Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 86 (1307) • Mar`i, 14 aprilie 2009 • 16 pagini

Pr[bu\it[ de la etajul patru ]n timp ce \tergea geamurile

O boto\[neanc[ ]n vârst[ de 44 de ani se zbate ]ntre via`[ \i moarte ]n spital, dup[ ce, ieri diminea`[, a c[zut de la etajul patru al blocului ]n care locuia.

Femeia s-a pr[bu\it cu tot cu geamul pe care ]l sp[la. Era ]n toiul preg[tirilor pentru S[rb[torile de Pa\ti.

Pagina 5

Mam[ \i fiic[ trimise ]n judecat[ pentru delapidare \i instigare la delapidare Pagina 2

Mor`i ]ntr-o goan[ nebun[ cu 230 km la or[ O curs[ teribil[ spre moarte, cu 230 de kilometri la or[. Sa angajat ]n aceast[ curs[ un tân[r de 26 de ani, la volanul unui autoturism Ford. Nu era singur ]n ma\in[, cu el fiind al`i patru tineri. Dac[ cei patru prieteni ai \oferului au sc[pat cu via`[, ]ns[ cu r[ni foarte grave, cel de la volan nu a mai avut nicio \ans[ de sc[pare când s-a izbit ]ntr-o alt[ ma\in[, care circula regulamentar. Din p[cate, ]n nefiin`[ a trecut \i cel[lalt \ofer, a c[rui singur[ vin[ a fost aceea c[ s-a aflat ]n calea unui vitezoman.

Pagina 5

PRODUSUL S{PT{M@NII Piept cu os congelat (1 kg.) - 7,99 lei

Demis, Mihai ~urcanu apeleaz[ la instan`[ Mihai ~urcanu a recunoscut ieri ]n cadrul unei conferin`e de pres[ c[ a `inut secret[ demiterea sa din func`ia de inspector \ef adjunct al Oficiului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului. Acesta nu mai este \ef al Oficiului ]ncepând cu 1 aprilie, când sa reorganizat Autoritatea Na`ional[ pentru Protec`ia Consumatorilor \i au fost elibera`i din func`ie to`i \efii jude`eni ai acestei institu`ii. Mihai ~urcanu sus`ine ]ns[ c[ a contestat decizia, nemul`umit fiind de postul care i s-a oferit. Acesta nu exclude s[ ia calea justi`iei ]n cazul ]n care r[spunsul la contesta`ie nu va fi cel sperat de el.

Pagina 3

Permise de conducere declarate pierdute pentru duplicate Pagina 4


Eveniment 2

Mar`i, 14 aprilie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

~ar[, `ar[, vrem guvernan`i! Când prive\ti spre scena noastr[ politic[ ]`i revin ]n minte toate jocurile copil[riei, de la "Ho`ii \i vardi\tii" la "~ar[ `ar[, vrem solda`i!". Se pare c[ `[ri\oara noastr[ a devenit un adev[rat teren de joac[ pentru politicieni, ]n ultimul timp se distreaz[ cu "De-a baba oarba", noi fiind cei lega`i la ochi. Ani ]n \ir Viorel Hrebenciuc s-a amuzat copios jucând "|otron" ]n incinta Parlamentului, f[r[ s[-i pese c[ este privit de-o na`iune ]ntreag[. Adrian N[stase, chiar de pe func`ia de premier, \i-a permis s[ joace alba-neagra pe bugetul `[rii. Norica Nicolae sare coarda peste mandate \i tot ]n picioare r[mâne. Dinu Patriciu a fost la pupitru ]n timpul guvern[rii lui C[lin Popescu T[riceanu, dragii no\tri liberali au recurs la "telefonul f[r[ fir". Numai bietul Gigi Becali a ie\it din joc accidentat, prea o luase ]n serios cu "Ho`ii \i vardi\tii", ajunsese s[ nu mai pip[ie ]n nici un fel realitatea. ~ara intr[ tot mai profund ]n criz[ iar guvernan`ii no\tri se piapt[n[ \i se ferchezuiesc. Suntem amenin`a`i de câteva luni c[ vor fi anun`ate m[surile anticriz[, dar nu se ]ntâmpl[ nimic concret, se tot bate apan piu[ \i nimic mai mult. Am ]mprumutat ceva m[lai de la FMI, cic[ spre a oxigena societ[`ile mici \i mijlocii \i-a echilibra bugetul dar se pare c[ tot vom \chiop[ta ]nc[ vreo doi ani prin miri\tea nesiguran`ei. Premierul Boc se tot ]nvârte ]n jurul cozii a\teptând s[-i cad[ para m[l[ia`[ de la Cotroceni, pre\edintele pe zi ce trece este tot mai buimac, familia ]i creeaz[ tot mai multe probleme, ]n special cele dou[ fete, prieteni ]i ]ntorc spatele pe rând, iar supu\ii se dovedesc a fi ni\te oameni de paie. La guvernare sunt dou[ partide, dar ]n manifest[ri par a fi cel pu`in zece, nu exist[ un ecou comun, fiecare ministru, atunci când iese ]n fa`a na`iei s[-\i exprime un punct de vedere, ]\i declin[ mai degrab[ apartenen`a politic[ decât competen`a profesional[, se faulteaz[ ]ntre ei ca ni\te pre\colari muco\i. Nu mai spun de politicienii din Parlament, \eful Senatului, Mircea Geoan[, ]n permanen`[ e cu mâna ]n beregata lui Traian B[sescu, Dan Voiculescu e cu Antenele pe premier, Ion Iliescu ]l curteaz[ pe liberalul Crin Antonescu. Sunt convins, ]n cel mai scurt timp se va reface acel grup malefic 322, care va ]ncerca din nou anihilarea lui Traian B[sescu. Destabilizarea se va accentua dup[ europarlamentare, atunci se va intra pe linie dreapt[ pentru preziden`iale. Un Principe Radu de Duda ne mai lipsea la Cotroceni! Iart[-l, Doamne, nu \tie ce face!

Mam[ \i fiic[ trimise ]n judecat[ pentru delapidare \i instigare la delapidare Procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani au ]ntocmit rechizitoriul ]n privin`a celui mai mediatizat caz de delapidare ]nregistrat ]n ultimii 20 de ani la Boto\ani, din cauza valorii uria\e a prejudiciului. Elena Aghini`ei, angajata BCR, \i fiica sa, Gianina Aghini`ei (foto), au fost trimise ]n judecat[ pentru delapidare \i fals ]n ]nscrisuri sub semn[tur[ privat[ \i respectiv instigare la delapidare. Dup[ o anchet[ care a durat câteva luni, anchetatorii au stabilit clar firul evenimentelor \i valoarea exact[ a prejudiciului dar \i maniera prin care o sum[ uria\[ din contul clien`ilor BCR a fost sustras[ f[r[ ca nimeni s[ nu observe nimic decât atunci când a fost prea târziu. }n luna ianuarie a acestui an, procurorii au deschis o anchet[ ]n privin`a Elenei Aghini`ei, care ]n calitate de angajat al BCR ocupa un post care ii permitea s[ aib[ acces la baza de date a institu`iei \i, implicit, la conturile clien`ilor. }ntr-o perioad[ relativ scurt[ de timp, Elena Aghini`ei a reu\it s[ transfere diferite sume de bani din conturi, f[r[ s[ fie descoperit[, ajungându-se la un prejudiciu de peste 13 miliarde de lei. }n urma unui control intern al b[ncii, au fost observate transferurile, fiind g[sit[ astfel \i vinovata. „}n perioada 6 septembrie 2008 - 31 decembrie 2008, ]n calitate de consilier client zon[ rapid[ la Sucursala Jude`ean[ a BCR, a efectuat un num[r de 66 de opera`iuni neautorizate din care 57 ]n lei \i 9 ]n euro, de eliberare numerar

din conturile a 35 clien`i persoane fizice. Toate sumele astfel ob`inute au fost folosite la alimentarea cardului inculpatei Aghini`ei Gianina, fie direct, fie prin transfer ]n contul numitului Aghini`ei Gelu, tat[l inculpatei, urmate de alimentarea cardului fiicei. Prin ]ntocmirea de documente falsificate, respectiv ordine de plat[ semnate ]n numele titularilor de conturi, inculpata \i-a ]nsu\it necuvenit suma total[ de 315.788,66 Euro”, se precizeaz[ ]n rechizitoriul ]ntocmit de procurorul de caz. Ulterior, s-a stabilit c[ ]n leg[tur[ cu acest caz de delapidare ar fi implicat[ \i Gianina Aghini`ei,

fiica angajatei BCR. Modalitatea ]n care s-a comportat \i atitudinea fiicei angajatei BCR fa`[ de anchetatori a f[cut ca s[ fie arestat[ preventiv de dou[ ori, chiar \i ]n prezent fiind ]n arestul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Procurorii au stabilit c[ fiica angajatei BCR se face vinovat[ de instigare. „}n perioada 06 septembrie - 31 decembrie 2008, cu inten`ie, a determinat pe inculpata Aghini`ei Elena, consilier clien`i ]n cadrul BCR Sucursala Boto\ani, prin 59 de opera`iuni s[ transfere sume de bani din conturile personale ale unor persoane fizice care au depozite ]n lei \i ]n euro la banca

respectiv[, ]n contul ei bancar. Ulterior, inculpata a retras \i folosit ]n scop personal aceste sume de bani”, se arat[ ]n rechizitoriu. Prima dat[ când a fost arestat[ Gianina Aghini`ei a fost re`inut[ de poli`i\ti pe Aeroportul B[neasa ]n luna ianuarie, când ]ncerca s[ plece ]n Italia. Aceasta avea interdic`ia de a p[r[si `ara pentru c[ era cercetat[ ]n cazul de delapidare, fiind acuzat[ c[ \i-a instigat mama s[ comit[ infrac`iunea. Adus[ la Boto\ani, tân[ra a fost prezentat[ judec[torilor cu propunerea de arestare preventiv[ pentru 29 de zile. Judec[torii au fost de acord, de\i tân[r[ a declarat c[ nu \tia nimic de faptele mamei sale. Ulterior aceasta a fost eliberat[ dar a fost obligat[ s[ nu p[r[seasc[ localitatea, fiind la dispozi`ia anchetatorilor. În urm[ cu aproximativ o lun[, Gianina Aghini`ei a fost dus[ la Spitalul de Psihiatrie Socola, unde a fost supus[ unei noi expertize psihiatrice, de\i la Boto\ani s-a stabilit deja c[ are discern[mânt. Dup[ acest episod, pentru c[ procurorul de caz nu i-a acordat permisiunea de a merge la Ia\i la un consult oftalmologic \i s[ mearg[ la facultate pentru a-\i definitiva situa`ia \colar[, Gianina Aghini`ei a ]nc[lcat dispozi`ia procurorului, mergând pentru 24 de ore ]n jude`ul vecin. La ]ntoarcere a fost prins[ de poli`i\ti la Fl[mânzi, procurorul cerând arestarea ei pentru 30 de zile, fiind ]nc[tu\at[ \i dus[ ]n arestul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani, unde se afl[ \i ]n prezent. (D.R.)

Infrac`ional... pe scurt LA UN PAS DE TRAGEDIE DIN CAUZA VITEZEI Un accident grav s-a produs duminic[ seara, ]n jurul orei 23.10, pe DJ 282, pe raza localit[`ii M[\c[teni, comuna Albe\ti, Maricel A., de 52 de ani, din ora\ul B[neasa, jude`ul Constan`a, posesor al permisului de conducere categoria B \i Tr. din anul 1988 fiind la un pas de a-\i pierde via`a dup[ ce, din cauza vitezei, a pierdut controlul autoturismului, lovindu-se frontal cu un cap de pod, ulterior r[sturnându-se sub acesta. |oferul a suferit leziuni grave, fiind internat la Spitalul Jude`ean

Boto\ani. De\i emana halen[ alcoolic[, conduc[torul auto a refuzat testarea cu etilotestul, ]ns[, pentru stabilirea alcoolemiei, i-a fost recoltat[ o prob[ biologic[ de sânge. }n momentul producerii accidentului, \oferul era singur ]n ma\in[ \i nu purta centur[ de siguran`[. „

HO~ CU MÂINI }NGRIJITE }n vreme de criz[, ho`ii nu au preten`ii la prad[. De la produse alimentare (cafea, ciocolat[, conserve, ulei, carne \i preparate din carne), fructe (banane) \i pân[ la produse cosmetice (creme pentru

mâini), aceste bunuri sunt mai bune gratis decât cu bani. Un apel de urgen`[ a fost f[cut duminic[ diminea`a, ]n jurul orei 8.50, de reprezentantul legal al unei societ[`i comerciale din comuna |endriceni, care a anun`at poli`i\tii despre un furt comis ]n noaptea anterioar[ de persoane necunoscute, dup[ ce au p[truns prin efrac`ie ]n magazin. Din cercet[rile efectuate de c[tre o echip[ operativ[ a Poli`iei Municipiului Dorohoi s-a stabilit c[ ho`ii au p[truns ]n[untru dup[ ce au spart podul magaziei \i au for`at u\a de acces cu un topor. Poli`i\tii lau identificat pe C[t[lin G., de 26 de ani, din satul Horl[ceni,

comuna |endriceni, c[ruia american nu i-ar fi putut aduce i-au ]ntocmit dosar penal tân[rului vreun Oscar, ci probleme cu poli`i\tii, astfel c[ pentru furt calificat. „ n-a stat pe gânduri \i a p[r[sit barul, urcându-se ]ntr-un autoPISTOLAR DE turism Dacia. }n urma conDARABANI troalelor efectuate ]n trafic, Mai nou, tinerii se fac autoturismul a fost depistat, la „]n`ele\i” ]n baruri dac[ au volan aflându-se Andreiasupra lor arme \i fac uz de Alexandru P., de 20 de ani, ele. Un astfel de incident s-a din Darabani. În autoturism se produs vineri noapte, ]n jurul aflau „pistolarul” \i ]nc[ trei orei 23.00, ]ntr-un bar din tineri, Daniel-Ioan B., de 18 centrul ora\ului Darabani, ani, Adrian A., de 21 de ani \i când Alexandru-Virgil B., de Andreea-Daniela T., de 18 19 ani, din Darabani, l-a ame- ani, to`i din Darabani. Polinin`at pe Bogdan-Ionu` M., de `i\tii au g[sit sub scaunul din 19 ani, din aceea\i localitate, dreapta fa`[ un pistol cu aer cu un pistol cu aer comprimat, comprimat marca Gamo, tr[gând ]n plan vertical. Scena calibrul 4,5 mm, cu bile merupt[ parc[ dintr-un western talice, \i dou[ cartu\e cu aer

comprimat, ascunse sub bancheta din spate. Acestea fuseser[ achizi`ionate din Spania \i introduse ]n `ar[ la data de 10 aprilie 2009 de c[tre Alexandru-Virgil B., f[r[ a fi declarate la vam[. }n urma cercet[rilor, s-a stabilit c[ ]ntre suspect \i Ionu`-Bogdan B., \i Andrei Curc[ a izbucnit un scandal legat de dispari`ia unui portofel cu acte \i bani, care ]i apar`inea lui Alexandru-Virgil B. Ca s[-i intimideze pe cei doi, individul a scos pistolul de la brâu \i a tras un foc vertical. Tân[rul nu posed[ autoriza`ie de port arm[, astfel c[ va fi cercetat pentru de`inere, port \i uz f[r[ drept de arm[ letal[. „


Eveniment Mar`i, 14 aprilie 2009

3

Demis, Mihai ~urcanu apeleaz[ la instan`[ Mihai ~urcanu a recunoscut ieri ]n cadrul unei conferin`e de pres[ c[ a `inut secret[ demiterea sa din func`ia de inspector \ef adjunct al Oficiului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului (OJPC). Acesta nu mai este \ef al Oficiului ]ncepând cu 1 aprilie, când s-a reorganizat Autoritatea Na`ional[ pentru Protec`ia Consumatorilor \i au fost elibera`i din func`ie to`i \efii jude`eni ai acestei institu`ii. Mihai ~urcanu sus`ine ]ns[ c[ a contestat decizia, nemul`umit fiind de postul care i s-a oferit. Acesta nu exclude s[ ia calea justi`iei ]n cazul ]n care r[spunsul la contesta`ie nu va fi cel sperat de el. Mihai ~urcanu (foto) ]\i justific[ re`inerea de a recunoa\te c[ a fost demis din func`ie prin faptul c[, mai ]ntâi a vrut s[ cear[ ni\te l[muriri pentru si-

tua`ia sa de la \efii ierarhici \i apoi s[ fac[ public[ demiterea. „Nu am vrut s[ ascund nimic, numai c[ am vrut s[ fac public[ aceast[ demitere când sunt sigur de ea. Dup[ aproape un an, cât m-am aflat ]n func`ie, nu voi face ca al`i colegi. De\i cei mai mul`i beau un pahar de \ampanie la investirea ]n func`ie, eu voi ciocni cu inspectorii \i la plecare. E adev[rat, pe data de 1 aprilie, `inând cont de reorganizarea ANPC-ului, OJPC Boto\ani nu mai este OJPC, ci devine Comisariat Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului”, a declarat Mihai ~urcanu. Conform ordinului semnat de Bogdan Pandelic[, pre\edinte al Autorit[`ii Na`ionale pentru Protec`ia Consumatorilor (ANPC), ]ncepând cu data de 1 aprilie 2009, având ]n vedere reorganizarea ANPC, \i faptul c[ func`ia public[ de inspector \ef adjunct a fost desfiin`at[, Mihai ~urcanu ]nceteaz[ raportul de serviciu cu Autoritatea, fiind eliberat din func`ia public[ din motive neimputabile func`ionarului public. „Nu sunt numai eu ]n aceast[ situa`ie, to`i colegii mei din `ar[ sunt ]n aceea\i situa`ie, doar unii care au reu\it s[ se recoreleze au fost confirma`i. Din p[cate, am crezut c[ dac[ muncim, va conta. Vreau s[ le mul`umesc colegilor mei de ]n`elegerea de care au dat dovad[ pentru c[ nu am avut experien`[ de conducere. M-au ajutat \i ar fi fost lipsit de fair-play s[ ies pe u\a din spate a institu`iei. Via`a merge mai departe”, a spus Mihai ~urcanu. Fostul inspector \ef adjunct

al Oficiului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorilor mai sus`ine c[, potrivit conform Ordonan`ei 1 din 2009, chiar

dac[ nu exist[ o func`ie public[ liber[ ]n cadrul institu`iei al c[rei \ef a fost, reprezentan`ii Autorit[`ii na`ionale pentru

Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului (OJPC) Boto\ani. Astfel, adresa care ]l prezint[ pe Alexandru Zarug ca \i nominalizat din partea PSD-ului pentru conducerea Oficiului pentru Protec`ia Consumatorului Boto\ani a fost transmis[ de prefectul jude`ului la nivel cen-

aceast[ func`ie ]nsemnând o gril[ de salarizare foarte mic[. „Pentru func`ia de inspector \ef adjunct gradul profesional era de consilier superior treapta 1. Atâta preten`ie am avut, ca func`ia de execu`ie s[ fie de consilier superior treapta 1. Diferen`a de salariu ]ntre cele dou[ func`ii este foarte mare, func`ia de comisar 1 principal treapta 1 este prima treapt[ pe care o poate ob`ine un func`ionar public. Timpul necesar pentru parcurgerea etapelor dintre cele dou[ func`ii este de \ase ani de examene \i concursuri”, a ad[ugat Mihai ~urcanu. Timp de 30 de zile, acesta se afl[ ]n perioad[ de preaviz, perioad[ ]n care va veni la OJPC. }n acela\i timp, ]n perioada pân[ la care va fi numit un noul \ef, drept de semn[tur[ ]l are Neculai Ra`[. „Deocamdat[ nu sunt posturi disponibile la Direc`ia Sanitar Veterinar[, \tiu c[ doi colegi de acolo vor ie\i la pensie. S[ vedem ce se va ]ntâmpla, dac[ se va r[mâne la decizia de a nu putea ocupa func`ia de consilier superior treapta 1, atunci voi pleca la Direc`ia Sanitar Veterinar[”, a spus Mihai ~urcanu. (Petronela Rotariu)

Dumitru Monacu a câ\tigat procesul cu ANPC Fostul inspector \ef al OJPC, Dumitru Monacu, demis din func`ie de mai bine de un an, a câ\tigat procesul intentat Autorit[`ii Na`ionale pentru Protec`ia Consumatorilor. De\i instan`a i-a acordat

câ\tig de cauz[, considerând demiterea sa ilegal[, Dumitru Monacu nu dore\te s[ revin[ la func`ia de la OJPC. Acesta va comunica oficial pozi`ia sa dup[ ce va avea \i actele definitive ]n urma procesului. Re-

}nc[ un pas spre instalarea noului \ef al Protec`iei Consumatorilor Demersurile privind ]nlocuirea \efilor institu`iilor publice cu nominaliza`ii celor dou[ partide aflate la guvernare se deruleaz[ ]ncet, dar sigur. Ieri, primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu a primit nominalizarea f[cut[ de social democra`i cu privire la postul de \ef de la Oficiul

Protec`ia Consumatorilor se oblig[ s[ ofere un post similar cu gradul avut ]n func`ia public[. „Ei mi-au propus prin notificarea pe care mi-au trimis-o, \i de asta am \i tras de timp, pentru c[ aveam \i dreptul la contesta`ie, func`ia de comisar 1 principal treapta 1. Din punctul meu de vedere, este contrar legisla`iei ]n vigoare. Un drept câ\tigat de un func`ionar public nu poate s[ i-l ia nimeni decât din motive imputabile acestuia. M-am sf[tuit cu avoca`ii, \i din p[cate, trebuie s[ ac`ionez pe cale legal[, respectiv am f[cut contesta`ie la ordinul ANPC \i pentru prima dat[ ]n via`[ voi avea un proces, dar func`ia de execu`ie trebuie s[ mearg[”, a men`ionat Mihai ~urcanu. Acesta sus`ine c[ venind pe func`ia de inspector \ef adjunct al OJPC a fost o avansare rapid[ din punctul de vedere personal. }n func`ie de rezultatul din instan`[, Mihai ~urcanu va decide ce se va ]ntâmpla ]n continuare cu cariera sa. Func`ia oferit[ de ANPC, cea de comisar 1 principal treapta 1, reprezint[ o variant[ pe care Mihai ~urcanu nu vrea s[ o ia ]n considerare,

tral. Ini`ial, Alexandru Zarug fusese pe lista propunerilor PSD pentru \efii de institu`ie, dar pentru un alt post, cel de conducere la Arhivele Statului. Tot ce se a\teapt[ de acum este ca autorit[`ile centrale s[-\i dea acordul \i s[ demareze procedura necesar[ pentru ca noul \ef

amintim c[ Dumitru Monacu a fost demis de la OJPC, motiva`ia fiind c[ a prezentat ]n mass-media local[ date eronate despre situa`ia OJPC. Fostul \ef al OJPC, Dumitru Monacu, ]\i exprimase ne-

mul`umirea c[ inspectorii nu mai aveau posibilitatea s[ fac[ ]n jude` controale deoarece nu li se alocaser[ bani pentru benzin[ \i ma\ina institu`iei nu putea fi folosit[. (Petronela Rotariu)

Medicii americani revin la Boto\ani

s[ fie numit ]n func`ie. „Nominalizarea a fost transmis[ de la partid c[tre Institu`ia Prefectului \i tot ast[zi a fost transmis[ propunerea c[tre autoritatea central[, cu CV cu tot”, a declarat Radu Dorule`, consilierul prefectului de Boto\ani. (C.S.)

Centrele de permanen`[ le dau b[t[i de cap autorit[`ilor Obligativitatea privind ]nfiin`area centrelor de permanen`[ ]n mediul rural ]i vizeaz[ \i pe medicii stomatologi. Potrivit noului contract cadru, \i medicii stomatologi vor trebui s[ asigure permanen`a ]n mediul rural, asemeni medicilor de familie. Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate ]mpreun[ cu Direc`ia de S[n[tate Public[ poart[ discu`ii pe aceast[ tem[ pentru a g[si solu`ii ]n vederea rezolv[rii acestei situa`ii. Potrivit reprezentan`ilor DSP Boto\ani, pân[ la aceast[ dat[ s-a primit doar o

solicitare privind ]nfiin`area unui centru de permanen`[ ]n ora\ul Bucecea. „Autorit[`ile locale din Bucecea s-au implicat \i

exist[ doar aici o propunere privind ]nfiin`area unui centru de permanen`[. Sunt cinci medici care vor deservi acest centru”, a precizat Ecaterina Chihaia, directorul DSP. }n celelalte localit[`i din jude` se pune problema rezolv[rii urgen`elor prin deplasarea medicilor din loca`iile filialelor Serviciului Jude`ean de Ambulan`[. „SJA are, de exemplu, filial[ la Fl[mânzi. Acolo, se va face un nucleu de permanen`[ de c[tre medicii din jur \i vor fi consulta`ii la domiciliu sau va fi

adresabilitate \i acele filiale ale serviciilor de ambulan`[ vor fi deservite de medici de familie. La S[veni este Ambulan`[, la fel la Tru\e\ti, la Darabani, iar medicii din zona respectiv[ se vor organiza \i vor face permanen`[. Este la stadiul de propunere, de negociere. Nu s-a stabilit exact cum se va proceda. S[ vedem ]ns[ cum se vor ]ncheia contractele”, a mai spus directorul DSP. Potrivit sursei citate, la ora actual[ ]n jude`ul Boto\ani nu exist[ niciun centru de permanen`[ func`ional. (L.L.)

Reprezentan`ii Medical Mission vor ajunge s[pt[mâna aceasta ]n Boto\ani. Un medic \i un reprezentant mass-media se vor deplasa miercuri la Palatul Administrativ pentru a discuta cu autorit[`ile boto\[nene \i cu reprezentan`ii spitalelor despre cea de-a noua vizit[ la Boto\ani \i, posibil, ultima ]n care ]\i vor oferi serviciile gratuit celor suferinzi. }n cadrul ]ntâlnirii, reprezentan`ii medicilor americani vor pune la punct modul ]n

care se va desf[\ura vizita din toamn[ \i dac[ se poate sau nu continua colaborarea, având ]n vedere c[ ultima vizit[ s-a ]ncheiat cu nemul`umiri din partea reprezentan`ilor de la Medical Mission. „}mpreun[ cu cei din conducerea spitalelor, cu pre\edintele \i primarul, vom sta miercuri la discu`ie cu reprezentan`ii Medical Mission. Vom vedea ce doresc \i ce probleme sunt ”, a declarat Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani. (C.S.)


CMYK

Eveniment 4

Mar`i, 14 aprilie 2009

Director de \coal[ reclamat la Minister Abia revenit ]n func`ia de director al |colii Generale Nr. 10 din municipiu, Gheorghe Onofra\ se pare c[ a stârnit o serie de nemul`umiri ]n \coal[. Cel pu`in asta se arat[ ]ntr-o sesizare adresat[ redac`iei, sesizare ]n care cei nemul`umi`i de noul director se ascund ]n spatele formul[rii: „colectivul de cadre didactice ale |colii Generale nr. 10”. Scrisoarea a fost transmis[ \i la Ministerul Educa`iei. Sub protec`ia anonimatului, cadrele didactice aduc acuza`ii cu privire la „managementul defectuos” prestat de actualul

director. Fost inspector de personal ]n cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), Gheorghe Onofra\ a revenit ]n func`ia de director, func`ie pe care a mai ocupat-o ]n urm[ cu 12 ani. }n scrisoarea trimis[ redac`iei \i Ministerului Educa`iei, actualul director este acuzat de o serie de nereguli, de ilegalit[`i foarte grave. De la necompatibilitatea cu func`ia de director, pentru c[

ar avea studii de scurt[ durat[, dispre` fa`[ de colegi, folosirea personalului nedidactic ]n timpul orelor de program \i ]n afara acestora pentru munci prestate ]n interes personal, pân[ la acuza`ii de constrângere a elevilor din clasele terminale, prin notare defectuoas[, s[ ia ore de preg[tire ]n particular, sâmb[ta \i duminica, acuza`iile curg la adresa lui Gheorghe Onofra\.

Scrisoarea cadrelor didactice i-a fost adresat[ \i Ecaterinei Andronescu, ministrul Educa`iei. „Fa`[ de cele relatate, noi v[ rug[m s[ dispune`i verificarea faptelor \i s[ lua`i m[surile ce se impun ]n acest caz prin ]nlocuirea acestui individ (\p[gar) cu un coleg competent, civilizat, d[ruit profesiei de dasc[l care ar putea continua reforma ]nceput[ ]n ]nv[`[mânt”, se arat[ ]n scri-

soarea celor de la |coala 10. Gheorghe Onofra\ respinge toate acuza`iile aduse \i consider[ c[ cei care au redactat scrisoarea sunt nemul`umi`i de faptul c[ a ]ncercat s[ reintroduc[ disciplina ]n unitate. „Eu am fost investit pe 1 aprilie \i scrisoarea spune`i c[ este de pe 10 aprilie. }n zece zile deja \i-au f[cut p[reri. Lucrez de 12 ani. Nu fac cu elevii preg[tire, am o singur[ clas[ de a VII-a. Probabil cadrele didactice s-au ]nv[`at cu un program mai lejer. Eu când am revenit ]n unitate am f[cut \edin`[ cu cadrele \i le-am spus c[ accentul va fi pus pe trei direc`ii - securitatea elevilor, actul didactic \i la final activit[`ile extracuriculare \i extra\colare. Poate c[ de aici au pornit nemul`umirile”, a spus Gheorghe Onofra\. Ada Macovei, inspector \colar general al I|J, nu este mirat[ de reclama`ie, sus`inând c[ num[rul scrisorilor de acest gen care vin la registratura institu`iei este ridicat. „ Numai azi (n.r., luni) am primit trei

reclama`ii. Toat[ lumea vrea s[ schimbe câte ceva \i a\teapt[ asta de la mine. Posturile sunt blocate, concurs a fost organizat anul trecut ]n aprilie \i noiembrie. Domnul Onofra\ a fost director cu concurs, dup[ care a venit la personal. Oricum, vom trimite o echip[ de inspectori care vor verifica corect cele relatate ]n scrisoare”, a declarat Ada Macovei. Cum pe reclama`ie nu apare nici un nume de cadre didactice din \coal[, ci doar o formulare general[ care confer[ protec`ia anonimatului, reprezentan`ii Inspectoratului \colar nu exclud s[ fie vorba de un singur nemul`umit sau de un grup restrâns de cadre didactice care ar avea interes s[ nu fie schimbat vechiul director al unit[`ii. Ancheta promis[ de conducerea Inspectoratului |colar ar urma s[ clarifice situa`ia, la prima vedere extrem de tensionat[, din colectivul profesoral al |colii 10. (Petronela Rotariu)

Permise de conducere declarate pierdute pentru duplicate Mai mul`i boto\[neni se afl[ ]n vizorul autorit[`ilor pentru fals ]n declara`ii dup[ ce nu s-au mul`umit cu un singur permis de conducere. Au ]ncercat s[ ob`in[ \i duplicate pentru a se asigura ]n situa`ia ]n care ]n `ar[ sau ]n afara `[rii ar fi r[mas f[r[ unul dintre permise ]n urma ]nc[lc[rii legisla`iei. Reprezentan`ii Serviciului Public Comunitar Regim Permise Conducere \i }nmatriculare a Vehiculelor Boto\ani au depistat ]n decursul lunii trecute mai multe cazuri de fals ]n declara`ii, fiind vorba de boto\[neni ce au ]ncercat s[ ob`in[ un duplicat al permisului de conducere. Numai ]n decursul lunii trecute, au fost depistate \ase persoane din Boto\ani care au declarat ]n fals c[ au pierdut permisul de conducere, cu scopul de a ob`ine un duplicat, ca mai apoi s[ solicite autorit[`ilor str[ine preschimbarea permisului românesc, declarat

pierdut. „Urmare a migr[rii cet[`enilor români prin `[rile Uniunii Europene, se ]nregistreaz[ \i la nivelul serviciului nostru o cre\tere a num[rul de solicit[ri de preschimbare a permiselor de conducere ]ns[, ne confrunt[m \i cu situa`ii mai delicate ]n care, cet[`eni români, posesori ai permisului de conducere românesc, declar[ ]n fals pierderea acestor acte pentru a ob`ine duplicate, apoi solicit[ autorit[`ilor str[ine preschimbarea permisului românesc declarat pierdut. Reu\esc astfel s[ de`in[ un permis de conducere str[in \i unul românesc \i, ]n caz de re`inere, suspendare ori anulare a unui permis, nu vor fi priva`i de dreptul de a conduce autovehicule”, a declarat comisarul \ef de poli`ie D[nu` Ciubotaru, \ef Serviciu Permise Boto\ani. A\adar, ]n urma verific[rilor efectuate de reprezentan`ii Serviciului de Permise, ]n baza de date privind eviden`a persoanelor \i eviden`a pa\apoartelor, au fost identificate câteva persoane care au inten`ionat s[ se foloseasc[ de aceast[ metod[, f[r[ a realiza c[ astfel comit fapte infrac`ionale ce le va afecta

via`a pe termen lung. Dinel Grumeza, Petru Risitariu, Petric[ Manuca, Iosif Pu\ca\u, Dumitru Manuca \i Emanuel Lupa\cu - sunt persoanele nominalizate de c[tre Serviciul de Permise c[ au ]ncercat s[ recurg[ la asemenea practici. În toate situa`iile de mai sus, documenta`iile au fost transmise spre solu`ionare serviciilor specializate din cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Totodat[, au fost ]n\tiin`ate \i autorit[`ile str[ine pentru a se lua m[suri ]n acest sens. „Noile documente care se emit din data de 5 decembrie 2008 sunt mai complexe, con`in mai multe elemente de siguran`[ \i sper[m c[ acest lucru va descuraja re`elele de falsificatori de documente. Facem apel c[tre to`i posesorii de permise auto s[

nu mai recurg[ la astfel de mijloace deoarece promoveaz[ o imagine negativ[ a `[rii noastre ]n Europa”, a declarat \eful Serviciului de Permise Boto\ani. (C.S.)


CMYK

Eveniment Mar`i, 14 aprilie 2009

Doi mor`i ]ntr-o goan[ nebun[ cu 230 km la or[ O curs[ teribil[ spre moarte, cu 230 de kilometri la or[. S-a angajat ]n aceast[ curs[ un tân[r de 26 de ani, la volanul unui autoturism Ford. Nu era singur ]n ma\in[, cu el fiind al`i patru tineri. Dac[ cei patru prieteni ai \oferului au sc[pat cu via`[, ]ns[ cu r[ni foarte grave, cel de la volan nu a mai avut nici o \ans[ de sc[pare când s-a izbit ]ntr-o alt[ ma\in[, care circula regulamentar. Din p[cate, ]n nefiin`[ a tre-cut \i cel[lalt \ofer, a c[rui singur[ vin[ a fost aceea c[ s-a aflat ]n calea unui vitezoman. Tragedia s-a petrecut ]n plin[ noapte, ]n jurul orei 2.00. Dou[ persoane au murit iar alte patru au fost grav r[nite ]ntr-un accident rutier din noaptea de duminic[ spre luni, la ie\irea din municipiul Boto\ani, ]n zona Leb[da. Accidentul a avut loc ]n condi`ii asem[n[toare ]n care al`i doi tineri au murit, ]n urm[ cu câ`iva ani, pe aceea\i por`iune de drum. }n jurul orei 02.00, Drago\ Ciot]r, ]n vârst[ de 26 ani, din localitatea Vorona, aflat la volanul unui autoturism marca Ford, circula dinspre Boto\ani spre Ia\i. În ma\in[ cu el se mai aflau patru prieteni de-ai s[i, doi fra`i, R[zvan Ciprian Zetu \i Alexandru Zetu, de 19, respectiv 23 de ani, \i C[t[lin Pricopie, de 20 de ani, precum \i un alt tân[r, Florin Cojocaru, de 20 de ani. La un moment dat, din cauza vitezei prea mari, au intrat pe contrasens, unde circula o dubi`[ marca Volkswagen, condus[ regulamentar de Vasile Gavrila\, ]n vârst[ de 49 de ani, din Boto\ani. }n urma impactului deosebit de violent, ambele autoturisme au fost distruse ]n totalitate, \oferii murind pe loc.

A fost nevoie de echipa descarcer[rii s[-i scoat[ din epavele ma\inilor. Resturi din autoturisme erau ]mpr[\tiate pe o por`iune de peste o sut[ de metri, dup[ impact, ambele autoturisme r[sturnându-se pe o parte. Acul de la kilometrajul Ford-ului a r[mas blocat la 230 de kilometri la or[, astfel fiind explicat gradul de distrugere al ma\inilor. Supravie`uitorii accidentului, cei patru prieteni ai \oferului Ford-ului, au fost la un pas de a arde de vii. Autoturismul Ford a luat foc imediat dup[ impact, ]n el aflându-se atât \oferul cât \i cei patru pasageri. Ocupan`ii ma\inii au avut noroc c[ nu au fost uci\i de fl[c[ri, mul`umit[ interven`iei unui b[rbat din Bac[u, Ovidiu Gherasim, de 26 de ani, care a intervenit cu un extinctor de ma\in[. Pompierii au ajuns la fa`a locului ]n câteva minute. „Am fost anun`a`i prin serviciul unic 112 despre producerea unui accident ]n zona Leb[da. Când am ajuns la fa`a locului am constatat c[ era vorba de dou[ autoturisme implicate ]ntr-un impact frontal, am avut de descarcerat o victim[ pe care am scos-o ]n via`[, iar o victim[, din p[cate, nu a supravie`uit impactului. În total au fost doi deceda`i \i patru r[ni`i”, a declarat sublocotenent Andrei Ciobanu, \ef deta\ament din cadrul ISU Boto\ani. Imediat

dup[ ce au fost sco\i din ma\in[, r[ni`ii au fost transporta`i la spital de mai multe ambulan`e. „Dup[ ce au fost descarcera`i din ma\in[, to`i patru erau foarte agita`i. Via`a nu le era pus[ ]n pericol, dar tot erau r[ni`i destul de grav. La mine ]n ma\in[ au fost urca`i trei dintre ei, iar ]n cealalt[ ma\in[ chemat[ a fost urcat al patrulea b[iat. Nu \tiu ]n privin`a \oferului, dar cei pe care i-am adus eu la spital miroseau a b[utur[. Nu erau be`i cri`[, dar se sim`ea c[ au consumat b[uturi alcoolice”, a declarat un asistent din cadrul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ Boto\ani. Ulterior, dup[ investiga`iile de specialitate, C[t[lin Pricopie \i Florin Cojocaru au fost interna`i ]n cadrul sec`iei de chirurgie a Spitalului Jude`ean „Mavromati”, cu leziuni puternice la nivelul capului \i al toracelui, cel mai grav r[nit fiind primul, care a suferit un traumatism de bazin \i un traumatism vertebro-medular, iar cei doi fra`i au fost interna`i ]n cadrul sec`iei de ortopedie cu leziuni la nivelul membrelor inferioare \i al toracelui. Potrivit declara`iilor cadrelor medicale, ]n starea cea mai grav[ era R[zvan, care a suferit o fractur[ de femur complex[. La locul accidentului a venit \i \eful Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani, comisarul \ef Dumitru Zm[u, care a declarat

c[, f[r[ nici un dubiu, vinovat de producerea accidentului se face voroneanul de 26 de ani. „Accidentul s-a produs pe fondul vitezei excesive din partea unui conduc[tor auto care se deplasa spre Vorona, de fapt este din localitatea Vorona. Autoturismul a p[r[sit sensul lui de mers \i a p[truns pe contrasens, unde s-a izbit frontal ]ntr-o autoutilitar[ condus[ de c[tre Gavrila\ Vasile, din Boto\ani, care circula regulamentar. Conduc[torul auto a decedat la fa`a locului. Viteza exact[ a ma\inii Ford este de 230 de kilometri la or[. Acul kilometrajului s-a oprit la 230. Cel[lalt autovehicul implicat avea o vitez[ regulamentar[, acul kilometrajului fiind g[sit la 70 de kilometri la or[. Tinerii mergeau la Vorona, atest[ \i direc`ia de deplasare, drumul e permisibil, denivel[rile u\oare, lipsa de experien`[ l-au f[cut s[ piard[ controlul. Chiar am g[sit \i un ghiozdan acolo, cred c[ unul dintre ei este elev. Vom vedea ]n urma cercet[rilor ce \i cum”, a declarat Dumitru Zm[u. Cercet[rile ]n privin`a acestui caz sunt continuate de poli`i\ti, care urmeaz[ s[ stabileasc[ clar condi`iile care au dus la producerea accidentului \i dac[ vreunul dintre \oferii implica`i se afla sub influen`a b[uturilor alcoolice. (D.R.)

5

Pr[bu\it[ de la etajul patru ]n timp ce \tergea geamurile O boto\[neanc[ ]n vârst[ de 44 de ani a ajuns ]n stare grav[ la spital, luni diminea`[, dup[ ce a c[zut de la etajul patru al blocului ]n care locuia. Femeia s-a pr[bu\it cu tot cu geamul pe care ]l sp[la. Era ]n toiul luat[ imediat de o ambulan`[, preg[tirilor pentru \i transportat[ la Spitalul JuS[rb[torile de Pa\ti. de`ean de Urgen`e „MavroC.C. nu b[nuia c[ o ac`iune banal[ cum este cur[`enia obi\nuit[ dinaintea s[rb[torilor ar putea s[ o coste via`a. Aceasta locuia cu chirie ]ntr-un apartament situat la etajul al patrulea dintr-un bloc de pe strada Crizantemelor, din municipiul Boto\ani. Luni diminea`[ s-a apucat de \ters geamurile. Atunci s-a produs nenorocirea. Se urcase pe pervazul unei ferestre \i a ]ncercat s[ se sprijine pe geam, care ]ns[ a cedat presiunii \i s-a deschis spre exterior. Din cauza tâmpl[riei din lemn, geamul s-a rupt sub greutatea femeii, care s-a pr[bu\it ]n gol de la ultimul etaj al blocului, ajungând pe asfaltul de lâng[ bloc. A c[zut la câ`iva centimetri de un autoturism parcat ]n zon[, autoturism care i-ar fi putut amortiza c[derea. Trupul femeii a aterizat direct pe caldarâm, fiind grav r[nit[ de for`a impactului. A fost pre-

mati” Boto\ani. Aici medicii au supus-o unui set complet de teste, starea sa fiind catalogat[ drept critic[. „Prezint[ traumatism cranio-cerebral acut deschis, traumatism de coloan[, traumatism toracic, traumatism abdominal acut ]nchis, observa`ie fractur[ de bazin, fractur[ deschis[ gamb[ stâng[, fractur[ calcaneu drept. Este ]n stare grav[ ]n acest moment \i va fi internat[ pe sec`ia de terapie intensiv[ pentru continuarea tratamentului \i supraveghere medical[”, a declarat Petric[ R[d[uceanu, purt[torul de cuvânt al Spitalului Jude`ean de Urgen`e „Mavromati” Boto\ani. Din cauza leziunilor foarte grave pe care femeia le-a suferit, medicii nu excludeau ieri sear[ posibilitatea transfer[rii sale la Ia\i. Cazul a intrat \i ]n aten`ia poli`i\tilor, care au deschis o anchet[ pentru a stabili condi`iile ]n care s-a petrecut accidentul. (D.R.)

Cine nu are bani de miel are varianta COCO| (dar s[ nu v[ g^ndi`i la Dorin Coco\, so`ul Elenei Udrea)


Publicitate 6

Mar`i, 14 aprilie 2009

ANUN~

ANUN~

Academia de poli`ie „Al. I. Cuza” Bucure\ti \i Academia Na`ional[ de Informa`ii a Serviciului Român de Informa`ii, organizeaz[ concurs de admitere sesiunea 2009

|colile de agen`i de poli`ie din structura Ministerului Internelor \i Reformei Administrative organizeaz[ concurs de admitere pentru sesiunea 2009

Pentru a participa la concursul de admitere ]n Academia de poli`ie „Al. I. Cuza” Bucure\ti \i Academia Na`ional[ de Informa`ii, candida`ii trebuie s[ ]ndeplineasc[, cumulativ, urm[toarele condi`ii: a) s[ aib[ cet[`enia român[ \i domiciliul ]n România; b) s[ cunoasc[ limba român[ scris \i vorbit; c) s[ aib[ capacitate deplin[ de exerci`iu; d) s[ fie declara`i „apt” din punct de vedere medical, fizic \i psihic; verific[rile privind starea de s[n[tate medical[, fizic[ \i psihic[ vor fi efectuate de structurile de specialitate M.A.I.; e) s[ aib[ vârsta de minim 18 ani ]mplini`i sau s[ ]i ]ndeplineasc[ ]n cursul anului 2009; f) s[ fie absolven`i de liceu cu diplom[ de bacalaureat; g) s[ aib[ un comportament corespunz[tor cerin`elor de conduit[ admise \i practicate ]n societate; h) s[ nu aib[ antecedente penale sau s[ nu fie ]n curs de urm[rire penal[ ori de judecat[ pentru s[vâr\irea de infrac`iuni, cu excep`ia situa`iei ]n care a intervenit reabilitarea; i) s[ nu fi fost destituite dintr-o func`ie public[ ]n ultimii 7 ani; j) nu au desf[\urat activit[`i de poli`ie politic[, astfel cum sunt definite prin lege; k) au luat la cuno\tin`[ de condi`ia prev[zut[ de art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poli`istului, cu modific[rile \i complet[rile ulterioare; l) ]ndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a func`iei publice cu statut special; m) s[ aib[ vârsta de pân[ la 42 de ani, ]mplini`i ]n anul 2009; n) s[ fi ob`inut la purtare ]n perioada studiilor liceale, media general[ de minimum 8.00; o) s[ nu fi fost exmatricula`i pentru abateri disciplinare dintr-o institu`ie de ]nv[`[mânt; p) s[ aib[ ]n[l`imea de minimum 1,70 m b[rba`ii \i 1,65 m femeile (cu excep`ia candida`ilor proveni`i din liceele M.A.I., numai pentru examenul sus`inut ]n anul absolvirii - 2009). Nu se admit derog[ri de la acest criteriu. (1) Cifrele de \colarizare aprobate pentru sesiunea august 2009 sunt: a) Academia de Poli`ie „Al. I. Cuza” Bucure\ti: - specializarea „ordine \i siguran`[ public[” forma de ]nv[`[mânt de zi - 360 din care 10 locuri pentru romi forma de ]nv[`[mânt cu frecven`[ redus[ - 35 locuri - specializarea „drept”: 50 locuri b) Academia Na`ional[ de Informa`ii Bucure\ti; - specializarea „psihologie - informa`ii” – forma de ]nv[`[mânt de zi – 10 locuri (2) Femeile \i b[rba`ii candideaz[ pe acelea\i locuri, f[r[ discriminare; (3) Candida`ii recruta`i pentru Academia de poli`ie – specializarea poli`ie, ]nv[`[mânt de zi, pot opta la ]nscriere pentru una din urm[toarele variante: Drept; Drept sau ordine \i siguran`[ public[; Ordine \i siguran`[ public[.

SIGURAN~{ PUBLIC{, ]n ordinea mediilor ob`inute. Candida`ii care particip[ pe locurile destinate etniei romilor au alocate locuri la Facultatea de poli`ie, numai pentru specializarea ORDINE |I SIGURAN~{ PUBLIC{. Cererile de ]nscriere la concurs vor fi primite la I.P.J. Boto\ani pân[ la data de 31 mai 2009. }n cadrul Facult[`ii de poli`ie nu se aprob[ schimbarea op`iunii ini`iate de c[tre candida`i, dup[ transmiterea la Academia de poli`ie a tabelului nominal privind candida`ii ]nscri\i pe facult[`i, specializ[ri \i specialit[`i de c[tre structurile de management resurse umane. Pentru fiecare candidat care particip[ la concursul de admitere ]n Academia de poli`ie „Al. I. Cuza” Bucure\ti, sesiunea 2009 se va constitui un dosar plic, care va include: • cererea de participare la concurs cu op`iunea candidatului pentru fiecare specialitate \i specializare; • diploma de bacalaureat \i foaia matricol[ a studiilor liceale, ]n copii legalizate; • copie de pe actul de identitate; • certificatul de na\tere \i certificatul de c[s[torie (unde este cazul), ]n copie; • 2 fotografii color ¾ pe suport hârtie cu candidatul ]n `inut[ civil[ (având pe verso ]nscrise de cel care a efectuat recrutarea, cu majuscule: numele, prenumele tat[lui, prenumele candidatului \i codul numeric personal al acestuia); • Fi\a medical[ concluzionat[ de c[tre medic ]n original; • Cazierul judiciar al candidatului; • Suplimentar pentru persoanele de etnie rom[, care candideaz[ pe locurile ce le sunt atribuite ]n mod distinct, va fi transmis[ ]n dosar o adeverin`[ eliberat[ de o organiza`ie legal constituit[ a romilor, ]n original (din care s[ rezulte c[ respectiva persoan[ face parte din aceast[ etnie \i nu c[ este membru al respectivei organiza`ii). Examinarea psihologic[ a candida`ilor se va desf[\ura ]n perioada 01-12-06.2009. Pentru candida`ii care au fost declara`i „inapt” la examinarea psihologic[, sau au fost declara`i „inapt medical” ]n fi\a medical[, activitatea de recrutare ]nceteaz[. Cererile de ]nscriere la concursul de admitere ]n Academia Na`ional[ de Informa`ii din Structura Serviciului Român de Informa`ii, se primesc pân[ la data de 31.05.2009. Candida`ii recruta`i pentru Academia Na`ional[ de Informa`ii din Structura Serviciului Român de Informa`ii sus`in la sediul institu`iei de ]nv[`[mânt, ]n perioada 19.07 – 02.08.2009, probele eliminatorii (stabilirea nivelului de cunoa\tere a unei limbi str[ine, determinarea aptitudinilor fizice \i proba de creativitate), potrivit baremelor S.R.I., precum \i probele de cuno\tin`e. Concursul de admitere la Academia de poli`ie se organizeaz[ \i desf[\oar[ ]ntr-o singur[ sesiune, ]n perioada 19.07-02.08.2009, conform Graficului postat pe site-ul de internet al acestei institu`ii. Candida`ii se vor prezenta ]n data de 19.07.2009 la sediul unit[`ii de ]nv[`[mânt pentru achitarea taxei de participare la concurs, ]n cuantumul stabilit \i eliberarea legitima`iei de concurs. Cu aceast[ ocazie, ace\tia vor avea asupra lor urm[toarele documente: • buletinul/cartea de identitate, ]n original; • diploma de bacalaureat (]n copie legalizat[) – pentru candida`ii care au absolvit liceul ]nainte de 2009 sau adeverin`[ ]n original, eliberat[ de liceu, pentru absolven`ii promo`iei 2009, ]n care se men`ioneaz[ media general[ de la bacalaureat \i mediile ob`inute ]n anii de liceu; • foaia matricol[ (]n copie legalizat[).

Ocuparea locurilor se face ]n ordinea mediilor, dup[ op`iune, prin alunecare pân[ la completarea locurilor. Completarea locurilor de la specializarea DREPT se face de cei care au optat pentru varianta DREPT ori DREPT SAU ORDINE |I SIGURAN~{ PUBLIC{ ]n ordinea mediilor ob`inute. Completarea locurilor la specializarea ORDINE |I SIGURAN~{ PUBLIC[ se face de cei care au optat pentru varianta DREPT sau ORDINE |I Rela`ii suplimentare se ob`in de pe site-ul SIGURAN~{ PUBLIC{ ori ORDINE |I www.politiaromana.ro

Pentru a participa la concursul de admitere ]n |coala de Agen`i de Poli`ie „Vasile Lasc[r” - Câmpina \i |coala de Agen`i de Poli`ie „Septimiu Mure\ean” Cluj-Napoca, candida`ii trebuie s[ ]ndeplineasc[, cumulativ, urm[toarele condi`ii: a) s[ aib[ cet[`enia român[ \i domiciliul ]n România; b) s[ cunoasc[ limba român[ scris \i vorbit; c) s[ aib[ capacitate deplin[ de exerci`iu; d) s[ fie declara`i „apt” din punct de vedere medical, fizic \i psihic; verific[rile privind starea de s[n[tate medical[, fizic[ \i psihic[ vor fi efectuate de structurile de specialitate M.A.I.; e) s[ aib[ vârsta de minim 18 ani ]mplini`i sau s[ ]i ]ndeplineasc[ ]n cursul anului 2009; f) s[ fie absolven`i de liceu cu diplom[ de bacalaureat; g) s[ aib[ un comportament corespunz[tor cerin`elor de conduit[ admise \i practicate ]n societate; h) s[ nu aib[ antecedente penale sau s[ nu fie ]n curs de urm[rire penal[ ori de judecat[ pentru s[vâr\irea de infrac`iuni, cu excep`ia situa`iei ]n care a intervenit reabilitarea; i) s[ nu fi fost destituite dintr-o func`ie public[ ]n ultimii 7 ani; j) nu au desf[\urat activit[`i de poli`ie politic[, astfel cum sunt definite prin lege; k) au luat la cuno\tin`[ de condi`ia prev[zut[ de art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poli`istului, cu modific[rile \i complet[rile ulterioare; l) ]ndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a func`iei publice cu statut special; m) s[ aib[ vârsta de pân[ la 42 de ani, ]mplini`i ]n anul 2009; n) s[ fi ob`inut la purtare ]n perioada studiilor liceale, media general[ de minimum 8.00; o) s[ nu fi fost exmatricula`i pentru abateri disciplinare dintr-o institu`ie de ]nv[`[mânt; p) s[ aib[ ]n[l`imea de minimum 1,70 m b[rba`ii \i 1,65 m femeile (cu excep`ia candida`ilor proveni`i din liceele M.A.I., numai pentru examenul sus`inut ]n anul absolvirii 2009). Nu se admit derog[ri de la acest criteriu. (1) Cifrele de \colarizare aprobate pentru sesiunea august 2009 sunt: 1.505 locuri la |coala de Agen`i de Poli`ie „Vasile Lasc[r” - Câmpina, din care 20 pentru romi; 300 locuri la \coala de Agen`i de Poli`ie „Septimiu Mure\ean” - Cluj-Napoca, din care 5 pentru romi; 4 locuri la Academia Tehnic[ Militar[ Bucure\ti; 2 locuri la Academia For`elor Terestre „Nicolae B[lcescu” - Sibiu; 2 locuri la Academia Naval[ „Mircea cel B[trân” - Constan`a. (2) Femeile \i b[rba`ii candideaz[ pe acelea\i locuri, f[r[ discriminare; (3) }n cazul ]n care locurile alocate etniei rome nu sunt ocupate ]n totalitate, acestea vor fi completate de ceilal`i candida`i, ]n ordinea descresc[toare a mediilor. Cererile de ]nscriere la concurs vor fi primite ]n unit[`ile jude`ene pân[ la data de 30 iunie 2009. Cererile de ]nscriere la concursul de admitere ]n institu`iile de ]nv[`[mânt din structura M.Ap.N. pe locurile M.A.I., se

primesc de structurile de resurse umane din cadrul I.P.J. Boto\ani pân[ la data de 31.05.2009. (1) Candida`ii care opteaz[ pentru admiterea la Academia de Poli`ie „Al. I. Cuza” Bucure\ti, pot participa \i la concursul de admitere ]n \colile de agen`i de poli`ie, numai dac[ sunt declara`i „apt medical” la examinarea medical[ efectuat[ ]n cadrul institu`iei de ]nv[`[mânt superior. Totodat[, sunt aten`iona`i c[ vor relua ]ntreaga procedur[ stabilit[ pentru concurs - taxe, probe eliminatorii, testul de verificare a cuno\tin`elor etc. (2) Candida`ii prev[zu`i la art. (1) completeaz[, ]n momentul recrut[rii, dac[ doresc, o a doua cerere pentru \coala de agen`i de la Câmpina sau Cluj-Napoca, la care ata\eaz[ ]nc[ o fotografie tip buletin de identitate. Concursul de admitere se organizeaz[ \i desf[\oar[ ]ntr-o singur[ sesiune, ]n perioada 24 august - 04 septembrie 2009, conform Graficului stabilit de comisiile de admitere ale \colilor de agen`i de poli`ie. Candida`ii se vor prezenta ]n perioada 24-25 august 2009 la sediul unit[`ilor de ]nv[`[mânt pentru achitarea taxei de participare la concurs, ]n cuantumul stabilit \i eliberarea legitima`iei de concurs. Cu aceast[ ocazie, ace\tia vor avea asupra lor urm[toarele documente: • buletinul/cartea de identitate, ]n original; • diploma de bacalaureat (]n copie xerox); • foaia matricol[ (]n copie xerox). Concursul de admitere se desf[\oar[ ]n urm[toarele etape: a) etapa I - eliminatorie se desf[\oar[ ]n perioada 26.08-03.09.2009 \i cuprinde: examinarea medical[; verificarea aptitudinilor fizice. La probele eliminatorii nu se admit contesta`ii, repet[ri \i reverific[ri. b) etapa a II-a - proba de verificare a cuno\tin`elor se desf[\oar[ ]n data de 04.09.2009 sub form[ de test gril[: • limba român[; • limba str[in[ (englez[, francez[ sau german[). DOSARUL DE RECRUTARE VA CUPRINDE: • cererea de ]nscriere tip; • diploma de bacalaureat \i foaia matricol[ ]n copie legalizat[; • certificat de na\tere candidat, so`, so`ie, copii, certificat de c[s[torie legalizate – \i ]n original; • cazier judiciar al candidatului; • autobiografia \i tabelul nominal cu rudele candidatului; • fi\a medical[ tip M.I.R.A.; • caracterizare de la ultimul loc de munc[ (\coal[ sau unitate militar[), cu \tampila unit[`ii; • declara`ie de acceptare a condi`iilor de recrutare tip; • copii dup[ urm[toarele documente: act de identitate, livret militar, carnet de munc[; • 2 foto 9*12 (numai pentru candida`ii declara`i admi\i); • 2 dosare plic – f[r[ a fi scris nimic pe ele; • 20 de coli albe. Rela`ii suplimentare le g[si`i pe site-ul www.politiaromana.ro


Sport Mar`i, 14 aprilie 2009

Cornel Penescu \i Gheorghe Constatin re`inu`i de DNA pentru dare \i luare de mit[ Finan`atorul FC Arge\, Cornel Penescu, pre\edintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin, \i mai mul`i arbitri sunt viza`i de DNA pentru fapte de dare \i luare de mit[, banii da`i de Penescu arbitrilor fiind de aproximativ 125.000 de euro, potrivit unor surse apropiate anchetei. }n acest caz au fost deja re`inu`i Cornel Penescu, precum \i pre\edintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Gheorghe Constantin. Al[turi de ace\tia mai sunt viza`i ]n anchet[ \i mai mul`i arbitri, printre care Marcel Savaniu, Aurel Bogaciu \i Tiberiu Lajos. Gheorghe Constantin, \eful arbitrilor români a plecat de la sediul FRF ]ntr-o dub[, ]nso`it de procurorii DNA. Dup[ dosarul transferurilor \i cazul valiza de la Cluj, este rândul arbitrajului s[ intre ]n aten`ia procurorilor. Pre\edintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Gheorghe Constantin, ]mpreun[ cu al`i trei arbitri - centralul Aurelian Bogaciu \i asisten`ii Cristian Nica \i Marcel Savaniu sunt acuza`i c[ au primit bani de la patronul FC Ar-

ge\, Cornel Penescu, pentru a-i ajuta pe pite\teni s[ câ\tige meciurile cu FC Bra\ov, Universitatea Craiova \i Gloria Bistri`a. Biroul lui Gheorghe Constantin a fost pus sub sigiliu, luni diminea`[, ]n urma unor perchezi`ii efectuate de procurorii ]naltei Cur`i de Casa`ie \i Justi`ie. Procurorii au ridicat mai multe acte ]n leg[tur[ cu un dosar instrumentat de Serviciul Teritorial Pite\ti. Dosarul con`ine acuza`ii grave la adresa unor patroni din lumea fotbalului. Descinderi au fost \i la biroul finan`atorului clubului FC Arge\, Cornel Penescu. Acesta a fost re`inut pentru 24 de ore. Acuza`iile aduse celor doi sunt de dare \i luare de mit[. Suma vehiculat[ este de 125.000 de euro, numai ]n cazul lui Penescu. Augustus Constantin, fiul pre\edintelui CCA, a declarat c[ nu a reu\it s[ vorbeasc[ ]nc[ cu tat[l s[u. „Nici eu nu \tiu ce se ]ntâmpl[. Am ]ncercat s[ iau leg[tura cu tata ]nc[ de când am aflat de aceast[ poveste, dar nu r[spunde la telefon. Sunt bulversat“, a declarat Augustus Constantin.

Tom Boonen a câ\tigat PrisRoubaix Rutierul belgian Tom Boonen (foto) s-a impus de o manier[ de mare campion, pentru a treia oar[, ]n cursa clasic[ Paris-Roubaix, câ\tigând etapa cu num[rul 106 din duminica Pa\tilor (catolic) dup[ o evadare de 15 kilometri. Boonen a fost ]nregistrat pe cei 259 km ai cursei, str[b[tut[, din loc ]n loc, de dificile por`iuni de macadam, aproape 60 km ]n total, ]n 6h15’54’, cu o medie orar[ excep`ional[ 41,341 km. Pe locul secund, la 47’, a sosit italianul Filippo Pozzato, ]n timp ce norvegianul Thor Hushovd a prins locul 3, la 1’17’ de ]nving[tor. Marcat[ de o serie de c[z[turi masive, edi`ia din acest an a Infernului din Nord s-a jucat, practic, cu imediat dup[ ultima por`iune dificil[ de pavaj cu piatr[ de râu, ]n intersec`ia de la Arbre, când, aflat pe fa`a plutonului, Boonen a ac-

PENESCU, ACUZAT DE DARE DE MIT{ Patronul clubului FC Arge\, Cornel Penescu, este acuzat de procurorii DNA c[ le-ar fi dat arbitrilor Aurelian Bogaciu, Marcel Savaniu \i Tiberiu Lajos, 54.000 de euro \i 290.000 de lei, potrivit avocatului s[u, Radu Nistor. „Este vorba

despre 54.000 de euro \i 290.000 lei pentru arbitrii Aurelian Bogaciu, Marcel Savaniu \i Tiberiu Lajos“, a declarat, luni, Radu Nistor, avocatul lui Cornel Penescu. „Este vorba de un act de corup`ie ]n fotbal. Problema e dac[ exist[, ]ntr-adev[r, aceste acte materiale de remitere a unor sume de bani c[te personaje

din fotbalul românesc. Este vorba de câteva mii de euro pentru arbitri, pentru asisten`i. Sunt mai multe discu`ii telefonice ]ntre mai multe persoane. }n baza acestora, s-au lansat acuza`iile privind darea de mit[ c[tre arbitri“, a declarat avocatul Radu Nistor dup[ re`inerea patronului FC Arge\, Cornel Penescu. 

Marele Premiu al Qatarului la MotoGP, amânat din cauza ploii Marele Premiu al Qatarului la motociclism vitez[, clasa MotoGP, care ar fi trebuit s[ se dispute duminic[ seara, a fost amânat[ cu o zi din cauza ploii toren`iale care s-a ab[tut asupra circuitului de\ertic de la Losail, conform AFP. Ploaia i-a for`at, de altfel, pe organizatori s[ pun[ cap[t cursei de la clasa 125 cmc dup[ doar 4 tururi (din totalul de

18), ]nving[tor fiind declarat italianul Andrea Innone (Aprilia), aflat ]n acel moment pe prima pozi`ie. Pentru a se putea respecta ora prev[zut[ pentru cursa de la Moto GP, ]ntrecerea de la clasa 250 cmc a fost, de asemenea, scurtat[, dup[ ce startul fusese ]ntârziat cu 40 de minute, pentru a permite pistei s[ se usuce. Pilo`ii au parcurs doar 13 din cele 20

|tiri pe scurt

Hagi vrea s[ antreneze din var[ Tehnicianul Gheorghe Hagi, prezent duminic[ la Ia\i, cu ocazia celei de-a doua edi`ii a Cupei Hagi, faza regional[, a declarat c[ \i-ar dori ca din var[ s[ antreneze din nou. „A\ vrea din var[ s[ antrenez din nou. Dac[ va exista o ofert[ care s[ m[ provoace, voi accepta. Dac[ nu, asta e. Echipa na`ional[? Normal c[ ar fi o onoare pentru mine s[ revin la cârma echipei na`ionale, dar deocamdat[ doar presa m-a propus. Nu m-a contactat nimeni ]n acest sens, a\a c[ nu are rost s[ vorbim. Sunt doar specula`ii. Oricum, vreau s[ le mul`umesc celor care au spus c[ eu a\ fi omul potrivit pentru a prelua echipa na`ional[, dar deocamdat[ nu am primit o propunere oficial[. La na`ional[ trebuie creat[ o nou[ echip[ competitiv[. Dac[ va fi cazul, voi spune mai multe“, a afirmat Hagi. 

Ol[roiu va antrena ]n Qatar

de tururi programate, victoria revenind spaniolului Hector Barbera (Aprilia). Ploaia a revenit, ]ns[, ]n for`[, ]ntr-o `ar[ ]n care plou[, ]n medie, doar opt zile pe an \i doar o singur[ zi ]n luna aprilie, potrivit statisticilor! }n aceste condi`ii, organizatorii nu au avut alt[ solu`ie decât amânarea cursei de la clasa regin[ a motociclismului vitez[. 

Voina mai crede ]n calificarea Oltchimului celerat, ]n timp ce ]n spatele lui favori`ii Flecha \i Hoste, apoi Hushovd erau antrena`i ]ntr-o c[z[tur[. Dar \i pân[ atunci, Boonen a fost sufletul cursei, ini`iind \i evadarea de la km 213, care a risipit plutonul, cernând veritabilele valori de vârf. mai mul`i spectatori au riscat mult, \i au fost victimele unui accident dramatic de motociclet[, un motard neputându-i evita. Un prim bilan` al echipajelor de prim-ajutor indic[ 11 r[ni`i, dintre care 3 ]n stare grav[. 

7

Antrenorul Oltchimului, Radu Voina, \i portarul Lumini`a Hu`upan (foto) s-au declarat dezam[gi`i de ]nfrângerea ]nregistrat[ pe propriul teren, ]n fa`a lui Viborg, scor 28-34, dar \i-au exprimat speran`a c[ vor putea ]ntoarce soarta calific[rii ]n returul din Danemarca. „}nc[ ne mai putem califica. Danezele au prins o zi bun[ de Pa\tele catolic, poate de Pa\tele ortodox va fi ziua noastr[. Nu cred c[ diferen`a de pe tabel[ reflect[ \i diferen`a dintre cele dou[ echipe, dar noi am f[cut ast[zi un joc foarte slab“, a declarat antrenorul Radu Voina. Tehnicianul a recunoscut jocul slab practicat de elevele sale, ]ns[ sper[ ca acestea s[ se revan\eze ]n retur. „Am f[cut un meci slab. }n atac nu am avut ritmul necesar pentru a str[punge ap[rarea Viborgului, am jucat lent \i am f[cut multe gre\eli individuale, pe care daneze le-au speculat pe contraatac. Viborg a ju- chip[ foarte valoroas[“, a comentat antrenorul cat foarte simplu, dar foarte eficace, este o e- vâlcencelor. 

Cosmin Ol[roiu, a declarat, luni, pentru NewsIn, c[ a discutat toate aspectele contractului s[u cu oficialii grup[rii Al-Sadd (Qatar), \i tot ce mai r[mâne de f[cut este ca p[r`ile s[ semneze ]n`elegerea. „Toat[ lumea prezent[ la discu`ii a agreat datele contractului meu, iar acum putem spune c[ ]n propor`ie de 99,9 la sut[ sunt noul antrenor al lui Al-Sadd. Contractul trebuie s[ mai fie redactat, dup[ care voi semna“, a spus Cosmin Ol[roiu, care regret[ faptul c[ fosta sa forma`ie, Al-Hilal, a pierdut titlul ]n ultima etap[. 


Social-politic 8

Mar`i, 14 aprilie 2009

Constantin Con`ac a demisionat Medicii de familie, obliga`i de la conducerea CJ s[ ]\i pl[teasc[ datoriile la s[n[tate

Acesta \i-a prezentat demisia ce opereaz[ ]ncepând cu data de 17 aprilie. Con`ac a renun`at astfel la func`ia pe care o de`ine ]n cadrul Consiliului Jude`ean Boto\ani f[r[ a fi necesar[ o hot[râre de revocare din func`ie ]n \edin`a de CJ de la sfâr\itul lunii. Ca urmare a deciziei luate de Con`ac, Consiliul Jude`ean va func`iona jum[tate de lun[ f[r[ un vicepre\edinte. Sarcinile acestuia vor fi preluate fie de democrat – liberalul Cristian Achi`ei, vicepre\edinte CJ, fie de c[tre pre\edintele Mihai ~âbuleac. Este a treia schimbare de vicepre\edin`i produs[ ]n acest mandat la Consiliul Jude`ean Boto\ani. „Domnul Con`ac a depus o scrisoare prin care ne anun`a c[ demisioneaz[ din func`ia de vicepre\edinte \i de consilier jude`ean. Sunt obi\nuit s[ lucrez f[r[ un vicepre\edinte. Nu am nici un an de mandat \i v[d c[ obiceiul la noi este s[ se func`ioneze mai mult cu un singur vicepre-

\edinte dar am convingerea c[ lucrurile se vor normaliza ]ncepând cu \edin`a de Consiliu Jude`ean din 29 aprilie”, a men`ionat Mihai ~âbuleac. Demisia a fost transmis[ c[tre secretarul jude`ului, spre operarea demersurilor necesare. Noul vicepre\edinte va fi ales dup[ s[rb[torile pascale, ]n cadrul \edin`ei de Consiliu Jude`ean iar ]n acest sens se poart[ discu`ii ]ntre PSD \i PD-L. „Propunerile pentru viitorul vicepre\edinte se fac ]n \edin`a de plen \i nu ]nainte. Trebuie s[ recu-

nosc faptul c[ am avut discu`ii cu reprezentan`ii PSD \i aceste consult[ri au avut \i au loc numai c[ eu nu m[ pot implica \i nici nu trebuie s[ m[ implic ]n treburile interne ale PSD-ului. }nc[ nu au finalizat aceste proceduri dar recunosc c[ suntem ]ntr-o colaborare. Nou[ nu ni s-a f[cut o comunicare oficial[ privind pozi`ia PSD-ului vizavi de noul vicepre\edinte \i lucrul acesta nu s-a ]ntâmplat pentru c[ dân\ii mai au ]nc[ anumite treburi de rezolvat. Probabil c[ s[pt[mâna a-

ceasta vor finaliza”, a specificat ~âbuleac. Exist[ posibilitatea ca numele viitorului vice s[ nu fie acela\i pe care social – democra`ii l-au f[cut public ]n urm[ cu câteva zile, respectiv Violeta Teslaru. Cel pu`in asta afirm[ pre\edintele CJ. „Ceea ce s-a lansat, c[ Violeta Teslaru ar fi nominalizat[, din câte \tiu eu, propunerea social - democra`ilor nu este b[tut[ ]n cuie”, a mai ad[ugat democrat - liberalul de la cârma Consiliului Jude`ean Boto\ani. (Carmen Stanciu)

Cerere mare de carduri europene de s[n[tate Criza economic[ nu pare s[ afecteze prea mult ie\irile boto\[nenilor ]n afara `[rii. Cel pu`in asta o arat[ datele statistice ale Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. }n primul trimestru al anului ]n curs, peste 850 de boto\[neni au solicitat eliberarea cardului european de asigurare. Potrivit reprezentan`ilor CJAS, mul`i dintre cei care au solicitat eliberarea cardului nu vor pleca neap[rat ]n str[in[tate. „Cardul european se solicit[ \i ]n aceast[ perioad[. Numai joi am semnat ]n

jur de 20 de carduri. Deci, asta numai ]ntr-o zi”, a precizat Rodica Hu`uleac, pre\edintele CJAS. Cardul de asigurare european ofer[ persoanelor care pleac[ ]n Europa, pentru o perioad[ de maxim \ase luni, servicii medicale de urgen`[, asisten`a medical[ oferit[ românilor ]n Europa fiind identic[ cu cea care se ofer[ cet[`enilor din `ara gazd[. Acesta nu poate fi folosit pe teritoriul României. Pentru a intra ]n posesia cardului european de asigur[ri, boto\[nenii trebuie s[

completeze un formular de cerere tip, care se g[se\te la sediul Casei de Asigur[ri de S[n[tate Boto\ani. }n plus, solicitan`ii au nevoie de adeverin`[ de la locul de munc[ \i de copie dup[ actul de identitate. Cererea \i eliberarea cardului european de asigur[ri sunt gratuite pentru solicitan`i, costurile aferente fiind suportate din bugetul CAS. Anul trecut, institu`ia de asigur[ri de s[n[tate a eliberat peste 5600 de astfel de carduri. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Controale inutile la serviciile de taximetrie Reprezentan`ii Prim[riei recunosc c[ nu au ce le face taximetri\tilor care nu le elibereaz[ bonuri clien`ilor. |i asta pentru c[ nu au cum s[ ]i prind[ pe taximetri\ti „pe picior gre\it”. De\i sunt obliga`i s[ elibereze bonuri clien`ilor dup[ efectuarea unei curse, majoritatea posesorilor de taxi nu o fac. O recunosc \i reprezentan`ii Prim[riei

Boto\ani, care spun c[ taximetri\tii nu pot fi prin\i pe picior gre\it, nici m[car ]n controalele f[cute inopinat. P[gubi`ii sunt clien`ii, care pot pl[ti sume mai consistente pe o curs[ cu taxi care nu are montat aparatul. Recent, reprezentan`ii Prim[riei au efectuat un control \i niciun taximetrist nu a fost sanc`ionat. „Noi facem controale la taximetrie. Chiar recent am f[cut unul, ]ns[ ]n momentul ]n care noi facem controlul ei dau drumul la casele de marcat \i elibereaz[ bonurile fiscale. Partea de fiscalitate nu o control[m noi, ci

Finan`ele sau Garda Financiar[. Noi verific[m doar dac[ elibereaz[ clientului bon fiscal \i aici chiar nu avem cum, decât oprindu-i ]n trafic, iar atunci când ]i opre\ti ei au aparatele pornite”, a precizat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Potrivit sursei citate, reprezentan`ii Prim[riei pot s[ intervin[ ]n astfel de situa`ii \i s[ dispun[ intrarea ]n legalitate a ma\inilor care practic[ taximetrie doar ]n urma sesiz[rilor depuse de oameni. „Doar la reclama`iile oamenilor putem ac`iona iar ace\tia s[ ne spun[ c[ au mers, au vrut bon \i

nu le-au dat. Atunci ]i putem penaliza. }n rest, controalele se fac pe verificarea autoriza`iilor, dac[ casele sunt fiscalizate, dac[ au atestatele vizate la zi, dac[ nu sunt persoane cu condamn[ri. Astea le verific[m aproape ]n fiecare zi”, a mai spus viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Anul trecut, doar trei taximetri\ti au r[mas f[r[ licen`e de execu`ie pentru c[ nu au eliberat bonuri fiscale. Potrivit viceprimarului municipiului Boto\ani, pentru neeliberare de bon fiscal li se retrage taximetri\tilor direct autoriza`ia de practic[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate va refuza s[ ]ncheie contracte cu medicii care au datorii la stat. Reprezentan`ii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate i-au avertizat pe medicii de familie \i pe stomatologi s[ ]\i achite datoriile la stat, asta dac[ au, ]n caz contrar nu vor ]ncheia contracte cu ace\tia. Furnizorii de servicii medicale au ]nceput, de s[pt[mâna trecut[, s[ depun[ cereri pentru a ]ncheia contractele pe acest an. „Am ]nceput contractarea care se desf[\oar[ ]n perioada 6-30 aprilie. Deocamdat[ suntem ]n faza ]n care, pân[ pe 15 aprilie, to`i furnizorii care vor s[ intre ]n contract cu casa trebuie s[ aduc[ cerere \i documentele necesare contract[rii. Se poart[ negocieri cu unit[`ile spitalice\ti, ]ns[ aceste negocieri nu se vor face pe ochi frumo\i. Negocierea se face ]n func`ie de anumi`i parametri tehnico-economici ai spitalului, de exemplu, respectiv func`ie de num[rul de paturi, durata optim[ de spitalizare. Exist[ ni\te criterii clare dup[ care se face negocierea. De asemenea, medicii vor avea timp s[-\i clarifice situa`ia finaciar[ pentru

c[ destul de mul`i au datorii, ]n special la Fondul Na`ional Unic al Asigur[rilor Sociale de S[n[tate”, a precizat Rodica Hu`uleac, pre\edintele CJAS. Furnizorii depun cereri pân[ pe 15 aprilie. Dup[ aceast[ dat[, o comisie va analiza cererile \i documentele depuse de furnizorii de servicii medicale. Furnizorii de medicamente, servicii medicale \i dispozitive medicale, care nu respect[ termenul de 13, respectiv 15 aprilie pentru depunerea cererilor nu vor mai putea ]ncheia contracte cu CAS. }n perioada 2830 aprilie, CAS va ]ncheia contractele cu furnizorii care asigur[ asisten`[ medical[ primar[, medicin[ dentar[, dispozitive medicale, ]ngrijiri medicale la domiciliu, farmacii. Tot ]n perioada respectiv[ se vor ]ncheia contractele cu unit[`ile care asigur[ serviciile medicale de urgen`[ \i transport sanitar. Pre\edintele CJAS atrage aten`ia c[ ]n acest an bugetul primit prin institu`ia de asigur[ri de s[n[tate nu este unul consistent. „Bani sunt mai pu`ini peste tot fa`[ de anul trecut, inclusiv la noi. Nu cred c[ aceast[ situa`ie va afecta sistemul sanitar sau actul medical, pentru c[ intr[ ]n contract inclusiv laboratoarele spitalelor care intr[ ]n contract cu bani din alt[ surs[ de finan`are decât cel al laboratoarelor private. Deci, vor fi bani pentru laboratoare”, a mai spus Rodica Hu`uleac. (L.L)


Social-politic Mar`i, 14 aprilie 2009

9

„Pensionarii de lux’’ ai Parlamentului rândurile PRM, care nu a mai atins pragul de 5%. Este vorba de Marcu Tudor, fratele pre\edintelui PRM, Corneliu Vadim Tudor, dar \i de adjunctul acestuia, fostul deputat Lucian Bolca\. De asemenea, pe lista pensionarilor se afl[ cânt[re`ele de muzic[ popular[, Irina Loghin \i Angela Buciu, dar \i fostul senator Dan Claudiu T[n[sescu. Alte nume pe list[ sunt Tri`[ F[ni`[, Nicolae Mischie, Mircea Co\ea (numit recent de premierul Emil Boc la conducerea Institutului Na`ional de Administra`ie din cadrul Ministerului de Interne), Corneliu Ciontu, Nora Cecilia Rebreanu, Ion Solcanu, Sza- ghiof, Victor Babiuc sau te de fo\ti parlamentari se Ionescu Quintus, dar \i `[r[bo Karoly, Gelu Voican Mitzura Arghezi. }ntre cei mai num[r[ seniorii PNL, ni\tii Ion Diaconescu \i NiVoiculescu, Titu Gheor- care primesc pensii ]n calita- Radu Câmpeanu \i Mircea colae Ionescu Galbeni. 

Peste 550 de fo\ti parlamentari au solicitat pensii speciale, ]n baza Statutului senatorilor \i deputa`ilor din 2006, dup[ ce fie nu au candidat, fie au ratat un nou mandat la alegerile uninominale din toamna trecut[, iar ini`iativa PDL de renun`are la pensiile speciale nu a fost ]nc[ dezb[tut[. Lista persoanelor care au solicitat adeverin`a pentru pensionarea ]n baza Legii 96/2006 privind Statutul senatorilor \i deputa`ilor cuprinde ]n cazul Camerei Deputa`ilor 388 de nume, iar ]n cazul Senatului - 183, potrivit datelor oficiale ob`inute de Agen`ia NewsIn. Pe baza acestei adeverin`e, pe care o prezint[ la Casa de pensii, fo\tii senatori \i

deputa`i ]\i calculeaz[ pensiile. Printre fo\tii parla-mentarii care au cerut pensionarea se num[r[ fostul \ef al statului, Ion Iliescu, care are la activ dou[ mandate de senator. De asemenea, pe list[ figureaz[ Mona Musc[, cu dou[ mandate complete \i unul nefinalizat, dup[ ce \ia dat, ]n 2007, demisia din Camera Deputa`ilor ca urmare a scandalului privind colaborarea sa cu fosta Securitate. Totodat[, fostul senator conservator Rodica St[noiu a solicitat pensie de parlamentar, la fel ca \i Adrian P[unescu (PSD), care a ratat cel de-al patrulea mandat de senator ]n Hunedoara. Cei mai mul`i dintre pensionarii parlamentari din fosta legislatur[ provin din

Creditorii nu mai \tiu cum s[ evalueze locuin`ele

O s[pt[mân[ la mare cu 159 de lei

~ig[ri valorând peste 3.000 de lei, confiscate de poli`i\ti

Turi\tii care vor s[ petreac[ o vacan`[ pe litoralul românesc ]ntre 4 mai \i 15 iunie pot pl[ti tarife cuprinse ]ntre 159 de lei \i 399 de lei pentru \ase nop`i de cazare prin programul „O s[pt[mân[ la mare“. Tarifele practicate pentru \ase nop`i de cazare, \i care includ TVA \i comisionul de 10% cedat agen`iilor de turism, sunt de 159 de lei/ sejur la hotel de dou[ stele, respectiv 189 de lei pentru cazarea la un hotel de trei

Poli`i\tii boto\[neni ]mpreun[ cu colegii lor de la frontier[ au descoperit la sfâr\itul s[pt[mânii trecute aproape 800 de pachete de `ig[ri, destinate comercializ[rii pe pia`a neagr[, ]n valoare total[ de 3.000 lei. Echipajele formate din poli`i\ti de frontier[ din cadrul Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani au descoperit ]n acest week-end 600 pachete de `ig[ri destinate comercializ[rii pe pia`a neagr[, valoarea `ig[rilor fiind de 2.600 lei. }n data de 10 aprilie 2009, ]n Punctul de mic trafic Racov[` s-a prezentat pentru a intra ]n `ar[ Dana H., de 30 de ani, aflat[ la volanul unui Logan. La controlul efectuat de c[tre echipa mixt[ format[ din poli`i\tii de frontier[ \i lucr[torii vamali s-a constatat c[ ]n bagajele acesteia sunt ascunse 210 pachete de `ig[ri cu timbru Ucraina. ~ig[rile, f[r[ docu-

Criza a afectat destul de r[u sistemele bancar \i pe cel imobiliar astfel c[ acum institu`iile de creditare sunt puse ]n postura de a nu mai \ti cum s[ evalueze corect imobilele pentru care ofer[ credit sau cer garan`ie. „|i dac[ nu exista aceast[ criz[, de care tot vorbim, pe pia`a imobiliar[ lucrurile o luaser[ pu`in razna. Creditarea oricum nu se va lansa prin simplele m[suri luate de BNR. Este vorba aici \i de o sc[dere dramatic[ a cererii de credite. Când un client vrea s[-\i cumpere un apartament acum, cum evalu[m acel imobil pentru c[ nu prea mai avem puncte de reper”, a declarat Adrian Chichi`[, adjunctul diviziei de retail a OTP Bank. Acesta crede c[ dac[ nu ar fi fost atât de mul`i r[u-platnici, b[ncile ar fi putut mai u\or s[ scad[ rata dobânzii la credite. „Dobânda variabil[ nu prea i-a ajutat pe români ]n ultimele \ase luni. Oricum f[ceau foarte multe compromisuri pentru a da cât mai multe credite. Mai ales ]n ceea ce prive\te calitatea personalului”, spune bancherul. Potrivit acestuia, mul`i plecau dup[ trei luni de la o banc[ la alta ca fiind oameni cu experien`[, pe salarii mai bune. }n aceast[ categorie intr[ ofi`erii de credite sau la cei de la ghi\eu. 

stele. Pre`urile nu includ servicii de mas[. „}ntrucât locurile de cazare incluse ]n acest program sunt foarte solicitate \i se adreseaz[ tuturor categoriilor de turi\ti români, vânzarea se va face conform principiul primul venit, primul servit“, se arat[ ]n comunicatul FPTR. Pân[ ]n prezent, ]n program s-au ]nscris 26 societ[`i hoteliere de pe litoral, care au pus la dispozi`ie peste 3.000 de locuri pe serie. 

mente de provenien`[, au fost ridicate ]n vederea confisc[rii de c[tre lucr[torul vamal, iar Dana H. a fost sanc`ionat[ contraven`ional cu 5000 lei de c[tre organul vamal. }n data de 12 aprilie 2009, un echipaj format din poli`i\ti de frontier[ de la Sectorul Poli`iei de Frontier[ Dorohoi a oprit pentru control dou[ autovehicule. }n primul autovehicul, oprit ]n localitatea Pomârla, au fost g[site ]n bagajele unui b[rbat 50 pachete de `ig[ri, cu timbru din Ucraina, f[r[ documente de provenien`[. Acesta a declarat c[ `ig[rile au fost achizi`ionate din localitatea Pomârla ]n scopul comercializ[rii ]n Dorohoi. La scurt timp, ]n localitatea Cânde\ti a fost oprit un autoturism ]n care erau trei persoane. }n autovehicul au fost descoperite 329 pachete de `ig[ri, cu timbru tot de Ucraina, f[r[ documente de provenien`[. Persoa-

nele au declarat c[ au cump[rat `ig[rile de la diverse persoane din Siret urmând a le comercializa ]n Dorohoi. Dar `ig[ri introduse ilegal ]n `ar[ nu numai poli`i\tii de frontier[ au descoperit, ci \i poli`i\tii din Boto\ani. Sâmb[t[, ]n jurul orelor 12.10, ]n baza unor informa`ii ob`inute, o patrul[ de siguran`[ public[ din cadrul Poli`iei Municipiului Boto\ani a oprit ]n trafic, pe strada Ion Pillat din municipiul Boto\ani, un autoturism condus de Gheorghe A. de 49 ani, din comuna Suhar[u, ]n interiorul c[ruia au fost identificate 190 de pachete de `ig[ri marca Monte Carlo, de provenien`[ Republica Moldova, pentru care nu de`inea documente legale de provenien`[. }ntreaga cantitate de `ig[ri, a fost confiscat[, conduc[torul auto fiind sanc`ionat contraven`ional conform prevederilor legii cu amend[ ]n valoare de 1.000 lei. (D[nu` Rotariu)

Impozit forfetar \i pentru firmele f[r[ activitate Impozitul forfetar ar putea fi aplicat \i firmelor f[r[ activitate, a declarat pentru evz.ro pre\edintele Asocia`iei Oamenilor de Afaceri din România, Florin Pogonaru. Astfel, firmele ]nregistrate la Registrul Comer`ului, dar care nu desf[\oar[ niciun fel de activitate, ar putea fi puse ]n situa`ia de a pl[ti suma minim[ de 500 de euro, prev[zut[ de impozitul forfetar. Acesta spune c[, odat[ cu implementarea impozitului

forfetar, statul ar trebui s[ implementeze o serie de m[suri de ie\ire rapid[ de pe pia`[.“ Legisla`ia d[ u\or voie firmelor s[ intre pe pia`[, dar nu exist[ legisla`ie de exit“, sus`ine Pogonaru. Astfel, potrivit directorului direc`iei ]ndrumare Metodologic[ din cadrul Registrului Comer`ului, Ani\oara Ujica, pentru a sc[pa de acest impozit, ]ntreprinderile f[r[ activitate ar putea opta pentru una dintre urm[toarele dou[ proceduri:

suspendarea temporar[ a activit[`ii pe o perioad[ de trei ani - cost 120 de lei; dizolvarea \i lichidarea simultan[ a firmei - cost aproximativ 200 de lei. }n cazul suspend[rii temporare a activit[`ii, administratorul trebuie s[ depun[ urm[toarele documente: cerere de ]nregistrare a dizolv[rii companiei, depus[ la Oficiul Na`ional al Registrului Comer`ului; Hot[rârea adun[rii generale a asocia`ilor, a ac`ionarilor sau decizia asociatului

unic privind suspendarea temporar[ a activit[`ii, care va fi publicat[ ]n Monitorul Oficial; Declara`ia-tip pe propria r[spundere din care s[ rezulte c[ persoana juridic[ nu va avea activitate pe o perioad[ de maximum trei ani. Potrivit Ani\oarei Ujica, costurile ]n cazul suspend[rii se ridic[ la aproximativ 120 de lei, sum[ ]n care este cuprins[ taxa de men`iune, taxa de declara`ie \i taxa de publicare ]n Monitorul Oficial. 


Publicitate 10

Mar`i, 14 aprilie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * P.F. vând apartament 2 camere, SD, str. Î.Traian. Rela`ii la telefon0751.029.653. (1105-1) * Vând apartament 2 camere, decomandat, ultracentral, cu vedere spre Pia`a Central[. Telefon: 0744.695.835; 0746.136.710.(9) * Vând apartament 2 camere decomandat, 54 mp,str. Vârnav nr.36, et.3,pre` 37000E. Telefon: 0744.708.669; 0723.570.150.(1123-4) * Vând apartament 2 camere, parter, zona PLUS, balcon ]nchis \i proiect extindere apartament cu intrare separat[, renovare 2008, toate ]mbun[t[`irile: CT,T, G,F,P, izola`ie termic[. Telefon: 0742.132.605. (1099-6)

euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Aleea Constantin Gane, parter,40 mp,D, CT, G+F,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Octav B[ncila,et.4,SD,40 mp,]mbunata`iri,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Bucovina,53 mp, parter, balcon,D,gaz separat,T,P,G+F,beci. Pre`:40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,zona Casa * Agen`ia Imobiliar[, Sindicatelor,\arpant[, 48 Terrenos,Bulevardul mp,SD,renovat, Mihai Eminescu-str.Aleea CT,T,G+F,34000 euro Nou[ nr.1, parter(vis-aneg sau schimb cu vis de spatele stadionului) garsoniera. Tel: solicit[ spre vânzare 0729063978, garsoniere,apartamente 0729124687, 2,3,4 camere ]n toate 0744634025.(T) zonele ora\ului, inclusiv * Vând apartament 2 terenuri-locuri de camere,zona Grivi`a, cas[.Ofer pre`ul zonei. D,48 mp,\arpant[, T, Tel: 0729063978, G+F,P,u\i de T,liber, 0729124687, 34000 euro . Tel: 0744634025.(T) 0729063978, * Vând garsonier[ 0729124687, confort 1,27 mp, 0744634025.(T) parter,D,T,G+F,u\[ metalic[,gaz separat, zona * Vând apartament 2 Pia`a Mic[ Grivi`a,21000 camere,D,51 mp, et.

AGENDA IMOBILIAR|

2,CT,T,G,F,P, buc[t[rie mare,zona Prim[verii capat 1, pre`:33000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,PrimaveriiTex,et.2,D,renovat, CT,T, G+F,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Pita Grivi`a,D,48 mp, et. 3,CT,T,Pre`:34000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,SD,et.1,56 mp, f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Constantin Gane. Pre`:27000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[veriiRaj Apa, parter,SD,42 mp, complet renovat,CT, T,G+F,semimobilat si utilat,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,et.4,44 mp,]mbun[t[`iri par`iale,T,zona Bucovina.Pre`:30000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Green Club,\arpant[,64 mp utili,D,]mbunata`iri,CT,T ,G+F,living, 56000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona ACR Prim[verii,parter,85 mp,apartament de lux cu toate ]mbun[t[`irile,CT,T,G +F,teren de 40 mp, 46000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[veriiTex, et.2, SD,63 mp utili,2 bai,f[r[ ]mbun[t[`iri, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Serconf, D,et.4 \arpant[ din construc`ie,CT,T.Pret:43 000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Liceul Sportiv,et.1,D,f[r[

]mbun[ta`iri,47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Vile Bulevardul Mihai Eminescu,et.2,D,83 mp, CT,2 balcoane, uscator,garaj,80000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Util, apartament de lux, complet utilat si mobilat,]nc[lzire si iluminare ]n pardoseala,merit[ v[zut,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Aleea \colii,D,65 mp utili, et.1,recent renovat, CT,T,G+F,modern, living,50000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Regal, D,et.1,70 mp,modern cu toate ]mb.CT,T, G+F,P,AC,semimobilat.Pre`:60000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Util, et.1,D,80 mp utili,f[r[ ]mbunat[`iri,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,et.2,78 mp utili,2 bai,CT,zona Curcubeului-Pacea sau schimb cu garsoniera .Pre`:45000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona IRE, D, et.1,90 mp,liber,2 b[i, G+F,T,51000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii,la strada, D,86 mp,et.2,CT, T, AC,balcon ]nchis in T,68000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

ma\in[ de sp[lat nou[), pre` 25.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Colonel Tomoroveanu, 35 mp, et.3, modern[, baie, buc[t[rie, intabulat[, pre` 20.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 35.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro negociabil sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Calea Na`ional[, la strad[, D, 63 mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, pretabil spa`iu comercial, pre` 80.000 euro. Telefon: Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Tudor Vladimirescu, et.3, SD, 62,17 mp utili, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Stejari, et.2, 72 mp, SD, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vand garsoniera, 26mp,cu imbunatatiri, Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera ,27mp,parter,zona Grivita (Piata Mica), cu imbunatatiri Pret 21000euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand garsoniera * Vând apartament 4 confort 1,Et. 2,fara camere,zona Bulevardimbunatatiri, Rotunda Armoniei,la vile,D,90 Pret 30.000euro mp,2 bacoane, CT, T. negociabil. Tel. Pre`:70000 euro neg. Tel: 0741497829.(A) 0729063978, * Vand garsoniera 0729124687, confort 1,25mp, 0744634025.(T) parter,fara imbunatatiri, * Zona T. Crudu, 27 zona Directia Muncii. mp, parter, modern[, Pret 100.000 LEI neg. mobilat[, utilat[ (figider, Tel. 0741497829.(A)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1,zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22 mp,cu imbunatatiri, Et.4,zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,25mp,bloc din caramida,fara imbunatatiri,str.Avramescu.Pret 100000Ron negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand uscator 15mp, posibilitati de racordare la apa, gaz, electricitate, caldura. Pret 25.000Lei negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat,cu imbunatatiri,(gresie, faianta,parchet,termopane , usi noi interior,usa metalica,gaz separat) Et.1,Str.Calugareni.Pret 50000 euro neg.Tel 0755928663/ 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat cu imbunatatiri (CT, termopane, gresie,faianta, parchet,54mp)Et.2 zona Primaverii.Pret 42000€ negociabil.Tel 0741497829 Capat Linia 1.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat,termopane,parter,zona Primaverii.Pret 32000€ Tel 0741497829. Capat Linia 1.(A)

negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat,50 mp,fara imbunatatiri, parter,zona Capatul 1 Pret 40.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,53mp,semidecomandat,Et.4, bloc din caramida,cu imbunatatiri,zona Liceului M.Eminescu. Pret 42.000euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat,47 mp,Et3,renovat complet,zona Grivita. Pret 48.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, SD,39mp, parter,zona Primaverii. Pret 28500euro. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, zona Unirii, 50mp,decomandat,parter inalt,doua balcoane, CT,cu imbunatatiri, mobilat.Pret 47000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,Et.1,fara imbunatatiri,zona Primaverii(Pacea) Pret 25000euro Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,70mp,D,cu imbunatatiri, CT; AC; Et.1, zona Mall.Pret 68000 euro negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere,decomandat,CT, termopane,Et.4,zona Primaverii.Pret 45000 euro.Tel 0741497829.(A)

* Vand apartament 3 camere,62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro neg.Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere,zona Sucevei.Pret 36000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand apartament 3 camere,83mp, decomandat,cu toate imbunatatirile, in Stejari,Et.4 cu sarpanta Pret 71.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere, SD,54mp, Et.4 cu sarpanta,cu imbunatatiri ,str.Aleea Pacea.Pret 48.000euro

* Vând garsonier[, zona Luna, 12mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N)


Publicitate Mar`i, 14 aprilie 2009 * Vând garsonier[, zona Directia Muncii, 24mp,]mbun[t[`iri. Pre` 24000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina,f[r[ ]mbun[t[`iri,50mp,fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii,58mp, c[r[mid[,2balcoane,et 4,\arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat+mobilat. Pre` 39000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,parter,la strada, 50mp,posibilitate de

extindere.Pre` 35000euro .Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona }mp[rat Traian, 50mp, et.4,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 38000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,50mp,sd,c[r[mid[,et.1,ct ,termopan,u\[ metalic[.Pre` 34000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat, c[r[mid[,et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 55000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Casa C[r`ii,etaj intermediar, ]mbun[t[`iri.Pre` 85000 euro neg.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i,65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona

AGENDA IMOBILIAR|

Prim[verii,90mp, modern,ct,t,g,f. Pre`: 65.000 euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[. Tel:0729062022.(N)

Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct,t, g,f. Pre`:100.000 euro neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate, 80 mp, ct,t,g,f,p.Pre` 70000euro \i garaj 10000euro(22mp,beci).Te l 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`: 85.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare,et.4,D,100mp, bca,ct,g,f,t,pod. Pret 63000euro.Tel 0729062022.(N) * URGENT – vând garsonier[, cu avans 50%, diferen`a ]n 36 luni sub dobânda b[ncii, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Telefon: 0231514450, 0751966830.(R) * Vând garsonier[ zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 2, mobilat[, pre` 25.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând garsonier[, zona Prim[verii, s. 42 mp, et. 5/10, D, sau schimb cu apartament 2 camere, pre` 35.000 euro. Telefon 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 22.500 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Ocazie unic[! - vând camer[ c[min, mobilat[, s. 24 mp, zona industrial[, pre` 14.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu o camer[ zona |tefan cel Mare, s. 32 mp, D, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând garsonier[, zona

* Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 41.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 43.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 51 mp, D, et. 4, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 4, pre` 44.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 4, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale. Elie Radu, s. 40 mp, SD, parter, pre` 40.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona G. Enescu, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 55.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale. P. Tineretului, s. 38 mp, SD, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, modern cu toate dot[rile, mobilat, s. 56 mp, D, et. 4/10, pre` 55.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona C. Na`ional[, s. 65 mp, SD, et. 7, pre` 52.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 51.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 43.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere (din 4 camere), zona Barbu L[z[reanu, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 43 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Stejari, et. 2, SD, s. 72 mp, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Vâlcele, et. 1, D, s. 65 mp, pre` 53.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, nr. 5, parter, D, s. 63 mp, pre` * Vând apartament cu 2 50.000 euro. Telefon: camere, zona Azurului, s. 0231514450, 50 mp, D, et. 4, pre` 0231514440, 35.000 euro. Telefon: 0751966830.(R) 0231514440, * Vând apartament cu 3 0231514450, camere, zona Armoniei, 0751966830.(R) et. 1, SD, s. 50 mp, pre` * Vând apartament cu 2 45.000 euro. Telefon: camere, zona Donici, s. 0231514450, 60 mp, D, et. 3, pre` 0231514440, 47.000 euro. Telefon: 0751966830.(R) 0231514440, * Vând apartament cu 3 0231514450, camere, zona Ale. Nou[, 0751966830.(R) et. 1, SD, s. 56 mp, pre` * Vând apartament cu 2 37.000 euro. Telefon: camere, zona 0231514450, Kog[lniceanu, s. 43 mp, 0231514440, D, parter, pre` 46.000 0751966830.(R) euro. Telefon: * Apartament de lux: 0231514440, Vând apartament 4 0231514450, camere, zona Calea 0751966830.(R) Na`ional[, s. 100 mp, D, * Vând apartament cu 2 et. 6/6, ultramodern, pre` camere, zona Prim[verii, 120.000 euro. Merit[ s. 46 mp, D, et. 4, pre` v[zut! Telefon: 46.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) 0231514440, * Vând apartament cu 0751966830.(R) 4 camere, zona Elie * Vând apartament cu 2 Radu, SD, parter, s. 86 camere, zona P. mp, modernizat, pre` Tineretului, s. 34 mp, 46.000 euro, negociabil. SD, et. 2, pre` 25.000 Telefon: 0231514440, euro. Telefon: 0231514450, 0231514450, 0751966830.(R) 0231514440, * Vând apartament cu 4 0751966830.(R) camere, zona Bucovina, * Vând apartament cu 3 et. 3, D, s. 74 mp, camere, situat pe modernizat, pre` 75.000 Bulevard, vis – a – vis de euro, negociabil. Telefon: Casa de Asigur[ri, D, s. 0231514440, 85 mp, et. 3, pre` 85.000 0231514450, euro, negociabil.Telefon: 0751966830.(R) 0231514450, * Vând apartament cu 4 0751966830.(R) camere, zona G. * Vând apartament cu 3 Avr[mescu, s. 66 mp, camere, zona Prim[verii, D, parter, pre` 65.000

11

euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, s. 90 mp, ultramodern, pre` 75.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 70.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament duplex, zona Prim[verii, s. 114 mp, D, et. 4/5, pre` negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830, 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 4 camere, zona Pacea, et. 2, cu apartament cu 2 camere + diferen`[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Zona C[t[mara\ti Deal, 1C D, 27mp, parter, fara imbunata`iri .Pret :60.000lei. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(142) * Zona Grivi`a, garsoniera 27mp, parter, imbunata`iri. Pre` 22.000euro/neg. Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.4 cu sarpanta, 27mp, fara imbunata`iri. Pret 82.000lei/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului, 1C D, et.2 18mp, G+ F+T+P.Pre` 12.000 euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, 50mp, et.4, fara imbunatatiri .Pre` 120.000lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona G[rii, 2C D, 50 mp, et.1, imbunata`iri. Pret 36.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 * Zona Parcul Tineretului(Magazin Ionu`), 2C SD, 43mp,


Publicitate 12

Mar`i, 14 aprilie 2009

et.3, multiple imbunata`iri .Pret: 25.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivi`a (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica, termosistem la interior, liber . Pre` .130.000 lei/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf, 2C D, et.4, 45mp, fara

imbunata`iri, sarpanta acoperita cu `igla, schimb cu garsoniera plus diferen`a Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu, 2C D, 58mp, et.4, par`ial mobilat.Pre` 55.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Urgent : Zona \colii nr.2, 2CSD, 46.9mp, etaj intermediar, fara imbunata`iri. Pre` 82.000lei /neg. Tel:

AGENDA COMERCIANTULUI

529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona \colii nr.7, 2C SD, 54mp, extindere balcon proprietate, CT, alte imbunatatiri .Pre`. 40.000euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Liceului Electrocontact, 2CSD, 42mp, et.intermediar, CT.Pre` 32.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2CSD, parter, extindere balcon, imbunata`iri. Pre` 28.500Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Pacea, 2C SD, 54 mp, et.2, imbunata`iri. Pre` 38.000 euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220)

propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 11 * Vând teren str.Pod de euro/mp.Telefon: Piatr[, 2 600 mp. Telefon: 0231.513362, 0255.210.558. (1044-5) 0752244233.(B) * Vând teren zona * Zona Cucor[ni, 615 „Z[ice\ti”, suprafa`a 3600 mp, pre` 6,5 euro/mp. mp, negociabil. Telefon: Telefon: 513362, 0745.931.330; 0752244233.(B) 0741.679.986.(1106-1) * Zona str. T. * Vând 12 parcele a cate Vladimirescu, 250 mp, 13 1000 mp fiecare, zona m deschidere, autoriza`ie Alfa Land, 31/ 32,drum construc`ie, pretabil de acces de 4 m,zon[ sp[l[torie auto, spa`iu deosebit[,se afl[ ]n comercial, apartamente, vecin[tatea cartierului pre` 160 euro/mp rezidential Alfa negociabil. Telefon Land,utilita`i ]n imediata 513362, 0752244233.(B) apropiere. Pre`uri * Zona }mp[rat Traian, ]ncepand de la 30 355 mp, pre` 160 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) 0744634025.(T)

+ Case, terenuri

* Vând vile la ro\u, zona C[t[m[r[\ti Deal,180 mp,P+1,500 mp de teren, arhitectur[ modern[, exterior finisat,T, * Zona Serconf, 3C D, lindab,cu sau f[r[ 64mp, etaj 4, \arpant[ din garaj.Pre`uri 50000 euro construc`ie, acoperita cu respectiv 52000 euro . `igla, CT.Pre` Tel: 0729063978, 180.000euro/ neg Tel: 0729124687, 529102, 0752310403, 0744634025.(T) 0752310402. (77) * Vând spa`iu * Zona Imparat Traian, comercial,zona capat 1,97 3C D, parter, 65mp, mp,CT,T,toate extindere balcon \i boxa , dot[rile,ideal orice multiple imbunata`iri. Pre` activitate,90000 euro neg. 59.000euro Tel: 529102, Tel: 0729063978, 0752310402, 0729124687, 0752310403(250) 0744634025.(T) * Zona Stejari ,3C SD * Zona central[, 60 mp ,et.2, 75mp.Pre` 55.000 construi`i, teren 200 mp, euro/neg .Tel:529102, 2 camere, baie, buc[t[rie, 0752310403, modern, aer condi`ionat, 0752310402. CT, termopan, termosistem, beci, * Urgent :Zona |tefan posibilitate mansardare, Luchian, 3C D, et.4, 63mp, fara imbunata`iri . pretabil birouri, cabinet Pret 55.000euro/neg Tel: medical, pre` 54.000 euro negociabil sau 25.000 529102, 0752310403, euro+ diferen`a ]n rate. 0752310402(260) Telefon: 0231.513362, * Zona Tex Club, 3C 0752244233.(B) SD, etaj intermediar, * Zona Baisa, vil[ P+M, caramida 63.9mp, fara 200 mp construi`i, 800 mp imbunatatiri . Pret teren, 4 dormitoare, .47.000euro/neg.Tel living, buc[t[rie, 3 b[i, :529102, 0752310402, camer[ tehnic[, 0752310403. construc`ie c[r[mid[, * Zona Piata Mare, 4C acoperit[ cu tabl[ Lindab, D, et.3, 90mp.Pret ap[, curent, pre` 100.000 70.000euro/neg.Tel:5291 euro negociabil. Telefon: 02, 0752310402, 0231513362, 0752310403. 0752244233.(B) * Zona Grivita ,4C SD, * Vând spa`iu comercial, et. 4, 88mp, fara 28 mp + concesiune 30 imbunata`iri .Pre` 58.000 mp, Bucovina, pre` euro/neg. Tel: 529102, 45.000 euro cu 0752310403, TVA.Telefon: 0752310402(954v) 0231513362, * Zona Bulevard, 4C D, 0752244233.(B) et.3, bloc de caramida, * Dorohoi, 80 mp, 89mp. Pre`: modern (se pot vinde 40 80.000euro/neg. Tel: mp), pre` 430.000 RON 529102, 0752310403, negociabil. Telefon: 0752310402.(95) 0231513362, * Zona Bucovina, 4C D, 0752244233.(B) et.3, 77.03mp, bloc din * Vând teren 4800 mp, caramida. Pre`: Tulbureni, str. 65.000euro/neg Tel: Crizantemelor, 529102, 0752310402, intabulat, curent electric, p[dure la limita 0752310403.

* Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere(6+3), 12.000 mp teren,vie, pomi,fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com. Ungureni.Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu 4 camere+anexe,fântân[, 1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000 Ron negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere, construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica,loc. Vladeni com. Corlateni str. Principala. Pret 32000 euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren 3100 mp,intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti, com.Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 900 mp,intabulat,deschidere 11ml,in zona Conrec. Pret 55 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in zona Lebada, deschidere 51ml la DN BotosaniIasi.Pret 27Euro/ mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 9850mp la iesire din CatamarastiDeal, deschidere 16,30ml la sosea. Pret 15Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp, 1000mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 31Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret 70.000 Euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 6400

mp,intravilan,deschidere 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 3064mp zona Rediu Pret 1,20euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in Catamarasti-Deal, deschidere 40ml,.Pret 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren in Hudum 2400mp, deschidere 25ml,sau schimb cu apartament 2-3 camere Pret 20 euro. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,posibilitati de iaz,zona Agafton.Pret 9euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren 5700 mp,deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/ mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720-800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren intravilan,loturi de 18001500mp in Oraseni-Deal Pret 12euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren 1500 mp,intravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni Pret 25euro/ mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1017 mp,deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile,zona Cismea. Pret 28 euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 500 mp,deschidere de 20 ml,utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 773mp,in Hudum langa Metaxa, deschidere 23ml Pret 28euro/mp Tel. 0741497829.(A)

8euro/ mp negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1135 mp (22ml deschidere), toate utilitatile, str. Maramures. Pret 130 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 700 mp, str.calea Nationala (zona Aldilivi) Pret negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 3.800 mp,deschidere 15ml, curent electric,in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 7200 mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum. Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 16000 mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda in Botosani, 80 mp utili, 240mp curte, anexe, beciuri, multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000 mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa, pret 12euro/mp neg. Teren 15000mp in Curtesti, intravilan, pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum,7200mp,deschide re dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton, com.Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 1600 mp,intravilan,vie,in Manastirea Doamnei, com Curtesti.Pret 15 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren intravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde * Vand teren 35400 si 2500 Pret 16euro/mp. mp,deschidere de 135 Tel. 0741497829.(A) ml,in Catamarasti * Vand casa cu 3 Deal.Pret 5euro/mp. Tel camere+anexa cu 2 0741497829.(A) camere,teren 4.000 mp,la * Vand teren 1000mp, sosea,in sat Roma Pret cu deschidere de 20.000 euro negociabil. 33ml,zona Hudum. Pret Tel. 0741497829.(A) 16 euro/mp negociabil. * Vand teren 30.000 mp( Tel 0741497829.(A) in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in * Vand teren 3600 mp, zona Baisa.Pret 12 spate la Metaxa. Pret


Publicitate Mar`i, 14 aprilie 2009 euro/mp neg.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000 mp,parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel 0741497829.(A) * Vand teren in livada Curtesti loturi de 1200 mp.Pret 10 euro /mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 10800 mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A)

mp,50ml deschidere, 350euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Luceaf[rul ,teren, 486 mp,300euro/mp,toate utilit[`ile.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Petrom Calea National[, curent, gaz, apa, 110 euro/mp. Tel. 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp, plan1,toate * Vând teren ,zona utilit[`ile. Pre` 140000euro Ci\mea 2500mp, 40 neg. Tel 0729062022.(N) euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 2500 mp, * Vând teren, zona zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 40euro/ mp.Tel CET,465mp+ construc`ie,30euro/mp si 0729082022.(N) 5000mp la 6euro/ mp.Tel * Vând teren 9000 0729082022.(N) mp,zona CET, deschidere 40ml.Pre` 20euro/mp.Tel * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 0729062022.(N) 180euro/mp neg.Tel * Vând teren ,zona 0729062022.(N) Baisa,plan1,8000mp, * Vând teren ,zona deschidere 40ml.Pre` Stejarul ,7000mp, 12euro/mp neg.Tel parcelabil,deschidere 0729082022.(N) 22ml,plan1, 43000 * Vând teren ,zona euro.Tel 0729062022.(N) Bulevard,plan1,20000 * Vând teren ,zona Calea mp.Tel 0729062022.(N) Na`ional[, 1100 mp,toate * Vând teren ,zona utilit[`ile, la 200E/mp.Tel T[tari,plan1,parcelabil, 0729062022.(N) 5000mp.Pre` 45euro/ * Vând teren ,zona mp.Tel 0729062022.(N) Cactus,1000 mp ,toate * Vând teren ,zona utilit[`ile,pre` neg.Tel Bucovina,13000mp, 0729082022.(N) plan1,toate utilit[`ile. Pre` * Vând teren ,zona 40euro/mp.Tel Ci\mea,3900mp,iaz. Pre`: 0729082022.(N) 100000euro.Tel * Vând teren ,zona Pod 0729082022.(N) de Piatr[,la strad[, * Vând teren 2000mp cu 2585mp, deschidere toate utilit[`ile \i cl[diri 14ml,acces la zoana Centrul vechi.Tel canalizare,ap[, curent 0729082022.(N) electric,gaz.Pre` 40euro/mp.Tel * Vând teren 750 cu toate 0729062022.(N) utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia. Tel * Vând teren ,zona 0729082022.(N) Rediu,5 hectare.Pre` 2euro/mp.Tel * Vând teren ,zona 0729062022.(N) Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp, deschidere * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 70ml.Tel 0729082022.(N) la 2,5E/mp, deschidere * Vând teren ,zona 30ml.Tel 0729082022.(N) Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp, deschidere * Vând teren agricol ]n 40ml.Tel 0729082022.(N) Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha. Tel * Vând teren ,zona 0729062022.(N) Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp, deschidere * Vând teren agricol ]n 30ml.Tel 0729082022.(N) Br[ila,500 de ha, 2000euro/ha(intabulare,cf) * Vând teren ,zona .Tel 0729062022.(N) Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp. Tel * Vând teren ]n Z[ice\ti 0729082022.(N) ,37000mp, deschidere 40ml,4 euro/mp.Tel * Vând teren ,zona Calea 0729082022.(N) Na`ional[, 340 mp,toate * Vând teren 3700 utilit[`ile.Pre`

200000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona }. Traian, 84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona 0, cu 120mp.Pre` 2000 euro /mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Plus, 240mp.Pre` 10mild, ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,100mp. Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Stadion, 147mp.Pre` 1200 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centrul Vechi,60mp. Pre` 1300euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona }. Traian,302mp.Pre` 850 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centru, 200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600 mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000 mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona S[venilor. Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp, zona Gar[.Pre` 1200 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100mp,centrul vechi, 80mp teren,cram[. Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cl[dire 315 mp,centrul vechi. Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 072908202.(N) * Vând cas[ 100mp, zona 0,cu teren 300 mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro,se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N)

Pre`:71.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500 mp de teren.Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp, casa 136mp,t,ct, ap[, gaz,izola`ie exterioar[, tabla lindab.Pre`: 92.000euro. Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[,Str. Miori`a,1200mp teren,toate utilit[`ile. Pre` 900000ron.Tel 0729082022.(N) * Vând case si vile \i 500 m.p. teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R) * Vând teren intravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R)

* Vând teren extravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ * Vând cas[ 190mp, zona 0748281959.(R) Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. * Vând garaj , zona Pre` 90000 euro .Tel Hotel Rapsodia, intabulat, 0729062022.(N) cu surs[ de energie electric[ proprie , din * Vând cas[ ]n c[r[mid[, pre` 15.000 Boto\ani,zona central[ cu euro. Telefon teren 930mp.Pre` 0231514450-0751966830/ 140000euro neg.Tel 0748281959.(A) 0729062022.(N) * Vând garaj , zona * Vând cas[,zona Prim[verii, intabulat, cu C[t[m[r[\ti Deal, P+E, surs[ de energie electric[ 500mp teren. Pre` proprie , din BCA pe 50000euro.Tel teren proprietate, pre` 0729062022.(N) 45.000 lei. Telefon 0231514450-0751966830/ * Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct,t 0748281959.(R) ,ap[,canalizare, * Zona Cucorani, casa foi\or,buc[t[rie de var[, locuibila , 60mp, cu fântân[,400mp construi`i, 1500mp teren aferent teren 690mp.Pre` 320000 .Pre` 65.000euro/neg. euro neg.Tel Tel:529120, 0752310403, 0729062022.(N) 0752310402(191) * Vând cas[,zona * Zona Cucorani, casa C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, locuibila, 70mp, cu ap[,canalizare,izola`ie 5800mp teren aferent. exterioar[.Pre` 33000 Pre` 40.000euro/neg. Se euro.Tel 0729062022.(N) poate vinde si cu teren mai putin . Tel:529120, * Vând cas[,zona 0752310403, C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, 0752310402(271) ap[,canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` * Zona Copalau, casa 53000 euro. Tel P+1 din caramida, \i 0729062022.(N) 1500mp teren aferent .Pre` 30.000euro/neg. Tel: * Vând cas[ ]n Str. 529102, 0752310402, Plopilor cu teren, 0752310403(92) modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * OFERTA:Casa locuibila, la 10Km de * Vând cas[ ]n Str. Botosani, Localitatea Victoria cu teren.

Brehuiesti , P+M ,cu anexe gospodaresti noi, acces utilitati edilitare (inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent ( livada si vie) imprejmuit cu gard nou .Pre` : 42.000euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatra, vila P+1, suprafata construita 180mp, teren aferent 750mp, noua, finiaje superioare ,acces la toate utilita`ile edilitare .Pre` 150.000 euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferen`a Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185) * Zona A.N.L Bucovina, casa batraneasca si 778mp teren aferent, deschidere la strada 36m, utilitati edilitare la limita proprieta`ii.Pre` 52.500 euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(161) * URGENT Zona Tatari Boto\ani, vila P+M la ro\u si 500 mp teren aferent.Pre` 65.000euro-neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

13

lei/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Rachi`i, casa locuibila \i 1150mp. Pre` :110.000 lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costinesti Leorda casa \i 1000mp teren aferent . Pre` 40.000lei /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând casa P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare Pret 53.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp, anexe gospodare\ti si 711mp teren aferent ,in Botosani, zona industriala, acces utilitati edilitare Pre` 70.000euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona C[tam[ra\ti Deal, vila P+M, termosistem la exterior, timplarie din termopan, garaj, plus 1000mp, gard din fier forjat .Pre` : 90.000euro * Vand urgent pensiune /neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in * URGENT : 2case Localitatea Putna , Judetul locuibile cu 2500mp teren Suceava .Pre` promovare aferent la 1Km de 300.000 euo/neg : Tel Boto\ani.Pre` : 50.000 0752310402 (106) euro/neg.Se pot vinde si * Vand urgent centru de separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. vinifica`ie compus din :parcela de teren in supr, * Zona C[t[m[ra\ti Deal, de 6900mp , 15cladiri vila P+1, suprafata anexe si o cladire construita la sol 120mp, industriala, pretabile spa`ii teren aferent 915mp, depozitare cereale etc. finisaje superioare, acces Pre` promovare: utilita`i edilitare .Pre` 275.000euor/neg .Tel 165.000 euro. :0752310402.(104) Tel.529102, 0752310403, * Vand urgent ferma 0752310402.(46) ; vegetala situata in zona * Zona industriala vila la limitrofa Botosani-Iasi ro\u, \i 1270mp teren .Supr.compacta de aferent .Pre` : 100.000 teren=120ha, \i o cladire euro/neg. Tel: 529102, P+1, cu Supr. constr. 0752310403, 0752310402. =400mp.Tel (842v) :0752310402.(105) * Zona industriala,vila P+M la ro\u, supraf. construita la sol 90mp, teren aferent 1100mp, termosistem la exterior, CT, garaj si beci .Pre`: 76.000euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Corni, spa`iu comercial si 6000 mp teren aferent .Pre` 140.000lei. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni casa locuibila si 800mp teren aferent .Pre` 80.000

* Zona Cismea, 5500 mp teren intravilan, deschidere 80m, acces toate utilita`ile edilitare. Pre` 25euro/mp neg, total sau parcele cel putin 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Vand 2.211mp teren intravilan ,in Comuna Rachiti , front stradal 28.40m,acces apa curenta iluminat electric ,drum pietruit.Pret 10Eur/mp ,neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 8,500mp


Publicitate 14

Mar`i, 14 aprilie 2009

teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare. Pre` 3.5euro/ mp neg.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan, pl.II, acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Zona Roma, 8700mp teren intravilan, dechidere 24.56m. Pre` 3.5euro/mp-neg. .Tel : Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Hudum langa METAXA , 772mp teren intravilan, 13m front stradal . Pre` 30euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(284) * Zona Manastirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a cite 4500mp. Pre` 6euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(243) * Zona Manastirea Doamnei , casa batraneasca \i 5400mp teren aferent . Pre` 20.000euro-neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Pod de Piatra, 3750mp teren intravilan, acces toate utilita`ile edilitare .Pre` 20 euro/mp.Se accepta si schimb cu apartament plus diferenta . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Zona Savenilor, 700mp teren si anexa construita in 2006 .Pre` 35.000euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Puskin, 500mp teren intravilan, 14m deschidere, acces utilita`i edilitare .Pre` 60euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Boto\ani zona centrala, acces utilita`i edilitare . Pre` :70Eur/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent zona Lebada,

camere, Bucovina, parter apartamente .Ofer pre`ul ]nalt, CT, nemobilat, 300 zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. euro/lun[, avans 3 luni. * URGENT.3loturi de Telefon: 513362, teren intravilane a cite * Cump[r cas[ locuibil[ 0752244233.(B) 2500mp cu deschidere cu teren aferent ]n * Inchiriez spatii comer35m Cucorani .Pre` * Zona Tatari, 650mp Botosani sau zone ciale in zone centrale 52.000lei/lot/negTel : teren intravilan Pre` limitrofe ,Ofer pre`ul ,(Unirii, Onicescu, C. 529102, 0752310402, 6500euro.Tel: 529102, zonei Tel: 529102, 0752310403. 0752310403, 0752310403, 0752310402. Nationala,zona Mall). Tel. 0741497829.(A) 0752310402(92) * Zona Ora\eni Vale * Cump[r teren * Inchiriez apartament 3 * Zona Tatari, 1400mp, 5000mp, teren extravilan, intravilan,construibil cu camere,zona Stadion, acces indirect la drum teren intravilan .Pre` acces la utilit[`i, edilitare mobilat, CT, Pret 200 asfaltat (plan II), 20euro/mp neg. Tel: atât in Municipiul euro/luna. Tel deschidere 20m. Pre` 529102, 0752310403, Boto\ani, cât \i ]n zonele 0741497829.(A) 2euro/mp, neg Tel : 0752310402. limitrofe . Ofer pre`ul 529102, 0752310402, zonei ; Tel:529102, * Inchiriez apartament 2 * Zona Tulbureni, 0752310403 (237) 0752310403, camere,mobilat Et.5 zona 4500mp teren intravilan 0752310402. Bulevard. Pret 200euro * Zona Stauceni .Pre` 15euro/mp luna si apartament 2 ,12.500mp, teren negociabil.Tel: 529102, ~NCHIRIERI camere, nemobilat ,zona extravilan acces indirect 0752310403, Bulevard, pret 150 la drum asfaltat (plan II), * Ofer spre ]nchiriere 0752310402.(100) euro.Tel. 0741497829.(A) deschidere 20m.Pre` apartament cu 3 camere, * Zona Tulbureni, 3euro/mp, neg.Tel : decomandat, semimobilat, * Ofer spre ]nchiriere 6500mp teren intravilan, 529102, 0752310402, str. ]mp[rat Traian. spa`iu comercial 80 mp, front stradal 11m, acces 0752310403 (237) Rela`ii la telefon: zona IRE.Tel: utilitati edilitare, curent 0745.057.035.(1111-3) 0729062022.(N) * Zona, C[t[mara\ti electric, gaz metan, apa Deal, intravilan, 1954mp * }nchiriez garsonier[ curenta .Pre` 5euro/mp. * Ofer spre ]nchiriere acces utilitati edilitare, Tel: 529102, f[r[ intermediari, G+F, spa`iu comercial 300 front stradal 20m.Pre` 0752310403, zugr[veli, hidroizola`ii mp,Calea Na`ional[. Tel: 30euro/mp neg .Se vinde noi. Telefon: 0752310402(310) 0729062022.(N) si parcelat .Tel:529102, 0747.056.305.(1122-3) * Zona Tulbureni, * Ofer spre ]nchiriere 0752310402, 9500mp teren extravilan, 0752310403. * Inchiriez spa`iu spa`iu comercial 120 deschidere 18m, utilita`i comercial,200 mp, CT, mp,zona Util.Tel: * Zona C[tam[ra\ti edilitare la 300m.Pre` T,sistem de alarm[,ideal 0729062022.(N) Deal, 1113mp teren 1euro/mp. Tel:529102, orice activitate,zona Pia`a * Ofer spre ]nchiriere intravilan, acces utilita`i 0752310403, Mare.Pre`:1000 euro/ spa`iu comercial 240 mp, edilitare, deschidere, 0752310402(310) luna sau spre vânzare. zona Plus, 10e/mp. Tel: 15.6m.Pre` 25.000euro Tel: 0729063978, * Zona Tulbureni, 0729062022.(N) .Tel:529102, 0729124687, 7100mp teren intravilan , 0752310402, 0744634025.(T) * Ofer spre ]nchiriere deschidere 20.25m. Pre` 0752310403. hal[ 5000mp+curte 14euro/mp, neg. Tel: * Inchiriez apartament 3 * Vand urgent in Brae\ti, camere,ultramodern, zona betonat[ 10000mp, toate 529102, 0752310403, 10.000mp, teren 0752310402(134) Piata Mare,300 euro/luna utilit[`ile,zona Industrial[,pre` neg.Tel extravilan, Pre` 3000 si apartament 2 camere * Zona Agafton, 0729082022.(N) euro/neg. Tel : 529102, neg. Tel: 0729063978, 6600mp, teren 0752310402, 0752310403 0729124687, * Închiriez garsonier[. extravilan, front stradal (41) 0744634025.(T) Telefon: 0231514450, 42m.Pre` 6euro/mp. 0231514440, * Oferta:Vand 6000 Tel: 529102, * }nchiriez apartament 2 mp, teren intravilan in 0752310403, camere, Calea Na`ional[, 0751966830, 0748281959.(R) zona Cismea.Pre` 0752310402.(133) D, et 3, CT, mobilat \i 5euro/mp neg.Tel: utilat, 250 euro/lun[, * Închiriez apartament 2 * Zona ALFALAND, 529102, 0752310402, 1lun[ avans, 1 lun[ camere, zona Bucovina, 12.326mp, pl II, 0752310403 (155) garan`ie. Telefon: D, et. 3, s. 77 mp, CT, deschidere 45m.Pre` T, g+f, complet mobilat, * Oferta : Zona Rachiti, 0231.513362, :15euro/mp neg.Tel: 0752244233.(B) utilat, pre` 250 euro/lun[. 10.000mp extravilan , 529102, 0752310403, Telefon: 0231514450, front stradal 14,7m . 0752310402.(258) * }nchiriez apartament 3 0231514440, Pre` 50.000lei.Tel: camere, Grivi`a, D, * Zona Bucecea -Hu`ani, 529102, 0752310402, 0751966830, parter, CT, par`ial mobi3,5ha teren extravilan, 0748281959.(R) 0752310403. lat \i utilat, 200 euro/ acces utilit[`i lun[, 1 lun[ garan`ie. * Închiriez apartament 3 edilitare.Pre` 4 euro/mp. 9 CUMP|R|RI Telefon: 0231.513362, camere, zona Grivi`a, et. Tel: 529102, 0752244233.(B) 3, D, nemobilat, pre` 250 0752310403, * Cump[r teren agricol. euro/lun[. Telefon: 0752310402.(374v) * }nchiriez apartament 2 Tel. 0729062022 sau 0231514440, camere, zona Pia`a mare, 0729082022.(N) * Vand 4700mp teren et 4, CT, mobilat \i utilat, 0231514450, extravilan, front stradal 0751966830, * Cump[r apartament, curat, 230 euro/lun[, 1 22m cu 5euro/mp si 0748281959.(R) cas[,teren.Tel. lun[ avans, 1 lun[ 12.500mp teren 0729062022 sau garan`ie.Telefon: 513362, * Închiriez apartament la extravilan front stradal 0729082022.(N) 0752244233.(B) cas[ + loc de parcare 40m ,cu 6euro/mp in ma\in[, complet mobilat, * }nchiriez apartament 2 * Cump[r garsoniere si Cucorani . Tel: 4600mp teren extravilan, deschidere 75m .Pre` 12euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

Editor: Claudia ~U~UMAN

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editorialist: Lucian ALECSA

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

529102,0752310402, 0752310403 (29)

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

internet, cablu TV, pre` 250 euro/lun[, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830, 0748281959.(R)

caravan, diesel, 2003 septembrie, ]nmatriculat Germania 2004, pre` discutabil. Rela`ii la telefon: 0752.347.494.(1119-4)

* Închiriez apartament 2 camere, zona S[venilor, Dimitrie Negreanu, Col. Tomoroveanu \i Prim[verii, pre` 130-150200 euro/lun[. Telefon:0231514440, 0231514450, 0751966830, 0748281959.(R)

* Vând Cielo gri metalizat, pre` negociabil, stare foarte bun[ de func`ionare. Telefon: 0746.215.833.(1109-1)

* Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a cite 100mp acces tir si rampa de descarcare .Pre` 2.5 euro/mp/luna.Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663)

V+NZ|RI * Vand scaun stomatologic in buna stare de functionare. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R) * Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

* Ofer spre inchiriere 100mp spa`iu comercial, parter de bloc in Boto\ani, PREST|RI SERVICII zona centrala. Pre` 500euro/luna, pretabil * BIROU DE CREDITE cabinet medical, frizerie, birou etc. Tel: 529102, * Acord[m credite \i 0752310403, 0752310402. persoanelor cu venituri * Ofer spre inchiriere, ap modeste; cu 4C, zona ultracentrala, * Credite nevoi personale, imobiliare, ipotecare; et.3, nemobilat, CT .Pre` 250euro/luna/neg .Tel: * Credite pentru cump[rarea de locuin`e; 529102, 0752310403, 0752310402. * Credite auto, refinan`[ri; Telefon: * Ofer spre inchiriere ap 0231/514.450; cu 2cam, par`ial mobilat, 0751966830; CT, zona Calea Nationala 0748281959.(A) . Pre` :700lei/luna .Plata anticipata 3luni. Tel: ACORD MEDIU 529102, 0752310403, 0752310402. * S.C. DUO 2001 solicit[ acord de * Ofer spre inchiriere 3camere, baie si bucatarie, mediu pentru „Mansardare spa`iu” acces separat la casa in zona lini\tita, curte. Pre`: ]n Dorohoi. 250euro/luna. Plata antici- Contesta`ii- sediul pata :3luni . Tel: 529102, A.P.M. 0752310403, 0752310402. Boto\ani.(1124-1) * Ofer spre inchiriere spa`ii pentru sediu de birouri, 60mp respectiv 25mp, acces stradal, parcare in curte.Pre` la fa`a locului Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru inchiriere garsoniere, apartamente, case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând tractor U.650. M+plug, bun[ func`ionare, 9500-11000 RON. Telefon: 0751.803.814. (1097-18) * Vând Opel Astra,

ANGAJ|RI * S.C. angajeaz[ gestionar sau gestionar[ bar. Rele`ii la telefon: 0746.258.952, ]ntre orele 8.00-17.00.(1117-1) * Club „Ambiente Rose“din Munchen Germania angajeaza legal fete majore. Cunostinte minime limba engleza/ germana. Se asigura cazare, transport, protectie personala. Cerem/oferim seriozitate maxima. Email: toto.doman@ymail.com; 0757.919.152.(2)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Mar`i, 14 aprilie 2009

Drumul Crucii este gre\it Un specialist ]n arheologie sus`ine c[, timp de aproape 1.000 de ani, pelerinii au urmat Calea Crucii f[r[ s[ \tie c[ se afl[ pe un traseu gre\it. Shimon Gibson, profesor n[scut ]n Marea Britanie, a descoperit c[ Iisus nu a pornit spre locul de r[stignire de la fort[rea`a Antonia, ci de la un vechi palat, situat ]n alt[ zon[ a Ierusalimului. Calea urmat[ de Iisus de la condamnare la r[stignire este cunoscut[ credincio\ilor sub diverse denumiri. Unii ]i spun "Drumul crucii", al`ii "Drumul Calvarului". Din secolul al XVI-lea, s-a introdus \i denumirea de "Via Dolorosa". Supliciul Mântuitorului ]ncepe de la fort[rea`a Antonia.

Luis Lazarus pl[te\te 450 de euro pensie alimentar[ Luis Lazarus, proasp[ta achizi`ie a postului Kanal D, a ]ncheiat duminic[, 12 aprilie, procesul pe care ]l avea cu mama celui de-al doilea copil al s[u. Lazarus \i Alina, fosta lui partener[, au semnat actele de custodie ale micu`ei Ana, care va ]mplini 3 ani ]n luna august. Vedeta Kanal D va pl[ti lunar suma de 450 de euro, aceea\i sum[ pe care o pl[te\te \i pentru cel[lalt copil al s[u, Andrei. În plus, Luis Lazarus are dreptul s[ o ia pe Ana la el dou[ weekend-uri pe lun[. Lazarus va ap[rea pe sticla Kanal D ]ncepând din 4 mai, ]n fiecare sear[ de la ora 22.00. „

Ast[zi, punctul de pornire al pelerinajului este Poarta Leilor, situat[ ]n cartierul musulman. Dup[ 14 popasuri, care marcheaz[ cele 14 opriri ale lui Iisus, credincio\ii ajung la locul r[stignirii \i, apoi, la sfântul mormânt. Profesorul sus`ine c[ este greu de crezut c[ Iisus a fost judecat la fort[rea`a Antonia, spunând c[ aceasta era o re\edin`[ mult prea mic[ pentru guvernatorul Iudeii, Pilat din Pont \i sus`ine c[ Golgota este prea mic[ pentru a fi adev[rata Stânc[ a Calvarului. Specialistul crede c[ Mântuitorul a fost r[stignit la circa 30 de metri distan`[ fa`[ de actualul loc de rug[ciune al credincio\ilor. „

Un azer care locuia la Sankt Petersburg a angajat asasini pentru a sc[pa de fiica sa, care nu respect[ legile islamice, purtând fuste scurte. Poli`ia l-a re`inut pe Gafar Kerimov, ]n vârst[ de 46 de ani, dup[ ce acesta a raportat c[ i-

Vadim i-a dus lui Becali ou[ ]ncondeiate

Corneliu Vadim Tudor l-a vizitat ieri pe Gigi Becali la Direc`ia de Cercet[ri Penale, pentru a-i aduce mai multe c[r`i, o icoan[ \i ou[ ]ncondeiate. "I-am f[cut cadou câteva icoane, cele trei romane ale lui Eugen Barbu, dou[ volume scoase de Academia Român[, opera gazet[reasc[ a lui Tudor Arghezi, câteva c[r`i ale mele cu autograf, un

almanah România Mare \i ou[ ]ncondeiate de Pa\ti. Eu \tiu sondajele mele de opinie, la ora actual[ am dep[\it 10 la sut[ \i ]n mod sigur el va intra ]n Parlamentul European", a afirmat Corneliu Vadim Tudor. Becali a fost re`inut de procurori, pe 2 aprilie, el fiind acuzat de s[vâr\irea mai multor infrac`iuni de lipsire de libertate. „

E Berbec

K Balan]\

Pot avea loc schimb[ri benefice ]n rela`iile dumneavoastr[ sentimentale. Sunte`i comunicativ \i ave`i ocazia s[ v[ ]mprieteni`i cu o persoan[ deosebit[. Nu este exclus ca aceast[ rela`ie s[ duc[ la o c[s[torie.

O rud[ mai ]n vârst[ reu\e\te s[ v[ tempereze dorin`a de a ob`ine venituri riscante. Ar trebui s[ acorda`i mai mult[ importan`[ studiului \i rela`iilor sentimentale.

F Taur

Este posibil s[ ]ncepe`i o nou[ etap[ ]n via`a social[ \i pe plan sentimental. Sunt favorizate ]ntâlnirile cu persoane mai tinere, comunicarea cu persoana iubit[ \i c[l[toriile.

G Gemeni

a disp[rut fiica, ]ns[ s-a l[udat c[ fiica sa este deja moart[, informeaz[ Mosnews. Familia obi\nuia s[ aib[ certuri frecvente cu privire la felul ]n care fata ar fi trebuit s[ se ]mbrace. Rashida Kirimova, ]n vârst[ de 21 de ani, stu-

dia medicina la o \coal[ din Sankt Petersburg. Tân[ra a fost r[pit[ de pe strad[, dus[ pe un teren din apropiere de Sankt Peter-sburg \i ucis[. Cei doi asasini au primit de la tat[l fetei sum[ de 100.000 de ruble (2.300 de euro). „

Promovarea ]n func`ie face r[u la s[n[tate Aproape fiecare om viseaz[ ca ]ntr-o zi s[ fie promovat, poate ]n cea mai ]nalt[ func`ie din compania ]n care lucreaz[. Totu\i, ]n loc s[ se bucure când avanseaz[ ]n carier[, oamenii ar trebui s[ se cam team[. Oamenii de \tiin`[ de la Universitatea Warwick explic[ de ce. O pozi`ie mai bun[, de \ef eventual, ]nseamn[ ]n acela\i timp mai multe griji, mai mult[ mun-

Horoscop

Diminea`a v[ sim`i`i obosit, chiar epuizat. Este recomandabil s[ evita`i deciziile importante, mai ales ]n afaceri, \i activit[`ile ce necesit[ un efort deosebit. Merge`i ]n vizit[ la o persoan[ foarte drag[.

A angajat asasini pentru a-\i omor] fiica ce purta fuste mini

c[, responsabilitate mai mare \i, bine]n`eles, mai pu`in timp pentru relaxare. Toate acestea nu fac bine nici din punct de vedere al s[n[t[`ii fizice, nici din cel al s[n[t[`ii psihice. }n urma unui studiu realizat ]n perioada 1991-2005 pe un e\antion de 1.000 de persoane, s-a observat c[ fiecare avansare ]n func`ie alte probleme, de la boli ]nseamn[ o cre\tere a stresului cardiace \i pân[ la gastrit[ sau cu circa 10%. De aici apar \i ulcer. „

Mar`i, 14 aprilie

06.15 - 07.00 |tirile Tele'M (r) 07.00 - 09.00 Tele M'atinal (d), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista Presei, Calendarul Zilei, Horoscop 09.40 - 10.30 Boto\anii ]n direct! (r) 10.30 - 11.30 Satul boto\[nean (r) 11.30 - 13.00 Taverna lui Radu (r) 13.00 - 14.00 Videoclipuri 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (d) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Top Sport (r) 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Lec`ia de s[n[tate (d), emisiune realizat[ de dr. Gheorghe Apetroaie. 18.00 - 18.45 |tirile Tele'M Boto\ani, Sport, Meteo (d)

18.45 - 19.30 Videoclipuri 19.30 - 20.00 Teleshoping 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 22.00 Agenda economic[ (d), emisiune realizat[ de jurnalistul Bogdan Caliniuc. 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.30 - 00.00 Taverna lui Radu (d), emisiune de divertisment realizat[ de Cristian Cost[chel. 00.00 - 01.00 Videoclipuri 01.00 - 01.45 |tirile Tele'M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M'atinal (r) 04.15 - 05.15 Boto\anii ]n direct! (r) 05.15 - 06.15 Agenda economic[ (r)

15

L Scorpion

M S\get\tor

Diminea`a ]ncasa`i o sum[ considerabil[, de pe urma unei afaceri. De\i se poate spune c[ acum ave`i bani, v[ sf[tuim s[ nu face`i investi`ii \i nici c[l[torii lungi.

Nu este o zi favorabil[ investi`iilor. V[ sf[tuim s[ evita`i specula`iile. Nu c[uta`i s[ ob`ine`i sume necuvenite, pentru c[ risca`i s[ ave`i necazuri! Dup[-amiaza, este posibil s[ ave`i musafiri.

H Rac

N Capricorn

De\i sunte`i foarte aglomerat, ave`i suficient[ energie pentru a face fa`[ tuturor problemelor. Ave`i ambi`ia s[ merge`i pân[ la cap[t, indiferent de obstacole. Situa`ia financiar[ nu v[ satisface deloc.

V[ afla`i ]ntr-o perioad[ favorabil[ contactelor sociale \i rela`iilor sentimentale, dar \i pe plan social. Dup[-amiaza, survin schimb[ri de program din cauza invita`iei la o petrecere.

I Leu

O V\rs\tor

Ave`i posibilitatea s[ lua`i o decizie important[ ]n privin`a rela`iilor sentimentale, care v[ poate schimb[ via`[. Cineva apropiat v[ ofer[ un cadou..

Diminea`a sunte`i decis s[ rezolva`i o problem[ de familie, pe care a`i tot amânat-o. Sunte`i nevoit s[ face`i câteva drumuri \i cheltuieli destul de mari.

J Fecioar\

P Pe[ti

Dori`i mult s[ face`i o schimbare sau s[ ]ncepe`i ceva nou. Traversa`i o perioad[ dificil[, cu multe probleme de rezolvat. Nu sta`i prea bine cu banii, dar v[ sf[tuim s[ nu v[ face`i griji.

Sunte`i hot[rât s[ ]ncepe`i ceva nou. Este o zi favorabil[ activit[`ilor intelectuale \i ave`i ocazia s[ v[ afirma`i ]n societate. S-ar putea s[ v[ remarce o persoan[ de sex opus.

Bancul zilei CONCURS DE ANGAJARE Directorul apeleaz[ la psihologul firmei ca s[-l ajute la alegerea unei noi secretare. Psihologul profit[ de ocazie pentru a demonstra eficacitatea metodei sale moderne. Acesta se rezum[ la a pune candidatelor o simpl[ ]ntrebare: "Cât fac doi \i cu doi?". Prima fat[ r[spunde prompt: Patru. A doua se gânde\te o clip[ ]nainte de a r[spunde: -Cred c[ dou[zeci \i doi. A treia r[spunde imediat: - Poate s[ fie patru sau poate s[ fie

dou[zeci \i doi. Dup[ ce candidatele ies, psihologul se ]ntoarce triumf[tor c[tre boss. - Acum pute`i vedea \i dumneavoastr[ câte a`i putut afla de la fiecare dintre candidate ]n urma ]ntreb[rii mele. Prima fat[ a dat r[spunsul evident f[r[ s[ mai stea prea mult pe gânduri. A doua este mai subtil[, ]ns[ a avut ezit[ri. A treia a ac`ionat cu hot[râre \i s-a gândit la ambele posibilit[`i. |i-acum, pe care o prefera`i? Bossul n-a stat mult s[ se gândeasc[: - O angajez pe blonda ]nalt[ cu fust[ mini.

O RE~ET{ PE ZI PASC{ F{R{ ALUAT Ingrediente: 1pachet praf de copt, 3 linguri f[in[, 2 linguri`e vanilie, brânz[ de vaci 500 grame, 6 linguri zah[r, unt/margarin[ 125 grame, 6 ou[, stafide ]nmuiate ]n coniac 50 grame. Mod de preparare: G[lbenu\urile se amestec[ foarte bine cu jum[tate de pachet de unt. Se adaug[ zah[rul, brânza de vaci, vanilia \i f[ina. Se amestec[ bine apoi se adaug[ praful de copt stins cu zeam[ de l[mâie, albu\urile b[tute spum[, stafidele \i r[z[tura de l[mâie. Se

unge o tav[ cu unt \i se r[stoarn[ compozi`ia. Se coace la foc mijlociu aproximativ 30 minute. Se ]ncearc[ cu scobitoarea pentru a vedea dac[ e coapt[.


CMYK

Eveniment 16

Mar`i, 14 aprilie 2009

Direc`ia Silvic[ vrea venituri de un milion de lei din valorificarea lemnului Direc`ia Silvic[ va suferi transform[ri radicale ]n urm[toarea perioad[, prin schimbarea total[ a strategiei de valorificare a masei lemnoase. Institu`ia \i-a propus ca ]n acest an s[ aib[ venituri de peste un milion de lei, adic[ zece miliarde de lei vechi, din valorificarea lemnului. Gabriel Amitrului, directorul Direc`iei Silvice, a spus c[ dup[ s[rb[torile pascale, institu`ia pe care o conduce va ]nfiin`a câteva depozite zonale. „Ne-am propus s[ deschidem depozite zonale care s[ asigure desfacerea produc`iei de mas[ lemnoas[. Pe lâng[ vânzarea la depozit vrem s[ asigur[m \i transportul la domiciliul solicitan`ilor. Cred c[ vom avea vânz[ri, pân[ la sfâr\itul anului, de peste 10 miliarde lei vechi, la care ne dorim un profit de 20% care s[ ne permit[ derularea de proiecte de investi`ii ]n continuare. Vom ]ncerca s[ diversific[m \i calitatea lemnului scos

la vânzare, precum \i modul de valorificare. Eu spun c[ vom avea de câ\tigat \i noi, Direc`ia Silvic[, dar mai ales popula`ia. Dac[ pân[ acum puteau s[ cumpere lemne de la noi, ]ns[ direct de la p[dure, nu dintr-un depozit anume, noi vrem s[ le punem la dispozi`ie lemnul prin intermediul depozitelor, dar \i

direct acas[. Pân[ acum trebuiau s[ mearg[ \i s[ ia o c[ru`[ plin[, un metru cub, care costa trei milioane, dar de acum poate s[ comande s[-i vin[ acas[ ]n func`ie de câ`i bani are, deci \i de un milion de lei, dac[ atât are la dispozi`ie”, a declarat Amitrului. Acesta a precizat c[ inten`ioneaz[ s[ dezvolte activi-

tatea \i pe linie de produc`ie de cherestea, nu doar de mas[ lemnoas[ brut[. }n ceea ce prive\te controlul de la Curtea de Conturi, actualul \ef al Direc`iei Silvice a spus c[ verificarea a fost ]ncheiat[, ]ns[ nu a primit concluziile inspectorilor. (Bogdan Caliniuc)

Fabric[ de confec`ii ]n prag de ]nchidere

UTILE

Criza economic[ pune lac[tul pe una dintre fabricile de confec`ii boto\[nene. De la 1 mai, peste 70 de persoane vor r[mâne f[r[ loc de munc[ \i vor ]ngro\a num[rul \omerilor afla`i ]n baza de date a Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM). Ca urmare a reducerii volumului de comenzi, patronul de origine

4,1263 lei

greac[ al SC Gets Impex va ]nchide unitatea boto\[nean[. „Pe fondul crizei economice am fost ]n\tiin`a`i c[ reprezentan`ii societ[`ii de confec`ii va disponibiliza to`i cei peste 70 de salaria`i ai unit[`ii. Lipsa comenzilor a fost motivul care a stat la baza deciziei reprezentan`ilor firmei. ]n aceste condi`ii, num[rul boto\[nenilor disponibiliza`i dep[-

3,1286 lei

\esc 1.300 de persoane”, a declarat Angela Ohriniuc, directorul adjunct al AJOFM. }n aceste condi`ii, num[rul total al \omerilor afla`i ]n baza de date a AJOFM a ajuns la 8.516, ceea ce face ca rata \omajului la nivelul jude`ului Boto\ani s[ fie de 5,33%. Nu este prima dat[ când societatea de confec`ii are probleme de ordin financiar, a-

ceasta figurând la Fisc cu datorii din anul 2005. Pentru c[ patronul grec nu a achitat aceste restan`e, Direc`ia General[ a Finan`elor Publice a ]ncercat ]n numeroase rânduri s[ vând[ activele societ[`ii ]n cadrul unor licita`ii. La aceste licita`ii nu s-a prezentat nici un cump[r[tor, ]n aceste condi`ii societatea continuând activitatea. (P. Rotariu)

Ziua: 160C

Noaptea: 30C

Gropile de pe \oselele municipiului vor ]nghi`i miliarde de lei Str[zile din Boto\ani le dau serioase b[t[i de cap \oferilor din cauza gropilor, care le distrug ma\inile. Sfâr\itul iernii ]nseamn[ ]nceputul co\marului pentru posesorii de autoturisme, care constat[ c[ gropi tot mai adânci troneaz[ pe drumurile cele mai importante din municipiu. Reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani recunosc acest lucru \i dau asigur[ri c[ str[zile vor fi reabilitate. „Gropile au ap[rut ]nc[ din luna ianuarie-februarie. Mare parte din ele au fost rezolvate prin acea mixtur[ la rece, acolo unde deveneau un pericol pentru circula`ie. Numai c[ mixtura la rece, respectiv acel asfalt la rece, este scump”, a precizat primarul C[t[lin Flutur. Municipalitatea a prev[zut ]n bugetul din acest an ]n jur de 40 miliarde lei vechi, atât pentru repara`ii str[zi, cât \i pentru amenaj[ri de parc[ri \i refacerea marcajelor.

Edilul municipiului Boto\ani sus`ine c[ ]n unele zone din ora\ exist[ str[zi stricate ]n urma interven`iilor f[cute, ]n special, de furnizorul de ap[, respectiv de societatea „Apa Grup”. „Sunt f[cute \i interven`ii de Termica, ]ns[ mai pu`ine pentru c[ nu sunt f[cute pe strad[”, a mai spus primarul C[t[lin Flutur. O parte dintre str[zile din municipiu, respectiv cele de pe centur[, urmeaz[ s[ fie reabilitate \i modernizate ]n cadrul unui proiect cu finan`are european[. Este vorba de construirea unei \osele de centur[. Aceasta urmeaz[ s[ preia traficul greu dinspre Dorohoi \i Suceava, pe str[zile Uzinei, }mp[rat Traian, Tudor Vladimirescu, Petru Rare\ \i pe Calea Na`ional[. Pe acest traseu, str[zile vor fi reabilitate \i vor fi construite noi trotuare, parc[ri \i piste de bicicli\ti (L.L.)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 14 M Sf. Martin M[rturisitorul, Episcopul Romei; Sf. Mc. Tomaida. + Sf. Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin; Sf. Mucenita Tomaida - Denie 15 M Sfin`ii Apostoli: Aristarh, Pud \i Trofim - Denie

Evenimentul de Botosani nr.1307  

Ziarul orasului tau!