Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 81 (1302) • Miercuri, 8 aprilie 2009 • 16 pagini

Impozitul forfetar amenin`[ cu distrugerea sute de firme boto\[nene

Varianta de impozit forfetar prin care agen`ii economici vor fi obliga`i s[ pl[teasc[ anual 6.500 de lei statului, chiar dac[ au pierderi, va duce la ]nchiderea câtorva sute de firme din Boto\ani. Contabilii boto\[neni consider[ c[ efectele pe plan

local ale acestui tip de impozit vor fi de decimare a afacerilor \i de diminuare, ]n cele din urm[, a consumului, cu toate c[ guvernan`ii se bat cu pumnii ]n piept c[ vor relansarea acestui sector.

Pagina 5

Ceart[ de la biseric[, ]n Postul Pa\telui Pagina 4

Directori de spitale ]n pragul destituirii Doi dintre cei mai longevivi directori de spitale din Boto\ani sunt pe punctul de a fi destitui`i din func`ie \i asta din cauza rezultatelor nesatisf[c[toare ob`inute la evaluare. De\i au f[cut contesta`ie la Ministerul S[n[t[`ii, ieri au primit r[spuns c[ nu li s-a modificat calificativul „nesatisf[c[tor”, ob`inut la evaluare. Este vorba de directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie \i directorul Spitalului de Psihiatrie. }n aceea\i situa`ie se afl[ \i managerul Spitalului din Podriga. }n schimb, directorii de la Spitalul Jude`ean, Spitalul Municipal din Dorohoi, Spitalul din Tru\e\ti \i cel al Spitalului de Recuperare au primit ]n urma contesta`iilor calificativul „foarte bine”.

Pagina 4

Un „alcoolist” l[sat f[r[ licen`[ \i trei amenda`i cu câte 100.000 de lei 4 aprilie 2009

Vame\ii au revocat autoriza`ia de antrepozit fiscal pentru o firm[ boto\[nean[ din domeniul producerii de alcool, pe numele administratorului societ[`ii fiind depus[ \i plângere penal[.

Pagina 16


Eveniment 2

Miercuri, 8 aprilie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Balet verbal ]n jurul cozii S-a ajuns ca-n România s[ se vorbeasc[ vrute \i nevrute, doar de dragul de a ne afla ]n vorb[ \i nu spre a decripta anumite scene deasupra c[rora plute\te ambiguitatea sau spre a face lumin[ asupra unor aspecte de interes na`ional. Sunt baletate tot felul de vorbe goale, care din care mai pompoase, ]n jurul cozii adev[rului, f[r[ a pune degetul pe ran[. Uneori e\ti tentat s[ crezi c[ suntem un popor de anali\ti f[r[ voca`ia palp[rii realit[`ii, suntem simpli consumatori de fantezii bolnave, lipsi`i de cel mai elementar sim` al veridicului. Iau cazul lui Gigi Becali. Dup[ ce fiecare româna\ ]n adâncul lui l-a condamnat pe oier pentru toate abuzurile sale, acum ]l comp[time\te, ]i plânge de mil[. Ce mai, ]l victimizeaz[! }ntr-adev[r, Gigi Becali e o victim[ a prietenilor s[i \i mai ales a felului s[u dea fi \i de a ]n`elege via`a. De când \i-a luat ]n serios rolul de persoan[ public[ n-a mai avut nici un control asupra propriilor manifest[ri, i-a lipsit ]n totalitate sim`ul m[surii. Atât pe plan sportiv, politic cât \i-n afaceri, a fost convins c[ totul i se cuvine \i c[ banul reflect[ adev[rul. Numai sub spectrul unei asemenea gândiri bolnave a ]ncercat s[-l arvuneasc[ \i pe Dumnezeu. Mai mare blasfemie ca aceasta nu cred s[ fi existat la o persoan[ public[ ]n ultimii ani, parc[ ie\irile lui Corneliu Vadim Tudor erau ceva mai edulcorate. Am aflat de la câ`iva medici c[ acestea ar fi semnele unui sindrom paranoic. }nclin s[ le dau dreptate. Nici pe t[râm sportiv n-a fost mai echilibrat, s-a purtat cu juc[torii celui mai galonat club de fotbal din `ar[ precum cu ni\te slugi, i-a batjocorit ori de câte ori a avut ocazia. Clanul Becali a constituit cancerul fotbalului românesc postdecembrist. }n politic[ la fel, a fost pus doar pe jigniri. Actele lui de caritate ascundeau ]n spate câte un interes meschin, e de ajuns s[ amintim despre banii „dona`i” unor comunit[`i \i gestul lui de a-i cere ]napoi dup[ pierderea alegerilor. Pân[ acum câteva zile Gigi Becali era convins c[ este cel mai tare din parcare, c[-n aceast[ `ar[ nu i se poate ]ntâmpla nimic, orice ilegalitate ar comite. Nu m[ mir[ faptul c-a fost re`inut, odat[ \i-odat[ tot trebuia s[ i se ]nfunde, m[ mir[ ]ns[ reac`ia societ[`ii noastre, acum toat[ lumea ]l consider[ un prunc nevinovat. Cu un astfel de mod de-a privi adev[rul vom baleta la nesfâr\it ]n jurul cozii pân[ vom ame`i.

G[sit de soacr[ ]n \treang Un b[rbat ]n vârst[ de 44 de ani, din satul E\anca, ora\ul Darabani, a fost g[sit f[r[ suflare de c[tre soacra sa. B[rbatul atârna ]n \treang, femeia g[sindu-l mort, ieri la amiaz[. Evenimentul a avut loc pe nea\teptate, familia lui Costic[ T. ne\tiind c[ acesta avea astfel de gânduri, c[ avea probleme care ]l apas[. Când a prins un moment ]n care era singur, b[rbatul s-a dus la un copac din spatele gr[dinii casei sale \i s-a spânzurat. Când l-a descoperit f[r[ suflare, soacra sa i-a alertat pe membrii familiei, care au sunat dup[ o ambulan`[, ]ns[ cadrele medicale nu au mai avut ce face decât s[ constate decesul b[rbatului. Poli`i\tii au deschis o anchet[ ]n acest caz. „}n jurul orei 12.30, prin 112 am fost sesiza`i c[ T. Costic[ , ]n vârst[ de 44 de ani, a fost g[sit spânzurat ]n spatele locuin`ei

sale, soacra sa fiind cea care l-a descoperit. La examinarea extern[ a cadavrului nu s-au pus ]n eviden`[ urme de violen`[. Era c[s[torit, ]n urma primelor verific[ri efectuate nu

telefonul sub pretextul c[ trebuie s[ trimit[ mesaj, dar, ]n loc s[-l returneze proprietarului, cei doi }n pragul Sfintelor Pa\ti, unii au p[r[sit barul.„ boto\[neni apeleaz[ la metode neortodoxe pentru a se COPII aproviziona. Luni, dou[ cazuri ACCIDENTA~I de furturi au fost semnalate Doi minori care au trecut ]n poli`i\tilor prin 112. }n primul caz, angaja`ii unui supermarket fug[ strada, pe loc nepermis \i din Boto\ani au surprins \i f[r[ s[ se asigure au fost re`inut un tân[r care a sustras accidenta`i u\or luni. Primul mai multe produse alimentare de accident s-a produs ]n jurul orei pe rafturi, pe care nu le-a 12.15, pe strada Octav Onicescu prezentat la cas[. Poli`i\tii l-au \i a fost implicat un minor de identificat pe Marian B., de 31 nou[ ani, care a fost lovit de de ani, c[ruia i-au ]ntocmit dosar autoturismul la volanul c[ruia se penal pentru furt calificat. }n cel afla Eugen S., de 31 de ani, de-al doilea caz, Ovidiu A., de Boto\ani, posesor al permisului 28 de ani, din localitatea de conducere categoria B din Coste\ti, comuna R[chi`i, a anul 1997. Mai târziu, la ora solicitat ajutorul poli`i\tilor 18.00, o feti`[ de \apte ani a pentru recuperarea telefonului f[cut aceea\i gre\eal[, de a trece care i-a fost „confiscat” de doi strada Drept[`ii din municipiu, cons[teni ]n timp ce se afla ]ntr- prin loc nepermis, ]n fug[, un bar din localitate. Marius R., moment ]n care a fost surprins[ de 21 de ani \i C[t[lin A., de 24 \i accidentat[ de Ionu` N., de 26 de ani i-au cerut b[rbatului de ani, din Boto\ani, posesor al

avem suspiciuni cu privire la cauza mor`ii” a precizat comisar Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D.R.)

Anchet[ la Sanatoriul Podriga, dup[ moartea unei paciente Moartea unei paciente a Sanatoriului de Neuropsihiatrie de la Podriga, de la ]nceputul lunii martie, a determinat autorit[`ile s[ declan\eze o anchet[ ]n acest caz, cercet[rile fiind efectuate de c[tre un procuror al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. Decesul unei paciente a Sanatoriului de la Podriga, Angela Popoi, ]n vârst[ de 57 de ani, a ridicat mai multe semne de ]ntrebare, pentru c[ poli`i\tii sesiza`i atunci au aflat c[ femeia nu ar

fi primit ]ngrijirile medicale necesare dup[ suferirea unui traumatism. Specificul Sanatoriului de la Podriga a ]ngreunat \i mai mult ancheta, pentru c[ aceast[ unitate medical[ este una ]n care sunt adu\i pacien`ii cronici care sufer[ de afec`iuni psihice, supravegherea acestui tip de bolnavi fiind foarte dificil[. }n timpul anchetei s-a stabilit c[ femeia a fost victima unei agresiuni ]n data de 24 februarie, când a fost ]mpins[ pe sc[ri de un alt pacient. Atunci

Infrac`ional... pe scurt HO`II NU ~IN CONT DE POST

s-au putut stabili motivele care au stat la baza sinuciderii. Fiind vorba de o moarte violent[ am solicitat efectuarea necropsiei s[ vedem cauzele mor`ii. Pân[ ]n prezent nu

permisului de conducere categoriile B \i D din anul 2005. Ambii copii au fost interna`i la Spitalul de Pediatrie Boto\ani pentru investiga`ii de specialitate. Din fericire, nu au suferit leziuni grave. „

DE LA BAR PE PATUL DE SPITAL De la un pahar de b[utur[ pornesc de obicei scandalurile ]n mediul rural. Mai cu seam[, ]n baruri, unde de la o discu`ie controversat[, consumatorii de b[uturi alcoolice devin agresivi, apelând la pumni pentru a se face ]n`ele\i. Dumitru J., de 26 de ani, din ora\ul S[veni, a ajuns la spital cu poli-traumatisme, dup[ ce a fost lovit cu pumnii de Mihai S., de 56 de ani \i fiii acestuia, Mih[i`[ S., de 26 de ani, \i Costel S., de 32 de ani, ]n timp ce se afla la un bar din localitatea Bodeasa. Victima nu a formulat plângere ]mpotriva

agresorilor, iar „cauza va fi solu`ionat[ procedural ]n func`ie de num[rul de zile de ]ngrijiri medicale necesare pentru vindecarea leziunilor”, dup[ cum precizeaz[ reprezentan`ii Poli`iei. Lucian L., de 19 de ani, din comuna Corni a fost internat pe sec`ia Oftalmologie a Spitalului Jude`ean, prezentând o contuzie de glob ocular, produs[ prin agresiune. Astfel, ]n urma cercet[rilor efectuate, s-a stabilit c[ tân[rul s-a aflat ]n noaptea de duminic[ spre luni ]ntr-un bar din localitatea Corni, unde a consumat b[uturi alcoolice cu Adrian C., gestionarul localului. Cearta a pornit de la faptul c[ victima ]i datora o sum[ de bani gestionarului, care n-a mai stat pe gânduri \i l-a lovit cu piciorul ]n zona ochiului. A doua zi, ]n jurul orei 13.00, Lucian L., s-a prezentat la spital pentru a-i fi acordate ]ngrijiri medicale. „

Angela Popoi a suferit o fractur[ de femur. Neprimind ]ngrijiri medicale, pacienta a decedat ]n data de 5 martie. Abia dup[ moartea femeii s-a stabilit c[ aceasta suferise fractura. Pentru c[ fractura nu a fost observat[ la timp, atât procurorii cât \i autorit[`ile sanitare au declan\at o anchet[ pentru a se stabili toate aspectele care au dus la decesul femeii. „}nc[ nu a fost primit raportul autopsiei, dar expertizarea psihiatric[ a celui

care a ]mpins femeia a fost efectuat[, fiind stabilit c[ nu are discern[mânt. Astfel, ]n func`ie de rezultatul anchetei \i de o eventual[ ]ncadrarea a faptei se va stabili dac[ va trebui internat ]ntr-o unitate de specialitate sau nu. }n privin`a tragerii la r[spunderii a vreunui angajat al unit[`ii nu putem face referire, pentru c[ acest lucru `ine de cursul anchetei”, a declarat Aurel Simion, purt[torul de cuvânt al Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. (D.R.)

Fostul poli`ist din Brehuie\ti, ucis de b[utur[ }n urma efectu[rii necropsiei, medicii legi\ti au stabilit c[ Gheorghe Pintilie, ]n vârst[ de 59 de ani, din satul Brehuie\ti, comuna Vl[deni a murit ]n urma unei afec`iuni cronice, cauza decesului fiind stabilit[ ca fiind o pancreatit[ hemoragic[. Ini`ial, s-a crezut c[ a fost ucis ]n b[taie luni dup[ amiaz[ de c[tre un nepot de-al s[u, Adrian Pintilie ]n vârst[ de 33 de ani. Ce i-a determinat pe membrii familie s[ cread[ a\a ceva a fost faptul c[ tân[rul obi\nuia s[-l bat[ pe unchiul s[u, cât \i pe so`ia acestuia. Chiar \i vecinii au confirmat c[ Gheorghe Pintilie, un fost poli`ist, avea o via`[ dezordonat[, \i c[ obi\nuia \i el s[ bea, dar \i c[ era b[tut adeseori de nepotul s[u. Luni sear[, pe fondul unei ne]n`elegeri Adrian Pintilie a ]nceput din nou s[ se certe cu

unchiul s[u. Se pare c[ l-a \i lovit. ]ns[ Gheorghe Pintilie nu s-a mai ridicat de jos, dându-\i duhul la col`ul casei sale. So`ia celui ucis era la câ`iva pa\i ]n momentul când Gheorghe Pintilie a fost lovit. }ns[ a spus c[ l-a v[zut pe so`ul s[u doar c[zând la p[mânt, ne\tiind ce s-a petrecut ]ntre el \i nepot. La fa`a locului, pe lâng[ poli`i\ti din Vl[deni, s-a deplasat \i o echip[ de criminali\ti din cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean, fiind deschis[ o anchet[ ]n privin`a condi`iilor ]n care Gheorghe Pintilie \i-a pierdut via`a. A doua zi, cu ocazia efectu[rii necropsiei, medicii au stabilit c[ nu agresiunea a fost cea care i-a curmat via`a lui Pintilie, ci faptul c[ a consumat alcool ]n mod exagerat, de-a lungul vremii. (D.R.)


Eveniment Miercuri, 8 aprilie 2009

Rodica Hu`uleac pune la cale restructurarea sistemului de s[n[tate boto\[nean „Nu este normal ca ]ntr-un jude` ]ntreg, noaptea s[ nu ai asisten`[ medical[ calificat[ la urgen`[, s[ nu ai medic care s[ mearg[ ]n jude` pentru urgen`e medicale care necesit[ medic. Nu este normal ca Ambulan`a s[ fac[ doar transport sanitar \i s[ aglomereze unit[`ile de primire urgen`[ din jude`”, a declarat, ieri, la investirea ]n func`ia de pre\edinte al Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, medicul Rodica Hu`uleac. Rodica Hu`uleac a fost investit[, ieri, ]n func`ia de pre\edinte al Casei de Asigur[ri de S[n[tate Boto\ani. Aceasta a fost numit[ la \efia institu`iei de asigur[ri de s[n[tate pe un mandat de patru ani, cu o perioad[ de prob[ de 90 zile. Dup[ instalarea ]n func`ie, prefectul Cristian Roman a `inut s[ atrag[ aten`ia c[ au exis-

tat mai multe ]ncerc[ri e\uate, de preluare a acestui post de c[tre alte persoane, chiar \i ]n condi`iile unui sprijin politic puternic pe care l-a avut Rodica Hu`uleac. "Au fost ]ncerc[ri e\uate \i lamentabile ale unor persoane de a se coco`a la conducerea institu`iei. V[ asigur c[ \tiu foarte bine ce vorbesc. Vreau s[ amintesc c[ pe perioada celor doi ani, doi ani \i jum[tate, cât am lucrat ]mpreun[ cu doamna Hu`uleac, vizita unui ministru al S[n[t[`ii s-a l[sat cu aprecieri pozitive la

conducerea CJAS", a spus prefectul de Boto\ani. Noul \ef al CJAS a `inut s[ spun[, dup[ investirea ]n func`ie, c[ nu inten`ioneaz[ deocamdat[ s[ lucreze cu alt[ echip[ la conducerea institu`iei, ci cu cea de acum. „Deocamdat[ actualii directori vor r[mâne ]n cas[. Dup[ aceea, func`ie de ce hot[r[sc \i forma`iunile politice aflate la guvernare, vom vedea”, a afirmat noul director al CJAS. Rodica Hu`uleac consider[ c[ sistemul de s[n[tate, la nivelul jude`ului, va trebui re-

ANUN~ I.P.J. Boto\ani organizeaz[ concurs pentru ocuparea a 50 de func`ii de agent de poli`ie. Data limit[ de ]nscriere: 10.04.2009. Condi`iile \i rela`ii suplimentare se ob`in de la sediul I.P.J. Boto\ani, B-dul Mihai Eminescu nr.57 - S.M.R.U., telefon: 0231/507.114 sau la www.politiaromana.ro. • Recrutarea candida`ilor se va realiza ]n perioada 01-10.04.2009. • Dosarele complete vor fi depuse pân[ la data de 15.04.2009 cu excep`ia fi\ei medicale care va fi adus[ pân[ pe 17.04.2009. • Pân[ la data de 24.04.2009 se vor desf[\ura activit[`ile de testare psihologic[ a candida`ilor. Desf[\urarea concursului: }n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului nr.665/2008 \i a specificului atribu`iilor posturilor din cadrul structurilor de ordine \i siguran`[ public[, concursul se va desf[\ura ]n perioada 27.04-15.05.2009, la nivelul I.P.J. Boto\ani, \i va consta ]n sus`inerea, ]n ordine a urm[toarelor probe de concurs: • evaluarea performan`elor fizice; • test scris, pentru verificarea cuno\tin`elor necesare ]ndeplinirii atribu`iilor postului; • interviu structurat pe subiecte profesionale. Dosarul de concurs trebuie s[ con`in[ urm[toarele documente: • cerere de ]nscriere \i CV; • copii legalizate ale documentelor care atest[ nivelul \i specializarea studiilor impuse de cerin`ele postului; • copii ale actului de identitate, carnetului de munc[ \i dac[ este cazul livretului militar; • copii legalizate ale certificatului de na\tere ale candidatului, so`ului/so`iei \i fiec[rui copil, a certificatului de c[s[torie, precum \i ale hot[rârilor judec[tore\ti privind starea civil[; • autobiografia \i tabelul nominal cu rudele candidatului; • cazierul judiciar; • caracterizarea de la ultimul loc de munc[, respectiv din institu`ia de ]nv[`[mânt ]n cazul absolven`ilor ]n primul an de absolvire; • 3 fotografii tip buletin de identitate; • 2 fotografii color 9/12; • fi\[ medical[ tip de ]ncadrare ]n M.A.I.; • declara`ia de confirmare a cunoa\terii \i acceptarea condi`iilor de recrutare.

structurat atât cât `ine de atribu`iile casei de asigur[ri ]n colaborare cu Direc`ia de S[n[tate Public[. „Nu este normal ca ]ntr-un jude` ]ntreg noaptea s[ nu ai asisten`[ medical[ calificat[ la urgen`[, s[ nu ai medic care s[ mearg[ ]n jude` pentru urgen`e medicale care necesit[ medic. Nu este normal ca Ambulan`a s[ fac[ doar transport sanitar \i s[ aglomereze unit[`ile de primire urgen`[ din jude`. Este normal s[ existe centre de permanen`[ care s[ preia o parte din aceste activit[`i”, a precizat Rodica Hu`uleac. Aceasta sper[ ca, ajutat[ de reprezentantul Guvernului ]n teritoriu, s[ ]ncerce atragerea de cât mai multe fonduri ]n sistemul sanitar din jude`ul Boto\ani. Directorul CJAS a mai spus c[, ]ncepând de ast[zi, va trimite c[tre Casa Na`ional[ solicit[ri \i adrese pentru ca salaria`ii institu`iei s[ primeasc[ toate drepturile ce li se cuvin. Este vorba de al 13-lea salariu \i acordarea sporurilor restante câ\tigate ]n instan`[. Potrivit unor surse oficiale, postul de director al Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate a fost râvnit pân[ ]n ultim moment, prin presiuni repetate, de c[tre jurista institu`iei, Rodica Cociorv[, sus`inut[ de c[tre Liviu Câmpanu. (L.L.)

3

Val de reclama`ii la Inspectoratul |colar |efa Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) prime\te peti`ii pe band[ rulant[ de la instalare. Ada Macovei, inspectorul \colar general al I|J, a primit o serie de peti`ii prin care sunt semnalate diverse probleme ale educa`iei boto\[nene. Aceasta este de p[rere c[ nu este prima dat[ când reclama`iile vin val la sediul Inspectoratului, aceasta fiind o situa`ie obi\nuit[ la fiecare investire de inspector general. „Probabil fiecare dintre inspectorii \colari generali, la ]nceputul mandatelor lor s-au confruntat cu acelea\i probleme. Este vorba despre sesiz[rile, reclama`iile \i peti`iile care efectiv curg la registratura I|J \i mai sunt \i foarte multe audien`e pe care le acord. Acestea au trei teme principale”, a declarat Ada Macovei. Restrângerile de activitatea sunt \i ele vizate ]n reclama`ii, fiecare caz fiind specific fiec[rui cadru didactic. Ada Macovei consider[ c[ este de ]n`eles ca dup[ un anumit num[r de ani s[-`i schimbi locul de munc[, dar aceste cazuri vor fi rezolvate ]n \edin`[ public[. Nu lipsesc nici reclama`iile care privesc managementul defectuos al directorilor din ]nv[`[mântul preuniversitar. Acestea fac referire cu preponderen`[ la directorii unit[`ilor din mediul rural, fiind o tradi`ie de a se reclama unii

pe al`ii. Sunt peti`ii care sus`in lipsa activit[`ilor extra\colare \i ac`iunile de mas[ sportive sau educative, gen Daciada sau Cântarea României, de foste cadre didactice pensionare care ]\i doresc s[ fie implicate ]n activit[`i de acest gen. „Un alt aspect, poate unul din cele mai importante, se refer[ la comportamentul câtorva cadre didactice, cazuri absolut izolate dar cunoscute de absolut toat[ lumea. Comportamentul este total nepotrivit atât fa`[ de copii cât \i de p[rin`i, prin limbaj, prin forme de agresivitate \i de violen`[ verbal[ \i comportamental[ \i inclusiv câteva cazuri de cadre didactice sau personal auxiliar sau nedidactic cu probleme de s[n[tate \i aici includ \i problemele cauzate de consumul de alcool”, a ad[ugat inspectorul \colar general. Acesta sus`ine c[ inspectorii \colari, fiind implica`i pân[ la finalul anului \colar ]n activit[`i strict de specialitate, vor fi inclu\i \i ]n comisii de anchete \i de solu`ionare a peti`iilor. „Nu pot estima dac[ pân[ la sfâr\itul anului \colar vor fi solu`ionate favorabil sau nefavorabil toate aceste cazuri. }n orice caz se va r[spunde ]n termen oric[rui solicitant”, a spus Ada Macovei. (Petronela Rotariu)

Probleme trecute sub t[cere de cadrele didactice Cadrele didactice boto\[nene au avut ocazia s[ ]\i spun[ p[surile direct chiar ministrului Educa`iei, dar nu au profitat de aceast[ posibilitate. }n vizita sa de la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, Ecaterina Andronescu \i-a exprimat dorin`a de a afla problemele dasc[lilor din jude`, dar dialogul nu s-a ]nchegat. Nici la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”, nici la Grupul |colar Industrial de la Bucecea sau la Colegiul Na`ional „Regina Maria” din municipiul Dorohoi, din cadrele didactice prezente nici unul nu a deschis subiectul problemelor care ]i fr[mânt[. ”}n general dialogul se leag[ destul de greu pentru c[ eu umblu ]n foarte multe \coli. Percep`ia mea, \i poate de asta e bine s[ fim mai mult ]n teritoriu, este c[ e\ti privit ca un om care vine de departe, \i cu care nu \tiu cât de simplu e s[ ]mp[rt[\e\ti gânduri. Inten`ia mea declarat[ este s[

aflu de la profesori care sunt problemele lor, ca s[ plec cu ele ]n geant[ \i s[ \tiu la ce s[ m[ gândesc dup[ ce ajung acas[. Eu nu cred c[ nu au fost deschi\i, dar cred c[ exist[ ]ntotdeauna o re`inere atunci când conversezi cu o persoan[ str[in[ care vine a\a dintr-o dat[ \i cu foarte mare u\urin`[. Nu socotesc c[ profesorii nu au vrut s[ ]mi spun[ care le sunt problemele ci mai degrab[ aceast[ re`inere de a fi dintr-o dat[ foarte deschi\i dialogului”, declara, la sfâr\itul vizitei din urm[ cu câteva zile, ministrul Educa`iei. De\i cadrele didactice nu au g[sit momentul potrivit s[ ]i spun[ ministrului care le sunt problemele, Ecaterina Andronescu a aflat, prin intermediul presei, c[ al 13-lea salariu la Boto\ani nu a ajuns la to`i profesorii. „Cel de-al 13-lea salariu a fost acordat de Ministerul de Finan`e \i ca urmare nu ]n`eleg

de ce nu s-a dat. Noi am f[cut deschiderile la Ministerul de Finan`e \i din ceea ce \tiu eu precis este c[ au fost f[cute aloc[rile de bani pentru cel deal 13-lea salariu. |tiu c[ sunt multe prim[rii care au ele probleme financiare, dar resursele destinate premiului anual au fost acordate”, a men`ionat Ecaterina Andronescu. Cât prive\te majorarea salariilor cadrelor didactice, ministrul Educa`iei a men`ionat c[ legea se afl[ pe masa Camerei Deputa`ilor. „Sper[m ca forma final[ s[ o readucem la ceea ce a fost legea 221. Cât prive\te acordarea sporurile salariale, acestea nu au fost niciodat[ puse ]n discu`ie c[ nu se vor acorda. Primarii nu pot impune ca aceste pl[`i s[ nu aib[ loc, to`i trebuie s[ respect[m legea. Atâta vreme cât avem o lege care stabile\te aceste drepturi, trebuie s[ o respect[m”, a ad[ugat Ecaterina Andronescu. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment 4

Miercuri, 8 aprilie 2009

Directori de spitale, ]n pragul destituirii Doi dintre cei mai longevivi directori de spitale din Boto\ani sunt pe punctul de a fi destitui`i din func`ie \i asta datorit[ rezultatelor nesatisf[c[toare ob`inute la evaluare. Este vorba de directorii Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie, respectiv al Spitalului de Psihiatrie. Contesta`iile celor doi, privind rezultatele ob`inute ]n fa`a comisiei Direc`iei de S[n[tate Public[ la evaluarea managementului au fost respinse de comisia din cadrul Ministerului S[n[t[`ii. }n aceea\i situa`ie se afl[ \i managerul Spitalului din Podriga. }n schimb, directorii de la Spitalul Jude`ean, Spitalul Municipal din Dorohoi, Spitalul din Tru\e\ti \i cel al Spitalului de Recuperare au primit ]n urma contesta`iilor calificativul „foarte bine”.

Lovitur[ pentru doi dintre cei mai longevivi directori de spitale din jude`, ]n urma primirii rezultatelor la contesta`iile depuse dup[ evaluarea activit[`ii manageriale pe anul trecut. Medicul Ladislau Szente (foto dreapta), directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie \i Nicolae Vlad (foto st^nga), directorul Spitalului de Psihiatrie, au primit r[spuns de la Ministerul S[n[t[`ii c[ le-au fost respinse contesta`iile. Decizia reprezentan`ilor Ministerului S[n[t[`ii a surprins nepl[cut \i pe o parte dintre colegii celor doi manageri care spun c[ cei doi \i-au f[cut treaba mai bine decât mul`i al`i manageri care s-au perindat pe la conducerile spitalelor din jude`. Ieri, cei opt manageri de spitale, care au contestat rezultatele evalu[rilor ]n urm[ cu o s[pt[mân[, au primit individual r[spunsul din partea Ministerului S[n[t[`ii. Astfel, se pot bucura ]n continuare de func`ie, directorul Spitalului Jude`ean, directorul Spitalului de Recuperare, cel al Spitalului Municipal din Dorohoi \i cel al Spitalului din Tru\e\ti. Managerii Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie, cel al Spitalului Podriga, \i al Spitalului de Psihiatrie au ob`inut ]n urma

reevalu[rii calificativul nesatisf[c[tor, caz ]n care acestora le vor fi anulate contractele de management. Nu se \tie care este soarta directorului de la Spitalul din Guranda, care nu a putut fi contactat, fiind internat ]n spital. Directorul Maternit[`ii boto\[nene a declarat c[ majoritatea indicatorilor de performan`[ prev[zu`i ]n fi\ele de evaluare nu au avut o importan`[ deosebit[ ]n condi`iile ]n care ministerul nu a alocat bani pentru investi`ii.

„Atunci când ai un buget pe care ]l ai a\a cum a fost, nu po`i s[ ]ndepline\ti indicatorii de performan`[ dup[ cum ]`i dore\ti. Ace\tia au fost indicatori de chin, nu de performan`[. Am primit r[spuns de la minister c[ este respins[ contesta`ia. Eu oricum aveam inten`ia s[ p[r[sesc aceast[ func`ie, ]ns[ cei de la minister trebuiau s[ precizeze m[car care au fost motivele pentru care s-a respins contesta`ia, s[ precizeze cine va asigura

interimatul unit[`ii spitalice\ti”, a spus Ladislau Szente. Acesta a declarat c[ ]n cazul ]n care va constata c[ au existat „dedesubturi” pentru eliminarea lui de la \efia spitalului, atunci va contesta decizia ministerului. „Pân[ ce nu \tiu dac[ au fost unele dedesubturi nu pot s[ fac nimic. Dac[ va fi a\a, nu am inten`ia s[ las a\a de simplu lucrurile. Nu este corect[ atitudinea Ministerului S[n[t[`ii”, a mai spus managerul Spitalului de Obstetric[

\i Ginecologie. Ladislau Szente a depus contesta`ie dup[ ce la trei dintre indicatorii de performan`[ a ob`inut nesatisf[c[tor. Directorul Spitalului Jude`ean „Mavromati” a ob`inut calificativul nesatisf[c[tor doar la un singur indicator. }n urma contesta`iei, s-a constatat c[ acel indicator a fost transmis gre\it. Evaluarea directorilor de spitale a avut loc ]n urm[ cu o s[pt[mân[. O comisie din cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[, numit[ de Ministerul S[n[t[`ii, a evaluat activitatea pe anul trecut a zece manageri de spitale, din care o parte au contestat rezultatele evalu[rii. Este vorba de opt directori de spitale din cei zece evalua`i. Contesta`iile au fost duse de pre\edintele comisiei la Bucure\ti, la Comisia na`ional[ de evaluare. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ din Boto\ani nu au primit ]nc[, oficial, de la ministerul de resort, rezultatele contesta`iilor. „Dân\ii au contracte de management cu Ministerul S[n[t[`ii \i era normal s[ primeasc[ r[spunsul la contesta`ii, individual. Nou[, eventual, poate s[ ne aduc[ la cuno\tin`[ ministerul c[ s-au trimis rezultatele”, a spus dr. Ecaterina Chihaia, directorul DSP. (L.L.)

Ceart[ de la biseric[, ]n Postul Pa\telui }n Postul Mare, enoria\ii unui sat din jude` se ceart[ de câteva zile din cauza unui loca\ de cult. Este vorba despre credincio\ii din satul B[d[r[i, comuna Santa Mare, enoria\i care sau ]mp[r`it ]n dou[ tabere: unii vor d[râmarea bisericii, al`ii refuz[ cu ]nver\unare s[ accepte demolarea l[ca\ului de cult pe care ]l \tiu de când erau copii, biserica fiind veche de câteva sute de ani.

ca s[ ]\i permit[ s[ sus`in[ financiar ridicarea unei noi biserici. Spiritele s-au ]ncins ]ntre credincio\ii din B[r[d[i, chiar ]n fa`a l[ca\ului lor de cult. Când a venit vorba s[ ]\i sus`in[ fiecare punctul de vedere, enoria\ii s-au cam ]ncins, uitând de cele sfinte \i luându-se la har`[ ]n postul mare, la câ`iva pa\i de l[ca\ul de rug[ciune. Conflictul a ]nceput ]n urm[ cu câteva zile, când preotul, ]mpreun[ cu câ`iva enoria\i, au ]nceput s[ desatului. Preotul Alexandru Ni- inte de a se fi construit o alta va monteze bucat[ cu bucat[ l[chita se teme c[ biserica veche l[sa satul f[r[ l[ca\ de cult, mai ca\ul de cult. Au scos afara ar putea s[ se pr[bu\easc[ ]n ales c[ enoria\ii nu sunt ]nst[ri`i icoanele, u\ile de la altar \i orice moment peste enoria\ii care vin la slujbe, starea ]n care se afl[ acum l[ca\ul de cult, fiind, potrivit preotului satului, un pericol iminent pentru to`i cei ce trec pragul bisericii. Cealalt[ parte sus`in c[ vechea biseric[ nu trebuie demolat[, Tab[ra localnicilor care sus`in mai ales c[ ar fi \i monument c[ biserica trebuie d[râmat[ este istoric. Mul`i dintre localnici se cea din care face parte \i preotul tem c[ demolarea bisericii ]na-

scaunele din stran[. „Situa`ia a fost rezolvat[ ]ntr-un final de c[tre preasfin`itul Calinic Boto\[neanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Ia\ilor. Acesta a decis ca actuala biseric[ s[ r[mân[ ]n picioare \i s[ mai fie renovat[, ]n timp ce al[turi de ea s[ fie construit[ o alt[ biseric[. Cum ]ns[ pân[ la finalizarea unei noi biserici timpul trece, biserica veche de acum va mai fi reno-

vat[ pentru a nu se pr[bu\i”, a declarat Viorel Relischi, primarul din Santa Mare. Acesta sus`ine c[ actuala biseric[ nu se afl[ pe lista monumentelor istorice la Direc`ia Jude`ean[ de Cultur[, Culte \i Patrimoniul Cultural. Satul B[d[r[i nu are decât vreo 30 de locuitori, practic ]ntreaga suflare a micii localit[`ii fiind antrenat[ ]n acest conflict. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment Miercuri, 8 aprilie 2009

Impozitul forfetar amenin`[ cu distrugerea sute de firme boto\[nene Varianta de impozit forfetar prin care agen`ii economici vor fi obliga`i s[ pl[teasc[ anual 6.500 de lei statului, chiar dac[ au pierderi, va duce la ]nchiderea câtorva sute de firme din Boto\ani. Contabilii boto\[neni consider[ c[ efectele pe plan local ale acestui tip de impozit vor fi de decimare a afacerilor \i de diminuare, ]n cele din urm[, a consumului, cu toate c[ guvernan`ii se bat cu pumnii ]n piept c[ vor relansarea acestui sector. Finan`i\tii, dar \i contabilii, spun c[ aceast[ variant[ de impozit forfetar va duce la ]nchiderea a sute de afaceri de familie. „Noi când primim ordine nu le coment[m, ci le execut[m. Nu putem spune c[ o modificare legislativ[ este proast[, avem exper`i ]n cadrul institu`iei care-\i pot da cu p[rerea \i pot face sesiz[ri la nivel central pentru a semnala neregula. Personal, ]ns[, cred c[ ar fi trebuit s[ se gândeasc[ \i la jude`e cum e Boto\ani, unde sunt foarte multe firme prin care se deruleaz[ o afacere de familie. Un atelier de tâmpl[rie, un mic magazin, indiferent ce, toate vor fi

afectate dac[ se introduce aceast[ variant[. Exist[ \i la noi firme mici prin care unii oameni de afaceri ]\i deruleaz[ o parte din activitate \i pe care raporteaz[ doar pierderi \i sunt folosite ]ntr-o re`ea de genul „suveic[”, astfel ]ncât banii de pe o firm[ sunt trecu`i pe alta \i tot a\a, pân[ când se raporteaz[ pierdere, dar de fapt banii ]i r[mân patronului. Dar la Boto\ani num[rul acestor firme este infim pe lâng[ jude`ele dezvoltate. La noi doar câ`iva zeci de oameni de afaceri practic[ astfel de combina`ii, restul ]ns[ declar[ corect c[ sunt pe pierdere sau pe zero”, a declarat un finan`ist. Contabilii boto\[neni consider[ c[ efectele pe plan local ale acestui timp de impozit vor fi de decimare a afacerilor \i de a duce, ]n cele din urm[, la sc[derea consumului. „Sunt multe firme care produc doar câ`iva b[nu`i pentru o familie sau

dou[, maxim. Vorbim aici de firme care au venituri de 100 de milioane de lei vechi anual, deci care exist[ doar pentru a completa veniturile familiale, \i care, probabil, vor fi ]nchise dac[ va trebui pl[tit un impozit de peste 65 de milioane de lei vechi per an. Nu \tiu de ce, dar aceast[ posibilitate de introducere a impozitului forfetar ]n aceast[ formul[ contravine inten`iilor de pân[ acum a guvernan`ilor de a relansa consumul. |i a\a acesta scade de la o lun[ la alta, dac[ unei familii ]i iei acei câ`iva lei produ\i pe firm[, pentru care oricum pl[teau impozit, consumul va sc[dea \i mai mult de atât”, a spus \i un contabil. La nivel na`ional s-au investit foarte mul`i bani ]n centrele de consultan`[ a micro]ntreprinderilor. Autorit[`ile au declarat tot timpul c[ vor ]ncuraja ini`iativa privat[ \i, mai ales, ]ncerc[rile tinerilor de a porni o afacere. Introducerea unei taxe cu valoa-

re pre-stabilit[, din start descurajeaz[ pe oricine vrea s[ porneasc[ o mic[ afacere, de la zero. „~inând cont de actualul context economic \i de faptul c[ statul pierde foarte mul`i bani din cauza celor care se eschiveaz[ de la plata impozitelor, teoretic ar fi o m[sur[ bun[. }ns[, exact ca \i ]n cazul impozitului unic, ]n perioada imediat urm[toare vor ap[rea \i dezavantajele acestei prevederi. Pentru cineva care vrea s[ porneasc[ de la zero, s[ i se impun[ deja o cot[, de\i nu se \tie dac[ va face profit sau nu, mi se pare o lips[ total[ de coeren`[ economic[, pentru c[ nu voi mai fi motivat s[ ]ntreprind ceva. Acest impozit forfetar dac[ s-ar aplica firmelor care au deja un an sau doi vechime, situa`ia ar fi alta”, este declara`ia unui boto\[nean care ieri se afla la Registrul Comer`ului pentru rezervarea de nume pentru o societate comercial[. (Bogdan Caliniuc)

5

Al`i directori schimba`i sau pe picior de plecare |efi noi s-au instalat la ieri la Po\t[ \i Inspectoratul de Stat ]n Construc`ii. Discu`ii s-au purtat ]n ultimele zile \i pentru instalarea noului director la Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[, unde va fi un schimb de posturi ]ntre actualul director \i viitorul \ef. Potrivit prefectului, ]n aceste zile se ]ncearc[ \i clarificarea situa`iei posturilor de conducere de la Garda de Mediu \i de la Garda Financiar[. Unul câte unul, \efii institu`iilor publice sunt „detrona`i”. Ieri, al`i directori nominaliza`i de alian`a aflat[ la guvernare \i-au luat ]n primire noile posturi de \efi. Prefectul de Boto\ani a `inut s[ reaminteasc[ faptul c[ lucrurile merg destul de repede la Boto\ani, chiar mai bine decât la Bucure\ti. Inspectoratul ]n Construc`ii a fost preluat de ieri de c[tre un nou \ef. Acela\i lucru s-a ]ntâmplat \i la Direc`ia Po\tei. A\adar, luni dup[-amiaz[, la Inspectoratul de Stat ]n Construc`ii (ISC) Boto\ani, a sosit numirea ]n func`ia de inspector \ef pentru Mihai Platon, func`ionar public ]n cadrul Inspectoratului de Stat ]n Construc`ii. Pân[ ]n aceast[ s[pt[mân[, postul de conducere al Inspectoratului Jude`ean ]n Construc`ii a fost ocupat de liberalul Ioan

Viorel Ciobanu. „Inspectorul \ef de acolo era oricum interimar, pentru c[ inspectoratul se reorganizase ]n cursul anului trecut”, a men`ionat Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani. }n ceea ce prive\te postul de conducere de la Po\t[, schimbarea s-a produs, de asemenea, f[r[ prea mult tam-tam, cel venit la cârma unit[`ii fiind Mihai |tefan. ]n ceea ce prive\te Garda de Mediu, viitorul \ef propus de social democra`i se afla ieri pe holurile Prefecturii. „La Garda de Mediu Boto\ani a\tept[m decizia Bucure\tiului. Sunt unii directori care chiar a\teapt[ finalizarea legii cu repolitizarea func`iilor de directori executivi ]n institu`ii publice”, a men`ionat primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu. La Agen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) s-au purtat deja discu`ii cu privire la efectuarea unui schimb de func`ii ]ntre actualul \i viitorul director iar ]n ceea ce prive\te Agen`ia Jude`ean[ de Presta`ii Sociale, ]n prezent acolo este asigurat interimatul de c[tre o persoan[ din interior. La Garda Financiar[, problema trebuie rezolvat[ de social-democra`i, la nivel central. La Oficiul de Consultan`[ Agricol[, prefectul de Boto\ani a purtat o discu`ie cu actualul director \i viitorul \ef, urmând ca ace\tia s[ fac[ schimb de func`ii dup[ ce situa`ia va primi acordul autorit[`ilor centrale. Totodat[, de luni, Cristinel Poleuc[, \eful Direc`iei Jude`ene pentru Accize \i Opera`iuni Vamale a trecut pe postul de director adjunct, scaunul de conducere r[mânând liber. (C.S.)

Tân[ra ]mpu\cat[ ]n Italia va fi condus[, ast[zi, pe ultimul drum Andreea |utic, femeia ]n vârst[ de 25 de ani, ]mpu\cat[ zilele trecute ]n Italia, va fi condus[ ast[zi pe ultimul drum de rude \i prieteni. Boto\[neanca a murit luni sear[, dup[ ce a fost ]mpu\cat[ ]n cap de c[tre patronul s[u, un italian. Drama s-a petrecut s[pt[mâna trecut[ ]n localitatea Mozzecane, provincia Verona. Boto\[neanca \i so`ul s[u ]n vârst[ de 23 de ani, Tiberiu |utic, au fost ]mpu\ca`i de c[tre patronul unei pizzerii,

Giacomo Attolini, un italian ]n vârst[ de 47 de ani. Tiberiu |utic a fost ]mpu\cat ]n piept, iar so`ia sa ]n cap. Norocul b[rbatului a fost c[ glon`ul a nimerit ]ntr-un portofel pe care tân[rul ]l avea la piept, unde purta \i mai multe carduri, impactul fiind astfel atenuat. So`ia sa a murit ]ns[ la spital. Corpul ne]nsufle`it al tinerei este depus la Catedrala Sfin`ii Petru \i Pavel, de unde va porni convoiul funerar spre Cimitirul Pacea. (D.R.)

Noua \ef[ de la Protec`ia Copilului: - Dac[ tot mi-au dat un scaun de \ef ia s[-l duc eu ]ntr-un loc sigur, ca s[ nu mi-l ocupe careva.


S[n[tate 6

Miercuri, 8 aprilie 2009

Lipsa poftei de mâncare la copil Pu`ini sunt acei p[rin`i care se arat[ mul`umi`i de apetitul copiilor lor. De cele mai multe ori lipsa poftei de mâncare este motivul care ]i determin[ pe p[rin`i s[ se ]ndrepte cu copiii lor spre cabinetele medicale. Medicii spun c[ uneori ]ngrijorarea p[rin`ilor este justificat[, ]ns[ alteori este doar o alarm[ fals[. Mul`i copii au anumite perioade ]n care le lipse\te pofta de mâncare. Cele mai multe m[mici intr[ imediat ]n panic[, crezând c[ cei mici sunt bolnavi. "Lipsa poftei de mâncare, asociat[ cu alte semne, poate fi un indiciu care s[ ]l ghideze pe medic spre o posibil[ afec`iune a copilului. Dar uneori lipsa poftei de mâncare invocat[ de p[rin`i este doar o impresie fals[. Este bine s[ nu se cad[ nici ]ntr-o extrem[. Altfel spus, s[ nu se ignore sc[derea apetitului la copil, dar nici s[ se exagereze, pentru c[ sunt p[rin`i nemul`umi`i ]n permanen`[ de cât m[nânc[ micu`ul lor, \i, ]n acest context, pot s[ cad[ ]n alt[ gre\eal[, aceea de a-l ]ndopa pe cel mic", sus`ine medicul Mihaela Timofciuc, din cadrul Spitalului de Pediatrie Boto\ani. Ajun\i cu copiii ]n cabinetele medicilor, mul`i p[rin`i se plâng c[ cei mici "sufer[" de lips[ de apetit. |i asta ]n ciuda vitaminelor, a suplimentelor alimentare pe care le administreaz[ micu`ilor. Medicii ne aduc ]ns[ ]n aten`ie faptul c[, la fel ca \i adul`ii, copiii sunt extrem de diferi`i atunci când vine vorba de apetit. Este adeseori o tr[s[tur[ care se p[streaz[ ]n familie, de\i nu este ]ntotdeauna o regul[. Sunt unii copii c[rora nu trebuie s[ le adresezi prea multe invita`ii la mas[, care au o poft[ de mâncare foarte mare. Dar sunt \i copii cataloga`i drept "mofturo\i", care ]\i exaspereaz[ p[rin`ii cu fel de fel de mofturi când vine ora mesei. Astfel de mari diferen`e devin evidente, de regul[, dup[ ce copilul trece pragul vârstei de doi sau trei ani, când cei mici ]ncep s[ fie servi`i cu mai toate preparatele preg[tite de mame, exceptândule pe cele care nu sunt indicate pentru cei mici, cum ar fi pr[jelile, toc[turile, ]n general mânc[rurile "grele". De regul[, pediatrii au preg[tite sfaturi pentru p[rin`ii care nu mai \tiu ce s[ mai fac[ pentru a-\i mul`umi odraslele mofturoase.

CUM S{ }I STIMUL{M COPILULUI POFTA DE MÂNCARE Oricum, intrarea ]n panic[ ]n fa`a unui copil mofturos la mâncare nu este nicidecum reac`ia corect[ a p[rin`ilor, spun medicii. "Copilul poate avea \i perioade ]n care s[ ]i

uneori p[rin`ii sunt cele care determin[ comportamentul alimentar, mai pu`in normal, al copilului. Cei mai panica`i de lipsa de apetit a celor mici sunt de obicei p[rin`ii care au un singur copil. }n cele mai multe cazuri, el este extrem de r[sf[`at de p[rin`i. }i ofer[ absolut tot ceea ce micu`ul dore\te, iar acesta, cu timpul, ]ncepe s[ fac[ tot mai multe mofturi la alimente. Prefer[ numai unul sau dou[ feluri de mâncare \i ]n rest multe dulciuri. O alt[ gre\eal[ a p[rin`ilor o reprezint[ supraalimenta`ia. Dac[ micu`ul lor m[nânc[ normal, ei ]ncearc[ s[ ]l "]ndoape" deodat[ cu toate bun[t[`ile pe care ei pot s[ i le ofere. Astfel, ]\i expun singuri copilul unui risc ridicat de a deveni obez.

MESE ECHILIBRATE

lipseasc[ pofta de mâncare. Pe parcursul cre\terii lor, copiii au reac`ii diferite ]n timp fa`[ de alimenta`ie. La un moment dat, ei pot refuza sistematic s[ m[nânce trei mese pe zi. Apoi, peste câteva s[pt[mâni sau luni, pofta de mâncare poate s[ le revin[ \i cele trei mese nu mai sunt suficiente, cel mic solicitând \i gust[ri ]n timpul zilei, ]ntre mese. Acest gen de manifestare ]ncepe dup[ vârsta de trei ani \i poate continua pe parcursul ]ntregii copil[rii. Acestea sunt reac`ii ale organismului celui mic, ]n func`ie de etapa de dezvoltare proprie ]n care se g[se\te la un moment dat", explic[ medicul pediatru. Medicii consider[ c[ marea majoritate a mamelor nu au suficient[ r[bdare s[ analizeze comportamentul alimentar al copilului lor. Ele se ]ngrijoreaz[ imediat. Apeleaz[ la tot felul de suplimente alimentare care sporesc pofta de mâncare, ce pot avea efecte mai mult sau mai pu`in dorite. Dac[ nici acestea nu sporesc apetitul copilului, sunt convinse c[ cel mic este bolnav \i umbl[ din doctor ]n doctor pentru a-i depista boala "]nchipuit[". R[bdarea este cuvântul de ordine ]n aceste situa`ii. Mamele trebuie sa fie extrem de ]n`eleg[toare cu copilul lor. E

bine s[-l asculte \i s[ nu ]ncerce s[-l for`eze s[ m[nânce peste dorin`a lui. Efectul este adesea cel contrar a\tept[rilor. Cel mult poate s[-i "exploateze" gustul pe care ]l prefer[ \i s[ ]i ofere cât mai multe mânc[ruri din acea categorie. Cea mai indicat[ atitudine este aceea de a avea r[bdare \i de a asculta de nevoile alimentare pe care i le transmite copilul. Mama va constata astfel, peste ceva timp, c[ apetitul micu`ului ]i va cre\te de la sine, poate atunci când se a\teapt[ mai pu`in. "Esen`ial este s[ i se imprime copilului obiceiul de a mânca la ore fixe, de a respecta acel program al meselor principale. |i nu este bine s[ for`[m copilul s[ m[nânce tot din farfurie, dac[ spune c[ nu mai poate. Dac[ nu vrea s[ m[nânce i se pune mâncarea la frigider \i abia la ora urm[toarei mese i se d[ s[ m[nânce. Atunci sigur va mânca cu poft[ tot din farfurie. |i trebuie v[zut dac[ nu cumva copilul st[ prea mult ]n cas[, nu face mi\care, nu este scos la aer curat. Un copil care se joac[ afar[ va avea chef de mâncare, va cere singur de mâncare, ]n timp ce un copil care ]\i pierde timpul ]n cas[, ]n fa`a televizorului sau a calculatorului, este de a\teptat s[ nu prea aib[ poft[ de

Cu o poft[ de mâncare mai mic[ sau mai mare, copilul trebuie s[ aib[ la mas[ numai produse hr[nitoare, naturale. Carnea este indispensabila din alimenta`ia zilnic[. Carne de pui, de pe\te, sau carne slab[ de vit[. Pe\tele este un aliment pe care copilul ar fi bine s[ ]l consume de cel pu`in dou[ ori pe s[pt[mân[. Brânzeturile \i lactatele au o foarte mare valoare nutritiv[. Laptele, cum bine se \tie, nu trebuie s[ lipseasc[ din meniul zilnic al copiilor, mai ales dac[ sunt pre\colari. Cantitatea zilnic[ de lapte poate fi sporit[ ]n cazul ]n care cel mic refuz[ cu ostenta`ie s[ m[nânce orice fel de brânzeturi. Legumele \i fructele de sezon se recomand[ a fi consumate de copii sub orice form[, ]n special crude, dar \i fierte. Gama lor trebuie sa fie cat mai divers[, `inând cont \i de preferin`ele copilului. Oul este unul dintre alimentele cel mai bine asimilate de cei mici. Extrem de hr[nitor, el este preferat s[ fie consumat fiert. Gr[simile nu sunt bune ]n exces, dar lipsa lor total[ nu este s[n[toas[. Dintre gr[simi, untul este printre alimentele care sunt pe gustul celor mici. S[n[toase \i necesare sunt \i gr[simile vegetale, uleiurile de floarea soarelui, de dovleac sau de porumb. Nu se recomand[ administrarea aleatorie a suplimentelor alimentare, chiar dac[ observ[m sc[derea poftei de mâncare a celui mic. Vitaminele \i mineralele trebuie date copilului numai la recomandarea medicului. El este singurul ]n m[sur[ s[ stabileasc[ eventualele deficien`e nutri`ionale ale copilului. Altfel, ri\ti s[ i le dai copilului degeaba. „

mâncare", mai spune medicul sar s[ i se explice cu r[bdare cum se st[ la mas[, ce m[nânMihaela Timofciuc. c[ etc. }n cazul pre\colarilor \i \colarilor, ace\tia sunt anoLIPSA POFTEI DE rexici adesea din motive de MÂNCARE, anemie sau parazitoze intestiPREZENT{ }N nale (viermi intestinali). Mai UNELE AFEC~IUNI pot fi \i alte boli digestive, dar ]n aceste cazuri lipsa poftei de ALE CELOR MICI mâncare este asociat[ cu alte "Sc[derea poftei de mâncare simptome. Copilul este slab, este atât de frecvent[ ]ncât to`i nervos, palid. La copiii de copiii se pot confrunta o peri- vârst[ \colar[ care nu vor s[ oada ]n via`[ cu aceast[ proble- m[nânce, pe lâng[ cele enumem[, legat[ sau nu de o afec- rate, se adaug[ factorul psihic, `iune", mai sus`ine medicul pe- mai ales ]n primii ani de \coal[. Cei care au probleme la \coadiatru. Lipsa apetitului poate ap[rea ]nc[ din perioada de l[ somatizeaz[ foarte u\or. Ei sugar. }n general, copilul de invoc[ adesea "m[ doare burta", 8-9 luni refuz[ alimentele fiindc[ "m[ doare capul", "]mi vine s[ p[rin`ii au gre\it diversificarea vomit", "nu mi-e foame". Dac[ lipsa poftei de mâncare alimenta`iei. "}n spatele sc[derii apetitului la sugari se poate se prelunge\te mai mult de 1-2 ascunde anemia, mai ales la cei s[pt[mâni \i se adaug[ alte n[scu`i prematur sau la cei semne precum sc[derea pondeal[pta`i la sân, c[rora nu li s-a ral[, tulbur[rile de tranzit inadministrat preventiv fier. De testinal, bine]n`eles, nu se mai asemenea, lipsa poftei de mân- pune problema mofturilor, iar care, ]nso`it[ de nervozitate, copilul va fi prezentat la medic. este un semn de rahitism", mai spune medicul pediatru. Este GRE|ELILE PE CARE posibil ca anorexia s[ se de- LE FAC P{RIN~II }N clan\eze \i din comportamentul gre\it al p[rin`ilor, avertizeaz[ ALIMENTA~IA psihologii. Sugarul nu trebuie CELOR MICI for`at s[ m[nânce. Copilului i Extremit[`ile ]n care cad se ofer[ alimentele \i este l[sat s[ aleag[, s[ accepte. Când rePagin[ realizat[ de Aurora Dimitriu fuz[ hrana, este absolut nece-


Sport Miercuri, 8 aprilie 2009

Gic[ Popescu:

|tiri pe scurt

„A sosit momentul ca Universitatea Craiova s[ bat[ pe Dinamo” Fostul interna`ional Gic[ Popescu (foto) a declarat c[ Universitatea Craiova se afl[ ]n vârful formei sale sportive, lucru care ]i poate permite echipei lui Nicolo Napoli s[ ]nving[ Dinamo dup[ aproximativ \ase ani de la ultimul succes. „}ntotdeauna meciul cu Dinamo a fost meciul anului la Craiova, cu atât mai mult cu cât Universitatea se afl[ ]ntr-un moment de form[ extraordinar[. E timpul ca Universitatea s[ ]nving[ Dinamo. Craiova are toate premisele pentru a face un joc bun \i pentru a ]nvinge Dinamo. Sper ca balan`a s[ se ]ncline ]n favoarea Craiovei. Cu ]ncredere, ei pot câ\tiga contra lui Dinamo care, de\i este prima clasat[, a avut anumite probleme cu echipele slabe sau cel mai slab cotate ]n acest ]nceput de retur“, a spus „Baciul”. Gic[ Popescu a subliniat rolul foarte important pe care-l vor avea spectatorii care vor veni la meci: „Craiova se afl[ ]ntro pozi`ie de unde poate s[

urce pe podium \i acest lucru va aduce foarte mult[ lume la stadion. Un factor extrem de important \i poate chiar hot[râtor va fi aportul publicului \i presiunea pe care o va exercita acesta. La Craiova publicul valoreaz[ cât doi, trei juc[tori. Mizez pe marcarea unui gol mai mult decât adversarul din partea Universit[`ii Craiova“. }ntrebat dac[ stafful Universit[`ii Craiova ar trebuie s[ fie ]ngrijorat de victoria categoric[ pe care Dinamo a ob`inut-o contra Rapidului, Gic[ Popescu a replicat: „Rapid a jucat foarte, foarte prost. Cred c[ au f[cut unul din cele mai proaste meciuri din acest campionat. Asta nu ]nseamn[ c[ Dinamo nu are o echip[ valoroas[ \i care nu poate pune probleme Craiovei, dar cred c[ acest meci va fi câ\tigat de Craiova“. Fostul juc[tor al grup[rii din B[nie a comentat \i parcursul juc[torilor lui Nicolo Napoli din actuala stagiune de campionat: „Craiova es-

te ]ntr-o pozi`ie ]n care merit[ s[ fie, adic[ ]n fruntea clasamentului. }nc[ nu a ajuns acolo unde merit[, unde tradi`ia i-o cere, ]ns[ e pe drumul cel bun. Universitatea Craiova a avut unul dintre cele mai bune campionate din ultimii ani, sper ca acest ]nceput bun de retur s[ continue. Craiova merit[ s[ fie ]n fruntea clasamentului \i merit[ s[ ne reprezinte ]n cupele europene“. Gic[ Popescu nu crede c[ meciul dintre Universitatea Craiova \i Dinamo este decisiv pentru stabilirea echipei favorite la câ\tigarea campionatului: „Diferen`a de puncte nu este foarte mare, Dinamo mai are de jucat cu Craiova, cu Vasluiul, cu Steaua \i CFR Cluj. Nu uita`i, Dinamo a pierdut puncte contra echipelor mici, lucru care se poate ]ntâmpla \i ]n viitor, la fel cum se poate ]ntâmpla \i pentru celelalte echipe. Campionatul este departe de a fi tran\at indiferent dac[ Dinamo câ\tig[ sau pierde la Craiova“, a ]ncheiat fostul interna`ional rom^n 

Cristiano Ronaldo dezminte Schumacher, apostrofat pentru un posibil transfer la Real ]nfrângerile suferite de Ferrari Cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1, germanul Michael Schumacher, a fost unul dintre cei mai critica`i membri ai echipei Ferrari dup[ ce aceasta nu a câ\tigat nici m[car un punct ]n primele dou[ curse ale anului. Situa`ia este una jenant[, spune presa, dar agentul lui Scumi ]l ap[r[, spunând c[ dac[ trebuie g[si`i vinova`i, atunci toat[ echipa ar trebui ar[tat[ cu degetul. E\ecurile scuderiei Ferrari din primele dou[ etape ale campionatului mondial de Formula 1 nu au fost pe placul presei germane. Nici un punct adus de pilo`ii Massa \i Raikkonen ]n cursele de la Melbourne \i de la Sepang ]nseamn[ un dezastru pentru conducerea unei echipe care este obi\nuit[ cu atmosfera din vârful clasamentului competi`iei. Michael Schumacher, retras din Formula 1 ]n 2006 \i, ]n acest moment consilier al echipei, este g[sit

7

vinovat de jurnali\tii germani: „Ferrari \i Schumacher intr[ la ap[“, a titrat cotidianul german Bild dup[ etapa din Malaysia, editorii ziarului ]ntrebându-se cum este posibil ca o astfel de echip[ s[ nu aib[ nici un punct dup[ dou[ etape. „Ar fi trebuit s[-\i dea seama de ceea ce se petrece, acest e\ec este jenant“, a declarat \i un fost pilot campion mondial, Niki Lauda. 

Atacantul echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, a negat informa`iile ap[rute, s[pt[mâna trecut[, ]n presa englez[, legate de un posibil transfer al s[u la gruparea Real Madrid, la finalul acestui sezon. „De fiecare dat[ este aceea\i ]ntrebare. V[ spun c[ sunt foarte fericit la Manchester \i cred c[ este clubul ideal pentru mine“, a declarat interna`ionalul portughez, luni, ]n conferin`a de pres[ dinaintea partidei cu FC Porto, din sferturile Ligii Campionilor. Cotidianul britanic The Guardian a scris, week-endul trecut, c[ fotbalistul portughez nu a renun`at la ideea de a pleca la Real Madrid ]n var[, ]n ciuda e\ecului transferului s[u din sezonul precedent. Sursa citat[ a notat c[ ar fi fost ]ncepute negocieri ]ntre cele dou[ cluburi ]n vederea plec[rii juc[torului pentru suma de circa 75 de milioane de lire sterline. Atacantul lusitan a ad[ugat c[ este convins c[ gruparea de pe arena „Old Trafford“ este capabil[ s[-\i ating[ toate obiectivele propuse pentru acest sezon, ]n special s[ cucereasc[ Premier League \i Liga Campionilor. 

Mutu ]l ap[r[ pe Chivu Tensiunile din cadrul echipei na`ionale a României, cauzate de ultimele rezultate ale tricolorilor, devin din ce ]n ce mai mari. Ultimul luat ]n colimator este chiar c[pitanul Cristi Chivu, acuzat, mai mult sau mai pu`in, de faptul c[ a evitat s[ joace pentru repre-

zentativ[ pentru a putea evolua la Inter. Zvonurile au fost alimentate mai ales dup[ ce Chivu a fost integralist duminic[ ]n succesul „nerazzurrilor“ la Udine, ]ntr-o partid[ ]n care c[pitanul na`ionalei a fost printre cei mai buni de pe teren. }n ap[rarea lui Cristi a s[rit

chiar Adrian Mutu, starul Fiorentinei negând faptul c[ funda\ul campioanei Italiei s-ar fi dat lovit. „Chivu a fost accidentat. Nu avea cum s[ vin[ la lot! \i eu am trecut prin situa`ia lui. Tot ce se vorbe\te pe tema asta sunt doar specula`ii f[r[ rost!“, a declarat „Briliantul“. 

Sorana C]rstea câ\tig[ duelul românesc de la Marbella Sorana C]rstea a ]nvins-o pe Raluca Ioana Olaru, scor 6-4 6-2, \ sa calificat ] turul doi la turneul de la Marbella. Favorita num[ul 7 a competi`ei va juca ]n turul urm[tor cu ]nving[toarea dintre Andreja Klepac \i Severine Bremonde. Turneul de la Marbella, dotat cu premii ]n valoare de 220.000 de dolari, deschide sezonul de zgur[ pentru C]rstea, care a avut un ]nceput de an cu rezultate slabe. Juc[toarea românc[ a coborât un loc in clasamentul WTA, ocupând acum locul 42.

Echipele române\ti \i-au aflat adversarele ]n Cupa Chalenge Grup[rile masculine de handbal UCM Re\i`a \i CSU Suceava au evitat o confruntare direct[ ]n semifinalele Cupei Challenge, astfel c[ ele se vor putea ]ntâlni ]n ultimul act al competi`ei. }n urma tragerii la sor`i ce a avut loc ieri, la Viena, s-a stabilit c[ de`in[toarea trofeului ]n ultimele dou[ sezoane, UCM Re\i`a, va ]ntâlni ]n semifinale forma`ia turc[ VS Be\ikta\, ]n timp ce CSU Suceva ]i va ]ntâlni pe elve`ienii de la BSV Bern Muri. UCM Re\i`a va disputa prima man\[ ]n de-plasare, pe 25/26 aprilie, ]n timp ce returul se va juca ]n România pe 2/3 mai. Cealalt[ forma`ie româneasc[ din semifinale va disputa turul acas[, ]n timp ce returul se va juca ]n Elve`ia. 


Social 8

Miercuri, 8 aprilie 2009

Datori vându`i la ap[ Prim[ria S[veni are de achitat c[tre furnizorul de ap[ o datorie de 1,7 miliarde lei vechi, datorie care sa acumulat timp de patru ani de c^nd nu a mai fost pl[tit[ c[tre societatea Apa Grup nicio factur[ la ap[. Primarul Relu Târzioru a declarat c[ fostul executiv a l[sat datorii de 16 miliarde lei vechi, la care se adaug[ un credit bancar ]n valoare de ]nc[ 15 miliarde lei. Mai mult, Prim[ria are propriri pe conturi, din cauza datoriilor neachitate, de la trei firme. „Mai avem de dat datorii destul de mari, chiar dac[ am achitat 9 miliarde lei din datoriile vechi. Avem propriri pe conturi de la dou[ sau trei firme care au tot venit s[ ne cear[ bani \i am tot achitat din ele. Mai avem \i datorii, de exemplu la Apa Grup, de care nu am \tiut, ]n valoare de 1,7 miliarde lei“, a declarat Relu Târzioru. Practic, potrivit sursei citate, ]n ultimii patru ani \i jum[tate, prim[ria nu a pl[tit niciun gram de ap[ c[tre furnizorul Apa Grup. „Fostul primar nu a pl[tit ]n to`i ace\ti ani niciun gram de ap[. De ce, nu pot s[ spun. Fostul primar e administrator la liceul din o-

Consiliul Jude`ean caut[ director economic Consiliul Jude`ean Boto\ani are nevoie de un director economic. Dup[ pensionarea Mariei Borda\, postul de director al Direc`iei de Buget-Finan`e din cadrul Consiliului Jude`ean Boto\ani, a fost preluat prin interimat de Magda Didii, care va mai sta pe post pân[ ]n luna mai, Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici anun`ând scoaterea la concurs a func`iei. Probele (cea scris[ \i interviul) se vor sus`ine pe data de 4 \i respectiv 6 mai, la sediul Consiliului Jude`ean Ia\i. Cei care opteaz[ pentru un asemenea post trebuie ca, printre altele, s[ aib[ o vechime de cel pu`in cinci ani ]n domeniul economic \i s[ fie absolvent al studiilor superioare de lung[ durat[ ]n domeniul cerut. (Carmen Stanciu)

ra\, iar liceul nu a pl[tit apa de patru ani \i \coala general[ la fel“, a mai spus primarul ora\ului S[veni. Pentru ca furnizorul de ap[ s[ nu ]nchid[ robinetul ]n \coli, primarul a solicitat conducerii Apa Grup o ree\alonare la plata acestor datorii. „Am solicitat o ree\alonare la plat[. Eu ]i voi sprijini la toate demersurile de extindere, de

adunc`iune a apei. C[ut[m solu`ii de ree\alonare \i ]nceperea achit[rii datoriei. Au fost probleme, cu pierderi la ap[, dar nu a dorit s[ vad[ de unde sunt acestea. Conducta care alimenta liceul alimen`a \i o strad[ \i ]n condi`iile acestea era o plat[ dubl[, ]ns[ nu s-a f[cut nimic. Din moment ce facturile sunt semnate, ]n-

seamn[ c[ e o datorie ]nsu\it[“, a mai spus primarul ora\ului S[veni. Conducerea Prim[riei \i cea a societ[`ii Apa Grup au avut pân[ acum patru runde de negocieri \i urmeaz[ s[ se g[seasc[ solu`ia final[ pentru achitarea acestor datorii, asta ]n condi`iile ]n care \i bugetul Prim[riei S[veni este unul de criz[. (L. Lupa\cu)

Tot mai mul`i datornici chema`i ]n instan`[ Tot mai mul`i agen`i economici din jude`ul Boto\ani, ]ncearc[ s[-\i recupereze datoriile ]n instan`[, pentru c[ mul`i nu mai sunt ]n stare s[-\i pl[teasc[ datoriile. De la ]nceputul anului, litigiile ]n instan`[ i-ni`iate la Judec[toria Boto\ani privind soma`iile de plat[ ]ntre agen`i economici ori reprezentan`i ai acestor firme \i alte persoane juridice au ]nregistrat o cre\tere semnificativ[. Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, procesele privind recuperarea datoriilor sunt mai multe. Din ce ]n ce mai mul`i agen`i economici boto\[neni au fost lovi`i de criz[, iar acest fapt le-a afectat \i capacitatea de a-\i achita datoriile

sau obliga`iile contractuale. Iar p[gubi`ii care v[d c[ nu au alt[ cale pentru a-\i recupera banii, apeleaz[ la calea justi`iei. Reprezentan`ii Judec[toriei Boto\ani se a\teapt[ ca num[rul acestui tip de procese s[ creasc[ spre a doua jum[tate a anului. „Anul trecut am avut 914 procese ]nregistrate având ca obiect soma`ie de plat[. Pân[ ]n prezent avem deja ]nregistrate anul acesta 211. Iar num[rul lor continu[ s[ creasc[. Nu este o cre\tere spectaculoas[, ]ns[ ne a\tept[m ca ]n var[ num[rul proceselor de acest fel s[ fie \i mai mare”, a declarat Adrian Murariu, purt[torul de cuvânt al Judec[toriei Boto\ani. (D.R.)

Restructurarea re`elei \colare f[r[ disponibiliz[ri Folosirea eficient[ a posturilor din educa`ie reprezint[ una dintre problemele pe care conducerea Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) vrea s[ le rezolve. „O s[ ]ncerc[m o restructurare de re`ea \colar[ de anul viitor dar pe m[sur[ ce va fi \i aprobat[ de la Minister. Asta nu ]nseamn[ c[ vor \i disponibiliz[ri. Cei care au jum[tate de norm[ mai pot face \i altceva. Trebuie s[ ]ncerc[m s[ folosim mai eficient resursele pe care le avem. Ne trebuie psihologi ]n \coli, avem acte de violen`[, tendin`e de suicid, tentative de tot felul. Trebuie g[site solu`ii, astfel ]ncât s[ facem

pa\i mici. Nu pot bate din palme s[ fac din muncitor paznic”, a spus inspectorul \colar general al I|J. La acest moment, la nivelul unit[`ilor \colare sunt 12 psihologi \colari, ]n mediul rural nefiind nici m[car unul pe comun[. }n acest sens se va ]ncerca realizarea unui proiect cu reprezentan`ii Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului, dar care s[ ajung[ la copii, ]n folosul lor ]n \coli. „Vrem proiect care s[ aib[ efecte, care s[ ajung[ acolo unde trebuie. Trebuie s[ fie câteva proiecte, dar cele care s[ fie s[ aib[ rezultate”, a mai declarat Ada Macovei. (Petronela Rotariu)

Locuin`e ANL pentru tinerii din S[veni 11 familii de tineri din ora\ul S[veni se vor muta pân[ la sfâr\itul lunii aprilie ]n case noi. Primul bloc de locuin`e ANL pentru tinerii din S[veni va fi dat ]n folosin`[ la sfâr\itul lunii aprilie - ]nceputul lunii mai. Cele 11 apartamente sunt cu dou[, respectiv trei camere, iar ]nc[lzirea camerelor se va face prin central[ electric[. „Apartamentele sunt cu dou[ \i trei camere, cu parchet \i geamuri termopan. Pentru c[ nu avem ]nc[lzire ]n sistem centralizat \i nici gaz, am f[cut un studiu pentru a monta ]n aceste apartamente centrale electrice. Am contactat o firm[ pentru a ne face un studiu de

solu`ii. Dorim s[ echip[m apartamentele cu centrale pe curent electric, care ni se par convenabile pentru zona noastr[ \i foarte eficiente, ca omul s[ beneficieze de c[ldur[, ap[ cald[ \i condi`ii normale, a\a cum ar trebui s[ beneficieze toat[ lumea“, a precizat Relu Târzioru, primarul ora\ului S[veni. Acesta a declarat c[ la ora actual[ exist[ peste 50 de solicit[ri din partea familiilor tinere pentru locuin`e ANL. Primarul ora\ului S[veni spune c[ urmeaz[ ca ]n acest an s[ se mai primeasc[ fonduri pentru construc`ia a ]nc[ unui bloc ANL, cu 12 apartamente. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Calendarul mi\c[rii personalului didactic, modificat de Ministerul Educa`iei Perioada ]ncadr[rilor din acest an ale cadrelor didactice a fost amânat[ la nivel na`ional. }n discu`ia cu partenerii sociali de la Ministerul Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI), s-a convenit prelungirea perioadei ce vizeaz[ mi\carea personalului didactic, cu maximum dou[ s[pt[mâni.

Motivul acestor modific[ri este viitoarea Ordonan`[ de Urgen`[ ce va reglementa \i problemele legate de mi\carea de personal. Ordonan`a vizeaz[ trecerea din mediul rural ]n mediul urban ]n condi`iile unei medii de peste 7 ob`inute la concursul de titularizare. „Am primit luni de la Ministerul Educa`iei Ordinul privind amânarea unor termene \i perioade prev[zute ]n calendarul mi\c[rii personalului didactic din ]nv[`[mântul preuniversitar pentru anul \colar 2009 – 2010. Calendarul mi\c[rii personalului didactic se decaleaz[ cu perioade cuprinse ]ntre \apte \i 14 zile. Aceste amân[ri au loc pentru c[ se au ]n vedere

inten`iile de modificare a legisla`iei ]n domeniul preuniversitar”, a declarat Ada Macovei, inspector \colar general al Inspectoratului \colar Jude`ean. Prezentul proiect de Ordonan`[ de Urgen`[ va reglementa posibilitatea ca absolven`ii ciclului inferior al liceului (clasa a X-a) s[ poat[ sus`ine un examen de certificare a competen`elor profesionale, ]n vederea ob`inerii certificatului de calificare nivel 2 \i ]ncadrarea \i salarizarea corespunz[toare a absolven`ilor ciclului I de studii universitare de licen`[ \i a ciclului II de studii universitare de masterat, ]ncadra`i ]n ]nv[`[mântul primar \i pre\colar. De asemenea, pre-

zentul proiect de Ordonan`[ de Urgen`[ va elimina situa`iile discriminatorii care apar la pretransferarea personalului didactic titular la cerere \i transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrân-gere de activitate sau prin desfi-

in`area unor unit[`i de ]nv[`[mânt \i va reglementa salarizarea corespunz[toare a absolven`ilor ciclului I de studii universitare de licen`[ \i a ciclului II de studii universitare de masterat, ]ncadra`i ]n ]nv[`[mântul preuniversitar. (Petronela Rotariu)


Social Miercuri, 8 aprilie 2009

Ast[zi se stabile\te componen`a BEJ Preg[tirile pentru alegerile europarlamentare sunt ]n plin[ desf[\urare. Pân[ la ora actual[, potrivit reprezentan`ilor Institu`iei Prefectului Boto\ani, s-a constituit comisia tehnic[ \i grupul tehnic de lucru pentru alegerile europarlamentare. De asemenea, s-a f[cut delimitarea sec`iilor de votare, fiind vorba de 420 de sec`ii de votare, ca urmare a modific[rilor legislative care limiteaz[ num[rul aleg[torilor pe sec`ie la maxim 2.000. „Am preg[tit sediul BEJ-ului, la parterul Palatului Administrativ \i am stabilit acela\i grup de lucru ca \i la celelalte alegeri. S-au luat m[suri pentru ]nchirierea Teatrului „Mihai Eminescu” Boto\ani, pentru sta`ionarea pre\edin`ilor sec`iilor de votare la aducerea buletinelor de vot ca s[ evit[m aglomerarea care a fost ]n 2007”, a men`ionat David |alg[u, subprefect de Boto\ani. Totodat[, ]n urma unei estim[ri, Prefectura a primit bugetul pentru alegeri la 1.250.000 lei noi. Spre deosebire de ceilal`i ani, cheltuieli materiale vor

fi mai pu`ine ]n acest an, ]ntrucât buletinele de vot sunt tip[rite la Bucure\ti iar \tampilele cu men`iunea „votat” sunt realizate, de asemenea, centralizat, la fel \i timbrele autocolante. „Majoritatea cheltuielilor materiale r[mase fac referire la achizi`ionarea hârtiei pentru listele permanente, a aparatelor de multiplicat, tonere \i nu numai. }n suma

Bugetarii vor beneficia de tichete de vacan`[

Situa`ia terenurilor ce Un autocar cu studen`i \i un grup de trec de la Armat[ la scriitori, ]ntor\i la CJ, aproape rezolvat[ Situa`ia diferen`elor de teren semnalate la supraVama Stânca-Coste\ti fe`ele de`inute de Armat[ trebuie clarificate ast[zi.

Tichetele de vacan`[ se vor acorda, ]n 2009, ]n sistemul bugetar. Astfel m[sura conform c[reia institu`iile finan`ate de la bugetul de stat urmau s[ nu primeasc[ aceste facilit[`i, a fost eliminat[, a declarat secretarul confederal al Blocului Na`ional Sindical (BNS), Vasile Zaboril[. Conform reprezentantului Blocului Na`ional Sindical, decizia s-a luat dup[ discu`iile dintre Ministerul Finan`elor, Patronate \i Sindicate, pe marginea proiectului de Ordonan`[ cu privire la rectificarea bugetar[ pentru anul 2009. Ini`ial, acesta prevedea c[ institu`iile publice finan`ate integral din bugetul de stat, local, din asigur[rile sociale sau din subven`ii nu vor primi, ]n 2009, tichete de vacan`[. De asemenea, rectificarea bugetar[ prevede ca institu`iile care au bugete asigurate din fonduri speciale s[ nu primeasc[ anul acesta tichete de vacan`[ sau tichete cadou. 

Este vorba despre suprafa`a de teren ce urmeaz[ a fi preluat[ de c[tre Consiliul Jude`ean Boto\ani, suprafa`[ ce ]n prezent se afl[ ]n posesia Armatei. Reamintim c[ reprezentantul Guvernului ]n teritoriu a prezentat c[ ar exist[ probleme care trebuie rezolvate pentru a se putea face transferul. Prefectul a f[cut referire la faptul c[ ]n acte este men`ionat[ o suprafa`[ de peste 100 de hectare de teren ]ns[ ]n realitate suprafa`a abia dep[\e\te 80 de hectare. Reprezentan`ii Armatei \i un reprezentant al Oficiului Cadastral Boto\ani s-au deplasat ieri la Institu`ia Prefectului Boto\ani pentru a purta o discu`ie ]n acest sens cu \eful jude`ului. „Am stabilit ca cel târziu ]n cursul zilei de mâine s[ fie clarificate aspectele legate de diferen`a de suprafa`[ de teren. A fost o eroare care va fi ]ndreptat[ printrun document ce se va elabora la interven`ia Armatei ]n municipiu Boto\ani.”, a men`ionat Cristian Roman, prefectul de Boto\ani. (C.S.)

primit[ intr[ \i plata celor care stau la sec`iile de votare. E vorba de 50 de lei pe zi pentru fiecare membru al comisiei de sec`ie de votare”, a mai ad[ugat |alg[u. Urm[torul pas ]n calendarul ac`iunilor pentru alegeri ]l reprezint[ achizi`ia materialelor prin ofert[ public[ \i confec`ionarea \tampilelor de control la cele 420 de sec`ii de votare. Totodat[,

Vame\ii basarabeni au blocat, ieri, intrarea ]n Republica Moldova, prin punctul vamal Stânca-Coste\ti, a unui autocar cu studen`i din Timi\oara \i a unui grup de scriitori boto\[neni. Ioan Ungureanu, \eful V[mii Stânca, a spus c[ cei 50 de studen`i timi\oreni sunt de la Facultatea de Geografie \i ar fi trebuit s[ aib[ un schimb de experien`[ cu studen`ii de la aceea\i facultate din Chi\in[u \i le-a fost blocat[ intrarea ]n Moldova de vame\ii basarabeni din cauza alterca`iilor din capitala `[rii vecin[. Scriitorii boto\[neni au fost bloca`i la vam[ pe motiv c[ nu aveau invita`ie din partea scriitorilor basarabeni. „Motivul pentru care scriitorii, printre care se num[ra \i Gellu Dorian, nu au fost l[sa`i s[ intre, sunt nesemnificative”, a declarat Ungureanu. }n rest, traficul prin punctul vamal Stânca-Coste\ti s-a derulat f[r[ niciun incident. (Bogdan Caliniuc)

ast[zi, are loc desemnarea judec[torilor care vor face parte din Biroul Electoral Jude`ean. Stabilirea acestora se va face prin tragere la sor`i, la Tribunalul Boto\ani. La aceste alegeri, autorit[`ile vor folosi intens re`eaua VPN pentru transmiterea datelor \i pentru instruirea primarilor \i a secretarilor, pentru economii la hârtie \i tonere. (C. Stanciu)

Mai pu`ini bani la salariu }ncepând cu luna martie, salariul mediu real va ]nregistra o cre\tere negativ[ ]n sectorul privat, aceasta fiind cauzat[ de sc[derea profiturilor \i reducerea oportunit[`ilor de afaceri. Nu doar sectorul privat va avea de suferit. }n sectorul public, politica fiscal[ va duce la un control mai drastic al costurilor, acest control urmând s[ afecteze salariile, informeaz[ Ziarul Financiar. De\i câ\tigul salarial mediu nominal net s-a accelerat de la 12,9% ]n ianuarie

la 19,8% ]n februarie, acest lucru nu ]nseamn[ neap[rat ve\ti bune. Cre\terea s-a datorat pl[`ii celui de-al 13-lea salariu ]n sectorul public, conform unei analize a ING. Plata celui de-al 13-lea salariu a fost f[cut[ ]n februarie \i nu ]n ianuarie, c[ urmare a lipsei de lichidit[`i de la buget, Guvernul optând pentru o plat[ gradual[ a acestui salariu, arat[ Nicolaie Alexandru-Chidesciuc, economistul-\ef al ING România. 

9

Certificatele medicale, verificate doar dup[ reclama`ii Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate va face controale ]n privin`a eliber[rii de certificate medicale doar atunci când vor fi sesiz[ri ]n privin`a acord[rii acestora, a declarat, ieri, Rodica Hu`uleac, pre\edintele CJAS. „Aceste controale nu le face casa, de una singur[, ]n momentul ]n care sunt suspiciuni, ci este vorba de o comisie mixt[ din care fac parte reprezentan`i ai Colegiului Medicilor, care ]\i spun p[rerea autorizat[ despre activitatea medical[. Noi, ca \i cas[ de asigur[ri, nu ne putem pronun`a din acest punct de vedere. Aceasta este treaba colegiului, ca \i a reprezentantului de la Comisia de expertiz[“, a precizat Rodica Hu`u-

leac. Potrivit sursei citate, CJAS verific[ legalitatea eliber[rii acestor certificate medicale doar din punct de vedere administrativ. La rândul s[u, prefectul jude`ului Boto\ani, Cristian Roman a declarat, ]n urma scandalului cu certificatele medicale anulate fostului director de la Direc`ia de Drumuri Jude`ene, Geanina Pintilii, ca va sugera ca pre\edintele Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate s[ ]\i fac[ treaba a\a cum \i-a f[cut-o \i ]n urm[ cu doi ani \i jum[tate. „Am sugerat o grij[ deosebit[ pentru cheltuirea banului public, care se strânge foarte greu”, a precizat primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Revolu`ie ]n Moldova

Peste 30 de mii de persoane s-au adunat ]n centrul Chi\in[ului pentru a protesta ]mpotriva rezultatului alegerilor parlamentare din 5 Aprilie, când comuni\tii au reu\it s[ câ\tige majoritatea voturilor. Peste 30 de mii de persoane sau adunat ]n centrul Chi\in[ului pentru a protesta ]mpotriva rezultatului alegerilor parlamentare din 5 Aprilie, când comuni\tii au reu\it s[ câ\tige majoritatea voturilor. }n centrul Chi\in[ului s-au tras focuri de arm[ ]mpotriva protestatarilor care au ]ncercat s[ intre cu for`a sediul pre\edin`iei. La rândul lor, protestatarii s-au ap[rat cu pietre ]mpotriva for`elor de ordine. Se folosesc \i gaze lacrimogene. Aproximativ 100 de poli`i\ti au fost r[ni`i ]n urma alterca`iilor, iar doi dintre ace\tia au fost uci\i, precum \i un tân[r protestatar. De asemenea, o ma\in[ a for`elor de ordine a fost ]n ]ntregime distrus[. Site-urile din Republica Moldova nu mai func`ioneaz[. Ele au fost

blocate de c[tre autorit[`i, iar telefoanele mobile sunt \i ele ]n stare de nefunc`ionalitate. }n acest moment, pentru comunicare se folose\te preponderent serviciul twitter. Protestatarii au scandat lozinci pro România \i au cântat imnul `[rii noastre, iar mai multe steaguri ale României au fost fluturate ]n centrul Chi\in[ului. Mai mul`i studen`i din Ia\i au ]ncercat s[ ajung[ ]n Republica Moldova ]ns[ au fost opri`i la grani`[. }n România, se face apel pe forumuri pentru ca românii s[ sus`in[ protestele de la Chi\in[u \i s[ se organizeze un miting ]n Pia`a Universit[`ii. Potrivit publica`iei Moldova, procuratura a calificat drept ilegale \i inadmisibile ac`iunile organizatorilor \i participan`ilor la protest. Autorit[`ile au ini`iat \i un dosar penal. Potrivit ultimelor informa`ii, poli`ia a ]ncetat s[ se mai implice. Protestatarii au reu\it ocupe cl[direa Parlamentului \i cl[direa Preziden`ial[ \i au ajuns \i ]n fa`a cl[dirii Guvernului. 


Publicitate 10

Miercuri, 8 aprilie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 2C, D, Bucovina, et.4, simplu, pe mijloc, orientat E, 34000E. Telefon: 0745.405.299; 0748.895.488. (1079-2)

* Vând garsonier[ confort 1,27 mp, parter, D,T,G+F,u\[ metalic[,gaz separat, zona Pia`a Mic[ Grivi`a,21500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,48 mp,2 * P.F. vând apartament balcoane,parter ]nalt, D,recent renovat, CT, 2 camere, T,posibil mobilat si semidecomandat, str. utilat,zona Pietonal ].Traian. Rela`ii la Unirii,43000 euro neg. telefon-0751.029.653. Tel: 0729063978, (1105-5) 0729124687, * Vând apartament 2 0744634025.(T) camere decomandat, 54 mp, str. Vârnav nr.36, * Vând apartament 2 camere,zona Octav et.3. Pre` 37000 E. B[ncila,et.4,SD,40 Rele`ii: 0744.708.669; 0723.570.150.(1098-2) mp,]mbunata`iri,28000 euro neg. Tel: * Vând apartament 2 0729063978, camere, parter, zona 0729124687, PLUS, balcon ]nchis \i 0744634025.(T) proiect extindere * Vând apartament 2 apartament cu intrare camere,zona Casa separat[, renovare Sindicatelor,\arpant[, 2008, toate 48 mp,SD,renovat, ]mbun[t[`irile: CT,T, G,F,P, izola`ie termic[. CT,T,G+F,34000 euro Telefon: 0742.132.605. neg sau schimb cu garsoniera. Tel: (1099-10) 0729063978, * Agen`ia Imobiliar[, 0729124687, Terrenos,Bulevardul 0744634025.(T) Mihai Eminescu-str. Aleea Nou[ nr.1, parter * Vând apartament 2 camere,SD,et.1,42 (vis-a-vis de spatele stadionului) solicit[ spre mp,CT,G+F,zona Prieteniei.Pre`:33000 vânzare garsoniere,apartamente euro neg. Tel: 0729063978, 2,3,4 camere ]n toate 0729124687, zonele ora\ului, inclusiv 0744634025.(T) terenuri-locuri de cas[.Ofer pre`ul zonei. * Vând apartament 2 Tel: 0729063978, camere,zona Grivi`a, 0729124687, D,48 mp,\arpant[, T,G+F,P,u\i de T, 0744634025.(T)

AGENDA IMOBILIAR|

liber,34000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,D,51 mp, et.2,CT,T,G,F,P, buc[t[rie mare,zona Prim[verii capat 1,pre`:33000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,PrimaveriiTex,et.2,D,renovat,CT, T,G+F,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Pita Grivi`a,D,48 mp,et.3, CT,T,Pre`:34000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,SD,et.1,56 mp,f[r[ ]mbun[t[`iri, zona Constantin Gane. Pre`:27000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii-Raj Apa, parter,SD,42 mp, complet renovat, CT, T,G+F,semimobilat si utilat,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Green Club,\arpant[,64 mp utili,D,]mbunata`iri,CT, T,G+F,living,56000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona ACR Prim[verii,parter,85 mp,apartament de lux cu toate ]mbun[t[`irile,CT,T,G +F,teren de 40 mp,46000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Prim[verii-Tex, et.2, SD,63 mp utili,2 bai,f[r[ ]mbun[t[`iri, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Serconf, D,et.4 \arpant[ din construc`ie,CT,T.Pret: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Liceul

Sportiv,et.1,D,f[r[ ]mbun[ta`iri,47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Vile Bulevardul Mihai Eminescu,et.2,D,83 mp,CT,2 balcoane, uscator,garaj,80000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Util, apartament de lux, complet utilat si mobilat, ]nc[lzire si iluminare ]n pardoseala, merit[ v[zut,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Aleea \colii,D,65 mp utili, et.1,recent renovat, CT,T,G+F,modern, living,50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Regal, D,et.1,70 mp,modern cu toate ]mb.CT,T, G+F,P,AC,semimobilat.Pre`:60000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Util, et.1,D,80 mp utili,f[r[ ]mbunat[`iri,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,D,et.2,78 mp utili,2 bai,CT,zona Curcubeului-Pacea sau schimb cu garsoniera .Pre`:45000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona IRE, D,et.1,90 mp,liber,2 b[i,G+F,T,51000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona Prim[verii, la strada, D,86 mp,et.2, CT, T, AC,balcon ]nchis in T,68000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 4 camere,zona BulevardArmoniei,la vile,D,90 mp,2 bacoane, CT, T. Pre`:70000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona T. Crudu, 27

mp, parter, modern[, mobilat[, utilat[ (figider, ma\in[ de sp[lat nou[), pre` 25.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Colonel Tomoroveanu, 35 mp, et.3, modern[, baie, buc[t[rie, intabulat[, pre` 20.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, Aleea Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, CT, u\[ metalic[, modern, utilat, semimobilat, pre` 35.000 euro u\or negociabil.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro negociabil sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Calea Na`ional[, la strad[, D, 63 mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, pretabil spa`iu comercial, pre` 80.000 euro. Telefon: Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Tudor Vladimirescu, et.3, SD, 62,17 mp utili, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Stejari, et.2, 72 mp, SD, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vand garsoniera, 26mp,cu imbunatatiri, Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand garsoniera ,27mp,parter,zona Grivita (Piata Mica), cu imbunatatiri Pret 21000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri, Rotunda Pret 30.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,25mp,

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

parter,fara imbunatatiri,zona Directia Muncii.Pret 100.000 LEI neg. Tel.0741497829.(A) * Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp,Et.1,zona Calea Nationala.Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22mp,cu imbunatatiri, Et.4,zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere,53mp,semideco mandat,Et.4, bloc din caramida,cu imbunatatiri ,zona Liceului M.Eminescu Pret 42.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat,47 mp,Et3,renovat complet,zona Grivita Pret 48.000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere,SD, 39mp, parter,zona Primaverii. * Vand garsoniera confort 1,25mp,bloc din Pret 28500 euro. Tel. 0741497829.(A) caramida,fara imbunatatiri,str.Avrames- * Vand apartament 2 cu.Pret 100000Ron camere, zona negociabil.Tel Unirii,50mp,D,parter 0741497829.(A) inalt,doua balcoane, * Vand uscator 15mp, CT,cu imbunatatiri, posibilitati de racordare mobilat.Pret 47000 euro negociabil. Tel. la apa ,gaz, 0741497829.(A) electricitate, caldura. Pret 25.000Lei neg. Tel * Vand apartament 2 0741497829.(A) camere,Et.1,fara imbunatatiri,zona * Vand apartament 2 Primaverii(Pacea) Pret camere,decomandat,cu 25000euro inbunatatiri,(gresie, faianta,parchet,termopane Tel.0741497829.(A) , usi noi interior,usa * Vand apartament 3 metalica,gaz separat) camere,70mp,D,cu Et.1,Str.Calugareni.Pret imbunatatiri, 50000 euro neg.Tel CT;AC;,Et.1, zona 0755928663/ Mall.Pret 68000 euro 0741497829.(A) negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, * Vand apartament 3 CT,termopane,Et.4, camere,62mp,gaz zona Primaverii.Pret separat,Et.2,zona Calea 45000 euro.Tel Nationala.Pret 55000 0741497829.(A) euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,38 mp,parter, * Vand apartament 3 posibilitate de camere,83mp,D,cu extindere,zona toate imbunatatirile, in Sucevei.Pret 36000 Stejari,Et.4 cu sarpanta. euro negociabil.Tel Pret 71.000 euro neg. 0741497829.(A) Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 * Vand apartament 4 camere, semidecoman- camere,Et.1,57mp, fara dat, 54 mp,Et.4 cu imbunatatiri, zona sarpanta,cu imbunataPrimaverii. Pret 45.000 tiri, str.Aleea Pacea. euro negociabil Tel. Pret 48.000euro 0741497829.(A) negociabil. Tel. * Vând garsonier[, 0741497829.(A) zona Luna, 12mp, * Vand apartament 2 ]mbun[t[`iri.Pre` camere,decomandat,50 48000ron.Tel mp,fara imbunatatiri, 0729062022.(N) parter,zona Capatul 1. * Vând garsonier[, Pret 40.000euro zona Directia Muncii, negociabil Tel. 24mp,]mbun[t[`iri. Pre` 0741497829.(A)


Publicitate Miercuri, 8 aprilie 2009 24000euro.Tel 0729082022.(N)

35000euro .Tel 0729082022.(N)

euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina,f[r[ ]mbun[t[`iri,50mp,fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,D,zona }mp[rat Traian, 50mp, et.4,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 38000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii,58mp, c[r[mid[,2balcoane,et 4,\arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,50mp,sd,c[r[mid[,et.1 ,ct,termopan,u\[ metalic[.Pre` 34000 euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp, modern,ct,t,g,f. Pre`: 65.000 euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[. Tel:0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat, c[r[mid[,et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ metalic[. Pre` 55000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat+mobilat. Pre` 39000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,parter,la strada, 50mp,posibilitate de extindere.Pre`

* Vând apartament 3 camere,D,zona Casa C[r`ii,etaj intermediar, ]mbun[t[`iri.Pre` 85000 euro neg.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i,65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000

AGENDA IMOBILIAR|

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând apartament cu o camer[ zona |tefan cel Mare, s. 32 mp, D, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, * Vând apartament 4 pre` 20.000 euro. camere,D,et.3,zona 0 Telefon: 0231514450, BRD,110mp,modern,ct, 0231514440, t,g,f. Pre`:100.000 euro 0751966830.(R) neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament cu 2 camere, zona * Vând apartament 4 Prieteniei, s. 40 mp, et. camere,D,et 3,zona v-a- 1, pre` 38.000 euro. v Maternitate, 80 mp, Telefon: 0231514450, ct,t,g,f,p.Pre` 0231514440, 70000euro \i garaj 0751966830.(R) 10000euro(22mp,beci). Tel 0729062022.(N) * Vând apartament cu 2 camere, zona * Vând apartament 4 Armoniei, D, s. 39 mp, camere,D,et 1,zona parter, pre` 41.000 Prim[verii,80mp,ct . euro. Telefon: Pre` 70000euro.Tel 0231514450, 0729062022.(N) 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 * Vând apartament cu BRD,100mp.Pre`: 2 camere, zona Barbu 85.000euro.Tel: L[z[reanu, s. 50 mp, 0729082022.(N) et. 3, pre` 43.000 euro. Telefon: 0231514450, * Vând apartament 4 0231514440, camere,zona Pia`a 0751966830.(R) Mare,et.4,D,100mp, bca,ct,g,f,t,pod. Pret * Vând apartament cu 63000euro.Tel 2 camere, zona Calea 0729062022.(N) Na`ional[, s. 51 mp, D, et. 4, pre` 45.000 euro. * URGENT – vând Telefon: 0231514440, garsonier[, cu avans 0231514450, 50%, diferen`a ]n 36 0751966830.(R) luni sub dobânda b[ncii, zona Spitalul * Vând apartament cu de copii, modern[, 2 camere, zona Calea termopan, u\[ Na`ional[, s. 47 mp, D, metalic[, parchet et.1, pre` 38.000 euro. laminat, instala`ie Telefon: 0231514440, electric[ \i sanitar[ 0231514450, nou[. Telefon: 0751966830.(R) 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, * Vând garsonier[ s. 56 mp, D, et. 4, pre` zona Grivi`a, s. 28 44.000 euro. Telefon: mp, D, et. 2, 0231514440, mobilat[, pre` 25.000 0231514450, euro. Telefon: 0751966830.(R) 0231514450, 0231514440, * Vând apartament cu 0751966830.(R) 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 4, pre` * Vând garsonier[, 45.000 euro. Telefon: zona Prim[verii, s. 42 0231514440, mp, et. 5/10, D, sau 0231514450, schimb cu apartament 2 0751966830.(R) camere, pre` 35.000 euro. Telefon * Vând apartament cu 0231514450, 2 camere, zona Ale. 0231514440, Elie Radu, s. 40 mp, 0751966830.(R) SD, parter, pre` 40.000 euro. Telefon: * Vând garsonier[, 0231514440, zona Ghe. Avr[mescu, 0231514450, s. 25mp, parter, pre` 0751966830.(R) 22.500 euro. Telefon: 0231514450, * Vând apartament cu 0231514440, 2 camere, zona G. 0751966830.(R) Enescu, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 55.000 euro. * Ocazie unic[! - vând Telefon: 0231514440, camer[ c[min, 0231514450, mobilat[, s. 24 mp, 0751966830.(R) zona industrial[, pre` 14.000 euro, * Vând apartament negociabil. Telefon: cu 2 camere, zona 0231514450, Scarlat Vârnav, s. 40 0231514440, mp, SD, et. 2, pre` 0751966830.(R) 35.000 euro. Telefon:

0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale. P. Tineretului, s. 38 mp, SD, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, modern cu toate dot[rile, mobilat, s. 56 mp, D, et. 4/10, pre` 55.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona C. Na`ional[, s. 65 mp, SD, et. 7, pre` 52.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 51.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 43.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere (din 4 camere), zona Barbu L[z[reanu, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 mp, D, parter, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P.

Tineretului, s. 34 mp, SD, et. 2, pre` 25.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, situat pe Bulevard, vis – a – vis de Casa de Asigur[ri, D, s. 85 mp, et. 3, pre` 85.000 euro, negociabil.Telefon: 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 43 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Stejari, et. 2, SD, s. 72 mp, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

11

* Vând apartament cu 4 camere, zona Elie Radu, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Bucovina, et. 3, D, s. 74 mp, modernizat, pre` 75.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona G. Avr[mescu, s. 66 mp, D, parter, pre` 65.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, s. 90 mp, ultramodern, pre` 75.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 70.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament duplex, zona Prim[verii, s. 114 mp, D, et. 4/5, pre` * Vând apartament cu 3 camere, zona Vâlcele, negociabil. Telefon: et. 1, D, s. 65 mp, pre` 0231514440, 0231514450, 53.000 euro. Telefon: 0751966830.(R) 0231514450, 0231514440, * Vindem garsoniere, 0751966830.(R) apartamente cu 2 camere, 3 camere, * Vând apartament cu zona Bd. Mihai 3 camere, zona Eminescu, complet Independen`ei, nr. 5, renovate, sistem de parter, D, s. 63 mp, incalzire mixt, pre` pre` 50.000 euro. 699 euro/mp + Telefon: 0231514450, 5%TVA. Rela`ii la 0231514440, telefon: 0231514450, 0751966830.(R) 0231514440, * Vând apartament cu 0751966830, 3 camere, zona 0748281959.(R) Armoniei, et. 1, SD, s. * Schimb apartament 50 mp, pre` 45.000 cu 4 camere, zona euro. Telefon: Pacea, et. 2, cu 0231514450, apartament cu 2 0231514440, camere + diferen`[. 0751966830.(R) Telefon: 0231514450, * Vând apartament cu 0231514440, 3 camere, zona Ale. 0751966830.(R) Nou[, et. 1, SD, s. 56 mp, pre` 37.000 euro. + Case, terenuri Telefon: 0231514450, * Vând teren str.Pod de 0231514440, Piatr[, 2 600 mp. 0751966830.(R) Telefon: 0255.210.558. * Apartament de lux: (1044-9) Vând apartament 4 * Vând vil[ P+M, camere, zona Calea parter locuibil, 206 mp, Na`ional[, s. 100 mp, D, et. 6/6, ultramodern, teren 600 mp, pre` la fa`a locului sau accept pre` 120.000 euro. Merit[ v[zut! Telefon: schimb cu cas[ mai 0231514440, mic[ sau apartament+ 0751966830.(R) diferen`[ de bani.


Publicitate 12

Miercuri, 8 aprilie 2009

Telefon: 0744.426.174.(1100-1) * Vând,ultracentral, lâng[ Camera de Comer`, cas[ 3 C, D, hol, 95 mp la strad[, bun \i pentru activitate, plata \i ]n rate, pre` negociabil. Telefon: 0743.797.258.(1104-2) * Vând teren zona „Z[ice\ti”, suprafa`a 3600 mp, negociabil. Telefon: 0745.931.330; 0741.679.986.(1106-5) * Vând 12 parcele a

cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land, 31/ 32, drum de acces de 4 m,zon[ deosebit[, se afl[ ]n vecin[tatea cartierului rezidential Alfa Land,utilita`i ]n imediata apropiere. Pre`uri ]ncepand de la 30 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând vile la ro\u,zona C[t[m[r[\ti Deal,180 mp,P+1, 500 mp de teren, arhitectur[

AGENDA COMERCIANTULUI

modern[, exterior finisat,T, lindab,cu sau f[r[ garaj.Pre`uri 50000 euro respectiv 52000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil sau 25.000 euro+ diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu 4 camere+anexe,fântân[, 1000mp teren in Cervicesti.Pret 100000Ron negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand casa cu 5 camere,construita in 1996 din cârâmida si BCA,teren 5000mp,cu anexe gospodaresti,apa curenta si centrala termica,loc.Vladeni com.Corlateni str. Principala. Pret 32000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

5700mp,deschidere 43ml la DN BotosaniIasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720-800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren intravilan,loturi de 18001500mp in Oraseni-Deal Pret 12euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 1500mp,intravilan, deschidere 20ml,zona Tulbureni. Pret 25euro * Vand teren 3100 /mp.Tel. mp,intravilan,deschidere * Zona Baisa, vil[ 0741497829.(A) 30ml,in Brehuesti, P+M, 200 mp com.Vladeni.Pret 6 construi`i, 800 mp * Vand teren euro/mp negociabil. teren, 4 dormitoare, 1017mp,deschidere de living, buc[t[rie, 3 b[i, Tel.0741497829.(A) 23 ml,in planul 2,toate camer[ tehnic[, utilitatile,zona Cismea, * Vand teren 900 mp, construc`ie c[r[mid[, pret 28 euro/mp intabulat,deschidere acoperit[ cu tabl[ negociabil. Tel 11ml,in zona Conrec. Lindab, ap[, curent, 0741497829.(A) Pret 55 euro/mp pre` 100.000 euro negociabil.Tel. * Vand teren 500 negociabil. Telefon: 0741497829.(A) mp,deschidere de 20 0231513362, * Vand teren 5000mp ml,utilitatile la limita de 0752244233.(B) proprietate,in planul in zona Lebada, * Vând spa`iu deschidere 51ml la DN 2,zona Cismea. Pret 12 comercial, 28 mp + euro/mp negociabil. Tel Botosani-Iasi.Pret concesiune 30 mp, 0741497829.(A) 27Euro/ mp neg. Bucovina, pre` 45.000 Tel.0741497829.(A) * Vand teren 773 mp,in euro cu TVA.Telefon: Hudum linga Metaxa, * Vand teren 9850mp 0231513362, deschidere 23ml Pret la iesire din 0752244233.(B) 28euro/mp Catamarasti-Deal, * Dorohoi, 80 mp, Tel.0741497829.(A) deschidere 16,30ml la modern (se pot vinde 40 sosea. Pret 15Euro/mp * Vand teren intravilan mp), pre` 430.000 RON negociabil Tel. 5.000mp, deschidere la negociabil. Telefon: 0741497829.(A) ambele capete 20ml,in 0231513362, Catamarasti-Deal,se * Vand terenuri 0752244233.(B) vinde si 2500 Pret suprafete 500mp, * Vând teren 4800 16euro/mp 1000mp(loc de casa), mp, Tulbureni, str. Tel.0741497829.(A) toate utilitatile,zona Crizantemelor, ANL Cismea. Pret * Vand casa cu 3 intabulat, curent 31Euro negociabil Tel. camere+anexa cu 2 electric, p[dure la 0741497829.(A) camere,teren 4.000 limita propriet[`ii, mp,la sosea,in sat Roma * Vand teren 950mp in certificat urbanism 2 Pret 20.000 euro locuinte p+m, pre` 11 Botosani Pret negociabil 70.000Euro negociabil euro/mp.Telefon: Tel.0741497829.(A) Tel.0741497829.(A) 0231.513362, 0752244233.(B) * Vand teren 30.000 * Vand teren 6400 mp(in doua loturi de mp,intravilan,deschidere * Zona Cucor[ni, 615 10.000 si 20.000mp,in 40ml in Curtesti Pret mp, pre` 6,5 euro/mp. Hudum in spate la 7euro/mp neg. Telefon: 513362, Metaxa .Pret 8euro/ mp Tel.0741497829.(A) 0752244233.(B) negociabil Tel * Vand teren 3064mp 0741497829.(A) * Zona str. T. Vladimirescu, 250 mp, zona Rediu. Pret * Vand teren 1135mp 1,20euro/mp. Tel. 13 m deschidere, (22ml deschidere), toate 0741497829.(A) autoriza`ie construc`ie, utilitatile,str. pretabil sp[l[torie auto, * Vand teren 5000mp Maramures. Pret spa`iu comercial, in Catamarasti-Deal, 130euro/mp negociabil apartamente, pre` 160 deschidere 40ml,.Pret Tel.0741497829.(A) euro/mp negociabil. 25euro/mp Tel. Telefon 513362, * Vand teren 700mp, 0741497829.(A) 0752244233.(B) str.calea Nationala (zona * Vand teren in Hudum Aldilivi) Pret negociabil. * Zona }mp[rat Traian, 2400mp, deschidere Tel. 0741497829.(A) 355 mp, pre` 160 25ml,sau schimb cu euro/mp. Telefon: * Vand teren apartament 2-3 camere 513362, 3.800mp,deschidere Pret 20euro. Tel. 0752244233.(B) 15ml,curent electric,in 0741497829.(A) Catamarasti-Deal Pret * Vand casa cu etaj * Vand teren 6500mp 16euro/mp construita in 1998 ,are 9 ,deschidere 45ml la Tel.0741497829.(A) camere (6+3), sosea,posibilitati de 12.000mp teren,vie, * Vand teren 7200mp, iaz,zona Agafton.Pret pomi,fantana,cu multe cu deschidere de 180 9euro/mp negociabil imbunatatiri,semimobila Tel.0741497829.(A) ml,zona Hudum.Pret 25 ta.Com.Ungureni. Pret euro/mp.Tel 0741497829.(A) 120.000 RON * Vand teren

* Vand teren 16000 mp in Cucorani. Pret 5euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda in Botosani, 80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri, multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000 mp,parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg. Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti,intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum,7200mp,deschid ere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml. Pret 5euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton, com.Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 1600 mp,intravilan,vie,in Manastirea Doamnei, com Curtesti.Pret 15 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp neg.Tel. 0741497829.(A)

4euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500 mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 9000 mp,zona CET, deschidere 40ml.Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa,plan1,8000mp, deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000 mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[, 2585mp, deschidere 14ml,acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 35400 mp,deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/ mp.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml,zona Hudum. Pret 16 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha. Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 3600 mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 15000 mp,parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/ mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel 0741497829.(A) * Vand teren in livada Curtesti loturi de 1200mp.Pret 10 euro /mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000euro/ha(intabulare, cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp, deschidere 40ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700 mp,50ml deschidere, 350euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Luceaf[rul ,teren, 486 mp,300euro/mp,toate utilit[`ile.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 10800 mp,zona Rediu Pret

* Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp,


Publicitate Miercuri, 8 aprilie 2009 toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Petrom Calea National[, curent, gaz, apa, 110 euro/mp. Tel. 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp, 40 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona CET,465mp+ construc`ie,30euro/mp si 5000mp la 6euro/ mp.Tel 0729082022.(N) * V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil,deschidere 22ml,plan1, 43000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 1100 mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Cactus,1000 mp ,toate utilit[`ile,pre` neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea,3900mp,iaz. Pre`: 100000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia. Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp, deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp, deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp. Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 340 mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona IRE cu 80mp.Pre` 100000

euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona }. Traian, 84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona 0, cu 120mp.Pre` 2000 euro /mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona S[venilor.Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Plus, 240mp.Pre` 10mild, ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp, zona * Vând spa`iu Gar[.Pre` 1200 euro/mp comercial,zona neg.Tel Bulevard,200mp.Pre` 0729062022.(N) 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100mp,centrul vechi, * Vând spa`iu 80mp teren,cram[. Pre` comercial,zona neg.Tel: Prim[verii,100mp. Pre` 0729082022.(N) 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 315 mp,centrul vechi. Pre` * Vând spa`iu neg.Tel: comercial,zona Stadion, 0729082022.(N) 147mp.Pre` 1200 euro/mp.Tel * Vând teren ]n 0729062022.(N) C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ * Vând spa`iu de mese, abator, comercial,zona Centrul apartamente ,etc).Pre` Vechi,60mp. Pre` neg.Tel: 072908202.(N) 1300euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 100mp, zona 0,cu teren 300 mp, * Vând spa`iu toate utilit[`ile. Pre` comercial,zona }. 60000euro,se poate \i ]n Traian,302mp.Pre` rate .Tel 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp, * Vând spa`iu zona Alfa Land cu teren comercial,zona 500mp,toate Prim[verii,177mp. Pre` utilit[`ile.Pre` 90000 1600euro/mp.Tel euro .Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând spa`iu * Vând cas[ ]n comercial,zona Sucevei, Boto\ani,zona central[ 225mp.Pre` cu teren 930mp.Pre` 250000euro.Tel 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând spa`iu * Vând cas[,zona comercial,zona Centru, C[t[m[r[\ti Deal, 200mp.Pre` 280000 P+E,500mp teren. Pre` euro.Tel 50000euro.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. * Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E,ct Pre` 100000 euro.Tel ,t,ap[,canalizare, 0729062022.(N) foi\or,buc[t[rie de var[,fântân[,400mp * Vând cl[dire 600 construi`i,teren mp,zona 0, 600mp 690mp.Pre` 320000 teren.Pre` neg. Tel: euro neg.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centru, * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, 100mp, renovat.Pre` ap[,canalizare,izola`ie 250000 euro.Tel exterioar[.Pre` 33000 0729082022.(N) euro.Tel * Vând cl[dire 0729062022.(N) P+1,300mp si 4000 mp * Vând cas[,zona teren ]n Boto\ani toate C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel ap[,canalizare,izola`ie 0729062022.(N) exterioar[,110 mp.Pre` 53000 euro. Tel * Vând cl[dire P+1, 0729062022.(N) 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp * Vând cas[ ]n Str. cl[dire si 570mp teren Plopilor cu teren, ]n Boto\ani.Pre` modern[. Pre`: 125.000 350.000euro.Tel euro.Tel: 0729062022.(N) 0729082022.(N)

* Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`:71.000euro.Tel: 0729082022.(N)

* Zona industriala vila la rosu , cu 1270mp teren aferent .Pret : 100.000 Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v)

* Vand spatiu comercial 60mp amenajat la parter de bloc ,in zona Bucovina ,pret 60,000Euro/neg . Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

13

putin 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

* Vand 2.211mp teren intravilan ,in Comuna Rachiti , front stradal * Zona industriala ,vila 28.40m,acces apa P+M la rosu , supraf. curenta iluminat electric construita la sol 90mp, * Vând spatiu comercial ,drum pietruit.Pret teren aferent 1100mp, 10Euro/mp ,neg. Tel: in incinta cladirii termosistem la exterior, Romarta . Pret 529102, 0752310402, CT, garaj si beci .Pret: :80.000Euro/neg Tel: 0752310403(210) 76.000Euro/neg. Tel: 529102,0752310403, * Zona Rediu 50.000 * Vând cas[ ,zona 529102, 0752310403, 0752310402. mp teren extravilan Ci\mea,teren 500mp, 0752310402. * Vand spatiu comercial pl.II,acces drum de casa 136mp,t,ct, ap[, * Zona Comunei exploatare .Pret2.5 prin destinatie ,in zona gaz,izola`ie exterioar[, Corni, spatiu comercial centrala ,Su74 mp, Euro/mp neg.Tel: tabla lindab.Pre`: si 6000 mp teren aferent inclusiv dotari .Pret 529102,0752310402, 92.000euro. Tel: .Pret 140.000Ron Tel: 0752310403(253) 100.000Euro/neg. Tel: 0729082022.(N) 529102, 0752310403, 529102, 0752310403, * Vand 2 parcele de * Vând cas[,Str. 0752310402.(831) 0752310402.(223) teren extravilane in Miori`a,1200mp * Zona Comunei Corni Ipotesti de 1100mp, * Urgent casa si 400mp teren,toate utilit[`ile. casa locuibila si 800mp teren aferent ,in 3700 mp pret 4Euro/ Pre` 900000ron.Tel teren aferent .Pret mp neg.Tel:529102, Botosani zona centrala 0729082022.(N) 80.000Ron/neg. Tel: 0752310403, ,acces utilitati edilitare * Vând case si vile \i 529102, 0752310403, 0752310402(135) Pret 53.000Euro /neg. 500 m.p. teren aferent 0752310402. Tel:529102, * Zona Baisa ,3000mp, ]n zona Leb[da \i 0752310403, * Zona Comunei 21Euro/ Stejarul cu avans \i 0752310402. Rachiti, casa locuibila neg.Tel:529102.075231 rate lunare, dobânda impreuna cu 1150mp 0402. 0752310403(178) * Zona Tatari casa 50% din dobânda .Pret :110.000Ron .Tel: P+M la rosu si 500 mp b[ncii, pre`uri * Zona Roma , 8700 529102, 0752310403, teren aferent,acces negociabile. Rela`ii la mp teren intravilan , 0752310402.(743) utilitati edilitare.Pret telefon 0231514450 / dechidere 24.56m. Pret 65.000Euro/neg. Tel: 0751966830/ * Zona Costinesti 3.5Euro/mpneg. Tel: 529102, 0752310403, 0748281959.(R) Leorda casa cu 1000mp 0752310402. 529102. 0752310402. teren aferent . Pret 0752310403. * Vând teren 35.000Ron /neg. Tel: * Urgent casa locuibila intravilan . Pre`uri * Zona Hudum langa 529102, 0752310403, , suprafata construita la negociabile. Rela`ii la METAXA , 772mp 0752310402.(265) sol 100mp, anexe telefon 0231514450 / teren intravilan , 13m gospodaresti si 711mp 0751966830/ * Vând vil[ P+1cu front stradal . Pret teren aferent ,in 0748281959.(R) 283mp teren aferent , ]n Botosani , zona 30Euro/mp neg.Tel: Boto\ani ,zona Victoriei industriala ,acces utilitati 529102.0752310402. * Vând teren , pre` 210.000 Euro/ 0752310403(284) edilitare Pret 70.000 extravilan . Pre`uri neg. Tel: 529102, Euro/neg. Tel:529102, * Zona Manastirea negociabile. Rela`ii la 0752310403, 0752310403, Doamnei 2 loturi de telefon 0231514450 / 0752310402.(262) 0752310402. teren intravilane a cite 0751966830/ * Vând cas[ ]n Vorona 4500mp .Pret 6euro/mp 0748281959.(R) cu 2000mp teren aferent * Vand urgent pensiune neg.Tel:529102. turistica ,(P+1) la rosu * Vând garaj , zona , pre` 35.000Euo/neg. 0752310402. ,Su totala=393.80mp, Hotel Rapsodia, Tel: 529102, 0752310403(243) in Localitatea Putna , intabulat, cu surs[ de 0752310403, Judetul Suceava .Pret * Zona Pod de Piatra energie electric[ 0752310402.(677) promovare 300.000 3750mp teren intravilan proprie , din c[r[mid[, Euro/neg : Tel * Zona Criste\ti,casa , acces toate utilitatile pre` 15.000 euro. 0752310402 (106) cu utilitati si 1800 mp edilitare .Pret 20 Euro/ Telefon 0231514450teren aferent.Pre` mp.Se accepta si schimb 0751966830/ * Vand urgent centru de cu apartament plus 45.000 Ron/ neg. Tel: 0748281959.(A) vinificatie compus din 529102, 0752310403, diferenta . Tel: 529102, :parcela de teren in * Vând garaj , zona 0752310402.(458) 0752310403, supr, de 6900mp , 15 Prim[verii, intabulat, cu 0752310402.(594) cladiri anexe si o cladire * Vând casa P+M in surs[ de energie com. Stauceni cu 1000 industriala ,pretabile * Botosani 700mp teren electric[ proprie , din spatii depozitare cereale si anexa construita in mp teren aferent, pre` BCA pe teren etc.Pret promovare: 2006 .Pret 35.000Euro/ proprietate, pre` 45.000 65.000 Euro/neg. Tel: 275.000Euro/neg .Tel 529102, 0752310403, neg.Tel: 529102, lei. Telefon :0752310402 (104) 0752310402.(65) ; 0752310403, 02315144500752310402. 0751966830/ * Vand urgent ferma * Vând spa`iu 0748281959.(R) vegetala situata in zona comercial Dorohoi, 21 * Urgent .470mp plus mp, G+F, pre` 20.000 limitrofa Botosani-Iasi cale de acces teren * URGENT : 2case .Supr.compacta de teren Euro/neg.Tel: 529102, intravilan Botosani zona locuibile cu 2500mp =120ha, si o cladire 0752310403, centrala ,acces utilitati teren aferent la 1Km de P+1,cu Supr. constr. 0752310402.(1001) edilitare. Pret :70Euro/ Botosani .Pret: 50.000 =400mp.Tel: mp neg. Tel: 529102, Euro/neg..Se pot vinde * Vand spatiu 0752310402.(105) 0752310403, si separat.Tel.:529102, comercial in zona 0752310402. 0752310403, * Vand 2650mp teren Primaverii , pretabil 0752310402. intravilan , zona Cismea * Vând/ ]nchiriez spatiu reprezentanta firma ,front stradal 17m,acces de productie si 3000 mp ,cabinet medical etc;Pret * Zona Catamarasi toate utilitatile edilitare 35.000Euro . Tel : teren aferent cu toate Deal , vila P+1, ,pret 46Euro/mp.Tel: 0752310402, 529102. utilita`ile. Pret 60.000 suprafata construita la 529102,0752310402, Euro neg. sau 600 sol 120mp,teren aferent * Vând spa`iu de 0752310403(253) Euro/lun[. Tel: 529102, 915mp ,finisaje productie , zona 0752310403, superioare , acces * Vand 5500mp teren C[t[m[r[\ti Deal, 170 0752310402.(595v) utilitati edilitare .Pret intravilan , zona Cismea mp, 300mp teren 165.000Euro. ,front stradal 80m,acces * Vând teren ]n zona aferent, pre` 180.000 Tel.529102, toate utilitatile edilitare Leb[da, 2.025 mp cu 35 Ron/neg. Tel: 529102, 0752310403, ,pret 25Euro/mp neg., Euro/mp \i la Ci\mea 0752310403, 0752310402.(46) total sau parcele cel 2500 mp cu 30 Euro/mp 0752310402.(720) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500 mp de teren.Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N)


Publicitate 14

Miercuri, 8 aprilie 2009

neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(500) * Urgent zona Lebada 4600mp teren extravilan , 75m front stradal ,Pret 12Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tatari ,650mp teren intravilan. Pret 8000Euro ;Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona Tatari , 1400 mp, teren intravilan .Pret 20Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tulbureni, 4500 mp teren intravilan .Pret 15Euro/mp negociabil. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6300mp teren intravilan.Pret,18Euro/ mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(101) * Zona Tulbureni, 6500mp teren extravilan, front stradal 11m,acces utilitati edilitare ,curent electric , gaz metan , apa curenta .Pret 5Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310)

,pret 14Euro/mp , neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Baisa ,9800mp teren extravilan ,front stradal 25,5 mp.Pret 6,5 Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(308v) * Zona Agafton, 6600 mp, teren extravilan ,front stradal 42m.Pret pret 6Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133) * Zona ALFALAND , 19.500 mp teren extravilan , plan 2, deschidere 101 m.Pret 30 Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(376v) * Zona ALFALAND ,12.326mp, pl II , deschidere 45m.Pret:15 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Catamarasti Deal ,2000mp teren intravilan .Pret pre` 15 Euro/mp. neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(728v) * Vând 2000mp teren intravilan zona C[t[m[r[\ti Deal, pl.II, pre` 13 Euro/mp. neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(216)

* Zona Tulbureni, 9500 mp teren extravilan , front stradal 18m,utilitati edilitare la 500m.Pret 1Euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310)

* Vând 3,5 ha teren extravilan ]ntre Bucecea \i Hu`ani, cu toate utilit[`ile, pre` 4 Euro/ mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v)

* Zona Tulbureni 7100mp teren intravilan , front stradal 20.25m

* Vand 4700mp teren extravilan ,front stradal 22m cu 5Euro/mp si

ANUN~ PUBLIC PF C{R{MIDARU DUMITRU anun`[ publicul interesat asupra deciziei etapei de ]ncadrare a proiectului „]nfiin`are euroferm[ zootehnic[- 60 capete tineret taurin”, situat ]n PC 525/113, sat Brehuie\ti, com. Vl[deni, jud. Boto\ani, respectiv vizarea fi\ei tehnice f[r[ acord de mediu. Informa`iile privind poten`ialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Boto\ani, b-dul Mihai Eminescu nr. 44, ]n zilele de luni- vineri, ]ntre orele 8- 16.30 \i la sediul titularului din mun. Boto\ani, str. Mihail Kog[lniceanu nr. 7, ]n zilele de luni-vineri, ]ntre orele 8.00-16.00, pân[ la data de 14.04.2009(termen 5 zile lucr[toare de la data public[rii). Data afi\[rii: 08.04.2009.(1110-1) Editor: Claudia ~U~UMAN

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editorialist: Lucian ALECSA

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

Euro/neg.Tel: 529102, 12.500mp teren 0752310402, extravilan front stradal 0752310403 (41) 40m ,6Euro/mp in Cucorani . Tel: 529102, 9 CUMP|R|RI 0752310402, 0752310403 (29) * Cump[r teren * Oferta .Vand urgent agricol. Tel. 2 loturi de teren 0729062022 sau intravilan a cate 0729082022.(N) 2500mp cu front stradal 35m in Cucorani * Cump[r apartament, .Pret 50.000Ron/lot/ cas[,teren.Tel. neg.Tel: 529102, 0729062022 sau 0752310402, 0729082022.(N) 0752310403. * Cump[r garsoniere si * Zona Oraseni Vale apartamente .Ofer 5000mp ,teren pretul zonei . Tel: extravilan ,acces 529102, 0752310403, indirect la drum asfaltat 0752310402. (plan II),deschidere * Cump[r cas[ 20m ,pret locuibil[ cu teren 2Euro/mp,neg. Tel: aferent ]n Botosani sau 529102, 0752310402, zone limitrofe ,Ofer 0752310403 (237) pre`ul zonei Tel: * Vand 12.500mp 529102, 0752310403, ,teren extravilan la 0752310402. intrare in Stauceni, indirect la drum asfaltat * Cump[r teren intravilan ,construibil cu (plan II),deschidere acces la utilit[`i, 20m ,pret edilitare atât in 3Euro/mp,neg. Tel : Municipiul Boto\ani, 529102, 0752310402, cât \i ]n zonele limitrofe 0752310403 (237) . Ofer pre`ul zonei ; * Vand urgent in Tel:529102, Braiesti, 1700mp teren 0752310403, intravilan ,front stradal 0752310402. 20m, acces utilitati ~NCHIRIERI edilitare, pret 22.000 Euro/neg. Tel: * }nchiriez spa`iu 529102,0752310402, comercial,200 mp, 0752310403 (41) CT,T,sistem de alarm[, * Zona Catamarasti ideal orice Deal, extravilan,1500 activitate,zona Pia`a mp, acces utilitati Mare.Pre`:1000 euro/ edilitare. Pret 15 Euro/ luna sau spre vânzare. mp.Tel:529102, Tel: 0729063978, 0752310402, 0729124687, 0752310403(384v) 0744634025.(T) * Zona Catamarasti * }nchiriez spa`iu Deal, intravilan, 1954 comercial,amenajat,CT, mp acces utilitati T,52 mp,ideal edilitare ,front stradal birouri,cabinete sau alte 20 m.Pret 35Euro/mp activitati,zona neg. Se vinde si parcelat Prim[verii,pre`:250 Tel: 529102, euro/luna. Tel: 0752310402, 0729063978, 0752310403. 0729124687, 0744634025.(T) * Zona Catamarasti Deal ,intravilan , 1113 * }nchiriez apartament 2 mp ,acces utilitati camere, Calea edilitare ,front stradal Na`ional[, D, et 3, CT, 15.6m.Pret 25.000Euro mobilat \i utilat, 250 .Tel:529102,075231040 euro/lun[, 1lun[ avans, 2,075231040 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, * Vand urgent in Braiesti , 2000mp, teren 0752244233.(B) intravilan ,30m front * }nchiriez apartament 3 stradal, utilitati :apa camere, Grivi`a, D, rece si iluminat electric, parter, CT, par`ial mobiacces direct la drum lat \i utilat, 200 euro/ pietruit ,pret 20.000 lun[, 1 lun[ garan`ie. Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Cornel |TEFAN Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

0751966830, 0748281959.(R)

* }nchiriez apartament 2 camere, zona Pia`a mare, et 4, CT, mobilat \i utilat, curat, 230 euro/lun[, 1 lun[ avans, 1 lun[ garan`ie.Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Închiriez apartament 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, nemobilat, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830, 0748281959.(R)

* Închiriez apartament la cas[ + loc de parcare ma\in[, complet mobilat, internet, cablu TV, pre` 250 euro/lun[, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, * Inchiriez spatii comer- 0751966830, ciale in zone centrale 0748281959.(R) ,(Unirii, Onicescu, C. * Închiriez apartament 2 Nationala,zona Mall). camere, zona S[venilor, Tel. 0741497829.(A) Dimitrie Negreanu, Col. * Inchiriez apartament 3 Tomoroveanu \i camere,zona Stadion, Prim[verii, pre` 130-150mobilat, CT, Pret 200 200 euro/lun[. euro/luna. Tel Telefon:0231514440, 0741497829.(A) 0231514450, 0751966830, * Inchiriez garsoniera ,28mp,confort 1,mobila- 0748281959.(R) ta,zona Tudor * Ofer spre ]nchiriere 2 Vladimirescu Pret spatii de depozitare a cate 150euro. Plata 3 luni 100mp acces tir si rampa anticipat. Tel. de descarcare .Pret 2.5 0741497829.(A) Euro/mp/ luna. Tel:529102, * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 80 mp, 0752310403, 0752310402.(663) zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre inchiriere restaurant in Botosani , * Ofer spre ]nchiriere pret 6000Euro/luna , spa`iu comercial 300 neg, Tel:529102 ; mp,Calea Na`ional[. 0752310403, Tel: 0729062022.(N) 0752310402(686) * Ofer spre ]nchiriere * Ofer spre inchiriere spa`iu comercial 120 100mp spatiu comercial mp,zona Util.Tel: ,parter de bloc in 0729062022.(N) Botosani, zona centrala * Ofer spre ]nchiriere Pret 500Euro/ luna spa`iu comercial 240 ,pretabil cabinet medicapl mp, zona Plus, 10e/mp. ,frizerie, birou etc. Tel: Tel: 0729062022.(N) 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre ]nchiriere hal[ 5000mp+curte * Ofer spre inchiriere betonat[ 10000mp, toate ,ap cu 4C,zona ultracenutilit[`ile,zona trala ,Et.III ,nemobilat Industrial[,pre` neg.Tel ,CT . Pret 250Euro/luna 0729082022.(N) , neg .Tel: 529102, 0752310403, * Închiriez garsonier[. 0752310402. Telefon: 0231514450, 0231514440, * Ofer spre inchiriere 0751966830, 3camere , baie si 0748281959.(R) bucatarie , acces separat * Închiriez apartament 2 la casa in zona linistita camere, zona Bucovina, ,curte . Pret :250 D, et. 3, s. 77 mp, CT, Euro/luna . Plata anticipata 3luni . Tel: T, g+f, complet 0752310403, mobilat, utilat, pre` 250 529102, 0752310402. euro/lun[. Telefon: 0231514450, * Ofer spre inchiriere 0231514440, spatiu pentru sediu de * }nchiriez apartament 2 camere, Bucovina, parter ]nalt, CT, nemobilat, 300 euro/lun[, avans 3 luni. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

birouri ,85mp,acces stradal , parcare in curte.Pret 1500lei/ luna . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru inchiriere garsoniere , apartamente ,case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * Vând AUDI A4 AVANT 1,9 TDI, iunie 2003; ABS; ESP 6 AIRBAG; set cauciucuri iarn[-var[. Telefon: 0740.063.373.(1096-4) * Vând tractor U.650. M+plug, bun[ func`ionare, 95-110 RON. Telefon: 0751.803.814. (109722) * Vând Bus-mixt Ford Tranzit 6 locuri 2001, camionet[ Ford Tranzit 2004, Fiat Doblo Cargo 2001. Rela`ii telefon: 0751.179.926; 0744.572.461.(1107-3) * Vând Cielo gri metalizat, pre` negociabil, stare foarte bun[ de func`ionare. Telefon: 0746.215.833.(1109-5)

V+NZ|RI * Vand scaun stomatologic in buna stare de functionare. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R) * Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

PREST|RI SERVICII * BIROU DE CREDITE * Acord[m credite \i persoanelor cu venituri modeste; * Credite nevoi personale, imobiliare, ipotecare; * Credite pentru cump[rarea de locuin`e; * Credite auto, refinan`[ri; Telefon: 0231/514.450; 0751966830; 0748281959.(A)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Miercuri, 8 aprilie 2009

Jennifer Aniston este ]ns[rcinat[ \i nu \tie cu cine Potrivit OK!Magazine, Jennifer Aniston (foto) ar fi ]ns[rcinat[ \i ar urma s[ aib[ o feti`[ dup[ ce a apelat la fertilizarea ]n vitro. Jennifer Aniston a declarat cândva c[ ]\i dore\te atât de mult un copil ]ncât se gânde\te s[ adopte unul sau s[ recurg[ la insem-

inarea artificial[. Cum vedeta nu a g[sit un b[rbat potrivit care s[ ]l ]nlocuiasc[ pe Brad Pitt, a preferat ca tat[l copilului ei s[ fie... o eprubet[. |i toate acestea când lumea se a\tepta ca John Mayer s[ fie viitorul ei so` \i tat[l copilului pe care ]l va purta. „

Angelina Un preot \i-a f[cut opera`ii Jolie a estetice din banii bisericii le\inat pe platourile de filmare Angelina Jolie a le\inat pe platourile de filmare ale produc`iei Salt, confirmând astfel zvonurile din ultima vreme care anun`au faptul c[ starea ei de s[n[tate este precar[. }n timpul film[rilor din 18 martie, Angelina Jolie s-a plâns de ame`eli \i de insuficien`[ respiratorie, simptome ce au generat le\inul vedetei, anun`[ revista Now. Actri`a, ]n vârst[ de 33 de ani, era de câteva ore pe platoruile de filmare \i alergase foarte mult pentru o scen[. "Ea a ]nceput s[ se simt[ ame`it[ \i a le\inat ]ntre dou[ duble. Este prea mult pentru ea", a declarat o surs[. Angelina Jolie a sl[bit foarte mult cu ajutorul dietei Vineyard Detox \i din cauza programului ]nc[rcat de munc[ \i a faptului c[ ]\i face singur[ cascadoriile, colegii ei de platou sunt ]ngrijora`i pentru starea ei de s[n[tate. „

Un preot american s-a l[sat ispitit de unul dintre p[catele capitale, vanitatea, furând banii bisericii pentru a-\i face opera`ii estetice. William Blasingame, ]n vârst[ de 66 de ani, din Staten Island, New York, \i-a ]nsu\it 85.000 de dolari din dona`ii

pentru a-\i pl[ti mai multe opera`ii estetice \i câteva injec`ii cu botox, relateaz[ The New York Post. Suspiciunile care au dus la verificarea finan`elor bisericii \i a modului ]n care sunt cheltuite acestea au venit din partea enoria\ilor. Investiga`iile

au scos la iveal[ c[, pe lâng[ opera`iile estetice, reverendul, tot din dorin`a lui de a ]ntoarce timpul, ]\i cump[rase nenum[rate haine tinere\ti "de firm[", ]\i pl[tise asigurarea la ma\in[ \i taxa pentru a fi membrul unui club cu prestigiu. „

Delia are cale liber[ la inima lui Florin Moldoveanu Dup[ o ]mp[care pasional[, Delia Matache sus`ine c[ ]\i dore\te un copil cu omul de afaceri Florin Moldoveanu. El a revenit ]n via`a cânt[re`ei dup[ un mariaj ratat c[ruia i-a pus punct la timp. „Ciorba re]nc[lzit[ e mai bun[ ca oricând”, m[rturise\te Delia Matache dup[ ce s-a ]ntors ]n bra`ele lui Florin Moldoveanu, a\a cum Ring anun`a ]n exclusivitate cu pu`in timp ]n urm[. Cei doi petrec foarte mult timp ]mpreun[, locul lor preferat fiind o cafenea din centrul Capitalei \i cluburile de c[ au trecut doar câteva luni de \i-au oferit minivacan`e peste noapte. De asemenea, cu toate când s-au ]mp[cat, ]ndr[gosti`ii hotare, ajungând \i la Paris. „

Elan \i-a retras ac`iunea privind ]ncredin`area copilului Elan Schwartzenberg (foto) \i-a retras ac`iunea prinvind ]ncredin`area copilului, anun`[ agen`ia Mediafax. Astfel, omul de afaceri \i fostul so` al Mihaelei R[dulescu nu va face recurs la decizia prin care Ayan Schwartzenberg i-a fost ]ncredin`at vedetei Antenei 1. }n aceste condi`ii, procesul dintre cei doi so`i va ]nceta. }nc[ de la ]nceputul scandalului, Elan Schwartzenberg a declarat c[ procesul prin care a solicitat ]ncredin`area copilului s-a vrut a fi doar un semnal de alarm[. }n ultimele zile, presa tabloid[ a comentat intens pe marginea unei posibile rela`ii grafii ]n care cei doi apar ]mdintre Elan Schwartzenberg \i preun[, momentan nu a ap[rut Anna Lesko. De\i exist[ foto- o confirmare oficial[. „

Miercuri, 8 aprilie

06.15 - 07.00 |tirile Tele'M (r) 07.00 - 09.00 Tele M'atinal (d), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista Presei, Calendarul Zilei, Horoscop 09.40 - 10.30 Boto\anii ]n direct! (r) 10.30 - 11.30 Satul boto\[nean (r) 11.30 - 13.00 Taverna lui Radu (r) 13.00 - 14.00 Videoclipuri 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (d) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Top Sport (r) 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Lec`ia de s[n[tate (d), emisiune realizat[ de dr. Ghe. Apetroaie. 18.00 - 18.45 |tirile Tele'M Boto\ani, Sport, Meteo (d)

18.45 - 19.30 Videoclipuri 19.30 - 20.00 Teleshoping 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 22.00 Agenda economic[ (d), emisiune realizat[ de jurnalistul Bogdan Caliniuc. 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.30 - 00.00 Taverna lui Radu (d), emisiune de divertisment realizat[ de Cristian Cost[chel. 00.00 - 01.00 Videoclipuri 01.00 - 01.45 |tirile Tele'M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M'atinal (r) 04.15 - 05.15 Boto\anii ]n direct! (r) 05.15 - 06.15 Agenda economic[ (r)

15

Horoscop E Berbec }ncepe`i ziua hot[rât s[ termina`i o lucrare ]n cas[. Un b[rbat mai ]n vârst[ din familie v[ ajut[ cu bani, dar ]ncearc[ s[-\i impun[ punctul de vedere. Dac[ nu v[ str[dui`i s[ evita`i o ceart[, risca`i s[ rupe`i rela`iile.

vre`i s[ nu v[ certa`i cu persoana iubit[! V[ sf[tuim s[ evita`i activit[`ile stresante \i s[ v[ relaxa`i.

L Scorpion

}ncepe`i ziua plin de energie \i entuziasm. Ave`i grij[ s[ nu dep[\i`i anumite limite \i s[ nu F Taur provoca`i discu`ii ]n contradictoriu Pute`i avea un succes deosebit la cu colegii! Dup[-amiaza s-ar putea ]ntâlnirile de afaceri. Sunt bine as- s[ ave`i o problem[ sentimental[ pectate \i rela`iile cu familia \i prie- nea\teptat[. tenii. Diminea`a va ]ntâlni`i o persoan[ cu care nu v-a`i v[zut de mult M S\get\tor timp. Dup[-amiaza v[ ocupa`i de Ave`i ocazia s[ ob`ine`i cu probleme familiale care nu sufer[ u\urin`[ câ\tiguri m[runte, dar va amânare. sf[tuim s[ fi`i prudent \i s[ evita`i specula`iile. Dup[-amiaz[ s-ar G Gemeni S-ar putea s[ ave`i o mic[ ne]n`e- putea s[ ave`i o disput[ cu legere cu partenerul de via`[. Spre partenerul de via`[, dac[ refuza`i s[ sear[, o vizit[ la prieteni v[ poate merge`i ]n vizit[ la o rud[. Nu va readuce armonia ]n cuplu \i bun[ neglija`i prietenii \i rudele dispozi`ie. Ave`i grij[ s[ nu da`i o- apropiate! cazia unor scene de gelozie!

N Capricorn

H Rac S-ar putea s[ fi`i pu`in confuz, din cauza problemelor sentimentale. Nu v[ ]nc[p[`âna`i s[ v[ rezolva`i singur toate problemele! Sfaturile unei femei mai ]n vârst[ v[ ajut[ s[ evita`i o ceart[ ]n familie.

V[ pute`i ocupa de probleme financiare. Ave`i \anse s[ redresa`i bugetul familiei. Dac[ vi se propune o colaborare, ar fi bine s[ nu refuza`i. V[ recomand[m s[ v[ consulta`i \i cu partenerul de via`[.

O V\rs\tor

I Leu

Ave`i multe de rezolvat, a\a c[ v[ sf[tuim s[ v[ stabili`i clar priorit[`ile. Diminea`a sunte`i nevoit s[ face`i cheltuieli neprev[zute, dar necesare. S-ar putea s[ v[ stabili`i clar priorit[`ile. Diminea`a sunte`i nevoit s[ face`i cheltuieli neprev[zute, dar necesare. S-ar putea s[ v[ ocupa`i de o problem[ urgent[ a unei persoane J Fecioar\ Diminea`a nervozitatea v[ poate mai ]n vârst[ din familie. pune ]ntr-o situa`ie nepl[cut[. Risca`i s[ declan\a`i o ceart[ cu P Pe[ti Este o zi bun[ pentru a v[ pune partenerul de via`[ sau cu o persoan[ mai ]n vârst[ din familie. ]n practic[ planurile de afaceri. Pute`i s[ progresa`i considerabil pe Odihni`i-v[ mai mult! plan financiar. Rela`iile cu colegii \i cu prietenii sunt bune. Din dorin`a K Balan]\ }n prima parte a zilei, ave`i de de a fi mai independent, s-ar putea alergat ]n stânga \i ]n dreapta. Sun- s[ provoca`i discu`ii aprinse ]n te`i indispus \i ave`i tendin`a de a familie. V[ recomand[m s[ fi`i mai exagera. Nu fi`i ]nc[p[`ânat, dac[ diplomat \i s[ nu refuza`i dialogul. Pute`i avea succes la studii, ]n colabor[ri \i ]n tranzac`ii financiare. Toate acestea v[ pot aduce câ\tiguri importante. Dup[-amiaza sunte`i nevoit s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie. S[ nu v[ mira`i dac[ ave`i parte de o scen[ de gelozie! V[ sf[tuim s[ nu lua`i nici o decizie ]n grab[.

Bancul zilei MAILBOX PENTRU MA|INA UNEI BLONDE O blond[ se plânge prietenului ei c[ toat[ ziua este ]n ma\in[ \i c[, clien`ii ei se plâng c[ nu o pot contacta. - De ce nu-`i pui un telefon ]n

ma\in[? - Pentru c[ nu-mi pot permite un lucru a\a de scump, dar mi-am pus un mailbox. - |i...? - Nu am primit nici o scrisoare pân[ acum, cred c[ se schimb[ codul po\tal mereu, când sunt pe drum...

O RE~ET{ PE ZI CIORB{ DE SPANAC Ingrediente: 1 leg. leu\tean, 3 linguri ulei, 3 c[`ei de usturoi, un pahar orez, 2 linguri bulion,2 cartofi, 1 p[stârnac, 1-2 morcovi, 2 cepe, 1 kg spanac, bor\ 250 ml, sare, piper. Mod de preparare: Spanacul se spal[ \i se scurge. Ceapa, morcovii, p[stârnacul, p[trunjelul se cur[`[ \i se taie m[runt. Cartofii \i ro\iile se taie ]n cubule`e. Toate ingredientele se pun la fiert ]n 2 l de ap[,

timp de 40 de minute, ]mpreun[ cu orezul. Când zarzavaturile sunt fierte, se pune bor\ul, uleiul \i se mai las[ la fiert ]nc[ 5 minute. La sfâr\it, se pune verdea`a tocat[ m[runt, se adaug[ sare \i piper \i se pune \i usturoiul tocat m[runt.


CMYK

Eveniment 16

Miercuri, 8 aprilie 2009

Un „alcoolist” l[sat f[r[ licen`[ \i trei amenda`i cu câte 100.000 de lei Vame\ii au revocat autoriza`ia de antrepozit fiscal pentru o firm[ boto\[nean[ din domeniul producerii de alcool, pe numele administratorului societ[`ii fiind depus[ \i plângere penal[. Potrivit Compartimentului de informare public[ al Direc`iei Regionale pentru Accize \i Opera`iuni Vamale Ia\i, identitatea societ[`ilor amendate sau fa`[ de care s-a luat m[sura revoc[rii licen`ei de produc`ie va fi f[cut[ public[ ]n momentul finaliz[rii anchetei penale sau a trecerii perioadei de contesta`ie. Surse din cadrul anchetatorilor sus`in c[ administratorul societ[`ii pentru care s-a dispus revocarea autoriza`iei de antrepozit fiscal de`ine mai multe societ[`i ]n domeniul producerii de alcool \i b[uturi alcoolice. „Este vorba despre un om de afaceri care a avut probleme \i ]n trecut

cu legalitatea activit[`ii din acest sector. Acesta are calitatea de asociat la mai multe societ[`i comerciale, printre care \i trei care activeaz[ ]n domeniul producerii de alcool \i b[uturi alcoolice”, ne-au declarat sursele judiciare. }n primele trei luni ale anului ]n curs au fost amendate de c[tre vame\i trei societ[`i care produc alcool, \i pe lâng[ societatea fa`[ de care s-a luat m[sura revoc[rii autoriza`iei, alte \apte firme au avut licen`ele suspendate. Acestea din urm[ au depus ]ns[ contesta`ie \i pot produce \i comercializa pân[ ]n momentul solu`ion[rii contesta`iilor. „Pe raza jude`ului Boto\ani sunt autorizate dou[ antrepozite fiscale care produc alcool. Num[rul produc[torilor de b[uturi alcoolice (antrepozite produc`ie b[uturi intermediare \i alcoolice) este tot doi. }n primele trei luni nu s-a ]nregistrat nicio solicitare pentru ob`inerea autoriza`iei de produc`ie alcool”, au declarat reprezentan`ii Direc`iei Vamale. }n primele trei luni ale anului, vame\ii boto\[neni au efectuat 285 de controale, pe lâng[ echi-

pajele care efectueaz[ verific[ri la societ[`i fiind incluse \i opririle ]n trafic. Au fost aplicate trei amenzi ]n valoare de 100.000 de lei fiecare, ]n urma unor inspec`ii fiscale, \i a fost confiscat[ cantitatea de 5.852 litri de b[uturi spirtoase, ]n valoare de 70.000 de lei. „Au fost atrase la bugetul de stat, prin decizie de impunere, sumele de 551.348 lei, reprezentând accize \i 189.668 lei reprezentând

major[ri de ]ntârziere la acciza Direc`iei Generale a Finan`elor ne]ncasat[”, au ad[ugat vame\ii. Publice Boto\ani au declarat c[ ultima cre\tere a nivelului accizelor aplicate b[uturilor alcooliEVAZIUNEA ce nu face altceva decât s[ duc[ FISCAL{, la o explozie a evaziunii fiscale. „Jude`ul nostru a fost cunoscut }NCURAJAT{ DE ani la rând drept unul dintre cele CRE|TEREA frunta\e ]n ceea ce prive\te evaziunea fiscal[ cu alcool. La ACCIZELOR un moment dat am avut chiar Reprezentan`i ai G[rzii cei mai mul`i produc[tori din Financiare, Direc`iei Vamale \i `ar[. }n ultimii ani s-a ]nregistrat

o sc[dere semnificativ[, spun eu, a fenomenului evaziunii fiscale. Au r[mas foarte pu`ini produc[tori \i a sc[zut \i volumul evaziunii, dar ultima cre\tere de accize, plus cele care se anun`[ pentru urm[toarea perioad[, nu fac altceva decât s[ ]ncurajeze acest fenomen. Afaceri\tii din acest domeniu vor fi din nou tenta`i de câ\tigurile mari cauzate de cre\terea accizelor \i vom fi din nou invada`i de b[uturi contraf[cute \i vândute f[r[ acte. Exist[ posibilitatea „resuscit[rii” inclusiv a celor care s-au l[sat de acest „sport” \i de a reintra pe pia`[, atra\i de câ\tigurile ilicite. Trecem printr-o perioad[ de criz[ ce se va adânci, cred eu, produc[torii vor fi tenta`i s[ aib[ produc`ie ne]nregistrat[, iar consumatorii vor prefera s[ dea bani mai pu`ini pe b[utura f[r[ acte deoarece lumea tot va mai bea, mai ales la `ar[, dar va c[uta s[ dea mai pu`ini bani, iar evazioni\tii vor fi gata oricând s[ le vin[ ]n ]ntâmpinare acestor consumatori”, a spus un reprezentant al organelor de control. (Bogdan Caliniuc)

Taxa pe boto\ei, retu\at[ din nou de conducerea Spitalului Jude`ean

UTILE

Conducerea Spitalului Jude`ean „Mavromati” a decis s[ mai taie din taxa pe boto\ei, dup[ valul de nemul`umiri exprimate de vizitatori. Astfel, Consiliul administrativ al unit[`ii a decis instituirea unei taxe unice pentru vizitatori, respectiv 2 lei, renun`ându-se ]n acest fel la taxa

4,1684 lei

de 5 lei pe care o pl[teau persoanele care doreau s[ intre pe sec`iile spitalului ]n afara orelor de vizit[. „Am renun`at la taxa de 5 lei care se lua ]n afara orelor de vizit[. Cine va dori s[ intre pe timpul orelor de vizit[ va pl[ti doar 2 lei, ]ns[ va putea intra pe sec`ii doar cu bilet de la medic.

3,1407 lei

}n cazul ]n care anumi`i vizitatori sau ]nso`itori ai bolnavilor vor dori s[ intre ]n spital de dou[ ori ]n aceea\i zi, atunci vor pl[ti doar 2 lei, ]ns[ vor p[stra bonul”, a precizat Doru Muntianu, directorul Spitalului Jude`ean. Consiliul administrativ al spitalului a avut \i s[pt[mâna trecut[

o prim[ \edin`[ pe aceast[ problem[, ]ns[, atunci, s-a decis doar scutirea de la tax[ a persoanelor f[r[ venituri. }n urma criticilor exprimate de vizitatori cu privire la acest aspect, reprezentan`ii spitalului au decis instituirea unei taxe unice de 2 lei \i eliminarea taxei de 5 lei. Taxa

Ziua: 200C

Noaptea: 70C

pe papucii de unic[ folosin`[, aplicat[ de conducerea Spitalului Jude`ean „Mavromati” la sfâr\itul lunii trecute, a adus unit[`ii

venituri de peste 10.000 de lei. Din aceast[ tax[ se inten`ioneaz[ achizi`ionarea unui ecograf. (L.L.)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 8 M Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit \i Hermas (Post) 9 J Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Post)

Evenimentul de Botosani nr.1302  
Evenimentul de Botosani nr.1302  

Ziarul orasului tau!