Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 74 (1295) • Mar`i, 31 martie 2009 • 16 pagini

Contrabanda pune ]n pericol siguran`a na`ional[

Prefectul jude`ului a transmis ministrului de Interne faptul c[ la nivelul jude`ului se va ]nregistra o cre\tere a volumului contrabandei la grani`ele cu Ucraina \i Moldova. Din punctul de vedere al prefectului, acest feno-

men pune ]n pericol siguran`a na`ional[. Procurorii, poli`i\tii de frontier[, comisarii financiari \i poli`i\tii atrag aten`ia cu privire la escaladarea acestui fenomen.

Pagina 3

Dou[ posturi de directori l[sate libere pentru noii \efi Al`i doi directori de institu`ii publice \i-au prezentat inten`ia de a p[r[si posturile pe care le ocup[ ]n prezent, pentru a le face loc la conducere noilor numi`i. Directorul Direc`iei Jude`ene de Statistic[ \i-a

]naintat deja demisia din func`ie, iar directorul Casei Corpului Didactic urmeaz[ s[ plece de la \efia institu`iei \i s[ se ]ntoarc[ la catedr[.

Pagina 4

Salt ]n gol de la etajul al doilea al Spitalului Jude`ean }n doar câteva zile, un pacient al Spitalului Jude`ean a avut dou[ tentative de a-\i pune cap[t zilelor. Acum se zbate ]ntre via`[ \i moarte ]n Sec`ia de reanimare a spitalului, dup[ ce, duminic[, s-a

aruncat de la etajul al doilea al unit[`ii. Abia fusese adus ]n salon la interne, dup[ o alt[ tentativ[ de suicid, când ]nghi`ise mai multe pastile.

Pagina 4

Pensionare dup[ 70 de ani, recomandat[ de Banca Mondial[ Pagina 9

Boto\[neni, so` \i so`ie, ]mpu\ca`i de un patron italian Caz uluitor ]n Italia, unde doi boto\[neni, so` \i so`ie, au fost ]mpu\ca`i ]n plin[ strad[, duminic[ dup[ amiaz[, de c[tre patronul unei pizzerii. Totul s-a ]ntâmplat sub ochii copilului de patru ani al celor doi tineri. Femeia, ]n vârst[ de 25 de ani, este ]n moarte cerebral[ iar so`ul s[u, ]n vârst[ de 23 de ani, a sc[pat cu via`[, dar are o ran[ ]n torace. Tân[ra depusese la poli`ie plângere ]mpotriva italianului, pentru tentativ[ de viol. Pagina 5

Front comun al directorilor amenin`a`i cu demiterea Cei opt directori de spitale care au contestat evaluarea realizat[ de comisia din cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[ au decis s[ fac[ front comun, depunând \i o contesta`ie comun[, pe lâng[ cele individuale ]naintate Ministerului S[n[t[`ii.

Pagina 16


Eveniment 2

Mar`i, 31 martie 2009

}ncepe sezonul chiulului \colar }nceputul prim[verii coincide cu cre\terea num[rului de elevi din mediul rural care renun`[ la ore. Exist[ foarte mul`i copii care nu merg la \coal[ pentru c[ p[rin`ii au nevoie de ei la muncile agricole, din care ]\i câ\tig[ existen`[. Acest lucru se ]ntâmpl[, mai ales, ]n mediul rural, unde copiii ]\i ajut[ p[rin`ii la activit[`ile de sezon \i, ]n consecin`[, lipsesc de la \coal[. }n cazul romilor, b[ie`ii sunt pu\i s[ lucreze ]nc[ de la o vârst[ frageda, iar fetele r[mân acas[ pentru a ]ngriji de fra`ii mai mici. Foarte mul`i adolescen`i \i chiar copii sunt nevoi`i s[ lucreze pentru a-\i ajuta p[rin`ii s[ ]ntre`in[ familiile numeroase. S[r[cia \i lipsurile le distrug copil[ria \i ]i oblig[ s[ ]nceap[ lupta cu nevoile mult prea devreme. Una dintre cauzele abandonului \colar este s[r[cia, zeci de elevii boto\[neni renun`ând la \coal[ din lipsa banilor. Majoritatea provin din mediul rural \i mul`i dintre ei merg la munc[ al[turi de p[rin`i pentru a-\i ]ntre`ine familiile. Fie c[ p[r[sesc `ara cu unul dintre adul`ii care ]i au ]n grij[, fie c[ r[mân acas[, merg la munc[ pentru a aduce \i ei un ban ]n cas[, rotunjind astfel veniturile modeste ale familiei. Prim[vara se ]nregistreaz[ cele

mai multe cazuri de abandon \colar, pentru c[ perioada coincide cu debutul muncilor agricole. „Acum nu avem probleme. Vine de acum ]ns[ perioada ]n care vor lipsi, dar \i atunci anun`[. Nu se ]ntâmpl[ foarte des, dar sunt p[rin`i care mai opresc copiii la munc[”, a declarat Carmen Macovei, directorul educativ al |colii Generale din Albe\ti. }n opinia lui Daniel

Botezatu, inspector \colar educativ din cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), pentru a se reduce abandonul \colar, ]n primul rând ar trebui s[ creasc[ nivelul de trai al locuitorilor, mai ales al celor din mediul rural. }n al doilea rând, trebuie echivalate \ansele, pentru ca un elev din mediul rural s[ aib[ acelea\i \anse ca \i un elev din mediul urban. De\i I|J ]m-

preun[ cu organiza`ii nonguvernamentale desf[\oar[ diferite programe \i activit[`i educative pe aceast[ tem[, se pare c[ ele nu s-au dovedit a fi foarte eficiente. „Din p[cate audien`a ]n rândul p[rin`ilor, pentru c[ ei sunt cei care ]i opresc pe copii de la \coal[, este destul de slab[”, a ad[ugat Daniel Botezatu. (Petronela Rotariu)

Interven`ii contra cronometru pentru pompieri Duminic[, angaja`ii Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ (ISU) „Nicolae Iorga” Boto\ani au avut parte de nu mai pu`in de nou[ interven`ii, fiind vorba atât de incendii la propriet[`i private, incendii de miri\te sau de salv[ri de persoane. Pe lâng[ cele \apte incendii, pompierii boto\[neni au mai fost chema`i ]n jurul orei 14.20 de c[tre o femeie din municipiul Boto\ani, care le-a solicitat sprijinul dup[ ce a r[mas blocat[ ]n balconul apartamentului s[u, situat la etajul al II-lea al unui bloc de pe strada Aleea Rapsodiei. Viorica A., ]n vârst[ de 67 de ani, era ]ngrijorat[ \i de faptul c[ aragazul era ]n func`iune, existând pericolul unei explozii. Un echipaj din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani s-a deplasat la fa`a locului, a urcat la etajul II cu ajutorul unei sc[ri culisabile \i pompierii au salvat femeia din balcon. Ace\tia au ac`ionat pentru deblocarea

u\ii de la balcon cu ajutorul dispozitivului de deblocare a u\ii, au intrat ]n apartament \i au ]nchis aragazul. Totodat[, la ora 18.40, medicii Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ au solicitat sprijinul echipajului Sta`iei de Interven`ie pentru Asisten`[ Medical[ de Urgen`[ \i Descarcerare (SIAMUD) din cadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani pentru mobilizarea \i transportarea unei femei, ]n vârst[ de 42 de ani, din comuna Mihai Eminescu, care a c[zut de la ]n[l`ime. Femeia era ]n stare critic[ iar medicii nu puteau ajunge la ea cu ambulan`a din cauza terenului dificil. Pompierii au mobilizat victima \i au transportato cu targa de la locul unde c[zuse pân[ la ambulan`[, pe o distan`[ ce nu putea fi parcurs[ de ambulan`[. }n aceste condi`ii, femeia a ajuns la timp la spital pentru a primi ]ngrijiri medicale de specialitate. (D[nu` R.)

O persoan[ re`inut[ ]n cazul Medicii, rezerva`i ]n privin`a \anselor copilului ars din St[uceni `ig[rilor de contraband[ Bebelu\ul de un an care a suferit arsuri grave ]n urma incendiului produs s[pt[mâna trecut[ ]n St[uceni se afl[ ]nc[ ]n stare grav[ la Spitalul de Pediatrie. Dr. Iuliana Kadar, purt[torul de cuvânt al spitalului, a declarat c[ b[ie`elul a suferit arsuri pe o suprafa`[ mai mare de 50% a corpului \i c[ este dependent ]nc[ de aparatele medicale. „Copila\ul se afl[ ]n \oc postconvulsional \i este dependent de oxigen. Primele \apte zile sunt decisive pentru via`a acestuia. Este important c[ nu are arsuri la nivelul c[ilor respiratorii”, a precizat purt[torul de cuvânt al Spitalului

de Pediatrie. Potrivit medicilor pediatri, copila\ul urmeaz[ s[ treac[ printr-o interven`ie de gref[ de piele la nivelul capului \i asta pentru c[ acolo se pare c[ arsurile sunt mai mari. Reprezentan`ii

Spitalului de Pediatrie nu au putut spune ]ns[ care sunt \ansele de supravie`uire a copilului, asta ]n condi`iile ]n care o infec`ie poate s[ survin[ oricând. Nefericitul eveniment a avut loc, vineri, ]n localitatea St[uceni, când locuin`a ]n care se afla micu`ul a fost cuprins[ de fl[c[ri, din cauza unui scurtcircuit la instala`ia electric[. Fl[c[rile care i-au aprins hainele \i p[tura cu care era ]nvelit i-au provocat arsuri de gradele II, III \i IV. Pentru c[ locuin`a a ars aproape ]n totalitate, familia respectiv[ a fost mutat[ ]ntr-o ]nc[pere a \colii din comun[. (L.L.)

De`inu`i ]n pelerinaj la Schitul Vorona Pentru c[ apropierea Sfintelor S[rb[tori de Pa\ti este un prilej pentru toat[ lumea de cur[`enie sufleteasc[, indiferent de statutul social sau de datoria fa`[ de societate, \i de`inu`ii Penitenciarului de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani, ]n aceast[ perioad[, vor putea s[ se simt[ liberi ]n ceea ce prive\te credin`a fa`[ de Dumnezeu. Pe lâng[ activit[`ile de spovedanie \i slujbele specifice acestei perioade `inute de preotul capelan al unit[`ii, ieri,

un grup de minori \i de`inu`i din regim semideschis au participat la un pelerinaj la Schitul Vorona, obiectiv de cult cu bogat[ relevan`[ spiritual[, care ad[poste\te moa\tele Sfântului Onufrie. Scopul urm[rit de c[tre reprezentan`ii Penitenciarului este ca de`inu`ii s[ se apropie de Dumnezeu \i de normele cre\tine. „Apropierea S[rb[torii ]nvierii Domnului reprezint[ pentru mare parte dintre persoanele private de libertate ]n-

carcerate ]n Penitenciarul Boto\ani ocazia de a se reorienta spre sine \i spre Dumnezeu. Activit[`ile premerg[toare acestei s[rb[tori cre\tine au ]n vedere sensibilizarea, con\tientizarea \i crearea condi`iilor pentru o preg[tire sufleteasc[, moral-spiritual[ a celor de dup[ gratii, similar[ persoanelor din exterior”, a declarat Cristina Livadariu, directorul adjunct al Penitenciarului de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani. (D.R.)

descoperite la Prut }n cazul celei mai mari capturi de `ig[ri de contraband[ din ultimii ani, un b[rbat din Ripiceni a fost re`inut pentru 24 de ore, urmând s[ fie prezentat ]n fa`a judec[torului ]n vederea arest[rii preventive dup[ ce la locuin`a sa a fost descoperit[ o cantitate uria\[ de `ig[ri de contraband[. }n noaptea de 28 spre 29 martie, lucr[torii postului de poli`ie Ripiceni, ]mpreun[ cu lucr[tori din cadrul Sectorului Poli`iei de Frontier[ Stânca, cu ocazia unor cercet[ri efectuate ]n cadrul patrul[rii ]n zona de frontier[, pe linia combaterii traficului cu `ig[ri au descoperit pe malul drept al râului Prut 82 de saci. }n ace\tia se aflau `ig[ri de diverse m[rci, de provenien`[ ucrainean[ \i moldoveneasc[, care con`ineau peste 140.000 de pachete de `ig[ri. Ulterior, ]n baza investiga`iilor efectuate, s-a solicitat Judec[toriei Boto\ani emiterea unor autoriza`ii de perchezi`ie la locuin`ele a trei persoane din Ripiceni suspecte de s[vâr\irea infrac`iunilor. La nivelul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani, cât \i la nivelul Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ a fost constituit[ o echip[ opera-

tiv[ care, sub coordonarea procurorilor din cadrul Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT) - Biroul Teritorial Boto\ani au efectuat cercet[ri ]n vederea identific[rii suspec`ilor. „Cu ocazia perchezi`iilor efectuate la locuin`a unuia dintre suspec`i a fost identificat[ o cantitate de 33 de saci ce con`ineau 49.150 pachete de `ig[ri de provenien`[ moldoveneasc[, de diverse m[rci. Fa`[ de una din persoanele cercetate a fost luat[ m[sura re`inerii

pentru o perioad[ de 24 de ore, urmând a fi prezentat[ ast[zi ]n fa`a instan`ei (n.r. ieri) cu propunere de arestare preventiv[”, a declarat un procuror din cadrul Biroului teritorial Boto\ani al DIICOT. Cercet[rile ]n cauz[ sunt continuate de c[tre poli`i\ti \i procurorii DIICOT fa`[ de trei suspec`i, sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de contraband[, complicitate la contraband[ \i instigare la trecerea frauduloas[ a frontierei. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Mar`i, 31 martie 2009

3

Contrabanda pune ]n pericol siguran`a na`ional[ Prefectul jude`ului a transmis ministrului de Interne faptul c[ la nivelul jude`ului se va ]nregistra o cre\tere a volumului contrabandei la grani`ele cu Ucraina \i Moldova. Din punctul de vedere al prefectului, acest fenomen pune ]n pericol siguran`a na`ional[. Procurorii, poli`i\tii de frontier[, comisarii financiari \i poli`i\tii atrag aten`ia cu privire PREFECTURA la escaladarea A ALERTAT acestui fenomen. MINISTERUL DE Cre\terea accizelor la alcool \i `ig[ri va duce la cre\terea exploziv[ a fenomenului contrabandei la nivelul jude`ului nostru. Autorit[`ile locale se a\teapt[ la o cre\tere alarmant[ a volumului contrabandei pe cele dou[ grani`e externe ale jude`ului, cu Ucraina \i Republica Moldova, `inând cont \i de conjunctura economic[. Accentuarea gradului de s[r[cie coroborat cu scumpirea alcoolului \i a tutunului nu poate duce decât la o escaladare alarmant[ a fenomenului contrabandei. Magazinele \i barurile s[te\ti sunt pline de b[uturi alcoolice \i `ig[ri de contraband[, doar c[ toat[ opera`iunea se desf[\oar[ dup[ reguli bine stabilite astfel ]ncât, de\i ac`ioneaz[ pe lâng[ lege, cei implica`i pot fi foarte greu tra\i la r[spundere.

INTERNE Institu`ia Prefectului a transmis o alert[ Ministerului de Interne, la una dintre videoconferin`e, prin care atr[gea aten`ia cu privire la nivelul la care poate ajunge contrabanda ]n jude`ul nostru. „Prefectul Cristian Roman a aten`ionat c[ acest fenomen pune ]n pericol chiar siguran`a na`ional[ \i c[ trebuie tratat cu maxim[ seriozitate”, a declarat Radu Dorule`, consilierul prefectului. }n ceea ce prive\te posibilitatea ]nfiin`[rii unui nou „Comando” de lupt[ ]mpotriva evaziunii fiscale \i contrabandei la nivelul Prefecturii, a\a cum s-a ]ntâmplat ]n primul mandat de prefect al lui Roman, consilierul acestuia sus`ine c[ nu se va mai constitui o astfel de asociere. }n primul mandat de prefect, Roman a ]nfiin`at acel

„careu de a\i”, ]n care el, \eful Poli`iei, al G[rzii Financiare \i al Direc`iei de Finan`e, se angajau s[ lupte cu evazioni\tii \i contrabandi\tii. Rezultatele nu au fost ]ns[ cele a\teptate. „Nu se va ]nfiin`a a\a ceva pentru c[ sunt institu`ii coordonate direct de la Bucure\ti s[ lupte cu acest fenomen. Aceste institu`ii trebuie s[-\i fac[ datoria f[r[ o coordonare special[. V[ reamintesc faptul c[ prefectul consider[ un atentat la siguran`a na`ional[ activitatea de contraband[ derulat[ la nivelul jude`ului nostru”, a completat Dorule`. Viorel |erb[noiu, \eful Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani a admis c[ s-a luat ]n calcul o cre\tere a fenomenului infrac`ional ]n aceast[ direc`ie, spunând c[ la momentul oportun, \i reac`ia autorit[`ilor va fi una pe m[sur[, ]n contextul economic actual. „Chiar am comentat situa`ia la \edin`a pe problema aceasta cu forma`iunile operative, c[

facem o hart[ a riscurilor, a modului de ac`iune ]n jude`ul nostru. Iar aceasta este o prioritate. Pot spune c[ atât timp cât avem cazuri de genul acesta se pot vedea rezultatele poli`i\tilor”, a mai ad[ugat \eful IPJ Boto\ani. Aceea\i p[rere au avut-o \i reprezentan`ii Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani, care au declarat c[ ac`iunile de acest fel, pentru descoperirea cazurilor de contraband[ cu `ig[ri, vor fi intensificate. „Am ]nt[rit corpul de patrule, oamenii ]n continuare ]\i fac treaba. Drept dovad[ este cazul acesta, cu cantitatea uria\[ de `ig[ri descoperit[ la Prut. }n continuare se ]ncearc[ s[ se treac[ peste grani`[ `ig[ri, dar oamenii no\tri sunt acolo \i fac tot ce pot”, a ad[ugat Lenu`a Bârl[deanu, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului Jude`ean exist[ riscul ca s[ ia amploare al Poli`iei de Frontier[ contrabanda, pe acest fond cu Boto\ani. accizele, \i a\a este. Noi avem ]n aten`ie aspectele acestea. Noi oricum avem ]n continuare GARDA ac`iuni de supraveghere. Drept FINANCIAR{ dovad[ \i rezultatul de seara VREA AC~IUNI trecut[. Acest rezultat este dovada unei munci de suprave- MAI AMPLE |I ghere f[cut[ de structurile IMPLICARE MAI noastre. Nu neg faptul c[ noi MULT{ mai avem ]n vedere fapte de Corneliu Mihai, comisarul acest gen. Deci vreau s[ con\tientizeze media c[ poli`ia \ef al G[rzii Financiare Botoare ]n vedere aspectele acestea. \ani, a spus c[ volumul conVrem s[ rela`ion[m cât mai trabandei este ]n cre\tere, iar alcoolului \i eficient, chiar s[pt[mâna a- scumpirea ceasta, cu colegii de la fron- tutunului de la 1 aprilie va duce tier[ am colaborat foarte bine la o explozie a acestui fenochiar ]n aceste aspecte”, a spus men. „}n momentul de fa`[ ]n |erb[noiu. Acesta a completat magazine \i baruri g[sim doar c[ ]n perioada urm[toare este dou[-trei pachete cu `ig[ri de a\teptat[ o cre\tere a traficului. contraband[ \i doar câteva „}n condi`iile date, activitatea sticle cu b[uturi alcoolice de poli`iei este mai dificil[. Dar aceea\i provenien`[. B[nuim sunt \i rezultate. Avem ]n c[ restul cantit[`ii se afl[ ]n calcule c[ exist[ riscul ca s[ ia „casa cea mare” a fiec[rei amploare fenomenul ca urmare locuin`e a patronilor de magaa accizelor. Noi gândim din zine s[te\ti, dar noi, cei de la mai multe puncte de vedere, ne Garda Financiar[ nu avem

atribu`ii s[ facem perchezi`ii la domiciliu decât ]n momentul ]n care avem informa`ii certe, dar chiar \i atunci este foarte dificil. }n momentul ]n care termin[ stocul de dou[-trei pachete, patronii se aprovizioneaz[ din cas[. Legisla`ia nu ne permite s[ intr[m ]n casele persoanelor fizice decât ]n condi`ii speciale \i mandat de la procurori \i judec[tori”, a declarat Corneliu Mihai. Acesta a precizat c[ fiecare institu`ie ]n parte trebuie s[ ]\i fac[ munca \i c[ trebuie acordat[ o aten`ie mult mai mare combaterii acestui fenomen care se va extinde la nivelul jude`ului nostru. „Exist[ foarte multe institu`ii cu atribu`ii precise iar fiecare trebuie s[ ]\i fac[ munca ]ntr-un mod cât mai profesionist. Nu spun asta pentru a acuza pe cineva, dar Garda Financiar[ are foarte multe atribu`ii ]n multe domenii \i e un num[r limitat de comisari pentru absolut tot ce se ]ntâmpl[ ]n jude`. Dar exist[ Vama, care face control la trecerea prin punctele vamale, exist[ Poli`ia de Frontier[ care asigur[ paza la grani`[, exist[ Direc`ia de Accize care se ocup[ cu produc[torii de alcool \i tutun. Fiecare s[-\i fac[ treaba cât mai bine. Noi, cei de la Garda Financiar[, suntem deschi\i c[tre orice fel de colaborare \i vom r[spunde prompt atunci când vor fi ac`iuni ]n comun la care vom fi solicita`i, la fel ca \i pân[ acum. Dup[ cre\terea accizelor, profiturile din aceast[ activitate ilegal[ vor fi \i mai tentante \i de aceea trebuie ca toate institu`iile s[ fie mult mai atente \i s[ ac`ioneze \i mai mult pe linie de reducere a acestui fenomen”, a completat \eful G[rzii Financiare. (Bogdan Caliniuc, D[nu` Rotariu)

Locuri de munc[ ]n sistemul bancar }n aceast[ s[pt[mân[ boto\[nenii care doresc un loc de munc[ au \anse mai mari fa`[ de perioada anterioar[. }n oferta de locuri de munc[ a Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ se reg[sesc 49 de posturi vacante pentru municipiul Boto\ani. La acestea se mai adaug[ \ase locuri de munc[ anun`ate de angajatori la Agen`ia Local[ S[veni, cinci la Fl[mânzi \i un loc de munc[ de la Dorohoi. Cele mai multe posturi libere

anun`ate la ]nceputul acestei s[pt[mâni vin din partea unei institu`ii bancare, care scoate la concurs zece locuri de munc[. Dou[ posturi de manager \i patru de consilier vânz[ri sunt ofertele pentru cei cu studii superioare, la care se adaug[ alte patru posturi de agen`i de vânz[ri pentru cei cu studii medii. Cât prive\te salarizarea oferit[ de angajatorii care au ie\it la acest ]nceput de s[pt[mân[ cu oferte de munc[, cel mai bine pl[tit este postul de

inginer instala`ii, cu 1.200 de lei, post pentru care, pe lâng[ studiile superioare, se cer \i cuno\tin`ele de operare PC. |i la Consiliul Jude`ean este anun`at concurs pentru un post de inspector principal, condi`ia fiind de experien`[ ]n domeniu de cel pu`in cinci ani iar salariul pentru acest post este de 1.163 de lei. „}n aceast[ perioad[ se constat[ o u\oar[ cre\tere a num[rului locurilor de munc[ vacante, ]n special ]n domeniul construc`iilor. De\i une-

le societ[`i au apelat la concedieri colective, ]ncepând cu anul trecut, acum unii dintre ei , mai pu`ini, ce e adev[rat, mai fac angaj[ri. Este un ]nceput \i acesta”, a declarat Angela Ohriniuc, directorul adjunct al AJOFM. Pentru aceast[ perioad[, AJOFM organizeaz[ \ase cursuri de calificare-recalificare. La un curs, respectiv cel de operator confec`ioner industrial, sunt admise \i persoanele care nu au absolvit ]nv[`[mântul obligatoriu. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment 4

Mar`i, 31 martie 2009

Dou[ posturi de directori l[sate libere pentru noii \efi Al`i doi directori de institu`ii publice \i-au prezentat inten`ia de a p[r[si posturile pe care le ocup[ ]n prezent, pentru a le face loc la conducere noilor numi`i. Directorul Direc`iei Jude`ene de Statistic[ \i-a ]naintat deja demisia din func`ie, iar directorul Casei Corpului Didactic urmeaz[ s[ plece de la \efia institu`iei \i s[ se ]ntoarc[ la catedr[. Dan Bacinschi (foto st^nga) a demisionat din func`ia de director al Direc`iei Jude`ene de Statistic[ la sfâr\itul s[pt[mânii trecute. Acesta \i-a ]naintat demisia la Direc`ia Na`ional[ de Statistic[, pe 26 martie, \i urmeaz[ s[ primeasc[ r[spunsul la aceasta. De\i sus`ine c[ gestul s[u a avut la baz[ motive personale, se pare ]ns[ c[ ]n realitate Ba-

cinschi a fost for`at politic s[ ]\i depun[ demisia din func`ie. }n demisie, directorul DJS a f[cut \i o recomandare, anume ca interimatul institu`iei s[ fie asigurat de c[tre unul din \efii de serviciu ai institu`iei, ]n spe`[ de Ovidiu Mihalache, fost director adjunct. „A\a mi s-a explicat c[ este procedura. S[ ]mi dau demisia. Sunt ni\te reguli \i eu sunt omul care respect[ regulile, pentru c[ via`a e f[cut[ cu reguli \i dac[ nu le respec`i e haotic. Este o demisie pe motive personale”, a precizat Dan

Bacinschi. Acesta a declarat c[ pasul ]n spate trebuia f[cut pentru a l[sa loc celui nominalizat. Bacinschi spune c[, dup[ ce va p[r[si aceast[ func`ie, va ]ncerca s[ ]\i pun[ ]n ordine multe lucruri din via`a personal[. „Oricum postul de director a institu`iei urmeaz[ s[ fie desfiin`at, urmare a unei legi pe care am \i studiat-o. }mi place s[ lucrez ]n statistic[, pentru c[ este tot un fel de centru de calcul, ]ns[ procedura la Direc`ia de Statistic[ este cea pe care am f[cut-o eu”, a mai spus Dan

Bacinschi. Demisia directorului Direc`iei Jude`ene de Statistic[ a ajuns \i pe masa prefectului. }n locul lui Bacinschi ar urma s[ vin[ la \efia institu`iei Doini`a Fedorovici, la propunerea organiza`iei jude`ene a PSD. Un alt director care urmeaz[ s[ fie pus pe liber este C[t[lina Lupa\cu (foto dreapta), directorul Casei Corpului Didactic. Aceasta afirm[ c[ urmeaz[ s[ ]\i depun[ demisia din func`ie ]n cursul zilei de ast[zi. „Este firesc s[ fac acest pas \i e bine s[ l[s[m noua echip[ s[ dovedeasc[ ce poate s[ realizeze”, a precizat C[t[lina Lupa\cu. Aceasta a stat la \efia CCD timp de doi ani, ]n timp ce Dan Bacinschi a ocupat func`ia de director al DJS doi ani \i jum[tate. Gheorghe Manole urmeaz[ s[ o ]nlocuiasc[ pe C[t[lina Lupa\cu la conducerea CCD. „O copie a demisiei domnului Bacinschi a ajuns \i la mine. Acolo este o situa`ie mai deosebit[ ]n sensul c[ post de director adjunct nu exist[ \i dânsul nu a cerut s[ fie trecut pe o func`ie de execu`ie. Nu i-am cerut eu demisia. Urmeaz[ ca \i doamna director de la Casa Corpului Didactic s[ elibereze postul \i s[ treac[ la catedr[”, a declarat Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani. (L.Lupa\cu)

Cadrele didactice pun la cale o ampl[ ac`iune de protest Cadrele didactice boto\[nene urmeaz[ s[ decid[ ]n scurt timp forma de protest la care doresc s[ participe ca urmare a atitudinii Guvernului fa`[ de sindicatele din educa`ie. Profesorii au de ales ]ntre trei forme de protest, respectiv organizarea unui miting de propor`ii ]n Capital[, boicotarea tezelor cu subiect unic \i a examenelor na`ionale sau declan\area grevei generale. }ncepând de ieri, ]n unit[`ile boto\[nene liderii sindicali au ]nceput consultarea membrilor ]n aceast[ privin`[. „Propunem membrilor sindicali trei variante de protest, ei fiind singurii ]n m[sur[ s[ ia decizia final[. Varianta care va ob`ine cele mai multe voturi va fi cea care se va aplica la nivel na`ional. De luni am ]nceput s[ consult[m cadrele didactice din

jude` cu privire la forma de protest pe care o doresc”, a declarat Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt. Reprezentan`ii sindicatelor din ]nv[`[mânt sunt de p[rere c[ rezultatele referendumului vor fi gata ]n maximum dou[ s[pt[mâni, astfel ]ncât prima form[ de protest s[ aib[ loc dup[ Pa\te. Liderii sindicatelor sus`in c[ nemul`umirile colegilor lor sunt consecin`e directe ale refuzului Guvernului de `ine cont de p[rerea reprezentan`ilor cadrelor didactice ]n problema sporurilor. }n acela\i timp, descentralizarea ]nv[`[mântului preuniversitar, a\a cum este ea gândit[ de coali`ia aflat[ la putere, sus`in fede-ra`iile, ar avea consecin`e dezastruoase asupra ]ntregului sistem de ]nv[`[mânt. |i asta pentru

c[, dup[ cum spun profesorii, nu exist[ o viziune coerent[ \i unitar[ ]n ceea ce prive\te reforma ]n ]nv[`[mânt, iar m[surile luate de Ministerul Educa`iei f[r[ consultarea sindicatelor a condus la bulversarea sistemului. Federa`iile acuz[ c[ planurile cadru pentru ]nv[`[-

mântul liceal au fost modificate de ministerul de resort f[r[ s[ se `in[ cont de interesele elevilor, iar bugetul diminuat alocat cercet[rii va duce la imposibilitatea continu[rii unor programe \i contracte de cercetare, precum \i la concedierea a numero\i cercet[tori. (Petronela Rotariu)

Salt ]n gol de la etajul al doilea al Spitalului Jude`ean }n doar câteva zile, un pacient al Spitalului Jude`ean a avut dou[ tentative de a-\i pune cap[t zilelor. Acum se zbate ]ntre via`[ \i moarte ]n Sec`ia de reanimare a spitalului, dup[ ce, duminic[, s-a aruncat de la etajul al doilea al unit[`ii. Abia fusese adus ]n salon la interne, dup[ o alt[ tenta- n[ intern[ \i internat pe un salon de la etajul doi al cl[dirii. tiv[ de suicid. Un b[trân a ]ncercat s[ ]\i pun[ cap[t zilelor aruncânduse ]n gol de la etajul al doilea al Spitalului Jude`ean „Mavromati”. B[trânul de 77 de ani este cunoscut cu afec`iuni psihice \i a mai avut o tentativ[ de acest gen. El a ]ncercat s[pt[mâna trecut[ s[ ia un pumn de pastile antidepresive, ]ns[ a fost salvat la timp de medicii Spitalului Jude`ean. „B[trânul a fost internat pe reanimare, ]n urma tentativei de suicid cu medicamentele pe care le lua pentru depresie. Era luat \i ]n eviden`a Spitalului de Psihiatrie. Din capul locului a avut aceast[ tentativ[, luând o cantitate mai mare. A spus medicilor c[ vrea s[ se omoare. Omul avea un fix”, a precizat dr. Mihaela Miller, director medical ]n cadrul Spitalului Jude`ean. Dup[ ce a fost stabilizat, acesta a fost transferat pe una din sec`iile de medici-

Ieri, b[trânul a vrut s[ ]\i duc[ la bun sfâr\it planul \i a ]ncercat din nou s[ se sinucid[, aruncându-se ]n gol de la etajul II al Spitalului Jude`ean, sub privirile colegilor de salon. C[z[tura a fost auzit[ de o infirmier[ de la sec`ia de primire urgen`e, care \tergea, ]n acel moment, geamurile. "Pacientul a fost transferat pe sec`ia de terapie intensiv[, unde se afl[ ]n stare critic[. Este sedat \i men`inut ]n via`[ de aparate. A suferit numeroase fracturi la nivelul toracelui, la nivelul oaselor membrelor, un traumatism cranio-cerebral acut ]nchis. Este imobilizat, ]ns[ cu risc vital mare", a mai spus Mihaela Miller. Bolnavii interna`i ]n acela\i salon spun c[ b[trânul era foarte retras. }n cazul ]n care ]\i va reveni, acesta va fi transferat dup[ recuperare la Spitalul de Psihiatrie, pentru a fi `inut sub supraveghere. (L.L.)


CMYK

Eveniment Mar`i, 31 martie 2009

5

Boto\[neni, so` \i so`ie, ]mpu\ca`i de un patron italian Caz uluitor ]n Italia, unde doi boto\[neni, so` \i so`ie, au fost ]mpu\ca`i duminic[ dup[ amiaz[ de c[tre patronul unui local, ]n plin[ strad[. Totul s-a produs sub ochii copilului de patru ani al celor doi tineri. Femeia, ]n vârst[ de 25 de ani, este ]n moarte cerebral[, iar so`ul s[u, ]n vârst[ de 23 de ani, a sc[pat cu via`[, dar are o ran[ ]n torace. Tân[ra depusese la poli`ie plângere ]mpotriva italianului, pentru tentativ[ de viol. Incidentul s-a petrecut ]n localitatea Mozzecane, provincia Verona, Andreea |utic \i so`ul s[u Tiberiu |utic fiind ]mpu\ca`i de c[tre patronul unei pizzerii, Giacomo Attolini, un italian ]n vârst[ de 47 de ani. Din p[cate, femeia nu mai are nici o \ans[ de supravie`uire, fiind ]n moarte cerebral[. Conform presei din Italia, se pare c[ ]ntre boto\[neni \i italian s-ar fi iscat un conflict dup[ ce patronul localului ar fi dorit s[ abuzeze de angajata sa, Andreea |utic. Boto\[neanca ar fi

reu\it s[ scape din mâinile italianului \i ar fi anun`at carabinierii, care au deschis o anchet[ ]n acest caz. Giacomo Attolini, de\i era c[s[torit, i-a f[cut ]n repetate rânduri avansuri, ]ns[ fata l-a respins. Dup[ ce cazul a intrat ]n aten`ia autorit[`ilor din Italia, agresorul a declarat la Poli`ie c[ românca i-ar fi dat de ]n`eles c[ ar fi interesat[ de avansurile sale. ]ns[ aceste declara`ii nu au avut rolul de a-l exonera. Ba chiar, presa din peninsul[ a relatat cazul prezentându-i pe cei doi tineri români ]n postura de \antaji\ti. Varianta prezentat[ de ziari\tii

italieni sus`ine c[ este foarte posibil ca boto\[nenii s[ ]l fi \antajat pe italian, cerându-i bani pentru a retrage plângerea ]mpotriva lui. Conform informa`iilor prezentate ]n presa italian[, cei trei urmau s[ se ]ntâlneasc[ duminic[, iar italianul trebuia s[ le dea românilor câteva mii de euro. Potrivit acelora\i surse, românii ar fi ridicat miza, cerând mai mul`i bani \i ma\ina italianului. Vasile Chiru, o rud[ mai ]ndep[rtat[ de-a celor doi so`i ]mpu\ca`i ]n Italia, a povestit c[ lucrurile nu stau exact cum au precizat autorit[`ile italiene, \i c[ cei doi doreau

s[ se ]ncheie conflictul. „B[iatul ]mpu\cat este nepot de-al nurorii mele. El \i so`ia lui au fost ]mpu\ca`i ieri ]ntr-o localitate de lâng[ Verona, de patronul unei pizzerii. Patron la care so`ia nepotului lucra. Acel patron, acum circa o s[pt[mân[, a ]ncercat s[ abuzeze de fat[. Ea l-a lovit, a sc[pat, s-a dus la carabinieri, a povestit ce s-a ]ntâmplat. Dup[ câteva zile, bine]n`eles cei doi nu s-au mai dus la poli`ie, nu au mai depus plângeri, dar carabinierii s-au dus \i i-au dat un avertisment, \i le-au spus s[ fac[ tot posibilul s[ aplaneze acest conflict. V[ da`i sea-

ma, era vorba de o infrac`iune grav[, o tentativ[ de viol... Patronul i-a tot sunat \i, pân[ la urm[, copiii au spus hai totu\i s[ discut[m. |i s-au ]ntâlnit ]ntro loca`ie public[, la un bar, au discutat. Ei doi au spus c[ deocamdat[ nu-\i retrag plângerea. Mai las[ a\a s[ se lini\teasc[ treburile, pentru c[ totu\i le era fric[” a declarat Vasile Chiru. De aici lucrurile au degenerat. Ie\i`i afar[ din local, a avut loc oribila fapt[, italianul sco`ând un pistol \i tr[gând de la distan`[ foarte mic[ ]n cei doi so`i. Chiar sub ochii copilului lor de patru ani. Ceea ce este mai grav

este c[ boto\[nenii au fost victimele unei execu`ii. F[r[ nici o remu\care, Giacomo Attolini a tras ]n ei, `ipând c[ nu vrea s[ mearg[ la ]nchisoare „doar” pentru tentativ[ de viol. „Au ie\it din barul respectiv, s-au ]ndreptat c[tre ma\ina lor, \i atunci patronul respectiv de la pizzerie s-a dus la ma\ina lor, a luat pistolul, a venit la ei, \i lea spus exact, ceea ce v[ spun acum: „decât s[ fac pu\c[rie pentru tentativ[ de viol, mai bine fac pu\c[rie pentru omor”. |i atunci a ]mpu\cat-o pe ea ]n cap \i pe el ]n inim[. Norocul lui este c[ a avut ]n buzunarul din dreptul inimii portofelul cu actele \i cardurile, \i glon`ul a rico\at. Ea este ]n moarte cerebral[, el a sc[pat. Nu e posibil a\a ceva, mai ales ca erau ni\te oameni stabili`i ]n Italia, lucrau cu acte ]n regul[. Presa de acolo a f[cut comentarii pe treaba asta \i a spus c[ de fapt c[ ea ]l h[r`uia pe el, c[ l-ar fi \antajat. Mi se pare absurd, c[ dac[ sunt \antajat am legea de partea mea \i te pot prinde ]n flagrant. Televiziunile au f[cut acelea\i comentarii. Dar asta e... Fiecare ]\i ap[r[ cona`ionalii. Eu nu cred c[ ei ar fi putut face a\a ceva. S-au ]ntâlnit ]ntr-un local, ]ntr-un loc public, ori dac[ \antajezi pe cineva nu dore\ti s[ te ]ntâlne\ti undeva ]n ochii lumii”, a mai spus ruda boto\[nenilor ]mpu\ca`i. La numai câteva ore de la incident, Giacomo Attolini a fost arestat pentru atac armat \i tentativ[ de omor. (D.R.)

Inspectoratul |colar, terenul mai multor schimb[ri ]n aceste zile Pavel Rusu, fostul inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) ]\i va desf[\ura ]n continuare activitatea ]n interiorul institu`iei pe care a condus-o pân[ nu demult. Cel mai sigur, acesta va ocupa postul de inspector \colar la personal, post la care va renun`a actualul inspector Gheorghe Onofra\. De\i ini`ial una dintre variantele vehiculate era ca Pavel Rusu s[ revin[ pe postul de inspector \colar de limba român[,

acesta va ocupa postul de inspector \colar la personal, loc de munc[ pe care acesta l-a ocupat ]nainte de numirea sa ]n func`ia de inspector \colar general la I|J. Acum 12 ani, când a renun`at la catedra de limba român[ pe care era titular la Colegiul Economic „Octav Onicescu” din municipiu, Pavel Rusu a ocupat func`ia de inspector de limba român[, ulterior trecând pe postul de inspector de personal. }n aceast[ situa`ie, Gheor-

ghe Onofra\, cel care a ocupat prin concurs postul de inspector de personal, va reveni pe postul de director de la |coala General[ Nr. 10 din municipiu. „Domnul Onofra\ va reveni la func`ia de director de la |coala 10, actualul director Gu\u dându-\i demisia din motive personale. Postul de inspector de personal va fi ocupat de Pavel Rusu”, a declarat Ada Macovei, inspector \colar general al I|J. }n acela\i timp, a

mai fost creat ]n inspectorat ]nc[ un post la personal, post ce va fi ocupat de Daniel Cojocaru, de la Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga”. Actualii inspectori \colari adjunc`i ]\i preg[tesc \i ei viitorul, \tiind c[ zilele ]n func`iile pe care le de`in le sunt num[rate. Daniela Biolan, inspector \colar adjunct, dore\te s[ ocupe postul de director de la |coala General[ Nr. 8, \coal[ de unde a venit la I|J. Adrian L[c[tu\ ar `inti c[tre un post de

conducere la Grupul |colar „Elie Radu”. }n acela\i timp, acesta din urm[ \i-a depus \i CV-ul la Partidul Social Democrat pentru a prinde ]nc[ un mandat de inspector \colar adjunct. Singurul lucru cert la a-

cest moment este c[ Ada Macovei este inspector \colar general al I|J, iar Gheorghe Carmocanu va fi cel care va ocupa postul de inspector \colar adjunct ]n locul Danielei Biolan. (Petronela Rotariu)

Genera`ia ROBOTBOY


Eveniment 6

Mar`i, 31 martie 2009

Rate la b[nci pl[tite din ]mprumuturi la casele de amanet 80% dintre clien`ii caselor de amanet au rate la b[nci pe care nu le pot achita. Printre cei mai noi clien`i ai acestora se num[r[ \i func`ionari ai Fiscului \i ai Prim[riei. Restan`ele la creditele ]n lei s-au dublat ]n februarie, comparativ cu septembrie anul trecut. Relansarea credit[rii este privit[ cu suspiciune la Boto\ani, mai ales prin prisma ultimilor doi ani ]n care num[rul reclama`iilor la adresa b[ncilor a „explodat”. Criza financiar[ ]mpinge din ce ]n ce mai mul`i boto\[neni s[ ia m[suri radicale pentru a sc[pa, pe moment, de problemele financiare. Casele de amanet au devenit o solu`ie de salvare pentru situa`iile de urgen`[. Astfel, tot mai mul`i boto\[neni apeleaz[ la ]mprumuturile la casele de amanet. Corneliu Timofte, pre\edintele

asocia`iei patronale a caselor de amanet din Boto\ani a spus c[ sunt mul`i boto\[neni care ]\i amaneteaz[ aurul din cas[ pentru a face fa`[ ratelor la b[nci. „Nu ]mi vine a crede ce oameni vin acum la noi pentru a se ]mprumuta. Sunt de la Finan`e, de la Prim[rie, oameni pe care ]i cunosc \i \tiu c[ ]nainte nu aveau probleme financiare, dar care acum vin pentru a face rost de bani ]n vederea achit[rii unor rate. Cred c[ ]n momentul de fa`[ 80% dintre clien`ii caselor mele de amanet

Mii de copaci planta`i de liceeni 170 de liceeni au participat, la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, la o campanie de ]mp[durire organizat[ de Direc`ia Silvic[. Astfel, elevi de la Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu” \i de la Liceul „Grigore Antipa” au participat la plantarea a 3.500 de puie`i de stejar, paltin, cire\ \i frasin, pe o suprafa`[ de 0,7 hectare. „Ac`iunea trebuie s[ trezeasc[ ]n rândul cet[`enilor, \i mai ales al tineretului, dragostea fa`[ de p[dure, necesitatea ocrotirii \i ap[r[rii codrului românesc, mobilizându-l s[ participe la activit[`i de ]mp[duriri, ]ntre`ineri ale planta`iilor tinere, culturii ]n pepiniere, cur[`ire \i igienizare a p[durilor \i a spa`iilor verzi. Totodat[, furniz[m material s[ditor tuturor celor interesa`i de ]mp[durirea unor suprafe`e de teren mai pu`in apte pentru

culturi agricole, cu asigurarea asisten`ei tehnice din partea personalului silvic”, a declarat Gabriel Amitrului, directorul Direc`iei Silvice Boto\ani. }n perioada 15 martie 15 aprilie, ]n fiecare an, se desf[\oar[ ac`iunea „Luna plant[rii arborilor”, o manifestare na`ional[ care nu este dedicat[ doar silvicultorilor, ci ]ntregii societ[`i române\ti care trebuie sensibilizat[ ]n favoarea p[durii, pentru sus`inerea ac`iunilor de ocrotire \i conservare a p[durilor. Direc`ia Silvic[ Boto\ani a ]ncheiat, pentru aceast[ manifestare, parteneriate cu cele dou[ unit[`i de ]nv[`[mânt, urmând ca dup[ plantarea puie`ilor, \colile s[ primeasc[ sprijin din partea direc`iei ]n ceea ce prive\te achizi`ia de lemne. (Bogdan Caliniuc)

sunt oameni care au probleme cu rate bancare. Probabil mul`i au terminat \i cu descoperirile de cont \i acum apeleaz[ la aceast[ m[sur[ pentru c[ mai a\teapt[ o recalculare sau se gândesc \i la refinan`[ri, dar pân[ atunci trebuie s[ ]\i achite ratele cumva”, a declarat pre\edintele Asocia`iei patronale a caselor de amanet. Asaltul boto\[nenilor ]ndatora`i la b[nci poate duce, la un moment dat, la blocajul caselor de amanet. Num[rul celor ]mprumuta`ii fiind foarte mare, ]n aceast[ pe-

rioad[, ar putea duce la o criz[ de lichidit[`i la casele de amanet. Cea mai mare parte dintre cei care se ]mprumut[ la casele de amanet prelungesc, ]n prim[ faz[, perioada de rambursare, care este de trei-patru luni, dup[ care abia apoi ]\i r[scump[r[ aurul amanetat. Peste 85% dintre cei care-\i amaneteaz[ bijuteriile reu\esc s[-\i achite ]mprumuturile, ]n multe cazuri fiind vorba despre bijuterii de familie, ]nc[rcate cu valoare sentimental[, ori de verighete sau inele de logodn[, cu o

importan`[ deosebit[ pentru posesorii acestora. Referitor la a\tept[rile de relansare a credit[rii, Corneliu Timofte a spus c[ exist[ riscul ca aceast[ relaxare a credit[rii s[ nu mai aib[ loc. „Se poate s[ fie prea târziu pentru c[ mul`i se tem s[ mai lucreze cu b[ncile, ca urmare a ceea ce s-a ]ntâmplat ]n ultimii ani”, a spus Timofte, f[când referire la cazurile ]n care mul`i clien`i ai b[ncilor s-au trezit cu o cre\tere de pân[ la 50% a ratelor ca urmare a diferen`ei de curs valutar \i ca

urmare a cre\terii dobânzilor. Vasile Chiru, liderul sindicatului BNS, a spus c[ relansarea credit[rii este praf aruncat de autorit[`i ]n ochii popula`iei. „Eu nu cred c[ se va ]ntâmpla asta nici cu acest ]mprumut de la FMI care ar avea menirea de a relansa creditarea. Nu cred deoarece este cam greu s[ relansezi creditarea când nu ai pe cine credita, când nu ai economie. Cine vrea s[ ia credit când nu are loc de munc[, când se gânde\te la cum va supravie`ui zilei de mâine? Nu garanteaz[ nimeni c[, ]n ciuda acestui ]mprumut de la FMI, nu vom fi executa`i silit de banc[, chiar ]n cazul unei afaceri pornite acum cu ajutorul creditelor”, a declarat Chiru. Volumul restan`elor clien`ilor bancari din Boto\ani aproape c[ s-a dublat ]n februarie 2009 fa`[ de septembrie 2008, cel pu`in la creditele ]n lei. Astfel, dac[ ]n septembrie 2008 volumul total al creditelor ]n lei era de 1,07 miliarde lei iar volumul restan`elor era de 12,6 milioane de lei, ]n luna februarie a anului ]n curs volumul restan`elor a ajuns la 21 milioane de lei. Cre\tere sa ]nregistrat \i la ]mprumuturile ]n valut[. }n septembrie 2008 restan`ele la acest tip de credite se ridicau la echivalentul a 3,8 milioane de lei, ]n timp ce la finele lui februarie 2009 BNR a raportat o cre\tere a restan`elor de pân[ la 4,9 milioane de lei. (Bogdan Caliniuc)

Manifest[ri preg[tite de jandarmii boto\[neni Anual, ]n s[pt[mâna premerg[toare desf[\ur[rii manifest[rilor prilejuite de „Ziua Jandarmeriei Române”, la 3 Aprilie, ]n cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean Boto\ani se organizeaz[ „Ziua Veteranilor Unit[`ii”, ocazie cu care se invit[ veterani jandarmi, evocânduse momente din activitatea acestora, tradi`ie de la care jandarmii nu se vor abate nici ]n acest an. De asemenea, \i ]n acest an, Inspectoratul de Jandarmi Jude`ean Boto\ani organizeaz[ o serie de manifest[ri ]n perioada 30.martie - 05 aprilie 2009, ]n cinstea zilei de 3 Aprilie - Ziua Jandarmeriei Române. Este vorba de: Cupa Jandarmeriei la tir, Cupa Presei la tir, Cupa Jandarmeriei la minifotbal, Ceremonial militar \i Simpozionul "Jandarmeria român[ arc peste timp". Vor fi organizate, tot ]n cadrul acestor manifest[ri, o expozi`ie de carte \i ac\iunea “Crosul Jandarmeriei 2009 - edi`ia a II a”. Actul de na\tere al Jandarmeriei ca institu`ie modern[ este

"Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor ]n corp de jandarmi”, din 3 aprilie 1850, lege semnat[ de domnitorul Moldovei Grigore Alexandru Ghica. Aceast[ lege define\te principiile de organizare \i func`ionare a jandarmeriei. }nc[ de la elaborarea legii, ]n ora\ul Boto\ani a luat fiin`[ un divizion de jandarmi din cele dou[ existente ]n Moldova, comandat de

colonelul Pavlov. }n 1990, ]n jude`ul Boto\ani s-a ]nfiin`at Deta\amentul de Jandarmi Boto\ani, iar prin ordinul M.I. nr. 05273 / 01.07.1994 ia fiin`[ Batalionul de Jandarmi Boto\ani. La 1 septembrie 1998, Batalionul de Jandarmi Boto\ani se transform[ ]n Comandamentul de Jandarmi Jude`ean Boto\ani, iar ]n 2005 devine Inspectoratul de Jandarmi Jude`ean Boto\ani.

]n 1997, pe 26 iulie, prin Decret Preziden`ial, Inspectoratului de Jandarmi Jude`ean Boto\ani i-a fost ]ncredin`at Drapelul de lupt[ al unit[`ii, simbolul onoarei, vitejiei \i gloriei militare. Din 15 iunie 2005, Inspectoratul de Jandarmi Jude`ean Boto\ani poart[ denumirea „General de brigad[ Tudor Luchian”. Generalul Luchian Gheorghe Teoader s-a n[scut la data de 14 ian. 1917 ]n com. Tudora, jud. Boto\ani. A absolvit \coala de ofi`eri jandarmi ]n anul 1940. A fost licen`iat ]n drept \i a participat la r[zboi cu gradul de sublocotenent. A comandat plutonul 21 poli`ie din cadrul corpului de cavalerie ]n perioada 22 iunie 1941 - 10 mai 1943. A fost ]naintat ]n 1995 la gradul de colonel, iar ]n anul 1998, cu prilejul ]mplinirii a 53 de ani de la terminarea celui de-al II-lea r[zboi mondial, la care a participat, a fost ]naintat la gradul de general de brigad[. S-a stins din via`[ la vârsta de 87 de ani, ]n anul 2004. (D[nu` Rotariu)


Sport Mar`i, 31 martie 2009

România nu mai sperie pe nimeni,

|tiri pe scurt

Austriecii ne amenin`[ \i ei cu b[taia Toat[ lumea ]\i propune s[ ia câte trei puncte cu noi. Mai nou, \i austriecii ne-au pus gând r[u, ]ncuraja`i \i de sl[biciunile ar[tate de echipa na`ional[ a României ]n meciul de sâmb[t[ cu Serbia, ]ncheiat cu scorul de 3-2 pentru plavi. Austriecii declar[ c[ mai sper[, ]nc[, la locul al doilea ]n grup[ \i c[ „tricolorii nu sunt o echip[ de speriat“. Partida de la Klaugenfurt de m^ine va opune dou[ echipe care, chiar dac[ stau poate la fel de prost ]n clasamentul grupei, intr[ cu totul altfel ]n meci. Elevii lui Victor Pi`urc[ au la dispozi`ie doar patru zile s[ gestioneze efectele mentale ale unui rezultat extrem de greu de digerat \i s[ se concentreze cu Austria, ]n timp ce adversarii sunt odihni`i \i au avut mult timp s[ ]\i fac[ curaj ]n timpul ]n care au stat pe margine. Ultimele dou[ rezultate ale austriecilor au fost dezastruoase. 1-1 la Torshavn cu reprezentativa Insulelor Feroe \i 1-3 acas[ cu Serbia.

Cu toate acestea, juc[torii din `ara alpin[ au fost foarte ]ncuraja`i de jocul României \i ]\i propun victoria m^ine. „Este un meci important pentru noi \i vrem s[ v[ batem. Ave`i o echip[ bun[, cu juc[tori valoro\i, dar nu sunte`i de speriat“, este p[rerea adversarilor despre România, declara`ia venind de la Rubin Rafael Okotie, fotbalist la Austria Viena. „Ne a\teapt[ un joc foarte greu, pentru c[ echipa voastr[ are orgoliul r[nit dup[ ]nfrângerea de sâmb[t[ seara. Nu ne speriem ]ns[ \i vom juca la victorie“, d[ \i Umit Korkmaz, juc[tor de origine turc[, semnalul de atac. Mutu \i compania nu scap[ nici ]n meciul de m^ine de sârbi. Cosmopolita echip[ na`ional[ austriac[ are ]n componen`[ \i un juc[tor de origine sârb[, Marko Arnautovici, acesta fiind la fel de optimist precum coechipierii s[i: „M-am bucurat pentru victoria Serbiei. N-a`i jucat deloc bine ]n prima repriz[, iar acest lucru va costat. V[ respect[m, dar

Mourinho nu ar refuza pe Manchester United Jose Mourinho (foto), antrenorul lui Internazionale Milano, a afirmat c[ nu ar putea s[ refuze o ofert[ de la Manchester United, dup[ eventuala retragere a lui Alex Ferguson din antrenorat. Presa englez[ a scris c[ Ferguson se gânde\te la retragere la finalul sezonului viitor, ]n cazul ]n care câ\tig[ titlul de campion al[turi de Manchester United. }ntrebat dac[ este tentat de func`ia de antrenor la forma`ia englez[, dup[ retragerea lui Ferguson, Mourinho a r[spuns: „Cine poate spune nu? Nimeni. Manchester United face parte dintrun mic grup de cluburi pe care nu po`i s[ le refuzi“. Portughezul a ad[ugat c[ nu crede c[ Ferguson se va retrage din activitate atât timp cât este „s[n[tos \i fericit“. „Nu cred c[ ar avea motive s[ se retrag[ \i ]mi doresc s[ continue. Eu sunt prieten cu el, ambii \tim cu este s[ pierzi \i s[ câ\tigi. Ne-am ]ntâlnit ]n 14 meciuri \i, indiferent de rezultat, a r[mas acela\i respect ]ntre noi“, a mai spus Mourinho, care a ad[ugat c[ unul dintre visele sale este

suntem o echip[ tân[r[ cu foame de rezultate \i vom face tot posibilul s[ v[ ]nvingem. |tim c[ ne va fi foarte greu, dar dac[ ve`i juca la fel ca sâmb[t[ avem \anse mari s[ v[ batem“, a decla-

rat acesta. Declara`iile juc[torilor austrieci sunt sus`inute \i de semnalele date de selec`ionerul Constantini. Acesta ]i preg[te\te pentru atac, insistând la antrenamente pe faza ofensiv[ \i fe-

lul ]n care se pot g[si spa`ii ]n ap[rarea românilor. Constantini consider[ c[ e o pâine de mâncat pe margini, unde se pare c[ va insista, pentru a trimite apoi centr[ri ]n centrul careului lui Lobon`. 

Safina \i Ivanovici, eliminate ru\inos de la turneul de la Miami Zi cu ghinion pentru Dinara Safina \i Ana Ivanovici. Amândou[ juc[toarele au p[r[sit devreme, ]nc[ din al treilea tur, competi`ie de la Miami, dup[ ce au fost ]nvinse duminic[ de dou[ adversare mult mai slab cotate. ]n schimb, Djokovici, Federer, Roddick \i Tsonga au sp[lat ru\inea favori`ilor, reu\ind to`i s[ se califice mai departe ]n competi`ia b[ie`ilor. Amândoi fra`ii Safin au ie\it duminic[ din competi`ie de la Miami. Dinara, cap de serie num[rul 2, a pierdut cu australianca Samantha Stosur, scor 6-1, 6-4, ]n timp ce fratele ei, fostul num[r 1 mondial Marat Safin, a reu\it s[ piard[ dup[ ce avea dou[ breakuri avantaj \i dou[ mingi de meci ]n setul decisiv. Partida lui Safin cu Gael Monfils s-a terminat 5-7, 7-5, 76 (7-3) pentru francez. Nici sârboaica Ana Ivanovici, a \aptea favorit[, nu a ob`inut calificarea, fiind ]nvins[ de unguroaica Agnes Szavay cu 6-4, 4-6, 6-1. S-au mai calificat ]n turul patru Elena Dementieva, Venus Williams, Li Na (din China) \i Rik de Voest \i Bobby Reynolds la masculin. 

Rossi, nemul`umit de modific[rile din MotoGP s[ antreneze o echip[ na`ional[. Tehnicianul s-a referit \i la regula 6+5, sus`inut[ de FIFA, care limiteaz[ num[rul juc[torilor str[ini care pot evolua ]ntro echip[. „Cred c[ este ceva corect. Nu sunt interesat de num[rul exact, 3+3, 4+4 sau 5+5, nu asta conteaz[. Filosofia echipelor trebuie s[ fie legat[ de dezvoltarea unei echipe de tineret. Fotbalul este ceva global, nu trebuie s[ ne preocupe prea mult na`ionalit[`ile“, a ad[ugat Mourinho. 

7

Valentino Rossi strâmb[ din nas la modific[rile aduse competi`iei de c[tre oficialii Moto GP. Din sezonul 2009 vor fi scoase din program antrenamentele de vineri diminea`[, urmând ca ]n 2010 acestea s[ dis-

par[ definitiv, iar ziua de vineri s[ fie dedicat[ promov[rii acestui sport. „Il Dottore” a explicat c[ aceast[ modalitate de a face economie nu este pe placul pilo`ilor, dezavantajându-i clar pe noii veni`i. „Din punctul nostru

de vedere, e preferabil s[ avem mai pu`ine curse, dar mai mult timp pentru a ne preg[ti ]nainte. Dar se pare c[ pentru televiziuni cel mai important este s[ aib[ cât mai multe curse. Poate c[ de acum, vinerea vom semna autografe, ceea ce este important pentru fanii care vin s[ ne vad[, dar nu este o idee bun[ c[ vom avea doar dou[ ore de probe sâmb[ta. Ne va fi aproape imposibil s[ avem cele mai bune set[ri pentru curs[. ]n plus, pista va fi foarte pu`in rulat[ \i acest lucru poate fi periculos“, a declarat Rossi, care se afl[ la Jerez pentru ultimele teste oficiale dinaintea ]nceperii noului sezon.

Bratu a revenit pe gazon dup[ 6 luni Atacantul dinamovist Florin Bratu a efectuat luni primele alerg[ri, dup[ ce ]n luna octombrie a anului trecut a suferit o entors[ la genunchi, care i-a afectat ligamentele ]ncruci\ate, informeaz[ site-ul oficial al liderului Ligii I. Bratu a revenit ieri pe gazonul din |tefan cel Mare dup[ o pauz[ de aproximativ 6 luni \i a efectuat timp de 45 de minute doar alerg[ri u\oare, combinate cu exerci`ii de strecthing. Dup[ finalul \edin`ei de preg[tire, Bratu (29 de ani) s-a a\ezat pe gazon \i a urm[rit antrenamentul colegilor s[i, care efectuau un joc \coal[. Florin Bratu s-a accidentat la partida din deplasare cu CFR Cluj (01), din octombrie 2008, unde a suferit o entors[ la genunchi, cu afectarea ligamentelor ]ncruci\ate. Ulterior, el a fost operat ]n Belgia, la clinica doctorului Martens \i a efectuat ]n ultimul timp \edin`e de recuperare la sala de for`[. 

Real Madrid are un nou pre\edinte Vicente Boluda (foto) a fost confirmat, duminic[, ]n func`ia de pre\edinte al clubului Real Madrid de membrii delega`i ai grup[rii, reuni`i la Adunarea General[, care astfel a deschis calea unei reveniri a fostului \ef din era „galactic[“, Florentin Perez. }n total, 943 „socios compromisarios“ (membri delega`i) au votat pentru men`inerea ]n post a lui Vicente Boluda, care anun`ase c[ nu va candida la alegerile pe care vrea s[ le organizeze ]n iunie, ]n timp ce 248 au votat ]mpotriv[, iar 26 s-au ab`inut. La ]ncheierea Adun[rii Generale, Boluda a afirmat c[ sper[ ca la 7 iunie s[ fie organizate alegerile pentru noul pre\edinte. Conform sondajelor, Florentino Perez este marele favorit la aceste alegeri. 


Social-politic 8

Mar`i, 31 martie 2009

}ntâlnire a parlamentarilor cu reprezentan`ii prim[riilor din jude` Reprezentan`ii prim[riilor din jude` s-au ]ntâlnit spre sfâr\itul s[pt[mânii trecute cu o parte din parlamentarii de Boto\ani pentru a discuta o serie de probleme de natur[ legislativ[. La aceasta ]ntâlnire, sus`inut[ ]n sala de \edin`e a Institu`iei Prefectului Boto\ani, au participat Cristian Roman, primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu, \i Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Singurii parlamentari prezen`i la aceast[ discu`ie au fost deputa`ii Neculai Rebenciuc \i Florin ~urcanu. De asemenea, deputatul PDL C[t[lin Buh[ianu, fiind plecat ]n str[in[tate, a fost reprezentat de c[tre \eful cabinetului s[u. ]n cadrul ]ntâlnirii, reprezentan`ii Asocia`iei Comunelor din Boto\ani le-au cerut parlamentarilor s[ semneze „Pactul na`ional pentru autonomie local[”, document de referin`[ pentru ac`iunile referitoare la descentralizare \i la cre\terea capacit[`ii administrative a autorit[`ilor locale. Pre\edintele Asocia`iei Comunelor din Boto\ani, Vasile Capot[, le-a cerut parlamentarilor, indiferent de coloratura politic[, s[ se angajeze s[ respecte \i s[

contribuie pentru punerea ]n aplicare a Agendei comunelor din România. Tot ]n cadrul ]ntâlnirii de s[pt[mâna trecut[, primarii au cerut organizarea de ]ntâlniri semestriale cu parlamentarii pentru analiza modului de ducere la ]ndeplinire a problematicii cuprinse ]n pactul semnat. „Recunoa\te`i c[ primarii \i viceprimarii sunt partenerii cei mai apro-

pia`i de cet[`eni pentru punerea ]n aplicare a m[surilor cu succes ce transced oric[rei guvern[ri - e necesar[ dezvoltarea durabil[ a comunit[`ilor locale \i aceasta nu se poate realiza ]n absen`a programelor ]n infrastruct[. Totodat[, e nevoie de cre\terea capacit[`ii administrative a autorit[`ilor publice locale \i asta nu se poate face f[r[ o renumerare

~urcanu, certat de Crin Antonescu Deputatul Partidului Na`ional Liberal (PNL) Florin ~urcanu a fost apostrofat ieri de Crin Antonescu, pre\edintele PNL. }n \edin`a de ieri a Consiliului Na`ional Executiv, pre\edintele PNL, Crin Antonescu, a adus critici comportamentului deputatului boto\[nean, considerând c[ ac`iunea acestuia nu a fost mandatat[ de nimeni din Biroul Politic Central. }n acela\i timp, Crin Antonescu a men`ionat c[ inten`ia de a-l demite pe pre\edintele filialei PNL Boto\ani, senatorul Liviu Câmpanu, a fost nestatutar[. }n consecin`[, puciul nu a avut \anse de izbând[. Cel pu`in deocamdat[, senatorul Liviu Câmpanu continu[ s[ fie pre\edintele filialei

PNL Boto\ani, ales la Conferin`a Jude`ean[ PNL din 2007. Reamintim c[ vineri, Florin ~urcanu sa ]ntâlnit cu o partea a membrilor PNL ]n care sa decis ]nlocuirea din func`ie a lui Liviu Câmpanu. Deputatul PNL, care este acum \i membru al Biroului Politic Central (BPC), a organizat ]ntâlnirea de vineri cu scopul de schimbare a actualului pre\edinte dar \i cu scopul schimb[rii structurii Biroului Politic Jude`ean (BPJ). „Eu mi-am f[cut treaba a\a cum am considerat de cuviin`[. Nu am urm[rit func`ia de pre\edinte al PNL. Am fost membru al partidului timp de opt ani dup[ care am devenit pre\edinte”, a declarat Câmpanu. (P. R.)

Drepturi ale persoanelor cu handicap, r[mase doar pe hârtie Persoanele cu handicap din jude` nu pot intra ]n unele institu`ii publice \i magazine. De\i exist[ o lege care prevede, ]nc[ din anul 2006, obligativitatea ca toate cl[dirile publice s[ aib[ rampe speciale pentru accesul persoanelor cu handicap, \i la aceast[ dat[ sunt foarte multe magazine, dar \i unele institu`ii care ignor[ aceste obliga`ii \i nu iau ]n seam[ nevoile persoanelor cu handicap. Lucrurile stau la fel \i ]n cazul mijloacelor de transport ]n comun. Iar persoanele cu handicap care locuiesc ]n mediul rural \i trebuie s[ se deplaseze ]n alt[ localitate nu au, practic, nicio \ans[ s[ se

descurce dac[ pleac[ singure de acas[. Nici la blocurile de locuin`e nu au fost modificate cu nimic modalit[`ile de acces. Singurele care \i-au respectat obliga`iile legale \i morale fa`[ de aceast[ categorie social[ sunt institu`iile publice, ]ns[ mai sunt \i aici unele excep`ii. „ Multe institu`ii \i-au f[cut rampe de acces numai ca s[ fie f[cute, dar nu au respectat \i parametrii dup[ care acestea trebuie construite. Ne dorim s[ achizi`ion[m un microbuz accesibilizat de la dealerii auto. }n acela\i timp, avem ]n vedere montarea unui sistem hidraulic pe un microbuz existent \i ]nfiin`area unui serviciu

de transport pe sistem call center care s[ r[spund[ necesit[`ilor persoanelor cu handicap”, a declarat Doina Dre`canu, pre\edinta filialei boto\[nene a Autorit[`ii Na`ionale pentru Persoanele cu Handicap. }n prezent, doar pu`ine magazine au rampe pentru accesul persoanelor cu handicap \i unele institu`ii publice. Potrivit legii, cl[dirile de utilitate public[, cl[dirile de locuit, construite din fonduri publice, mijloacele de transport ]n comun, sta`iile acestora \i vagoanele de transport feroviar pentru c[l[tori trebuie s[ fie dotate cu c[i de acces pentru persoanele cu handicap. (P. Rotariu)

motivant[ a ]ntregului personal. Este necesar[ promovarea unui dialog continuu \i intens ]ntre noi, ca exponen`i ai comunit[`ilor locale, lucru ce poate conduce la crearea unui canal pentru formare \i mobilizare reciproc[”, s-a adresat Capot[ parlamentarilor. }n leg[tur[ cu modificarea legii administra`iei publice locale, printre cerin`ele reprezentan-

`ilor primarilor se mai num[r[: revenirea din 2012 la num[rul de consilieri locali redus, stabilit prin legea 286, alegerea consilierilor locali s[ se fac[ prin vot uninominal, a\a cum parlamentarii sunt ale\i prin vot uninominal, \edin`ele Consiliului Local s[ fie conduse de primar, deoarece aceast[ procedur[ asigur[ coeren`[ iar viceprimarul s[ fie ales de Consiliul Local, atributul desemn[rii apar`inând ]n exclusivitate primarului. „Aceast[ procedur[ permite formarea unei echipe, reducând posibilitatea ca viceprimar s[ fie chiar contracandidatul primarului \i de aici o perpetu[ urm[rire \i ne]ncredere cu consecin`e reale ]n desf[\urea activit[`ii”, a mai ad[ugat Capot[. Unii din parlamentarii ce au fost prezen`i la discu`ie, au declarat c[ atât viceprimarii cât \i vicepre\edin`ii de Consiliul Jude`ean ar putea fi ale\i prin vot uninominal, luându-se ]n considerare \i acest aspect. Prin acest pact, parlamentarii se angajeaz[ ca ]n toate ac`iunile lor viitoare ce privesc colectivit[`ile locale \i implicit administra`ia public[ local[, s[ se urm[reasc[ atingera unor obiective, prin-

tre care: modernizarea statului prin descentralizare, ceea ce nu determin[ ]nfiin`area de noi institu`ii publice, ci doar aducerea structurilor statului c[tre colectivitatea local[, c[tre cet[`ean, care s[ r[spund[ nevoilor acestuia; consolidarea autonomiei locale ]n România, ]n sensul ]nt[ririi capacit[`ii administrative a autorit[`ilor administra`iei publice locale, pe de o parte, precum \i a capacit[`ii financiare a unit[`ilor administrativ-teritoriale, pe de alt[ parte. Ini`iatorii Pactului vor desemna o comisie care s[ monitorizeze aplicarea acestuia \i s[ prezinte anual ]n Parlament un raport privind gradul de realizare a celor \apte obiective sus-men`ionate, precum \i m[surile care se impun pentru ]ndeplinirea integral[ a acestora. Raportul va fi supus dezbaterii publice. Acest pact cuprinde reperele elabor[rii pân[ la 30 iunie 2009 a tuturor proiectelor de acte normative vizate de ]ndeplinirea integral[ a celor \apte obiective, cu transpunerea lor ]n reglement[ri cel mai târziu cu 1 ianuarie 2010. (Carmen Stanciu)

La Spitalul Jude`ean,

Taxa pe papuci va fi diminuat[ Conducerea Spitalului Jude`ean „Mavromati” inten`ioneaz[ s[ revizuiasc[ taxa pe boto\ei, asta dup[ ce au ]nceput s[ curg[ nemul`umirile din partea vizitatorilor, vizavi de cuantumul acesteia. Ioan Lozneanu, directorul economic al Spitalului Jude`ean, a declarat c[ urmeaz[ ca acest aspect s[ fie discutat la nivelul conducerii \i s[ r[mân[ doar o tax[ unic[, fiind posibil[ chiar desfiin`area taxei de 5 lei pentru vizitatorii care intr[ ]n spital ]n afara orelor de vizit[. Mai mult, reprezentan`ii unit[`ii spitalice\ti spun c[ persoanele f[r[ venituri si cele care au venituri mici s[ fie scutite de la aceast[ plat[. „Sunt persoane care vin \i de mai multe ori la un bolnav sau altele care vin \i nu au venituri. Vom lua ]n discu`ie revizuirea acestor taxe \i vom merge, probabil, pe tax[ unic[”, a ad[ugat directorul economic al Spitalului Jude`ean.

Acesta sus`ine c[, oficial, au fost exprimate ]n jur de zece nemul`umiri vizavi de instituirea acestei taxe, ]ns[, ]n realitate, majoritatea vizitatorilor au criticat m[sura instituit[ de conducerea spitalului. „Am o pensie de 200 lei, de agricultor, \i am venit la so`ul meu care este internat. Mi s-a spus s[ pl[tesc 5 lei. Nici la spitalele din Ia\i nu se iau bani ca s[ intri. }n câte p[r`i mai pot s[ ]mpart eu aceast[ pensie? }\i bat joc de noi”, au fost cuvintele unei femei venit[ din

mediul rural, care ]ncerca ieri s[ intre ]n una din sec`iile spitalului, pentru a-\i vizita o rud[. Taxa pe papucii de unic[ folosin`[, aplicat[ de conducerea Spitalului Jude`ean „Mavromati” la ]nceputul s[pt[mânii trecute, a adus unit[`ii venituri care nu sunt deloc neglijabile. Pân[ la aceast[ dat[ s-au strâns 60 milioane de lei vechi. Conducerea unit[`ii \i-a propus ca ]n trei luni s[ ob`in[ venituri de 20 mii de euro pentru a achizi`iona un ecograf. (L.L)


Social Mar`i, 31 martie 2009

Banca Mondial[ vrea s[ ne pension[m dup[ 70 de ani Banca Mondial[ recomand[ Guvernului s[ ridice vârsta minim[ de pensionare peste pragul de 70 de ani pân[ ]n 2050 \i s[ men`in[ contribu`iile la niveluri care corespund vârstei actuale de pensionare pentru a reface echilibrul fiscal ]n sistemul de pensii, care va ]nregistra deficite uria\e, informeaz[ Mediafax. Potrivit estim[rilor institu`iei financiare interna`ionale, deficitul din sistemul de pensii ]n România va dep[\i 5% din Produsul Intern Brut (PIB) pân[ ]n 2020, va urma un trend ascendent ]n urm[toarele trei decenii dup[ care se va reduce, pân[ ]n 2050, la 6,2% din PIB, reiese dintr-un studiu al BM. Deficitele vor fi generate de ritmul de ]mb[trânire al popula`iei, precum \i de pensiile „generoase“ stipulate ]n sistemul actual ]n special ]n urma major[ri-

FMI nu ne modific[ TVA-ul \i cota unic[ Nu se va modifica TVAul, cota unic[ de impozitare sau alte impozite ]n urma acordului României cu FMI, a declarat vicepre\edintele PD-L Gheorghe Flutur. La nivel de stat, se au ]n vedere reducerea de cheltuieli cu deplas[rile, cu dotarea cu ma\ini \i alte asemenea. Se mai are ]n vedere un grad mai mic de ocupare a posturilor vacante rezultate ]n urma pension[rilor. „A\tept[m scrisoarea de la FMI ]n urm[toarele zile \i ar trebui s[ fim preg[ti`i a\a cum ne-am angajat“, a declarat Flutur. România a trimis la Washington o scrisoare prin care solicita Fondului Monetar Interna`ional un ]mprumut de 12.9 miliarde de euro. Restul pân[ la 20 de miliarde vor veni de la Uniunea European[. O delega`ie a Fondului s-a aflat la noi ]n `ar[ pentru a examina starea economic[ a României \i pentru s stabili condi`iile prin care am putea avea acces la un asemenea ]mprumut. 

lor recente ale pensiilor - \i de costurile tranzi`iei unei p[r`i din contribu`iile de la Pilonul I (pensii asigurate prin sistemul public administrat de stat, finan`ate din

bugetul de asigur[ri sociale) c[tre Pilonul II (pensii asigurate prin contribu`ii obligatorii la fonduri de pensii administrate privat). }mb[trânirea popula`iei va re-

duce num[rul contributorilor ]n rela`ie cu num[rul beneficiarilor, astfel ]ncât, pân[ ]n 2050, num[rul de beneficiari va fi foarte apropiat de num[rul de contribuitori. Exper`ii BM au calculat c[, pân[ ]n 2050, raportul dintre popula`ia cu o vârst[ de peste 65 de ani \i popula`ia cu vârste cuprinse ]ntre 20-64 de ani va cre\te la 56,6%, fa`[ de 23,6% ]n 2005. }mb[trânirea popula`iei va reduce num[rul contributorilor ]n rela`ie cu num[rul beneficiarilor, astfel ]ncât pân[ ]n 2050 num[rul de beneficiari se va fi apropiat mult de num[rul de contributori. Vârsta minim[ de pensionare mai redus[ pentru femei, coroborat[ cu durata mai lung[ de via`[ a acestora, majoreaz[ semnificativ costul beneficiilor ]ncasate ]n rela`ie cu contribu`iile. 

Boc a aprobat ]nghe`area salariilor Premierul Boc a afirmat c[ este de acord ca nivelul cheltuielilor bugetare s[ fie restrâns atât prin reducerea sporurilor \i ]nghe`area salariilor mari, cât \i prin diminuarea num[rului de func`ionari \i a cheltuielilor de personal, ]n principal la nivelul agen`iilor guvernamentale, anun`[ Mediafax. Primul ministru a declarat c[ poate fi realizat „un mixaj“ ]ntre unele reduceri de personal la nivelul agen`iilor guvernamentale, prin restructurare, comasare sau desfiin`are, combinat cu reduceri ale cheltuielilor de personal. „Eu a\ spune c[ ambele m[suri sunt probabile, un mixaj ]ntre unele reduceri de personal, de exemplu, la nivelul ministe-

relor, agen`iilor guvernamentale, combinat cu economie la cheltuielile de personal“, a spus, duminic[, premierul Emil Boc. Premierul spune c[ sporurile salariale nu vor mai fi acordate persoanelor cu venituri ridicate ]n aceea\i propor`ie ca pân[ acum. Acestea vor fi stabilite limite calculate la salariul de baz[, de pân[ la maxim 30%, pentru fiecare minister sau agen`ie. Boc aminte\te c[ legea de salarizare unitar[ ]n sistemul bugetar va fi adoptat[ ]n acest an \i c[ Executivul va permite cumulul pensiei cu salariul de la stat doar ]n cazul persoanelor ale c[ror venituri nu dep[\esc echivalentul salariului mediu pe economie. 

Profesorii nu vor ca prim[riile s[ stabileasc[ directorii de \coal[ Profesorii nu sunt de acord cu propunerea ca directorii de \coli s[ fie numi`i de primari \i amenin`[ cu blocarea anului \colari dac[ nu le se aplic[ majorarea promis[ de salariu. Sindicali\tii sus`in c[ nu au fost consulta`i de minister ]n aceast[ privin`[ \i legea privind ]nv[`[mântul preuniversitar a fost trimis[ ]n parlamentul f[r[ acordul lor. Astfel, pachetul elaborat de Ministerul Educa`iei ar urma s[ instituie o descentralizare mai mare \i s[ reduc[ slaba preg[tire a elevilor \i abandonul \colar masiv, scrie România Liber[. Mai mult, ]n proiect se prevede recrutarea profesorilor de c[tre fiecare \coal[, prin concurs. }n acela\i timp ]ns[ sindicali\tii din Educa`ie preg[tesc o grev[ general[

dac[ nu se aplic[ majorarea salarial[ \i sus`in c[ nu au fost consulta`i cu modific[rile ce se doresc a fi impuse. Ei amintesc \i de posibila numire a directorilor de \coal[ de c[tre primari, ce ar duce la politizarea Educa`iei. „Se merge pe o idee de descentralizare complet gre\it[. Este clar c[ primarii vor s[ dispun[ ]n totalitate de patrimoniul ]nv[`[-

mântului \i s[ fac[ ce doresc cu el \i, culmea, ministrul Andronescu le face tot felul de promisiuni primarilor. Numirea directorilor de c[tre primari ]nseamn[ o politizare f[r[ precedent a ]nv[`[mântului. Directorul trebuie s[ fie cadru didactic numit prin concurs“, declar[ liderul sindical Marius Nistor. 

9

Agen`iile imobiliare cresc comisioanele Num[rul redus de tranzac`ii imobiliare ]ncheiate ]n ultimele luni ar putea duce la cre\terea comisioanelor practicate de agen`ii imobiliari, sus`ine secretarul general al Asocia`iei Române a Agen`iilor Imobiliare (ARAI), Carmen Mih[i`[. „Comisioanele nu au niciun motiv s[ scad[. În condi`iile ]n care o proprietate se vinde tot mai greu este normal ca nivelul comisioanelor s[ creasc[. Agentul se chinuie mai mult s[ vând[ proprietatea respectiv[“, a spus Mih[i`[. }n prezent comisioanele agen`iilor imobiliare ajung pân[ la 3%, aplicabil atât cump[r[torului, cât \i vânz[torului. Totodat[, potrivit datelor ARAI, circa 10% dintre membrii Asocia`iei au dat faliment ]n ultimele \ase luni, din cauza dificult[`ilor de pe pia`[, iar o parte din cei care ]nc[ ]\i continu[

activitatea \i-au completat portofoliul cu alte tipuri de servicii, precum amenaj[ri interioare \i cur[`enie. Potrivit pre\edintelui ARAI, Ruxandra Cleciu, pia`a reziden`ial[ este blocat[, ]n continuare, din cauza ]nghe`[rii credit[rii. „Problema este lipsa finan`[rii. B[ncile spun c[ dau credite, ]n realitate ]ns[, nu se dau credite ipotecare. De asemenea, evalu[rile propriet[`ilor de c[tre b[nci se fac la jum[tatea valorii din perioada de vârf de anul trecut pentru apartamentele vechi, iar la cele noi evalu[rile sunt cu 15% fa`[ de pre`ul de list[“, a spus Cleciu. }n ceea ce prive\te evolu`ia pre`urilor, Cleciu a ar[tat c[ pe segmentul locuin`elor vechi vor continua s[ scad[, dar nu la nivelurile vehiculate pe pia`[ de 8.000 de dolari pentru un apartament. 

Concediu de maternitate de o lun[ pentru ambii p[rin`i

Secretarul de stat din Ministerul Muncii Mariana Nedelcu a declarat, ieri, la ]ntâlnirea organizat[ de Autoritatea Na`ional[ pentru Protec`ia Drepturilor Copilului (ANPDC), c[ ambii p[rin`i ar putea ca dup[ na\terea copilului s[ stea o lun[ de zile acas[, ]n concediu. Mariana Nedelcu a spus c[ ]n Uniunea European[ se lucreaz[ la o lege european[ prin care s[ se poat[ acorda concediu maternal \i pentru tat[. Ea a explicat c[ acest concediu maternal nu este echivalentul concediului pe care-l pot lua ]n prezent ta`ii ]n vederea cre\terii copilului, ci se refer[ la faptul c[ atât mama, cât \i tat[l vor putea sta ]n concediu o lun[ de zile. Ordonan`a de urgen`[ a Guvernului 148/2005 privind sus`inerea familiei ]n vederea cre\terii copilului, cu modifi-

c[rile \i complet[rile ulterioare, reglementeaz[ faptul c[ persoanele care, ]n ultimul an anterior datei na\terii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului Fiscal, beneficiaz[ de concediu pentru cre\terea copilului ]n vârst[ de pân[ la doi ani sau, ]n cazul copilului cu handicap, de pân[ la trei ani, precum \i de o indemniza`ie lunar[. Potrivit prevederilor articolului 6 alineatul 1 din OUG 148, concediul \i indemniza`ia lunar[, precum \i stimulentul lunar se cuvin pentru fiecare dintre primele trei na\teri sau, dup[ caz, pentru primii trei copii adopta`i, lua`i ]n plasament sau ]n plasament ]n regim de urgen`[ ori ]ncredin`a`i ]n vederea adop`iei. 


Publicitate 10

Mar`i, 31 martie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând apartament 2 camere, et.2, zona Sucevei. Telefon: 0337.106.944; 0728.676.327; 0743.108.770. (1067-1) * Vând apartament 2 camere, decomandat, 54 mp, str. Vârnav nr.36, et.3. Pre` 37000 E. Telefon: 0744.708.669; 0723.570.150.(1083-5)

Aleea Noua nr.1, parter(vis-a-vis de spatele stadionului) solicita spre vanzare garsoniere,apartamente 2,3,4 camere in toate zonele orasului, inclusiv terenuri-locuri de casa.Ofer pretul zonei. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vand apartament 2 camere,zona capat 1Aleea Pacea,SD,52 mp,sarpanta,gaz separat,32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Bucovina, 53 mp, parter,balcon, D,gaz separat,T,P, G+F, beci.Pret:40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vand apartament 2 camere,zona Primaverii,D,54 mp, sarpanta,fara imbunatatiri,la strada, 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Pita Grivita,D,48 mp, et.3, CT,T,Pret: 34000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona capat 1,D,sarpanta,65 mp utili,gaz separat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vand apartament 3 camere,zona Green Club,sarpanta,64 mp utili,D,imbunatatiri,C T,T,G+F,living, * Vand apartament 2 * Vand apartament 2 56000 euro neg. Tel: camere,zona Aleea camere,zona 0729063978, * Vând apartament Parcului,et.3,SD,38 Primaverii,53 mp, SD, 0729124687, 2C, D, Bucovina, mp,T,gaz separat,fara et.3,T,G+F. Pret: 0744634025.(T) et.4, simplu, pe alte imbunatatiri, 39000 euro neg. Tel: mijloc, orientat E, * Vand apartament 3 34000 euro neg. Tel: 0729063978, * Vand garsoniera, 34000E. Telefon: camere,SD,et.1,CT,T, 0729063978, 0729124687, zona Constantin 0745.405.299; zona Complex 0729124687, 0744634025.(T) Gane,et.2,27 mp, T, 0748.895.488. Bulevard.Pret:31000 0744634025.(T) G+F,24000 euro neg. * Vand apartament 2 (1079-9) euro neg. Tel: Tel: 0729063978, * Vand apartament 2 camere,zona Grivita, 0729063978, * P.F. vând 0729124687, camere,zona Octav D,48 mp, sarpanta, T, 0729124687, apartament 2 camere 0744634025.(T) Bancila,et.4,SD,40 G+F,P,usi de T, 0744634025.(T) semidecomandat, str. mp,imbunatatiri, liber, 34000 euro . * Vand apartament 2 }mp[rat Traian. Rela`ii * Vand apartament 3 Tel: 0729063978, camere,D,56 mp,et.1,2 28000 euro neg. Tel: la telefoncamere,zona capat 1, 0729063978, 0729124687, 0751.029.653.(1081-3) balcoane, zona Calea D,80 mp cu balcon, 0744634025.(T) Nationala, 45000 euro 0729124687, sarpanta proprie,CT, * Agentia Imobiliara neg. Tel: 0729063978, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 T,G+F,P,60000 euro Terrenos,Bulevardul 0729124687, * Vand apartament camere,zona Aleea neg. Tel: 0729063978, Mihai Eminescu-str. 0744634025.(T) 2 camere,zona Casa Decebal,D,48 mp, 0729124687, Sindicatelor,sarpanta et.2, ultramodern, 0744634025.(T) ,48 mp,D,renovat, CT,AC,renovat,plata AGENDA IMOBILIAR| * Zona T. Crudu, 27 CT,T,G+F,34000 in rate,45000 euro euro neg. Tel: neg. Tel: 0729063978, mp, parter, modern[, mobilat[, utilat[ 0729063978, 0729124687, (figider, ma\in[ de 0729124687, 0744634025.(T) sp[lat nou[), pre` 0744634025.(T) * Vand apartament 2 25.000 euro * Vand apartament 2 camere,zona Palatul negociabil. Telefon: camere,zona Imparat Copiilor,45 mp,D,et. 0231.513362, Traian-Pita Calea 4, sarpanta,cu 0752244233.(B) Nationala,56 mp,et. imbunatatiri,CT,T,G+ * Zona Colonel 3,SD,renovat,G+F,T, F,eventual mobilat, P,gaz separat,39000 40000 euro neg. Tel.: Tomoroveanu, 35 mp, et.3, modern[, baie, euro neg. Tel: 0729063978, buc[t[rie, intabulat[, 0729063978, 0729124687, pre` 20.000 euro. 0729124687, 0744634025.(T) Telefon: 0231.513362, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 0752244233.(B) * Vand apartament 2 camere,zona * Vând apartament 2 camere,zona Octav Primaverii-Raj Apa, camere, Aleea Pinului, Onicescu,sarpanta, parter,SD,42 mp, parter, SD, 45 mp, recent renovat,CT, T, complet renovat, CT, G+F,P,usa metalica, T, G+F, semimobilat termopan, CT, u\[ metalic[, modern, liber,37500 euro neg. si utilat, 35000 euro Tel: 0729063978, neg. Tel: 0729063978, utilat, semimobilat, pre` 35.000 euro u\or 0729124687, 0729124687, negociabil.Telefon: 0744634025.(T) 0744634025.(T) 0231.513362, * Vand apartament 2 * Vand apartament 2 0752244233.(B) camere,SD,et.1,42 camere,zona Luna, * Vând apartament 2 mp,CT,G+F,zona et.1,SD,54 mp, camere, Gh. Prieteniei.Pret:33000 renovat, T,G+F,gaz Avr[mescu, et.2, 52 euro neg. Tel: separat,35000 euro 0729063978, neg. Tel: 0729063978, mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, 0729124687, 0729124687, u\[ metalic[, pre` 0744634025.(T) 0744634025.(T) 39.000 euro negociabil * Vand apartament 2 * Vand apartament sau avans 25.000 euro camere,zona Unicat, 3 camere,zona + diferen`a ]n rate. et.3, SD,58 mp,baia Stejari, et.2,72 mp Telefon: 0231.513362, renovata,44000 euro utili,2 bai,2 balcoane. 0752244233.(B) neg. Tel: 0729063978, Pret: 46000 euro neg. * Zona Calea 0729124687, Tel: 0729063978, Na`ional[, la strad[, 0744634025.(T) 0729124687, D, 63 mp, parter, f[r[ 0744634025.(T) * Vand apartament 2 ]mbun[t[`iri, pretabil camere,Primaverii* Vand apartament 3 spa`iu comercial, pre` Tex,et.2,D,renovat, camere,zona Biserica 80.000 euro. Telefon: CT,T,G+F,44000 Sf.Ilie,D,parter,balcon Telefon: 0231.513362, euro neg. Tel: cu beci,recent renovat, 0752244233.(B) 0729063978, CT,T,P,G+F,rigips, * Zona Tudor 0729124687, usa metalica, mobilat 0744634025.(T) Vladimirescu, et.3, si utilat. Pret: 49500 * Vand garsoniera confort 1,27 mp, parter,D,T,G+F,usa metalica,gaz separat, zona Piata Mica Grivita,21500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

SD, 62,17 mp utili, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Stejari, et.2, 72 mp, SD, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vand garsoniera confort 1,38mp,cu imbunatatiri,orientare S,zona Sucevei,Et.4 din 10 Pret 40.000 euro negociabil, Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,42mp,Et.5 din 9,zona Primaverii, Pret 36000euro sau schimb cu ap. 2 camere fara imbunatatiri in zona Bulevard,C.Nationala, Primaverii. Tel. 0741497829.(A)

negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 60mp,Et.2,toate imbunatatirile,zona Teatrul Vasilache Pret 62.000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 48mp, Et.2,CT,cu imbunatatiri,Str.Calea Nationala,. Pret 55000euro negociabil .Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 47mp,CT,Et.4 cu sarpanta,zona Liceul Economic. Pret 47000 euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 50 mp,fara imbunatatiri, parter, foarte bun pentru privatizare, zona Capatul 1. Pret 42.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,50mp,Et.1, zona Sala Vointa ,cu imbunatatiri,pret 60.000euro negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand garsoniera, 27 mp,Et.3,cu balcon, cu imbunatatiri, eventual mobilata, zona Donici. Pret 29.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere,52,85mp, semidecomandat,Et.4, bloc din caramida, cu imbunatatiri. Pret 48.000euro neg. Tel.0741497829.(A)

* Vand uscator 15mp, posibilitati de racordare la apa ,gaz, electricitate,este dotat cu calorifer.Pret 25.000Lei negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand apartament 3 camere,decomandat, 63mp,bloc din caramida, doua balcoane, Et.2, zona Bulevard Pret 60.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere, SD,54mp, Et. 4 cu sarpanta,cu imbunatatiri.Pret 48.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand sau schimb apartament 2 camere, semidecomandat,48 mp,Et.3,cu imbunatatiri, zona P.Tineretului cu apartament 3 camere zona Grivita, Savenilor,Piata Mare. Pret 40000euro

* Vand apartament 3 camere, SD,50mp,Et 4 cu sarpanta,cu imbunatatiri,zona Primaverii. Pret 140000 lei neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,83mp, decomandat,cu toate imbunatatirile, in Stejari,Et.4 cu sarpanta. Pret 77.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A)


Publicitate Mar`i, 31 martie 2009 * Vand apartament 4 camere,90mp,bloc din BCA,cu imbunatatiri, CT,Et.4 cu sarpanta, zona Piata Mare Pret 75.000Euro negociabil .Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 4 camere, decomandat, 80mp,cu imbunatatiri, CT,Et.4 cu sarpanta, zona centrala Pret 70.000euro. Tel. 0741497829.(A)

4,\arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N)

metalic[.Pre` 34000 euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat, c[r[mid[,et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ metalic[. Pre` 55000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,SD,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat+mobilat. Pre` 39000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 4 camere,Et.1,57mp, fara imbunatatiri, zona Primaverii. Pret 45.000 euro negociabil * Vând apartament 2 camere SD,zona Tel. 0741497829.(A) Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` * Vând garsonier[, 41500 euro neg.Tel zona Luna, 12mp, 0729062022.(N) ]mbun[t[`iri.Pre` 48000ron.Tel * Vând apartament 2 0729062022.(N) camere,zona Prim[verii,parter,la * Vând garsonier[, zona Directia Muncii, strada,50mp,posibilitate de extindere.Pre` 24mp,]mbun[t[`iri. 35000euro .Tel Pre` 24000euro.Tel 0729082022.(N) 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina,f[r[ ]mbun[t[`iri,50mp,fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,D,zona }mp[rat Traian, 50mp, et.4,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 38000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii,58mp,c[r[ mid[,2balcoane,et

* Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,50mp,sd,c[r[mid[,et. 1,ct,termopan,u\[

AGENDA IMOBILIAR|

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând apartament 3 camere,D,zona Casa C[r`ii,etaj intermediar, ]mbun[t[`iri.Pre` 85000 euro neg.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i,65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[.Pre` 43000 euro.Tel 0729062022.(N)

euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând garsonier[, zona Prim[verii, s. 42 mp, et. 5/10, D, sau schimb cu apartament 2 camere, pre` 35.000 euro. Telefon 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 22.500 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Ocazie unic[! vând camer[ c[min, mobilat[, s. 24 mp, zona industrial[, pre` 14.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu o camer[ zona |tefan * Vând apartament 4 cel Mare, s. 32 mp, camere,D,et.3,zona D, pre` 28.000 euro, Prim[verii,90mp,mode negociabil. Telefon: rn,ct,t,g,f. Pre`: 0231514450, 65.000 euro neg sau 0231514440, schimb cu apartament 0751966830.(R) 2 camere+ diferen`[. * Vând garsonier[, Tel:0729062022.(N) zona Calea Na`ionala, * Vând apartament 4 s. 28 mp, et. 3, SD, camere,D,et.3,zona 0 pre` 20.000 euro. BRD,110mp,modern,c Telefon: 0231514450, t,t,g,f. Pre`:100.000 0231514440, euro neg.Tel: 0751966830.(R) 0729062022.(N) * Vând apartament cu * Vând apartament 4 2 camere, zona camere,D,et 3,zona v- Prieteniei, s. 40 mp, a-v Maternitate, 80 et. 1, pre` 38.000 mp, ct,t,g,f,p.Pre` euro. Telefon: 70000euro \i garaj 0231514450, 10000euro(22mp,beci) 0231514440, .Tel 0729062022.(N) 0751966830.(R) * Vând apartament 4 * Vând apartament cu camere,D,et 1,zona 2 camere, zona Prim[verii,80mp,ct . Armoniei, D, s. 39 Pre` 70000euro.Tel mp, parter, pre` 0729062022.(N) 41.000 euro. Telefon: 0231514450, * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 0231514440, 0751966830.(R) BRD,100mp.Pre`: 85.000euro.Tel: * Vând apartament cu 0729082022.(N) 2 camere, zona Barbu L[z[reanu, s. 50 mp, * Vând apartament 4 et. 3, pre` 43.000 camere,zona Pia`a euro. Telefon: Mare,et.4,D,100mp, 0231514450, bca,ct,g,f,t,pod. Pret 0231514440, 63000euro.Tel 0751966830.(R) 0729062022.(N) * Vând apartament cu * URGENT – vând garsonier[, cu avans 2 camere, zona Calea 50%, diferen`a ]n 36 Na`ional[, s. 51 mp, D, et. 4, pre` 45.000 luni sub dobânda euro. Telefon: b[ncii, zona Spitalul 0231514440, de copii, modern[, 0231514450, termopan, u\[ 0751966830.(R) metalic[, parchet laminat, instala`ie * Vând apartament cu electric[ \i sanitar[ 2 camere, zona Calea nou[. Telefon: Na`ional[, s. 47 mp, 0231514450, D, et.1, pre` 38.000 0751966830.(R) euro. Telefon: 0231514440, * Vând garsonier[ 0231514450, zona Grivi`a, s. 28 0751966830.(R) mp, D, et. 2, mobilat[, pre` 25.000 * Vând apartament cu

2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 4, pre` 44.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 4, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale. Elie Radu, s. 40 mp, SD, parter, pre` 40.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona G. Enescu, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 55.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale. P. Tineretului, s. 38 mp, SD, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, modern cu toate dot[rile, mobilat, s. 56 mp, D, et. 4/10, pre` 55.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona C. Na`ional[, s. 65 mp, SD, et. 7, pre` 52.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 51.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 mp, D, parter, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 34 mp, SD, et. 2, pre` 25.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, situat pe Bulevard, vis – a – vis de Casa de Asigur[ri, D, s. 85 mp, et. 3, pre` 85.000 euro, negociabil.Telefon: 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 43 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

11

* Vând apartament cu 3 camere, zona Vâlcele, et. 1, D, s. 65 mp, pre` 53.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, nr. 5, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, SD, s. 50 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Nou[, et. 1, SD, s. 56 mp, pre` 37.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Apartament de lux: Vând apartament 4 camere, zona Calea Na`ional[, s. 100 mp, D, et. 6/6, ultramodern, pre` 120.000 euro. Merit[ v[zut! Telefon: 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Elie Radu, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Bucovina, et. 3, D, s. 74 mp, modernizat, pre` 75.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona G. Avr[mescu, s. 66 mp, D, parter, pre` 65.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, s. 90 * Vând apartament cu mp, ultramodern, pre` * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, 75.000 euro. Telefon: 2 camere, zona et.1, s. 64 mp, D, pre` 0231514440, Tomoroveanu, s. 40 50.000 euro. Telefon: 0231514450, mp, SD, et. 3, modern 0231514450, 0751966830.(R) mobilat pre` 43.000 0231514440, euro. Telefon: 0751966830.(R) * Vând apartament cu 0231514440, 4 camere, zona * Vând apartament cu Prim[verii, et. 2, D, 0231514450, 3 camere, zona 0751966830.(R) s. 75 mp, pre` 70.000 Stejari, et. 2, SD, s. euro. Telefon: * Vând apartament cu 72 mp, pre` 46.000 0231514440, 2 camere (din 4 euro. Telefon: 0231514450, camere), zona Barbu 0231514450, 0751966830.(R) L[z[reanu, s. 56 mp, 0231514440, D, et. 3, pre` 50.000 0751966830.(R) * Vând apartament


Publicitate 12

Mar`i, 31 martie 2009

duplex, zona Prim[verii, s. 114 mp, D, et. 4/5, pre` negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vindem garsoniere, apartamente cu 2 camere, 3 camere, zona Bd. Mihai Eminescu, complet renovate, sistem de incalzire mixt, pre` 699 euro/mp + 5%TVA. Rela`ii la telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830, 0748281959.(R) * Schimb apartament cu 4 camere, zona Pacea, et. 2, cu apartament cu 2 camere + diferen`[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

+ Case, terenuri * Vând teren str.Pod de Piatr[, 2 600 mp. Telefon: 0255.210.558. (1044-16) * Vând cas[ nou[ P+M, SU 204 mp, zona Bucovina, ap[, canalizare, gaz, electricitate, eventual mobilat[, finisaje deosebite, termosistem, teren 700 mp, etc. Pre` informativ 298.000 EURO. Telefon: 0745.521.363.(1071-7)

* Vând teren ]n Boto\ani, suprafa`a 120 mp, zona Kog[lniceanu, vis-a-vis de Monitorul de Boto\ani. Telefon: 0745.134.608. (1068-1) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil sau 25.000 euro+ diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Baisa, vil[ P+M, 200 mp construi`i, 800 mp teren, 4 dormitoare, living, buc[t[rie, 3 b[i, camer[ tehnic[, construc`ie c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ Lindab, ap[, curent, pre` 100.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Vând spa`iu comercial, 28 mp + concesiune 30 mp, Bucovina, pre` 45.000 euro cu TVA.Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Dorohoi, 80 mp, modern (se pot vinde 40 mp), pre` 430.000 RON negociabil. * Vând urgent loc Telefon: 0231513362, pentru cas[ ]n Boto\ani 0752244233.(B) \i o Dacia papuc. * Vând teren 4800 Telefon: 0749.213.525.(1069-1) mp, Tulbureni, str.

AGENDA COMERCIANTULUI

Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 11 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

40euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp in Curtesti (deasupra padurii) Pret 25euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand casa tip in Curtesti cu 4 camere+ anexe si beci,1500mp teren Pret 70.000euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Vand teren 6400 mp, intravilan, deschidere 40ml in Curtesti. Pret 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea, posibilitati de iaz, zona Agafton.Pret 15euro/mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 345mp, zona ultracentrala. Pret 400euro/mp. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 5700mp,deschidere 43ml la DN BotosaniIasi,zona Lebada. Pret 20euro /mp negociabil Tel.0741497829.(A)

* Zona str. T. Vladimirescu, 250 mp, 13 m deschidere, autoriza`ie construc`ie, pretabil sp[l[torie auto, spa`iu comercial, apartamente, pre` 160 euro/mp negociabil. Telefon 513362, 0752244233.(B) * Zona }mp[rat Traian, 355 mp, pre` 160 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere (6+3), 12.000mp teren,vie, pomi,fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com. Ungureni. Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 3064mp zona Rediu. Pret 1,5 euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vand grajd din caramida 700mp in Zaicesti,2000mp platforma betonata, canalizare +78.000 mp teren compact arabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren arabil in Cristesti(tarlaua Cornaci) 3ha(2+1) Pret negociabil. Tel 0741497829.(A)

30euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren loturi de 720-800mp in zona Lebada Pret 25 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren intravilan,loturi de 1400mp in OraseniDeal Pret 15euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1500mp,intravilan, deschidere 20ml,zona Tulbureni Pret 32euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 5000 mp in Catamarasti-Deal, deschidere 40ml,112m * Vand teren * Vand teren suprafete latime. Pret 25euro/mp 773mp,in Hudum linga de 78.000 mp 70.000 Tel.0741497829.(A) Metaza, deschidere mp, 50.000 mp, 23ml Pret 30euro/mp. * Vand teren 1400mp 40.000 mp, 20.000 Tel. 0741497829.(A) mp, 5000mp, 2000mp in spatele Garii Leorda, deschidere * Vand teren 10.000 in zonele Lebada si 30ml cu proiect de mp,deschidere 24ml la Cismea. Preturi DN Botosani-Iasi, negociabile dupa zona. casa.Pret 5000euro negociabil. Tel. zona Zaicesti Pret Tel 0741497829.(A) 0741497829.(A) 3euro/mp. Tel. * Vand teren 5000mp 0741497829.(A) * Vand teren in in zona Lebada, * Vand teren deschidere 51ml la DN Hudum 2400mp, deschidere 25ml,sau intravilan 5.000mp, Botosani-Iasi.Pret deschidere la ambele 35Euro mp negociabil. schimb cu apartament 2-3 camere. Pret capete 20ml,in Tel. 0741497829.(A) 20euro. Tel. Catamarasti-Deal,se * Vand teren 9850mp 0741497829.(A) vinde si 2500 Pret la iesire din 16euro/mp. Tel. * Vand casa Catamarasti -Deal, 0741497829.(A) batraneasca deschidere 16,30ml la (boiereasca),102mp * Vand teren 3.800 sosea. Pret 15Euro/mp construiti,148mp mp,deschidere 15ml, negociabil. Tel. teren,caramida,este cu curent electric,in 0741497829.(A) doua intrari,toate Catamarasti-Deal. Pret * Vand vila (S+P+ utilitatile,zona 16euro/mp. Tel. E+M) in Botosani, ultracentrala.Pret 0741497829.(A) 300mp utili,550mp 95.000euro negociabil * Vând teren ,zona teren,mobilata, Tel.0741497829.(A) Pia`a Mare,930mp, Str.Calea Nationala * Vand casa plan1,toate utilit[`ile. Pret 375.000 Euro batraneasca cu 3 Pre` 140000euro neg. negociabil. Tel. camere si doua holuri, Tel 0729062022.(N) 0741497829.(A) 2500mp teren ,in * Vând teren 2500 * Vand terenuri Tudora.Pret 25.000 mp, zona C[t[m[r[\ti suprafete 500mp, 1000 euro negociabil. Deal.Pre` 40euro/ mp(loc de casa), toate Tel.0741497829.(A) mp.Tel utilitatile,zona ANL * Vand teren 6666 mp 0729082022.(N) Cismea. Pret 31Euro in zona CET, 18ml negociabil. Tel. deschidere, posibilitati * Vând teren 9000 0741497829.(A) mp,zona CET, de racordare la apa, deschidere 40ml.Pre` * Vand teren 950mp gaz, in Botosani Pret canalizare,electricitate. 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) 70.000Euro negociabil Pret 50euro Tel.0741497829.(A) negociabil.Tel. * Vând teren ,zona 0741497829.(A) Baisa,plan1,8000mp,d * Vand teren suprafete eschidere 40ml.Pre` 5.000mp, 1000mp * Vand teren 12euro/mp neg.Tel ,500mp,zona Lebada intravilan 3500mp la cu toate utilitatile. Pret intrare in Curtesti Pret 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000 mp.Tel 0729062022.(N)

Bulevard,1000mp la 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil,deschidere 22ml,plan1, 43000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Bucovina,13000mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 1100 mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585mp,deschid ere 14ml,acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Cactus,1000 mp ,toate utilit[`ile,pre` neg.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha. Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2000euro/ha(intabulare ,cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp, deschidere 40ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700 mp,50ml deschidere, 350euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Luceaf[rul ,teren, 486 mp,300euro/mp,toate utilit[`ile.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Petrom Calea National[, curent, gaz, apa, 110 euro/mp. Tel. 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp, 40 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona CET,465mp+ construc`ie,30euro/mp si 5000mp la 6euro/ mp.Tel 0729082022.(N) * V[nd teren,zona

* Vând teren ,zona Ci\mea,3900mp,iaz. Pre`: 100000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia. Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp, deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp, deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp. Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 340 mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona }. Traian, 84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona 0, cu 120mp.Pre` 2000 euro /mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Plus, 240mp.Pre` 10mild, ct,t.Tel 0729062022.(N)


Publicitate Mar`i, 31 martie 2009 * Vând spa`iu comercial,zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial ,270mp, zona Gar[.Pre` 1200 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

casa 136mp,t,ct, ap[, gaz,izola`ie exterioar[, tabla lindab.Pre`: 92.000euro. Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,100mp. Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire 1100mp,centrul vechi, 80mp teren,cram[. Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire 315 mp,centrul vechi. Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Zona Comunei Corni, spatiu comercial si 6000 mpteren aferent .Pret 140.000Ron Tel: 529102, 0752310403, * Vând case si vile \i 0752310402.(831) 500 m.p. teren * Zona Comunei aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu Corni casa locuibila si 800mp teren aferent avans \i rate lunare, .Pret 80.000Ron/neg. dobânda 50% din Tel: 529102, dobânda b[ncii, 0752310403, pre`uri negociabile. 0752310402. Rela`ii la telefon 0231514450 / * Zona Comunei 0751966830/ Rachiti, casa locuibila 0748281959.(R) impreuna cu 1150mp .Pret :110.000Ron * Vând teren .Tel: 529102, intravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la 0752310403, 0752310402.(743) telefon 0231514450 / 0751966830/ * Zona Costinesti 0748281959.(R) Leorda casa cu 1000mp teren aferent . * Vând teren Pret 35.000Ron /neg. extravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la Tel: 529102, 0752310403, telefon 0231514450 / 0752310402.(265) 0751966830/ 0748281959.(R) * Vând vil[ P+1cu 283mp teren aferent , * Vând garaj , zona ]n Boto\ani ,zona Hotel Rapsodia, Victoriei , pre` intabulat, cu surs[ de 210.000 Euro/ neg. energie electric[ proprie , din c[r[mid[, Tel: 529102, 0752310403, pre` 15.000 euro. 0752310402.(262) Telefon 02315144500751966830/ * Vând cas[ ]n 0748281959.(A) Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` * Vând garaj , zona 35.000Euo/neg. Tel: Prim[verii, intabulat, 529102, 0752310403, cu surs[ de energie electric[ proprie , din 0752310402.(677) BCA pe teren * Zona Criste\ti,casa proprietate, pre` cu utilitati si 1800 mp 45.000 lei. Telefon teren aferent.Pre` 023151445045.000 Ron/ neg. Tel: 0751966830/ 529102, 0752310403, 0748281959.(R) 0752310402.(458) * URGENT : 2case * Vând casa P+M in locuibile cu 2500mp com. Stauceni cu teren aferent la 1Km 1000 mp teren aferent, de Botosani .Pret: pre` 65.000 Euro/neg. 50.000 Euro/neg..Se Tel: 529102, pot vinde si 0752310403, separat.Tel.:529102, 0752310402.(65) ; 0752310403, 0752310402. * Vând spa`iu comercial Dorohoi, 21 * Zona Catamarasi mp, G+F, pre` 20.000 Deal , vila P+1, Euro/neg.Tel: 529102, suprafata construita la 0752310403, sol 120mp,teren 0752310402.(1001) aferent 915mp ,finisaje superioare , * Vand spatiu acces utilitati edilitare comercial in zona .Pret 165.000Euro. Primaverii , pretabil Tel.529102, reprezentanta firma 0752310403, ,cabinet medical 0752310402.(46) etc;Pret 35.000Euro . Tel : 0752310402, * Zona industriala vila 529102. la rosu , cu 1270mp teren aferent .Pret : * Vând spa`iu de 100.000 Euro/neg. productie , zona C[t[m[r[\ti Deal, 170 Tel: 529102, mp, 300mp teren 0752310403, aferent, pre` 180.000 0752310402. (842v) Ron/neg. Tel: 529102, * Zona industriala 0752310403, ,vila P+M la rosu , 0752310402.(720) supraf. construita la sol 90mp, teren aferent * Vand spatiu comercial 60mp 1100mp, termosistem

* Vând spa`iu comercial,zona Centrul Vechi,60mp. Pre` 1300euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,177mp. Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Sucevei, 225mp.Pre` 250000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centru, 200mp.Pre` 280000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600 mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centru, 100mp, renovat.Pre` 250000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1,300mp si 4000 mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona S[venilor.Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese, abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 072908202.(N) * Vând cas[ 100mp, zona 0,cu teren 300 mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro,se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile.Pre` 90000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani,zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E,500mp teren. Pre` 50000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E, ct,t,ap[,canalizare, foi\or,buc[t[rie de var[,fântân[,400mp construi`i,teren 690mp.Pre` 320000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, ap[,canalizare,izola`ie exterioar[.Pre` 33000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, ap[,canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 53000 euro. Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren. Pre`:71.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500 mp de teren.Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp,

* Vând cas[,Str. Miori`a,1200mp teren,toate utilit[`ile. Pre` 900000ron.Tel 0729082022.(N)

la exterior, CT, garaj si beci .Pret: 76.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

amenajat la parter de bloc ,in zona Bucovina ,pret 60,000Euro/neg . Tel:529102,075231040 3,0752310402. * Vând spatiu comercial in incinta cladirii Romarta . Pret :80.000Euro/neg Tel: 529102,0752310403, 0752310402. * Vand spatiu comercial prin destinatie ,in zona centrala ,Su74 mp, inclusiv dotari .Pret 100.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(223) * Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare Pret 53.000Euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tatari casa P+M la rosu si 500 mp teren aferent,acces utilitati edilitare.Pret 65.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp, anexe gospodaresti si 711mp teren aferent ,in Botosani , zona industriala ,acces utilitati edilitare Pret 70.000 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pret promovare 300.000 Euro/neg : Tel 0752310402 (106)

* Vand 5500mp teren intravilan , zona Cismea ,front stradal 80m,acces toate utilitatile edilitare ,pret 25Euro/mp neg., total sau parcele cel putin 1000m .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Vand 2.211mp teren intravilan ,in Comuna Rachiti , front stradal 28.40m,acces apa curenta iluminat electric ,drum pietruit.Pret 10Euro/mp ,neg. Tel: 529102,0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan pl.II,acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253) * Vand 2 parcele de teren extravilane in Ipotesti de 1100mp, 3700 mp pret 4Euro/mp neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402(135) * Zona Baisa ,3000mp, 21Euro/neg.Tel:52910 2.0752310402. 0752310403(178) * Zona Roma , 8700 mp teren intravilan , dechidere 24.56m. Pret 3.5Euro/mpneg. Tel: 529102. 0752310402. 0752310403. * Zona Hudum linga METAXA , 772mp teren intravilan , 13m front stradal . Pret 30Euro/mp neg.Tel: 529102.0752310402. 0752310403(284)

* Zona Manastirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a cite 4500mp .Pret 6euro/mp * Vand urgent centru neg.Tel:529102. de vinificatie compus din :parcela de teren in 0752310402. 0752310403(243) supr, de 6900mp , 15 cladiri anexe si o * Zona Pod de Piatra cladire industriala 3750mp teren ,pretabile spatii intravilan , accestoate depozitare cereale utilitatile edilitare .Pret etc.Pret promovare: 20 Euro/ mp.Se 275.000Euro/neg .Tel accepta si schimb cu :0752310402 (104) apartament plus diferenta . Tel: * Vand urgent ferma vegetala situata in zona 529102, 0752310403, limitrofa Botosani-Iasi 0752310402.(594) .Supr.compacta de * Botosani 700mp teren =120ha, si o teren si anexa cladire P+1,cu Supr. construita in 2006 constr. =400mp.Tel: .Pret 35.000Euro/ 0752310402.(105) neg.Tel: 529102, * Vand 2650mp teren 0752310403, 0752310402. intravilan , zona Cismea ,front stradal * Urgent .470mp plus 17m,acces toate cale de acces teren utilitatile edilitare ,pret intravilan Botosani 46Euro/mp.Tel: zona centrala ,acces 529102,0752310402, utilitati edilitare. Pret :70Euro/ mp neg. Tel: 0752310403(253)

13

529102, 0752310403, 0752310402. * Vând/ ]nchiriez spatiu de productie si 3000 mp teren aferent cu toate utilita`ile. Pret 60.000 Euro neg. sau 600 Euro/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(595v) * Vând teren ]n zona Leb[da, 2.025 mp cu 35 Euro/mp \i la Ci\mea 2500 mp cu 30 Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(500) * Urgent zona Lebada 4600mp teren extravilan , 75m front stradal ,Pret 12Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tatari ,650mp teren intravilan. Pret 8000Euro ;Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona Tatari , 1400 mp, teren intravilan .Pret 20Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tulbureni, 4500 mp teren intravilan .Pret 15Euro/mp negociabil. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6300mp teren intravilan.Pret,18Euro/ mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(101) * Zona Tulbureni, 6500mp teren extravilan, front stradal 11m,acces utilitati edilitare ,curent electric , gaz metan , apa curenta .Pret 5Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni, 9500 mp teren extravilan , front stradal 18m,utilitati edilitare la 500m.Pret 1Euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni 7100mp teren intravilan , front stradal 20.25m ,pret 14Euro/mp , neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Baisa ,9800mp teren extravilan ,front stradal 25,5 mp.Pret 6,5 Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(308v) * Zona Agafton, 6600 mp, teren extravilan ,front stradal 42m.Pret pret 6Euro/mp. Tel:


Publicitate 14

Mar`i, 31 martie 2009

529102, 0752310403, 0752310402.(133)

: 529102,0752310402, 0752310403.

.Tel:529102,07523104 02,075231040

* Zona ALFALAND , 19.500 mp teren extravilan , plan 2, deschidere 101 m.Pret 30 Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(376v)

* Zona Oraseni Vale 5000mp ,teren extravilan ,acces indirect la drum asfaltat (plan II),deschidere 20m ,pret 2Euro/mp,neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (237)

* Vand urgent in Braiesti , 2000mp, teren intravilan ,30m front stradal, utilitati :apa rece si iluminat electric, acces direct la drum pietruit ,pret 20.000 Euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (41)

* Vand 12.500mp ,teren extravilan la intrare in Stauceni, indirect la drum asfaltat (plan II),deschidere 20m ,pret 3Euro/mp,neg. Tel : 529102, 0752310402, 0752310403 (237)

9 CUMP|R|RI

* }nchiriez apartament 2 camere, Bucovina, parter ]nalt, CT, nemobilat, 300 euro/lun[, avans 3 luni. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Cumpar apartament la parter, zona centrala Tel. 0741497829.(A)

* Inchiriez spatiu comercial in sup. de 57,27mp in zona centrala Pret 14Euro/mp Tel.0741497829.(A)

* Zona ALFALAND ,12.326mp, pl II , deschidere 45m.Pret:15 Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Catamarasti Deal ,2000mp teren intravilan .Pret pre` 15 Euro/mp. neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(728v)

mare, et 4, CT, mobilat \i utilat, curat, 230 euro/lun[, 1 lun[ avans, 1 lun[ garan`ie.Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Închiriez apartament 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, D, nemobilat, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830, 0748281959.(R)

* Ofer spre inchiriere spatiu pentru sediu de birouri ,85mp,acces stradal , parcare in curte.Pret 1500lei/ luna . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Închiriez apartament la cas[ + loc de parcare ma\in[, complet mobilat, internet, cablu TV, pre` 250 euro/lun[, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830, 0748281959.(R)

* Solicit pentru inchiriere garsoniere , apartamente ,case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Inchiriez spatii com- * Închiriez apartament erciale in zone centrale. 2 camere, zona S[venilor, Dimitrie Tel. 0741497829.(A) Negreanu, Col. * Vand urgent in * Vând 2000mp teren Braiesti, 1700mp teren * Inchiriez Hala de Tomoroveanu \i * Cump[r apartament, 120mp,cu toate utiliintravilan zona Prim[verii, pre` 130intravilan ,front stradal cas[,teren.Tel. C[t[m[r[\ti Deal, tatile,la etaj cu aparta150-200 euro/lun[. 20m, acces utilitati 0729062022 sau pl.II, pre` 13 Euro/mp. edilitare, pret 22.000 ment de 2 camere Telefon:0231514440, 0729082022.(N) neg. Tel:529102, ,bucatarie, baie, mobi0231514450, Euro/neg. Tel: 0752310403, 0751966830, * Cump[r garsoniere lata ,zona Imparat 529102,0752310402, 0752310402.(216) Traian. Pret 1200euro 0748281959.(R) si apartamente .Ofer 0752310403 (41) negociabil. Tel. pretul zonei . Tel: * Vând 3,5 ha teren * Ofer spre ]nchiriere * Zona Catamarasti 529102, 0752310403, 0741497829.(A) extravilan ]ntre 2 spatii de depozitare a Deal, extravilan,1500 0752310402. Bucecea \i Hu`ani, cu * Ofer spre ]nchiriere cite 100mp acces tir si mp, acces utilitati toate utilit[`ile, pre` 4 spa`iu comercial 80 rampa de descarcare * Cump[r cas[ edilitare. Pret 15 Euro/ Euro/ mp. Tel: mp, zona IRE.Tel: .Pret 2.5 Euro/mp/ locuibil[ cu teren mp.Tel:529102, 529102, 0752310403, 0729062022.(N) luna. Tel:529102, aferent ]n Botosani 0752310402, 0752310402.(374v) 0752310403, sau zone limitrofe 0752310403(384v) * Ofer spre ]nchiriere 0752310402.(663) ,Ofer pre`ul zonei * Vand 4700mp teren * Zona Catamarasti spa`iu comercial 300 Tel: 529102, extravilan ,front mp,Calea Na`ional[. * Ofer spre inchiriere Deal, intravilan, 1954 0752310403, stradal 22m cu Tel: 0729062022.(N) restaurant in Botosani , mp acces utilitati 0752310402. 5Euro/mp si 12.500mp edilitare ,front stradal pret 6000Euro/luna , * Ofer spre ]nchiriere teren extravilan front neg, Tel:529102 ; 20 m.Pret 35Euro/mp * Cump[r teren spa`iu comercial 120 stradal 40m ,6Euro/mp neg. Se vinde si 0752310403, intravilan ,construibil mp,zona Util.Tel: in Cucorani . Tel: 0752310402(686) cu acces la utilit[`i, parcelat Tel: 529102, 0729062022.(N) 529102, 0752310402, edilitare atât in 0752310402, * Ofer spre inchiriere 0752310403 (29) * Ofer spre ]nchiriere Municipiul Boto\ani, 0752310403. 100mp spatiu comercial spa`iu comercial 240 cât \i ]n zonele * Oferta .Vand urgent * Zona Catamarasti ,parter de bloc in mp, zona Plus, 2 loturi de teren Botosani, zona centrala Deal ,intravilan , 1113 limitrofe . Ofer pre`ul 10e/mp. Tel: intravilan a cate zonei ; Tel:529102, Pret 500Euro/luna mp ,acces utilitati 0729062022.(N) 2500mp cu front 0752310403, ,pretabil cabinet mededilitare ,front stradal stradal 35m in 0752310402. ical ,frizerie, birou * Ofer spre ]nchiriere 15.6m.Pret Cucorani .Pret etc. Tel: 529102, hal[ 5000mp+curte 25.000Euro ~NCHIRIERI 50.000Ron/lot/neg.Tel 0752310403, betonat[ 10000mp, 0752310402. toate utilit[`ile,zona * }nchiriez apartament Industrial[,pre` neg.Tel * Ofer spre inchiriere 2 camere, Calea Na`ional[, D, et 3, CT, 0729082022.(N) ,ap cu 4C,zona ultramobilat \i utilat, 250 * Închiriez garsonier[. centrala ,Et.III ,nemoSC TEHNIC SRL titular PUD-construire spa`iu euro/lun[, 1lun[ avans, Telefon: 0231514450, bilat ,CT . Pret comercial amplasat ]n Boto\ani,str.G.Enescu nr.7 A, 1 lun[ garan`ie. 250Euro/luna , neg 0231514440, anun`[ publicul interesat c[ s-a elaborat prima versiTelefon: 0231.513362, 0751966830, .Tel: 529102, une a planului \i s-a notificat Agen`ia pentru Protec`ia 0752244233.(B) 0752310403, 0748281959.(R) Mediului Boto\ani ]n vederea demar[rii procedurii 0752310402. * }nchiriez apartament de ob`inere a avizului de mediu conform HG 1076/ * Închiriez apartament 3 camere, Grivi`a, D, 2004.Prima versiune poate fi consultat[ la Agen`ia * Ofer spre inchiriere 2 camere, zona parter, CT, par`ial pentru Protec`ia Mediului, b-dul M.Eminescu nr.44 3camere , baie si Bucovina, D, et. 3, s. mobilat \i utilat, 200 bucatarie , acces sepaBoto\ani ]n zilele de luni-vineri ]ntre orele 8.0077 mp, CT, T, g+f, euro/lun[, 1 lun[ 16.00 \i la sediul SC Geoforaj SRL,str.Victoriei nr.1 complet mobilat, utilat, rat la casa in zona linisgaran`ie. Telefon: tita ,curte . Pret :250 pre` 250 euro/lun[. Boto\ani de luni-vineri,orele 8.00-16.00. Observa0231.513362, Euro/luna . Plata Telefon: 0231514450, `iile publicului se primesc zilnic la sediul Agen`iei 0752244233.(B) anticipata 3luni . Tel: 0231514440, pentru Protec`ia Mediului Boto\ani, ]n termen de 18 529102, 0752310403, 0751966830, * }nchiriez apartament zile de la data public[rii anun`ului.(1084-1) 0752310402. 0748281959.(R) 2 camere, zona Pia`a * Cump[r teren agricol. Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

ANUN~ PUBLIC

Editor: Claudia ~U~UMAN

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editorialist: Lucian ALECSA

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Cornel |TEFAN Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

AUTO * Vând AUDI A4 AVANT 1,9 TDI, fabrica`ie 2003, iunie,neagr[, ABS,ESP, AIRBAG 6, stare excelent[, telefon 0740.063.373. (1080-3)

V+NZ|RI

Gelu. ]l declar nul.(1086-1)

ANGAJ|RI * Angaj[m lucr[tori comerciali pentru ocuparea urm[toarelor posturi: casieri, lucr[tori comerciali pe raion, personal paz[. Telefon: 0730.222.055.(1048-1) * S.C. angajeaz[ agen`i comerciali ]n distribuirea c[rnii \i produselor din carne, maistru ]n industria c[rnii , afum[tori \i muncitori califica`i ]n industria mobilei din PAL.CV-urile se depun la fax 0231512623 sau la sediul societ[`ii din C[t[m[r[\ti Deal nr.101.(1070-3)

* Vând B.C.U. 240 RON/mc. Telefon: 0746.436.814; * S.C.ANGAJEAZ{ 0744.978.972.(1074-3) INSTALATORI PENTRU * Vand scaun BUCURE|TI. stomatologic in buna ASIGUR{ CAZARE, stare de functionare. MAS{ |I SALARIU Pret negociabil. MOTIVANT. Telefon 0231514450, TELEFON: 0751966830.(R) 0732.125.033; * Vand pianina in stare 0741.998.006.(1087-2) foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. * Pizzerie angajeaz[ osp[tar cu experien`[. Telefon 0231514450, Telefon: 0751966830.(R) 0755.093.537.(1085-1)

PREST|RI SERVICII * Efectuez transport marf[, autocamion prelat[, sarcin[ util[ 4 tone.Telefon: 0746.436.814; 0744.978.972.(1075-3) * BIROU DE CREDITE * Acord[m credite \i persoanelor cu venituri modeste; * Credite nevoi personale, imobiliare, ipotecare; * Credite pentru cump[rarea de locuin`e; * Credite auto, refinan`[ri; Telefon: 0231/514.450; 0751966830; 0748281959.(A)

9 PIERDERI * Pierdut certificat ]nmatriculare pe numele AF Petrescu

DECESE

! Ne despartim cu durere de un suflet ales, pe care Dumnezeu l-a chemat acolo sus, intre ingeri, curmandu-i suferinta. Vei ramane mereu in amintirea noastra inegalabilul sot, frate, unchi, cumnat VASILE POENARU Nu te vom uita niciodata! Funerariile vor avea loc marti, la ora 12, la Biserica „Sfântul Ioan Botez[torul“ Bucecea. Dumnezeu sa te ierte!(1)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Mar`i, 31 martie 2009

Aspirina vindec[ inimile frânte Speciali\tii ne anun`[ c[ ne pot ajuta atunci când avem inima sfâ\iat[ din cauza unei rela`ii amoroase e\uate, cu aspirin[ \i alte pilule indicate cardiacilor! Cercet[torii americani, cita`i de BBC, au descoperit c[ "sindromul inimii frânte" este de fapt o boal[ ce apare ]n condi`ii de stres emo`ional. Cei mai mul`i dintre ace\ti pacien`i pot fi vindeca`i cu aspirin[, betablocan`i, inhibitori ACE \i inhibitori ai reductazei HMGCoA (care reduc colesterolul). Simptomele se aseam[n[ uneori cu cele ale unui atac de cord. Totu\i, s[n[tatea este

alterat[ pe termen scurt, iar efectele sunt complet reversibile, ]n special atunci când se intervine din timp. Sindromul, cunoscut ]n lumea medical[ drept cardiomiopatia Takotsubo, a fost descris prima dat[ ]n anii ’90, de cercet[torii japonezi. Ace\tia au observat c[ se instaleaz[, cel mai adesea, prim[vara \i vara. }n plus, a\azisa boal[ nu apare doar ]n caz de e\ec ]n dragoste. }n jur de 65% dintre cei afecta`i sufer[ de pe urma oric[ror evenimente nepl[cute cu impact emo`ional puternic, cum ar fi conflictele domestice ori profesionale, accidente etc. „

A ]ncercat s[-\i omoare Zâna mai vrea soacra cu o rachet[ anti-tanc un copil }n cadrul emisiunii „Vedete la raport”, de la Euforia TV, Andreea Marin B[nic[ a dezv[luit c[ nu-\i dore\te deocamdat[ o revenire ]n showbiz. Surse apropiate Zânei au declarat pentru Ring c[ vedeta ]\i dore\te \i un b[ie`el, astfel ]ncât micu`a Ana Violeta s[ aib[ un partener de joac[ \i un fr[`ior care s-o protejeze pe viitor. Celebr[ pentru campaniile umanitare ]n care s-a implicat, Andreea s-a decis s[-i ]ntind[ o mân[ de ajutor unei feti`e ]n vârst[ de 11 ani. Joia trecut[, când s-a lansat cartea „Lizoanca la 11 ani”, a c[rei autoare e Doina Ru\ti, a luat parte \i so`ia lui B[nic[ jr. Vedeta s-a oferit s[-i acorde feti`ei banii câ\tiga`i ]n urma procesului cu o revist[ monden[. „

Un so` disperat din BosniaHer`egovina a ]ncercat s[-\i ucid[ soacra folosind un lansator de rachete anti-tanc, dup[ ce n-a mai suportat faptul c[ aceasta \ia montat fiica ]mpotriva sa. Potrivit site-ului Ananova, Miros-

s[-\i finalizeze treaba cu o mitralier[. }n mod surprinz[tor, femeia a supravie`uit ambelor atacuri, suferind doar câteva zgârieturi. Bosniacul a fost condamnat la \ase ani de ]nchisoare pentru tentativ[ de crim[. „

Anorexia poate fi legat[ de o anormalitate a creierului Mii de femei se pot na\te cu o predispozi`ie de a suferi de anorexie, conform unui nou studiu care revolu`ioneaz[ felul ]n care este ]n`eleas[ aceast[ afec`iune, studiu ce ajunge la concluzia c[ anorexia ]\i are cauzele manifeste ]nc[ din perioada intrauterin[, având leg[tur[ cu felul ]n care se dezvolt[ creierul acestor femei, informeaz[ cotidianul britanic acceptat[ ]n lumea medical[ Daily Mail. Rezultatele acestui conform c[reia anorexia este studiu contrazic ideea general cauzat[ ]n primul rând de

Anna Lesko, cu ochii pe fostul so` al Mihaelei R[dulescu }nainte de a se desp[r`i oficial de Codin Maticiuc, Anna Lesko (foto) l-a luat ]n vizor pe fostul so` al Mihaelei R[dulescu, au declarat pentru Ring surse apropiate cânt[re`ei. Vedeta care a ob`inut de fiecare dat[ aten`ia b[rba`ilor care i-au picat cu tronc \i-ar fi f[cut un plan „perfect” de atac pe care ]l pune deja ]n aplicare. Anna ar `inti ]n primul rând averea miliardarului \i face tot posibilul s[-i capteze aten`ia, sus`in acelea\i surse. Pentru a-\i spori \ansele, artista \i-a ]nlocuit recent implanturile mamare cu silicon ]ntr-o clinic[ select[ din Capital[, spun acelea\i surse. Printre iubi`ii Annei Lesko s-au num[rat miliardarul Irinel Co-

lav Miljici a dorit s[ se r[zbune dup[ ce a considerat c[ vinovat[ pentru destr[marea c[sniciei sale este mama fostei neveste. Dup[ ce soacra a supravie`uit ]ns[ atacului cu rachet[, la casa sa din Doboj, b[rbatul a ]ncercat

lumbeanu, omul de afaceri libanez Roger Akoury \i patronul unui restaurant de lux, Liviu Moreanu. „

factori sociali, a\a cum ar fi presiunea resim`it[ de tinerele femei de a se ]ncadra ]n standardele silfide de frumuse`e ale top modelelor. Conform noului studiu coordonat de dr. Ian Frampton, consultant ]n psihologie pediatric[ la spitalul Great Ormond Street din Londra, ]n anumite cazuri creierul copiilor se poate dezvolta ]n anumite feluri care ]i predispune pe ace\tia s[ sufere de anorexie. „

Mar`i, 31 martie

06.15 - 07.00 |tirile Tele'M (r) 07.00 - 09.00 Tele M'atinal (d), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista Presei, Calendarul Zilei, Horoscop. 09.40 - 10.30 Boto\anii ]n direct! (r) 10.30 - 11.30 Satul boto\[nean (r) 11.30 - 13.00 Taverna lui Radu (r) 13.00 - 14.00 Videoclipuri 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (d) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Top Sport (r) 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Lec`ia de s[n[tate (d), emisiune realizat[ de dr. Ghe. Apetroaie. 18.00 - 18.45 |tirile Tele'M Boto\ani, Sport, Meteo (d)

18.45 - 19.30 Videoclipuri 19.30 - 20.00 Teleshoping 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 22.00 Agenda economic[ (d), emisiune realizat[ de jurnalistul Bogdan Caliniuc. 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.30 - 00.00 Taverna lui Radu (d), emisiune de divertisment realizat[ de Cristian Cost[chel. 00.00 - 01.00 Videoclipuri 01.00 - 01.45 |tirile Tele'M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M'atinal (r) 04.15 - 05.15 Boto\anii ]n direct! (r) 05.15 - 06.15 Agenda economic[ (r)

15

Horoscop E Berbec

K Balan]\

Nu ezita`i s[ ]ncheia`i contracte sau s[ semna`i acte oficiale! Rela`iile cu cei din jur sunt foarte bune \i ave`i succes ]n afaceri. Ave`i ocazia s[ lua`i hot[râri bune pentru c[min. Partenerul de via`[ v[ sus`ine ini`iativele.

De\i se pare c[ ave`i multe de rezolvat, e bine s[ v[ odihni`i \i s[ v[ menaja`i s[n[tatea. }mpreun[ cu partenerul de via`[, dori`i s[ face`i schimb[ri ]n c[min. Vor avea o influen`[ benefic[ asupra rela`iei de cuplu.

F Taur Ave`i succes ]n afaceri \i spor la tot ce face`i ]n gospod[rie. Prietenii \i familia v[ sus`in, de\i s-ar putea s[ aib[ p[reri diferite. Dup[-amiaza v[ viziteaz[ o persoan[ mai ]n vârst[ pe care nu a`i v[zut-o de mult.

Diminea`a afla`i c[ vi se anuleaz[ o delega`ie. Oricum, nu este o zi favorabil[ c[l[toriilor. Este momentul s[ prelua`i ini`iativa ]n problemele casei \i ]n rela`iile sentimentale. Spre sear[, prietenii v[ invit[ la o petrecere.

G Gemeni

M S\get\tor

Nu c[l[tori`i \i s[ evita`i ]ntâlnirile cu prietenii, pentru c[ s-ar putea s[ nu fi`i ]n cea mai bun[ form[. Cei din jur nu sunt dispu\i s[ v[ accepte ideile \i nu este exclus s[ suferi`i o dezam[gire din partea unor persoane apropiate. }n schimb, este o zi favorabil[ rela`iilor sentimentale.

Pute`i avea succes ]n activit[`i casnice. Diminea`a câ\tiga`i o sum[ important[ de pe urma unei afaceri \i ]ncepe`i s[ v[ face`i planuri de viitor, ]mpreun[ cu partenerul de via`[. Seara s-ar putea s[ afla`i c[ un prieten s-a ]mboln[vit \i s[ ]i s[ri`i ]n ajutor.

H Rac

Dac[ dori`i s[ face`i schimb[ri ]n cas[, acum este momentul. Este o zi bun[ pentru reamenaj[ri, mutat sau schimbat mobila, zugr[vit etc. V[ pute`i baza pe ajutorul prietenilor \i al familiei.

Acorda`i mai mult[ aten`ie problemelor ce `in de familie \i de c[min. S-ar putea ca planurile de ]mbun[t[`ire a situa`iei financiare s[ nu fie realiste. Dac[ insista`i s[ le pune`i ]n practic[, exist[ riscul s[ suferi`i un e\ec.

I Leu Diminea`a s-ar putea s[ primi`i o sum[ considerabil[ de la o femeie mai in vârst[ din familie. Pute`i s[ ]ncepe`i o cur[`enie general[, lucr[ri de repara`ii etc.

J Fecioar\ Sunte`i preocupat s[ rezolva`i problemele casei. S-ar putea s[ face`i rost de bani pentru a cump[ra aparatur[ electrocasnic[ nou[. V[ sf[tuim s[ nu va gr[bi`i, pentru c[ un prieten v[ poate spune de unde s[ cump[ra`i mai ieftin.

L Scorpion

N Capricorn

O V\rs\tor Sunte`i original \i v[ hot[ra`i brusc s[ schimba`i ceva prin cas[. Pentru aceasta, sunte`i nevoit s[ face`i câteva drumuri scurte. S[ v[ organiza`i eficient \i s[ profita`i de acest moment favorabil.

P Pe[ti S-ar putea s[ nu fi`i prea comunicativ. S[ amâna`i ]ntâlnirile de afaceri \i pe cele de natur[ sentimental[. Ar fi bine s[ nu v[ ocupa`i probleme importante, care necesit[ putere de concentrare. Pute`i avea succes ]n activit[`ile legate de c[min.

Bancul zilei BUL{, DISTRUG{TOR DE MA|INI Bula ]\i cump[r[ un Lamborghini... La trei zile dup[ aceea, ]l duce la uzin[, cu motorul f[cut praf. Ma\ina fiind ]n garan`ie, ]i dau o alta. Dup[ alte trei zile, Bul[ vine iar cu motorul

f[cut praf. Cei de la uzin[ ]i mai dau o ma\in[ \i trimit un asistent ]n „spionaj”, ca s[ vad[ ce face Bul[ ma\inii de ]i f[râm[ motorul. Bul[ iese cu ma\ina din uzin[ \i ]ncepe: prima, a doua, a patra, a cincea, a \asea \i apoi prive\te R-ul de la mar\arier \i zice: - |i, acum, racheta d[-te dracu'!...

O RE~ET{ PE ZI MÂNCARE DE MORCOVI Ingrediente: morcovi 400g, 2 linguri unt, 1lingur[ ulei, 1lingur[ zah[r, 1linguri`[ gri\/pesmet, smântân[ 50ml, sare. Mod de preparare: Rade`i morcovii cu o perie de sârm[, sp[la`i-i bine \i t[ia`i-i ]n rondele. C[li`i morcovii ]n unt, la foc mic. S[ra`i, ad[uga`i 2 linguri ap[ \i acoperi`i vasul, l[sându-l la foc mic. }n alt[ crati`[ pune`i uleiul \i gri\ul. Rumeni`i pu`in gri\ul, ad[uga`i zah[rul \i 100ml ap[. L[sa`i s[ fiarb[, amestecând din

când ]n când. Când gri\ul este fiert, turna`i-l peste morcovi \i mai l[sa`i s[ dea ]n câteva clocote. Dac[ mâncarea a ie\it prea groas[, ad[uga`i pu`in[ ap[ cald[. Smântâna se poate pune ]n toat[ mâncarea sau doar la servire.


CMYK

Eveniment 16

Mar`i, 31 martie 2009

DNA pune cap[t specula`iilor legate de sediul G[rzii de Mediu Departamentul Na`ional Anticorup`ie (DNA) a negat existen`a unei anchete cu privire la achizi`ia sediului G[rzii de Mediu Boto\ani. }n ciuda afirma`iilor f[cute de Silvian Ionescu, \eful G[rzii Na`ionale de Mediu, DNA pune cap[t specula`iilor ]n acest sens. „La solicitarea dumneavoastr[ din data de 23 martie 2009, Biroul de Informare \i Rela`ii Publice este abilitat s[ v[ comunice urm[toarele: Pe rolul DNA nu a fost identificat niciun dosar penal care s[ con`in[ criteriile men`ionate ]n cererea dumneavoastr[”, sus`ine Biroul de Informare \i Rela`ii Publice al DNA.

Silvian Ionescu s-a ar[tat nemul`umit de o serie de sedii achizi`ionate de comisariatele jude`ene de mediu, printre care \i cel de la Boto\ani. Potrivit lui Ionescu, aceste cazuri au ajuns pe masa de anchet[ a DNA, aspect infirmat de aceast[ institu`ie. Rodica Zelinc[, comisar \ef al G[rzii de Mediu Boto\ani, a spus c[ achizi`ia sediului, care a costat 800.000 de lei, a fost f[cut[ de c[tre conducerea Comisariatului Na`ional de Mediu. Astfel, ofertele \i dosarele au fost depuse la Bucure\ti, conducerea central[ f[când achizi`ia. ~inând cont c[ ]n decembrie

2007 comisariatele jude`ene nu aveau serviciu de contabilitate \i nici personalitate juridic[, ]ntreaga procedur[, precum \i plata, s-a f[cut de c[tre Comisa-

riatul Na`ional de Mediu Bucure\ti, ceea ce ]nseamn[ c[ la Boto\ani nu s-a luat nicio decizie cu privire la aceast[ achizi`ie. (Bogdan Caliniuc)

Ziua: 130C

Noaptea: 60C

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

31 M Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mart., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Post) 1 M Cuv. Maria Egipteanca; Cuv. Macarie Mart. (Denia Canonului cel Mare) (Post)

4,2392 lei

3,2197 lei

Front comun al directorilor amenin`a`i cu demiterea Cei opt directori de spitale care au contestat evaluarea realizat[ de comisia din cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[ au decis s[ fac[ front comun, depunând \i o contesta`ie comun[, pe lâng[ cele individuale ]naintate Ministerului S[n[t[`ii. Directorii contestatari sunt nemul`umi`i de modul cum s-a f[cut evaluare, \i, spun ei, s-a ]nc[lcat legea. „}n cursul zilei de azi (ieri, n.r.) vom depune o contesta`ie comun[. Vom ar[ta c[ legea a fost ]nc[lcat[”, a spus Doru Muntianu, directorul Spitalului Jude`ean. Peti`iile managerilor de spitale au fost ]naintate comisiei centrale din cadrul Ministerului S[n[t[`ii, iar aceasta va trebui s[ dea un r[spuns ]n termen de cinci zile.

Evaluarea activit[`ii directorilor de spitale are loc anual \i const[ ]n analiza indicatorilor de performan`[ economici. Evaluarea const[ ]n dou[ etape: aplica`ie pe calculator vizavi de indicatorii propu\i de manageri pentru anul trecut \i un interviu sus`inut de directori ]n fa`a comisiei. „Din cei zece manageri evalua`i, doi au fost mul`umi`i de rezultatul evalu[rii. Ceilal`i opt, ]n mai pu`in de 48 de ore, au f[cut contesta`ii. Au depus foarte multe acte care au fost duse la Comisia na`ional[ de evaluare. Anul trecut, ]n urma evalu[rii, un manager a fost mul`umit de rezultate, iar ceilal`i au f[cut contesta`ii \i niciunul nu a fost demis”, a precizat Ecaterina Chihaia, directorul DSP. Aceasta a declarat c[ niciunul dintre directorii celor opt spitale nu \i-au exprimat dorin`a de a renun`a la func`ia de conducere. (L.L.)

Evenimentul de Botosani nr.1295  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr.1295  

Ziarul orasului tau!