Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 89 (1310) • Vineri, 17 aprilie 2009 • 16 pagini + Ghid TV

Val de reclama`ii ]mpotriva firmei care blocheaz[ ro`ile autoturismelor Pagina 16

Trei b[ie`ei ]\i ]ntind mânu`ele spre Dumnezeu Marian, Iulian \i Claudiu, trei b[ie`ei cu vise mari a\teapt[ al[turi de p[rin`ii lor... lumin[. A\teapt[ ca inima cuiva s[ se ]mbuneze ]ntr-atât ]ncât s[ nu fie l[sa`i s[ ajung[ ]n strad[. Forfot[ pe str[zi, prin magazine, ]n buc[t[rii, totul pentru a s[rb[tori }nvierea Domnului cu o mas[ ]mbel\ugat[. Doar la familia Mihai nu-i nici un semn de s[rb[toare. }ntr-o camer[ ]n care se ]nghesuie cinci suflete, masa va fi de Pa\ti doar un obiect de mobilier nefolositor, f[r[ ou[ ro\ii, cozonac, pasc[, miel sau alte bucate pe care tot românul le g[te\te ]n a\teptarea ]nvierii. Abia vor avea ce mânca ]n zilele de Pa\ti...

Pagina 8

Schimb[ri de ultim moment pentru func`iile de vicepre\edinte CJ \i subprefect

PRODUSUL S{PT{M@NII Piept cu os congelat (1 kg.) - 7,99 lei

Social democra`ii vin iar cu surprize. Ace\tia au decis schimb[ri de ultim moment pe dou[ func`ii importante care le revin ]n administra`ia local[. Violeta Teslaru a renun`at la func`ia de vicepre\edinte de Consiliu Jude`ean, iar ]n locul acesteia a fost numit Constantin Manolache. De\i s-a chinuit timp de mai bine de dou[ luni s[ devin[ subprefect, Vasile Halasanu \i-a v[zut visul spulberat de membrii Comitetului executiv jude`ean al PSD. Ace\tia au decis ]nlocuirea lui Halasanu cu Paul Popa, pentru cel de-al doilea scaun de subprefect.

Pagina 3

Dosar penal din cauza adrenalinei Pagina 2


Eveniment 2

Vineri, 17 aprilie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Obamismul balcanic Dup[ ce-a ajuns pre\edintele SUA, Barak Obama a devenit un fel de model politic, nu pentru faptul c-ar fi schimbat radical discursul politic cu care ne ]nv[`aser[ ceilal`i pre\edin`i americani, ci mai mult pentru faptul ca reu\it s[ proiecteze ]n mentalul american un alt tip de conduc[tor, mult mai popular \i mai relaxat ]n gândire. }l avantajeaz[ \i faptul c[ vine dup[ un pre\edinte \ters. Un alt aspect esen`ial, alegerea lui a marcat maturizarea democra`iei, eliminarea prejudec[`ilor ]n exprimarea voin`ei populare. Acum orice politician, din orice col` al lumii, ]ncearc[ s[-l imit[, s[-\i ]mp[neze discursul cu dou[ trei propozi`ii de-ale sale. Nu-i lucru foarte primejdios, ]ns[ aceste flash-uri, cu miros de plagiat, indiferent ]n ce context sunt folosite, se pot ]ntoarce ca un bumerang ]mpotriva politicianului care le practic[, pot fi privite ca un act de superficialitate, mai grav e c[ politicianul poate fi asimilat unui papagal, unui individ lipsit de personalitate \i consisten`[ politic[. Sincer, acum lumea politic[ de pretutindeni are dou[ modele; unul este Barack Obama, despre care am f[cut vorbire, cel[lalt este Vladimir Putin, care este privit ca un tip cu mân[ de fier \i cu apuc[turi vulpe\ti. Nici nu apucase bine pre\edintele american s[ se instaleze ]n fotoliul de la Cas[ Alb[, subit partidele noastre anun`au cu surle \i trâmbi`e c[ ar avea ]n culise câte un „Obama”, drept surpriz[ pentru cursa preziden`ialele din toamn[. Primul care a ie\it ]n fa`[ cu acest anun` a fost pre\edintele de onoare al PSD-ulu, Ion Iliescu. Atunci toat[ presa s-a gândit la Marean Vangheli, bine]n`eles, asem[nându-i pe cei doi doar la nuan`a pielii. |i liberalii au venit cu un anun` identic, alegerile din partid l-au scos ]n fa`[ pe Crin Antonescu. Acesta a \i mu\cat la instalare din discursul lui Barack Obama, efectul asupra celor prezen`i ]n sal[ a fost unul minor, ]n schimb câ`iva oameni din pres[ l-au gonflabilizat pe la câteva emisiuni ale Antenelor pân[ a f[cut fâs. Eu cred c[ liberalul ar avea mai mult de câ\tigat dac[ \i-ar exprima propriile idei, \i apoi, orice discurs de „export” atins de o gândire balcanic[ d[ na\tere unui melanj urât mirositor. Dinu Patriciu ne propune un principe de „Obama”, ]l scoate la ramp[ pe Radu Duda, nimeni altul decât ginerele Regelui Mihai. Cred c[ acestor pârâ`i liberali le st[ ]n caracter s[ compromit[ definitiv monarhia, v[ aduce`i aminte de inten`ia lui Radu Câmpeanu ]n 1992 de a-l propune pe ]nsu\i Regele Mihai pentru fotoliu de pre\edinte. Unde dai \i unde crap[!

Dosar penal din cauza adrenalinei Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au descoperit miercuri, ]n Punctul de Trecere Racov[`, 50 de fiole de adrenalin[ ]n bagajele unui b[rbat care dorea s[ intre ]n România. Astfel, lui Doru S., ]n vârst[ de 43 de ani, i s-a ]ntocmit dosar penal pentru s[vâr\irea infrac`iunii de tentativ[ de introducere ]n `ar[ de substan`e interzise. B[rbatul s-a prezentat la Punctul de trecere a frontierei la volanul unui autovehicul marca Dacia, ]nmatriculat ]n România. La controlul efectuat de c[tre echipa mixt[ format[ din poli`i\tii de frontier[ \i lucr[torii vamali, cet[`eanul român a declarat c[ are ]n autoturismul personal 50 fiole a câte un ml de adrenalin[. Doru S. a precizat poli`i\tilor de frontier[ c[ a achi- urma s[ o distribuie unui medic m[cheni, f[r[ a \ti c[ aceast[ zi`ionat substan`a din Ucraina \i stomatolog din localitatea Di- substan`[ este inclus[ pe lista

De`inu`i liberi ]n zilele de Pa\te Pentru c[ s[rb[torile de Pa\te reprezint[ pentru fiecare cre\tin un prilej de a respecta tradi`ia \i de a-i bucura pe cei apropia`i, conducerea Penitenciarului de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani ]i r[spl[te\te pe de`inu`ii care au avut un comportament irepro\abil prin acordarea de ]nvoiri. De altfel, emo`iile prilejuite de Sfintele S[rb[tori se vor resim`i \i ]n alt mod ]n Penitenciarul Boto\ani, unde, ]n aceste zile, se desf[\oar[ activit[`i ]n scopul ]n`elegerii semnifica`iilor spirituale \i cinstirii S[rb[torilor Cre\tine. De`inu`ii au posibilitatea s[ se spovedeasc[ \i s[ participe la slujbele de la Capela unit[`ii, iar prin intermediul studioului TV cu circuit ]nchis vor putea urm[ri ]n direct emisiuni cu

tematic[ pascal[, slujbe religioase oficiate de c[tre preotul capelan al unit[`ii. Cei mai bucuro\i de`inu`i de Pa\te vor fi cei care au ob`inut permisiunea de fi al[turi de familii. Astfel, o persoan[ privat[ de libertate va petrece o zi al[turi de cei dragi, iar opt persoane beneficiaz[ de aceast[ recompens[ pentru o perioad[ de trei zile. Nici cei care au r[mas ]ntre pere`ii celulelor nu se vor putea plânge c[ nu simt o schimbare ]n perioada s[rb[torilor. „De pe masa persoanelor private de libertate nu vor lipsi alimentele specifice Pa\telui, suplimentul de hran[ pentru zile festive constând ]n elemente tradi`ionale române\ti, cozonac, pot beneficia \i de câte un pachet dariu, directorul adjunct al Peniou[ ro\ii, friptur[. De asemenea, suplimentar, din partea fami- tenciarului de Maxim[ Siguran]n perioada 13-26 aprilie, mai liilor”, a declarat Cristina Liva- `[ Boto\ani. (D.R.)

Infrac`ional... pe scurt AUTOTURISM CU ~IG{RI DE CONTRABAND{ ABANDONAT LÂNG{ P{DURE Cu gândul la f[cutul banilor a fost un cet[`ean din Republica Moldova, care a vrut s[ introduc[ ]n jude`, duminic[ sear[, prin vama St^nca,198 pachete de `ig[ri cu ajutorul autoturismului s[u marca Ford Focus. Pentru c[ s-a sim`it cu musca pe c[ciul[, b[rbatul a refuzat s[ opreasc[ la semnalul poli`i\tilor de frontier[, continuându-\i drumul pe DN 24 C, poli`i\tii pornind ]n urm[rirea acestuia pe o distan`[ de aproximativ 25 de kilometri. Autoturismul a

fost g[sit abandonat ]n apropierea p[durii Drislea, comuna Tru\e\ti, b[rbatul f[cându-se nev[zut prin p[dure. Dup[ cinci ore, b[rbatul s-a ]ntors la fa`a locului, fiind prins \i condus la sediul Sectorului Poli`iei Frontiere pentru cercet[ri. ~ig[rile aflate ]n autoturism au fost confiscate, iar conduc[torul auto a fost sanc`ionat contraven`ional. Miercuri diminea`[, ]n jurul orei 11.00, moldoveanul a fost depistat la vama Stânca, pe sensul de ie\ire din România, poli`i\tii din ora\ul |tef[ne\ti sanc`ionându-l conform O.U.G. 195/2002, pentru faptul c[ nu a oprit la semnalul poli`i\tilor. „Totodat[, s-a dispus m[sura complementar[ de re`inere a

substan`elor interzise. „}n urma celor descoperite, cet[`eanului i s-a ]ntocmit dosar penal pentru s[vâr\irea infrac`iunii de tentativ[ de introducere ]n `ar[ de substan`e interzise, ]nregistrat la Parchetul de pe lâng[ Judec[toria Dorohoi, cercet[rile urmând a fi continuate de c[tre ofi`eri din cadrul Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani. Despre acest caz va fi informat[ \i Agen`ia Na`ional[ Antidoping, substan`a fiind transmis[ c[tre un laborator specializat din cadrul Agen`iei. Persoana este cercetat[ ]n stare de libertate”, a declarat subinspector Minodora R[cnea, purt[tor de cuvânt ]n cadrul Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani. (D.R.)

permisului de conducere ]n vederea suspend[rii dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioad[ de 30 zile”, a precizat Manuela Ieremie, purt[torul de cu-vânt al IPJ Boto\ani. „

SUTE DE LITRI DE ALCOOL F{R{ ACTE DE PROVENIEN~{ }naintea Pa\telui, unii boto\[neni ]ncearc[ s[ dea lovitura, prin vânzarea la negru a unor cantit[`i mari de `ig[ri sau alcool. Numai c[, pân[ la plasarea m[rfii pe pia`[, ace\tia au uneori de str[b[tut distan`e mari cu autoturismele, riscând

s[ fie depista`i transportând bunurile respective. De ghinion a fost lovit Romic[ B., de 53 de ani, din municipiul Boto\ani, care a fost oprit de poli`i\ti miercuri, ]n jurul orei 19.00, pe DE 58, pe raza localit[`ii Baisa. }n autoturismul s[u a fost g[sit[ o cantitate de 480 de litri de alcool, de provenien`[ Polonia, ambalat ]n PET-uri de un litru, \oferul neavând documente legale de provenien`[ a acestora. „Fa`[ de B. Romic[ s-a dispus sanc`ionarea contraven`ional[ conform Legii nr. 12/1990 care reglementeaz[ activit[`ile comerciale ilicite \i confiscarea ]ntregii cantit[`i de alcool”, a declarat Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani. „

Angaj[ri la Penitenciarul Boto\ani Penitenciarul de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani organizeaz[ concurs pentru ocuparea a 30 de posturi de agen`i. Toate posturile vacante sunt destinate tinerilor cu studii medii, cei 30 de agen`i urmând s[ lucreze ]n sectorul opera`ional. Mai exact, zece posturi sunt pentru ]ncadrarea de agen`i ]n grupa de interven`ie, iar alte 20 de posturi, dintre care cinci rezervate pentru femei, pentru agen`i supraveghere \i escortare. De asemenea, Penitenciarul Boto\ani a mai scos la concurs \i un post de asistent medical

pentru cabinetul din unitatea proprie. „Condi`iile de angajare vizeaz[ studii medii, examenul medical, examenul psihologic, condi`iile de ]n[l`ime \i apoi proba scris[. Cei care doresc s[ lucreze ]n aceast[ structur[ trebuie s[ ]ndeplineasc[ criteriile, s[ treac[ probele eliminatorii \i s[ `in[ cont c[ vor lucra ]n condi`ii de stres \i de risc. Dosarele pentru aceste posturi pot fi depuse pân[ ]n data de 5 mai”, a declarat Cristina Livadariu, directorul adjunct al Penitenciarul de Maxim[ Siguran`[. (D.R.)


Eveniment Vineri, 17 aprilie 2009

3

Schimb[ri de ultim moment pentru func`iile de vicepre\edinte CJ \i subprefect Social democra`ii vin iar cu surprize. Ace\tia au decis schimb[ri de ultim moment pe dou[ func`ii importante care le revin ]n administra`ia local[. Violeta Teslaru a renun`at la func`ia de vicepre\edinte de Consiliu Jude`ean, iar ]n locul acesteia a fost numit Constantin Manolache. Mai mult, de\i s-a chinuit timp de mai bine de dou[ luni s[ devin[ subprefect, visul lui Vasile Halasanu a fost spulberat de membrii Comitetului executiv jude`ean al PSD. Ace\tia au decis ]nlocuirea lui Halasanu cu Paul Popa, pentru cel de-al doilea scaun de subprefect. Eforturile depuse de social democratul Vasile Halasanu pentru a deveni subprefect al jude`ului Boto\ani au fost ]n

zadar. Ieri, membrii Comitetului executiv jude`ean al PSD au decis s[ ]l scoat[ pe acesta din c[r`i pentru func`ia de subprefect \i au nominalizat o alt[ persoan[. Astfel, pentru ocuparea celui de-al doilea scaun de subprefect a fost numit Paul Popa. Acesta a mai fost subprefect de Boto\ani ]ntr-o legislatur[ anterioar[. Practic, decizia luat[ de Comitetul executiv al PSD a fost f[cut[ ]n absen`a lui Halasanu. „Domnul Halasanu nu a fost la \edin`[ \i am ]ncercat s[ ]l contact[m, ]ns[ are telefonul ]nchis. Nu \tim ce vom face cu dânsul, vom vedea”, a declarat Gheorghe Vâzdoag[, secretarul general al organiza`iei jude`ene a PSD. }n aceste condi`ii, lui Halasanu nu ]i r[mâne decât s[ se ]ntoarc[ pe postul pentru care a sus`inut concurs s[pt[mâna aceasta, respectiv referent-asistent la Compartimentul de rela`ii publice \i integrare european[ ]n cadrul Prim[riei din Leorda. Vasile Halasanu va fi nevoit, ]n cazul ]n care se va duce pe postul respectiv, s[ tr[iasc[ dintr-o leaf[ de 6,1 milioane lei vechi. „Eu iam comunicat domnului Halasanu c[ salariul lui va fi de 6,15 milioane lei, ]ns[ s-a ar[tat nemul`umit. La Prim[ria din Leorda sunt func`ionari publici cu o vechime de peste 30 de ani \i

agreat pe post \i de pre\edintele Consiliului Jude`ean, Mihai ~âbuleac. Potrivit lui Gheorghe Vâzdoag[, Violeta Teslaru a motivat retragerea din cursa pentru func`ia de vicepre\edinte al CJ, prin motive personale. Constantin Manolache a mai ocupat func`ia de vicepre\edinte de CJ, timp de patru ani, ]ntr-o legislatur[ anterioar[. De asemenea, el a mai fost pe acest post pe o perioad[ de \ase luni, când Constantin Con`ac a trecut pe func`ia de pre\edinte de Consiliu Jude`ean. Cele dou[ propuneri ale organiza`iei PSD urVIOLETA TESLARU meaz[ s[ fie trimise c[tre Consiliu Jude`ean, respectiv PrefecA RENUN~AT LA tur[. (L.Lupa\cu)

care primesc un salariu de 8,5 milioane lei vechi”, a declarat Corneliu Ungureanu, primarul comunei Leorda. Contactat telefonic ]n urm[ cu dou[ zile, Halasanu a declarat c[ el ]\i va depune dosarul la Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici \i c[ a\teapt[ ca aceast[ institu`ie s[ ia o decizie ]n cazul s[u, respectiv dac[ poate s[ accead[ sau nu la func`ia de subprefect ]n urma concursului sus`inut. Surpriza i-a fost oferit[ de colegii de partid, care au decis s[ ]l ]nlocuiasc[ cu Paul Popa.

FUNC~IA DE VICEPRE|EDINTE DE CONSILIU JUDE~EAN

O alt[ decizie luat[ ieri, ]n unanimitate, de membrii Comitetului executiv jude`ean al PSD a vizat ]nlocuirea propunerii pentru func`ia de vicepre\edinte de Consiliu Jude`ean. }n locul Violetei Teslaru, a fost nominalizat Constantin Manolache. Chiar dac[ nu era la rând pe lista de consilieri jude`eni a PSD, membrii comitetului l-au propus pe Manolache \i a fost votat ]n unanimitate s[ ocupe acest post. De altfel, acesta este

Constantin Manolache, agreat \i de actuala conducere a CJ Pre\edintele Consiliului Jude`ean Mihai ~âbuleac a precizat c[ ]n ceea ce prive\te propunerea pentru postul de vicepre\edinte, Manolache are experien`[ ]n administra`ie \i este varianta pe care o agreeaz[. „Despre domnul Manolache \tiu c[ are \i o experien`[ ]n administra`ie. A mai fost vicepre\edinte al Consiliul Jude`ean

Boto\ani”, a specificat ~âbuleac, Portocaliul de la cârma Consiliului Jude`ean Boto\ani a mai `inut s[ laude decizia PSD-ului de a-l exclude pe Constantin Con`ac. „}n ceea ce m[ prive\te, nu vreau s[ creez nici un fel de greut[`i pentru c[ din punctul meu de vedere PSD a f[cut un lucru bun prin aceea c[ a renun`at la serviciile domnului

Constantin Con`ac. |i eu cred c[ dân\ii au oameni destul de preg[ti`i, capabili s[ fac[ fa`[ func`iei de vicepre\edinte a\a ]ncât am avut discu`ii \i vom mai avea discu`ii dar punctul de vedere final r[mâne colaborarea cu ei \i le respect[m decizia intern[”, a ]ncheiat pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. (C.S.)

Alert[ ]n sistemul Feti`[ internat[ la Ia\i dup[ un accident rutier Copila de 11 ani a s[rit ]ncersanitar de la dou[ ]ncândfa`as[ma\inii, ]\i prind[ c[`elul cu care ie\ise din loturi de brânz[ curte. |oferul nu a mai putut evita accidentul, din Italia izbind-o ]n plin. Alert[ ]n rândul responsabililor din s[n[tate, cu privire la introducerea ]n `ar[ a unor loturi de brânz[ tip “ Gorgonzola DOP SOLO ITALIA” contaminat[ cu Listeria monocytogenes. Potrivit unui comunicat al Ministerului S[n[t[`ii, Comisia European[ a trimis o avertizare cu privire la introducerea ]n `ar[ a unor loturi de brânz[ contaminate. Autoritatea Sanitar-Veterinar[ \i pentru Siguran`a Alimentar[ a informat Ministerul S[n[t[`ii c[ a retras de urgen`[ de la vânzare loturile contaminate (90572 A - termen de valabilitate 24.04.2009 \i 90572 C - termen de valabilitate 02.05.2009). }n consecin`[, Ministerul S[n[t[`ii a dispus tuturor direc`iilor de s[n[tate public[ s[ ia m[suri astfel ]ncât popula`ia s[ fie informat[ des-

pre posibilitatea ]mboln[virii cu Listeria monocytogenes \i despre comportamentul potrivit ]n aceast[ situa`ie. Astfel, Ministerul S[n[t[`ii recomand[ celor care au consumat, ]n ultima lun[, acest tip de brânz[ \i care prezint[ simptome precum febr[ sau febr[ asociat[ cu cefalee, s[ se adreseze speciali\tilor ]n boli infec`ioase. „Trebuie acordat[ o aten`ie deosebit[ gravidelor, persoanelor vârstnice \i celor care au boli ce scad imunitatea. Consumul de alimente contaminate cu Listeria monocytogenes poate provoca boala numit[ Listerioz[. Perioada de incuba`ie a bolii variaz[ ]ntre 3 \i 70 de zile, cel mai adesea ]nregistrându-se debutul bolii dup[ 21 de zile de la consum”, se precizeaz[ ]n comunicatul de pres[. (L.L.)

O feti`[ ]n vârst[ de 11 ani a fost transferat[ de medicii boto\[neni joi dup[ amiaz[ la Ia\i dup[ ce a fost r[nit[ ]ntr-un accident rutier petrecut ]n localitatea Hlipiceni. Ana Maria C. mergea pe drumul care str[bate localitatea. Era ]nso`it[ de un c[`el. Tocmai Medicii boto\[neni au acesta a fost ghinionul s[u pentru c[ la un moment dat decis transferarea la c[`elul a fugit de lâng[ ea, iar Ia\i a feti`ei, care a fost feti`a l-a urmat. }n ]ncercarea lovit[ grav la cap. Ac- de a-\i prinde c[`elul, feti`a nu a mai fost atent[ la circula`ia de cidentul s-a produs pe strad[ \i a s[rit ]n fa`a unei ieri, la 12.30, ]n ma\ini. Lovitura a fost puterlocalitatea Hlipiceni. nic[, feti`a suferind r[ni grave.

La fa`a locului, pe lâng[ poli`i\ti s-a deplasat \i o ambulan`[ care a transportat-o pe feti`[ la Spitalul de Pediatrie. "Fata a suferit un traumatism cranio-cerebral acut ]nchis, o contuzie cerebral[ cu un hematom frontal de mari dimensiuni. Nu ]\i mai amintea absolut nimic, semn al unei como`ii cerebrale, ea ne\tiind nici unde se afl[ ]n momentul ]n care \i-a revenit ]n ambulan`[", a declarat un cadru medical. Ulterior a fost transferat[ la Ia\i. Poli`i\tii au stabilit c[ accidentul s-a produs din cauza victimei. „Accidentul a avut loc la

12.30, când copilul de 11 ani se deplasa neregulamentar pe partea stâng[, ]n aceea\i direc`ie de mers. Feti`a a p[truns brusc ]n fa`a ma\inii, \oferul nu a mai putut evita impactul. Autoturismul era condus de Neculai C., de 52 de ani din R[useni. |oferul a fost testat alcoolscopic, s-a stabilit c[ nu se afla sub influen`a b[uturilor alcoolice. A fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge”, a men`ionat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D.R.)

Case mistuite de fl[c[ri la Vorona Jocul unui copil cu focul le-a provocat p[rin`ilor s[i o pagub[ de peste 15.000 lei, joi dup[ amiaz[, o gospod[rie din satul Icu\eni, comuna Vorona, arzând aproape ]n totalitate. Focul a izbucnit ]n gospod[ria lui Ionel A., depozitul de furaje fiind mistuit de fl[c[ri pe o suprafa`[ de 80 de metri p[tra`i. Când vecinii au v[zut fl[c[rile, deja era prea târziu, pân[ la venirea pompierilor arzând cele 17 tone de furaje depozitate. De\i

apelului la 112 i-au r[spuns dou[ echipaje din cadrul Deta\amentului de pompieri Boto\ani, dar \i cei din echipa de voluntari din comun[, pagubele au fost destul de ]nsemnate, fl[c[rile ]nainte s[ fie stinse distrugând o parte dintr-un ad[post de animale dup[ care s-au extins \i la casa proprietarului, mistuind parte din podul casei. ]n aceea\i curte locuiau p[rin`ii proprietarului, c[rora le-a ars buc[t[ria de var[ pe o suprafa`[ de 45 de

metri p[tra`i \i aproape zece tone de lemne de foc. Din cauza vântului foarte puternic, focul a ajuns \i la casa unui vecin, fiind distrus[ o parte din acoperi\ul casei, ]ns[ interven`ia pompierilor a limitat valoarea distrugerilor provocate de foc. }n urma cercet[rilor efectuate la fa`a locului, pompierii au stabilit cauza probabil[ a incendiului: jocul copiilor cu focul. Fiul proprietarului, un copil de \apte ani, a fost observat prin zon[

]nainte de producerea incendiului. Lupta pompierilor cu fl[c[rile a durat mai bine de o or[. (D.R.)


CMYK

Publicitate 4

Vineri, 17 aprilie 2009


CMYK

Eveniment Vineri, 17 aprilie 2009

Medici reclama`i de pacien`i Direc`ia de S[n[tate Public[ a primit de la ]nceputul anului un num[r de \ase sesiz[ri din partea boto\[nenilor cu privire la calitatea serviciilor medicale. Astfel, ]n afara reclama`iilor deja obi\nuite venite pe adresa DSP \i care vizeaz[ de regul[ depozitarea de\eurilor menajere ]n locuri nepermise ori WC-urile insalubre din mediul rural, unii boto\[neni au reclamat \i calitatea serviciilor medicale. }n urma verific[rilor f[cute ]n teren de reprezentan`ii DSP, s-a constatat c[ sesiz[rile ]naintate sunt ne]ntemeiate. Una dintre reclama`ii a fost ]ndreptat[ ]mpotriva unui medic de familie boto\[nean. Practic, o pacient[ a fost nemul`umit[ c[ nu a avut prioritate la consulta`ii la medicul de familie, ]ntrucât era cu copilul bolnav. Pentru c[ nu a fost pri- meia a reclamat medicul la teren, s-a constatat c[ nemul`umit[ atunci când a dorit, fe- DSP. }n urma verific[rilor ]n mirea boto\[nencei a fost

ne]ntemeiat[ \i c[ medicul nu a refuzat s[-i acorde prioritate la consulta`ii copilului acesteia. O alt[ reclama`ie adresat[ DSP a fost la adresa unui cabinet de fizioterapie. Pacientul a reclamat faptul c[ ]n urma unui tratament f[cut la cabinetul respectiv ar fi fost taxat ]n plus cu 500.000 lei vechi. }n acest caz, reprezentan`ii DSP nu au avut ce m[sur[ s[ ia ]n condi`iile ]n care institu`ia respectiv[ este abilitat[ s[ verifice calitatea actului medical \i nu chitan`ele emise de cabinete. Al`i câ`iva boto\[neni au f[cut peti`ii c[tre DSP \i au cerut sprijinul reprezentan`ilor acestei institu`ii ]n vederea ]ntocmirii unor dosare de handicap. De la ]nceputul anului, Direc`ia de S[n[tate Public[ a primit câteva zeci de reclama`ii, ]ns[ cele mai multe au vizat WC-urile insalubre din mediul rural. (L.L.)

Datorii de 475.000 de lei din repara`ii auto Firma Rose Entertainment SRL Boto\ani a intrat ]n insolven`[ pentru datorii totale de 475.000 de lei. Societatea, care are ca profil de activitate ]ntre`inerea \i repararea autovehiculelor, a acumulat datorii ]n perioada 2006-2008. Practic, societatea avea un service auto, o sp[l[torie \i un magazin de vânzare a motoscuterelor. Dac[ de cele mai multe ori procedura de insolven`[ este deschis[ de

c[tre Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Boto\ani, ]n acest caz procedura a fost ini`iat[ de o banc[. De altfel, pe primele trei pozi`ii de pe lista preliminar[ a creditorilor societ[`ii Rose Entertainment se afl[ trei unit[`i bancare, care au de recuperat ]n total 325.000 de lei de la aceast[ firm[. Apoi, pe locul patru, ]n ceea ce prive\te ordinea ]ncas[rii crean`elor de la societatea a-

flat[ ]n insolven`[, este Direc`ia General[ a Finan`elor Publice Boto\ani, cu suma de 28.647 lei, dup[ care se afl[ o alt[ firm[ din Boto\ani, cu 15.908 lei. Totodat[, pe lista creditorilor s-a ]nscris \i firma Tomina Trans SRL Bucure\ti, prin intermediul unei societ[`i specializate ]n recuperarea crean`elor. Interesant este faptul c[ Rose Entertainment a vândut motoscutere ]n Boto\ani

sub sigla Tomina Trans, ]ns[ nu \i-a mai achitat obliga`iile financiare c[tre firma bucure\tean[, motiv pentru care aceasta a apelat la recuperatorii de crean`e de la Urban. (B.C.)

Curajos \ofer. Pe un a\a pod de firav s[ mergi cu at^ta ]nc[rc[tur[ e o adev[rat[ nebunie.

5


Eveniment 6

Vineri, 17 aprilie 2009

Datele personale ale boto\[nenilor, la discre`ia multor firme din `ar[ „Felicit[ri. Pute`i fi fericitul câ\tig[tor al unei ma\ini marca X dac[ mai cump[ra`i Y produse”, este un mesaj bine cunoscut de boto\[neni, care au ajuns s[ se cam sature de tot felul de materiale promo`ionale care le umplu cutiile po\tale. Cu atât mai mult cu cât, aparent inofensivele metode de publicitate folosite de astfel de firme pot ascunde \i riscuri destul de mari pentru destinatarii materialelor promo`ionale. Este firesc ca destinatarul unui plic cu un astfel de con`inut s[ se ]ntrebe de unde firma respectiv[ are datele sale personale, ]n condi`iile ]n care, potrivit Legii 677, din 21 noiembrie 2001, o parte din aceste date au caracter confiden`ial. }n aceste condi`ii, fiecare cet[`ean al României, indiferent de statutul s[u social \i de profesia pe care o are, se poate teme c[ datele sale personale pot ajunge \i la persoane r[u inten`ionate, care nu ar avea nici o re`inere s[ le foloseasc[ ]n scopuri ilegale. Concluzia la care ajunge cet[`eanul de rând este c[ informa`ii strict secrete sunt la ]ndemâna oricui este interesat. Despre aceste informa`ii sunt prevederi speciale cuprinse ]n legea men`ionat[ anterior, lege elaborat[ tocmai pentru protec`ia persoanelor. Este precizat foarte clar cadrul legal ]n care pot fi culese \i folosite aceste informa`ii. Potrivit articolului 3 din legea 677/2001, datele cu caracter personal reprezint[ „orice informa`ii referitoare la o persoan[ fizica identificat[ sau identificabil[; o persoana identificabil[ este acea persoan[ care poate fi identificat[, direct sau indirect, ]n mod particular prin referire la un num[r de identificare ori la unul sau la mai mul`i factori specifici identit[`ii sale fizice, fiziologice, psihice, economice,

culturale sau sociale”. }n realitate, se pare c[ nici unul dintre noi nu este la ad[postul confiden`ialit[`ii atunci când este vorba de datele sale personale. Astfel, sunt firme care au baze de date foarte bine puse la punct cu informa`ii despre cet[`enii României, \tiindu-se aproape totul despre o persoan[, pornind de la CNP \i ajungând pân[ la situa`ia financiar[ a acesteia. |i când este vorba de interese financiare, nu mai avem garan`ia c[ aceste date sunt folosite doar ]n scopuri legale. Sunt suficien`i boto\[neni care s-au pomenit cu materiale promo`ionale ale unor firme ]n cutia po\tal[. Numele, adresa poten`ialului client \i chiar posibilit[`ile sale financiare nu par s[ fie un secret pentru aceste firme. Oamenii ar putea b[nui c[ firmelor respective le-ar fi destul de u\or s[ le afle adresele, folosind doar tabelele cu locatarii, existente ]n toate blocurile. Dar unui reprezentant al unei astfel de firme nu i-ar fi deloc u\or s[ se intereseze \i de starea financiar[ a fiec[rui locatar, astfel s[ poat[ fi selectat doar un anumit segment de popula`ie, din tiparul „poten`ialilor clien`i”. Pentru c[ nu to`i locatarii primesc astfel de materiale promo`ionale. „Eu nu ]n`eleg cum aceste persoane au datele mele personale pentru c[ eu nu sunt de acord s[ fac parte din campaniile lor. Primesc plic acas[ ]n care g[sesc tot felul de concursuri care ]mi spun c[ pot câ\tiga ma\ini \i alte prostii de astea pentru creduli, dar pe plic la destinatar este trecut[ adresa mea complet[, cu toate datele mele personale. |tiu tot despre mine, probabil \i num[rul de la pantofi. Nu este normal pentru c[ aceste date dac[ au putut fi ob`inute atât de u\or ]nseamn[ c[ le pot folosi foarte u\or \i ]n

alte scopuri. Este clar c[ sistemul informatic al eviden`ei popula`iei a fost spart cumva ori au fost cump[rate aceste date. |i ne mir[m de ce se ]ntâmpl[ atâtea”, a spus un boto\[nean nemul`umit de faptul c[ o firm[ din jude`ul Mure\ (aceasta fiind trecut[ pe plic ca \i expeditor) \tie adresa sa complet[. Sunt semnale trase de unele institu`ii ]n privin`a nerespect[rii confiden`ialit[`ii datelor personale. „Am monitorizat \i noi aceste aspecte, \i v[ pot spune c[ ne-am interesat \i am v[zut c[ foarte mult[ lume prime\te aceste plicuri pe care ]ntr-adev[r sunt trecute foarte exact datele personale. Aceast[ situa`ie este posibil[ dup[ ce datele respective au fost ob`inute de firmele interesate sub diferite forme. Siste-

G[sit mort ]n cas[, ]n stare avansat[ de putrefac`ie Descoperire macabr[, ieri dup[ amiaz[, la Dorohoi. Un echipaj de pompieri a fost solicitat de locatarii unui bloc s[ intervin[ pentru a p[trunde ]n apartamentul unui b[trân. }ngrijora`i c[ b[rbatul nu mai d[duse nici un semn de via`[ de ceva vreme, vecinii au apelat la pompieri. B[trânul a fost descoperit ]n locuin`a sa, ]n stare de putrefac`ie. Murise de mai bine de o s[pt[mân[. Apelul la 112 a fost f[cut de vecinii lui Ioan F. B[rbatul, ]n vârst[ de 62 de ani,

locuia singur la etajul I al unui bloc de pe strada Dumitru Furtun[. Angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani au fost chema`i de câ`iva locatari din bloc care erau ]ngrijora`i c[ nu lau mai v[zut pe b[rbat de mai bine de o s[pt[mân[. Pompierii au avut parte de un \oc ]n momentul ]n care au intrat ]n apartamentul acestuia, pe geamul de la balcon. L-au descoperit pe proprietar mort ]n dormitor, trupul acestuia fiind ]n avansat[

stare de putrefac`ie. Poli`i\tii au deschis o anchet[ pentru a stabili condi`iile ]n care Ioan F. \i-a g[sit sfâr\itul. (D.R.)

mul nostru, din p[cate, este pus la dispozi`ia mai multor institu`ii, Casa de asigur[ri, agen`ii sau direc`ii. Din punctul nostru de vedere, datele personale sunt sub protec`ie. La nivel na`ional, cine \tie. Mai este ]nc[ un aspect interesant al problemei. Dac[ se urm[re\te se poate observa c[ cei care primesc aceste plicuri sunt persoane din clasa medie, spre cea bogat[. Romii nu vor primi niciodat[ aceste plicuri pentru c[ ei nu sunt dispu\i s[ dea bani pentru promo`ii. La fel \i unul bogat, el are bani s[-\i ia ma\ina cu suma jos, nu particip[ la promo`ii. Dar cineva cu un venit mediu are de unde s[ cumpere un produs de câteva zeci de lei, sperând c[ poate ob`ine astfel o ma\in[ sau orice alt bun de valoare mare. Riscul

poate fi destul de mare. Foarte u\or po`i s[ ajungi s[ nu mai fii proprietarul casei ]n care locuie\ti. Ori s[ fie f[cute cinci credite la tot atâtea b[nci ]ntr-o singur[ zi, pentru a se evita verific[rile”, a spus Ovidiu Gherasim, \eful Serviciului de eviden`[ a popula`iei Boto\ani. }n articolul 15 din Legea 677 din 2001, se precizeaz[ c[ ]n cazul campaniilor publicitare, „persoana vizat[ are dreptul de a se opune ]n orice moment, ]n mod gratuit \i f[r[ nici o justificare, ca datele care o vizeaz[ sa fie prelucrate ]n scop de marketing direct, ]n numele operatorului sau al unui ter`, sau s[ fie dezv[luite unor ter`i ]ntr-un asemenea scop”. Aceste materiale sunt echivalentul ]n lumea real[ a „SPAM-ului” din lumea virtual[, (adic[ me-

saje publicitare nedorite) primite dup[ ce, la fel, firme specializate adun[ adrese de email. Pe lâng[ avertismente, sunt date \i solu`ii pentru contracararea fenomenului. „Problema este c[ oamenii, de obicei, nu citesc contractele pe care le semneaz[. De fiecare dat[, când se ]ncheie un contract cu vreo firm[ care presteaz[ servicii ori care te transform[ ]n client, indiferent c[ este vorba de o firm[ de telefonie mobil[ ori o banc[ ce acord[ un credit, persoana semneaz[ c[ este de acord ca datele sale s[ fie prelucrate de o ter`[ persoan[ numai ]n scop publicitar, pentru campanii de marketing. A\a se fac rost de datele respective, nu este nici o filozofie. Problemele apar ]n momentul ]n care aceste date pot fi folosite ]n alt scop decât cel publicitar. Dac[ cineva nu dore\te s[ mai fie destinatarul unor campanii publicitare poate s[ ceara s[ fie scos din baza de date. Daca tot mai prime\te, atunci poate da lini\tit firma ]n judecat[”, a explicat un ofi`er al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Cât prive\te faptul c[ pot fi contractate credite ]n baza unor informa`ii personale, reprezentan`ii b[ncilor sunt sceptici. „Nu \tiu cât de plauzibil[ este aceast[ teorie pentru c[ o persoan[ care vine la noi la banc[ este verificat[ nu numai prin prisma datelor pe care ni le prezint[, ci \i prin filtrele specifice institu`iei. Mai mult, chiar dac[ ar poseda un buletin de identitate fals, sunt f[cute copii \i persoana respectiva ar putea s[ fie identificata u\or. Dar, teoretic, datele personale pot fi folosite ]n unele situa`ii mai pu`in legale”, a spus \eful unei sucursale bancare din Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Liberalii ]l vor pe Liviu Con`ac ]n partidul lor Conducerea interimar[ a Partidului Na`ional Liberal (PNL) este dispus[ s[ primeasc[ ]n partid noi membri. Printre cei care vor intra ]n rândul liberalilor ar putea fi \i Liviu Con`ac, pe care \efii boto\[neni ai forma`iunii liberale ]l a\teapt[ cu bra`ele deschise. Florin ~urcanu, pre\edintele interimar al PNL, a men`ionat ieri ]n ca-

drul unei conferin`e de pres[ c[ are o deschidere total[ de a-l primi ]n partid pe Liviu Con`ac. „Nu \tiu dac[ Constantin Con`ac mai dore\te s[ activeze ]n politic[. Eu ]i ]ntind mâna de a intra ]n PNL domnului Liviu Con`ac, care a demonstrat c[ ]ntr-un municipiu condus de PDL se poate scoate un rezultat foarte bun la alegeri. Trebuie s[

apreciem valoarea persoanei. Liviu Con`ac nu trebuie sa pl[teasc[ pentru p[catele cuiva”, a declarat Florin ~urcanu. }n acela\i timp, deputatul PNL a men`ionat c[ ]n forma`iunea pe care o conduce „vor veni oameni grei din politic[” dar \i persoane valoroase care pân[ acum au stat departe de politic[. (Petronela Rotariu)


Sport Vineri, 17 aprilie 2009

Arbitri urm[ri`i penal Arbitrii Aurelian Bogaciu, Marcel Savaniu \i Sorin Corpodean au fost anun`a`i, ieri, la sediul DNA din Pite\ti, c[ sunt urm[ri`i penal pentru luare de mit[, ]n dosarul de corup`ie ]n care sunt implica`i Cornel Penescu, finan`atorul echipei FC Arge\, \i Gheorghe Constantin, fostul pre\edinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA). Cei trei arbitri s-au prezentat la audieri ieri diminea`[. Dup[ ce au ie\it de la DNA, Bogaciu, Corpodean \i Savaniu s-au declarat nevinova`i. To`i vor trebui s[ revin[ la Pite\ti miercuri, 22 aprilie, pentru noi interog[ri. „Am arbitrat foarte bine ast[zi. S-au gândit unii s[ m[ bage la... V[ doresc o zi bun[ \i v[ spun c[ din partea mea

totul este foarte bine”, a spus Bogaciu. Procurorii DNA l-au audiat ieri \i pe Marcel Lic[, vicepre\edintele auto-suspendat al CCA. La ie\ire, acesta a declarat doar c[ justi`ia trebuie s[ fie l[sat[ s[-\i fac[ treaba. Procurorii anticorup`ie din Pite\ti i-au chemat la audieri \i pe arbitrul Tiberiu Lajos, \i pe Marcel Lic[, vicepre\edintele auto-suspendat al CCA. Avocatul care ]l va reprezenta pe Bogaciu a declarat c[ Tiberiu Lajos a solicitat ca audierea lui s[ fie amânat[, fiindc[ tat[l s[u a decedat. P[rintele lui Lajos a murit ]n urma unui infarct suferit mar`i sear[, ]n timp ce fiul s[u explica la o emisiune televizat[ c[ nu este implicat ]n scandalul de corup`ie legat de Penescu \i Constantin. „

7

Clubul Poli Ia\i executat de Consiliul Jude`ean Pre\edintele Consiliului Jude`ean Ia\i, Constantin Simirad, a declarat ieri c[ institu`ia pe care o conduce a ]ntocmit un dosar de executare clubului Politehnica Ia\i, prin care solicit[ returnarea sumei de aproximativ un milion de lei. "Prim[ria \i clubul de fotbal au datorii la Consiliul Jude`ean de mai mult timp. Prim[ria ne datoreaz[ 1,4 milioane de lei, iar Politehnica aproximativ un milion de lei. Suma datorat[ de clubul de fotbal provine din nerespectarea unor clauze din contractul de asociere ]n participa`iune ]ncheiat al[-

turi de prim[rie ]n anul 2007. Prin urmare, am ]ntocmit un dosar de executare pentru recuperarea banilor", a precizat Constantin Simirad. Prim[ria Ia\i a ini`iat un parteneriat cu Consiliul Jude`ean prin care cele dou[ institu`ii se angajau s[ sprijine sportul de performan`[ din Ia\i. Atunci, Consiliul Jude`ean a ]mprumutat clubul cu aproximativ un milion de lei, iar acum \efii jude`ului solicit[ returnarea banilor. Pre\edintele executiv al echipei de fotbal Poli Ia\i, Sorin Boca, a evitat s[ comenteze acest subiect. „

FRF ]i face o nou[ ofert[ lui Pi`urc[

Cristiano Ronaldo - „El Salvadore“

Federa`ia Roman[ de Fotbal ]i va propune 300.000 de euro lui Victor Pi`urc[ (foto), pentru ca acesta s[-\i rezilieze contractul pe cale amiabil[. "S-a ridicat problema cu Victor Pi`urc[ ]n timpul Comitetului Executiv, iar Lupescu ne-a transmis c[ ultima ofert[ este de 300.000 de euro. Propunerea a fost acceptat[, s-a votat \i doar doi membri s-au ab`inut. Dac[ selec`ionerul nu va fi de acord nici cu aceast[ propunere, ne vom judeca", a spus Mircea Sandu ]n cadrul unei confe-

Manchester United, de`in[toarea Ligii Campionilor la fotbal, s-a calificat ]n semifinalele celei mai importante competi`ii europene intercluburi, dup[ un gol de generic marcat de superstarul Cristiano Ronaldo (foto). Dup[ 2-2 ]n tur, pe Old Trafford, Manchester United \i FC Porto au oferit un spectacol agreabil \i ]n returul din Portugalia, chiar dac[ s-a marcat un singur gol. Englezii au deschis scorul relativ repede, prin Cristiano Ronaldo, care a punctat cu un \ut splendid, de la circa 35 de metri, iar apoi au rezistat eroic ]n fa`a atacurilor ]n valuri ale

rin`e de pres[. Sandu a mai spus c[ Lupescu urmeaz[ s[ vorbeasc[ cu Mircea Lucescu, despre posibilitatea de a prelua frâiele echipei na`ionale de fotbal a României. "Lupescu va discuta cu Mircea Lucescu despre na`io-

nal[. La 64 de ani cât are el, cred c[ a ob`inut o satisfac`ie major[ din toate punctele de vedere, bani, rezultare, performan`e \i a\a mai departe. Ar putea s[ se ]ntoarc[ la na`ional[, dar s[ vedem ce planuri are", a explicat Sandu. „

Ol[roiu r[mâne Liderul galeriei „arab“ pentru dinamoviste are 2,5 milioane de euro interzis pe stadion pe an Fostul antrenor al Stelei Cosmin Ol[roiu (foto) a decis s[ ]\i continue cariera tot ]n `[rile arabe. Plecat de la Al-Hilal la ]nceputul lui martie, Ol[roiu a ajuns la un acord \i a fost prezentat oficial la clubul din Qatar Al-Sadd. Contractul semnat ]i va aduce tehnicianului 2,5 milioane de euro pe an \i este valabil pentru dou[ sezoane. Considerat una dintre variantele bune pentru preluarea postului de selec`ioner al echipei na`ionale a României dup[ demiterea lui Victor Pi`urc[, Ol[roiu se va muta la Doha, capitala statului Qatar, unde a fost primit cu foarte mult[ aten`ie dup[ ce cota sa a devenit una foarte bun[ ]n

timp de un an

Orientul Mijlociu, informeaz[ prosport. Al-Sadd nu va avea nici o problem[ s[ ]i pl[teasc[ indemniza`ia tehnicianului care a calificat Steaua ]n Liga Campionilor dup[ cinci ani, fiind unul dintre cele mai bogate cluburi din zon[. Ca m[sur[ a bog[`iei clubului, clubul \i-a construit de curând un stadion foarte luxos, creat dup[ modelul arenei clubului englez Manchester United, Old Trafford. „

Purt[torul de cuvânt al Jandarmeriei Bucure\ti, Marius Militaru, a declarat, ieri, agen`iei Mediafax, c[ Buburic[ Nico Elyass, liderul galeriei dinamoviste a fost sanc`ionat cu 200 de lei \i cu interdic`ia de a mai intra pe arenele sportive, timp de un an, aceea\i interdic`ie fiind stabilit[ \i pentru P[iu\ Roberto, suporter dinamovist. Pentru al`i doi suporteri, unul rapidist \i altul dinamovist, jandarmii au ]ntocmit acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale pentru distrugere. Suporterii sunt cerceta`i pentru

avarierea a dou[ ma\ini. La controlul f[cut celor dou[ autocare cu care se deplasau suporterii dinamovi\ti, jandarmii au g[sit 19 cozi de topor de un metru, dou[ lan`uri cu zale, dou[ bastoane telescopice, un box metalic, un nunceag, dou[ bâte de baseball \i nou[ obiecte cu con`inut pirotehnic, potrivit lui Militaru. Purt[torul de cuvânt al Jandarmeriei Bucure\ti, Marius Militaru, a declarat agen`iei Mediafax, c[ ]ntre suporterii echipelor Dinamo \i Rapid, a avut loc o alterca`ie, iar patru sus`in[tori ai liderului Ligii I au fost re`inu`i. „

forma`iei portugheze. FC Porto, cu S[punaru pe teren pân[ ]n minutul 80, a luptat frumos pân[ ]n ultima clip[, pentru un gol al calific[rii, dar reduta englez[ nu s-a dat b[tut, astfel c[ Manchester United sa calificat ]n semifinalele Ligii Campionilor. Echipa antrenat[ de Alex Ferguson va avea parte de un derby englez ]n semifinale, ]n condi`iile ]n care Arsenal, viitoarea adversar[ a lui Cristiano Ronaldo \i compania, s-a impus cu 3-0 ]n returul cu Villarreal, goluri marcate de Walcott, Adebayor \i Van Persie. „

Meci greu pentru Dinamo Bucure\ti ]n semifinalele Cupei României la fotbal Ieri, s-a stabilit care vor fi meciurile din semifinalele Cupei României edi`ia 20082009, dup[ ce sferturile de final[ s-au disputat mar`i \i miercuri. Tragerea la sor`i sa f[cut la sediul Federa`iei Române de Fotbal, iar meciurile sunt: CFR Cluj FC Vaslui, Dinamo Bucure\ti - FC Timi\oara. Campioana \i de`in[toarea Cupei României CFR Cluj \i liderul din Liga 1, Dinamo, au fost capi de serie la tragerea la sor`i. Echipele extrase primele vor fi considerate gazde \i vor trebui s[ asigure organizarea meciului. Calificarea se joac[ ]ntr-

un singur meci, jucat pe un teren neutru. Cele dou[ meciuri din semifinalele Cupei României se vor disputat pe 6 mai, urmând ca finala ]n care se decide câ\tig[toarea trofeului se joac[ pe 17 iunie. Locul desf[\ur[rii finalei competi`iei nu a fost stabilit ]nc[. Dac[ nu de mult finalele de Cupa României se jucau ]n mod tradi`ional ]n Bucure\ti, pe Stadionul Cotroceni sau pe fostul Stadion Na`ional din Complexul Lia Manoliu, ultimele dou[ finale s-au disputat la Timi\oara (]n 2007) \i la Piatra Neam` (]n 2008). „


Eveniment 8

Vineri, 17 aprilie 2009

Trei b[ie`ei ]i ]ntind mâna lui Dumnezeu Marian, Iulian \i Claudiu, trei b[ie`ei cu vise mari a\teapt[ al[turi de p[rin`ii lor... lumin[. A\teapt[ ca inima cuiva s[ se ]mbuneze ]ntr-atât ]ncât s[ nu fie l[sa`i s[ ajung[ ]n strad[. Forfot[ pe str[zi, prin magazine, ]n buc[t[rii, totul pentru a s[rb[tori ]nvierea Domnului cu o mas[ ]mbel\ugat[. Doar la familia Mihai nu-i nici un semn de s[rb[toare. }ntr-o camer[ ]n care se ]nghesuie cinci suflete, masa va fi de Pa\ti doar un obiect de mobilier nefolositor, f[r[ ou[ ro\ii, cozonac, pasc[, miel sau alte bucate pe care tot românul le g[te\te ]n a\teptarea ]nvierii. Abia vor avea ce mânca mâine... }N DOU{ LUNI VOR AJUNGE S{ TR{IASC{ }N STRAD{ }ntr-o cas[ format[ dintr-un dormitor \i o buc[t[rie, o familie ]\i pune n[dejdea ]n Dumnezeu \i ]n faptul c[ printre noi mai tr[iesc \i oameni cu suflet care din pu`inul lor pot face o mare bucurie celor afla`i la nevoie. De aproape 10 ani de zile Adriana, mama celor trei b[ie`i ]\i duce via`a prin diferite case, pl[tind chirie. Are 31 de ani, ]ns[ soarta i-a dat greut[`i cât pentru \apte vie`i. Familia Mihai mai are o fat[ de nou[ ani, ]ns[ de la vârsta de doi ani se afl[ ]n grija statului. }n urm[ cu \apte luni a

venit pe lume Ana Maria, dar soarta a continuat s[ fie crud[ \i nu i-a dat micu`ei acel dar râvnit de to`i - s[n[tate. De când a v[zut lumina zilei, Ana Maria se afl[ ]n spital fiind hr[nit[ \i acum cu „furtuna\e”, spune mama acesteia, r[pus[ de durere. }n locuin`a pe care a ]ncercat s[ o transforme ]n „acas[”, Adriana nu va mai sta mult \i asta pentru c[ ]n dou[ luni, lipsa banilor ]i va scoate familia ]n strad[. 320 de lei sunt bani proveni`i din aloca`ia copiilor, singurul venit al familiei, din care 200 de lei se duc pe tratamentul feti`ei de doar \apte luni. Acum au o grij[ ]n plus: vor dormi sub cerul liber. „Era o cas[ d[r[p[nat[ \i cu ajutorul p[rintelui protopop Leonte am f[cut-o locuibil[. Cu ajutorul dumnealui am reu\it s[ renov[m o camer[ \i buc[t[ria, am tras ap[. Pân[ acum, chiria o pl[tea p[rintele protopop Leonte dar din iunie, când expir[ contractul, nu ne mai poate ajuta cu banii pentru chirie. Proprietarii, care locu-

iesc ]n Suceava ne-au spus c[ trebuie s[ le pl[tim, ]n iunie, chiria ]n avans pe \ase luni, adic[ 12 milioane de lei vechi plus pentru ]mbun[t[`iri fa`ad[, acoperi\. Când au venit au luat p[turi, covoare, tot ce au mai avut prin cas[. Ne gândeam poate ne g[sim gazd[ undeva, chiar dac[ locuin`a va fi vai de capul ei, dar s[ nu ne cear[ pe \ase luni ]n avans \i a\ lua-o ]nainte de a expira contractul ca s[ pot s[ dau cu var, s[ dezinfectez. P[rintele mi-a zis din start: „Adriana, nu v[ pot ajuta pentru c[ mai ajut familii”. Lumina, gazul, ce a mai trebuit, am pl[tit. Numai chiria nu, pentru c[ nu am atâ`ia bani. Nu avem de unde. Mi-e fric[ s[ nu ne scoat[ ]n strad[”, m[rturise\te Adriana. Anul trecut, poveste\te mama celor trei b[ie`i, s-au adresat prim[riei pentru o locuin`[ social[ ]ns[ nu au primit pân[ ]n prezent nici un r[spuns. „Dup[ Pa\ti voi merge cu copiii la Prim[rie \i am s[ stau acolo. Nu i-am dat la stat atâ`ia ani de

B[trân mort la Ia\i dup[ o b[taie zdrav[n[ Procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani ancheteaz[ modul ]n care un b[trân din satul Hili\eu Clo\ca \i-a pierdut via`a, b[rbatul murind ]n urm[ cu dou[ zile ]ntr-un spital din Ia\i, cel mai probabil din cauza leziunilor suferite ]n urma unei agresiuni. Vasile O., ]n vârst[ de 67 de ani, a fost transportat la Spitalul Sfântul Spiridon ]n data de 14 aprilie. }n ciuda eforturilor medicilor de a-l

salva, b[rbatul a murit, dup[ ce ini`ial fusese internat cu diagnosticul poli-traumatism prin agresiune, traumatism cranio-facial, fractur[ deschis[ de mandibul[ \i fracturi costale, vechi de dou[ s[pt[mâni. Poate \i din cauz[ c[ b[trânul a ajuns atât de târziu la spital nu a mai putut fi salvat, pe fir intrând anchetatorii. De\i cauzele certe ale decesului vor putea fi stabilite de abia dup[ efectuarea ne-

cropsiei, se pare c[ sunt date clare c[ leziunile suferite de Vasile O. au fost provocate prin agresiune. „}n cauz[ se efectueaz[ cercet[ri ]n vederea stabilirii autorilor, stabilirea ]mprejur[rilor ]n care a avut loc agresiunea, \i tragerea la r[spundere a persoanelor vinovate”, a declarat Aurel Simion, purt[torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. (D.R.)

Pa\te se m[nânc[ ou[ ro\ii, cozonac, pasc[ \i miel - sunt lucruri pe care cei trei b[ie`i le \tiu dar nu prea ]n`eleg de ce la ei nu vine Pa\tele. }n familia Mihai, de Pa\te masa este goal[. Vor avea cu ce s[-\i astâmpere foamea doar dac[ vor primi ceva de la cantina din curtea Bisericii „Sf. Ilie” Boto\ani, de acolo de unde cele cinci guri se hr[nesc zi de zi. Când al`ii se gândesc ce preparate s[ mai ]n\ire pe mas[ de Sfintele Pa\te, \ase suflete se gândesc dac[ mâine vor avea ce mânca. „Le ofer cât am \i ]i p[strez cura`i. Nu m[nânc eu de multe ori, s[ le dau lor. De Pa\ti, dac[ ne dau ceva de aici de la cantin[, bine, dac[ nu, noi nu avem ce pune pe mas[. Eu am pl[tit toate datoriile ce am avut din urm[. Nici un leu nu mai am. Masa de zi cu zi este din pachetele care ni se dau de aici de la cantin[. F[r[ pachetele de la cantin[ nu ne-am descurca deloc”, m[rtuzile \i i-am crescut numai cum rise\te Adriana, trist[ c[ nu le Dumnezeu \tie. De nou[ ani poate oferi o via`[ f[r[ griji, stau ]n chirie la diferite case \i fiilor ei. am l[sat lucruri muncite de mine \i de so`, muncite de noi, SALVA~I-I PE CEI nu am a\teptat s[ ne dea cineva CE VOR S{ un scaun sau un pat. |i acum SALVEZE VIE~I! risc[m s[ ne dea afar[”, a mai Cel mai mare dintre b[ie`ii spus mama b[ie`ilor. Cel ce ar trebui s[ fie stâlpul familiei, familiei Mihai vrea s[ devin[ Constantin, ]n vârst[ de 39 de poli`ist, ca s[-i apere pe oamenii ani, de\i a ]ncercat s[-\i g[- buni de cei r[i, spune el. Anul seasc[ de lucru dup[ ce anul acesta va merge la \coal[ - alte trecut a r[mas f[r[ loc de mun- cheltuieli, alte nevoi. Fiul c[ ]n urma concedierilor stâr- mijlociu se vrea pompier când nite de criza economic[, nu a va cre\te mare iar mezinul se reu\it. Munce\te pe unde apu- viseaz[ doctor. Se gândesc c[ c[, pe la cuno\tin`e, prieteni \i ]ntr-o zi, când vor cre\te mari, pentru munca prestat[ este prin faptele lor, oamenii nu vor pl[tit ]n ulei, f[in[ \i haine pen- mai plânge a\a cum mama lor tru cei mici. Ar fi dispus s[ pu- plânge mai ]n fiecare sear[. n[ um[rul la orice fel de trea- Sunt prea mici s[ priceap[ „De ce Doamne, Doamne se asb[...dar pân[ acum nimeni nu cunde dup[ nori” dar ]n`eleg c[ a avut nevoie de el. atunci când tata le promite c[ le va cump[ra ]nghe`at[ mâine, a MASA DE ZI CU doua zi nu trebuie s[ mai cear[ nimic pentru c[ „tata nu are ZI, LA CANTINA \i a promis doar ca s[-i BISERICII „SF ILIE” bani” fac[ s[ uite de pofta de ]ngheDe Pa\te vine Iepura\ul, de `at[. Doar mezinul mai vars[

lacrimi, sup[rat c[ promisiunile tat[lui lui nu se adeveresc f[r[ s[ \tie de ce a fost min`it. „Cei doi, mai mari, ]n`eleg, dar cel mai mic are trei ani \i \ase luni \i nu ]n`elege c[ nu o s[ primeasc[ ]nghe`at[. De multe ori ]mi venea a plânge \i ]i spuneam so`ului: nu le mai promite bomboane, nu le mai promite biscui`i pentru c[ ei mâine or s[ te ]ntrebe iar[\i. Cu timpul au ]ncetat s[ mai cear[ anumite lucruri... au ]n`eles \i ei c[ nu ne permitem” - spune mama b[ie`ilor, sup[rat[ c[ soarta nu a fost mai bun[ cu familia ei. Singurele juc[rii pe care le au cei trei b[ie`i sunt provenite din mila celor din jur. An de an, a\a cum i-a obi\nuit Adriana, b[ie`ii merg ]n noaptea de }nviere la Biseric[ pentru a aduce acas[ lumin[, chiar dac[ nu ]n`eleg de ce mama lor trebuie s[ bat[ atâta drum cu lumânarea ]n mân[ s[ fac[ ]n cas[ lumin[ când poate foarte simplu „s[ aprind[ becul” „Eu merg la biseric[ cu ei, la }nviere, chiar ]n fiecare an, cu toate c[ ei nu \tiu de ce mergem cu lumânarea aprins[ acas[. M[ ]ntreab[ de ce nu aprind becul. Despre Pa\ti, ei \tiu c[ vine Iepura\ul, \tiu c[ atunci se pap[ cozonac \i pasc[, ou[ ro\ii. De multe ori cred c[ \tiu mai multe ca mine. Le explicam c[ Doamne, Doamne a ]nviat \i s-a dus ]n cer. Iar ei m[ ]ntrebau: „unde s-a ascuns, dup[ nori? c[ nu se vede”. Eu nu am nevoie de nimic, doar s[ aib[ ei ceva pe masa de Pa\te”, ne dezv[luie cu tremur ]n voce Adriana, temându-se ca Iepura\ul s[ nu fie \i anul acesta „promisiunea unei ]nghe`ate”. Pentru cei care doresc s[ ofere din pu`inul lor \i acestei familii, pentru cei care pot ]ntinde o mân[ de ajutor celor afla`i la nevoie, pot intra ]n contact cu familia Mihai adresându-se la redac`ia Evenimentul de Boto\ani sau la cantina din curtea Bisericii „Sf. Ilie” Boto\ani. (C.S.)

Accidentat[ pe trecerea de pietoni O b[trân[ ]n vârst[ de 77 de ani a fost accidentat[ u\or ieri dup[ amiaz[ pe o trecere de pietoni de pe strada Octav Onicescu din municipiul Boto\ani. B[trâna a fost lovit[ de o ma\in[ a unei societ[`i de protec`ie \i paz[ care mergea la o interven`ie. Autoturismul Daewoo Cielo, condus de c[tre Ionu` B., ]n vârst[ de 26 de ani, circula dinspre Calea Na`ional[ c[tre Bulevardul Mihai Eminescu, \i la o trecere de pietoni a lovit-o cu oglinda din stânga pe Adela R., angajat[ ]n traversarea str[zii pe marcajul pietonal. De\i femeia nu a fost r[nit[ grav, suferind leziuni u\oare la o mân[, la fa`a locului

a fost solicitat[ o ambulan`[, care a transportat-o la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati” pentru a fi supus[ la investiga`ii suplimentare. La fa`a locu-

lui poli`i\tii au deschis o anchet[ pentru a stabili clar condi`iile ]n care s-a petrecut accidentul. |oferul a declarat c[ b[trâna s-a angajat ]n traversarea str[zii f[r[ s[ se asigure. „Nu aveam vitez[ prea mare, cât po`i s[ ai pe aici, mai ales c[ este \i aglomerat. A pus capul ]n jos \i a p[\it. Nici m[car nu s-a uitat \i a traversat. Am ]ncercat s[ o evit dar nu am reu\it. Am atins-o cu oglinda. Nu a fost r[nit[. Mergeam la o interven`ie, la o cas[ de amanet de pe Prim[verii”, a declarat Ionu` B. Poli`i\tii au stabilit c[ angajatul firmei de paz[ nu se afla sub influen`a b[uturilor alcoolice. (D[nu` R.)


Social-politic Vineri, 17 aprilie 2009

9

Izolarea termic[ a unui Banii de la apartament va costa 3.500 euro FMI ar putea fi Ministrul Dezvolt[rii Regionale \i Locuin`ei, Vasile Blaga, a declarat c[ izolarea termic[ a unui apartament, prin programul guvernamental „50-30-20“ va costa circa 3.500 de euro. „Asta ]nseamn[ cam 1.750 euro pe bugetul de stat, 1.150 euro prim[ria \i cam 700 - 750 euro proprietarii. Asta ne-a ie\it nou[ pe media mediilor. M[ bucur c[ aproximativ 90% din proiectele propuse din teritoriu se ]ncadreaz[ ]n aceast[ sum[. Am lansat aceast[ medie pornind de la pu`inele blocuri care sau reabilitat ]n ultimii opt ani, adic[ 89 de blocuri, cu aproximativ 1.800 de locuin`e, aproape nimic la nivel na`ional“, a declarat ministrul Blaga. Conform de-clara`iilor ministrului, blocurile care vor fi reabilitate termic sunt situate ]n toate zonele `[rii, ]n toate regiunile climatice, suma fiind calculat[ pentru toate lucr[rile obligatorii prev[zute de Ordonan`a 18/2009, respectiv izolarea hidro \i termo a parterului, acolo unde nu sunt spa`ii comerciale, termo \i hidroizolarea acoperi\ului \i schimbarea ]ntregii tâmpl[rii cu

folosi`i pentru salarii \i pensii

tâmpl[rie performant[, anveloparea propriu-zis[, plus lucr[rile de montare-demontare a instala`iilor de pe blocuri - telefonie, cabluri, gaze – \i lucr[ri de refacere a instala`iilor termice. Din aceste cheltuieli nu vor face parte cele pentru mansardarea blocurilor, aceste cheltu-

ieli trebuind s[ fie suportate de c[tre proprietari, chiar dac[ acestea vor fi parte component[ a proiectelor generale. „~inta clar prev[zut[ ]n lege este s[ nu se dep[\easc[ un consum de 100kw/or[/mp suprafa`[ util[, asta ]nsemnând consum energetic clasa A, ]n con-

di`iile ]n care acum ne ]ncadr[m la clasa D - E, cu 280 kw/or[. Pentru finan`area programului, ministerul a prev[zut un buget de 360 milioane lei vechi, iar prioritizarea proiectelor va fi pe principiul «primul venit, primul servit»“, a ]ncheiat Vasile Blaga. 

Cererile de Burse de 350 lei pentru absolven`ii claselor eliberare ale I-IV din mediul rural cu rezultate deosebite Elevii din mediul rural care au absolvit cu \colar, din fiecare jude`, selec`ioneaz[ o clas[ lui Becali, rezultate deosebite \coala primar[ \i care de 25 de elevi, care urmeaz[ cursurile gimnadin familii f[r[ posibilit[`i vor primi ziale \i liceale ]n una dintre cele mai perforrespinse din provin burse ]n valoare de 350 de lei \i vor urma mante \coli ale jude`ului“, a declarat ministrul studiile gimnaziale \i liceale ]ntr-o \coal[ per- Educa`iei, Ecaterina Andronescu. Bursa de nou de formant[, a decis miercuri Guvernul. „Este o 350 de lei va fi acordat[ elevilor care provin burs[ care se adreseaz[ elevilor din mediul din familii unde venitul pe membru de familie magistra`i rural, absolven`i ai ciclului primar, care au este de mai mic decât o treime din salariul Judec[toria Sectorului 1 a respins \i ultimele dou[ cereri de eliberare de ale lui Gigi Becali. Patronul Stelei r[mâne la Direc`ia Cercet[ri Penale ]n perioada s[rb[torilor pascale. Magistra`ii Judec[toriei Sectorului 1 au deliberat fa`[ de cererea de eliberare sub control judiciar f[cut[ de Gigi Becali aproximativ dou[ ore. Becali a ie\it din sala de judecat[ ]n jurul orei 13.00 \i a fost dus ]napoi la Direc`ia Cercet[ri Penale. La \edin`a de ieri au fost f[cute noi dezv[luiri. Becali a declarat ]n fa`a instan`ei c[ nu a f[cut justi`ie privat[, pentru c[ ho`ii care i-au furat ma\ina au dat declara`ii ]n prezen`a unui ofi`er de poli`ie. Mai mult, Becali sus`ine c[ poli`istul a vrut s[-i duc[ la sec`ie, dar a renun`at, deoarece Becali i-a iertat. Ca s[ fie \i mai conving[tor, patronul Stelei a mai dezv[luit \i c[ s-a ]ntâmplat ca doi membri ai familiei lui au fost b[tu`i, dar nu a luat nicio m[sur[ ]mpotriva agresorilor. 

O parte din banii ]mprumuta`i de România ar putea fi folosi`i pentru sus`inerea pensiilor \i salariilor mici, dar asta numai ]n cazuri excep`ionale. Declara`ia apar`ine pre\edintelui Traian B[sescu \i a fost f[cut[ la ]ntâlnirea cu oamenii de afaceri din Liban. La pu`in timp dup[ declara`ia pre\edintelui, premierul Emil Boc a spus c[ ]\i dore\te s[ nu ajungem ]n situa`ia de a folosi banii de ]mprumut pentru salarii. „|ase miliarde vor fi pentru Guvern \i vor fi concentrate pe investi`ii. Doar ]n cazuri excep`ionale o parte din cele \ase miliarde poate fi folosit[ pentru alte ac`iuni decât

investi`ii. Cel mai probabil, dac[ vom avea nevoie, vom folosi o parte din ace\ti bani pentru a sus`ine salariile \i pensiile mici ]n cazul ]n care criza se va adânci mai mult decât ne a\tept[m“, a declarat pre\edintele. |eful statului a precizat c[ aproximativ 13 miliarde de euro din ]mprumutul extern vor ajunge la BNR. Autorit[`ile române vor lua de la FMI 12,95 miliarde euro, iar banii vor fi rambursa`i ]n doi ani. }n total ]ns[, ]mprumutul extern al României va atinge 19,95 miliarde de euro, bani proveni`i de la FMI, Uniunea European[, Banca Mondial[ \i BERD. 

La Chi\in[u, p[rin`ii trebuie s[ pl[teasc[ „]ntre`inerea“ tinerilor aresta`i

poten`ial de performan`[. Fiecare inspectorat minim pe economie. 

Majorarea salariului minim va conduce la disponibiliz[ri

Decizia de a majora salariul minim pe economie va conduce la cre\terea \omerilor \i alimentarea tensiunilor dintre patronate \i sindicate, a declarat, ieri, pre\edintele UNPR, Marian Milu`. El sus`ine c[ aceast[ majorare este ]n contradic`ie cu direc`iile europene de limitare a chetuielilor bugetare \i de plafonare a salariilor. „Ministerul Muncii adopt[ decizii aberante \i ]n

total[ necuno\tin`[ a realit[`ii economice din mediul privat. ]n cazul ]n care IMM-urile vor fi obligate s[ acorde major[ri salariale, cu siguran`[ prima reac`ie va fi aceea de a disponibiliza un num[r de angaja`i pentru a p[stra nivelul cheltuielilor bugetate pentru anul 2009“, a spus Milu`. Asocia`ia patronal[ consider[ c[ anun`ul ministrului Muncii, Marian Sârbu, de a majo-

ra salariul minim pe economie este f[cut sub presiunea campaniei electorale. Ministrul Muncii, Marian Sârbu, a declarat, miercuri, c[ Guvernul va lua ]n discu`ie posibilitatea cre\terii salariului minim pe economie de la 600 lei la 700 lei, dup[ 1 iulie 2009, ]n urma discu`iilor prealabile cu patronatele, iar aloca`ia pentru \omaj va r[mâne legat[ de salariul minim. }n data de 10 aprilie, surse guvernamentale au declarat c[ Executivul are ]n vedere, ]n cazul ]n care vor fi strân\i bani din reducerea cheltuielilor ministerelor, majorarea salariilor mai mici de 1.000 lei sau cre\terea salariilor de pân[ la 1.700 de lei cu 2-3 procente, urmat[ de o nou[ cre\tere ]n toamn[, ]n func`ie de evolu`ia economic[. 

P[rin`ii tinerilor re`inu`i vor trebui s[ achite o tax[ de 5 lei \i 90 de bani pe zi pentru „]ntre`inerea“ acestora ]n comisariatele \i sectoarele de poli`ie, relateaz[ Jurnalul de Chi\in[u ]n edi`ia online. Maria, mama unui tân[r re`inut de poli`ie, a pl[tit 81 de lei, fiul ei fiind ]n arest pentru 15 zile la Comisariatul general de poli`ie. „L-am c[utat pe fiul meu cinci zile. M-au min`it c[ e la Comisariatul de poli`ie din Taraclia. Acolo nu l-am g[sit. Azi, m-am ]ntors la Chi\in[u \i am aflat c[ e aici, la Comisariatul general. Este acuzat pentru instigarea maselor. }nc[ nu l-am v[zut. Miau cerut s[ pl[tesc 81 de lei, pentru c[, mi-a zis unul dintre poli`i\ti, ]l hr[nesc de trei ori pe zi“, a spus mama tân[rului. C[t[lina Molodoi, specialist principal la Direc`ia Rela-

`ii cu Publicul din cadrul prim[riei capitalei, prezent[ ]n momentul ]n care poli`ia a informat despre acest lucru p[rin`ii, a spus c[ p[rin`ilor li se ofer[ un talon, dup[ ce achit[ suma. Poli`ia `ine eviden`a ]ntr-un registru. P[rin`ii au fost informa`i c[ pot s[ achite pe parcurs „]ntre`inerea“ sau ]n ziua ]n care de`inutul este eliberat. }ntrebat de unul dintre p[rin`ii tinerilor aresta`i ce se ]ntâmpl[ ]n cazul ]n care b[iatul a fost re`inut pe nedrept, poli`istul a r[spuns c[ „]ntre`inerea“ trebuie oricum achitat[. }ntre timp, Procuratura General[ (PG) a anun`at c[ a „ini`iat procesul de revocare a m[surilor de reprimare sub form[ de arest, care au fost aplicate ]n privin`a persoanelor care au participat la ac`iunile de dezordini ]n mas[ din 7 aprilie“. 


Publicitate 10

Vineri, 17 aprilie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 2 camere, decomandat, ultracentral, cu vedere spre Pia`a Central[. Telefon: 0744.695.835; 0746.136.710.(6) * Vând apartament 2 camere decomandat, 54 mp,str. Vârnav nr.36, et.3,pre` 37000E. Telefon: 0744.708.669; 0723.570.150.(1123-1) * Vând apartament 2 camere, parter, zona PLUS, balcon ]nchis \i proiect extindere apartament cu intrare separat[, renovare 2008, toate ]mbun[t[`irile: CT,T, G,F,P, izola`ie termic[. Telefon: 0742.132.605. (1099-3) * Agen`ia Imobiliar[, Terrenos,Bulevardul Mihai Eminescu nr.20 A, parter(vis-a-vis de spatele stadionului) intermediaz[: vânz[ri, cump[r[ri,]nchirieri de garsoniere,apartamente 2,3,4 camere ]n toate zonele ora\ului,inclusiv terenuri-locuri de cas[. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[,zona Bulevardul George Enescu-cap[t 1,D,27 mp, gaz separat,etaj intermediar,G+F,21000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[

confort 1,27 mp, parter, D,T,G+F,u\[ metalic[, gaz separat,zona Pia`a Mic[ Grivi`a,21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea Constantin Gane,parter, D,CT,G+F,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,50 mp,et.1, zona Bucovina,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Octav B[ncila,et.4,SD,40 mp,]mbunata`iri,27000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina, 53 mp,parter, balcon, D,gaz separat,T,P, G+F,beci.Pre`:40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Casa Sindicatelor,\arpant[,48 mp,SD,renovat,CT,T,G +F,34000 euro neg sau schimb cu garsoniera. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona

AGENDA IMOBILIAR|

Grivi`a,D,48 mp, \arpant[,T,G+F,P,u\i de T,liber,32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

construc`ie,CT,T.Pret: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Liceul * Vând apartament 2 Sportiv,et.1,D,f[r[ camere,D,51 mp,et.2, CT,T,G,F,P,buc[t[rie ]mbun[ta`iri,47000 euro neg. Tel: 0729063978, mare,zona Prim[verii 0729124687, capat 1,pre`:35000 0744634025.(T) euro neg. Tel: 0729063978, * Vând apartament 3 0729124687, camere,zona Vile 0744634025.(T) Bulevardul Mihai Eminescu,et.2,D,83 * Vând apartament 2 mp,CT,2 balcoane, camere,zona Pita uscator,garaj,80000 euro Grivi`a, D,48 mp,et.3, neg. Tel: 0729063978, CT,T,Pre`:34000 euro 0729124687, neg.Tel: 0729063978, 0744634025.(T) 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Aleea * Vând apartament 2 \colii,D,65 mp utili, camere,zona Aleea et.1,recent renovat, \colii,et.3,SD,48 mp, CT,T,G+F,modern, CT,T,G+F,P,39000 living,48000 euro neg. euro neg. Tel: Tel: 0729063978, 0729063978, 0729124687, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vând apartament 3 * Vând apartament 2 camere,zona Regal, camere,zona Tex,et. 2, D,et.1,70 mp,modern D,la strada,CT,T, cu toate ]mb.CT,T, G+F, mobilat sau G+F,P,AC,semimobilat nemobilat, 40000 euro. .Pre`:58000 euro neg. Tel: 0729063978, Tel: 0729063978, 0729124687, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii- * Vând apartament 4 camere,zona Util, Raj Apa,parter,SD,42 et.1,D,80 mp utili,f[r[ mp,complet renovat, CT,T,G+F,semimobilat ]mbunat[`iri,45000 neg. Tel: si utilat,29000 euro. Tel: euro 0729063978, 0729063978, 0729124687, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vând apartament 4 * Vând apartament 2 camere,D,et.2,78 mp camere,D,et.4,44 mp, utili,2 bai,CT,zona ]mbun[t[`iri par`iale, Curcubeului-Pacea sau T,zona Bucovina. Pre`: schimb cu garsoniera 30000 euro. Tel: .Pre`:45000 euro. Tel: 0729063978, 0729063978, 0729124687, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vând apartament 3 * Vând apartament 4 camere,zona Green camere,zona IRE,D, Club,\arpant[,64 mp et.1,90 mp,liber,2 b[i, utili,D,]mbunata`iri,CT, G+F,T,51000 euro T,G+F,living,56000 neg. Tel: 0729063978, euro neg. Tel: 0729124687, 0729063978, 0744634025.(T) 0729124687, * Vând apartament 4 0744634025.(T) camere,zona Prim[verii, * Vând apartament 3 la strada,D,86 mp,et.2, camere,zona ACR CT,T,AC,balcon ]nchis Prim[verii,parter,85 in T,68000 euro neg. mp,apartament de lux Tel: 0729063978, cu toate ]mbun[t[`irile, 0729124687, CT,T,G+F,teren de 0744634025.(T) 40 mp,46000 euro . * Vând apartament 4 Tel: 0729063978, camere,zona Bulevard0729124687, Armoniei,la vile,D,90 0744634025.(T) mp,2 bacoane,CT, T. * Vând apartament 3 Pre`:70000 euro neg. camere,zona Prim[verii- Tel: 0729063978, Tex,et.2,SD,63 mp 0729124687, utili,2 bai,f[r[ 0744634025.(T) ]mbun[t[`iri,45000 euro * Zona industrial[, neg. Tel: 0729063978, Electroalfa, 27 mp, 0729124687, parter, termopan, 0744634025.(T) calorifere schimbate, * Vând apartament 3 70.000 RON negociabil. camere,zona Serconf, Telefon 0231513362, D,et.4 \arpant[ din 0752244233.(B)

* Zona T. Crudu, 27 mp, parter, modern[, mobilat[, utilat[ (figider, ma\in[ de sp[lat nou[), pre` 25.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 35.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro negociabil sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

22mp,Et.1,zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22 mp,cu imbunatatiri, Et.4,zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vand garsoniera confort 1,25mp,bloc din * Zona Calea Na`ional[, caramida,fara imbunatatiri,str.Avramela strad[, D, 63 mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, scu.Pret 100000Ron negociabil.Tel pretabil spa`iu 0741497829.(A) comercial, pre` 75.000 euro. Telefon: Telefon: * Vand uscator 15mp, 0231.513362, posibilitati de racordare la 0752244233.(B) apa, gaz, electricitate, * Zona Tudor caldura. Pret 25.000Lei Vladimirescu, et.3, SD, negociabil. Tel 62,17 mp utili, f[r[ 0741497829.(A) ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 * Vand apartament 2 euro u\or negociabil. camere,decomandat,cu Telefon: 0231.513362, imbunatatiri,(gresie, 0752244233.(B) faianta,parchet,termopane * Zona Stejari, et.2, 72 , usi noi interior,usa mp, SD, f[r[ metalica,gaz separat) ]mbun[t[`iri, pre` 46.000 Et.1,Str.Calugareni.Pret euro. Telefon: 50000 euro neg.Tel 0231.513362, 0755928663/ 0752244233.(B) 0741497829.(A) * Zona Aleea Nucului, * Vand apartament 2 parter, c[r[mida, camere,decomandat cu izola`ie, D, 80 mp utili, imbunatatiri (CT, CT, termopan, modern, termopane, gresie,faianta, pre` 70.000 euro parchet,54mp)Et.2 zona negociabil. Telefon: Primaverii.Pret 42000€ 0231.513362, negociabil.Tel 0752244233.(B) 0741497829 Capat Linia 1.(A) * Vand garsoniera, 26mp,cu imbunatatiri, * Vand apartament 2 Et.4,zona Tiberiu camere,decomandat,terCrudu.Pret 28000 euro mopane,parter,zona negociabil.Tel Primaverii.Pret 32000€ 0741497829.(A) Tel 0741497829. Capat Linia 1.(A) * Vand garsoniera ,27mp,parter,zona Grivita * Vand apartament 2 (Piata Mica), cu camere,decomandat,CT, imbunatatiri Pret termopane,Et.4,zona 21000euro negociabil. Primaverii.Pret 45000 Tel.0741497829.(A) euro.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera * Vand apartament 2 confort 1,Et. 2,fara camere,38 mp,parter, imbunatatiri, Rotunda posibilitate de Pret 30.000euro extindere,zona negociabil. Tel. Sucevei.Pret 36000 euro 0741497829.(A) negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,25mp, * Vand apartament 2 parter,fara imbunatatiri, camere, SD,54mp, Et.4 zona Directia Muncii. cu sarpanta,cu Pret 100.000 LEI neg. imbunatatiri ,str.Aleea Tel. 0741497829.(A) Pacea.Pret 48.000euro negociabil Tel. * Vand garsoniera fara imbunatatiri 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere,decomandat,50 mp,fara imbunatatiri, parter,zona Capatul 1 Pret 40.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,53mp,semidecomandat,Et.4, bloc din caramida,cu imbunatatiri,zona Liceului M.Eminescu. Pret 42.000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat,47 mp,Et3,renovat complet,zona Grivita. Pret 48.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, SD,39mp, parter,zona Primaverii. Pret 28500euro. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, zona Unirii, 50mp,decomandat,parter inalt,doua balcoane, CT,cu imbunatatiri, mobilat.Pret 47000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,Et.1,fara imbunatatiri,zona Primaverii(Pacea) Pret 25000euro Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,70mp,D,cu imbunatatiri, CT; AC; Et.1, zona Mall.Pret 68000 euro negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro neg.Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,83mp, decomandat,cu toate imbunatatirile, in Stejari,Et.4 cu sarpanta Pret 71.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[, zona Luna, 12mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[, zona Directia Muncii, 24mp,]mbun[t[`iri. Pre`


Publicitate Vineri, 17 aprilie 2009 24000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina,f[r[ ]mbun[t[`iri,50mp,fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii,58mp, c[r[mid[,2balcoane,et 4,\arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat+mobilat. Pre` 39000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,parter,la strada, 50mp,posibilitate de extindere.Pre` 35000euro .Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona }mp[rat

Traian, 50mp, et.4,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 38000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,50mp,sd,c[r[mid[,et.1,ct ,termopan,u\[ metalic[.Pre` 34000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat, c[r[mid[,et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 55000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Casa C[r`ii,etaj intermediar, ]mbun[t[`iri.Pre` 85000 euro neg.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i,65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp, modern,ct,t,g,f. Pre`: 65.000 euro neg sau schimb cu apartament 2

AGENDA IMOBILIAR|

AGENDA TRANSPORTATORILOR

camere+ diferen`[. Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct,t, g,f. Pre`:100.000 euro neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate, 80 mp, ct,t,g,f,p.Pre` 70000euro \i garaj 10000euro (22mp,beci).Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`: 85.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare,et.4,D,100mp, bca,ct,g,f,t,pod. Pret 63000euro.Tel 0729062022.(N) * URGENT – vând garsonier[, cu avans 50%, diferen`a ]n 36 luni sub dobânda b[ncii, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Telefon: 0231514450, 0751966830.(R)

s. 40 mp, et. 1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 41.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 43.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 51 mp, D, et. 4, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 4, pre` 44.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 4, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

* Vând garsonier[ zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 2, mobilat[, pre` 25.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, * Vând apartament cu 2 0751966830.(R) camere, zona Ale. Elie * Vând garsonier[, zona Radu, s. 40 mp, SD, Prim[verii, s. 42 mp, et. parter, pre` 40.000 euro. 5/10, D, sau schimb cu Telefon: 0231514440, apartament 2 camere, pre` 0231514450, 35.000 euro. Telefon 0751966830.(R) 0231514450, 0231514440, * Vând apartament cu 2 0751966830.(R) camere, zona G. Enescu, * Vând garsonier[, zona s. 60 mp, D, et. 3, pre` Ghe. Avr[mescu, s. 55.000 euro. Telefon: 25mp, parter, pre` 22.500 0231514440, euro. Telefon: 0231514450, 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) 0751966830.(R) * Vând apartament cu * Ocazie unic[! - vând 2 camere, zona Scarlat camer[ c[min, mobilat[, Vârnav, s. 40 mp, SD, s. 24 mp, zona et. 2, pre` 35.000 euro. industrial[, pre` 14.000 Telefon: 0231514440, euro, negociabil. 0231514450, Telefon: 0231514450, 0751966830.(R) 0231514440, * Vând apartament cu 2 0751966830.(R) camere, zona Ale. P. * Vând apartament cu o Tineretului, s. 38 mp, camer[ zona |tefan cel SD, et. 3, pre` 35.000 Mare, s. 32 mp, D, pre` euro. Telefon: 28.000 euro, negociabil. 0231514440, Telefon: 0231514450, 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 * Vând garsonier[, zona camere, zona Prim[verii, Calea Na`ionala, s. 28 modern cu toate dot[rile, mp, et. 3, SD, pre` mobilat, s. 56 mp, D, et. 20.000 euro. Telefon: 4/10, pre` 55.000 euro. 0231514450, 0231514440, Telefon: 0231514440, 0751966830.(R) 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei,

camere, zona C. Na`ional[, s. 65 mp, SD, et. 7, pre` 52.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

11

* Vând apartament duplex, zona Prim[verii, s. 114 mp, D, et. 4/5, pre` negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 * Vând apartament cu 2 euro. Telefon: camere, zona O. 0231514450, 0231514440, Onicescu, s. 55 mp, D, * Vindem garsoniere, 0751966830.(R) et. 4, pre` 51.000 euro. apartamente cu 2 * Vând apartament cu 3 Telefon: 0231514440, camere, 3 camere, zona camere, zona Stejari, et. 0231514450, Bd. Mihai Eminescu, 2, SD, s. 72 mp, pre` 0751966830.(R) complet renovate, 46.000 euro. Telefon: sistem de incalzire mixt, * Vând apartament cu 2 0231514450, 0231514440, pre` 699 euro/mp + camere, zona 0751966830.(R) 5%TVA. Rela`ii la Tomoroveanu, s. 40 mp, telefon: 0231514450, * Vând apartament cu 3 SD, et. 3, modern 0231514440, mobilat pre` 43.000 euro. camere, zona Vâlcele, et. 0751966830, 1, D, s. 65 mp, pre` Telefon: 0231514440, 0748281959.(R) 53.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Schimb apartament cu 0751966830.(R) 4 camere, zona Pacea, et. * Vând apartament cu 2 2, cu apartament cu 2 * Vând apartament cu 3 camere (din 4 camere), camere + diferen`[. camere, zona zona Barbu L[z[reanu, s. Telefon: 0231514450, Independen`ei, nr. 5, 56 mp, D, et. 3, pre` 0231514440, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0751966830.(R) 50.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0231514440, 0231514450, * Zona C[t[mara\ti 0751966830.(R) 0751966830.(R) Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri * Vând apartament cu 3 * Vând apartament cu 2 .Pret :60.000lei. Tel: camere, zona Armoniei, camere, zona Azurului, s. 529102, 0752310402, et. 1, SD, s. 50 mp, pre` 50 mp, D, et. 4, pre` 0752310403.(142) 45.000 euro. Telefon: 35.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0231514440, * Zona Grivi`a, 0751966830.(R) 0231514450, garsoniera 27mp, parter, 0751966830.(R) imbunata`iri. Pre` * Vând apartament cu 3 22.000euro/neg. Tel : camere, zona Ale. Nou[, * Vând apartament cu 2 529102, 0752310403, et. 1, SD, s. 56 mp, pre` camere, zona Donici, s. 0752310402. 37.000 euro. Telefon: 60 mp, D, et. 3, pre` 0231514450, 0231514440, 47.000 euro. Telefon: * Zona Curcubeului, 1C 0751966830.(R) 0231514440, D, et.4 cu sarpanta, 0231514450, 27mp, fara imbunata`iri. * Apartament de lux: 0751966830.(R) Pret 82.000lei/neg.Tel Vând apartament 4 :529102, 0752310403, camere, zona Calea * Vând apartament cu 2 0752310402. Na`ional[, s. 100 mp, D, camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 mp, et. 6/6, ultramodern, pre` * Zona Curcubeului, 1C 120.000 euro. Merit[ D, parter, pre` 46.000 D, et.2 18mp, G+ v[zut! Telefon: euro. Telefon: F+T+P.Pre` 12.000 0231514440, 0231514440, euro/neg.Tel :529102, 0751966830.(R) 0231514450, 0752310403, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 0752310402. camere, zona Elie Radu, * OFERTA .Zona * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, SD, parter, s. 86 mp, Primaverii 2C D, 50mp, modernizat, pre` 46.000 et.4, fara imbunatatiri s. 46 mp, D, et. 4, pre` euro, negociabil. 46.000 euro. Telefon: .Pre` 120.000lei/neg. Telefon: 0231514440, 0231514450, Tel: 529102, 0231514450, 0231514440, 0752310403, 0751966830.(R) 0751966830.(R) 0752310402 (245) * Vând apartament cu 4 * Vând apartament cu 2 * Zona G[rii, 2C D, 50 camere, zona Bucovina, camere, zona P. mp, et.1, imbunata`iri. et. 3, D, s. 74 mp, Tineretului, s. 34 mp, Pret 36.000euro/neg. modernizat, pre` 75.000 SD, et. 2, pre` 25.000 Tel: 529102, euro, negociabil. Telefon: 0752310403, euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0752310402 0231514450, 0751966830.(R) 0231514440, * Zona Parcul 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 Tineretului(Magazin camere, zona G. * Vând apartament cu 3 Ionu`), 2C SD, 43mp, Avr[mescu, s. 66 mp, D, et.3, multiple camere, situat pe Bulevard, vis – a – vis de parter, pre` 65.000 euro. imbunata`iri .Pret: 25.000 Casa de Asigur[ri, D, s. Telefon: 0231514440, euro/neg. Tel: 529102, 85 mp, et. 3, pre` 85.000 0231514450, 0752310403, euro, negociabil.Telefon: 0751966830.(R) 0752310402. 0231514450, * Vând apartament cu 4 * Zona Grivi`a (Biserica 0751966830.(R) camere, zona Calea Duminica Mare) 2C D, Na`ional[, et. 4, s. 90 * Vând apartament cu 3 Su 45mp+10mp balcon camere, zona Prim[verii, mp, ultramodern, pre` construit ,parter, centrala 75.000 euro. Telefon: et. 2, D, s. 75 mp, pre` termica, termosistem la 0231514440, 0231514450, interior, liber . Pre` 55.000 euro, negociabil. 0751966830.(R) Telefon: 0231514450, .130.000 lei/neg.Tel: 0231514440, 529102, 0752310403, * Vând apartament cu 4 0751966830.(R) camere, zona Prim[verii, 0752310402. et. 2, D, s. 75 mp, pre` * Vând apartament cu 3 * Zona Serconf, 2C D, 70.000 euro. Telefon: camere, zona Prieteniei, et.4, 45mp, fara s. 43 mp, SD, parter, cu 0231514440, imbunata`iri, sarpanta ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 0231514450, acoperita cu `igla, schimb 0751966830.(R) euro. Telefon: cu garsoniera plus


Publicitate 12

Vineri, 17 aprilie 2009

diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona \colii nr.2, 2C SD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Liceului Electrocontact, 2C SD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2C SD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre`

AGENDA COMERCIANTULUI

zona C[t[m[r[\ti Deal,180 mp,P+1,500 mp de teren, arhitectur[ modern[, exterior * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. finisat,T, lindab,cu sau Pre` 38.000 euro/neg.Tel: f[r[ garaj. Pre`uri 50000 euro respectiv 52000 529102, 0752310403, euro. Tel: 0729063978, 0752310402(220) 0729124687, * Zona Serconf, 3C D, 0744634025.(T) 64mp, etaj 4, \arpant[ din * Vând spa`iu construc`ie, acoperita cu comercial, zona capat `igla, CT.Pre` 1,97 mp,CT,T,toate 180.000euro/ neg Tel: dot[rile,ideal orice 529102, 0752310403, activitate,90000 euro 0752310402. (77) neg. Tel: 0729063978, * Zona Imparat Traian, 0729124687, 3C D, parter, 65mp, 0744634025.(T) extindere balcon \i boxa , multiple imbunata`iri. Pre` * Zona Vatra Dornei, 59.000euro Tel: 529102, cas[ de vacan`[ P+M, 200 mp construi`i, 1000 0752310402, mp teren, 7 dormitoare, 0752310403(250) living, buc[t[rie, 2 b[i, * Zona Stejari ,3C SD terase, CT pe leme, ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 construc`ie lemn, euro/neg .Tel:529102, p[str[v[rie, ap[, curent, 0752310403, beci, pre` 250.000 euro 0752310402. negociabil. Telefon: 0231513362, * Urgent :Zona |tefan 0752244233.(B) Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . * Zona central[, 60 mp Pret 55.000euro/neg Tel: construi`i, teren 200 529102, 0752310403, mp, 2 camere, baie, 0752310402(260) buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, * Zona Tex Club, 3C termopan, termosistem, SD, etaj intermediar, beci, posibilitate caramida 63.9mp, fara mansardare, pretabil imbunatatiri . Pret birouri, cabinet medical, .47.000euro/neg.Tel pre` 54.000 euro :529102, 0752310402, negociabil sau 25.000 0752310403. euro+ diferen`a ]n rate. * Zona Piata Mare, 4C Telefon: 0231.513362, D, et.3, 90mp.Pret 0752244233.(B) 70.000euro/neg.Tel:5291 * Zona Baisa, vil[ 02, 0752310402, P+M, 200 mp 0752310403. construi`i, 800 mp teren, * Zona Grivita ,4C SD, 4 dormitoare, living, et. 4, 88mp, fara buc[t[rie, 3 b[i, camer[ imbunata`iri .Pre` 58.000 tehnic[, construc`ie euro/neg. Tel: 529102, c[r[mid[, acoperit[ cu 0752310403, tabl[ Lindab, ap[, 0752310402(954v) curent, pre` 100.000 * Zona Bulevard, 4C D, euro negociabil. Telefon: 0231513362, et.3, bloc de caramida, 0752244233.(B) 89mp. Pre`: 80.000euro/neg. Tel: * Vând spa`iu 529102, 0752310403, comercial, 28 mp + 0752310402.(95) concesiune 30 mp, * Zona Bucovina, 4C D, Bucovina, pre` 45.000 euro cu TVA.Telefon: et.3, 77.03mp, bloc din 0231513362, caramida. Pre`: 0752244233.(B) 65.000euro/neg Tel: 529102, 0752310402, * Dorohoi, 80 mp, 0752310403. modern (se pot vinde 40 mp), pre` 430.000 RON + Case, terenuri negociabil.Telefon: 0231513362, * Vând teren str.Pod de 0752244233.(B) Piatr[, 2 600 mp. Telefon: * Vând teren 4800 0255.210.558. (1044-2) mp, Tulbureni, str. * Vând 12 parcele a Crizantemelor, cate 1000 mp fiecare, intabulat, curent zona Alfa Land ,31/ electric, p[dure la 32,drum de acces de 4 limita propriet[`ii, m,zon[ deosebit[, se certificat urbanism 2 afl[ ]n vecin[tatea locuinte p+m, pre` 11 cartierului rezidential euro/mp.Telefon: Alfa Land,utilita`i ]n 0231.513362, imediata apropiere. 0752244233.(B) Pre`uri ]ncepand de la * Zona Cucor[ni, 615 30 euro/mp neg. Tel: mp, pre` 6,5 euro/mp. 0729063978, Telefon: 513362, 0729124687, 0752244233.(B) 0744634025.(T) 28.500Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Vând vile la ro\u,

* Zona str. T.

Vladimirescu, 250 mp, 13 m deschidere, autoriza`ie construc`ie, pretabil sp[l[torie auto, spa`iu comercial, apartamente, pre` 160 euro/mp negociabil. Telefon 513362, 0752244233.(B)

Pret 20 euro. Tel. 0741497829.(A)

* Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3), 12.000 mp teren,vie, pomi,fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com. Ungureni.Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 5700 mp,deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/ mp negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vand casa cu 4 camere+anexe,fântân[, 1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000 Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,posibilitati de iaz,zona Agafton.Pret 9euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand teren loturi de 720-800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand teren intravilan,loturi de 18001500mp in Oraseni-Deal Pret 12euro/mp negociabil * Vand casa cu 5 camere, Tel.0741497829.(A) construita in 1996 din * Vand teren 1500 cârâmida si BCA,teren mp,intravilan,deschidere 5000mp,cu anexe 20ml,zona Tulbureni Pret gospodaresti,apa curenta si 25euro/ mp. Tel. centrala termica,loc. 0741497829.(A) Vladeni com. Corlateni str. Principala. Pret 32000 * Vand teren 1017 mp,deschidere de 23 ml,in euro negociabil planul 2,toate Tel.0741497829.(A) utilitatile,zona Cismea. * Vand teren 3100 Pret 28 euro/mp mp,intravilan,deschidere negociabil. Tel 30ml,in Brehuesti, 0741497829.(A) com.Vladeni.Pret 6 * Vand teren 500 euro/mp negociabil. Tel. mp,deschidere de 20 0741497829.(A) ml,utilitatile la limita de * Vand teren 900 proprietate,in planul mp,intabulat,deschidere 2,zona Cismea.Pret 12 11ml,in zona Conrec. Pret euro/mp negociabil. Tel 55 euro/mp negociabil. 0741497829.(A) Tel.0741497829.(A) * Vand teren 773mp,in * Vand teren 5000mp in Hudum langa Metaxa, zona Lebada, deschidere deschidere 23ml Pret 51ml la DN Botosani28euro/mp Tel. Iasi.Pret 27Euro/ mp neg. 0741497829.(A) Tel.0741497829.(A) * Vand teren intravilan * Vand teren 9850mp la 5.000mp, deschidere la iesire din Catamarastiambele capete 20ml,in Deal, deschidere 16,30ml Catamarasti-Deal,se vinde la sosea. Pret 15Euro/mp si 2500 Pret 16euro/mp. negociabil Tel. Tel. 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand casa cu 3 * Vand terenuri suprafete camere+anexa cu 2 500mp, 1000mp(loc de camere,teren 4.000 mp,la casa), toate utilitatile,zona sosea,in sat Roma Pret ANL Cismea. Pret 20.000 euro negociabil. 31Euro negociabil Tel. Tel. 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren 30.000 mp( * Vand teren 950mp in in doua loturi de 10.000 si Botosani Pret 70.000 Euro 20.000mp,in Hudum in neg. Tel.0741497829.(A) spate la Metaxa. Pret 8euro/ mp negociabil Tel * Vand teren 6400 0741497829.(A) mp,intravilan,deschidere 40ml in Curtesti Pret * Vand teren 1135 mp 7euro/mp negociabil. Tel. (22ml deschidere), toate 0741497829.(A) utilitatile, str. Maramures. Pret 130 euro/mp * Vand teren 3064mp negociabil. zona Rediu Pret Tel.0741497829.(A) 1,20euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 700 mp, str.Calea Nationala (zona * Vand teren 5000mp in Aldilivi) Pret negociabil. Catamarasti-Deal, Tel. 0741497829.(A) deschidere 40ml,.Pret 25euro/mp. Tel. * Vand teren 3.800 0741497829.(A) mp,deschidere 15ml, curent electric,in * Vand teren in Hudum Catamarasti-Deal. Pret 2400mp, deschidere 16euro/mp. Tel. 25ml,sau schimb cu apartament 2-3 camere 0741497829.(A)

* Vand teren 7200 mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum. Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 16000 mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda in Botosani, 80 mp utili, 240mp curte, anexe, beciuri, multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000 mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa, pret 12euro/mp neg. Teren 15000mp in Curtesti, intravilan, pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton, com.Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 1600 mp,intravilan,vie,in Manastirea Doamnei, com Curtesti.Pret 15 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 35400 mp,deschidere de 135 ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/mp. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum. Pret 16 euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3600 mp, zona Baisa.Pret 12 euro/mp neg.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000 mp,parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel 0741497829.(A) * Vand teren in livada Curtesti loturi de 1200 mp.Pret 10 euro /mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 10800


Publicitate Vineri, 17 aprilie 2009 mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

curent, gaz, apa, 110 euro/mp. Tel. 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pia`a * Vând teren ,zona Mare,930mp, plan1,toate Ci\mea 2500mp, 40 utilit[`ile. Pre` 140000euro euro/mp.Tel neg. Tel 0729062022.(N) 0729082022.(N) * Vând teren, zona * Vând teren 2500 mp, CET,465mp+ zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 40euro/ mp.Tel construc`ie,30euro/mp si 5000mp la 6euro/ mp.Tel 0729082022.(N) 0729082022.(N) * Vând teren 9000 mp,zona CET, deschidere * V[nd teren,zona 40ml.Pre` 20euro/mp.Tel Bulevard,1000mp la 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând teren ,zona * Vând teren ,zona Baisa,plan1,8000mp, Stejarul ,7000mp, deschidere 40ml.Pre` parcelabil,deschidere 12euro/mp neg.Tel 22ml,plan1, 43000 0729082022.(N) euro.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona * Vând teren ,zona Calea Bulevard,plan1,20000 Na`ional[, 1100 mp,toate mp.Tel 0729062022.(N) utilit[`ile, la 200E/mp.Tel * Vând teren ,zona 0729062022.(N) T[tari,plan1,parcelabil, * Vând teren ,zona 5000mp.Pre` 45euro/ Cactus,1000 mp ,toate mp.Tel 0729062022.(N) utilit[`ile,pre` neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp, * Vând teren ,zona plan1,toate utilit[`ile. Pre` Ci\mea,3900mp,iaz. Pre`: 40euro/mp.Tel 100000euro.Tel 0729082022.(N) 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod * Vând teren 2000mp cu de Piatr[,la strad[, toate utilit[`ile \i cl[diri 2585mp, deschidere zoana Centrul vechi.Tel 14ml,acces la 0729082022.(N) canalizare,ap[, curent * Vând teren 750 cu toate electric,gaz.Pre` utilit[`ile \i cl[diri,zona 40euro/mp.Tel Rapsodia. Tel 0729062022.(N) 0729082022.(N) * Vând teren ,zona * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` Z[ice\ti,3 hectare planul1 2euro/mp.Tel la 4E/mp, deschidere 0729062022.(N) 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) la 5E/mp, deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n * Vând teren ,zona Boto\ani,2000 hectare la Z[ice\ti,1 hectare planul1 2000E/ha. Tel la 3E/mp, deschidere 0729062022.(N) 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n * Vând teren ,zona Br[ila,500 de ha, 2000euro/ha(intabulare,cf) Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp. Tel .Tel 0729062022.(N) 0729082022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti * Vând teren ,zona Calea ,37000mp, deschidere Na`ional[, 340 mp,toate 40ml,4 euro/mp.Tel utilit[`ile.Pre` 0729082022.(N) 200000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700 mp,50ml deschidere, * Vând teren ,zona 350euro/mp,zona Calea C[t[m[r[\ti Deal, 3600 Na`ional[.Tel mp,plan 2.Pre` 9euro/mp 0729082022.(N) sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200 * Vând spa`iu euro/mp,zona Calea comercial,zona IRE cu Na`ional[.Tel 80mp.Pre` 100000 0729082022.(N) euro.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona * Vând spa`iu Luceaf[rul ,teren, 486 comercial,zona }. Traian, mp,300euro/mp,toate 84mp.Pre` 56000euro.Tel utilit[`ile.Tel 0729082022.(N) 0729082022.(N) * Vând spa`iu * Vând teren, zona comercial,zona 0, cu Eternit[`ii, 20.000 mp, 120mp.Pre` 2000 euro toate utilit[`ile la 100 /mp.Tel 0729062022.(N) euro/mp.Tel * Vând spa`iu 0729082022.(N) comercial,zona Plus, * Vând teren ,zona 240mp.Pre` 10mild, Petrom Calea National[, ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,100mp. Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Stadion, 147mp.Pre` 1200 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centrul Vechi,60mp. Pre` 1300euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona }. Traian,302mp.Pre` 850 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centru, 200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600 mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000 mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire 315 mp,centrul vechi. Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 072908202.(N)

* Vând teren intravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R)

* Vând cas[ 100mp, zona 0,cu teren 300 mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro,se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N)

* Vând teren extravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R)

80mp teren,cram[. Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 90000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani,zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren. Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t ,ap[,canalizare, foi\or,buc[t[rie de var[, fântân[,400mp construi`i, teren 690mp.Pre` 320000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, ap[,canalizare,izola`ie exterioar[.Pre` 33000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, ap[,canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000 euro. Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`:71.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500 mp de teren.Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp, casa 136mp,t,ct, ap[, gaz,izola`ie exterioar[, tabla lindab.Pre`: 92.000euro. Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial ,200mp, zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,Str. Miori`a,1200mp teren,toate utilit[`ile. Pre` 900000ron.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial ,270mp, zona Gar[.Pre` 1200 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând case si vile \i 500 m.p. teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii,

* Vând cl[dire 1100mp,centrul vechi,

* Vând garaj , zona Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie , din c[r[mid[, pre` 15.000 euro. Telefon 0231514450-0751966830/ 0748281959.(A) * Vând garaj , zona Prim[verii, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie , din BCA pe teren proprietate, pre` 45.000 lei. Telefon 0231514450-0751966830/ 0748281959.(R)

* URGENT Zona Tatari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[tam[ra\ti Deal, vila P+M, termosistem la exterior, timplarie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * URGENT : 2case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Boto\ani.Pre` : 50.000 euro/neg.Se pot vinde si separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona C[t[m[ra\ti Deal, vila P+1, suprafata construita la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilita`i edilitare .Pre` 165.000 euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) ;

13

* Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp, anexe gospodare\ti si 711mp teren aferent ,in Botosani, zona industriala, acces utilitati edilitare Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pre` promovare 300.000 euo/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinifica`ie compus din :parcela de teren in supr, de 6900mp , 15cladiri anexe si o cladire industriala, pretabile spa`ii depozitare cereale etc. Pre` promovare: 275.000euor/neg .Tel :0752310402.(104) * Vand urgent ferma vegetala situata in zona limitrofa Botosani-Iasi .Supr.compacta de teren=120ha, \i o cladire P+1, cu Supr. constr. =400mp.Tel :0752310402.(105)

* Zona industriala vila la ro\u, \i 1270mp teren aferent .Pre` : 100.000 * Zona Cucorani, casa euro/neg. Tel: 529102, locuibila , 60mp, cu 0752310403, 0752310402. * Zona Cismea, 5500 1500mp teren aferent (842v) mp teren intravilan, .Pre` 65.000euro/neg. deschidere 80m, acces * Zona industriala,vila Tel:529120, 0752310403, toate utilita`ile edilitare. P+M la ro\u, supraf. 0752310402(191) Pre` 25euro/mp neg, total construita la sol 90mp, sau parcele cel putin teren aferent 1100mp, * Zona Cucorani, casa 1000m .Tel: 529102, termosistem la exterior, locuibila, 70mp, cu 0752310402, 0752310403. CT, garaj si beci .Pre`: 5800mp teren aferent. 76.000euro/neg. Tel: Pre` 40.000euro/neg. Se * Vand 2.211mp teren 529102, 0752310403, poate vinde si cu teren intravilan ,in Comuna 0752310402. mai putin . Tel:529120, Rachiti , front stradal 0752310403, 28.40m,acces apa curenta * Zona Comunei Corni, 0752310402(271) iluminat electric ,drum spa`iu comercial si 6000 pietruit.Pret 10Eur/mp mp teren aferent .Pre` * Zona Copalau, casa ,neg.Tel: 140.000lei. Tel: 529102, P+1 din caramida, \i 529102,0752310402, 0752310403, 1500mp teren aferent 0752310403(210) .Pre` 30.000euro/neg. Tel: 0752310402.(831) 529102, 0752310402, * Zona Rediu 8,500mp * Zona Comunei Corni 0752310403(92) teren extravilan, pl.II, casa locuibila si 800mp acces drum de exploatare. teren aferent .Pre` 80.000 * OFERTA:Casa Pre` 3.5euro/ mp lei/neg. Tel: 529102, locuibila, la 10Km de 0752310403, 0752310402. neg.Tel:529102, Botosani, Localitatea 0752310402, Brehuiesti , P+M ,cu * Zona Comunei Rachi`i, 0752310403(253) anexe gospodaresti noi, casa locuibila \i 1150mp. acces utilitati edilitare * Zona Rediu 50.000 mp Pre` :110.000 lei. Tel: (inclusiv fosa septica) si 529102, 0752310403, teren extravilan, pl.II, 3950mp teren aferent ( acces drum de exploatare 0752310402.(743) livada si vie) imprejmuit .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: * Zona Costinesti Leorda 529102, 0752310402, cu gard nou .Pre` : casa \i 1000mp teren 42.000euro /neg. Tel: 0752310403(253) aferent . Pre` 40.000lei 529102, 0752310403, * Zona Roma, 8700mp /neg. Tel: 529102, 0752310402.(fv) teren intravilan, dechidere 0752310403, * Zona Pod de Piatra, 24.56m. Pre` 3.5euro/mp0752310402.(265) vila P+1, suprafata neg. .Tel : Tel:529102, * Vând cas[ ]n Vorona cu 0752310402, 0752310403. construita 180mp, teren 2000mp teren aferent , aferent 750mp, noua, pre` 35.000Euo/neg. Tel: * Zona Hudum langa finiaje superioare ,acces METAXA , 772mp teren 529102, 0752310403, la toate utilita`ile edilitare intravilan, 13m front 0752310402.(677) .Pre` 150.000 euro/neg stradal . Pre` 30euro/mp sau schimb cu ap cu 3 * Vând casa P+M in neg. Tel: 529102, camere plus diferen`a com. Stauceni cu 1000mp 0752310402, Tel:529102, 0752310402, teren aferent, pre` 65.000 0752310403(284) 0752310403(185) euro/neg. Tel: 529102, * Zona Manastirea * Zona A.N.L Bucovina, 0752310403, Doamnei 2 loturi de teren 0752310402.(65) casa batraneasca si 778mp intravilane a cite 4500mp. teren aferent, deschidere * Urgent casa si 400mp Pre` 6euro/mp neg.Tel: la strada 36m, utilitati teren aferent ,in Botosani 529102, 0752310402, edilitare la limita zona centrala ,acces 0752310403(243) proprieta`ii.Pre` 52.500 utilitati edilitare Pret euro/neg. Tel:529102, * Zona Manastirea 53.000euro /neg. 0752310403, Tel:529102, 0752310403, Doamnei , casa 0752310402. 0752310402.(161) batraneasca \i 5400mp


Publicitate 14

Vineri, 17 aprilie 2009 deschidere 20.25m. Pre` 14euro/mp, neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134)

camere,et.1, CT,T, mobilat si utilat,zona Primaverii-\coala nr.13,avans 3 luni,200 euro luna. Tel: * Zona Pod de Piatra, * Zona Agafton, * Oferta:Vand 6000 mp, 0729063978, 3750mp teren intravilan, 6600mp, teren extravilan, teren intravilan in zona 0729124687, acces toate utilita`ile Cismea.Pre` 5euro/mp front stradal 42m.Pre` 0744634025.(T) edilitare .Pre` 20 6euro/mp. Tel: 529102, neg.Tel: 529102, euro/mp.Se accepta si 0752310402, 0752310403 * Închiriez apartament 2 0752310403, camere zona Calea schimb cu apartament plus 0752310402.(133) (155) na`ional[, Unicat, 52 diferenta . Tel: 529102, * Oferta : Zona Rachiti, * Zona ALFALAND, mp, et.4, central[ 0752310403, 10.000mp extravilan , 12.326mp, pl II, termic[, mobilat, utilat, 0752310402.(594) front stradal 14,7m . Pre` aragaz, frigider, cuptor deschidere 45m.Pre` * Zona Savenilor, 700mp :15euro/mp neg.Tel: 50.000lei.Tel: 529102, microunde, ma\in[ de teren si anexa construita in 529102, 0752310403, 0752310402, 0752310403. sp[lat, condi`ii foarte 2006 .Pre` 35.000euro/ 0752310402.(258) bune, pre` 220 u\or neg.Tel: 529102, 9 CUMP|R|RI negociabil, o lun[ * Zona Bucecea -Hu`ani, 0752310403, 0752310402. garan`ie. Telefon: 3,5ha teren extravilan, 0231513362, * Zona Puskin, 500mp acces utilit[`i edilitare.Pre` * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0752244233.(B) teren intravilan, 14m 4 euro/mp. Tel: 529102, 0729082022.(N) deschidere, acces utilita`i 0752310403, * Închiriez apartament 3 edilitare .Pre` 60euro/ 0752310402.(374v) * Cump[r apartament, camere, strada neg.Tel: 529102, cas[,teren.Tel. Marchian, et.3, * Vand 4700mp teren 0752310403, 0752310402. 0729062022 sau decomandat, CT, 1 extravilan, front stradal 0729082022.(N) lun[ garan`ie, modern, * Urgent .470mp plus 22m cu 5euro/mp si recent renovat, mobil[ cale de acces teren 12.500mp teren extravilan * Cump[r garsoniere si nou[, electrocasnice noi, intravilan Boto\ani zona front stradal 40m ,cu apartamente .Ofer pre`ul pre` 350 euro, o lun[ centrala, acces utilita`i 6euro/mp in Cucorani . zonei . Tel: 529102, edilitare . Pre` :70Eur/mp Tel: 529102,0752310402, 0752310403, 0752310402. garan`ie.Telefon: 0231513362, neg. Tel: 529102, 0752310403 (29) * Cump[r cas[ locuibil[ 0752244233.(B) 0752310403, 0752310402. * URGENT.3loturi de cu teren aferent ]n * Închiriez apartament 2 * Urgent zona Lebada, teren intravilane a cate Botosani sau zone camere, Calea 4600mp teren extravilan, 2500mp cu deschidere limitrofe ,Ofer pre`ul Na`ional[, D, et 2, deschidere 75m .Pre` 35m Cucorani .Pre` zonei Tel: 529102, 150 12euro/mp neg.Tel: 52.000lei/lot/negTel : 0752310403, 0752310402. nemobilat, euro/lun[, 2 luni avans. 529102, 0752310403, 529102, 0752310402, Telefon: 0231513362, * Cump[r teren 0752310402. 0752310403. 0752244233.(B) intravilan,construibil cu * Zona Tatari, 650mp * Zona Ora\eni Vale acces la utilit[`i, edilitare * Închiriez apartament 2 teren intravilan Pre` 5000mp, teren extravilan, atât in Municipiul camere, Calea 6500euro.Tel: 529102, acces indirect la drum Boto\ani, cât \i ]n zonele Na`ional[, D, et 3, CT, 0752310403, asfaltat (plan II), limitrofe . Ofer pre`ul mobilat \i utilat, 250 0752310402(92) deschidere 20m. Pre` zonei ; Tel:529102, euro/lun[, 1lun[ avans, 2euro/mp, neg Tel : 0752310403, * Zona Tatari, 1400mp, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 529102, 0752310402, 0752310402. teren intravilan .Pre` 0231.513362, 0752310403 (237) 20euro/mp neg. Tel: 0752244233.(B) ~NCHIRIERI 529102, 0752310403, * Zona Stauceni * Închiriez apartament 3 0752310402. ,12.500mp, teren * Ofer spre ]nchiriere camere, Grivi`a, D, extravilan acces indirect apartament cu 3 camere, * Zona Tulbureni, parter, CT, par`ial la drum asfaltat (plan II), decomandat, semimobilat, mobilat \i utilat, 200 4500mp teren intravilan deschidere 20m.Pre` str. ]mp[rat Traian. Rela`ii euro/lun[, 1 lun[ .Pre` 15euro/mp 3euro/mp, neg.Tel : la telefon: negociabil.Tel: 529102, garan`ie. Telefon: 529102, 0752310402, 0745.057.035.(1111-1) 0752310403, 0231.513362, 0752310403 (237) 0752310402.(100) 0752244233.(B) * Ofer spre ]nchiriere * Zona, C[t[mara\ti apartament cu 3 camere, * Zona Tulbureni, * Inchiriez spatii comerDeal, intravilan, 1954mp decomandat, 6500mp teren intravilan, ciale in zone centrale acces utilitati edilitare, semimobilat, str. front stradal 11m, acces ,(Unirii, Onicescu, C. front stradal 20m.Pre` }mp[rat Traian. Tel: utilitati edilitare, curent Nationala,zona Mall). Tel. 30euro/mp neg .Se vinde 0745.057.035.(1129-5) electric, gaz metan, apa 0741497829.(A) si parcelat .Tel:529102, curenta .Pre` 5euro/mp. * Închiriez spa`iu * Inchiriez apartament 3 Tel: 529102, 0752310403, 0752310402, comercial,200 mp, camere,zona Stadion, 0752310403. 0752310402(310) CT,T,sistem de mobilat, CT, Pret 200 * Zona C[tam[ra\ti Deal, alarm[,ideal orice * Zona Tulbureni, euro/luna. Tel 1113mp teren intravilan, activitate,zona Pia`a 9500mp teren extravilan, 0741497829.(A) acces utilita`i edilitare, Mare.Pre`:1000 deschidere 18m, utilita`i * Inchiriez apartament 2 deschidere, 15.6m.Pre` euro/luna sau spre edilitare la 300m.Pre` camere,mobilat Et.5 zona 25.000euro .Tel:529102, vânzare. Tel: 1euro/mp. Tel:529102, Bulevard. Pret 200euro 0729063978, 0752310402, 0752310403, luna si apartament 2 0729124687, 0752310403. 0752310402(310) camere, nemobilat ,zona 0744634025.(T) * Vand urgent in Brae\ti, * Zona Tulbureni, Bulevard, pret 150 7100mp teren intravilan , 10.000mp, teren * Închiriez apartament 3 euro.Tel. 0741497829.(A) teren aferent . Pre` 20.000euro-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

Editor: Claudia ~U~UMAN

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editorialist: Lucian ALECSA

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

extravilan, Pre` 3000 euro/neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (41)

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 80 mp, zona IRE.Tel: 0729062022.(N)

500euro/luna, pretabil cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere, ap * Ofer spre ]nchiriere cu 4C, zona ultracentrala, spa`iu comercial 300 mp,Calea Na`ional[. Tel: et.3, nemobilat, CT .Pre` 250euro/luna/neg .Tel: 0729062022.(N) 529102, 0752310403, * Ofer spre ]nchiriere 0752310402. spa`iu comercial 120 * Ofer spre inchiriere ap mp,zona Util.Tel: cu 2cam, par`ial mobilat, 0729062022.(N) CT, zona Calea Nationala * Ofer spre ]nchiriere . Pre` :700lei/luna .Plata spa`iu comercial 240 mp, anticipata 3luni. Tel: zona Plus, 10e/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0729062022.(N) 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere * Ofer spre inchiriere hal[ 5000mp+curte 3camere, baie si betonat[ 10000mp, toate bucatarie, acces separat la utilit[`ile,zona casa in zona lini\tita, Industrial[,pre` neg.Tel curte. Pre`: 250euro/luna. 0729082022.(N) Plata antici- pata :3luni . Tel: 529102, * Închiriez garsonier[. 0752310403, Telefon: 0231514450, 0752310402. 0231514440, 0751966830, * Ofer spre inchiriere 0748281959.(R) spa`ii pentru sediu de * Închiriez apartament 2 birouri, 60mp respectiv camere, zona Bucovina, 25mp, acces stradal, parD, et. 3, s. 77 mp, CT, care in curte.Pre` la fa`a T, g+f, complet mobilat, locului Tel: 529102, utilat, pre` 250 euro/lun[. 0752310403, 0752310402. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830, * Solicit pentru inchiriere garsoniere, apartamente, 0748281959.(R) case. Tel: 529102, * Închiriez apartament 3 0752310403, 0752310402. camere, zona Grivi`a, et. 3, D, nemobilat, pre` 250 AUTO euro/lun[. Telefon: 0231514440, 0231514450, * Vând tractor U.650. 0751966830, M+plug, bun[ 0748281959.(R) func`ionare, 9500-11000 * Închiriez apartament la RON. Telefon: 0751.803.814. cas[ + loc de parcare ma\in[, complet mobilat, (1097-15) internet, cablu TV, pre` * Vând VW T4, diesel, 250 euro/lun[, negociabil. locuri 8+1, telefon: Telefon: 0231514440, 0231/619.063; 0231514450, 0751966830, 0753.410.974.(1127-4) 0748281959.(R) * Vând Opel Astra, * Închiriez apartament 2 caravan, diesel, 2003 camere, zona S[venilor, septembrie, ]nmatriculat Dimitrie Negreanu, Col. Germania 2004, pre` Tomoroveanu \i discutabil. Rela`ii la Prim[verii, pre` 130-150- telefon: 200 euro/lun[. 0752.347.494.(1119-1) Telefon:0231514440, 0231514450, 0751966830, V+NZ|RI 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a cite 100mp acces tir si rampa de descarcare .Pre` 2.5 euro/mp/luna.Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre inchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc in Boto\ani, zona centrala. Pre`

* Vand scaun stomatologic in buna stare de functionare. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R) * Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

PREST|RI SERVICII * BIROU DE CREDITE * Acord[m credite \i persoanelor cu venituri modeste; * Credite nevoi personale, imobiliare, ipotecare; * Credite pentru cump[rarea de locuin`e; * Credite auto, refinan`[ri; Telefon: 0231/514.450; 0751966830; 0748281959.(A)

9 LICITA}II * Sala Polivalenta „Elisabeta Lipa” (S.P.A.B.S.Z.A), cu sediul in B-dul Mihai Eminescu nr. 15A, anunta organizarea licitatiei publice cu strigare, pentru inchirierea spatiilor aflate sub Tribuna Stadionului Municipal, destinate activitatilor economice si garaje apartinand domeniului public al Municipiului Botosani. Documentatia pentru licitatie poate fi achizitionata de la sediul institutiei, compartiment juridic, incepand cu data publicarii anuntului, intre orele 11.00-16.00. Licitatia va avea loc in data de 28.04.2009 orele 12.00. Informatiile suplimentare se pot obtine de la sediul Salii Polivalente, tel: 0331-710613.(1)

ANGAJ|RI * Club „Ambiente Rose“din Munchen Germania angajeaza legal fete majore. Cunostinte minime limba engleza/ germana. Se asigura cazare, transport, protectie personala. Cerem/oferim seriozitate maxima. Email: toto.doman@ymail.com ; 0757.919.152.(2) * S.C.”NORDTOUR COMPANY” S.R.L. angajeaz[ \oferi categoria B,C,E . CVurile se depun la magazin mobil[ DARIAMOB-complex parc junior la etaj sau la tel/fax 0231.511287.(1128-2) * Caut persoan[ serioas[ cu experien`[ ]n prelucrare P.V.C. \i aluminiu. Telefon: 0752.624.718.(1130-5)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Vineri, 17 aprilie 2009

„Mama Natur[” prezint[ vremea R[mas[ pe bar[ de la ]nceputul anului, când film[rile pentru emisiunea „Vreau s[ fiu mare vedet[” s-au terminat, Roxana Ionescu revine pe micul ecran tot la Antena 1. Inspira`i de porecla ei, „Mama Natur[”, \efii televiziunii din B[neasa au decis ca vedeta s[ revin[ ]n postura care a consacrat-o.

Horoscop

}ncepând cu prima zi de Pa\te, Roxana vine la Observatorul de la ora 19.00 s[ prezinte prognoza meteo. Din 19 aprilie, ea va fi prezent[, de luni pân[ vineri, la Observatorul principal \i de luni pân[ joi la Observatorul de la 23.00. Roxana Ionescu ]mpline\te 24 de ani pe 22 aprilie. „

Actri`a Katie Holmes este ]n doliu dup[ ce cumnatul s[u a decedat la vârsta de 48 de ani, relateaz[ site-ul Contactmusic, consultat de Agerpres. Joseph Jeffrey Fretti, so`ul surorii mai mari a lui Holmes, Tamera, a fost g[sit mort la 12 aprilie, ]n casa mamei sale din Sarasota, Florida. Cauza decesului nu a fost stabilit[ ]nc[, ]ns[ autorit[`ile exclud varianta unui accident sau a unei sinucideri. Fretti, patronul unei firme de pompe funebre ]n Toledo, Ohio, ]\i dusese copiii s[-\i viziteze bunica, ]ns[ nu era ]nso`it de so`ia sa. Holmes ar urma s[ participe la ]nmormântarea lui Fretti pe 20 aprilie. „

Lazarus deschide castingul pentru asistente Miercuri, 22 aprilie, ]ncepând cu ora 11.00, Luis Lazarus (foto) invit[ aspirantele la postul de asistent[ la casting, la studiourile Kanal D, din cadrul Sema Park Sem[n[toarea. Orice tân[r[ cu vârsta de peste 18 ani care consider[ c[ ]ntrune\te calit[`ile necesare pentru a intra ]n echipa lui Lazarus este a\teptat[ cu un CV \i cu mult[ bun[ dispozi`ie s[-i demonstreze "justi`iarului" c[ ea este cea mai potrivit[ pentru postul de asistent[. Zilele acestea, cea mai proasp[t[ vedet[ Kanal D este ]n preg[tiri intense pentru emisiunea "Lazarus Show", care se va lansa pe 4 mai, de la ora 22.00. Luis \ia schimbat look-ul complet, ]ncepând de la tunsoare pân[ la stilul

vestimentar. }n aceast[ emisiune, ve`i vedea o alt[ fa`[ a cunoscutului personaj, care promite s[ fie cel pu`in la fel de incisiv dup[ cum s-a consacrat. Lazarus ]\i formeaz[ acum echip[, c[utând nu numai o asistent[, ci chiar dou[, dar \i reporteri de teren, jurnali\ti de investiga`ie \i editori. De asemenea, "Justi`iarul" este ]n c[utare de subiecte de senza`ie cu care s[ uimeasc[ \i s[ intrige publicul. „

K Balan]\

Face`i impresie cu seriozitatea de care da`i dovad[ \i sunte`i c[utat pentru sfaturi. Pute`i s[ v[ face`i planuri pe termen lung \i s[ v[ gândi`i la investi`ii.

Sunte`i foarte ]ncrez[tor ]n for`ele proprii \i pute`i avea succes ]n afaceri. Sunt favorizate ]ntâlnirile cu prietenii \i c[l[toriile ]n interes personal. S-ar putea s[ v[ re]ntâlni`i cu un prieten vechi.

Ast[zi sunt favorizate planurile de viitor \i investi`iile financiare. Este posibil s[ ]ncasa`i banii pentru o lucrare ]ncheiat[ recent. Asculta`i sfaturile persoanei iubite!

G Gemeni

s[ merg prin cluburi, s[-mi bubuie muzica aia ]n cap. Merg ]n club doar dac[ am spectacole”, a declarat artista. Mai mult, vedeta se poate considera o norocoas[, nefiind nevoit[ s[ dea explica`ii cuiva, recunoscând c[ nu are un \ef c[ruia s[ i se raporteze, \i c[

face lucrurile dup[ bunul ei plac: „M[ trezesc zilnic ]n jur de 12.00. De fapt, m[ trezesc când vreau eu, fac ce vreau eu. Nu-mi spune nimeni ce s[ fac \i cum s[ fac. Fac doar ceea ce-mi place \i nu trebuie s[ dau explica`ii nim[nui”, a mai spus blondina. „

Concediat[ pentru c[ a salvat o broasc[ O \oferi`[ de autobuz din Germania a fost concediat[, dup[ ce a \i-a oprit ma\ina pentru a salva o broasc[ aflat[ pe drum, relateaz[ site-ul Ananova. Christina Pommerel (46 de ani) lucra de 13 ani pentru compania german[ RBO, ]n Regensburg, dar a fost dat[ afar[ dup[ ce unul dintre pasagerii s[i s-a plâns de faptul c[ a oprit au-tobuzul ]ntre sta`ii. “Unul dintre c[l[tori s-a plâns conducerii. Mi-au spus c[ ar fi trebuit s[ trec peste broasc[

E Berbec

F Taur

Andreea B[lan cere bani Katie Holmes, ca s[ intre ]n club ]n doliu Cânt[rea`a se poate l[uda cu un mediu de via`[ s[n[tos, evitând pe cât posibil capriciile ce nu-i aduc niciun beneficiu. Andreea B[lan a m[rturisit, pentru Ring, c[ se fere\te de vicii \i c[ prefer[ s[-\i petreac[ timpul liber odihnindu-se. „Nu beau, nu fumez. Nu-mi place

15

Vi se ]mpline\te dorin`a de a schimba ceva ]n rela`iile parteneriale. Ave`i ]ncredere ]n for`ele proprii \i voin`a de a ac`iona. Dup[-amiaz[ v[ sim`i`i foarte bine.

H Rac

minute, pentru a lua broasca de pe drum \i a o elibera undeva ]n siguran`[”, a povestit \oferi`a, de origine francez[. „

Vineri, 17 aprilie

06.15 - 07.00 |tirile Tele'M (r) 07.00 - 09.00 Tele M'atinal (d), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista Presei, Calendarul Zilei & Horoscop. 09.40 - 10.30 Boto\anii ]n direct! (r) 10.30 - 11.30 Agenda cultural[ (]), emisiune realizat[ de Gina Poenaru. 11.30 - 13.00 Taverna lui Radu (r) 13.00 - 14.00 Dialog cu edilii Hobby (r) 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (d) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Hobby (r) 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Drept la ~int[ (d), talk-show politic realizat de

Cristian Lupa\cu. 18.00 - 18.45 |tirile Tele'M Boto\ani, Sport, Meteo (d) 18.45 - 19.30 Videoclipuri 19.30 - 20.00 Teleshoping 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 22.00 Agenda cultural[ (r) 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.00 - 00.00 Pe Apa Sambetei (]) 00.00 - 01.00 Drept la ~int[ (r) 01.00 - 01.45 |tirile Tele'M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M'atinal (r) 04.15 - 05.15 Boto\anii ]n direct! (r) 05.15 - 06.15 Agenda cultural[ (r)

Ave`i succes ]n activit[`ile intelectuale \i reu\i`i s[ dep[\i`i toate dificult[`ile. Este o zi bun[ pentru examene. Pe plan sentimental, totul este ]n ordine.

M S\get\tor S-ar putea s[ v[ confrunta`i cu probleme financiare. Chiar dac[, ]n rest, sim`i`i c[ v[ merge excelent, s[ v[ gândi`i bine ]nainte de a trece la ac`iune.

N Capricorn

Ave`i un succes deosebit ]n afaceri. Pute`i s[ ]ncheia`i contracte \i s[ semna`i documente oficiale. Rela`iile cu colaboratorii sunt foarte bune.

Ave`i ocazia s[ ob`ine`i câ\tiguri nesperate. Sunt favorizate \i c[l[toriile ]n interes personal. Ave`i tendin`a s[ v[ asuma`i prea multe riscuri.

I Leu

O V\rs\tor

Ave`i un program foarte ]nc[rO persoan[ mai ]n vârst[ v[ cat. La serviciu, este posibil s[ pre- propune o colaborare de pe urma lua`i o parte din sarcinile unui co- c[reia pute`i câ\tiga foarte bine. leg. Nu este cazul s[ v[ face`i griji. Dac[ vi se ofer[ ocazia s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie, s[ nu ezita`i.

J Fecioar\

Sunte`i hot[rât s[ pune`i cap[t unei situa`ii nepl[cute de la serviciu, care dureaz[ de câteva zile. Dac[ v[ p[stra`i calmul, ve`i avea numai de câ\tigat.

P Pe[ti Sunte`i nevoit s[ v[ ocupa`i de probleme financiare mai vechi. Dac[ vi se propune o colaborare, v[ recomand[m s[ nu refuza`i.

Bancul zilei CIZMULI~ELE BUCLUCA|E

\i ]n nici un caz s[ opresc. Când le-am zis c[ n-a\ putea niciodat[ s[ fac a\a ceva, m-au concediat. Oprisem doar pentru câteva

L Scorpion

Un copil, la gr[dini`[, ]ncearc[ s[ ]\i ]ncal`e cizmuli`ele. Pentru c[ nu se descurca, a cerut ajutor educatoarei. Cu tot trasul \i ]mpinsul, cizmuli`ele nu voiau nicidecum s[ intre. }ntr-un final, educatoarea a reu\it s[-l ]ncal`e, când copilul ]i spune: "Doamna, dar sunt puse invers..." }ntr-adev[r, erau pe picior gre\it... Cu mult calm, educatoarea i

le scoate \i ]l ]ncal`[ din nou, de data asta a\a cum trebuia. }ns[, b[ie`elul zice: "Cizmuli`ele astea nu sunt ale mele!" }n loc s[ strige la el, educatoarea ]\i mu\c[ buza \i ]l descal`[ din nou, când copilul spune: "Sunt cizmuli`ele fratelui meu. Mama mi-a zis s[ le ]ncal` pe astea azi." Cu suficient[ r[bdare, educatoarea ]l ]ncal`[ din nou, apoi ]l ]ntreab[ unde-i sunt mânu\ile. Copilul spune: "Le-am b[gat ]n cizmuli`e ca s[ nu le pierd..."

O RE~ET{ PE ZI IEPURA|I COCONA|I Ingrediente: 500 grame f[in[, 1/2 cub drojdie proasp[t[, 280 ml lapte c[ldu`, 100 g zah[r, 100 g unt, 1 praf sare, 1 g[lbenu\ + 2 linguri lapte, câteva stafide \i migdale (pentru ochi \i nas). Mod de preparare: ]n mijlocul gr[m[joarei de f[in[ facem o scobitur[. Dizolv[m drojdia cu 2 linguri de zah[r \i 2 de lapte. Apoi turn[m ]n scobitur[ \i amestec[m cu pu`in[ f[in[, acoperim cu un \ervet \i l[s[m 10 minute la loc cald s[ creasc[. Ad[ug[m treptat restul de lapte, zah[rul, untul la temperatura camerei \i sarea, fr[mânt[m bine. L[s[m aluatul la dospit 40 minute la loc cald. Din aluat se fac 16 bilu`e, se aplatizeaz[ \i se taie cu un cu`it pân[ la jum[tate, dându-le forma unui cap cu urechi lungi. Punem iepura\ii ]n tava cu hârtie de copt, ]i acoperim

cu un \ervet \i ]i mai l[s[m 20 minute, la loc cald. }nc[lzim cuptorul. Amestec[m g[lbenu\ul cu 2 linguri de lapte \i ungem iepura\ii. Pentru ochi punem stafide, iar pentru din`ii iepura\ilor cocona\i migdalele. Coacem aproximativ 20 de minute. Dup[ ce sau r[cit pu`in, putem pres[ra zah[r pudr[.


CMYK

Eveniment 16

Vineri, 17 aprilie 2009

Val de reclama`ii ]mpotriva firmei care blocheaz[ ro`ile autoturismelor Reprezentan`ii Consiliului Jude`ean ]nclin[ s[ le dea dreptate semnatarilor acestor reclama`ii, considerând c[ s-a ajuns la exagerare, la o ]ngr[dire a drepturilor cet[`enilor.

UTILE

La Consiliul Jude`ean, sesiz[rile din partea cet[`enilor cu privire la serviciul de blocare \i ridicare a ma\inilor parcate ilegal pe domeniul public, curg gârl[. Pre\edintele Consiliului Jude`ean e de p[rere c[ prin acest serviciu se alunec[ u\or spre partea de nedreptate \i de ]ngr[dire a libert[`ii cet[`enilor. „Am primit mai multe sesiz[ri prin care unii cet[`eni din ora\ \i-au exprimat nemul`umirea ]n leg[tur[ cu aceast[ ac`iune de blocare a ro`ilor \i ridicare a ma\inilor. Bine]n`eles c[ am trimis aceste sesiz[ri, spre solu`ionare, la unitatea competent[ care, ]n cazul nostru este Prim[ria

4,2197 lei

municipiului Boto\ani”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. O serie de cet[`eni consider[ c[ se exagereaz[ cu aceast[ ac`iune iar pre\edintele CJ ]mp[rt[\e\te aceast[ p[rere. „A\ spune c[ avem de-a face cu un caz tipic care reflect[ faptul c[ uneori se poate aluneca u\or din zona disciplinei ]n zona ]ngr[dirii

3,2084 lei

libert[`ii cet[`enilor, precum \i din zona legalit[`ii spre zona nedrept[`ii. Eu cred c[ este foarte bine c[ se inten`ioneaz[ s[ se pune ordine ]n ceea ce prive\te utilizarea parc[rilor pentru ma\ini \i folosirea ra`ional[ a c[ilor rutiere din ora\ dar ]mi exprim p[rerea c[ s-a for`at la procedur[ pentru c[ mul`i oameni au evocat faptul c[ s-a ajuns ]ntr-o

zon[ a exager[rii prin aceea c[ se st[ la pând[ \i se ]nregistreaz[ un fel de goan[ dup[ profit”, a specificat ~âbuleac. Acesta mai consider[ c[ situa`ia ar sta altfel dac[ sar ]nfiin`a un serviciu propriu al Prim[riei Boto\ani pentru activitatea de blocare, ridicare \i transport ]n acest sens. „}n opinia mea, acest lucru se ]ntâmpl[ din cauza tenta`iei foarte mari pe care a generat-o modul de stabilire a tarifelor pentru blocare, ridicare \i respectiv transportul ma\inilor aici s-au stabilit tarife foarte mari \i a\a se ]ntâmpl[ atunci când pe seama sumelor ]ncasate ca \i contravaloare a unor pedepse, se alimenteaz[ conturile unor firme private. Ar fi fost mult mai nimerit dac[ pentru activitatea de blocare, ridicare, respectiv transport a ma\inilor s-ar fi ]nfiin`at un serviciu propriu al Prim[riei Boto\ani”, a ]ncheiat conducerea Consiliului Jude`ean Boto\ani. (C.S.)

Ziua: 210C

Noaptea: 60C

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 17 V Sf. Sfin`it Mucenic Simeon, Episcopul Persidei; Cuv. Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Sf. Mc. Adrian - Zi aliturgic[ - Denia Prohodului Domnului 18 S Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Cosma episcopul

Evenimentul de Botosani nr.1310  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you