Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 72 (1293) • S^mb[t[, 28 martie 2009 • 16 pagini

Fete care se bat ]n \coal[ ca pe maidan Au confundat \coala cu mahalaua! Elevele unei unit[`i \colare boto\[nene au ajuns vedete pe site-ul de \tiri al unei televiziuni centrale. }n filmule`ul postat pe site, acestea se

dezl[n`uie sub privirile colegilor de clas[. Se trag de p[r, `ip[ \i se zgârie ]ntre ele \i asta ]n \coal[, nestingherite.

Pagina 4

R[sturnare de conducere la PNL Boto\ani R[zboiul dintre cele dou[ tabere ale PNL Boto\ani a ajuns la apogeu, ieri. Florin ~urcanu \i sus`in[torii s[i s-au ]ntâlnit pentru a schimba conducerea filialei. Deputatul liberal a reu\it s[ aduc[ de partea sa majoritatea liberalilor din jude`, confruntarea dintre tabere fiind, din acest punct de vedere, dispropor`ionat[. Liberalii aduna`i ieri de Florin ~ur-

canu la „Enjoy” au ales o conducere interimar[ a filialei jude`ene, avându-l ca pre\edinte pe ~urcanu, vicepre\edinte pe Gelu Ciubotaru, iar secretar coordonator pe Relu Târzioru. Liviu Câmpanu nu recunoa\te noua conducere, considerându-se ]n continuare pre\edintele filialei jude`ene PNL.

Pagina 4

Criza ne afecteaz[ mai mult decât pe al`ii Jude`ul Boto\ani este afectat de criz[ mai mult decât alte jude`e ale `[rii. Faptul c[ aveam un singur sector industrial bine dezvoltat, respectiv cel al industriei u\oare, dar care are leg[turi directe cu pia`a extern[, ne face mai vulnerabili decât sunt al`ii. Pre\edintele Camerei de Comer` este de p[rere c[ lipsa m[surilor concrete de redresare economic[ va adânci pr[pastia economic[ dintre

Boto\ani \i celelalte jude`e dezvoltate din punct de vedere financiar. Patronii din confec`ii sus`in c[ acest sector, ]n care lucreaz[ cea mai mare parte dintre boto\[neni, dup[ sectorul bugetar, nu va mai atinge niciodat[ rezultatele financiare de acum patru ani \i se a\teapt[ ca pe pia`[ s[ mai r[mân[ 4-5 fabrici mari.

Pagina 6

Se trece la ora de var[ Pagina 9

Topul trecerilor de pietoni periculoase Ghinionul, ]ntâmplarea sau pur \i simplu neaten`ia celor care se angajeaz[ ]n traversarea str[zii sau a celor afla`i la volanul ma\inilor a f[cut ca mai multe treceri de pietoni din municipiul Boto\ani s[ devin[ puncte fierbin`i pe harta care marcheaz[ locurile ]n care s-au produs cele mai multe accidente de circula`ie. Trecerea de pietoni din fa`a BRD, ]n centrul ora\ului, cea din fa`a |colii Generale num[rul 11, de pe Calea Na`ional[, \i trecerea de pietoni din fa`a Spitalului Jude`ean, de pe strada Marchian \i-au asigurat locuri frunta\e pe lista punctelor din municipiu cu cele mai multe accidente rutiere. Pagina 5


Eveniment 2

S@mb[t[, 28 martie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

România, mahalaua Europei Românul se na\te ]njurând, cum te ]ntorci, cum prime\ti o ]njur[tur[-n auz, fie c[ e\ti pe strad[ sau ]ntr-un alt loc public. Dac[ scrii, te ]njur[ pe forum. De ]ncerci s[ r[spunzi printr-o privire chiorâ\[ exist[ pericolul s[ iei \i o scatoalc[ dup[ ceaf[. Nu \tiu dac[ mai este popor ]n Europa s[ aib[ un repertoriu a\a bogat ]n ]njur[turi, ce-i drept, mai sunt \i ]njur[turi benigne, care ]ntr-un anumit context pot avea un oarecare farmec, dar \i acelea au o mic[ doz[ de urâciune, unele sunt spuse poate numai din dragoste, cu blânde`e, \i totu\i, ]n cazul ]n care con`in umbre de obscenit[`i, nu cad prea bine la suflet. }ns[ majoritatea ]njur[turilor noastre sunt vulgare \i au drept scop jignirea aproapelui. Sunt \i anumite ore ]n care cre\te intensitatea lor, de exemplu, seara, dac[ nimere\ti ]ntr-un local dup[ c[derea ]ntunericului te ]nsp[imânt[ ceea ce po`i auzi, vorba aia: „Bachus le dezleag[ limbile \i le ]ntunec[ min`ile!”. Eu a\ spune c[ doar le expune nuditatea l[untric[. Lua`i ]n vizor un grup de tineri \i urm[ri`i-l pentru câteva ore, ve`i constata c[ dialogul ce-l poart[ este format numai din ]njur[turi, iar cuvintele triviale le sunt cele mai la ]ndemân[, cu greu po`i descifra ce doresc s[-\i comunice, se folosesc \i de anumite coduri „de cartier”, de nu le cuno\ti, r[mâi cu gura c[scat[. Odat[ virusa`i de un asemenea limbaj, pe parcursul vie`ii oricât ar c[uta s[ \i-l corijeze vor r[mâne cu sechele, nu vor reu\i s[ se debaraseze ]n totalitate de el, subcon\tientul oricând le poate juca feste. Nu doresc s[ m[ opresc numai la tineri, te surprind \i oameni maturi, cic[ intelectuali, care, ]n momentul când ]ncep s[ se b[l[c[reasc[ ]ntre ei, spui c-ai nimerit ]ntr-un ospiciu. Zilnic ]i avem ]n fa`[ pe oamenii politici, de multe ori Parlamentul României aduce a cocin[ de porci, curg ]njur[turi din toate p[r`ile. Dac[ ai sta \i-ai contabiliza toate ]njur[turile politicienilor care s-au perindat ]n anii democra`iei ]n fruntea na`iei, ajungi la o concluzie stranie; po`i scrie o carte de câteva mii de pagini cu obscenit[`i. Da, to`i suntem complici la porc[riile lor, ne amuz[m de multe ori, dar e timpul s[ nu le mai toler[m un asemenea comportament! Trebuie s[ ne asum[m ru\inea. Un lucru la fel de ]nsp[imânt[tor este \i faptul c[ la un post de televiziune, precum cel al lui Dan Diaconescu, OTV, ]nc[ privesc foarte mul`i dintre noi, aici vin indivizi care profereaz[ tot felul de ]njur[turi \i enormit[`i, f[r[ a fi cel pu`in aten`iona`i de moderator. Din contr[, de cele mai multe sunt chiar incita`i ]n a-\i elibera pân[ la cap[t dejec`iile verbale.

Recidivist ]nr[it, dat pe mâna justi`iei Un b[rbat ]n vârst[ de 32 de ani, cu un cazier lung cât o zi de post, a fost trimis ]n judecat[ de c[tre procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunii de tentativ[ de omor calificat dup[ ce a lovit alt[ persoan[ cu toporul ]n cap. |tefan Vizitiu, multi-recidivist, ]n data de 7 februarie 2009, ]mpreun[ cu Ciprian Bejenariu, ]n urma unui conflict spontan ]n localitatea Strahotin, comuna Dângeni l-au b[tut pe Constantin Popovici. Nefiind mul`umit c[ i-a aplicat o corec`ie victimei doar cu pumnii \i cu picioarele, |tefan Vizitiu a considerat de bun[ mâna \i pe un topor. Dup[ ce a victimei mai multe lovituri ]n cuviin`[ c[ ar trebui s[ pun[ g[sit aceast[ arm[, i-a aplicat zona capului, l[sând-o s[ zac[

Boto\[neanc[ r[nit[ grav ]ntr-un accident la Suceava O tân[r[ ]n vârst[ de 18 ani, din localitatea Suhar[u, a fost grav r[nit[ ]ntr-un accident rutier petrecut ]n municipiul Suceava, fiind internat[ de dou[ zile ]n cadrul sec`iei de reanimare a Spitalului Jude`ean din localitate. Evenimentul rutier s-a produs miercuri sear[, ]n jurul orei 19.30, pe strada Gheorghe Doja, Florin D. ]n vârst[ de 19 ani, din

Infrac`ional... pe scurt BOXELE BLOCURILOR, VIZATE DE HO~I Joi, poli`i\tii au fost alerta`i s[ intervin[ ]n dou[ cazuri de furt din boxele a dou[ blocuri din Boto\ani. }n primul caz a fost identificat Maricel-Viorel R., de 40 de ani, din Boto\ani, care sustr[sese un calorifer din o`el, ]n valoare de 125 de lei, dintr-o box[ de la subsolul blocului. Proprietarul l-a prins pe infractor exact ]n momentul ]n care acesta ie\ea de la subsol, astfel c[ a sunat la 112, solicitând interven`ia poli`i\tilor. B[rbatului care s-a pus pe „vizitat” boxele subsolurilor i-a fost ]ntocmit dosar penal \i va fi cercetat pentru infrac`iunea de furt calificat. Prejudiciul a fost recuperat \i restituit proprietarului. Un alt suspect a fost prins ]n flagrant de

un alt proprietar, tocmai când ]i f[cea un „inventar” al bunurilor depozitate ]n subsol. Proprietarul boxei a pus mâna pe vizitatorul nepoftit \i l-a re`inut. Corneliu I., de 41 de ani, din Boto\ani, p[trunsese prin efrac`ie ]n box[ f[cându-\i planuri s[ nu plece de acolo cu mâna goal[. Acestuia i-au fost ]ntocmite acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale pentru infrac`iunea de tentativ[ de furt calificat. „

]ntr-o balt[ de sânge. }n cele din urm[, Constantin Popovici a fost transportat la Spitalul Jude`ean de Urgen`e „Mavromati”, de unde a fost transferat de urgen`[ la Clinica de Neurochirugie Ia\i, unde a fost supus unei interven`ii chirurgicale pentru c[ via`a ]i era pus[ ]n primejdie. Dup[ externare, victima a ob`inut un certificat medico-legal care a atestat c[ are nevoie de 75-80 de zile pentru vindecare. Dup[ anchetarea acestei fapte, procurorii au decis c[ |tefan Vizitiu trebuie trimis ]n judecat[ pentru s[vâr\irea infrac`iunii de tentativ[ de omor calificat, riscând o pedeaps[ cuprins[ ]ntre \apte \i 12 ani de ]nchisoare. (D.R.)1

ten`ia ei. Hareta P., de 88 de ani, a cerut joi ajutorul poli`i\tilor pentru a recupera suma de 800 de lei, ce i-a fost sustras[ din locuin`[. B[trâna a explicat c[ ]n jurul orei 9.00, un tân[r i-a p[truns ]n cas[, ]ntrebând-o dac[ are de vânzare tichete de c[l[torie pentru veterani, ]ns[, la plecare, profitând de neaten`ia acesteia, i-a furat de pe televizor portofelul ]n care avea 800 de lei. }n urma cercet[rilor efectuate de poli`i\ti, a fost identificat Cristian S., din aceea\i comun[. „Fa`[ de suspect au fost PRETEXTE ]ntocmite acte premerg[toare C{UTATE DE ]nceperii urm[ririi penale sub HO~I PENTRU A-I aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de furt calificat, fiind conL{SA PE tinuate cercet[rile ]n vederea recuper[rii prejudiciului \i B{TRÂNI F{R{ stabilirii ]ntregii activit[`i BANI infrac`ionale a acestuia”, a O b[trân[ din comuna Roma precizat Manuela Ieremie, a r[mas f[r[ portofel, dup[ ce purt[torul de cuvânt al IPJ un b[rbat a profitat de nea- Boto\ani. „

Suceava, pierzând controlul asupra ma\inii pe care o conducea, s-a izbit ]ntr-un stâlp electric pe care l-a pus la p[mânt. }n urma impactului, atât \oferul cât \i Ana M., tân[ra care ]l ]nso`ea, au fost r[ni`i. Poli`i\tii care au cercetat acest caz au stabilit c[ \oferul a intrat cu vitez[ prea mare ]ntro curb[ la stânga, moment ]n care a pierdut controlul asupra

direc`iei de mers \i a ie\it ]n afara carosabilului, unde a izbit violent un stâlp din beton pentru sus`inerea re`elei de iluminat public. Tân[ra ]n vârst[ de 18 ani a fost transportat[ la Spitalul Jude`ean din Suceava cu r[ni foarte grave. La fa`a locului a fost nevoie \i de interven`ia membrilor unui echipaj al E.on, care au f[cut o evaluare a pagubelor produse

de ruperea stâlpului. „Conduc[torul auto purta centur[ de siguran`[, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dup[ care i s-au recoltat probe biologice ]n vederea stabilirii alcoolemiei”, a precizat inspector Gabriel George Pan`iru, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Suceava. (D[nu` Rotariu)

150 cet[`eni români, ]ntor\i din drum de la grani`a cu Republica Moldova Mai mul`i turi\ti români, care se aflau ]n trenul Bucure\tiChi\in[u, au fost ]ntor\i din drum ]n noaptea de joi spre vineri, ]n Vama Ungheni. Vame\ii moldoveni nu le-au permis accesul ]n Republica Moldova, iar românii au depus declara`ii c[tre poli`ia local[. 36 de turi\ti români au plecat joi sear[ din Gara de Nord din Bucure\ti, cu destina`ia final[ Chi\in[u, iar ]n diminea`a de vineri, la ora 8.45, 16 dintre ei au fost coborâ`i din tren \i urca`i ]ntr-o garnitur[ de tren cu destina`ia Ia\i. "O parte din cei 36 de cet[`eni c[rora nu li sa permis accesul ]n Republica Moldova aveau dubl[ cet[`enie, iar cei 16 aveau doar cet[-

`enie român[. Cazul nu este singular, pentru c[ de joi diminea`[ au fost ]ntor\i din drum de la grani`a cu Republica Moldova, 150 de cet[`eni români, f[r[ nicio explica`ie", a declarat Vasilica T[taru, purt[tor de cuvânt la Direc`ia Poli`iei de Frontier[ Ia\i. Tot ea a ad[ugat c[ doar 11 dintre cei 16 români au depus plângeri la poli`ie, pentru c[ nu au fost l[sa`i s[ treac[ ]n Republica Moldova. Problemele de la vam[ vin ]n contextul ]n care, pe 5 aprilie, urmeaz[ s[ aib[ loc alegeri parlamentare ]n Republica Moldova. Cet[`enii vor fi chema`i la vot pentru a alege noua componen`[ a Parlamen-

tului - organul reprezentativ suprem al poporului \i singura autoritate legislativ[ a statului. Este pentru a cincia oar[, dup[ proclamarea independen`ei Republicii Moldova, când au loc astfel de alegeri. }n urm[ cu doi ani, pre\edintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a semnat un decret care stabilea ca, ]n 2009, s[ se s[rb[toreasc[ 650 de ani de la ]ntemeierea "statului moldovenesc independent". }ntr-un comunicat de pres[, liderul de la Chi\in[u preciza atunci c[ aniversarea din 2009 a fost proclamat[ "din necesitatea cultiv[rii spiritului patriotic \i ]nt[ririi statalit[`ii Republicii Moldova". „


Eveniment S@mb[t[, 28 martie 2009

Copil de un an ars ]ntr-un incendiu Un copila\ de numai un an se zbate ]ntre via`[ \i moarte dup[ ce a fost victima unui groaznic incident, suferind arsuri pe o treime din suprafa`a corpului ]ntr-un incendiu care a cuprins casa p[rin`ilor s[i. Nefericitul eveniment a avut loc ieri, ]n jurul orei 13.30 când locuin`a unei familii a fost ]nghi`it[ de fl[c[ri ]n câteva minute. Din p[cate, Adi Iulian A., ]n vârst[ de un an, era singur ]n cas[ ]n momentul ]n care fl[c[rile au ]nceput s[ consume camer[ dup[ camer[. Vecinii familiei au sunat la 112 pentru ca un echipaj al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” s[ intervin[. P[rin`ii copilului, dispera`i ]n fa`a pericolului ]n care se afla b[ie`elul lor r[mas ]n cas[ au cerut ajutorul vecinilor. Cu greu, mai multe persoane au intrat ]n cas[ \i au reu\it s[-l scoat[ pe b[ie`el din fl[c[ri. De\i la rândul lor au fost nevoi`i s[ treac[ prin foc, dup[ ce l-au scos pe b[ie`el din cas[ \i-au dat seama c[ era r[nit foarte grav. Atunci a fost cerut[ \i o ambulan`[. }n câteva minute, la fa`a locului au ajuns \i pompierii, care au reu\it s[ sting[ focul. Transportat la Spitalul de Pediatrie Boto\ani „Cuvioasa Parascheva” din Boto\ani Adi Iulian A. a fost diagnosticat cu arsuri de gradul III-IV pe 30% din suprafa`a corpului, medicii având un pronostic rezervat ]n privin`a st[rii sale. „Copilul a ve-

nit singur la spital, nu am avut de unde s[ lu[m date \i am aproximat c[ are un an. Starea sa este grav[, cu o arsur[ pe mai mult de 30% din suprafa`a corporal[. A fost dus ]n sala de opera`ie, i s-au toaletat pl[gile, urmând s[ fie `inut sub supraveghere strict[”, a precizat Iuliana Kadar, purt[torul de cuvânt al Spitalul de Pediatrie Boto\ani. }n urma cercet[rilor efectuate de pompieri, ace\tia au stabilit c[ incendiul a izbucnit cel mai probabil de la un

Sporurile câ\tigate ]n instan`[ de func`ionarii Prim[riei, pl[tite ]n tran\e Cei aproape 150 de func`ionari publici din cadrul Prim[riei Boto\ani vor primi e\alonat acele drepturi salariale câ\tigate ]n instan`[. Viceprimarul C[t[lin Alexa a declarat c[ ]n urma unei discu`ii purtate ]ntre reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani \i ai Sindicatului Liber al Salaria`ilor din Administra`ia Public[ Local[ s-a convenit ca aceste drepturi s[ fie acordate ]n trei tran\e. „Anul acesta vor fi acordate drepturile ]n dou[ tran\e, urmând ca ultima tran\[ s[ fie acordat[ anul viitor \i asta pentru a diminua efortul bugetar, chiar insuportabil pentru Prim[rie”, a spus viceprimarul municipiului Boto\ani. Aceste drepturi salariale restante ale func`ionarilor publici sunt din perioada

2004-2008 \i reprezint[ suplimentul postului ]n procent de 25% din salariul de baz[ \i suplimentul corespunz[tor treptei de salarizare, ]n procent de 25% din salariul de baz[, ]n raport cu perioada efectiv lucrat[. Conform protocolului ]ncheiat ]ntre cele dou[ p[r`i, ]n anul 2009 se va acorda 60% din suma total[ stabilit[ pentru acordarea acestui drept, aproximativ 1,9 milioane lei, diferen`a de 40% urmând a se acorda ]n anul 2010, când Prim[ria va trebui s[ achite angaja`ilor 1,3 milioane lei. De aceste drepturi vor beneficia 145 de func`ionari publici din aparatul Primarului Municipiului Boto\ani \i 18 func`ionari publici care nu mai lucreaz[ ]n institu`ie. (L.L.)

scurt circuit al unei ma\ini de sp[lat l[sat[ ]n func`iune. Pentru c[ membrii familiei au r[mas f[r[ ad[post, angaja`ii ISU au f[cut demersuri pentru a-i ajuta. „S-a intervenit cu dou[ autospeciale. Interven`ia a durat mai pu`in de jum[tate de or[. }ntrucât ]n locuin`[ tr[iau \ase persoane s-a luat m[sura asigur[rii unui spa`iu de dormit ]n \coal[, unde a fost transformat[ o clas[ ]n spa`iu de locuit iar comitetul jude`ean pentru

situa`ii de urgen`[ a f[cut demersurile pentru dislocarea a dou[ module de la R[d[u`i Prut pe care le vor pune la dispozi`ia familiei r[mase f[r[ locuin`[”, a declarat plutonier Dorina Lupu, subofi`er rela`ii publice al ISU Boto\ani. Autorit[`ile urmeaz[ s[ stabileasc[ ]n urma anchetei dac[ p[rin`ii copilului pot fi tra\i la r[spundere pentru incident \i circumstan`ele ]n care copilul a fost l[sat singur ]n cas[. (D[nu` Rotariu)

3

Trei eleve aduse la spital cu stare de le\in Trei eleve ale |colii Generale Nr. 12 din municipiul Boto\ani au ajuns ieri diminea`[ la spital dup[ ce toate trei au prezentat brusc acelea\i simptome. Situa`ia mai multe decât curioas[ pentru medici a fost descoperit[ ini`ial de c[tre medicul \colar, la cabinetul c[ruia s-au prezentat cele trei eleve, trimise de un profesor care a observat starea ]n care se aflau. Bianca P., ]n vârst[ de 12 ani, M[d[lina F., ]n vârst[ de 14 ani \i Anda B., ]n vârst[ de 13 ani, eleve ]n clasa a VII-a s-au prezentat la cabinetul medicului din \coal[ prezentând stare de lipotimie \i ame`eli. Medicul a sunat atunci la 112, ini`ial o singur[ ambulan`[ prezentându-se la unitatea \colar[. Ulterior, medicii \i-au dat seama c[ mai este nevoie de un echipaj dup[ ce \i a treia fat[ prezenta aceea\i stare de r[u, fiind sus-

piciuni de o afec`iune comun[. „Ini`ial credeam c[ era vorba doar de dou[ adolescente, una de 12 \i cealalt[ de 14 ani. Amândou[ prezentau stare de lipotimie, fiindu-le r[u. Dup[ ce au fost consultate cele dou[, am v[zut c[ \i o a treia fat[, de 13 ani, prezenta aceea\i stare. Mi s-a p[rut cel pu`in curios \i le-am ]ntrebat dac[ au mâncat ceva ]mpreun[ ori au consumat acela\i produs, pentru c[ nu se putea ca toate trei s[ aib[ senza`ie de r[u o dat[. Mi-au spus c[ nu. Am mai chemat un echipaj pentru adolescenta de 13 ani, iar la Spitalul de Pediatrie am aflat c[ ultima a mai fost internat[, fiind diagnosticat[ cu sindrom anxios. Au r[mas internate pentru a fi `inute sub supraveghere medical[”, a declarat Daniela Amarandei, medic ]n cadrul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[. (D.R.)

Mai mul`i bani pentru bolnavii de cancer Bolnavii de cancer \i cei care au nevoie de tratament ]n str[in[tate vor primi ]n acest an mai mul`i bani de la Ministerul S[n[t[`ii. Guvernul a aprobat finan`area pentru cele 12 programe na`ionale de s[n[tate \i a alocat peste 486 de milioane de lei. Suma este cu 30% mai mare decât cea de anul

trecut. Guvernul finan`eaz[ anul acesta patru noi programe de s[n[tate. Este vorba de cele privind depistarea precoce a cancerului, diagnosticul bolilor rare, administra`ie sanitar[ \i compensarea cu 90% a medicamentelor pentru pensionarii cu venituri sub 600 de lei pe lun[. „

Romeo Caciuc este noul \ef al DJDP Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri \i Poduri (DJDP) Boto\ani va avea \ef cu acte ]n regul[, de ]ndat[ ce noul director va fi validat ]n \edin`a de Consiliului Jude`ean Boto\ani. Romeo Caciuc este cel care, prin concurs, \i-a c[p[tat dreptul de

a fi director al acestei unit[`i. Romeo Caciuc a fost singurul candidat pe post, acesta reu\ind s[ treac[ cu bine atât de proba scris, cât \i de interviu. Acesta a lucrat o perioad[ bun[ de timp ]n cadrul Inspec`iei ]n Construc`ii \i, s[pt[mâna a-

ceasta, la sediul Consiliului Jude`ean Boto\ani a sus`inut examenul pentru a prelua conducerea DJDP. Comisia de examinare a fost format[ din câte doi reprezentan`i ai Prefecturii \i Consiliului Jude`ean \i secretarul jude`ului. Dup[

]nl[turarea din func`ia de director executiv a Geaninei Pintilii, persoan[ cu care se judec[ ]n prezenta Consiliul Jude`ean, DJDP a fost preluat[ prin interimat de c[tre Gabriel Gontaru, unul din speciali\tii ce activau ]n direc`ie. (C.S.)

PRM Boto\ani a r[mas f[r[ 2.000 de membri ra`ie, filiala Boto\ani. “Am avut Organiza`ia jude`ean[ a PRM discu`ii pe aceast[ tem[ cu a r[mas f[r[ 2.000 de membri domnul Ciu\tea. Au venit, de dup[ alegerile locale \i parlaasemenea, la noi ]n partid ]n jur mentare. Reprezentan`ii aceste de 15 persoane", a spus Coforma`iuni politice spun c[ o dreanu. Pre\edintele PRM, parte dintre ace\tia fie au p[r[sit filiala Boto\ani, a anun`at, de pur \i simplu partidul, fie au asemenea, c[ la sfâr\itul lunii plecat la alte forma`iuni politice, mai va avea loc Conferin`a ju]ns[ sunt \i membri de care nu de`ean[ a PRM, ]n cadrul c[reia se mai \tie nimic, ace\tia fiind va fi aleas[ noua conducere. Se pleca`i, cel mai probabil, ]n pare, c[ actualul pre\edinte al str[in[tate. Dumitru Codreanu PRM are sus`inere din partea (foto), pre\edintele organiza`iei membrilor din partid de a jude`ene a PRM, a declarat c[ ]n candida pentru un nou mandat ciuda acestui fapt, sunt persoane care \i-au anun`at inten`ia de a litic[, implicit fostul pre\edinte Ciu\tea, actualmente pre\e- de pre\edinte la filiala Boto\ani. intra ]n aceast[ forma`iune po- al acestei forma`iuni, Dorin dintele Partidului Noua Gene- (L.L.)


CMYK

Eveniment 4

S@mb[t[, 28 martie 2009

R[sturnare de conducere la PNL Boto\ani R[zboiul dintre cele dou[ tabere ale PNL Boto\ani a ajuns la apogeu, ieri. Florin ~urcanu \i sus`in[torii s[i s-au ]ntâlnit pentru a schimba conducerea filialei. Deputatul liberal a reu\it s[ aduc[ de partea sa majoritatea liberalilor din jude`, confruntarea dintre tabere fiind, din acest punct de vedere, dispropor`ionat[. Liberalii aduna`i ieri de Florin ~urcanu la „Enjoy” au ales o conducere interimar[ a filialei jude`ene, avându-l ca pre\edinte pe ~urcanu, vicepre\edinte pe Gelu Ciubotaru, iar secretar coordonator pe Relu Târzioru. Liviu Câmpanu nu recunoa\te noua conducere, considerându-se ]n continuare pre\edintele filialei jude`ene PNL. Cele dou[ tabere ale filialei jude`ene a Partidului Na`ional Liberal (PNL) Boto\ani \i-au ascu`it armele pentru un duel cât se poate de dur pentru conducerea partidului. Ieri, ]n cadrul unei ]ntâlniri organizate de deputatul Florin ~urcanu (foto dreapta), la care au participat primari, viceprimari, pre\edin`i de organiza`ii, consilieri locali \i jude`eni, cei prezen`i au fost de acord cu schimbarea

nu a fost contestat[ de mine \i de pre\edintele PNL Ilfov pentru c[ acesta nu a ob`inut acordul Biroului Politic Teritorial \i nici nu este la zi cu cotiza`ia la partid”, a men`ionat pre\edintele PNL. }n acela\i timp, Câmpanu este de p[rere c[ o conferin`[ jude`ean[ va avea loc dup[ alegerile din acest an. Cât prive\te depunerea unei eventuale candidaturi, acesta consider[ c[ este prea devreme ca s[ discute despre acest lucru.

CONDUCERE INTERIMAR{ LA PNL

lui Liviu Câmpanu (foto st^nga) din func`ia de pre\edinte al filialei boto\[nene a partidului. Deputatul PNL, care este acum \i membru al Biroului Politic Central (BPC), a organizat ]ntâlnirea de ieri cu scopul declarat de a-l ]ndep[rta pe actualul pre\edinte al filialei jude`ene de la conducere. „Dorim o conducere nou[ pentru ca la Boto\ani s[ ob`inem cele mai bune rezultate. To`i participan`ii care au venit la delega`ia permanent[ din jude` au hot[rât propunerea c[tre BPC de schimbare din func`ia de pre\edinte a domnului Câmpanu, schimbarea secretarului coordonator, demiterea Birou-

lui Politic de la Boto\ani, numirea unui pre\edinte interimar, numirea unui vicepre\edinte interimar, unui secretar coordonator interimar \i un nou BPJ interimar”, a declarat Florin ~urcanu. }ntâlnirea ]ntre deputatul Florin ~urcanu \i participan`ii de la delega`ia permanent[ din jude` a avut loc ]ntr-un bar din municipiu, al c[rui patron este unul dintre membrii exclu\i din PNL la presiunea lui Liviu Câmpanu. De\i nu a fost invitat la discu`ii, Liviu Câmpanu s-a autoinvitat, motivând c[ a vrut s[ transmit[ un mesaj colegilor de partid. „Nu am fost invitat de colegii mei, care probabil s-au

gândit c[ nu m[ aflu ]n municipiu, ci ]n circumscrip`ia ]n care am fost ales”, a fost declara`ia lui Liviu Câmpanu. Actualul pre\edinte al PNL sus`ine c[ ceea ce a ini`iat Florin ~urcanu nu poate fi pus ]n practic[. Conducerea partidului nu poate fi decis[ de cei de la nivel local. Potrivit celor declarate de Liviu Câmpanu, conform statutului, dizolvarea Biroului Politic Jude`ean \i demiterea pre\edintelui poate fi luat[ numai de la centru. „Demiterea mea din func`ia de pre\edinte al PNL nu se poate face decât dac[ exist[ motive imputabile \i nu o vendet[ declan\at[ la nivel na`ional ]m-

Fete care se bat ]n \coal[ ca pe maidan Au confundat \coala cu mahalaua! Elevele unei unit[`i \colare boto\[nene au ajuns vedete pe site-ul de \tiri al unei televiziuni centrale. }n filmule`ul postat pe site, acestea se dezl[n`uie sub privirile colegilor de clas[. Se trag de p[r, `ip[ \i se zgârie ]ntre ele \i asta ]n \coal[, nestingherite. B[taie ]ntre fete ]n toat[ „splendoarea”, asta se vede din filmul pe care o `ar[ ]ntreag[ ]l poate viziona ]n aceste zile pe internet. |i asta dup[ ce, spre sfâr\itul anului trecut, un alt film de acest gen, a dus ]n `ar[ „faima” ]nv[`[mântului boto\[nean. Este vorba de filmul ]n care se dezv[luia ]n imagini limbajul „colorat” al unui cadru didactic care s-a enervat ]ntr-o \edin`[ de consiliu profesoral \i a aruncat cu cuvinte nu tocmai potrivite spre un coleg

de-al s[u. Despre existen`a filmului ]n care fetele se bat ]n \coal[ ca pe maidan au fost informa`i \i reprezentan`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), care au primit o adres[ de la Inspectoratul de Poli`ie Jude`ean. „Am primit o adres[ prin care am fost informa`i de prezen`a unui filmule` ]n care dou[ eleve care se presupune c[ ar fi de la o unitate \colar[ din Boto\ani se iau la b[taie ]n clas[. Noi am trimis adresa ]n \coli pentru a putea identifica unitatea \i pe protagoniste”, a declarat Daniel Botezatu, inspector \colar educativ din cadrul I|J. Din atitudinea colegilor de clas[, se pare c[ elevele nu erau cunoscute ca fiind cu ie\iri violente. Fetele din filmule`ul video, se trag de p[r, se ]mbrâncesc \i se dau cu capul de geam, spre uimirea

colegilor de clas[, care ]ncearc[ s[ le despart[. Totul are loc sub privirile celorlal`i elevi, aduna`i s[ vad[ circul \i s[ imortalizeze momentul cu telefoanele mobile. Nu este primul caz de violen`[ ]n \coal[ filmat cu telefonul mobil \i

postat pe Internet, fapt care pune ]ntr-o lumin[ proast[ educa`ia liceenilor din zilele noastre. }n urma cercet[rilor efectuate ]n unit[`ile \colare boto\[nene se va decide \i sanc`iunile pe care le risc[ cele dou[ eleve. (Petronela Rotariu)

potriva celor care nu au votat cu Crin Antonescu pentru conducerea central[ a PNL”, a declarat Liviu Câmpanu. Acesta a mai precizat c[ nu se consider[ un perdant al alegerilor de la nivel central \i nici c[ ar fi pierdut ]n fa`a lui Florin ~urcanu. „Eu nu am pierdut ]n fa`a lui ~urcanu \i nici acesta nu mi-a luat locul meu ]n BPC. El a ocupat un loc ]n BPC ]n urma unui vot ob`inut, vot care a fost rezultatului unei sus`ineri de tip cooperatist, respectiv fiind ]n`elegerea mai multor filiale jude`ene. Pentru c[ nu vreau s[ apar[ discu`ii pe alt[ culoare, vreau s[ adaug c[ actuala pozi`ie a lui Florin ~urca-

De\i decizia de la nivel central nu a venit la Boto\ani, la nivelul PNL s-a autoformat viitoarea conducere. Conform statutului, func`iile ar fi trebuit ]mp[r`ite dup[ ce Biroul Politic Central al PNL ar fi validat propunerea de demitere a pre\edintelui PNL Boto\ani \i de dizolvare a Biroul Politic Jude`ean. Func`ia de pre\edinte interimar al PNL Boto\ani a fost preluat[ de deputatul Florin ~urcanu, cea de secretar coordonator al PNL Boto\ani de Relu Târzioru \i cea de vicepre\edinte i-a revenit lui Gelu Ciubotaru. BPJ a fost schimbat de asemenea, ]n noua componen`[ având doar membri ai taberei lui Florin ~urcanu. }n urma discu`iilor de ieri, au revenit ]n PNL Paul Oni\a, Dinu Secrieru \i Marin Brichiseal[. „Orice fost liberal care a fost exclus din partid sau a plecat din cauza unor conflicte ]n timpul mandatului la pre\edin`ia partidului a lui Liviu Câmpanu se poate ]ntoarce ]n filial[. Avem deschidere total[ c[tre to`i cei care vor s[ revin[”, a explicat Florin ~urcanu. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment S@mb[t[, 28 martie 2009

Topul trecerilor de pietoni periculoase Ghinionul, ]ntâmplarea sau pur \i simplu neaten`ia celor care se angajeaz[ ]n traversarea str[zii sau a celor afla`i la volanul ma\inilor a f[cut ca mai multe treceri de pietoni din municipiul Boto\ani s[ devin[ puncte fierbin`i pe harta care marcheaz[ locurile ]n care s-au produs cele mai multe accidente de circula`ie. Trecerea de pietoni din fa`a BRD, ]n centrul ora\ului, cea din fa`a |colii Generale num[rul 11, de pe Cale Na`ional[, \i trecerea de pietoni din fa`a Spitalului Jude`ean, de pe strada Marchian \i-au asigurat locuri frunta\e pe lista punctelor din municipiu cu cele mai multe accidente rutiere. Anual, zeci de boto\[neni ]\i pierd via`a sau r[mân schilodi`i pe via`[ ]n accidente produse chiar pe marcajul de trece pietoni. Asta din cauza neaten`iei când fac pasul de pe trotuar pe marcajul pietonal sau din incon\tien`a \oferilor care uit[ c[ \i ceilal`i participan`i la trafic trebuie proteja`i. }n punctele din municipiu ]n care s-au produs mai multe accidente de circula`ie s-au ]nscris \i câteva treceri de

pietoni. }n top este trecerea de pietoni din fa`a BRD, ]n centrul ora\ului, dup[ care trecerea de pietoni din fa`a |colii Generale num[rul 11, de pe Cale Na`ional[, \i trecerea de pietoni din fa`a Spitalului Jude`ean, de pe strada Marchian. }n aceste puncte, de cele mai multe ori pietonii sunt lovi`i de ma\ini care nu ]ncetinesc, de\i \oferii lor au obliga`ia legal[ s[ fac[ acest lucru. Poli`i\tii de la Rutier[ precizeaz[ c[ pe lista trecerilor de pietoni cu „faim[” nedorit[ se mai afl[ \i cele de pe strada Ion Pillat, lâng[ biseric[, cea de pe strada Grivi`a, trecerea de pietoni din fa`a supermarketului Pita, de pe bulevardul George Enescu \i cele de pe Calea Na`ional[, din zona Stadion \i din fa`a Direc`iei Muncii. Poli`i\tii sus`in c[, adeseori, ]n aceste puncte pietonii pl[tesc scump o clip[ de neaten`ie. „}n multe din accidentele de circula`ie petrecute cu pietoni, ei poart[ o parte din vin[ pentru c[ de\i v[d c[ autoturismul se deplaseaz[ ]n vitez[ foarte mare sau cu vitez[ peste limit[ insist[ s[ traverseze, pân[ la scuar, \i imediat p[\esc. De

regul[, totu\i accidentele din preajma trecerilor de pietoni sunt din vina conduc[torilor auto” a declarat Victor Ciubotaru, \eful biroului pentru siguran`[ rutier[. Singura solu`ie pentru sc[derea num[rului de pietoni r[ni`i tocmai pe marcajul pietonal este respectarea legii, ca parcarea s[ se fac[ la o distan`[ corespunz[toare pentru asigurarea vizibilit[`ii, ca \oferii s[ reduc[ viteza ]n apropiere de „zebr[” \i ca pietonii s[ nu p[\easc[ ]n afara trotuarului f[r[ s[ se asigure. „Au fost dispuse m[suri, inclusiv ]n cazul evenimentelor auto, când ]n preajma trecerii erau parcate autoturisme. Dac[ s-a constat c[ ]n preajm[ sunt vehicule care dup[ modul de sta`ionare a lor au obturat câmpul vizual al trecerii de pietoni, atunci posesorul este sanc`ionat”, a mai spus Ciobotaru.

„COCOA|E” }N ZONELE CU PROBLEME O veste bun[ care ar putea duce la rezolvarea problemelor vine din partea reprezentan`ilor

Cifrele vorbesc de la sine }n anul 2008, ]n jude`ul Boto\ani, conform statisticilor puse la dispozi`ie de c[tre reprezentan`ii Serviciului Poli`iei Rutiere, ]n 35% din accidentele rutiere petrecute au fost impli-

ca`i pietoni. Din totalul acestora, 126 au fost grave, cu 24 mai multe decât ]n anul anterior iar 347, cu 44 mai multe decât anul precedent, au fost u\oare. Num[rul celor mor`i s-a ridicat

la 42, 112 persoane fiind r[nite foarte grav, iar 437 fiind r[ni`i u\or. Din p[cate pietonii se afl[ ]n toate categoriile, atât ]n cea a mor`ilor cât \i ]n cea a r[ni`ilor. „

Prim[riei, care au anun`at c[ vor fi amplasate limitatoare de vitez[ ]n zonele cu probleme. Florin Ghiorghi`[, viceprimarul municipiului Boto\ani, a declarat c[ ]n cursul acestui an, ]n mai multe intersec`ii din municipiul Boto\ani vor fi amplasate limitatoare de vitez[ tocmai pentru a-i obliga pe \oferi s[ ]ncetineasc[ viteza \i s[-i protejeze pe pietoni. }n America se numesc „road humps" („cocoa\ele \oselei"). Aceste „cocoa\e" salveaz[ vie`i. }n ultimii ani, ]n toate marile ora\e din România au fost amplasate limitatoare de vitez[, pentru a reduce, pe cât posibil, num[rul de accidente rutiere provocate de ignoran`a \oferilor care nu acord[ prioritate de trecere pietonilor, sau nu ]ncetinesc ]naintea unor intersec`ii ori a trecerilor de cale ferat[. Dar, de\i ]n urm[ cu mai mul`i ani au fost montate astfel de limitatoare \i ]n municipiul Boto\ani, \oferii au protestat, ]n cele din urm[ limitatoarele fiind demontate. „Opinia public[ a fost cea care a dorit eliminarea limitatoarelor, pentru c[ era greu de trecut peste un dâmb ca acesta, când ajungeai la trecerea de pietoni. Ini`ial, noi tocmai de aceea le-am \i pus, pentru ca pietonii care trec pe marcaj s[ fie proteja`i. Limitatoare de vitez[ trebuie ]n mai multe locuri, nu numai pe Marchian, \i ]n planul de buget de anul acesta am ob`inut banii pentru montarea limitatoarelor de vitez[, \i o s[ le punem anula cesta. De exemplu pân[ anul trecut noi nu am avut accidente la trecerile de pietoni. }ns[ de anul trecut, am avut foarte multe accidente la treceri, numai ]n dou[ luni am avut opt accidente destul de urâte. }n a doua parte a anului. |i v[d c[ anul acesta a ]nceput cu acela\i tip de accidente, la trecerile de pietoni. |i atunci am primit o adres[ de la Poli`ia Rutier[ care ne cere s[ mont[m limitatoare de vitez[ \i o vom face. Zonele unde vor fi montate mai ]ntâi limitatoarele sunt pe Calea Na`ional[ ]n zona \colii 11, pe strada Marchian \i ]n zona BRD ]n centru, zonele unde au fost mai multe accidente sau unde sunt \coli”, declar[ viceprimarul Florin Ghiorghi`[. (D[nu` Rotariu)

5

Directorul Szente inten`ioneaz[ s[ renun`e la conducerea Maternit[`ii

Directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie inten`ioneaz[ s[ renun`e la \efia institu`iei pe care o conduce de aproape 11 ani. Medicul Ladislau Szente (foto) a declarat c[ ]n propor`ie de 75%, motivul pentru care dore\te s[ p[r[seasc[ conducerea unit[`ii spitalice\ti este unul personal. El spune c[ are de gând s[ mai asigure conducerea unit[`ii doar câteva luni. Managerul Maternit[`ii din Boto\ani a negat faptul c[ la baza inten`iei sale ar fi vreo presiune politic[. El spune c[ dup[ ce ]\i va da demisia ]\i va continua activitatea ]n unitate ca medic. „}ncet, ]ncet la asta se ajunge. Ce-i mult stric[ \i, dup[ 10-11 ani de conducere apare o uzur[. Am pus suflet ]n aceast[ unitate \i voi lucra, ]n continuare aici. Este ]ns[ extraordinar de greu s[ fii \i la conducerea unei institu`ii \i medic. Este greu s[ fii ]n mai multe p[r`i”, a mai spus directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie din

Boto\ani. O nemul`umire a acestuia este legat[ \i de calificativele ob`inute la trei dintre indicatorii de performan`[ din contractul de management, pe fi\a de evaluare ]naintat[ de Ministerul S[n[t[`ii, unde a ob`inut, nejustificat, calificativul „satisf[c[tor”. De altfel, Ladislau Szente a \i depus contesta`ie ]n acest sens. „Decizia de a p[r[si aceast[ func`ie nu este legat[ de aceast[ contesta`ie \i nu este nici presiune politic[ din nicio parte. Din anul 1997 au fost atâtea guverne, atâtea partide politice la guvernare \i nimeni nu a ridicat probleme de grad politic ]n privin`a postului ocupat de mine. De altfel, eu nu am fost numit politic la conducerea acestui spital. Din anumite motive, nu am f[cut acest pas ]n luna ianuarie, ]ns[, ]n luna mai, mai am un examen profesional, dup[ care m[ retrag”, a mai spus directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie. (L.L.)

Restul e t[cere...


Eveniment 6

S@mb[t[, 28 martie 2009

Criza ne afecteaz[ mai mult decât pe al`ii Jude`ul Boto\ani este afectat de criz[ mai mult decât alte jude`e ale `[rii. Faptul c[ aveam un singur sector industrial bine dezvoltat, respectiv cel al industriei u\oare, dar care are leg[turi directe cu pia`a extern[, ne face mai vulnerabili decât sunt al`ii. Pre\edintele Camerei de Comer` este de p[rere c[ lipsa m[surilor concrete de redresare economic[ va adânci pr[pastia economic[ dintre Boto\ani \i celelalte jude`e dezvoltate din punct de vedere financiar. Patronii din confec`ii sus`in c[ acest sector, ]n care lucreaz[ cea mai mare parte dintre boto\[neni, dup[ sectorul bugetar, nu va mai atinge niciodat[ rezultatele financiare de acum patru ani \i se a\teapt[ ca pe pia`[ s[ mai r[mân[ 4-5 fabrici mari. „Parc[ suntem blestema`i!”, aceasta este principala concluzie a reprezentan`ilor mediului de afaceri \i ai sindicali\tilor ]n ceea ce prive\te viitorul financiar al jude`ului Boto\ani. Criza economic[ mondial[ love\te ]n jude`ul nostru mult mai puternic decât ]n alte jude`e. La nivel central a fost alc[tuit un top al vulnerabilit[`ii jude`elor din România ]n fa`a crizei, iar Boto\ani se num[r[ printre primele 27 cele mai vulnerabile, cu zero investi`ii ]n prima lun[ a anului ]n curs \i cu 24,5% dintre angaja`i cu amenin`area real[ de a r[mâne f[r[ locuri de munc[. }n ultimele dou[ s[pt[mâni, cei peste 7.000 de \omeri nu au avut la dispozi`ie decât câteva zeci de locuri de munc[ vacante. Dorin Romeo Floare\, pre\edintele Camerei de Comer`, Industrie \i Agricultur[ a jude`ului Boto\ani, a spus c[ ]n aceast[ perioad[ risc[m s[ m[rim decalajul fa`[ de jude`ele dezvoltate financiar \i chiar s[ disp[rem

ca societate din cauza conjuncturii mondiale. „Ar trebui s[ se fac[ ceva pentru c[ risc[m s[ ne ]nchidem ca societate. Vom adânci pr[pastia dintre noi \i jude`ele care mai au o brum[ de economie. Guvernan`ii \i autorit[`ile locale trebuie s[ ]n`eleag[ faptul c[ sunt anumite zone, cum suntem \i noi ca jude`, care nu mai au de unde s[ renasc[ economic. Dup[ noi, singurul mod de a salva jude`ul o reprezint[ atragerea de investitori str[ini \i autohtoni prin oferirea de facilit[`i fiscale \i legislative. Investitorii trebuie atra\i prin astfel de facilit[`i oferite de autorit[`ile locale \i de guvernan`i deoarece trecem printr-o perioad[ mai mult decât grea \i jude`ul nostru nu are capacitatea de revenire, deoarece nici ]nainte de aceast[ criz[ nu o ducea prea bine”, a spus Floare\. Acesta a amintit \i despre propunerile concrete ale patronatelor, sindicatelor \i ale altor organiza`ii, pentru actualul guvern, ]n vederea sprijinirii economiei pentru a supravie`ui \i pentru a se relansa. „Nu s-au luat ]n calcul propuneri pentru c[ la ]nceput nu erau ]nc[ numi`i mini\trii, apoi nu erau numi`i secretarii de stat, apoi \efii institu`iilor descentralizate. Nu se \tia de ]mprumutul de la FMI, iar personalit[`i importante nici m[car nu acceptau ideea ]mprumutului. Acum se \tie de ]mprumut, este concret, se \tie

despre câ`i bani e vorba. Cu siguran`[ vor fi f[cute rectific[ri bugetare ]n anumite domenii, dar asta depinde de cum vor veni tran\ele ]mprumutului, despre valoare acestora \i destina`ia lor”, a completat reprezentantul principalei forme de asociere patronal[ din Boto\ani. Nici sindicali\tii nu sunt prea optimi\ti \i sus`in c[ anul acesta va fi unul foarte greu pentru jude`ul nostru, atât ca urmare a efectelor conjuncturii economice interna`ionale, cât \i ca urmare a activit[`ii pe plan intern. „La nivel de `ar[ se anun`[ a fi cu un milion de \omeri mai mult decât la ]nceputul anului, vom vedea câ`i dintre ace\ti noi \omeri vor fi din jude`ul nostru. Dar nu e bine ]n niciun fel deoarece sc[derea num[rului salaria`ilor din mediul privat \i mai mult fa`[ de cel al bugetarilor duce la dezechilibre catastrofale”, a spus |tefan ~arc[, liderul CNSLR Fr[`ia.

RELANSAREA CREDIT{RII, }N IMPAS DIN CAUZA RELA~IEI CLIENT/BANC{ Pre\edintele Camerei de Comer` a spus c[ exist[ posibilitatea ca ]mprumutul de la FMI s[ relanseze creditarea \i s[ ]nt[reasc[ moneda na`ional[ ]n raport cu euro. }ns[, la nivel local

sunt slabe \anse ca relansarea credit[rii s[ fie realizat[ ]n timp scurt. „Cred c[ vom constata cu to`ii c[ ]n ciuda ]mprumutului de la FMI pentru relansarea credit[rii, efectele la nivel local, poate \i na`ional, vor fi foarte târzii. |i asta pentru c[ popula`ia nu mai are curajul s[ se ]mprumute de la b[nci, dar nici acestea nu vor fi foarte deschise c[tre creditare, nu vor practica dobânzi mai mici \i deci nu vor oferi condi`ii prea avantajoase”, a precizat Floare\. Boto\[nenii vor fi reticen`i s[ se ]mprumute de la b[nci ]n primul rând din cauza comportamentului acestor entit[`i financiare, drept dovad[ fiind num[rul mare de reclama`ii ]naintate Oficiului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului ]n ultimele \apte-opt luni. Din ce ]n ce mai mul`i boto\[neni s-au trezit c[ le-au crescut ratele cu peste 50% dup[ primul an de la contractarea creditelor, ]n momentul ]n care dobânda a devenit variabil[. Mul`i s-au ]mprumutat ]n valut[, iar acum, pe lâng[ cre\terea dobânzilor \i a comisioanelor bancare, ratele au crescut \i ca urmare a diferen`ei de curs dintre leu \i principalele valute, ]n defavoarea monedei na`ionale, cea ]n care majoritatea boto\[nenilor ]\i ]ncaseaz[ veniturile. Deci este pu`in probabil ca num[rul boto\[nenilor care se vor ]nghesui la banc[ pentru un credit de investi`ie s[ fie prea mare.

CONFEC~IONERII CRED C{ MULTE FABRICI VOR FI }NCHISE Patronii din sectorul confec`iilor, cea mai dezvoltat[ ramur[ industrial[ la nivel local, au doar previziuni sumbre pentru domeniul din care fac parte \i ]n care lucreaz[ foarte mul`i boto\[neni, al doilea sector din acest punct de vedere dup[ cel bugetar. Ana Manuela Zarug, directorul uneia dintre cele mai mari fabrici de confec`ii din jude`, a spus c[ se a\teapt[ ca la finele anului ]n curs, pe pia`[ s[ mai r[mân[ doar patru-cinci firme de acest profil ]n tot jude`ului. „Eu cred c[ ]n acest an se vor ]nchide o parte dintre fabrici \i la final vor r[mâne doar patru-cinci produc[tori. |tiu cazuri concrete ]n care fabrici destul de mari au probleme cu acordarea salariului minim pe economie, f[r[ s[ mai vorbim de alte drepturi. }n ceea ce prive\te fabricile mici, care mai prindeau comenzi de la cele mari, acestea se ]nchid ]n num[r foarte mare. Sunt de p[rere c[ industria local[ de confec`ii nu va mai atinge niciodat[ rezultatele financiare ob`inute ]n urm[ cu patru ani. Din punctul meu de vedere, guvernan`ii ne pot ajuta prin facilitarea accesului la creditele bancare cu dobând[ mic[ \i prin reducerea fiscaliz[rii la salarii, deoarece cheltuie-

lile cu salariile sunt cele mai mari ]n domeniul nostru, dup[ care urmeaz[ utilit[`ile”, a declarat Zarug. Patronul unei alte fabrici importante de confec`ii din Boto\ani, Mihai Tincu, a precizat c[ firmele de profil române\ti \i-au pierdut mul`i clien`i \i mul`i investitori au plecat, ca urmare a cre\terii utilit[`ilor \i a costurilor ]n general. „România este o `ar[ scump[, \i asta nu de acum, ci de ]nainte de declan\area crizei. Avem cel mai scump gaz din Europa, avem cheltuieli mari cu utilit[`ile, costuri mari \i cu salariile, iar asta a f[cut ca mul`i clien`i \i mul`i investitori s[ plece. Era un buboi ce oricum sp[rgea la un moment dat, pentru c[ nu se mai putea a\a. Avem \i mâncarea cea mai scump[, \i la taxe st[m foarte prost, având printre cele mai multe. Cred c[ va fi un an foarte greu, plin de tensiuni. Trecem prin momente istorice, iar hot[rârile luate acum se vor face sim`ite \i peste mul`i ani, a\a c[ s[ sper[m c[ deciziile vor fi doar din cele care vor avea efecte pozitive. }n caz contrar va fi materie prim[ pentru doctori \i preo`i, dar asta nu ]nseamn[ c[ va cre\te nivelul de trai”, este de p[rere Mihai Tincu. Fabricile de confec`ii boto\[nene produceau, de regul[, marf[ de foarte bun[ calitate, pentru branduri renumite la nivel mondial \i care era destinat popula`iei cu venituri mari. Criza economic[ la nivel mondial se resimte din plin ]n comenzile primite de fabricile locale care produc ]n sistemul lohn. Astfel, dup[ sc[derea cu 50% a consumului pe URSS \i cu 30% pe `[rile nordice, clien`ii fabricilor boto\[nene au schimbat politica la capitolul comenzi. Astfel, magazinele de lux din str[in[tate nu mai achizi`ioneaz[ marf[ pe stoc ]n a\teptarea posibililor clien`i. „De vreo patru ani nu am avut pauz[ ]ntre sezoane, dar acum am oprit activitatea pentru dou[ s[pt[mâni, urmând ca apoi s[ intr[m ]n plin ]n produc`ie deoarece avem comenzi suficiente pentru urm[torul sezon”, a spus Zarug. |i Mihai Tincu a spus c[ va acorda muncitorilor un concediu de dou[ s[pt[mâni pentru s[rb[torile pascale, urmând ca mai apoi s[ reia produc`ia. „Avem comenzi, de asta nu ne putem plânge acum, pentru c[ am combinat produc`ia de lux pentru civil cu cea pentru anumite structuri bugetare din Italia. Suntem foarte pu`ine fabrici române\ti care lucreaz[ pentru bugetarii str[ini”, a ad[ugat Tincu. (Bogdan Caliniuc)


Sport S@mb[t[, 28 martie 2009

Victor Pi`urc[: „O ]nfrângere ne-ar scoate practic din calculele calific[rii” Selec`ionerul Victor Pi`urc[ a declarat, ieri, ]ntr-o conferin`[ de pres[, c[ nu s-a decis ]nc[ ]n privin`a primului 11 pe care ]l va trimite ]mpotriva Serbiei, de\i ]n ultimele zile a ]ncercat mai multe formule de forma`ii, transmite corespondentul NewsIn. „B[ie`ii s-au preg[tit bine \i sper s[ realiz[m un joc bun pentru a câ\tiga cele trei puncte, fiindc[ [sta e scopul nostru. }nc[ nu m-am decis ]n privin`a echipei, mai sunt câteva posturi la care m[ gândesc. Am lucrat toat[ s[pt[mâna schimbând forma`ia de baz[ continuu \i m[ voi mai gândi pân[ mâine la prânz ]n aceast[ privin`[ pentru c[ atunci voi avea o discu`ie cu b[ie`ii. Sunt posturi la care nu m-am decis atât ]n ap[rare, cât \i la mijloc \i ]n atac“, a spus selec`ionerul, care a ad[ugat c[ to`i juc[torii sunt ap`i. Tehnicianul consider[ c[ un e\ec cu Serbia ar scoate România din lupta pentru calificare, ]ns[ pân[ la finalul preliminariilor vor mai avea loc multe rezultate nea\teptate. „O ]nfrângere ne-ar scoate practic din calculele calific[rii, ]ns[ ]n aceast[ grup[ se vor mai ]ntâmpla multe.

Toate jocurile vor fi pe muchie de cu`it \i vor ap[rea surprize“. Pi`urc[ sus`ine c[ nu simte nicio presiune pentru c[ va fi ]n tribune \i Ladislau Boloni, de\i ]n ultima perioad[ au ap[rut informa`ii conform c[rora acesta din urm[ l-ar

putea ]nlocui. „De ce s[ fie presiune pe mine? C[ e Boloni ]n tribun[? Eu ]i invit pe to`i antrenorii ]n tribun[ pentru a vedea echipa na`ional[“, a spus acesta, fiind ironic \i ]n privin`a conflictului cu Adrian Mutu: „Nu prea \tiu nimic de

el. Am fost certa`i toat[ s[pt[mâna \i nu am vorbit nimic“. Selec`ionerul mai spune c[ ]ntregul compartiment ofensiv al sârbilor este periculos, ]ns[ \i tricolorii pot fi decisivi ]n multe momente. „De la mijloc ]n sus, to`i juc[torii lor

sunt importan`i \i ]i consider dificil. Krasic, Zigic, Pantelic sau Stankovic pot face diferen`a. |i sârbii, \i noi au juc[tori care pot decide jocul. Poate fi decis dintr-o faz[ fix[“, a mai afirmat tehnicianul. Acesta a vorbit \i despre situa`ia mijloca\ului Maximilian Nicu, convocat ]n premier[ la echipa na`ional[: „Nicu trebuie s[ se integreze, are nevoie de timp, el nu poate trece peste aceast[ noutate a\a de u\or. A fost pu`in bulversat ]n ultimele zile“. }n ]ncheiere, Victor Pi`urc[ a mai spus c[ terenul pe care se va disputa meciul nu este de cea mai bun[ calitate, ]ns[ ambele echipe vor avea acela\i dezavantaj. „Starea gazonului nu e perfect[, dar \i noi, \i sârbii juc[m pe acela\i teren. E un meci important \i cred c[ vor veni foarte mul`i suporteri s[ ne sus`in[, a\a cum s-a ]ntâmplat la toate meciurile importante disputate la Constan`a“, a mai declarat selec`ionerul na`ionalei. Partida dintre România \i Serbia, din preliminariile Campionatului Mondial din 2010, va avea loc ast[zi, de la ora 20:45, pe stadionul Farul din Constan`a. 

7

|tiri pe scurt L[c[tu\ ]i atac[ pe dinamovi\ti Tehnicianul Stelei, Marius L[c[tu\, s-a ar[tat deranjat de declara`iile ironice care au venit la adresa echipei sale de la rivalii din |tefan cel Mare. Oficialii dinamovi\ti Vasile Turcu \i Cristi Borcea nu au menajat deloc gruparea militar[ ]n ultimele zile, iar „Fiara“ nu s-a l[sat mai prejos \i le-a reamintit acestora c[ ]n campionatul 2002/2003 erau cunoscu`i ca „Agen`ii 007“ ca urmare a \irului f[r[ sfâr\it de ]nfrângeri al „câinilor“. „Steaua mai are pu`in \i cade de pe hart[“, a declarat directorul executiv al grup[rii din „Groap[“, Cristi Borcea, cu referire direct[ la pozi`ia din clasament \i posibilitatea unei c[deri din prim-planul fotbalului românesc. „|i Dinamo a fost ]n situa`ia noastr[ acum 4-5 ani, dac[ ]mi aduc bine aminte. Aveau \apte ]nfrângeri, nu meciuri f[r[ victorie. Fiecare ar trebui s[ se uite ]n curtea lui“, a repricat L[c[tu\. 

CIO renun`[ la Derby-ul Dinamo-Rapid traseul fl[c[rii s-a amânat cu o zi olimpice Traseul interna`ional al fl[c[rii olimpice nu va mai fi f[cut dup[ ce Comitetul Olimpic Interna`ional (CIO) a luat aceast[ hot[râre joi, ]n cadrul unei reuniuni ce a avut loc la Denver. „Am hot[rât c[ este mai bine ca traseul fl[c[rii olimpice s[ fie f[cut ]n interiorul grani`elor `[rii organizatoare“, a afirmat directorul executiv al CIO, Gilbert Felli. ]n 2008, ]n timpul periplului fl[c[rii olimpice au avut loc mai multe incidente, totul culminând la Paris cu stingerea simbolului Jocurilor Olimpice de la Beijing. Astfel, organizatorii Jocurilor

Olimpice de Iarn[ de la Vancouver din 2010 \i de la Londra din 2012 au hot[rât s[ fac[ un traseu na`ional pentru simbolul olimpic. CIO a anun`at deja c[ va sugera acela\i lucru \i organizatorilor Jocurilor Olimpice de Iarn[ de la Soci din 2012. Flac[ra olimpic[ este aprins[ la Olympia, ]n Grecia, \i pân[ acum a fost purtat[ pân[ ]n ora\ul- gazd[ de c[tre mai mul`i atle`i. Flac[ra joac[ un rol impor-tant la ceremonia de deschidere \i arde pe tot parcursul Olimpiadei. Tor`a olimpic[ a fost introdus[ la Olimpiada din 1936 de la Berlin. 

Atunci când au aflat c[ vor juca un derby la doar dou[ zile dup[ ce echipa na`ional[ disput[ meciul din deplasare cu Austria, conduc[torii lui Rapid \i, mai ales Dinamo, au luat foc. Giule\tenii s-au mai temperat atunci când au v[zut c[ nu au juc[tori convoca`i la prima reprezentativ[, dar oficialii „câinilor“ nu s-au l[sat pân[ când \eful LPF, Dumitru Dragomir, nu a mutat partida cu o zi, pân[ pe 4 aprilie, sâmb[t[, fa`[ de vineri, cum era ini`ial programat. „Am reu\it s[ ]mpac pe toat[ lumea pân[ la urm[. Meciul Dinamo - Rapid s-a mutat de vineri pentru sâmb[t[, la ora 21.30. Este cea mai bun[ solu`ie“, a declarat pre\edintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Cluburile s-au declarat foarte mul`umite de solu`ia la care s-a ajuns, cei \apte dinamovi\ti convoca`i la echipe na`ionale fiind, probabil, \i ei u\ura`i c[ nu trebuie s[ sar[ din avion direct pe terenul de joc, a\a cum s-a l[sat s[ se ]n`eleag[ ]n ultimele zile. „Avem juc[tori care reveneau abia joi seara, iar N’Doye \i Ze Kalanga schimbau \i fusul o-

Petre \i Contra vor s[ se retrag[ de la na`ional[

rar. Era imposibil s[ avem 7 juc[tori care reveneau joi sear[ \i noi s[ juc[m vineri“, a precizat Cristi Borcea, director executiv al clubului din |tefan cel Mare la auzul ve\tii. Tehnicianul feroviarilor, Marian Rada, a declarat c[ nu l-ar fi deranjat nici dac[ s-ar fi p[strat data care a fost stabilit[ ini`ial. Explica`ia lui Rada este profesionalismul juc[torilor. Cu toate acestea, antrenorul se declar[ mul`umit c[ s-a ajuns la aceast[ concluzie, spunând c[ spectacolul este

cel care are de câ\tigat. „Nu era nicio problem[ pentru noi. La Rapid sunt juc[tori profesioni\ti. Dac[ jucam vineri ar fi fost poate un derby de valoare sc[zut[. Eu ]i foloseam pe to`i juc[tori convoca`i la echipele na`ionale. }n Giule\ti lumea vrea s[ vad[ fotbal. Decizia este una care ajut[ fotbalul, ajut[ derby-ul \i este frumos c[ se g[se\te ]n`elegere la Lig[. Era greu s[ vedem un meci Dinamo - Rapid f[r[ vreo 78 juc[tori.“, a declarat Marian Rada. 

Florentin Petre \i Cosmin Contra, amândoi 33 de ani, anun`[ c[ vremea lor la echipa na`ional[ s-a apropiat de final. Cei doi iau ]n considerare retragerea, dac[ România va rata calificarea la Mondialul din 2010. „Am spus c[ m[ retrag. S[ vina \i cei tineri. Joc la na`ionala de 13 ani \i mi-a ajuns. Trebuie s[ duc[ \i al`ii r[zboaiele calific[rii“, a spus Contra. „O s[ m[ retrag de la na`ional[ dac[ nu o sa ne calific[m. Este ultima \ans[ pentru genera`ia noastr[. Am s[ las pe al`ii mai tineri“, a declarat \i Florentin Petre. Florentin Petre \i Cosmin Contra au participat la Campionatul European U-21 (1998), la Campionatul European din 2000 \i la cel din 2008. 


Social 8

S@mb[t[, 28 martie 2009

Ziua Mondial[ Penaliz[ri mai mari aduse de noul contract cadru din S[n[tate a Asisten`ei Furnizorii de servicii medicale vor semna noile contracte cu Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate, ]ncepând cu 1 aprilie. }n prima zi din luna aprilie 2009 va intra ]n vigoare noul contract- cadru care a fost deja aprobat ]n \edin`[ de Guvern. Pân[ la acea dat[ vor fi elaborate \i normele metodologice de aplicare ale acestuia, pentru ca procesul de contractare s[ nu suporte ]ntârzieri. Contractul-cadru este, practic, cel mai important document din sistemul de s[n[tate. Potrivit noului document, ]ncepând cu 1 aprilie, prescrierea medicamentelor se va face sub forma denumirii comune interna`ionale. Excep`ie vor face cazurile justificate medical ]n fi\a medical[ a pacientului, situa`ie ]n care medicul va prescrie medicamentele necesare pe denumire comercial[, ]n concordan`[ cu diagnosticul. Se introduce obliga`ia caselor de asigur[ri de s[n[tate de a face public[ lista furnizorilor cu care au ]ncheiat contracte precum \i valoarea de contract \i la sediul acestora, nu numai prin afi\are pe pagina web. |i spitalele vor fi obligate s[ afi\eze cheltuielile

|omeri angaja`i temporar pentru lucr[ri comunitare Municipalitatea va angaja temporar un num[r de 50 \omeri, ]n vederea execut[rii unor lucr[ri edilitare. Ace\tia vor efectua activit[`i necalificate, prin programul de o-cupare temporar[ a for`ei de munc[ din rândul \omerilor. Statul va subven`iona cheltuielile cu for`a de munc[, iar persoanele respective vor fi ]ncadrate cu contract individual de munc[ pe o perioad[ determinat[ de cel mult 12 luni. Cuantumul lunar al subven`iei acordate pentru fiecare persoan[ ]ncadrat[ cu contract individual de munc[ ]n rândul \omerilor este, ]n perioada 1 aprilie-31 octombrie, de 70% din valoarea indicatorului social de referin`[, respectiv 500 lei. Diferen`ele b[ne\ti dintre indicatorul social de referin`[ (500 lei) \i salariul minim pe economie de 600 lei, vor fi suportate de Prim[ria Municipiului Boto\ani, din bugetul local. „Aceste persoane vor fi angajate pentru lucr[rile edilitare din ora\. Statul contribuie cu o cot[ parte la salarizarea acestor persoane”, a declarat viceprimarul C[t[lin Alexa. Municipalitatea aloc[ aproximativ 1 milion de lei ]n acest an pentru cur[`enia \i ]nfrumuse`area ora\ului. (L.L)

efectuate ]n luna precedent[ pe pagina web a Ministerului S[n[t[`ii, ]n primele 3 zile lucr[toare ale lunii curente. Furnizorii de servicii medicale care vor ]nc[lca obliga`iile contractuale vor fi penaliza`i cu mai multe procente. Astfel, se majoreaz[ penalit[`ile de la 2%, 15% \i 20% la 10%, 20% \i respectiv 30%. }n cazul spitalelor, a furnizorilor de servicii medicale de urgen`[ prespitaliceasc[ \i unit[`ilor sa-

nitare de recuperare cu paturi, procentul aferent penalit[`ii aplicate la a treia constatare a nerespect[rii obliga`iilor contractuale a fost majorat de la 5% la 9%. De asemenea, se extinde de la 3 luni la 6 luni termenul maxim ]n care medicul de familie nou venit, care a ]ncheiat contract de furnizare de servicii medicale pentru lista constituit[ pân[ la data ]ncheierii contractului, este obligat s[ ]nscrie num[rul mi-

nim de asigura`i \i persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale. }n acest an, Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate va ]ncheia contracte cu noi patru medici de familie. „Cu ceilal`i furnizori se ]ncheie contracte numai când se anun`[ perioada de contractare. Nu intr[ ]n discu`ie decât medicii de familie care sunt cu conven`ie \i care \i-au f[cut num[rul de pacien`i pentru a putea ]ncheia contract. }n aceast[ situa`ie sunt patru medici. Oricum, noi nu am fost anun`a`i dac[ se vor semna noile contracte de pe 1 aprilie, ]ns[ suntem preg[ti`i”, a precizat Ecaterina Petrescu, director adjunct al CJAS. Aceasta a precizat c[ \i-a mai anun`at inten`ia s[ vin[ la Boto\ani un medic de familie din Ia\i, pentru unul din cele dou[ posturi vacante din Ad[\eni \i Dim[cheni. „Mai avem dou[ comune f[r[ niciun medic, respectiv Ad[\eni \i Dim[cheni. El va trebui s[ aleag[ \i va veni la ]ncheiere de conven`ie cu noi. Pe dânsul ]l intereseaz[ num[rul de locuitori, pentru c[ o comun[ cu num[r mare de locuitori este atractiv[”, a mai spus Ecaterina Petrescu. (L.L)

Prim[ria Boto\ani se ]mprumut[ cu 400 de miliarde de lei vechi Creditul ar urma s[ fie achitat ]n 17 ani. Reprezentan`ii Prim[riei motiveaz[ c[ acest credit este necesar pentru cofinan`area obiectivelor de investi`ii publice de interes local ce vor fi realizate prin finan`[ri externe nerambursabile ale Uniunii Europene. Aceasta va contracta un credit bancar \i emisiuni de obliga`iuni ]n valoare de 40.000.000 lei. Banii ]mprumuta`i vor fi folosi`i pentru cofinan`area obiectivelor de investi`ii publice de interes local ce vor fi realizate prin finan`[ri externe nerambursabile ale Uniunii Europene ]n cadrul Programului Opera`ional Regional \i a Programelor Sectoriale aprobate de Comisia European[ pentru perioada 2007-2013, precum \i a altor obiective de investi`ii de interes local. „Acest nou ]mprumut va fi f[cut pentru a sprijini ramburs[rile. Ca s[ atragi bani de finan`are, trebuie s[ faci mai ]ntâi ni\te pl[`i, ]n caz contrar, nu po`i primi finan`area”, a precizat C[t[lin Alexa (foto), viceprimarul municipiului Boto\ani. Pentru g[sirea unei solu`ii optime pentru finan`area proiectelor de investi`ii, municipalitatea, prin intermediul unei firme de consultan`[, a realizat \i o analiz[ diagnostic privind evolu`ia surselor de finan`are ]n perioada 20062008, cât \i ]n perspectiv[, \i a ajuns la concluzia c[ solu`ia optim[ de finan`are este angajarea unui credit bancar ]n sum[ de 30.000.000 lei pe termen de 10 ani cu o perioad[ de tragere de doi ani, cu ramburs[ri tri-

mestriale, \i a unei emisiuni de obliga`iuni ]n valoare de 10.000.000 lei, pe termen de 17 ani, cu ramburs[ri semestriale. Acest ]mprumut va fi realizat ]n condi`iile ]n care municipalitatea mai are contractate deja dou[, unul ]n valoare de 25 milioane lei \i altul ]n valoare de 30 milioane lei. Din analiza amintit[, reiese c[ veniturile proprii ]ncasate de c[tre Prim[ria municipiului Boto\ani vor ]nregistra ]n perioada 2009-2033 o cre\tere ]n valori absolute, ]ns[ ritmul de cre\tere al acestora va fi mai mic decât cel ]nregistrat ]n perioada 20062008. Prim[ria urmeaz[ s[ demareze procedurile de licita`ie ]n vederea contract[rii creditului. (L[cr[miara Lupa\cu)

Sociale, marcat[ \i la Boto\ani Ieri, la Boto\ani a fost marcat[ Ziua Asisten`ei Sociale ]n cadrul unei ac`iuni organizate ]n sala mare a Palatului Administrativ. Asisten`ii sociali, reprezentan`ii Institu`iei Prefectului Boto\ani \i reprezentan`i ai Consiliului Jude`ean Boto\ani, ]mpreun[ cu o serie de primari \i lideri de sindicat, s-au reunit la Institu`ia Prefectului pentru discu`ii libere pe tema asisten`ei sociale, pentru prezentarea situa`iei din jude`ul Boto\ani \i, nu ]n ultimul rând, pentru a se solicita o mai bun[ colaborare ]ntre to`i factorii de decizie din acest domeniu. Printre participan`i, pe lâng[ pre\edintele Asocia`iei Comunelor \i unul din subprefec`ii jude`ului, s-a num[rat \i Felicia Mihai, \efa Complexului de Servicii Comunitare din cadrul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani (DGASPC) Boto\ani. „Invit la o colaborare mai productiv[ pe acest domeniu pentru c[ ne dorim fiecare o societate mai bun[. Sper ca aceast[ dezbatere convocat[ ast[zi (n.r., vineri) s[ conduc[ la implementarea corect[, imediat[ a prevederilor legii care pe acest domeniu deschide larg por`ile c[tre cei de lâng[ noi iar noi avem menirea \i datoria s[ ne aplec[m cu mult[ grij[ asupra celor afla`i ]n situa`ii defavorizate”, s-a adresat subprefectul Viorica Afr[sânei, primarilor prezen`i ]n sal[ \i celor care lucreaz[ ]n cadrul sistemului de asisten`[ social[. „Ne-am dori ca ]ntr-adev[r s[ fie un corp foarte puternic al asisten`ei sociale, s[ se cunoasc[ activitatea asistentului social ]n societate \i importan`a acestuia”, a men`ionat Stelic[ Bejenariu, secretarul jude`ului. Nu s-a evitat ]n dezbatere nici problema banilor \i a form[rii de servicii de asisten`[ social[ ]n cadrul prim[riilor, despre care Felicia Mihai a declarat c[ sunt extrem de necesare cu atât mai mult ]n a-

ceast[ perioad[ ]n care jude`ul Boto\ani, ca \i celelalte din `ar[, este afectat de criz[ \i prin urmare, inevitabil va cre\te num[rul de persoane asistate social. Vasile Capot[, prezent ]n sala Palatului Administrativ, a declarat c[ de\i bugetele sunt generoase pe partea de asisten`[ social[, dac[ este s[ compare situa`ia cu anii trecu`i, consider[ c[ primarii nu vor fi foarte genero\i cu acest domeniu. „Vreau s[ ne considera`i, pe noi, primarii, ca fiind partenerii dumneavoastr[. Nu ]ncerc[m s[ ne opunem ideilor de asisten`[ social[ numai c[ noi avem o constrângere pe care dumneavoastr[ nu o ave`i, aceea a bugetului, dar ]mpreun[ putem s[ g[sim c[i de rezolvare. Anul acesta sumele la buget pe partea de asisten`[ social[ sunt generoase. M[ ]ndoiesc ]ns[ c[ cei mai mul`i dintre primari vor fi chiar atât de genero\i ]ncât s[ permit[ ]nfiin`area acelor compartimente de asisten`[ social[”, s-a adresat pre\edintele Asocia`iei Comunelor din Boto\ani c[tre participan`i.

BISERICA NU SE IMPLIC{ SUFICIENT }N ACEST DOMENIU Vasile Capot[ a mai criticat \i Biserica, men`ionând c[ nu se implic[ suficient ]n zona de asisten`[ social[. „Este o institu`ie care la nivel declarativ face totul pentru oameni, dar ]n mod direct, ]n mod concret mai pu`in \i m[ refer la Biseric[. Discut[m de o zon[ ]n care biserica ar trebui s[ se implice mult mai mult pentru c[ asisten`[ social[ se poate face foarte mult \i se poate lua exemplul celor din Occident. Trebuie s[ recunoa\tem c[ Biserica noastr[ ortodox[ este mai contemplativ[, mai pu`in implicat[ ]n concret”, a specificat Capot[, primarul comunei Mitoc. (C.S.)


Social S@mb[t[, 28 martie 2009

9

FEN a dat ]n judecat[ Guvernul pentru Modific[ri ]n Codul Rutier: amânarea major[rilor salariale Federa`ia Educa`iei Na`ionale (FEN) a depus ieri la Curtea de Apel Bucure\ti, documentele necesare pentru chemarea ]n judecat[ a guvernului, cerând prin asta s[ fie anulat[ ordonan`a ce amân[ major[rile de salariu pentru cadrele didactice. FEN solicit[ anularea Ordonan`ei 1/2009, privind amânarea intr[rii ]n vigoare a Legii 221/2008, care, modificat[ anul trecut printr-o alt[ ordonan`[, prevedea cre\terea diferen`iat[ a salariilor cu pân[ la 28%, ]n dou[ trepte, la 1 martie 2009 \i, respectiv, 1 septembrie. „OUG 1/2009 a fost emis[ cu ]nc[lcarea dispozi`iilor constitu`ionale referitoare la obliga`ia executivului de a emite actele normative ]n conformitate cu tehnica legislativ[. Aspectul esen`ial al nelegalit[`ii OUG 1/2009 const[ ]n faptul c[ aceasta coexist[ cu un alt act normativ, neabrogat - OUG 151/2008 care reglementeaz[ deopotriv[ aceea\i salarizare a personalului din ]nv[`[mânt“, se arat[ ]n comunicatul FEN. Scandalul major[ri-

Poligon \i traseu pe timp de noapte Permisele ob`inute fraudulos vor fi retrase ]ncepând de s[pt[mâna viitoare, a anun`at comisarul \ef Florin R[dulescu, \eful Serviciului de ]nmatricul[ri \i Eviden`[ a Vehiculelor Rutiere. Florin R[dulescu a explicat c[ singurul lucru care s-a schimbat ]n privin`a ob`inerii permisului de conducere este modalitatea de sus`inere a probei teoretice iar modific[rile vor intra ]n vigoare din 2013. Printre modific[rile Codului Rutier se num[r[ \i faptul c[ tinerii de 18 ani nu vor mai putea ob`ine catelor salariale pentru profesori a ]nceput dup[ ce anul trecut, pe 30 septembrie, parlamentul a adoptat Legea 221, privind majorarea salariilor cu 50%, promulgat[ de pre\edintele Traian B[sescu. La momentul respectiv, guvernul T[riceanu

a f[cut toate demersurile necesare pentru amânarea intr[rii ]n vigoare a acestei legi. Pentru asta, Executivul a emis dou[ ordonan`e: prima, declarat[ neconstitu`ional[ de Curtea Constitu`ional[ a României, prevedea amânarea intr[rii ]n

vigoare a Legii 221. A doua, r[mas[ ]n vigoare, prevedea cre\terea diferen`iat[ a salariilor, cu pân[ la 28%, ]n dou[ trepte, la 1 martie 2009 \i, respectiv, 1 septembrie. Cele mai ]nsemnate major[ri se aplicau salariilor de pân[ la 600 de lei. 

goria, informeaz[ Pro Tv. Iat[ \i alte modific[ri: dac[ re]nnoirea permisului se face ]nainte de termenul de expirare, nu mai este necesar[ fi\a medical[; poligonul \i traseul pe timp de noapte ar putea fi reintroduse; reintroducerea poligonului ar avea \i scopul de a ]nv[`a elevii \colilor de \oferi s[ parcheze ma\inile, conducerea ATV-urilor pe drumurilor publice, f[r[ a poseda permis categoria B, este infrac`iune. De asemenea, constatarea amiabil[ va intra ]n vigoare ]n luna iulie a acestui an. 

Pe timp de criz[, se caut[ ingineri de nave

Se trece Imn turistic de 10.000 de euro la ora de var[ România trece, ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[, la ora de var[. Ora 3,00 va deveni ora 4,00. Ora oficial[ de var[ se aplic[ pentru perioada cuprins[ ]ntre ultima duminic[ a lunii martie \i ultima duminic[ a lunii octombrie. }n România, odat[ cu trecerea la ora de var[ diferen`a fa`[ de timpul universal (GMT) va fi de 3 ore. }n restul anului diferen`a orar[ fa`[ de ora meridianului Greenwich (GMT) este de 2 ore. Ora de var[ a fost introdus[, ]n România, pentru prima dat[ ]n 1932. România a semnat Conven`ia fusurilor orare ]n 1979, iar ]n 1997, prin ordonan`[ guvernamental[, orarul de var[ a fost corelat cu cel practicat ]n `[rile Uniunii Europene. Prin introducerea orei de var[ s-a urm[rit s[ se beneficieze cât mai mult de lumina natural[ \i reducerea folosirii luminii artificiale. Benjamin Franklin a sugerat, ]n 1784, aceast[ metod[, dar a fost aplicat[, pentru prima dat[, ]n timpul Primului R[zboi Mondial, ]n 1916, de câteva `[ri din Europa. }n prezent, ora de var[ este folosit[ de 70 de `[ri. 

De 1 Mai nu vom mai asculta celebrul refren „1 Mai muncitoresc“. Ministrul Turismului vrea s[ schimbe placa, \i de Ziua Muncii, România ]\i va lansa imnul turistic. Imnul a costat-o pe Elena Udrea 10.000 de euro \i va fi ]nso`it \i de un videoclip. Imnul României ]n valoare de zece mii de euro va avea un videoclip care va fi difu-

zat la televiziunile din str[in[tate. Ministerul Turismului sper[ ca imnul s[ devin[ vara aceasta un \lag[r pe litoralul românesc. |tefan Lungu, director de comunicare ]n minister, spune c[ imnul va fi interpretat de mai mul`i arti\ti printre care \i Gheorghe Zamfir, unul dintre prefera`ii Elenei Udrea. 

Ministrul Educa`iei vrea hârtie securizat[ pentru diplomele de licen`[ Ministrul Educa`iei, Ecaterina Andronescu, consider[ c[ diplomele de licen`[ nu au suficiente elemente de securizare. Aceasta a declarat, joi sear[, c[ diplomele ar putea fi tip[rite la Monet[ria Na`ional[ pentru a le conferi un plus de securitate, anun`[ Evenimentul Zilei. „O s[ ]ncerc[m s[ folosim pentru producerea diplomelor o hârtie care s[ aib[ mai multe elemente de securizare.

Cu siguran`[ c[ asta va cre\te pu`in costurile diplomelor respective. Dar asta este. Cred c[ pe m[sur[ ce apar asemenea situa`ii \i noi trebuie s[ lu[m m[suri ]n consecin`[“, a declarat ministrul, potrivit Evenimentul Zilei. „}n acela\i timp, cred c[ vom atrage aten`ia universit[`ilor ]n ceea ce prive\te identificarea unor situa`ii care se abat de la normele fire\ti. Cred c[ ]l vom schimba \i pe cel ca-

re editeaz[ hârtia pentru diplome, s[ trecem la Monet[ria Na`ional[ ca s[ aducem un plus de securitate“, a ad[ugat Ecaterina Andronescu. }n plus, ministrul Ecaterina Andronescu s-a declarat surprins[ c[ nimeni nu a continuat s[ verifice situa`ia de la universit[`ile problem[ pe care le desfiin`ase chiar ea ]ntre 2001 \i 2002. Ministrul sper[ ca toate diplomele false s[ fie identificate. 

Agen`ia Na`ional[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (ANOFM) scoate la concurs peste 10.000 de locuri de munc[, atât pentru persoanele cu studii superioare, pentru care sunt c[uta`i mai ales inginerii, dar \i pentru cele cu studii medii \i profesionale, unde sunt c[uta`i mai ales confec`ionerii \i sudorii, dup[ cum arat[ un comunicat al ANOFM. }n perioada 26 martie-2 aprilie, Agen`ia ]nregistreaz[ 11.342 de locuri vacante, ]n fiecare jude` al `[rii, pe diverse niveluri de studii. Astfel, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 624 de locuri de munc[, iar oferta cea mai bogat[ este pentru ingineri \i subingineri,

respectiv 204 locuri de munc[, ]n domeniul construc`iilor civile, industriale \i agricole, navelor \i industriei alimentare. De asemenea, la categoria studiilor superioare sunt c[uta`i \i contabili, farmaci\ti, arhitec`i \i consilieri ]n management. Pentru persoanele care au studii medii \i profesionale, ANOFM scoate la concurs 10.718 locuri de munc[, printre care cele de confec`ioner, agen`i de securitate, \oferi de autoturisme \i camioane, croitori, l[c[tu\i \i cameriste. }n cazul altor ocupa`ii sunt incluse locuri de munc[ precum sudori, agen`i de interven`ie, tâmplari, brutari \i secretare. 

P[rin`ii, implica`i ]n stabilirea bugetelor \colilor P[rin`ii vor fi direct implica`i ]n procesul de elaborare a bugetelor \colilor la care ]nva`[ copiii lor, potrivit planului de descentralizare a ]nv[`[mântului preuniversitar, preg[tit de Ministerul Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI). Secretarul de stat ]n MECI, Adriana Pan[ (PSD), a declarat, ieri, c[ acest proces de descentralizare este extrem de complex \i c[ el nu va

putea fi pus ]n practic[ mai devreme de 1 ianuarie 2010. „Noi am gândit s[ existe un consiliu de administra`ie, compus din tei factori: unul s[ fie factorul \coal[, prin consiliul profesoral, unul s[ fie factorul p[rin`i - mai ales c[ ]n Pactul na`ional pentru educa`ie, semnat anul trecut, s-a pus accent pe rolul p[rin`ilor -, iar al treilea factor s[ fie consiliul local. Acest

consiliu de administra`ie va trebui s[ fac[ proiectul de buget, s[-l supun[ aprob[rii consiliului local, dup[ care directorul, ales de acest consiliu de administra`ie, s[ fie executivul care pune ]n aplicare”, a spus Adriana Pan[. Potrivit secretarului de stat ]n MECI, s[pt[mâna viitoare vor ]ncepe negocierile cu reprezentan`ii asocia`iilor ale\ilor locali de la nivelul comunelor, ora-

\elor, municipiilor \i consiliilor jude`ene din ]ntreaga `ar[, ]n vederea armoniz[rii propunerilor pe tema descentraliz[rii. Tot s[pt[mâna viitoare, ]n data de 1 aprilie, vor fi publicate pe site-ul MECI criteriile de performan`[ gândite de minister, referitor la modul ]n care vor fi recompensate cadrele didactice, criterii ce ar putea intra ]n vigoare odat[ cu ]nceperea anului \colar 2009 - 2010. 


Publicitate 10

S@mb[t[, 28 martie 2009 inclusiv terenuri-locuri de casa.Ofer pretul zonei. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

neg. Tel: 0729063978, imbunatatiri,la strada, 39000 euro neg. Tel: 0729124687, 0729063978, 0744634025.(T) + Apartamente 0729124687, * Vand apartament 2 0744634025.(T) * Vând apartament 2 camere,zona camere, et.2, zona * Vand apartament Bucovina, 53 mp, Sucevei. Telefon: 2 camere,zona Pita parter,balcon, D,gaz * Vand garsoniera Grivita,D,48 mp, 0337.106.944; separat,T,P, G+F, confort 1,27 mp, et.3, CT,T,Pret: 0728.676.327; beci.Pret:40000 euro parter,D,T,G+F,usa neg. Tel: 0729063978, 34000 euro neg.Tel: 0743.108.770.(1067metalica,gaz separat, 0729063978, 0729124687, 3) zona Piata Mica 0729124687, 0744634025.(T) Grivita,21500 euro * Vând apartament 0744634025.(T) neg. Tel: 0729063978, * Vand apartament 2 2C, D, Bucovina, 0729124687, * Vand apartament 2 camere,zona Aleea et.4, simplu, pe 0744634025.(T) camere,zona Parcului,et.3,SD,38 mijloc, orientat E, Primaverii,53 mp, mp,T,gaz separat,fara 34000E. Telefon: * Vand garsoniera, SD, et.3,T,G+F. alte imbunatatiri, 0745.405.299; zona Constantin Pret: 39000 euro neg. 34000 euro neg. Tel: 0748.895.488. Gane,et.2,27 mp, T, Tel: 0729063978, 0729063978, (1079-11) G+F,24000 euro neg. 0729124687, 0729124687, Tel: 0729063978, * P.F. vând 0744634025.(T) 0744634025.(T) 0729124687, apartament 2 camere 0744634025.(T) * Vand apartament 2 * Vand apartament 2 semidecomandat, str. camere,zona Grivita, camere,zona Octav }mp[rat Traian. Rela`ii * Vand apartament 2 D,48 mp, sarpanta, T, Bancila,et.4,SD,40 la telefoncamere,D,56 G+F,P,usi de T, mp,imbunatatiri,28000 0751.029.653.(1081-5) mp,et.1,2 balcoane, liber, 34000 euro . euro neg. Tel: zona Calea Nationala, * Agentia Imobiliara Tel: 0729063978, 0729063978, 45000 euro neg. Tel: 0729124687, Terrenos,Bulevardul 0729124687, 0729063978, 0744634025.(T) Mihai Eminescu-str. 0744634025.(T) 0729124687, Aleea Noua nr.1, * Vand apartament 2 0744634025.(T) * Vand apartament parter(vis-a-vis de camere,zona Aleea 2 camere,zona Casa spatele stadionului) * Vand apartament 2 Decebal,D,48 mp, Sindicatelor,sarpanta solicita spre vanzare camere,zona capat 1et.2, ultramodern, ,48 mp,D,renovat, garsoniere,apartamente Aleea Pacea,SD,52 CT,AC,renovat,plata CT,T,G+F,34000 2,3,4 camere in toate mp,sarpanta,gaz in rate,45000 euro euro neg. Tel: zonele orasului, separat,32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729063978, 0729124687, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) AGENDA IMOBILIAR| * Vand apartament 2 * Vand apartament 2 camere,zona Palatul camere,zona Imparat Copiilor,45 mp,D,et. Traian-Pita Calea 4, sarpanta,cu Nationala,56 mp,et. 3,SD,renovat,G+F,T, imbunatatiri,CT,T,G+ F,eventual mobilat, P,gaz separat,39000 40000 euro neg. Tel.: euro neg. Tel: 0729063978, 0729063978, 0729124687, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vand apartament 2 * Vand apartament 2 camere,zona camere,zona Octav Primaverii-Raj Apa, Onicescu,sarpanta, recent renovat,CT, T, parter,SD,42 mp, complet renovat, CT, G+F,P,usa metalica, liber,37500 euro neg. T, G+F, semimobilat si utilat, 35000 euro Tel: 0729063978, neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vand apartament 2 * Vand apartament 2 camere,SD,et.1,42 camere,zona Luna, mp,CT,G+F,zona et.1,SD,54 mp, Prieteniei.Pret:33000 renovat, T,G+F,gaz euro neg. Tel: separat,35000 euro 0729063978, neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0729124687, 0744634025.(T) 0744634025.(T) * Vand apartament 2 * Vand apartament camere,zona Unicat, 3 camere,zona et.3, SD,58 mp,baia Stejari, et.2,72 mp renovata,44000 euro neg. Tel: 0729063978, utili,2 bai,2 balcoane. Pret: 46000 euro neg. 0729124687, Tel: 0729063978, 0744634025.(T) 0729124687, * Vand apartament 2 0744634025.(T) camere,Primaverii* Vand apartament 3 Tex,et.2,D,renovat, camere,zona Biserica CT,T,G+F,44000 Sf.Ilie,D,parter,balcon euro neg. Tel: cu beci,recent renovat, 0729063978, CT,T,P,G+F,rigips, 0729124687, usa metalica, mobilat 0744634025.(T) si utilat. Pret: 49500 * Vand apartament 2 euro neg. Tel: camere,zona 0729063978, Primaverii,D,54 mp, 0729124687, sarpanta,fara 0744634025.(T)

s V +NZ|RI

* Vand apartament 3 camere,zona capat 1,D,sarpanta,65 mp utili,gaz separat,42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Green Club,sarpanta,64 mp utili,D,imbunatatiri,C T,T,G+F,living, 56000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,SD,et.1,CT,T, zona Complex Bulevard.Pret:31000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona capat 1, D,80 mp cu balcon, sarpanta proprie,CT, T,G+F,P,60000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona T. Crudu, 27 mp, parter, modern[, mobilat[, utilat[ (figider, ma\in[ de sp[lat nou[), pre` 25.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

SD, 62,17 mp utili, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Stejari, et.2, 72 mp, SD, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vand garsoniera confort 1,38mp,cu imbunatatiri,orientare S,zona Sucevei,Et.4 din 10 Pret 40.000 * Zona Colonel euro negociabil, Tel. Tomoroveanu, 35 mp, 0741497829.(A) et.3, modern[, baie, * Vand garsoniera buc[t[rie, intabulat[, confort 1,42mp,Et.5 pre` 20.000 euro. din 9,zona Primaverii, Telefon: Pret 36000euro sau 0231.513362, schimb cu ap. 2 0752244233.(B) camere fara * Vând apartament 2 imbunatatiri in zona camere, Aleea Bulevard,C.Nationala, Pinului, parter, SD, Primaverii. Tel. 45 mp, termopan, 0741497829.(A) CT, u\[ metalic[, * Vand garsoniera, modern, utilat, 27 mp,Et.3,cu balcon, semimobilat, pre` cu imbunatatiri, 35.000 euro u\or eventual mobilata, negociabil.Telefon: zona Donici. Pret 0231.513362, 29.000 euro 0752244233.(B) negociabil. Tel. * Vând apartament 2 0741497829.(A) camere, Gh. * Vand uscator Avr[mescu, et.2, 52 15mp, posibilitati de mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, racordare la apa ,gaz, electricitate,este dotat u\[ metalic[, pre` cu calorifer.Pret 39.000 euro 25.000Lei negociabil. negociabil sau avans Tel 0741497829.(A) 25.000 euro + diferen`a ]n rate. * Vand apartament 2 Telefon: camere, SD,54mp, 0231.513362, Et. 4 cu sarpanta,cu 0752244233.(B) imbunatatiri.Pret 48.000euro * Zona Calea negociabil. Na`ional[, la strad[, D, 63 mp, parter, f[r[ Tel.0741497829.(A) ]mbun[t[`iri, pretabil * Vand sau schimb spa`iu comercial, pre` apartament 2 camere, 80.000 euro. Telefon: semidecomandat,48 Telefon: mp,Et.3,cu 0231.513362, imbunatatiri, zona 0752244233.(B) P.Tineretului cu apartament 3 camere * Zona Tudor Vladimirescu, et.3, zona Grivita,

Savenilor,Piata Mare. Pret 40000euro negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 60mp,Et.2,toate imbunatatirile,zona Teatrul Vasilache Pret 62.000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 48mp, Et.2,CT,cu imbunatatiri,Str.Calea Nationala,. Pret 55000euro negociabil .Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 47mp,CT,Et.4 cu sarpanta,zona Liceul Economic. Pret 47000 euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 50 mp,fara imbunatatiri, parter, foarte bun pentru privatizare, zona Capatul 1. Pret 42.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,50mp,Et.1, zona Sala Vointa ,cu imbunatatiri,pret 60.000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,52,85mp, semidecomandat,Et.4, bloc din caramida, cu imbunatatiri. Pret 48.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,decomandat, 63mp,bloc din caramida, doua balcoane, Et.2, zona Bulevard Pret 60.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, SD,50mp,Et 4 cu sarpanta,cu imbunatatiri,zona Primaverii. Pret 140000 lei neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,83mp, decomandat,cu toate


Publicitate S@mb[t[, 28 martie 2009 imbunatatirile, in Stejari,Et.4 cu sarpanta. Pret 77.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 4 camere,90mp,bloc din BCA,cu imbunatatiri, CT,Et.4 cu sarpanta, zona Piata Mare Pret 75.000Euro negociabil .Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 4 camere, decomandat, 80mp,cu imbunatatiri, CT,Et.4 cu sarpanta, zona centrala Pret 70.000euro. Tel. 0741497829.(A)

la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii,58mp,c[r[ mid[,2balcoane,et 4, \arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat+mobilat. Pre` 39000euro neg.Tel 0729062022.(N)

exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 38000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,50mp,sd,c[r[mid[,et. 1,ct,termopan,u\[ metalic[.Pre` 34000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat, c[r[mid[,et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ metalic[. Pre` 55000euro neg.Tel 0729062022.(N)

metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Telefon: 0231514450, 0751966830.(R) * Vând garsonier[ zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 2, mobilat[, pre` 25.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând garsonier[, zona Prim[verii, s. 42 mp, et. 5/10, D, sau schimb cu apartament 2 camere, pre` 35.000 euro. Telefon 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

0231514450, 0751966830.(R)

Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea 43.000 euro. Telefon: 0231514440, Na`ional[, s. 47 mp, 0231514450, D, et.1, pre` 38.000 0751966830.(R) euro. Telefon: 0231514440, * Vând apartament cu 0231514450, 2 camere (din 4 0751966830.(R) camere), zona Barbu * Vând apartament cu L[z[reanu, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 50.000 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, euro. Telefon: 0231514440, et. 4, pre` 44.000 0231514450, euro. Telefon: 0751966830.(R) 0231514440, 0231514450, * Vând apartament cu 0751966830.(R) 2 camere, zona * Vând apartament cu Azurului, s. 50 mp, 2 camere, zona Pacea, D, et. 4, pre` 35.000 euro. Telefon: s. 54 mp, D, et. 4, 0231514440, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, 2 camere, zona Ale. et. 3, pre` 47.000 Elie Radu, s. 40 mp, euro. Telefon: SD, parter, pre` 40.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 2 camere, zona G. Enescu, s. 60 mp, D, mp, D, parter, pre` 46.000 euro. Telefon: et. 3, pre` 55.000 0231514440, euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona * Vând apartament Prim[verii, s. 46 mp, cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: mp, SD, et. 2, pre` 0231514450, 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514440, 0751966830.(R) 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 34 mp, 2 camere, zona Ale. SD, et. 2, pre` 25.000 P. Tineretului, s. 38 euro. Telefon: mp, SD, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0231514440, 0751966830.(R) 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu * Vând apartament cu 3 camere, situat pe Bulevard, vis – a – 2 camere, zona vis de Casa de Prim[verii, modern Asigur[ri, D, s. 85 cu toate dot[rile, mobilat, s. 56 mp, D, mp, et. 3, pre` 85.000 euro, et. 4/10, pre` 55.000 negociabil.Telefon: euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, 2 camere, zona C. s. 75 mp, pre` 55.000 Na`ional[, s. 65 mp, SD, et. 7, pre` 52.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, euro. Telefon: 0231514440, 0231514440, 0751966830.(R) 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 43 mp, 2 camere, zona O. SD, parter, cu Onicescu, s. 55 mp, ]mbun[t[`iri, pre` D, et. 4, pre` 51.000 39.000 euro. Telefon: euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) 0751966830.(R)

* Vând apartament 3 camere,D,zona Casa C[r`ii,etaj intermediar, ]mbun[t[`iri.Pre` * Vând garsonier[, 85000 euro neg.Tel zona Ghe. * Vând apartament 2 0729082022.(N) Avr[mescu, s. 25mp, camere SD,zona parter, pre` 22.500 Prim[verii,53mp,et.3, * Vând apartament 3 euro. Telefon: camere,D,zona ]mbun[t[`iri.Pre` * Vând garsonier[, 0231514450, Prim[verii,parter,2 41500 euro neg.Tel zona Luna,12mp, 0231514440, b[i,65mp.Pre` 49000 0729062022.(N) ]mbun[t[`iri.Pre` 0751966830.(R) euro neg.Tel 48000ron.Tel * Vând apartament 2 0729062022.(N) * Ocazie unic[! 0729062022.(N) camere,zona vând camer[ c[min, * Vând apartament 3 Prim[verii,parter,la * Vând garsonier[, mobilat[, s. 24 mp, zona Directia Muncii, strada,50mp,posibilitate camere,D,zona TEX, zona industrial[, parter,t,c[r[mid[,u\[ de extindere.Pre` 24mp,]mbun[t[`iri. pre` 14.000 euro, metalic[,renovat.Pre` 35000euro .Tel Pre` 24000euro.Tel negociabil. Telefon: 48000euro.Tel 0729082022.(N) 0729082022.(N) 0231514450, 0729062022.(N) 0231514440, * Vând apartament 2 * Vând apartament 2 0751966830.(R) * Vând apartament 4 camere,D,zona camere,D,zona camere,D,et.3,zona }mp[rat Traian, Bucovina,f[r[ * Vând apartament cu Prim[verii,90mp, ]mbun[t[`iri,50mp,fa`a 50mp,et.4,t, izolat o camer[ zona |tefan modern,ct,t,g,f. cel Mare, s. 32 mp, Pre`:70.000 euro neg D, pre` 28.000 euro, sau schimb cu AGENDA IMOBILIAR| negociabil. Telefon: apartament 2 0231514450, camere+diferen`[.Tel: 0231514440, 0729062022.(N) 0751966830.(R) * Vând apartament 4 * Vând garsonier[, camere,D,et.3,zona 0 zona Calea Na`ionala, BRD,110mp,modern,c s. 28 mp, et. 3, SD, t,t,g,f. Pre`:100.000 pre` 20.000 euro. euro neg.Tel: Telefon: 0231514450, 0729062022.(N) 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v* Vând apartament cu a-v Maternitate, 2 camere, zona 80mp, ct,t,g,f,p.Pre` Prieteniei, s. 40 mp, 70000euro \i garaj et. 1, pre` 38.000 10000euro euro. Telefon: (22mp,beci).Tel 0231514450, 0729062022.(N) 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament 4 camere,D,et 1,zona * Vând apartament cu Prim[verii,80mp,ct . AGENDA TRANSPORTATORILOR 2 camere, zona Pre` 70000euro.Tel Armoniei, D, s. 39 0729062022.(N) mp, parter, pre` 41.000 euro. Telefon: * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 0231514450, 0231514440, BRD,100mp.Pre`: 0751966830.(R) 85.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând apartament cu 2 camere, zona Barbu * Vând apartament 4 L[z[reanu, s. 50 mp, camere,zona Pia`a Mare,et.4,D,86mp,bca et. 3, pre` 43.000 ,ct,g,f,t,\arpant[. Pret euro. Telefon: 0231514450, 65000euro.Tel 0231514440, 0729062022.(N) 0751966830.(R) * URGENT – vând garsonier[, cu avans * Vând apartament cu 50%, diferen`a ]n 36 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 51 mp, luni sub dobânda b[ncii, zona Spitalul D, et. 4, pre` 45.000 euro. Telefon: de copii, modern[, * Vând apartament cu * Vând apartament cu termopan, u\[ 0231514440, 2 camere, zona 3 camere, Ale. \colii, * Vand apartament 4 camere,Et.1,57mp, fara imbunatatiri, zona Primaverii. Pret 45.000 euro negociabil Tel.0741497829.(A)

11

et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Stejari, et. 2, SD, s. 72 mp, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Vâlcele, et. 1, D, s. 65 mp, pre` 53.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, nr. 5, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, SD, s. 50 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Nou[, et. 1, SD, s. 56 mp, pre` 37.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Apartament de lux: Vând apartament 4 camere, zona Calea Na`ional[, s. 100 mp, D, et. 6/6, ultramodern, pre` 120.000 euro. Merit[ v[zut! Telefon: 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Elie Radu, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Bucovina, et. 3, D, s. 74 mp, modernizat, pre` 75.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona G. Avr[mescu, s. 66 mp, D, parter, pre` 65.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, s.


Publicitate 12

S@mb[t[, 28 martie 2009

90 mp, ultramodern, pre` 75.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Directia Muncii,1C D, 36mp, Et.3/3, imbunatatiri. * Vând apartament cu Pret :30.000 Euro/ 4 camere, zona Neg.Tel :529102, Prim[verii, et. 2, D, 0752310403, s. 75 mp, pre` 70.000 0752310402. euro. Telefon: * Zona Calea 0231514440, Nationala ,1C D, 37 0231514450, mp, Et.7/8, 0751966830.(R) imbunatatiri. Pret * Vând apartament 31.000Euro/neg.Tel duplex, zona :529102, Prim[verii, s. 114 0752310403, mp, D, et. 4/5, pre` 0752310402. negociabil. Telefon: * Zona Stefan Cel 0231514440, Mare, bloc de 0231514450, apartamente, 1C D, 0751966830.(R) 32.44mp, CT, * Vindem tamplarie din lemn garsoniere, .Pret :28.000Euro/ apartamente cu 2 neg.Tel: 529102, camere, 3 camere, 0752310403, zona Bd. Mihai 0752310402. Eminescu, complet renovate, sistem de * Zona, Grivita, incalzire mixt, pre` (Biserica Duminica 699 euro/mp + Mare ) 1C D, 31mp, 5%TVA. Rela`ii la CT+G+F, timplarie telefon: 0231514450, termopan, balcon 0231514440, inchis si beci. Pret 0751966830, 35.500Euro/usor neg. 0748281959.(R) Tel :529102, * Schimb apartament 0752310403, 0752310402. cu 4 camere, zona Pacea, et. 2, cu * Zona Grivita, apartament cu 2 urgent garsoniera 27 camere + diferen`[. mp, parter, Telefon: 0231514450, imbunatatiri. Pret 0231514440, 22.000Euro/neg. Tel: 0751966830.(R) 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Catamarasti Deal, D, 27mp, fara * Zona Imparat imbunatatiri .Pret Traian, garsoniera la :60.000Ron/neg. Tel: parter de vila, 30mp, 529102, 0752310403, si 150mp teren aferent 0752310402.(142) .Pret 24.000Euro/neg. Tel :529102, * Zona Directia Muncii,1C D, 25mp, 0752310403, 0752310402. parter. Pret 95.000

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona Curcubeului, 1C D,et IV,cu sarpanta 29 mp, fara imbunatatiri .Pret 20.000Euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402.

,fara imbunatatiri ,sarpanta acoperita cu tigla.Schimb cu garsoniera plus diferenta Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Curcubeului, 1C D, Et.II/IV,18mp, G+F+T+P.Pret: 12.000Euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Piata Mare (Ion Pilat ), 2CD, Et.IV, cu imbunatatiri ,50mp, Pret 47.000 Euro/Neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona industriala, camera de camin, EtIII, 22mp cu baie si grup sanitar. Pret: 16.000Euor/neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(Fv)

* Zona George Enescu ,2C D, Su 58mp, partial mobilat. Pret 55.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256)

* Zona industriala, vizavi de Posta, 1C SD,etaj I fara imbunatatiri. Pret: 22.000Euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Octav Onicescu , 2C D ,Et. IV, 46 mp, imbunatatiri. Pre` 47.000Euro/neg.Tel:5 29102, 0752310403, 0752310402.(901v)

* Zona industriala, vizavi de Posta, 1C SD,etaj IV,multiple imbunatatiri. Pret: 24.000Euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona industriala, 2C, parter, 40mp , imbunatatiri. Pret 95.000Ron/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, Su 50mp, et.IV, fara imbunatatiri .Pret 130.000Ron/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona Garii, 2C D, 50mp, Et.1/4, imbunatatiri. Pret 38.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Imparat Traia, 2C D, Su 46mp ,etajIV , sarpanta cu imbunatatiri. Pret 38.000Euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivita, 2C D, Su 46mp, etaj II, cu multiple imbunatatiri. Pret 45.500Euro cu plata in 3transe. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivita (Biserica Duminica Mare) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica ,termosistem la interior , liber . Pret .140.000Ron.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Serconf ,2C D , et.IV, Su 45mp

* Zona Octav Onicescu ,2C SD, Et.IV, 52mp,fara imbunatatiri ,acoperis terasa izolat 40.000 Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(284) * Zona ultracentrala 2C D , 45.08 mp, etaj 6/10 , multiple imbunatatiri , pre` 47.000Euro/neg : Tel:529102, 0752310403, 0752310402.

cu tigla ,centrala termica .Pret 180.000 Ron/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (77) * Zona Serconf, 3C D,Et.I, bloc din caramida, multiple imbunatatiri, mobilat si utilat . Pret: 65.000 Euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (90) * Zona Imparat Traian, 3C D ,parter, 63 mp,c[r[mid[, cu CT+G+F ,tamplarie din lemn ,beci si balcon etc .Pret :50.000Euro/neg.Se accepta si plata in 23rate. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (250) * Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 65mp , extindere balcon si boxa , multiple imbunatatiri. Pret 59.000Euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari ,3C SD, Et.1,75 mp.Pret 55.000Euro. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Stejari ,3C SD ,Et.II ,75mp.Pret 55.000Euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Stejari, 3C SD,Et. IV,80mp, * Urgent : Zona multiple imbunatatiri Scolii nr.2, 2C SD, .Pret: 70.000 Euro/ etaj intermediar, 46,9 neg. Tel:529102, mp, fara imbunatatiri 0752310403, .Pret 82.000Ron /neg. 0752310402.(284) Tel: 529102, * Zona Col 0752310403, Tomoroveanu,3C SD 0752310402.(303) , etaj intermediar, 47 * Zona Scolii nr.7, mp, mici ]mbun[t[`iri, 2C SD, extindere pre` 45.000 Euro/neg. balcon , proprietate Tel: 529102, ,Su=54mp, CT , alte 0752310403, imbunatatiri .Pret. 0752310402.(946) 40.000Euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, * Zona Primaverii,3C D,etaj intermediar, 60 0752310402. mp,fara imbunatatiri * Zona Primaverii,2C ,bloc de caramida.Pret D ,etIV,imbunatatiri, 55.000Euro/neg.Tel: 50mp,Pret 39.000 529102, 0752310402, Euro/neg.Tel:529102, 0752310403(267) 0752310403, * Zona Primaverii,3C 0752310402(298) D,etaj intermediar * Zona Primaverii, ,63mp,multiple 2C SD, parter, imbunatatiri ,bloc din extindere balcon, caramida .Pret 55.000 imbunatatiri. Pret Euro/neg sau schimb 28.500Euro/neg. cu 2camere plus Tel:529102, diferenta .Tel: 0752310403, 529102, 0752310402, 0752310402. 0752310403. * Zona Pacea, 2CS * Zona Primaverii,3C D, Et.II,imbunatatiri, D extindere balcon 54mp.Pret 41.000 ,90mp, finisaje Euro/ Neg.Tel: superioare .Pret : 529102, 0752310403, 75.000Euro/neg.Se 0752310402(220). accepta si schimb cu 2 camere plus diferenta. * Zona Serconf ,3C Tel: 529102, D,etaj 4, 64mp, 0752310403, \arpant[ din construc`ie, acoperita 0752310402(128)

* Urgent: Zona Stefan Luchian , 3C D,et. IV, 63mp,fara imbunatatiri . Pret 50.000Euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(260)

Boto\ani, suprafa`a 120 mp, zona Kog[lniceanu, vis-avis de Monitorul de Boto\ani. Telefon: 0745.134.608. (1068-3)

* Zona Stefan Luchian ,3C D,et. IV, cu CT+G+F . Pret 63.000Euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(156)

* Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil sau 25.000 euro+ diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Zona Bulevard 3C SD, CT+T, 46mp, et1. Pret 30.500Euro. 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona ,Tex Club,3 C SD,etaj intermediar , caramida 63.9mp , fara imbunatatiri . Pret .48.000Euro/neg.Tel :529102,0752310402, 0752310403. * Zona Piata Mare , 4C D ,Et.3 ,90mp. Pret 70.000Euro/neg. Tel:529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Grivita ,4C SD, Et. IV,88mp, fara imbunatatiri .Pret 58.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v)

* Zona Baisa, vil[ P+M, 200 mp construi`i, 800 mp teren, 4 dormitoare, living, buc[t[rie, 3 b[i, camer[ tehnic[, construc`ie c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ Lindab, ap[, curent, pre` 100.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând spa`iu comercial, 28 mp + * Zona Bulevard ,4C concesiune 30 mp, D,Et.III, bloc Bucovina, pre` 45.000 caramida , 89mp .Pret euro cu TVA.Telefon: 80,000Euro/neg. Tel: 0231513362, 529102, 0752310403, 0752244233.(B) 0752310402.(95) * Dorohoi, 80 mp, * Zona Bucovina ,4C modern (se pot vinde D,Et. III , 77.03mp, 40 mp), pre` 430.000 bloc din caramida RON negociabil. .Pret, 70.000Euro/neg Telefon: 0231513362, Tel: 529102, 0752244233.(B) 0752310402, 0752310403. * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, str. + Case, terenuri Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la * Vând teren la limita propriet[`ii, Baisa, 7200 mp, certificat urbanism 2 deschidere mare. locuinte p+m, pre` Rela`ii telefon: 11 euro/mp.Telefon: 0746.261.466.(23) 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren str.Pod de Piatr[, 2 600 mp. Telefon: 0255.210.558. (1044-18) * Vând cas[ nou[ P+M, SU 204 mp, zona Bucovina, ap[, canalizare, gaz, electricitate, eventual mobilat[, finisaje deosebite, termosistem, teren 700 mp, etc. Pre` informativ 298.000 EURO. Telefon: 0745.521.363.(1071-9) * Vând urgent loc pentru cas[ ]n Boto\ani \i o Dacia papuc. Telefon: 0749.213.525.(1069-3) * Vând teren ]n

* Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Zona str. T. Vladimirescu, 250 mp, 13 m deschidere, autoriza`ie construc`ie, pretabil sp[l[torie auto, spa`iu comercial, apartamente, pre` 160 euro/mp negociabil. Telefon 513362, 0752244233.(B) * Zona }mp[rat Traian, 355 mp, pre` 160 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Vand casa cu etaj construita in 1998


Publicitate S@mb[t[, 28 martie 2009 ,are 9 camere (6+3), 12.000mp teren,vie, pomi,fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com. Ungureni. Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren suprafete de 78.000 mp 70.000 mp, 50.000 mp, 40.000 mp, 20.000 mp, 5000mp, 2000mp in zonele Lebada si Cismea. Preturi negociabile dupa zona. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in zona Lebada, deschidere 51ml la DN BotosaniIasi.Pret 35Euro mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 9850mp la iesire din Catamarasti -Deal, deschidere 16,30ml la sosea. Pret 15Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand vila (S+P+ E+M) in Botosani, 300mp utili,550mp teren,mobilata, Str.Calea Nationala Pret 375.000 Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp, 1000 mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 31Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret 70.000Euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren suprafete 5.000mp, 1000mp ,500mp,zona Lebada cu toate utilitatile. Pret 40euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp in Curtesti (deasupra padurii) Pret 25euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 6400 mp, intravilan, deschidere 40ml in Curtesti. Pret 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 345mp, zona ultracentrala. Pret 400euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 3064mp zona Rediu. Pret 1,5 euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vand grajd din caramida 700mp in

Zaicesti,2000mp platforma betonata, canalizare +78.000 mp teren compact arabil. Tel 0741497829.(A)

euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren intravilan,loturi de 1400mp in OraseniDeal Pret 15euro/mp * Vand teren arabil in negociabil. Tel. 0741497829.(A) Cristesti(tarlaua Cornaci) 3ha(2+1) * Vand teren Pret negociabil. Tel 1500mp,intravilan, 0741497829.(A) deschidere 20ml,zona Tulbureni Pret * Vand teren 5000 32euro/mp. Tel. mp in Catamarasti0741497829.(A) Deal, deschidere 40ml,112m latime. * Vand teren Pret 25euro/mp 773mp,in Hudum Tel.0741497829.(A) linga Metaza, * Vand teren 1400mp deschidere 23ml Pret 30euro/mp. Tel. in spatele Garii 0741497829.(A) Leorda, deschidere 30ml cu proiect de * Vand teren 10.000 casa.Pret 5000euro mp,deschidere 24ml la negociabil. Tel. DN Botosani-Iasi, 0741497829.(A) zona Zaicesti Pret 3euro/mp. Tel. * Vand teren in 0741497829.(A) Hudum 2400mp, deschidere 25ml,sau * Vand teren schimb cu apartament intravilan 5.000mp, 2-3 camere. Pret deschidere la ambele 20euro. Tel. capete 20ml,in 0741497829.(A) Catamarasti-Deal,se vinde si 2500 Pret * Vand casa 16euro/mp. Tel. batraneasca 0741497829.(A) (boiereasca),102mp construiti,148mp * Vand teren 3.800 teren,caramida,este cu mp,deschidere 15ml, doua intrari,toate curent electric,in utilitatile,zona Catamarasti-Deal. Pret ultracentrala.Pret 16euro/mp. Tel. 95.000euro negociabil 0741497829.(A) Tel.0741497829.(A) * Vând teren ,zona * Vand casa Pia`a Mare,930mp, batraneasca cu 3 plan1,toate camere si doua holuri, utilit[`ile.Pre` 2500mp teren ,in 140000euro neg.Tel Tudora.Pret 25.000 0729062022.(N) euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti * Vand teren 6666 Deal.Pre` 40euro/mp. mp in zona CET, Tel 0729082022.(N) 18ml deschidere, posibilitati de * Vând teren 9000 racordare la apa, gaz, mp,zona CET, canalizare,electricitate deschidere 40ml.Pre` . Pret 50euro 20euro/mp.Tel negociabil.Tel. 0729062022.(N) 0741497829.(A) * Vând teren ,zona * Vand teren Baisa,plan1,8000mp, intravilan 3500mp la deschidere 40ml.Pre` intrare in Curtesti 12euro/mp neg.Tel Pret 30euro/mp. Tel. 0729082022.(N) 0741497829.(A) * Vând teren ,zona * Vand casa tip in Bulevard,plan1,20000 Curtesti cu 4 mp.Tel camere+ anexe si 0729062022.(N) beci,1500mp teren * Vând teren ,zona Pret 70.000euro T[tari,plan1,parcelabil negociabil.Tel. , 5000mp.Pre` 45euro/ 0741497829.(A) mp. Tel * Vand teren 6500mp 0729062022.(N) ,deschidere 45ml la * Vând teren ,zona sosea, posibilitati de iaz, zona Agafton.Pret Bucovina,13000mp,plan 15euro/mp negociabil 1,toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel Tel.0741497829.(A) 0729082022.(N) * Vand teren * Vând teren ,zona 5700mp,deschidere 43ml la DN Botosani- Pod de Piatr[,la Iasi,zona Lebada. Pret strad[, 2585 20euro /mp negociabil mp,deschidere 14ml, acces la canalizare, Tel.0741497829.(A) ap[, curent * Vand teren loturi electric,gaz.Pre` de 720-800mp in zona 40euro/mp.Tel Lebada Pret 25 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha,2200 euro/ha(intabulare,cf). Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp,deschidere 40ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona }. Traian,302mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri, zona Rapsodia.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,177mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp, deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Sucevei,225mp.Pre` 250000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp,deschidere 40ml. Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Centru, 200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp, deschidere 30ml.Tel * Vând teren 3700mp, 0729082022.(N) 50ml deschidere, 350 * Vând teren ,zona euro/mp,zona Calea Centura BT,utilita`ile Na`ional[.Tel la 40m.Pre` 0729082022.(N) 35E/mp.Tel * Vând teren 0729082022.(N) 300mp,deschidere12ml * Vând teren ,zona ,200euro/mp,zona Calea Na`ional[, 340 Calea Na`ional[.Tel mp,toate utilit[`ile.Pre` 0729082022.(N) 200000euro.Tel * Vând teren ,zona 0729082022.(N) Luceaf[rul ,teren, * Vând teren ,zona 486mp, 300euro/mp, C[t[m[r[\ti Deal, toate utilit[`ile.Tel 3600 mp,plan 2.Pre` 0729082022.(N) 9euro/ mp sau * Vând teren, zona parcelabil.Tel Eternit[`ii, 20.000 mp, 0729082022.(N) toate utilit[`ile la 100 * Vând spa`iu euro/mp.Tel comercial, zona IRE 0729082022.(N) cu 80mp. Pre` 100000 * Vând teren ,zona euro.Tel Petrom Calea 0729062022.(N) National[, curent, gaz, * Vând spa`iu apa, 110 euro/mp. comercial,zona }. Tel. 0729082022.(N) Traian, 84mp.Pre` * Vând teren ,zona 56000euro.Tel Ci\mea 2500mp, 40 0729082022.(N) euro/mp.Tel * Vând spa`iu 0729082022.(N) comercial,zona 0, cu * Vând teren, zona 120mp.Pre` 2000 CET,465mp+ euro/ mp.Tel construc`ie, 30euro/mp 0729062022.(N) si 5000mp la 6euro/ * Vând spa`iu mp.Tel comercial,zona 0729082022.(N) Plus,240mp.Pre` * V[nd teren,zona 10mild,ct,t.Tel Bulevard,1000mp la 0729062022.(N) 180euro/mp neg.Tel * Vând spa`iu 0729062022.(N) comercial,zona * Vând teren ,zona Bulevard,200mp.Pre` Stejarul ,7000mp, 1600euro/mp.Tel parcelabil,deschidere 0729062022.(N) 22ml,plan1, 43000 * Vând spa`iu euro. Tel comercial,zona 0729062022.(N) Prim[verii,100mp.Pre` * Vând teren ,zona 1500euro/mp.Tel Calea Na`ional[, 1100 0729062022.(N) mp,toate utilit[`ile, la * Vând spa`iu 200E/mp.Tel comercial,zona 0729062022.(N) Stadion, 147mp.Pre` * Vând teren ,zona 1200euro/ mp.Tel Cactus,1000 mp ,toate 0729062022.(N) utilit[`ile,pre` neg.Tel * Vând spa`iu 0729082022.(N) comercial,zona * Vând teren ,zona Centrul Ci\mea,3900mp,iaz. Vechi,60mp.Pre` 1300 Pre`: 100000euro.Tel euro/mp.Tel 0729082022.(N) 0729062022.(N)

* Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000euro.Tel 0729062022.(N)

13

abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel : 0729082022.(N) * Vând cas[ 100mp, zona 0,cu teren 300mp, toate utilit[`ile. Pre` 60000euro,se poate \i ]n rate .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ 190mp, zona Alfa Land cu teren 500mp,toate utilit[`ile. Pre` 90000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani,zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren.Pre` 50000 euro.Tel * Vând cl[dire 600mp, zona 0, 600mp 0729062022.(N) teren.Pre` neg.Tel : * Vând cas[,zona 0729062022.(N) Bulevard(100m),P+E, ct,t,ap[,canalizare,foi\ * Vând spa`iu or, buc[t[rie de comercial,zona var[,fântân[, 400mp Centru, construi`i,teren 100mp,renovat.Pre` 690mp.Pre` 250000euro.Tel 320000euro neg.Tel 0729082022.(N) 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, * Vând cas[,zona 300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, utilit[`ile.Pre` 350.000 ap[,canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` euro.Tel 60000euro.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând cl[dire * Vând cas[ ]n P+1,320mp(160 Str.Plopilor cu teren, spatiu de produc`ie) modern[.Pre`:125.000 +142mp cl[dire si euro.Tel: 570mp teren ]n Boto\ani.Pre` 350.000 0729082022.(N) euro.Tel * Vând cas[ ]n Str. 0729062022.(N) Victoria cu teren. Pre`: 71.000euro.Tel: * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 0729082022.(N) 1960mp,zona * Vând cas[ ,zona Industrial[ .Pre` C.DEAL,finisaje 140000 euro neg. Tel moderne,p+1,izola`ie 0729062022.(N) exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+ * Vând spa`iu 500mp de teren.Pre` comercial ,200mp, 70000 euro.Tel zona Ion Pilat .Pre` 0729062022.(N) 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp, * Vând spa`iu casa 136mp,t,ct, ap[, comercial ,200mp, gaz,izola`ie exterioar[, zona S[venilor. Pre` tabla lindab.Pre`: 650 euro/mp neg.Tel 92.000euro. Tel: 0729062022.(N) 0729082022.(N) * Vând spa`iu * Vând cas[, Str. comercial ,270mp, Miori`a, 1200mp zona Gar[.Pre` teren, toate 1200euro/mp neg.Tel utilit[`ile.Pre` 0729062022.(N) 900000ron.Tel * Vând cl[dire 1100 0729082022.(N) mp,centrul vechi, 80mp teren,cram[.Pre` * Vând case si vile \i 500 m.p. teren neg.Tel : aferent ]n zona 0729082022.(N) Leb[da \i Stejarul cu * Vând cl[dire avans \i rate lunare, 315mp, centrul dobânda 50% din vechi.Pre` neg. Tel: dobânda b[ncii, 0729082022.(N) pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon * Vând teren ]n 0231514450 / C[t[m[r[\ti Deal 0751966830/ 10000mp cu 0748281959.(R) cl[diri(sal[ de mese,


Publicitate 14

S@mb[t[, 28 martie 2009

* Vând teren intravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R)

* Zona Catamarasti Deal,vila P+M, termosistem la * Zona Rachiti casa si exterior ,timplarie din magazin, impreuna cu termopan, garaj , plus 1000mp, gard din fier 1000mp de teren forjat .Pret: 90.000 aferent .Pret: 60.000 Euro Euro/neg. .Tel * Vând teren /neg.Tel:529102, :529102, 0752310402, extravilan . Pre`uri 0752310403, 0752310403.(28) negociabile. Rela`ii 0752310402. la telefon * Vand vila nou 0231514450 / * Vând vil[ la ro\u, construita , in zona 0751966830/ P + 1, \i teren Cismea cu 480mp 0748281959.(R) aferent 900 mp, in teren aferent , pret Hudum , pre` 150.000 95.000Euro/neg . Tel * Vând garaj , zona :529102,0752310402, Euro/neg Hotel Rapsodia, Tel.:529102, intabulat, cu surs[ de 0752310403.(136) 0752310403, energie electric[ * Curtesti casa si 0752310402. (82) proprie , din 20.000mp teren c[r[mid[, pre` * URGENT : 2case aferent .Pret 75.000 15.000 euro. Telefon Euro neg. Tel: locuibile cu 2500mp 0231514450529102, 0752310403, teren aferent la 1Km 0751966830/ de Botosani .Pret : 0752310402.(149) 0748281959.(A) 50.000Euro/neg.Se * OFERTA:Casa pot vinde si separat. * Vând garaj , zona locuibila, la 10Km de Prim[verii, intabulat, Botosani,Localitatea Tel: 529102, 0752310403, cu surs[ de energie Brehuiesti , P+M 0752310402. electric[ proprie , din ,cu anexe BCA pe teren gospodaresti noi, 9 CUMP|R|RI proprietate, pre` acces utilitati 45.000 lei. Telefon edilitare(inclusiv fosa * Cumpar apartament 0231514450septica) si 3950mp 0751966830/ teren aferent ( livada la parter, zona 0748281959.(R) si vie) imprejmuit cu centrala Tel. 0741497829.(A) gard nou. Pret : * Campulung 42.000Euro/neg. Tel: * Cump[r teren Moldovenesc , zona 529102, 0752310403, agricol. Tel. centrala ,vila P+1. 0752310402.(fv) Pret 150.000 Euro/ 0729062022 sau neg.Se accepta si * Zona Pod de Piatra 0729082022.(N) schimb cu apartament , vila P+1, suprafata * Cump[r apartament, in Botosani plus construita totala 180 cas[,teren.Tel. diferenta. Tel: mp,teren aferent 750 0729062022 sau 529120, 0752310403, mp, noua ,finiaje 0729082022.(N) 0752310402(40) superioare ,acces la * Cump[r garsoniere toate utilitatile * Zona Cucorani , si apartamente .Ofer edilitare. Pret 150.000 casa locuibila , pretul zonei . Tel: Euro/neg sau schimb Sc=60mp,cu 1500mp 529102, 0752310403, cu ap cu 3 camere teren aferent .Pret 0752310402. plus diferenta Tel: 65.000Ron/neg. Tel: 529102, 0752310402, 529120, 0752310403, * Cump[r cas[ 0752310403(185) 0752310402(191) locuibil[ cu teren * Zona A.N.L aferent ]n Botosani * Zona Cucorani , Bucovina, casa sau zone limitrofe casa locuibila batrineasca si 778mp ,Ofer pre`ul zonei ,Sc=70mp, cu 5800 Tel: 529102, mp teren aferent .Pret teren aferent, deschidere la strada 0752310403, 40.000Euro/ negTel: 36m,utilitati edilitare 0752310402. Se poate vinde si cu la limita proprietatii. teren mai putin. Tel: * Cump[r teren 529120, 0752310403, Pret 52.500Euro/neg. intravilan ,construibil Tel: 529102, 0752310402(271) cu acces la utilit[`i, 0752310403, edilitare atât in * Zona Comunei 0752310402.(161) Municipiul Boto\ani, Ungureni ,casa * Vand urgent casa, cât \i ]n zonele locuibila si 1800mp anexe gospodaresti si limitrofe . Ofer pre`ul teren aferent . Pret 868mp teren aferent zonei ; Tel:529102, 6000Euro/neg. Tel: 0752310403, 529120, 0752310403, in Comuna Rachiti , pret 150.000Ron/ 0752310402. 0752310402. neg.Acccept si schimb * Zona Copalau ,casa cu ap cu 2 camere. ~NCHIRIERI P+1 din caramida Tel:529102, * }nchiriez avantajos ,impreuna cu 1500mp 0752310403, 0752310402.(187) teren aferent .Pret spa`ii birouri, diverse 30.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.(92)

Editor: Claudia ~U~UMAN

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editorialist: Lucian ALECSA

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Cornel |TEFAN Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC Costel MIHAI

activit[`i la etaj sau demisol, b-dul M.Eminescu 7. Telefon: 0745.098.123. (1043-2) * Ofer spre ]nchiriere garsonier[ condi`ii foarte bune, ]mbun[t[`iri recente, ideal[ \i pentru privatizare. Telefon: 0753.532.226.(10722) * }nchiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, D, et 3, CT, mobilat \i utilat, 250 euro/lun[, 1lun[ avans, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, Grivi`a, D, parter, CT, par`ial mobilat \i utilat, 200 euro/lun[, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, zona Pia`a mare, et 4, CT, mobilat \i utilat, curat, 230 euro/lun[, 1 lun[ avans, 1 lun[ garan`ie.Telefon: 513362, 0752244233.(B)

80mp,zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300mp, Calea Na`ional[. Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 120mp,zona Util.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, .(N)zona Plus,10e/mp. Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere hal[ 5000mp+curte betonat[ 10000mp,toate utilit[`ile,zona Industrial[,pre` neg.Tel 0729082022.(N) * Închiriez garsonier[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830, 0748281959.(R) * Închiriez apartament 2 camere, zona Bucovina, D, et. 3, s. 77 mp, CT, T, g+f, complet mobilat, utilat, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830, 0748281959.(R)

0231514450, 0751966830, 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a cite 100mp acces tir si rampa de descarcare .Pret 2.5 Euro/mp/ luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre inchiriere restaurant in Botosani , pret 6000Euro/luna , neg, Tel:529102 ; 0752310403, 0752310402(686) * Ofer spre inchiriere 100mp spatiu comercial ,parter de bloc in Botosani, zona centrala Pret 500Euro/luna ,pretabil cabinet medical ,frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere ,ap cu 4C,zona ultracentrala ,Et.III ,nemobilat ,CT . Pret 250Euro/luna , neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Ofer spre inchiriere 3camere , baie si bucatarie , acces separat la casa in zona linistita ,curte . Pret :250 Euro/luna . Plata * }nchiriez apartaanticipata 3luni . Tel: * Închiriez ment 2 camere, Bucovina, parter ]nalt, apartament 3 camere, 529102, 0752310403, zona Grivi`a, et. 3, D, 0752310402. CT, nemobilat, 300 nemobilat, pre` 250 euro/lun[, avans 3 * Ofer spre inchiriere euro/lun[. Telefon: luni. Telefon: spatiu pentru sediu de 0231514440, 513362, birouri ,85mp,acces 0231514450, 0752244233.(B) stradal , parcare in 0751966830, curte.Pret 1500lei/ * Inchiriez spatiu 0748281959.(R) luna . Tel: 529102, comercial in sup. de 0752310403, 57,27mp in zona cen- * Închiriez 0752310402. trala Pret 14Euro/mp apartament la cas[ + loc de parcare ma\in[, * Solicit pentru Tel.0741497829.(A) complet mobilat, inchiriere garsoniere , * Inchiriez spatii internet, cablu TV, apartamente ,case. comerciale in zone pre` 250 euro/lun[, Tel: 529102, centrale. Tel. negociabil. Telefon: 0752310403, 0741497829.(A) 0231514440, 0752310402. 0231514450, * Inchiriez Hala de 0751966830, 120mp,cu toate utiliAUTO tatile,la etaj cu aparta- 0748281959.(R) ment de 2 camere * Închiriez * Vând AUDI A4 ,bucatarie, baie, apartament 2 camere, AVANT 1,9 TDI, mobilata ,zona zona S[venilor, fabrica`ie 2003, Imparat Traian. Pret Dimitrie Negreanu, iunie,neagr[, 1200euro negociabil. Col. Tomoroveanu \i ABS,ESP, AIRBAG Tel. 0741497829.(A) Prim[verii, pre` 1306, stare excelent[, telefon 0740.063.373. * Ofer spre ]nchiriere 150-200 euro/lun[. (1080-5) Telefon:0231514440, spa`iu comercial Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

V+NZ|RI * Vând B.C.U. 240 RON/mc. Telefon: 0746.436.814; 0744.978.972.(1074-5) * Vand scaun stomatologic in buna stare de functionare. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R) * Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

PREST|RI SERVICII * Efectuez transport marf[, autocamion prelat[, sarcin[ util[ 4 tone.Telefon: 0746.436.814; 0744.978.972.(1075-4) * BIROU DE CREDITE * Acord[m credite \i persoanelor cu venituri modeste; * Credite nevoi personale, imobiliare, ipotecare; * Credite pentru cump[rarea de locuin`e; * Credite auto, refinan`[ri; Telefon: 0231/514.450; 0751966830; 0748281959.(A)

ANGAJ|RI * Angaj[m lucr[tori comerciali pentru ocuparea urm[toarelor posturi: casieri, lucr[tori comerciali pe raion, personal paz[. Telefon: 0730.222.055. (1048-3) * S.C. angajeaz[ personal pentru sp[l[torie auto. Rela`ii la telefon: 0745.841.595.(1065-1) * S.C. angajeaz[ agen`i comerciali ]n distribuirea c[rnii \i produselor din carne, maistru ]n industria c[rnii , afum[tori \i muncitori califica`i ]n industria mobilei din PAL.CV-urile se depun la fax 0231512623 sau la sediul societ[`ii din C[t[m[r[\ti Deal nr.101.(1070-5)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse S@mb[t[, 28 martie 2009

Mircea Badea, preg[tit s[-\i pun[ pene pe fund Mircea Badea (foto) este preg[tit s[-\i respecte promisiunea f[cut[ ]n emisiunea "}n gura presei" din 22 februarie. Atunci, vorbind despre promisiunile noului Guvern cu privire la autostr[zile din România, Mircea Badea a spus: "Dac[ noi o s[ avem autostr[zi ]n România, eu o s[-mi lipesc pene de coco\ pe fund \i umblu ]n curul gol prin Pia`a Victoriei". Miercuri, 25 martie, ]n

|tefan B[nic[ Jr. e vitezoman Caii-putere de sub capot[ le ispitesc pe vedete s[ dezl[n`uie „herghelia” ]n plin blocaj pe \osele. Printre persoanele publice care apas[ pedala pân[ la cap[t, inclusiv pe linia de tramvai, se num[r[ \i |tefan B[nic[ jr, partenerul de via`[ al Andreei Marin. Paparazzii Ring l-au surprins recent pe artist conducând cu vitez[ spre studiourile MediaPro din Buftea. De-a lungul timpului, au mai fost surprinse manevrând volanul la fel de imprudent Andreea Raicu \i Delia Matache. Ma\ina cânt[re`ului, care se pare c[ n-a mai trecut de ceva vreme pe la sp[l[torie, dep[\e\te coloana de ma\ini pe linia de tramvai, pentru a ajunge mai repede la semaforul din intersec`ie. Manevra nu a fost observat[ de agentul de circula`ie, iar vedeta \i-a continuat drumul c[lcând la fel de mult accelera`ia. Ajuns la destina`ie f[r[ nicio zgârietur[, artistul a fost salutat de bodyguarzi \i i s-au deschis larg por`ile studiourilor.

timpul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, premierul Emil Boc i-a reamintit lui Mircea Badea de promisiunea f[cut[ pe 22 februarie. }ntr-un comentariu postat pe blogul s[u joi, Mircea Badea declar[ c[ este gata s[ se sacrifice. "Cet[`eni, dac[ [sta e pre`ul pe care trebuie s[-l pl[tesc pentru a beneficia o `ar[ ]ntreag[ de autostr[zi, sunt gata s[ m[ sacrific".

Persoanele care beau ceaiul foarte fierbinte pot face cancer la esofag. O cea\c[ de ceai la o temperatur[ de peste 70 de grade Celsius cre\te de opt ori riscul de a face cancer esofagian, arat[ studiile cercet[torilor britanici. Medicii sf[tuiesc amatorii de ceai s[ ]l consume la o temperatur[ de maxim 50-60 de

Un site ofer[ posibilitatea celor care simt c[ nu acord[ prea mult[ aten`ie divinit[`ii s[ se roage ]n locul lor, contra cost. Pentru trei rug[ciuni medii pe zi, credinciosul, fie c[ e catolic, musulman etc., va pl[ti 4,95 de dolari. 10% din banii ]ncasa`i de Age Prayer vor fi transforma`i ]n dona`ii, relateaz[ Live Science. Dac[ rug[ciunile sunt mai lungi, pre`ul va cre\te direct propor`ional. ]n timp ce o voce va intona ruga, pe site va ap[rea numele "beneficiarului", ]n a\a fel ]ncât divinitatea s[ nu blagosloveasc[ pe altcineva. Dac[ nu

grade \i la un interval de nu mai pu`in de dou[ minute din momentul ]n care a fost preparat. Studiul f[cut pe 50.000 de persoane a ar[tat c[ ]ntre 12% \i 31% din cei care au consumat ceaiul extrem de fierbinte ar putea fi afecta`i de cancer la esofag. Pentru c[ ceaiul este considerat tratament naturist ]n

foarte multe boli, medicii sus`in c[ nu trebuie s[ se renun`e la el, ci doar ca oamenii s[ fie mai aten`i la modul ]n care ]l consum[. Ceaiul este benefic pentru prostat[, sâni \i pl[mâni, protejând de cancer, iar ceaiul verde este foarte bun pentru organism deoarece con`ine antioxidan`i.

Ileana \i ~iriac jr. s-au mutat ]n România Fiul omului de afaceri Ion ~iriac, Ion Ion, logodnica lui, Ileana Lazariuc, \i fiul lor, Alexandru, s-au re]ntors ]n secret din Fran`a, urmând s[ locuiasc[ ]ntr-un imobil de lux din apropierea Capitalei, scrie Ring. Curtea de Apel Bucure\ti l-a achitat, luni, pe ~iriac jr ]n dosarul „Cocain[ pentru VIP-uri”, el fiind g[sit nevinovat ]n leg[tur[ cu acuza`iile de consum, trafic, de`inere \i oferire de droguri altor persoane. De\i ar fi putut s[ tr[iasc[ ]n Fran`a sau SUA, ~iriac jr \i Ileana au ales s[-\i creasc[ b[ie`elul ]n România. Cei trei au revenit de ceva timp ]n `ar[ \i nu inten`ioneaz[ s[ se mute din nou la Paris, unde sa n[scut b[ie`elul.

Rug[ciuni online, contra cost

exist[ conflicte de interese ]ntre credin`[ \i tehnologie, ]n curând am putea fi martorii unor slujbe `inute de popi robo`i.

Horoscop  Berbec

Ave`i idei bune, care merit[ s[ fie puse in practica. Pentru a realiza ceea ce v-a`i propus, trebuie s[ depune`i eforturi sus`inute \i s[ accepta`i ajutorul prietenilor. Rela`iile sentimentale sunt armonioase.

 Taur

Ceaiul prea fierbinte poate produce cancer la esofag

Cristi Minculescu a trecut cu bine de a doua opera`ie Potrivit medicilor de la de la Spitalul Universitar din Regensburg, opera`ia la care a fost supus Cristi Minculescu (foto), joi sear[, a decurs conform planului. Potrivit Mediafax, ficatul a ]nceput s[ func`ioneze la pu`in timp dup[ opera`ia de transplant de mar`i. Acesta este bine irigat, a ]nceput deja s[ se dezvolte, iar func`iile hepatice se ]mbun[t[`esc. Cristi Minculescu va fi supus unei a treia opera`ii ]n acest weekend. Medicii germani nu au putut furniza o dat[ la care

Minculescu va fi externat. So`ia lui Minculescu, Rodica, care a fost donatorul organului, se recupereaz[ bine. Procesul de vindecare ]n cazul acesteia decurge normal. Ea ar putea fi externat[ ]ntr-o s[pt[mân[ sau dou[.

15

 Balan]\

Pute`i investi cu ]ncredere ]n afaceri, pentru c[ parcurge`i o perioad[ favorabil[, ]n care face`i alegeri inspirate. Pute`i rezolva probleme financiare foarte dificile. }n partea a doua a zilei, v[ sim`i`i excelent la o petrecere cu prietenii.

 Scorpion

Reu\i`i s[ rezolva`i o problem[ sentimental[. Rela`iile cu persoana iubit[ sunt excelente \i ave`i mari \anse de reu\it[ ]n tot ce v-a`i propus s[ face`i ]mpreun[. Este o zi prielnic[ proiectelor de viitor \i contactelor serioase.

Dup[ o perioad[ de dezam[giri pe plan sentimental \i ]n rela`iile sociale, pute`i spune c[ ghinionul sa terminat pentru dumneavoastr[. Pe plan profesional, acum ave`i ocazia s[ v[ afirma`i.

 Gemeni

S\get\tor

Ave`i capacitatea de a v[ adapta cu u\urin`[ unor situa`ii noi \i s[ lua`i rapid decizii inspirate. V[ pute`i ocupa de probleme serioase de afaceri sau ale familiei. Ar fi bine s[ acorda`i mai mult[ aten`ie partenerului de via`[.

Este o zi favorabil[ negocierilor \i comunic[rii. }n cursul dimine`ii sunte`i nevoit s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie ]n interesul familiei. Reu\i`i s[ finaliza`i o lucrare important[, ]n care a`i investit mult timp \i bani.

Capricorn

 Rac

Ave`i ocazia s[ v[ dovedi`i talentul \i creativitatea. Pute`i s[ v[ baza`i pe intui`ie. Petrece`i dup[-amiaza al[turi de partenerul de via`[ \i de persoanele mai tinere din familie. Nu face`i promisiuni pe care nu sunte`i sigur c[ le ve`i putea respecta!

 Leu

S-ar putea s[ ave`i parte de o zi dificil[, cu numeroase probleme de rezolvat la locul de munc[ \i acas[. Ave`i idei originale \i valoroase, care v[ sunt de mare ajutor pe plan profesional.

 Fecioar\

Ave`i ocazia s[ face`i schimb[ri importante ]n via`a dumneavoastr[, mai ales pe plan sentimental. Rela`iile cu partenerii de afaceri sunt favorizate. Intra`i ]n leg[tur[ cu persoane importante. Evita`i specula`iile de orice fel \i s[ `ine`i cont de sfaturile partenerului de via`[.

Reu\i`i, ]n sfâr\it, s[ rezolva`i o problem[ financiar[. Este o zi favorabil[ afacerilor \i ave`i ocazia s[ finaliza`i lucr[ri ]ncepute cu mai mult timp ]n urm[. De asemenea, este un moment bun pentru a v[ ocupa de problemele persoanelor mai ]n vârst[ din familie.

V\rs\tor

}n prima parte a zilei, ave`i contacte cu persoane importante, care contribuie la reu\ita unei afaceri. Munca depus[ ]n ultima perioad[ ]ncepe s[ dea roade pe plan financiar \i duce \i la ]mbun[t[`irea rela`iilor cu partenerii de afaceri.

Pe[ti

Ave`i ocazia s[ merge`i ]ntr-o excursie cu prietenii. Ar fi bine s[ nu v[ eschiva`i. Nu v[ mai gândi`i la cheltuielile pe care le presupune excursia! Merita`i s[ v[ relaxa`i \i ave`i nevoie de odihn[.

Bancul zilei VIOLAT{ DE DOU{ ORI Un cuplu... fiecare dormeau ]n camere diferite. }n miez de noapte femeia url[ \i scoal[ toat[ casa... So`ul fuge spre camera ei, \i vede prin ]ntunericul nop`ii, o umbr[ care se ]ndep[rta prin gr[din[.

- Iubitule! Ceva ]nsp[imânt[tor! Cineva a intrat ]n camera mea \i ma violat de dou[ ori! - De doua ori? De ce naiba nu m-ai strigat de la ]nceput! - Prima oar[ am crezut c[ e\ti tu. Când a re]nceput, mi-am dat seama c[ e altcineva...

O RE~ET{ PE ZI LEGUME }N ASPIC Ingrediente: sare, 2 linguri ulei de m[sline, 1linguri`[ gelatin[, 2 cepe, 2 ro\ii, 8 morcovi, piper, coriandru verde, p[trunjel verde. Mod de preparare: Gelatina se ]nmoaie cu pu`in[ ap[. Se cur[`[ morcovii, se spal[, 4 dintre ei se taie ]n fâ\ii , iar restul ]n rondele. Se fierb ]n aburi. Se cur[`[ ceapa \i se toac[. Ro\iile se op[resc, se scoate pieli`a, se taie \i se scot semin`ele. Gelatina se ]nc[lze\te pu`in. Ro\iile, ceapa \i morcovii rondele se paseaz[, se adaug[ gelatina dizolvat[, uleiul, coriandru, sare, piper \i se amestec[ bine \i repede.

Feliile de morcov se a\eaz[ pe marginile unor forme de tarte mici, se adaug[ amestecul pasat \i se dau formele la frigider 3 ore. Se orneaz[ cu p[trunjel.


CMYK

Eveniment 16

S@mb[t[, 28 martie 2009

Concurs de „Miss” la PDL Joi sear[ a fost desemnat[ Miss Partidul Democrat Liberal (PDL). La cea de-a 13-a edi`ie a concursului de Miss au participat zece concurente, toate aspirând la titlul de cea mai frumoas[. Misiunea juriului a fost una destul de grea, dar ]ntr-un final s-a ales Miss PDL. Ac`iunea, devenit[ o tradi`ie, este o ini`iativ[ a Organiza`iei de Tineret a PDL Boto\ani, bucurânduse de sprijinul liderilor organiza`iei jude`ene. Cele zece concurente au avut de trecut de trei probe, respectiv prezentarea unor `inute de zi, sport \i de sear[. Lupta a fost strâns[, pentru primele locuri, sumele de bani fiind binevenite pentru concurente. Titlul de Miss PDL i-a revenit Roxanei Azoi`ei, aceasta primind un premiu de 1.000 de lei. „Nu speram s[ câ\tig acest premiu deoarece am avut emo`ii foarte mari. M[ bucur c[ am

reu\it s[ ob`in premiul de Miss ]n aceast[ sear[”, a declarat Roxana Azoi`ei. Premiul, florile \i coroni`a de Miss i-au fost acordate de C[t[lin Flutur, pre-

\edintele PDL. „Este un eveniment pe care l-am ]nfiin`at acum 13 ani, când eram pre\edintele Organiza`iei de Tineret. Vreau s[ ]i felicit pe actualii

membri ai Organiza`iei de Tineret pentru modul deosebit ]n care s-au implicat ]n a organiza acest eveniment. Este o pl[cere s[ fiu aici \i s[ v[d mun-

Ziua: 150C

Noaptea: 60C

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

28 S Cuv. Ilarion cel Nou; Cuv. |tefan, f[c[torul de minuni (Pomenirea mor`ilor) (Dezlegare la ulei \i vin) 29 D Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac. (Dezlegare la ulei \i vin) Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Sc[rarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 8, voscr. 8 30 L Cuv. Ioan Scararul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Evula (Post)

4,2484 lei

3,1676 lei

ca tuturor”, a men`ionat pre\edintele PDL. Premiul II a fost ]n valoare de 500 de lei, iar premiul III, ]n valoare de 300 de lei. „Se spune c[ num[rul 13

poart[ ghinion. Eu consider c[ aceast[ edi`ie a fost un succes, to`i cei prezen`i cred c[ s-au sim`it bine \i c[ anul acesta neam ]ntrecut pe noi ]n\ine, f[r[ nici o lips[ de modestie. Mul`umim participan`ilor, mul`umim sponsorilor, mul`umim seniorilor \i sper[m, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca edi`ia viitoare s[ fie m[car ca cea de anul acesta”, a spus Mihai Vieriu, pre\edintele organiza`iei de tineret a PD-L. Fiecare dintre cele zece concurente au fost r[spl[tite cu premii din partea sponsorilor \i cu buchete de flori. Printre participan`ii de la manifestare s-au mai aflat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean (CJ), Cristian Achi`ei, vicepre\edintele CJ, senatorul Viorel Alexandru. Seara s-a ]ncheiat cu o discotec[ organizat[ de Organiza`ia de Tineret a PDL. (P. Rotariu)

Evenimentul de Botosani nr.1293  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr.1293  

Ziarul orasului tau!