezele cu subiect unic la clas[. „Cei care nu vor depune documente justificative din care s[ rezulte c[ nu pot sus`ine teza la clas[ vor trebui s[ se prezinte la teze. Pentru cei care se vor ]nscrie ]n sezonul mâinilor rupte exist[ sesiune special[. Nu vrem s[ transform[m aceast[ sesiune de teze ]n sesiunea tezelor cazurilor speciale”, a ad[ugat inspectorul \colar general adjunct. (Petronela Rotariu)

3

Viitorul director al DSP vrea medici ]n comunele defavorizate Medici de familie sunt ]ndemna`i s[ ]\i deschid[ cabinete medicale \i ]n comunele din jude` mai ]ndep[rtate de municipiul Boto\ani. Aceasta este una din priorit[`ile viitoarei conduceri a Direc`iei de S[n[tate Public[, mai ales c[ ]n unele comune nu exist[ nici m[car un singur medic de familie care s[ permit[ accesul la servicii medicale locuitorilor din acele zone. }n aceast[ situa`ie se afl[ dou[ comune, Ad[\eni \i Dim[cheni, unde practic nu exist[ niciun cabinet medical, s[tenii fiind nevoi`i s[ se deplaseze ]n localit[`ile ]nvecinate pentru a putea beneficia de o consulta`ie medical[. „Vom avea ]n vedere colaborarea cu autorit[`ile locale pentru crearea de condi`ii pentru aducerea de medici ]n comunele unde nu exist[ medici sau un singur medic nu reu\e\te s[ fac[ fa`[ tuturor cerin`elor”, a declarat social democratul Tamara Ciofu, nominalizat[ de PSD pentru a prelua \efia DSP Boto\ani. Potrivit unei situa`ii ]ntocmite per total ]n jude`, s-a constatat c[ ]n localit[`ile Santa Mare, |tef[ne\ti, Manoleasa, Vl[sine\ti \i Fl[mânzi ar mai fi nevoie de unul sau dou[ posturi pentru medici de familie care s[ preia din num[rul mare de persoane care nu au acces rapid la serviciile medicale. (Monica Aionesei)

PUBLICITATE

Gripa porcin[ pune autorit[`ile pe jar STIMA~I CET{~ENI, Societatea comercial[ URBAN SERV SA se ocup[ cu salubrizarea municipiului ]n baza contractelor ]ncheiate direct cu dumneavoastr[, cu institu`ii \i agen`i economici, precum \i cu PRIM{RIA Boto\ani. Tot ce facem este pentru ca dumneavoastr[ s[ tr[i`i ]ntr-un ora\ curat, cu adev[rat european. V[ asigur[m de maxim[ seriozitate \i cele mai bune inten`ii ]n activitatea pe care o desf[\ur[m, dorind sincer ca rela`iile noastre cu dumneavoastr[, precum \i cu ceilal`i beneficiari s[ se bazeze pe respectul reciproc \i pe dorin`a comun[ de a exista echitate intre ce se d[ \i ce se cere, pentru a exista echilibru ]ntre cantitatea, calitatea serviciului \i pre`ul pl[tit. Numai ]mpreun[ vom putea realiza ce ne dorim ]n privin`a cur[`eniei, a salubrit[`ii ora\ului.Cu eforturi financiare deosebite am achizi`ionat containere speciale pentru colectarea selectiv[ a de\eurilor din sticl[, plastic, hârtie \i biodegradabile, conform directivelor europene. Aceste containere exist[ la asocia`iile de proprietari. Folosi`i-le ! Pentru ce a`i f[cut pân[ acum ]n acest sens \i pentru ce speram s[ face`i ]n viitor, „URBAN SERV” V{ MUL~UME|TE!

To`i factorii de decizie de la nivel de jude` s-au reunit s[pt[mâna trecut[, pentru a discuta m[surile ce se impun ]n vederea prevenirii apari`iei gripei porcine la Boto\ani, un virus ce face ravagii ]n alte `[ri \i care a pus pe buzele tuturor cuvântul „pandemie”. Prin urmare, la \edin`a extraordinar[ a Comitetului pentru Situa`ii de Urgen`[ a fost dezb[tut ]n detaliu tot ce `ine de amenin`area acestei boli. A fost stabilit \i modul de ac`iune ]n situa`ia depist[rii unor cazuri de ]mboln[viri. }n cadrul \edin`ei au fost aprobate: Planul de m[suri privind prevenirea \i gestionarea situa`iilor de urgen`[ generate de apari`ia virusului gripal ]n jude`ul Boto\ani; Planul de protec`ie \i interven`ie ]n caz de epidemii cu virusul gripal porcin pe anul 2009; Planul de contingen`[ pentru pesta porcin[ clasic[. Toate institu`iile implicate ]n gestionarea situa`iilor de urgen`[ vor primi ]n urma ordinului emis de pre\edin-

tele Comitetului Jude`ean pentru Situa`ii de Urgen`[, respectiv prefectul Cristian Roman, din partea Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ Boto\ani Planul de m[suri privind prevenirea \i gestionarea situa`iilor de urgen`[ gestionate de apari`ia virusului gripal de origine suin[ ]n jude`ul Boto\ani. „S-au dispus \i m[surile pentru informarea oportun[ \i corect[ a popula`iei ]n leg[tur[ cu gripa porcin[, astfel ]ncât aceasta s[ fie ]n m[sur[ s[ ac`ioneze corect pentru aplicarea m[surilor profilactice \i a nu se crea inutil panic[ public[”, a declarat Radu Dorule`, consilierul prefectului de Boto\ani. Distribuirea de antivi-

rale \i substan`e dezinfectante c[tre spitalele de boli infec`ioase din jude`, Spitalul de Urgen`[ Mavromati \i Serviciul Jude`ean de Ambulan`[, asigurarea controlului preventiv pentru transporturile de produse alimentare de origine animal[ ]n punctele de trecere a frontierei de stat Stânca-Coste\ti \i Racov[` fac parte din primele m[suri luate de autorit[`i. Intensificarea ac`iunilor de control \i instruire ]n unit[`ile de ]nv[`[mânt, internate, tabere \colare privind respectarea m[surilor profilactice \i de igien[ personal[ \i colectiv[ este de asemenea, o m[sur[ inclus[ ]n planul autorit[`ilor. (Carmen Stanciu)


CMYK

Eveniment 4

Luni, 4 mai 2009

Copil venit pe lume la nunta p[rin`ilor O feti`[ a fost adus[ pe lume, sâmb[t[ sear[, ]ntr-un moment deosebit de fericit pentru mama ei, ]n momentul când era... mireas[. S-a ]ntâmplat ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[, pe mam[ luând-o durerile de na\tere când petrecea cu nunta\ii. Rudele au luat-o pe mireas[ cu o ma\in[ pentru a o aduce la Maternitate, ]ns[ micu`a din pântece s-a ar[tat gr[bit[, venind pe lume ]n ma\ina care se ]ndrepta spre spital. Tân[ra mireas[ a intrat ]n travaliu pe când se afla la petrecerea prin care ]\i unea destinul cu cel al tat[lui copilului pe care ]l a\teapt[. Nu a apucat s[ ]ncheie petrecerea dup[ parcursul tradi`ional al unui astfel de eveniment, ajungând la Maternitate ]n rochia de mireas[, cu copilul ]n bra`e. Evenimentele parc[ desprinse dintr-un film au avut-o ca protagonist[ pe o femeie ]n vârst[ de 19 ani din satul Victoria, comuna Hlipiceni. Sâmb[t[ sear[, Oana Sulugiuc se afla ]ntr-un mo-

ment deosebit de fericit al vie`ii sale, neb[nuind c[ ]n aceea\i sear[ avea ca fericirea s[ i se ]mplineasc[ \i cu aducerea pe lume a primului s[u copil. De\i, cu siguran`[, nu a\a programase \irul evenimentelor, micu`a pe care o purta ]n pântece a decis altfel, f[cându-\i intrarea ]n lume cu tam-tam, ]nainte cu dou[ luni de soroc. Nimeni nu se a\tepta la o a\a ]ntors[tur[ a lucrurilor. Tân[ra \i familia sa \tiau c[ pruncul avea s[ vin[ peste dou[ luni, interval de siguran`[ luat ]n considerare la organizarea petrecerii. Oana le-a dat ]ns[, pe nea\teptate, vestea c[ se simte r[u. La ]nceput, to`i au crezut c[ este o alarm[ fals[, dar contrac`iile pe care le sim`ea tân[ra iau decis pe mire \i celelalte rude apropiate s[ ia hot[rârea de a duce mireasa la cel mai apropiat dispensar. Au urcat-o ]ntr-o ma\in[ \i pe drum au auzit \i scâncetele celui mic. Pentru c[ na\terea nu mai putea s[ fie amânat[, \oferul a parcat

ma\ina ]n fa`a cabinetului medical din Lunca, unde tân[ra a n[scut, ajutat[ de o asistent[ medical[ din localitate. Pentru c[ mama nu mai putea s[ fie transportat[ cu o ma\in[ obi\nuit[, iar feti`a putea s[ fie pus[ ]n pericol de un drum pân[ la Boto\ani, rudele miresei au chemat o ambulan`[, care le-au transportat pe ambele ]n bune condi`ii la Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie Boto\ani. „Ini`ial nu am ]n`eles ce s-a ]ntâmplat. Am v[zut c[ se chinuiau s[-i dea jos coroni`a din cap \i nu puteau. Dup[ aceea am v[zut c[ era ]mbr[cat[ ]n alb. Apoi am aflat c[ ea venise tocmai de la nunta ei. Atunci sa nimerit s[-i vin[ sorocul. Când am preluat-o noi din fa`a cabinetului, deja n[scuse. Am adus-o la Maternitate \i medicul de gard[ nu ]n`elegea ce s-a ]ntâmplat. A ]ntrebat-o cine a t[iat buricul copilului. A spus c[ asistenta, cu foarfecul”, a povestit asistentul echipajului ambulan`ei care a adus-o pe

Oana Sulugiuc la spital. De\i condi`iile ]n care a avut loc na\terea, ]n timpul nun`ii, iar locul na\terii de asemenea nu era unul dintre cele mai prielnice, din fericire, atât proasp[ta so`ie \i m[mic[, dar \i feti`a ei se simt bine, ambele fiind monitorizate de medici. „Este vorba de o sarcin[ de \apte luni, atât mama cât \i feti`a se simt bine amândou[. Na\terea a avut loc propriu-zis ]ntr-o ma\in[ personal[ ]n fa`a unui dispensar din Lunca. Feti`a are un kilogram \i 250 de grame, este ]n stare bun[, amândou[ vor mai r[mâne internate pentru a fi `inute sub supraveghere”, a declarat Maria Olaru, directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie Boto\ani. Medicii cred c[ emo`iile unui astfel de eveniment, stresul generat de preg[tirea nun`ii, oboseala care se instaleaz[ ]n astfel de ]mprejur[ri i-au determinat tinerei declan\area na\terii premature. (D[nu` Rotariu)

RAR s-a mutat ]n Z[ice\ti Reprezentan`a Registrului Auto Român s-a mutat ]n Z[ice\ti. Astfel, de ast[zi, boto\[nenii care au nevoie de serviciile RAR trebuie s[ se deplaseze pân[ ]n Z[ice\ti. Pentru a ajunge acolo trebuie s[ v[ deplasa`i pe direc`ia Boto\ani-Z[ice\ti, a doua strad[ la stânga, iar la aproximativ 300

de metri se afl[ reprezentan`a tractului de ]nchiriere au fost sta- sper[ ca ]n cel mult doi ani insRAR. Dumitru Monacu, direc- bilite la Bucure\ti”, a declarat titu`ia pe care o conduce s[ aib[ torul RAR Boto\ani, a spus c[ Monacu. Acesta a precizat c[ un sediu ]n proprietate. (B.C.) noul sediu, la fel ca \i cel vechi, este ]nchiriat. „Aici avem mult mai mult spa`iu. Doar birourile reprezint[ vreo 500 metri p[tra`i, iar spa`iul exterior la fel, poate chiar mai mult. Detaliile con-

Comisarul \ef al Poli`iei de Frontier[, ]n fa`a comisiei de disciplin[ Cutremur la conducerea Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani. Un control venit de la Bucure\ti, s[pt[mâna trecut[, s-a l[sat cu m[suri nea\teptate pentru aceast[ institu`ie. Din cauza unor nereguli depistate la acest control, comisarul \ef va ajunge ]n fa`a comisiei de disciplin[ pentru a da explica`ii \efilor de la Bucure\ti legat de problemele depistate de echipa de control. Conform unor surse din cadrul institu`iei, ]n perioada imediat urm[toare, \eful Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani, comisarul \ef Constantin Cârcu (foto) urmeaz[ s[ ajung[ ]n fa`a comisiei de disciplina din cadrul Inspectoratului General al Poli`iei de Frontier[. Cârcu va fi pus ]n aceast[ postur[ dup[ ce o comisie de control din cadrul Inspectoratului General al Poli`iei de Frontier[ a descoperit mai multe nereguli la Boto\ani, dup[ un control efectuat recent. De\i cercetarea prealabil[ a fost declan\at[, comisarul \ef nu poate fi audiat de Comisia de disciplin[ pentru c[ este ]n concediu medical pân[ ]n data

de 9 mai, având un um[r luxat. }ntâmpl[tor sau nu, ]n aceast[ perioad[, adjunctul comisarului Cârcu, comisarul \ef Constantin Alistar a fost trecut ]n rezerv[ prin pensionare. }n urma anchetei, \eful Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani risc[ de la o simpl[ sanc`iune pe linie administrativ[ pân[ la schimbarea din func`ie, dup[ gravitatea neregulilor g[site ]n institu`ie de c[tre echipa de la Bucure\ti, nereguli asupra c[rora, deocamdat[, se a\terne t[cerea. „}nlocuitor la comand[ este domnul comisar \ef Cojocariu Constantin, urm[torul la \tat, adjunct pe probleme de logistic[. Iar ]n aceast[ perioad[ func`ia de adjunct al \efului inspectoratului va fi asigurat[ de \eful Serviciului Combaterea Infrac`ionalit[`ii Transfrontaliere, domnul comisar T[uteanu Robert”, a declarat subinspector Minodora R[cnea, purt[torul de cuvânt ]n cadrul Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


CMYK

Eveniment Luni, 4 mai 2009

Drum de co\mar pentru \oferi Drumul european E 58, s-a transformat sâmb[t[ din nou, din cauza ploii, ]ntr-o capcan[ pentru \oferi. Din cauza criblurii dezvelite de traficul greu de-a lungul anilor, mai mul`i \oferi nu \i-au mai putut st[pâni ma\inile \i au ajuns pe marginea drumului dup[ ce au pierdut controlul volanului. Patru accidente s-au produs la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, dup[ ploaie. Nu mai pu`in de patru accidente s-au petrecut la o distan`[ mic[ de timp, din fericire nefiind ]nregistrate victime omene\ti, ci numai pagube materiale. Discu`iile ]n privin`a calit[`ii acestei por`iuni de drum, ]ntre Hudum \i Hu`ani, sunt de câ`iva ani, \oferii fiind nemul`umi`i c[ din cauza uzurii drumului, piatra din asfalt transformându-se treptat ]ntr-un mozaic, când plou[, ma\inile sunt foarte greu de controlat, chiar \i la viteze mici. Autorit[`ile au ignorat problema, cei de la poli`a rutier[ atr[gând aten`ia asupra riscului la care sunt supu\i \oferii atunci când carosabilul este ud sau acoperit cu polei. }n

mai multe zone, viteza a fost limitat[ la numai 40 de kilometri la or[, ]ns[ accidentele continu[ s[ ]nmul`easc[, statisticile ar[tând c[ din ce ]n ce mai mul`i oameni au de suferit din cauza st[rii sub orice critic[ a drumului. Sâmb[t[, ]n zona Baisa doi \oferi au ie\it ]n decor, fiind ]nregistrate numai pagube materiale. La ie\irea din localitatea Hu`ani spre Suceava, la fel, un \ofer a

ajuns pe câmp, ]ns[ nu a fost nimeni r[nit. Un singur accident s-a soldat cu r[ni`i u\or, ]n jurul orei 14.00, la ie\irea din localitatea Vl[deni, Marian B., ]n vârst[ de 33 de ani, la volanul unui Opel Astra, mergând spre Suceava, a pierdut controlul volanului ]ntr-o curb[ la stânga din cauza vitezei, a derapat \i a intrat cu partea lateral[ a autoturismului ]ntr-un pom. „Mergeam cu

ma\ina la vale \i am sim`it deo dat[ cum mi-a furat spatele. Nu am mai avut ce s[ fac \i am ajuns ]n pom. Nu aveam vitez[” a declarat \oferul. }n urma impactului, atât \oferul cât \i un pasager din ma\in[ au fost r[ni`i u\or, Marian B. suferind o plag[ superficial[ la mâna dreapt[ iar pasagerul Marius D., ]n vârst[ de 28 de ani, o contuzie la um[rul drept. (D[nu` Rotariu)

Medicii americani nu mai vin la Boto\ani De\i ]n urm[ cu aproape trei s[pt[mâni medicii americani au declarat oficial, ]n prezen`a autorit[`ilor locale, c[ vor opera pentru al nou[lea an consecutiv la Boto\ani, se pare c[ acest lucru nu se va mai ]ntâmpla. Ace\tia s-au r[zgândit. Unul dintre motivele invocate, dup[ ]ntrunirea Consiliului de administra`ie al Medical Missions Foundation (MMF), a fost decesul directorului Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie din Boto\ani. Un alt motiv ar `ine \i de modul ]n care anul trecut misiunea a plecat de la Spitalul de Copii Boto\ani. }ntr-o adres[ intern[ trimis[ tuturor reprezentan`ilor misiunii din America,

cei din consiliul de administra`ie, respectiv coordonatorul misiunii pentru România, Abigail Hayo \i directorul acesteia, medicul Douglas Hagen, au comunicat faptul c[ ]n acest an va fi imposibil de organizat o misiune ]n Boto\ani. Reprezentan`ii MMF sus`in c[ au avut loc multe discu`ii pe aceast[ tem[ \i c[ s-a concluzionat c[, de\i un scop al acestei misiuni era acela de a realiza o rela`ie de colaborare \i prietenie cu medicii din Boto\ani, acest lucru nu s-a ]ntâmplat \i la Spitalul de Pediatrie. Cu toate acestea, reprezentan`ii misiunii leg[tur[ foarte strâns[ cu pamedicale din Kansas recunosc cien`ii, translatorii \i familiile lor, \i faptul c[ au reu\it s[ creeze o \i nu ]n ultimul rând, cu ]ntreaga comunitate local[ din Boto\ani. Autorit[`ile locale nu au fost ]n\tiin`ate oficial asupra acestuia as-

Asta-i c^nd ur[\ti peste m[sur[...

5

Dup[ sporurile t[iate \efilor, primarul trece la diminuarea iluminatului public Executivul Prim[riei Boto\ani continu[ s[ ia m[suri de diminuare a cheltuielilor ]n institu`ie. Dup[ ce a decis reducerea cheltuielilor cu utilit[`ile, atât ]n prim[rie cât \i ]n \coli, s[ nu acorde prime de Pa\ti angaja`ilor, s[ reduc[ cheltuielile la consumabile, primarul C[t[lin Flutur a decis s[ taie \i din sporurile \efilor din institu`ie. Astfel, potrivit edilului municipiului Boto\ani, directorilor, \efilor de servicii \i \efilor de compartimente din cadrul Prim[riei li s-au diminuat sporurile cu 5%. M[surile anticriz[ luate de Executivul Prim[riei nu se opresc aici. Municipalitatea a decis s[ reduc[ \i din consumul de energie electric[ din ora\. Drept urmare, seara, luminile pe str[zile Boto\aniului se aprind mai târziu fa`[ de anii anteriori, iar diminea`a ele sunt stinse mai devreme. M[sura respectiv[ a stârnit unele critici din partea consilierilor locali. Consilierul PD-L, Aristotel Samoil[ a cerut conducerii Prim[riei ca luminile de pe

str[zile ora\ului s[ nu fie aprinse atât de târziu, asta ]n condi`iile ]n care la acea or[ mul`i dintre elevi termin[ orele. Primarul C[t[lin Flutur a declarat, de partea cealalt[, c[ prin aceast[ m[sur[ s-a dorit o economie ]n bugetul municipiului. „Vizavi de iluminatul public avem dou[ probleme mari. }n primul rând, sunt zone ]ntregi pe care cei de la E.on le aprind manual. Ei au o or[ s[ le aprind[, ]ns[ fiind o singur[ echip[, pân[ se deplaseaz[ ]n zonele respective se ]ntâmpl[ ca nici m[car ]ntr-o or[ s[ nu reu\easc[ acest lucru, pentru c[ nu au mai investit deloc ]n acest sistem. }ns[ a fost \i op`iunea noastr[ pentru a diminua cheltuielile s[ aprindem lumina pu`in mai târziu, pentru c[ aveam obliga`ia s[ reducem cheltuielile cu 15%. Un sfert de or[ seara \i un sfert de or[ diminea`a”, a precizat Flutur. Urmare a sesiz[rii consilierului local, municipalitatea urmeaz[ s[ reanalizeze situa`ia respectiv[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Economie „la sânge” ]n \coli pect. „Noi nu am primit ]nc[ nimic oficial vizavi de renun`area la aceast[ misiune”, a declarat Lidia Onofrei, purt[torul de cuvânt al Direc`iei de S[n[tate Public[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Directorii unit[`ilor \colare boto\[nene sunt nevoi`i s[ reduc[ cheltuielile din \coli. }n acest sens, ace\tia au primit indica`ii s[ mai diminueze cheltuielile de personal. Fiecare unitate a trebuit s[ transmit[ m[surile luate pentru „respectarea prevederilor legale ]n vigoare privind ]ncadrarea ]n cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2009”. La nivelul jude`ului Boto\ani, sumele pentru cheltuieli de personal au fost diminuate cu 18.232.000 lei. Banii pentru concediile cadrelor didactice este posibil s[ nu fie acordate integral. Rodica Ro\ca, contabilul \ef al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), a men`ionat c[ sunt unit[`i \colare unde nu ajung fondurile actuale, iar ]n urma unei analize la nivelul jude`ului nu sunt bani pentru acordarea salariilor pe ultima lun[ a anului. Di-

rectorii de unit[`i \colare au fost sf[tui`i s[ renun`e la amânarea acord[rii premiului lunar de 2%. Pentru a se reduce cheltuielile, orele suplimentare din \coli nu vor mai fi recompensate ]n bani, ci cu ore libere. Practica elevilor de la |colile de Arte \i Meserii se va face prin comasarea mai multor grupe \i nu pe grupe individuale. Toate unit[`ile \colare nu vor mai organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, urmând ca acestea s[ fie reluate la o dat[ ulterioar[ ce va fi anun`at[ de I|J. Reamintim c[ la ]nceputul s[pt[mânii trecute, fiecare prim[rie \i unitate \colar[ a primit din partea Direc`iei Jude`ene de Finan`e adrese ce con`in sumele de bani pe care fiecare unitate \colar[, respectiv prim[rie, trebuie s[ le economiseasc[ la bugetul local. (Petronela Rotariu)


Auto 6

Luni, 4 mai 2009

Ma\inile Anului 2009 VW Golf 6 a fost ales World Car of the Year, dep[\ind Ford Fiesta \i Toyota iQ ]n final[. La categoriile secundare au câ\tigat Fiat 500, Nissan GT-R \i Honda FCX Clarity. Volkswagen Golf a reu\it s[ ]\i adjudece al doilea premiu important de tip Ma\ina Anului care se acord[ la nivel mondial. Daca Opel Insignia a reu\it s[ primeasc[ titlul European Car of the Year ]n toamna anului trecut, Golf a fost votat câ\tig[torul World Car of the Year, reu\ind s[ se impun[ ]ntr-o competi`ie care a adunat la start 51 de modele lansate ]n lume ]n cursul anului trecut. Juriul format din 59 de jurnali\ti din majoritatea `[rilor cu nume ]n lumea auto a ales ]n prim[ faz[ ]n luna ianuarie o list[ de 10 finali\ti, luna februarie restrângând aceast[ list[ la doar trei modele: Ford Fiesta, Toyota iQ \i VW Golf. Cea de-a \asea genera`ie a compactei germane a reu\it s[ ias[ ]n fa`a competitorilor s[i la final. „Noul Golf VI ]mprumut[ grila \i farurile de la Scirocco iar senza`ia este c[ stai ]ntr-un

mând noul Golf ]ntr-o ma\in[ perfect[ pe distan`e mari“, \i-a motivat juriul interna`ional alegerea. Edi`ia 2009 a Salonului Auto de la New York a g[zduit cea de-a patra edi`ie a concursului interna`ional, anterioarele fiind câ\tigate de Audi A6 (2005), BMW Seria 3 (2006), Lexus LS460 (2007) \i Mazda2 (2008).

industriei auto mondiale: Corvette ZR1 \i Porsche 911 Carrera. Nissan GT-R a atras aten`ia membrilor juriului prin motorul de care dispune acesta - un V6 biturbo de 480 de cai putere - \i prin capacitatea de a se adapta la orice condi`ii de rulare, de la circuit la \osea. „Vorbim de un model creat excelent de altfel conservatorii ingineri de design de la Nissan“, concluzioneaz[ comunicatul oficial al juriului.

CATEGORIA BEST DESIGN CAR FIAT 500

CATEGORIA WORLD GREEN CAR - HONDA FCX Categoriile secundare ale concursului World Car of the CLARITY Year \i-au stabilit \i ele câ\tig[torii. Astfel, Fiat 500 a reu\it s[ ]i bat[ ]n final[ pe Citroen C5 \i Jaguar XF la categoria Best Design, juriul apreciind „\armul original“ al modelului \i faptul c[ „500 apas[ butoanele emo`ionale ale unor genera`ii ]ntregi de clien`i care, chiar dac[ nu au condus vreo genera`ie anterioar[ a modelului, ]l admir[ cu pl[cere pe str[zile ora\elor“.

CATEGORIA BEST PERFORMANCE model mult mai scump decât zând aici versiunea de 160 de siei este foarte dificil[. Bacelelalte modele din acest seg- cai a motorului TSI de 1.4 litri zându-se pe un \asiu foarte CAR - NISSAN GT-R ment datorit[ construc`iei sale solide \i a habitaclului care se ridica la standarde ]nalte. Clien`ii au la dispozi`ie nu mai pu`in de \ase motoare, inclu-

DATE TEHNICE NOUL VOLKSWAGEN GOLF 6 GTI

• Dimensiuni L x l x h: 4199/1786/1479mm • Ampatament: 2578 mm • Capacitate rezervor (litri): 55 • Capacitate portbagaj (litri): 350 / 1305 Motor Volkswagen Golf 6 GTI 2.0 TSI 210 CP: • Capacitate cilindric[ (cmc): 1984 • Cutie de viteze: 6 M/T • Putere maxim[ (CP@RPM): 210@5300-6200 • Cuplu maxim (NM@RPM): 280@1700-5200 • Viteza maxim[ (km/h): 240 • Accelera`ie 0-100 km/h (s): 6.9 • Carburant: benzin[ • Standard emisie noxe: Euro 5 • Consum urban/extraurban/mixt (l/100 km): 10/ 5.8/ 7.3 • Emisii CO2 g/km: 170

sau propulsorul diesel common-rail TDI disponibil ]n mai multe versiuni de putere. Alegerea uneia dintre op`iunile disponibile la nivelul transmi-

DATE TEHNICE FIAT 500

• Dimensiuni L x l x h: 3.546 x 1.627 x 1.488 mm • Volum portbagaj (litri): 185 • Ampatament: 2300 mm • Capacitate rezervor: 35 Motor: Fiat 500 1.2 8V • Capacitate cilindric[ (cmc): 1242 • Cutie de viteze: 5 M/T • Putere maxim[ (CP@RPM): 69@5500 • Cuplu maxim (NM@RPM): 102@3000 • Viteza maxim[ (km/h): 160 • Accelera`ie 0-100km/h (s): 12.9 • Carburant: benzin[ • Standard emisie noxe: Euro 5 • Consum (urban/extraurban/mixt) litri/100km: 6.4/4.3/5.1 • Emisii CO2 (g/km): 119

bun, VW Golf este mai rafinat decât rivalii s[i, mai ales la viteze de croazier[. Zgomotele produse ]n timpul rul[rii sunt reduse la minimum, transfor-

Una dintre cele mai disputate categorii, cea a modelelor sport, i-a revenit ]n final lui Nissan GT-R, care a câ\tigat ]n final[ ]n fa`a unor nume mari ale

Honda FCX Clarity a fost denumit[ cea mai bun[ apari`ie a anului ]n segmentul ma\inilor ecologice, modelul alimentat pe hidrogen reu\ind s[ impresioneze prin „elementele pe care clien`ii le a\teapt[ de la o ma\in[ premium ]n condi`iile unei autonomii de 430 de kilometri \i ale unui consum de 3,3 litri/100 km“. Pentru a putea fi obiectiv la aceast[ categorie, juriul a fost completat de trei exper`i ]n mediu \i tehnologii verzi. Modelul Honda a reu\it s[ ]i ]nving[ ]n final[ pe Mitsubishi iMiEV \i pe Toyota iQ, modelul Toyota fiind marele perdant a acestei edi`ii a competi`iei: de\i a fost nominalizat la dou[ din patru categorii, nu s-a ales la final cu niciun premiu. „

DATE TEHNICE NISSAN GT-R

DATE TEHNICE HONDA FCX CLARITY

• Motor V6 biturbo de 3.8 litri • Putere - 473 de cai la 6400 rpm \i un maximum de 587 Nm ]ntre 3200 \i 5200 rpm • Sistem de trac`iune integral[, puterea fiind transmis[ ro`ilor prin intermediul unei cutii automate cu \ase trepte construita ]n stil DSG • 3.5 secunde pentru 0-100 km/h • Viteza maxim[ - 310 km/h • Suspensiile Bilstein damptronic pot fi setate ]n trei moduri diferite, ]n func`ie de condi`iile de condus (Racing, Sport si Comfort) • }n afar[ de frânele supradimensionate, noul Nissan GT-T vine echipat cu anvelope run-flat special concepute pentru el. Ele permit rularea cu 80km/h timp de 80 de kilometri chiar \i dup[ ce au f[cut pan[

• Cu baterii electrice pe baz[ de hidrogen, care nu emite decât ap[ pe e\apament • Cre\tere a economicit[`ii cu 20% fa`[ de precedentul sistem de pile de combustibil, ]n timp ce, fa`[ de un model similar cu propulsie hibrid[ benzin[+electric, economia este de aproape 1,5 ori mai mare • Autonomia poate ajunge la 430 km, bateria lithiu-ion fiind cu 40% mai u\oar[ \i cu 50% mai mic[ decât ]nainte - per total, s-a ob`inut o reducere de 180 kg a masei ]ntregului sistem • Rezervorul optimizat pentru hidrogen este acum cu 10% mai mare • Atinge 160 de kilometri pe ora viteza maxima. • Este posibil[ pornirea ma\inii chiar \i la temperaturi de -30 grade C, datorit[ optimiz[rii fluxului de r[cire a celulei

Pagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu


Sport Luni, 4 mai 2009

UCM Re\i`a ]n finala Challenge Cup UCM Re\i`a a realizat o calificare „en fanfare” ]n finala Cupei Challenge. B[n[`enii, magistral condu\i ]n teren de sârbul Ivan Butuljia, au zdrobit practic adversara Be\ikta\ Istanbul. Scorul final credem c[ este gr[itor, 32-21 (16-10), dup[ ce ]n tur rezultatul fusese egal, 26-26. Elevii lui Aihan Omer au practicat o defensiv[ ermetic[, ]nchizând toate culoarele spre poarta lui Nenad Demjianovic. Sârbul de 41 de ani a f[cut minuni ]n rarele momente ]n care turcii au ajuns pe semicerc. Butuljia a fost secondat de minune de Rohozneanu, Pârâianu \i Stan, to`i ]n zi fast[. Re\i`enii au f[cut realmente spectacol, marcând ]n urma unor „aeriene” de efect.

Sala Sporturilor din Re\i`a a fost arhiplin[ \i a aplaudat a treia calificare consecutiv[ ]n finala Challenge Cup. UCM Re\i`a a cucerit trofeul european ]n 2007 \i 2008 \i sper[ ca anul acesta s[ ]\i apere performan`a. Este posibil s[ avem o final[ sut[ la sut[ româneasc[, mâine (n. red. – duminic[) Universitatea Bucovina Suceava luptând ]n cealalt[ semifinal[. Hanbali\tii lui Leonard Bibirig au ]nvins ]n tur cu 35-31 pe BSV Bern Muri, din Germania. Returul cu nem`ii va fi ]ns[ unul foarte greu. Finala Cupei Challenge va avea loc ]n 23 sau 24 mai, turul, returul urmând a se disputa o s[pt[mân[ mai târziu. Un lucru este ]ns[ cert. Re\i`enii vor fi gazde la retur. 

Barcelona a predat o lec`ie de fotbal Realului

Barcelona \i-a m[rit avantajul la conducerea campionatului Spaniei la \apte puncte dup[ ce a zdrobit-o pe rivala Real Madrid ]n El Clasico. Pre\edintele lui Real Madrid Vicente Boluda admitea ]nainte de meci c[ cine câ\tig[ ]ntâlnirea dintre cele dou[ echipe „va lua probabil \i titlul ]n lig[„. Ceea ce probabil se ]ntâmpla urmare a lec`iei predate de Barcelona, care se pare c[ a scos titlul din calculele madrilenilor. Thierry Henry \i Lionel Messi au ]nscris de câte dou[ ori al[turi de Carles Puyol \i Gerard Pique ]n prima ]nfrângere pentru Madrid ]n 18 meciuri. Barca a fost nevoit[ s[ revin[ de la un handicap de 1-0 deoarece Real a reu\it s[ ]nscrie prima, ]n minutul 14, prin Gonzalo Hi-

guain. Sergio Ramos a trimis o pas[ de pe dreapta \i Higuain a ]nscris nemarcat al 19-lea s[u gol al sezonului. Bucuria imens[ a fanilor a fost de scurt[ durat[. }n doar \ase minute, oaspe`ii au trecut ]n avantaj prin Henry \i Puyol. Henry a egalat pentru Barca ]n minutul 18 când Ramos nu a reu\it s[ intercepteze pasa lui Lionel Messi \i francezul la p[c[lit pe Iker Casillas. Henry a fost implicat \i ]n golul urm[tor, dup[ ce a ob`inut o lovitur[ liber[, executat[ de Xavi pentru capul de gol al lui Puyol . Casillas \i-a salvat echipa de la o mare ru\ine dup[ ce a reu\it s[ blocheze dou[ goluri ca \i f[cute pentru Lionel Messi \i Samuel Eto’o ]n doar \ase minute. Cu toate acestea nu a putut face nimic pentru a preveni avantajul de 3-1 al Barceo prin Messi ]n minutul 35. Barca a continuat s[ fie echipa care p[rea a ]nscrie, cu Dani Alves care ]l testa pe Casillas la sfâr\itul primei reprize \i Andres Iniesta la reluarea jocului. Iniesta l-a faultat pe Robben chiar la marginea careului \i din lovitur[ liber[ vine \i golul. Speran`a nu avea s[ dureze mult din nou dup[ ce la numai un minut Henry restabile\te diferen`a de dou[ goluri. Messi a f[cut apoi 5-2 ]n minutul 75, dar co\marul nu s-a ]ncheiat decât dup[ un nou gol al oaspe`ilor, cu Pique care ]nscrie cel de-al 100 lea gol al sezonului. 

Hatton zdrobit de Pacquaio Ricky Hatton - Hitman era „perfect ]n regul[„ dup[ ce a fost f[cut knockout de Manny Pacquiao- Pac Man, ]n a doua rund[ a meciului pentru ap[rarea titlului al categoria superu\oar[, varianta IBO. Tat[l lui Hatton a confirmat c[ fiul s[u a fost dus la spital pentru verific[ri ca m[sur[ de precau`ie. Hatton, sus`inut de 25.000 de fani ]n aren[ \i ]n jurul MGM Grand din Nevada, a ]nceput meciul plin de energie. ‘Pac-Man’ ]ns[, care a câ\tigat cinci titluri mondiale la diferite categorii de greutate \i-a dovedit superioritatea ]n fa`a lui ‘Hitman’ \i l-a pus la podea deja din secunda 58 a primei runde. Manny Pacquiao a repetat procedeul apoi ]n ceea ce a fost o lupt[ ]ntr-un singur sens, ]nainte de a-l scoate definitiv din joc pe Hitman cu un cro\eu de stânga spre finalul rundei secunde. A fost knockout atât de puternic ]ncât Hatton era ame`it ]nainte de a lovi podeaua \i a avut nevoie de ajutor pentru a se da jos de pe ring. De altfel, este ]ndoielnic c[ va mai reveni ]n lumea boxului. Venise la Vegas visând a fi ]ncoronat cel mai bun boxer de pe planet[, dar a dat de un co\mar. }n cele \ase minute de ac`iune, nu au exista semne ale unor capacit[`i de bix, nu \i-a mi\cat capul, nici o fent[. De altfel tat[l pugilistului a recunoscut c[ Hatton se gânde\te

la pensie dup[ acest dezastru ]n care a fost desfiin`at atât de speciali\ti cât \i de adversarul filipinez. De altfel, ]nfrângerea de ieri diminea`[ este abia cea de-a doua din cariera lui Ricky Hatton. „Sincer sunt surprins c[ a fost atât de u\or pentru mine, dar m-am antrenat dur pentru asta. A fost la fel de important[ ca \i victoria ]n fa`a lui Oscar De La Hoya“, a spus Manny Pacquiao la final. 

Dinamo a câ\tigat derbyul cu CFR Cluj

Forma`ia Dinamo Bucure\ti a ]nvins, sâmb[t[, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (10), campioana en-titre a României, CFR Cluj, ]n derbiul etapei a XXVIII-a a Ligii I.

Unicul gol al meciului a fost ]nscris de Ionel D[nciulescu, ]n minutul 44. Gazdele au deschis scorul dup[ o gre\eal[ a funda\ului Hugo Alcantara, balonul a ajuns la Ionel D[n-

ciulescu \i atacantul dinamovist a ]nscris cu un \ut de la aproximativ 10 metri, u\or lateral dreapta, iar balonul a trecut printre picioarele portarului Nuno Claro. Adrian Cristea a \utat de la marginea careului, Nuno Claro a respins nefericit ]n fa`[, balonul a rico\at din D[nciulescu pân[ la Niculae \i atacantul dinamovist a ]nscris, dar golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. ]n minutul 39, arbitrul Asaf Kenan a dictat penalti, ]n urma unui hen` comis ]n suprafa`a de pedeaps[ de Dani. Marius Niculae \i-a asumat r[spunderea execut[rii acestei lovituri de pedeaps[, dar a \utat ]n stâlpul din stânga al por`ii lui Nuno Claro. 

7

|tiri pe scurt

Rom@nii, elimina`i la Mondialele de tenis de mas[ Ultimii sportivi rom^ni care au evoluat la Mondialele de tenis de mas[ de la Yokohama au p[r[sit competi`ia ]n faza 16-imilor. Elizabeta Samara \i Andrei Filimon au fost ]nvin\i la dublu mixt cu 42 de chinezii Ninga GaoTianwei Feng. Reprezentan`ii no\tri au c^\tigat primul set la 7, pierz^ndule pe urm[toarele trei tot la 7. Au revenit ]n al patrulea, c^\tig^nd cu 11-5, dar l-au cedat pe ultimul la 6. Tot la dublu mixt au evoluat cei mai buni juc[tori ai no\tri, Daniela Dodean \i Adrian Cri\an, dar au fost stopa`i ]n turul al doilea de turcii Bora Vang-Scrin He, cu scorul de 4-3, ultimul set ]ncheindu-se cu 11-8. 

Rossi câ\tig[ prima curs[ MotoGP a sezonului Campionul mondial la MotoGP Valentino Rossi a revenit de pe pozi`ia a patra la grila de start pentru a ob`ine prima victorie a sezonului ]n Spania. Pilotul Yamaha a trecut de liderul de atunci Dani Pedrosa când mai erau 10 ture \i a terminat cursa cu un avans de 2,7 secunde fa`[ de spaniol. Australianul Casey Stoner a fost al treilea pe Ducati. Victoria pentru Rossi ]l pune pe italian ]n fruntea clasamentului, cu 65 de puncte dup[ trei runde. Stoner este al doilea cu 54, ]n vreme ce Pedrosa ]moarte locul urm[tor cu Jorge Lorenzo -41 puncte. Lorenzo, care a condus clasamentul dup[ victoria din Japonia, a ie\it de pe pist[ aproape de finalul cursei , când se lupta cu Stoner \i a fost nevoit s[ abandoneze. Al doilea ]n cursele din Qatar \i Japonia, Rossi \i-a luat revan\a la Jerez de la Frontera. 


Social 8

Luni, 4 mai 2009

Pedofilii, b[tu`i \i teroriza`i ]n penitenciar De`inu`ii din Penitenciarul de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani recunosc faptul c[-i trateaz[ diferit pe colegii de celul[ ]nchi\i pentru pedofilie sau viol. Totodat[, ace\tia sus`in c[ Justi`ia nu mai este oarb[ atunci când cel judecat este o persoan[ influent[ sau cu o situa`ie financiar[ foarte bun[. Unii dintre ei regret[ c[ au ajuns dup[ gratii \i mai ales, regret[ \i unele lucruri f[cute acolo. Tatuajele pe frunte scrise gre\it reprezint[ unul dintre motivele de regret. Judec[torii explic[ actul de justi`ie.

PEDOFILII, TRATA~I CA SCLAVII Pedofilii \i violatorii sunt „ciuca b[t[ilor” ]n Penitenciarul de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani. Ilie Cojocaru are 27 de ani \i a fost ]nchis pentru furt. Acesta recunoa\te c[ cele dou[ categorii beneficiaz[ de un tratament mai aparte. „Chestia cu violatorii era ]nainte, acum nu mai e. Dar pedofilii sunt trata`i altfel, b[tu`i, c[p[ci`i ]n toate pozi`iile, mai sunt \i abuza`i sexual. Aici nu prea sunt abuza`i sexual c[ sunt gardienii, dar ]n `ar[ e r[u de tot pentru ei, au via`[ na\pa. Am unul ]n camer[, toat[ ziua ia capace. {sta \i-a t[iat copilul, ia pus sare”, a spus Cojocaru. Andrei Cojocar este un alt de`inut, ]nchis pentru tâlh[rie. |i acesta sus`ine c[ pedofilii sunt asupri`i ]n penitenciar. „Pedofilii sunt teroriza`i, b[tu`i. Dar te gânde\ti c[ dac[ era fratele sau sora victima lor, deci e normal s[ fie trata`i a\a. Violatorii sunt obseda`i de femei. Ei nu au avut femeie ]n via`a lor \i sunt afemeia`i”, a declarat Andrei Cojocar. Un alt de`inut, Neculai Bergheaua, ]nchis pentru furt, este de p[rere c[ atât violatorilor, cât \i pedofililor ar trebui s[ li se explice gre\eala f[cut[: „Pedofilii? Da sunt trata`i r[u, dar depinde ce copil au abuzat. Poate s[ fie copil la cinci ani, la nou[ ani. Sunt b[tu`i ]n func`ie de ce suflet

are omul. Sunt unii care ]i bat, care ]i judec[. Eu nu i-a\ bate, dar i-a\ ]nv[`a de bine, le-a\ spune c[ au gre\it”.

JUSTI~IA FACE DREPTARE, DAR UNEORI ~INE CONT DE CONTURILE BANCARE ALE JUDECATULUI }n ceea ce prive\te corectitudinea Justi`iei, cei trei de`inu`i sus`in c[ banii fac diferen`a ]n fa`a organelor Legii. „Am fost condamnat pentru furt, am luat fapta pe mine c[ am fost „turna`i”. Am luat totul pe mine c[ am crezut c[ o s[-mi dea mai pu`in, vreo doi ani, dar mi-au dat cinci ani \i jum[tate. Nu m[ a\teptam la asta. Nu-\i face Justi`ia treaba. Pentru unele ]\i face, pentru altele nu. Al`ii au condamnare de omor la cinci ani, am \i ]n camer[. Pedofilie cinci ani, tâlh[rie trei ani \i omor calificat \apte ani, pân[ ]n zece, iar eu la furt am cinci ani jumate”, a mai spus Ilie Cojocaru. |i Andrei Cojocar este de p[rere c[ ar fi primit alt[ pedeaps[ dac[ ar fi avut o familie ]nst[rit[: „Sunt ]nchis pentru tâlh[rie \i dac[ a\ fi avut familie cu bani poate nu a\ fi luat cinci ani de ]nchisoare, poate doar doi. Era altceva dac[ aveam bani”.

„URASC FEMEILE PERVESE” }n lips[ de activit[`i unii dintre de`inu`i \i-au ]mpânzit corpul cu tatuaje. Neculai Bergheaua a ]ncercat s[ se disting[ de ceilal`i de`inu`i printr-un tatuaj original, ]ntr-o zon[ a corpului ]n care nu mul`i au curajul s[-\i plaseze un tatuaj, respectiv fruntea. Lipsa de educa`ie a lui Bergheaua, dar \i a celui care i-a realizat tatuajul a f[cut ca pe fruntea primului s[ apar[ „ur[sc femeile pervese” ]n loc de „ur[sc femeile perver-

se”. Bergheaua spune c[ atunci când va ie\i afar[ ]\i va scoate cu laserul tatuajul. „}mi pare r[u acum c[ l-am f[cut, dar atunci nu aveam nimic de f[cut”, a spus Bergheaua, care este con\tient de faptul c[ acel tatuaj nui va permite s[ se reabiliteze când ]\i va isp[\i pedeapsa deoarece zona ]n care \i l-a f[cut va fi vizibil[ pentru toat[ lumea, iar gradul de ]ncredere ]n el ca persoan[ va fi unul infim.

PENITENCIARUL BOTO|ANI, PU|C{RIE BUN{ |I REA }n ceea ce prive\te condi`iile din Penitenciarul de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani, p[rerile sunt ]mp[r`ite. Andrei Cojocar spune c[ la Boto\ani deten`ia este mai u\oar[ ca ]n alte penitenciare. „Am mai fost \i ]n alte penitenciare, \i la Ia\i. Aici e mai bini\or ca la Ia\i. Hrana e bun[ \i aici. Acolo sunt masca`i \i dac[ deranjezi, imediat intr[ peste tine. Aici nu, sunt oameni ]n`eleg[tori”, este de p[rere Cojocar. O opinie diametral opus[ o are Ilie Cojocaru. „Am fost ]n 20 de penitenciare. Aici este mai na\pa, e mai ]nchis, e mai sever[ pârnaia ca ]n alt[ parte. Acolo era mai mult[ libertate, ie\eai pe hol, era mai aerisit. }n celelalte este altfel lumea, mai \mecherit[, aici e mai ]napoiat[. }n camer[ sunt b[t[i dese cu r[ngi, b[nci, cu`ite. Când faci belele mari `i-o mai furi \i de la gardieni. Acum ceva ani m-au prins pe mine beat aici. Am f[cut rachiu din zah[r, drojdie \i ap[, cu fierb[torul. A\a faci rachiu, dup[ aia d[ Doamne bine. Dac[ ne-am pune am face zece litri de rachiu pe zi”, spune Cojocaru. }n acela\i timp, Neculai Bergheaua se declar[ mul`umit de condi`iile oferite ]n Penitenciarul din Boto\ani \i spune c[ majoritatea de`inu`ilor a\teapt[ introducerea noului Cod penal,

]n speran`a c[ li se vor mai judecat[. De aceea, nici solu`iile nu pot fi identice. Asta nu ]nreduce din pedepse. seamn[ c[ pe categorii de infrac`iuni nu ne putem permite o PEDEPSE MARI a modului ]n care la un PENTRU FAPTE M{- analiz[ anume moment dat, la o anume RUNTE, PENTRU C{ etap[, acestea sunt sanc`ionate A|A SPUNE LEGEA mai dur sau mai pu`in dur. De la caz la caz. De ce apare aceast[ Judec[torul Rodica Dasc[lu, discrepan`[, ]ntre anumite catepurt[torul de cuvânt al Tribuna- gorii de fapte care apar sanc`iolului Boto\ani, este de p[rere c[ nate diferit, ]n care opinia actul de justi`ie este unul com- public[, pân[ la un anume punct plex \i c[ nu poate fi analizat ]n are dreptul s[ le analizeze. }n termeni simpli. „Vorbind din primul rând ]n privin`a pedepsei punctul de vedere al percep`iei finale. Degeaba ]ncerc[m s[ expublice, aceast[ percep`ie trebu- plic[m câte criterii am avut ]n ie s[ o privim raportându-ne la vedere la individualizarea pecâte cuno\tin`e juridice au ace\ti depsei”, a declarat Rodica Dasoameni care la un moment dat c[lu, care a mai spus c[ orice cânt[resc, analizeaz[ solu`iile sentin`[ este cânt[rit[ ]n func`ie judec[torilor. Judec[torul este de ]mprejur[ri. „Trebuie analiindependent, se supune numai zat pe categorii de infrac`iuni. legii, solu`ia pronun`at[ nu este Dac[ ne raport[m la cuantumul decât rezultatul con\tiin`ei sale prejudiciului produs, vom avea \i asta vine din acea analiz[ a ]n vedere cerin`a legii care spuprobatoriului care se face la mo- ne c[ fapta este cu atât mai gramentul deliber[rii, ]n vederea v[ cu cât dep[\e\te un anumit pronun`[rii unei solu`ii. Nu a- plafon”, a spus purt[torul de vem cazuri identice trimise ]n cuvânt al Tribunalului Boto\ani.

Cât prive\te pedepsele cu executare date pentru furturi cu valoare mic[ a prejudiciului, sau alt fel de infrac`iuni, dar care sunt comise de recidivi\ti, legea este clar[ ]n acest sens. „Asist[m la pedepse cu executare ]n regim de deten`ie pentru infrac`iuni minore pentru c[ legea nu ne permite o alt[ modalitate. Cum ar fi ]n situa`ia ]n care inculpatul este recidivist. A furat prima dat[, cu un prejudiciu modic \i a primit o pedeaps[ cu suspendare sau sub supraveghere. A avut un termen de ]ncercare. }n acel termen de ]ncercare dac[ nu a respectat ce i-a cerut legea s[ respecte \i a s[vâr\it o nou[ fapt[,este considerat recidivist iar pentru recidiv[ modalitatea de executare a pedepsei nu poate fi decât deten`ia. Judec[torului nu-i mai r[mâne de apreciat decât cuantumul pedepsei, modalitatea fiind stabilit[ de lege”, a mai precizat judec[torul. (Bogdan Caliniuc, D[nu` Rotariu)

1 Mai, marcat de apropierea campaniei electorale \i de criz[ Boto\[nenii au s[rb[torit vineri 1 mai muncitoresc. Numai c[, ]n an de criz[, au fost mai aten`i la buzunar \i s-au gândit de dou[ ori ]nainte de a se hot[r] dac[ s[ plece ]n concediu de 1 mai, sau cel pu`in s[ ias[ la iarb[ verde la un gr[tar cu familia. De\i ]n acest an ziua de 1 mai a c[zut vineri \i s-ar fi putut ]ncropi o minivacan`[ pe cinste la munte sau la mare, mul`i boto\[neni au preferat s[ r[mân[ acas[, poate \i din cauza vremii care i-a alungat din ve\nicele loca`ii, Corni\a, Baisa sau Rediu, dar mai mult din lipsa banilor. \i dac[ bani nu prea sunt, ori din cauza \omajului, ori din cauza salariilor care au sc[zut, boto\[nenii au putut totu\i gusta un mic \i savura un pahar de bere gratis, oferite de reprezentan`ii partidelor politice. Pentru c[ se apropie campania electoral[ pentru alegerile europarlamentare, 1 mai \i criza financiar[ s-au nime-

rit cum nu se putea mai bine pentru partidele politice. Unii boto\[neni au putut s[ se bucure de ziua de 1 mai ]n preajma democrat liberalilor, care au organizat o s[rb[toare câmpeneasc[ ]n Poligonul ACR. Acolo, câteva sute de boto\[neni s-au perindat pentru mâncarea \i b[utura oferit[ gratis de democrat-liberali. In cealalt[ parte a Boto\anilor, la cabana Stejaru, social-democra`ii s-au bucurat de acelea\i ingrediente, mici, bere \i muzic[ popular[, ]ns[ ca ]ntre colegi, deoarece ziua de 1 mai la PSD a fost dedicat[ ]n totalitate principalilor activi\ti de partid, adic[ ale\ii locali, consilieri, primari sau parlamentari. Aici au fost aduna`i activi\tii de partid din zona Boto\ani, S[veni \i Fl[mânzi, iar dup[ amiaz[ distrac`ia a continuat la Dorohoi, cu social-democra`ii de acolo \i din Darabani. Gheorghe Vâz-

doag[, secretarul general al PSD, a declarat c[ pân[ recent, partidul a fost unul ]nchis \i sub comanda strict[ a unei singure persoane. „Am coborât pentru prima dat[ ]n istoria PSD Boto\ani la veriga de baz[ a partidului. Reac`ia oamenilor la ac`iunea noastr[ a fost formidabil[, unora nu le venea s[ cread[ c[ pentru prima dat[ ei sunt b[ga`i ]n seam[. Cu ei vom ataca europarlamentarele \i preziden`ialele \i cu o asemenea structur[ nu putem ie\i decât ]nving[tori”, a declarat social-democratul f[când referire la consilierii locali, jude`eni, primari sau parlamentari. De asemenea, acesta a `inut s[ precizeze c[ 40 de tineri social-democra`i au igienizat vineri diminea`[ zona Corni\a, exact zona ]n care urma s[ se petreac[ ac`iunea colegilor de alian`[ de la PDL. „ 40 de tineri social-democra`i au igienizat punctul de agrement Corni\a

\i ]n acela\i timp a\ vrea s[ dau \i un mesaj boto\[nenilor: sper[m ca luni, când vom constitui o alt[ echip[ pentru igienizarea Corni\ei, ea s[ arate la fel cum a ar[tat ast[zi(vineri) \i s[ o lase a\a cum au g[sit-o”, a mai spus Vâzdoag[. Dac[ ]nainte de 1990, 1 mai ]nsemna pentru România manifesta`ii uria\e organizate de autorit[`i pe marile bulevarde, ]n care coloane de muncitori ]n `inute festive erau nevoite s[ scandeze lozinci \i s[ poarte pancarte uria\e, dup[ 1990, importan`a acestei zilei a fost minimalizat[, ]ns[ oamenii se bucur[ de acest eveniment pentru c[ este o zi liber[, care ]n aceast[ perioad[ a anului poate fi petrecut[ ]n aer liber, la iarb[ verde, la mare ori la munte. Ceva anume d[ ]n fiecare an specificul acestei s[rb[tori a muncii: tradi`ia este respectat[ cu mici \i bere. (Monica Aionesei)


Social Luni, 4 mai 2009

9

Profesorii, chema`i s[ ac`ioneze Stema responsabil fa`[ de copii \i p[rin`i municipiului Declan\area grevei generale ]n ]nv[`[mânt chiar ]n zilele ]n care au fost planificate tezele cu subiect unic la clasele a VII - a \i a VIII a nu face altceva decât s[ creeze disconfort \i panic[ ]n rândul elevilor, care ar trebui s[ sus`in[ ]n urm[toarele zile examene decisive pentru viitorul lor. Acest lucru este sus`inut \i de deputatul democrat-liberal C[t[lin Obuf Buh[ianu, care face un apel la ]n`elegere din partea cadrelor didactice care inten`ioneaz[ s[ participe la greva general[ generat[ de imposibilitatea guvernan`ilor de a se `ine de promisiunea de majorare a salariilor. Acesta a atras aten`ia asupra a cel pu`in trei elemente de care ar trebui s[ se `in[ cont ]nainte de a lua decizia de a boicota tezele cu subiect unic: elevul trebuie men`inut ]n centrul aten`iei tuturor factorilor implica`i ]n educa`iei, fiind beneficiarul direct al sistemului; cadrele didactice vor beneficia integral de veniturile stabilite prin lege; starea economic[ actual[ a României nu permite major[ri salariale,

Boto\ani, definitivat[ ]n câteva luni

dar nici nu se impune reducerea de personal ]n educa`ie, Guvernul \i Pre\edin`ia fiind direct implicate ]n solu`ionarea acestor probleme. „~inând cont de faptul c[ pe baza mediilor ob`inute la aceste teze, elevii sunt admi\i ]n trepte superioare de ]nv[`are, iar amânarea acestora ar putea crea un

disconfort intelectual \i un stres suplimentar, putând fi afectat[ admiterea dup[ 8 ani de eforturi \i munc[ sus`inut[ a elevilor, dar \i a p[rin`ilor, fac un apel la ]n`elegere din partea cadrelor didactice implicate ]n desf[\urarea tezelor. De asemenea, lansez rug[mintea de a ac`iona responsabil fa-

`[ de copiii \i p[rin`ii care nu se fac vinova`i de starea actual[ a educa`iei \i v[ asigur de tot sprijinul \i recuno\tin`a mea”, a declarat deputatul Buh[ianu. Profesor la baz[, Buh[ianu face parte din Comisia pentru ]nv[`[mânt, \tiin`[, tineret \i sport din Camera Deputa`ilor. (Monica Aionesei)

Municipiul Boto\ani va avea stema pân[ ]n toamn[. Primarul C[t[lin Flutur spune c[ ]mpreun[ cu Institutul Român de Genealogie \i Heraldic[ din Ia\i se ]ncearc[ conceperea unei steme pentru municipiu. „Dup[ ce vom avea cele cinci-\ase propuneri vom intra ]n consultare public[ \i cel târziu pân[ ]n luna septembrie, dorim ca municipiul Boto\ani s[ aib[ o stem[. Nu exist[ o dat[ limit[ pentru conceperea acesteia. Ea putea fi f[cut[ \i ]n 1970“, a precizat primarul C[t[lin Flutur. El spune c[ demersurile ]n ceea ce prive\te conceperea unei steme pentru municipiul Boto\ani au fost f[cute

]n urm[ cu doi ani. „Nu facem noi aceast[ stem[, ci numai speciali\tii recomanda`i ]n heraldic[. Exist[ deja câteva variante, ]ns[ r[mâne predominant[ stema dup[ speciali\ti, nu dup[ ceea ce ne place nou[. Dup[ speciali\ti, stema trebuie s[ fie cât mai simpl[ \i mai expresiv[”, a ad[ugat edilul municipiului Boto\ani. Stema va trebui s[ con`in[ un element al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, patronul spiritual al municipiului Boto\ani, ]ns[ elementul de baz[ va fi p[unul, simbolul ora\ului „domni`elor“ a\a cum apare denumit Boto\aniul ]n scrierile istorice. (L.Lupa\cu)

Ministerul Firme de la Incubatorul S[n[t[`ii ne }ncep protestele de afaceri, ac`ionate ]n trimite scrisori de informare privind instan`[ de Locativa gripa porcin[ Ast[zi, la ora 12, sindicatele din ]nv[`[mânt se ]ntâlnesc cu ministrul Educa`iei, Ecaterina Andronescu \i cu cel al Finan`elor, Gheorghe Pogea. \i la Ministerul Muncii va fi agita`ie ast[zi, când grupul de lucru va analiza principiile care stau la baza legii unice de salarizare. De asemenea, liderii Cartel Alfa vor discuta, ]n cadrul comitetului executiv, despre ]nghe`area salariilor din tot sistemul bugetar. Mâine, aproximativ 65.000 de func`ionari publici, afilia`i la Sed Lex, intr[ ]n grev[ japonez[, ]n semn de solidaritate cu profesorii. Ei cer ca raportul dintre cel mai mic \i cel mai mare salariu sa fie de 1 la 10, fa`[ de 1 la 50 sau chiar 80 cât este ]n prezent. }n caz contrar, pân[ la sfâr\itul s[pt[mânii vor anun`a calendarul protestelor. Nici angaja`ii CFR nu vor sta cu mâinile ]n sân. Dup[ mar\ul de protest de miercurea trecut[, sindicali\tii vor relua s[pt[mâna aceasta discu`iile cu Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu. Ei sunt nemul`umi`i c[ Guvernul a decis s[ disponibilizeze aproximativ 12.000 de angaja`i, fapt ce, spun ei, ar duce la ]nchiderea unor sucursale CFR din `ar[. 

Societatea Locativa a fost nevoit[ s[ ac`ioneze ]n instan`[ câteva firme care ocup[ spa`iu ]n Incubatorul de Afaceri \i asta pentru c[ nu \i-au achitat chiria. Directorul Locativa, Florinel Gornea, a declarat c[ ]n momentul de fa`[ sunt probleme cu trei firme ]n ceea ce prive\te recuperarea debitelor acumulate pe chiriile aferente spa`iilor pe care le de`in ]n Incubatorul de Afaceri. Cele trei firme au fost deja evacuate \i din spa`iile respective. „}n ceea ce prive\te firmele cu care mai avem probleme privind recuperarea unor debite, ele sunt ]n num[r de trei. Au mai fost câteva, dar am reu\it s[ o scoatem la liman cu ele”, a precizat directorul Locativa. Una dintre firme are o datorie de aproape 19 milioane de lei pe chiria din Incubatorul

de Afaceri, debit pe care societatea Locativa sper[ s[ ]l recupereze ]n cursul acestei s[pt[mâni. Firmele cu datorii au fost date deja ]n judecat[ de societatea din subordinea CL care administreaz[ fondul locativ \i se a\teapt[ \i hot[rârile definitive ale acestora. „Mai sunt ]nc[ dou[ firme, ]ns[ nu-mi mai amintesc ce debite au. Firmele cu datorii au fost date ]n judecat[ \i a\tept[m hot[rârile definitive ale instan`elor. Ei au plecat, dar recuperarea debitelor o facem numai prin executare silit[”, a mai spus Gornea. }n cazul ]n care firmele respective nu vor veni s[ ]\i achite debitele ]n urma hot[rârilor definitive \i irevocabile, conducerea societ[`ii va apela la un executor judec[toresc pentru recuperarea acestora. (L.Lupa\cu)

To`i românii vor primi prin po\t[ informa`ii despre gripa porcin[ \i despre ce trebuie s[ fac[ ]n cazul ]n care se simt r[u. Scrisorile vor fi trimise de Ministerul S[n[t[`ii. Comitetul de coordonare din cadrul ministerului a discutat din nou, sâmb[t[, despre ultimele nout[`i ]n leg[tur[ cu evolu`ia gripei porcine. ]n continuare, farmaciile au interdic`ie s[ vând[ anumite tipuri de antivirale, pentru ca România s[ aib[ rezerve suficiente ]n cazul ]n care gripa

porcin[ va ajunge ]n `ara noastr[. Autorit[`ile au elaborat \i un scenariu pesimist, ]n cazul unei eventuale pandemii. Potrivit unui document intern, ]n cazul izbucnirii unei epidemii ]n România, 3040% din popula`ia activ[ va fi afectat[. Ministrul S[n[t[`ii, Ion Bazac, a subliniat, ]ns[, c[ nu se pune problema unei pandemii ]n România, documentul fiind o simpl[ informare a Guvernului despre diverse posibilit[`i ]n privin`a r[spândirii virusului. 

Zile num[rate la \efie pentru directorii de spitale Managerii de spitale ai fostei guvern[ri vor fi ]ndep[rta`i ]n cel mai scurt timp de la conducerea unit[`ilor la cârma c[rora ]nc[ se afl[. Este afirma`ia viitorului director executiv al Direc`iei de S[n[tate Public[ (DSP), Tamara Ciofu, care, ajuns[ ]n fruntea institu`iei vrea s[ pun[ ordine ]n sistemul sanitar. Aceasta sus`ine c[ ]mpreun[ cu reprezentan`ii partidului cu care se afl[ ]n coali`ie la guvernare se va trece la ]nlocuirea unor directori de spitale din Boto\ani. „Deja ne-am f[cut o

strategie legat de aceast[ problem[. }n parteneriat \i ]n echip[ cu PD-L vom proceda foarte rapid la schimbarea unor manageri de spitale. Acest lucru se poate face fiindc[ PSD \i PD-L au nominalizat colegi profesioni\ti care ]\i pot asuma sau \i-au asumat deja responsabilit[`ile de management”, a declarat social-democratul Tamara Ciofu. Aceasta a f[cut referire \i la ordonan`a de urgen`[ dat[ de Guvern ]n urma c[reia s-a decis demiterea tuturor directorilor executivi \i directori-

lor adjunc`i. |i managerii de spitale vor fi nevoi`i, conform acestei ordonan`e, s[-\i prezinte proiectul de management valabil patru ani de zile. „Exist[ ordonan`a de guvern 37 prin care fiecare manager va trebui s[-\i prezinte un proiect de management. S-au f[cut \i ni\te evalu[ri a actualilor manageri de spitale pe care le vom avea ]n vedere. Nu vom proceda ]ns[ la schimbarea acestora decât dup[ ce vom face o evaluare a indicatorilor de performan`[ \i a situa`iei financiare a fiec[rei unit[`i

spitalice\ti”, a declarat Tamara Ciofu. Ini`ial, Silvana Tudorache fusese propus[ de PSD pentru a prelua \efia Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani, ]ns[ ulterior, aceasta a fost ]nlocuit[ cu Tamara Ciofu, dup[ ]ndep[rtarea lui Constantin Con`ac de la pre\edin`ia organiza`iei jude`ene PSD. Postul de director executiv al DSP este vacant de câteva luni de zile, dup[ ce liberalul Gabriel Opri\anu a solicitat trecerea pe un post inferior, interimatul fiind asigurat de Ecaterina Chihaia. (M.A.)


Publicitate 10

Luni, 4 mai 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 2 camere,semidecomandat. Vând sau ]nchiriez 45 ari teren ]n Draxini. Telefon: 0751.029.653.(1137-1) * Vând apartament 2 camere decomandat, 54 mp, str. Vârnav nr.36, et. 3. Pre` 37000 E. Telefon: 0744.708.669; 0723.570.150.(1153-4) * Agen`ia Imobiliar[ „Terrenos”,Bulevardul Mihai Eminescu nr.20 A, parter(vis-a-vis de spatele stadionului) intermediaz[: vânz[ri, cump[r[ri,]nchirieri de garsoniere,apartamente 2,3,4 camere ]n toate zonele ora\ului,inclusiv terenuri-locuri de cas[. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Bulevardul George Enescu-cap[t 1,D,27 mp, gaz separat,etaj intermediar,G+F,21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsoniera confort 1,zona Bucovina,D,parter,30 mp cu balcon,T, G+F, usa metalica,98000 lei neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.1, zona Bucovina,35000

euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Unirii, D,60 mp,2 balcoane ]nchise in T,AC,40000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea Decebal,D,48 mp,et. 2, modern,CT,AC,renovat, plata in 2 rate,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina, 53 mp,parter, balcon, D,gaz separat, T,P, G+F,beci.Pre`:40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,SD,48 mp, sarpanta,CT,G,F,T partial,zona maternitate. Pre`:32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Grivi`a, D,48 mp,\arpant[, T, G+F,P,u\i de T,liber, 32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,51 mp,et.2, CT,T,G,F,P,buc[t[rie mare,zona Prim[verii

AGENDA IMOBILIAR|

capat 1,pre`:33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

T,G+F,CT,usi de T, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Aleea \colii, et.3,SD,48 mp, CT,T,G+F,P,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Regal, D,et.1,70 mp,modern cu toate ]mb.CT,T, G+F, P,AC, semimobilat. Pre`:58000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Tex,et.2, D,la strada,CT,T, G+F, mobilat sau nemobilat,40000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Green Club,\arpant[,64 mp utili,D,]mbunata`iri,CT, T,G+F,living,52000 euro neg sau 56000 euro neg cu mobila. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona ACR Prim[verii,parter,85 mp,apartament de lux cu toate ]mbun[t[`irile, CT, T,G+F,teren de 40 mp, 45000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Stejari,100 mp,et.4,\arpant[,toate ]mb.,CT,T,G+F,P,mod ificat.Pre`:55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[veriiTex,et.2,SD,63 mp utili, 2 bai,f[r[ ]mbun[t[`iri, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,et.2,64 mp, ultramodern,CT,T,G, F,jacuzzi, recent renovat, zona capat 1. Pre`:43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Direc`ia Muncii, et.2,D,68 mp, ultramodern,CT,T, 55000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Serconf, D,et.4 \arpant[ din construc`ie,CT,T.Pret: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Savenilor, D,et.3,61 mp,renovat,

* Vând apartament 4 camere,zona Dorian 4 ,et.3,D,87 mp,2 bai,2 balcoane,modern,T,G+ F,P,sau schimb[ cu 2 camere,pre`:50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Util,et.3, D,80 mp utili,2 b[i,2 balcoane,f[r[ ]mbunat[`iri,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,et.2,78 mp utili,2 bai,CT,zona Curcubeului-Pacea sau schimb cu garsoniera .Pre`:45000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona IRE, D, et.1,90 mp,liber,2 b[i, G+F,T,51000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Bucovina, D,et.3,86 mp,2 b[i,living amenajat, CT, 50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona BulevardArmoniei,la vile,D,90 mp,2 bacoane,CT,T. Pre`:70000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona industrial[, Electroalfa, 27 mp, parter, termopan, calorifere schimbate, 70.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B) * Zona T. Crudu, 27 mp, parter, modern[, mobilat[, utilat[ (figider, ma\in[ de sp[lat nou[), pre` 25.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 35.000

euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro negociabil sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Calea Na`ional[, la strad[, D, 63 mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, pretabil spa`iu comercial, pre` 75.000 euro. Telefon: Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Vand apartament 2 camere,decomandat,cu inbunatatiri,(gresie,faianta ,parchet,termopane, usi noi interior,usa metalica, gaz separat) Et.1,Str. Calugareni.Pret 50000 * Zona Tudor euro negociabil.Tel Vladimirescu, et.3, SD, 0755928663/ 62,17 mp utili, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 0741497829.(A) euro u\or negociabil. * Vand apartament 2 Telefon: 0231.513362, camere,decomandat cu 0752244233.(B) inbunatatiri(CT,termopan e,gresie,faianta,parchet,54 * Zona Stejari, et.2, 72 mp)Et.2 zona mp, SD, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 46.000 Primaverii.Pret 42000€ negociabil.Tel euro. Telefon: 0741497829.(A) 0231.513362, 0752244233.(B) * Vand apartament 2 camere,decomandat,CT,t * Zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, ermopane,Et.4,zona Primaverii.Pret 45000 D, 80 mp utili, CT, euro.Tel 0741497829.(A) termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. * Vand apartament 2 Telefon: 0231.513362, camere,38 mp,parter, 0752244233.(B) posibilitate de extindere, zona Sucevei.Pret 36000 * Vand garsoniera, 26 euro negociabil.Tel mp,cu imbunatatiri, Et. 0741497829.(A) 4,zona Tiberiu Crudu. Pret 28000 euro * Vand apartament 2 negociabil.Tel camere,decomandat,50 mp,fara imbunatatiri, 0741497829.(A) parter,zona Capatul 1 * Vand garsoniera Pret 40.000euro ,27mp,parter,zona Grivita negociabil. Tel. (Piata Mica),cu 0741497829.(A) imbunatatiri. Pret * Vand apartament 2 21000euro negociabil camere,53mp,semidecom Tel.0741497829.(A) andat,Et.4, bloc din * Vand garsoniera caramida,cu imbunatatiri confort 1,Et. 2,fara ,zona Liceului M. imbunatatiri, Rotunda Eminescu. Pret 42.000 Pret 30.000euro euro neg. Tel. negociabil. Tel. 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand apartament 2 * Vand garsoniera camere,decomandat,47mp confort 1,25mp, parter, ,Et3,renovat complet, fara imbunatatiri,zona zona Grivita Pret Directia Muncii.Pret 48.000euro negociabil 100.000 LEI negociabil Tel.0741497829.(A) Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 * Vand garsoniera fara camere , SD, 39mp, imbunatatiri 22mp, parter,zona Primaverii. Et.1,zona Calea Pret 28500 euro. Tel. Nationala.Pret 22000 0741497829.(A) euro negociabil.Tel. * Vand apartament 2 0741497829.(A) camere, zona Unirii, * Vand garsoniera 50mp,decomandat,parter 22mp,cu imbunatatiri, inalt,doua balcoane, Et.4,zona Calea CT,cu imbunatatiri, Nationala.Pret 24000 mobilat.Pret 47000euro euro negociabil. negociabil. Tel. Tel.0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand uscator 15mp, * Vand apartament 2 posibilitati de racordare la camere,Et.1,fara apa ,gaz,electricitate, imbunatatiri,zona caldura..Pret 25.000Lei Primaverii(Pacea). Pret negociabil Tel 25000euro Tel. 0741497829.(A) 0741497829.(A)

* Vand apartament 3 camere,70mp,D,cu imbunatatiri, CT;AC; Et.1, zona Mall.Pret 57000 euro negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[, zona Prim[verii, 27mp,et 3.Pre` 22000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând garsonier[, zona Luna,12mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[, zona Directia Muncii, 24mp,]mbun[t[`iri.Pre` 24000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina,f[r[ ]mbun[t[`iri,50mp,fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,decomandat,c[r[ mid[,zona Lic Mihai Eminescu,etaj 2.Pre` 30000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii,58mp,c[r[mi d[,2balcoane,et 4,\arpant[.Pre` 42000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat,g,f,t,renovat+m obilat. Pre` 39000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,parter,la strada,50mp, posibilitate


Publicitate Luni, 4 mai 2009 de extindere. Pre` 35000 euro .Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona }mp[rat Traian, 50mp,et.4,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 38000euro.Tel 0729062022.(N)

camere+diferen`[. Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern, ct,t,g,f. Pre`:100.000 euro neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vând garsonier[, zona Prim[verii, s. 42 mp, et. 5/10, D, sau schimb cu apartament 2 camere, pre` 35.000 euro. Telefon 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R)

56 mp, D, et. 4, pre` 44.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 4, pre` * Vând garsonier[, zona 45.000 euro. Telefon: * Vând apartament 4 0231514440, Ghe. Avr[mescu, s. camere,D,et 3,zona v-a-v 25mp, parter, pre` 22.500 0231514450, * Vând apartament 3 Maternitate, 80 mp, 0748281959.(R) euro. Telefon: camere,zona Bulevard ct,t,g,f,p.Pre` 70000euro 0231514450, * Vând apartament cu 2 ,60mp,decomandat,c[r[ \i garaj 0231514440, camere, zona Ale. Elie mid[,et.3,gaz separat 10000euro(22mp,beci).T 0748281959.(R) Radu, s. 40 mp, SD, balcon ]nchis ]n el 0729062022 termopant,u\[ metalic[. * Vând garsonier[, zona parter, pre` 40.000 euro. Telefon: 0231514440, Pre` 55000 euro neg.Tel * Vând apartament 4 Calea Na`ionala, s. 28 camere,D,et 1,zona 0231514450, 0729062022.(N) mp, et. 3, SD, pre` Prim[verii,80mp,ct . 0748281959.(R) 20.000 euro. Telefon: * Vând apartament 3 Pre` 70000euro.Tel 0231514450, * Vând apartament cu 2 camere,D,zona Casa 0729062022.(N) 0231514440, camere, zona G. Enescu, C[r`ii,etaj intermediar, 0748281959.(R) s. 60 mp, D, et. 3, pre` ]mbun[t[`iri.Pre` 85000 * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 55.000 euro. Telefon: euro neg.Tel * Vând garsonier[, zona BRD,100mp.Pre`: 0231514440, 0729082022.(N) Tiberiu Crudu, s. 27 mp, 85.000euro.Tel: 0231514450, et.3, D, pre` 22.000 euro. * Vând apartament 3 0729082022.(N) 0748281959.(R) Telefon: 0231514450, camere,D,zona 0231514440, Vând apartament 4 * * Vând apartament cu Prim[verii,parter,2 0748281959.(R) camere,zona Pia`a 2 camere, zona Scarlat b[i,65mp.Pre` 49000 Mare,et.4,D,100mp,bca, Vârnav, s. 40 mp, SD, euro neg.Tel * Vând garsonier[, zona ct,g,f,t,pod. Pret 0729062022.(N) Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, pre` 35.000 euro. 63000euro.Tel Telefon: 0231514440, et. 2, SD, pre` 21.000 * Vând apartament 3 0729062022.(N) 0231514450, euro. Telefon: camere,D,zona 0748281959.(R) * URGENT vând 0231514450, TEX,parter,t,c[r[mid[,u garsonier[, zona Spitalul 0231514440, * Vând apartament cu 2 \[ metalic[.Pre` de copii, modern[, 0748281959.(R) camere, zona Ale. P. 43000euro.Tel termopan, u\[ metalic[, Tineretului, s. 38 mp, 0729062022.(N) * Vând garsonier[, zona parchet laminat, SD, et. 3, pre` 35.000 Grivi`a, s. 28 mp, D, * Vând apartament 4 instala`ie electric[ \i euro. Telefon: parter, pre` 21.000 euro. camere,D,et.3,zona sanitar[ nou[. Pret 0231514440, Telefon: 0231514450, Prim[verii,90mp, negociabil in raport de 0231514450, 0231514440, modern,ct,t,g,f. Pre`: suprafata. Telefon: 0748281959.(R) 0748281959.(R) 65.000euro neg sau 0231514450, 0748281959, schimb cu apartament 2 0231514440.(R) * Vând garsonier[, zona * Vând apartament cu 2 Corni\a, s. 22 mp, et. 2, camere, zona Prim[verii, modern cu toate dot[rile, D, pre` 65.000 ron, mobilat, s. 56 mp, D, et. AGENDA IMOBILIAR| mobilata. Telefon: 4/10, pre` 55.000 euro. 0231514450, Telefon: 0231514440, 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R) 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, camere, zona C. s. 40 mp, et. 1, pre` Na`ional[, s. 65 mp, SD, 38.000 euro. Telefon: et. 7, pre` 52.000 euro. 0231514450, Telefon: 0231514440, 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R) 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, 41.000 euro. Telefon: et. 4, pre` 51.000 euro. 0231514450, Telefon: 0231514440, 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R) 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. camere, zona AGENDA TRANSPORTATORILOR Tomoroveanu, s. 40 mp, 3, pre` 43.000 euro. SD, et. 3, modern Telefon: 0231514450, mobilat pre` 43.000 euro. 0231514440, Telefon: 0231514440, 0748281959.(R) 0231514450, * Vând apartament cu 2 0748281959.(R) camere, zona Calea * Vând apartament cu 2 Na`ional[, s. 51 mp, D, camere (din 4 camere), et. 4, pre` 45.000 euro. zona Barbu L[z[reanu, s. Telefon: 0231514440, 56 mp, D, et. 3, pre` 0231514450, 50.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) 0231514440, * Vând apartament cu 2 0231514450, camere, zona Calea 0748281959.(R) Na`ional[, s. 47 mp, D, * Vând apartament cu 2 et.1, pre` 38.000 euro. camere, zona Azurului, s. Telefon: 0231514440, 50 mp, D, et. 4, pre` 0231514450, 35.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) 0231514440, * Vând apartament cu 2 0231514450, camere, zona Grivi`a, s. 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 mp, D, parter, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 34 mp, SD, et. 2, pre` 25.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Viilor, s. 48 mp, D, et. 2, pre` 38.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. 40 mp, SD, parter, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, situat pe Bulevard, vis - a - vis de Casa de Asigur[ri, D, s. 85 mp, et. 3, pre` 85.000 euro, negociabil.Telefon: 0231514450, 0748281959.(R)

0231514440, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, nr. 5, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, SD, s. 50 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Nou[, et. 1, SD, s. 56 mp, pre` 37.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Primaverii, SD, s. 60 mp, bloc BCA, complet renovat, multiple imbunatatiri, et 4, pod mansardabil, pre` 65.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R) * Apartament de lux: Vând apartament 4 camere, zona Calea Na`ional[, s. 100 mp, D, et. 6/6, ultramodern, pre` 120.000 euro. Merit[ v[zut! Telefon: 0231514440, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Elie Radu, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Bucovina, et. 3, D, s. 74 mp, modernizat, pre` 75.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 43 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona G. Avr[mescu, s. 66 mp, D, parter, pre` 65.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, s. 90 mp, ultramodern, pre` 75.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Stejari, et. 2, SD, s. 72 mp, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 70.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Vâlcele, et. 1, D, s. 65 mp, pre` 53.000 euro. Telefon: 0231514450,

* Vând apartament duplex, zona Prim[verii, s. 114 mp, D, et. 4/5, pre` negociabil. Telefon:

11

0231514440, 0231514450, 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro\mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R) * Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri .Pre` 120.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului(Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel:


Publicitate 12

Luni, 4 mai 2009

529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

180.000euro/ neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77)

* Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` 59.000euro Tel: 529102, * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. 0752310402, 0752310403(250) Pre` 38.000 euro/neg.Tel: 529102, * Zona Liceului * Zona Stejari ,3C SD 0752310403, Electrocontact, 2C SD, ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 0752310402(220) 42 mp, et.intermediar, euro/neg .Tel:529102, 0752310403, CT. Pre` 32.000euro/ * Zona Serconf, 3C D, 0752310402. neg.Tel: 529102, 64mp, etaj 4, \arpant[ 0752310403, din construc`ie, acoperita * Urgent :Zona |tefan 0752310402. cu `igla, CT.Pre` Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . Pret 55.000euro/neg Tel: AGENDA COMERCIANTULUI 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Tex Club, 3C SD, etaj intermediar, caramida 63.9mp, fara imbunatatiri . Pret .47.000euro/neg.Tel :529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Piata Mare, 4C D, et.3, 90mp.Pret 70.000euro/neg.Tel:5291 02, 0752310402, 0752310403. * Zona Grivita ,4C SD, et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, et.3, bloc de caramida, 89mp. Pre`: 80.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina, 4C D, et.3, 77.03mp, bloc din caramida. Pre`: 65.000euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

+ Case, terenuri * Vând teren C[t[m[r[\ti, zona Casa Boema 750 mp \i ]n str. Mobilei 646 mp. Telefon: 0747.014.371; 0231/620.979.(1147-1)

27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vile la ro\u, zona C[t[m[r[\ti Deal, 180 mp,P+1,500 mp de teren,arhitectur[ modern[,exterior finisat, T,lindab,cu sau f[r[ garaj.Pre`uri 50000 euro respectiv 52000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând spa`iu comercial,zona capat 1,97 mp,CT,T,toate dot[rile,ideal orice activitate,90000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona Vatra Dornei, cas[ de vacan`[ P+M, 200 mp construi`i, 1000 mp teren, 7 dormitoare, living, buc[t[rie, 2 b[i, terase, CT pe leme, construc`ie lemn, p[str[v[rie, ap[, curent, beci, pre` 250.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil sau 25.000 euro+ diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Baisa, vil[ P+M, 200 mp construi`i, 800 mp teren, 4 dormitoare, living, buc[t[rie, 3 b[i, camer[ tehnic[, construc`ie c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ Lindab, ap[, curent, pre` 100.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând spa`iu comercial, 28 mp + concesiune 30 * Vând gr[din[ 2000 mp mp, Bucovina, pre` 45.000 euro cu ]n sat Drislea. Telefon: TVA.Telefon: 0751.838.142.(1149-3) 0231513362, * Vând teren cas[, vie \i 0752244233.(B) livad[ ]n satul M[n[stirea * Dorohoi, 80 mp, Doamnei. Telefon: modern (se pot vinde 40 0740.212.311.(1152-6) mp), pre` 430.000 RON * Vând 12 parcele a negociabil.Telefon: cate 1000 mp fiecare, 0231513362, zona Alfa Land ,31/32, 0752244233.(B) drum de acces de 4 m, * Vând teren 4800 mp, zon[ deosebit[,se afl[ Tulbureni, str. ]n vecin[tatea Crizantemelor, cartierului rezidential intabulat, curent electric, Alfa Land,utilita`i ]n p[dure la limita imediata apropiere. propriet[`ii, certificat Pre`uri ]ncepand de la urbanism 2 locuinte 30 euro/mp neg. Tel: p+m, pre` 11 0729063978, euro/mp.Telefon: 0729124687, 0231.513362, 0744634025.(T) 0752244233.(B) * Vând teren,zona * Zona Cucor[ni, 615 Pu\kin, 500 mp, mp, pre` 6,5 euro/mp. deschidere de 20 ml,

Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Zona str. T. Vladimirescu, 250 mp, 13 m deschidere, autoriza`ie construc`ie, pretabil sp[l[torie auto, spa`iu comercial, apartamente, pre` 160 euro/mp negociabil. Telefon 513362, 0752244233.(B) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fantana, cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Ungur eni.Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu 4 camere+anexe,fântân[,10 00mp teren in Cervicesti.Pret 100000 Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere,construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica,loc.Vladeni com.Corlateni str.Principala. Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren 3100 mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti, com.Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,in zona Conrec. Pret 55 euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in zona Lebada, deschidere 51ml la DN BotosaniIasi.Pret 21Euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 9850mp la iesire din CatamarastiDeal, deschidere 16,30 ml la sosea. Pret 10Euro /mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp,1000 mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 31Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret70.000 Euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 6400mp, intravilan,deschidere 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 3064mp zona Rediu Pret 1,20 euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in Catamarasti-Deal, deschidere 40ml,.Pret 25euro/mp Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,posibilitati de iaz,zona Agafton.Pret 7euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren 5700 mp,deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada. Pret 15euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720-800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan, loturi de 1800-1500mp in Oraseni-Deal Pret 10euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni Pret 25euro/mp Tel.0741497829.(A) * Vand teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile, zona Cismea.pret 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 773mp,in Hudum langa Metaxa, deschidere 23ml Pret 28euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp zona intrare Livada Cozinda Lebada Pret 7euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si 2500 Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 3 camere+anexa cu 2 camere,teren 4.000mp, la sosea,in sat Roma Pret 20.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 30.000 mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate la Metaxa. Pret 8euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3.800 mp,deschidere 15ml, curent electric,in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 7200mp, cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro /mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand casa cu mansarda in Botosani, 80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/ mp neg. Teren 15000mp in Curtesti,intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum,7200mp,deschider e dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani,deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton, com.Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1600 mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei, com Curtesti.Pret 15 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml, zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 35400 mp,deschidere de 135 ml,in Catamarasti Deal. Pret 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml, zona Hudum.Pret 16 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600mp, zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, parcelabil in Curtesti. Pret 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel 0741497829.(A) * Vand teren in livada Curtesti loturi de 1200 mp.Pret 10 euro /mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 10800mp, zona Rediu Pret 4euro/ mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren 4000 mp, zona M[n[stirea Doamnei.Pre` 15euro/ mp neg.Tel 0729062022.(N)


Publicitate Luni, 4 mai 2009 * Vând teren 800mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren 3200mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 20euro/mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 40euro/mp. Tel 0729082022.(N) * Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml.Pre` 20euro/mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa,plan1,8000mp, deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000mp .Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil,5 000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585mp, deschidere 14ml,acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz. Pre` 40euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha. Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000euro/ha(intabulare,cf ).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp, deschidere 40ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700mp, 50ml deschidere, 350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

1100mp,centru vechi, 0231514440, 0231514450, 80mp teren,cram[.Pre` 0748281959.(R) neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând garaj, zona * Vând cl[dire Prim[verii, intabulat, cu * Vând teren, zona 315mp,centru vechi. Pre` surs[ de energie electric[ CET,465mp+ * Vând spa`iu neg.Tel: 0729082022.(N) proprie, din BCA pe teren construc`ie, 30euro/ mp comercial,zona proprietate, pre` 45.000 * Vând teren ]n si 5000mp la Prim[verii,100mp.Pre` lei. Telefon: 0231514440, C[t[m[r[\ti Deal 10000 0231514450, 6euro/mp.Tel 1500euro/mp.Tel mp cu cl[diri (sal[ de 0729082022.(N) 0729062022.(N) 0748281959.(R) mese,abator, * V[nd teren,zona * Vând spa`iu apartamente, etc).Pre` * Vând case si vile \i 500 Bulevard,1000mp la comercial,zona Stadion, neg.Tel: 0729082022.(N) mp teren aferent ]n zona 180euro/mp neg.Tel 147mp.Pre` Leb[da \i Stejarul cu * Vând cas[ 200mp, 0729062022.(N) 1200euro/mp.Tel avans \i rate lunare, zona C[t[m[r[\ti 0729062022.(N) dobânda 50% din * Vând teren ,zona Deal,cu teren 800mp. dobânda b[ncii, pre`uri Stejarul ,7000mp, * Vând spa`iu Pre` 47000euro.Tel negociabile. Rela`ii la parcelabil,deschidere comercial,zona Centrul 0729062022.(N) telefon: 0231514450, 22ml,plan1, 43000 Vechi, 60 mp.Pre` 0231514440, * Vând cas[ 100mp, euro.Tel 0729062022.(N) 1300euro/ mp.Tel 0748281959.(R) zona 0,cu teren 300 mp, 0729062022.(N) * Vând teren ,zona toate utilit[`ile. Pre` Vând teren intravilan. Calea Na`ional[, 1100 * Vând spa`iu 60000 euro,se poate \i ]n * Pre`uri mp,toate utilit[`ile, la comercial,zona }. rate. Tel 0729062022.(N) Rela`ii lanegociabile. telefon: 200E/mp.Tel Traian,302mp.Pre` 0231514450, 0231514440, Vând cas[ 190mp, * 0729062022.(N) 850euro/mp.Tel 0748281959.(R) zona Alfa Land cu teren 0729062022.(N) * Vând teren ,zona 500mp,toate * Vând teren extravilan. Ci\mea,3900mp,iaz. * Vând spa`iu utilit[`ile.Pre` 80000 Pre`: 100000euro.Tel comercial,zona euro.Tel 0729062022.(N) Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0729082022.(N) Prim[verii,177mp.Pre` 0231514440, 0231514450, Vând cas[ ]n * 1600euro/mp.Tel * Vând teren 2000mp cu 0729062022.(N) Boto\ani,zona central[ cu 0748281959.(R) toate utilit[`ile \i cl[diri teren 930mp.Pre` * Zona Cucorani, casa zoana Centrul vechi.Tel * Vând spa`iu 140000euro neg.Tel locuibila , 60mp, cu 0729082022.(N) comercial,zona 0729062022.(N) 1500mp teren aferent .Pre` Sucevei,225mp.Pre` * Vând teren 750 cu 65.000euro/neg. * Vând cas[,zona 250000euro.Tel toate utilit[`ile \i Tel:529120, 0752310403, C[t[m[r[\ti Deal, 0729062022.(N) cl[diri,zona Rapsodia. P+E,500mp teren. Pre` 0752310402(191) Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu 50000euro.Tel * Zona Cucorani, casa comercial,zona Centru, 0729062022.(N) * Vând teren ,zona locuibila, 70mp, cu 200mp.Pre` Z[ice\ti,3 hectare planul1 280000euro.Tel 5800mp teren aferent. Pre` * Vând cas[,zona la 4E/mp, deschidere 40.000euro/neg. Se poate Bulevard(100m),P+E,ct, 0729062022.(N) 70ml.Tel t,ap[,canalizare,foi\or,bu vinde si cu teren mai putin 0729082022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n . Tel:529120, c[t[rie de var[, Boto\ani,toate utilit[`ile. fântân[,400mp 0752310403, * Vând teren ,zona Pre` 100000 euro.Tel construi`i,teren 690 mp. 0752310402(271) Z[ice\ti,2hectare planul1 0729062022.(N) Pre` 320000euro neg.Tel la 5E/mp, deschidere * Zona Copalau, casa 0729062022.(N) 40ml.Tel * Vând cl[dire P+1 din caramida, \i 0729082022.(N) 600mp,zona 0, 600mp * Vând cas[,zona 1500mp teren aferent .Pre` teren.Pre` neg.Tel: C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,ap 30.000euro/neg. Tel: * Vând teren ,zona 0729062022.(N) [,canalizare,izola`ie 529102, 0752310402, Z[ice\ti,1 hectare planul1 exterioar[,110 mp. Pre` 0752310403(92) la 3E/mp, deschidere * Vând spa`iu 53000euro.Tel 30ml.Tel comercial,zona * OFERTA:Casa 0729082022.(N) Centru,100mp,renovat.P 0729062022.(N) locuibila, la 10Km de re` 250000euro.Tel Vând cas[ ]n Str. * Botosani, Localitatea * Vând teren ,zona 0729082022.(N) Plopilor cu teren, Brehuiesti , P+M ,cu Centura BT,utilita`ile la modern[.Pre`:125.000eu anexe gospodaresti noi, 40m.Pre` 35E/mp. Tel * Vând cl[dire P+1, ro.Tel: 0729082022.(N) acces utilitati edilitare 0729082022.(N) 300mp si 4000mp teren (inclusiv fosa septica) si ]n Boto\ani toate * Vând cas[ ]n Str. * Vând teren ,zona 3950mp teren aferent ( utilit[`ile.Pre` 350.000 Victoria cu teren. Calea Na`ional[, livada si vie) imprejmuit euro.Tel 0729062022.(N) Pre`:71.000euro.Tel: 340mp,toate utilit[`ile. cu gard nou .Pre` : 0729082022.(N) Pre` 200000euro.Tel * Vând cl[dire 42.000euro /neg. Tel: 0729082022.(N) P+1,320mp(160 spatiu 529102, 0752310403, * Vând cas[ ,zona de produc`ie) +142mp 0752310402.(fv) C.DEAL,finisaje * Vând teren ,zona cl[dire si 570mp teren ]n moderne,p+1,izola`ie C[t[m[r[\ti Deal, * Zona Pod de Piatra, Boto\ani.Pre` 350.000 exterioar[,geam lemn 3600mp,plan 2.Pre` euro.Tel 0729062022.(N) stratificat,195mp+500m vila P+1, suprafata 9euro/mp sau parcelabil. construita 180mp, teren p de teren.Pre` Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu de aferent 750mp, noua, 70000euro.Tel productie,hal[+teren, finisaje superioare ,acces * Vând spa`iu comercial, 1960mp,zona Industrial[ 0729062022.(N) la toate utilita`ile edilitare zona IRE cu 80mp.Pre` .Pre` 140000 euro .Pre` 150.000 euro/neg Vând cas[ ,zona * 100000 euro.Tel neg.Tel 0729062022.(N) Ci\mea,teren 500mp, sau schimb cu ap cu 3 0729062022.(N) camere plus diferen`a casa 136mp,t,ct,ap[, * Vând spa`iu comercial Tel:529102, 0752310402, gaz,izola`ie exterioar[, * Vând spa`iu ,200mp, zona Ion Pilat 0752310403(185) tabla lindab.Pre`: comercial,zona }. Traian, .Pre` 10mild .Tel 92.000euro 84mp.Pre` 0729062022.(N) * Zona A.N.L Bucovina, Tel:0729082022.(N) 56000euro.Tel casa batraneasca si 778mp 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial teren aferent, deschidere la Vând cas[,Str. * ,200mp, zona strada 36m, utilitati Miori`a,1200mp * Vând spa`iu S[venilor.Pre` 650 edilitare la limita teren,toate utilit[`ile. Pre` comercial,zona 0, cu euro/mp neg.Tel proprieta`ii.Pre` 52.500 900000ron.Tel 120mp.Pre` 2000 0729062022.(N) euro/neg. Tel:529102, 0729082022.(N) euro/mp.Tel 0752310403, 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp, zona Gar[.Pre` * Vând garaj, zona Hotel 0752310402.(161) Rapsodia, intabulat, cu * Vând spa`iu 1200 euro/mp neg.Tel surs[ de energie electric[ * URGENT Zona comercial,zona Plus, 0729062022.(N) proprie, din c[r[mid[, pre` Tatari Boto\ani, vila 240mp.Pre` 10mild,ct, t. Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 15.000 euro. Telefon: P+M la ro\u si 500 mp * Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp,40 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vila P+M, termosistem la exterior, t^mplarie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde si separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafata construita la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilita`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) ;

13

100mp, anexe gospodare\ti si 711mp teren aferent ,in Botosani, zona industriala, acces utilitati edilitare Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren in supr, de 6900mp , 15cladiri anexe si o cladire industriala, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euor/neg .Tel :0752310402.(104) * Vand urgent ferma vegetala situata in zona limitrofa Botosani-Iasi .Supr.compacta de teren=120ha, \i o cladire P+1, cu Supr. constr. =400mp.Tel :0752310402.(105)

* Zona industriala vila la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona Cismea, 5500 mp teren intravilan, * Zona industriala,vila deschidere 80m, acces P+M la ro\u, supraf. toate utilita`ile edilitare. construita la sol 90mp, Pre` 25euro/mp neg, total teren aferent 1100mp, sau parcele cel putin termosistem la exterior, 1000m .Tel: 529102, CT, garaj si beci .Pre`: 0752310402, 0752310403. 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, * Vand 2.211mp teren 0752310402. intravilan ,in Comuna Rachiti , front stradal * Zona Comunei Corni, 28.40m,acces apa curenta spa`iu comercial si 6000 iluminat electric ,drum mp teren aferent .Pre` pietruit.Pret 10Euro/mp 140.000lei. Tel: 529102, ,neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402, 0752310402.(831) 0752310403(210) * Zona Comunei Corni * Zona Rediu 8,500mp casa locuibila si 800mp teren aferent .Pre` 80.000 teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel:529102, * Zona Comunei Rachi`i, 0752310402, casa locuibila \i 1150mp. 0752310403(253) Pre` :110.000 lei. Tel: * Zona Rediu 50.000 mp 529102, 0752310403, teren extravilan, pl.II, 0752310402.(743) acces drum de exploatare * Zona Costinesti Leorda .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, casa \i 1000mp teren 0752310403(253) aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, * Zona Roma, 8700mp 0752310403, teren intravilan, dechidere 0752310402.(265) 24.56m. Pre` 3.5euro/mp* Vând cas[ ]n Vorona cu neg. .Tel : Tel:529102, 0752310402, 0752310403. 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: * Zona Hudum langa 529102, 0752310403, METAXA , 772mp teren 0752310402.(677) intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp * Vând casa P+M in com. Stauceni cu 1000mp neg. Tel: 529102, teren aferent, pre` 65.000 0752310402, 0752310403(284) euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, * Zona Manastirea 0752310402.(65) Doamnei 2 loturi de teren intravilane a cite 4500mp. * Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, zona centrala ,acces 0752310403(243) utilitati edilitare Pret 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, * Zona Manastirea Doamnei , casa 0752310402. batraneasca \i 5400mp * Urgent casa locuibila , teren aferent . Pre` suprafata construita la sol 20.000euro-neg. Tel:


Publicitate 14

Luni, 4 mai 2009

529102, 0752310402, 0752310403.

0752310403, 0752310402.(100)

* URGENT.3loturi de teren intravilane a cate 2500mp cu deschidere 35m Cucorani .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, apa * Zona Ora\eni Vale curenta .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 5000mp, teren extravilan, acces indirect la drum 0752310402(310) asfaltat (plan II), * Zona Tulbureni, deschidere 20m. Pre` * Zona Savenilor, 700mp 9500mp teren extravilan, 2euro/mp, neg Tel : teren si anexa construita in deschidere 18m, utilita`i 529102, 0752310402, edilitare la 300m.Pre` 2006 .Pre` 35.000euro/ 0752310403 (237) 1euro/mp. Tel:529102, neg.Tel: 529102, * Zona Stauceni 0752310403, 0752310402. 0752310403, ,12.500mp, teren 0752310402(310) * Zona Puskin, 500mp extravilan acces indirect * Zona Tulbureni, teren intravilan, 14m la drum asfaltat (plan II), 7100mp teren intravilan , deschidere 20m.Pre` deschidere, acces utilita`i deschidere 20.25m. Pre` edilitare .Pre` 60euro/ 3euro/mp, neg.Tel : 14euro/mp, neg. Tel: neg.Tel: 529102, 529102, 0752310402, 0752310403, 0752310402. 529102, 0752310403, 0752310403 (237) 0752310402(134) * Urgent .470mp plus * Zona, C[t[mara\ti * Zona Agafton, cale de acces teren Deal, intravilan, 1954mp 6600mp, teren extravilan, acces utilitati edilitare, intravilan Boto\ani zona front stradal 42m.Pre` centrala, acces utilita`i front stradal 20m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, edilitare . Pre` :70Euro/ 30euro/mp neg .Se vinde 0752310403, mp neg. Tel: 529102, si parcelat .Tel:529102, 0752310403, 0752310402. 0752310402.(133) 0752310402, 0752310403. * Zona ALFALAND, * Urgent zona Lebada, * Zona C[tam[ra\ti Deal, 12.326mp, pl II, 4600mp teren extravilan, 1113mp teren intravilan, deschidere 45m.Pre` deschidere 75m .Pre` acces utilita`i edilitare, :15euro/mp neg.Tel: 12euro/mp neg.Tel: deschidere, 15.6m.Pre` 529102, 0752310403, 529102, 0752310403, 25.000euro .Tel:529102, 0752310402.(258) 0752310402. 0752310402, 0752310403. * Zona Bucecea -Hu`ani, * Vand urgent in Brae\ti, * Zona Tatari, 650mp 3,5ha teren extravilan, teren intravilan Pre` 10.000mp, teren acces utilit[`i edilitare.Pre` extravilan, Pre` 3000 6500euro.Tel: 529102, 4 euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402(92) 0752310402, 0752310402.(374v) 0752310403 (41) * Zona Tatari, 1400mp, * Vand 4700mp teren teren intravilan .Pre` * Oferta:Vand 6000 mp, extravilan, front stradal 20euro/mp neg. Tel: teren intravilan in zona 22m cu 5euro/mp si 529102, 0752310403, Cismea.Pre` 5euro/mp 12.500mp teren extravilan neg.Tel: 529102, 0752310402. front stradal 40m ,cu 0752310402, 0752310403 * Zona Tulbureni, 6euro/mp in Cucorani . (155) 4500mp teren intravilan Tel: 529102,0752310402, .Pre` 15euro/mp * Oferta : Zona Rachiti, 0752310403 (29) negociabil.Tel: 529102, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. ANUN~ PUBLIC * Zona Pod de Piatra, 3750mp teren intravilan, acces toate utilita`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp.Se accepta si schimb cu apartament plus diferenta . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594)

S.C. GINDA CENTER SRL, titular al planului PUD- Amenajare teras[ estival[ cu pavele, ]mprejmuire cu panouri transparente amplasat ]n Boto\ani Bd. Mihai Eminescu nr. 46, anun`[ publicul interesat c[ s-a elaborat prima versiune a planului/ programului sus-men`ionat \i s-a notificat Agen`ia pentru Protec`ia Mediului Boto\ani ]n vederea demar[rii procedurii de ob`inere a avizului de mediu conform HG 1076/2004. Prima versiune a planului poate fi consultat[ la Agen`ia pentru Protec`ia Mediului Boto\ani, B-dul Mihai Eminescu nr.44, jud. Boto\ani ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 08.00-16.00, \i la sediul titularului Bd. M.Eminescu nr. 46 ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8-16. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani, ]n termen de 18 zile de la data public[rii anun`ului.(1143-1)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

* Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pre`ul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan,construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

euro/lun[, 2 luni avans. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

~NCHIRIERI

* Inchiriez apartament 3 camere,zona Stadion, mobilat, CT, Pret 200 euro/luna. Tel 0741497829.(A)

* }nchiriez apartament 3 camere,et.1,CT,T,mobil at si utilat,zona Primaverii-\coala nr.13, avans 3 luni,200 euro luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Închiriez apartament 2 camere zona Calea na`ional[, Unicat, 52 mp, et.4, central[ termic[, mobilat, utilat, aragaz, frigider, cuptor microunde, ma\in[ de sp[lat, condi`ii foarte bune, pre` 220 u\or negociabil, o lun[ garan`ie. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

9 CUMP|R|RI

* Închiriez apartament 3 camere, strada Marchian, et.3, decomandat, CT, 1 lun[ garan`ie, modern, recent renovat, mobil[ nou[, electrocasnice noi, pre` 350 euro, o lun[ garan`ie.Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

* Închiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, D, et 2, nemobilat, 150

ANUN~ PUBLIC S.C. TEHNIC SRL, titular al Planului urbanistic de Detaliu- Construire spa`iu comercial, amplasat ]n municipiul Boto\ani, Bd. G.Enescu nr.7A, jude`ul Boto\ani, anun`[ publicul interesat c[ s-a luat decizia etapei de marcare: f[r[ aviz de mediu. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani, pân[ la data de 13.05.2009.(1155-1)

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Închiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, D, et 3, CT, mobilat \i utilat, 250 euro/lun[, 1lun[ avans, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

0231514440, 0231514450, BERTONE 2001 \i 0748281959 CIELO executiv 2002, pre` negociabil. Telefon: * }nchiriez apartament 2 0747.014.371; camere, zona S[venilor, 0231/620.979.(1146-1) Dimitrie Negreanu, Gen. Avr[mescu, Col. V. Tomoroveanu \i V+NZ|RI Prim[verii, pre` 130-150200 eur/lun[. Telefon: * Vând stupi cu albine. 0231514440, 0231514450, Telefon: 0751.838.142. 0748281959.(R) (1148-3)

* Închiriez apartament 3 camere, Grivi`a, D, parter, CT, par`ial mobilat \i utilat, 200 euro/lun[, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a cite 100mp acces tir si rampa de descarcare .Pre` 2.5 euro/mp/luna.Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663)

* Vând B.C.U. diferite dimensiuni. Pre`uri negociabile. Efectu[m transport local \i na`ional. Telefon: 0746.436.814; 0744.978.972.(1150-6)

* Inchiriez spatii comerciale in zone centrale , (Unirii,Onicescu,C. Nationala,zona Mall). Tel. 0741497829.(A)

* Ofer spre inchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc in Boto\ani, zona centrala. Pre` 500euro/luna, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand scaun stomatologic in buna stare de functionare. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

* Inchiriez garsoniera confort 1,mobilata,zona C.Gane Pret 130 euro,trei luni anticipat. Tel.0741497829.(A) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 80mp, zona IRE. Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300 mp,Calea Na`ional[. Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 120mp,zona Util. Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240 mp, zona Plus, 10e/mp. Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere hal[ 5000mp+curte betonat[ 10000mp, toate utilit[`ile,zona Industrial[,pre` neg.Tel 0729082022.(N) * }nchiriez garsonier[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959 * }nchiriez apartament 2 camere, zona Bucovina, D, et. 3, s. 77 mp, CT, T, g+f, complet mobilat, utilat, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959 * }nchiriez apartament 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, nemobilat, pre` 250 euro/lun[. Telefon:

* Ofer spre inchiriere, ap cu 4C, zona ultracentrala, et.3, nemobilat, CT .Pre` 250euro/luna/neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

PREST|RI SERVICII

* BIROU DE CREDITE * Acord[m credite \i persoanelor cu venituri modeste; * Credite nevoi personale, imobiliare, ipotecare; * Credite pentru cump* Ofer spre inchiriere [rarea de locuin`e; 3camere, baie si bucatarie, * Credite auto, refinanacces separat la casa in `[ri; Telefon: zona lini\tita, curte. Pre`: 0231/514.450; 250euro/luna. Plata antici0751966830; pata :3luni . Tel: 529102, 0748281959.(A) 0752310403, 0752310402. * Repar televizoare \i * Ofer spre inchiriere aparate electronice la spa`ii pentru sediu de domiciliul clientului. birouri, 60mp respectiv Pre`uri avantajoase! 25mp, acces stradal, par- Telefon: 0745.888.519. care in curte.Pre` la fa`a (30) locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. ANGAJ|RI * Ofer spre inchiriere ap cu 2cam, par`ial mobilat, CT, zona Calea Nationala . Pre` :700lei/luna .Plata anticipata 3luni. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Solicit pentru inchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând tractor U.650. M+plug, bun[ func`ionare, 9500-11000 RON. Telefon: 0751.803.814. (1097-6) * Vând OPEL ASTRA, 1,7 DTI, 2002, caravan alb. Telefon: 0744.978.972.(1151-6) * Vând OPEL

* S.C. angajeaz[ operator calculator. Rela`ii la telefon: 0730.222.055.(1145-9) * Angaj[, consilieri GSM. CV la personal@telesys.ro. (1154-3) * Bar Night Club Austria cauta dansatoare majore. Mancare, cazare la dispozitie. Castiguri: 5000-10000 euro/luna. Dati bip si sunam noi dupa ora 21. 004369910079722; 0768.682.741.(2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Luni, 4 mai 2009

Oana Sârbu a fost racolat[ de securitate ]nainte de 1989 Artista Oana Sârbu (foto) a declarat la Realitatea TV c[ a fost racolat[ de securitate, dar a reu\it s[ scape de presiunile pe care le-a exercitat asupra ei cu ajutorul tat[lui s[u. „Aproape de anii '90 am fost racolat[ de securitate, ]ntr-o ]ncercare destul de ]ndr[znea`[, ]nainte de Revolu`ie, dup[ apari`ia mea ]n «Liceenii» \i dup[ ce devenisem deja foarte cunoscut[. Eram pe toate afi\ele, ]n toat[ `ara“, a m[rturisit Oana Sârbu. „O echip[ care s-a dat a fi de la ARIA (Asocia`ia

Român[ de Impresariat Artistic) asocia`ie prin care puteai s[ pleci ]n str[in[tate. Era o doamn[ care a min`it, nu era de acolo, foarte respectabil[, ]mbr[cat[ frumos, cochet, cu ]nc[ un domn, m-au abordat de dou[-trei ori, chiar dus[ ]n afara Bucure\tiului, ]n ]ncercarea de a deveni un colaborator al lor. Ei mi-au cerut s[ povestesc ce se ]ntâmpl[ ]n jurul meu \i ]n Teatrul Constantin T[nase unde am debutat“, a mai spus Oana Sârbu. „

Extratere\trii, salvatorii P[mântului Miron C[lug[rii tibetani cred c[, ]n apropiat, generate de terorism \i terveni pentru salvarea umaniCozma s-a 2012, vizitatori din alte lumi vor r[zboaie clandestine, semna- t[`ii”, sunt convin\i c[lug[rii. interveni pentru ca superputerile leaz[ indiadaily.com. }n 2010 \i Cultura din Tibet se bazeaz[ cel s[ nu distrug[ Terra. Turi\tii 2011, se vor desf[\ura manevre mai mult pe premoni`ie, dintre logodit indieni recent ]ntor\i de la politice \i negocieri la nivel toate celelalte activit[`i spiritua-

Fostul lider al minerilor din Valea Jiului Miron Cozma s-a logodit sâmb[t[ cu avocata Monica Ionescu, la M[n[stirea Lainici, din jude`ul Gorj, urmând ca sâmb[ta aceasta s[ se cunune civil la Prim[ria Voluntari. La slujba de logodn[, oficiat[ de stare`ul m[n[stirii Ioachim Pârvulescu, au asistat aproximativ 100 de persoane, printre care mul`i curio\i, invita`i ulterior la un pahar cu vin \i un fursec. Cuplul a primit drept cadou o sabie din partea Ilenei Cre`an, so`ia lui Constantin Cre`an, pre\edintele Ligii „Miron Cozma” din Rovinari, „care s[-i croiasc[ drum c[tre Pre\edin`ia României”. }n replic[, Miron Cozma a declarat c[ nu dore\te s[ se r[zboiasc[ cu nimeni. „

m[n[stirile tibetane din China povestesc despre prorocirile clarv[z[torilor din l[ca\urile de cult, care anun`[ tensiuni crescânde pe Terra ]n viitorul foarte

le. De aceea, informa`iile furnizate de c[lug[ri au avut darul s[-i pun[ pe gânduri pe vizitatorii templelor tibetane din ultima perioad[. „

A creat ma\ina invizibil[ pentru a sc[pa de taxa de parcare Sara Watson, o student[ la arte plastice, a g[sit o metod[ excelent[ de a sc[pa de taxa de parcare: \i-a f[cut ma\ina invizibil[. Tân[ra ]n vârst[ de 22 de ani, care studiaz[ la Universitatea din Lancashire, a pictat ma\ina cu ajutorul spray-urilor, f[când-o sa se "contopeasc[" ]n peisaj. Ea \i-a dat seama c[ lucrarea i-a izbutit ]n momentul ]n care a v[zut c[ oamenii care treceau prin zon[ nu observau ma-

So`ia lui Berlusconi divor`eaz[ din cauza unei minore

So`ia \efului guvernului italian Silvio Berlusconi (foto), Veronica Lario, a decis s[ cear[ divor`ul, exasperat[, dup[ 30 de ani de mariaj, de comportamentul so`ului s[u fa`[ de propria familie. }n urm[ cu patru zile, Veronica Lario ]l atacase dur pe Silvio Berlusconi pentru inten`ia sa de a include mai multe starlete locale pe listele electorale ale partidului s[u, ]n vederea alegerilor europarlamentare din iunie. Criticile

mondial, dar cu succes minim. Anul 2012 amenin`[ cu un r[zboi nuclear, distructiv \i total. „Dar extratere\trii, care ne-au p[zit zi \i noapte, vor in-

so`iei l-au determinat pe \eful guvernului s[ renun`e la nominalizarea fotomodelelor, pe care le propunea ca eurodeputate. Totu\i, se pare c[ pic[tura ce a umplut paharul este faptul c[, ]n urm[ cu o s[pt[mân[, Silvio Berlusconi s-a dus la petrecerea de majorat a unei tinere blonde, la Napoli, ]n timp ce la anivers[rile propriilor copii nu a participat niciodat[, dup[ cum sus`ine Veronica Lario. „

E Berbec

K Balan]\

Diminea`a sunte`i m[cinat de sentimente contradictorii, dar o femeie mai ]n vârst[ din familie v[ ajut[ s[ vi le clarifica`i. Spre sear[, primi`i o veste ]n leg[tur[ cu o mo\tenire, care v[ schimb[ programul pentru mâine.

Nu este momentul s[ ]ncepe`i noi activit[`i, pentru c[ nu sunte`i ]ntr-o form[ prea bun[. S-ar putea s[ ]ntâmpina`i câteva obstacole, dar le dep[\i`i cu bine. Dup[-amiaza, v[ recomand[m s[ sta`i acas[, cu familia.

F Taur

L Scorpion

Ave`i tendin`a s[ exagera`i ]n privin`a sentimentelor \i a afacerilor. S[ nu v[ a\tepta`i la prea multe satisfac`ii, dac[ v[ urm[ri`i numai interesele personale! Va sf[tuim s[ va menaja`i s[n[tatea. Nu face`i eforturi exagerate!

S-ar putea s[ fi`i indispus din cauza dificult[`ilor financiare \i sentimentale. Dac[ ave`i ocazia s[ merge`i ]ntr-o vizit[ la prieteni, nu sta`i pe gânduri! Dup[-amiaz[ s-ar putea s[ cunoa\te`i o persoan[ interesat[ s[ porni`i o afacere ]mpreun[.

G Gemeni

M S\get\tor

S-ar putea s[ ave`i o zi proast[ pe plan sentimental. Ave`i, ]ns[, o mare capacitate de comunicare \i pute`i s[ dep[\i`i toate ne]n`elegerile cu persoana iubit[. Fi`i atent la ce spune`i, ca s[ nu declan\a`i un scandal!

Este posibil s[ ave`i probleme acas[, dar se pot rezolva rapid. Pentru a evita o ceart[, nu trebuie decât o vorb[ bun[ sau gest tandru la adresa partenerului de via`[. Nu sunte`i deloc mul`umit de situa`ia financiar[, dar nu este cazul s[ v[ ]ngrijora`i.

H Rac

N Capricorn

Diminea`a este posibil s[ suferi`i o dezam[gire pe plan sentimental, motiv pentru care sunte`i indispus. Dac[ nu v[ tempera`i orgoliul, risca`i s[ v[ ]ndep[rta`i prietenii.

Diminea`a s-ar putea s[ fi`i confuz, ceea ce v[ poate afecta rela`iile sentimentale. Spre sear[, este posibil s[ merge`i ]n vizit[ la prieteni. Nu neglija`i odihna!

I Leu

O V\rs\tor

Ast[zi reu\i`i s[ face`i tot ce v-a`i propus. Pe plan sentimental, s-ar putea s[ ave`i probleme din cauza orgoliului. Ar fi bine s[ da`i dovad[ de mai mult[ r[bdare cu persoana iubit[. Diminea`a nu sunte`i mul`umit de nimic \i ave`i tendin`a s[ critica`i pe toat[ lumea. Calma`i-v[ \i nu provoca`i discu`ii ]n contradictoriu! Ar fi bine s[ ]i acorda`i mai mult[ aten`ie partenerului de via`[.

Nu este momentul s[ v[ ambi`iona`i s[ rezolva`i singur problemele casei, pentru c[ s-ar putea s[ nu ave`i succes. Accepta`i ajutorul familiei! Spre sear[, o femeie mai ]n vârst[ v[ ajut[ s[ aplana`i un conflict cu cineva apropiat.

P Pe[ti Diminea`a sunte`i nemul`umit \i nervos pentru c[ nu reu\i`i s[ pleca`i ]ntr-o excursie. }ncerca`i s[ v[ st[pâni`i! Cei din jur nu sunt obliga`i s[ v[ suporte ie\irile.

Bancul zilei DERANJAT DIN SOMN

Luni, 4 mai

06.30 - 07.00 Retrospectiva s[pt[mânii (r) 07.00 - 09.00 Tele M'atinal (d), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista Presei, Calendarul Zilei, Horoscop (d) 09.40 - 10.30 Boto\anii ]n direct! (r) 10.30 - 11.30 TIRIGONG (r) 11.30 - 12.30 Miss Preuniversitaria (r) 12.30 - 13.00 Jurnal de c[l[torie (r) 13.00 - 14.00 Videoclipuri 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (d) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Boto\anii ]n direct! (r) 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Top Sport (d), emisiune realizat[ de Gabriela

Horoscop

J Fecioar\

\ina \i aproape c[ se loveau de ea, relateaz[ "The Telegraph". Pentru a realiza iluzia optic[, britanica a avut nevoie de trei s[pt[mâni \i de o ma\in[ donat[ de o companie local[ de recicl[ri, care utilizeaz[ acum lucrarea studentei britanice pe post de reclam[. De\i, ]n mod evident, lucrarea Sarei Watson poate fi apreciat[ dintr-un singur unghi, ea a atras imediat aten`ia presei interna`ionale. „

15

Erdic. 18.00 - 18.45 |tirile Tele'M Boto\ani, Sport, Meteo (d) 18.45 - 19.30 Videoclipuri 19.30 - 20.00 Teleshoping 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 22.00 Interviul s[pt[mânii, emisiune realizat[ de Sorin Andronache. 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.30 - 00.00 Taverna lui Radu (d), emisiune de divertisment realizat[ de Cristian Cost[chel. 00.00 - 01.00 Videoclipuri 01.00 - 01.45 |tirile Tele'M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M'atinal (r) 04.15 - 05.15 Boto\anii ]n direct! (r)

Un b[rbat la volanul unei ma\ini. Este noapte, iar el este foarte obosit dup[ multe ore de condus. La un moment dat, trage pe dreapta pentru foarte necesarul pui de somn. Nici n-apuc[ s-a`ipeasc[, c[-l treze\te unul: - Nu v[ sup[ra`i, ave`i un ceas? Omul, nervos, r[spunde: - E 4 jum[tate!

Se bag[ iar la somn, dar dup[ ceva timp, altul ]i bate-n geam: - Nu v[ sup[ra`i, ave`i un ceas? [sta, \i mai nervos: - E 5 f[r[ 10! Dup[ care scrie pe o foaie mare: "Nu \tiu cât e ceasul" \i o lipe\te pe ma\in[. Un al treilea se opre\te \i ]i baten geam. - Tu ce mai vrei m[? ]ntreab[ \oferul enervat la culme. - E 5 \i 10!

O RE~ET{ PE ZI CROCHETE DE CARTOFI CU LEGUME Ingrediente: 1kg cartofi fier`i, 2 morcovi ra\i, 2 albituri rase, 3 castrave`i mura`i t[ia`i m[runt, 200g f[in[, 250g pesmet, 1 lingur[ bicarbonat de sodiu, 1-2 linguri bulion de ardei sau boia dulce, maghiran, oregano, sare, piper, ulei, câ`iva c[`ei de usturoi zdrobi`i. Mod de preparare: Se amestec[ totul foarte bine, se potrive\te de sare \i piper. Dac[ compozi`ia este prea tare, se pune pu`in[ ap[

mineral[ iar dac[ este prea moale se mai adaug[ pesmet. Se las[ la rece 30min. Se modeleaz[ crochete cu mâna ud[, apoi se pr[jesc ]n ulei. Se scot pe \erve`ele absorbante. Se pot servi cu diferite garnituri, sosuri (de ro\ii, mu\tar, hrean).


CMYK

Eveniment 16

Luni, 4 mai 2009

Boto\aniul va avea un Deficit bugetar imens centru de diagnosticare

UTILE

Doar o licita`ie mai desparte Boto\aniul de ]nfiin`area clinicii de diagnosticare. }n \edin`a de Consiliu Jude`ean din aceast[ lun[, consilierii jude`eni au fost de acord cu proiectul referitor la concesionarea imobilului situat pe strada Pu\kin ]n vederea transform[rii acestuia ]n centru de diagnosticare. „Vorbim de un imobil cu o arhitectur[ deosebit de frumoas[ ce este pe lista monumentelor istorice \i se degradeaz[, deja este ]ntr-un stadiu avansat de degradare. Folosin`a acestui imobil, la acest moment, const[ ]n arhiv[ pentru Spitalul Jude`ean \i nu e potrivit nici m[car pentru arhiv[, dat[ fiind starea ]n care se afl[. Ne-am propus s[-l recuper[m \i am propus aceast[ variant[ - s[-l scoatem la concesionare \i s[ rezolv[m cel pu`in trei obiective, toate ]n avantajul comunit[`ii jude`ului Boto\ani”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Cele trei obiective sunt: reabilitarea monumentul istoric - pe banii unui investitor privat; ]ncasarea de la investitorul ]n cauz[ o redeven`[ - ceea ce presupune un venit suplimentar la bugetul propriu al Consiliului Jude`ean; asigurarea pentru comunitate a unui serviciu public de care pân[ ]n prezent nu a putut s[ beneficieze, un centru medical de diagnosticare. „Toate acestea se vor ]ntâmpla dac[ la licita`ie vom avea participan`i”, a mai completat pre\edintele Consiliului Jude`ean,

4,1835 lei

Am r[mas un jude` ]ntre`inut. Cheltuim mai mult decât producem, aspect ce sa observat din nou ]n raport[rile pe prima parte a anului ]n curs. Anul 2009 nu l-am ]nceput cu dreptul. Potrivit datelor prezentate de reprezentan`ii Fiscului c[tre Institu`ia Prefectului, din primul trimestru al anului ]n curs reiese un deficit record de aproape 200 de milioane lei (RON). Raportul ]naintat de c[tre Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Boto\ani (DGASPC) c[tre prima institu`ie a Guvernului ]n teritoriu arat[ faptul c[ veniturile realizate ]n aceste prime trei luni sunt de nici 335 milioane lei, pe când cheltuielile ajung la aproximativ 525 milioane lei vechi. „Componentele bugetului consolidat sunt caracterizate tot prin venituri mai mici fa`[ de cheltuieli, existând deci un deficit bugetar. Veniturile

men`ionând totodat[ c[ cei care consider[ c[ mai sunt \i alte servicii de care Boto\aniul ar avea mare nevoie s[ nu ezite

]n a le aduce la cuno\tin`[, deoarece mai exist[ spa`ii ce pot fi date ]n folosin`[. (Carmen Stanciu)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 4 L Sf. Mc. Pelaghia; Cuv. Valerian 5 M Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie \i Gaian

3,1447 lei

Ziua: 210C

Noaptea: 50C

totale ]ncasate ]n trimestrul I 2009 la bugetul consolidat al statului sunt mai mici cu 8,5 milioane lei decât cele din trimestrul I 2008. Dintotdeauna a fost un deficit bugetar la noi ]n jude` iar ]n ceea ce prive\te deficitul ]nregistrat la acest ]nceput de an, noi consider[m c[ situa`ia se va

ameliora dac[ ne gândim la reducerile cheltuielilor bugetare efectuate”, a declarat Radu ~urcanu (foto), directorul Direc`iei de Finan`e. Acesta mai sper[ ca situa`ia s[ se ]mbun[t[`easc[ \i pe baza cre\terii gradului de colectare a veniturilor. (Carmen Stanciu)

Evenimentul de Botosani nr. 1320  
Evenimentul de Botosani nr. 1320  

Ziarul orasului tau!

Advertisement