Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 97 (1318) • Miercuri, 29 aprilie 2009 • 16 pagini

Suntem tot mai neajutora`i ]n lupta cu viru\ii

Tot mai multe persoane apeleaz[ la antibiotice pentru tratarea unor banale r[celi, chiar dac[ afec`iunea de care sufer[ nu necesit[ un astfel de tratament. Cele mai recen-

te statistici realizate la noi ]n `ar[ relev[ faptul c[ procentul românilor care iau antibiotice haotic a ajuns aproape de 70 la sut[.

Pagina 4

Salarii ]nghe`ate pentru to`i bugetarii Pagina 9

Trecerile de pietoni, calvarul \oferilor boto\[neni Atât \oferii, cât \i pietonii boto\[neni trebuie s[ ]nve`e s[ fac[ concesii unii pentru ceilal`i. Doar a\a se va putea ajunge la un trafic civilizat. Aceasta este opinia poli`i\tilor, dar \i a participan`ilor la trafic, \oferi sau pietoni. Dac[ vina conduc[torilor auto a fost adus[ ]n aten`ie de nenum[rate ori, nu de pu`ine ori tragediile izvor[sc din neaten`ia pietonilor.

Pagina 5

|i-a deblocat singur roata \i a pus sistemul pe un copac Un boto\[nean \i-a deblocat singur ma\ina, dup[ care a pus pe un copac mecanismul de blocare cu care oamenii firmei porni`i pe „cur[`enia” str[zilor i-au ]n`epenit autoturismul. Nici cele dou[ amenzi pe care le risc[ acum nu ]l sperie pe conduc[torul auto.

Pagina 5


Eveniment 2

Miercuri, 29 aprilie 2009

Record pe \osele:

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Minciun[ princiar[ Când minciuna este rostit[ de un individ oarecare, are efect benign, nu o ia nimeni ]n seam[, dar când este trâmbi`at[ de gura unei personalit[`i cap[t[ conota`ii grave, ]n adâncul receptorului se amplific[, provocând uneori tulbur[ri uria\e. Sunt regalist convins, ]ncepând din '90 am ]mbr[`i\at ideea reinstaur[rii monarhiei ]n România, Regele Mihai era preg[tit s[ prea frâiele na`iei, s[ limpezeasc[ apele, s[ ne ajute s[ ]n`elegem ceea ce ]nseamn[ democra`ie autentic[. N-a fost s[ fie, comuni\tii \i securi\tii au lucrat cu trud[ la compromiterea lui \i-a ideii de monarhie, cred c[ v[ aminti`i de gesturile isterice ale tridentului bol\evic: Brucan, Iliescu, Roman. Nu doresc a v[ r[scoli memoria afectiv[, mul`i dintre noi au mu\cat cu nesa`iu din diversiunile acestora, vreau ]ns[ s[ eviden`iez ideea c[ românului i se potrive\te de minune zicerea: ce na\te din pisic[, \oareci prinde! |i ast[zi mul`i insist[ ]n compromiterea monarhiei, unii din afara fenomenului, dar, mai grav e faptul c[ \i anumite persoane princiare lucreaz[ din plin la a\a ceva. Nu m[ voi feri s[-i pronun` numele Prin`ului de Hohenzollern-Veringen, Radu Duda, c[ruia cred c[ mai normal ar fi fost s[ i se atribuie titlul de „parazit monarhic”. Asupra acestui aspect m[ voi apleca cu alt[ ocazie. Dup[ cum \tim Principele Radu Duda \i-a anun`at inten`ia de-a candidat pentru fotoliul de Pre\edinte al României, fiind sus`inut ]n acest demers neserios de octanicul Dinu Patriciu, care, s[ nu uit[m, ]n 1996 a mai participat la o diversiune de aceea\i nuan`[, propunându-l pe Regele Mihai pentru aceast[ func`ie. Pe atunci era doar portavocea liderului liberal Radu Câmpeanu. M[ ]ntreb totu\i de ce tace Regele, orice umbr[ de complicitate poate diminua imaginea Casei Regale. Prin`ului nu i-a fost de ajuns acest gest, insist[ s[-\i p[teze ]n continuare imaginea. Se \tie foarte bine c[ asupra lui planeaz[ suspiciunea c-ar fi fost colaborator la Securitate, acum s-a trezit s[-\i tu\eze biografia min`ind cu neru\inare. Brusc, a considerat necesar s[-\i ]mbun[t[`easc[ CV-ul trecând pe site-ul personal tot felul de prostii. Mai ]ntâi s-a dat absolvent de Harvart, unde de fapt a stat doar 14 zile, dup[ care a men`ionat faptul c[ este absolventul Colegiului „George C. Marshall” din Germania, unde a participat la un singur seminar timp de-o s[pt[mân[. Cu asemenea minciuni „princiare”, Casa Regal[ e ]n pragul compromiterii definitive.

Zi f[r[ nici un accident rutier grav Din fericire, uneori, poli`i\tii au prilejul s[ ]ntocmeasc[ \i statistici ]mbucur[toare, pentru prima dat[ anul acesta fiind \i câteva zile ]n care nu au mai murit oameni pe \oselele din `ar[. Mai mult, data de 27 aprilie a fost o zi ]n care nici un boto\[nean nu a fost r[nit ]n vreun accident rutier, situa`ie ]nregistrat[ pentru prima dat[ anul acesta. }ntr-un comunicat oficial al Poli`iei Române, postat pe site-ul institu`iei, s-a precizat c[ ziua de 27 aprilie a putut fi declarat[ a patra zi din acest an ]n care s[ nu-\i fi pierdut via`a ]n accidente rutiere nici o persoan[, pe teritoriul `[rii. Totu\i, ]n cursul zilei, la dispeceratul Centrului Opera`ional din IGPR au fost ]nregistrate 18 accidente de circula`ie, ]n care au fost r[nite grav 20 persoane. Nu s-a ]nregistrat ]ns[ niciun deces. }n comunicat

se precizeaz[ c[ astfel de zile sunt foarte rare. Aceea\i surs[ precizeaz[ c[ la polul opus, ]n acest an, zilele cu num[rul cel mai mare de persoane decedate au fost punctate ]n statistic[ :19 februarie, 15 martie, 25 aprilie. }n aceste zile au murit ]n accidente de circula`ie câte 11 persoane, iar pe 3 martie au fost ]nregistrate 12 persoane decedate. „Sc[derea num[rului accidentelor (-5,95%), persoanelor decedate (-15,4%) \i a num[rului r[ni`ilor grav (-10,34%) este rezultatul eforturilor depuse de poli`i\tii rutieri care au fost prezen`i permanent ]n punctele cu risc ridicat de accidente \i care, ]n func`ie de condi`iile meteorologice \i de condi`iile concrete din trafic, au ac`ionat prompt pentru prevenirea unor situa`ii nedorite. Sper[m ca astfel de zile, când,

Crezând c[ se achit[ de plata energiei electrice, o b[trân[ de 83 din localitatea Roma n-a b[nuit nici o clip[ c[ „angajatul RENEL Boto\ani” este ]n realitate un \arlatan. Sâmb[t[, ]n casa pensionarei s-a prezentat un tân[r necunoscut, care i-a cerut 55 de lei, contravaloarea pentru energia electric[ consumat[. De\i nu i-a eliberat chitan`[ pentru banii ceru`i, b[trâna nu a suspectat nimic necurat, ba chiar i-a dat angajatului un bac\i\ de 2 lei. Câteva zile

mai târziu \i-a dat seama c[ a fost ]n\elat[ \i s-a prezentat la postul de poli`ie din localitate, pentru a reclama cele ]ntâmplate. }n urma verific[rilor poli`i\tilor, a fost depistat S.C., de 17 ani, c[ruia i-a fost ]ntocmit dosar pentru ]n\el[ciune, continuându-se cercet[rile pentru recuperarea prejudiciului. „

PIRATERIA AUTO, }N FLOARE Se pare c[ poli`i\tii nu au leac pentru pirateria auto, care continu[ s[ ]nfloreasc[ pe str[zile municipiului. Nu mai pu`in de trei conduc[tori auto au fost depista`i ]n trafic, luni, transportând persoane ]n

decedate s[ dispar[ din statistici”, se arat[ ]n comunicatul Poli`iei Române. (D[nu` Rotariu)

Autoturism alimentat cu... `ig[ri de contraband[ Inventivitatea celor care se blica Moldova. „~ig[rile ]n ocup[ cu traficul de `ig[ri nu valoare de peste 2.100 lei erau cunoa\te limite. Poli`i\tii de ascunse ]n rezervorul vehicufrontier[ boto\[neni \i lucr[lului ]n scopul sustragerii de la torii vamali din cadrul Biroului controlul vamal. Având ]n Stânca au descoperit ieri vedere c[ cet[`eanul moldodiminea`[ peste 500 de pachete vean a ]ncercat s[ introduc[ ]n de `ig[ri, ascunse ]n rezervorul România prin sustragerea de la unui autovehicul ]nmatriculat controlul vamal, bunuri supuse ]n Republica Moldova. Ieri diregimului vamal, s-a propus minea`[ ]n Punctul de Trecere MAE anularea vizei acestuia. a Frontierei Stânca s-a pre}ntreaga cantitate de `ig[ri a zentat pentru a intra ]n `ar[ un fost confiscat[ de lucr[torii autovehicul ]nmatriculat ]n vamali, iar cet[`eanul a fost Republica Moldova, condus de amendat cu 5.000 lei”, a mencet[`eanul moldovean Octavian `ionat subinspector Minodora B., ]n vârst[ de 22 ani. La conR[cnea, purt[tor de cuvânt ]n trolul efectuat de c[tre echipa cadrul Inspectoratului Jude`ean mixt[ format[ din poli`i\tii de rezervorul autovehiculului au de pachete de `ig[ri marca al Poli`iei de Frontier[ Botofrontier[ \i lucr[torii vamali, ]n fost descoperite ]n jur de 500 Winston, cu timbru de Repu- \ani. (D[nu` Rotariu)

Infrac`ional... pe scurt „ANGAJAT RENEL”, PUS PE F{CUT BANI DE LA B{TRÂNI

]n statistici, ]n dreptul rubricii M (mor`i) este cifra 0, s[ fie cât mai multe, iar zilele ]n care sunt ]nregistrate persoane

regim de taxi. Pe strada IC Br[tianu au fost opri`i Dumitru I., de 50 de ani, din Boto\ani \i Neculai B., de 58 de ani, din Cerchejeni, comuna Blânde\ti, care transportau câte patru persoane pe ruta Boto\ani - Suli`a. Tot patru persoane transporta \i Mihai P., de 38 de ani, din municipiu, care se deplasa pe Calea Na`ional[, cu destina`ia Dorohoi. „Fa`[ de cei trei conduc[tori auto au fost ]ntocmite acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de exercitare f[r[ drept a unei profesii”, a declarat Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani. „

2.000 DE LEI TRANSFORMA~I }N SCRUM O gre\eal[ l-a costat pe Romeo F., din satul Arborea, comuna George Enescu, 2.000 de lei. Luni, dup[ ce a scos cenu\a din sob[, acesta a aruncat-o lâng[ dou[ c[pi`e de fân, \i pentru c[ era nears[ complet, a luat foc instant, fl[c[rile mistuind c[pi`ele. Pentru stingerea incendiului a fost necesar[ interven`ia Deta\amentului Pompieri Militari Dorohoi. Poli`i\tii deplasa`i la fa`a locului au stabilit c[ nu sunt suspiciuni de comitere a vreunei fapte penale. „

De`inu`i califica`i ]n meseria de confec`ioner Mai mul`i de`inu`i ai Penitenciarului de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani au dat dovad[ c[ dup[ isp[\irea pedepsei doresc s[ apuce pe un drum drept ]n via`[, acceptând s[ se califice ]ntr-o meserie. Ieri, 17 persoane private de libertate, aflate ]n custodia Penitenciarului Boto\ani, au absolvit examenul de finalizare al primului curs de calificare organizat ]n anul 2009, \i anume cel ]n meseria de "confec`ioner industrial". }n paralel, ]ncepând cu data de 27 aprilie, alte 23 persoane private de libertate urmeaz[ cursul de calificare ]n meseria de „tâmplar universal”, care se va derula pe o perioad[ de aproximativ cinci luni. }n anul 2008, la nivelul uni-

t[`ii de deten`ie au fost organizate alte patru forme de instruire de acest gen (zugrav–ipsosar-vopsitor–tapi`er, confec`ioner industrial, tâmplar universal \i lucr[tor ]n cultura plantelor), fapt care a permis calificarea ]ntr-o meserie a unui num[r de 63 persoane private de libertate. „Cursurile de calificare sunt organizate ]n colaborare cu AJOFM Boto\ani, iar scopul principal al acestora ]l reprezint[ cre\terea \anselor de reintegrare social[ a persoanelor private de libertate dup[ liberarea din Penitenciar”, a precizat Iulian D[râng[, purt[torul de cuvânt al Penitenciarului de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Miercuri, 29 aprilie 2009

Spitale func`ionând la limita de avarie Bugete de austeritate pentru toate unit[`ile spitalice\ti din jude`. Pentru c[ bugetul care le-a fost alocat ]n urma negocierii noului contract cu institu`ia de asigur[ri de s[n[tate este „la limita de avarie”, dup[ cum au declarat majoritatea managerilor de spitale, vor fi nevoi`i s[ fac[ reduceri drastice de cheltuieli. Bugetele sunt chiar mai mici decât cele de anul trecut, de\i ]ntre timp au crescut toate cheltuielile, pe medicamente, pe materiale sanitare, la care pre`urile nu au `inut cont de zgârcenia celor ce ]mpart fondul s[n[t[`ii. Bugetul alocat de Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate pe 2009, a stârnit nemul`umiri ]n rândul managerilor spitalelor din jude`ul Boto\ani. Practic, ]n urma negocierilor avute cu reprezentan`ii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate spitalele au primit nu ceea ce au cerut, ci ceea ce li s-a oferit. Majoritatea spitalelor vor r[mâne descoperite financiar pe ultimul tri-

mestru al anului ]n curs iar banii primi`i sunt suficien`i, de asemenea, ]n majoritatea cazurilor doar pentru achitarea salariilor personalului \i a utilit[`ilor. Mai mult, din cauza bugetului de criz[, conducerile unit[`ilor spitalice\ti sus`in c[ vor fi nevoite s[ achizi`ioneze medicamente \i materiale sanitare mai ieftine. Directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie, dr. Maria Olaru, spune c[ nu are cum s[ se descurce cu bugetul alocat ]n condi`iile ]n care unitatea are datorii de peste 7 miliarde lei. Aceasta sus`ine c[ bugetul alocat de Casa de asigur[ri este mai mic decât anul trecut \i asta ]n condi`iile ]n care pre`urile la utilit[`i \i medicamente sunt mai mari decât anul trecut. „Pur \i simplu nu pot s[ m[ descurc cu

banii primi`i. Dac[ nu a\ fi avut datorii, poate c[ da. Am avut anul trecut mii de intern[ri nedecontate. Acei bolnavi au mâncat, au primit medicamente. Cum po`i s[ trimi`i acas[ o femeie ]ns[rcinat[?”, a precizat directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie. Maria Olaru consider[ inacceptabil ca fondul alocat de institu`ia de asigur[ri pentru ecografii s[ fie la nivelul fondurilor primite de trei medici de familie. „Maternitatea din Boto\ani este o unitate spitaliceasc[ cu o importan`[ mare ]n jude`. M-am zb[tut ca m[car pentru ecografii s[ ob`inem mai mul`i bani, ]ns[ am primit exact cât au primit trei medici de familie din jude`. Nu se poate face o astfel de compara`ie. Mai mult, ni s-a re-

pro\at c[ facem intern[ri nejustificate. Eu nu \tiu câte cazuri vor veni la spital \i ce grad de complexitate vor avea. Nu pot s[ ]ntorc femeia ]ns[rcinat[ acas[ \i s[ ]i spun c[ nu pot s[ o internez”, a ad[ugat directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie. |i bugetul alocat Spitalului Jude`ean este la limita de avarie. „Suntem la nivel de avarie. Ne descurc[m pentru plata salariilor, utilit[`i \i strictul necesar. Datoriile le vom pl[ti ]n timp. Noi nu am cerut casei mai mult. Ceea ce am cerut noi a fost la nivelul mediilor din ultimii cinci ani. Trimestrul patru este aproape gol, iar dac[ nu vine rectificare de buget sau va fi una negativ[ vom pune lac[t pe u\a spitalului. Sper[m ]ns[ s[ fie o rectificare pozitiv[, dat

fiind faptul c[ este \i an electoral”, a precizat Doru Muntianu, directorul Spitalului Jude`ean. Aceea\i situa`ie este \i la Spitalul de Pediatrie. Directorul Spitalului de copii, Livia Mihalache, a declarat c[ bugetul primit nu ajunge pân[ la sfâr\itul anului \i c[ se va gândi foarte bine la achizi`iile pe care unitatea le va face, respectiv achizi`ia de medicamente \i materiale sanitare. Aceasta sus`ine c[ ]n unitatea pe care o conduce, situa`ia este mai delicat[ \i asta deoarece copiii beneficiaz[ de gratuitate la toate serviciile medicale. „Noi nu putem s[ trimitem copiii acas[ \i s[ nu ]i intern[m, când ei beneficiaz[ de gratuitate”, a mai spus Livia Mihalache. De partea cealalt[, reprezentan`ii CJAS spun c[ spitalele au primit bugete ]n limita fondurilor alocate. Rodica Hu`uleac, pre\edintele Casei de Asigur[ri de S[n[tate din Boto\ani, spune ]ns[ c[ managerii de spitale au cerut sume fabuloase „Dac[ stai \i te potrive\ti la oferta lor, ei cer ce nici nu-`i trece prin cap. Cer un num[r de servicii de te doare capul, având ]n vedere indicatorii tehnici, num[rul de paturi, durata optim[ de spitalizare \i a\a mai departe, nici nu au cum s[ realizeze a\a ceva”, a precizat Rodica Hu`uleac. Directorii de spitale din Boto\ani ]\i pun totu\i speran`a ]ntr-o rectificare de buget pozitiv[ \i asta pentru a ]ncheia anul financiar f[r[ datorii. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Situa`ie critic[ f[r[ precedent la Centrul de Transfuzii Sanguine Criza love\te \i ]n Centrul de Transfuzii Sanguine din Boto\ani. Din cauza bugetului insuficient alocat de Ministerul S[n[t[`ii, unitatea sanitar[ care asigur[ cea mai mare parte a necesarului de sânge pentru toate spitalele jude`ului Boto\ani este

aproape ]n colaps din punct de vedere financiar. Pentru prima dat[ ]n ultimii ani, conducerea unit[`ii a fost nevoit[ s[ diminueze salariile personalului din institu`ie \i, mai mult, banii pentru achizi`ii afecteaz[ deja cump[rarea unor consumabile

cum ar fi acele de unic[ folosin`[ sau seringile pentru care s-au alocat doar câteva mii de lei pentru tot anul, sum[ ce ar putea pune ]n dificultate procesul de recoltare a sângelui. „Salariile pentru personal ajung pân[ ]n septembrie, maxim. La noi, nu

s-a aplicat legea cu salarizarea personalului medical, nu mai avem sâmb[t[ \i duminic[ ore cu plat[ \i ]n rest toate sunt la limit[. La investi`ii nu avem nimic. Cu consumabilele st[m la limit[, nu avem rezerve ca ]n anii trecu`i. La vârfuri de unic[

folosin`[ aveam alocate 60 milioane \i sunt consumate. La multe capitole avem zero”, a declarat a declarat dr. Paraschiva Temneanu, directorul Centrului de Transfuzii Sanguine din Boto\ani. (L[cr[mioara Lupa\cu)

3

Patroni pârâ`i de angaja`i c[ nu pl[tesc concediile medicale Agen`ii economici boto\[neni sunt verifica`i de Corpul de control al Casei de Asigur[ri de S[n[tate la concediile medicale. Rodica Hu`uleac, pre\edintele CJAS, a declarat c[ acest control, demarat cu câteva zile ]n urm[ la agen`ii economici boto\[neni, vizeaz[ modul de plat[ a concediilor medicale. Controlul a fost declan\at de conducerea institu`iei de asigur[ri de s[n[tate \i urmare a unor sesiz[ri primite din partea unor salaria`i care \iau reclamat patronii fie c[ nu au primit banii pe concediile medicale, fie c[ nu sunt mul`umi`i de suma primit[. „Mai vine câte o sesizare, dou[, pe trei-patru luni c[ nu a primit bani de concediu de odihn[. Sau sunt nemul`umi`i de suma primit[“, a precizat pre\edintele CAS. }n urma acestor controale au fost aplicate \i amenzi, cea mai mare fiind de 10 milioane lei vechi. Potrivit reprezentan`ilor CJAS, anul trecut au fost 32 de sesiz[ri depuse de salaria`i ]mpotriva angajatorilor, pe plata concediilor medicale. }n urma verific[rilor, reprezentan`ii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate au amendat \apte administratori, valoarea amenzilor ridicându-se la 8.000 lei. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Copii de la `ar[, exploata`i prin munc[ de c[tre p[rin`i Condi`iile de studiu ]n mediul rural sunt precare, elevii absenteaz[ mult \i ajung deseori la abandon \colar. Cei mai mul`i sunt de p[rere c[ la `ar[ nu se face carte ca la ora\. Din p[cate, majoritatea copiilor din mediul rural au \anse mici de a se reg[si pe un loc frunta\ ]n ierarhia jude`ean[ dup[ testele cu subiect unic \i de ajunge la o unitate liceal[ frunta\[ ]n urma repartiz[rii computerizate. Unii nici m[car nu au interes s[ completeze fi\ele la final de clasa a VIII-a cu codurile pentru admitere. Explica`ia este c[ provin din familii s[race \i vin la \coal[ obosi`i de la munc[. „Indiferent de programele na`ionale de sprijin pentru elevii din mediul rural, prin care ace\tia primesc sume de bani

pentru a veni la studii ]n \colile din municipiu, nu vom putea face nimic f[r[ sprijinul \i ]n`elegerea p[rin`ilor. Dac[ nu suntem sus`inu`i de p[rin`i, nu vom reu\i nimic. Copiii de la `ar[ sunt exploata`i \i folosi`i la muncile agricole din prim[var[ pân[ ]n toamn[. Cei mai mul`i dintre p[rin`i sunt de p[rere c[ elevul trebuie s[ ]nve`e la \coal[ cât are de ]nv[`at, acas[ când ajunge, s[ munceasc[. Atâta timp cât vor exista vicii de comunicare, au de suferit ]n continuare genera`ii de copii”, a spus Ada Macovei, inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), care este de p[rere c[ pe lâng[ dezinteresul p[rin`ilor, se mai adaug[ \i diferen`ele de calitate a actului educa`ional ]n mediul rural fa`[

de cel urban, diferen`ele de infrastructur[, de materiale didactice. „Regretul meu este c[ sunt mul`i copii care merit[ mult mai mult, merit[ ]ntreaga sus`inere a noastr[, dar nu sunt sprijini`i de p[rin`i. A\a au tr[it \i ei \i p[rin`ii \i bunicii lor \i a\a continu[. S[ ]nve`e la \coal[ ce au de ]nv[`at, s[ aib[ ]n spate temerea c[ cei s[raci nu reu\esc. Sunt \i exemple de copii din familii s[race care au reu\it ]n via`[, care \i-au atins scopurile” a ad[ugat inspectorul \colar general al I|J. De\i programul destinat elevilor capabili de performan`[ din clasa a IV-a din mediul rural va continua \i ]n anul \colar 20092010, reprezentan`ii I|J nu sunt optimi\ti ]n ceea ce prive\te ]nfiin`area unei clase de 25 de

astfel de elevi. „Cei 350 de lei sunt un sprijin real. Trebuie ]ns[ s[ ob`inem acordul scris al p[rin`ilor pentru ca elevul s[ vin[ din clasa a V-a la o \coal[ din municipiu. Nu avem stabilit[ ]nc[ unitatea \colar[, sper[m ca m[car 22 de elevi s[ avem ]n urma selec`iei \i s[ ]nfiin`[m o clas[ cu num[rul minim de elevi”, a men`ionat Ada Macovei. Dosarele elevilor capabili de performan`[ din unit[`ile din mediul rural, ce provin din familii al c[ror venit este sub o treime din salariul de baz[ brut pe `ar[ se vor strânge ]n \coli, pân[ pe 15 mai. Dup[ 20 mai, dosarele vor fi evaluate de I|J, urmând ca ]n perioada 27 mai - 10 iunie s[ aib[ loc evaluarea elevilor. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment 4

Miercuri, 29 aprilie 2009

Suntem tot mai neajutora`i ]n lupta cu viru\ii Tot mai multe persoane apeleaz[ la antibiotice pentru tratarea unor banale r[celi, chiar dac[ afec`iunea de care sufer[ nu necesit[ un astfel de tratament. Cele mai recente statistici realizate la noi ]n `ar[ relev[ faptul c[ procentul românilor care iau antibiotice haotic a ajuns aproape de 70%. Tot mai mul`i bolnavi iau medicamente, ]n special antibiotice, dup[ ureche. O recunosc \i medicii. Ei sus`in c[ mul`i dintre bolnavi iau acest tip de medicamente f[r[ o recomandare medical[, ]nc[ de la primele simptome ale r[celii. |i, ceea ce este mai grav, f[r[ recomandare de la medic. “Multe persoane se duc direct ]n farmacii \i solicit[ antibiotice f[r[ prescrip`ie medical[, lucru care nu se ]ntâmpl[ ]n alte `[ri. M[ ]ntâlnesc foarte des \i cu alte situa`ii. Pacientul solicit[ agresiv medicamente, chiar dac[ boala de care sufer[ poate fi tratat[ ]l alt mod. Sunt \i pacien`i care amenin`[, ]n cazul ]n care nu primesc re`et[ cu medicamente, c[ se duc la alt medic de familie”, a declarat medicul Paul |erban. Cele mai multe cazuri privind administrarea de antibiotice ]n exces sunt ]ntâlnite la copii. De foarte multe ori, p[rin`ii, la o simpl[ r[ceal[ a copilului ]i administreaz[ antibiotice. Medicii spun c[, de regul[, ]n astfel de situa`ii sunt necesare doar simptomatice, iar antibioticele se prescriu doar atunci când copilul este febril. “Am observat c[ p[rin`ii sunt obi\nui`i ca de câte ori r[ce\te copilul s[-i dea antibiotice, f[r[ s[ administreze mai ]ntâi acele simptomatice care scad febra. }n final, dac[ medicul consider[ c[ s-a produs

o suprainfec`ie, abia atunci se dau antibiotice”, a precizat medicul pediatru Dumitri`a Mihailovici. Tocmai pentru c[ aceste antibiotice sunt date haotic \i ]n exces, multe au ajuns s[ nu ]\i mai fac[ efectul, ]n special cele mai vechi. “Antibioticele de ultim[ genera`ie, de regul[ cele mai scumpe \i care au \i o eficacitate mai bun[ ]\i fac efectul mai bine. }ns[ trebuie pornit de la un medicament mai pu`in puternic. }n majoritatea cazurilor, p[rin`ii merg \i cump[r[ singuri din farmacii antibiotice, f[r[ prescrip`ie medical[, pentru a evita aglomera`ia, drumul, timpul pierdut”, a mai spus Dumitri`a Mihailovici. Este foarte important ca pacientul s[ respecte cu stricte`e recomand[rile medicului specialist cu privire la durata tratamentului cu antibiotice \i la concentra`ia medicamentului. Dac[ bolnavul ia câte o pastil[ din trei ]n trei zile sau ]\i administreaz[ acela\i antibiotic mai mult de zece zile, acesta risc[ s[ dezvolte bacterii rezistente la antibioticul respectiv. Odat[ dezvoltat[ aceast[ rezisten`[, tratarea infec`iei devine mai complex[. De multe ori, pentru a trata o infec`ie cu bacterii rezistente, este nevoie de alte antibiotice, mai scumpe \i cu numeroase efecte adverse. Dezvoltarea bacteriilor rezistente este cea mai mare problem[ care apare, spun medicii, din cauza administr[rii excesive de

antibiotice. Dac[ aceste medicamente sunt luate prea mult sau prea pu`in, microbii devin imuni la antibioticul respectiv. De aceea, apare nevoia de a administra un medicament mai puternic sau, ]n unele situa`ii, cum este infec`ia cu Stafilococul auriu, antibioticele devin ineficiente. Medicii spun c[ situa`ia va fi reglementat[ ]n momentul ]n care vor apare acele ghiduri de practic[ ]n tratarea bolilor, unde se va spune cu precizie ce medicamente trebuiesc administrate ]n cazul diverselor afec`iuni. “}n momentul ]n care vor ap[rea ghidurile, probabil toat[ lumea va trebui s[ le respecte \i s[ trateze o boal[ dup[ un anumit model, a\a cum este ]n toat[ lumea civilizat[. Se vorbe\te de mult de apari`ia lor, dar ]nc[ le a\tept[m”, a mai spus Dumitri`a Mihailovici. |i rezisten`a organismului este mai sc[zut[ fa`[ de ani ]n urm[. Medicii pun aceasta pe seama alimenta`iei, dar \i a diversit[`ii de boli ap[rute ]n ultima perioad[. “Toate infec`iile scad imunitatea organismului. Orice agresiune, orice boal[ care ac`ioneaz[ asupra

organismului poate s[ produc[ o sc[dere a imunit[`ii. Modul de via`[ a devenit mai diferit \i sunt mai multe agresiuni din partea factorilor externi, \i din aer, \i din ceea ce mânc[m, poate toate astea concur[ la o sc[dere a imunit[`ii. Foarte important[ este alimenta`ia”, a mai spus medicul pediatru. Printre factorii care contribuie la sc[derea imunit[`ii sunt stresul, alimenta`ia haotic[, poluarea, lipsa de mi\care \i excesul de medicamente. Alimenta`ia ne-natural[ administrat[ la copii scade imunitatea organismului. Medicii spun c[ acele Euri prezente ]n majoritatea alimentelor \i care au rolul de a ]mbun[t[`i gustul alimentului sau starea de conservare a acestora duc la sc[derea imunit[`ii. „Aceste E-uri sunt ca ni\te substan`e otr[vitoare. S-a v[zut ]n comunit[`ile izolate, care tr[iesc cât mai aproape de natur[, c[ aceste persoane sunt mai s[n[toase. Exist[ studii care arat[ c[ alimenta`ia joac[ un rol primordial ]n men`inerea \i recuperarea st[rii de s[n[tate. Tratamentul complet \i eficace presupune ]ntâi preven`ia, dup[ aia alimenta`ia \i apoi administrarea de medicamente. De multe ori aceste medicamente, luate ineficient \i ]n cantit[`i mari, nu fac decât s[ agraveze boala”, a precizat la rândul s[u dr. Doru Culiceanu, medic de familia. Medicii recomand[ pentru ]nt[rirea sistemului de autoap[rare al organismului s[ se consume din bel\ug portocale, l[mâi \i p[trunjel verde, respectiv vitamine din grupa B-urilor. Pe de alta parte, se recomanda consumul de usturoi \i cimbru (antibiotice naturale), ardei iute, hrean \i ceap[. Unii medici recunosc c[ nu de pu`ine ori tratamentul cu antibiotice este administrat la ]ntâmplare chiar \i ]n spitale. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Tribunale pentru minori

Speciali\tii ]n protec`ia copilului cer ]nfiin`area tribunalelor pentru minori. S-au ]naintat solicit[ri ]n acest sens c[tre autorit[`ile jude`ene, care, la rândul lor, urmeaz[ s[ le transmit[ la nivel central. Pentru ca ]n procesele ]n care este implicat unul sau mai mul`i minori, s[ se elimine riscul ca minorul s[ fie abuzat prin ]ntreb[rile puse pe perioada desf[\ur[rii actului juridic, speciali\tii consider[ necesar ca Tribunalul s[ aib[ personal calificat ]n acest sens. Acela\i lucru este valabil \i pentru poli`ie \i parchet, spun reprezentan`ii sistemului de protec`ie a copilului Boto\ani. „Am ]naintat c[tre autori-

t[`ile jude`ene ]n vederea transmiterii informa`iei la nivel central, o propunere privind obligativitatea ]nfiin`[rii tribunalelor pentru minori. Este necesar[ specializarea magistra`ilor \i a poli`i\tilor ]n cercetarea \i judecarea cauzelor cu minori, victime ale abuzurilor sexuale. Este nevoie de poli`i\ti \i magistra`i preg[ti`i numai pentru a se ocupa de cazurile cu minori”, a men`ionat Felicia Mihai, \ef serviciu Complex Servicii Comunitare ]n cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani. Chiar ]n cursul acestui an, speciali\tii din cadrul protec`iei copilului Boto\ani s-au confruntat cu un caz ]n care li s-a solicitat ajutorul ]ntr-un proces ]n ideea de a nu abuza minorul la instrumentarea cazurilor prin ]ntreb[rile adresate acestuia. (Carmen Stanciu)


CMYK

Eveniment Miercuri, 29 aprilie 2009

5

Trecerile de pietoni, calvarul \oferilor boto\[neni Atât \oferii, cât \i pietonii boto\[neni trebuie s[ ]nve`e s[ fac[ concesii unii pentru ceilal`i. Doar a\a se va putea ajunge la un trafic civilizat. Aceasta este opinia poli`i\tilor, dar \i a participan`ilor la trafic, \oferi sau pietoni. Dac[ vina conduc[torilor auto a fost adus[ ]n aten`ie de nenum[rate ori, nu de pu`ine ori tragediile izvor[sc din neaten`ia pietonilor. Din vina pietonilor sau a \oferilor gr[bi`i, anual, câ`iva boto\[neni sunt uci\i pe drumurile din jude`. O secund[ de neaten`ie poate l[sa ]n urm[ durere \i oameni cu o con\tiin`[ ]nc[rcat[ pentru totdeauna. S-a vorbit de multe ori despre cauzele, condi`iile \i urm[rile accidentelor ]n care sunt implica`i pietoni. }ns[ nici mediatizarea accidentelor, nici amenzile foarte mari pe care trebuie s[ le pl[teasc[ cel ce trece strada neregulamentar, nu ]l determin[ s[ ia ]n calcul riscul la care se supune. Accidente se ]ntâmpl[ ]n toate zonele municipiului Boto\ani, ]ns[ sunt anumite zone ]n care accidentele se produc mai des. De regul[, cele mai periculoase „zebre” sunt

cele din zonele aglomerate. Cum ar fi cea de la Casa C[r`ii, zona BRD sau lâng[ |coala General[ Num[rul 11. De cele mai multe ori, pietonii sunt lovi`i de ma\ini ]n momentul ]n care traverseaz[ prin loc nepermis. |i atunci intr[ ]n discu`ie faptul c[ reprezentan`ii municipalit[`ii ar trebui s[ se gândeasc[ la op`iunea oamenilor ]n traversarea str[zii prin zon[. Cel mai bun exemplu este o trecere de pietoni din fa`a Parcului Mihai Eminescu. }n zona monumentului erau dou[ treceri. De aproape un an s-a renun`at la una. Din obi\nuin`[, oamenii folosesc acela\i loc pentru a ajunge la poarta parcului. Asta de\i trecerea de pietoni este la 20 de metri. Pietonii minimalizeaz[ aceste gre\eli ale lor, considerând c[ nu li se respect[ drepturile. „Am o p[rere foarte proast[ fa`[ de cum se comport[ \oferii fa`[ de noi, pentru c[ mereu, la trecerile de pietoni claxoneaz[, ne gr[besc \i de cele mai multe ori nu ne acord[ prioritate, cum ar trebui. Pe trecerea de pietoni, cel care traverseaz[ trebuie s[ aib[ prioritate”, a fost de p[rere o boto\[neanc[ ]n vârst[ de 49 de ani. Sunt \i pietoni care ]\i recunosc vina. „Domnule, eu sincer v[ spun c[ dau atât vina pe \oferi cât \i pe pietoni. De multe ori, v[d cum oameni care trec strada nu se uit[, \i ]i for`eaz[ pe \oferi s[ pun[ frân[ brusc. Ori trec strada dezordonat. |i mie mi se mai

]ntâmpl[ s[ traversez pe unde ]mi e mai comod. }n schimb, le g[sesc vin[ \oferilor pentru c[ merg cu vitez[ prea mare prin ora\, toat[ lumea se gr[be\te, dar trebuie s[ se gândeasc[ \i la pietoni. Pân[ la urm[, \i conduc[torii auto sunt adeseori ]n postur[ de pietoni”, a spus un boto\[nean de 53 de ani. Unii \oferi consider[ c[ pe unele por`iuni de drum trecerile de pietoni sunt prea des amplasate, astfel c[ ]ncurc[ foarte mult fluiditatea traficului. „Cum exist[ \oferi \i \oferi, a\a exist[ pietoni \i pietoni, unii mai disciplina`i, al`ii total haotici \i la un pas de

moarte mai tot timpul. Exist[ pietoni care prima dat[ traverseaz[ strada \i abia dup[ doi pa\i se asigur[ dac[ sunt ]n siguran`[, exist[ pietoni care sar ]n dreptul ma\inii, exist[ unii care vorbesc pe trecerea de pietoni \i al`ii care habar nu au no`iunile elementare ale siguran`ei rutiere, no`iuni pe care le aflam chiar de la gr[dini`[. Nu traversa pe ro\u \tie orice copil de gr[dini`[, dar nu \i mul`i dintre adul`i. Spre exemplu, la trecerea de pietoni de pe Calea Na`ional[, din dreptul Casei C[r`ii, exist[ mai multe probleme. Circulând cu ma\ina pe Marchian \i virând

stânga pe Calea Na`ional[ tot timpul ve`i vedea pietoni care traverseaz[ strada \i dup[ ce semaforul are culoarea ro\ie. Nu mai conteaz[ c[ trec chiar \i zece secunde pe ro\u, ei trec f[r[ s[ se gândeasc[ la via`a lor. Nu ]n`eleg de ce unii dintre boto\[neni sunt dispu\i s[ ]\i piard[ via`a ]ntr-un mod atât de stupid, pe trecerea de pietoni, traversând cu neglijen`[. O situa`ie asem[n[toare este \i la trecerea de pietoni de la intersec`iile dintre Calea Na`ional[ \i Victoriei. Trece lumea care cum vrea, f[r[ s[ ]i pese c[ ma\ina este deja pe trecerea de pietoni, f[r[ s[ se gândeasc[ la faptul c[ un gest lipsit de orice urm[ de responsabilitate ]l poate l[sa pe un individ f[r[ carnet de \ofer”, a declarat un \ofer boto\[nean. }n mod uimitor, contrar opiniei multor \oferi, care sus`in c[ pietonii boto\[neni sunt foarte neglijen`i ]n privin`a modului ]n care traverseaz[, Dumitru Zm[u, \eful Poli`iei Rutiere a declarat c[ ]n ultimii ani a observat o ]mbun[t[`ire a situa`iei ]n acest sens. „Sincer, comparativ cu alte `[ri, eu cred c[ la noi oamenii au ]nceput s[-\i schimbe optica ]n acest sens pentru c[ am v[zut ]n ultimii ani c[ oamenii respect[ culoarea semaforului. Eu spun sincer c[ am r[mas foarte surprins, ]n Norvegia am v[zut c[ oamenii treceau pe ro\u, nici nu se uitau la semafor. Mi-a venit greu s[ cred c[ oamenii de acolo nu respect[ re-

guli elementare de circula`ie. Eu diminea`a, când merg la serviciu, v[d c[ oamenii respect[ la semafor culorile, de obicei se conformeaz[. Deci cred c[ este o schimbare ]n bine”, a fost de p[rere Dumitru Zm[u. Pentru ca drumurile s[ nu mai fie scena unor nenorociri, s-a f[cut apel la ]n`elegere de ambele p[r`i. „Pietonii trebuie s[ se gândeasc[ ]n principal s[ respecte legea, s[ dea dovad[ de foarte mult bun sim`, pentru c[ a\a vezi calitatea unui cet[`ean, \i ]n modul ]n care se comport[ ]n societate, pe strad[. La cum interac`ioneaz[ cu ceilal`i. Este foarte important ca oamenii s[ ]n`eleag[ c[ ei trebuie s[ se protejeze singuri, s[ aib[ grij[ de propria via`[. Pentru c[ atunci când e\ti participant la trafic, ai \i responsabilit[`i. |oferilor vreau s[ le spun c[ trebuie ca atunci când se urc[ la volan s[ con\tientizeze c[ pietonul nu are carnet de conducere, c[ el trebuie s[ fie permanent con\tient de ce ]l ]nconjoar[, pentru c[ a\a poate preveni un accident. El dac[ se afl[ la volanul unei ma\ini trebuie s[ fac[ tot ce e posibil pentru ca s[ protejeze pietonul. De fiecare dat[ când ajunge lâng[ o trecere de pietoni, trebuie s[ ]ncetineasc[. Acela\i comportament l-am v[zut \i ]n Occident. Acolo se circul[ cu foarte mare vitez[, ]ns[, de fiecare dat[, la trecerea de pietoni \oferul ]ncetine\te ca s[ evite producerea unui accident”, a ad[ugat Zm[u. (D[nu` Rotariu)

|i-a deblocat singur roata \i a pus sistemul pe un copac Un boto\[nean \i-a deblocat singur ma\ina, dup[ care a pus pe un copac mecanismul de blocare cu care oamenii firmei pu\i pe „cur[`enia” str[zilor iau ]n`epenit autoturismul. Ieri dup[-amiaz[, un boto\[nean a fost ]n pragul unei crize de nervi când \i-a g[sit ma\ina, parcat[ pe un trotuar de pe Bulevardul Mihai Eminescu, blocat[ cu un mecanism montat de firma Hi Speed Recovery. Ace\tia i-a amenin`at pe poli`i\tii comunitari \i pe reprezentan`ii firmei care au blocat ma\ina c[ va da foc autoturismului. „Am l[sat ma\ina pe trotuar pentru c[ ]n urm[ cu câteva s[pt[mâni a mai fost un scandal aici tot pe aceast[ tem[. Atunci, poli`i\tii comunitari au spus c[ pe timpul nop`ii, de la ora 22.00 \i pân[ la ora 6.00, nu se poate parca, ]ns[ ]n restul zilei este permis[ parcarea pe trotuar. Eu nu am f[cut altceva decât s[ respect ceea ce mi-au spus ei atunci. Eu ]i dau foc ma\inii dac[ nu ]\i ridic[ caracati`a cu care miau blocat roata \i voi spune firmei de asigur[ri c[ a ars din cauza c[ldurii \i pentru c[ poli`i\tii comunitari \i cei de la firma asta mi-au blocat roata”, a spus boto\[neanul nervos. La

]nainte ca boto\[neanul s[ se urce ]n ma\in[ \i s[ plece, s-a deplasat un alt echipaj al Poli`iei Comunitare, care nu a f[cut altceva decât s[ noteze num[rul de ]nmatriculare al autoturismului \i s[ recupereze sistemul de blocare. Bianca Albu, purt[torul de cuvânt al Poli`iei Comunitare, a spus c[ \oferul sup[rat risc[ dou[ sanc`iuni. „}n primul rând a parcat ]ntrun loc nepermis, apoi a deblocat roata de unul singur, ambele aspecte reprezentând contraven`ii \i fiind amendate potrivit Hot[rârii Consiliului Local 146. Noi ]l vom fa`a locului s-a deplasat o sistemul pe un copac din identifica pe conduc[torul auto echip[ format[ dintr-un poli`ist apropiere. La fa`a locului, nu ]n func`ie de num[rul de pe comunitar \i un angajat al firmei care blocheaz[ autoturismele. Ace\tia i-au spus boto\[neanului c[ deblocarea va avea loc doar dup[ ce achit[ taxa. Pentru c[ acesta a refuzat s[ pl[teasc[, echipa a plecat, imediat b[rbatul pornind ac`iunea de deblocare a autoturismului. Dup[ ce a ridicat ma\ina cu ajutorul cricului, b[rbatul a scos roata \i a eliberat aerul din anvelop[, reu\ind f[r[ s[ deterioreze sistemul de blocare a ro`ii. A montat apoi

pl[cu`ele de ]nmatriculare ale autoturismului”, a declarat Albu. }n ceea ce prive\te plata taxei de deblocare, boto\[-

neanul nu are niciun motiv s[ achite contravaloarea acesteia deoarece nu are autoturismul blocat. (Bogdan Caliniuc)

Aviz copacilor care „parcheaz[“ ]n ma\ini.


S[n[tate 6

Miercuri, 29 aprilie 2009

Endocardita, boala ]n care bacteriile colonizeaz[ inima tratamentul antibiotic intravenos. O asistent[ medical[ poate ar[ta pacientului cum s[-\i administreze antibioticele \i cum s[ aib[ grij[ de cateter (tubul de perfuzie intravenoas[). Pacientul trebuie s[ fie atent \i s[ informeze medicul despre apari`ia unor simptome ca febr[, frisoane \i s[ cear[ un consult la apari`ia acestora sau a altor simptome noi.

Endocardita infec`ioas[ este o boal[ grav[ care, netratat[ prompt, poate duce la deces. Este o infec`ie a valvelor inimii sau a stratului s[u intern, endocardul. De regul[, sunt supuse riscului de a face aceast[ boal[ persoanele cu defecte cardiace, cu malforma`ii la nivelul inimii. "Apare cel mai frecvent la pacien`ii care au deja o afec`iune valvular[ preexistent[ sau o valv[ artificial[", precizeaz[ cardiologul Daniela Puiu, din cadrul Spitalului Jude`ean "Mavromati". Din acest motiv, profilaxia endocarditei infec`ioase este ]n aten`ia tuturor persoanelor care au afec`iuni ale valvelor inimii.

PROFILAXIE

CAUZE Endocardita este cauzat[ de bacterii, care intr[ ]n circula`ia sangvin[ \i colonizeaz[ interiorul inimii, de obicei valvele cardiace. Bacteriile p[trund ]n circula`ia sangvin[ pe mai multe c[i, inclusiv ]n timpul unor interven`ii ]n sfera stomatologica sau opera`ii chirurgicale. Sp[latul pe din`i sau chiar cur[`area din`ilor cauzeaz[ p[trunderea bacteriilor ]n torentul sangvin, dac[ pacientul nu are grij[ de din`ii s[i. Dac[ inima este normal[, exist[ un risc mai mic de a dezvolta endocardita. Totu\i, dac[ exist[ o problem[ cardiac[ care cauzeaz[ o curgere anormal[ a sângelui, aceast[ cre\te probabilitatea ca bacteriile sau fungii s[ se ata\eze de `esutul cardiac, crescând astfel foarte mult riscul de endocardit[. Unele condi`ii clinice care prezint[ un risc crescut sunt: defecte cardiace, defecte valvulare cardiace, cardiomiopatia hipertrofic[ \i valvele cardiace artificiale. Al`i factori de risc includ: • endocardita infec`ioas[ ]n antecedente • hemodializa, care e o purificare mecanic[ a sângelui • injectarea de droguri: riscul e dat de acele murdare sau infectate • SIDA (sindromul de imuno-deficien`[ uman[ dobândit[): scade capacitatea de a lupta ]mpotriva infec`iei

SIMPTOME Majoritatea pacien`ilor cu endocardit[ au simptome care ]ncep la dou[ s[pt[mâni dup[ infectare. Primele apar simptomele nespecifice, asem[n[toare celor din grip[, cum ar fi fatigabilitatea (oboseala) sau febra joas[. Infec`iile cu o tulpin[ bacterian[ mai agresiv[, produc simptome ce pot fi mai

severe (cum ar fi febra ]nalt[) \i apar cu mai mult[ repeziciune, ]n decurs de câteva zile. Dac[ simptomele persist[, mai ales dac[ exist[ condi`ii clinice cu risc crescut pentru endocardit[, ar trebui consultat medicul. Simptomele includ: • febr[ \i frisoane • fatigabilitate • pierdere ]n greutate • transpira`ii nocturne • dureri articulare • tuse persistent[ \i dispnee (respira`ie cu dificultate) • sânger[ri sub unghii • pete\ii (mici pete violacee sau ro\ii sub piele). Medicul poate comunica pacientului, dac[ acesta are un risc crescut de a face endocardit[ ]nainte de a face orice investiga`ie sau interven`ie medical[, chirurgical[ sau stomatologic[. Medicul curant poate da pacientului un card pe care s[ fie scris c[ acesta are nevoie de profilaxie cu antibiotice ]nainte de a se supune unor diferite proceduri medicale. Simptome de insuficien`[ cardiac[ pot apare dac[ valva cardiac[ e afectat[ sever.

INVESTIGA~II Primul pas ]n diagnosticarea unei endocardite este anamneza (istoricul medical) \i un examen clinic. Poate fi nevoie de mult mai multe teste pentru a diagnostica endocardit[. Acestea includ: • hemoculturi (culturi din sânge): sunt recomandate trei hemoculturi pentru a identifica bacteriile sau fungii din toren-

tul sangvin; totu\i, trei hemoculturi nu reu\esc uneori s[ detecteze germenii care au cauzat endocardit[ \i e nevoie de alte teste • ecocardiografia, inclusiv ecocardiogram[ transtoracic[ \i ecocardiogram[ trensesofagian[; aceste teste se folosesc de sunete cu frecven`[ ]nalt[ pentru a v[ putea reda o imagine a inimii; pot depista zone infectate, defecte valvulare cardiace \i alte defecte • electrocardiograma (EKG, ECG): un EKG poate descoperi dac[ ritmul inimii este regulat (endocardit[ poate cauza anomalii de ritm). Este posibil s[ fie nevoie \i de alte teste pentru a identifica complica`iile endocarditei. Aceste teste pot include: • radiografia toracic[, care poate ar[ta dac[ inima este m[rit[ sau dac[ exist[ semne de insuficien`[ cardiac[ • analiza urinei, care poate ar[ta dac[ exist[ sânge \i proteine ]n urin[ • computer tomograf sau IRM: aceste teste pot ar[ta dac[ cheagul de sânge cauzat de endocardit[ a determinat apari`ia unui atac vascular cerebral \i pot fi folositoare ]n luarea unei decizii de tratament • cateterizarea cardiac[: acest test poate fi util dac[ e nevoie de o opera`ie de schimbare de valv[ datorat[ endocarditei, fiind folosit ]nainte de opera`ia de ]nlocuire de valv[ pentru a determina riscul de boal[ coronarian[ ischemic[. Exist[ trei scopuri principale la tratarea endocarditei: distrugerea rapid[ a infec`iei, repara-

`ia sau ]nlocuirea valvei (dac[ e antifungic intravenos. Totu\i, nevoie) \i tratamentul com- de obicei la endocardit[ fungic[ pacien`ii au nevoie de opeplica`iilor. ra`ie pentru ]nlocuirea valvei cardiace. TRATAMENT

MEDICAMENTOS Dac[ pacientul sufer[ de endocardit[ este nevoie de mai multe s[pt[mâni de tratament cu unul sau mai multe antibiotice. Ini`ial, tratamentul va fi efectuat ]n spital, pentru c[ antibioticele sunt administrate intravenos (]n perfuzie) \i pot fi necesare \i alte teste ]n timpul tratamentului. }n momentul ]n care febra a disp[rut \i pacientul este stabil tratamentul antibiotic intravenos se poate continua acas[, cu ajutorul unei asisten`e medicale. Antibioticele sunt de obicei administrate pentru 4-8 s[pt[mâni, dar unii pacien`i au nevoie de doar 2-4 s[pt[mâni de tratament. E nevoie ca antibioticele s[ fie administrate ]n cantit[`i suficient de mari \i pe o perioad[ de timp destul de ]ndelungat[ pentru a distruge bacteriile. Dup[ dozele ini`iale de antibiotice intravenoase, medicul poate recomanda antibiotice cu administrare oral[ (pe gur[). Este important s[ se urmeze tratamentul cu rigurozitate, pân[ la ultima doz[ de antibiotic. Dac[ simptomele revin, trebuie anun`at medicul imediat. Probabil e nevoie de doze suplimentare de antibiotic dac[ testele arat[ c[ bacteriile nu au fost ]ndep[rtate ]n totalitate. Dac[ endocardit[ e cauzat[ de o ciuperc[, e nevoie de un

TRATAMENT CHIRURGICAL Dac[ valvele cardiace sunt afectate sever datorit[ endocarditei sau dac[ o infec`ie se dezvolt[ pe suprafa`a valvei artificiale, se poate s[ fie nevoie de interven`ii chirurgicale pentru repararea sau ]nlocuirea valvei.

TRATAMENTUL COMPLICA~IILOR Daca apar complica`ii datorate endocarditei, cum ar fi insuficien`a cardiac[ sau atacul vascular cerebral, se poate s[ fie nevoie de tratament suplimentar pentru acestea. Tratamentul pentru endocardit[ este ]n general ghidat de un medic specialist ]n boli infec`ioase. Un cardiolog poate fi de asemenea implicat ]n tratament dac[ musculatura cardiac[ sau valvele cardiace sunt afectate. Este nevoie de un chirurg cardiovascular pentru a efectua opera`ia de ]nlocuire de valv[.

TRATAMENT AMBULATOR (LA DOMICILIU) }n momentul ]n care starea clinic[ a pacientului se stabilizeaz[, acesta poate merge acas[, unde e posibil s[ continue

Dac[ pacientul are factori de risc pentru dezvoltarea unei endocardite, va fi nevoie de administrarea de antibiotice preventiv, ]naintea unor interven`ii medicale, stomatologice sau chirurgicale, care pot cauza p[trunderea bacteriilor ]n torentul sangvin. O inim[ \i structuri valvulare normale scad riscul de a face endocardit[. Totu\i, dac[ exist[ o problem[ cardiac[ care cauzeaz[ o curgere anormal[ a sângelui, aceasta cre\te probabilitatea ca bacteriile sau fungii s[ se ata\eze de `esutul cardiac. Aceast[ cre\te riscul de a face endocardit[. Unele condi`ii clinice care prezint[ un risc crescut sunt: defecte cardiace, defecte valvulare cardiace, cardiomiopatie hipertrofic[ \i valvele cardiace artificiale. De asemenea, endocardita ]n antecedente sau SIDA sau orice stare de imunosupresie (capacitate sc[zut[ a organismului de a lupta cu infec`ia) cresc mult riscul de a dezvolta endocardit[. Pacientul trebuie s[ informeze to`i medicii care ]l trateaz[, despre condi`ia s[ ]nainte s[ fac[ orice interven`ie medical[, stomatologic[ sau chirurgical[ care s[-l expun[ riscului de a face endocardit[. Va fi probabil nevoie s[ se fac[ antibioterapie profilactic[ ]nainte de interven`ii stomatologice, interven`ii chirurgicale ]n sfera stomacului, cavit[`ii bucale, intestinului, prostatei sau a vezicii biliare. Aceste interven`ii cresc riscul de a face endocardit[. Medicul curant poate da pacientului un card pe care s[ fie scris c[ acesta are nevoie de profilaxie cu antibiotice ]nainte de a se supune unor diferite proceduri medicale. Dac[ pacientul are un risc crescut de a face endocardit[, este necesar[ o igien[ oral[ foarte bun[. Sp[latul pe din`i \i folosirea a`ei dentare trebuie efectuate zilnic, iar controalele de rutin[ la stomatolog trebuie f[cute de dou[ ori pe an. „

Pagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu


Sport Miercuri, 29 aprilie 2009

R[zvan Lucescu va fi propus s[ preia func`ia de selec`ioner al României R[zvan Lucescu va fi propus ca selec`ioner al echipei na`ionale a României \i va semna un contract valabil pe doi ani \i jum[tate, urmând s[ primeasc[ câte 250.000 de euro pe an. Obiectivul lui Lucescu jr. este de a califica „tricolorii“ la CE din Polonia \i Ucraina din 2012, iar dac[ va reu\i acest lucru va mai primi o prim[ consistent[. Directorul general al FRF, Ionu` Lupescu, a confirmat implicit numirea lui R[zvan Lucescu ca tehnician al primei reprezentative luni, atunci când a recunoscut c[ aceast[ propunere va fi singura care va fi prezentat[ Comitetului Executiv ast[zi, numirea lui fiind, practic, o formalitate. „Am introdus pe ordinea de zi a Comitetului Executiv aceast[ problem[. Va fi singura propunere de selec`ioner care va fi dezb[tut[ ]n

\edin`a Comitetului Executiv al FRF“,a spus Lupescu. Sus`inut ]n special de Lupescu, antrenorul lui FC Bra\ov a câ\tigat, se pare, \i suportul pre\edintelui FRF, Mircea Sandu, care ]l sus`inea ]ntr-o vreme pe Gheorghe Hagi. Chiar \i Dumitru Dragomir, vicepre\edinte al FRF, este de acord cu varianta ]naintat[ de „Kaiser“ \i ]\i va da acordul. }n decizia federalilor au cânt[rit decisiv succesele tân[rului antrenor (43 de ani) de la echipele FC Bra\ov \i Rapid. Anii petrecu`i ]n Giule\ti au i-au adus lui Lucescu recunoa\terea interna`ional[, dup[ ce echipa sa a ajuns ]n sezonul 2005/2006 pân[ ]n sferturile de final[ ale Cupei Uefa, eliminând echipe ca Feyenoord Rotterdam, Hertha Berlin \i Hamburg, \i ]nvingând \ahtior \i Rennes. Mai mult, Lucescu a

reu\it s[ fac[ din FC Bra\ov o echip[ respectat[ ]n Liga 1 ]n primul an de la promovarea ob`inut[ tot de el. Venirea lui Lucescu la cârma echipei na`ionale nu ]i mul`ume\te, ]ns[ pe to`i. Nemul`umit c[ nu a intrat ]n calculele pentru postul de selec`ioner, antrenorul lui Dinamo, Mircea Rednic, \ia ar[tat frustrarea \i a i-a criticat pe cei trei antrenori lua`i ]n calcul, Lucescu Jr, Dan Petrescu \i Gheorghe Hagi, despre care a spus c[ sunt „fiul lui tata“, „un antrenor cu imagine“ \i, respectiv, „un rege“. R[zvan Lucescu preia echipa na`ional[ dup[ ce fostul selec`ioner, Victor Pi`urc[, a fost demis de c[tre conducerea FRF dup[ ratarea calific[rii la Cupa Mondial[ din Africa de Sud din 2010, ca urmare a nenum[ratelor e\ecuri \i semie\ecuri din actualele preliminarii. 

7

|tiri pe scurt

Lobon` s-a operat cu succes ]n Belgia Portarul echipei Dinamo, Bogdan Lobon`, a fost supus ]n Belgia, unei interven`ii chirurgicale care a decurs normal, medicul Marc Martens afirmând c[ ]n dou[ zile interna`ionalul român poate p[r[si clinica. „Totul a decurs foarte bine \i ]n dou[ zile va pleca de la noi, iar duminic[ va ajunge ]n România“, a spus Martens. Bogdan Lobon` s-a accidentat ]n minutul 80 al partidei cu Gloria Bistri`a, contând pentru etapa a XXVI-a a Ligii I. Lobon` a fost supus ulterior unui RMN, ]n urma c[ruia s-a constatat c[ juc[torul a suferit o entors[ la genunchiul drept \i o ruptur[ la ligamentul ]ncruci\at anterior. 

Meciul lui Bute Victor Crivoi produce surpriza la Roma a fost amânat pentru luna iulie Meciul pugilistului Lucian Bute, campionul mondial al versiunii IBF la categoria supermijlocie, care ar fi trebuit s[ aib[ loc la 19 iunie, ]n sala Colisee Pepsi din Quebec, a fost amânat, informeaz[ presa din Canada. Potrivit site-ului rds.ca, Bute ]nc[ nu \i-a anun`at adversarul pentru aceast[ ]nfruntare. „F[r[ ]ndoial[, adversarul românului va fi americanul Allan Green“, scrie rds.ca. Bute \i-a ap[rat pentru a treia oar[ titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, la 14 martie 2009, dup[ ce l-a ]nvins prin KO tehnic pe columbianul Fulgencio Zuniga, ]n runda a patra a

unui meci desf[\urat la Montreal. Anterior, Bute ]\i p[strase titlul mondial la categoria supermijlocie, versiunea IBF, dup[ succesul, din 25 octombrie 2008, ]n fa`a mexicanului Librado Andrade. }n meciul cu Andrade (27 victorii, o remiz[, nicio ]nfrângere), Bute \i-a pus pentru a doua oar[ ]n joc centura mondial[ cucerit[ ]n 20 octombrie 2007, la Montreal, dup[ ce l-a ]nvins prin KO ]n repriza a 11-a, pe columbianul Ale-jandro Berrio. Bute \i-a ap[rat pentru prima oar[ cu succes centura mondial[ ]n 1 martie 2008, dup[ ce l-a ]nvins, prin KO tehnic ]n repriza a zecea, pe americanul William Joppy. 

Tenismanul român Victor Crivoi, aflat pe locul 112 ]n clasamentul ATP, a produs o mare surpriz[ la turneul Masters de la Roma. Sportivul nostru s-a calificat ]n turul doi dup[ ce l-a ]nvins ]n dou[ seturi pe americanul James Blake, num[rul 16 mondial \i favorit num[rul 14 al competi`iei din capitala Italiei. Dup[ ce a reu\it s[ treac[ de calific[ri, Crivoi a dat lovitura ]n turneul dotat cu premii de 2,75 milioane de euro, trecând de James Blake cu 7-5, 63. }n turul urm[tor, sportivul român va da piept cu ]nving[torul dintre suedezul Robin Soderling \i spaniolul Marco Granollers. Cel[lalt reprezentant al `[rii noastre la Roma, Victor H[nescu, a ratat calificarea ]n turul doi, fiind ]nvins de sârbul Viktor Troicki, 3-6, 3-6. 

Dan L[z[rescu propus la \efia CCA Fostul arbitru asistent Dan L[z[rescu a declarat c[ pre\edintele FRF Mircea Sandu i-a propus func`ia de pre\edinte al CCA, dar a precizat c[ membrii Comitetului Executiv vor avea de ales ]n \edin`a miercuri dintre cinci candida`i. „M-am ]ntâlnit diminea`[ cu pre\edintele Mircea Sandu care mi-a prezentat op`iunea dânsului \i un program al UEFA care urmeaz[ s[ fie implementat. Mi s-a propus func`ia de pre\edinte al CCA \i mi s-a explicat c[ sunt pe lista candida`ilor. Pentru c[ mai sunt \i Aron Huzu, Ion Cr[ciunescu, Vasile Avram \i Cornel Sorescu. Comitetul Executiv decide cine va fi nou pre\edinte al CCA. Dar, probabil,

Comitetul Executiv va merge mâine pe ideea ca viitorul pre\edinte s[ nu aib[ rude de gradul unu sau doi ]n corpul de arbitri sau ]n rândul obser-

vatorilor. Nici eu, nici domnul Huzu \i nici domnul Sorescu nu avem rude printre arbitri sau observatori“, a spus fostul asistent. 

Ke\eru rateaz[ restul sezonului Atacantul român Claudiu Ke\eru, legitimat la FC Nantes, dar care a fost ]mprumutat la Tours, a suferit o ruptur[ la ligamentele ]ncruci\ate ale unui genunchi \i nu va mai evolua ]n acest sezon, informeaz[ presa francez[. Ke\eru, ]n vârst[ de 22 de ani, s-a accidentat la meciul cu Guingamp din liga secund[ francez[. Atacantul român, ]mprumutat pân[ la finalul sezonului la FC Tours, a marcat \apte goluri ]n 12 meciuri pentru aceast[ forma`ie. 


Social-administrativ 8

Miercuri, 29 aprilie 2009

Adop`ia, ]n dezbatere la Palatul Administrativ To`i factorii de decizie ]n domeniul protec`iei copilului au fost invita`i ieri la Palatul Administrativ, la o ]ntâlnire cu tema „Adop`ia – dialog deschis pentru o mai bun[ ]n`elegere”. }n afar[ de o serie de reprezentan`i ai prim[riilor, spitalelor \i din sistemul de protec`ie a copilului, au participat la ]ntâlnire \i cei din conducerea Institu`iei Prefectului, dar \i un reprezentant al Bisericii. Ac`iunea a fost organizat[ de c[tre Oficiul Român pentru Adop`ii (ORA), discu`ia fiind deschis[ de reprezentantul oficiului – secretarul de stat Bogdan Panait. Unul din punctele fierbin`i ale discu`iei a f[cut referire la modul greoi prin care se realizeaz[ o adop`ie. Reprezentantul ORA a declarat c[ este ]n curs urgentarea a-

dop`iilor, ]ns[ f[r[ a se face rabat de la calitatea actului ]n cauz[, de la etapele acestui proces, dorin`a fiind aceea de a cre\te num[rul de adop`ii. „Premierul mi-a cerut ]n mod expres s[ fac o evaluare a legisla`iei \i s[ apropii cât se poate de mult de nevoile societ[`ii, de nevoile celor care solicit[ adop`ii”, a declarat Bogdan Panait. O alt[ problem[ prezentat[ de c[tre cei din conducerea Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului a f[cut referire la necesitatea de informare, ]n special ]n mediul rural, privind procedurile pentru adop`ie, cererile de adop`ie venite din mediul rural fiind printre cele mai pu`ine. De la ]nceputul anului pân[ ]n prezent, patru copii au fost da`i spre adop`ie. „Se dore\te mai

mult[ implicare din partea celorlalte organisme, a factorilor de decizie la nivelul jude`ului Boto\ani \i m[ refer aici la prim[rii, biseric[, judec[torie, parchet – toate unit[`ile cu care deja avem rela`ii de colaborare. Se vrea ca la nivelul comunit[`ilor locale s[ se cunoasc[ care este situa`ia unor copii, la noi i-am identificat pe cei din sistemul nostru, sau a unei familii care ar vrea s[ adopte. Majoritatea adop`iilor sunt f[cute de cei din mediul urban”, a men`ionat Doina Manole Nacu, director general ]n cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani. To`i cei prezen`i ]n sal[ au fost pu\i la curent cu acest program na`ional pe tema adop`iei, program ce are ca perioad[ de imple-

mentare 2008 – 2011. Principalele obiective ale programului sunt: cre\terea gradului de informare \i ]n`elegere a comunit[`ii cu privire la specificitatea adop`iei \i ]mbun[t[`irea modalit[`ilor de

Carte de vizit[ a jude`ului }n aceste zile a ie\it de sub tipar unul din cele mai reprezentative documente pentru jude`ul Boto\ani din punct de vedere turistic \i cultural. Institu`iile de cultur[ din jude`, cu sprijinul Consiliului Jude`ean \i al revistei Force Tourism au reu\it ]ntocmirea „unei c[r`i de vizit[” a jude`ului Boto\ani care va fi transmis[ c[tre institu`iile de cultur[, ansamblurile hoteliere din `ar[, c[tre ambasadele României ]n Europa ]n vederea promov[rii obiectivelor turistice \i culturale din Boto\ani. Mai mult decât atât, ]n cele 90 de pagini este cuprins[ \i traducerea ]n limba englez[ pentru a veni ]n sprijinul turistului str[in. „Este o promovare a jude`ului din punct de vedere turistic \i cultural. Finan`atorul

este Consiliul Jude`ean, iar produc[torul este Force Tourism, care a scos un num[r dedicat \i jude`ului Boto\ani ]n promovarea tuturor jude`elor. Ideea a fost conturat[ ]nc[ din toamn[ \i s-a pliat pe proiectul acestei reviste Force Tourism, care este un brand”, a declarat D[nu` Hu`u, directorul Direc`iei Jude`ene pentru Cultur[, Culte \i Patrimoniu Cultural. Consiliul Jude`ean \i-a adus integral contribu`ia financiar[ la acest proiect, direc`ionând 74.490 de lei pentru scoaterea a nu mai pu`in de 3.000 de exemplare. Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani a sus`inut ]nc[ de la ]nceputul mandatului nevoia promov[rii turismului ]n Boto\ani, declan\ând mai multe

demersuri pentru crearea unui circuit turistic ]n jude`. Un prim proiect care sa \i concretizat este aceast[ revist[ care prezint[ atât reperele culturale, turistice, patrimoniul etnografic, l[ca\urile de cult, muzeele \i institu`iile de cultur[ din localit[`ile jude`ului Boto\ani, precum \i marile personalit[`i boto\[nene, Eminescu, Enescu, Iorga, Luchian. „Am f[cut un tiraj de 3.000 de exemplare. Bine]n`eles c[ mai sunt o serie de chestiuni care nu m[ mul`umesc ]ntru totul, dar la num[rul urm[tor vom ]mbun[t[`i cu siguran`[. Cel mai avantajos pentru jude`ul Boto\ani este faptul c[ revista are fiecare pagin[ tradus[ \i ]n englez[”, a spus pre\edintele Consiliului Jude`ean. (Monica Aionesei)

Calendarul bacalaureatului 2009 Pentru absolven`ii de clasa a XII - a preg[tirile pentru examenul de Bacalaureat sunt ]n toi. }n perioada 1 - 8 mai, elevii din anul terminal al ciclului liceal vor putea s[ se ]nscrie pentru sus`inerea bacalaureatului 2009. Anul \colar 2008 - 2009 se va termina pe 12 iunie, iar examenul de bacalaureat se va desf[\ura conform calendarului aprobat de Ministerul Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI), ]n perioada 22 iunie - 9 iulie, când se vor afi\a rezultatele finale ]n urma contesta`iilor. }n acest an, la nivelul jude`ului Boto\ani, vor sus`ine examenul de bacalaureat aproximativ 3.500 de candida`i. „}n acest an sunt 3.484 de candida`i la nivelul jude`ului. La ace\tia se vor ad[uga \i absolven`i din promo`iile anterioa-

re. Candida`ii vor sus`ine probele ]n nou[ centre de examen iar lucr[rile vor fi evaluate ]n trei centre zonale de evaluare”, a declarat Aurelia Simion, responsabil rela`ii mass media din cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean Pentru cei interesa`i, modele de subiecte pentru probele orale ale examenului na`ional de bacalaureat 2009 se g[sesc pe siteul http://subiecte2009.edu.ro. Examenul de bacalaureat va ]ncepe cu probele orale. Prima prob[ la oral va avea loc ]n perioada 22-23 iunie, la Limba \i literatura român[, iar ]ntre 24-25 iunie - proba oral[ de Limba \i literatura modern[. Probele scrise vor ]ncepe pe 26 iunie cu Limba \i literatura român[, dup[ care, pe 30 iunie, proba obligatorie a profilului. Pe 1 iulie

candida`ii vor sus`ine o prob[ la alegere din aria curricular[ corespunz[toare specializ[rii – proba E, care poate fi o prob[ scris[ sau practic[. Pe 2 iulie are loc o prob[ la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunz[toare specializ[rii - proba Fprob[ scris[ sau practic[. Pe 5 iulie are loc afi\area rezultate-

lor \i depunerea contesta`iilor, urmând ca ]n perioada 7-8 iulie s[ aib[ loc rezolvarea contesta`iilor. Rezultatele finale vor fi afi\ate pe 9 iulie. Pentru cei care nu pot participa la prima sesiune sau nu promoveaz[ toate probele mai urmeaz[ o sesiune special[ ]n perioada 17 august – 2 septembrie. (P. Rotariu)

lucru ale profesioni\tilor ]n vederea recrut[rii familiilor adoptatoare pornind de la nevoile copiilor adoptabili. Potrivit informa`iilor prezentate ]n cadrul acestei ]ntâlniri, ]n 2008, la nivel

central, din peste 2.100 de copii cu deschiderea procedurii de adop`ie, aproape 1.850 aveau vârsta de pân[ ]n opt ani, cei mai mul`i fiind cu vârsta sub patru ani. (Carmen Stanciu)

Demersuri pentru noi monumente istorice Patru obiective din jude`ul Boto\ani vor fi scoase de pe lista monumentelor istorice. }n urma inventarierii \i ]ntocmirii listei cu monumentele istorice de pe teritoriul jude`ului, reprezentan`ii Direc`iei Jude`ene de Cultur[, Culte \i Patrimoniu Cultural au decis transmiterea la nivel central a documenta`iilor necesare pentru declasarea unor monumente istorice \i asta deoarece ele nu mai exist[, din punct de vedere fizic, de ani buni. „Noi am propus scoaterea de pe list[ a patru monumente istorice disp[rute ]n baza unui ordin al ministrului prin care monumentele disp[rute pot fi scoase din list[. }n ansamblul urban, este vorba de cl[dirile din Centrul Vechi, de la num[rul 41 \i 83 disp[rute ]n urma unor incendii, o bisericu`[ din satul H[ne\ti care este disp[rut[ din anii 70 \i conacul Rato\ din Tudora care, la fel, disp[ruse ]n anii 70”, a declarat D[nu` Hu`u, directorul Direc`iei de Cultur[. }n acela\i timp, institu`ia de cultur[ face demersuri pentru introducerea ]n lista monumentelor istorice a o serie de obiective, care, pentru a dobândi

acest statut, trebuie s[ corespund[ din punct de vedere istoric, arhitectural sau memorialistic, \i de asemenea este nevoie de o condi`ie important[, ca \i proprietarul s[ fie de acord cu clasarea lor. „Avem câteva obiective pentru care acum suntem ]n completarea documenta`iei. Este vorba de Biserica RomanoCatolic[, Cimitirul evreiesc din Dorohoi \i Sinagoga din Dorohoi, conacul Moruzzi de la Vârful Câmpului \i Biserica din Mih[ileni. Cam ]n jur de un an dureaz[ o astfel de procedur[ ]ns[ te po`i lovi \i de refuzul proprietarului. Includerea ]n categoria monumentelor istorice se ]ncheie când este publicat ]n Monitorul Oficial”, a mai spus directorul Direc`iei de Cultur[. Potrivit ultimei evalu[ri, ]n jude`ul Boto\ani sunt 516 obiective declarate monumente istorice, din care 40% sunt numai ]n municipiul Boto\ani. Lista ]mpreun[ cu fotografiile obiectivelor au fost transmise Institutului Na`ional al Monumentelor Istorice, structur[ care se ocup[ de inventarierea la nivel na`ional a monumentelor istorice. (Monica Aionesei)


Social Miercuri, 29 aprilie 2009

Dup[ criza politic[, \i cea economic[ ]l amenin`[ pe Con`ac Criza financiar[ nu-i iart[ nici pe fo\tii sau actualii baroni locali. Constantin Con`ac, cel care a fost pentru mai mul`i ani unul dintre cei mai puternici oameni politici \i de afaceri din Boto\ani, are \i el de suferit de pe urma crizei financiare. Aceasta ]l amenin`[ pe Con`ac ]ntr-o perioad[ ]n care fostul \ef al jude`ului are mari probleme politice. Dac[ sfâr\itul anului trecut l-a prins pe Constantin Con`ac ]n vârful piramidei politice, dar \i a celei economice, ]nceputul celui de-al doilea trimestru al anului ]n curs l-a g[sit ]ntr-o situa`ie politic[ mai mult decât rea, iar pe plan economic, dup[ mul`i ani, se arat[ „nori negri” deasupra afacerilor sale. }ntr-o perioad[ de doar dou[-trei luni, situa`ia lui Con`ac s-a schimbat radical, astfel ]ncât titulatura de „baron local” nu mai reprezint[ o etichet[ pentru fostul \ef al jude`ului Boto\ani. Lipsa banilor la bugetul de stat reprezint[ principala criz[ nu doar a firmelor lui Con`ac, ci a ]ntregului sector de construc`ii din Boto\ani \i din `ar[. „}nc[ nu \tiu cu exactitate care este situa`ia

Ministerul Finan`elor vrea s[ elimine contul unic de plat[ a contribu`iilor Ministerul Finan`elor Publice (MFP) are ]n vedere eliminarea contului unic de plat[ a contribu`iilor datorate de firme \i revenirea la sistemul conturilor diferen`iate pentru fiecare obliga`ie, a declarat, ieri, secretarul de stat ]n MFP Cosmin Coman, la seminarul Mediafax Talks about SMEs. „Este mult mai corect s[ l[s[m firmele s[ aleag[ cât pl[tesc \i ce contribu`ii pl[tesc \i s[ nu se fac[ distribu`ia discre`ionar[ din contul unic“, a spus Coman. Acesta spune c[ modificarea este ]n analiza ministerului \i nu poate ]nainta ]nc[ un termen ]n care se va reveni la plata contribu`iilor ]n conturi separate. Plata obliga`iilor bugetare ]n contul unic este o m[sur[ introdus[ la ]nceputul anului trecut. Firmele ]\i pl[tesc impozitele, taxele \i contribu`iile datorate statului ]ntr-un singur cont, deschis la Trezorerie, prin dou[ ordine de plat[. 

firmelor mele pentru c[ nu am apucat s[ m[ ocup de ele. Probabil peste o s[pt[mân[ sau dou[ m[ voi dedica din nou afacerilor. |tiu c[ acum nu sunt bani la buget \i, ca urmare, nu se construie\te mai nimic pe nic[ieri. Au spus c[ ]n martie se vor aproba bugetele, acum suntem aproape ]n mai \i nu sunt ]nc[ bani. Am auzit pe la Consiliul Jude`ean c[ abia ]n trimestrele

trei \i patru vor fi f[cute investi`ii, dar nu se \tie mare lucru”, a declarat Constantin Con`ac. La ]nceputul lunii aprilie, Con`ac a fost exclus din PSD, dup[ care el a renun`at la calitatea de vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean \i de consilier jude`ean, asta dup[ ce ]n urm[ cu dou[ luni a fost debarcat de la conducerea PSD Boto\ani. Constantin Con`ac este

ac`ionar majoritar la firmele Transporturi Auto SA, 99CCC SRL, SC CON 2000 SA, SC 07 CCC SRL, precum \i CON 2000 SA, acolo unde de`ine ac`iuni atât ca persoan[ fizic[, cât \i prin intermediul unor firme. }n anul 2007, firma Transporturi Auto SA a avut cel mai mare profit net din jude`ul Boto\ani, respectiv 5,4 milioane de lei. (Bogdan Caliniuc)

Lumea muzicii populare, din nou ]n doliu Interpreta de muzic[ popular[ Valeria Peter Predescu a ]ncetat din via`[, ]n noaptea de luni spre mar`i, ]n urma unui stop cardio-respirator, ]ncerc[rile medicilor de a o resuscita fiind zadarnice, anun`[ Mediafax. Valeria Peter Predescu, ]n vârst[ de 62 de ani, a suferit un stop cardio-respirator la domiciliul s[u din Bistri`a, ea fiind diagnosticat[ ]nc[ de la vârsta de 40 de ani cu probleme de inim[. O echip[ de medici de la Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ a ]ncercat, ]n zadar, s[ o resusciteze timp de aproape 40 de minute. Medicul Andreea Chiuzan, de la Serviciul Jude`ean de Ambulan`[ Bistri`a-N[s[ud, a declarat c[ nu s-a mai putut face nimic, echipajul fiind nevoit s[ constate decesul interpretei, care a fost confirmat \i de c[tre purt[torul de cuvânt al Inspectoratului Jude`ean de Poli`ie Bistri`a-N[s[ud, Claudia Cre`a. Valeria Peter Predescu a fost una dintre cele mai cunoscute si apreciate interprete de folclor din Transilvania. Ea s-a n[scut

9

Guvernul vrea s[ ]nghe`e salariile tuturor bugetarilor Guvernul preg[te\te o ordonan`[ de urgen`[ (OUG) prin care va ]nghe`a orice majorare a salariilor pentru to`i bugetarii. Nici profesorii nu vor primi niciun leu ]n plus la salarii, ]n acest an. Guvernul a discutat ieri despre o OUG prin care s[ se prelungeasc[ pân[ la finele acestui an aplicabilitatea OUG 1/2009, prin care Guvernul prelungise termenul de aplicabilitate a actelor normative care reglementeaz[ salarizarea categoriilor de personal din sectorul bugetar pân[ la 31 martie 2009. Amânarea aplicabilit[`ii acestor acte normative pân[ la sfâr\itul lui 2009 ]nseamn[ ]nghe`area salariilor pentru acest an ]n sistemul bugetar, potrivit unor reprezentan`i ai Guvernului. Actele normative puse ]n discu`ie reglementeaz[ salarizarea categoriilor de personal din sectorul bugetar. Astfel, cei afecta`i de ]nghe`area salariilor vor fi: personalul contractual din sectorul bu-

getar, func`ionarii publici, personalul contractual din unit[`ile sanitare publice, personalul din sistemul sanitar-veterinar, personalul militar din institu`iile publice de ap[rare na`ional[, ordine public[ \i siguran`[ na`ional[, personalul civil din institu`iile publice de ap[rare na`ional[, ordine public[ \i siguran`[ na`ional[, personalul din justi`ie, controlorii financiari din cadrul Cur`ii de Conturi, personalul din educa`ie. Guvernul a amânat de dou[ ori, anul acesta, termenul de aplicare a actelor normative, prima dat[ pentru 31 martie \i, ulterior, pentru sfâr\itul lunii aprilie. Premierul Emil Boc sus`inea, ]n urm[ cu doar dou[ s[pt[mâni, c[ vor fi ]nghe`ate salariile bugetarilor de lux, dar promitea major[ri pentru angaja`ii de la stat care au salarii mici sau medii, de pân[ la 1.700 de lei. Cabinetul Boc spune c[ nu are bani nici m[car pentru majorarea salariilor mici. 

Olimpici boto\[neni Elevii boto\[neni au ob`inut rezultate l[udabile la competi`iile \colare. La etapa na`ional[ o olimpiadei na`ionale de arte vizuale, arhitectur[ \i istoria artelor, ce a avut loc la Târgu Jiu, elevii de la Liceul de Art[ „|tefan Luchian” au ob`inut un premiu III \i trei men`iuni. Premiul III a fost ob`inut de Mocanu M[d[lina, din clasa a XII-a, ]n timp ce men`iuni au ob`inut Carmen Ciobanu, din clasa a XI –a la pictur[ \evalet, Alexandra Ia-

cob, din clasa a XI – a la istoria artei \i Laura Anca Ad[sc[li`ei, din clasa a XII-a. La olimpiada de pedagogie – psihologie pentru licee pedagogice, ce a avut loc la Sighetu Marma`iei, elevii de la Liceul Pedagocic „Nicolae Iorga” au ob`inut trei distinc`ii. Men`iune \i premiul special pentru rigoare \tiin`ific[ a ob`inut Dumitru Lucian B[iceanu. Cu premii s-au ]ntors acas[ \i Andrada Florina Corduneanu \i Claudia Chiras. (P.R.)

pe meleaguri n[s[udene, ]n satul Telciu, de pe Valea S[l[u`ei. A ]nceput s[ cânte ]n 1972, iar primele ]nregistr[ri le-a f[cut la Radio Cluj cu redactorul \i culeg[torul de folclor Dumitru Vartic. }n 1973, a realizat ]nregistr[ri la Radiodifuziunea Român[ cu orchestra Radio dirijat[ de George Vancu, iar ]n anul urm[tor a sus`inut prima etap[ a Concursului „Floarea din gr[din[„, trei ani mai târziu câ\tigând acest concurs cu maximum de punctaj. 

Vom avea un vaccin ]mpotriva gripei porcine, ]n opt luni Organiza`ia Mondial[ a S[n[t[`ii (OMS) a ]nceput procesul de preg[tire a vaccinului ]mpotriva gripei porcine, vaccin ce va putea fi disponibil ]n România ]n aproximativ opt luni, a declarat coordonatorul OMS pentru România, doctor Victor Olsavszky. „Se lucreaz[ la producerea vaccinului, dar dureaz[ minimum ]ntre patru \i \ase luni pân[ ]l vom avea. Apoi ar mai dura ]n jur de dou[ luni pân[ ar fi importat \i ]n România“, a explicat

doctorul Olsavsky. Coordonatorul OMS pentru România a mai precizat c[ Institutul Cantacuzino nu va produce, deocamdat[, un vaccin ]mpotriva acestui tip de virus cu tulpin[ porcin[. Anterior, grupul farmaceutic elve`ian Novartis anun`ase c[ a fost contactat de OMS pentru a dezvolta un vaccin ]mpotriva virusului gripei porcine. „Suntem ]n contact cu OMS pentru dezvoltarea unui vaccin“ ]mpotriva virusului gripei porcine de tip

A/H1N1, a spus purt[torul de cuvânt al grupului, ad[ugând totu\i c[ nu a fost luat[ deocamdat[ nicio decizie pentru lansarea dezvolt[rii sau a producerii unui astfel de medicament. Organiza`ia Mondial[ a S[n[t[`ii a decis luni s[ ridice nivelul de alert[ cu o treapt[, la 4 din 6, corespunz[tor unei „cre\teri semnificative“ a riscului producerii unei pandemii, apreciind ]ns[ c[ nu a fost atins stadiul de pandemie \i acest lucru poate fi evitat. 


Publicitate 10

Miercuri, 29 aprilie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 2 camere decomandat, 54 mp,str. Vârnav nr.36, et.3, pre` 37000 E. Telefon: 0744.708.669; 0723.570.150.(1141-2) * Vând apartament 2 camere,semidecomandat. Vând sau ]nchiriez 45 ari teren ]n Draxini. Telefon: 0751.029.653.(1137-3)

D,CT,G+F,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.1, zona Bucovina,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea Decebal,D,48 mp,et.2, modern,CT,AC,renovat,p lata in 2 rate,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,51 mp,et.2, CT,T,G,F,P,buc[t[rie mare,zona Prim[verii capat 1,pre`:33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Pita Grivi`a, D,48 mp,et.3, CT,T,Pre`:34000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Serconf, D,et.4 \arpant[ din construc`ie,CT,T.Pret:43 000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Liceul Sportiv,et.1,D,f[r[ ]mbun[ta`iri,47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Aleea \colii,D,65 mp utili, et.1,recent renovat, * Vând apartament 2 CT,T,G+F,modern, camere,zona Aleea \colii, living,48000 euro neg . * Vând apartament 2 camere,zona Bis. Sf. Ilie, et.3,SD,48 mp, Tel: 0729063978, CT,T,G+F,P,39000 euro 0729124687, et.2,56 mp,D,toate neg. Tel: 0729063978, ]mb.,CT,T,AC,40000 0744634025.(T) 0729124687, euro neg. Tel: * Vând apartament 3 0744634025.(T) 0729063978, camere,zona Regal, 0729124687, * Vând apartament 2 D,et.1,70 mp,modern cu 0744634025.(T) camere,zona Tex,et.2, toate ]mb.CT,T, D,la strada,CT, T, * Vând apartament 2 G+F,P,AC,semimobilat. G+F,mobilat sau camere,zona Bucovina, Pre`:58000 euro neg. Tel: nemobilat,40000 euro. 53 mp,parter,balcon, * Vând garsonier[,zona 0729063978, Tel: 0729063978, D,gaz separat,T,P, Bulevardul George 0729124687, 0729124687, G+F,beci.Pre`:40000 Enescu-cap[t 1,D,27 0744634025.(T) 0744634025.(T) euro neg. Tel: mp,gaz separat,etaj * Vând apartament 4 0729063978, intermediar,G+F,21000 * Vând apartament 2 camere,zona Dorian 4 0729124687, euro neg. Tel: camere,zona Prim[verii- ,et.3,D,87 mp,2 bai,2 0744634025.(T) 0729063978, Raj Apa, parter,SD,42 balcoane,modern,T,G+F 0729124687, mp, complet * Vând apartament 2 ,P,sau schimb[ cu 2 0744634025.(T) renovat,CT, camere,SD,48 mp, camere,pre`:50000 euro T,G+F,semimobilat si sarpanta,CT,G,F,T * Vând garsonier[ neg. Tel: 0729063978, utilat,29000 euro. Tel: partial,zona maternitate. confort 1,27 mp,parter, 0729124687, Pre`:32000 euro neg. Tel: 0729063978, D,T,G+F,u\[ metalic[, 0744634025.(T) 0729124687, 0729063978, gaz separat, zona Pia`a * Vând apartament 4 0744634025.(T) Mic[ Grivi`a,21000 euro 0729124687, camere,zona Util,et.3, 0744634025.(T) neg. Tel: 0729063978, * Vând apartament 3 D,80 mp utili,2 b[i,2 0729124687, camere,zona Green * Vând apartament 2 balcoane,f[r[ 0744634025.(T) Club,\arpant[,64 mp camere,zona Grivi`a, ]mbunat[`iri, 43000 euro utili,D,]mbunata`iri,CT,T neg. Tel: 0729063978, D,48 mp,\arpant[, T, * Vând apartament 2 ,G+F,living,56000 euro 0729124687, G+F,P,u\i de T,liber, camere,zona Aleea neg. Tel: 0729063978, Constantin Gane,parter, 32000 euro neg. Tel: 0744634025.(T) 0729124687, * Vând apartament 4 0744634025.(T) camere,D,et.2,78 mp AGENDA IMOBILIAR| * Vând apartament 3 utili,2 bai,CT,zona camere,zona ACR Curcubeului-Pacea sau Prim[verii,parter,85 schimb cu garsoniera mp,apartament de lux cu .Pre`:45000 euro. Tel: toate ]mbun[t[`irile, CT, 0729063978, T,G+F,teren de 40 0729124687, mp,46000 euro . Tel: 0744634025.(T) 0729063978, * Vând apartament 4 0729124687, camere,zona IRE,D, 0744634025.(T) et.1,90 mp,liber,2 * Vând apartament 3 b[i,G+F,T,51000 euro camere,zona Stejari,100 neg. Tel: 0729063978, mp,et.4,\arpant[,toate 0729124687, ]mb.,CT,T,G+F,P,modif 0744634025.(T) icat.Pre`:55000 euro neg. * Vând apartament 4 Tel: 0729063978, camere,zona Prim[verii, 0729124687, la strada,D,86 mp,et.2, 0744634025.(T) CT,T,AC,balcon ]nchis * Vând apartament 3 in T,68000 euro neg. Tel: camere,zona Prim[verii0729063978, Tex,et.2,SD,63 mp utili,2 0729124687, bai,f[r[ 0744634025.(T) ]mbun[t[`iri,45000 euro * Vând apartament 4 neg. Tel: 0729063978, camere,zona Bulevard0729124687, Armoniei,la vile,D,90 0744634025.(T) mp,2 bacoane,CT, T. * Vând apartament 3 Pre`:70000 euro neg. Tel: camere,zona Direc`ia 0729063978, Muncii,la strad[,et.2, 0729124687, D,68 mp,ultramodern, 0744634025.(T) CT,T,55000 euro . Tel: * Zona industrial[, 0729063978, Electroalfa, 27 mp, 0729124687, parter, termopan, 0744634025.(T) * Agen`ia Imobiliar[ „Terrenos”,Bulevardul Mihai Eminescu nr.20 A, parter(vis-a-vis de spatele stadionului) intermediaz[: vânz[ri, cump[r[ri,]nchirieri de garsoniere,apartamente 2,3,4 camere ]n toate zonele ora\ului,inclusiv terenuri-locuri de cas[. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

calorifere schimbate, 70.000 RON negociabil. Telefon 0231513362, 0752244233.(B) * Zona T. Crudu, 27 mp, parter, modern[, mobilat[, utilat[ (figider, ma\in[ de sp[lat nou[), pre` 25.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 35.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp, Et.1,zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere , SD, 39mp, parter,zona Primaverii. Pret 28500 euro. Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere, zona Unirii, 50mp,decomandat,parter inalt,doua balcoane, CT,cu imbunatatiri, mobilat.Pret 47000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand uscator 15mp, posibilitati de racordare la * Vand apartament 2 camere,Et.1,fara apa ,gaz,electricitate, imbunatatiri,zona caldura..Pret 25.000Lei * Zona Calea Na`ional[, negociabil Tel Primaverii(Pacea). Pret la strad[, D, 63 mp, 25000euro Tel. 0741497829.(A) parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, 0741497829.(A) pretabil spa`iu comercial, * Vand apartament 2 * Vand apartament 3 camere,decomandat,cu pre` 75.000 euro. camere,70mp,D,cu inbunatatiri,(gresie,faianta Telefon: Telefon: imbunatatiri, CT;AC; ,parchet,termopane, usi 0231.513362, noi interior,usa metalica, Et.1, zona Mall.Pret 0752244233.(B) 57000 euro negociabil. gaz separat) Et.1,Str. Tel 0741497829.(A) * Zona Tudor Calugareni.Pret 50000 Vladimirescu, et.3, SD, euro negociabil.Tel * Vand apartament 3 62,17 mp utili, f[r[ 0755928663/ camere,62mp,gaz ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 0741497829.(A) separat,Et.2,zona Calea euro u\or negociabil. Nationala.Pret 55000 * Vand apartament 2 Telefon: 0231.513362, euro negociabil.Tel. camere,decomandat cu 0752244233.(B) inbunatatiri(CT,termopan 0741497829.(A) * Zona Stejari, et.2, 72 e,gresie,faianta,parchet,54 * Vând garsonier[, zona mp, SD, f[r[ mp)Et.2 zona Luna, 12mp, ]mbun[t[`iri, pre` 46.000 Primaverii.Pret 42000€ ]mbun[t[`iri.Pre` euro. Telefon: negociabil.Tel 48000ron.Tel 0231.513362, 0741497829.(A) 0729062022.(N) 0752244233.(B) * Vand apartament 2 * Vând garsonier[, zona * Zona Aleea Nucului, camere,decomandat,CT,t Directia Muncii, parter, c[r[mida, izola`ie, ermopane,Et.4,zona 24mp,]mbun[t[`iri. Pre` D, 80 mp utili, CT, 24000euro.Tel Primaverii.Pret 45000 termopan, modern, pre` euro.Tel 0741497829.(A) 0729082022.(N) 70.000 euro negociabil. * Vând apartament 2 * Vand apartament 2 Telefon: 0231.513362, camere,D,zona camere,38 mp,parter, 0752244233.(B) Bucovina,f[r[ posibilitate de extindere, * Vand garsoniera, 26 zona Sucevei.Pret 36000 ]mbun[t[`iri,50mp,fa`a la soare.Pre` 37000 euro mp,cu imbunatatiri, Et. euro negociabil.Tel neg.Tel 0729062022.(N) 4,zona Tiberiu Crudu. 0741497829.(A) Pret 28000 euro * Vând apartament 2 * Vand apartament 2 negociabil.Tel camere,D,zona camere,decomandat,50 0741497829.(A) Prim[verii,58mp, mp,fara imbunatatiri, c[r[mid[,2balcoane,et * Vand garsoniera parter,zona Capatul 1 4,\arpant[.Pre` 42000 ,27mp,parter,zona Grivita Pret 40.000euro euro.Tel 0729062022.(N) (Piata Mica),cu negociabil. Tel. imbunatatiri. Pret 0741497829.(A) * Vând apartament 2 21000euro negociabil camere,D,zona * Vand apartament 2 Tel.0741497829.(A) camere,53mp,semidecom Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, * Vand garsoniera andat,Et.4, bloc din confort 1,Et. 2,fara caramida,cu imbunatatiri ]mbun[t[`iri.Pre` 40000euro neg.Tel imbunatatiri, Rotunda ,zona Liceului M. 0729062022.(N) Pret 30.000euro Eminescu. Pret 42.000 negociabil. Tel. euro neg. Tel. * Vând apartament 2 0741497829.(A) 0741497829.(A) camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, * Vand garsoniera * Vand apartament 2 confort 1,25mp, parter, camere,decomandat,47mp g,f,t,renovat+mobilat. Pre` 39000euro neg.Tel fara imbunatatiri,zona ,Et3,renovat complet, 0729062022.(N) Directia Muncii.Pret zona Grivita Pret * Vând apartament 2 100.000 LEI negociabil 48.000euro negociabil camere SD,zona Tel.0741497829.(A) Tel.0741497829.(A) * Vând apartament 2 camere, Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro negociabil sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri, Et.4,zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil. Tel.0741497829.(A)


Publicitate Miercuri, 29 aprilie 2009 Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,parter,la strada, 50mp,posibilitate de extindere.Pre` 35000euro .Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona }mp[rat Traian, 50mp, et.4,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 38000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,50mp,sd,c[r[mid[,et.1,ct ,termopan,u\[ metalic[.Pre` 34000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat, c[r[mid[,et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 55000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Casa C[r`ii,etaj intermediar, ]mbun[t[`iri.Pre` 85000 euro neg.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i,65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp, modern,ct,t,g,f. Pre`: 65.000 euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[. Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct,t, g,f. Pre`:100.000 euro neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate, 80 mp, ct,t,g,f,p.Pre` 70000euro \i garaj 10000euro (22mp,beci).Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`: 85.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare,et.4,D,100mp, bca,ct,g,f,t,pod. Pret 63000euro.Tel 0729062022.(N)

AGENDA IMOBILIAR|

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* URGENT - vând garsonier[, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Pret negociabil in raport de suprafata. Telefon: 0231514450, 0748281959, 0231514440.(R)

0231514450, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. * Vând garsonier[, zona 56 mp, D, et. 4, pre` Prim[verii, s. 42 mp, et. 44.000 euro. Telefon: 0231514440, 5/10, D, sau schimb cu apartament 2 camere, pre` 0231514450, 0748281959.(R) 35.000 euro. Telefon 0231514450, * Vând apartament cu 2 0231514440, camere, zona Pacea, s. 0748281959.(R) 54 mp, D, et. 4, pre` * Vând garsonier[, zona 45.000 euro. Telefon: 0231514440, Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 22.500 0231514450, 0748281959.(R) euro. Telefon: 0231514450, * Vând apartament cu 2 0231514440, camere, zona Ale. Elie 0748281959.(R) Radu, s. 40 mp, SD, * Vând garsonier[, zona parter, pre` 40.000 euro. Telefon: 0231514440, Calea Na`ionala, s. 28 0231514450, mp, et. 3, SD, pre` 0748281959.(R) 20.000 euro. Telefon: 0231514450, * Vând apartament cu 2 0231514440, camere, zona G. Enescu, 0748281959.(R) s. 60 mp, D, et. 3, pre` * Vând garsonier[, zona 55.000 euro. Telefon: Tiberiu Crudu, s. 27 mp, 0231514440, et.3, D, pre` 22.000 euro. 0231514450, 0748281959.(R) Telefon: 0231514450, 0231514440, * Vând apartament cu 0748281959.(R) 2 camere, zona Scarlat * Vând garsonier[, zona Vârnav, s. 40 mp, SD, Bd. G. Enescu, s. 26 mp, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, et. 2, SD, pre` 21.000 0231514450, euro. Telefon: 0748281959.(R) 0231514450, 0231514440, * Vând apartament cu 2 0748281959.(R) camere, zona Ale. P. * Vând garsonier[, zona Tineretului, s. 38 mp, SD, et. 3, pre` 35.000 Grivi`a, s. 28 mp, D, parter, pre` 21.000 euro. euro. Telefon: 0231514440, Telefon: 0231514450, 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R) 0748281959.(R) * Vând garsonier[, zona * Vând apartament cu 2 Corni\a, s. 22 mp, et. 2, camere, zona Prim[verii, modern cu toate dot[rile, D, pre` 65.000 ron, mobilat, s. 56 mp, D, et. mobilata. Telefon: 4/10, pre` 55.000 euro. 0231514450, Telefon: 0231514440, 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R) 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, camere, zona C. s. 40 mp, et. 1, pre` Na`ional[, s. 65 mp, SD, 38.000 euro. Telefon: et. 7, pre` 52.000 euro. 0231514450, Telefon: 0231514440, 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R) 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, 41.000 euro. Telefon: et. 4, pre` 51.000 euro. 0231514450, Telefon: 0231514440, 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R) 0748281959.(R) * Vând apartament cu 2 * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, 3, pre` 43.000 euro. SD, et. 3, modern Telefon: 0231514450, mobilat pre` 43.000 euro. 0231514440, Telefon: 0231514440, 0748281959.(R) 0231514450, * Vând apartament cu 2 0748281959.(R) camere, zona Calea * Vând apartament cu 2 Na`ional[, s. 51 mp, D, camere (din 4 camere), et. 4, pre` 45.000 euro. zona Barbu L[z[reanu, s. Telefon: 0231514440,

* Vând apartament cu 3 camere, zona Stejari, et. 2, SD, s. 72 mp, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 0748281959.(R) 50 mp, D, et. 4, pre` * Vând apartament cu 3 35.000 euro. Telefon: camere, zona Vâlcele, et. 0231514440, 1, D, s. 65 mp, pre` 0231514450, 53.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) 0231514450, 0231514440, * Vând apartament cu 2 0748281959.(R) camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` * Vând apartament cu 3 47.000 euro. Telefon: camere, zona 0231514440, Independen`ei, nr. 5, 0231514450, parter, D, s. 63 mp, pre` 0748281959.(R) 50.000 euro. Telefon: 0231514450, * Vând apartament cu 2 0231514440, camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 mp, 0748281959.(R) D, parter, pre` 46.000 * Vând apartament cu 3 euro. Telefon: camere, zona Armoniei, 0231514440, et. 1, SD, s. 50 mp, pre` 0231514450, 45.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) 0231514450, 0231514440, * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, 0748281959.(R) s. 46 mp, D, et. 4, pre` * Vând apartament cu 3 46.000 euro. Telefon: camere, zona Ale. Nou[, 0231514450, et. 1, SD, s. 56 mp, pre` 0231514440, 37.000 euro. Telefon: 0748281959.(R) 0231514450, 0231514440, * Vând apartament cu 2 0748281959.(R) camere, zona P. Tineretului, s. 34 mp, * Vând apartament cu 3 SD, et. 2, pre` 25.000 camere, zona Primaverii, euro. Telefon: SD, s. 60 mp, bloc BCA, 0231514450, complet renovat, multiple 0231514440, imbunatatiri, et 4, pod 0748281959.(R) mansardabil, pre` 65.000 euro. Telefon: * Vând apartament cu 2 0231514450, camere, zona Viilor, s. 0231514440, 48 mp, D, et. 2, pre` 0748281959.(R) 38.000 euro. Telefon: 0231514450, * Apartament de lux: 0231514440, Vând apartament 4 0748281959.(R) camere, zona Calea Na`ional[, s. 100 mp, D, * Vând apartament cu 2 camere, zona Sucevei, s. et. 6/6, ultramodern, pre` 120.000 euro. Merit[ 40 mp, SD, parter, pre` v[zut! Telefon: 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R) 0231514440, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Elie * Vând apartament cu 3 Radu, SD, parter, s. 86 camere, situat pe Bulevard, vis - a - vis de mp, modernizat, pre` Casa de Asigur[ri, D, s. 46.000 euro, negociabil. 85 mp, et. 3, pre` 85.000 Telefon: 0231514440, euro, negociabil.Telefon: 0231514450, 0748281959.(R) 0231514450, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Bucovina, * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 3, D, s. 74 mp, modernizat, pre` 75.000 et. 2, D, s. 75 mp, pre` euro, negociabil. Telefon: 55.000 euro, negociabil. 0231514440, Telefon: 0231514450, 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R) 0748281959.(R) 56 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 43 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R)

11

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 70.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R) * Vând apartament duplex, zona Prim[verii, s. 114 mp, D, et. 4/5, pre` negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro\mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R) * Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri .Pre` 120.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului(Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp, et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând apartament cu 4 camere, zona G. Avr[mescu, s. 66 mp, D, parter, pre` 65.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

* Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând apartament cu 4 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, s. 90 mp, ultramodern, pre` 75.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

* Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.


Publicitate 12

Miercuri, 29 aprilie 2009

* Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`.

40.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42 mp, et.intermediar, CT. Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` 38.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220) * Zona Serconf, 3C D, 64mp, etaj 4, \arpant[ din construc`ie, acoperita cu `igla, CT.Pre` 180.000euro/ neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77)

deschidere de 20 ml, 27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând vile la ro\u, zona C[t[m[r[\ti Deal,180 mp,P+1,500 mp de teren,arhitectur[ modern[,exterior finisat,T,lindab,cu sau f[r[ garaj.Pre`uri 50000 euro respectiv 52000 euro * Zona Imparat Traian, . Tel: 0729063978, 3C D, parter, 65mp, extindere balcon \i boxa , 0729124687, multiple imbunata`iri. Pre` 0744634025.(T) 59.000euro Tel: 529102, * Vând spa`iu comercial, 0752310402, zona capat 1,97 0752310403(250) mp,CT,T,toate dot[rile,ideal orice * Zona Stejari ,3C SD activitate,90000 euro neg. ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 Tel: 0729063978, euro/neg .Tel:529102, 0729124687, 0752310403, 0744634025.(T) 0752310402. * Zona Vatra Dornei, * Urgent :Zona |tefan cas[ de vacan`[ P+M, Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . 200 mp construi`i, 1000 Pret 55.000euro/neg Tel: mp teren, 7 dormitoare, living, buc[t[rie, 2 b[i, 529102, 0752310403, terase, CT pe leme, 0752310402(260) construc`ie lemn, * Zona Tex Club, 3C p[str[v[rie, ap[, curent, SD, etaj intermediar, beci, pre` 250.000 euro caramida 63.9mp, fara negociabil. Telefon: imbunatatiri . Pret 0231513362, .47.000euro/neg.Tel 0752244233.(B) :529102, 0752310402, * Zona central[, 60 mp 0752310403. construi`i, teren 200 mp, * Zona Piata Mare, 4C 2 camere, baie, buc[t[rie, D, et.3, 90mp.Pret modern, aer condi`ionat, 70.000euro/neg.Tel:5291 CT, termopan, 02, 0752310402, termosistem, beci, 0752310403. posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet * Zona Grivita ,4C SD, medical, pre` 54.000 euro et. 4, 88mp, fara imbunata`iri .Pre` 58.000 negociabil sau 25.000 euro+ diferen`a ]n rate. euro/neg. Tel: 529102, Telefon: 0231.513362, 0752310403, 0752244233.(B) 0752310402(954v) * Zona Bulevard, 4C D, * Zona Baisa, vil[ P+M, 200 mp construi`i, et.3, bloc de caramida, 800 mp teren, 4 89mp. Pre`: dormitoare, living, 80.000euro/neg. Tel: buc[t[rie, 3 b[i, camer[ 529102, 0752310403, tehnic[, construc`ie 0752310402.(95) c[r[mid[, acoperit[ cu * Zona Bucovina, 4C D, tabl[ Lindab, ap[, curent, et.3, 77.03mp, bloc din pre` 100.000 euro caramida. Pre`: negociabil. Telefon: 65.000euro/neg Tel: 0231513362, 529102, 0752310402, 0752244233.(B) 0752310403. * Vând spa`iu comercial, 28 mp + concesiune 30 + Case, terenuri mp, Bucovina, pre` 45.000 euro cu * Vând teren ]n TVA.Telefon: Tulbureni spate ALFALAND, utilit[`i apropiate, 0231513362, 0752244233.(B) 12E/mp, 0740.227.442.(1133-1) * Dorohoi, 80 mp, modern (se pot vinde 40 * Vând 12 parcele a mp), pre` 430.000 RON cate 1000 mp fiecare, negociabil.Telefon: zona Alfa Land ,31/ 0231513362, 32,drum de acces de 4 0752244233.(B) m, zon[ deosebit[,se afl[ ]n vecin[tatea * Vând teren 4800 mp, cartierului rezidential Tulbureni, str. Alfa Land,utilita`i ]n Crizantemelor, imediata apropiere. intabulat, curent Pre`uri ]ncepand de la electric, p[dure la limita 30 euro/mp neg. Tel: propriet[`ii, certificat 0729063978, urbanism 2 locuinte 0729124687, p+m, pre` 11 0744634025.(T) euro/mp.Telefon: 0231.513362, * Vând teren,zona 0752244233.(B) Pu\kin, 500 mp,

* Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

Catamarasti-Deal, deschidere 40ml,.Pret 25euro/mp Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro /mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Zona str. T. Vladimirescu, 250 mp, 13 m deschidere, autoriza`ie construc`ie, pretabil sp[l[torie auto, spa`iu comercial, apartamente, pre` 160 euro/mp negociabil. Telefon 513362, 0752244233.(B)

* Vand teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,posibilitati de iaz,zona Agafton.Pret 7euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand casa cu mansarda in Botosani, 80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri,multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fantana, cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com.Ungur eni.Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 5700 mp,deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada. Pret 15euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720-800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren intravilan, loturi de 1800-1500mp in * Vand casa cu 4 Oraseni-Deal Pret camere+anexe,fântân[,10 10euro/mp negociabil 00mp teren in Tel.0741497829.(A) Cervicesti.Pret 100000 * Vand teren 1500mp, Ron negociabil.Tel. intravilan,deschidere 0741497829.(A) 20ml,zona Tulbureni Pret * Vand casa cu 5 25euro/mp camere,construita in 1996 Tel.0741497829.(A) din cârâmida si * Vand teren 1017mp, BCA,teren 5000mp,cu deschidere de 23 ml,in anexe gospodaresti,apa planul 2,toate utilitatile, curenta si centrala zona Cismea.pret 28 termica,loc.Vladeni euro/mp negociabil.Tel com.Corlateni 0741497829.(A) str.Principala. Pret 32000euro negociabil * Vand teren 500mp, Tel.0741497829.(A) deschidere de 20 ml, utilitatile la limita de * Vand teren 3100 mp, proprietate,in planul intravilan,deschidere 2,zona Cismea.Pret 12 30ml,in Brehuesti, euro/mp negociabil.Tel com.Vladeni.Pret 6 0741497829.(A) euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 773mp,in Hudum langa Metaxa, * Vand teren 900mp, deschidere 23ml Pret intabulat,deschidere 28euro/mp. Tel. 11ml,in zona Conrec. 0741497829.(A) Pret 55 euro/mp neg.Tel.0741497829.(A) * Vand teren 5000mp * Vand teren 5000mp in zona intrare Livada Cozinda Lebada Pret zona Lebada, deschidere 7euro/mp. Tel. 51ml la DN Botosani0741497829.(A) Iasi.Pret 21Euro/ mp negociabil. Tel. * Vand teren intravilan 0741497829.(A) 5.000mp,deschidere la * Vand teren 9850mp la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde iesire din Catamarastisi 2500 Pret 16euro/mp. Deal, deschidere 16,30 ml la sosea. Pret 10Euro Tel. 0741497829.(A) /mp negociabil Tel. * Vand casa cu 3 0741497829.(A) camere+anexa cu 2 * Vand terenuri suprafete camere,teren 4.000mp, la sosea,in sat Roma Pret 500mp,1000 mp(loc de casa), toate utilitatile,zona 20.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) ANL Cismea. Pret 31Euro negociabil Tel. * Vand teren 30.000 mp( 0741497829.(A) in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in * Vand teren 950mp in Botosani Pret70.000 Euro spate la Metaxa. Pret 8euro/mp negociabil. Tel negociabil. 0741497829.(A) Tel.0741497829.(A) * Vand teren 3.800 * Vand teren 6400mp, mp,deschidere 15ml, intravilan,deschidere curent electric,in 40ml in Curtesti Pret Catamarasti-Deal. Pret 7euro/mp neg. 16euro/mp. Tel. Tel.0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren 3064mp * Vand teren 7200mp, cu zona Rediu Pret 1,20 deschidere de 180 euro/mp Tel. ml,zona Hudum.Pret 25 0741497829.(A) euro/mp.Tel * Vand teren 5000mp in 0741497829.(A)

* Vand teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/ mp neg. Teren 15000mp in Curtesti,intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum,7200mp,deschide re dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani,deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton, com.Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1600 mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei, com Curtesti.Pret 15 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml, zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 35400 mp,deschidere de 135 ml,in Catamarasti Deal. Pret 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml, zona Hudum.Pret 16 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600mp, zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000mp, parcelabil in Curtesti. Pret 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel 0741497829.(A) * Vand teren in livada Curtesti loturi de 1200 mp.Pret 10 euro /mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 10800mp, zona Rediu Pret 4euro/ mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ,zona Pia`a


Publicitate Miercuri, 29 aprilie 2009 Mare,930mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp, 40 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 2500 mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren, zona CET,465mp+ construc`ie,30euro/mp si 5000mp la 6euro/ mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 9000 mp,zona CET, deschidere * V[nd teren,zona 40ml.Pre` 20euro/mp.Tel Bulevard,1000mp la 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând teren ,zona * Vând teren ,zona Baisa,plan1,8000mp, Stejarul ,7000mp, deschidere 40ml.Pre` parcelabil,deschidere 12euro/mp neg.Tel 22ml,plan1, 43000 0729082022.(N) euro.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona * Vând teren ,zona Calea Bulevard,plan1,20000 Na`ional[, 1100 mp,toate mp.Tel 0729062022.(N) utilit[`ile, la 200E/mp.Tel * Vând teren ,zona 0729062022.(N) T[tari,plan1,parcelabil, * Vând teren ,zona 5000mp.Pre` 45euro/ Cactus,1000 mp ,toate mp.Tel 0729062022.(N) utilit[`ile,pre` neg.Tel * Vând teren ,zona 0729082022.(N) Bucovina,13000mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` * Vând teren ,zona Ci\mea,3900mp,iaz. Pre`: 40euro/mp.Tel 100000euro.Tel 0729082022.(N) 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod * Vând teren 2000mp cu de Piatr[,la strad[, toate utilit[`ile \i cl[diri 2585mp, deschidere zoana Centrul vechi.Tel 14ml,acces la 0729082022.(N) canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` * Vând teren 750 cu 40euro/mp.Tel toate utilit[`ile \i 0729062022.(N) cl[diri,zona Rapsodia. Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` * Vând teren ,zona 2euro/mp.Tel Z[ice\ti,3 hectare planul1 0729062022.(N) la 4E/mp, deschidere 70ml.Tel * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 0729082022.(N) la 2,5E/mp, deschidere * Vând teren ,zona 30ml.Tel Z[ice\ti,2hectare planul1 0729082022.(N) la 5E/mp, deschidere 40ml.Tel * Vând teren agricol ]n 0729082022.(N) Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha. Tel * Vând teren ,zona 0729062022.(N) Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp, deschidere * Vând teren agricol ]n 30ml.Tel Br[ila,500 de ha, 2000euro/ha(intabulare,cf 0729082022.(N) ).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona * Vând teren ]n Z[ice\ti Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp. Tel ,37000mp, deschidere 0729082022.(N) 40ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 340 mp,toate * Vând teren 3700 utilit[`ile.Pre` mp,50ml deschidere, 200000euro.Tel 350euro/mp,zona Calea 0729082022.(N) Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 * Vând teren 300mp, mp,plan 2.Pre` 9euro/mp deschidere12ml,200 sau parcelabil.Tel euro/mp,zona Calea 0729082022.(N) Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona IRE cu * Vând teren ,zona 80mp.Pre` 100000 Luceaf[rul ,teren, 486 euro.Tel 0729062022.(N) mp,300euro/mp,toate utilit[`ile.Tel * Vând spa`iu 0729082022.(N) comercial,zona }. Traian, 84mp.Pre` 56000euro.Tel * Vând teren, zona 0729082022.(N) Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 * Vând spa`iu euro/mp.Tel comercial,zona 0, cu 0729082022.(N) 120mp.Pre` 2000 euro /mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Petrom Calea National[, * Vând spa`iu curent, gaz, apa, 110 comercial,zona Plus, euro/mp. Tel. 240mp.Pre` 10mild, 0729082022.(N) ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,100mp. Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Stadion, 147mp.Pre` 1200 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centrul Vechi,60mp. Pre` 1300euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona }. Traian,302mp.Pre` 850 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centru, 200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600 mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000 mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp, zona Gar[.Pre` 1200 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100mp,centrul vechi,

80mp teren,cram[. Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cl[dire 315 mp,centrul vechi. Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 072908202.(N) * Vând cas[ 100mp, zona 0,cu teren 300 mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro,se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 90000 euro .Tel 0729062022.(N)

euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

proprieta`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161)

* Vând garaj, zona Prim[verii, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie, din BCA pe teren proprietate, pre` 45.000 lei. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R)

* URGENT Zona Tatari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând case si vile \i 500 mp teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon: 0231514450, 0231514440, 0748281959.(R)

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vila P+M, termosistem la exterior, t^mplarie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* URGENT : 2 case locuibile cu 2500mp teren * Vând cas[ ]n aferent la 1Km de Boto\ani,zona central[ cu * Vând teren intravilan. Boto\ani.Pre` : 50.000 teren 930mp.Pre` euro/neg.Se pot vinde si Pre`uri negociabile. 140000euro neg.Tel separat.Tel.:529102, Rela`ii la telefon: 0729062022.(N) 0752310403, 0231514450, 0752310402. 0231514440, * Vând cas[,zona 0748281959.(R) C[t[m[r[\ti Deal, P+E, * Zona C[t[m[ra\ti 500mp teren. Pre` Deal, vila P+1, suprafata * Vând teren 50000euro.Tel construita la sol 120mp, extravilan. Pre`uri 0729062022.(N) teren aferent 915mp, negociabile. Rela`ii la finisaje superioare, acces telefon: 0231514440, * Vând cas[,zona utilita`i edilitare .Pre` 0231514450, Bulevard(100m),P+E,ct,t 165.000 euro. 0748281959.(R) ,ap[,canalizare, Tel.529102, 0752310403, foi\or,buc[t[rie de var[, * Zona Cucorani, casa 0752310402.(46) ; fântân[,400mp construi`i, locuibila , 60mp, cu teren 690mp.Pre` 320000 1500mp teren aferent * Zona industriala vila la euro neg.Tel ro\u, \i 1270mp teren .Pre` 65.000euro/neg. 0729062022.(N) Tel:529120, 0752310403, aferent .Pre` : 100.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310402(191) * Vând cas[,zona 0752310403, C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, * Zona Cucorani, casa 0752310402. (842v) ap[,canalizare,izola`ie locuibila, 70mp, cu exterioar[.Pre` 33000 * Zona industriala,vila 5800mp teren aferent. euro.Tel 0729062022.(N) Pre` 40.000euro/neg. Se P+M la ro\u, supraf. construita la sol 90mp, poate vinde si cu teren * Vând cas[,zona teren aferent 1100mp, mai putin . Tel:529120, C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, termosistem la exterior, 0752310403, ap[,canalizare,izola`ie CT, garaj si beci .Pre`: 0752310402(271) exterioar[,110 mp.Pre` 76.000euro/neg. Tel: 53000 euro. Tel * Zona Copalau, casa 529102, 0752310403, 0729062022.(N) P+1 din caramida, \i 0752310402. 1500mp teren aferent * Vând cas[ ]n Str. * Zona Comunei Corni, .Pre` 30.000euro/neg. Plopilor cu teren, spa`iu comercial si 6000 Tel: 529102, modern[. Pre`: 125.000 mp teren aferent .Pre` 0752310402, euro.Tel: 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403(92) 0729082022.(N) 0752310403, * OFERTA:Casa * Vând cas[ ]n Str. 0752310402.(831) locuibila, la 10Km de Victoria cu teren. * Zona Comunei Corni Botosani, Localitatea Pre`:71.000euro.Tel: casa locuibila si 800mp Brehuiesti , P+M ,cu 0729082022.(N) teren aferent .Pre` 80.000 anexe gospodaresti noi, * Vând cas[ ,zona lei/neg. Tel: 529102, acces utilitati edilitare C.DEAL,finisaje (inclusiv fosa septica) si 0752310403, moderne,p+1,izola`ie 0752310402. 3950mp teren aferent exterioar[,geam lemn ( livada si vie) * Zona Comunei Rachi`i, stratificat,195mp+500 imprejmuit cu gard nou casa locuibila \i 1150mp. mp de teren.Pre` .Pre` : 42.000euro /neg. Pre` :110.000 lei. Tel: 70000euro.Tel Tel: 529102, 529102, 0752310403, 0729062022.(N) 0752310403, 0752310402.(743) 0752310402.(fv) * Vând cas[ ,zona * Zona Costinesti Leorda Ci\mea,teren 500mp, * Zona Pod de Piatra, casa \i 1000mp teren casa 136mp,t,ct, ap[, vila P+1, suprafata aferent . Pre` 40.000lei gaz,izola`ie exterioar[, construita 180mp, teren /neg. Tel: 529102, tabla lindab.Pre`: aferent 750mp, noua, 0752310403, 92.000euro. Tel: finisaje superioare ,acces 0752310402.(265) 0729082022.(N) la toate utilita`ile edilitare .Pre` 150.000 euro/neg * Vând cas[ ]n Vorona * Vând cas[,Str. sau schimb cu ap cu 3 cu 2000mp teren aferent , Miori`a,1200mp pre` 35.000Euo/neg. Tel: teren,toate utilit[`ile. Pre` camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 529102, 0752310403, 900000ron.Tel 0752310403(185) 0752310402.(677) 0729082022.(N) * Zona A.N.L Bucovina, * Vând casa P+M in * Vând garaj, zona Hotel Rapsodia, intabulat, casa batraneasca si 778mp com. Stauceni cu teren aferent, deschidere 1000mp teren aferent, cu surs[ de energie la strada 36m, utilitati pre` 65.000 euro/neg. electric[ proprie, din edilitare la limita Tel: 529102, c[r[mid[, pre` 15.000

13

0752310403, 0752310402.(65) * Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare Pret 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp, anexe gospodare\ti si 711mp teren aferent ,in Botosani, zona industriala, acces utilitati edilitare Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren in supr, de 6900mp , 15cladiri anexe si o cladire industriala, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000 euor/neg .Tel :0752310402.(104) * Vand urgent ferma vegetala situata in zona limitrofa Botosani-Iasi .Supr.compacta de teren=120ha, \i o cladire P+1, cu Supr. constr. =400mp.Tel :0752310402.(105) * Zona Cismea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel putin 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Vand 2.211mp teren intravilan ,in Comuna Rachiti , front stradal 28.40m,acces apa curenta iluminat electric ,drum pietruit.Pret 10Euro/mp ,neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. .Tel : Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum langa METAXA , 772mp teren


Publicitate 14

Miercuri, 29 aprilie 2009

intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona Manastirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a cite 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Manastirea Doamnei , casa batraneasca \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euro-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pod de Piatra, 3750mp teren intravilan, acces toate utilita`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp.Se accepta si schimb cu apartament plus diferenta . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Savenilor, 700mp teren si anexa construita in 2006 .Pre` 35.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Puskin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona centrala, acces utilita`i edilitare . Pre` :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Lebada, 4600mp teren extravilan,

deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tatari, 650mp teren intravilan Pre` 6500euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona Tatari, 1400mp, teren intravilan .Pre` 20euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tulbureni, 4500mp teren intravilan .Pre` 15euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6500mp teren intravilan, front stradal 11m, acces utilitati edilitare, curent electric, gaz metan, apa curenta .Pre` 5euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 9500mp teren extravilan, deschidere 18m, utilita`i edilitare la 300m.Pre` 1euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 7100mp teren intravilan , deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Agafton, 6600mp, teren extravilan, front stradal 42m.Pre` 6euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND,

ANUN~ PUBLIC S.C. GINDA CENTER SRL, titular al planului PUD- Amenajare teras[ estival[ cu pavele, ]mprejmuire cu panouri transparente amplasat ]n Boto\ani Bd. Mihai Eminescu nr. 46, anun`[ publicul interesat c[ s-a elaborat prima versiune a planului/ programului sus-men`ionat \i s-a notificat Agen`ia pentru Protec`ia Mediului Boto\ani ]n vederea demar[rii procedurii de ob`inere a avizului de mediu conform HG 1076/2004. Prima versiune a planului poate fi consultat[ la Agen`ia pentru Protec`ia Mediului Boto\ani, B-dul Mihai Eminescu nr.44, jud. Boto\ani ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 08.00-16.00, \i la sediul titularului Bd. M.Eminescu nr. 46 ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8-16. Observa`iile publicului se primesc zilnic la sediul Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani, ]n termen de 18 zile de la data public[rii anun`ului.(1143-1)

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

12.326mp, pl II, deschidere 45m.Pre` :15euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

Avr[mescu, Col. V. Tomoroveanu \i Prim[verii, pre` 130-150200 eur/lun[. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0748281959.(R) 9 CUMP|R|RI * Zona Bucecea -Hu`ani, * Ofer spre ]nchiriere 2 * Închiriez apartament 3 3,5ha teren extravilan, acces utilit[`i edilitare.Pre` * Cump[r teren agricol. camere, Grivi`a, D, parter, spatii de depozitare a cite Tel. 0729062022 sau 100mp acces tir si rampa 4 euro/mp. Tel: 529102, CT, par`ial mobilat \i 0729082022.(N) de descarcare .Pre` 2.5 0752310403, utilat, 200 euro/lun[, 1 euro/mp/luna.Tel:529102, 0752310402.(374v) lun[ garan`ie. Telefon: * Cump[r apartament, 0752310403, 0231.513362, cas[,teren.Tel. * Vand 4700mp teren 0752310402.(663) 0752244233.(B) 0729062022 sau extravilan, front stradal 0729082022.(N) * Ofer spre inchiriere 22m cu 5euro/mp si * Inchiriez spatii comer100mp spa`iu comercial, 12.500mp teren extravilan * Cump[r garsoniere si ciale in zone centrale ,( parter de bloc in Boto\ani, front stradal 40m ,cu Unirii,Onicescu,C. apartamente .Ofer pre`ul 6euro/mp in Cucorani . Nationala,zona Mall). Tel. zona centrala. Pre` zonei . Tel: 529102, 500euro/luna, pretabil cabTel: 529102,0752310402, 0752310403, 0752310402. 0741497829.(A) inet medical, frizerie, 0752310403 (29) * Inchiriez apartament 3 * Cump[r cas[ locuibil[ birou etc. Tel: 529102, * URGENT.3loturi de camere,zona Stadion, cu teren aferent ]n 0752310403, 0752310402. teren intravilane a cate mobilat, CT, Pret 200 Botosani sau zone * Ofer spre inchiriere, ap 2500mp cu deschidere euro/luna. Tel limitrofe ,Ofer pre`ul cu 4C, zona ultracentrala, 35m Cucorani .Pre` 0741497829.(A) zonei Tel: 529102, et.3, nemobilat, CT .Pre` 52.000lei/lot/negTel : 0752310403, 0752310402. * Inchiriez garsoniera 250euro/luna/neg .Tel: 529102, 0752310402, confort 1,mobilata,zona * Cump[r teren 529102, 0752310403, 0752310403. C.Gane Pret 130 euro,trei 0752310402. intravilan,construibil cu * Zona Ora\eni Vale luni anticipat. acces la utilit[`i, edilitare * Ofer spre inchiriere ap 5000mp, teren extravilan, atât in Municipiul Tel.0741497829.(A) cu 2cam, par`ial mobilat, acces indirect la drum Boto\ani, cât \i ]n zonele * Ofer spre ]nchiriere CT, zona Calea Nationala asfaltat (plan II), limitrofe . Ofer pre`ul spa`iu comercial 80 mp, . Pre` :700lei/luna .Plata deschidere 20m. Pre` zonei ; Tel:529102, zona IRE.Tel: anticipata 3luni. Tel: 2euro/mp, neg Tel : 0752310403, 0729062022.(N) 529102, 0752310403, 529102, 0752310402, 0752310402. 0752310402. 0752310403 (237) * Ofer spre ]nchiriere ~NCHIRIERI spa`iu comercial 300 * Ofer spre inchiriere * Zona Stauceni mp,Calea Na`ional[. Tel: 3camere, baie si bucatarie, ,12.500mp, teren * }nchiriez apartament 3 0729062022.(N) acces separat la casa in extravilan acces indirect camere,et.1,CT,T,mobilat zona lini\tita, curte. Pre`: la drum asfaltat (plan II), si utilat,zona Primaverii* Ofer spre ]nchiriere 250euro/luna. Plata anticideschidere 20m.Pre` spa`iu comercial 120 \coala nr.13, avans 3 pata :3luni . Tel: 529102, 3euro/mp, neg.Tel : mp,zona Util.Tel: luni,200 euro luna. Tel: 0752310403, 0752310402. 529102, 0752310402, 0729062022.(N) 0729063978, 0729124687, 0752310403 (237) 0744634025.(T) * Ofer spre inchiriere * Ofer spre ]nchiriere spa`ii pentru sediu de * Zona, C[t[mara\ti spa`iu comercial 240 mp, * Închiriez apartament 2 birouri, 60mp respectiv Deal, intravilan, 1954mp camere zona Calea zona Plus, 10e/mp. Tel: 25mp, acces stradal, paracces utilitati edilitare, na`ional[, Unicat, 52 mp, 0729062022.(N) care in curte.Pre` la fa`a front stradal 20m.Pre` et.4, central[ termic[, * Ofer spre ]nchiriere hal[ locului Tel: 529102, 30euro/mp neg .Se vinde mobilat, utilat, aragaz, 0752310403, 0752310402. 5000mp+curte betonat[ si parcelat .Tel:529102, frigider, cuptor 10000mp, toate 0752310402, * Solicit pentru inchiriere microunde, ma\in[ de utilit[`ile,zona 0752310403. garsoniere, apartamente, sp[lat, condi`ii foarte bune, Industrial[,pre` neg.Tel case. Tel: 529102, pre` 220 u\or negociabil, o * Zona C[tam[ra\ti Deal, 0729082022.(N) 0752310403, 0752310402. lun[ garan`ie. Telefon: 1113mp teren intravilan, * }nchiriez garsonier[. 0231513362, acces utilita`i edilitare, Telefon: 0231514450, AUTO 0752244233.(B) deschidere, 15.6m.Pre` 0231514440, 0748281959 25.000euro .Tel:529102, * Închiriez apartament 3 * Vând tractor U.650. 0752310402, M+plug, bun[ camere, strada Marchian, * }nchiriez apartament 2 0752310403. func`ionare, 9500-11000 et.3, decomandat, CT, 1 camere, zona Bucovina, D, et. 3, s. 77 mp, CT, T, RON. Telefon: * Vand urgent in Brae\ti, lun[ garan`ie, modern, 0751.803.814. g+f, complet mobilat, recent renovat, mobil[ 10.000mp, teren (1097-8) utilat, pre` 250 euro/lun[. nou[, electrocasnice noi, extravilan, Pre` 3000 Telefon: 0231514450, pre` 350 euro, o lun[ euro/neg. Tel : 529102, V+NZ|RI 0231514440, 0748281959 garan`ie.Telefon: 0752310402, 0231513362, 0752310403 (41) * Vand scaun * }nchiriez apartament 3 0752244233.(B) stomatologic in buna stare camere, zona Grivi`a, et. * Oferta:Vand 6000 de functionare. Pret 3, D, nemobilat, pre` 250 * Închiriez apartament 2 mp, teren intravilan in negociabil. Telefon euro/lun[. Telefon: camere, Calea Na`ional[, zona Cismea.Pre` 0231514440, 0231514450, 0231514450, D, et 2, nemobilat, 150 5euro/mp neg.Tel: 0751966830.(R) 0748281959 euro/lun[, 2 luni avans. 529102, 0752310402, Telefon: 0231513362, 0752310403 (155) * Vand pianina in stare * }nchiriez apartament 2 0752244233.(B) foarte buna, marca Doina. camere, zona S[venilor, * Oferta : Zona Rachiti, Pret negociabil. Telefon Dimitrie Negreanu, Gen. * Închiriez apartament 2 10.000mp extravilan ,

Editor: Claudia ~U~UMAN

Editorialist: Lucian ALECSA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Monica AIONESEI Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

front stradal 14,7m . Pre` 50.000lei.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

camere, Calea Na`ional[, D, et 3, CT, mobilat \i utilat, 250 euro/lun[, 1lun[ avans, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

0231514450, 0751966830.(R)

PREST|RI SERVICII * BIROU DE CREDITE * Acord[m credite \i persoanelor cu venituri modeste; * Credite nevoi personale, imobiliare, ipotecare; * Credite pentru cump[rarea de locuin`e; * Credite auto, refinan`[ri; Telefon: 0231/514.450; 0751966830; 0748281959.(A)

=MATRIMONIALE * Pensionar, v[duv, f[r[ vicii sau obliga`ii, doresc s[ cunosc o doamn[ cu vârsta pân[ la 55 ani ]n vederea realiz[rii unei prietenii eventual c[s[torie. Telefon: 0752.885.036.(1142-1)

9 PIERDERI * Cantoriu Costel declar pierdute urm[toarele documente: 08150040815004; RO/07AC; 119215494-119215494; 7458264-7458264; 70299594-70299594; 70299596-70299596; 8654857-8654886; 4442506-4442507; 4442500-4442503; 4442492-4442495; 4442490-4442490; 4442509-4442509; 110558388-110558414; 110558386-110558386; 0476666-0476690; 0476692-0476694, apar`inând S.C.ALIANZ `IRIAC SA Boto\ani. Le declar nule.(1144-1)

ANGAJ|RI * Angajez personal pentru legumicultur[. Telefon: 0749.225.615.(1134-2) * S.C. angajeaz[ gestionar pentru complex comercial BONITEX (engros, produse alimentare \i b[uturi alcoolice). Rela`ii la telefon: 0742.343.511.(1140-2) * Bar Night Club Austria cauta dansatoare majore. Mancare, cazare la dispozitie. Castiguri: 5000-10000 euro/luna. Dati bip si sunam noi dupa ora 21. 004369910079722; 0768.682.741.(4)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Miercuri, 29 aprilie 2009

A fost g[sit[ ma\ina lui Andrei Hrebenciuc Poli`i\tii de la Furturi Auto din Capital[ au g[sit, ]n aceast[ diminea`[, ma\ina lui Andrei Hrebenciuc, furat[ ieri sear[, au declarat, pentru NewsIn, surse din Poli`ia Capitalei. Purt[torul de cuvânt al Poli`iei Capitalei, Cristian Ciocan, a confirmat c[ un BMW X6 a fost g[sit, ieri diminea`[, \i c[, ]n prezent, se desf[\oar[ cercet[ri. Potrivit surselor NewsIn,

Mediul contribuie la cre\terea precoce a sânilor Din cauza factorilor de mediu care favorizeaz[ secre`ia hormonilor responsabili cu maturizarea fizic[, fetelor le cresc sânii mai repede, chiar dac[ nu se afl[ la pubertate, se precizeaz[ ]ntr-un studiu realizat de c[tre Departamentul Danez pentru Cre\tere \i Reproducere. „Aceste substan`e sunt prezente nu numai ]n atmosfer[, ci \i ]n unele cosmetice, alimente sau vopsele“, spune Lise Aksglæde, unul dintre autorii raportului. Acesta consider[ c[ cele mai nocive sunt parabenul \i phthalatul, dou[ substan`e care sunt considerate responsabile \i de apari`ia cancerului la sân. „

ma\ina a fost g[sit[ ]n Sectorul 5. Poli`a are un cerc de suspec`i ]n cazul acestui furt. Potrivit unor surse, ma\ina a fost furat[ ]n momentul ]n care Andrei Hrebenciuc a parcat ]n fa`a unui imobil din Sectorul 1 \i a coborât s[ deschid[ por`ile. Poli`i\tii spun c[ Hrebenciuc a l[sat ma\ina pornit[, gre\eal[ de care ho`ul a profitat. Practic, ho`ul s-a urcat \i a demarat ]n tromb[. „

Alin Coco\, fiul omului de afaceri Dorin Coco\ \i fiul vitreg al actualului ministru al Turismului, Elena Udrea, a fost scos de sub urm[rire penal[, ieri, anun`[ Mediafax. Alin Coco\ era urm[rit penal pentru ucidere din culp[, dup[ ce a fost implicat ]ntr-un ac-

Andreea Marin B[nic[ (foto) ajunge ]n ora\ul copil[riei (Roman) ]n cursul zilei de mâine, aceast[ vizit[ fiind inclus[ ]n campania "Cite\te cu mine", un proiect al Blocului Na`ional Sindical \i al Policy Center Roma & Minorities. Cu aceast[ ocazie, Andreea Marin B[nic[ va vizita \coala ]n care a ]nv[`at, adic[ |coala nr. 7, unde se va ]ntâlni cu aproximativ 160 de elevi. Andreea Marin B[nic[ va intra ]n fiecare clas[ \i le va d[rui copiilor c[r`i \i dulciuri. }n plus, biblioteca \colii va primi c[r`i semnate de vedete precum: Gabriela Vrânceanu Firea, Andreea Raicu, Dan Bittman, |tefan B[nic[ Jr., Virgil Iantu, Cârcota\ii sau Grupul Divertis. „

E Berbec S-ar putea s[ fi`i nevoit s[ lua`i o decizie dificil[ cu privire la asocierea ]ntr-o afacere. Sfaturile unei persoane cu experien`[ v[ ajut[ s[ ]n`elege`i c[ avantajele financiare nu justific[ timpul pierdut. Ar fi bine s[ v[ ocupa`i mai mult de partenerul de via`[ \i de familie. V[ da`i seama c[ o femeie din anturaj v[ invidiaz[. Nu este recomandabil s[ provoca`i o discu`ie. Ar fi bine s[ da`i dovad[ de mai mult[ discre`ie. Odihni`i-v[ mai mult, dac[ vre`i s[ nu ave`i probleme de s[n[tate.

G Gemeni

cident soldat cu moartea a dou[ persoane anul trecut, pe DN 1. }n urma accidentului de anul trecut, o femeie ]ns[rcinat[ \i fiica acesteia, ]n vârst[ de doi ani, \i-au pierdut via`a. Cel[lalt \ofer implicat ]n acela\i accident a fost trimis ]n judecat[ pentru ucidere din cul-

p[. Magistra`ii Cur`ii de Apel Ploie\ti au decis \i ne]nceperea urm[ririi penale ]mpotriva lui Alin Coco\ pentru v[t[mare corporal[ din culp[, pe motiv c[ cel[lalt \ofer implicat ]n accident nu a formulat plângere penal[ prealabil[ ]n acest sens. „

O \oferi`[ a intrat cu ma\ina ]n gardul Guvernului O \oferi`[ a pierdut controlul volanului \i a intrat ]n gardul Palatului Victoria. Nici cea care se afla la volan \i nici pasagerul din dreapta nu au fost r[ni`i. Ma\ina venea dinspre bulevardul Lasc[r Catargiu \i se ]ndrepta spre pia`a Charles de Gaulle. }n intersec`ia de la Pia`a Victoriei, femeia a pierdut controlul ma\inii \i a intrat ]n gardul Guvernului, d[râmând o parte etilotestul, iar rezultatul a fost \i va trebui s[ suporte repara`ia din el. |oferi`a a fost testat[ cu zero. Ea se va alege cu amend[ gardului. „

Andreea Marin B[nic[, ]n vizit[ la \coala la care a ]nv[`at

Horoscop

F Taur

Fiul vitreg al Elenei Udrea, scos de sub urm[rire penal[

Miercuri, 29 aprilie

06.15 - 07.00 |tirile Tele'M (r) 07.00 - 09.00 Tele M'atinal (d), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista presei & Calendarul zilei, Horoscop 09.40 - 10.30 Boto\anii ]n direct! (r) 10.40 - 11.30 Agenda economic[ (r) 11.30 - 13.30 Taverna lu’ Radu (r) 13.30 - 14.00 Videoclipuri 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (d) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Lec`ia de s[n[tate (r) 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Martor Incomod (d), realizator Sergiu B[l[\c[u.

18.00 - 18.45 |tirile Tele'M , Sport, Meteo (d) 18.45 - 19.30 Reporter Tele'M (r) 19.30 - 20.00 Teleshoping 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 22.00 Interviul s[pt[mânii (r) 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.30 - 00.00 Taverna lui Radu (d), emisiune de divertisment realizat[ de Cristian Cost[chel . 00.00 - 01.00 Videoclipuri 01.00 - 01.45 |tirile Tele'M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M'atinal (r) 04.15 - 05.15 Boto\anii ]n direct! (r) 05.15 - 06.15 Martor Incomod (r)

15

cump[ra`i un obiect de valoare. Cel mai bine ar fi s[ a\tepta`i pân[ când ve`i sta mai bine cu banii.

K Balan]\ Inten`iona`i s[ v[ asuma`i mai multe responsabilit[`i la serviciu, dar v[ teme`i c[ \eful nu va fi de acord. Rela`iile cu colegii de serviciu se anun`a tensionate. Stabili`iv[ clar priorit[`ile!

L Scorpion Sunte`i ]ntr-o form[ intelectual[ bun[, care v[ influen`eaz[ favorabil rela`iile cu cei din jur. Este o zi bun[ pentru ]ntâlniri cu prietenii. Spre sear[, ]ncasa`i o sum[ important[ de pe urma unei afaceri.

M S\get\tor

Rela`iile cu partenerul de via`[ \i cu prietenii sunt excelente. Nu alerga`i dup[ câ\tiguri u\oare! Dup[amiaz[ petrece`i momente pl[cute ]n compania celor dragi. Nu ]ncerca`i s[ v[ impune`i punctul de vedere!

}ncrederea ]n for`ele proprii \i spiritul de ini`iativ[ v[ ajut[ ]n tot ce face`i. Dup[-amiaza v[ ocupa`i de problemele partenerului de via`[. Nu neglija`i odihna!

H Rac

N Capricorn

Primi`i un cadou cu valoare sentimental[ deosebit[. S-ar putea s[ primi`i \i de la serviciu o important[ sum[ de bani. Nu sunt recomandate c[l[toriile ]n interes personal. S-ar putea s[ cheltui`i prea mult \i s[ v[ certa`i cu partenerul de via`[.

Diminea`a, o rud[ mai ]n vârst[ v[ ajut[ cu bani \i v[ red[ ]ncrederea ]n for`ele proprii. Dup[-amiaz[ v[ schimba`i planurile ]n leg[tur[ cu o c[l[torie. Partenerul de via`[ v[ ajut[ s[ demara`i o afacere.

O V\rs\tor Din cauza ideilor mai neobi\nuite pe care le ave`i azi, rela`iile cu prietenii pot avea de suferit. Dup[-amiaza afla`i c[ trebuie s[ pleca`i ]ntr-o delega`ie. Nu este cazul s[ v[ enerva`i, pentru c[ ve`i avea numai de câ\tigat.

I Leu

Diminea`a sunte`i nevoit s[ lua`i o decizie dificil[: vi se propune o colaborare avantajoas[, dar partenerul de via`[ nu este de acord s[ munci`i ]n plus. Gândi`i-v[ bine ]nainte s[ lua`i o hot[râre! P Pe[ti Demara`i o activitate original[, J Fecioar\ cu care ve`i avea succes. V[ Reu\i`i s[ termina`i cu bine o recomand[m s[ fi`i consecvent \i activitate important[. S-ar putea s[ s[ accepta`i ajutorul unui prieten. g[si`i cu greu solu`ii la problemele V[ sf[tuim s[ fi`i mai comunicativ familiei. Nu este momentul s[ \i mai flexibil.

Bancul zilei ANIMALELE }N VACAN~{ La gr[dina zoologic[, animalele discut[ despre venirea vacan`ei: - Spune-mi giraf[, unde pleci tu ]n vacan`[? - Ei bine, eu am un gât lung, so`ia mea are gâtul lung \i copiii mei la fel au gâtul lung. |i cum nu ne place s[ ie\im ]n eviden`[, vom merge ]n Africa, acolo unde sunt \i alte girafe. - Dar tu, ursule polar, tu unde

mergi? - P[i eu am o blan[ groas[, so`ia mea la fel are blan[ groas[ \i copiii mei la fel au blan[ groas[. |i cum nu ne place s[ ie\im ]n eviden`[ vom merge la Polul Nord, acolo unde sunt \i al`i ur\i polari. - Dar tu, crocodilule, unde mergi? - Ei bine, eu am o gur[ mare, so`ia mea are gur[ mare \i copiii mei au \i ei gur[ mare, \i cum nu ne place s[ ie\im ]n eviden`[ vom merge ]n Oltenia.

O RE~ET{ PE ZI MÂNCARE REGAL{ DIN |UNC{ |I OU{ Ingrediente: 500 g \unc[ de Praga sau cârn[ciori tra\i la tigaie t[ia`i cuburi, 230 grame spanac m[run`it congelat, scurs \i uscat, 1 baghet[ fran`uzeasc[ t[iat[ ]n cuburi de 3 cm, 12 ro\ii cherry t[iate pe jum[tate, 230 g brânz[ Ceddar ras[, 8 ou[, o linguri`[ mu\tar uscat, 1/4 linguri`[ piper, 1 can[ lapte. Mod de preparare: }ncinge`i cuptorul la 180 de grade Celsius.

Unge`i o tav[ cu unt, a\eza`i un strat de crutoane, un strat de \unc[ sau cârn[ciori, un strat de spanac, apoi ro\iile \i deasupra brânz[ ras[. }ntr-un bol amesteca`i ou[le cu mu\tar, piper \i lapte, turna`i deasupra straturilor \i da`i la cuptor pentru 30-40 de minute.


CMYK

Eveniment 16

Miercuri, 29 aprilie 2009

Furt de ap[ la... o unitate medico-social[ Printre ho`ii de ap[ se num[r[ dou[ persoane juridice cu notorietate ]n jude`ul nostru. Astfel, potrivit datelor Apa Grup, ]n urma controalelor efectuate pentru depistarea furturilor de ap[, s-a descoperit c[ unul dintre ho`i era chiar o unitate ce apar`ine Consiliului Jude`ean, ac`ionarul majoritar al furnizorului de ap[-canal.

UTILE

Cu alte cuvinte, institu`ia Consiliului Jude`ean a ajuns „s[\i fure singur[ c[ciula”, un spital furând ap[ de la firma care distribuie produsul. „La unitatea medical[ din Fl[mânzi am descoperit un bypass. Asta ]nseamn[ c[ o anumit[ perioad[, unitatea a consumat ap[ f[r[ s[ pl[teasc[. Vom analiza cu aten`ie cum de s-a ]ntâmplat a\a ceva la o institu`ie bugetar[ \i cine se face vinovat de realizarea bypass-ului. Nu cred c[ reprezentan`ii Consiliului Jude`ean ar avea cum s[ afle despre o astfel de lucrare f[cut[ la o unitate din jude`, cu toate c[ este ]n subordinea lor”, a declarat Maricel Georgescu, directorul Apa Grup. Dan Miulescu, managerul Unit[`ii de Asisten`[ MedicoSocial[ Nicolae B[lcescu, a spus

4,2290 lei

c[ spitalul pe care ]l conduce va pl[ti apa consumat[. „Firma de construc`ii care a realizat lucr[rile de reabilitare, a f[cut \i acest bran\ament numit de reprezentan`ii Apa Grup bypass. Nu \tiu de ce a fost f[cut \i pentru ce motiv. Noi a\tept[m acum s[ ne fie f[cut[ factura de c[tre Apa Grup \i vom achita contravaloarea deoarece este vorba despre o rela`ie dintre dou[ institu`ii publice”, a spus doctorul Miulescu. Acela\i r[spuns l-au primit \i reprezentan`ii Apa Grup, ]ns[ nu i-a mul`umit. „Ancheta continu[ ]n acest caz, deoarece nimeni nu face pentru altcineva un bypass decât dac[ i se cere. Nu putem s[ credem c[ firma care a reabilitat cl[direa de la Fl[mânzi a f[cut din propria ini`iativ[ acel bypass sau c[ reprezentantul nostru ]n teritoriu chiar nu a \tiut nimic despre acest furt grosolan de ap[. Ne a\teptam ca a\a ceva s[ g[sim ]n alte locuri, la agen`i economici la care aveam b[nuieli de mai

3,2476 lei

mult timp c[ ar avea a\a ceva, dar cu toate acestea, am descoperit la o institu`ie a statului”, a spus un reprezentant al furnizorului de ap[. Surse din cadrul Apa Grup ne-au declarat c[ se b[nuie\te c[ o parte din apa furat[ prin bypass-ul de la unitatea medical[ din Fl[mânzi era utilizat[ ]n scopuri personale de diver\i reprezentan`i ai institu`iei.

Un alt caz ]n care reprezentan`ii Apa Grup au descoperit c[ s-a furat ap[ este cel al hotelului Rare\, din Centrul Vechi al municipiului. Maricel Georgescu, directorul furnizorului de ap[canal, a spus c[ despre acest caz nu poate s[ ofere informa`ii deoarece ancheta nu este finalizat[. Surse din cadrul Apa Grup ne-au spus c[ la Hotelul Rare\ sa descoperit un apometru defect.

„Acolo era rupt sigiliul \i pus un altul pe care nu l-am reg[sit ]n baza noastr[ de date. Indexul era dat peste cap, totul era r[v[\it. S-au consumat cantit[`i de ap[ destul de importante, cu toate c[ gradul de ocupare al hotelului este mic, ap[ tot s-a folosit, cel pu`in la buc[t[rie, iar la buc[t[ria unui hotel se consum[ ap[ mult[”, ne-au declarat sursele din Apa Grup. |i ]n cazul hotelului Rare\ urmeaz[ a se efectua o analiz[ am[nun`it[ privind estimarea cantit[`ilor de ap[ utilizate f[r[ plat[. Reprezentan`ii Apa Grup nu exclud ca pe viitor s[ impun[ agen`ilor economici \i institu`iilor statului montarea unor apometre de ultim[ genera`ie care utilizeaz[ un card ]n vederea distribuirii apei \i care asigur[ furnizarea apei doar ]n func`ie de cantitatea comandat[ la ]nceput de lun[, urmând a fi suplimentat[ ]n func`ie de necesitate. (Bogdan Caliniuc)

Ziua: 240C

Noaptea: 70C

HOTEL CU APOMETRUL CARE NU }NREGISTREAZ{

Vaccin gratuit doar pe hârtie Gravidele care au RH negativ, sunt nevoite s[ ]\i procure din banii lor vaccinul care le d[ \ansa s[ nasc[ bebelu\i s[n[to\i. Pentru c[ Ministerul S[n[t[`ii nu a alocat ]nc[ niciun leu pentru programul prin care femeile cu RH negativ primeau gratuit acest vaccin, medicii Maternit[`ii din Boto\ani au cerut viitoarelor mame s[ \i-l procure singure. Din luna ianuarie \i pân[ acum, femeile gravide au trebuit s[ cumpere vaccinul de pe pia`a liber[ \i s[ pl[teasc[ aproximativ 500 lei pentru acesta. „Acest vaccin se cump[r[ acum de gravide. Pân[ acum se acorda printrun program, gratuit, ]ns[ anul acesta nu am mai primit. Spitalul nu are de unde s[ dea bani pe acest produs, ]n condi`iile ]n care avem datorii \i abia ne descurc[m. Dac[ ar fi fost o necesitate urgent[, am fi alocat bani, ]ns[ el este acum un moft \i gata cu mofturile”, a declarat dr. Maria Olaru, directorul Spitalului

de Obstetric[ \i Ginecologie din Boto\ani. Pân[ ]n luna ianuarie, acest vaccin se acorda gratuit printr-un program derulat de Ministerul S[n[t[`ii. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ spun c[ deocamdat[ nu s-a primit niciun leu de la minister pentru aceste programe, ]ns[ imediat ce vor fi alocate sumele necesare, m[micile care au RH negativ vor primi din nou vaccinul gratuit. „Nu au venit banii pe programele de s[n[tate. Când vor veni banii, femeile ]ns[rcinate vor putea achizi`iona acest vaccin gratuit, prin spital”, a spus Lidia Onofrei, purt[torul de cuvânt al DSP. Potrivit reprezentan`ilor Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie, aproximativ 5% dintre femeile ]ns[rcinate au RH negativ. Acest vaccin se administreaz[ pacientelor care sunt la prima na\tere \i au Rh negativ, iar partenerii Rh pozitiv. Medicii spun c[ ]n cazul primei sarcini la femeile cu RH negativ complica`iile pot s[ nu apar[. Administrarea acestui vaccin are ]ns[ rolul s[ fereasc[ gravida aflat[ la a doua sarcin[ de riscul respingerii f[tului de c[tre organism sau na\terea unui copil cu anemie. Doza trebuie administrat[ imediat dup[ ce femeia a n[scut, ]n termen de 36 ore. (L[cr[mioara Lupa\cu)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 29 M Sfin`ii 9 Mucenici din Cizic; Cuv. Mnemon M[rturisitorul, f[c[torul de minuni (Dezlegare la pe\te) 30 J Sf. Ap. Iacob, fratele Sf. Ap. Ioan Evanghelistul, fiii lui Zevedeu; Sf. Donat

Evenimentul de Botosani nr.1318  

Ziarul orasului tau!