Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 82 (1303) • Joi, 9 aprilie 2009 • 16 pagini

Re`ea de „`epari” destr[mat[ de procurori

Un b[rbat care a f[cut parte dintr-un grup de „`epari” a fost trimis ]n judecat[ pentru ]n\el[ciune cu CEC-uri f[r[ acoperire, iar ceilal`i membri ai grupului sunt cerceta`i ]n continuare pentru preju-

dicierea cu un miliard de lei vechi a mai multor firme. Ace\tia au `epuit societ[`i din Boto\ani, Constan`a, Bac[u, Gala`i, Târgu Mure\ \i Pite\ti.

Pagina 5

Trei candida`i la func`ia lui Con`ac ]n CJ Pagina 4

Ultimul drum al tinerei ]mpu\cate ]n Italia Durere f[r[ margini ]n familia tinerilor care au ]ncercat s[ ]\i caute norocul pe alte meleaguri, ]n speran`a c[ ]i vor putea oferi fiului lor o via`[ mai bun[, dar au sfâr\it prin a se desp[r`i pentru totdeauna. Glon`ul pornit din arma unul italian f[r[ suflet i-a desp[r`it pe cei doi tineri la grani`a dintre via`[ \i moarte, sem[nând lacrimi \i suferin`[ ]n sufletele multor oameni. Ieri, Andreea |utic, tân[ra ucis[ s[pt[mâna trecut[ de patronul s[u italian, a fost ]nmormântat[, fiind condus[ pe ultimul drum de mul`i boto\[neni, rude, prieteni sau cuno\tin`e, dar \i de persoane care nu o cunoscuser[ vreodat[. Drama acestei familii a ]nduio\at ]ntreaga comunitate româneasc[ din peninsul[ dar \i ]ntreg Boto\aniul, pentru c[ Andreea a fost ucis[ cu sânge rece de italian, f[r[ ca t^n[ra s[ fi avut o vin[.

Pagina 4

Ap[ra`i-v[ de agresori, dar cu mare grij[ Acesta este sfatul poli`i\tilor, care ne aduc ]n aten`ie ca ]ntr-o situa`ie ]n care suntem ataca`i de un personaj certat cu legea, sau când suntem martori ai unei agresiuni, s[ nu ripost[m sau s[ intervenim cu prea mare for`[. Poli`i\tii nu fac ]ns[ decât s[ ne aduc[ ]n aten`ie prevederile legisla`iei actuale, care are mare grij[ de s[n[tatea \i via`a tâlharilor, a violatorilor sau a altor categorii de infractori, cu care, fiecare dintre noi, ar putea la un moment s[ dea piept. Dar legea este categoric[. }ntr-o situa`ie ]n care poate ]`i este pus[ via`a ]n pericol, ]nainte de a-l lovi pe atacator trebuie s[ ]`i faci ceva calcule, ca nu cumva for`a cu care ripostezi s[ fie mai mare decât cea cu care s-a n[pustit infractorul asupra ta. Nu conteaz[ c[ urm[toarea lovitur[ din partea celui care te atac[ ar putea s[ ]`i pun[ cap[t vie`ii.

Pagina 6


Eveniment 2

Joi, 9 aprilie 2009

Gianina Aghini`ei, sub urm[rire Politic[ horror penal[ pentru instigare la delapidare

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Dac[ pân[ zilele trecute credeam ]n vorba noastr[ din popor care sun[ cam a\a: „tot românul s-a n[scut poet”, acum ]nclin s[ mai adaug un atribut nativ românului: s-a n[scut \i jurist, de nu chiar doctor ]n drept. Cazul lui Gigi Becali a eviden`iat din plin acest lucru: de la B[nel Nicoli`[ \i Petre Marin, cei doi intelectuali steli\ti, \i pân[ la ditamai doctorul ]n drept interna`ional, europarlamentarul Adrian Severin, \i-au dat cu p[rerea despre arestarea latifundiarului din Pipera. Toate posturile de televiziune au fost conectate la acest eveniment, de parc[ patronul din Ghencea ar fi personalitatea num[rul unu a acestei `[ri. Se tot invoc[ faptul c[ ]n cazul lui Gigi Becali justi`ia ar comis un abuz f[r[ precedent \i c[ acest circ este concertat direct de la Palatul Cotroceni. Nu m[ pot pronun`a dac[ ]n cazul re`inerii acestuia s-a comis un abuz, merit[ ]ns[ s[ punem ]n discu`ie reac`ia opiniei publice \i manipularea acesteia de c[tre massmedia. Dac[ omul de rând când se pronun`[ asupra unui asemenea caz r[spunde mai mult sub impuls afectiv, de aici \i reac`ia ]n lan` a celor intervieva`i: „mi-a fost mil[ de bietul Gigi când l-am v[zut ]n c[tu\e!”, m[ a\teptam ca omul politic s[ fie mai echilibrat sau chiar s[ se ab`in[ de la declara`ii oarbe, s[ lase justi`ia s[-\i fac[ datoria. Pe ap[r[torii latifundiarului ]i ]n`eleg foarte bine, rolul lor e s[\i apere clientul cu riscul de a sluji uneori \i minciuna, dar am v[zut oameni politici, cu tot felul de grade juridice, antipronun`ându-se \i acuzând colegii care au instrumentat cazul, f[r[ s[ fi tras cel pu`in un ochi pe dosarul ]n cauz[. Dou[ persoane publice care m-au \ocat, fiind extrem de vehemente ]n declara`ii, au fost Lucian Bolca\, fost slugoi vadimist \i pesedistul traseist Adrian Severin. Cu siguran`[, acesta din urm[ va fi iar[\i pe lista de candida`i la apropiatele alegeri europarlamentare. Presa scris[ \i televiziunile nu-s de condamnat, au „hran[” din bel\ug câteva zile bune, de nu chiar s[pt[mâni, un lucru reprobabil este ]ns[ manipularea opiniei publice. S-a speculat orice reac`ie a cet[`eanului, s-a interpretat \i amplificat orice vorb[ aruncat[-n vânt, s-a mers pân[ acolo ]n a min`i cu neru\inare telespectatorul. Un exemplu: a ie\it ]n fa`[ o duduie pe o Anten[ de-a lui Voiculescu spunând c[-n fa`a Tribunalului unde urma s[ se judece recursul latifundiarului ar fi câteva mii de sus`in[tori ai acestuia, ]ns[ prin fa`a camerelor de luat vederi se mi\cau doar dou[-trei sute. Un lucru e cert: ]n aceast[ `ar[ totu-i dup[ chipul \i asem[narea politicienilor!

Post de inspector judec[tor la CSM pentru pre\edintele Judec[toriei Boto\ani Judec[torul Liliana S[ndu`a Poelinc[, pre\edintele Judec[toriei Boto\ani, face de acum parte dintr-un corp de elit[ al magistra`ilor, ob`inând un post de inspector judec[tor al Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Numirea judec[torului din Boto\ani a fost f[cut[ de c[tre conducerea CSM, mar`i, dup[ audierea candida`ilor \i verificarea criteriilor obiective de evaluare. Departajarea nu a fost u\oar[, pentru c[ pentru 17 locuri puse la dispozi`ia magistra`ilor, au depus dosare 30

de judec[tori. }n urma alegerii candida`ilor, Liliana S[ndu`a Poelinc[ a primit un post ]n cadrul Serviciului de inspec`ie judiciar[ pentru judec[tori. La sfâr\itul lunii februarie, CSM a hot[rât ca toate posturile de inspectori din cadrul Consiliului s[ fie scoase la concurs, iar ]ncepând cu 1 mai s[ ]nceteze toate deta\[rile de la Inspec`ia Judiciar[. Decizia CSM a fost luat[ ca urmare a rezultatelor raportului de control privind evaluarea individual[ a fiec[rui inspector ]n parte. (D.R.)

Avoca`ii Gianinei Aghini`ei (foto), fiica angajatei de la sucursala BCR Boto\ani, Elena Aghini`ei, cercetat[ pentru o delapidare record, au primit ieri din partea procurorului materialul de urm[rire penal[ a clientei lor. Materialul a fost pus la dispozi`ia ap[r[torilor fiind o etap[ necesar[ ]n procesul de tragere la r[spundere pentru o fapt[ penal[, avoca`ii recunoscând c[ rechizitoriul ]nc[ nu a fost ]ntocmit. Acum, dup[ consultarea lucr[rii penale, avoca`ii urmeaz[ s[ efectueze pa\ii urm[tori acestei etape. ”Procurorul de caz ne-a pus la dispozi`ie materialul de urm[rire penal[. Urmeaz[ s[ verific[m temeinicia arest[rii, urmând ca procurorul s[ ]ntocmeasc[ rechizitoriul. Fapta de care este acuzat[ clienta este instigare la delapidare”, a declarat Daniela Lungu, avocatul Geaninei Aghini`ei. Tân[ra este cercetat[ de procurori ]n acela\i dosar cu mama ei, ]n privin`a unui caz de delapidare record, fiind vehiculat[ de c[tre anchetatori o pagub[ de peste 13

miliarde de lei. Prima dat[ când a fost arestat[ Gianina Aghini`ei a fost re`inut[ de poli`i\ti pe Aeroportul B[neasa ]n luna ianuarie, când ]ncerca s[ plece ]n Italia. Aceasta avea interdic`ia de a p[r[si `ara, pentru c[ era cercetat[ ]n cazul de delapidare, fiind acuzata c[ \i-a instigat mama s[ comit[ infrac`iunea. Adus[ la Boto\ani, tân[ra a fost prezentat[ judec[torilor cu propunerea de arestare preventiv[ pentru 29 de zile. Judec[torii au fost de acord, de\i tân[r[ a declarat c[ nu \tia nimic de faptele mamei sale. Ulterior aceasta a fost eliberat[ dar a fost obligat[ s[ nu p[r[seasc[ localitatea, fiind la dispozi`ia anchetatorilor. La decizia procurorului de caz, Gianina Aghini`ei a fost dus[ la Spitalul de Psihiatrie Socola unde a fost supus[ unei noi expertize psihiatrice, de\i la Boto\ani s-a stabilit deja c[ are discern[mânt. Dup[ acest episod, pentru c[ procurorul de caz nu i-a acordat permisiunea de a merge la Ia\i la un consult oftalmologic \i s[ mearg[ la

facultate pentru a-\i definitiva situa`ia \colar[, Gianina Aghini`ei a ]nc[lcat dispozi`ia procurorului, mergând pentru 24 de ore la Ia\i. }n urma acestui fapt, pe drumul de ]ntoarcere la Boto\ani a fost prins[ de poli`i\ti la Fl[mânzi, procurorul cerând arestarea ei pentru 30 de zile. Dup[ aceea, Aghini`ei a fost ]nc[tu\at[ \i dus[ din nou ]n arestul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani, unde se afl[ \i acum. }n luna ianuarie, procurorii au deschis o anchet[ ]n

privin`a Elenei Aghini`ei, care ]n calitate de angajat al BCR ocupa ]n cadrul b[ncii un post care ii permitea s[ aib[ acces la baza de date a institu`iei \i, implicit, la conturile clien`ilor. }ntr-o perioad[ relativ scurt[ de timp, Elena Aghini`ei a reu\it s[ transfere diferite sume de bani din conturi, f[r[ s[ fie descoperit[. }n urma unui control intern al b[ncii, efectuat la ]nceputul acestui an, au fost observate transferurile, fiind g[sit[ astfel \i vinovata. (D.R.)

Copil accidentat de Chi\in[ul ma\in[ ]n fa`a blocului

reintroduce vizele pentru cet[`enii români

Un b[ie`el ]n vârst[ de cinci ani a fost accidentat, mar`i sear[, ]n jurul orelor 19.30, dup[ ce a s[rit ]n fa`a unei ma\ini ]n ]ncercarea de a traversa strada f[r[ s[ se asigure. B.C., a s[rit ]n fa`a autoturismului Opel, condus de c[tre Cristian M., ]n vârst[ de 34 ani, din municipiul Boto\ani, pe Aleea Mihail Kog[lniceanu din municipiul Boto\ani. Acesta mergea dinspre intersec`ia cu strada Viilor spre intersec`ia cu strada Mihail Kog[lniceanu, iar b[ie`elul de cinci ani, nefiind supravegheat, s-a angajat ]n traversare, ]n fug[, din spatele unei ma\ini parcate. De\i impactul nu a fost unul puternic, martorii au chemat o ambulan`[ pentru mi-

cu`, care era speriat mai mult decât r[nit. „Mi-a s[rit brusc ]n fa`a ma\inii, din spatele unei ma\ini parcate. Noroc c[ nu aveam vitez[ mare. Dac[ avem zece kilometri ]n plus nu mai aveam cum s[ opresc a\a de repede \i era alta situa`ia. Dar a\a numai l-am ]mpins pu`in. Bine c[ nu a fost mai grav”, a declarat Cristian M., \oferul ma\inii. Din fericire, b[ie`elul nu a fost r[nit grav, fiind totu\i internat la Spitalul de Pediatrie din Boto\ani, unde ]n urma inves-tiga`iilor de specialitate s-a stabilit c[ nu prezint[ leziuni osoase. Conduc[torul auto a fost testat, stabilindu-se c[ nu se afla sub influen`a b[uturilor alcoolice. (D.R.)

Republica Moldova l-a declarat miercuri persona non grata pe ambasadorul român la Chi\in[u \i a reintrodus regimul obligativit[`ii vizelor pentru cet[`enii români, a anun`at pre\edintele Vladimir Voronin ]ntr-o ]ntâlnire cu membrii guvernului, ai societ[`ii civile \i cu pre\edin`ii de raioane, transmite NewsIn. MAE consider[ c[ acuza`iile lansate de Chi\in[u reprezint[ o provocare la adresa statului român, apreciind ca inacceptabil ca puterea comunist[ de la Chi\in[u s[ transfere responsabilitatea pentru problemele interne din Republica Moldova pe seama României \i a cet[`enilor români. Ministerul Afacerilor Externe a luat not[ cu indignare de decizia autorit[`ilor de la Chi\in[u cu privire la ambasadorul României. MAE

respinge categoric acuza`iile formulate de autorit[`ile Republicii Moldova privind presupuse implic[ri ale României ]n afacerile interne ale acestui stat, se arat[ ]ntrun comunicat. MAE subliniaz[ c[ aceast[ acuza`ie este o provocare la adresa statului român. Dup[ protestele ]n mas[ de la Chi\in[u, ]n cadrul c[rora au fost expuse lozinci privind unificarea României cu Moldova, Chi\in[ul a decis s[ introduc[ regimul de vize pentru România. Acesta vor costa 35 de euro. |eful statului moldovean, al c[rui mandat a expirat mar`i, a avertizat c[ autorit[`ile Moldovei vor aplica for`a ]n cazul ]n care se vor repeta evenimentele de mar`i de la Chi\in[u, când protestele opozi`iei s-au transformat ]n dezordine ]n mas[. „


Eveniment Joi, 9 aprilie 2009

Copii exploata`i prin munc[ Prea mul`i copii se maturizeaz[ ]nainte de vreme \i asta din cauza greut[`ilor la care sunt supu\i de la vârste foarte mici. Fie c[ sunt obliga`i s[ munceasc[ pe câmp, ]n cele mai multe cazuri exploatatorii fiind p[rin`ii, fie c[ sunt racola`i pentru a-\i vinde trupul pe str[zi, to`i au aceea\i suferin`[: copil[ria distrus[. Prostitu`ia \i munca ]n agricultur[ sunt cele mai ]ntâlnite forme de exploatare prin munc[ la nivelul jude`ului Boto\ani, spun speciali\tii. Copilele, ]n special cele din mediul rural, ajung s[ se prostitueze sub mirajul dat de promisiunile câ\tig[rii unei sume impresionante de bani ]ntr-un timp foarte scurt. Ajunse ]n afara `[rii, tinerele realizeaz[ c[ via`a nu este chiar atât de roz, devenind victimele traficului de carne vie. Speciali\tii din cadrul protec`iei copilului trag un semnal de alarm[ ]n acest sens. Prea multe tinere

aleg s[ plece ]n str[in[tate din dorin`a de a sc[pa de sub mâna p[rin`ilor \i a deveni independente, f[r[ a cunoa\te riscul la care se supun odat[ ajunse acolo, unde pot fi racolate de diferite persoane \i s[ devin[ adev[rate sclave. O alt[ practic[ ce distruge copil[ria dar \i viitorul copiilor este folosirea acestora la munca câmpului.

diul rural. De la cele mai fragede vârste, copiii sunt transforma`i de c[tre p[rin`i ]n unelte, fiind folosi`i la munca câmpului. Pe lâng[ faptul c[ aceste preocup[ri pot pune ]n pericol s[n[tatea copiilor, educa`ia minorilor are de suferit. Nu ]n pu`ine situa`ii, copilul exploatat prin munc[ nu mai prezint[ performan`e la \coal[ \i frecventeaz[ din ce ]n ce mai COPII UNELTE rar sala de clas[, unii ajungând Odat[ cu startul dat sezo- \i la abandon. Astfel de copii nului de munci agricole, ]ncepe cad victimele marginaliz[rii iar \i chinul multor copii din me- cel mai dureros este c[ astfel

ANUN~ I.P.J. Boto\ani organizeaz[ concurs pentru ocuparea a 50 de func`ii de agent de poli`ie. Data limit[ de ]nscriere: 10.04.2009. Condi`iile \i rela`ii suplimentare se ob`in de la sediul I.P.J. Boto\ani, B-dul Mihai Eminescu nr.57 - S.M.R.U., telefon: 0231/507.114 sau la www.politiaromana.ro. • Recrutarea candida`ilor se va realiza ]n perioada 01-10.04.2009. • Dosarele complete vor fi depuse pân[ la data de 15.04.2009 cu excep`ia fi\ei medicale care va fi adus[ pân[ pe 17.04.2009. • Pân[ la data de 24.04.2009 se vor desf[\ura activit[`ile de testare psihologic[ a candida`ilor. Desf[\urarea concursului: }n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului nr.665/2008 \i a specificului atribu`iilor posturilor din cadrul structurilor de ordine \i siguran`[ public[, concursul se va desf[\ura ]n perioada 27.04-15.05.2009, la nivelul I.P.J. Boto\ani, \i va consta ]n sus`inerea, ]n ordine a urm[toarelor probe de concurs: • evaluarea performan`elor fizice; • test scris, pentru verificarea cuno\tin`elor necesare ]ndeplinirii atribu`iilor postului; • interviu structurat pe subiecte profesionale. Dosarul de concurs trebuie s[ con`in[ urm[toarele documente: • cerere de ]nscriere \i CV; • copii legalizate ale documentelor care atest[ nivelul \i specializarea studiilor impuse de cerin`ele postului; • copii ale actului de identitate, carnetului de munc[ \i dac[ este cazul livretului militar; • copii legalizate ale certificatului de na\tere ale candidatului, so`ului/so`iei \i fiec[rui copil, a certificatului de c[s[torie, precum \i ale hot[rârilor judec[tore\ti privind starea civil[; • autobiografia \i tabelul nominal cu rudele candidatului; • cazierul judiciar; • caracterizarea de la ultimul loc de munc[, respectiv din institu`ia de ]nv[`[mânt ]n cazul absolven`ilor ]n primul an de absolvire; • 3 fotografii tip buletin de identitate; • 2 fotografii color 9/12; • fi\[ medical[ tip de ]ncadrare ]n M.A.I.; • declara`ia de confirmare a cunoa\terii \i acceptarea condi`iilor de recrutare.

de ]ntâmpl[ri petrecute ]n copil[rie ]i marcheaz[ pe via`[. Din p[cate, nu toate cazurile ajung ]n aten`ia autorit[`ilor de protec`ie a copilului. Cei mai mul`i dintre martorii acestor exploat[ri prefer[ s[ ]nchid[ ochii iar autorit[`ile locale nu au speciali\tii necesari pentru a depista \i preveni astfel de situa`ii. „Nu sunt ]nfiin`ate serviciile locale de asisten`[ social[ sau m[car compartimentul de asisten`[ social[ \i care s[ aib[ angajat un asistent social licen`iat, care s[ aib[ abilit[`ile de

interven`ie pe o astfel de cazuistic[, \i pe copil abuzat, exploatat, neglijat dar \i pe problematica unui adult cu handicap sau vârstnic. Unele prim[rii au ]nfiin`at acele compartimente sau servicii, mai urmeaz[ s[ ]nfiin`eze \i posturile de asisten`i sociali \i s[ scoat[ la concurs aceste posturi. Majoritatea prim[riilor au angaja`i referen`i sociali. }ntradev[r, un lucru bun este c[ unii dintre ace\ti referen`i sociali sunt studen`i la facult[`i de asisten`[ social[, deci vor putea s[ r[mân[ ]n sistem ]n continuare, s[ profeseze ca speciali\ti ]n asisten`[ social[”, a men`ionat Felicia Mihai, \ef serviciu Complexul pentru Servicii Comunitare din cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani. Astfel, marea parte a prim[riilor nu au oamenii special preg[ti`i pentru a interveni \i a depista numeroasele cazuri de exploatare prin munc[. Speciali\tii din cadrul Protec`iei Copilului fac apel la cet[`enii care observ[ astfel de situa`ii, s[ anun`e autorit[`ile. „Din p[cate, referindu-ne aici la vecini, la oamenii dintro comunitate, nu exist[ implicare, cei mai mul`i se fac c[ nu v[d, sunt indiferen`i, ignoran`i. Totu\i ]n ultimul timp s-a observat o atitudine pozitiv[ ]n sensul c[ oamenii au ]nceput s[ sesizeze”, a men`ionat reprezentantul Complexului de Servicii Comunitare Boto\ani. (C.S.)

3

S-a ales pre\edintele BEJ Alegerile se apropie cu pa\i repezi, motiv pentru care reprezentan`ii Institu`iei prefectului `in ca fiecare pas din calendarul pentru alegeri s[ fie respectat ]ntocmai. Astfel, ieri a avut loc desemnarea membrilor Biroului Electoral Jude`ean (BEJ). Ac`iunea s-a desf[\urat la sediul Tribunalului Boto\ani, componen`a BEJ fiind stabilit[ prin tragere la sor`i de c[tre pre\edintele Tribunalului, Vladimir ~epoi. Astfel, ]n urma tragerii la sor`i, a fost stabilit ca \i pre\edinte al Biroului Electoral Jude`ean Boto\ani, judec[torul Mihai Condurache Clopo`el. Tot ieri s-a stabilit \i un loc`iitor, judec[torul Lic[ Pruteanu, iar al treilea membru din BEJ este judec[torul Adrian Topor[scu, vicepre\edintele Tribunalului Boto\ani. La desemnarea membrilor au luat parte \i reprezentan`ii primei institu`ii a Guvernului ]n teritoriu. De men`ionat este faptul c[ pentru judec[torul Mihai Condurache Clopo`el este o noutate func`ia de pre\edinte al acestui birou, spre deosebire de alte persoane care ]n ultimii ani au f[cut parte ]n mai multe rânduri din BEJ. Programul biroului va fi stabilit \i afi\at ]n cursul zilei de ast[zi, urmând ca membrii acestui birou, situat la parterul Palatului Administrativ, s[-\i ]nceap[ activitatea chiar de ast[zi. (C.S.)

Românii, interzi\i ]n Republica Moldova Traficul ]n punctul Vamal Stânca-Coste\ti, cel mai nordic punct de trecere a frontierei dintre România \i Republica Moldova, este ]n continuare restric`ionat. Dac[ basarabenii nu ]ntâmpin[ nicio problem[ ]n a intra ]n România \i la trecerea grani`ei cu `ara natal[, accesul românilor ]n Basarabia este ]n continuare interzis. Ieri, ]n prima parte a zilei chiar \i

basarabenii au avut probleme ]n a intra ]n `ara lor natal[. Doar zece autoturisme au reu\it s[ p[trund[ pe teritoriul Republicii Moldova, cu pasageri basarabeni. „}n prima parte a zilei s-a permis accesul de c[tre partea basarabean[ doar a cet[`enilor Republicii Moldova, care au ie\it din `ar[ mar`i sear[ sau miercuri diminea`[, motiv pentru care câteva autoturisme

cu basarabeni, care veneau din Germania, au a\teptat câteva ore ]n vam[”, a declarat Ioan Ungureanu, \eful V[mii Stânca. La amiaz[, to`i cet[`enii basarabeni au putut intra ]n `ara natal[. Câteva autoturisme cu cet[`eni români au fost ]ntoarse din vam[ ieri, ]ns[ popula`ia a ]n`eles situa`ia \i a renun`at la a mai ]ncerca s[ treac[ grani`a cu Moldova. (Bogdan Caliniuc)

Directorul Vlad nu va contesta decizia Ministerului S[n[t[`ii Directorul Spitalului de Psihiatrie din Boto\ani nu se va opune deciziei Ministerului S[n[t[`ii de respingere a contesta`iei privind evaluarea. Nicolae Vlad a declarat c[ ]n cazul ]n care i se va anula contractul de management va r[mâne ]n unitate \i ]\i va desf[\ura activitatea ca medic. Directorul Spitalului de Psihiatrie a ob`inut calificativul nesatisf[c[tor la trei dintre indicatorii

de performan`[, ]n urma evalu[rii activit[`ii de c[tre comisia constituit[ prin ordin al ministrului S[n[t[`ii la nivelul Direc`iei de S[n[tate Public[. „Din câte am ]n`eles, contesta`ia depus[ de mine nu a fost pus[ ]n termen. Oricum, eu nu fac niciun efort pentru ami p[stra func`ia. Mi-ar fi p[rut r[u dac[ acest lucru se ]ntâmpla ]n urm[ cu zece ani, pentru c[ a\ mai fi avut multe

de realizat ]n unitate, ]ns[, dup[ 20 de ani, am ce s[ fac. Am c[r`i de scris \i voi face medicin[ ]n spital. Dac[ vor fi oameni \i vor aprecia ceea ce am f[cut \i voi fi men`inut ]n continuare pe func`ie, ]mi voi continua munca cu aceea\i fervoare. Dac[ nu, nu”, a mai spus directorul Spitalului de Psihiatrie. Nicolae Vlad este cel mai longeviv dintre managerii de spital din jude`. (L.L.)


CMYK

Eveniment 4

Joi, 9 aprilie 2009

Tân[ra ]mpu\cat[ ]n Italia, condus[, ieri, pe ultimul drum Ieri, Andreea |utic, tân[ra ucis[ s[pt[mâna trecut[ de patronul s[u italian, a fost ]nmormântat[, fiind condus[ pe ultimul drum de mul`i boto\[neni, membri ai familiei, prieteni sau cuno\tin`e, dar \i de persoane nu o cunoscuser[ vreodat[. Drama acestei familii a ]nduio\at ]ntreaga comunitate româneasc[ din peninsul[ dar \i ]ntreg Boto\aniul, pentru c[ Andreea a fost ucis[ cu sânge rece de un italian, f[r[ s[ aib[ nici o vin[. Cruzimea de care a dat dovad[ italianul a l[sat un copil de patru ani f[r[ mam[. Mai mult, micu`ul va purta cu el peste ani imaginea ]n care p[rin`ii i s-au pr[bu\it sub gloan`ele pornite din pistolul italianului, chiar dac[ acum este prea mic pentru a ]n`elege drama familiei sale. Slujba, oficiat[ de trei preo`i, de ]nmormântare a Andreei, a fost cu greu suportat[ de c[tre membrii familiei. Curtea Bisericii cu hramul Sfin`ii Petru \i Pavel a fost umplut[ de c[tre oameni care au vrut s[ asiste la slujba de ]nmormântare a femeii care \i-a pierdut via`a ]n condi`ii atât de tragice. Familia \i prietenii au umplut cu coroane curtea bisericii. „A fost o fat[ extraordinar[, cum rar ]ntâlne\ti. Acum sincer, ]mi e greu s[ g[sesc cuvintele pentru c[ este un moment foarte greu, dar toat[ lumea, nu numai eu, pot spune c[ era un om deosebit. Ca mam[ se comporta extraordinar, b[ie`elul ei era ca lumina ochilor ei. Tocmai de aceea s-a dus acolo, s[ munceasc[ pentru el, s[ aib[ \i de una, \i de alta. Acum s[raca, nu mai poate s[ fac[ ni-

mic. Uita`i-v[ \i dumneavoastr[ ]n jur cât[ durere. P[rin`ii sunt distru\i, iar so`ul nu mai este om”, a spus o femeie ]ntre dou[ vârste, ]mbr[cat[ ]n negru din cap pân[ ]n picioare, ]n timp ce ]\i \tergea lacrimile. Dup[ o slujb[ de peste o or[, sicriul cu trupul Andreei |utic a fost scos din biseric[ de c[tre patru b[rba`i. }n urma lui au pornit ]ncovoia`i de durere, so`ul femeii, Tiberiu |utic, \i p[rin`ii acesteia. }n câteva clipe, to`i cei care a\teptau ]n curte s-au adunat ]n jurul dricului, fiecare dorind s[ o mai vad[ pentru ultima dat[ pe Andreea, tân[ra care a pl[tit un tribut mult prea greu pentru dorin`a de a-i oferi copilului ei o copil[rie lipsit[ de griji financiare. „Nu pot spune cât[ bucurie a adus fata asta ]n familie pân[ ca acel om f[r[ suflet s[ ]i opreasc[ \irul vie`ii. Era un om bun, la locul ei. Niciodat[ nu \ia sup[rat p[rin`ii. }mi pare foarte, foarte r[u. A fost o lovitur[ mare pentru to`i. Ar trebui ca banditul, mafiotul italian s[ moar[ \i el pentru ce a f[cut. Nu s[ stea câ`iva ani la pu\c[rie \i dup[ aceea s[ fie iar liber”, a declarat un unchi de-al celei ]nmormântate, privind dezn[d[jduit c[tre dricul care ducea trupul Andreei. Dup[ terminarea slujbei, cortegiul funerar format de câteva zeci de persoane \i-a croit drum pe bulevardul Mihai Eminescu. Oamenii de pe

trotuar se opreau câteva clipe, ]nfiora`i de drama familiei, de soarta nedreapt[ a tinerei. Mul`i dintre cei care au pornit s[ o conduc[ pe Andreea pe ultimul drum nici nu o cunoscuser[. „Nu am cunoscut-o pe fata asta, dar am citit ]n ziare \i am v[zut la televizor acest caz \i am venit impresionat de ce i s-a ]ntâmplat. Dumnezeu s[ o ierte, mai mult de atât ce po`i s[ spui. P[cat, atât de tân[r[ s[ se duc[ ]n p[mânt...”, s-au auzit cuvintele abia \optite ]n \irul de oameni care p[\eau ]n urma sicriului. So`ul Andreei a avut nevoie tot drumul de sprijinul a dou[ persoane. Atât rana din piept provocat[ de glon` dar \i cea din suflet, l-au vl[guit de putere. Tân[ra a fost ]nmormântat[ la Cimitirul Pacea, l[sând ]n urma sa durere \i lacrimi, p[rin`i care vor purta pân[ la sfâr\itul vie`ii lor ]n suflet rana provocat[ de pierderea fiicei lor, un copil care nu va mai avea cui s[ ]i spun[ „mam[”. (D[nu` Rotariu)

Trei candida`i sper[ la func`ia lui Con`ac ]n CJ Constantin Manolache, Doina Fedorovici \i Violeta Teslaru sunt ]n c[r`i pentru a ocupa func`ia de vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean. Numele celor trei persoane sunt vehiculate ]n interiorul organiza`iei jude`ene a PSD pentru a prelua scaunul ocupat de fostul lider de partid, Constantin Con`ac. Decizia final[ va apar`ine ]ns[ Biroului Permanent Jude`ean. Biroul Permanent Jude`ean al PSD va decide, la sfâr\itul acestei s[pt[mâni, persoana care ]l va ]nlocui pe Constantin Con`ac ]n func`ia de vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean. Potrivit deputatului PSD de Boto\ani, Andrei Dolineaschi, pentru vicepre\edin`ia CJ vor fi luate ]n calcul trei nume: Constantin Manolache, Doina Fedorovici \i Violeta Teslaru. „Urmeaz[ ca ]n Biroul Permanent Jude`ean, care se va ]ntruni, probabil, vineri, s[ se ia o decizie ]n acest sens. Vom vedea care este varianta cea mai bun[ \i pe aceea o vom alege. Deocamdat[, acestea sunt persoanele la care ne-am gândit s[ candideze pentru aceast[ func`ie”, a mai spus Andrei Dolineaschi. Constantin Manolache a mai ocupat func`ia de vicepre\edinte al CJ, timp de patru ani, ]ntr-o legislatur[ anterioar[. De asemenea, Manolache a mai fost vicepre\edinte de Consiliu Ju-

de`ean pe o perioad[ de 6 luni, atunci când l-a ]nlocuit ]n func`ie pe Constantin Con`ac, care preluase \efia Consiliului Jude`ean. Doina Fedorovici a fost desemnat[ de organiza`ia jude`ean[ a PSD s[ ocupe \i func`ia de director al Direc`iei Jude`ene pentru Statistic[, ]ns[, mai marii din PSD au luat ]n calcul \i varianta ca aceasta s[ ocupe scaunul de vicepre\edinte al CJ. O alt[ propunere pentru acest scaun este Violeta Teslaru, actualmente consilier jude`ean. „Nu se \tie cine va fi desemnat s[ ocupe aceast[ func`ie. Eu ocup locul 19 pe lista consilierilor jude`eni \i nu \tiu ce \anse a\ avea pentru aceasta func`ie. Faptul c[ am mai fost vicepre\edinte de Consiliu Jude`ean, probabil a fost unul din motivele pentru care am fost luat ]n calcul pentru ocuparea acestei func`ii”, a

declarat Constantin Manolache. Consilierii jude`eni vor vota la finele acestei luni instalarea unui alt vicepre\edinte al Consiliului Jude`ean Boto\ani, dup[ ce Constantin Con`ac a fost exclus din partid, respectiv i s-a retras \i sprijinul politic pe aceast[ func`ie. Automat, prin excluderea din partid, Con`ac a pierdut \i func`ia de consilier jude`ean. Organiza`ia jude`ean[ a PSD va trebui s[ vin[ cu dou[ propuneri de ini`iere a proiectelor de hot[râre de Consiliu Jude`ean, unul referitor la ]ncetarea mandatului de drept din func`ia de consilier jude`ean a lui Constantin Con`ac \i unul de numire a unui alt social democrat ]n locul acestuia. Acordul final pentru persoana propus[ pentru aceast[ func`ie se da prin votul secret al consilierilor jude`eni. (L.L.)


CMYK

Eveniment Joi, 9 aprilie 2009

Re`ea de „`epari”, destr[mat[ de procurori Un b[rbat care a f[cut parte dintr-un grup de „`epari” a fost trimis ]n judecat[ pentru ]n\el[ciune cu CEC-uri f[r[ acoperire, iar ceilal`i membri ai grupului sunt cerceta`i ]n continuare pentru prejudicierea cu un miliard de lei vechi a mai multor firme. Ace\tia au `epuit societ[`i din Boto\ani, Constan`a, Bac[u, Gala`i, Târgu Mure\ \i Pite\ti.

tru prejudicierea firmelor World Moda SRL \i Promet Group SRL, ambele din Constan`a. Prejudicierea firmelor Danval Plus Com SRL Pite\ti, Romtextil Constan`a, Rivov SRL Târgu Mure\, Seromgal Gala`i \i Vanandrinex SRL Bac[u este anchetat[ f[r[ a se stabili ]nc[ identitatea `eparilor. Grigoriu a fost condamnat anterior de mai multe ori pentru infrac`iuni de gestiune frauduloas[, furt \i ]n\el[ciune prin file CEC f[r[ acoperire, acesta fiind acum ]ncarcerat la Penitenciarul Boto\ani pentru executarea unei pedepse de \apte ani Iulian Grigoriu, din comuna Voi- de ]nchisoare. ne\ti, jude`ul Ia\i, a fost trimis ]n judecat[ de procurorii Parchetului de „~EPE” PE BAND{ pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru RULANT{ prejudicierea cu 1,17 miliarde lei Ancheta ]n dosarul re`elei de „`evechi a trei firme din Boto\ani. Acesta a fost anchetat \i pentru preju- pari” a fost ]nceput[ ]n 2006. Potridicierea altor firme, ]ns[ anche- vit rechizitoriului ]ntocmit de procutatorii nu au reu\it s[ demonstreze rori, la data de 18 mai 2005, Grigovinov[`ia sa ]n aceste cazuri. „}nvi- riu a devenit asociat unic \i adminisnuitul a recunoscut s[vâr\irea faptei trator al SC Ergo Com SRL Suprecizând c[ a ac`ionat ]n complici- ceava, cesionând integral p[r`ile sotate cu numitul N.L., ]n leg[tur[ cu ciale de la Ingrith Mihaela Tarnocare se va dispune disjungerea cau- wetzki. La data de 21 iunie 2005, zei, ]n vederea efectu[rii de Grigoriu a devenit asociat unic \i cercet[ri. Pe parcursul cercet[rilor, administrator al Arca Beta Service ]nvinuitul Grigoriu Iulian a refuzat SRL Boto\ani, cesionând integral s[ dea declara`ii ]n cauz[, motiv p[r`ile sociale de la Dorinel R[ileapentru care cercet[rile au trenat \i nu. Procurorii sus`in c[ aceast[ ultinu s-au identificat complicii \i coau- m[ tranzac`ie s-a efectuat la ini`iatorii”, se arat[ ]n rechizitoriul pro- tiva lui N.L., din Bucecea. „Acesta curorilor. Acesta a fost trimis ]n i-a propus lui Grigoriu s[ ia firma cu judecat[ pentru prejudicierea firme- scopul de a câ\tiga sume de bani lor Tridex, Neo Style \i Comat, toa- prin emiterea de noi file CEC f[r[ acoperire, sume pe care s[ le folote din Boto\ani. Grigoriu a mai fost anchetat \i seasc[ pentru repararea unor prepentru emiterea de file CEC f[r[ judicii cauzate anterior unor socieacoperire fa`[ de Promet Grup SRL t[`i comerciale prin opera`iuni finanConstan`a - 1,1 miliarde lei vechi, ciare identice”, sus`in procurorii ]n Rivov SRL Târgu Mure\ - 150 mili- rechizitoriu. oane lei vechi, Seromgal SA Gala`i N.L. a fost cel care s-a ocupat de 172 milioane lei vechi \i Vanan- ]nchirierea unui spa`iu comercial ]n drinex SRL Bac[u - 148 milioane lei municipiul Dorohoi \i care a fost devechi. Procurorii au decis scoaterea clarat ulterior ca sediu al Arca Beta sa de sub urm[rirea penal[ ]n aceste Service SRL. }n perioada iunie-sepcauze deoarece nu existau suficiente tembrie 2005, Grigoriu, ac`ionând probe care s[ demonstreze c[ el a ]n calitate de administrator al Ergo fost autorul „`epelor”. Totodat[, Com SRL Suceava sau Arca Beta procurorii continu[ cercet[rile fa`[ Service Boto\ani, a achizi`ionat dide Emil Oprea, din Constan`a, pen- verse m[rfuri de la mai multe socie-

t[`i, pentru plata c[rora a emis file CEC care nu aveau acoperire, conturile bancare nefiind alimentate cu lichidit[`i. La data de 10 iunie 2005, Iulian Grigoriu s-a prezentat la un magazin al Tridex SRL Boto\ani ]n calitate de administrator al Ergo Com Suceava \i a negociat cump[rarea unei cantit[`i de marf[ ]n valoare de 100 milioane lei vechi, pe care s[ le achite cu fil[ CEC. Primind acordul telefonic al administratorului societ[`ii, ]n prim[ etap[, gestionara a vândut m[rfuri de 46,6 milioane lei vechi. Dup[ trei zile, Grigoriu a revenit la magazin pentru a achizi`iona \i restul m[rfurilor ]n valoare de peste 70 milioane lei vechi \i a l[sat un CEC cu suma de 118 milioane lei vechi. CEC-ul a fost refuzat la plat[ deoarece lipsea mandatul semnatarului, tr[g[torul era ]n interdic`ie bancar[, iar instrumentul de plat[ apar`inea unui set retras din circula`ie. Cei de la Tridex nu au reu\it s[-l mai contacteze pe Grigoriu. M[rfurile luate de la Tridex au fost vândute de N.L. unor persoane fizice. Apoi, ]n data de 22 august 2005, Grigoriu s-a prezentat drept administrator al Arca Beta Service SRL Boto\ani \i a cump[rat rigips ]n valoare de 180 milioane lei vechi de la firma Neo Style SRL, despre care avea informa`ii de la N.L. - fost partener de afaceri al acesteia. Reprezentan`ii Neo Style au acceptat s[ primeasc[ plata prin cecuri ]n valoare de 181 milioane lei vechi. CEC-ul nu avea acoperire, iar rigipsul a fost transportat ]n Bucecea. La sfâr\itul lunii august 2005, Grigoriu ]mpreun[ cu o femeie, a c[rei identitate nu a fost ]nc[ stabilit[

de anchetatori, au cump[rat de la Danval Plus Com 2004 SRL Pite\ti 20.600 saci de polietilen[, ]n valoare de 120 milioane de lei. Sacii au fost transporta`i de la Pite\ti la Boto\ani \i ]mbarca`i ]ntr-o parcare a unui restaurant boto\[nean. Pentru aceast[ marf[, reprezentantul firmei din Pite\ti a primit un CEC, iar ]n momentul ]n care a ]ncercat s[ scoat[ banii i s-a spus c[ nu poate deoarece ]n acel cont nu exista niciun leu. „Beneficiul ]nvinuitului a fost o sum[ de bani de câteva zeci de milioane de lei vechi, primit[ prin po\t[ de la o persoan[ din municipiul Roman”, sus`in procurorii. }n zilele de 30 mai \i 26 august, Grigoriu a pus la cale o alt[ „afacere”, de aceast[ dat[ la Comat SA Boto\ani. El s-a prezentat drept administrator al Arca Beta Service \i a negociat cu reprezentan`ii Comat achizi`ia de o`el beton, plase sudate \i profile din o`el. Plata urma s[ se fac[, de asemenea, tot cu o fil[ CEC, care trebuia s[ acopere valoarea de aproape 300 milioane lei vechi. Comat s-a constituit parte civil[ ]n cauz[ cu suma de 413 milioane lei vechi. Grigoriu a câ\tigat 50 milioane de lei vechi la aceast[ „afacere”. La ]nceputul lui septembrie 2005, Grigoriu ]mpreun[ cu femeia cu care a mai reu\it s[ trag[ o „`eap[” \i-au ]ndreptat aten`ia spre Romtextil SA Constan`a. Cei doi au cump[rat saci din polipropilen[ ]n valoare de 462 milioane lei vechi pe care le-au „achitat” cu cecuri f[r[ acoperire ale firmei Arca Beta Service SRL Boto\ani. Ancheta continu[ ]n vederea stabilirii gradului de vinov[`ie a celorlal`i „parteneri de afaceri” ai lui Grigoriu. (E.B.)

Doi tineri droga`i au cerut sprijinul psihiatrilor Doi tineri au ajuns s[pt[mâna trecut[ la Spitalul de Psihiatrie droga`i cu canabis. Cei doi nu intraser[ ]nc[ ]n sevraj, ]ns[ au fost interna`i pentru tratament \i dezintoxicare. Ambii tineri au peste 20 de ani \i au recunoscut ]n fa`a medicilor c[ s-au drogat. Este vorba de o fat[, student[, \i un b[iat de 21 de ani. „Fata este student[ la Ia\i sau Suceava, oricum nu ]n Boto\ani, \i a venit la spital cu stare de r[u. A recunoscut c[ a consumat canabis. Ambii tineri nu erau consumatori mari de droguri \i asta pentru c[ nu au venit ]n stare de sevraj, ci aveau simptome secundare sevrajului. O persoana drogat[ ]n stare de sevraj tremur[, transpir[, are dureri musculare”, a precizat dr. Nicolae Vlad, directorul Spitalului de Psihiatrie. Cei doi tineri au fost interna`i pentru dezintoxicare. „Ei au fost \i externa`i din spital, pentru c[ starea lor nu a pus probleme”, a mai spus Nicolae Vlad. Potrivit sursei citate, acestea sunt primele cazuri, din acest an, de tineri care au ajuns la spital din cauza drogurilor. Ultimul caz a fost ]nregistrat ]n luna decembrie a anului trecut, când o tân[r[ de 20 de ani a ajuns la spital ]n stare de sevraj dup[ ce a consumat extasy \i canabis. Sute de persoane din jude` au fost spitalizate anul trecut ]n Sec`ia toxico-dependente a Spitalului

de Psihiatrie Boto\ani. De la consumatori de droguri licite, cum sunt etanolul, cafeina, nicotina, pân[ la consumatori de droguri de risc \i mare risc. Dintre cele câteva sute, ]n jur de zece persoane au ajuns la dezintoxicare dup[ ce au consumat droguri de mare risc. Drogurile de mare risc consumate de boto\[neni r[mân marihuana \i canabisul. Pastilele de extasy sunt, de asemenea, printre drogurile care ]i aduc pe boto\[neni ]n Spitalul de Psihiatrie. Medicamentele cu benzodiazepine sunt cele care duc la dependen`[ foarte rapid[ \i care, de\i se dau numai pe re`ete, ajung sa fie consumate necontrolat de c[tre unele persoane, a mai spus medicul psihiatru. Substan`a activ[ ce se reg[se\te ]n Canabis poart[ numele de tetrahidrocanabinol, concentra`ia sa fiind diferit[ ]n func`ie de tipul de cultur[ \i condi`iile legate de clim[. Consumul de canabis conduce deta\at ]ntr-un clasament mondial, fiind cea mai des ]ntâlnit[ form[ de administrare. Speciali\tii atrag aten`ia asupra faptul c[ nivelul concentra`iei de tetrahidrocanabinol a crescut mult ]n ultimii ani, astfel ]ncât, o `igar[ fumat[ ]n prezent nu poate fi comparat[ cu una fumat[ ]n urm[ cu 20 de ani, prima fiind mult mai puternic[ (L.L.)

R[nit grav ]ntr-un accident ]n gospod[rie Un b[rbat ]n vârst[ de 39 de ani, din satul Doroban`i, comuna Nic\eni a fost transportat ]n stare grav[ la Ia\i, miercuri dup[ amiaz[, dup[ ce a fost victima unui accident ]n curtea proprie. Marcel C. lucra la amenajarea unui imobil, fiind urcat pe o schel[. La un moment dat s-a

dezechilibrat \i a c[zut de la ]n[l`imea de aproximativ trei metri. Pe loc, b[rbatul a sim`it o durere ascu`it[ ]n spate \i nu s-a mai putut mi\ca. Membrii familiei au chemat imediat o ambulan`[, care l-a transportat pe cel r[nit la Spitalul Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”. Aici,

]n urma investiga`iilor efectuate, medicii Unit[`ii de Primire a Urgen`elor \i-au dat seama c[ Marcel C. este r[nit foarte grav, luând decizia transfer[rii acestuia la Clinica de neurochirurgie Ia\i. Potrivit declara`iilor medicilor, b[rbatul era paralizat ]n urma loviturii la coloana vertebra-

l[. „Pacientul a fost diagnosticat cu paraplegie flasc[ post traumatic[. ]n momentul când a c[zut de pe schel[ a suferit un traumatism puternic la coloana vertebral[. A fost transferat la Ia\i”, a declarat un asistent din cadrul Unit[`ii de Primire a Urgen`elor al Spitalului Jude`ean. (D.R.)

5

- M^nca-`i-a\, azi ce \manglim?


Eveniment 6

Joi, 9 aprilie 2009

Ap[ra`i-v[ de agresori, dar cu mare grij[ Acesta este sfatul poli`i\tilor, care ne aduc ]n aten`ie ca ]ntr-o situa`ie ]n care suntem ataca`i de un personaj certat cu legea, sau când suntem martori ai unei agresiuni, s[ nu ripost[m sau s[ intervenim cu prea mare for`[. Poli`i\tii nu fac ]ns[ decât s[ ne aduc[ ]n aten`ie prevederile legisla`iei actuale, care are mare grij[ de s[n[tatea \i via`a tâlharilor, a violatorilor, sau a altor categorii de infractori, cu care, fiecare dintre noi, ar putea la un moment dat s[ dea piept. Dar, legea este categoric[. }ntr-o situa`ie ]n care poate ]`i este pus[ via`a ]n pericol, ]nainte de a-l lovi pe atacator trebuie s[ ]`i faci ceva calcule, ca nu cumva for`a cu care ripostezi s[ fie mai mare decât cea cu care s-a n[pustit infractorul asupra ta. Nu conteaz[ c[ urm[toarea lovitur[ din partea celui care te atac[ ar putea s[ ]`i pun[ cap[t vie`ii. Cre\terea num[rului de infrac`iuni stradale \i siguran`a ]n zonele publice resim`it[ din ce ]n ce mai pu`in de boto\[neni, nu trebuie s[ duc[ la reac`ii violente din partea cet[`enilor, poli`i\tii sf[tuindu-i pe cei care sunt martorii unei infrac`iuni, s[ fie spectatori. Legea ambigu[

Candidatul PNG la europarlamentare Chiar dac[ a stat ]n umbr[ câteva luni, organiza`ia jude`ean[ a Partidului Noua Genera`ie se preg[te\te de alegerile europarlamentare. Dorin Ciu\tea este candidatul Partidului Noua Genera`ie Boto\ani la europarlamentare. Acesta \i-a depus candidatura, ]ns[ a\teapt[ s[ vad[ dac[ este acceptat[ de conducerea central[ a partidului. Pre\edintele PNG Boto\ani a declarat c[ pe plan local s-a reu\it deja strângerea celor 10 mii de semn[turi pentru sus`inerea candida`ilor la europarlamentare, ]ns[ nu \tie dac[ partidul a strâns ]n totalitate semn[turile de care avea nevoie. „Noi am strâns semn[turi atât cât a fost norma. Nu \tim dac[ s-

au strâns cele 200.000 de semn[turi la nivel na`ional. Nu \tim ce va fi la nivel na`ional. Faptul c[ pre\edintele Becali ar candida la PRM sunt doar simple specula`ii. Noi nu am primit nimic oficial”, a declarat Dorin Ciu\tea. De\i ini`ial se vorbea despre o trecere ]n grup a unor membri ]n PSD, cât \i despre faptul c[ forma`iunea politic[ \i-ar fi suspendat activitatea, acest lucru nu s-a ]ntâmplat. Ciu\tea spune c[ deocamdat[ nu se are ]n vedere o trecere ]n alt[ forma`iune politic[. Alegerile pentru Parlamentul European vor costa jude`ul Boto\ani ]n jur de 1,2 milioane de lei. (L.L.)

Felicita`i de primar pentru fidelitatea ]n c[s[torie \i, uneori, cu multe lacune, cât \i riscul ca din salvator s[ te transformi ]n acuzat poate face ca o reac`ie privit[ pe moment normal[, dar care poate s[ fie exagerat[, s[ provoace mai mult r[u decât bine. De\i bunul sim` sau spiritul civic poate s[ ]ndemne pe cineva s[ intervin[ ]n momentul ]n care vede o agresiune, de cele mai multe ori suntem sf[tui`i s[ ]ncerc[m s[ nu ne implic[m ]n astfel de scene, \i s[ ne rezum[m doar ]n a anun`a poli`ia. Poli`i\tii nu ]nfiereaz[ interven`ia cet[`enilor, ]ns[ afirm[ c[ interven`ia cet[`eanului care este martorul unei agresiuni trebuie f[cut[ cu modera`ie, dac[ este imperios necesar, pentru c[ cei care trebuie s[ aplice legea sunt ei, poli`i\tii. „Sf[tuiesc cet[`enii de pe strad[ s[ nu ]ncalce legea pentru aplanarea unui conflict v[zut pe strad[. Dar ]n acela\i timp fac un apel la cet[`ean ca ]n momentul ]n care este martor la o fapt[ de acest gen s[ anun`e poli`i\tii care sunt obliga`i s[ se deplaseze cât mai urgent la

locul evenimentului \i s[ intervin[, pentru c[ numai ei sunt abilita`i s[ fac[ acest lucru. Ei sunt organele care aplic[ legea, nu cet[`eanul. Cet[`eanul poate s[ fie martor. Atât timp cât cet[`eanul nu are atribu`ii, nu are competen`e, normal c[ nu poate s[ intervin[ tot cu for`[. Sunt con\tien`i de asta”, a precizat |erb[noiu. Alte discu`ii pe tema ap[r[rii unei persoane ]n pericol sunt ]n leg[tur[ cu chestiunea autoap[r[rii, care a n[scut mai multe polemici ]n ultima vreme. Actuala legisla`ie prevede ca o victim[ s[ nu poat[ riposta decât cu aceea\i for`[ cu care a fost atacat. Greu de crezut c[ ]ntr-o frac`iune de secund[ po`i face o astfel de analiz[, apreciind intensitatea for`ei cu care ai fost atacat \i cea cu care ripostezi, ]ntr-o situa`ie ]n care via`a ]`i poate fi ]n primejdie. O prevedere care este considerat[ de mul`i o abera`ie. Nici schimb[rile legislative din aceast[ perioad[ nu sunt ]n stare s[ a\eze lucrurile pe un f[ga\ normal, pentru c[ ini`ial se vorbea de

autoap[rare doar pe proprietatea celui atacat. Legiuitorii p[reau a nu \ti c[ agresiuni nu au loc numai noaptea, sau la domiciliul victimei. Cu toate acestea, poli`i\tii insist[ ca cet[`enii s[ respecte legea \i s[ nu ]ncerce s[-\i fac[ dreptate singuri. Iar dac[ ripostezi unei agresiuni, de orice natur[, ac`iunea trebuie s[-`i fie justificat[. „Dac[ fizicul ]`i permite, depinde \i de construc`ia fizic[ a p[r`ii v[t[mate, ]nseamn[ c[ po`i s[ te aperi. Po`i \i riposta, dac[ ai argumente ]n favoarea ta. Dar de aici \i pân[ la a aplica legea ta, e cale lung[. V[ ]nchipui`i atunci ce ar putea ie\i. Noi am f[cut apel la cet[`eni s[ ne sprijine ]n orice situa`ie, ]n privin`a oric[rui eveniment pe care ]l v[d, s[ se sesizeze poli`ia, s[ fie al[turi de noi ca \i martori, ]n sensul ]n care se poate proba evenimentul. Dar de aici nu-l ]ndemn[m pe cet[`ean s[-\i aplice legea lui ]n strad[”, a mai explicat \eful IPJ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Primele cupluri care au ]mplinit ]n acest an 50 de ani de la c[s[torie au fost felicitate, miercuri, de primarul C[t[lin Flutur. Continuând tradi`ia din anii anteriori, municipalitatea a organizat ]n sala mare de \edin`e a Prim[riei Boto\ani prima ceremonie din acest an ]n care au fost s[rb[torite nu mai pu`in de 19 cupluri care au ajuns ]mpreun[ la frumoasa vârst[ de 50 de ani. Una dintre familiile prezente la acest eveniment a ]mplinit anul acesta 53 de ani de la c[s[torie. }n semn de pre`uire pentru fidelitatea dovedit[ ]n to`i ace\ti ani, primarul C[t[lin Flutur lea ]nmânat cuplurilor prezente flori \i diplome, ]nso`ite de un plic cu suma 300 de lei pentru fiecare cuplu. "Suntem ]ncânta`i s[ ne fi`i oaspe`i la un eveniment c[ruia ]ncerc[m s[i d[m continuitate \i care pe mine m[ emo`ioneaz[ de fiecare dat[ pentru c[ am ]n fa`[ acei oameni care au f[cut foarte multe pentru Boto\ani de-a lungul timpului. V[ mul`umesc

]n numele Consiliului Local, ]n numele meu pentru tot ce a`i f[cut. Sunte`i cei mai buni cet[`eni pentru c[ din pu`inul pe care ]l ave`i contribui`i la bugetul local c[utând s[ v[ achita`i de aceste sarcini ]nainte, poate de a v[ procura medicamentele. }mi doresc ca aceast[ zi s[ fie una deosebit[, fiind un gest de pre`uire pe care ]l facem ast[zi pentru dumneavoastr[. E o sum[ mic[ dar credem c[ este binevenit[ acum ]n apropierea s[rb[torilor de Pa\te", le-a spus primarul C[t[lin Flutur persoanelor prezente. (L.L.)

Mii de elevi au solicitat de la stat ajutorul de 200 euro To`i mai mul`i elevi boto\[neni beneficiaz[ ]n fiecare an de programul Euro 200. Beneficiarii acestui program sunt elevii \i studen`ii ]nv[`[mântului de stat sau particular acreditat, ]n vârst[ de pân[ la 26 de ani. Ace\tia trebuie s[ provin[ din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie. }n acest an nu mai pot beneficia

de acest program elevii care au primit calculator de tip desktop ]n noiembrie 2008. }n acest an \colar au fost depuse 2.768 de solicit[ri, urmând ca ]n perioada urm[toare, dup[ evaluare, s[ fie transmise la Ministerul Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI) listele cu cererile eligibile. Cele peste 2.700 de solicit[ri provin de la 144 de unit[`i \colare, iar num[rul cel

mai mare de elevi care au depus cereri pentru Euro 200 provin de la \colile din mediul rural, respectiv 2.378. |i ]n acest an sunt dosare din care rezult[ c[ familiile din care provin elevii solicitan`i ai acestui ajutor nu au nici un venit. }n 1.086 de dosare depuse venitul este „zero lei”, peste 900 dintre solicitan`ii cu o astfel de situa`ie financiar[ ]n

familie fiind din mediul rural. „Depunerea dosarelor celor interesa\i a avut loc ]n unit[`ile \colare ]n perioada 15-31 martie. Evaluarea cererilor va fi f[cut[ de c[tre comisiile din unit[`ile de ]nv[`[mânt ]mpreun[ cu comisiile de anchet[ social[, pân[ pe 24 aprilie. Lista de cereri eligibile va fi afi\at[ pe 1 mai, pe site-ul Ministerului Educa`iei, urmând ca

lista final[ de beneficiari s[ fie aprobat[ prin ordin de ministru, pe 2 mai. Pe 3 mai, pân[ la ora 18.00, ]n fiecare unitate \colar[ vor fi afi\ate listele beneficiarilor. Cei nemul`umi`i pot depune contesta`ii ]n cinci zile”, a declarat Aurelia Simion, responsabil rela`ii mass-media din cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). La nivelul jude`ului,

num[rul celor care au beneficiat de acest ajutor a crescut de la an la an, respectiv din 2004, de la punerea ]n practic[ a acestui ajutor financiar. Dac[ ]n 2004 au primit cei 200 de euro 1054 de elevi, ]n 2005 au fost 1.283 de beneficiari, 1.264 ]n 2006, 1.845 ]n 2007, iar ]n anul trecut s-a ajuns la 2.061de beneficiari. (Petronela Rotariu)


Sport Joi, 9 aprilie 2009

L[c[tu\ se teme c[ Steaua ar putea rata \i Cupa UEFA Nimic nu mai merge la Steaua. Gigi Becali este arestat, suporterii sunt ]mp[r`i`i, iar mar`i sear[ ro\alba\trii au mai ratat o \ans[ de a mai visa la o nou[ participare ]n Liga Campionilor dup[ ]nfrângerea ]n fa`a Pandurilor. Mai mult decât atât, tehnicianul vicecampioanei se teme c[ echipa pe care o conduce ar putea rata chiar \i Cupa UEFA. „Am f[cut un joc destul de discret \i sunt sigur c[ dac[ atitudinea noastr[ nu se va ]mbun[t[`i ne va fi greu s[ ne gândim chiar \i la Cupa UEFA. Nu cred c[ juc[torii care au jucat acest meci au un nivel sc[zut, dar din p[cate nu sau ridicat la valoarea pe care o au. Nu pot spune c[ fotbali\tii mei au tratat de sus Pandurii pentru c[ nu fac a\a ceva. Am primit dou[ goluri la dou[ faze care nu anun`au nimic. A fost o

zi nefast[ pentru noi \i din moment ce Pandurii a câ\tigat, este un rezultat just“, a declarat „Fiara“ la finalul meciului pierdut cu 2-0 la Târgu Jiu. De\i Zapata a comis ]nc[ o gaf[, L[c[ se ab`ine ]n a pune responsabilitatea ]nfrângerii pe seama goalkeeperului columbian. „Nu cred c[ trebuie s[ facem un cap[t de `ar[ \i s[ c[ut[m un `ap isp[\itor, cum ar fi Zapata. Ceea ce m[ doare sunt gre\elile unor juc[tori \i atitudinea unora care au crezut c[ simpla lor prezen`[ pe teren va rezolva jocul“, a spus, dezam[git, antrenorul forma`iei din Ghencea. De asemenea, de\i a recunoscut c[ elevii s[i sunt afecta`i de problemele lui Gigi Becali, aceasta nu este o scuz[ pentru evolu`ia echipei: „Suntem afecta`i de ce s-a ]ntâmplat dar nu cred c[ pro- motivul pentru care s-a rea tehnic[ \i juc[torii sunt s[-i aducem bucurii dar, blemele patronului sunt pierdut acest joc. Conduce- al[turi de patron \i vrem din p[cate, nu reu\im“. 

Boloni, posibil selec`ioner al Belgiei Tehnicianul român al echipei Standard Liege, Ladislau Boloni, se afl[ pe lista candida`ilor pentru postul de selec`ioner al Belgiei, dup[ demiterea tehnicianului Rene Vandereycken, din cauza rezultatelor slabe ale „Diavolilor Ro\ii“, informeaz[ presa belgian[. Potrivit cotidianelor din Belgia, principalul favorit pentru a-i succede lui Vandereycken la conducerea tehnic[ a na`ionalei este tehnicianul echipei Olympique Marseille, Eric Gerets, al c[rui contract cu clubul din Ligue 1 expir[ la finalul acestui sezon. Totu\i, ]n cazul ]n care negocierile cu Gerets nu se finalizeaz[, nu este exclus[ nici numirea pe banca tehnic[ a unui antrenor str[in, Dick Advocaat sau Ladislau Boloni. „Pista unui antrenor str[in este de asemenea vehiculat[, dar aceast[ variant[ este mai costisitoare. Olandezul Dick Advocaat \i românul Laszlo Boloni sunt posibilele variante, dar fostul tehnician al echipei AS Monaco este dezavantajat de

faptul c[ nu vorbe\te limba olandez[“. Pre\edintele Federa`ia Belgien[ de Fotbal (URSBFA), François De Keersmaecker, a declarat c[ nu s-a decis cine va fi noul antrenor al selec`ionatei, iar federa`ia va analiza cu aten`ie toate variantele: „Nu am decis cine va fi noul antrenor. Avem multe op`iuni pentru acest post, pân[ la finele lunii iunie vom g[si un succesor pentru Vandereycken. Nu ne vom gr[bi s[ g[sim noul tehnician“, a precizat De Keersmaecker. 

Armstrong, acuzat de ocolirea unui control antidoping Agen`ia Francez[ de Lupt[ ]mpotriva Dopajului (AFLD) a anun`at c[ a trimis un raport Uniunii Cicliste Interna`ionale (UCI) ]n leg[tur[ cu atitudinea pe care americanul Lance Armstrong a avut-o vizavi de un comisar menit s[ conduc[ un control anti-doping inopinat. Rutierul de la Astana a dezmin`it acuza`iile \i a explicat circumstan`ele incidentului. }ntr-o declara`ie de pres[, americanul Lance Armstrong s-a declarat „contrariat“ de modul ]n care forul francez a interpretat faptele., acuz^nd Hexagonul de o nou[ „v^n[toare de vr[jitoare“. Ciclistul de 37 de ani a explicat cum s-au ]nt]mplat

lucrurile: „Este vorba despre un al 24-lea test antidoping pe care eu l-am sus`inut ]n timp ce m[ antrenam ]n sudul Fran`ei la ]nceputul lunii martie. Testul a inclus o prob[ de s^nge, una de urin[ \i prelevarea unei cantit[`i substan`iale din p[rul meu, iar rezultatele sau dovedit ulterior negative. Iat[ cum s-a ]nt]mplat: dup[ o zi lung[ de antrenament am observat c[ sunt urm[rit de un tip p^n[ acas[„. Lance era ]nso`it de directorul sportiv al celor de la Astana, belgianul Johan Bruyneel, ]n momentul ]n care comisarul AFLD sa apropiat \i a explicat motivul pentru care ]i abordase pe cei doi. „I-am cerut

dovezi ale autorit[`ii sale, ca s[ fim siguri c[ nu e doar un francez care vrea probe de urin[ \i de s]nge de la mine. M-am uitat pe actele lui, care nu erau prea clare \i am decis s[ telefon[m la UCI pentru a avea confirmarea“. Argumentul pe care s-a construit raportul AFLD s-a ]nt]mplat ]n acest moment al povestirii. Pierre Bordry , pre\edintele AFLD, l-a acuzat pe rutier c[ ar fi ]ncercat s[ ]nt^rzie c]t mai mult testul. Raportul trimis de AFLD c[tre UCI ar putea s[ constituie o prob[ suficient[ pentru suspendarea lui Lance Armstrong, ]n condi`iile ]n care se constat[ c[ legile antidoping sunt ]nc[lcate. 

R[doi aduce victoria pentru Al Hilal Funda\ul român Mirel R[doi a marcat golul victoriei pentru forma`ia arab[ Al-Hilal ]n meciul câ\tigat ]n fa`a lui Al-Ahli, scor 2-1, din etapa a 3-a a Ligii Campionilor Asiei. Fostul juc[tor al Stelei a ]nscris din penalty, ]n ultimul minut de joc. Oaspe`ii deschiseser[ scorul prin Khalil (12), la o faz[ ]n care funda\ii lui Al-Hilal s-au ]ntrecut ]n penibil, iar Al-Hilal reu\ise egalarea prin Al-Qahtani, ]n minutul 32. Al Hilal a ob`inut astfel prima victorie ]n Liga Campionilor Asiei, dup[ dou[ rezultate de egalitate, ]n grupa B, \i ocup[ pozi`ia a doua a clasamentului cu 5 puncte. Pe prima pozi`ie se afl[ Pakhtakor Ta\kent, cu 7 puncte, care s-a impus ]n deplasare, scor 2-0, ]n fa`a iranienilor de la Saba Battery, ]n cealalt[ partid[. 

7

|tiri pe scurt

România a coborât 8 locuri ]n clasamentul FIFA Dup[ ultimele rezultate ]nregistrate de Mutu \i compania, na`ionala de fotbal a României a coborât opt locuri \i ocup[ pozi`ia 28, cu 729 de puncte, ]n clasamentul FIFA pe luna martie. România a fost astfel dep[\it[ de Serbia, care s-a impus ]n meciul direct de la Constan`a cu 3-2. Dintre adversarele noastre ]n preliminariile Cupei Mondiale din 2010, Fran`a este cea mai bine clasat[, pe locul 10, cu 1074 de puncte, urmat[ de Serbia, locul 23, cu 819 puncte. }n urma noastr[ se claseaz[: Lituania - 57 (555 de puncte), Austria - 78 (446 de puncte) \i Insulele Feroe - 166 (96 puncte). Lider ]n ierahia forului mondial se men`ine reprezentativa Spaniei, urmat[ de Germania \i Olanda. 

Mutu a r[mas f[r[ impresar

Agentul italian de juc[tori Alessandro Moggi, care ]l impresariaz[ pe atacantul Adrian Mutu, a r[mas f[r[ licen`[ de impresar dup[ ce Curtea de Justi`ie a FIGC l-a g[sit vinovat de ]nc[lcarea codului justi`iei sportive \i regulamentului agen`ilor de juc[tori, informeaz[ presa italian[. Fiul lui Luciano Moggi, fostul director general al clubului Juventus Torino, a primit o suspendare de patru ani din partea instan`ei forului italian \i o amend[ de 250.000 de euro. De asemenea, Curtea de Justi`e a forului italian a dictat sanc`iuni pentru al`i doi agen`i, care f[ceau parte din compania de impresariat GEA World, Francesco Zavaglia \i Pasquale Gallo. 


Social 8

Joi, 9 aprilie 2009

|efii din CJ garanteaz[ pentru drumurile modernizate ]n ultimii doi ani Autorit[`ile promit drumuri care nu se distrug la câteva luni de la inaugurare \i sus`in c[ vremurile ]n care lucr[rile la drumuri jude`ene se f[ceau de mântuial[, au apus. Problemele care ap[reau pân[ acum pe drumurile proasp[t modernizate, ref[cute, erau cauzate de neluarea ]n calcul a factorului ]nghe`-dezghe` \i a problemei scurgerilor de ap[. Cel pu`in asta sus`in autorit[`ile jude`ului, care vin cu aceast[ promisiune, de drumuri mai bune, promisiune pe care boto\[nenii au auzit-o ani la rând de la cei care s-au perindat pe la Conducerea Consiliului Jude`ean. Totodat[, autorit[`ile jude`ului Boto\ani sus`in c[ lucr[rile de modernizare realizate ]n ultimii doi ani la o serie de drumuri jude`ene nu au prezentat probleme \i c[ nu vor fi necesare lucr[ri de repara`ii anul acesta pe acele tronsoane. „}n ultimii doi ani s-au realizat lucr[ri de modernizare \i m[ refer aici la cele care sunt pe sistem de investi`ii, cu autoriza`ie de construc`ie, cu proiect teh-

nic, cu faze determinante, cu control de la inspec`ia ]n construc`ii, cu tot ce trebuie - au fost practic cele opt drumuri construite pe creditul bancar plus lucrarea de la Or[\eni Deal - la Vorona care a fost pe bugetul propriu al Consiliului Jude`ean. Practic, sunt nou[ tronsoane de drum care sau construit pe sistem de cheltuieli de capital iar eu, pân[ la ora asta, le-am inventariat pe toate \i anul acesta nu trebuie s[ fac absolut nimic pe ele decât micile lucr[ri de ]ntre`inere – de cur[`at \an`urile sau de m[turat praful de pe drum. Nu am nici o problem[ pe ele”, a men`ionat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Prin urmare, chiar \i dup[ o iarn[ cu acest fenomen ]nghe`-dezghe` destul de dezastruos, pe tronsoanele modernizate ]n ultimii doi ani ( Or[\eni Deal – Vorona \i cele opt drumuri prin credit bancar: DJ 294B, Dobârceni – P[dureni; DJ 282 H[ne\ti – Vl[sâne\ti; DJ 208H Corni – Sarafine\ti; DJ 296B, Un-

gureni – Mândre\ti; DJ 294 Gulioaia – Strahotin; DJ 292 Corl[teni - Br[sc[u`i; DJ 291D Loturi Enescu – Ib[ne\ti \i DJ 294C Mitoc) nu au ap[rut gropi \i asta pentru c[ li s-a impus proiectan`ilor s[ ia ]n calcul la dimensionarea sistemului rutier, factorul ]nghe`-dezghe`. Reprezentan`ii Consiliului Jude`ean sus`in c[ s-a venit cu ni\te straturi termoizolante la baza funda`iei, care s[ ]mpiedice stricarea asfaltului din cauza acestui fenomen. Un alt aspect pozitiv punctat de autorit[`i este faptul c[ la aceste investi`ii, care ]n total se ridic[ la 700 de miliarde lei vechi, este prev[zut[ \i o garan`ie de doi ani. „A\adar, oricum dac[ se stric[ ceva ]n termen de doi ani, lucrarea este ]n garan`ie. Mai avem ]n lucru cele dou[ drumuri de la St[uceni \i de la Corl[teni, care au fost ]ncepute anul trecut \i acuma le continu[m”, a mai subliniat reprezentantul Consiliului Jude`ean. Pe lâng[ factorul ]nghe`-dezghe`, acum, reprezentan`ii Consiliului Jude`ean sus`in c[

se ia ]n calcul \i problema hidraulicii, a scurgerii apelor. }ns[ \i aceast[ problema s-a rezolvat, la construc`ia drumurilor fiind luate ]n calcul \i efectuarea de \an`uri betonate, pode`e, exact dup[ normativ. De altfel, la nivelul Consiliului

Jude`ean, \efii au ]n plan \i ]nfiin`area unui compartiment de trafic \i control. „Noi ne ocup[m acum \i de refacerea organigramei pe zona de drumuri. Exist[ acolo un serviciu de interven`ii pe cele patru baze care cred c[ trebuie regândit.

]nfiin`ez compartimentul de monitorizare \i control trafic, care nu exist[. Dac[ tot aduc trei cântare trebuie s[ fie un compartiment care s[ se ocupe de acest aspect”, mai men`ioneaz[ vicepre\edintele Consiliului Jude`ean (C.S.)

Dreptate cerut[ ministrului Florian Moruzi, membru al Biroului Na`ional al PNL

Un cadru didactic boto\[nean a cerut sprijinul Ecaterinei Andronescu, ministrul Educa`iei, pentru a i se clarifica situa`ia ]n vederea restrângerii activit[`ii. Pentru c[ se consider[ nedrept[`it de comisia din \coal[ ]n ceea ce prive\te punctajul acordat la restrângeri de activitate, Gheorghe Roman, profesor de biologie la Colegiul Na`ional „Grigore Ghica” din municipiul Dorohoi, a avut curajul s[ se adreseze ministrului Educa`iei. Acesta \i-a prezentat punctul de vedere \i faptul c[ ]n urma contesta`iilor de\i avea punctajul cel mai mare la dosarul depus la restrângeri de activitate, a ajuns pe locul al treilea. Gheorghe Roman acuz[ faptul c[ unui alt coleg i-au fost punctate activit[`i care nu s-au desf[\urat niciodat[ ]n unitatea \colar[, ]n ultimii doi ani. „Domnul Roman a avut curajul s[-i prezinte situa`ia ministrului Educa`iei, respectiv dosarele mai multor profesorii de biologie au fost discutate ]n cadrul consiliului profesoral, care intrau ]n restrângeri de activitate. }n prim[ faz[, domnul profesor Roman a fost pe locul unu ca apoi, ]n urma contesta`iilor s[ fie pe locul trei. Liderul sindical \i-a consemnat punctul de vedere ]n procesul verbal prin care sesiza faptul c[ unul dintre profesorii de biologie avea la dosar ni\te adeverin`e cu

Victorie a organiza`iei de tineret a Partidului Na`ional Liberal (PNL) Boto\ani. Dac[ seniorii au probleme, cei din aripa tân[r[ a partidului au reu\it s[ se impun[ la nivel central, respectiv ]n Biroul Politic Na`ional. Este pentru prima dat[ când un membru al tinerilor peneli\ti boto\[neni ajunge ]n biroul na`ional. }n urma alegerilor de la finalul s[pt[mânii trecute, acest post a fost ocupat de Florian Moruzi, pre\edintele organiza`iei de tineret a PNL Boto\ani. „Am dovedit ]n acest fel, c[ suntem capabili, ]n ciuda tuturor fr[mânt[ri-

activit[`i care s-ar fi desf[\urat ]n \coal[. Astfel, prezentându-i situa`ia Ecaterinei Andronescu, aceasta a dat dispozi`ie ca s[ aib[ loc o nou[ comisie pentru reanalizarea situa`iei , ]n urma discu`iilor avute cu Daniela Azoic[i, directorul Colegiului”, a declarat Maria ~iprigan, liderul SIP. Mai mult decât atât, cadrul didactic de biologie de la Ghica i-a ]naintat o map[ cu documente doveditoare ministrei, acte care au ajuns la Gheorghe Vi\an, inspectorul de resurse umane din cadrul Ministerului Educa`iei, Cerce-

t[rii \i Inov[rii (MECI). Pentru a nu fi discu`ii, Inspectoratul \colar Jude`ean a solicitat \i un punct de vedere ]n scris al MECI cu privire la o reanalizare a situa`iei. „Practic ar fi trebuit sanc`ionat[ comisia care a procedat ]n acest fel. Având ]n vedere c[ a fost decalat[ perioada de restrângeri de activitate, este timpul fizic necesar pentru a se clarifica situa`ia, respectiv reverificarea. Se va trimite oficial adresa prin care I|J va reanaliza situa`ia de la Colegiul din Dorohoi”, a men`ionat Gheorghe Vi\an. (P. R.)

lor din organiza`ia de seniori, s[ punem ]n discu`ie teme na`ionale \i s[ fim o voce puternic[ la cea mai ]nalt[ tribun[ a celei mai mari \i importante organiza`ii de tineret a vreunui partid politic din România. Sunt sigur c[ prezen`a ]n Biroul Na`ional ]nseamn[ o imens[ posibilitate de a oferi suportul nostru, atât membrilor Tineretului Liberal din Boto\ani, cât \i tuturor tinerilor din jude` pentru transmiterea mesajelor, dolean`elor \i a proiectelor personale la nivel na`ional”, a declarat Florian Moruzi. (Petronela Rotariu)

Refuz al actorilor Teatrului „Vasilache” de a participa la un festival ]n Chi\in[u Actorii p[pu\ari de la Boto\ani au refuzat s[ participe la un festival ce are loc ]n aceste zile la Chi\in[u. Evenimentele ce au loc ]n Republica Moldova au fost cele care au stat la baza deciziei luate de actorii Teatrului pentru Copii \i Tineret „Vasilache” din municipiu. Ace\tia ar fi trebuit sa participe la Festivalul Interna`ional „Sub c[ciula lui „Gugu`[”, edi`ia a VI-a , organizat de Teatrul Municipal de P[pu\i „Gugu`[”, Chi\i-

n[u , Republica Moldova, care se desf[\ura ]n perioada 7-11 aprilie 2009. „De\i la ora actual[ festivalul este ]n plin[ desf[\urare, am luat decizia de a nu mai participa la festivalul de la Chi\in[u din cauza situa`iei existente ]n capitala Republicii Moldova”, a declarat Mihaela Nistoric[, director adjunct la Teatrul „Vasilache”. Decizia celor de la Boto\ani coincide cu deciziile luate \i de colegii de la teatrele de profil din Gala`i \i

Bac[u. Trupe din Fran`a, Ucraina, Belarusia \i Bulgaria au ajuns deja la Chi\in[u \i au sus`inut spectacole. „Regret[m c[ România nu va fi reprezentat[ de nici un teatru la aceast[ edi`ie a festivalului. Spectacolul cu care trebuia s[ fim prezen`i ]n festival este „ Trimite`i Moartea ]n vacan`[„ ,realizat de Florin Iftode, Claudiu G[l[`eanu, Lauren`iu Vasilache \i Tudor Rotaru”, a ad[ugat directorul adjunct al Teatrului. (P. Rotariu)


Social Joi, 9 aprilie 2009

Comasare de \coli, contestat[ la Dorohoi Comasarea a dou[ unit[`i \colare dorohoiene a stârnit discu`ii ]ntre angaja`ii celor dou[ \coli. Fiind vorba despre unit[`i \colare destinate elevilor cu probleme, respectiv Centrul |colar \i |coala de Arte \i Meserii (SAM) „Ion Pillat”, problema a fost adus[ \i ]n aten`ia Consiliului Jude`ean (CJ). Cei de la Centrul \colar ar urma s[ fie absorbi`i de c[tre SAM, absorb`ie cu care cadrele didactice sunt de acord, dar care ]ntâmpin[ respingeri din partea conducerii unit[`ii ce urmeaz[ s[ fie absorbit[. „Colegii no\tri, membrii de sindicat cunosc foarte bine situa`ia real[ \i motiveaz[ obiectiv solicitarea de comasare cât mai urgent posibil. Consider[m c[ motivele pentru comasare sunt reale \i insist[m s[ aproba`i comasarea ]n interesul elevilor \i având ]n vedere reforma ce trebuie aplicat[ ]n ]nv[`[mântul românesc”, se arat[ ]n adresa trimis[ de Maria ~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP) la CJ. }n adres[ sunt men`ionate \i motivele care au dus la decizia comas[rii. }n Centrul |colar, num[rul elevilor care frecventeaz[ efectiv cursurile

este de aproximativ 50- 60 de elevi interni, prezen`i zilnic, ]n timp ce num[rul de salaria`i, 79, este nejustificat de mare ]n raport cu num[rul real de elevi. „De\i este \coal[ cu copii care au deficien`e mintale, nu exist[ nici un profesor titular care s[ fi absolvit facult[`ile de psihopedagogie \colar[, psihologie, pedagogie, cerin`[ obligatorie pentru acest tip de ]nv[`[mânt. Lipsa autoriza`iei sanitare de func`ionare, de\i

dispun de toate utilit[`ile, adic[ nu a existat interes, ]n opinia noastr[, din partea conducerii \colii, ca s[ ob`in[ acest document prin care ]i conferea dreptul acestei institu`ii \colare s[ func`ioneze ]n mod normal, mai ales c[ are cantin[ \i internat”, sus`in cadrele didactice de la Centrul |colar ]n adres[ c[tre SIP. Acestea sus`in c[ prin comasare s-ar reduce cheltuielile de ]ntre`inere privind ]nc[lzitul, iluminatul, a-

p[, telefoane \i alte utilit[`i, cu peste 80%. Eugen |lincu, directorul Centrului, contactat ieri telefonic nu a dorit s[ fac[ vreo afirma`ie ]n leg[tur[ cu acest subiect. „Nu comentez”, a fost r[spunsul dat de Eugen |lincu. La SAM „Ion Pillat” a fost realizat ]n anul 2008 o investi`ie de 380.000 de lei, investi`ie care a adus o cre\tere a calit[`ii educa`iei, oferind condi`ii decente elevilor. (P. Rotariu)

9

Con`ac \i Câmpanu, ap[ra`i de un `[r[nist Pre\edintele organiza`iei jude`ene a PN~CD sare ]n ap[rarea lui Con`ac \i Câmpanu. Corneliu Furtun[ consider[ ca nu a fost moral[ \i nici normal[ eliminarea de la \efia partidelor a liderilor locali ai PSD, respectiv PNL. El sus`ine c[ nu le ia ap[rarea lui Liviu Câmpanu sau lui Constantin Con`ac, ]ns[, spune el, aceste schimb[ri au fost destul de rapide \i nici m[car o persoan[ din cadrul celor dou[ forma`iuni politice nu a ie\it ]n fa`[ s[ le ia ap[rarea. „ Nu vreau s[ ]mi bag nasul ]n ciorba altor partide, ]ns[ nu este normal s[ se vin[ duminica de la

centru s[ ]i schimbe. Uita`i-v[ la domnul Con`ac care a fost eliminat din partid dur. Iar domnul Câmpanu, b[nuiesc c[ va avea aceea\i soart[. M[ ]ntreb, nu a fost nici m[car o persoan[ care s[ ]i ia ap[rarea lui Con`ac? Când a fost bun domnul Con`ac, atunci când le-a dat func`ii \i i-a coco`at ]n diverse pozi`ii, atunci a fost bun? Nu este parohia mea \i nu-i iau ap[rarea, ]ns[ a fost eliminat dur. M[ ]ntreb moralice\te, de ce niciunul din cei care \i-au primit posturile nu a luat atitudine ]n acest caz”, a mai spus Corneliu Furtun[. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Gigi Becali candideaz[ la alegerile europarlamentare pe listele PRM

De Pa\te, ]n Bucovina va fi adus[ lumin[ sfânt[ de la Ierusalim Se apropie Pa\tele cu pa\i repezi \i Bucovina este deja ]n straie de s[rb[toare. Toate pensiunile s-au preg[tit de ]nviere, iar anul acesta credincio\ii vor putea lua lumin[ adus[ direct de la Ierusalim. De Pa\te, ]n Bucovina nu exist[ pensiune care s[ nu fi preg[tit ceva special. „Vor fi toate localit[`ile ]n straie de s[rb[toare, port popular, un calendar al evenimentelor deosebit. }n-

cep cu drumul ou[lor ]ncondeiate \i se pot vizita acas[ me\teri populari“, a spus Gheorghe Flutur, pre\edintele Consiliului Jude`ean Suceava. N-au fost uitate nici preparatele tradi`ionale. „Avem mâncare preg[tit[ doar de miel, friptur[ de miel preg[tit[ la ceaun \i specialit[`i tradi`ionale“, a spus reprezentanta unei pensiuni. „Pentru prima dat[ ]n România aducem lumina

sfânt[ din Ierusalim. O delega`ie pleac[ acolo \i va veni lumina sfânt[, aici la Suceava. Poate o surpriz[ va fi slujba de ]nvierea dintr-o bisericu`[, o capel[ de la salin[ cacilc[ aflat[ la 40 de metri adâncime“, a spus Flutur. Pre`urile nu sunt nici ele mari. „Pre`ul pentru o noapte la cazare este de un milion ceea ce nu este foarte mult“, a ad[ugat reprezentanta unei pensiuni. 

Bilan`ul cutremurului de luni din Italia este de cel pu`in 260 de mor`i Cutremurul violent care a afectat luni centrul Italiei s-a soldat cu cel pu`in 260 de mor`i, dintre care 16 copii, a declarat ieri premierul Silvio Berlusconi, la L’Aquila, ]n zona unde a fost localizat epicentrul seismului, relateaz[ AFP. Un bilan` al Protec`iei Civile, citat anterior de agen`ia Ansa, afirma c[ num[rul de mor`i ]n urma seismului din Italia a ajuns la 250. Unsprezece persoane care au murit ]n urma seismului nu au putut fi ]nc[ identificate, potrivit aceleia\i surse. La 48 de ore de la cutremurul care a lo-

vit ora\ul Aquila seismele au continuat ieri diminea`[ ]n regiune, iar opera`iunile de c[utare a eventualilor supravie`uitori au fost reluate. O replic[ puternic[ s-a produs la 04.30 GMT (07.30, ora României). Majoritatea celor 17.000 de persoane r[mase f[r[ ad[post au fost cazate ]n corturi ridicare la marginea ora\ului L’Aquila. Sute de persoane nu au mai prins ]ns[ corturi \i \i-au petrecut a treia noapte la rând ]n ma\ini, lâng[ ora\. Cele mai puternice cutremure au avut loc mar`i, având magnitudinea de 5,3,

respectiv 3,8 grade pe scara Richter. Activitatea seismic[ a afectat mai multe regiuni, mai ales ]n jurul orei 20.25 GMT (23.25, ora României) ]n Calabria, ]n urma unui se-

ism cu magnitudinea 3,2 grade pe scara Richter. }n jurul orei 21.15 GMT (00.15, or[ României), provincia Ravena a fost afectat[ de un seism de 2,5 grade. 

Gigi Becali a fost convins de avoca`i, de familie, acceptând mâna fr[`easc[ ce i-a fost ]ntins[, respectiv s[ candideze la PE pe listele PRM, a anun`at, ieri, la BEC, liderul partidului, C.V. Tudor, care a precizat c[ \i-a f[cut o datorie de onoare oferindu-i lui Becali locul doi pe liste. Pe listele depuse la BEC, la rubrica „profesie“, ]n dreptul lui Gigi Becali este scris „tehnician“, iar ca ocupa`ie el este trecut ca om de afaceri. Liderul PRM a declarat c[ Gigi Becali a semnat adeziunea la PRM \i c[, la rândul s[u, i-a semnat carnetul de membru de partid, precizând c[, prin acest gest, omul de afaceri nu \i-a tr[dat propriul partid, PNG. Vadim Tudor a spus c[ pe lista PRM pentru alegerile europarlamentare nu sunt al`i membri ai PNG \i a precizat c[ este prematur s[ vorbeasc[ despre o eventual[ fuziune ]ntre PRM \i PNG. C.V. Tudor a f[cut \i calcule privind

scorul pe care ar putea s[-l ob`in[ ]n alegeri, el adunând procentele pe care le-ar avea PNG \i PRM ajungând la un procent de 7% despre care liderul PRM a spus c[ ar putea fi ob`inut de la „electoratul na`ionalist autentic“. Vadim Tudor a mai spus c[ Becali reprezint[ „un simbol“ \i are un suflet curat. }ntrebat ce i-a transmis Becali din ]nchisoare, C.V. Tudor a spus: „M[ iube\te, m[ pup[ \i c[ va fi bine \i c[ are un moral bun \i noi contribuim la moralul lui“. Vadim Tudor a ar[tat c[ \i-a f[cut o datorie de onoare prin faptul c[ i-a oferit lui Becali locul doi pe listele pe alegerile europarlamentare apreciind c[ finan`atorul Stelei „merit[ cu prisosin`[ acest lucru“. „Sunt omul care ap[r[ toate cauzele aparent pierdute“, a mai spus liderul PRM, citat de Mediafax. El a mai precizat c[ i-a semnat lui Gigi Becali carnetul de membru al PRM. 


Publicitate 10

Joi, 9 aprilie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 2C, D, Bucovina, et.4, simplu, pe mijloc, orientat E, 34000E. Telefon: 0745.405.299; 0748.895.488. (1079-1) * P.F. vând apartament 2 camere, semidecomandat, str. ].Traian. Rela`ii la telefon-0751.029.653. (1105-4)

Ofer pre`ul zonei. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând garsonier[ confort 1,27 mp, parter, D,T,G+F,u\[ metalic[,gaz separat, zona Pia`a Mic[ Grivi`a,21500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,48 mp,2 balcoane,parter ]nalt, D,recent renovat, CT, T,posibil mobilat si * Vând garsonier[ utilat,zona Pietonal confort I, curat[, et.4, zona cap[t la 1. Telefon: Unirii,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0762.958.238.(1112-2) 0729124687, * Vând apartament 2 0744634025.(T) camere decomandat, 54 * Vând apartament 2 mp, str. Vârnav nr.36, camere,zona Octav et.3. Pre` 37000 E. B[ncila,et.4,SD,40 Rele`ii: 0744.708.669; mp,]mbunata`iri,28000 0723.570.150.(1098-1) euro neg. Tel: * Vând apartament 2 0729063978, camere, parter, zona 0729124687, PLUS, balcon ]nchis \i 0744634025.(T) proiect extindere * Vând apartament 2 apartament cu intrare separat[, renovare 2008, camere,zona Casa Sindicatelor,\arpant[, toate ]mbun[t[`irile: 48 mp,SD,renovat, CT,T, G,F,P, izola`ie CT,T,G+F,34000 euro termic[. Telefon: 0742.132.605. (1099- neg sau schimb cu garsoniera. Tel: 9) 0729063978, * Agen`ia Imobiliar[, 0729124687, Terrenos,Bulevardul 0744634025.(T) Mihai Eminescu-str. Aleea Nou[ nr.1, parter * Vând apartament 2 camere,SD,et.1,42 (vis-a-vis de spatele stadionului) solicit[ spre mp,CT,G+F,zona Prieteniei.Pre`:33000 vânzare garsoniere, euro neg. Tel: apartamente 2,3,4 0729063978, camere ]n toate zonele 0729124687, ora\ului, inclusiv terenuri-locuri de cas[. 0744634025.(T)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere,zona Grivi`a, D,48 mp,\arpant[, T,G+F,P,u\i de T, liber,34000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,51 mp, et.2,CT,T,G,F,P, buc[t[rie mare,zona Prim[verii capat 1,pre`:33000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,PrimaveriiTex,et.2,D,renovat,CT, T,G+F,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Pita Grivi`a,D,48 mp,et.3, CT,T,Pre`:34000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,SD,et.1,56 mp,f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Constantin Gane. Pre`:27000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii-Raj Apa, parter,SD,42 mp, complet renovat, CT, T,G+F,semimobilat si utilat,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Green Club,\arpant[,64 mp utili,D,]mbunata`iri,CT, T,G+F,living,56000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona ACR Prim[verii,parter,85 mp,apartament de lux cu toate ]mbun[t[`irile,CT,T,G +F,teren de 40 mp,46000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Tex, et.2, SD,63 mp utili,2 bai,f[r[ ]mbun[t[`iri, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Serconf, D,et.4 \arpant[ din construc`ie,CT,T.Pret: 43000 euro neg. Tel: 0729063978,

0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Liceul Sportiv,et.1,D,f[r[ ]mbun[ta`iri,47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Vile Bulevardul Mihai Eminescu,et.2,D,83 mp,CT,2 balcoane, uscator,garaj,80000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Util, apartament de lux, complet utilat si mobilat, ]nc[lzire si iluminare ]n pardoseala, merit[ v[zut,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Aleea \colii,D,65 mp utili, et.1,recent renovat, CT,T,G+F,modern, living,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Regal, D,et.1,70 mp,modern cu toate ]mb.CT,T, G+F,P,AC,semimobilat.Pre`:60000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Util, et.1,D,80 mp utili,f[r[ ]mbunat[`iri,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,et.2,78 mp utili,2 bai,CT,zona Curcubeului-Pacea sau schimb cu garsoniera .Pre`:45000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona IRE, D,et.1,90 mp,liber,2 b[i,G+F,T,51000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, la strada, D,86 mp,et.2, CT, T, AC,balcon ]nchis in T,68000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona BulevardArmoniei,la vile,D,90 mp,2 bacoane, CT, T. Pre`:70000 euro neg.

Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona T. Crudu, 27 mp, parter, modern[, mobilat[, utilat[ (figider, ma\in[ de sp[lat nou[), pre` 25.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Colonel Tomoroveanu, 35 mp, et.3, modern[, baie, buc[t[rie, intabulat[, pre` 20.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 35.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro negociabil sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Calea Na`ional[, la strad[, D, 63 mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, pretabil spa`iu comercial, pre` 80.000 euro. Telefon: Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Tudor Vladimirescu, et.3, SD, 62,17 mp utili, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Stejari, et.2, 72 mp, SD, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vand garsoniera, 26mp,cu imbunatatiri, Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera ,27mp,parter,zona Grivita (Piata Mica), cu imbunatatiri Pret 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

Pret 30.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,25mp, parter,fara imbunatatiri,zona Directia Muncii.Pret 100.000 LEI neg. Tel.0741497829.(A) * Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1,zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri, Et.4,zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

mp,fara imbunatatiri, parter,zona Capatul 1. Pret 40.000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,53mp,semideco mandat,Et.4, bloc din caramida,cu imbunatatiri ,zona Liceului M.Eminescu Pret 42.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat,47 mp,Et3,renovat complet,zona Grivita Pret 48.000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere,SD, 39mp, * Vand garsoniera parter,zona Primaverii. confort 1,25mp,bloc din Pret 28500 euro. Tel. caramida,fara 0741497829.(A) imbunatatiri,str.Avrames* Vand apartament 2 cu.Pret 100000Ron camere, zona negociabil.Tel Unirii,50mp,D,parter 0741497829.(A) inalt,doua balcoane, * Vand uscator 15mp, CT,cu imbunatatiri, posibilitati de racordare mobilat.Pret 47000 euro la apa ,gaz, negociabil. Tel. electricitate, caldura. 0741497829.(A) Pret 25.000Lei neg. Tel * Vand apartament 2 0741497829.(A) camere,Et.1,fara * Vand apartament 2 imbunatatiri,zona camere,decomandat,cu Primaverii(Pacea) Pret inbunatatiri,(gresie, 25000euro faianta,parchet,termopane Tel.0741497829.(A) , usi noi interior,usa * Vand apartament 3 metalica,gaz separat) Et.1,Str.Calugareni.Pret camere,70mp,D,cu imbunatatiri, 50000 euro neg.Tel CT;AC;,Et.1, zona 0755928663/ Mall.Pret 68000 euro 0741497829.(A) negociabil.Tel * Vand apartament 2 0741497829.(A) camere,decomandat, * Vand apartament 3 CT,termopane,Et.4, camere,62mp,gaz zona Primaverii.Pret separat,Et.2,zona Calea 45000 euro.Tel Nationala.Pret 55000 0741497829.(A) euro negociabil. * Vand apartament 2 Tel.0741497829.(A) camere,38 mp,parter, * Vand apartament 3 posibilitate de camere,83mp,D,cu extindere,zona toate imbunatatirile, in Sucevei.Pret 36000 Stejari,Et.4 cu sarpanta. euro negociabil.Tel Pret 71.000 euro neg. 0741497829.(A) Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, semidecoman- * Vand apartament 4 camere,Et.1,57mp, fara dat, 54 mp,Et.4 cu imbunatatiri, zona sarpanta,cu imbunataPrimaverii. Pret 45.000 tiri, str.Aleea Pacea. euro negociabil Tel. Pret 48.000euro 0741497829.(A) negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând garsonier[, zona Luna, 12mp, * Vand apartament 2 camere,decomandat,50 ]mbun[t[`iri.Pre`


Publicitate Joi, 9 aprilie 2009 48000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[, zona Directia Muncii, 24mp,]mbun[t[`iri. Pre` 24000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina,f[r[ ]mbun[t[`iri,50mp,fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii,58mp, c[r[mid[,2balcoane,et 4,\arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat+mobilat. Pre` 39000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,parter,la strada, 50mp,posibilitate de extindere.Pre` 35000euro .Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona }mp[rat Traian, 50mp, et.4,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 38000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,50mp,sd,c[r[mid[,et.1 ,ct,termopan,u\[ metalic[.Pre` 34000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat, c[r[mid[,et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 55000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Casa C[r`ii,etaj intermediar, ]mbun[t[`iri.Pre` 85000 euro neg.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i,65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

AGENDA IMOBILIAR|

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp, modern,ct,t,g,f. Pre`: 65.000 euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[. Tel:0729062022.(N)

negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu o camer[ zona |tefan cel Mare, s. 32 mp, D, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, * Vând apartament 4 s. 28 mp, et. 3, SD, camere,D,et.3,zona 0 pre` 20.000 euro. BRD,110mp,modern,ct, Telefon: 0231514450, t,g,f. Pre`:100.000 euro 0231514440, neg.Tel: 0751966830.(R) 0729062022.(N) * Vând apartament cu * Vând apartament 4 2 camere, zona camere,D,et 3,zona v-a- Prieteniei, s. 40 mp, et. v Maternitate, 80 mp, 1, pre` 38.000 euro. ct,t,g,f,p.Pre` Telefon: 0231514450, 70000euro \i garaj 0231514440, 10000euro(22mp,beci). 0751966830.(R) Tel 0729062022.(N) * Vând apartament cu * Vând apartament 4 2 camere, zona camere,D,et 1,zona Armoniei, D, s. 39 mp, Prim[verii,80mp,ct . parter, pre` 41.000 Pre` 70000euro.Tel euro. Telefon: 0729062022.(N) 0231514450, 0231514440, * Vând apartament 4 0751966830.(R) camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`: * Vând apartament cu 85.000euro.Tel: 2 camere, zona Barbu 0729082022.(N) L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 43.000 euro. * Vând apartament 4 Telefon: 0231514450, camere,zona Pia`a 0231514440, Mare,et.4,D,100mp, 0751966830.(R) bca,ct,g,f,t,pod. Pret 63000euro.Tel * Vând apartament cu 0729062022.(N) 2 camere, zona Calea * URGENT – vând Na`ional[, s. 51 mp, D, garsonier[, cu avans et. 4, pre` 45.000 euro. 50%, diferen`a ]n 36 Telefon: 0231514440, luni sub dobânda 0231514450, b[ncii, zona Spitalul 0751966830.(R) de copii, modern[, * Vând apartament cu termopan, u\[ 2 camere, zona Calea metalic[, parchet Na`ional[, s. 47 mp, D, laminat, instala`ie et.1, pre` 38.000 euro. electric[ \i sanitar[ Telefon: 0231514440, nou[. Telefon: 0231514450, 0231514450, 0751966830.(R) 0751966830.(R) * Vând apartament cu * Vând garsonier[ 2 camere, zona Grivi`a, zona Grivi`a, s. 28 s. 56 mp, D, et. 4, pre` mp, D, et. 2, 44.000 euro. Telefon: mobilat[, pre` 25.000 0231514440, euro. Telefon: 0231514450, 0231514450, 0751966830.(R) 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, * Vând garsonier[, s. 54 mp, D, et. 4, pre` zona Prim[verii, s. 42 45.000 euro. Telefon: mp, et. 5/10, D, sau schimb cu apartament 2 0231514440, 0231514450, camere, pre` 35.000 0751966830.(R) euro. Telefon 0231514450, * Vând apartament cu 0231514440, 2 camere, zona Ale. 0751966830.(R) Elie Radu, s. 40 mp, SD, parter, pre` 40.000 * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, euro. Telefon: 0231514440, s. 25mp, parter, pre` 0231514450, 22.500 euro. Telefon: 0751966830.(R) 0231514450, 0231514440, * Vând apartament cu 0751966830.(R) 2 camere, zona G. * Ocazie unic[! - vând Enescu, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 55.000 euro. camer[ c[min, Telefon: 0231514440, mobilat[, s. 24 mp, 0231514450, zona industrial[, pre` 14.000 euro, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale. P. Tineretului, s. 38 mp, SD, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, modern cu toate dot[rile, mobilat, s. 56 mp, D, et. 4/10, pre` 55.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona C. Na`ional[, s. 65 mp, SD, et. 7, pre` 52.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 51.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 43.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere (din 4 camere), zona Barbu L[z[reanu, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 mp, D, parter, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon:

0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 34 mp, SD, et. 2, pre` 25.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, situat pe Bulevard, vis – a – vis de Casa de Asigur[ri, D, s. 85 mp, et. 3, pre` 85.000 euro, negociabil.Telefon: 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 43 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Stejari, et. 2, SD, s. 72 mp, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

11

D, et. 6/6, ultramodern, pre` 120.000 euro. Merit[ v[zut! Telefon: 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Elie Radu, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Bucovina, et. 3, D, s. 74 mp, modernizat, pre` 75.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona G. Avr[mescu, s. 66 mp, D, parter, pre` 65.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, s. 90 mp, ultramodern, pre` 75.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 70.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament duplex, zona Prim[verii, s. 114 mp, D, et. 4/5, pre` * Vând apartament cu 3 camere, zona Vâlcele, negociabil. Telefon: et. 1, D, s. 65 mp, pre` 0231514440, 0231514450, 53.000 euro. Telefon: 0751966830.(R) 0231514450, 0231514440, * Vindem garsoniere, 0751966830.(R) apartamente cu 2 camere, 3 camere, * Vând apartament cu zona Bd. Mihai 3 camere, zona Eminescu, complet Independen`ei, nr. 5, renovate, sistem de parter, D, s. 63 mp, incalzire mixt, pre` pre` 50.000 euro. 699 euro/mp + Telefon: 0231514450, 5%TVA. Rela`ii la 0231514440, telefon: 0231514450, 0751966830.(R) 0231514440, * Vând apartament cu 0751966830, 3 camere, zona 0748281959.(R) Armoniei, et. 1, SD, s. * Schimb apartament 50 mp, pre` 45.000 cu 4 camere, zona euro. Telefon: Pacea, et. 2, cu 0231514450, apartament cu 2 0231514440, camere + diferen`[. 0751966830.(R) Telefon: 0231514450, * Vând apartament cu 0231514440, 3 camere, zona Ale. 0751966830.(R) Nou[, et. 1, SD, s. 56 mp, pre` 37.000 euro. + Case, terenuri Telefon: 0231514450, * Vând teren str.Pod 0231514440, de Piatr[, 2 600 mp. 0751966830.(R) Telefon: 0255.210.558. * Apartament de lux: (1044-8) Vând apartament 4 camere, zona Calea * Vând,ultracentral, Na`ional[, s. 100 mp, lâng[ Camera de


Publicitate 12

Joi, 9 aprilie 2009

Comer`, cas[ 3 C, D, hol, 95 mp la strad[, bun \i pentru activitate, plata \i ]n rate, pre` negociabil. Telefon: 0743.797.258.(1104-1)

cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere. Pre`uri ]ncepand de la 30 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând teren zona „Z[ice\ti”, suprafa`a 3600 mp, negociabil. * Vând vile la Telefon: 0745.931.330; ro\u,zona C[t[m[r[\ti 0741.679.986.(1106-4) Deal,180 mp,P+1, 500 mp de teren, * Vând 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, arhitectur[ modern[, exterior finisat,T, zona Alfa Land, 31/ 32, drum de acces de lindab,cu sau f[r[ 4 m,zon[ deosebit[, se garaj.Pre`uri 50000 afl[ ]n vecin[tatea euro respectiv 52000

AGENDA COMERCIANTULUI

* Vand casa cu 4 camere+anexe,fântân[, 1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000Ron negociabil. * Zona central[, 60 mp Tel.0741497829.(A) construi`i, teren 200 * Vand casa cu 5 mp, 2 camere, baie, camere,construita in buc[t[rie, modern, aer 1996 din cârâmida si condi`ionat, CT, termopan, termosistem, BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa beci, posibilitate curenta si centrala mansardare, pretabil termica,loc.Vladeni birouri, cabinet com.Corlateni str. medical, pre` 54.000 Principala. Pret euro negociabil sau 25.000 euro+ diferen`a 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A) ]n rate. Telefon: 0231.513362, * Vand teren 3100 0752244233.(B) mp,intravilan,deschider e 30ml,in Brehuesti, * Zona Baisa, vil[ com.Vladeni.Pret 6 P+M, 200 mp euro/mp negociabil. construi`i, 800 mp Tel.0741497829.(A) teren, 4 dormitoare, living, buc[t[rie, 3 b[i, * Vand teren 900 mp, camer[ tehnic[, intabulat,deschidere construc`ie c[r[mid[, 11ml,in zona Conrec. acoperit[ cu tabl[ Pret 55 euro/mp Lindab, ap[, curent, negociabil.Tel. pre` 100.000 euro 0741497829.(A) negociabil. Telefon: 0231513362, * Vand teren 5000mp 0752244233.(B) in zona Lebada, deschidere 51ml la DN * Vând spa`iu Botosani-Iasi.Pret comercial, 28 mp + 27Euro/ mp neg. concesiune 30 mp, Tel.0741497829.(A) Bucovina, pre` 45.000 euro cu TVA.Telefon: * Vand teren 9850mp 0231513362, la iesire din 0752244233.(B) Catamarasti-Deal, deschidere 16,30ml la * Dorohoi, 80 mp, sosea. Pret 15Euro/mp modern (se pot vinde 40 negociabil Tel. mp), pre` 430.000 RON 0741497829.(A) negociabil. Telefon: 0231513362, * Vand terenuri suprafete 500mp, 0752244233.(B) 1000mp(loc de casa), * Vând teren 4800 toate utilitatile,zona mp, Tulbureni, str. ANL Cismea. Pret Crizantemelor, 31Euro negociabil Tel. intabulat, curent 0741497829.(A) electric, p[dure la * Vand teren 950mp in limita propriet[`ii, Botosani Pret certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 11 70.000Euro negociabil Tel.0741497829.(A) euro/mp.Telefon: 0231.513362, * Vand teren 6400 0752244233.(B) mp,intravilan,deschidere 40ml in Curtesti Pret * Zona Cucor[ni, 615 7euro/mp neg. mp, pre` 6,5 euro/mp. Tel.0741497829.(A) Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Vand teren 3064mp zona Rediu. Pret * Zona str. T. Vladimirescu, 250 mp, 1,20euro/mp. Tel. 0741497829.(A) 13 m deschidere, autoriza`ie construc`ie, pretabil sp[l[torie auto, * Vand teren 5000mp in Catamarasti-Deal, spa`iu comercial, deschidere 40ml,.Pret apartamente, pre` 160 25euro/mp Tel. euro/mp negociabil. 0741497829.(A) Telefon 513362, 0752244233.(B) * Vand teren in Hudum 2400mp, * Zona }mp[rat Traian, deschidere 25ml,sau 355 mp, pre` 160 schimb cu apartament euro/mp. Telefon: 2-3 camere Pret 513362, 20euro. Tel. 0752244233.(B) 0741497829.(A) * Vand casa cu etaj * Vand teren 6500mp construita in 1998 ,are ,deschidere 45ml la 9 camere (6+3), sosea,posibilitati de 12.000mp teren,vie, iaz,zona Agafton.Pret pomi,fantana,cu multe 9euro/mp negociabil imbunatatiri,semimobila Tel.0741497829.(A) ta.Com.Ungureni. Pret 120.000 RON * Vand teren negociabil.Tel 5700mp,deschidere 0741497829.(A) 43ml la DN Botosanieuro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

mp in Cucorani. Pret 5euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand teren loturi de 720-800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand casa cu mansarda in Botosani, 80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri, multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren intravilan,loturi de 1800-1500mp in Oraseni-Deal Pret 12euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren 1500mp,intravilan, deschidere 20ml,zona Tulbureni. Pret 25euro /mp.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1017mp,deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile,zona Cismea, pret 28 euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 500 mp,deschidere de 20 ml,utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea. Pret 12 euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 773 mp,in Hudum langa Metaxa, deschidere 23ml Pret 28euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 5000 mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg. Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti,intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum,7200mp,deschi dere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml. Pret 5euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton, com.Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 1600 mp,intravilan,vie,in Manastirea Doamnei, * Vand teren intravilan com Curtesti.Pret 15 5.000mp, deschidere la euro/mp negociabil. ambele capete 20ml,in Tel.0741497829.(A) Catamarasti-Deal,se * Vand teren 700mp, vinde si 2500 Pret deschidere de 20 16euro/mp ml,zona Lebada.Pret Tel.0741497829.(A) 10 euro/ mp neg.Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 3 camere+anexa cu 2 * Vand teren 35400 camere,teren 4.000 mp,deschidere de mp,la sosea,in sat 135ml,in Catamarasti Roma Pret 20.000 Deal.Pret 5euro/ euro negociabil mp.Tel Tel.0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren 30.000 * Vand teren 1000mp, mp(in doua loturi de cu deschidere de 10.000 si 20.000mp,in 33ml,zona Hudum. Hudum in spate la Pret 16 euro/mp Metaxa .Pret 8euro/ negociabil.Tel mp negociabil Tel 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren 3600 * Vand teren 1135mp mp,zona Baisa.Pret 12 (22ml deschidere), euro/mp negociabil. toate utilitatile,str. Tel 0741497829.(A) Maramures. Pret 130euro/mp negociabil * Vand teren 15000 Tel.0741497829.(A) mp,parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/ * Vand teren 700mp, mp.Tel str.calea Nationala 0741497829.(A) (zona Aldilivi) Pret negociabil. Tel. * Vand teren 2700mp, 0741497829.(A) cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 * Vand teren Ron.Tel 3.800mp,deschidere 15ml,curent electric,in 0741497829.(A) Catamarasti-Deal Pret * Vand teren in livada 16euro/mp Curtesti loturi de Tel.0741497829.(A) 1200mp.Pret 10 euro * Vand teren 7200mp, /mp negociabil.Tel 0741497829.(A) cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret * Vand teren 5400 mp 25 euro/mp.Tel in zona Lebada.pret 6 0741497829.(A) euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 16000

* Vand teren 10800 mp,zona Rediu Pret 4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500 mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 9000 mp,zona CET, deschidere 40ml.Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa,plan1,8000mp, deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000 mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[, 2585mp, deschidere 14ml,acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha. Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000euro/ha(intabulare, cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp, deschidere 40ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700 mp,50ml deschidere, 350euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Luceaf[rul ,teren, 486


Publicitate Joi, 9 aprilie 2009 mp,300euro/mp,toate utilit[`ile.Tel 0729082022.(N)

9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Petrom Calea National[, curent, gaz, apa, 110 euro/mp. Tel. 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona }. Traian, 84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp, 40 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona 0, cu 120mp.Pre` 2000 euro /mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren, zona CET,465mp+ construc`ie,30euro/mp si 5000mp la 6euro/ mp.Tel 0729082022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil,deschidere 22ml,plan1, 43000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Plus, 240mp.Pre` 10mild, ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,100mp. Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 1100 mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Stadion, 147mp.Pre` 1200 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Cactus,1000 mp ,toate utilit[`ile,pre` neg.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Centrul Vechi,60mp. Pre` 1300euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Ci\mea,3900mp,iaz. Pre`: 100000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia. Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp, deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp, deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp. Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 340 mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600mp,plan 2.Pre`

* Vând spa`iu comercial,zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N)

Deal , vila P+1, suprafata construita la sol 120mp,teren aferent 915mp ,finisaje superioare , acces * Vând cas[ ]n Str. utilitati edilitare .Pret Plopilor cu teren, 165.000Euro. modern[. Pre`: 125.000 Tel.529102, * Vând spa`iu de euro.Tel: 0752310403, productie,hal[+teren, 0729082022.(N) 0752310402.(46) 1960mp,zona * Vând cas[ ]n Str. Industrial[ .Pre` 140000 * Zona industriala vila Victoria cu teren. euro neg.Tel la rosu , cu 1270mp Pre`:71.000euro.Tel: 0729062022.(N) teren aferent .Pret : 0729082022.(N) 100.000 Euro/neg. Tel: * Vând spa`iu 529102, 0752310403, * Vând cas[ ,zona comercial ,200mp, 0752310402. (842v) C.DEAL,finisaje zona Ion Pilat .Pre` moderne,p+1,izola`ie 10mild .Tel * Zona industriala ,vila exterioar[,geam lemn 0729062022.(N) P+M la rosu , supraf. stratificat,195mp+500 construita la sol 90mp, * Vând spa`iu mp de teren.Pre` teren aferent 1100mp, comercial ,200mp, 70000euro.Tel termosistem la exterior, zona S[venilor.Pre` 650 0729062022.(N) CT, garaj si beci .Pret: euro/mp neg.Tel 76.000Euro/neg. Tel: * Vând cas[ ,zona 0729062022.(N) 529102, 0752310403, Ci\mea,teren 500mp, 0752310402. * Vând spa`iu casa 136mp,t,ct, ap[, comercial ,270mp, gaz,izola`ie exterioar[, * Zona Comunei zona Gar[.Pre` 1200 tabla lindab.Pre`: Corni, spatiu comercial euro/mp neg.Tel 92.000euro. Tel: si 6000 mp teren 0729062022.(N) 0729082022.(N) aferent .Pret ap[,canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000 euro. Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire 1100mp,centrul vechi, 80mp teren,cram[. Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând cas[,Str. Miori`a,1200mp teren,toate utilit[`ile. Pre` 900000ron.Tel 0729082022.(N)

* Vând cl[dire 315 mp,centrul vechi. Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând case si vile \i 500 m.p. teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 072908202.(N) * Vând cas[ 100mp, zona 0,cu teren 300 mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro,se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile.Pre` 90000 euro .Tel * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 0729062022.(N) 225mp.Pre` * Vând cas[ ]n 250000euro.Tel Boto\ani,zona central[ 0729062022.(N) cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel * Vând spa`iu comercial,zona Centru, 0729062022.(N) 200mp.Pre` 280000 * Vând cas[,zona euro.Tel C[t[m[r[\ti Deal, 0729062022.(N) P+E,500mp teren. Pre` * Vând hal[ 240mp ]n 50000euro.Tel Boto\ani,toate utilit[`ile. 0729062022.(N) Pre` 100000 euro.Tel * Vând cas[,zona 0729062022.(N) Bulevard(100m),P+E,c t,t,ap[,canalizare, * Vând cl[dire 600 foi\or,buc[t[rie de mp,zona 0, 600mp var[,fântân[,400mp teren.Pre` neg. Tel: construi`i,teren 0729062022.(N) 690mp.Pre` 320000 * Vând spa`iu euro neg.Tel comercial,zona Centru, 0729062022.(N) 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel * Vând cas[,zona 0729082022.(N) C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, ap[,canalizare,izola`ie * Vând cl[dire exterioar[.Pre` 33000 P+1,300mp si 4000 euro.Tel mp teren ]n Boto\ani 0729062022.(N) toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel * Vând cas[,zona 0729062022.(N) C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t,

* Vând teren intravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R) * Vând teren extravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R) * Vând garaj , zona Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie , din c[r[mid[, pre` 15.000 euro. Telefon 02315144500751966830/ 0748281959.(A) * Vând garaj , zona Prim[verii, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie , din BCA pe teren proprietate, pre` 45.000 lei. Telefon 02315144500751966830/ 0748281959.(R) * URGENT : 2case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Botosani .Pret: 50.000 Euro/neg..Se pot vinde si separat.Tel.:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Catamarasi

140.000Ron Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831)

comercial in zona Primaverii , pretabil reprezentanta firma ,cabinet medical etc;Pret 35.000Euro . Tel : 0752310402, 529102. * Vând spa`iu de productie , zona C[t[m[r[\ti Deal, 170 mp, 300mp teren aferent, pre` 180.000 Ron/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(720) * Vand spatiu comercial 60mp amenajat la parter de bloc ,in zona Bucovina ,pret 60,000Euro/neg . Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Vând spatiu comercial in incinta cladirii Romarta . Pret :80.000Euro/neg Tel: 529102,0752310403, 0752310402.

* Vand spatiu comercial prin destinatie ,in zona * Zona Comunei Corni centrala ,Su74 mp, casa locuibila si 800mp inclusiv dotari .Pret teren aferent .Pret 100.000Euro/neg. Tel: 80.000Ron/neg. Tel: 529102, 0752310403, 529102, 0752310403, 0752310402.(223) 0752310402. * Urgent casa si * Zona Comunei 400mp teren aferent Rachiti, casa locuibila ,in Botosani zona impreuna cu 1150mp centrala ,acces utilitati .Pret :110.000Ron edilitare Pret .Tel: 529102, 53.000Euro /neg. 0752310403, Tel:529102, 0752310402.(743) 0752310403, 0752310402. * Zona Costinesti Leorda casa cu * Zona Tatari casa 1000mp teren aferent . P+M la rosu si 500 Pret 35.000Ron /neg. mp teren aferent,acces Tel: 529102, utilitati edilitare.Pret 0752310403, 65.000Euro/neg. Tel: 0752310402.(265) 529102, 0752310403, 0752310402. * Vând vil[ P+1cu 283mp teren aferent , * Urgent casa locuibila ]n Boto\ani ,zona , suprafata construita la Victoriei , pre` 210.000 sol 100mp, anexe Euro/ neg. Tel: gospodaresti si 711mp 529102, 0752310403, teren aferent ,in 0752310402.(262) Botosani , zona * Vând cas[ ]n Vorona industriala ,acces utilitati edilitare Pret cu 2000mp teren 70.000 Euro/neg. aferent , pre` Tel:529102, 35.000Euo/neg. Tel: 0752310403, 529102, 0752310403, 0752310402. 0752310402.(677) * Zona Criste\ti,casa cu utilitati si 1800 mp teren aferent.Pre` 45.000 Ron/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(458) * Vând casa P+M in com. Stauceni cu 1000 mp teren aferent, pre` 65.000 Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) ; * Vând spa`iu comercial Dorohoi, 21 mp, G+F, pre` 20.000 Euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(1001) * Vand spatiu

* Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pret promovare 300.000 Euro/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinificatie compus din :parcela de teren in supr, de 6900mp , 15 cladiri anexe si o cladire industriala ,pretabile spatii depozitare cereale etc.Pret promovare: 275.000Euro/neg .Tel :0752310402 (104)

13

* Vand urgent ferma vegetala situata in zona limitrofa Botosani-Iasi .Supr.compacta de teren =120ha, si o cladire P+1,cu Supr. constr. =400mp.Tel: 0752310402.(105) * Vand 2650mp teren intravilan , zona Cismea ,front stradal 17m,acces toate utilitatile edilitare ,pret 46Euro/mp.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253) * Vand 5500mp teren intravilan , zona Cismea ,front stradal 80m,acces toate utilitatile edilitare ,pret 25Euro/mp neg., total sau parcele cel putin 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Vand 2.211mp teren intravilan ,in Comuna Rachiti , front stradal 28.40m,acces apa curenta iluminat electric ,drum pietruit.Pret 10Euro/mp ,neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan pl.II,acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253) * Vand 2 parcele de teren extravilane in Ipotesti de 1100mp, 3700 mp pret 4Euro/ mp neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402(135) * Zona Baisa ,3000mp, 21Euro/ neg.Tel:529102.075231 0402. 0752310403(178) * Zona Roma , 8700 mp teren intravilan , dechidere 24.56m. Pret 3.5Euro/mpneg. Tel: 529102. 0752310402. 0752310403. * Zona Hudum langa METAXA , 772mp teren intravilan , 13m front stradal . Pret 30Euro/mp neg.Tel: 529102.0752310402. 0752310403(284) * Zona Manastirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a cite 4500mp .Pret 6euro/mp neg.Tel:529102. 0752310402. 0752310403(243) * Zona Pod de Piatra 3750mp teren intravilan , acces toate utilitatile edilitare .Pret 20 Euro/ mp.Se accepta si schimb cu apartament plus diferenta . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Botosani 700mp teren si anexa


Publicitate 14

Joi, 9 aprilie 2009

construita in 2006 .Pret 35.000Euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare. Pret :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Vând/ ]nchiriez spatiu de productie si 3000 mp teren aferent cu toate utilita`ile. Pret 60.000 Euro neg. sau 600 Euro/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(595v) * Vând teren ]n zona Leb[da, 2.025 mp cu 35 Euro/mp \i la Ci\mea 2500 mp cu 30 Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(500)

18m,utilitati edilitare la 500m.Pret 1Euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni 7100mp teren intravilan , front stradal 20.25m ,pret 14Euro/mp , neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Baisa ,9800mp teren extravilan ,front stradal 25,5 mp.Pret 6,5 Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(308v) * Zona Agafton, 6600 mp, teren extravilan ,front stradal 42m.Pret pret 6Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133)

* Zona ALFALAND , 19.500 mp teren extravilan , plan 2, deschidere 101 m.Pret * Urgent zona Lebada 4600mp teren extravilan 30 Euro/mp. Tel: , 75m front stradal ,Pret 529102, 0752310403, 0752310402.(376v) 12Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, * Zona ALFALAND 0752310402. ,12.326mp, pl II , deschidere 45m.Pret:15 * Zona Tatari ,650mp Euro/mp neg.Tel: teren intravilan. Pret 8000Euro ;Tel: 529102, 529102, 0752310403, 0752310402.(258) 0752310403, 0752310402(92) * Zona Catamarasti Deal ,2000mp teren * Zona Tatari , 1400 intravilan .Pret pre` 15 mp, teren intravilan Euro/mp. neg. Tel: .Pret 20Euro/mp neg. 529102, 0752310403, Tel: 529102, 0752310402.(728v) 0752310403, 0752310402. * Vând 2000mp teren intravilan zona * Zona Tulbureni, C[t[m[r[\ti Deal, pl.II, 4500 mp teren pre` 13 Euro/mp. neg. intravilan .Pret 15Euro/mp negociabil. Tel:529102, 0752310403, Tel: 529102, 0752310402.(216) 0752310403, 0752310402.(100) * Vând 3,5 ha teren extravilan ]ntre * Zona Tulbureni, Bucecea \i Hu`ani, cu 6300mp teren intravilan.Pret,18Euro/ toate utilit[`ile, pre` 4 Euro/ mp. Tel: mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) 0752310402.(101) * Zona Tulbureni, 6500mp teren extravilan, front stradal 11m,acces utilitati edilitare ,curent electric , gaz metan , apa curenta .Pret 5Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 9500 mp teren extravilan , front stradal

* Vand 4700mp teren extravilan ,front stradal 22m cu 5Euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,6Euro/mp in Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (29) * Oferta .Vand urgent 2 loturi de teren intravilan a cate 2500mp cu front Editor: Claudia ~U~UMAN

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editorialist: Lucian ALECSA

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

stradal 35m in Cucorani .Pret 50.000Ron/lot/ neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Oraseni Vale 5000mp ,teren extravilan ,acces indirect la drum asfaltat (plan II),deschidere 20m ,pret 2Euro/mp,neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Vand 12.500mp ,teren extravilan la intrare in Stauceni, indirect la drum asfaltat (plan II),deschidere 20m ,pret 3Euro/mp,neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237) * Vand urgent in Braiesti, 1700mp teren intravilan ,front stradal 20m, acces utilitati edilitare, pret 22.000 Euro/neg. Tel: 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Zona Catamarasti Deal, extravilan,1500 mp, acces utilitati edilitare. Pret 15 Euro/ mp.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(384v) * Zona Catamarasti Deal, intravilan, 1954 mp acces utilitati edilitare ,front stradal 20 m.Pret 35Euro/mp neg. Se vinde si parcelat Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

* Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pretul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan ,construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere apartament cu 3 camere, decomandat, semimobilat, str. ]mp[rat Traian. Rela`ii la telefon: 0745.057.035.(1111-6) * }nchiriez spa`iu comercial,200 mp, CT,T,sistem de alarm[, ideal orice activitate,zona Pia`a Mare.Pre`:1000 euro/ luna sau spre vânzare. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* }nchiriez spa`iu comercial,amenajat,CT, * Zona Catamarasti T,52 mp,ideal Deal ,intravilan , 1113 birouri,cabinete sau alte mp ,acces utilitati activitati,zona edilitare ,front stradal Prim[verii,pre`:250 15.6m.Pret 25.000Euro euro/luna. Tel: .Tel:529102,07523104 0729063978, 02,075231040 0729124687, 0744634025.(T) * Vand urgent in Braiesti , 2000mp, * }nchiriez apartament 2 teren intravilan ,30m camere, Calea front stradal, utilitati Na`ional[, D, et 3, CT, :apa rece si iluminat mobilat \i utilat, 250 electric, acces direct la euro/lun[, 1lun[ avans, drum pietruit ,pret 1 lun[ garan`ie. Telefon: 20.000 Euro/neg.Tel: 0231.513362, 529102, 0752310402, 0752244233.(B) 0752310403 (41) * }nchiriez apartament 3 9 CUMP|R|RI camere, Grivi`a, D, parter, CT, par`ial mobilat \i utilat, 200 euro/ * Cump[r teren lun[, 1 lun[ garan`ie. agricol. Tel. Telefon: 0231.513362, 0729062022 sau 0729082022.(N) 0752244233.(B) Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Cornel |TEFAN Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

* }nchiriez apartament 2 camere, zona Pia`a mare, et 4, CT, mobilat \i utilat, curat, 230 euro/lun[, 1 lun[ avans, 1 lun[ garan`ie.Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Închiriez apartament 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, nemobilat, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830, 0748281959.(R)

* Închiriez apartament la cas[ + loc de parcare ma\in[, complet mobilat, internet, cablu TV, pre` 250 euro/lun[, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, * Inchiriez spatii comer- 0751966830, ciale in zone centrale 0748281959.(R) ,(Unirii, Onicescu, C. * Închiriez apartament 2 Nationala,zona Mall). camere, zona S[venilor, Tel. 0741497829.(A) Dimitrie Negreanu, Col. * Inchiriez apartament 3 Tomoroveanu \i camere,zona Stadion, Prim[verii, pre` 130mobilat, CT, Pret 200 150-200 euro/lun[. euro/luna. Tel Telefon:0231514440, 0741497829.(A) 0231514450, 0751966830, * Inchiriez garsoniera ,28mp,confort 1,mobila- 0748281959.(R) ta,zona Tudor * Ofer spre ]nchiriere 2 Vladimirescu Pret spatii de depozitare a 150euro. Plata 3 luni cate 100mp acces tir si anticipat. Tel. rampa de descarcare 0741497829.(A) .Pret 2.5 Euro/mp/ luna. Tel:529102, * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 80 mp, 0752310403, 0752310402.(663) zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre inchiriere restaurant in Botosani , * Ofer spre ]nchiriere pret 6000Euro/luna , spa`iu comercial 300 neg, Tel:529102 ; mp,Calea Na`ional[. 0752310403, Tel: 0729062022.(N) 0752310402(686) * Ofer spre ]nchiriere * Ofer spre inchiriere spa`iu comercial 120 100mp spatiu comercial mp,zona Util.Tel: ,parter de bloc in 0729062022.(N) Botosani, zona centrala * Ofer spre ]nchiriere Pret 500Euro/ luna spa`iu comercial 240 ,pretabil cabinet medimp, zona Plus, 10e/mp. capl ,frizerie, birou etc. Tel: 0729062022.(N) Tel: 529102, 0752310403, * Ofer spre ]nchiriere 0752310402. hal[ 5000mp+curte betonat[ 10000mp, toate * Ofer spre inchiriere utilit[`ile,zona ,ap cu 4C,zona ultracenIndustrial[,pre` neg.Tel trala ,Et.III ,nemobilat 0729082022.(N) ,CT . Pret 250Euro/luna , neg .Tel: 529102, * Închiriez garsonier[. 0752310403, Telefon: 0231514450, 0752310402. 0231514440, 0751966830, * Ofer spre inchiriere 0748281959.(R) 3camere , baie si * Închiriez apartament 2 bucatarie , acces separat camere, zona Bucovina, la casa in zona linistita D, et. 3, s. 77 mp, CT, ,curte . Pret :250 Euro/luna . Plata T, g+f, complet mobilat, utilat, pre` 250 anticipata 3luni . Tel: 529102, 0752310403, euro/lun[. Telefon: 0752310402. 0231514450, 0231514440, * Ofer spre inchiriere 0751966830, spatiu pentru sediu de birouri ,85mp,acces 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, Bucovina, parter ]nalt, CT, nemobilat, 300 euro/lun[, avans 3 luni. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

stradal , parcare in curte.Pret 1500lei/ luna . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru inchiriere garsoniere , apartamente ,case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând AUDI A4 AVANT 1,9 TDI, iunie 2003; ABS; ESP 6 AIRBAG; set cauciucuri iarn[-var[. Telefon: 0740.063.373.(1096-3) * Vând tractor U.650. M+plug, bun[ func`ionare, 9500-11000 RON. Telefon: 0751.803.814. (1097-21) * Vând Bus-mixt Ford Tranzit 6 locuri 2001, camionet[ Ford Tranzit 2004, Fiat Doblo Cargo 2001. Rela`ii telefon: 0751.179.926; 0744.572.461.(1107-2) * Vând Cielo gri metalizat, pre` negociabil, stare foarte bun[ de func`ionare. Telefon: 0746.215.833.(1109-4)

V+NZ|RI * Vand scaun stomatologic in buna stare de functionare. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R) * Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

PREST|RI SERVICII * BIROU DE CREDITE * Acord[m credite \i persoanelor cu venituri modeste; * Credite nevoi personale, imobiliare, ipotecare; * Credite pentru cump[rarea de locuin`e; * Credite auto, refinan`[ri; Telefon: 0231/514.450; 0751966830; 0748281959.(A)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Joi, 9 aprilie 2009

Fiul Manuelei H[r[bor sufer[ de autism A jucat cele mai bune roluri ]n lung-metrajele „P[dureanca” \i „Veronica” \i este considerat[ de anumi`i critici de film drept cea mai frumoas[ actri`[ a cinematografiei noastre. ]n spatele chipului ei superb, Manuela H[r[bor (foto) ascunde o poveste tragic[ de via`[. Interpreta rolului so`iei lui Amza Trifan din serialul „Fetele Marinarului” de pe Antena 1 a ]mplinit 41 de ani pe data de 2 aprilie, se consider[ o persoan[ normal[, nicidecum o vedet[. A avut o copil[rie fericit[, o mam[ iubitoare \i un tat[

care a ajutat-o s[ p[trund[ ]n lumea filmului. La doar patru ani, a debutat ]n „Veronica”. }ntre 1995 \i 2001, a locuit ]n Statele Unite, ]n New York. Acolo s-a m[ritat cu un american pe nume Soli Shaltiel, de care avea ]ns[ s[ divor`eze. Acum, singurul b[rbat din via`a Manuelei este Andrei, fiul ei ]n vârst[ de 18 ani. B[iatul ei sufer[ de autism, motiv pentru care artista este implicat[ de ceva vreme ]ntr-o campanie social[, numit[ „}mpreun[ ]nvingem autismul”. „

Miron Cozma se ]nsoar[

Raluca Turcan \i Emil S[ndoi vin la "Dansez pentru tine"

Prezent ieri la Pite\ti, fostul lider al minerilor din Valea Jiului a declarat, ]n exclusivitate pentru informatia.ro, c[ renun`[ la burl[cie. }n vârst[ de 55 de ani, pensionat de circa un an, Miron Cozma se va logodi pe 2 Mai, la M[n[stirea Ca\in din Bucure\ti. Aleasa inimii sale se nume\te Monica Ionescu, are 40 de ani, este divor`at[ \i are o feti`[ de 10 ani. Ea este de meserie avocat \i lucreaz[ ]n cadrul unei case de avocatur[ din Bucure\ti. Cei doi sunt ]mpreun[ din luna decembrie, când ea a fost desemnat[ de firm[ s[ se ocupe de clientul Miron Cozma. Ulterior, au f[cut revelionul ]mpreun[, iar de atunci sunt de nedesp[r`it. Nunta va avea loc anul viitor. Viitoarea doamn[ Cozma are numai cuvinte de laud[ despre fostul ortac din Valea Jiului. "Este un b[rbat bun, blând \i m[ bucur c[ nu este gelos. Eu trebuie s[ recunosc c[ sunt pu`in. Nu se pricepe s[ g[teasc[ dar face cur[`enie \i se ocup[ \i de alte treburi ale casei". „

Parlamentarul Raluca Turcan \i antrenorul Emil S[ndoi vor dansa, mâine, la emisiunea "Dansez pentru tine", difuzat[ de Pro TV, de la ora 20.30, pentru dou[ cazuri umanitare, anun`[ Mediafax. Boto\[nean-

Nicoleta Luciu vrea s[-\i fac[ b[ie`elul hocheist milionar ]n America Nici nu a ]mplinit un an c[ mam[ lui are deja planuri mari pentru viitorul s[u. Este vorba despre Zsolt jr., bebelu\ul de doar 6 luni al Nicoletei Luciu. }ntr-un interviu pentru matinalul Profm, focoasa brunet[ a dezv[luit ce ]\i dore\te de la copilul s[u, atunci când va fi mare: "Vreau s[ plece ]n America, s[ joace ]ntr-o echip[ de hochei \i s[ câ\tige un milion de dolari pe lun[", a spus ea, potrivit unui comunicat Profm remis Ziare.com. Pân[ s[ ajung[ milionar ]n dolari, Zsolt Jr. are ]ns[ alte preocup[ri: ]i plac foarte mult c[r`ile colorate \i juc[riile Lego. "Am o prieten[, care are triple`i de un an \i 11 luni \i ne d[ juc[riile lor", a povestit Nicoleta. Dac[ la juc[rii a f[cut economie,

nu se poate spune acela\i lucru \i despre hainele micu`ului care cre\te ]ntr-o lun[ cât al`ii ]ntr-un an: "}i iau haine pentru 1 an jumate, doi ani, de\i are 6 luni. Cele pentru copii de un an i-au r[mas deja mici", a explicat ea. „

E Berbec Diminea`a resim`i`i o stare de confuzie care v[ poate face s[ ]ntârzia`i lucr[rile de serviciu. Nu provoca`i discu`ii aprinse cu \efii! Totul va reveni la normal \i ve`i recupera terenul pierdut.

G Gemeni

S[ndoi a acceptat s[ danseze vals ]mpreun[ cu fiica sa pentru a ajuta un mic fotbalist s[rac, care nu-\i poate permite s[ continue s[ joace fotbal din cauza greut[`ilor financiare ale bunicii care ]l cre\te. „

teaz[ The Daily Mail. Actorul a scris scenariul \i este \i regizor al noului s[u film. Chiar dac[ fostului "Rambo" ]i face pl[cere s[ se afle pe platourile de filmare \i chiar dac[ filmele "Rocky" au fost nominalizate la Oscar de zece ori, ultimele pelicule ale lui Stallone nu au atras critici favorabile. }n 2000, Stallone a primit chiar premiul pentru "Cel mai prost actor al secolului" la ceremoniile Razzie. „

Se anun`[ o zi ]nc[rcat[, a\a c[ v[ sf[tuim s[ v[ stabili`i clar lista de priorit[`i. Dup[-amiaza este posibil s[ v[ schimba`i programul \i s[ v[ ocupa`i de problemele partenerului de via`[. Sunte`i nevoit s[ cheltui`i o sum[ important[.

H Rac

V-a`i propus s[ ]ncepe`i o activitate nou[, dar sunte`i prea ner[bd[tor. Din cauza agita`iei, risca`i s[ pierde`i timp pre`ios. Concentra`i-v[ asupra problemelor urgente! Ast[zi sunt favorizate rela`iile cu persoanele mai tinere.

M S\get\tor Nu este cazul s[ v[ ]ngrijora`i din cauza dificult[`ilor financiare de moment. V[ ajut[ o persoan[ mai ]n vârst[ din familie. Dup[amiaz[ este posibil s[ primi`i o veste proast[ de la o rud[ din alt[ localitate.

La serviciu, sunte`i predispus s[ face`i gre\eli din cauza c[rora acumula`i ]ntârzieri. V[ sf[tuim s[ nu v[ agita`i \i s[ accepta`i ajutorul colegilor. Ie\i`i ]n lume! Ave`i \anse s[ ]ntâlni`i persoane care v-ar putea ajuta mult ]n viitor.

Trece`i printr-o perioad[ dificil[, din cauza ne]n`elegerilor cu un partener de afaceri. Ca s[ dep[\i`i toate obstacolele, este indicat s[ ave`i r[bdare \i s[ nu fi`i impulsiv.

I Leu

O V\rs\tor

N Capricorn

S-ar putea s[ v[ confrunta`i cu Este posibil s[ ave`i un e\ec ]n probleme financiare. Dac[ sunte`i afaceri \i s[ fi`i dezam[git. V[ prea ]ncordat, risca`i s[ v[ com- sf[tuim s[ nu v[ ]ntrista`i, pentru c[ promite`i rela`iile sociale. Nu este o vor ap[rea \i alte oportunit[`i. S-ar zi bun[ pentru examene \i c[l[torii. putea s[ v[ lovi`i de mai multe obstacole, din cauza unor probleJ Fecioar\ Diminea`a s-ar putea s[ v[ lovi`i me de comunicare. de o serie ]ntreag[ de dificult[`i \i s[ ave`i impresia c[ munci`i degeaba. P Pe[ti S-ar putea ca un prieten de Cei din jur sunt dispu\i s[ v[ ajute. familie s[ v[ propun[ o colaborare. Partenerul de via`[ v[ sus`ine. S[ o accepta`i, chiar dac[ nu sunte`i prea ]ncântat de câ\tig. Consulta`iK Balan]\ Este posibil s[ renun`a`i o c[- v[ \i cu partenerul de via`[! Ar fi l[torie, din cauza s[n[t[`ii. Sunte`i bine s[ v[ odihni`i mai mult.

Bancul zilei FENOMENUL IONIZÃRII Joi, 9 aprilie

06.15 - 07.00 |tirile Tele'M (r) 07.00 - 09.00 Tele M'atinal (d), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista presei & Horoscop, Calendarul zilei 09.40 - 10.30 Boto\anii ]n direct! (r) 10.30 - 11.30 Lege \i Ordine (r) 11.30 - 13.00 Taverna lui Radu (r) 13.00 - 14.00 Videoclipuri 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (r) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 TIRIGONG (r) 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Hobby (d), emisiune realizat[ de Mihaela Macovei. O edi`ie dedicat[ colec`ionarilor.

predispus la mici probleme digestive, care se pot rezolva rapid, cu un regim adecvat. Se pare c[ rela`iile cu partenerul de via`[ sunt tensionate din cauza unei rude care ]ncearc[ s[ se bage ]ntre voi.

L Scorpion

S-ar putea s[ pleca`i ]ntr-o delega`ie ]n care pute`i avea mari satisfac`ii profesionale. Rela`iile cu colegii sunt excelente. Din punct de vedere financiar, nu ave`i nici o problem[.

Silvester Stallone, un pachet de mu\chi la 62 de ani Silvester Stallone (foto) demonstreaz[, la 62 de ani, c[ ]nc[ mai poate s[ ]\i ]ncordeze mu\chii. Starul a realizat singur cascadoriile la noul s[u film, "The Expendables", filmat ]n Brazilia. Starul din "Rambo" \i-a uimit colegii de platou cu pectoralii de fier \i cu abdomenul tonifiat, lucrat ani de zile la sal[ \i a ar[tat c[ nici nu ]i este fric[ de pu`in[ ac`iune, realizând singur cascadoriile pentru film, rela-

Horoscop

F Taur

ca Raluca Turcan va dansa vals al[turi de un dansator profesionist pentru a ajuta o feti`[ foarte talentat[, pe care neajunsurile financiare o vor `ine departe de competi`iile de dans. Antrenorul de fotbal Emil

15

18.00 - 18.45 |tirile Tele'M Boto\ani, Sport, Meteo (d) 18. 45 - 19.30 Jurnal de c[l[torie (r) 19.30 - 20.00 Teleshoping 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d)emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 22.00 Dialog cu edilii (d), emisiune realizat[ de M[d[lina B[ltoi. 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.30 - 00.00 Taverna lui Radu (d), emisiune de divertisment realizat[ de Cristian Cost[chel. 00.00 - 01.00 Videoclipuri 01.00 - 01.45 |tirile Tele'M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M'atinal (r) 04.15 - 05.15 Boto\anii ]n direct! (r)

Examen de fizic[ la poli`ie. Subiectul: Fenomenul ioniz[rii. La sfâr\itul examenului ]l ]ntreab[ unul din poli`i\ti pe colegul lui de banc[ din timpul examenului: - M[ tu ai \tiut? - Perfect! - r[spunde acesta. - S[-`i dea Dumnezeu s[n[tate zice primul, ]nseamn[ c[ am \tiut

\i eu, pentru c[ am copiat cuvânt cu cuvânt de la tine. Enervat \i ]ngrijorat, poli`istul care \tiuse ]i spune celuilalt: - Idiotule, cum ai putut face una ca asta, acum o s[ ne prind[ \i o s[ ne pice pe amândoi!! - Fii serios, ]i r[spunde cel care copiase, n-o s[ se prind[ nimeni pentru c[ am mai \i schimbat \i eu pe ici pe colo. De exemplu, unde tu ai pus Ion, eu am pus Gheorghe!

O RE~ET{ PE ZI PUI CU BROCCOLI LA CUPTOR Ingrediente: 4 buc[`i piept de pui dezosat, f[r[ piele, 445 g broccoli, 1 conserv[ sup[ crem[ de ciuperci condensat[, 1 lingur[ maionez[, 115 g brânz[ ceddar ras[, amestec de condimente. Mod de preparare: Pre]nc[lzi`i cuptorul la 175 g Celsius. Fierbe`i puiul bine \i t[ia`i-l ]n buc[`ele mici. }ntre timp, g[ti`i broccoli la abur pân[ se ]nmoaie. }ntr-un bol mic amesteca`i supa \i maioneza. }ntr-o tav[ a\eza`i puiul, broccoli,

deasupra turna`i amestecul de sup[ cu maionez[ \i brânz[. Pres[ra`i deasupra amestecul de condimente/ierburi \i `ine`i la cuptor 30 - 35 minute.


CMYK

Eveniment 16

Joi, 9 aprilie 2009

Disponibiliz[rile Tân[r spânzurat dup[ o ceart[ cu anun`ate ]n prietena ]nv[`[mânt ]ncing spiritele

UTILE

Dasc[lii boto\[neni nu sunt de acord cu disponibiliz[rile de personal \i ]nghe`area salariilor anun`ate de Ministerul Finan`elor. Reprezentan`ii Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI) consider[ c[ totul este o manipulare a opiniei publice \i a membrilor de sindicat din ]nv[`[mânt. Liviu Axinte, liderul LSI, a men`ionat c[ ceea ce s-a ]ntâmplat nu a mai reprezentat o negociere dintre Minister \i sindicat. }n modul ]n care au fost prezentate alternativele (ori ]nghe`area salariile ori excluderea din ]nv[`[mânt a unor angaja`i), a\a zisele negocieri au fost sortite e\ecului de la ]nceput. „Acestea nu se pot numi negocieri ci ]ntâlniri ]n cadrul c[rora Ministerul de Finan`e transmite sindicatelor hot[râri deja luate \i suntem pu\i ]n fa`a faptului ]mplinit \i nu mai avem ce s[ spunem dac[ suntem sau nu de acord. Este clar c[ nu putem fi de acord cu disponibilizarea oamenilor \i nici cu ]nghe`area salariilor, ]n condi`iile ]n care pre`urile au explodat la majoritatea produselor”, a declarat Liviu Axinte. }n acela\i timp, liderul sindical a men`ionat c[ propunerea Ministerului de Finan`e nu este ]mp[rt[\it[ nici de Ecaterina Andronescu, ministrul

4,1827 lei

Educa`iei, care are o pozi`ie similar[ cu cea a sindicatelor. „Ar trebui stabilite orele \i disciplinele la care se renun`[, cine este \i care sunt criteriile disponibiliz[rilor. Cred c[ aceast[ afluen`[ de informa`ii legate de eventualele ]nghe`[ri, mic\or[ri salariale sau disponibiliz[ri constituie de fapt o form[ de manipulare, dorinduse ]n fapt abaterea aten`iei de la solicit[rile noastre salariale care le aveam pân[ acum \i s[ ne declar[m mul`umi`i cu ce aveam pân[ acum, s[ nu mai cerem m[riri salariale”, a spus liderul LSI. Calea justi`iei va fi continuat[ de cadrele didactice

3,1640 lei

pentru cre\terile salariale la care se adaug[ \i referendumul ]n rândul membrilor de sindicat, trimis ]nainte de aceste noi m[suri prezentate de Ministerul Finan`elor. „Nu \tiu dac[ nu ar trebui reluat acest referendum dup[ ultimele propuneri, s[ vedem care este starea oamenilor. Posibilitatea de a fi disponibilizat ]l va face pe om s[ r[spund[ altfel la ]ntreb[rile din chestionar”, a spus liderul LSI. Rezultatele de actualul referendum trimis ]n \coli cu privire la mi\c[rile de protest pe care membrii sindicali le doresc vor fi prezentate ]n cursul s[pt[mânii viitoare. (Petronela Rotariu)

Ciprian A., un tân[r ]n vârst[ de 20 de ani, din Boto\ani, a ales s[ ]ncheie socotelile cu via`a ]ntr-un mod dramatic, spânzurându-se ]ntr-un co\ de evacuare a fumului dintr-un punct termic dezafectat. Pentru c[ locuia ]n zon[, cu gându-l de a-\i pune cap[t zilelor, s-a dus la centrala termic[ de pe Aleea Liceului, ]n apropierea Centrului de plasament Elena Doamna. Profitând de faptul c[ centrala termic[ nu mai este func`ional[, ]n jurul orei 14.30, Ciprian A. a intrat prin unul din pere`ii co\ului ]n care era o sp[rtur[ \i s-a urcat pe scara interioar[ pân[ la o ]n[l`ime de aproximativ cinci metri. Acolo, tân[rul a legat o frânghie \i \i-a pus cap[t zilelor. Descoperirea ]nfior[toare a f[cut-o un copil care se juca ]n apropiere. Când l-a v[zut pe b[rbat atârnând f[r[ suflare a ]nceput s[ `ipe, alertându-i pe cei din jur. La fa`a locului a ajuns un echipaj de poli`ie \i o ambulan`[, fiind ]ns[ nevoie \i de ajutorul unui echipaj de descarcerare al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ pentru a da jos trupul atârnând ]n \treang. "Am fost solicita`i prin serviciul 112 \i am g[sit la fa`a locului un b[rbat spânzurat, ]n vârst[ de 20 de ani. Din p[cate nu s-a mai putut face nimic pentru acesta, decesul survenind, cel mai probabil, prin \trangulare. Urmeaz[ ca medicii legi\ti s[ precizeze ]ns[ cu exactitate cauzele dece-

Ziua: 210C

Noaptea: 80C

sului", a declarat Bogdan Ursu, medic ]n cadrul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ Boto\ani. Conform declara`iilor vecinilor, gestul lui Ciprian A. vine ]n urma unei discu`ii ]n contradictoriu cu concubina sa, miercuri diminea`[. "El era cam gelos din fire. Azi l-am v[zut pe la amiaz[. Era sup[rat,

ab[tut, dar nu a spus ce are, c[ nu prea vorbe\te cu cei din jur", a spus Leonte Axinte, vecinul sinuciga\ului. La fa`a locului a venit \i o echip[ de criminali\ti din cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani, care au deschis o anchet[ ]n privin`a ]mprejur[rilor ]n care Ciprian a murit. (D[nu` R.)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 9 J Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Post) 10 V Sf. Mc. Terentie, Pompie, African \i Maxim; Sf. Mc. Dima (Post)

Evenimentul de Botosani nr.1303  
Evenimentul de Botosani nr.1303  

Ziarul orasului tau!

Advertisement