Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 78 (1299) • S^mb[t[, 4 aprilie 2009 • 16 pagini

Scandal ]n Pia`a Central[

M[celarii din hala de carne a Pie`ei Centrale s-au revoltat, ieri diminea`[, ]mpotriva conducerii Urban Serv, indigna`i c[ li sa restric`ionat accesul din interiorul boxei c[tre exterior. Reprezentan`ii Urban

Serv sus`in c[ nu pot face nimic pentru schimbarea situa`iei, pentru c[ astfel se pun ]n aplicare normele sanitar-veterinare ale Uniunii Europene.

Pagina 16

B[taie la PSD pe posturile de directori adjunc`i Pagina 4

Con`ac cheam[ partidul ]n instan`[ R[zboiul dintre Constantin Con`ac \i PSD se mut[ ]n instan`[. Fostul pre\edinte al PSD Boto\ani a anun`at, ieri, c[ va da partidul ]n judecat[ pentru def[imarea imaginii sale. Fostul lider al PSD Boto\ani spune c[ va cere \i desp[gubiri morale ]n instan`[, ]ns[, deocamdat[, nu s-a gândit la o sum[. Reac`ia sa vine dup[ ce ieri, prim vicepre\edintele PSD, Gheorghe Marcu, a declarat c[ ast[zi este posibil s[ se ia ]n discu`ie excluderea din partid a lui Con`ac.

Pagina 4

Magistrat implicat ]ntr-un accident rutier 4 aprilie 2009

Un magistrat din cadrul Judec[toriei Boto\ani a fost implicat, ieri dup[ amiaz[, ]ntrun accident rutier ]n zona Luceaf[rul. }n coliziunea dintre autoturismul judec[torului \i un taxi a fost r[nit[ u\or o femeie.

Pagina 3


Eveniment 2

S@mb[t[, 4 aprilie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Politic[, made in Roumania Ca la noi la nimenea. Nu c-am fi originali ]n ceea ce facem, ci suntem un popor extrem de inventiv când vine vorba de lucruri negative: suntem primii ]n a ne \opârli printre articolele de lege, ]n a le da tot felul de interpret[ri la care legiuitorul nici nu viseaz[, ]n a ne fura singuri c[ciula spre a ne satisface... poftele. |i nu de ieri, de azi, ci de când ne \tim, cu toate astea am ie\it din vâltoarea istoriei doar un pic ame`i`i, dar nu ]ntr-atât ]ncât s[ clac[m la primul obstacol. Revolu`ia din decembrie '89 a fost un fel de test pentru noi, ne-a m[surat gradul de naivitate \i credulitate ]n cuvântul conduc[torilor, am ]nfulecat f[r[ discern[mânt vr[jelile emana`ilor de parc[ nu ne-am fi s[turat de gogo\ile ceau\iste. Cu toate greut[`ile, din ho`ie ne-am f[cut o marc[, iar minciuna ne-a fost emblem[, ]n occident se spune c[-n România pân[ \i p[mântul minte \i fur[. Cred c[ prea mult nu se exagereaz[, suntem `ara cea mai corupt[ din Uniunea European[ care, paradoxal, nu avem nici un corupt dovedit, chiar dac[ uneori Justi`ia ]ncearc[ s[-i arate cu degetul, brusc dau mâna ale\ii neamului \i ]i dau peste mecl[. Pe scena politic[ au p[truns tot felul de indivizi al c[ror `el nu este acela de-a scoate `ara din marasmul subdezvolt[rii ci de a-\i umple te\cherelele \i de-a tu\a crochiul corup`iei. Nu este ins care s[ fi trecut prin Parlament \i s[ nu fie ast[zi miliardar. Singurul principiu de via`[ pentru alesul neamului este: interesul poart[ fesul. Nu mai e mult \i se va deschide marele spectacol pentru alegerile europarlamentare, atunci toate tarele na`iei vor ie\i iar[\i la suprafa`[ precum ]n toamna anului trecut Deja partidele au deschis licita`ia pentru locurile eligibile din Parlamentul Europei. Cei de pe primele pozi`ii sunt de calitate, ]n e\alonul doi apar \p[garii \i profitorii, iar ]n coada sunt trecu`ii naivii, doar spre completarea plutonul. Dar nu numai aspectul acesta este rebarbativ, un lucru \i mai sup[r[tor este limbajul politic pe care suntem nevoi`i s[-l suport[m pe parcursul unei campanii electorale, fie ea \i sub titulatur[ „european[”. Vocabularul politicianului român are conota`ii abjecte ]n orice condi`ii. Nu spun c[ ace\ti indivizi n-ar avea ]n bagajul lor intelectual cuvinte \i expresii alese, dar se pare c[-n momentul ]n care sunt conecta`i la ma\in[ria politicii toate acestea brusc se refugiaz[ ]n memoria pasiv[ nemaintrând ]n jocul dialogului firesc. Cic[ politic[ e mai periculoas[ decât gripa, atac[ pân[ \i cele mai s[n[toase organisme.

Cuprins de fl[c[ri ]n timp ce dormea Un b[rbat ]n vârst[ de 31 de ani, care locuia ]ntr-un dormitor al unei societ[`i comerciale de pe strada George Enescu din municipiul Boto\ani, a fost la un pas s[-\i piard[ via`a ]ntr-un incendiu provocat chiar de el, dup[ ce a adormit cu `igara aprins[. Incendiul a fost observat la timp de paznicul societ[`ii, care a spart geamul \i a reu\it s[-l salveze pe Constantin A., din comuna Dobârceni, din camera incendiat[, dup[ care a solicitat sprijinul pompierilor \i a medicilor de pe ambulan`[. Dou[ echipaje din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani s-au deplasat la locul interven`iei ]n cel mai scurt timp posibil. Când echipajul a ajuns la fa`a locului, ardeau bunurile din dormitorul cl[dirii, existând pericolul de propagare la ]ntreaga construc`ie. „Incendiul a fost stins ]n mai pu`in de 20 de minute ]n limitele g[site de pompieri.

Lupu, subofi`er rela`ii publice al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani. }n timp ce pompierii stingeau focul, medicii Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ i-au acordat primul ajutor lui Cons-

tantin A., dup[ care au l-au transportat la spital cu arsuri de gradul I \i II pe mâini, picioare \i gât. Conform declara`iilor medicilor, b[rbatul care a suferit arsurile se afl[ ]n afara oric[rui pericol, starea sa fiind stabil[. (D[nu` R.)

Jandarmii, la ceas de s[rb[toare Vineri la sediul Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean (IJJ) Boto\ani, a avut loc adunarea festiv[ cu ocazia s[rb[toririi a 159 de ani de la ]nfiin`area Jandarmeriei Române. La momentul aniversar au fost prezen`i al[turi de jandarmii boto\[neni, prefectul Cristian Roman, pre\edintele CJ Boto\ani Mihai ~âbuleac, senatorul Liviu Câmpanu, deputatul Florin ~urcanu, deputatul Stelic[ Strugaru, \i \efi ai institu`iilor publice locale. Inspectorul \ef al IJJ Boto\ani, cu ocazia zilei armei a transmis mesajele de felicitare adresate cadrelor unit[`ii de c[tre ministrul MAI Dan Nica, \i Inspectorul General al Jandarmeriei Române, Costic[ Silion. Felicit[ri au primit jandarmii \i din partea unui grup de copii din localitatea R[d[u`i

Infrac`ional... pe scurt DE LA CALORIFERE, HO~II AU TRECUT LA FRAGMENTE DE SOBE

sa, b[rbatul va r[spunde ]n }NC{ UN DOSAR fa`a legii. „

ferele reprezint[ o tehnologie prea complicat[, a\a c[ se mul`umesc \i cu fragmente din sobe. Sergiu |., de 44 de ani, din Boto\ani avea nevoie doar de dou[ porti`e, a\a c[ sa gândit s[ dea atacul ]ntr-o locuin`[ nelocuit[ ]n noaptea de joi spre vineri. Dup[ ce a for`at u\a de la intrare, b[rbatul s-a pus pe demontat porti`ele din font[, care valorau 100 lei, numai c[ a fost surprins ]n flagrant de o patrul[ a poli`iei. Pentru fapta

Patronul unei societ[`i comerciale din Boto\ani a cerut ajutorul poli`i\tilor pentru a identifica persoanele care i-au spart ]n noaptea de miercuri spre joi mai multe geamuri ale unei hale de produc`ie a societ[`ii. }n urma cercet[rilor efectuate, s-a stabilit c[ trei minori, cu vârste cuprinse ]ntre 9 \i 11 ani, din municipiu, se fac vinova`i de actul de huliganism, ]ns[ nu pot fi tra\i la r[spundere penal[. „

UCENICIE }N ALE HO~IEI, TOLERAT{ DE Pentru unii ho`i, calori- LEGE

Valoarea pagubelor a fost estimat[ la 1200 de lei. Pompierii au salvat celelalte ]nc[peri ale cl[dirii precum \i utilajele folosite pentru fabricarea produselor din bitum, ]n valoare de 120.000 lei”, a declarat plutonier Dorina

PENAL PENTRU PIRATERIE AUTO

Transportul de c[l[tori ]n regim de taxi a devenit o obi\nuin`[ pentru unii conduc[tori auto boto\[neni. Din p[cate pentru ei, uneori poli`i\tii le mai stric[ planurile. Joi, ]n jurul orei 17.30, Alin Marin B., de 23 de ani, din ora\ul Bucecea, a fost oprit pentru control pe Calea Na`ional[. }n autoturismul s[u se mai aflau alte trei persoane, care urmau s[ ajung[ la Bucecea. Pentru c[ nu avea autoriza`ie de transport a c[l[torilor ]n regim de taxi, b[rbatul s-a ales cu dosar penal \i va fi cercetat pentru exercitarea f[r[ drept a unei profesii. „

Prut, pentru care jandarmii pe timpul inunda`iilor de anul trecut le-au fost ca o familie. Acei copii greu ]ncerca`i ]n vara anului 2008 de capriciile naturii

au putut beneficia la acea dat[ prin grija Jandarmeriei Române de o vacan`[ ]n localitatea T[\nad, jude`ul Satu Mare. „Prin ordinul ministrului Dan Nica, la

Inspectoratul de Jandarmi Jude`ean Boto\ani au fost avansa`i ]naintea expir[rii stagiului ]n termen, trei subofi`eri \i un ofi`er pentru rezultate foarte bune ob`inute ]n activitatea profesional[”, a precizat c[pitan Cristian Ni`uleac, ofi`er rela`ii publice al IJJ Boto\ani. Manifest[rile organizate de Ziua Jandarmeriei se vor ]ncheia duminic[, 5 aprilie când, la ie\irea din ora\ spre Suceava, ]ncepând cu orele 10.00, se va desf[\ura a doua edi`ie a "Crosului Jandarmeriei". Pe lâng[ cupe, medalii \i diplomele pe care le vor primi cei clasa`i pe primele trei locuri, ceilal`i concuren`i care vor trece linia de sosire, vor avea \ansa de a câ\tiga ]n urma unei tombole, unul din cele 100 de premii acordate de organizator. (D[nu` Rotariu)

Indemniza`ii mai mari de 600 lei pentru cre\terea copilului Peste 150 de boto\[neni vor primi indemniza`ii pentru cre\terea copilului mai mari de 600 de lei. Dup[ cum spun reprezentan`ii Agen`iei Jude`ene pentru Presta`ii Sociale (AJPS), dup[ intrarea ]n vigoare a actului normativ care prevede c[ indemniza`ia de cre\tere a copilului pe o perioad[ de doi ani s[ fie echivalent[ cu 85 la sut[ din veniturile impozabile ale p[rintelui, 156 de persoane beneficiaz[ de aceast[ prevedere legal[. Diferen`a de bani pentru indemniza`iile recalculate se acord[ retroactiv de la 1 ianuarie. Printre cei care beneficiaz[ de indemniza`ii mai

mari de 600 de lei se num[r[ personal angajat din administra`ia financiar[, magistra`i \i avoca`i. La sfâr\itul anului trecut, Guvernul a aprobat un act normativ potrivit c[ruia, de la 1 ianuarie 2009, viitoarele mame beneficiaz[ de o indemniza`ie de cre\tere a copilului de 85 la sut[ din media veniturilor din ultimele 12 luni, dar nu mai pu`in de 600 de lei. „Potrivit legisla`iei ]n vigoare, cererile privind recalcularea indemniza`iei se pot depune pân[ la sfâr\itul lunii iunie a acestui an. Din estim[rile noastre, marea majoritate a cererilor a fost depus[ ]n lunile

ianuarie \i februarie. Cu toate acestea, cred c[ ]nc[ mai sunt persoane care ar putea beneficia de aceast[ majorare a indemniza`iei. }n cazul ]n care vor depune cereri de recalculare, persoanele respective vor primi retroactiv diferen`a de bani”, a declarat Sorin |ologon, purt[torul de cuvânt al AJPS. La aceast[ dat[, la nivelul Agen`iei sunt ]n plat[ 2.299 de indemniza`ii pentru cre\terea copilului. }n acelea\i timp, 190 de persoane au renun`at la indemniza`ie ]n favoarea locului de munc[, ace\tia primind stimulente. (Petronela Rotariu)


Eveniment S@mb[t[, 4 aprilie 2009

Magistrat implicat ]ntr-un accident rutier Un magistrat din cadrul Judec[toriei Boto\ani a fost implicat, vineri dup[ amiaz[, ]ntr-un accident rutier petrecut ]n zona Luceaf[rul. }n coliziunea dintre autoturismul judec[toarei \i un taxi a fost r[nit[ u\or o femeie. Un taxi marca Chevrolet, condus de c[tre Ioan Busuioc, ]n vârst[ de 24 de ani, din Boto\ani, a intrat ]n coliziune cu un autoturism marca Skoda condus de judec[torul Loredana Lenu`a Boicu. }n urma impactului, autoturismul Skoda a fost aruncat ]ntr-un tramvai. Conform declara`iilor taximetristului, cealalt[ ma\in[ a intrat ]n el. „A f[cut un pic dreapta \i dup[

aceea nu \tiu ce a vrut s[ fac[. A intrat ]n mine, ]n stânga. Am ]ncercat s[ evit, dar nu am reu\it. Tramvaiul era oprit ]n sta`ie. Aveam dou[ femei ]n ma\in[, dar nu au fost r[nite. Au mers totu\i la spital ca s[ fie consultate”, a declarat taximetristul. }ns[ judec[torul a spus c[ taximetristul a f[cut o manevr[ prost inspirat[, dep[\ind f[r[ s[ se asigure. „Am semnalizat din timp, iar dumnealui \i-a imaginat c[ are timp s[ dep[\easc[. Probabil pân[ fac eu la stânga, dac[ a sesizat c[ eu fac la stân-

ga. El s-a angajat ]n dep[\ire. Eu eram pe banda a doua. Am ]n`eles c[ el sus`ine c[ eram pe banda ]ntâi”, a declarat Loredana Lenu`a Boicu. }n taxi se aflau dou[ femei, iar ]n urma impactului, una dintre ele a fost r[nit[ u\or, Carmen Gherman, ]n vârst[ de 39 de ani, fiind transportat[ la spital unde a fost consultat[ de medici, care au stabilit c[ se afl[ ]n afara oric[rui pericol. La fa`a locului, pe lâng[ angaja`ii Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani a ajuns \i un procuror din cadrul Parche-

tului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani care s[ supervizeze cercet[rile la fa`a locului, `inându-se cont c[ ]n accident a fost implicat un magistrat. „Ambii conduc[tori auto nu se aflau sub influen`a b[uturilor alcoolice. Se pare c[ taximetristul a ]nc[lcat regula cu privire la dep[\ire ]n intersec`ie. Cel[lalt conduc[tor auto a semnalizat stânga, pentru schimbarea direc`iei de mers. Acum r[mâne s[ evalu[m situa`ia, s[ vedem despre ce este vorba” a precizat procurorul Vasile |elaru. Concluziile oficiale ale poli`i\tilor au fost clare, taximetristul a f[cut o triplare. „Taximetristul a efectuat o dep[\ire neregulamentar[ a unui autoturism aflat pe banda a doua, autoturism angajat ]ntr-o efectuare a unui viraj la stânga. De acolo, autoturismul cu numere de leasing a fost izbit ]n tramvai. Taximetristul este de vin[ pentru c[ a efectuat dep[\irea neregulamentar”, a confirmat Dumitru Zm[u, \eful Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani. (D.R.)

3

Din nou, cu electrocasnicele uzate ]n strad[ O nou[ rund[ a debaras[rilor de de\euri de echipamente electrice \i electronice (DEEE) are loc ast[zi, 4 aprilie. „Ministerul Mediului (MM), ]mpreun[ cu organiza`iile colective a produc[torilor de echipamente electrice \i electronice (Ecotic, Environ, Recolamp) continu[ seria campaniilor na`ionale de colectare a de\eurilor de echipamente electrice \i electronice de la popula`ie, denumit[ «Marea debarasare», ]nceput[ ]n luna octombrie 2009”, a declarat Sorin Grindei, directorul executiv al Agen`iei pentru protec`ia Mediului Boto\ani. Metoda va fi aceea\i derulat[ \i ]n celelalte campanii de colectare a DEEE-urilor, \i anume: cet[`enii scot ]n fa`a locuin`ei de\eurile de echipamente electrice \i electronice (DEEE), urmând ca autorit[`ile locale, prin operatorii de salubritate, s[ colecteze aceste tipuri de de\euri \i s[ le transporte la punctele special amenajate. }n aceast[ campanie de colectare

sunt implicate dou[ administra`ii publice locale: Boto\ani \i Dorohoi \i doi agen`i de salubritate: Urban Serv Boto\ani \i Direc`ia de Servicii Publice Dorohoi. Prima campanie de acest gen, desf[\urat[ ]n luna noiembrie 2007, a strâns o cantitate de 12 tone de DEEE-uri iar anul trecut s-au demarat patru ac`iuni de acest gen colectându-se 17 tone de DEEE-uri. Cet[`enii din municipiul Boto\ani care doresc s[ predea c[tre operatorul de salubritate echipamente uzate trebuie s[ sune la dispeceratul SC Urban Serv SA Boto\ani - tel. 0231.517007 - \i s[ furnizeze informa`iile necesare pentru ridicarea acestora din fa`a blocului. Cet[`enii din municipiul Dorohoi pot s[ predea echipamentele uzate la cele trei puncte de colectare (containere) existente ]n Pia`a Plevna, Pia`a Olinescu \i intersec`ia str[zii George Enescu cu strada C.D. Gherea, deschise ]ntre orele 08.00-13.00. (C.S.)

Rodica Hu`uleac ]\i ia ]n primire func`ia de director la CJAS De s[pt[mâna viitoare, Rodica Hu`uleac va prelua \efia Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. Decizia de numire, semnat[ de pre\edintele Casei Na`ionale de Asigur[ri de S[n[tate, Irinel Popescu, a ajuns, ieri,

la Boto\ani. Rodica Hu`uleac ]\i va relua postul pe care s-a aflat pân[ ]n urm[ cu mai mult de un an de zile, post pe care a asigurat interimatul ]n aceast[ perioad[ Carmen Nicolau „De luni, doamna Hu`uleac este pre\edintele Casei

Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. Instalarea acesteia ]n func`ie probabil c[ nu va fi luni, pentru c[ doamna Hu`uleac trebuie s[ mearg[ la Bucure\ti, la Casa Na`ional[ de Asigur[ri de S[n[tate pentru a semna noile contrac-

ANUN~ I.P.J. Boto\ani organizeaz[ concurs pentru ocuparea a 50 de func`ii de agent de poli`ie. Data limit[ de ]nscriere: 10.04.2009. Condi`iile \i rela`ii suplimentare se ob`in de la sediul I.P.J. Boto\ani, B-dul Mihai Eminescu nr.57 - S.M.R.U., telefon: 0231/507.114 sau la www.politiaromana.ro. • Recrutarea candida`ilor se va realiza ]n perioada 01-10.04.2009. • Dosarele complete vor fi depuse pân[ la data de 15.04.2009 cu excep`ia fi\ei medicale care va fi adus[ pân[ pe 17.04.2009. • Pân[ la data de 24.04.2009 se vor desf[\ura activit[`ile de testare psihologic[ a candida`ilor. Desf[\urarea concursului: }n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului nr.665/2008 \i a specificului atribu`iilor posturilor din cadrul structurilor de ordine \i siguran`[ public[, concursul se va desf[\ura ]n perioada 27.04-15.05.2009, la nivelul I.P.J. Boto\ani, \i va consta ]n sus`inerea, ]n ordine a urm[toarelor probe de concurs: • evaluarea performan`elor fizice; • test scris, pentru verificarea cuno\tin`elor necesare ]ndeplinirii atribu`iilor postului; • interviu structurat pe subiecte profesionale. Dosarul de concurs trebuie s[ con`in[ urm[toarele documente: • cerere de ]nscriere \i CV; • copii legalizate ale documentelor care atest[ nivelul \i specializarea studiilor impuse de cerin`ele postului; • copii ale actului de identitate, carnetului de munc[ \i dac[ este cazul livretului militar; • copii legalizate ale certificatului de na\tere ale candidatului, so`ului/so`iei \i fiec[rui copil, a certificatului de c[s[torie, precum \i ale hot[rârilor judec[tore\ti privind starea civil[; • autobiografia \i tabelul nominal cu rudele candidatului; • cazierul judiciar; • caracterizarea de la ultimul loc de munc[, respectiv din institu`ia de ]nv[`[mânt ]n cazul absolven`ilor ]n primul an de absolvire; • 3 fotografii tip buletin de identitate; • 2 fotografii color 9/12; • fi\[ medical[ tip de ]ncadrare ]n M.A.I.; • declara`ia de confirmare a cunoa\terii \i acceptarea condi`iilor de recrutare.

te cadru pe acest an”, a declarat Carmen Nicolau, directorul care a asigurat interimatul institu`iei. Aceasta a declarat c[ deocamdat[ nu \tie pe ce post va trece, odat[ cu venirea noului director. }nainte de a fi instalat[ ]n

func`ia de director interimar al institu`iei de asigur[ri de s[n[tate, Carmen Nicolau a ocupat func`ia de director contract[ri ]n cadrul CJAS. Pre\edinta organiza`iei de femei din Boto\ani a Partidului Democrat Liberal a

promovat concursul pentru func`ia de director al Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate cu nota 8, dup[ ce a ob`inut nota 7 la proba scris[ \i 9 la interviul dat ]n fa`a unei comisii a Casei Na`ionale de Asigur[ri de S[n[tate. (L.L.)

De trei ori director Fiscul are un nou \ef, acela\i ca \i anul trecut: Radu ~urcanu. Ieri, fostul director al Fiscului boto\[nean \i-a reluat pozi`ia de \ef ]n Direc`ia de Finan`e, ca urmare a ordinului transmis ]n acest sens de ANAF, joi dup[-amiaz[. Doru Alupoaei, cel ce a ocupat pân[ acum pozi`ia de director interimar ]n cadrul acestei institu`ii s-a retras de pe scaunul de conducere, l[sându-i loc celui ce a mai ocupat aceast[ func`ie de dou[ ori. „S-a primit ordinul de numire ]n func`ia de director executiv al Direc`iei Generale a Finan`elor Publice Boto\ani, a domnului Radu Nicolae ~urcanu”, a declarat Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani. Preluarea sarcinilor de \ef nu s-a f[cut ]n urma unei festivit[`i de instalare. „Nu vom face instalare pentru c[ la Finan`e am c[zut de comun acord cu domnul director ~urcanu.

Dânsul a mai fost de vreo dou[ ori director general \i \tie foarte bine cum merg lucrurile, nu mai pierdem timpul, cu atât mai mult cu cât ei se afl[ ]ntr-o perioad[ de reorganizare. Domnul Alupoaie ]nc[ nu se \tie pe ce post va trece. Fiind reorganizare, conform statutului func`ionarului public, lor li se va oferi posibilitatea de a alege una din func`iile inferioare. Domnul Alupoaie era deja interimar ocupând ca func`ie public[ o func`ie interimar[”, a completat primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu.

ALTE SCHIMB{RI Alte dou[ schimb[ri se produc la unitatea de Administrare Jude`ean[ din cadrul Agen`iei Na`ionale pentru }mbun[t[`iri Funciare (ANIF) \i la Oficiul Jude`ean de Consultan`[ Agricol[. „S-a mai f[cut o preluare de \tafet[ \i anume la Unitatea de Administrare Jude`ean[ ANIF. Domnul Asaftei Florin a preluat func`ia de conducere, f[când schimb de posturi cu domnul

Petru Ab[cioaie. Domnul Asaftei a primit deja ordinul de numire”, a specificat Roman. }n cursul zilei de vineri, primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu a purtat discu`ii cu reprezentan`ii Oficiului Jude`ean de Consultan`[ Agricol[ urmând ca actualul \ef, Gheorghe D[nil[, s[ fac[ schimb de post cu Constantin Enache, care a mai fost \ef. Enache ocup[ ]n prezent func`ia de adjunct. To`i \efii vor prelua func`iile de conducere prin interimat pân[ la finalizarea legii privind repolitizarea acestor func`ii. Totodat[, ]n cazul Agen`iei de Pl[`i \i Interven`ii ]n Agricultur[ (APIA), primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu a purtat discu`ii la nivel central. „Pentru APIA am vorbit ieri dup[amiaz[ (n.r., joi) cu secretarul general al ministerului \i cu noul conduc[tor al institu`iei \i le-am cerut s[ ]ndrepte cât de rapid situa`ia la Boto\ani pentru c[ nu are cine s[ se ocupe de bunul mers al institu`iei”, a men`ionat prefectul Cristian Roman. (C.S.)


CMYK

Eveniment 4

S@mb[t[, 4 aprilie 2009

B[taie la PSD pe posturile de directori adjunc`i Concuren`[ acerb[ pe postul de inspector adjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean. Organiza`ia jude`ean[ a PSD a ]nregistrat nu mai pu`in de \ase cereri din partea unor membri care \i-au exprimat dorin`a de a ocupa func`ia de inspector general adjunct al I|J. „B[t[lii” asem[n[toare se dau \i pentru func`iile de conducere din e\alonul doi al altor institu`ii descentralizate care le revin pesedi\tilor. Membrii boto\[neni ai Partidului Conservator nu intr[ ]n calcule pentru posturi la conducerea institu`iilor deconcentrate din cauza datoriilor acumulate de pe urma campaniei electorale de colegul lor de partid, Viorel Pan[. Gheorghe Vâzdoag[, secretarul general al organiza`iei jude`ene a PSD, a declarat c[ pân[ acum au fost depuse un num[r de 67 de cereri la partid pentru func`iile din e\alonul doi ale institu`iilor deconcentrate. Vâzdoag[ nu a dat ]ns[ nici un nume al vreunui candidat care s-a ]nscris ]n cursa pentru o func`ie de adjunct ]n I|J. De asemenea, potrivit reprezentan`ilor PSD Boto\ani, concuren`[ este \i pentru func`ia de director adjunct la Direc`ia pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[, unde s-au ]nscris patru candida`i. Lista cu directorii adjunc`i ai institu`iilor deconcentrate urmeaz[ s[ fie definitivat[ ]n aceste zile. Gheorghe Marcu, prim-vice-

pre\edintele PSD Boto\ani, a declarat c[ organismul jude`ean decizional al PSD va analiza \i va stabili prin vot socialdemocra`ii care s[ accead[ pe posturile de directori adjunc`i ]n deconcentrate. „Zilele acestea vom stabili \i directorii adjunc`i pe posturile care ni se cuvin nou[. Ne vom ]ntâlni ]n organul nostru statutar pentru a stabili etapa a doua la directori adjunc`i \i sper[m ca pe 1 mai, s[ numim to`i directorii, atât cei generali cât \i directorii adjunc`i, ca s[ finaliz[m aceast[ opera`iune. Motiva`ia este foarte simpl[. Suntem ]ntr-un parteneriat la guvernare \i vrem ca directorii s[ ]i numim cât mai repede. Pân[ acum se

f[cea un simulacru de organiz[ri de concursuri pentru directori. Acum va ap[rea o lege \i care partid câ\tig[ ]\i nume\te directorii ca s[ implementeze politica de guvernare pe baza c[reia au câ\tigat. Toat[ lumea va \ti c[, o dat[ la patru ani, dac[ a câ\tigat ]\i implementeaz[ programul. Dac[ nu, a\teapt[ ]nc[ un ciclu electoral”, a mai spus Gheorghe Marcu. Pân[ la aceast[ dat[ doar o persoan[ dintre cele propuse de PSD s[ ocupe func`iile de directori executivi de deconcentrate, a renun`at la postul oferit de partid. Este vorba de Georgeta Cre`u, cea care a fost propus[ pentru \efia Oficiului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului \i care nu a dorit s[ renun`e la func`ia de director al Centrului de studii din Boto\ani al Facult[`ii „Danubius” din Gala`i. Deocamdat[, ]n locul acesteia nu a fost vehiculat niciun nume. De\i se afl[ ]n

coali`ie cu Partidul Conservator, la nivelul jude`ului Boto\ani nu va fi luat ]n calcul nicio persoan[ pentru propunerile la func`iile de directori adjunc`i \i asta din cauza datoriilor l[sate de Viorel Pan[, candidatul PSD-PC la Senat, pe listele din Boto\ani. „Avem o adres[ c[tre Partidul Conservator vizavi de o restan`[ f[cut[ de domnul Pan[, cel care a candidat pentru Boto\ani, iar decizia Biroului Permanent Jude`ean este ca atunci când acest coleg va achita datoriile c[tre partid \i c[tre mass-media, atunci vor intra ]n calcule. Pân[ atunci nu. Pân[ ]n momentul de fa`[, domnul Pan[ nu \i-a pl[tit datoriile din campanie”, a precizat Marcu. Conservatorul Viorel Pan[ a l[sat neachitate datorii ]n urma campaniei electorale de la alegerile parlamentare ]n valoare total[ de aproape 400 milioane lei vechi. (L.Lupa\cu)

Con`ac cheam[ partidul ]n instan`[ R[zboiul dintre Constantin Con`ac \i PSD se mut[ ]n instan`[. Fostul pre\edinte al PSD Boto\ani a anun`at, ieri, c[ va da partidul ]n judecat[ pentru def[imarea imaginii sale. Reac`ia sa vine dup[ ce ieri, prim vicepre\edintele PSD, Gheorghe Marcu, a declarat c[ ast[zi este posibil s[ se ia ]n discu`ie excluderea din partid a lui Con`ac. Constantin Con`ac (foto) consider[ c[ toate deciziile luate ]n privin`a sa au fost nestatutare, el nefiind invitat la nicio discu`ie ]n cadrul PSD, nici m[car la discu`ia care va avea loc ast[zi, când reprezentan`ii Comitetului executiv al Organiza`iei jude`ene a PSD vor lua ]n discu`ie, cel mai probabil, excluderea sa din partid. Vicepre\edintele PSD, Gheorghe Nichita, va fi prezent la Boto\ani pentru a purta discu`ii cu reprezentan`ii Comitetului executiv al organiza`iei jude`ene a PSD, iar una dintre problemele dezb[tute va fi \i excluderea lui Con`ac din PSD. „Va fi, poate, \i acest subiect pe ordinea de zi a Comitetului executiv al organiza`iei noastre. Urmeaz[ s[ primim decizia Comisiei de Integritate \i Disciplin[ a partidului privind respingerea contesta`iei \i propunerea privind excluderea domnului Con`ac din partid. Func`ie de aceast[ decizie, vom lua o hot[râre statutar[. Exist[ o

decizie, ]ns[ nu am primit-o ]n forma scris[”, a declarat prim-vicepre\edintele PSD, Gheorghe Marcu. Fostul pre\edinte al PSD Boto\ani nu se las[ mai prejos \i spune c[ va da partidul ]n judecat[ pentru def[imarea imaginii sale. Mai mult, Constantin Con`ac spune c[ va cere \i desp[gubiri morale ]n instan`[, ]ns[, deocamdat[, nu s-a gândit la o sum[. „Am f[cut azi (ieri, n.r.) o not[ c[tre organiza`ia jude`ean[ \i le-am spus s[ nu fac[ modific[ri ]n afara statutului, ]ntrucât Comisia de Integritate nu mi-a dat ]nc[ un r[spuns oficial la contesta`ia mea \i c[ ar fi p[cat s[ ias[ cu tam-tam. Mi-au spus ]ns[ c[ r[spunsul la contesta`ie a fost primit \i c[ mi-au respins contesta`ia. Drept urmare, am s[ deschid o ac`iune ]n instan`[ \i am s[ dau partidul ]n judecat[ pentru def[imarea imaginii mele. Voi cere desp[gubiri, ]ns[ nu m-am gândit la sum[. Voi stabili pagubele create. Nu m[ ]ncânt[ suma pe care o voi cere, ci doar imaginea mea care a fost def[imat[. Dac[ ei procedeaz[ ]n acest fel, s[ vedem care va fi rezultatul”, a mai spus fostul pre\edinte al PSD. (L.L.)


CMYK

Eveniment S@mb[t[, 4 aprilie 2009

5

Diplome universitare suspectate Din centrele de copii, la munc[ de nulitate Senatorul Dan Humelnicu a adus ieri ]n aten`ie vechiul scandal care planeaz[ de ani de zile ]n jurul diplomelor de la „Petre Andrei”. "S-ar p[rea c[ din 2004 Funda`ia «Petre Andrei» emite diplome de licen`[ pe specialitatea de drept \i de economie, f[r[ a avea nici un fel de abilitate legal[”, spune senatorul boto\[nean, care sus`ine c[ va sesiza ministrul Educa`iei ]n leg[tur[ cu acest aspect. Reprezentan`ii universit[`ii se arat[ indigna`i de aceast[ suspiciune ]ndreptat[ ]mpotriva institu`iei de ]nv[`[mânt pe care o reprezint[. „Nu suntem noi cei care nu func`ion[m legal. Noi am avut studen`i care ocup[ acum func`ii importante”, spun ace\tia.

Apari`ia pe scena educa`iei boto\[nene a universit[`ilor particulare a fost o man[ cereasc[ pentru cei care conduc aceste unit[`i. }n acela\i timp, cei care au dorit s[ urmeze cursurile unei facult[`i au \ansa de a face acest lucru f[r[ s[ se deplaseze ]ntr-un centru universitar. A\a a ap[rut la Boto\ani \i Universitatea ”Petre Andrei”. Toate bune \i la locul lor, pân[ ]n anul 2007, când a ]nceput scandalul ]n cadrul universit[`ii care a scindat-o dou[. Una dintre universit[`i are trei specializ[ri, respectiv cele de psihologie, asisten`[ social[ \i sociologie, \i o a doua are sec`iile de economie \i de drept. La prima, rector este Doru Tompea, ]n timp ce la a doua este Niculai Niculescu. „Sar p[rea c[ din 2004 Funda`ia Petre Andrei emite diplome de licen`[ pe specialitatea de drept \i de economie, f[r[ a avea nici un fel de abilitate legal[. Am primit un material mai vast \i documentarea complet[ o voi avea pân[ la finalul s[pt[mânii viitoare. S-ar p[rea c[ avem exper`i contabili, juri\ti, magistra`i care au primit diplome nu tocmai ]n ordine la acest moment. Diplomele emise pentru cele dou[ specializ[ri sunt de fapt ni\te buc[`i de carton f[r[ nici o valoare. Vom vedea care

]n str[in[tate

sunt oamenii din sistem care au astfel de diplome \i, de la caz la caz, se vor lua decizii obiective. La nivelul jude`ului Boto\ani sunt persoane care au astfel de diplome angaja`i ]n institu`ii importante, persoane care este posibil s[ fie demise ]n urma elucid[rii acestui caz. Dac[ acest lucru se adevere\te, vom face sesizare la poli`ie \i organele de anchet[”, a declarat Dan Humelnicu, senator al Partidului Democrat Liberal (PDL). Acesta inten`ioneaz[ ca ]n primul rând s[ fac[ o interpelare Ecaterinei Andronescu, ministrul Educa`iei \i men`ioneaz[ c[ trei mini\tri ai Educa`iei, respectiv Mircea Miclea, Mihail H[rd[u \i Alexandru Athanasiu, nu l-au validat pe Nicolae Niculescu drept rector. Senatorul boto\[nean sus`ine c[ cele dou[ universit[`i func`ioneaz[ ]n paralel,

cea de drept \i de economie func`ionând ca Funda`ia Petre Andrei, care s-a desprins ]n 2004 din Universitatea Petre Andrei. Cele dou[ universit[`i func`ioneaz[ ]n aceea\i cl[dire, respectiv ]n incinta |colii Generale Nr. 17 din municipiu. La parter, se afl[ Universitatea cu profilele economie \i drept, al c[rui coordonator la nivelul jude`ului este Alexandru Olteanu (foto). „Noi avem 800 de studen`i. Avem diplome pe care le d[m studen`ilor. Nu suntem noi care nu func`ion[m legal. Noi am avut studen`i oameni care ocup[ func`ii importante, fostul subprefect |alg[u, Ciubotaru de la permise, Husac de la S[veni, fiul fostului inspector de la Inspectorat, persoane din Prefectur[. Suntem serio\i”, a declarat Alexandru Olteanu. (Petronela Rotariu)

Ma\ina ex-prefectului Alexandru Simionovici, blocat[ ]n fa`a DIICOT Autoturismul fostului prefect Alexandru Simionovici a fost blocat ]n fa`a Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Crim[ Organizat[ \i Terorism, pentru parcare ilegal[. Ex-prefectul din perioada 1996-2000 a primit o amend[ de 120 de lei, cu posibilitatea de achitare la jum[tate ]n 48 de ore, precum \i dou[ puncte penalizare. „Când a fost luat[ m[sura de blocare a ma\inilor parcate ilegal m-am bucurat \i iam felicitat pe ini`iatori. }i felicit \i acum pentru c[ am ]nc[lcat legea \i ei m-au prins. Sincer v[ spun c[ de când ac`ioneaz[ ei \i blocheaz[ ma\inile, acum g[sesc loc de parcare. Spre exemplu, la un sediu bancar de pe Calea Na`ional[, din fa`a magazinului BIG, nu g[seam ]nainte niciun loc de parcare liber, nici nu era

pe unde trece. Acum, de când se blocheaz[ ma\inile, tot timpul g[se\ti un loc de parcare, circula`ia este mult mai lejer[. Mai am puncte penalizare, c[ sunt tot timpul prins conducând cu vitez[ pe la Hârl[u, când m[ duc la

Ia\i”, a declarat Simionovici. Acesta a fost nevoit s[ achite \i taxa de deblocare a ma\inii. Al[turi de ma\ina lui Simionovici a mai fost blocat un alt autoturism, ambele fiind sta`ionate ]n fa`a DIICOT, iar conduc[torul auto, din Neam`,

a f[cut amenin`[ri indirecte la adresa poli`istului prezent la fa`a locului \i a reprezentan`ilor societ[`ii care blocheaz[ ro`ile ma\inilor parcate neregulamentar. Poli`i\tii au precizat c[ ]n acea zon[ circul[ \i duba Penitenciarului, iar ma\inile parcate acolo ]ncurc[ foarte mult circula`ia. „Suntem nevoi`i s[ venim destul de des ]n aceast[ zon[, ]mpreun[ cu cei de la societatea care blocheaz[ ro`ile ma\inilor parcate ilegal. Exist[ indicator rutier prin care conduc[torii auto sunt aten`iona`i cu privire la faptul c[ ]n cazul ]n care parcheaz[ acolo risc[ s[ le fie blocat autoturismul”, a declarat poli`istul. Acesta a precizat c[ foarte mul`i conduc[tori auto nu observ[ indicatoarele rutiere din acea zon[ deoarece sunt montate pe partea stâng[. (Bogdan Caliniuc)

Dup[ ce \i-au petrecut copil[ria departe de cei dragi, tinerii, ajun\i la vârsta când statul nu-i mai poate `ine sub aripa protec`iei copilului, iau calea str[in[t[`ii. Cu toate c[ nu prea au rude ]n Boto\ani, cu strângere de inim[, cei mai mul`i dintre tinerii ce p[r[sesc centrele de plasament, se v[d nevoi`i s[ ]\i lase ]n urm[ prietenii pentru a-\i asigura un viitor dac[ trecutul nu a fost de partea lor. Cei mai mul`i vor s[-\i ]ntemeieze o familie \i s[ poat[ oferi copiilor lor ceea ce ei nu au avut. Pu`ini sunt cei care se mul`umesc cu un minim pe economie \i care devin astfel vânz[tori ori lucr[tori ]n construc`ii. Anul trecut, la nivel de Boto\ani au fost 29 de tineri care au p[r[sit sistemul de protec`ie a copilului dup[ ]mplinirea vârstei de 18 ani, ori finaliz[rii studiilor. „Dintre cei care au p[r[sit sistemul, cinci tineri lucreaz[ \i ]n prezent ]n jude`ul Boto\ani. Unul dintre ei ]\i continu[ studiile dar f[r[ a mai fi ]n sistemul nostru de

protec`ie, dep[\ind vârsta de 26 de ani. Face masterul, are \i o burs[ \i ]n acela\i timp lucreaz[. A f[cut Facultatea de Litere \i era pasionat de poezie. Mul`i dintre cei care au p[r[sit sistemul au plecat ]n str[in[tate, \i-au g[sit locuri de munc[ acolo. Sunt mai bine pl[ti`i iar locurile de munc[ se g[sesc mai u\or peste hotare. Plecarea tinerilor din centre la munc[ ]n str[in[tate nu o privim ca pe un aspect pozitiv. Ideal ar fi s[-\i g[seasc[ de munc[ aici, s[ fie aproape dac[ nu de familie, de prieteni, de cuno\tin`e”, a declarat Cecilia Sp[taru, director adjunct ]n cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani. }n 2008, 12 tineri care au p[r[sit centrele de plasament au luat drumul str[in[t[`ii. Majoritatea lucreaz[ prin Spania, Italia, Grecia, ]n principal ]n domeniu agricol. „Odat[ ]ncadrat, tinerii sunt monitoriza`i pe o perioad[ de trei luni”, a men`ionat Sp[taru, purt[torul de cuvânt al DGASPC Boto\ani. Reprezentan`ii Protec`iei Copilului se a\teapt[ ca anul acesta s[ fie \i mai dificil ]n ceea ce prive\te ]ncadrarea tinerilor ]n munc[, având ]n vedere recesiunea care exist[ atât ]n afar[ cât \i ]n România. (C.S.)

Pauzele lungi \i dese cheia marilor succese.


Cultur[ 6

S@mb[t[, 4 aprilie 2009

D[rui`i copiilor ]ngeri Marius Rogojinschi (foto) e un artist total, ]\i exprim[ talentul ]ntr-un mod spectral, acoperind ]ntregul `inut al Thaliei, vorba unui prieten: mul`umindu-i atât pe cei mici, dar urechindu-i ]n continuare \i pe miticii no\tri balcanici. To`i au privit cu circumspec`ie sau poate chiar ca pe-o ciud[`enie plecarea marelui actor de la Teatrul „Mihai Eminescu” Boto\ani la Teatrul pentru copii \i tineret ” Vasilache”, preluând \i frâiele acestei institu`ii. Cu toate acestea, Marius Rogojinschi a r[mas \i-un fidel colaborator al teatrului „Mihai Eminescu”. Nu cu mult timp ]n urm[ am fost la spectacolul eseu imaginat de Marius Rogojinschi dup[ câteva povestiri monahale \i dup[ cartea „Darul de Cr[ciun” a artistei Ligia Lumini`a Toni`a. Sincer, a fost o revela`ie, ]ncercarea de expunere a unei lumi angelice ]n scen[, dar \i cu ceva inser`ii filozofice, e un act de mare curaj, ]n primul rând tu, ca regizor \i scenarist, trebuie s[ dispui de o anumit[ sensibilitate \i de un confort l[untric care s[-`i permit[ s[ lucrezi pe un asemenea palier atât de ]nalt al spiritului uman, apoi, s[ ai calit[`ile necesare s[ tope\ti profanul ]n sacru f[r[ a provoca distorsiuni interpretative \i f[r[ a bulversa sufletele spectatorilor, ]n special ale celor mici. Ei bine, artistul nostru a reu\it s[ `in[ ]n echilibru balan`[, s[ ne ofere o adev[rat[ s[rb[toare. De remarcat este \i modul de comunicare a mesajului, ]n umbra ritualurilor se ascund adev[rate minuni, rolul preotului ca ales al Domnului pe p[mânt, este acela de a fi primul atins de planarea angelicului peste tot ]n

lume. Actorul Marius Rusu face un rol remarcabil, conjugând subtil mirarea cu revela`ia. Dac[ laicul este privit de multe ori cu reticen`[ de c[tre oamenii bisericii, eseul imaginat de Marius Rogojinschi tope\te profanul ]n sacru, ca ]ntr-un creuzet al minunilor, f[r[ a provoca nici un deranj ]n receptarea ]ntregului nostru spiritual, ]nt[rind ]n acela\i

„Fluturii” la Teatrul „Mihai Eminescu” Iubitorii de teatru sunt invita`i la spectacolul „Fluturii”. Teatrul „Mihai Eminescu” invit[ boto\[nenii la spectacolul „Fluturii”, dup[ o idee de Leonard Gersch. Spectacol modern, dup[ textul lui Leonard Gersch, „Fluturii” se constituie ]ntr-o incursiune curajoas[ a tân[rului regizor Vlad Cepoi ]n universul unor sentimente \i probleme eterne, dragostea, conflictul dintre genera`ii, deziluzii. Perspectiva surprinz[toare, din care este explorat[ rela`ia dintre protagoni\ti, spore\te impac-

tul asupra publicului produs de actorii Ovidiu Ivan, AnaMaria Cazacu, Florita ~ugui \i Ioan Cre`escu. Spectacolul este inspirat din via`a unei familii de nev[z[tori \i eviden`iaz[ rela`ia dintre copii \i p[rin`i, punându-se accent pe procesul de ini`iere, de maturizare, ]n care nevoia de libertate se resimte din plin. Spectacolul „Fluturii” se va juca sâmb[t[, 4 aprilie - ora 18.00, \i duminic[, 5 aprilie - ora 19.00, la Sala Atelier a Teatrului „ Mihai Eminescu ” din Boto\ani. (P. Rotariu)

timp \i zicerea popular[: Ce-i frumos \i lui Dumnezeu ]i place! Aici, rolul de for`[ ]n transmiterea acestei st[ri, ]n deschiderea sufletului spectatorului spre dialogul cu divinul, ]l are actri`a Anca |tefan, care „pivoteaz[” de-a lungul spectacolului ]ntre cele dou[ lumi, antrenându-\i toat[ sensibilitatea ]n proiectarea scenic[ a angelicului. Perplexitatea ]n fa`a

„p[gânismului” tradi`iilor noastre de iarn[ nu este consumat[ prin \ocuri, ci mai degrab[ ca o uimire fireasc[, chiar uman[ a ]ngerului. Micile minuni vin ca o mângâiere, ca o pulbere de stele pres[rat[ din v[zduh asupra unor sufletele cristaline. Miezul spectacolului, care de altfel ridic[ ideaticul la un alt nivel spiritual, este momentul de final, cu

vocea inconfundabil[ a lui Ion Caramitru recitând magistral „Od[, ]n metru antic”, când se dore\te emblematizarea, ca simbol Iisusic, al marelui nostru Eminescu. Brusc, spectacolul cap[t[ o alt[ ]n[l`ime \io alt[ fa`[ sugestiv[. Marius Rogojinschi, ]n ]ntregirea spectacolului, nu se folose\te doar de cele câteva pove\ti monahale \i de cartea Ligiei Toni`a, ci atac[ pe alocuri \i spa`iul filosofiei, spre a m[ri raza de exprimare a mesajului. Avem ]ntr-adev[r de-a face c-un spectacol pentru toate vârstele \i care-`i pune \i ]ntreb[ri. Merit[ amintit[, ]n acela\i timp \i remarcat[ ]ntreaga trup[ de actori: Mihaela Nistoric[, Ramona Hriscu, Mihaela |tempel, Tudor Rotaru, Lauren`iu Vasilache, Claudiu G[l[`anu. De asemenea, o not[ mare \i pentru Mihai Pastramagiu, care r[mâne acela\i rafinat artist ]n alegerea costumelor \i a p[pu\ilor. |i cei doi coregrafi sunt la ]n[l`ime: Victoria Bucun \i Mihai Fediuc. Cu o imens[ ]ncântare am citit „Darul de Cr[ciun” de Ligia Lumini`a Toni`a, o carte de bucurii \i de colorat, cu autocolante - ]ngera\i. Tu, iubitorule de frumos, când te sim`i ]mpov[rat de griji, ]ncearc[ s[ te apleci spre astfel de scrieri \i te vei sim`i mult mai aproape de ]ngeri \i de Dumnezeu! „Uite un ]nger care presar[ iubire, ca s[ nu se mai certe ]ntre ei copiii \i nici oamenii mari. E o forfot[ minunat[. Aproape c[ ]`i vine s[ cân`i \i s[ dansezi f[r[ oprire, dac[ n-ar trebui s[ fii atent la nori\orii [\tia a\a de delica`i. E adev[rat c[ ]ngera\ii nu ne las[ s[ c[dem, dar mai bine s[ nu-i ]ntrerupem de la trebu\oarele lor...” (Lucian Alecsa)

Cartea, fereastra spre lumin[ Seminarul Teologic Liceal „Sf. Gheorghe” va organiza ]n perioada 7-9 aprilie Simpozionul na`ional „Cartea-fereastra spre lumin[”, la care vor participa cadre didactice, dar \i elevi dispu\i s[-\i exprime opinia ]n leg[tur[ cu tema propus[. Rolul simpozionului este de a promova preocup[rile pentru lectura \i educa`ia religioas[ \i de a crea pun`i de comunicare ]ntre institu`iile din jude`, dar \i din `ar[. Ast[zi este ultima zi ]n care se mai pot primi lucr[ri pentru concurs. Programul simpozionului va debuta mar`i, 7 aprilie, la ora 10.00, unde, la Biblioteca Jude`eana „Mihai Eminescu” va avea loc deschiderea oficial[. Printre invita`i se num[r[ Ada Macovei, inspector general al I|J Boto\ani, Cornelia Vizitiu, directorul Bibliotecii Jude`ene, Iulia |lincu, inspector de Limba \i literatura român[ la I|J \i preotul Grigore Diaconu, directorul Seminarului Teologic Liceal „Sf. Gheorghe”. Participan`ii au ocazia s[ se ]ntâlneasc[ cu poe`i boto\[neni \i s[ admire o expozi`ie de icoane realizate de elevii seminarului. Miercuri, ac`iunea se mut[ ]n incinta seminarului, unde, la ora 10.00, va avea loc o prelegere sus`inut[ de pr. prof. univ. dr. Viorel Sava, decanul Facult[`ii de Teologie Ortodox[ „Dumitru St[niloae” din Ia\i. Organizatorii au preg[tit \i un moment artistic reprezentat de lecturi din poezii religioase, opere apar`inând Sf. P[rin`i \i Scriitori biserice\ti ]n limbile greac[ veche, latin[ \i român[ (fragmente), interpretarea unor piese muzicale bizantine. Joi, participan`ii ]i vor sus`ine lucr[rile ]ncepând cu ora 10.00 iar ]n ultima zi, simpozionul se va ]ncheia cu un concert pascal sus`inut de elevii Seminarului Teologic, programat la ora 17.00 la Teatrul „Mihai Eminescu”. (Claudia ~u`uman)

Invita`ie pentru copii ]n lumea fantastic[ a piticilor Cei mici sunt a\tepta`i la Teatru Vasilache s[ intre ]n lumea pove\tilor. Duminic[ 5 aprilie, atât la ora 11,00 cât \i la ora 12,30 pute`i viziona „Alba ca z[pada \i cei 7 pitici”, ]n regia lui Valentin Dobrescu, scenografia lui Mihai Pastramagiu \i muzica Oanei Pu\ca\u. „Este cineva care s[ nu fi auzit de minunata poveste a Albei ca Z[pada \i a celor 7 pitici? Nu cred. Este poate una din cele mai frumoase \i complexe pove\ti pe care mi le-a spus mama când eram copil. }n aceast[ poveste g[se\ti de toate: un prin` \i o prin`es[, o ]mp[r[teas[ rea, un vân[tor, dar mai ales lumea

fantastic[ a piticilor. Am v[zut aceast[ poveste ca film de desene animate, sau film cu actori, sau piesa de teatru de p[pu\i, \i de fiecare dat[ o privesc cu aceea\i pl[cere \i emo`ie. Cred c[ acelea\i sentimente le ]ncerca`i \i voi dragi copii \i... dragi p[rin`i”, spune regizorul spectacolului Valentin Dobrescu. Din distribu`ia spectacolului fac parte: Mihaela |tempel (Alb[ ca Z[pada), Dana Buc[taru (mama vitreg[), Florin Iftode (}mp[ratul, Fricosul, Botosul), Valentin Ligi (Prin`ul, Vân[torul, Bâlbâil[, Mânc[ciosul), Aurica Dobrescu (Doica, Prâslea), Marius Rusu (Barb[-cot,

Uitucil[). }ncepând cu ora 17.00, actorii boto\[neni vor prezenta piesa „Trimite`i moartea ]n vacan`[!”. Actorii Teatrului pentru Copii \i Tineret „Vasilache” v[ invit[ la Studioul de Teatru pentru Tineret s[ viziona`i spectacolul realizat ]n cadrul programului "O \ans[ tinerilor actori", scenariul, regia \i interpretarea: Florin Iftode, Claudiu G[l[`eanu, Lauren`iu Vasilache, Tudor Rotaru; scenografie \i construc`ii p[pu\i: Raluca Deleanu. „De la ]nceputurile lumii, «Moartea» nu a mai luat nici o pauz[. Una dintre pu`inele modalit[`i de a o convinge s[ re-

nun`e la meseria ei de zi cu zi, este folosirea mijloacelor artei anima`iei. Astfel, singurul moment ]n care «Moartea» se hot[r[\te s[ ia o vacan`[ este ]ntârziat de un ultim caz care nu poate fi amânat. De aici se nasc o serie de ]ntâmpl[ri hazlii, care ]ndulcesc imaginea Mor`ii. Nu \tim dac[ exist[ via`[ dup[ moarte sau dac[ o s[ supravie`uim pân[ la dovedirea eficien`ei criogeniei... un singur lucru putem s[ v[ garant[m: c[ timp de 45 de minute, moartea va fi ]n vacan`[, deci sunte`i ]n afara oric[rui pericol", sus`ine Claudiu G[l[`eanu. (Petronela Rotariu)


Sport S@mb[t[, 4 aprilie 2009

Pe 9 iunie,

|tiri pe scurt

Turul Ciclist al României ajunge la Boto\ani Aflat la a patra edi`ie, Turul Ciclist al României va cuprinde \i ]n acest an jude`ul Boto\ani ]n traseu. Reprezentan`ii Federa`iei Române de Ciclism, printre care \i fostul senator Gavril[ Vasilescu, au purtat discu`ii, joi, cu oficialit[`ile boto\[nene pentru a pune la punct ultimele detalii. „Pe data de 9 iunie, Turul Ciclist al României va sosi la Boto\ani \i am vrut s[ ne organiz[m ca Boto\aniul s[ primeasc[ pentru a patra oar[ o etap[ a turului Ciclist ]n România”, a declarat fostul senator Gavril[ Vasilescu, pre\edintele de onoare al Federa`iei Române de Ciclism. De la discu`ii nu a lipsit prefectul de Boto\ani. Au fost prezen`i, de asemenea, pre\edintele Consiliului Jude`ean \i primarul municipiului Boto\ani. Cel din urm[ a declarat c[ anul acesta se inten`ioneaz[ \i organizarea unui concurs la nivel local pentru amatori, tot ziua ]n care Turul Ci-

clist ajunge la Boto\ani. „Pentru noi r[mâne ]n continuare o onoare deosebit[ c[ Boto\aniul este inclus ca etap[ ]n Turul Ciclist al României, o idee pe care am ]mbr[`i\at-o ]nc[ de acum patru ani. Sunt foarte convins c[ o manifestare de genul acesta nu poate s[ aduc[ Boto\aniul decât ]n prim plan ]n România. Ziua respectiv[ va fi una de s[rb[toare. Ne gândeam acum la un proiect s[ mai facem un mic concurs \i ]n Boto\ani \i poate cu timpul o s[ avem \i un club ]n acest sens \i la Boto\ani”, a declarat C[t[lin Flutur, primarul municipiului Boto\ani. Traseul stabilit pân[ la ora actual[ arat[ ]n felul urm[tor: Constan`a - Br[ila Bac[u - Boto\ani. }n func`ie de starea drumurilor, se va decide pe unde va mai ajunge Turul Ciclist al României. Totodat[, se ia ]n calcul \i organizarea unei curse contracronometru pe traseul Boto\ani – Suceava.

Pân[ acum au solicitat participarea 25 de echipe, dintre care trei române\ti. Echipele str[ine sunt din toat[ Europa ( Italia, Fran`a, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova, Ucraina). Din aceste 22, sunt 13 echipe profesioniste care vor s[ participe. „Ne pare r[u c[ nu vor putea s[ participe toate deoarece \oselele noastre nu ne permit un pluton mai mare de 100 de

sportivi. Vor fi alese 15 echipe din cele 25. Este pentru a doua oar[, consecutiv, când Turul Ciclist al României este ]nscris ]n circuitul european”, a declarat Valeriu Andoniu, reprezentant al Federa`iei Române de Ciclism. Conducerea Consiliului Jude`ean Boto\ani s-a ar[tat de asemenea mul`umit[ de demararea acestei ac`iuni care promoveaz[ imaginea Boto\aniu-

lui \i prin care se promoveaz[ ideea de sport ]n jude`ul Boto\ani, oferindu-\i sprijinul ]n acest sens. „Este un motiv pentru noi pentru a interveni \i a cere celor de la Compania Na`ional[ pentru Drumuri \i Autostr[zi s[ fac[ ]n a\a fel ]ncât c[ile rutiere care `in de dumnealor s[ arate mai bine”, a men`ionat Mihai ~âbuleac, \eful Consiliului Jude`ean. (C.S.)

Bucur rateaz[ podiumul european Rapid vrea s[ S-au ]ncheiat la Vilnius (Lituania) ]ntrecerile Campionatului European de lupte ]n stilul liber la confirme ]n meciul masculin, ]n a doua zi a competi`iei fiind programate ]ntrecerile la categoriile 60 kg, 74 kg \i 96 kg. }n prima reuniune, sportivul român George cu Dinamo forma Bucur a avut o comportare meritorie, dar a ratat din p[cate de pu`in bronzul categoriei 60 kg. }n bun[ din acest retur turul inaugural el l-a ]nvins pe germanul Michael Directorul tehnic al Rapidului, Nicolae Manea, a declarat c[ giule\tenii merg ]n |tefan cel Mare pentru a se impune ]n derby-ul cu Dinamo, dar admite c[ un rezultat de egalitate „nu ar fi o tragedie“, deoarece campionatul e lung \i se mai pot pierde \i câ\tiga puncte pe parcurs. „Pentru noi va fi o confruntare dificil[, deoarece juc[m ]mpotriva liderului, ]ns[ avem obliga`ia s[ confirm[m startul reu\it din acest retur de campionat. Dinamo vrea s[ câ\tige titlul \i s[ evolueze ]n Liga Campionilor, pentru c[ de mult[ vreme sunt ei obseda`i de imnul Ligii. Va fi o disput[ ]ncins[, pentru c[ sunt ]n joc orgoliile fotbali\tilor, dar \i ale conduc[torilor celor dou[ cluburi. Va avea câ\tig de cauz[ echipa care gre\e\te mai pu`in \i care se va d[rui mai mult“, a spus Manea. Oficialul Rapidului consider[ c[ atuurile giule\tenilor ]n partida cu forma`ia din |tefan Cel Mare sunt unitatea grupului \i

7

rezultatele pozitive din ultima perioad[: „Juc[torii no\tri au caractere deosebite \i merit[ felicita`i pentru asta. Se \tie ce probleme au fost \i sunt ]nc[ la nivelul conducerii, ]ns[ fotbali\tii au fost mereu uni`i \i au dat totul pe teren. De aceea spun c[ mergem la Dinamo s[ câ\tig[m \i s[ confirm[m forma bun[ din acest retur. Presiunea victoriei este mai mare pe umerii adversarilor, care ]\i doresc obligatoriu toate cele trei puncte. Pentru noi ]ns[, nu ar fi o tragedie dac[ meciul se termin[ la egalitate“. Directorul tehnic al grup[rii alb-vi\inii a mai spus c[ indiferent de rezultatul din derbyul de sâmb[t[, titlul de campioan[ r[mâne ]n joc: „Lupta pentru titlul nu se ]ncheie dac[ una dintre cele dou[ echipe sufer[ un e\ec. Mai sunt etape de disputat \i se mai pot pierde sau câ\tiga puncte. P[rerea mea este c[ ]n urm[toarea perioad[ se vor l[muri multe dintre necunoscute“, a ]ncheiat Nicolae Manea. 

Schneider, dar a fost ]nvins ]n turul 2 de viitorul campion, azerul Zeliman Huseinov, care s-a impus ]n final[ ]n fa`a rusului Adam Bat]rov. }n repe\aj, Bucur a trecut de grecul Alexandro Pilovidis, dar a fost stopat chiar ]naintea ob`inerii medaliei de bronz de georgianul Malhaz Kurdiani. 

T[m]rjan \i Chelaru, ]n final[ la individual compus la CE de gimnastic[ Gimnastele Anamaria T[m]rjan \i Diana Chelaru s-au calificat ]n final[ la individual compus, dup[ ce s-au clasat pe locurile 2, respectiv 15, ]n concursul de calific[ri de la Campionatele Europene de la Milano. T[m]rjan a ob`inut un total de 57.275 puncte (nota 14.650 la s[rituri, 13.900 la paralele, 14.525 la bârn[ \i 14.200 la sol). Diana Chelaru s-a clasat pe locul 15, cu un total de 54.750 puncte (14.450 la s[rituri, 13.700 la paralele, 13.050 la bârn[ \i 13.550 la sol). Gabriela Dr[goi a concurat doar la paralele \i bârn[, ob`inând aceea\i not[ – 14.350 - ]n timp ce Sandra Izba\a a luat not[ mic[ la bârn[ (13.075) \i una mai bun[ la sol (14.475). Cu o medie de 13.675, Diana Chelaru va fi a treia rezerv[ ]n concursul pe a-

parate, ]n finala de la s[rituri, iar Gabriela Dr[goi prima rezerv[ ]n finala de la paralele, cu nota 14.350. }n finala de la bârn[ vor concura Anamaria T[m]rjan, care a fost a doua calificat[, cu nota 14.525, \i Gabriela Dr[goi (locul 6), cu nota 14.350. Cu nota de 13.075, Sandra Izba\a a ratat calificarea ]n finala de la bârn[, fiind doar

pe locul 28. Izba\a ]\i va putea lua ]ns[ revan\a ]n finala de la sol, ]n care s-a calificat de pe locul secund, cu nota de 14.475. Tot la sol va concura \i Anamaria T[m]rjan, care a ob`inut ]n calific[ri 14.200 (locul 5). Obiectivul delega`iei României la CE de la Milano este ob`inerea a 1-2 medalii, precum \i dou[ clas[ri pe locurile 4-6. 

FRF va analiza situa`ia lui Pi`urc[ s[pt[mâna viitoare Se zvone\te c[ Victor Pi`urc[ \i-ar negocia clauza de reziliere a contractului cu FRF \i c[ ar fi de acord s[ lase na`ionala de fotbal pentru jum[tate din suma de 600.000 de euro. }ntr-o conferin`[ de pres[ sus`inut[ ieri, pre\edintele Federa`iei Române de Fotbal, Mircea Sandu, nu a confirmat aceast[ teorie, dar nici nu a infirmat-o. Asta pentru c[ „Na\ului“ i-ar conveni o negociere cu Pi`urc[, din care s[ ias[ ]n câ\tig cu 300.000 de euro \i s[ lini\teasc[ masele care ]i cer chiar \i lui demisia. Astfel, Mircea Sandu a anun`at c[ „Ionu` Lupescu va avea s[pt[mâna viitoare o ]ntâlnire cu presa pe care o va anun`a cu o zi, dou[ ]nainte. „Totodat[, joi se va ]ntruni Comitetul Executiv al FRF care va analiza situa`ia echipei \i a lui Pi`urc[. Este clar c[ \ansele de calificare sunt zero. Sunt trist“, a mai spus Sandu. 

Nadal, eliminat in sferturi la Miami }ncercarea lui Rafa Nadal de a cuceri al doilea titlu de Masters consecutiv, dup[ Indian Wells, a luat sfâr\it ]n sferturi la Miami. Liderul mondial a avut o evolu`ie \tears[, permi`ându-i argentinianului del Potro s[ ob`in[ un loc ]n semifinale, scor 6-4, 3-6, 7-6(3). Num[rul 7 mondial a revenit ]n decisiv de la 3-0 pentru Nadal, ]mpingând setul ]n tiebreak. De\i spaniolul a f[cut un mini-break, 3-2, nu a fost capabil s[-i fac[ fa`[ jocului agresiv al lui del Potro, care a recuperat rapid. Argentinianul a continuat mar\ul ofensiv \i a f[cut rapid rost de trei mingi de meci, terminând meciul din prima \ans[. ]n cel[lalt sfert de final[, Andy Murray nu a avut niciun pic de mil[ fa`[ de accidentantul Fernando Verdasco, ]nvingându-l rapid cu 6-1 6-2. “Am jucat un tenis bun. Mi-am asumat ni\te riscuri pe al doilea serviciu, am plasat mingea ]n locuri greu de ajuns \i mi-am folosit capul. Nu am facut nimic in special. Pur \i simplu mi-au ie\it bine mai multe lucruri“, a spus sco`ianul. 


Social 8

S@mb[t[, 4 aprilie 2009

Copii sc[pa`i ]n capcana internetului decvat[ nici cu colegii de clas[ \i nici cu p[rin`ii, ajung s[ tr[iasc[ ]ntr-o lume virtual[, ]ntr-o lume ]n care informa`ia ]l domin[ pe copil. Se izoleaz[”, a men`ionat Anca Larionesei.

Copilul t[u st[ izolat, petrece foarte mult timp ]n fa`a calculatorului, are un comportament violent, nu mai \tie s[ comunice cu cei din jur - ia atitudine! Este sfatul speciali\tilor, al psihiatrilor \i psihologilor, ai celor ce lucreaz[ ]n sistemul de protec`ie a copilului. O preocupare ce aparent este considerat[ inofensiv[ de p[rin`i, las[ de cele mai multe ori semne adânci pe viitorul copiilor lor. Ne a\teapt[ o genera`ie str[in[ de limba român[, caracterizat[ de violen`[, deficit de aten`ie, imposibilitatea de a deosebi irealul de real \i de a comunica cu cei din jur. Speciali\tii din cadrul protec`iei copilului trag un semnal de alarm[ pentru ca viitorul s[ nu devin[ o copie a virtualului ]n care s[ predomine violen`a \i comportamentul antisocial. latorului. „De regul[, am observat c[ la aceast[ vârst[, 1214 ani, se autosesizeaz[ p[rinPERICOLUL DIN tele c[ este o problem[, c[ a SPATELE ap[rut o problem[. De fapt, „SIGURAN~EI” problema, ]n marea parte a Mul`i dintre p[rin`i, mul`u- cazurilor este ap[rut[ cu ani mi`i de faptul c[ Internetul le ]n urm[ \i se acutizeaz[ ]n pe`ine copiii acas[, ]ntr-un loc rioada pubertar[ când oricum sigur, ferit de pericolele de pe sunt probleme de comportastr[zi, ]i catalogheaz[ ca fiind ment, sau ]n clasa a VIII-a, cumin`i, ]ns[ nu con\tientizea- când copilul trebuie s[ se prez[ pericolul. Despre cum poa- g[teasc[ pentru examen. P[te deveni Internetul cel mai rintele are a\tept[ri, vrea de la mare du\man al copiilor no\- copil s[-\i dedice mai mult tri ne explic[ speciali\tii din timp studiului, ori copilul ]\i cadrul sistemului de protec`ie petrece timpul ]n fa`a calculaa copilului. „Ast[zi am avut torului. Din p[cate, când aun caz ]n care un copil a ajuns jung cazurile la noi, din \edins[ aib[ co\maruri din cauza `ele de consiliere constat[m c[ jocurilor pe Internet. Unii acel copil ]\i dedic[ o mare confund[ virtualul cu realita- parte din timp calculatorului. tea, se izoleaz[ ]ntr-o lume a Nu este neap[rat problema selor, o lume care nu este real[. sizat[ de p[rinte. P[rin`ii vin Nu mai \tiu s[ comunice, cu alte probleme iar noi despierd contactul cu realitatea”, coperim c[ petrecerea timpu„zilele trecute, o persoana mi- lui ]ndelungat ]n fa`a calculaa declarat c[ fiul ei scrie mai torului a fost una dintre cauzebine la tastatur[ decât de le care a dus la problemele ce mân[”, „internetul poate da i-au f[cut pe p[rin`i s[ apeleze dependen`[, unii copii pleac[ la noi”, a declarat Felicia Mila culcare din fa`a calculatoru- hai, \ef serviciu - Complexului \i când se trezesc, primul lui de Servicii Comunitare din lucru pe care ]l fac este s[ cadrul Direc`iei Generale de deschid[ calculatorul” sunt Asisten`[ Social[ \i Protec`ia frânturi din cazurile prezen- Copilului (DGASPC) Bototate de speciali\tii Comple- \ani. xului de Servicii Comunitare. Este realitatea care se consu- COPILUL T{U m[ sub ochii no\tri iar cei mai CÂT ST{ LA mul`i dintre p[rin`i contribuie la autodistrugerea copiilor lor. CALCULATOR? Multe din aceste situa`ii aInternetul poate da depenjung ]n aten`ia protec`iei copi- den`i. Nu ]n pu`ine cazuri s-au lului ca \i conflicte ]ntre gene- iscat certuri ]ntre p[rin`i \i cora`ii, când p[rin`ii ]ncep s[ ]\i piii lor pe tema petrecerii timfac[ probleme ]n privin`a tim- pului la calculator. La cei care pului exagerat de mare petre- s-au obi\nuit s[ stea ore ]n \ir cut de copil lor ]n fa`a calcu- ]n fa`a calculatorului, ]n gene-

FIZICUL NU SCAP{ NEAFECTAT Statul prelungit ]n fa`a calculatorului ]\i pune amprenta nu doar pe psihicul copilului ci \i pe fizic. Copiii se pot trezi cu probleme precum obezitatea \i o pozi`ie incorect[ a corpului. „Sunt \i o serie de probleme fizice ce pot fi date de sedentarism. Stând foarte mult pe scaun pot ap[rea probleme ]n ortostatism \i faptul c[ m[nânc[ mereu câte ceva ]n fa`a calculatorului cre\te riscul de a duce la obezitate”, a specificat Felicia Mihai.

CONSILIERE

ral pentru jocuri, se observ[ o stare de agita`ie, de nervozitate atunci când trece mai mult timp f[r[ s[ intre pe internet, f[r[ a face ceea ce a devenit ca un reflex pentru ei. „La cazurile pe care le avem ]n lucru am descoperit ca o problem[ aflat[ ]n subsidiarul problemei principale - alocarea unui timp foarte mare ]n care copilul st[ la calculator. Am f[cut chiar un calcul cu unul dintre copii \i am v[zut c[ ajung s[ stea la calculator ]n jur de 50 de ore pe s[pt[mân[ – un num[r foarte mare de ore. Eu am avut la consiliere copii care se duceau la culcare foarte târziu, ultimul lucru pe care ]l f[ceau fiind ]nchiderea calculatorului \i primul lucru pe care ]l f[ceau atunci când se trezeau era s[ deschid[ calculatorul \i s[ acceseze site-urile pe care ei jucau jocuri. A\a copiii ajung s[-\i neglijeze \coala. Se poate vorbi de o dependen`[”, a specificat Anca Larionesei, specialist ]n cadrul Complexului de Servicii Comunitare Boto\ani. Minciuna este unul din rezultatele dependen`ei, copiii f[cându-\i p[rin`ii s[ cread[ c[ folosesc Internetul pentru a se documenta ]n diferite probleme pe care le au la \coal[.

COPII EDUCA~I DE INTERNET Din comoditate ori lips[ de timp, p[rin`ii ]\i las[ copiii ]n fa`a calculatorului mai mult decât ar fi recomandat \i astfel acest aspect se r[sfrânge asupra psihicului. Urm[rile sunt de nedorit: agresivitate, pro-

bleme de comunicare, co\maruri, etc. „P[rintele nu se autosesizeaz[, este mul`umit c[ fiul/fiica lor este cuminte \i nu face probleme, ori exist[ un mare risc. Riscul const[ ]n faptul c[ acel copil ]\i petrece foarte multe ore ]n fa`a calculatorului, la jocuri, majoritatea cu caracter violent. |i atunci exist[ riscul de a induce \i copilului un comportament agresiv, poate provoca tulbur[ri de somn, co\maruri”, a specificat \efa de la Complexul de Servicii Comunitare Boto\ani. Astfel de copii ajung uneori s[ confunde realitatea cu irealul luând exemple negative din jocurile de pe Internet, nereu\ind s[ fac[ diferen`a ]ntre bine \i r[u. „Din p[cate, copiii nu au capacitatea de a tria informa`ia \i aici m[ refer la jocurile care se bazeaz[ pe competi`ii ]ntre personaje, competi`ie care este câ\tigat[ de personajul cel mai agresiv \i de ce s[ nu preciz[m \i faptul c[ copiii pot accesa din gre\eal[ \i site-uri care sunt destinate persoanelor adulte \i ]n acest fel pot prelua modele negative de acomportament \i se poate ajunge, prin imita`ie \i la lucruri nedorite. Din cele constatate de noi, pot spune c[ sunt mai mul`i copii care au preluat modele de agresivitate din jocuri, ]n principal din jocurile de wrestling, chiar f[r[ a putea anticipa pericolele. Se poate ajunge la accidente foarte grave care pot fi fatale tocmai din necuno\tin`[ de cauz[. Din p[cate, transform[ virtualul ]n realitate f[r[ a fi capabili s[ discearn[ ce con-

secin`e atrage acest aspect”, a men`ionat Anca Larionesei, care atrage aten`ia \i asupra num[rului din ce ]n ce mai mare de minori care acceseaz[ Internetul pentru jocuri, ]n general cele care con`in vi-olen`[. Folosirea limbajului specific comunic[rii pe internet este iar[\i un semnal ]ngrijor[tor pentru speciali\tii din cadrul protec`iei copilului, care ]i face s[ afirme: „risc[m s[ avem copii care nu vor mai \ti s[ scrie ]n limba român[”.

IZOLAREA, UN ALT SIMPTOM AL DEPENDEN~EI DE CALCULATOR P[rin`ii contribuie din plin la acest fenomen. Din lips[ de timp, prefer[ s[-\i lase copiii ]n fa`a calculatorului iar minorul ajunge s[ se izoleze, formându-\i astfel o lume a lui, virtual[. Mul`i dintre cei cu astfel de probleme ajung s[ dezvolte deficien`e ]n comunicare \i s[ r[mân[ astfel f[r[ prieteni. }n multe din situa`ii se contureaz[ o rela`ie de prietenie cu persoane necunoscute contactate prin intermediul Internetului, lucru ce de multe ori poate avea un efect negativ asupra comportamentului adolescentului. „Ce am mai sesizat la majoritatea copiilor care petrec un timp ]ndelungat la calculator este o alterare a deprinderilor de rela`ionare social[. Acei copii care ]\i aloc[ un timp foarte lung la calculator ajung s[ nu mai aib[ prieteni, s[ nu aib[ deprinderi de rela`ionare a-

P[rin`ii care constat[ c[ au asemenea probleme cu fiii/fiicele lor se pot adresa pentru consiliere la autorit[`ile de protec`ie a copilului. Mai exact, la Complexul pentru Servicii Comunitare de pe strada I.C. Br[tianu sau la telefon 0231/512.928 \i pot beneficia de ajutor specializat printr-o cerere f[cut[ ]n acest sens. „Astfel de cazuri au parte de consiliere din partea unor persoane specializate ]n domeniu. Stabilim cu p[rin`ii un program de comun acord cu privire la reorganizarea timpului copilului \i la monitorizarea petrecerii timpului liber al copilului”, a men`ionat conducerea Complexului. Acest fenomen poate fi evitat printr-o monitorizare atent[ de la o vârst[ fraged[ (2-3 ani), televizorul fiind la fel de periculos ca \i calculatorul. Selectarea programelor TV este ceea ce p[rin`ii trebuie s[ aib[ ]n vedere. O serie de societ[`i de cablu de`in programe de selectare/blocare a posturilor TV, tocmai ]n ideea de a nu permite copiilor s[ aib[ acces la acele programe care i-ar putea influen`a negativ. „Se impun anumite modific[ri legislative interne ]n concordan`[ cu obiectivele conven`iei europene \i noi am f[cut ni\te propuneri ]n acest scop pe care le-am ]naintat la Prefectur[, urmând ca cei de la Prefectur[ s[ le centralizeze \i s[ le ]nainteze spre solu`ionare. Am propus facilitarea achizi`ion[rii de c[tre p[rin`i a unor programe care s[ permit[ blocarea accesului copiilor la site-uri cu caracter pornografic, dar ne referim \i la orice site care poate fi cu efect negativ asupra copilului”, a subliniat Felicia Mihai. (Carmen Stanciu)


Social S@mb[t[, 4 aprilie 2009

9

Guvernul vrea s[ interzic[ acordarea Gigi Becali, arestat tichetelor cadou \i a celor de vacan`[ pentru 29 de zile Dup[ ce Guvernul a introdus cu tam-tam tichetele de vacan`[, insistând pe avantajele pe care le prezint[ acestea pentru ambele p[r`i, membrii Executivului vor s[ interzic[ aceste tichete, cel pu`in pân[ la sfâr\itul lui 2009. Guvernul va cere autorit[`ilor \i institu`iilor publice s[ nu mai acorde angaja`ilor tichete cadou sau tichete de vacan`[, pân[ la sfâr\itul anului. Aceast[ interdic`ie este inclus[ ]ntr-un proiect de ordonan`[ de urgen`[, potrivit Mediafax. Institu`iile vizate sunt cele ale c[ror finan`are se face exclusiv de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigur[rilor sociale de stat \i bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii \i subven`ii acordate de la buget sau integral din venituri proprii. Decizia vine, dup[ ce senatorii au adoptat ]n cursul s[pt[mânii trecute, ordonan`a prin care sunt introduse tichetele de vacan`[. Acestea pot fi acordate de institu`iile

bugetare \i au valori de la 10 la 50 de lei. Liderii sindicali au caracterizat decizia guvernului ca „lipsit[ de coeren`[„ \i nedreapt[. „Tichetele cadou \i cele de vacan`[

trebuie acordate ]n continuare. Dac[ aceast[ inten`ie a Guvernului se adreseaz[ numai pre\edin`ilor de agen`ii, cei din vârful piramidei, care oricum nu-\i fac conce-

diul ]n România, suntem de acord, dar dac[ se adreseaz[ tuturor salaria`ilor, nu putem accepta“ a spus Marius Petcu, pre\edintele CNSLR Fr[`ia. 

Pedeaps[ cu Jandarmii \i poli`i\tii vor patrula ]mpreun[ Jandarmii \i poli`i\tii vor patrula ]mpreun[, ]n- mite ]n comun de conducerile celor dou[ struc]nchisoarea cepând de s[pt[mâna viitoare, din dispozi`ia mi- turi. De asemenea, preg[tirea efectivelor Poli`ie \i nistrului de interne, Dan Nica, au declarat surse Jandarmerie va fi f[cut[ tot ]n comun, astfel ]ncât pentru din cadrul Ministerului internelor \i Reformei Ad- s[ nu mai existe diferen`e ]n ceea ce prive\te Potrivit surselor, din dispozi`ia mi- modul de interven`ie, au mai spus sursele citate. calomnierea ministrative. nistrului de Interne, Dan Nica, jandarmii \i po- M[sura a fost luat[ pentru a omogeniza misiunile li`i\tii care asigur[ ordinea public[ vor patrula ]m- celor dou[ structuri, ]ntrucât acestea au obiective preun[, planurile pentru aceste misiuni fiind ]ntoc- comune pe linia siguran`ei stradale.  mor`ilor Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) consider[ c[ prevederile din viitorul Cod Civil referitoare la atingerea memoriei persoanei decedate „ar trebui incriminat[ ca infrac`iune – variant[ a calomniei \i introdus[ ]n Codul Penal“. Astfel, CSM vrea pedepsirea celor care „aduc atingere memoriei persoanei decedate prin cuvinte, gesturi, prin expunere la batjocur[ ori prin atribuirea unui defect, a unei boli sau infirmit[`i care, chiar dac[ ar fi fost reale, nu ar fi trebuit s[ fie relevate“, cu ]nchisoarea sau cu amenda penal[, chiar dac[ atingerea memoriei persoanei decedate nu este o fapt[ care s[ prezinte pericol pentru ordinea public[. Plenul Consiliului a avizat favorabil, cu o serie de observa`ii, proiectul de Cod Civil elaborat de Ministerul Justi`iei. Comisia juridic[ a Consiliului, condus[ de Dan Lupa\cu, a analizat prevederile proiectului de lege \i a ajuns la concluzia c[ „este un Cod bun, dar care mai are nevoie de corij[ri“. Lupa\cu a remarcat c[ prevederile noului Cod aduc o not[ de modernizare, chiar dac[ altele „s-au p[strat de pe vremea lui Cuza“. Lupa\cu a cerut ca acolo unde se aminte\te de interdic`ii s[ se vin[ \i cu o serie de sanc`iuni care se aplic[ ]n cazul ]nc[lc[rii respectivelor interdic`ii. 

Guvernul va suspenda ocuparea posturilor vacante Guvernul va suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorit[`ile \i institu`iile publice \i va interzice achizi`ionarea de autoturisme, mobilier \i aparatur[ birotic[, pentru a reduce cheltuielile bugetare, au declarat agen`iei Mediafax surse ministeriale. „Posturile pentru care au fost aprobate procedurile de organizare a concursurilor \i au fost deja ]nregistrate ]nscrieri ale candida`ilor vor pu-

tea fi ocupate ]n condi`iile legii“, au ar[tat sursele citând dintr-un proiect de ordonan`[ de urgen`[. Prin excep`ie, ordonatorii principali de credite, ]n cazuri temeinic justificate, vor putea aproba ocuparea doar a unui procent de maxim 15% din totalul posturilor care se vor elibera dup[ data intr[rii ]n vigoare a ordonan`ei, dar numai ]n condi`iile ]ncadr[rii ]n cheltuielile de personal aprobate prin buget. În privin`a autoturis-

melor \i a pieselor de mobilier, aceste bunuri vor putea fi asigurate doar prin redistribuiri ]n cadrul aceleia\i institu`ii sau de la alte autorit[`i publice. Vor fi exceptate institu`iile nou-]nfiin`ate, dar numai ]n primul an de func`ionare \i dac[ nu provin din restructurarea altor institu`ii deja existente, achizi`iile pentru realizarea proiectelor finan`ate din ]mprumuturi, fonduri externe nerambursabile \i dona`ii. 

Credit f[r[ carte de munc[ Pentru credite, b[ncile nu v[ impun s[ lucra`i cu carte munc[! Institu`iile de credit v[ pot oferi ]mprumutul dorit \i dac[ ave`i o profesie care presupune doar un contract de colaborare, de exemplu. Nu to`i cei care au nevoie de credite ]\i ob`in veniturile din salariu. Prin urmare, b[ncile acord[ ]mprumuturi \i celor care au contracte de drepturi de autor, contracte de colaborare sau sunt ac`ionari la o companie \i câ\tig[ din profitul ei. Singura condi`ie este ca solicitantul ]mprumutului s[

fac[ dovada c[ veniturile au fost constante \i declarate la Administra`ia Financiar[. De exemplu, dac[ veniturile dumneavoastr[ provin din contracte de administrare, institu`iile financiare iau ]n considerare 75% din venitul net atunci când calculeaz[ creditul. Contractul trebuie s[ aib[ o vechime de cel pu`in 12 luni \i compania s[ fie activ[ de cel pu`in 2 ani. Contractele de drepturi de autor sunt luate ]n considerare dac[ au o vechime de cel pu`in 3 luni \i sunt ]ncheiate pe perioad[ nedeter-

minat[. }n cazul dividendelor, nu se acord[ credite dac[ firma are datorii la bugetul de stat \i al asigur[rilor sociale sau este ]n procedur[ de lichidare sau faliment. \i pensionarii pot lua credite, pentru c[ pensiile sunt similare salariilor. B[ncile iau ]n calcul sut[ la sut[ din suma ]nscris[ pe talon. Mai pot lua credite cei cu profesii liberale, cum sunt avoca`ii, notarii, medicii, arhitec`ii, executorii judec[tore\ti, exper`ii tehnici \i contabilii, auditorii, consultan`ii fiscali sau traduc[torii. 

La aproape 24 de ore de la momentul perchezi`iei \i ulterior re`inerii de la vila din Pipera, finan`atorul Stelei, Gigi Becali, a primit mandat de arestare pentru 29 de zile. Al[turi de el au mai fost arestate alte patru persoane, printre care \i sportivul C[t[lin Zm[r[ndescu, actualul bodyguard al lui Becali. Decizia judec[torilor a fost luat[ ieri, undeva ]n jurul orei 06.00 diminea`a, dup[ o noapte cu scântei la Judec[toria Sector 1. Cei aresta`i sunt acuza`i de sechestrare de persoane. Decizia instan`ei a venit dup[ mai bine de \ase ore de audieri \i deliber[ri. Imediat dup[ pronun`are, Becali ]mpreun[ cu ceilal`i patru inculpa`i au fost du\i ]napoi la sediul

Direc`iei Cercet[ri Penale. Intercept[rile telefonice aduse ca probe de procurori, ]n care apare Becali, nu numai c[ nu-l incrimineaz[, dar ]l exclud din orice implicare ]n acest caz, sus`ine ap[r[torul lui. Probele depuse la dosar demonstreaz[ doar c[ ho`ii care i-au furat ma\ina lui Becali au vrut s[-l \antajeze. Suma pretins[ era de 50.000 de euro. Al[turi de Gigi Becali \i C[t[lin Zm[r[ndescu au mai fost aresta`i |tefan Dediu, Nicolae Dumitra\cu \i Dumitru Beciu. }n cazul lui Marius Petrinel Geavela, instan`a a decis s[ nu ia m[sura arest[rii preventive, interzicându-i s[ p[r[seasc[ `ara. Avoca`ii lui Gigi Becali au anun`at c[ vor face recurs. 

TVA redus la produsele folosite pentru izolarea termic[ a locuin`elor Reabilitarea termic[ prime\te un imbold de la Bruxelles. O directiv[ a Uniunii Europene recomand[ reducerea TVA-ului de anul viitor pentru toate produsele care se folosesc la izolarea termic[ a unei locuin`e. Eurodeputa`ii au votat deja ca `[rile membre s[ poat[ folosi, ]nc[ din acest an, 4% din fondurile structurale pentru reabilitare \i construc`ie de locuin`e sociale, fa`[ de 3%, cât era ]n prezent. De anul viitor, românii ar putea pl[ti mai pu`in pentru tot ce ]nseamn[ produse de izolare termic[. „Aici intr[ ferestrele termopan \i renovarea acoperi\ului, inclusiv materialele pentru izolare termic[“, a precizat Adiana Ticau, rapor-

tor Performan`a Energetic[ a Cl[dirilor. Adic[ o gur[ de aer pe vreme de criz[ pentru produc[torii \i prestatorii de servicii din acest domeniu. Dar \i pentru primari, care vor putea schimba centralele termice ale blocurilor pe bani europeni. Asemenea practici ale TVA-ului redus este un lucru normal in alte state europene. De exemplu, ]n Marea Britanie sau ]n Fran`a, cet[`enii achit[ pentru gazul consumat un TVA de numai 5 la sut[. Anul trecut, pentru reabilitarea termic[ s-au folosit doar jum[tate din fonduri alocate. }n Bucure\ti, doar dou[ cl[diri au fost reabilitate anul trecut, de\i programul a demarat ]nc[ din 2005. 


Publicitate 10

S@mb[t[, 4 aprilie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 2 camere, decomandat, 54 mp, str. Vârnav nr.36, et.3. Pre` 37000 E. Telefon: 0744.708.669; 0723.570.150.(1083-1)

0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,48 mp,2 balcoane,parter ]nalt, D,recent renovat, CT, T,posibil mobilat si utilat,zona Pietonal Unirii,43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând urgent garsonier[ 29 mp, f[r[ imbun[t[`iri, * Vând apartament 2 75000 RON. Telefon: camere,zona cap[t 10741.151.229.(1095-3) Aleea Pacea,SD,52 mp,\arpanta,gaz * Vând apartament separat,32000 euro 2C, D, Bucovina, neg. Tel: 0729063978, et.4, simplu, pe 0729124687, mijloc, orientat E, 0744634025.(T) 34000E. Telefon: * Vând apartament 2 0745.405.299; camere,zona 0748.895.488. Bucovina,53 mp, (1079-5) parter, balcon,D,gaz * Agen`ia Imobiliar[, separat,T,P,G+F,beci Terrenos,Bulevardul .Pre`:40000 euro neg. Mihai Eminescu-str. Tel: 0729063978, Aleea Nou[ nr.1, 0729124687, parter (vis-a-vis de 0744634025.(T) spatele stadionului) * Vând apartament 2 solicit[ spre vânzare camere,zona Octav garsoniere, B[ncila,et.4,SD,40 apartamente 2, 3, 4 camere ]n toate zonele mp,]mbunata`iri,28000 euro neg. Tel: ora\ului, inclusiv 0729063978, terenuri-locuri de 0729124687, cas[. Ofer pre`ul 0744634025.(T) zonei. Tel: 0729063978, * Vând apartament 0729124687, 2 camere,zona Casa 0744634025.(T) Sindicatelor,\arpant[ ,48 mp,SD,renovat, * Vând garsonier[ CT,T,G+F,34000 confort 1, 27 mp, euro neg. Tel: parter, D, T, G+F, 0729063978, u\[ metalic[,gaz 0729124687, separat, zona Pia`a 0744634025.(T) Mic[ Grivi`a,21500 * Vând apartament 2 euro neg. Tel:

AGENDA IMOBILIAR|

camere,zona ]mp[rat Traian-Pita Calea Na`ional[,56 mp,et. 3, SD,renovat,G+F,T,P, gaz separat,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,SD,et.1,42 mp,CT,G+F,zona Prieteniei.Pre`:33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,PrimaveriiTex,et.2,D,renovat,C T,T,G+F,38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

T,G+F,gaz separat, 35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zon[ ultracentral[,construc`ie 1997,D,56 mp, et.2,box[, 2 balcoane, CT,T,G+F,P,56000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Biserica Sf.Ilie,D,parter,balcon cu beci,recent renovat, CT,T,P,G+F,rigips, u\[ metalic[, mobilat \i utilat.Pre`:49500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

Prim[verii, 75 mp,D, et.4/10,lift,CT,P,G+ F, 2 balcoane,57000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,zona Serconf, D,et.4 \arpant[ din construc`ie,CT,T.Pret: 43000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vând apartament 3 camere,SD,et.3,58 mp,c[r[mid[,zona G[rii.Pre`:45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere,zona Liceul * Vând apartament Sportiv,et.1,D,f[r[ 2 camere,zona Pita ]mbun[ta`iri,47000 Grivi`a,D,48 mp, et. * Vând apartament 3 euro neg. Tel: 3,CT,T,Pre`:34000 camere,zona cap[t 0729063978, euro neg.Tel: 1,D,\arpant[,65 mp 0729124687, 0729063978, utili,gaz separat,42000 0744634025.(T) 0729124687, euro neg. Tel: * Zona T. Crudu, 27 0744634025.(T) 0729063978, mp, parter, modern[, 0729124687, * Vând apartament 2 mobilat[, utilat[ 0744634025.(T) camere,zona (figider, ma\in[ de Prim[verii,53 mp, * Vând apartament 3 sp[lat nou[), pre` SD, et.3,T,G+F. camere,zona Green 25.000 euro Pre`: 39000 euro neg. Club,\arpant[,64 mp negociabil. Telefon: Tel: 0729063978, utili,D,]mbunata`iri, 0231.513362, 0729124687, CT,T,G+F,living, 0752244233.(B) 0744634025.(T) 56000 euro neg. Tel: * Zona Colonel 0729063978, * Vând apartament 2 Tomoroveanu, 35 mp, 0729124687, camere,zona Grivi`a, et.3, modern[, baie, 0744634025.(T) D, 48 mp,\arpant[, T, buc[t[rie, intabulat[, G+F,P,u\i de T,liber, * Vând apartament 3 pre` 20.000 euro. 34000 euro. Tel: camere,SD,et.1,CT,T, Telefon: 0729063978, zona Complex 0231.513362, 0729124687, Bulevard.Pre`:30000 0752244233.(B) 0744634025.(T) euro neg. Tel: * Vând apartament 2 0729063978, * Vând apartament 2 camere, Aleea 0729124687, camere,zona Aleea Pinului, parter, SD, 0744634025.(T) Decebal,D,48 45 mp, termopan, CT, mp,et.2, ultramodern, * Vând apartament 3 u\[ metalic[, modern, CT,AC,renovat, camere,zona cap[t 1, utilat, semimobilat, posibilitate plat[ in 3 D, 80 mp cu balcon, pre` 35.000 euro u\or rate,45000 euro neg. \arpant[ proprie,CT, negociabil.Telefon: Tel: 0729063978, T,G+F,P,60000 euro 0231.513362, 0729124687, neg. Tel: 0752244233.(B) 0744634025.(T) 0729063978, * Vând apartament 2 0729124687, * Vând apartament 2 camere, Gh. 0744634025.(T) camere,zona Palatul Avr[mescu, et.2, 52 Copiilor,45 mp,D,et. * Vând apartament mp, D, CT, aer 4,\arpant[,cu 3 camere,zona ACR condi`ionat, termopan, ]mbunata`iri,CT,T,G Prim[verii,parter,85 u\[ metalic[, pre` +F,eventual mobilat, mp,apartament de 39.000 euro 40000 euro neg. Tel.: lux cu toate negociabil sau avans 0729063978, ]mbun[t[`irile,CT,T, 25.000 euro + 0729124687, G+F,teren de 40 diferen`a ]n rate. 0744634025.(T) mp,46000 euro . Tel: Telefon: 0729063978, 0231.513362, * Vând apartament 2 0729124687, 0752244233.(B) camere,zona 0744634025.(T) Prim[verii-Raj Apa, * Zona Calea parter,SD,42 mp, * Vând apartament 3 Na`ional[, la strad[, complet renovat,CT, camere,zona D, 63 mp, parter, f[r[ T, G+F,semimobilat Prim[verii-Tex,et.2, ]mbun[t[`iri, pretabil si utilat,35000 euro SD,63 mp utili,2 spa`iu comercial, pre` neg. Tel: bai,f[r[ ]mbun[t[`iri, 80.000 euro. Telefon: 0729063978, 45000 euro neg. Tel: Telefon: 0729124687, 0729063978, 0231.513362, 0744634025.(T) 0729124687, 0752244233.(B) 0744634025.(T) * Vând apartament 2 * Zona Tudor camere,zona Luna, et. * Vând apartament 3 Vladimirescu, et.3, 1, SD,54 mp, renovat, camere,zona SD, 62,17 mp utili,

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Stejari, et.2, 72 mp, SD, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vand garsoniera confort 1,38mp,cu imbunatatiri,orientare S,zona Sucevei,Et.4 din 10 Pret 40.000 euro negociabil, Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,42mp,Et.5 din 9,zona Primaverii, Pret 36000euro sau schimb cu ap. 2 camere fara imbunatatiri in zona Bulevard,C.Nationala, Primaverii. Tel. 0741497829.(A)

negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 60mp,Et.2,toate imbunatatirile,zona Teatrul Vasilache Pret 62.000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 48mp, Et.2,CT,cu imbunatatiri,Str.Calea Nationala,. Pret 55000euro negociabil .Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 47mp,CT,Et.4 cu sarpanta,zona Liceul Economic. Pret 47000 euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 50 mp,fara imbunatatiri, parter, foarte bun pentru privatizare, zona Capatul 1. Pret 42.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere,50mp,Et.1, zona Sala Vointa ,cu imbunatatiri,pret * Vand garsoniera, 27 60.000euro negociabil mp,Et.3,cu balcon, cu Tel.0741497829.(A) imbunatatiri, eventual * Vand apartament 2 mobilata, zona Donici. camere,52,85mp, Pret 29.000 euro semidecomandat,Et.4, negociabil. Tel. bloc din caramida, cu 0741497829.(A) imbunatatiri. Pret * Vand uscator 15mp, 48.000euro neg. Tel.0741497829.(A) posibilitati de racordare la apa ,gaz, * Vand apartament 3 electricitate,este dotat camere,decomandat, cu calorifer.Pret 63mp,bloc din 25.000Lei negociabil. caramida, doua Tel 0741497829.(A) balcoane, Et.2, zona Bulevard Pret * Vand apartament 2 camere, SD,54mp, Et. 60.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) 4 cu sarpanta,cu imbunatatiri.Pret * Vand apartament 3 48.000euro negociabil. camere, SD,50mp,Et Tel.0741497829.(A) 4 cu sarpanta,cu imbunatatiri,zona * Vand sau schimb Primaverii. Pret apartament 2 camere, 140000 lei neg. Tel. semidecomandat,48 0741497829.(A) mp,Et.3,cu * Vand apartament 3 imbunatatiri, zona camere,83mp, P.Tineretului cu decomandat,cu toate apartament 3 camere imbunatatirile, in zona Grivita, Savenilor,Piata Mare. Stejari,Et.4 cu sarpanta. Pret 77.000 Pret 40000euro


Publicitate S@mb[t[, 4 aprilie 2009 euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 4 camere,90mp,bloc din BCA,cu imbunatatiri, CT,Et.4 cu sarpanta, zona Piata Mare Pret 75.000Euro negociabil .Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 4 camere, decomandat, 80mp,cu imbunatatiri, CT,Et.4 cu sarpanta, zona centrala Pret 70.000euro. Tel. 0741497829.(A)

camere,D,zona Prim[verii,58mp, c[r[mid[,2balcoane,et 4,\arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz * Vand apartament 4 separat, camere,Et.1,57mp, g,f,t,renovat+mobilat fara imbunatatiri, zona . Pre` 39000euro Primaverii. Pret neg.Tel 45.000 euro negociabil 0729062022.(N) Tel. 0741497829.(A) * Vând apartament 2 * Vând garsonier[, camere SD,zona zona Luna, 12mp, Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 48000ron.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând garsonier[, zona Directia Muncii, 24mp,]mbun[t[`iri. Pre` 24000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina,f[r[ ]mbun[t[`iri,50mp,fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2

* Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,parter,la strada, 50mp,posibilitate de extindere.Pre` 35000euro .Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona }mp[rat Traian, 50mp, et.4,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 38000euro.Tel 0729062022.(N)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,50mp,sd,c[r[mid[,et. 1,ct,termopan,u\[ metalic[.Pre` 34000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat, c[r[mid[,et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ metalic[. Pre` 55000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Casa C[r`ii,etaj intermediar, ]mbun[t[`iri.Pre` 85000 euro neg.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i,65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona Prim[verii,90mp, modern,ct,t,g,f. Pre`: 65.000 euro neg sau schimb cu apartament 2 camere+ diferen`[. Tel:0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,c t,t,g,f. Pre`:100.000 euro neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona va-v Maternitate, 80 mp, ct,t,g,f,p.Pre` 70000euro \i garaj 10000euro(22mp,beci) .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`: 85.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare,et.4,D,100mp, bca,ct,g,f,t,pod. Pret 63000euro.Tel 0729062022.(N) * URGENT – vând garsonier[, cu avans 50%, diferen`a ]n 36 luni sub dobânda b[ncii, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Telefon:

0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, * Vând garsonier[ D, et.1, pre` 38.000 zona Grivi`a, s. 28 euro. Telefon: mp, D, et. 2, 0231514440, mobilat[, pre` 25.000 0231514450, euro. Telefon: 0751966830.(R) 0231514450, * Vând apartament cu 0231514440, 2 camere, zona 0751966830.(R) Grivi`a, s. 56 mp, D, * Vând garsonier[, et. 4, pre` 44.000 zona Prim[verii, s. 42 euro. Telefon: mp, et. 5/10, D, sau 0231514440, schimb cu apartament 0231514450, 2 camere, pre` 35.000 0751966830.(R) euro. Telefon * Vând apartament cu 0231514450, 2 camere, zona Pacea, 0231514440, s. 54 mp, D, et. 4, 0751966830.(R) pre` 45.000 euro. * Vând garsonier[, Telefon: 0231514440, zona Ghe. 0231514450, Avr[mescu, s. 25mp, 0751966830.(R) parter, pre` 22.500 * Vând apartament cu euro. Telefon: 2 camere, zona Ale. 0231514450, Elie Radu, s. 40 mp, 0231514440, SD, parter, pre` 0751966830.(R) 40.000 euro. Telefon: * Ocazie unic[! 0231514440, vând camer[ c[min, 0231514450, mobilat[, s. 24 mp, 0751966830.(R) zona industrial[, * Vând apartament cu pre` 14.000 euro, 2 camere, zona G. negociabil. Telefon: Enescu, s. 60 mp, D, 0231514450, et. 3, pre` 55.000 0231514440, euro. Telefon: 0751966830.(R) 0231514440, * Vând apartament cu 0231514450, o camer[ zona |tefan 0751966830.(R) cel Mare, s. 32 mp, * Vând apartament D, pre` 28.000 euro, cu 2 camere, zona negociabil. Telefon: Scarlat Vârnav, s. 40 0231514450, mp, SD, et. 2, pre` 0231514440, 35.000 euro. Telefon: 0751966830.(R) 0231514440, * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 41.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, pre` 43.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 51 mp, D, et. 4, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 43.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere (din 4 camere), zona Barbu L[z[reanu, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 mp, D, parter, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Ale. P. Tineretului, s. 38 mp, SD, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 34 mp, SD, et. 2, pre` 25.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, modern cu toate dot[rile, mobilat, s. 56 mp, D, et. 4/10, pre` 55.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, situat pe Bulevard, vis – a – vis de Casa de Asigur[ri, D, s. 85 mp, et. 3, pre` 85.000 euro, negociabil.Telefon: 0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona C. Na`ional[, s. 65 mp, SD, et. 7, pre` 52.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 51.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 43 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40

* Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii,

11

et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Stejari, et. 2, SD, s. 72 mp, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Vâlcele, et. 1, D, s. 65 mp, pre` 53.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, nr. 5, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, SD, s. 50 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Nou[, et. 1, SD, s. 56 mp, pre` 37.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Apartament de lux: Vând apartament 4 camere, zona Calea Na`ional[, s. 100 mp, D, et. 6/6, ultramodern, pre` 120.000 euro. Merit[ v[zut! Telefon: 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Elie Radu, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Bucovina, et. 3, D, s. 74 mp, modernizat, pre` 75.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona G. Avr[mescu, s. 66 mp, D, parter, pre` 65.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, s.


Publicitate 12

S@mb[t[, 4 aprilie 2009

90 mp, ultramodern, pre` 75.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 70.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

* Schimb apartament cu 4 camere, zona Pacea, et. 2, cu apartament cu 2 camere + diferen`[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil sau 25.000 euro+ diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

+ Case, terenuri

* Zona Baisa, vil[ P+M, 200 mp * Vând teren str.Pod construi`i, 800 mp de Piatr[, 2 600 mp. teren, 4 dormitoare, Telefon: living, buc[t[rie, 3 0255.210.558.(1044-12) b[i, camer[ tehnic[, * Vând apartament construc`ie c[r[mid[, * Vând cas[ nou[ duplex, zona acoperit[ cu tabl[ P+M, SU 204 mp, Prim[verii, s. 114 Lindab, ap[, curent, zona Bucovina, ap[, mp, D, et. 4/5, pre` pre` 100.000 euro canalizare, gaz, negociabil. Telefon: negociabil. Telefon: electricitate, eventual 0231514440, 0231513362, mobilat[, finisaje 0231514450, 0752244233.(B) deosebite, 0751966830.(R) termosistem, teren * Vând spa`iu * Vindem garsoniere, 700 mp, etc. Pre` comercial, 28 mp + informativ 298.000 concesiune 30 mp, apartamente cu 2 EURO. Telefon: Bucovina, pre` 45.000 camere, 3 camere, 0745.521.363.(1071-3) euro cu TVA.Telefon: zona Bd. Mihai 0231513362, Eminescu, complet * Zona central[, 60 0752244233.(B) renovate, sistem de mp construi`i, teren incalzire mixt, pre` 200 mp, 2 camere, * Dorohoi, 80 mp, 699 euro/mp + baie, buc[t[rie, modern (se pot vinde 5%TVA. Rela`ii la modern, aer 40 mp), pre` 430.000 telefon: 0231514450, condi`ionat, CT, RON negociabil. 0231514440, termopan, Telefon: 0231513362, 0751966830, termosistem, beci, 0752244233.(B) 0748281959.(R) posibilitate * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, str. Crizantemelor, AGENDA COMERCIANTULUI intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 11 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Zona str. T. Vladimirescu, 250 mp, 13 m deschidere, autoriza`ie construc`ie, pretabil sp[l[torie auto, spa`iu comercial, apartamente, pre` 160 euro/mp negociabil. Telefon 513362, 0752244233.(B)

negociabile dupa zona. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in zona Lebada, deschidere 51ml la DN BotosaniIasi.Pret 35Euro mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 9850mp la iesire din Catamarasti -Deal, deschidere 16,30ml la sosea. Pret 15Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand vila (S+P+ E+M) in Botosani, 300mp utili,550mp teren,mobilata, Str.Calea Nationala Pret 375.000 Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp, 1000 mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 31Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 1400mp in spatele Garii Leorda, deschidere 30ml cu proiect de casa.Pret 5000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren in Hudum 2400mp, deschidere 25ml,sau schimb cu apartament 2-3 camere. Pret 20euro. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa batraneasca (boiereasca),102mp construiti,148mp teren,caramida,este cu doua intrari,toate utilitatile,zona ultracentrala.Pret 95.000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand casa batraneasca cu 3 camere si doua holuri, 2500mp teren ,in Tudora.Pret 25.000 euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 6666 mp in zona CET, 18ml deschidere, * Vand teren 950mp posibilitati de in Botosani Pret 70.000Euro negociabil racordare la apa, gaz, canalizare, Tel.0741497829.(A) electricitate. Pret * Vand teren 50euro negociabil.Tel. suprafete 5.000mp, 0741497829.(A) 1000mp ,500mp,zona * Vand teren Lebada cu toate intravilan 3500mp la utilitatile. Pret intrare in Curtesti Pret 40euro/ mp 30euro/mp. Tel. negociabil.Tel. 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp in Curtesti (deasupra padurii) Pret 25euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 6400 mp, intravilan, deschidere 40ml in Curtesti. Pret 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand casa tip in Curtesti cu 4 camere+ anexe si beci,1500mp teren Pret 70.000euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

langa Metaza, deschidere 23ml Pret 30euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 10.000 mp,deschidere 24ml la DN Botosani-Iasi, zona Zaicesti Pret 3euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan 5.000mp, deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si 2500 Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 3.800 mp,deschidere 15ml, curent electric,in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel 0729062022.(N)

2000euro/ha(intabular e,cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp, deschidere 40ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700 mp,50ml deschidere, 350euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Luceaf[rul ,teren, 486 mp,300euro/mp,toate utilit[`ile.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 2500 mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Petrom Calea National[, curent, gaz, apa, 110 euro/mp. Tel. 0729082022.(N)

* Vând teren 9000 mp,zona CET, deschidere 40ml.Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp, 40 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Baisa,plan1,8000mp, deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren, zona CET,465mp+ construc`ie,30euro/mp si 5000mp la 6euro/ mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000 mp.Tel 0729062022.(N)

* V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil ,5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil,deschidere 22ml,plan1, 43000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea, posibilitati de iaz, zona Agafton.Pret * Vând teren ,zona 15euro/mp negociabil Bucovina,13000mp, * Vand teren 345mp, Tel.0741497829.(A) plan1,toate utilit[`ile. zona ultracentrala. Pre` 40euro/mp.Tel * Vand teren Pret 400euro/mp. 0729082022.(N) 5700mp,deschidere Tel.0741497829.(A) 43ml la DN Botosani- * Vând teren ,zona * Zona }mp[rat * Vand teren 3064mp Iasi,zona Lebada. Pret Pod de Piatr[,la Traian, 355 mp, pre` 20euro /mp negociabil strad[,2585mp,deschi 160 euro/mp. Telefon: zona Rediu. Pret 1,5 euro/mp.Tel. dere 14ml,acces la Tel.0741497829.(A) 513362, 0741497829.(A) canalizare,ap[, curent 0752244233.(B) * Vand teren loturi de electric,gaz.Pre` * Vand grajd din 720-800mp in zona * Vand casa cu etaj 40euro/mp.Tel caramida 700mp in Lebada Pret 25 construita in 1998 ,are Zaicesti,2000mp 0729062022.(N) euro/mp negociabil. 9 camere (6+3), platforma betonata, * Vând teren ,zona Tel.0741497829.(A) 12.000mp teren,vie, canalizare +78.000 Rediu,5 hectare.Pre` pomi,fantana,cu multe mp teren compact * Vand teren 2euro/mp.Tel imbunatatiri, intravilan,loturi de arabil. Tel 0729062022.(N) semimobilata.Com. 1400mp in Oraseni0741497829.(A) Ungureni. Pret * Vând teren ,zona Deal Pret 15euro/mp 120.000 RON * Vand teren arabil in negociabil. Tel. Z[ice\ti,3 hectare negociabil.Tel Cristesti(tarlaua planul1 la 2,5E/mp, 0741497829.(A) 0741497829.(A) Cornaci) 3ha(2+1) deschidere 30ml.Tel * Vand teren Pret negociabil. Tel 0729082022.(N) * Vand teren 1500mp,intravilan, 0741497829.(A) suprafete de 78.000 deschidere 20ml,zona * Vând teren agricol mp 70.000 mp, * Vand teren 5000 ]n Boto\ani,2000 Tulbureni Pret 50.000 mp, 40.000 mp in Catamarastihectare la 2000E/ha. 32euro/mp. Tel. mp, 20.000 mp, Deal, deschidere Tel 0729062022.(N) 0741497829.(A) 5000mp, 2000mp in 40ml,112m latime. * Vând teren agricol * Vand teren zonele Lebada si Pret 25euro/mp Cismea. Preturi ]n Br[ila,500 de ha, Tel.0741497829.(A) 773mp,in Hudum

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 1100 mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Cactus,1000 mp ,toate utilit[`ile,pre` neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea,3900mp,iaz. Pre`: 100000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia. Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp, deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N)


Publicitate S@mb[t[, 4 aprilie 2009 * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp, deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp. Tel 0729082022.(N)

Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600 mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg. Tel: 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Centru, 100mp, * Vând teren ,zona renovat.Pre` 250000 Calea Na`ional[, 340 mp,toate utilit[`ile.Pre` euro.Tel 0729082022.(N) 200000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000 * Vând teren ,zona mp teren ]n Boto\ani C[t[m[r[\ti Deal, toate utilit[`ile.Pre` 3600mp,plan 2.Pre` 350.000euro.Tel 9euro/mp sau 0729062022.(N) parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de * Vând spa`iu comercial,zona IRE cu produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren 80mp.Pre` 100000 ]n Boto\ani.Pre` euro.Tel 350.000euro.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând spa`iu * Vând spa`iu de comercial,zona }. productie,hal[+teren, Traian, 84mp.Pre` 1960mp,zona 56000euro.Tel Industrial[ .Pre` 0729082022.(N) 140000 euro neg.Tel * Vând spa`iu 0729062022.(N) comercial,zona 0, cu 120mp.Pre` 2000 euro * Vând spa`iu comercial ,200mp, /mp.Tel zona Ion Pilat .Pre` 0729062022.(N) 10mild .Tel * Vând spa`iu 0729062022.(N) comercial,zona Plus, * Vând spa`iu 240mp.Pre` 10mild, comercial ,200mp, ct,t.Tel zona S[venilor.Pre` 0729062022.(N) 650 euro/mp neg.Tel * Vând spa`iu 0729062022.(N) comercial,zona * Vând spa`iu Bulevard,200mp.Pre` comercial ,270mp, 1600euro/mp.Tel zona Gar[.Pre` 1200 0729062022.(N) euro/mp neg.Tel * Vând spa`iu 0729062022.(N) comercial,zona * Vând cl[dire Prim[verii,100mp. Pre` 1500euro/mp.Tel 1100mp,centrul vechi, 80mp teren,cram[. 0729062022.(N) Pre` neg.Tel: * Vând spa`iu 0729082022.(N) comercial,zona * Vând cl[dire 315 Stadion, 147mp.Pre` mp,centrul vechi. 1200euro/mp.Tel Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) 0729082022.(N) * Vând spa`iu * Vând teren ]n comercial,zona C[t[m[r[\ti Deal Centrul Vechi,60mp. Pre` 1300euro/mp.Tel 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, 0729062022.(N) apartamente ,etc).Pre` * Vând spa`iu neg.Tel: comercial,zona }. 072908202.(N) Traian,302mp.Pre` * Vând cas[ 100mp, 850euro/mp.Tel zona 0,cu teren 300 0729062022.(N) mp, toate utilit[`ile. * Vând spa`iu Pre` 60000euro,se comercial,zona poate \i ]n rate .Tel Prim[verii,177mp. 0729062022.(N) Pre` 1600euro/mp.Tel * Vând cas[ 190mp, 0729062022.(N) zona Alfa Land cu * Vând spa`iu teren 500mp,toate comercial,zona utilit[`ile.Pre` 90000 Sucevei, 225mp.Pre` euro .Tel 250000euro.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n * Vând spa`iu Boto\ani,zona central[ comercial,zona cu teren 930mp.Pre`

140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren. Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E, ct,t,ap[,canalizare, foi\or,buc[t[rie de var[,fântân[,400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, ap[,canalizare,izola`ie exterioar[.Pre` 33000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, ap[,canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000 euro. Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`:71.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500 mp de teren.Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp, casa 136mp,t,ct, ap[, gaz,izola`ie exterioar[, tabla lindab.Pre`: 92.000euro. Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[,Str. Miori`a,1200mp teren,toate utilit[`ile. Pre` 900000ron.Tel 0729082022.(N) * Vând case si vile \i 500 m.p. teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R) * Vând teren intravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R) * Vând teren extravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R) * Vând garaj , zona Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de

energie electric[ proprie , din c[r[mid[, pre` 15.000 euro. Telefon 02315144500751966830/ 0748281959.(A) * Vând garaj , zona Prim[verii, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie , din BCA pe teren proprietate, pre` 45.000 lei. Telefon 02315144500751966830/ 0748281959.(R)

]n Boto\ani ,zona Victoriei , pre` 210.000 Euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(262) * Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euo/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Zona Criste\ti,casa cu utilitati si 1800 mp teren aferent.Pre` 45.000 Ron/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(458)

* Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp, anexe gospodaresti si 711mp teren aferent ,in Botosani , zona industriala ,acces utilitati edilitare Pret 70.000 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , * URGENT : 2case Judetul Suceava .Pret locuibile cu 2500mp * Vând casa P+M in promovare 300.000 teren aferent la 1Km com. Stauceni cu Euro/neg : Tel de Botosani .Pret: 1000 mp teren aferent, 0752310402 (106) 50.000 Euro/neg..Se pre` 65.000 Euro/neg. pot vinde si * Vand urgent centru Tel: 529102, separat.Tel.:529102, de vinificatie compus 0752310403, 0752310403, din :parcela de teren 0752310402.(65) ; 0752310402. in supr, de 6900mp , * Vând spa`iu 15 cladiri anexe si o * Zona Catamarasi comercial Dorohoi, 21 cladire industriala Deal , vila P+1, mp, G+F, pre` ,pretabile spatii suprafata construita la 20.000 Euro/neg.Tel: depozitare cereale sol 120mp,teren 529102, 0752310403, etc.Pret promovare: aferent 915mp 0752310402.(1001) 275.000Euro/neg .Tel ,finisaje superioare , :0752310402 (104) acces utilitati edilitare * Vand spatiu comercial in zona .Pret 165.000Euro. * Vand urgent ferma Primaverii , pretabil Tel.529102, vegetala situata in reprezentanta firma 0752310403, zona limitrofa ,cabinet medical 0752310402.(46) Botosani-Iasi etc;Pret 35.000Euro . .Supr.compacta de * Zona industriala Tel : 0752310402, teren =120ha, si o vila la rosu , cu 529102. cladire P+1,cu Supr. 1270mp teren aferent constr. =400mp.Tel: * Vând spa`iu de .Pret : 100.000 0752310402.(105) productie , zona Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, C[t[m[r[\ti Deal, 170 * Vand 2650mp teren mp, 300mp teren 0752310402. (842v) intravilan , zona aferent, pre` 180.000 Cismea ,front stradal * Zona industriala Ron/neg. Tel: 529102, 17m,acces toate ,vila P+M la rosu , 0752310403, utilitatile edilitare ,pret supraf. construita la 0752310402.(720) 46Euro/mp.Tel: sol 90mp, teren 529102,0752310402, * Vand spatiu aferent 1100mp, 0752310403(253) comercial 60mp termosistem la amenajat la parter de exterior, CT, garaj si * Vand 5500mp teren bloc ,in zona Bucovina intravilan , zona beci .Pret: 76.000Euro/neg. Tel: ,pret 60,000Euro/neg Cismea ,front stradal 529102, 0752310403, . Tel:529102, 80m,acces toate 0752310403, 0752310402. utilitatile edilitare ,pret 0752310402. 25Euro/mp neg., total * Zona Comunei sau parcele cel putin * Vând spatiu Corni, spatiu 1000m .Tel: 529102, comercial in incinta comercial si 6000 mp 0752310402, cladirii Romarta . Pret teren aferent .Pret :80.000Euro/neg Tel: 0752310403. 140.000Ron Tel: 529102, 0752310403, 529102,0752310403, * Vand 2.211mp 0752310402. 0752310402.(831) teren intravilan ,in Comuna Rachiti , * Vand spatiu * Zona Comunei front stradal comercial prin Corni casa locuibila si 28.40m,acces apa destinatie ,in zona 800mp teren aferent curenta iluminat .Pret 80.000Ron/neg. centrala ,Su74 mp, electric ,drum inclusiv dotari .Pret Tel: 529102, pietruit.Pret 100.000Euro/neg. Tel: 0752310403, 10Euro/mp ,neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. 529102,0752310402, 0752310402.(223) 0752310403(210) * Zona Comunei Rachiti, casa locuibila * Urgent casa si * Zona Rediu 50.000 400mp teren aferent impreuna cu 1150mp mp teren extravilan ,in Botosani zona .Pret :110.000Ron pl.II,acces drum de centrala ,acces utilitati .Tel: 529102, exploatare .Pret2.5 edilitare Pret 0752310403, Euro/mp neg.Tel: 53.000Euro /neg. 0752310402.(743) 529102,0752310402, Tel:529102, * Zona Costinesti 0752310403(253) 0752310403, Leorda casa cu 0752310402. * Vand 2 parcele de 1000mp teren aferent . teren extravilane in * Zona Tatari casa Pret 35.000Ron /neg. Ipotesti de 1100mp, P+M la rosu si 500 Tel: 529102, 3700 mp pret mp teren aferent,acces 0752310403, 4Euro/mp utilitati edilitare.Pret 0752310402.(265) 65.000Euro/neg. Tel: neg.Tel:529102, * Vând vil[ P+1cu 529102, 0752310403, 0752310403, 283mp teren aferent , 0752310402. 0752310402(135)

13

* Zona Baisa ,3000mp, 21Euro/neg.Tel:52910 2.0752310402. 0752310403(178) * Zona Roma , 8700 mp teren intravilan , dechidere 24.56m. Pret 3.5Euro/mpneg. Tel: 529102. 0752310402. 0752310403. * Zona Hudum langa METAXA , 772mp teren intravilan , 13m front stradal . Pret 30Euro/mp neg.Tel: 529102.0752310402. 0752310403(284) * Zona Manastirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a cite 4500mp .Pret 6euro/mp neg.Tel:529102. 0752310402. 0752310403(243) * Zona Pod de Piatra 3750mp teren intravilan , acces toate utilitatile edilitare .Pret 20 Euro/ mp.Se accepta si schimb cu apartament plus diferenta . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Botosani 700mp teren si anexa construita in 2006 .Pret 35.000Euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare. Pret :70Euro/ mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Vând/ ]nchiriez spatiu de productie si 3000 mp teren aferent cu toate utilita`ile. Pret 60.000 Euro neg. sau 600 Euro/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(595v) * Vând teren ]n zona Leb[da, 2.025 mp cu 35 Euro/mp \i la Ci\mea 2500 mp cu 30 Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(500) * Urgent zona Lebada 4600mp teren extravilan , 75m front stradal ,Pret 12Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tatari ,650mp teren intravilan. Pret 8000Euro ;Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona Tatari , 1400 mp, teren intravilan .Pret 20Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.


Publicitate 14

S@mb[t[, 4 aprilie 2009

* Zona Tulbureni, 4500 mp teren intravilan .Pret 15Euro/mp negociabil. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6300mp teren intravilan.Pret,18Euro / mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(101) * Zona Tulbureni, 6500mp teren extravilan, front stradal 11m,acces utilitati edilitare ,curent electric , gaz metan , apa curenta .Pret 5Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 9500 mp teren extravilan , front stradal 18m,utilitati edilitare la 500m.Pret 1Euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310)

Deal ,2000mp teren intravilan .Pret pre` 15 Euro/mp. neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(728v) * Vând 2000mp teren intravilan zona C[t[m[r[\ti Deal, pl.II, pre` 13 Euro/mp. neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(216) * Vând 3,5 ha teren extravilan ]ntre Bucecea \i Hu`ani, cu toate utilit[`ile, pre` 4 Euro/ mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * Vand 4700mp teren extravilan ,front stradal 22m cu 5Euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,6Euro/mp in Cucorani . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (29)

* Zona Tulbureni 7100mp teren intravilan , front stradal 20.25m ,pret 14Euro/mp , neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134)

* Zona Catamarasti Deal, extravilan,1500 mp, acces utilitati edilitare. Pret 15 Euro/ mp.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(384v) * Zona Catamarasti Deal, intravilan, 1954 mp acces utilitati edilitare ,front stradal 20 m.Pret 35Euro/mp neg. Se vinde si parcelat Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Catamarasti Deal ,intravilan , 1113 mp ,acces utilitati edilitare ,front stradal 15.6m.Pret 25.000Euro .Tel:529102,0752310 402,075231040 * Vand urgent in Braiesti , 2000mp, teren intravilan ,30m front stradal, utilitati :apa rece si iluminat electric, acces direct la drum pietruit ,pret 20.000 Euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (41)

* Oferta .Vand urgent 2 loturi de teren intravilan a cate 9 CUMP|R|RI 2500mp cu front stradal 35m in * Cumpar apartament Cucorani .Pret la parter, zona 50.000Ron/lot/ centrala Tel. neg.Tel: 529102, 0741497829.(A) 0752310402, * Zona Baisa * Cump[r teren 0752310403. ,9800mp teren agricol. Tel. extravilan ,front * Zona Oraseni Vale 0729062022 sau stradal 25,5 mp.Pret 5000mp ,teren 0729082022.(N) 6,5 Euro/mp. Tel: extravilan ,acces * Cump[r 529102, 0752310403, indirect la drum apartament, 0752310402.(308v) asfaltat (plan cas[,teren.Tel. II),deschidere 20m * Zona Agafton, 0729062022 sau ,pret 2Euro/mp,neg. 6600 mp, teren 0729082022.(N) Tel: 529102, extravilan ,front 0752310402, * Cump[r garsoniere stradal 42m.Pret pret 0752310403 (237) si apartamente .Ofer 6Euro/mp. Tel: pretul zonei . Tel: 529102, 0752310403, * Vand 12.500mp 529102, 0752310403, 0752310402.(133) ,teren extravilan la 0752310402. intrare in Stauceni, * Zona ALFALAND indirect la drum * Cump[r cas[ , 19.500 mp teren asfaltat (plan locuibil[ cu teren extravilan , plan 2, II),deschidere 20m aferent ]n Botosani deschidere 101 m.Pret ,pret 3Euro/mp,neg. sau zone limitrofe 30 Euro/mp. Tel: Tel : 529102, ,Ofer pre`ul zonei 529102, 0752310403, 0752310402, Tel: 529102, 0752310402.(376v) 0752310403 (237) 0752310403, * Zona ALFALAND 0752310402. * Vand urgent in ,12.326mp, pl II , Braiesti, 1700mp * Cump[r teren deschidere teren intravilan ,front intravilan ,construibil 45m.Pret:15 Euro/mp stradal 20m, acces cu acces la utilit[`i, neg.Tel: 529102, utilitati edilitare, pret edilitare atât in 0752310403, 22.000 Euro/neg. Tel: Municipiul Boto\ani, 0752310402.(258) 529102,0752310402, cât \i ]n zonele * Zona Catamarasti 0752310403 (41) limitrofe . Ofer pre`ul Editor: Claudia ~U~UMAN

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editorialist: Lucian ALECSA

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Cornel |TEFAN Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

zonei ; Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

~NCHIRIERI * Ofer spre ]nchiriere apartament cu 3 camere, decomandat, semimobilat, parter, str.}mp[rat Traian. Telefon: 0752.852.480. (1088-3)

mp,Calea Na`ional[. Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 120 mp,zona Util.Tel: 0729062022.(N)

care .Pret 2.5 Euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663)

* Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

* Ofer spre inchiriere restaurant in Botosani * Ofer spre ]nchiriere , pret 6000Euro/luna , PREST|RI SERVICII spa`iu comercial 240 neg, Tel:529102 ; * BIROU DE mp, zona Plus, 0752310403, CREDITE 10e/mp. Tel: 0752310402(686) 0729062022.(N) * Acord[m credite * Ofer spre inchiriere \i persoanelor cu ve* Ofer spre ]nchiriere 100mp spatiu comernituri modeste; * }nchiriez apartament hal[ 5000mp+curte cial ,parter de bloc in Credite nevoi per* betonat[ 10000mp, 2 camere, Calea Botosani, zona censonale, imobiliare, itoate utilit[`ile,zona Na`ional[, D, et 3, trala Pret 500Euro/ potecare; Industrial[,pre` CT, mobilat \i utilat, luna ,pretabil cabinet * Credite pentru neg.Tel 250 euro/lun[, 1lun[ medical ,frizerie, cump[rarea de locu0729082022.(N) avans, 1 lun[ garan`ie. birou etc. Tel: in`e; Telefon: 0231.513362, * Închiriez 529102, 0752310403, * Credite auto, refi0752244233.(B) garsonier[. Telefon: nan`[ri; Telefon: 0752310402. 0231/514.450; * }nchiriez apartament 0231514450, * Ofer spre inchiriere 0231514440, 0751966830; 3 camere, Grivi`a, D, ,ap cu 4C,zona ultra0751966830, 0748281959.(A) parter, CT, par`ial centrala ,Et.III ,nemo0748281959.(R) Sala Polivalent[ * mobilat \i utilat, 200 bilat ,CT . Pret „Elisabeta Lipa” euro/lun[, 1 lun[ * Închiriez 250Euro/luna , neg (S.P.A.B.S.Z.A.), cu garan`ie. Telefon: apartament 2 camere, .Tel: 529102, sediul ]n b-dul Mihai 0231.513362, zona Bucovina, D, et. 0752310403, Eminescu nr.15A, 0752244233.(B) 3, s. 77 mp, CT, T, 0752310402. anun`[ organizarea * }nchiriez apartament g+f, complet mobilat, * Ofer spre inchiriere licita`iei publice cu 2 camere, zona Pia`a utilat, pre` 250 3camere , baie si strigare, pentru mare, et 4, CT, mobi- euro/lun[. Telefon: bucatarie , acces sepa- ]nchirierea spa`iilor 0231514450, lat \i utilat, curat, 230 rat la casa in zona lin- aflate sub Tribuna 0231514440, euro/lun[, 1 lun[ Stadionului Municipal, istita ,curte . Pret 0751966830, avans, 1 lun[ destinate activit[`ilor :250 Euro/luna . Plata 0748281959.(R) garan`ie.Telefon: economice \i garaje anticipata 3luni . Tel: 513362, * Închiriez apar`inând domeniului 529102, 0752310403, 0752244233.(B) apartament 3 camere, 0752310402. public al Municipiului Boto\ani. * }nchiriez apartament zona Grivi`a, et. 3, * Ofer spre inchiriere Documenta`ia pentru D, nemobilat, pre` 2 camere, Bucovina, spatiu pentru sediu de licita`ie poate fi 250 euro/lun[. parter ]nalt, CT, birouri ,85mp,acces Telefon: 0231514440, achizi`ionat[ de la nemobilat, 300 stradal , parcare in 0231514450, sediul institu`iei, euro/lun[, avans 3 curte.Pret 1500lei/ 0751966830, compartiment juridic, luni. Telefon: luna . Tel: 529102, 0748281959.(R) ]ncepând cu data 513362, 0752310403, public[rii anun`ului, 0752244233.(B) * Închiriez 0752310402. ]ntre orele 11.00apartament la cas[ + * Inchiriez spatiu 16.00,. Licita`ia va * Solicit pentru loc de parcare comercial in sup. de inchiriere garsoniere , avea loc ]n data de 57,27mp in zona cen- ma\in[, complet 14.04.2009 orele apartamente ,case. mobilat, internet, trala Pret 14Euro/mp 12.00. Informa`iile Tel: 529102, cablu TV, pre` 250 Tel.0741497829.(A) suplimentare se pot euro/lun[, negociabil. 0752310403, ob`ine de la sediul * Inchiriez spatii com- Telefon: 0231514440, 0752310402. S[lii Polivalente, tel.: erciale in zone cen0231514450, 0331-710613.(2) trale. Tel. 0751966830, AUTO 0741497829.(A) 0748281959.(R) CONDOLEAN}E * Inchiriez Hala de * Vând tractor U.650. * Închiriez 120mp,cu toate utiliapartament 2 camere, M+plug, bun[ tatile,la etaj cu aparta- zona S[venilor, func`ionare, 95-110 ment de 2 camere RON. Telefon: Dimitrie Negreanu, ,bucatarie, baie, mobi- Col. Tomoroveanu \i 0751.803.814. lata ,zona Imparat (1097-25) Prim[verii, pre` 130Colectivul Traian. Pret 1200euro 150-200 euro/lun[. S.C. Marios negociabil. Tel. Telefon:0231514440, este al[turi de V+NZ|RI 0741497829.(A) 0231514450, d-l Ghetler Vasile la * Ofer spre ]nchiriere 0751966830, * Vand scaun 0748281959.(R) decesul mamei. spa`iu comercial 80 stomatologic in buna Sincere mp, zona IRE.Tel: stare de functionare. * Ofer spre ]nchiriere condolean`e! 0729062022.(N) 2 spatii de depozitare Pret negociabil. (1094-3) * Ofer spre ]nchiriere a cate 100mp acces tir Telefon 0231514450, 0751966830.(R) si rampa de descarspa`iu comercial 300

!

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse S@mb[t[, 4 aprilie 2009

Moni trimite SMS-uri unui dansator So`ia lui Irinel s-a afi\at ]n compania dansatorului Mihai Dima la un vernisaj de fotografie desf[\urat ieri-sear[ ]n Capital[. Dup[ ce a dansat ]n scop caritabil la show-ul „Dansez pentru tine”, difuzat la Pro TV, Monica Columbeanu a fost cucerit[, se pare, de Mihai Dima, fostul s[u partener de salsa. La nicio s[pt[mân[ de când au dansat ]mpreun[, cei doi s-au afi\at ]mpreun[, joi-sear[, la vernisajul de fotografie „Nirvana - The Ultimate Pleasure”, la care fusese invitat[ doar doamna Columbeanu. Mihai e de profesie dansator \i a reu\it

repede s[ intre ]n gra`iile Monic[i. „Mi-a pl[cut c[ e un b[iat de\tept, scrie corect gramatical, spre deosebire de mul`i al`ii. Dup[ emisiune am p[strat leg[tura”, a declarat, pentru Ring, Monica Columbeanu. So`ia lui Irinel \i partenerul ei de dans vorbesc foarte des la telefon \i ]\i trimit adesea mesaje, dup[ cum m[rturise\te o persoan[ din anturajul familiei Columbeanu. De altfel, Monica nu a ascuns c[ ia ]n calcul s[ se specializeze ]n dans \i s[ concureze pentru edi`ia viitoare a show-ului de la Pro TV, dac[ nu va avea agenda ]nc[rcat[. „

Delia Matache a fost surprins[ ]ntr-un moment intim ]n baie, de o camer[ indiscret[. Filmul a circulat vineri toat[ ziua pe Internet. Delia a fost filmat[ ]n timp ce se sp[la la chiuveta, ca un om normal, ]mbr[cat[ doar ]n chilo`i. O persoan[ „binevoitoare” sa distrat filmând-o pe Delia \i apoi a postat filmule`ul pe Internet. Concluzia este c[ blonda arat[ foarte bine \i c[ fotografiile care ne-o prezint[ ]n toata splendoarea sa, nu sunt retu\ate. „

Simon Davies, de la or- "Latitudine Google" prin care privat[ pot fi aflate foarte u\or. Cele mai noi telefoane sunt atât ganiza`ia Privacy International, se poate afla loca`ia propriede avansate ]ncât pot dezv[lui a declarat c[ pericolul a venit tarului. „

Ciocolata ajut[ la ]nv[`atul matematicii O echip[ de cercet[tori din Marea Britanie a anun`at ieri c[ studen`ii care consum[ ciocolat[ re`in mai u\or atunci când ]nva`[ matematica \i sunt mai pu`in obosi`i dup[ o zi de munc[, ]n compara`ie cu cei care nu au consumat acest produs. Studiul, prezentat cu ocazia conferin`ei anuale a Asocia`iei Britanice de Psihologie,

a ar[tat[ c[ substan`ele flavonoide din ciocolat[, ob`inute din plante \i cunoscute pentru propriet[`ile antioxidante, ]mbun[t[`esc activitatea intelectual[ \i reduc oboseala, prin faptul c[ m[resc fluxul sanguin din creier. Pentru realizarea acestei cercet[ri, echipa de la Universitatea Northumbia, din nord-estul Angliei, a studiat 30

de persoane, c[rora li se cerea s[ numere din trei ]n trei, ]ncepând de la un num[r situat ]ntre 800 \i 999. Ulterior, participan`ii erau servi`i cu o ciocolat[ cald[, dup[ care repetau testul. S-a constatat c[ dup[ consumul de ciocolat[, calculul se f[cea mai rapid, iar persoanele nu prezentau acelea\i semne de oboseal[. „

Fotomodel cu o Anna Lesko singur[ mân[ \i patru prime\te flori \i când rinichi st[ la semafor

O adolescent[ care s-a n[scut cu o singur[ mân[, patru rinichi \i o problem[ foarte grav[ la stomac, vrea s[ ]\i ]ndeplineasc[ visul din copil[rie, de a deveni model. Maryelen Loughran, ]n vârst[ de 15 ani, se hr[ne\te printr-un tub, dar viseaz[ ca oricare adolescent[ s[ câ\tige un concurs de modele, informeaz[ Daily Mail. }n ciuda bolilor sale, tân[ra a ajuns pân[ ]n finala unui concurs, dup[ ce a ajuns s[ participe datorit[ unui designer. Apropia`ii fetei afirm[ c[ ]n ciuda bolilor \i a faptului c[ trebuie s[ ia cu ea peste tot aparatul care o ajut[ s[ se hr[neasc[, Maryelen este plin[ de via`[ \i foarte vesel[. „

Horoscop E Berbec Un prieten v[ ajut[ s[ clarifica`i o ne]n`elegere cu persoana iubit[, ap[rut[ din cauza unor bârfe. Ave`i r[bdare! Totul va reveni repede la normal. S[ nu ignora`i sfaturile unei persoane mai ]n vârst[.

Anna Lesko (foto) si Codin Maticiuc sunt pe drumuri separate de ceva vreme, dar cânt[rea`a zice c[ nu-i loc de vreun b[rbat ]n viata ei. Codin, alias Popone`, pare s[ se fi consolat repejor ]n compania altor domni`e mai mult sau mai pu`in celebre, care ]nc[ nu ap[ruser[ pe lunga lui list[ de cuceriri. Anna Lesko nu are ]ns[ timp de iubi`i, care i-ar lua din timpul dedicat muncii. Asta nu ]nseamn[ c[ ]i lipsesc admiratorii. "Primesc flori de la tipi chiar \i la semafor, dar \i SMS-uri siropoase, de dragoste", m[rturise\te Anna. „

gilor! Ar fi bine s[ ]i ar[ta`i persoanei iubite mai mult[ afectivitate.

K Balan]\

Ar fi bine s[ v[ rezolva`i diminea`a problemele importante, când ave`i mai mult[ energie. Dorin`a dvs. de libertate poate s[ duc[ la o deteriorare a rela`iilor cu persoana F Taur Ave`i multe de f[cut, atât acas[, iubit[ \i chiar la o desp[r`ire. cât \i la serviciu, dar se pare c[ nu sunte`i ]n form[. Sunte`i irascibil \i L Scorpion Ave`i ocazia s[ face`i schimb[ri risca`i s[ v[ lua`i la ceart[ cu cei din jur. Nu ]ncerca`i s[ v[ impune`i importante pe plan sentimental. punctul de vedere ]n fa`a prietenilor Diminea`a, face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ care v[ atrage aten`ia din \i a partenerului de via`[. prima clip[. Ar fi bine s[ `ine`i cont de sfaturile unui prieten. G Gemeni Sunte`i plin de energie \i reu\i`i s[ duce`i la bun sfâr\it o lucrare M S\get\tor S-ar putea s[ fi`i nemul`umit de mai veche. Nu v[ gr[bi`i s[ refuza`i o propunere de colaborare! atmosfera creat[ la locul de munc[ Dac[ nu sunte`i atent, pute`i de un coleg. Dorin`a de independendeclan\a o ceart[ ]n familie, care `[ v[ poate ]ndep[rta de prieteni. poate avea consecin`e serioase.

N Capricorn

H Rac

Telefoanele mobile pot dezv[lui Delia Matache, datele personale ale proprietarului Milioane de persoane sunt loca`ia proprietarului, obice- atunci când clien`ii au semnat incon\tiente atunci când ]\i iurile lor, interesele lor, pre- contractele f[r[ s[ citeasc[ filmat[ cump[r[ telefoane mobile cum \i numele \i adresele instruc`iunile telefoanelor. Astfel una dintre aplica`iile performante \i nu ]\i dau prietenilor, informeaz[ Daily ]n baie de`inute de telefoane este seama c[ detalii din via`a lor Mail.

15

Nu reu\i`i s[ v[ ]ncadra`i ]n programul de la serviciu, spre nemul`umirea \efilor \i a colegilor. V[ cam lipse\te entuziasmul, ceea ce ar putea s[ v[ creeze nepl[ceri \i ]n familie. }ncerca`i s[ ]i ]n`elege`i pe cei din jur!

S-ar putea s[ v[ certa`i cu persoana iubit[, pentru c[ v[ ]n`elege gre\it. ]ncerca`i s[ l[muri`i lucrurile cu calm! Dup[-amiaza ave`i de f[cut mai multe drumuri scurte pentru a rezolva probleme de afaceri.

O V\rs\tor Dac[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie, pute`i s[ fi`i optimist: totul se va derula conform planurilor. Rela`iile cu prietenii sunt foarte bune, dar este posibil s[ ave`i discu`ii cu partenerul de via`[.

I Leu

Sunte`i nemul`umit de atitudinea celor din jur \i risca`i s[ deveni`i impulsiv. Dup[-amiaza, primi`i o sum[ important[ de bani. S-ar putea, ]ns[, ca partenerul de via`[ s[ nu fie de acord s[ cump[ra`i un obiect de valoare. P Pe[ti Este posibil s[ ave`i probleme la J Fecioar\ serviciu, dac[ nu respecta`i indiV[ enerva`i la serviciu, pentru ca`iile \efilor. Amâna`i tranzac`iile c[ nu reu\i`i s[ v[ termina`i treaba financiare \i deciziile importante ]n la timp. Apela`i la ajutorul cole- afaceri!

Bancul zilei ~{RANII, LA ORA| Doi `[rani se mut[ la ora\. Dup[ 3 luni, ei se ]ntâlnesc \i ]ncep s[-\i povesteasc[ cum s-au adaptat la ora\. Primul: - B[, e r[u la ora\, m[, cu sc[rile. La noi numai urcai câteva

sc[ri \i ajungeai ]n cas[. Aici trebuie s[ urc numai ]n zig-zag. Al doilea: - B[, eu am probleme cu vecinii. Când m[ ]ntorc seara pe la 3 noaptea, cum stau la etajul 8... ajung ]n fa`a liftului \i acolo scrie clar: "Pentru 4 persoane"... a\a c[ trezesc ]nc[ 3 vecini ca s[ pot urca.

O RE~ET{ PE ZI SALAT{ DE POST }N STRATURI Ingrediente: 2 sfecle ro\ii fierte, rase pe r[z[toarea mare, 4 cartofi fier`i da`i pe r[z[toare, 2 morcovi fier`i, da`i pe r[z[toare, 5 cepe feliate, maionez[ de post, ulei de m[sline, o`et, 1 l[mâie, condimente, m[sline, gogo\ar, p[trunjel pentru ornat. Mod de preparare: Sfecla se condimenteaz[ \i se asezoneaz[ cu 2 linguri de ulei de m[sline \i o lingur[ de zeam[ de l[mâie. Se a\eaz[ pe un platou. Ceapa se op[re\te ]n bai` din ap[, o`et \i condimente, se strecoar[, se amestec[ cu maioneza \i se ]mparte ]n 3 p[r`i. O parte se a\terne peste sfecl[. Morcovul amestecat cu zeama de l[mâie \i o lingur[ de ulei de m[sline, sare, se a\terne peste stratul

de ceap[. Se ]ntinde cel de-al doilea strat de ceap[, Urm[torul strat este din cartofi amesteca`i cu 3 linguri de ulei de m[sline, sare, piper. Se ]ntinde ultimul strat de ceap[, se niveleaz[ cu un strat sub`ire de maionez[ \i se orneaz[ cu m[sline, gogo\ar, p[trunjel.


CMYK

Eveniment 16

S@mb[t[, 4 aprilie 2009

Scandal ]ntre m[celari \i Urban Serv M[celarii din hala de carne a Pie`ei Centrale s-au revoltat, ieri diminea`[, ]mpotriva conducerii Urban Serv, indigna`i c[ li s-a restric`ionat accesul din interiorul boxei c[tre exterior. Reprezentan`ii Urban Serv sus`in c[ nu pot face nimic pentru schimbarea situa`iei, pentru c[ astfel se pun ]n aplicare normele sanitar-veterinare ale Uniunii Europene.

UTILE

Ace\tia sunt nemul`umi`i de faptul c[ li s-a restric`ionat accesul din interiorul boxei c[tre exterior. Nemul`umirile m[celarilor au fost prezentate lui Viorel Negru, reprezentantul Urban Serv. „Cei de la Urban Serv au pus un mecanism la u\a de acces care se deschide doar cu cartel[, doar c[ o singur[ persoan[ de`ine cartela de acces, respectiv un angajat al Urban Serv. Noi nu putem ie\i din boxe dac[ acel angajat, care mai are obiceiul s[ consume b[uturi alcoolice ]n timpul programului de munc[, nu se afl[ lâng[ u\[ pentru a ne deschide. Dac[ vrem s[ mergem s[ \tergem vitrina prin exterior trebuie s[ ne d[m halatul jos, s[ mergem la vestiar, s[ ne ]mbr[c[m cu alte haine, apoi s[ ie\im pe lâng[ sectorul cu flori afar[ din hal[, apoi s[ intr[m din nou ]n hal[ \i s[ ajungem la vitrin[ pentru a o \terge, \i s[ ne ]ntoarcem pe acela\i traseu”, a

4,1893 lei

declarat un m[celar. Un altul a spus c[ este aproape imposibil s[ fac[ acest traseu f[r[ s[ ]nchid[ boxa pentru câteva minute. „Dac[ e\ti singur ]n box[ \i vinzi nu po`i pleca \i s[ la\i deschis, c[ sunt mul`i `igani care fur[ pe aici, prin pia`[, dar nu-i prinde nimeni. Nu pot l[sa boxa deschis[ \i s[ fac o tur[ de vreo 150 de metri pentru a-mi \terge vitrina. Nu pot s[ las boxa deschis[ pentru c[ mi se fur[ din ea dac[ plec, nu pot s[ ]nchid pentru c[ ]mi pierd clien`ii, dar nici nu pot s[ men`in cur[`enie pentru c[ nu sunt l[sat. Dar mai este ceva, dac[, fereasc[ Dumnezeu, izbucne\te un incendiu ce facem? Cum ie\im? A\tept[m s[-l c[ut[m pe cel cu cartela?”, a spus m[celarul. Viorel Negru, reprezentantul Urban Serv, a explicat comercian`ilor din hala de carne faptul c[ restric`ionarea accesului ]ntre boxe \i montarea dispozitivului de acces pe baz[ de cartel[ a fost f[cut pentru respectarea normelor sanitar-veterinare. „S-a

3,1156 lei

ce prive\te teama m[celarilor de incendiu, exist[ camere de supraveghere montate ]n hala de carne \i anumite sisteme care permit interven`ia de urgen`[.

montat acest dispozitiv deoarece trebuie respectate anumite condi`ii de igien[. Comercian`ii de aici trebuie s[ ]n`eleag[ faptul c[ nu se poate intersecta fluxul de acces al comercian`ilor cu cel al cump[r[torilor. Nu ne permit normele europene de igien[. Singurul contact dintre cump[r[tor \i vânz[tor este doar la galantar, unul de o parte, cel[lalt de cealalt[ parte. }n rest, normele spun c[ fluxurile de acces nu se pot intersecta, \i asta am \i asigurat prin montarea acestui mecanism de acces. Mai mult, exist[ un angajat de-al nostru care poate deschide oricând este nevoie. Trebuie s[ se ]n`eleag[ faptul c[ dac[ nu construiam aceast[ hal[, nu respectam normele sanitar-veterinare ]n cea veche \i nu mai avea nimeni voie s[ vând[ ceva. Ceea ce facem este pentru a respecta normele impuse, astfel ]ncât hala s[-\i p[streze autoriza`ia de func`ionare \i activitatea de comer` s[ fie continuat[”, a declarat Negru. Acesta a precizat c[ ]n ceea

M[celarii s-au mai declarat nemul`umi`i \i de faptul c[ sunt for`a`i de autorit[`i s[ ]ncalce legea. Singura cale de acces a autovehiculelor care aprovizioneaz[ boxele din hala de carne este pe lâng[ vechea hal[ de carne a pie`ei, intrarea fiind pe Pietonalul Transilvaniei. Lâng[ fosta hal[ de carne se afl[ ]ns[ un indicator rutier care interzice accesul autovehiculelor ]n ambele sensuri, blocând astfel principala cale de acces. De\i respectivul drum este singura cale de acces din zon[, comisarul Victor Ciubotaru, \eful Biroului pentru Siguran`[ Urban[ a municipiului Boto\ani din cadrul Serviciului Poli`iei Rutiere a declarat c[ cei care doresc s[ circule prin zon[ trebuie

Ziua: 190C

Noaptea: 60C

OBLIGA~I S{ }NCALCE LEGEA

s[ ob`in[ un permis de liber[ trecere. „|tim \i noi situa`ia \i pot spune c[ cei care au nevoie s[ mearg[ prin zon[ pot s[ ob`in[ de la Prim[rie, dac[ vor, un permis de liber[ trecere \i astfel nu vor mai fi probleme. }n zon[ urmeaz[ s[ se amenajeze o parcare subteran[, lucr[rile trebuie s[ ]nceap[ \i de aceea traficul ]n zon[ este restric`ionat. Dar, repet, dac[ cineva are nevoie s[ circule prin zon[ poate primi un permis de liber[ trecere”, a declarat Victor Ciubotaru. Reprezentan`ii Urban Serv sus`in c[ Prim[ria \i Poli`ia Rutier[ pot reglementa aceast[ situa`ie. „Este un singur drum \i acesta prost, pe care ne f[rm[m ma\inile, \i mai circul[m \i ilegal pe el pentru c[ asta este situa`ia creat[ de autorit[`i. Drumul este atât de prost ]ncât mi-am modificat ma\ina, pentru c[ o f[rmam pe dedesubt, \i ma costat ultima repara`ie 40 milioane de lei vechi. Trebuie reparat drumul \i rezolvat[ aceast[ problem[ a accesului. Mai mult, m-am trezit \i cu ro`ile blocate pentru c[ nu e permis[ parcarea acolo, dar ]n alt[ parte nu am unde parca pentru a aproviziona boxele din hal[”, a mai spus un comerciant din hala de carne. Reprezentan`ii societ[`ii care se ocup[ cu blocarea ma\inilor parcate neregulamentar sus`in c[ ]n acea zon[ se ac`ioneaz[ doar noaptea, culmea, chiar atunci când nu exist[ restric`ii de parcare. (Bogdan Caliniuc, D[nu` Rotariu)

Ministrul Educa`iei, ]n vizit[ la Boto\ani Ecaterina Andronescu, ministrul Educa`iei, Cercet[rii \i Tineretului va ajunge ast[zi, la Boto\ani. Aceasta va face o vizit[ ]n jude`ul Boto\ani, la solicitarea reprezentan`ilor organiza`iei jude`ene a PSD. Ministrul Educa`iei se va ]ntâlni cu primarii municipiilor Boto\ani \i Dorohoi, dup[ care va face o serie de vizite la unit[`ile \colare din jude`. Ecaterina Andronescu va veni la Boto\ani pentru a vedea realit[`ile \i problemele cu care se confrunt[ sistemul educa`ional, spun reprezentan`ii organiza`iei jude`ene a PSD. Aceasta va sus`ine o conferin`[ de pres[ la Hotel Maria, dup[ care va face o serie de vizite la unit[`ile \colare din municipiul Boto\ani \i Dorohoi. Este prima vizit[ a ministrului Educa`iei la Boto\ani, dup[ numirea ]n acest mandat. Ecaterina Andronescu a mai fost ]n jude` ]n calitatea de ministrul al Educa`iei, ]ntr-un mandat anterior. (L.L.)

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 4 S Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima \i Platon; Iosif, imnograful (Pomenirea mor`ilor) (Dezlegare la ulei \i vin) 5 D Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul \i Agatopod (Dezlegare la ulei \i vin) Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 3650; glas 1, voscr. 9 6 L Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Platonida (Post)

Evenimentul de Botosani nr.1299  
Evenimentul de Botosani nr.1299  

Ziarul orasului tau!