Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul V • nr. 64 (1285) • Joi, 19 martie 2009 • 16 pagini

Peste 100 de infractori boto\[neni urm[ri`i prin Interpol Escroci, violatori, tâlhari \i proxene`i boto\[neni sunt c[uta`i prin Interpol pentru a fi pu\i s[ r[spund[ pentru faptele lor. Peste o sut[ de boto\[neni au pe numele lor mandate interna`ionale de urm[rire dup[

ce au p[r[sit `ara ]nainte s[ r[spund[ pentru infrac`iunile comise ]n România ori au comis infrac`iunile ]n str[in[tate \i apoi \i-au f[cut pierdut[ urma.

Pagina 5

Profesorii strâng semn[turi pentru grev[ Ac`iunea de strângere de semn[turi a demarat deja, membrii sindicatelor din ]nv[`[mânt fiind astfel chema`i s[ se pronun`e dac[ sunt de acord cu declan-

\area grevei. Oamenii de la catedr[ sunt nemul`umi`i c[ li se taie din sporuri \i unii dintre ei r[mân f[r[ ore.

Pagina 4

|oferii implica`i ]n accidente u\oare scap[ de drumul la Poli`ie

Conduc[torii auto nu-\i vor mai pierde timpul pe la Poli`ie pentru raportarea evenimentelor rutiere u\oare. De la 1 iulie, urmeaz[ s[ intre ]n vigoare procedura de constatare amiabil[, procedur[ cerut[ de foarte mult timp de c[tre asocia`iile \oferilor. Mai exact, din momentul ]n care aceast[ prevedere va intra ]n vigoare \oferii

implica`i ]n accidentele cu avarierea a doar autovehicule, f[r[ r[nirea vreunei persoane, vor sc[pa doar cu completarea unui formular special. Pe baza formularului, \oferii vor putea ob`ine de la societatea de asigurare documentele necesare repar[rii ma\inilor.

Pagina 2

Poli`i\ti \i instructori auto acuza`i de trafic de influen`[ Prefectul i-a avertizat ieri pe instructorii auto \i poli`i\ti c[ va contacta DNA-ul dac[ vor continua s[ fac[ trafic de influen`[. Asta dup[ ce, ieri, a avut o ]ntâlnire cu to`i cei implica`i ]n procesul de eliberare a permiselor auto. Interven`iile, presiunile exercitate asupra celor care examineaz[ candida`ii la ob`inerea permiselor auto, presiuni prin care se solicit[ ca anumite persoane s[ se bucure de tratament preferen`ial la examin[ri, sunt practici c[rora autorit[`ile jude`ului sunt decise s[ le pun[ cap[t. Pagina 4

Munc[ mai mult[ \i bani mai pu`ini pentru medicii de familie Asisten`a medical[ ]n afara programului de lucru asigurat[ ]n centre de permanen`[ \i valoarea punctului pe pacient mai mic[ decât cea actual[ sunt nout[`ile cu care vine contractul cadru pe 2009 privind acordarea asisten`ei medicale.

Pagina 6


Eveniment 2

Joi, 19 martie 2009

|oferii implica`i ]n accidente u\oare scap[ de drumul la Poli`ie Timpul pierdut de c[tre \oferii implica`i ]n evenimente rutiere u\oare pentru raportarea acestora la Poli`ie va deveni amintire, ]ncepând cu 1 iulie 2009. De la aceast[ dat[ urmeaz[ s[ intre ]n vigoare procedura de constatare amiabil[, procedur[ cerut[ de foarte mult timp de c[tre asocia`iile \oferilor. Mai exact, din momentul ]n care aceast[ prevedere va intra ]n vigoare, accidentele ]n care au fost implicate numai dou[ autovehicule, \i nu a fost r[nit[ nici o persoan[, \oferii acestora vor putea completa un formular special, pe baza c[ruia pot ob`ine de la societatea de asigurare documentele necesare repar[rii ma\inilor. Pe baza informa`iilor completate ]n formulare de c[tre cei doi \oferi, inspectorii de daune ai asigur[torilor vor stabili \i care \ofer a fost vinovat \i, ]n consecin`[, persoana care urmeaz[ s[ suporte pagubele. Formularul constat[rii amiabile este unul standard \i va fi primit de c[tre to`i proprietarii care ]ncheie poli`e auto de la companiile de asigur[tori, urmând s[ ]l `in[ permanent ]n ma\in[. Formularele au câte dou[ rubrici identice, ]n care fiecare \ofer implicat ]n accident urmeaz[ s[ completeze o serie de informa`ii: numele, adresa, num[rul de telefon, compania de la care \i-a cump[rat poli`a RCA, dac[ de`ine o asigurare facultativ[ Casco. Trebuie s[ mai indice punctul de impact ini`ial, ]n cazul fiec[rui autovehicul, avariile vizibile la ambele ma\ini. De asemenea,

trebuie men`iona`i \i martorii. Important este \i faptul c[ prin completarea acestui formular \oferul nu va recunoa\te, ]n mod implicit, vinov[`ia. Aceasta urmeaz[ s[ fie stabilit[ de c[tre inspectorii de asigurare. Dup[ completarea formularelor, pasul urm[tor pe care trebuie s[ ]l fac[ asigura`ii este s[ se adreseze societ[`ii de asigur[ri de la care au poli`a RCA sau Casco pentru a fi constatate avariile automobilului \i pentru a ob`ine autoriza`ia de repara`ie a ma\inii de c[tre un inspector de daune. „Punctul nostru de vedere este c[ prevederea este una util[. Pe noi ne degreveaz[ de foarte

multe sarcini. }n schimb o s[ le dea multe b[t[i de cap asigur[torilor. Accidentele minore nou[, poli`i\tilor, ne luau foarte mult timp. Ofi`erul de serviciu al Poli`iei Rutiere când intr[ de serviciu, 90% din timp ]i ocup[ aceast[ activitate, are de completat fi\e de accidente sau ale documente. Iar aceste documente ]i ocup[ procentual, 10-20% din timp \i ]n zilele urm[toare. Majoritatea accidentelor de circula`ie sunt f[r[ victime omene\ti, iar schimbarea aceasta nu pot spune decât c[ este ]n avantajul nostru”, a precizat Eduard Iacob, purt[torul de cuvânt al Serviciului Poli`iei Rutiere

Boto\ani. Pentru a nu fi ]n\ela`i, asigur[torii trebuie s[ aib[ certitudinea c[ nici unul dintre \oferii implica`i ]n accident nu a f[cut modific[ri pe formularul care i-a r[mas ]n posesie, dup[ ce s-a dus acas[, pentru a fi considerat nevinovat de producerea accidentului. Un alt risc este ca \oferii implica`i ]n accident s[ ajung[ la o ]n`elegere de recunoa\tere fals[ a vinov[`iei, ]n cazul ]n care cel vinovat nu este asigurat. Pentru a pre]ntâmpina fraudele, reprezentan`ii companiilor de asigur[ri afirm[ c[ este necesar un sistem informatic care s[ faciliteze comunicarea dintre companii. (D[nu` Rotariu)

Traseul tramvaielor va fi scurtat Municipalitatea are ]n plan reducerea cheltuielilor la societatea de transport public local din subordinea Consiliului Local. Introducerea sistemului de validare \i dotarea tramvaielor cu GPS, scurtarea traseului pân[ ]n zona g[rii sunt doar dou[ dintre m[surile pe care dore\te s[ le pun[ ]n practic[ municipalitatea ]n acest an. Primarul C[t[lin Flutur sus`ine c[ la ora actual[ activitatea de la Eltrans este subven`ionat[ aproape ]n totalitate \i c[ 18 miliarde de lei vechi sunt direc`iona`i numai pentru aceast[ societate. „Pentru a diminua o parte din cheltuieli vom face s[ nu mai urce tramvaiul pân[ ]n zona industrial[ gol \i s[ se ]ntoarc[ gol, când el merge cu c[l[tori doar pân[ la gar[”, a precizat primarul. De asemenea, societatea Eltrans va monta ]n municipiu trei cabine dispecer pentru tramvaie. Acestea vor fi montate ]n cele trei capete de linie, respectiv zona Luceaf[r, Cap[t linie unu \i Mobil[, pentru

a evita supraaglomerarea zonelor de alimentare cu energie electric[. M[sura a fost luat[ ]ns[ \i pentru fluidizarea traficului. „Fiecare tramvai va trece la dispecerat \i va scrie ]n registru ora la care a plecat ca cel[lalt s[ \tie s[ ]\i programeze timpul s[ nu ajung[ la aglomera`ia care era \i s[ blocheze bunul mers al circula`iei. Au fost situa`ii când erau trei-patru tramvaie pe un singur tronson de linie \i atunci ]l d[dea afar[ sta`ia c[ nu ducea. Alimentarea cu energie electric[ nu se face dintr-un cap[t ]n cel[lalt. Are tronsoane \i dac[ se adun[ mai multe tramvaie pe un anumit tronson este ca \i cum ai b[ga ]ntr-o priz[ mai multe aparate. Este o solu`ie bun[ \i a fost luat[ ca s[ nu se mai ]ntâmple defec`iuni”, a declarat viceprimarul C[t[lin Alexa. Societatea Eltrans are ]n parcul auto peste 20 de tramvaie, o parte dintre acestea fiind folosite doar pentru piese de schimb. (L.L.)

Dat pe mâna judec[torilor dup[ ce \i-a ucis mama Un b[rbat ]n vârst[ de 39 de ani, din satul Br[teni, comuna Dobârceni, a fost trimis ]n judecat[ de c[tre procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru comiterea infrac`iunii de omor calificat, dup[ ce ]n luna februarie a acestui an \ia ucis mama. Marcel Butnaru, locuia ]mpreun[ cu mama sa, Elena Butnaru, ]n vârst[ de 76 de ani. Pe 4 februarie 2009, dup[ o be`ie zdrav[n[, b[rbatul s-a certat cu mama sa, dup[ care a pus mâna pe un par \i a ]nceput s[ o

loveasc[ pân[ a l[sat-o f[r[ suflare. Dup[ ce a avut loc crima, poli`i\tii din Dobârceni au declarat c[ aceast[ fapt[ nu avea cum s[ fie pre]ntâmpinat[, Marcel Butnariu fiind ]n comunitate o persoan[ care nu punea probleme, f[r[ s[ fi luat nici m[car o amend[ pentru vreo abatere. Era agresiv doar cu cea care i-a dat via`[. Pentru s[vâr\irea infrac`iunii de omor calificat, Marcel Butnaru risc[ o pedeaps[ cu ]nchisoarea cuprins[ ]ntre 15 \i 25 de ani. (D[nu` Rotariu)

Dosar penal pentru Cresc alarmant infrac`iunile economice opt kilograme de pe\te Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au ]ntocmit dou[ dosare penale pe numele a trei persoane pentru s[vâr\irea infrac`iunii de braconaj piscicol. Cele trei persoane au fost descoperite ]n timp ce pescuiau ]n lacul de acumulare Stânca-Coste\ti folosind unelte ilegale. Mar`i, pe timpul execut[rii unei misiuni de patrulare, un echipaj din cadrul Sectorului Poli`iei de Frontier[ Stânca, l-a depistat pe Dumitru B., ]n vârst[ de 32 de ani, din Ripiceni ]n timp ce pescuia pe lacul de acumulare Stânca Coste\ti. }n urma verific[rii ambarca`iunii ]n care se afla b[rbatul, a fost descoperit[ cantitatea de opt kilograme de pe\te,

pescuit[ cu ajutorul unei plase monofilament lung[ de aproximativ 60 de metri \i lat[ de doi metri. Tot mar`i, un alt echipaj al poli`iei de frontier[ a observat alte dou[ persoane - Mihai P. ]n vârst[ de 38 ani, \i Neculai R. ]n vârst[ de 52 de ani, ambii tot din Ripiceni, ]n timp ce ]ncercau s[ pescuiasc[ pe lacul de acumulare Stânca - Coste\ti cu ajutorul unei plase monofilament. Plasele au fost ridicate ]n vederea continu[rii cercet[rilor iar cei trei s-au ales cu dosare penale pentru de`inere de plas[ monofilament, urmând ca acestea s[ fie ]naintate Parchetului de pe lâng[ Judec[toria S[veni. (D[nu` R.)

Criza economic[ ori pur \i simplu faptul c[ nu le-au mers bine afacerile, i-au f[cut pe foarte mul`i boto\[neni s[ intre ]n vizorul autorit[`ilor pentru c[ uit[ s[ ]\i mai onoreze obliga`iile fa`[ de parteneri ori elibereaz[ cecuri f[r[ acoperire. Oricum, chiar \i f[r[ criz[ economic[, pân[ acum, jude`ul Boto\ani ocupa un dezonorant loc frunta\ la nivel na`ional ]n privin`a acestui tip de infrac`iuni. Conform opiniei \efului Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean (IPJ) Viorel |erb[noiu (foto) lucrurile sunt pe cale de a se schimba. }n primele dou[ luni ale anului, angaja`ii IPJ au ]nregistrat o cre\tere destul de mare a infrac`iunilor economice \i se pare c[ autorit[`ile au preg[tit o ofensiv[ pe m[sur[.

Astfel, pe lâng[ agen`ii economici au fost lua`i la periat to`i cei implica`i ]n activit[`i economice. „}n ultima vreme avem foarte multe procese verbale de executare silit[, am f[cut foarte multe ac`iuni pe autoriza`iile de taximetrie, zilnic, cu b[ie`ii de la municipiu cât \i cu cei de la investigarea fraudelor, aspecte de evaziune fiscal[, \i alte ac`iuni comune cu Garda Financiar[, aspecte de genul acesta. }n plus, avem \i foarte multe contraven`ii la legea 12, care reglementeaz[ activit[`ile de comer`. Noi ]n ultima vreme mergem mult pe colaborarea cu Garda Financiar[ \i cu Oficiul pentru Protec`ia Consumatorului. Mai avem \i ac`iunile cu Direc`ia Sanitar Veterinar[, le-am avut

\i s[pt[mâna trecut[ \i urm[m graficul pe care ]l avem stabilit. |i pe lâng[ acestea, ac`iunile noastre desf[\urate ]n mod obi\nuit, ]n privin`a comer`ului cu `ig[ri \i alcool”, a declarat Viorel |erb[noiu. |eful IPJ Boto\ani a `inut s[ adauge c[ nu numai activitatea firmelor sau persoanelor fizice autorizate este verificat[. „Tot ]n aceast[ perioad[, lucr[torii Serviciului de Investigare a Fraudelor au o ac`iune ]n privin`a verific[rii achizi`iilor publice, \i aceste aspecte fiindu-ne sugerate s[ le avem ]n vedere. Deci se poate spune c[ desf[\ur[m o ac`iune complex[ ]n privin`a infrac`iunilor economico-financiare”, a mai spus |erb[noiu. (D[nu` Rotariu)


Eveniment Joi, 19 martie 2009

Austriecii vor reface studiul pentru modernizarea Spitalului Jude`ean Studiul de fezabilitate pentru modernizarea Spitalul Jude`ean „Mavromati” va fi ref[cut. Vechiul studiu, realizat de c[tre o firm[ din str[in[tate, prevedea o investi`ie de aproximativ 145 milioane de euro, investi`ie considerat[ imposibil de realizat de c[tre \eful Consiliului Jude`ean Boto\ani. „A fost la Ministerul S[n[t[`ii o echip[ compus[ din reprezentan`i ai Consiliului Jude`ean \i reprezentan`i ai Spitalului Jude`ean. }n urma discu`iilor purtate, concluzia este c[ firma de consultan`[ din Austria va reface studiul de fezabilitate astfel ]ncât acesta s[ respecte atât Hot[rârea de Guvern 28 pe 2008, cât \i criteriile de eligibilitate din Ghidul solicitantului \i anexa D din programul opera`ional regional Axa 2”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. }n acest sens, s-a convenit ca pe 20 martie, consultantul s[ ajung[ la Boto\ani. „Consultantul, atunci când a f[cut acel studiu de fezabilitate savant care a stabilit c[ investi`ia trebuie s[ coste circa 145 de milioane de euro nici nu s-a deplasat la Boto\ani. De data aceasta vine la Boto\ani \i va reface studiul de fezabilitate astfel ]ncât s[ ne dea posibilitatea s[ mergem cu o cerere de finan`are la Agen`ia de Dezvoltare Regional[ Nord-Est”, a

Lun[ cu consum record de medicamente Zeci de mii de re`ete gratuite \i compensate au fost date boto\[nenilor ]n luna februarie. Dac[ media pe lun[ a fost pân[ acum de 35.000 de re`ete, ]n luna februarie a fost eliberat un num[r record de re`ete gratuite \i compensate, aproape 50.000. Carmen Nicolau, directorul Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate, a declarat c[ num[rul re`etelor compensate \i gratuite eliberate nu reflect[ \i consumul de medicamente. "Asta nu ]nseamn[ c[, dac[ au fost eliberate 50 de mii de re`ete, a crescut \i consumul de medicamente. Un bolnav putea s[ fi luat mai multe re`ete ]ntr-o lun[", a precizat Carmen Nicolau, directorul CJAS. Medicii de familie boto\[neni sus-

`in c[ ]n luna martie num[rul re`etelor gratuite \i compensate ar putea s[ fie \i mai mare, asta ]n condi`iile ]n care din aceast[ lun[ sunt eliberate re`ete compensate pentru pensionarii cu venituri mai mici de 600 lei iar primele formulare primite \i care cuprindeau câte 50 de re`ete au fost epuizate pe la mijlocul lunii. Valoarea medicamentelor decontate de Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate luna trecut[ a dep[\it 3 milioane de lei. Cele mai „costisitoare” re`ete care au fost decontate sunt pentru bolnavii de ficat. Consumul de medicamente a crescut \i la categoria antibioticelor, asta ]n condi`iile ]n care \i num[rul virozelor respiratorii a crescut ]n ultima perioad[. (L.L.)

Halasanu mai are un pas pân[ la scaunul de subprefect mai ad[ugat pre\edintele CJ. Potrivit celor declarate de c[tre reprezentantul Consiliului Jude`ean Boto\ani, studiul va fi ref[cut ]n cadrul sumelor pe care Ministerul S[n[t[`ii deja le-a cheltuit ]n rela`ia contractual[ cu consultantul ]n cauz[. „S-a recunoscut c[ s-a f[cut o lucrare proast[ ]n ceea ce prive\te jude`ul Boto\ani \i a acceptat c[ sunt obliga`i s[ o refac[. Circa 12 milioane de euro am putea accesa din fonduri europene dac[ ceea ce s-a stabilit la Ministerul S[n[t[`ii se va \i concretiza”, a mai ad[ugat ~âbuleac.

BANI DE LA UE DOAR PENTRU MODERNIZARE NU |I PENTRU EXTINDERE Din p[cate, Agen`ia de Dezvoltare Regional[ nu prevede sume \i pentru extindere, ci doar pentru modernizare. „}n situa`ia ]n care Spitalul Jude`ean se modernizeaz[, atunci, ca o consecin`[, pentru a putea ]ntruni condi`iile pentru autorizarea de func`ionare, s-ar ajunge la o reducere a num[rului de pa-

Lucr[rile la zona de agrement Corni\a ]ncep anul acesta Potrivit viceprimarului C[t[lin Flutur, proiectul "Parc Regional de Agrement Corni\a" a trecut toate etapele de evaluare \i a fost declarat eligibil, urmând s[ fie depus \i proiectul tehnic. „Nu c[ a\ fi avut, eu \tiu, fric[ c[ nu o s[ treac[ proiectul, ci m[ gândeam la problemele birocratice care s-au ivit pân[ acum ]n accesarea fondurilor europene.

3

Sunt bucuros s[ informez boto\[nenii c[ proiectul a fost declarat eligibil \i vorbim de o investi`ie foarte mare \i important[, poate una dintre cele mai importante la nivelul municipiului Boto\ani, cu fonduri atât de la Uniunea European[ cât \i de la bugetul de stat. Proiectul va fi demarat anul acesta. Singura temere era c[ nu ]l vom demara

A luat fiin`[ filiala boto\[nean[ a Asocia`iei Culturale „Pro Basarabia \i Bucovina” care func`ioneaz[ ]n sediul bibliotecii jude`ene. }\i propune s[ coopteze pe to`i aceia dispu\i s[ dedice m[car pu`in din timpul \i energia lor unui ideal. Un ideal pentru care mul`i dintre p[rin`ii no\tri au f[cut sacrificiul suprem. Adeziuni \i informa`ii suplimentare la sediul bibliotecii sau pro_basarabia_botosani@yahoo.com

anul acesta”, a mai spus primarul Flutur. Acesta a precizat c[ s-a primit adresa de la Agen`ia de Dezvoltare Regional[ \i c[ studiul de fezabilitate se afl[ la Bucure\ti. Primarul mai spune c[ urmeaz[ s[ fie depus ]n cel mai scurt timp proiectul tehnic. Valoarea total[ a proiectului este de 83,9 milioane de lei. Finan`area nerambursabil[ este de 33 milioane de lei iar TVA 13 milioane de lei. Contribu`ia proprie este de 37 de milioane de lei. Trebuie men`ionat c[ spre deosebire de celelalte proiecte, acesta este unul generator de venituri, contribu`ia autorit[`ii locale fiind de 50 la sut[ din total costuri eligibile. Zona de agrement va cuprinde trei bazine de ]not, terenuri de fotbal \i tenis, un amfiteatru \i o pist[ pentru role, precum \i alte obiective. (L.L.)

turi”, a men`ionat pre\edintele CJ Boto\ani. Pentru a nu se ajunge ]ntr-o asemenea situa`ie se va ]ncerca realizarea extinderii pe bugetul Consiliului Jude`ean. „Având ]n vedere c[ \i a\a spitalul nostru este supraaglomerat, acolo unde sunt \i câte doi pacien`i ]ntr-un pat, concomitent cu derularea acestor investi`ii pe fonduri europene vom veni ]n completare \i cu o investi`ie care s[ realizeze \i o extindere a spa`iului, astfel ]ncât s[ nu fim nevoi`i s[ reducem num[rul de paturi”, a mai declarat ~âbuleac. (C.S.)

Vasile Halasanu, al doilea subprefect, mai are de f[cut un pas pân[ la ocuparea noii sale func`ii. Plecat la Bucure\ti, prefectul de Boto\ani a ]n\tiin`at reprezentan`ii Ministerului Administra`iei \i Internelor (MAI) despre pa\ii pe care persoana propus[ de social democra`i pentru aceast[ pozi`ie trebuie s[ ]i urmeze pentru a ]ndeplini condi`iile de instalare ]n func`ia de subprefect. „Am discutat cu secretarul de stat din MAI despre cel de-al doilea post de subprefect \i solu`iile pe care le-am identificat. Va r[mâne domnul Halasanu. Eu i-am spus domnului

secretar de stat c[ dânsul inten`ioneaz[ s[ candideze pentru o func`ie public[ urmând ca ]n secunda urm[toare, dup[ depunerea jur[mântului, s[ fie instalat subprefect. E o situa`ie care `ine ]n primul rând de domnul Halasanu”, a specificat Cristian Roman, prefectul de Boto\ani. Prin urmare, Vasile Halasanu va urm[ri o porti`[ pentru a putea intra ]n rândul func`ionarilor publici \i anume va participa la un concurs organizat de una din prim[riile din jude`ul Boto\ani iar ]n momentul ]n care va promova concursul, acesta se va instala la Prefectur[. (C.S.)

Teren preg[tit pentru instalarea noilor directori Prefectura face un nou pas cu privire la schimbarea directorilor cu cei nominaliza`i de partidele aflate la putere. Cristian Roman, prim reprezentant al Guvernului ]n teritoriu, a declarat ieri c[ va transmite CV-urile noilor directori la ministerele de care apar`in institu`iile la cârma c[rora urmeaz[ s[ urce desemna`ii celor de la guvernare. Având ]n vedere c[ s[pt[mâna aceasta a fost votat[ legea referitoare la repolitizarea func`iilor de directori, e de a\teptat ca noii veni`i s[ nu trebuiasc[ s[ ]ndeplineasc[ prea multe condi`ii pentru a se instala ]n fotoliile de directori. „Ieri (n.r., mar`i) a fost votat[ legea cu repolitizarea func`iilor de directori, asta ]nseamn[ c[ odat[ ce este promulgat[ de

pre\edintele României, va intra ]n vigoare de la un anumit termen. Eu mi-am propus prin cabinet s[ transmit la mini\tri toate scrisorile de nominalizare ]n baza listelor primite de la cele dou[ partide. E posibil ca autorit[`ile centrale s[ aib[ reguli proprii dar numirea politic[ s[ se fac[ ]n anumite condi`ii ce `in de autorit[`ile publice”, a declarat Cristian Roman, prefectul jude`ului Boto\ani. Primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu a declarat c[ va proceda la transmiterea datelor despre viitorii directori chiar din aceast[ s[pt[mân[. „Voi transmite la to`i mini\trii de resort \i autorit[`ilor publice centrale de care apar`in cei nominaliza`i pentru func`iile de directori ai institu`iilor deconcentrate, toate numirile, cu

CV, cu copie dup[ buletin, dup[ diplom[. Am \i rugat pe membrii comisiei de la PSD s[-mi completeze toate aceste documente ca s[ le putem transmite la institu`iile de resort”, a declarat Roman, subliniind totodat[ importan`a p[str[rii cel pu`in a unei p[r`i din vechea forma`ie de directori, ]n cadrul sistemului: „Exist[ Ordonan`a 1 din ianuarie 2009 care spune c[ func`iile care se desfiin`eaz[ \i se desfiin`eaz[ ca func`ii publice se transform[ ]n func`ii de execu`ie iar dac[ m[ ]ntreba`i pe mine, p[rerea mea este c[ sunt oameni, marea majoritate dintre ei care trebuie s[ r[mân[ ]n sistem s[-\i aduc[ contribu`ia ]n continuare la bunul mers al institu`iei”. (C.S.)


CMYK

Eveniment 4

Joi, 19 martie 2009

Poli`i\ti \i instructori auto acuza`i de trafic de influen`[ Prefectul i-a avertizat ieri pe instructorii auto \i poli`i\ti c[ va contacta DNA-ul dac[ vor continua s[ fac[ trafic de influen`[. Asta dup[ ce, ieri, a avut o ]ntâlnire cu to`i cei implica`i ]n procesul de eliberare a permiselor auto. Interven`iile, presiunile exercitate asupra celor care examineaz[ candida`ii la ob`inerea permiselor auto, presiuni prin care se solicit[ ca anumite persoane s[ se bucure de tratament preferen`ial la examin[ri, sunt practici c[rora autorit[`ile jude`ului sunt decise s[ le pun[ cap[t. }ntors de la Bucure\ti, primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu a avut ieri diminea`[ o ]ntâlnire cu to`i factorii implica`i ]n procesul de emitere a permiselor auto. }n cadrul discu`ii-

lor purtate cu ace\tia, prefectului i s-a adus la cuno\tin`[ faptul c[ o serie de instructori auto \i de poli`i\ti, precum \i alte categorii de func`ionari, fac presiuni asupra serviciilor din acest domeniu cu scopul de a li se da ]ntâietate clien`ilor lor sau chiar pentru a fi trata`i preferen`ial la examin[ri. |eful jude`ului Boto\ani a mai specificat c[ dac[ vor mai exista astfel de interven`ii, nu va ezita s[ intre-n leg[tur[ cu DNA-ul pentru a aduce la cuno\tin`[ la nivelul institu`iei respective cine sunt aceste persoane. „S-a cerut pentru prima dat[ s[ se termine cu influen`ele. Pentru prima dat[ ]n nu \tiu câ`i ani se spun lucrurilor pe nume \i anume se ]ncearc[ din diverse medii \i chiar din partea instructorilor auto, un soi de trafic de influen`[, astfel ]ncât clien`ii lor s[ fie b[ga`i mai repede la examen, trata`i mai nu \tiu cum. Pentru prima dat[, comisarul \ef Ciubotaru a spus acest lucru ]ntr-un mod deschis iar eu cer public tuturor acestor tovar[\i, care ]nc[ mai ]ncearc[ astfel de metode, s[ ne lase ]n pace s[ ne facem treaba, ]n mod legal, corect \i coerent. Care mai au ]nc[ astfel de practici ]i asigur de tot sprijinul la DNA”, a men`ionat Cristian Roman, prefectul de Boto\ani. Primul reprezentant al Guvernului ]n teritoriu sus`ine c[ unii instructori apeleaz[ la astfel de metode pentru a-\i racola clien`ii.

LIDERUL INSTRUCTORILOR AUTO NU A AUZIT DE „PRACTICA INTERVEN~IILOR” Valentin Vechiu, liderul Sindicatului Na`ional al Instructorilor Auto Boto\ani, a spus c[ nu a primit nume concrete de instructori care s[ fi recurs la astfel de metode de presiune pentru a-\i favoriza clien`ii. „Am discutat cu domnul Ciubotaru \i dac[ el sus`ine asta ]nseamn[ c[ are anumite dovezi.

I-am cerut s[-mi dea numele unor instructori, dar el mi-a spus c[ numele au fost predate unei institu`ii cu abilit[`i ]n ancheta penal[”, a spus Vechiu.

INDULGEN~A PENTRU UNII A ADUS NENOROCIRE ALTORA Autorit[`ile iau ]n calcul \i faptul c[ ]n trecut s-a ac`ionat cu indulgen`[ fa`[ de unii candida`i la examenul pentru permis, tocmai ca urmare a presiunilor de

Strângere de semn[turi pentru grev[ ]n ]nv[`[mânt Cadrele didactice sunt consultate cu privire la declan\area ac`iunilor de protest ce vor avea loc. Maria ~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP) a men`ionat c[ nu va fi foarte greu ca ac`iunile de protest s[ fie reluate. „Nemul`umirea cadrelor didactice este una general[. Am sperat c[ actualii guvernan`ii vor considera ]nv[`[mântul o prioritate na`ional[ dar se pare c[ ne-am ]n\elat. }nv[`[mântul este considerat la periferie. Nu se d[ cre\terea salarial[ de 33%, vor s[ ne ia din sporuri. Ce se ]ntâmpl[ azi e un adev[rat circ, azi se taie, mâine se mai dau doi cinci bani. E cel mai sigur c[ se preg[te\te o doamn[ de grev[ general[ ]n ]nv[`[mânt. Nu este greu s[ strângem semn[turi de la membrii sindicali”, a declarat Maria ~iprigan. Ac`iunea de strângere de semn[turi de la membrii sindicali a demarat, cadrele didactice fiind consultate cu privire la

s[pt[mânii s-a condi`ionat eliminarea articolului privind reducerea cheltuielilor de personal de renun`area la salariul de merit, fondul de premiere. „Nu este adev[rat c[ nu avem nevoie de educa`ie fizic[, logic[ sau dirigen`ie ]n \coli. Criza economic[ ]\i face sim`it[ ]n prezent \i ]n educa`ie. Guvernan`ii o s[ aib[ scuza perfect[ - criza mondial[ \i acordul FNI”, ac`iunea de protest la care central sunt nemul`umi`i c[ ]n ad[ugat liderul SIP. (Petronela doresc s[ participe. Aceasta a urma discu`iilor de la ]nceputul Rotariu) men`ionat c[ oamenii s-au s[turat s[ a\tepte, nu mai cred ]n promisiuni. Cadrele didactice sunt nemul`umite c[ r[mân f[r[ ore, mul`i dintre ei ajungând ]n situa`ia de a apela la complet[ri de norme didactice. „Unii vor avea ore, al`ii nu. Ne vom mobiliza \i vom vorbi aceea\i limb[, nu se mai poate a\tepta. Cadrele didactice suport[ totul, dar pân[ când se va t[ia din sporuri \i se va umbla la banii omului”, a ad[ugat liderul SIP. Reprezentan`ii sindicali la nivel

acest fel, a interven`iilor instructorilor auto. Astfel, lipsa de ]ndemânare a unor conduc[tori auto care au beneficiat de un tratament preferen`ial pentru a ob`ine permisul auto a dus la producerea multor accidente petrecute pe raza jude`ului nostru. Acest aspect este scos ]n eviden`[ ]n fiecare an la bilan`urile oficiale cu privire la cauzele care au dus la producerea celor mai multor accidente rutiere. Poli`i\tii sunt \i ei acuza`i de prefect c[ au f[cut presiuni fa`[ de conducerea Serviciului de Permise. „Pe lâng[ instructori

auto sunt \i poli`i\ti \i mai sunt \i al`ii. Dac[ nu s-a f[cut pân[ acum sesizare c[tre DNA ar trebui s[ ]ntreba`i pe cei de la Permise care a fost motivul, nu pe mine”, a declarat prefectul. Reprezentantul Guvernului ]n teritoriu a mai men`ionat c[ este de datoria conducerii de la Permise s[ sesizeze organele abilitate oricând are semnale despre vreun caz de trafic de influen`[ de acest fel. „Cei de la Permise trebuiau s[ sesizeze procurorii. Am observat cu aten`ie situa`ia din `ar[ \i ce se ]ntâmpl[ ]n unele jude`e \i am ]ntrebat care este situa`ia la noi, \i am aflat. Eu sunt convins c[ acele institu`ii care trebuie s[ ac`ioneze ]\i vor face treaba foarte bine”, a completat reprezentantul guvernului ]n teritoriu. Un astfel de semnal tras de autorit[`i ar putea fi un ]nceput spre normalizarea situa`iei, spre asigurarea corectitudinii ]n desf[\urarea examenului de ob`inere a permisului auto. Asta spre lini\tea celor care particip[ la trafic, ca pietoni sau conduc[tori auto. Este greu de crezut c[ practici de acest fel, care nu sunt de ieri sau de azi, vor putea fi stârpite doar prin avertiz[ri. Pân[ ce unul, dou[ sau poate mai multe cazuri de trafic de influen`[ ]n acest sector nu vor fi divulgate \i nu vor intra sub lupa organelor de cercetare abilitate, fenomenul nu are \anse s[ devin[ de domeniul trecutului. (Carmen Stanciu, Bogdan Caliniuc)


CMYK

Eveniment Joi, 19 martie 2009

Peste o sut[ de infractori boto\[neni urm[ri`i interna`ional Escroci, violatori, tâlhari \i proxene`i boto\[neni sunt c[uta`i prin Interpol pentru a fi pu\i s[ r[spund[ pentru faptele lor. Peste o sut[ de boto\[neni au pe numele lor mandate interna`ionale de urm[rire dup[ ce au p[r[sit `ara ]nainte s[ r[spund[ pentru infrac`iunile comise ]n România ori au comis infrac`iunile ]n str[in[tate \i apoi \i-au f[cut pierdut[ urma. Printre cei c[uta`i sunt persoane care au comis infrac`iuni grave, care au ]n\elat sau au tâlh[rit, \i au reu\it s[ plece din România. Mul`i au fugit din `ar[ ilegal. Al`ii au plecat ]n condi`ii legale, pentru c[ ]n perioada cercet[rilor nu au avut interdic`ia de a p[r[si România. Ulterior, instan`a a decis c[ sunt vinova`i pentru infrac`iunile pe care le-au comis \i c[ trebuie s[ execute o pedeaps[ cu ]nchisoarea. De cele mai multe ori infractorii versa`i au g[sit ]n fuga peste grani`[ porti`a de sc[pare, sperând c[ astfel pot sc[pa de pu\c[rie. Cu toate c[ unii sunt c[uta`i prin Interpol de câteva s[pt[mâni, o parte dintre cei care nu sunt de g[sit au ani de zile de când fug de autorit[`i. Nici m[car familiile lor nu \tiu unde se afl[, sau asta las[ de ]n`eles. }ns[ pentru c[ ei figureaz[ cu domiciliul ]n jude`ul Boto\ani, indiferent c[ au comis infrac`iuni ]n România sau ]n alt stat, procedura a cerut ca urm[rirea lor s[ fie cerut[ de c[tre Inspectoratul de Poli`ie Jude`ean din Boto\ani. |i astfel, de-a lungul anilor num[rul infractorilor care fug de lege a ]nceput s[ creasc[

constant. Comparativ cu alte jude`e, ]ns[, num[rul boto\[nenilor c[uta`i prin alte `[ri nu este foarte mare, jude`ele vecine „l[udându-se” cu câteva sute de infractori cu mandate de urm[rire interna`ional[. La ]nceputul anului 2009 se aflau ]n eviden`a poli`i\tilor boto\[neni 122 de persoane urm[rite interna`ional, care au domiciliul pe raza jude`ului Boto\ani. Pe parcursul anului, pân[ ]n prezent, poli`i\tii au mai solicitat urm[rirea interna`ional[ pentru ]nc[ opt persoane din Boto\ani, de asemenea pentru infrac`iuni deosebit de grave. Pân[ ]n prezent, din cele 130 de persoane câte sunt c[utate de autorit[`i au fost prinse tot opt care erau urm[rite interna`ional, r[mânând ]n lucru 122 de dosare. Pe lâng[ cele opt persoane, poli`i\tii mai au ]n lucru ]nc[ 20 de dosare ]n privin`a a tot atâtea

persoane condamnate care au fost depistate pe teritoriul altor `[ri, fiind ob`inut[ confirmarea Interpolului de ]ncarcerare. Astfel, cei 20 de boto\[neni se afl[ ]n diferite aresturi din lume, urmând s[ fie repatria`i pentru a r[spunde pentru faptele lor. Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului Jude`ean de Poli`ie Boto\ani a declarat c[ majoritatea celor c[uta`i au pe numele lor mandate europene de arestare. „Acum se a\teapt[ traducerea mandatelor urmând s[ fie extr[da`i. Dintre cei 20 de condamna`i depista`i ]n str[in[tate, nou[ sunt ]n Italia, \ase ]n Spania, unul ]n Marea Britanie, unul ]n Grecia, doi ]n Germania \i unul ]n Olanda. Dintre persoanele care posed[ mandat de urm[rire interna`ional[ ]n majoritatea cazurilor au emise \i mandat european de arestare”, a spus Manuela Ieremie. (D[nu` R.)

5

Pentru Boto\ani,

Ordinul de numire a noului inspector \colar general nu a fost semnat Cu certitudine, numirea \efului Inspectoratului |colar Jude`ean Boto\ani este una dintre cele mai dificile decizii ]n fa`a c[reia sunt pu\i oficialii din Ministerul Educa`iei. La numai o zi dup[ ce de la Minister se anun`a c[ au fost semnate ordinele de numire ale tuturor noilor inspectori \colari generali, ieri, reprezentan`i din Minister declarau c[ de fapt ordinul pentru Boto\ani nu se afl[ printre celelalte, pe care ministrul \i-a pus semn[tura. Numirea ]n func`ia de inspector \colar general la Inspectoratul |colar Jude`ean (I|J) a Adei Macovei (foto) nu a ajuns la Boto\ani. Certitudinea semn[rii ordinului de numire ]n func`ie de c[tre Ecaterina Andronescu, ministrul Educa`iei, nu este confirmat[ la nivelul jude`ului. Mai mult, la nivelul Ministerului Educa`iei a fost infirmat[ semnarea ordinului cu privire la cel care va ocupa postul de inspector \colar general la Boto\ani. Robert Lorentz, consilierul de imagine al Ecaterinei Andronescu, a specificat ieri c[ pentru I|J Boto\ani nu a fost semnat ordinul. „Este adev[rat c[ au

fost semnate mar`i ordine de numire pentru inspectori \colari generali din `ar[. Pentru jude`ul Boto\ani este o singur[ candidatur[ dar care nu a primit acceptul”, a men`ionat Robert Lorentz. Propus[ pentru postul de inspector \colar general de c[tre Partidul Democrat Liberal (PDL), numirea ]n func`ie a Adei Macovei ]ntârzie de mai bine de o lun[. „Eu nu am primit nimic oficial”, a declarat Ada Macovei. Aceea\i atitudine a fost a-

doptat[ \i de deputatul PDL C[t[lin Obuf Buh[ianu. „|tiu doar c[ a fost dat drumul la ordinul de numire, dar nu mai mult. Eu am sus`inut-o pe Ada Macovei dar partidul este cel care decide”, a spus senatorul PDL. Ordinul semnat de Ecaterina Andronescu nu a ajuns nici la Prefectur[. „ A\tept[m dintr-un moment ]n altul s[ vin[ ordinul, fie la noi, fie la Inspectoratul |colar”, a men`ionat prefectul Cristian Roman. (Petronela Rotariu)

Verific[ri la declara`iile beneficiarilor de ajutoare pentru c[ldur[ Boto\[nenii care \i-au ]nc[lzit ]n aceast[ iarn[ apartamentele cu energie termic[ furnizat[ ]n sistem centralizat \i care au beneficiat de ajutoare pentru plata c[ldurii vor fi verifica`i prin sondaj de Prim[rie. Printre beneficiarii sprijinului de la stat se reg[sesc peste 9.000 de boto\[neni care se ]nc[lzesc cu energia termic[ furnizat[ de societatea de termoficare. Viceprimarul C[t[lin Alexa a

declarat c[ a face anchete la fiecare beneficiar ]nseamn[ un volum mare de munc[, drept pentru care verific[rile se vor face prin sondaj. Alexa sus`ine c[ exist[ destule cazuri ]n care declara`iile date de beneficiarii ajutoarelor pentru ]nc[lzire nu bat cu cele date la Direc`ia de Taxe \i Impozite. „Sunt 9.000 de beneficiari ai subven`iilor pentru c[ldur[ la Termica \i nu po`i s[-i verifici

pe fiecare. Nu po`i s[ faci anchet[ la fiecare acas[, ca s[ vezi dac[ aceasta este situa`ia real[ sau nu. Sunt cazuri care sar ]ns[ la ochi, pentru c[ experien`a muncii te duce exact la aceste cazuri. Sunt familii care au declarat mai multe persoane la ]ntre`inere pentru a beneficia de subven`ie, iar la Direc`ia de Taxe \i Impozite apar mai pu`ine persoane, tocmai ]n ideea de a nu pl[ti

mai mult. Facem un control ]ncruci\at \i ]i depist[m pe cei care au min`it. Dac[ au min`it la impozite \i taxe, atunci reglezi situa`ia acolo \i ]ncasezi pe num[rul real de persoane”, a precizat viceprimarul municipiului Boto\ani. Potrivit sursei citate, astfel de controale au mai fost f[cute \i ]n momentul demar[rii acestei ac`iuni. }n cazul ]n care se constat[ nereguli, atunci este

revocat[ dispozi`ia dat[ pentru plat[ prin ]ncetarea ajutorului \i recuperarea sumei acordate. Reprezentan`ii prim[riei spun ]ns[ c[ astfel de cazuri sunt sporadice. De exemplu, ]n luna februarie au fost scoase din plat[ ]n jur de 20 persoane, ]ns[

Zi de t^rg la Boto\ani.

nu ca urmare a controalelor efectuate, ci urmare a modific[rii veniturilor acestora sau schimb[rii domiciliului. Cuantumul ajutoarelor acordate abona`ilor Termica este de aproape 3 milioane de lei. (L.L.)


Eveniment 6

Joi, 19 martie 2009

Munc[ mai mult[ \i bani mai pu`ini pentru medicii de familie Asisten`a medical[ ]n afara programului de lucru asigurat[ ]n centre de permanen`[ \i valoarea punctului pe pacient mai mic[ decât cea actual[ sunt nout[`ile cu care vine contractul cadru pe 2009 privind acordarea asisten`ei medicale ]n cadrul sistemului de asigur[ri. Medicii de familie boto\[neni nu sunt ]ntru totul de acord cu modific[rile aduse \i, spun ei, acestea ]i vor solicita la munc[ suplimentar[ \i venituri mai pu`ine. Una dintre nout[`ile contractului cadru care va trebui \i pus[ ]n practic[ vizeaz[ ]nfiin`area centrelor de permanen`[. Practic, mai mul`i medicii de familie vor trebui s[ asigure urgen`a ]n aceste centre de permanen`[. Prevederea aceasta figura \i ]n contractul cadru de anul trecut, ]ns[ nu a fost obligatorie, ci op`ional[, fiind ]nfiin`at doar un singur centru, respectiv ]n localitatea Nicolae B[lcescu. „Anul trecut, contractul cadru prevedea ca trei medici de familie, din trei localit[`i apropiate, s[ se asocieze \i s[

desf[\oare activitatea ]ntr-un astfel de centru. Era un lucru bun pentru c[ erau mai bine de acoperite localit[`ile. Acum, cinci medici trebuie s[ fac[ acest lucru, ceea ce este mai r[u, pentru c[ se pune problema infrastructurii, ]n condi`iile ]n care

trebuie s[ acoperi 100 de kilometri. Mai mult, ]nfiin`area acestor centre presupune o cheltuial[ suplimentar[, atât cu ma\inile care vor fi folosite cât \i cu ]nfiin`area spa`iului. La cei peste 70 de medici de familie din jude` ar trebui ]nfiin`ate 14

Oaspe`i din Turcia \i Lituania la „Elie Radu” Grupul |colar „Elie Radu” din municipiu este aproape de finalul Proiectului Multilateral Comenius „Dezvoltarea unei \coli formative prin educa`ie european[ calitativ[”. Proiectul a reunit echipaje ale \colii din Boto\ani dar \i ale celor din Turcia \i Lituania. Din cele prezentate de AnaGabriela T[nas[, coordonatorul proiectului de la Elie Radu, proiectul a fost legat de dezvoltarea noilor propuneri \i metode de administrare a institu`iilor educa`ionale, orientarea preg[tirii \colare ]n stimularea dezvolt[rii perso-

nale a gândiri \i independen`ei. „Organiza`iile elevilor au putut s[ ]\i exprime punctele de vedere ]n probleme generale, ]n leg[tur[ cu managementul \i dezvoltarea \colii \i s[ ia parte activ la diferitele ]ntâlniri de guvernare ale elevilor \i la via`a \colii. }n luna decembrie 2008, elevii din cele trei \coli au realizat un calendar comun, unic prin imaginile \i simbolistica utilizate, folosind tehnici \i programe IT. Coordonatorii proiectului au fost colegii din Lituania”, a declarat Ana Gabriela T[nas[. }n luna mai,

echipa Grupului |colar Elie Radu va participa ]n Lituania la ultima ]ntâlnire ]n cadrul proiectului. „Ceea ce s-a ]ntâmplat la noi ]n \coal[ a fost un lucru benefic atât pentru cadrele didactice participante la proiect dar \i pentru celelalte cadre didactice din \coal[. Pot spune c[ nu a r[mas nimeni care s[ nu se fi implicat ]n aceast[ activitate. Elevii au f[cut ac`iunile cu atâta energie \i devotament, c[ uneori nu ]mi venea s[ cred c[ sunt ei”, a men`ionat Axinte Voinea, directorul Grupului |colar Elie Radu. (Petronela Rotariu)

Amadeus - o nou[ premier[ la Teatrul „Mihai Eminescu” Boto\[nenii se bot bucura de o nou[ premier[ a actorilor de la Teatrul „Mihai Eminescu”. La numai o s[pt[mân[, o nou[ premier[, „Amadeus”, ]n regia lui Alexandru Vasilache, este adus[ pe scena teatrului, sâmb[t[, ]ncepând cu ora 19.00. Un spectacol de mi\care, un spectacol ]n care eroul central este Mozart, este lumea care se va dezv[lui ]n fa`a iu-

bitorilor de teatru. „E un teatru dans, o ]mbinare ]ntre jocul dramatic al actorilor \i dans, expresie corporal[, tablouri care au un sens, tot ce poate reconstrui artistic epoca lui Mozart. }n acela\i timp, folosesc \i un personaj grotesc, personajele din preajma lui Amadeus sunt mai pline de p[cate decât personajele reale care tr[iau atunci”, a declarat

Alexandru Vasilache. Traian Apetrei, directorul Teatrului, este de p[rere c[ spectacolele oferite boto\[nenilor sunt primite de iubitorii de teatru cu mult[ bucurie. „}ncerc[m s[ oferim publicului boto\[nean un sprijin moral, ]n aceast[ perioad[ de criz[, o por`ie de ]ncredere venind dinspre teatru”, a spus Traian Apetrei. (Petronela Rotariu)

centre de permanen`[ \i nu sunt suficiente ma\ini pentru deplasarea medicilor”, a precizat dr. Paul |erban, pre\edintele Asocia`iei Medicilor de Familie din Boto\ani. Reprezentantul medicilor de familie din jude`ul Boto\ani consider[ c[ era mult mai

comod \i mai eficient ca problemele de urgen`[ s[ fie rezolvate ]n afara programului de c[tre medicii de familie prin plata pe solicitare, a\a cum s-a procedat \i pân[ ]n prezent. „Medicul de familie era pl[tit pe puncte \i era \i mai ieftin. }nfiin`area acestor centre presupune controale de la Casa de Asigur[ri de S[n[tate, raport[ri, inform[ri de serviciu c[tre Serviciul de Ambulan`[, inform[ri privind programul de gard[. }n plus, medicul de familie care iese din garda de urgen`[ va trebui s[ mearg[ de diminea`[ la program la cabinet”, a mai spus Paul |erban. Acesta sus`ine c[ a f[cut \i un calcul la cât ar primi ]n plus lunar medicul de familie pentru g[rzile de urgen`[. Potrivit sursei citate, medicul ar primi ]n plus ]n jur de 17-19 milioane lei, ]ns[ din ace\ti bani el trebuie s[ ]\i pl[teasc[ \i asistenta medical[, pentru c[ legea prevede ca fiecare medic din centru s[ aib[ \i asistent medical. Centrele de permanen`[ vor func`iona ]n regim

de gard[ care se instituie ]ntre orele 15.00 - 8.00. Contractul cadru prevede, ]n continuare, c[ num[rul de puncte acordat pe durata unui an ]n func`ie de num[rul de asigura`i ]nscri\i pe lista proprie s[ fie ajustat[ gradual, cu excep`ia zonelor defavorizate. Pentru trimestrele II \i III ale anului 2009 valoarea minim[ garantat[ a unui punct pentru plata „per capita” este de 4,10 lei. Pentru trimestrul IV 2009 valoarea minim[ garantat[ a unui punct pentru plata „per capita” va fi calculat[ ]n func`ie de fondurile aprobate cu aceast[ destina`ie \i va fi prev[zut[ ]n norme. Pân[ acum, valoarea unui punct era mai mare, respectiv de 4,5 lei. Diminuarea valorii punctului va avea repercusiuni asupra venitului ob`inut pe cabinet. Astfel, potrivit sursei citate, veniturile cabinetului se vor diminua ]n medie cu 10 pân[ la 30 milioane lei vechi. Noul contract cadru va intra ]n vigoare ]n cel mai scurt timp. (L.L.)

Basmele copil[riei pe scena Teatrului „Vasilache” Duminic[, cei mici sunt a\tepta`i la Teatrul de Copii \i Tineret „Vasilache” pentru a viziona basmele copil[riei. La ora 11.00 \i 12.30 actorii boto\[neni vor prezenta celor mici piesa „Tom Dege`el”, adaptare scenic[ de Valentin Dobrescu dup[ o poveste popular[ englez[ scrisa de P.J. Stahl. Este povestea unui b[ie`el tocmai cât degetul mare, d[ruit de vr[jitorul Merlin unei familii s[rmane de `[rani care ]\i doreau foarte tare un copil. Dup[ o sumedenie de pozne \i ]ncurc[turi, Tom ajunge la curtea regelui Arthur \i câ\tiga admira`ia bunului \i generosului suveran. Regia Valentin Dobrescu, scenografiaMihai Pastramagiu, muzica Alin Macovei. Actorii: Ramona Hriscu (Tom Dege`el), Marius Rusu (P[durarul), Dana Buc[taru (So`ia P[durarului), Anca |tefan (Zâna Stejarilor), Lauren`iu Vasilache \i Claudiu G[l[`eanu (Ho`ii), Tudor Rotaru (Soldatul) \i Valentin Ligi (}mp[ratul) ]i vor face pe adul`i s[-\i retr[iasc[ copil[ria al[turi de cei mici. P[rin`i, oferi`i copiilor dumneavoastr[ prilejul de a fi al[turi de personajele de basm, de a intra ]ntr-o lume de vis. „Pinocchio r[mâne la \coal[?”... iat[ o ]ntrebare la care publicul spectator urmeaz[ s[-i g[seasc[ r[spunsul. Dac[ dori`i

s[ afla`i r[spunsul, sunte`i invita`i s[ fi`i prezen`i, ]ncepând cu ora 17.00 ]n sala Teatrului „Vasilache”. }ntr-o clas[ de elevi, ]n timpul orelor de curs, poli`ia comunitar[ ]i aduce pe Pinocchio \i „amicii s[i” Vulpescu Gabriel (zis Marf[) \i Mot[nescu Daniel (zis Kics) pentru a li se efectua un test de cultur[ general[. }n fa`a clasei (publicul spectator), ]nv[`[torul va evalua, ]mpreun[ cu aceasta, cuno\tin`ele micilor vagabonzi. Ce se ]ntâmpl[ cu cei trei „prieteni” pe parcursul orelor \i consecin`ele evalu[rii acestora, este, de fapt, povestea din spectacolul nostru. Un spectacol interactiv, educativ, plin de umor \i surprize ce poate fi un

instrument didactic pentru ]nv[`[tori \i elevi. Regia este semnat[ de Marius Rogojinschi, scenografia: Marius Rogojinschi \i Mihai Pastramagiu. Consultant didactic: ]nv. Elena Ailenei. Mihaela Nistoric[ (Pinocchio P[pu\a \i Vulpoiul Marf[), Ibica Leonte (Motanul Kiks), Marius Rusu (]nv[`[torul), Tudor Rotaru (Poli`istul) \i Ramona Hriscu (Pinocchio) sunt actorii care vor ]ncânta ]n aceast[ sear[ spectatorii. Spectacolul a fost distins cu Premiul pentru cel mai bun spectacol educativ la Festivalul Interna`ional al Teatrelor de P[pu\i „Gugu`[” - edi`ia a V-a Chi\in[u - Republica Moldova (17 - 21 aprilie 2007). Pre`ul unui bilet de intrare este 5 lei. „


Sport Joi, 19 martie 2009

Chivu \i Petre rateaz[ meciurile cu Serbia \i Austria Victor Pi`urc[ a decis mar`i s[ nu ]i mai convoace pentru meciurile cu Serbia \i Austria, din preliminariile Cupei Mondiale din 2010, pe Cristi Chivu \i Florentin Petre, din cauza problemelor medicale pe care le au cei doi. „}n ceea ce-l prive\te pe c[pitanul na`ionalei, Cristian Chivu, consultul efectuat de medicul reprezentativei, Pompiliu Popescu, a relevat c[ juc[torul a suferit o leziune recidivant[ zon[ teno-muscular[ mu\chi aductor scurt drept, fapt care-l face indisponibil minim o lun[. Consultul lui Florentin Petre nu a fost realizat, dis-

cu`ia telefonic[ avut[ de Pompiliu Popescu cu juc[torul lui Terek Groznâi determinându-l pe medicul nostru s[-l suspecteze de o leziune a ligamentelor ]ncruci\ate ale genunchiului. Pân[ la sfâr\itul acestei s[pt[mâni, Petre va fi consultat la Bucure\ti, dup[ care se va putea stabili \i diagnosticul exact“, se arat[ pe site-ul FRF. România va juca cu Serbia, la Constan`a, pe 28 martie, \i, pe 1 aprilie, cu Austria, la Klagenfurt, ]n preliminariile grupei a 7-a a Cupei Mondiale din 2010. Lotul definitiv pentru cele dou[ partide va fi anun`at ]n cursul

Procesul „Valiza” a fost suspendat Veste excelent[ pentru Gigi Becali. Patronul Stelei \i-a mai câ\tigat o perioad[ ]nsemnat[ de lini\te dup[ ce Curtea de Apel de la Cluj, ]n fa`a c[reia s-a prezentat ieri, i-a admis dou[ excep`ii de neconstitu`ionalitate. Avoca`ii lui Becali \i Pi`urc[ au avut inspira`ia de a pretinde verificarea contitu`ionalit[`ii legilor care se aplic[ ]n acest caz, motiv pentru care Curtea Constitu`ional[ intr[ ]n peisaj \i procesul va stagna pân[ când aceasta se va pronun`a. „O lege trebuie s[ prevad[ clar defini`ia infrac`iunii \i pedeapsa pe care o risc[ acela care s[vâr\e\te fapta. Or, aceast[ lege este neconstitu`ional[, ]n baza ei s-a ]ntocmit rechizitoriul ]n acest dosar, astfel c[ trebuie s[ se pronun`e Curtea Constitu`ional[ asupra acestei ex-

cep`ii“, a declarat avocatul lui Becali, Gheorghi`[ Mateu`. Nici avocatul lui Victor Pi`urc[ nu s-a l[sat mai prejos, cerând alt[ excep`ie de neconstitu`ionalitate: „Conform Codului de Procedur[ Penal[, cauzele ]n care sunt implica`i avoca`i, judec[tori sau procurori, notati publici, membri ai Guvernului sunt de competen`a Cur`ilor de Apel, dar trebuie observat c[ profesia de avocat este una liberal[, astfel c[ avoca`ii ar trebui judeca`i de c[tre instan`ele inferioare \i s[ beneficieze de calea de atac a apelului. Acele articole din Codul de Procedur[ Penal[ sunt neconstitu`ionale pentru c[ ]ncalc[ dreptul la un proces echitabil \i, de asemenea, nu respect[ Constitu`ia ]n ceea ce prive\te egalitatea ]n fa`a legii“. „

Un juc[tor a fost p[lmuit de arbitru Faz[ de Stan \i Bran la un meci de fotbal, la care arbitrul partidei a decis s[ renun`e la reguli \i s[ ]\i fac[ dreptate singur. „Fluiera\ului“ nu i-a convenit c[ un fotbalist nu se oprea din comentat \i l-a p[lmuit. Scandaliza`i, colegii de echip[ ai juc[torului au fugit s[ ]i cear[ socoteal[, iar ce-a ie\it a fost o curs[ ]n care arbitrul \tia c[ dac[ nu va fi, mereu, primul, va lua b[taie pentru gestul necugetat. Totul a plecat de la un cartona\ pe care arbitrul l-a ar[tat fotbalistului, care a venit repede c[ conteste decizia. Arbitrul cu mândrie de coco\ a fost foarte con-

trariat \i l-a ]ndep[rtat pe juc[tor cu o palm[, gest pe care colegii acestuia nu l-au apreciat deloc. Nici nu a apucat bine s[ cad[ \i s[ se t[v[leasc[ pe jos de durere c[ au s[rit colegii, care mai c[ l-au luat de gât pe „cavalerul fluierului“. Cum palma unui cavaler ]nseamn[ o provoare la duel, juc[torii au s[rit imediat \i l-au luat la fug[, tr[gându-i câte un \ut mereu când se apropiau cât de cât de el. Arbitrul a ar[tat, totu\i, cea mai bun[ condi`ie fizic[ \i a ie\it pe primul loc ]n „cursa“ spontan[, premiul s[u fiind c[ \i-a salvat pielea de la b[taie. „

7

|tiri pe scurt

Mitea va fi monitorizat de Rennes Site-ul football365.fr scrie c[ oficialii clubului francez Rennes ]l vor monitoriza pe mijloca\ul echipei Dinamo Bucure\ti, Nicolae Mitea, pentru un eventual transfer, iar campioana Rusiei, Rubin Kazan, ]l va urm[ri pe funda\ul Gabruiel Tama\. Sursa citat[ noteaz[ c[ Mitea are contract cu gruparea dinamovist[ pân[ ]n iunie 2012. „Tama\ se afl[ ]n vederile mai multor cluburi din Rusia, dar cei mai interesa`i par campionii de la Rubin Kazan. Interna`ionalul român este ]mprumutat de AJ Auxerre la Dinamo, dar liderul din România ar putea s[-l achizi`ioneze definitiv dac[ va intra grupele Ligii Campionilor“. Nicolae Mitea, ]n vârst[ de 24 de ani, a revenit la Dinamo dup[ cinci sezoane petrecute la Ajax Amsterdam, iar Gabriel Tama\, ]n vârst[ de 25 de ani, s-a ]ntors sub form[ de ]mprumut la Dinamo dup[ doar un sezon petrecut la Auxerre. „

Lance Armstorg se simte h[r`uit

Ajuns pe B[trânul Continent de câteva zile, rutierul american Lance Armstrong a fost supus unui nou control antidoping, al 24-lea din ultima perioad[. „Urin[, sânge \i p[r...

Clasic. Face parte din munca mea“, a declarat texanul, aflat pe Coasta de Azur, despre tratamentul la care este supus dup[ revenirea ]n sportul de performan`[, informeaz[ Corriere

dello Sport. „Am mai bifat ]nc[ un control antidoping, al 24lea. De aceasta dat[, el a fost comandat de autorit[`ile franceze. Urin[, sânge \i par... Clasic. Face parte din munca mea, dar cu toate acestea simt c[ sunt luat un pic ]n vizor, cu toate c[ s-a v[zut de fiecare dat[ c[ sunt curat“, a declarat Armstrong. Texanul se afla ]n Europa pentru a participa la Turul Milano - San Remo, prima dintre competi`ile clasice de pe B[trânul Continent. Câ\tig[tor de 7 ori ]n Turul Ciclist al Fran`ei, Lance Armstrong a hot[rât s[ revin[ ]n ciclismul profesionist la 37 de ani pentru a bifa al-8-lea succes ]n Marea Bucl[. „

FRF a ]ncercat s[ ajute Timi\oara Directorul de rela`ii interna`ionale al FRF, Florin Prunea, a declarat c[ i-a aten`ionat pe conduc[torii FC Timi\oara, când au schimbat culoarea echipamentului, de faptul c[ movul seam[n[ foarte mult cu violetul \i c[ vor fi probleme la FIFA, ]ns[ ace\tia nu l-au ascultat. „Clubul din Timi\oara s-a prezentat ]n data de 4 (n.r. - august, 2008) la Bucure\ti. Am preluat echipamentul, am ]ncercat s[ le spunem c[ nu este ]n regul[, dar din p[cate n-am avut cu cine s[ discut[m. }n data de 5 august, am trimis

echipamentul complet c[tre FIFA. Din acest punct de vedere, eu miam dus mandatul pân[ la sfâr\it, un mandat pe care Comitetul Executiv mi l-a acordat. Le-am explicat celor de la Timi\oara c[ movul se aseam[n[ foarte mult cu violetul \i c[ sunt probleme, dar nu am avut cu cine“, a explicat directorul FRF. Florin Prunea a precizat c[ FRF a ]ncercat s[ ajute gruparea timi\orean[. „FRF a ]ncercat s[ ajute Timi\oara, dar dac[ ei nu s-au ocupat! De când a ]nceput domnul Iancu s[ se ocupe de acest caz, s-a

v[zut. Timi\oara merit[ ]n primul rând s[-\i primeasc[ punctele, pentru c[ suporterii, juc[torii \i antrenorii \i-au f[cut treaba, dar, din p[cate pentru ei, al`ii nu \i-au f[cut-o. Vinovate sunt p[r`ile care sau ocupat de acest caz, pentru c[ e inacceptabil faptul c[ Timi\oara a intrat pe mâna lui Zambon. Poate s[ spun[ cineva c[ am ceva cu Timi\oara, când 16 juc[tori au fost declara`i liberi de contract, f[r[ sum[ de transfer, când eram ]mpreun[ cu Ionu` Lupescu la AFAN“, a completat Prunea. „

Rafael Nadal, obiect de studiu Num[rul unu mondial la tenis, spaniolul Rafael Nadal, se mai poate mândri cu ]nc[ un clasament ]n care se afl[ pe primul loc. El este juc[torul de tenis care imprim[ cele mai multe rota`ii pe minut mingilor pe care le love\te, maximul atins fiind de 5000. Un juc[tor obi\nuit face mingea s[ se roteasc[ de 2500 de ori pe minut, ]n timp ce al doilea juc[tor ATP, Roger Federer, atinge 4000. Sistemul care a m[surat num[rul de rota`ii pe minut a fost inventat de un specialist american, John Yandel, \i a fost pus ]n practic[ la Australian Open ]n acest an, analizând loviturile juc[torilor ]nscri\i ]n joc. Rezultatele sunt considerate surprinz[toare, deoarece nu se credea c[ Nadal se afl[ atât de sus ]n neobi\nuitul clasament. „


Social-administrativ 8

Joi, 19 martie 2009

Campanie pentru un trafic mai sigur Cornel Lip[, pre\edintele Sindicatului Na`ional al Instructorilor Auto, prezent ieri la Boto\ani, a discutat cu organele abilitate de la nivelul jude`ului despre importan`a siguran`ei ]n trafic. În acest sens se va demara \i o campanie intitulat[ „Un trafic mai sigur”, pre\edintele Sindicatului Na`ional al Instructorilor Auto ]naintând ]n acest sens scrisori c[tre mai marii `[rii care reprezint[ ministerele cu implicare ]n acest sector. „Este un fenomen care are r[spândire ]n tot ceea ce ni se ]ntâmpl[, fac referire la situa`ia accidentelor rutiere deosebit de grave s[vâr\ite ]n special de \oferii ]ncep[tori, cu o vinov[`ie constatat[ la locul accidentului \i fac referire la cre\terea f[r[ precedent a accidentelor produse de to`i participan`ii la trafic. Pentru asta am ini`iat aceast[ campanie ]ncepând cu a-

Cartel Alfa va picheta Prefectura Reprezentan`ii Cartel Alfa au decis s[ treac[ la ac`iuni de protest. Federa`iile bugetare din Cartel Alfa vor picheta, luni, ]ncepând cu ora 11:00, toate prefecturile din `ar[. Sindicali\tii cer ]nceperea de urgen`[ a negocierilor pentru adoptarea legii salariz[rii unitare. Marius Oro\anu, liderul confedera`iei Cartel Alfa, a declarat c[ ]n cursul zilei de azi va trimite toat[ documenta`ia necesar[ pentru ]nregistrarea ac`iunii de protest. „Fiind vorba despre o ac`iune de pichetare, miz[m pe o prezen`[ de aproximativ 30 de persoane. Vrem s[ tragem un semnal de alarm[ asupra nemul`umirii pe care o au membrii sindicali cu privire la sistemul de salarizare a bugetarilor pe care ]l dore\te Guvernul”, a declarat Marius Oro\anu. Luni vor avea loc la Bucure\ti \i pichet[ri ale sediilor PSD, PDL \i a Ministerului Muncii. Dac[ la negocierile de pe 23 martie nu se va ajunge la un punct comun, liderii sindicali vor decide viitoarele forme de protest. Ace\tia nu exclud sistarea activit[`ii. (P. Rotariu)

ceast[ scrisoare deschis[ c[tre ministrul Educa`iei \i ]n care ]i solicit[m s[ respecte \i s[ aplice legea. Reamintim faptul c[ exist[ o prevedere legal[ ce arat[ c[ ]n unit[`ile de ]nv[`[mânt pre\colar, primar \i gimnazial obligatoriu se desf[\oar[ cel pu`in o or[ de educa`ie rutier[ pe s[pt[mân[”, a specificat Cornel Lip[. Acesta consider[ c[ ]n sectorul \colilor de \oferi \i instructori auto este urgent[ \i obligatorie ini`ierea unei ordonan`e de urgen`[ care s[ reglementeze examin[rile candida`ilor, ]n sensul legifer[rii acestei modalit[`i de examinare pe calculator, iar elementul de noutate pe care ]l propun sindicali\tii ]l reprezint[ implicarea instructorului auto, dar nu a instructorului care a preg[tit cursantul. La discu`iile de ieri au luat parte \i reprezentan`ii RAR, DSP, Prim[riei Boto\ani, Poli`iei

Rutiere cât \i ai Serviciului de Permise Auto fiind dezb[tute o serie de schimb[ri necesare ]n acest sistem. „S-a mai solicitat autorit[`ilor câteva lucruri de interes local. E vorba de programarea examenelor pentru cei care dau pentru prima dat[ examen \i acest lucru sa stabilit s[ se ]ntâmple ]n fiecare zi de luni, pentru ca ace\tia s[ nu ]\i piard[ antrenamentul. Am mai discutat despre posibilitatea autoriz[rii unei policlinici, din partea Ministerului Transporturilor, pentru c[ boto\[nenii, \i aici m[ refer la \oferii profesioni\ti, cât \i la conduc[torii \colilor \i aspiran`ii la carnet, se duc pentru a face vizita medical[ la Suceava”, a specificat primul reprezentant al Guvernului la Boto\ani. Totodat[, potrivit celor declarate de prefect, s-a discutat cu reprezentan`ii Prim[riei Boto\ani ca ]n zona ACR s[ se mon-

teze indicatoare de oprire \i sta`ionare interzis[ deoarece tona s-a transformat „]ntr-un fel de bazar de ma\ini pe domeniul public”. Singurele care vor avea excep`ie de la

Scandal reaprins ]n PNL Boto\ani Congresul Na`ional al Partidului Na`ional Liberal (PNL) reaprinde scandalul dintre cele dou[ tabere boto\[nene ale partidului. Sprijinul politic de care se bucur[ cei doi candida`i la \efia central[ a partidului este motivul discordiei dintre Liviu Câmpanu \i Florin ~urcanu. Este cunoscut c[ membrii PNL boto\[neni ]\i ]mpart preferin`ele ]ntre cei doi candida`i, C[lin Popescu T[riceanu \i Crin Antonescu. Pre\edintele PNL nu omite \i varianta excluderii lui Florin ~urcanu din partid, motivând aceast[ decizie ca urmare a unei deplas[ri la Congres ]n afara deciziei Biroului Politic. „Vreau s[ men`ionez c[ de la Boto\ani va merge o singur[ de-

lega`ie a\a cum a fost stabilit ]n Biroul Politic Teritorial. Persoanele care incit[ la divizarea delega`iei se situeaz[ ]n afara partidului. Vom fi nevoi`i s[ lu[m ]n discu`ie comportamentul acestor persoane. }n ultima perioad[, atât consilierul jude`ean Roxana Marandiuc cât \i deputatul c[ruia nu mai vreau s[ ]i pronun` numele, F.~., au ]ncercat prin telefoanele pe care leau dat delega`ilor la Congres s[ ]i convin[ s[ mearg[ cu un alt autocar \i s[ fie caza`i ]ntr-o alt[ loca`ie fa`[ de cea care este rezervat[ filialei locale. Acest tip de manifest[ri noi le consider[m ca o ]ncercare de diviza delega`ia \i ]n acela\i timp de a crea aspectul de diviziune a liberalilor boto-

\[neni, lucru care nu este nici pe departe adev[rat”, a declarat Liviu Câmpanu. }n acela\i timp, liderul PNL face aluzii \i la simpatia pe care Florin ~urcanu o are pentru Partidul Liberal Democrat, sus`inând \i c[ dac[ Crin Antonescu va prelua \efia PNL va fi ref[cut[ Alian`a DA. „F. ~. poate fi u\or \antajat \i `inut la respect de c[tre reprezentan`ii PD-L. Probabil c[ prefectul ]i spune c[ are dosare la DNA \i c[ va ]ncerca s[-l scape, iar ~urcanu chiar crede. Cei care incit[ la un asemenea comportament vor fi sanc`iona`i”, a ad[ugat Câmpanu. Congresul Na`ional al PNL este programat pentru 20-21 martie. (Petronela Rotariu)

regul[ sunt autovehiculele \coal[ pentru buna desf[\urare a examenelor. O alt[ situa`ie care se afl[ ]n discu`ie la nivel central, fiind luat[ ]n considerare pentru viitor

face referire la montarea de camere video ]n autoturismele cu care se realizeaz[ proba practic[ pentru ob`inerea permisului de conducere. (Carmen Stanciu)

Pre`urile cresc, bugetul S[n[t[`ii r[mâne ca anul trecut 180 milioane de lei: acesta este bugetul pe care l-a primit Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate pentru serviciile medicale din jude`. Reprezentan`ii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate din Boto\ani consider[ suma primit[ mul`umitoare, asta ]n condi`iile ]n care ea se situeaz[ la nivelul celei de anul trecut. Mai mult, spun ace\tia, o parte din serviciile medicale pl[tite anul trecut nu se mai reg[sesc la capitolul „decont[ri” ]n acest an. Este vorba de fo\tii dializa`i ai Spitalului Jude`ean pentru care CJAS nu mai pl[te\te niciun leu. „Dac[ centrele de dializ[ private intr[ ]n contract cu casa, atunci vor primi fonduri de la Casa na`ional[, nu de la noi. De asemenea, ]n acest an nu se mai pl[tesc bani pentru programul na`ional de evaluare a st[rii de s[n[tate. Deci, nu se poate compara bugetul primit anul trecut, care a

fost de 183.000 mii lei ]ntr-o prim[ etap[ \i s-au pl[tit mai multe servicii medicale, cu cel de anul acesta care este 180.000 mii lei. Vor fi ]ns[ rectific[ri de buget pe parcurs, a\a cum a fost \i anul trecut. Pân[ la sfâr\itul anului s-au primit 232.063 mii lei”, a precizat Carmen Nicolau, directorul CJAS. Unit[`ile spitalice\ti vor primi fonduri de la casa jude`ean[ de asigur[ri de s[n[tate ]n func`ie de serviciile pe care le vor face. De asemenea, bugetul pentru programele na`ionale de s[n[tate repartizat la nivelul jude`ului Boto\ani este unul orientativ. „Bugetul primit pentru programele de la Ministerul S[n[t[`ii este unul orientativ. Vom mai solicita credite pentru aceste programe pe parcurs. Dup[ p[rerea mea, bugetul primit este unul mul`umitor”, a precizat directorul CJAS. (L[cr[mioara Lupa\cu)

Num[rul copiilor obezi cre\te de la an la an Num[rul boto\[nenilor supraponderali a crescut cu 10% ]n 2008 fa`[ de 2007. Datele statistice prezentate de Direc`ia de S[n[tate Public[ relev[ faptul c[ num[rul boto\[nenilor trecu`i ]n eviden`ele medicilor ca fiind cu obezitate cre\te de la an la an. Astfel, dac[ la sfâr\itul anului 2007 erau ]n eviden`ele DSP 2.200 de boto\[neni depista`i cu obezitate, la sfâr\itul anului 2008, num[rul acestora a ajuns la 2.368 de persoane. Lidia Onofrei, purt[torul de cuvânt al DSP, a declarat c[ aceste cazuri au fost comunicate de medicii de fa-

milie din jude`, ]ns[ este posibil ca num[rul persoanelor obeze s[ fie ]n realitate mai mare. Aceea\i statistic[ mai relev[ faptul c[ obezitatea este un fenomen ]ntâlnit la câteva sute de copii din jude`ul Boto\ani. Astfel, un caz de obezitate apare ]nregistrat la un copil de pân[ ]ntr-un an, 184 de cazuri de obezitate sunt ]nregistrate la copii cu vârsta cuprins[ ]ntre 1 \i 4 ani. Ponderea persoanelor obeze din jude`ul Boto\ani se ]ncadreaz[ la categoria de vârst[ cuprins[ ]ntre 15 \i 64 de ani, cu 1644 de cazuri. De asemenea, ]n eviden`ele DSP mai

figureaz[ 533 persoane obeze cu vârsta de peste 65 de ani. Boto\[nenii supraponderali vor primi medicamente compensate \i gratuite din acest an, potrivit unui acord ]ntre Ministerul S[n[t[`ii \i Casa Na`ional[ de Asigur[ri de S[n[tate. „Nu se fac deconturi separate la farmacii pentru tratamentele acestor persoane. Sunt medicamente ]n list[ \i pentru cei cu obezitate \i care se deconteaz[ la farmacii”, a precizat Carmen Nicolau, directorul Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate. (Lãcrãmioara Lupa\cu)


Social-politic Joi, 19 martie 2009

Pia`[ de peste 2,5 milioane de euro pentru serviciile de dializ[ Serviciile private de dializ[ au ]nlocuit vechiul centru din cadrul Spitalului Jude`ean Mavromati. }n prezent ]n Boto\ani func`ioneaz[ trei centre private de dializ[, toate cu investi`ii de peste 1,5 milioane de euro per centru. Momentan acestea presteaz[ gratuit servicii pentru boto\[nenii care au nevoie de dializ[ deoarece niciunul dintre centre nu are contract cu Casa Na`ional[ a Asigur[rilor de S[n[tate. Valoarea anual[ a serviciilor prestate de cele trei centre private de dializ[, \i care ar trebui decontate de stat, dep[\e\te 2,5 milioane de euro. Carmen Nicolau, directorul Casei Jude`ene a Asigur[rilor de S[n[tate, a spus c[ toate contractele pentru servicii de dializ[ sunt ]ncheiate la nivel central. „Din câte \tiu eu ]nc[ nu au fost ]ncheiate contractele cu centrele private de dializ[”, a spus Nicolau, care a precizat c[ este posibil ca banii cheltui`i din fonduri proprii de centrele private pentru a `ine ]n viaz[ pacien`ii boto\[neni s[ fie deconta`i ]n momentul ]ncheierii contractului. Practic, ]n momentul de fa`[ boto\[-

trele private de dializ[ \i cel al Spitalului Jude`ean sunt foarte mari la toate capitolele, ]n defavoarea acestuia din urm[. Asta nu o spun cadrele medicale care lucreaz[ ]n aceste DE LA ci chiar pacien`ii. VECHITURILE DE centre, „Este mult mai bine aici, LA STAT, LA ]ncepând de la condi`ii, la CONFORTUL UNUI tratament \i la eficien`a dializei, care asta ne intereCENTRU PRIVAT seaz[ cel mai mult, deci Diferen`ele dintre cen- tot ce intr[ ]n procesul de

nenii care au nevoie de dializ[ sunt ]n via`[ doar pentru c[ firmele care de`in centrele private de dializ[ au o poten`[ financiar[ mare.

dializ[. Cu cât dializa este mai eficient[, bolnavul se simte mai bine”, a declarat Elena Suli`anu, un fel de lider al boto\[nenilor care au nevoie de dializ[. Aceasta a precizat c[ deocamdat[ nu exist[ o form[ organizat[ care s[ reprezinte interesele beneficiarilor de dializ[, ]ns[ acest proiect ar putea fi realizat ]n viitor. (Bogdan Caliniuc)

9

Senatorii \i deputa`ii s-au certat pe cafetiere \i farfurii Deputa`ii au aprobat ieri ]n \edin`a de Birou Permanent, listele de achizi`ii \i lucr[ri pe anul 2009 ]n valoare total[ de 28.483.000 lei, discu`iile concentrându-se, potrivit unor participan`i, pe achizi`iile de expresoare \i c[rucioare calde pentru farfurii dar \i pe valoarea sumei forfetare. }n timpul \edin`ei, secretarul Valeriu Zgonea a p[r[sit sala Biroului Permanent, iritat de discu`iile referitoare la expresoare \i c[rucioare calde pentru farfurii. Zgonea a spus c[ deputa`ii „se ceart[„ pe tema oportunit[`i achizi`ion[rii de expresoare pentru Centrul Na`ional de Conferin`e, ar[tând c[ o astfel de achizi`ie ar suscita aten`ia presei. Pe lista de achizi`ii pentru Centrul Interna`ional de Conferin`e se reg[sesc 3 c[rucioare calde pentru farfurii, dou[ dulapuri calde mobile, verticale pentru t[vi, 6 expresoare automate pentru cafea,

un dulap frigorific, o ma\in[ de turat foietaj cu band[ \i un PC cu imprimant[, pentru care s-au alocat 300.000 de lei din bugetul Camerei. Printre altele, senatorii \i deputa`ii s-au certat \i pe banii de cheltuial[ pentru birourile din teritoriu. Disputa a pornit datorit[ faptului c[ senatorii \i deputa`ii au aceea\i sum[ forfetar[ repartizat[, de\i senatorii au colegii de trei ori mai mari. Cum este an de criz[ \i de cre\teri bugetare nici nu se pune problema, senatorii au propus ca deputa`ilor s[ li se taie din suma lor forfetar[, ca s[ se fac[ dreptate. Senatorii \i deputa`ii primesc pentru birourile din colegiile unde au fost ale\i aproximativ 10.000 de lei ca s[-\i deschid[ birouri ]n teritoriu unde s[ rezolve problemele celor care i-au ales. Aproape jum[tate din suma primit[ lunar nu trebuie decontat[ sau justificat[ ]n vreun fel. „

Permise \i ~ig[rile se scumpesc cu 3 lei din 2010 Boto\[neni ]n lupt[ Viciile vor costa tot mai mult. Potrivit calen- lei din aprilie \i aproximativ 9 lei ]n 2010. Pentru ]nmatricul[ri darului publicat mar`i de Ministerul de Finan`e, `ig[rile din categoria medie pre`urile vor urca de un pachet de `ig[ri va fi mai scump cu pân[ la la 6,6 lei pe pachet ]n aprilie, pân[ la 8,5 lei anul pentru un loc ]n Biroul mai scumpe trei lei de anul viitor. Major[rile sunt cauzate de viitor. Cre\terile de anul acesta sunt echivalente Cei care ]\i ridic[ permisul de conducere sau au nevoie de un certificat de ]nmatriculare vor fi nevoi`i s[ scoat[ mai mul`i bani din buzunar. |i asta pentru c[ Direc`ia Regim Permise de Conducere \i ]nmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) a anun`at c[ taxele de emitere a permiselor de conducere \i a certificatelor de ]nmatriculare vor fi majorate ]ncepând de mâine. Astfel, taxa pentru emiterea unui permise de conducere se modific[ de la 50 de lei la 68 de lei, iar cea pentru un certificat de ]nmatriculare va fi de 37 de lei, de la 30 de lei. DRPCIV precizeaz[ c[ cei care au achitat contravaloarea permiselor de conducere \i a certificatelor de ]nmatriculare pân[ la 20 martie \i care solicit[ emiterea acestor documente dup[ aceast[ dat[, vor achita diferen`a dintre pre`urile vechi \i cele noi. Noile pre`uri au fost comunicate sediilor centrale ale BCR \i CEC, pentru transmiterea acestora unit[`ilor din teritoriu. „

cre\terea accizei la tutun, ]n trei etape, de la 50 de euro pe mia de `igarete pân[ la 74 de euro pe mia de `igarete. Potrivit produc[torilor, un pachet de `ig[ri din categoria premium va costa 7,2

major[rilor decise ]n ultimii 5 ani. Potrivit ministerul de Finan`e, devansarea calendarului privind acciza la tutun va aduce un plus de trei miliarde de lei la bugetul de stat fa`[ de anul trecut. „

Elena B[sescu demisioneaz[ din PD-L Mezina pre\edintelui Traian B[sescu a anun`at, ieri, c[ va demisiona din PDL, pentru a candida ca independent[ la Parlamentul European. Elena B[sescu a explicat c[ a recurs la retragerea din PD-L ca urmare a campaniei negative derulate ]n pres[ ]mpotriva sa \i pentru a feri partidul de consecin`ele de imagine rezultate. „Nu tata mi-a im-

pus candidatura \i nici partidul nu a ac`ionat servil acceptându-mi candidatura. Nu doresc s[ m[ ascund dup[ o list[, nu doresc ca tat[l meu s[ fie acuzat de nepotism \i nu doresc ca PD-L s[ aleag[ ]ntre mine \i intelectuali. Am decis s[ demisionez din PD-L \i s[ candidez independent cu men`iunea c[ voi reveni ]n partid ]n urma alegerilor din 7 iu-

nie“, a spus fiica pre\edintelui B[sescu. Ea a precizat c[, dac[ va câ\tiga locul de eurodeputat dorit, va reveni ]n PD-L dup[ alegerile europarlamentare. Pân[ atunci, fiica pre\edintelui inten`ioneaz[ s[ strâng[ - pân[ ]n data legal[ de 7 aprilie - cele 100.000 de semn[turi necesare pentru depunerea candidaturii sale ca independent. „

Politic Central al PNL Deputatul Partidului Na`ional Liberal (PNL) Florin ~urcanu are contracandidat la ob`inerea unui func`ii ]n Biroul Politic Central. }n cursul zilei de ieri pre\edintele PNL, Liviu Câmpanu a declarat c[ ]l va sprijini pentru o astfel de func`ie pe Liviu Andronic, secretarul filialei boto\[nene. ]n acela\i timp Liviu Andronic este sus`inut de Delega`ia Permanent[ Teritorial[ \i pentru o func`ie de membru la Curtea de Onoare \i Arbitraj a PNL. Func`ia de membru ]n Bi-

roul Politic Central a revenit ]n mod automat primelor opt filiale clasate ]n urma ultimelor alegerilor. „Avem dreptul la aceste func`ii de membri ]n Biroul Politic Central, ]ntrucât suntem pe locul patru, la nivel na`ional, dup[ ultimele alegeri. Liviu Andronic este sus`inut de Delega`ia Permanent[ Teritorial[ \i pentru o func`ie de membru ]n Curtea de Onoare \i Arbitraj a PNL, iar Gelu Ciubotaru pentru o func`ie ]n Comisia de cenzori“, a declarat Liviu Câmpanu. (P. R.)

Un ie\ean a descoperit un \oarece ]n salamul cump[rat de la supermarket Un \oarece. Asta a descoperit un b[rbat ]ntr-un salam cump[rat de la un supermarket din Ia\i. Potrivit Mediafax, b[rbatul a sesizat Inspectoratul Regional pentru Protec`ia Consumatorului. „La OPC Ia\i a fost ]n-

registrat[ o reclama`ie a unui b[rbat care a achizi`ionat de la un supermarket din Ia\i salam de var[ extra preambalat, produs de o societate din Tulcea, \i care a g[sit ]n acesta un corp str[in. La o prim[ examinare pare a

fi un \oarece“, se arat[ ]n comunicatul transmis, ieri, de Inspectoratul Regional pentru Protec`ia Consumatorului Ia\i, citat de Mediafax. Mai multe probe din produs au fost trimise, pentru a fi analizate, la laboratorul La-

rex. }n acela\i timp, OPC Tulcea a efectuat un control la firma care produce salamul \i nu descoperit nereguli. Unitatea tulcean[ respect[ procedurile de instruire a personalului cu privire la regulile de igien[ la locul

de munc[. „Deocamdat[, a\tept[m rezultatele de la Larex, apoi vom vedea ce sanc`iuni se impun ]n acest caz“, mai precizeaz[ reprezentan`ii Inspectoratului Regional pentru Protec`ia Consumatorului. „


Publicitate 10

Joi, 19 martie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Urgent, proprietar vând apartament 2 camere cu dependin`e \i ]mbun[t[`iri, pre` fix 20000 E. Telefon: 0231.522.337. (1042-3) * Vând apartament 2 camere, zona zero ]n Boto\ani. Vând apartament 2 camere, mobilat, baie \i buc[t[rie, achitat 25% ]n Ia\i. Data intr[rii ]n folosin`[- luna iulie 2009. Telefon: 0763.527.355; 0034.666.299.144. (1047-6) * Vând apartament 2 camere, decomandat, zona Prim[verii, ]mbun[t[`iri. Vând teren izolatori. Telefon: 0744.238.946. (1045-5) * Vând apartament 3 camere, decomandat, c[r[mid[, renovat complet, 64 mp, zona

Stadion, 0752.723.626. (1025-2)

0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Agentia Imobiliara Terrenos,Bulevardul Mihai Eminescustr.Aleea Noua nr.1,parter(vis-a-vis de spatele stadionului) solicita spre vanzare garsoniere,apartament e 2,3,4 camere in toate zonele orasului, inclusiv terenurilocuri de casa.Ofer pretul zonei. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vand apartament 2 camere,D,56 mp, et.1,2 balcoane,zona Calea Nationala, 45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vand apartament 1 camera,zona Curcubeului,29 mp, D, sarpanta,fara imbunatatiri,bloc de apartamente,21000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand garsoniera, zona Constantin Gane, et.2,27 mp, T,G+F, 24000 euro neg. Tel:

AGENDA IMOBILIAR|

* Vand apartament 2 camere,zona capat 1Aleea Pacea,SD,52 mp, sarpanta,gaz separat,32000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vand apartament 2 camere,zona Unicat,et.3,SD,58 mp,baia renovata, 44000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

camere,zona Luna, et.1,SD,54 mp, renovat, T,G+F,gaz separat,35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vand apartament 2 camere,PrimaveriiTex,et.2,D,renovat,C T,T,G+F,44000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vand apartament 3 camere,zona Stejari, et.2,72 mp utili,2 bai,2 balcoane.Pret:46000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vand apartament 2 camere,zona Primaverii,D,54 mp, sarpanta,fara * Vand apartament 2 imbunatatiri,la strada, 39000 euro camere,zona neg. Tel: Bucovina,53 mp, parter, balcon,D,gaz 0729063978, separat,T,P,G+F,bec 0729124687, 0744634025.(T) i.Pret:42000 euro neg. Tel: * Vand apartament 2 0729063978, camere,zona Pita 0729124687, Grivita,D,48 0744634025.(T) mp,et.3, CT,T, Pret: * Vand apartament 2 37000 euro neg.Tel: 0729063978, camere,zona Aleea 0729124687, Parcului,et.3,SD,38 0744634025.(T) mp,T,gaz separat, fara alte imbunatatiri, * Vand apartament 2 34000 euro neg. Tel: camere,zona 0729063978, Primaverii, 53 mp, 0729124687, SD, et.3,T,G+F. 0744634025.(T) Pret: 39000 euro * Vand apartament 2 neg. Tel: 0729063978, camere,zona Octav 0729124687, Bancila,et.4,SD,40 mp,imbunatatiri,2800 0744634025.(T) 0 euro neg. Tel: * Vand apartament 2 0729063978, camere,zona Grivita, 0729124687, D,48 mp,sarpanta, T, 0744634025.(T) G+F,P,usi de T, * Vand apartament 2 liber, 34000 euro . camere,zona Casa Tel: 0729063978, Sindicatelor,sarpanta, 0729124687, 48 mp,D,renovat, 0744634025.(T) CT,T,G+F,38000 * Vand apartament 2 euro neg. Tel: camere,zona Aleea 0729063978, Decebal,D,48 0729124687, mp,et.2, 0744634025.(T) ultramodern, CT, * Vand apartament 2 AC, renovat,plata in camere,zona Imparat rate,45000 euro neg. Traian-Pita Calea Tel: 0729063978, Nationala,56 mp, 0729124687, et.3, SD,renovat, 0744634025.(T) G+F,T,P,gaz * Vand apartament 2 separat,39000 euro camere,zona Palatul neg. Tel: Copiilor,45 mp,D, 0729063978, et.4, sarpanta,cu 0729124687, imbunatatiri,CT,T,G 0744634025.(T) +F,eventual mobilat, * Vand apartament 2 40000 euro neg. camere,zona Octav Tel.: 0729063978, Onicescu,sarpanta, 0729124687, recent renovat,CT,T, 0744634025.(T) G+F,P,usa metalica, liber,37500 euro neg. * Vand apartament 2 camere,zona Tel: 0729063978, Primaverii-Raj Apa, 0729124687, parter,SD,42 mp, 0744634025.(T) complet renovat, * Vand apartament 2 CT,T,G+F,semimocamere,SD,et.1,42 bilat si utilat,35000 mp,CT,G+F,zona euro neg. Tel: Prieteniei.Pret:33000 0729063978, euro neg. Tel: 0729124687, 0729063978, 0744634025.(T) 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Vând apartament 2 * Vand apartament 3 camere, Aleea camere,zona Biserica Pinului, parter, SD, 45 mp, termopan, Sf.Ilie,D,parter, balcon cu beci,recent CT, u\[ metalic[, modern, utilat, renovat, CT,T,P, semimobilat, pre` G+F,rigips,usa 35.000 euro u\or metalica, mobilat si utilat.Pret:49500 euro negociabil.Telefon: 0231.513362, neg. Tel: 0752244233.(B) 0729063978, 0729124687, * Vând apartament 2 0744634025.(T) camere, Gh. * Vand apartament 3 Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer camere,zona Green Club,sarpanta,64 mp condi`ionat, utili,D,imbunatatiri,C termopan, u\[ T,T,G+F,living,560 metalic[, pre` 39.000 euro negociabil sau 00 euro neg. Tel: avans 25.000 euro + 0729063978, diferen`a ]n rate. 0729124687, Telefon: 0744634025.(T) 0231.513362, * Vand apartament 3 0752244233.(B) camere,SD,et.1,CT,T * Zona Calea ,zona Complex Bulevard.Pret:36000 Na`ional[, la strad[, D, 63 mp, parter, euro neg. Tel: f[r[ ]mbun[t[`iri, 0729063978, pretabil spa`iu 0729124687, comercial, pre` 0744634025.(T) 80.000 euro. * Vand apartament 3 Telefon: Telefon: camere,zona capat 0231.513362, 1,D,80 mp cu 0752244233.(B) balcon, sarpanta * Zona Tudor proprie, CT, T,G+F,P,60000 euro Vladimirescu, et.3, SD, 62,17 mp utili, neg. Tel: f[r[ ]mbun[t[`iri, 0729063978, pre` 40.000 euro u\or 0729124687, negociabil. Telefon: 0744634025.(T) 0231.513362, * Vand apartament 3 0752244233.(B) camere,zona * Zona Stejari, et.2, Primaverii-Tex,et.2, 72 mp, SD, f[r[ SD,63 mp utili,2 bai,fara imbunatatiri, ]mbun[t[`iri, pre` 45000 euro neg. Tel: 46.000 euro. Telefon: 0729063978, 0231.513362, 0729124687, 0752244233.(B) 0744634025.(T) * Zona T. Crudu, 27 * Zona Aleea mp, parter, modern[, Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, mobilat[, utilat[ 80 mp utili, CT, (figider, ma\in[ de termopan, modern, sp[lat nou[), pre` pre` 70.000 euro 25.000 euro negociabil. Telefon: negociabil. Telefon: 0231.513362, 0231.513362, 0752244233.(B) 0752244233.(B) * Vand garsoniera * Zona Colonel confort 1,38mp,cu Tomoroveanu, 35 imbunatatiri,orientare mp, et.3, modern[, S,zona Sucevei,Et.4 baie, buc[t[rie, din 10 Pret 40.000 intabulat[, pre` euro negociabil, Tel. 20.000 euro. 0741497829.(A) Telefon: 0231.513362, * Vand garsoniera confort 1,42mp,Et.5 0752244233.(B)

din 9,zona Primaverii, Pret 36000euro sau schimb cu ap. 2 camere fara imbunatatiri in zona Bulevard,C.Nationala ,Primaverii. Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera, 27 mp,Et.3,cu balcon, cu imbunatatiri, eventual mobilata,zona Donici. Pret 29.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand uscator 15mp, posibilitati de racordare la apa ,gaz, electricitate,este dotat cu calorifer.Pret 25.000Lei negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, SD,54mp, Et. 4 cu sarpanta,cu imbunatatiri.Pret 48.000euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand sau schimb apartament 2 camere, semidecomandat,48 mp,Et.3,cu imbunatatiri, zona P.Tineretului cu apartament 3 camere zona Grivita, Savenilor,Piata Mare. Pret 40000euro negociabil Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 60mp,Et.2,toate imbunatatirile,zona Teatrul Vasilache Pret 62.000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat,4 8mp, Et.2,CT,cu imbunatatiri,Str.Calea Nationala,. Pret 55000euro negociabil .Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat, 47mp,CT,Et.4 cu sarpanta,zona Liceul Economic. Pret 47000 euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2


Publicitate Joi, 19 martie 2009 camere,decomandat, 50 mp,fara imbunatatiri, parter, foarte bun pentru privatizare, zona Capatul 1. Pret 42.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,50mp,Et.1, zona Sala Vointa ,cu imbunatatiri,pret 60.000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,52,85mp, semidecomandat,Et.4 , bloc din caramida, cu imbunatatiri. Pret 48.000euro neg. Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,decomandat, 63mp,bloc din caramida, doua balcoane, Et.2, zona Bulevard Pret 60.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere, SD,50mp,Et 4 cu sarpanta,cu imbunatatiri,zona Primaverii. Pret 140000 lei neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,83mp,

decomandat,cu toate imbunatatirile, in Stejari,Et.4 cu sarpanta. Pret 77.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 4 camere,90mp,bloc din BCA,cu imbunatatiri, CT,Et.4 cu sarpanta, zona Piata Mare Pret 75.000Euro negociabil .Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 4 camere, decomandat, 80mp,cu imbunatatiri, CT,Et.4 cu sarpanta, zona centrala Pret 70.000euro. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 4 camere,Et.1,57mp, fara imbunatatiri, zona Primaverii. Pret 45.000 euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vând garsonier[, zona Luna, 12mp, ]mbun[t[`iri.Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[, zona Directia Muncii, 24mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 24000euro.Tel 0729082022.(N)

AGENDA IMOBILIAR|

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina,f[r[ ]mbun[t[`iri,50mp, fa`a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii,58mp, c[r[mid[,2balcoane,e t 4,\arpant[.Pre` 42000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat+mobila t. Pre` 39000euro neg. Tel 0729062022.(N)

ct,t,g,f. Pre`: 100.000 euro neg. Tel: 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona v-a-v Maternitate, 80 mp, ct,t,g,f,p.Pre` 70000euro \i garaj 10000euro(22mp, beci. Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct. Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`: 85.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare,et.4,D,86mp, bca,ct,g,f,t,\arpant[. Pret 65000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. 1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Armoniei, D, s. 39 mp, parter, pre` 41.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona * URGENT – vând Barbu L[z[reanu, s. garsonier[, cu avans 50 mp, et. 3, pre` 50%, diferen`a ]n 36 43.000 euro. * Vând apartament 2 luni sub dobânda Telefon: camere SD,zona b[ncii, zona Spitalul 0231514450, Prim[verii,53mp,et.3 de copii, modern[, 0231514440, , ]mbun[t[`iri.Pre` termopan, u\[ 0751966830.(R) 41500 euro neg.Tel metalic[, parchet 0729062022.(N) * Vând apartament laminat, instala`ie cu 2 camere, zona * Vând apartament 2 electric[ \i sanitar[ Calea Na`ional[, s. nou[. Telefon: camere,zona 51 mp, D, et. 4, pre` 0231514450, Prim[verii,parter,la 45.000 euro. 0751966830.(R) strada,f[r[ Telefon: ]mbun[t[`iri.Pre` * Vând garsonier[ 0231514440, 38000 euro .Tel zona Grivi`a, s. 28 0231514450, 0729062022.(N) mp, D, et. 2, 0751966830.(R) * Vând apartament 2 mobilat[, pre` * Vând apartament 25.000 euro. camere,D,zona cu 2 camere, zona Telefon: }mp[rat Traian, Calea Na`ional[, s. 0231514450, 50mp,et.4,t,izolat 47 mp, D, et.1, pre` 0231514440, exterior, 38.000 euro. 0751966830.(R) ]mbun[t[`iri. Pre` Telefon: 38000euro.Tel * Vând garsonier[, 0231514440, 0729062022.(N) zona Prim[verii, s. 0231514450, * Vând apartament 3 42 mp, et. 5/10, D, 0751966830.(R) sau schimb cu camere,zona apartament 2 camere, * Vând apartament Bulevard ,60mp, cu 2 camere, zona pre` 35.000 euro. decomandat, Grivi`a, s. 56 mp, D, Telefon 0231514450, c[r[mid[, et.3,gaz et. 4, pre` 44.000 separat balcon ]nchis 0231514440, euro. Telefon: 0751966830.(R) ]n termopant,u\[ 0231514440, metalic[. Pre` 55000 * Vând garsonier[, 0231514450, euro neg.Tel zona Ghe. 0751966830.(R) 0729062022.(N) Avr[mescu, s. 25mp, * Vând apartament * Vând apartament 3 parter, pre` 22.500 cu 2 camere, zona euro. Telefon: camere,D,zona Casa Pacea, s. 54 mp, D, 0231514450, C[r`ii,etaj et. 4, pre` 45.000 0231514440, intermediar, euro. Telefon: 0751966830.(R) ]mbun[t[`iri.Pre` 0231514440, 85000 euro neg.Tel * Ocazie unic[! 0231514450, 0729082022.(N) vând camer[ c[min, 0751966830.(R) * Vând apartament 3 mobilat[, s. 24 mp, * Vând apartament zona industrial[, camere,D,zona cu 2 camere, zona pre` 14.000 euro, Prim[verii,parter,2 Ale. Elie Radu, s. 40 negociabil. Telefon: b[i, 65mp.Pre` 49000 mp, SD, parter, pre` 0231514450, euro neg.Tel 40.000 euro. 0231514440, 0729062022.(N) Telefon: 0751966830.(R) * Vând apartament 3 0231514440, camere,D,zona TEX, * Vând apartament 0231514450, parter,t,c[r[mid[,u\[ cu o camer[ zona 0751966830.(R) metalic[,renovat.Pre` |tefan cel Mare, s. * Vând apartament 32 mp, D, pre` 48000euro.Tel cu 2 camere, zona G. 28.000 euro, 0729062022.(N) Enescu, s. 60 mp, D, negociabil. Telefon: * Vând apartament 4 0231514450, et. 3, pre` 55.000 camere,D,et.3,zona 0 0231514440, euro. Telefon: BRD,110mp,modern, 0751966830.(R) 0231514440,

0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale. P. Tineretului, s. 38 mp, SD, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, modern cu toate dot[rile, mobilat, s. 56 mp, D, et. 4/10, pre` 55.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona C. Na`ional[, s. 65 mp, SD, et. 7, pre` 52.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 51.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 43.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere (din 4 camere), zona Barbu L[z[reanu, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament

11

cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 mp, D, parter, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 34 mp, SD, et. 2, pre` 25.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, situat pe Bulevard, vis – a – vis de Casa de Asigur[ri, D, s. 85 mp, et. 3, pre` 85.000 euro, negociabil.Telefon: 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 43 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Stejari, et. 2, SD, s. 72 mp, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Vâlcele, et. 1, D, s. 65 mp, pre` 53.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, nr. 5, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon:


Publicitate 12

Joi, 19 martie 2009

0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, SD, s. 50 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Nou[, et. 1, SD, s. 56 mp, pre` 37.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

cu 4 camere, zona G. Avr[mescu, s. 66 mp, D, parter, pre` 65.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, s. 90 mp, ultramodern, pre` 75.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` * Apartament de lux: Vând apartament 70.000 euro. 4 camere, zona Calea Telefon: Na`ional[, s. 100 mp, 0231514440, 0231514450, D, et. 6/6, 0751966830.(R) ultramodern, pre` 120.000 euro. Merit[ * Vând apartament v[zut! Telefon: duplex, zona 0231514440, Prim[verii, s. 114 0751966830.(R) mp, D, et. 4/5, pre` * Vând apartament negociabil. Telefon: 0231514440, cu 4 camere, zona 0231514450, Elie Radu, SD, 0751966830.(R) parter, s. 86 mp, modernizat, pre` * Vindem 46.000 euro, garsoniere, negociabil. Telefon: apartamente cu 2 0231514440, camere, 3 camere, 0231514450, zona Bd. Mihai 0751966830.(R) Eminescu, complet renovate, sistem de * Vând apartament incalzire mixt, pre` cu 4 camere, zona 699 euro/mp + Bucovina, et. 3, D, 5%TVA. Rela`ii la s. 74 mp, telefon: 0231514450, modernizat, pre` 0231514440, 75.000 euro, 0751966830, negociabil. Telefon: 0748281959.(R) 0231514440, 0231514450, * Schimb apartament 0751966830.(R) cu 4 camere, zona Pacea, et. 2, cu * Vând apartament

AGENDA COMERCIANTULUI

apartament cu 2 camere + diferen`[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

+ Case, terenuri * Vând teren la Baisa, 7200 mp, deschidere mare. Rela`ii telefon: 0746.261.466.(28)

* Vând teren str.Pod de Piatr[, 2 600 mp. Telefon: 0255.210.558 (1044-25) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil sau 25.000 euro+ diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Baisa, vil[ P+M, 200 mp construi`i, 800 mp teren, 4 dormitoare, living, buc[t[rie, 3 b[i, camer[ tehnic[, construc`ie c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ Lindab, ap[, curent, pre` 100.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Vând spa`iu comercial, 28 mp + concesiune 30 mp, Bucovina, pre` 45.000 euro cu TVA.Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Dorohoi, 80 mp, modern (se pot vinde 40 mp), pre` 430.000 RON negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B) * Vând teren 4800 mp, Tulbureni, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 11 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Zona str. T. Vladimirescu, 250

mp, 13 m deschidere, autoriza`ie construc`ie, pretabil sp[l[torie auto, spa`iu comercial, apartamente, pre` 160 euro/mp negociabil. Telefon 513362, 0752244233.(B) * Zona }mp[rat Traian, 355 mp, pre` 160 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Vand casa cu etaj construita in 1998 ,are 9 camere (6+3), 12.000mp teren,vie, pomi,fantana,cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com. Ungureni. Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren suprafete de 78.000 mp 70.000 mp, 50.000 mp, 40.000 mp, 20.000 mp, 5000mp, 2000mp in zonele Lebada si Cismea. Preturi negociabile dupa zona. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in zona Lebada, deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi.Pret 35Euro mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 9850mp la iesire din Catamarasti -Deal, deschidere 16,30ml la sosea. Pret 15Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand vila (S+P+ E+M) in Botosani, 300mp utili,550mp teren,mobilata, Str.Calea Nationala Pret 375.000 Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp, 1000 mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 31Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret 70.000Euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren suprafete 5.000mp, 1000mp ,500mp,zona Lebada cu toate utilitatile. Pret 40euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp in Curtesti (deasupra padurii) Pret 25euro/ mp

negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 6400 mp,intravilan,deschid ere 40ml in Curtesti. Pret 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand casa tip in Curtesti cu 4 camere+ anexe si beci,1500mp teren Pret 70.000euro negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren * Vand teren 345mp, 6500mp ,deschidere 45ml la sosea, zona ultracentrala. posibilitati de iaz, Pret 400euro/mp. zona Agafton.Pret Tel.0741497829.(A) 15euro/mp negociabil * Vand teren Tel.0741497829.(A) 3064mp zona Rediu. * Vand teren Pret 1,5 5700mp,deschidere euro/mp.Tel. 43ml la DN 0741497829.(A) Botosani-Iasi,zona * Vand grajd din Lebada. Pret 20euro caramida 700mp in /mp negociabil Zaicesti,2000mp Tel.0741497829.(A) platforma betonata, canalizare * Vand teren loturi +78.000mp teren de 720-800mp in compact arabil. Tel zona Lebada Pret 25 0741497829.(A) euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren arabil in Cristesti(tarlaua * Vand teren Cornaci) 3ha(2+1) intravilan,loturi de Pret negociabil. Tel 1400mp in Oraseni0741497829.(A) Deal Pret 15euro/mp negociabil. Tel. * Vand teren 5000 0741497829.(A) mp in CatamarastiDeal, deschidere * Vand teren 40ml,112m latime. 1500mp,intravilan,de Pret 25euro/mp schidere 20ml,zona Tel.0741497829.(A) Tulbureni Pret 32euro/mp. Tel. * Vand teren 0741497829.(A) 1400mp in spatele Garii Leorda, * Vand teren deschidere 30ml cu 773mp,in Hudum proiect de casa.Pret linga Metaza, 5000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) deschidere 23ml Pret 30euro/mp. Tel. * Vand teren in 0741497829.(A) Hudum 2400mp, * Vand teren 10.000 deschidere 25ml,sau schimb cu apartament mp,deschidere 24ml la DN Botosani-Iasi, 2-3 camere. Pret zona Zaicesti Pret 20euro. Tel. 3euro/mp. Tel. 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand casa * Vand teren batraneasca intravilan 5.000mp, (boiereasca),102mp deschidere la ambele construiti,148mp capete 20ml,in teren,caramida,este Catamarasti-Deal,se cu doua intrari,toate vinde si 2500 Pret utilitatile,zona 16euro/mp. Tel. ultracentrala.Pret 0741497829.(A) 95.000euro negociabil * Vand teren 3.800 Tel.0741497829.(A) mp,deschidere 15ml, curent electric,in * Vand casa Catamarasti-Deal. batraneasca cu 3 Pret 16euro/mp. Tel. camere si doua holuri, 2500mp teren 0741497829.(A) ,in Tudora.Pret * Vând teren ,zona 25.000 euro Pia`a Mare,930mp, negociabil. plan1,toate utilit[`ile. Tel.0741497829.(A) Pre` 140000euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vand teren 6666 mp in zona CET, * Vând teren 2500 18ml deschidere, mp, zona C[t[m[r[\ti posibilitati de Deal.Pre` 40euro/mp. racordare la apa, Tel 0729082022.(N) gaz,canalizare,electri * Vând teren 9000 citate. Pret 50euro mp, zona CET, negociabil.Tel. deschidere 40ml.Pre` 0741497829.(A) 20euro/mp.Tel * Vand teren 0729062022.(N) intravilan 3500mp la * Vând teren ,zona intrare in Curtesti Pret 30euro/mp. Tel. Baisa,plan1,8000mp, 0741497829.(A) deschidere 40ml.Pre`

12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000 mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1, parcelabil,5000mp. Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[,2585mp,deschi dere 14ml,acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40 euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E/ha. Tel 0729062022.(N) * Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha, 2200euro/ha (intabulare,cf).Tel 0729062022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp, deschidere 40ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700 mp,50ml deschidere, 350euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 300mp, deschidere12ml,200 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Luceaf[rul ,teren, 486 mp, 300euro/mp,toate utilit[`ile.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Petrom Calea National[, curent, gaz, apa, 110 euro/mp. Tel.0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp, 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona CET,465mp+


Publicitate Joi, 19 martie 2009 construc`ie, 30euro/ mp si 5000mp la 6euro/ mp.Tel 0729082022.(N)

comercial,zona 0, cu 120mp.Pre` 2000 euro /mp.Tel 0729062022.(N)

* V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Plus, 240mp.Pre` 10mild, ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil,deschidere 22ml,plan1, 43000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 1100 mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Cactus,1000 mp ,toate utilit[`ile,pre` neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea,3900mp,iaz. Pre`: 100000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri,zona Rapsodia. Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp, deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp, deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp. Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 340 mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Î. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu

* Vând spa`iu comercial,zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,100mp. Pre` 1500euro/ mp. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centrul Vechi, 60mp. Pre` 1300euro/mp. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Î. Traian,302mp.Pre` 850euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,177mp. Pre` 1600euro/mp. Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial ,200mp, zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona S[venilor.Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp, zona Gar[.Pre` 1200 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100mp,centrul vechi, 80mp teren,cram[.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cl[dire 315 mp, centrul vechi.Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000mp cu cl[diri (sal[ de mese,abator, apartamente ,etc).Pre` neg.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ]n Boto\ani,zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

casa 136mp,t,ct, ap[,gaz,izola`ie exterioar[,tabla lindab.Pre`: 92.000euro Tel:0729082022.(N)

* Vand casa cu 1000 mp teren aferent in Costinesti-Leorda . Pret 35.000Ron /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

* Vând cas[,Str. Miori`a,1200mp teren,toate utilit[`ile. Pre` 900000ron.Tel 0729082022.(N)

* Vând vil[ P+1cu 283mp teren aferent , ]n Boto\ani ,zona Victoriei , pre` 210.000 Euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(262)

* Vând case si vile \i 500 m.p. teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R) * Vând teren intravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R) * Vând teren extravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R)

* Vând garaj , zona Hotel Rapsodia, * Vând cas[,zona intabulat, cu surs[ de C[t[m[r[\ti Deal, * Vând spa`iu energie electric[ P+E, 500mp teren. comercial,zona proprie , din Pre` 50000euro.Tel Sucevei,225mp.Pre` c[r[mid[, pre` 0729062022.(N) 250000euro.Tel 15.000 euro. Telefon 0729062022.(N) 0231514450* Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E 0751966830/ * Vând spa`iu ,ct,t,ap[,canalizare,fo 0748281959.(A) comercial,zona i\or,buc[t[rie de Centru, 200mp.Pre` * Vând garaj , zona var[,fântân[,400mp 280000euro.Tel Prim[verii, intabulat, construi`i,teren 690 0729062022.(N) cu surs[ de energie mp.Pre` 320000euro electric[ proprie , * Vând hal[ 240mp neg.Tel din BCA pe teren ]n Boto\ani,toate 0729062022.(N) proprietate, pre` utilit[`ile. Pre` 45.000 lei. Telefon * Vând cas[,zona 100000 euro.Tel 0231514450C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, 0729062022.(N) ap[,canalizare, izola`ie 0751966830/ * Vând cl[dire 600 0748281959.(R) exterioar[,110 mp, zona 0, 600mp mp.Pre` 60000 euro. * Zona industriala ,vila teren.Pre` neg.Tel: Tel 0729062022.(N) P+M la rosu , supraf. 0729062022.(N) construita la sol 90mp, * Vând cas[,zona * Vând spa`iu C[t[m[r[\ti,P+E,t,a teren aferent 1100mp, comercial,zona p[,canalizare,izola`ie termosistem la exterior Centru,100mp, exterioar[.Pre` 38000 ,CT, garaj si beci .Pret: renovat.Pre` 76.000Euro/neg. Tel: euro .Tel 250000euro.Tel 529102, 0752310403, 0729062022.(N) 0729082022.(N) 0752310402. * Vând cas[ ]n Str. * Vând cl[dire P+1, Plopilor cu teren, * Zona Comunei 300mp si 4000mp modern[.Pre`:125.00 Corni, spatiu comercial teren ]n Boto\ani si 6000 mpteren aferent 0euro.Tel: toate utilit[`ile.Pre` .Pret 140.000Ron Tel: 0729082022.(N) 350.000 euro.Tel 529102, 0752310403, * Vând cas[ ]n 0729062022.(N) 0752310402.(831) Str.Victoria cu teren. * Vând cl[dire P+1, Pre`:71.000euro.Tel: * Vand casa in comuna 320mp(160 spatiu de 0729082022.(N) Corni cu 800mp teren produc`ie)+142mp aferent .Pret 80.000 * Vând cas[ ,zona cl[dire si 570mp Ron/neg. Tel:529102, teren ]n Boto\ani.Pre` C.DEAL,finisaje 0752310403, moderne,p+1,izola`ie 0752310402. 350.000euro.Tel exterioar[,geam lemn 0729062022.(N) stratificat,195mp+50 * Zona Comunei * Vând spa`iu de Rachiti ,casa locuibila 0mp de teren.Pre` productie,hal[+teren 70000euro.Tel impreuna cu 1150mp , 1960mp,zona .Pret :110.000Ron . 0729062022.(N) Industrial[. Pre` Tel: 529102, 140000 euro neg.Tel * Vând cas[ ,zona 0752310403, 0729062022.(N) Ci\mea,teren 500mp, 0752310402.(743)

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre` 35.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ ]n com. Criste\ti,cu utilitati si 1800 mp teren aferent, pre` 45.000 Ron/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(458) * Vând casa P+M in com. Stauceni cu 1000 mp teren aferent, pre` 65.000 Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Vând spa`iu comercial Dorohoi, 21 mp, G+F, pre` 20.000 Euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(1001) * Vand spatiu comercial in zona Primaverii , pretabil reprezentanta firma ,cabinet medical etc. Pret 35.000 Euro. Tel: 0752310402, 529102. * Vând spa`iu de productie , zona C[t[m[r[\ti Deal, 170 mp, 300mp teren aferent, pre` 180.000 Ron/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(720) * Vand spatiu comercial 60mp amenajat la parter de bloc, in zona Bucovina ,pret 60,000Euro/neg . Tel:529102,0752310403 ,0752310402. * Vând spatiu comercial in incinta cladirii Romarta . Pret :80.000Euro/neg Tel: 529102,0752310403, 0752310402. * Vand spatiu comercial prin destinatie ,in zona centrala ,Su 74 mp, inclusiv dotari .Pret 100.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(223) * Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare Pret 53.000Euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp,anexe

gospodaresti si 711mp teren aferent ,in Botosani, zona industriala, acces utilitati edilitare Pret 70.000 Euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pret promovare 300.000 Euro/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinificatie compus din :parcela de teren in supr, de 6900mp , 15 cladiri anexe si o cladire industriala ,pretabile spatii depozitare cereale etc.Pret promovare: 275.000Euro/neg .Tel :0752310402 (104) * Vand urgent ferma vegetala situata in zona limitrofa Botosani-Iasi .Supr.compacta de teren=120ha, si o cladire P+1,cu Supr. constr. =400mp.Tel :0752310402. (105) * Vand 2650mp teren intravilan , zona Cismea ,front stradal 17m,acces toate utilitatile edilitare ,pret 46Euro/mp. Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253) * Vand 5500mp teren intravilan , zona Cismea ,front stradal 80m,acces toate utilitatile edilitare ,pret 25Euro/mp neg., total sau parcele cel putin 1000m.Tel: 529102,0752310402, 0752310403. * Vand 2.211mp teren intravilan ,in Comuna Rachiti , front stradal 28.40m,acces apa curenta iluminat electric ,drum pietruit.Pret 10Euro/mp ,neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 50.000 mp teren extravilan pl.II,acces drum de exploatare .Pret 2.5Euro/mp neg.Tel: 529102,0752310402, 0752310403(253) * Vand 2 parcele de teren extravilane in Ipotesti de 1100mp, 3700mp pret 4Euro/mp neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402(135) * Zona Baisa ,3000 mp,21Euro/neg.Tel: 529102.0752310402. 0752310403(178) * Zona Roma , 8700mp teren intravilan , dechidere 24.56m. Pret 3.5Euro/mpneg. Tel:529102.0752310402 .0752310403. * Zona Hudum linga METAXA , 772mp

13

teren intravilan , 13m front stradal . Pret 30Euro/mp neg.Tel: 529102.0752310402. 0752310403(284) * Zona Manastirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a cite 4500mp .Pret 6euro/mp neg.Tel:Tel:529102. 0752310402. 0752310403(243) * Zona Pod de Piatra 3750mp teren intravilan , accestoate utilitatile edilitare .Pret 20 Euro/mp.Se accepta si schimb cu apartament plus diferenta . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Botosani 700mp teren si anexa construita in 2006 .Pret 35.000 Euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare . Pret :70Euro /mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Vând/ ]nchiriez spatiu de productie si 3000 mp teren aferent cu toate utilita`ile. Pret 60.000 Euro neg. sau 600 Euro/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(595v) * Vând teren ]n zona Leb[da, 2.025 mp cu 35 Euro/mp \i la Ci\mea 2500 mp cu 30 Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(500) * Urgent zona Lebada 4600mp teren extravilan , 75m front stradal ,Pret 12Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tatari ,650mp teren intravilan Pret 8000Euro ;Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona Tatari , 1400 mp, teren intravilan .Pret 20Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tulbureni ,4500mp teren intravilan .Pret 15Euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6300mp teren intravilan. Pret,18Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(101) * Zona Tulbureni, 6500 mp teren extravilan , front stradal 11m,acces utilitati edilitare ,curent electric , gaz metan ,


Publicitate 14

Joi, 19 martie 2009

apa curenta .Pret 5Euro/mp.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310)

529102,0752310402, 0752310403 (29)

* Oferta .Vand urgent 2 loturi de teren * Zona Tulbureni,9500 intravilan a cite 2500mp mp teren extravilan, cu front stradal 35m in front stradal 18m,utilitati Cucorani .Pret 50.000 edilitare la 500m.Pret Ron/lot/neg.Tel : 1Euro/mp. Tel:529102, 529102, 0752310402, 0752310403, 0752310403. 0752310402(310) * Zona Oraseni Vale * Zona Tulbureni 7100 5000mp ,teren mp teren intravilan , extravilan ,acces indirect front stradal 20.25m la drum asfaltat (plan ,pret 14Euro/mp , neg. II), deschidere 20m ,pret Tel: 529102, 2Euro/mp,neg. Tel : 0752310403, 529102,0752310402,075 0752310402(134) 2310403 (237) * Zona Baisa ,9800mp * Vand 12.500mp teren extravilan ,front ,teren extravilan la stradal 25,5 mp.Pret intrare in Stauceni, 6,5 Euro/mp. Tel: indirect la drum asfaltat 529102, 0752310403, (plan II ),deschidere 0752310402.(308v) 20m ,pret 3Euro/mp,neg Tel : 529102, * Zona Agafton ,6600 0752310402, mp, teren extravilan 0752310403 (237) ,front stradal 42m.Pret pret 6Euro/mp. Tel: * Vand urgent in 529102, 0752310403, Braiesti , 1700mp teren 0752310402.(133) intravilan ,front stradal * Zona ALFALAND , 20m, acces utilitati edilitare ,pret 22.000 19.500 mp teren Euro/neg .Tel : 529102, extravilan , plan 2, 0752310402, deschidere 101 m.Pret 0752310403 (41) 30 Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, * Zona Catamarasti 0752310402.(376v) Deal , extravilan ,1500mp ,acces utilitati * Zona ALFALAND edilitare Pret15Euro/mp. ,12.326mp, pl II , Tel:529102, deschidere 45m.Pret 0752310402, :15Euro/mp neg.Tel: 0752310403(384v) 529102, 0752310403, 0752310402.(258) * Zona Catamarasti Deal ,intravilan * Zona Catamarasti ,1954mp acces utilitati Deal ,2000mp teren edilitare ,front stradal intravilan .Pret pre` 15 20m.Pret 35Euro/mp Euro/mp. neg. Tel: neg. Se Vinde si parcelat 529102, 0752310403, .Tel:529102,075231040 0752310402.(728v) 2,0752310403. * Vând 2000mp teren * Zona Catamarasti intravilan zona Deal ,intravilan , C[t[m[r[\ti Deal,pl.II, 1113mp ,acces utilitati pre` 13 Euro/mp. neg. edilitare ,front stradal Tel:529102, 15.6m.Pret 25.000Euro 0752310403, .Tel:529102, 0752310402.(216) 0752310402, * Vând 3,5 ha teren 0752310403. extravilan ]ntre Bucecea * Vand urgent in \i Hu`ani, cu toate Braiesti , 2000mp, teren utilit[`ile, pre` 4 Euro/ intravilan ,30m front mp. Tel: 529102, stradal, utilitati :apa rece 0752310403, si iluminat electric, 0752310402.(374v) acces direct la drum * Vand 4700mp teren pietruit ,pret 20.000 extravilan ,front stradal Euro/ neg .Tel: 529102, 22m cu 5Euro/mp si 0752310402, 12.500mp teren 0752310403 (41) extravilan front stradal * Vand urgent in 40m ,6Euro/mp in Braesti ,10.000 mp , Cucorani . Tel : Editor: Claudia ~U~UMAN

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editorialist: Lucian ALECSA

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

teren extravilan ,pret 3000Euro/neg. Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (41) * Oferta:Vand 6000mp , teren intravilan in zona Cismea.Pret 5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta : Zona Rachiti, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pret 50.000Ron.Tel: 529102,0752310402, 0752310403. * Vand casa batraneasca si 3305mp teren aferent in comuna Dobirceni , Judetul Botosani .Acces direct drum asfaltat . Pret 32.000Ron/neg . Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(286)

9 CUMP|R|RI * Cumpar apartament la parter, zona centrala Tel. 0741497829.(A) * Cump[r teren agricol .Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[, teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022(N)

Telefon: 0745.098.123. (1043-10)

comercial 300 mp, Calea Na`ional[. Tel:0729062022.(N)

* }nchiriez garsonier[, G+F, parchet, zugr[veli, hidroizola`ie, jaluzele, toate noi, ideal[ \i pentru privatizare. Telefon: 0747.056.305.(1046-5)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 120 mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N)

* }nchiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, D, et 3, CT, mobilat \i utilat, 250 euro/lun[, 1lun[ avans, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 3 camere, Grivi`a, D, parter, CT, par`ial mobilat \i utilat, 200 euro/lun[, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, zona Pia`a mare, et 4, CT, mobilat \i utilat, curat, 230 euro/lun[, 1 lun[ avans, 1 lun[ garan`ie.Telefon: 513362, 0752244233.(B) * }nchiriez apartament 2 camere, Bucovina, parter ]nalt, CT, nemobilat, 300 euro/lun[, avans 3 luni. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp,zona Plus, 10e/ mp.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere hal[ 5000mp+curte betonat[ 10000mp, toate utilit[`ile,zona Industrial[,pre` neg.Tel 0729082022.(N) * Închiriez garsonier[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830, 0748281959.(R) * Închiriez apartament 2 camere, zona Bucovina, D, et. 3, s. 77 mp, CT, T, g+f, complet mobilat, utilat, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830, 0748281959.(R)

* Închiriez apartament 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, * Cump[r garsoniere si D, nemobilat, pre` apartamente .Ofer pretul 250 euro/lun[. zonei . Tel: 529102, Telefon: * Inchiriez spatiu 0752310403, 0231514440, comercial in sup. de 0752310402. 57,27mp in zona cen- 0231514450, * Cump[r cas[ trala Pret 14Euro/mp 0751966830, locuibil[ cu teren aferent Tel.0741497829.(A) 0748281959.(R) ]n Botosani sau zone * Închiriez * Inchiriez spatii limitrofe ,Ofer pre`ul apartament la cas[ + comerciale in zone zonei Tel: 529102, loc de parcare centrale. Tel. 0752310403, ma\in[, complet 0741497829.(A) 0752310402. mobilat, internet, * Inchiriez Hala de cablu TV, pre` 250 * Cump[r teren intravilan ,construibil cu 120mp,cu toate utili- euro/lun[, negociabil. Telefon: acces la utilit[`i, edilitare tatile,la etaj cu apartament de 2 0231514440, atât in Municipiul 0231514450, Boto\ani, cât \i ]n zonele camere ,bucatarie, baie, mobilata ,zona 0751966830, limitrofe . Ofer pre`ul Imparat Traian. Pret 0748281959.(R) zonei ; Tel:529102, 1200euro negociabil. 0752310403, Tel. 0741497829.(A) * Închiriez 0752310402. apartament 2 camere, * Ofer spre zona S[venilor, ~NCHIRIERI ]nchiriere spa`iu com- Dimitrie Negreanu, ercial 80mp, zona Col. Tomoroveanu \i * }nchiriez avantajos IRE. Tel: Prim[verii, pre` 130spa`ii birouri, diverse 0729062022.(N) 150-200 euro/lun[. activit[`i la etaj sau Telefon:0231514440, demisol, b-dul * Ofer spre 0231514450, M.Eminescu 7. ]nchiriere spa`iu Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Cornel |TEFAN Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

0751966830, 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a cite 100mp acces tir si rampa de descarcare .Pret 2.5 Euro/mp/luna. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre inchiriere restaurant in Botosani , pret 6000Euro/luna , neg, Tel:529102 ; 0752310403, 0752310402(686) * Ofer spre inchiriere 100mp spatiu comercial ,parter de bloc in Botosani, zona centrala Pret 500Euro/luna ,pretabil cabinet medical ,frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere ,ap cu 4C,zona ultracentrala ,Et.III ,nemobilat ,CT . Pret 250Euro/luna , neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere 3camere , baie si bucatarie , acces separat la casa in zona linistita ,curte . Pret :250 Euro/luna . Plata anticipata 3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere spatiu pentru sediu de birouri ,85mp,acces stradal , parcare in curte.Pret 1500lei/luna . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru inchiriere garsoniere , apartamente ,case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * SC vinde 3 dacii papuc, an fabrica`ie: 1997; 2000; 2002, la pre`uri foarte avantajoase. Tel: 0742.123.272.(1)

V+NZ|RI * Vand scaun stomatologic in buna stare de functionare. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

* Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

PREST|RI SERVICII * Transport marf[, autocamion prelat[, sarcin[ util[ 3,8 t, volum 30 mc.Telefon: 0746.436.814; 0744.978.972. (1039-1) * BIROU DE CREDITE * Acord[m credite \i persoanelor cu venituri modeste; * Credite nevoi personale, imobiliare, ipotecare; * Credite pentru cump[rarea de locuin`e; * Credite auto, refinan`[ri; Telefon: 0231/514.450; 0751966830; 0748281959.(A) * RAPID SI AVANTAJOS! - Realizez SRL, PFA, intreprinderi individuale \i familiale; - Modific \i completez acte constitutive (cesiuni p[r`i sociale, schimbare obiect de activitate, etc.); - Deschid/]nchid puncte de lucru, schimb form[ juridic[ AF, etc. Telefon: 0757.906.725. (1009-2)

ANGAJ|RI * Angaj[m lucr[tori comerciali pentru ocuparea urm[toarelor posturi: casieri, lucr[tori comerciali pe raion, personal paz[. Telefon: 0730.222.055. (1048-10) * Bar Night Club Austria cauta persoane majore. Mancare, cazare la dispozitie. Castiguri: 5000-10000 euro/luna. Dati bip si sunam noi dupa ora 21. 0040768682741; 004369910079722.(3)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Joi, 19 martie 2009

Moni \i Iri dorm separat Cortina pare s[ fi c[zut asupra cuplului Monica-Irinel. De ceva vreme, modelul \i magnatul nu ]\i mai fac apari`ia ]mpreun[ la evenimentele mondene sau ]n cluburi, nu pu`ine fiind cazurile ]n care ambii so`i au fost surprin\i de paparazzi ]n compania altor persoane, chiar de sex opus. Potrivit anumitor surse apropiate cuplului, citate de revista Star, cei doi duc vie`i complet separate, iubirea fiind ]nlocuit[ de monotonie, chiar plictiseal[, iar cuvintele dulci de replici seci,

spuse parc[ ]n sil[. Mai mult, de ceva vreme, so`ii Columbeanu au ]ncetat chiar s[ doarm[ ]n acela\i pat, fiecare petrecându-\i noaptea ]n camera lui. Cu toate acestea, nici gând de divor`. Iar explica`ia este simpl[. Chiar \i dominat de monotonie, mariajul dintre Moni \i Iri este benefic ambelor p[r`i. }n timp ce b[c[uanca a reu\it s[ ]\i creeze o carier[ solid[ \i s[ ]\i asigure o situa`ie financiar[ cât de poate de bun[, ursuzul om de afaceri a dobândit ceea ce a vrut mereu.

Cercet[torii de la Universitatea din Ottawa au testat capacitatea mierii de a ucide bacteriile care cauzeaz[ sinuzita. Se pare c[ mierea ucide aceste bacterii \i este chiar mai bun[ decât antibioticele clasice folosite pentru tratarea acestei afec`iuni, care dau de multe ori dureri de cap sup[r[toare, informeaz[ China Daily. Potrivit cercet[torilor canadieni, cele mai eficiente tipuri de miere pentru tratarea sinuzitei sunt "Manuka", din Noua Zeeland[, \i "Sidr" din Yemen. Cercet[torii au utilizat aceste tipuri de miere, diluate cu ap[. Descoperirea este extrem de important[, ]n condi`iile ]n care sinuzita este o afec`iune ce rezist[, de ce mai multe ori, la tratament. Simptomele pot persista luni, chiar \i ani ]ntregi. Cauza este c[ bacteriile au, de cele mai multe ori, capacitatea de a dezvolta imunitate la antibiotice, ]ns[ se pare c[, ]n cazul mierii, acest lucru nu se ]ntâmpl[.

Artista basarabean[ a fost ]n\elat[ de iubitul ei, Codin Maticiuc, zis Popone`, care se vedea ]n paralel \i cu ea, \i cu fosta lui iubit[, fotomodelul Corina Zugravu, a aflat Ring. Cei doi au decis c[ este mai bine s[-\i vad[ fiecare de drumul lui, iar de

|i-a ]nlocuit degetul pierdut ]ntr-un accident moto cu un stick USB Un programator pe computer din Finlanda, care \i-a pierdut un deget ]ntr-un accident de motociclet[, a decis s[-l ]nlocuiasc[ cu un stick USB, relateaz[ Daily Telegraph. Jerry Jalava \i-a construit singur inedita protez[, care imit[ un deget normal \i pe care pot fi stocate fotografii, filme \i alte documente folositoare. La prima vedere proteza poate fi u\or confundat[ cu un deget real, ]ns[ capul stick-ului poate fi oricând scos afar[, de sub unghie, \i conectat la un computer. Finlandezul a povestit c[ dup[ ce doctorii au aflat cu ce se ocup[, ace\tia au glumit spunându-i c[ dac[ tot se pricepe la computere poate ar fi bine s[-\i pun[ un USB ]n locul degetului pierdut. Jerry Jalava

aceast[ dat[ desp[r`irea pare definitiv[. Principalul motiv de la care au pornit mai toate certurile este, se pare, fosta iubit[ a lui Codin Maticiuc, fotomodelul Corina Zugravu. Lesko ar fi fost informat[ de un prieten comun c[ Popone` ]nc[ se mai ]ntâlne\te

cu manechinul ]n cluburile de noapte, unde salvau aparen`ele stând fiecare la alt[ mas[. Totodat[, spun apropia`ii, una dintre ma\inile ce apar`ineau firmei lui Maticiuc a fost condus[ de Corina Zugravu mult timp dup[ desp[r`irea de Popone`.

Un b[ie`el de \ase ani are IQ-ul mai mare decât Einstein Pranav Veera poate spune numele pre\edin`ilor americani ]n ordinea ]n care au condus SUA \i poate spune alfabetul de la coad[ la cap. |i asta pentru ca IQ-ul s[u, la numai \ase ani, este de 176, mai mare decât al lui Eistein. La prima vedere, Pranav este un b[ie`el absolut normal, c[ruia ]i place s[ se joace pe consola sau afar[. Este, ]ns[, extrem de competitiv \i are o memorie vizual[ extrem de dezvoltat[. P[rin`ii lui au observat c[ Pranav este deosebit ]n jurul vârstei de patru ani. }n urm[ cu câteva luni l-au testat, iar rezultatul a fost cel a\teptat: Pranav este un

nu numai c[ a gustat gluma, dar s-a \i gândit c[ ideea nu este deloc una rea, context ]n care sa decis s[ urmeze sfatul medicilor. Acum, el este de`in[torul singurului deget din lume cu o capacitate de stocare de doi Gigabytes.

Horoscop  Berbec

Sunte`i foarte bine dispus, iar rela`iile cu anturajul decurg f[r[ probleme. Singurul lucru care nu v[ mul`ume\te pe deplin este situa`ia financiar[. Pute`i avea succes ]n toate activit[`ile legate de c[min, dar \i ]n societate.

 Taur

Mierea Anna Lesko a r[mas f[r[ Popone` vindec[ sinuzita

06.15 - 07.00 |tirile Tele'M (r) 07.00 - 09.00 Tele M'atinal (d), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista presei & Horoscop, Calendarul zilei 09.40 - 10.30 Boto\anii ]n direct! (r) 10.30 - 11.30 Martor Incomod (r) 11.30 - 13.00 Taverna lui Radu (r) 13.00 - 14.00 Videoclipuri 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (r) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 TIRIGONG (r) 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Hobby (d), emisiune realizat[ de Mihaela Macovei. O edi`ie dedicat[

colec`ionarilor. 18.00 - 18.45 |tirile Tele'M Boto\ani, Sport, Meteo (d) 18. 45 - 19.30 Jurnal de calatorie (r) 19.30 - 20.00 Teleshoping 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d)emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 22.00 Dialog cu edilii (d), emisiune realizat[ de M[d[lina B[ltoi. 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.30 - 00.00 Taverna lui Radu (d), emisiune de divertisment. 00.00 - 01.00 Videoclipuri 01.00 - 01.45 |tirile Tele'M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M'atinal (r) 04.15 - 05.15 Boto\anii ]n direct! (r)

 Balan]\

V[ preg[ti`i s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie \i toat[ familia intr[ ]n priz[. S-ar putea s[ v[ indispun[ o rud[ apropiat[. Totu\i, mai târziu, sfaturile sale s-ar putea dovedi utile.

 Scorpion

Diminea`a s-ar putea s[ primi`i o veste bun[ ]n leg[tur[ cu o sum[ de bani pe care trebuie s[ ii primi`i de la serviciu, spre bucuria partenerului de via`[. Pute`i s[ v[ face`i planuri de viitor \i s[ v[ ]ntâlni`i cu prietenii.

 Gemeni

S\get\tor

Ast[zi ave`i un farmec deosebit, care v[ deschide toate u\ile. Pute`i s[ v[ ocupa`i de afaceri \i s[ face`i investi`ii pentru c[min. Evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu o persoan[ mai ]n vârst[ din familie.

Ast[zi sunt \anse s[ culege`i roadele unei colabor[ri. Dup[-amiaza s-ar putea ca rela`iile sentimentale s[ nu mearg[ prea bine. Nu este cazul s[ v[ ]ngrijora`i, v[ ajut[ un prieten s[ dep[\i`i acest moment.

 Rac

Capricorn

Ave`i ocazia s[ ]ncepe`i o activitate care v[ va aduce mari satisfac`ii profesionale \i financiare. La serviciu, munci`i ]ntr-un ritm alert, spre nemul`umirea colegilor. Nu ]ncerca`i s[ v[ dep[\i`i limitele, pentru c[ risca`i s[ v[ ]mboln[vi`i sau s[ v[ accidenta`i!

Dup[ o perioad[ nu tocmai favorabil[ pe plan sentimental, se pare c[ ast[zi norocul v[ zâmbe\te din nou. Ave`i ocazia s[ face`i cuno\tin`[ cu o persoan[ care s-ar putea s[ v[ r[peasc[ inima. Nu este exclus[ o rela`ie de durat[!

 Leu

Se pare c[ sunte`i nemul`umit datorit[ problemelor financiare. Pe plan intelectual, sunte`i ]ntr-o form[ deosebit[. S[ profita`i \i s[ v[ dedica`i studiului sau proiectelor de viitor. Sunte`i comunicativ \i pute`i s[ v[ face`i noi prieteni.

Diminea`a este posibil s[ pleca`i ]ntr-o delega`ie anun`at[ ]n ultimul moment. De\i ]ntâmpina`i mai multe obstacole, v[ descurca`i foarte bine. Rela`iile sentimentale s-ar putea s[ fie pu`in tensionate. S[ discuta`i calm cu partenerul de via`[. Ave`i ocazia s[ pleca`i ]ntr-o excursie cu prietenii. V[ sim`i`i plin de energie \i cei din jur v[ apreciaz[ ideile. }ncerca`i s[ profita`i

Joi, 19 martie

de orice ocazie de a v[ relaxa! Nu merit[ s[ v[ gândi`i la cheltuieli.

Sunte`i foarte creativ \i pute`i avea succes ]n afaceri. Planurile pe care vi le face`i azi se vor concretiza rapid \i v[ vor aduce satisfac`ii financiare. V[ sf[tuim s[ nu trece`i cu vederea problemele partenerului de via`[.

 Fecioar\

mic geniu. Cu toate acestea, reasc[. Deocamdat[, copilul p[rin`ii nu vor ca fiul lor s[ fie ]nva`[ acas[, cu mama sa. discriminat ]n vreun fel, nedoCând va fi mare, Pranav vrea rind s[-i gr[beasc[ evolu`ia fi- s[ devin[ astronaut.

15

V\rs\tor

Pe[ti

Ave`i multe probleme de rezolvat. V[ sf[tuim s[ v[ planifica`i cât mai bine, ca s[ nu va consuma`i energia inutil. Chiar dac[ ave`i spor la treab[, nu refuza`i ajutorul prietenilor!

Bancul zilei DUP{ ~IG{RI, LA BOWLING Un tip ]i spune so`iei ]ntr-o sear[ c[ se duce s[ cumpere `ig[ri. La magazin se ]nchisese, a\a c[ se duce la bar. Acolo bea câteva beri \i ]ncepe s[ vorbeasc[ cu o tip[. Mai beau ]mpreun[ ni\te beri, apoi se duc la tip[ acas[ \i petrec o noapte foarte pl[cut[. Când se treze\te, ]\i d[ seama c[ era 3 diminea`a. - Nevast[-mea o s[ m[ omoare.

D[-mi repede ni\te pudr[ de talc! El ia pudra de talc \i ]\i d[ pe mâini. Ajuns acas[, ]\i g[se\te so`ia a\teptându-l, furioas[: - Unde ai fost pân[ la ora asta? - Uite, ]`i voi spune adev[rul. Am fost ]ntr-un bar, am b[ut ni\te beri, am fost acas[ la o blond[ \i m-am culcat cu ea. - Arat[ mâinile! zise so`ia. Când ]i vede mâinile pline de pudr[ de talc, zice: - Mincinosule, iar ai fost la bowling!

O RE~ET{ PE ZI SUP{ DE MORCOVI Ingrediente: 2 foi de dafin, 1 linguri`[ zah[r, ulei 100ml, 3 c[`ei de usturoi, suc de ro\ii 150ml, 2 cepe mici, 4 cartofi medii, 2 dovlecei, 4 morcovi mari, 1leg. p[trunjel, sare, piper. Mod de preparare: C[li`i ceapa tocat[ m[runt, ]ntr-o oal[ ]n ulei, apoi ad[uga`i morcovii, cur[`a`i, sp[la`i \i t[ia`i ]n cubule`e de circa 1 cm, dup[ care pune`i suc de ro\ii. Ad[uga`i cartofii, cur[`a`i \i t[ia`i ]n cubule`e. C[li`i totul circa 7-8

minute, apoi pune`i ]n oal[ dovleceii, cur[`a`i de coaj[ \i t[ia`i ]n cubule`e \i, 2 l ap[. Ad[uga`i foile de dafin, usturoiul t[iat ]n feliu`e, zah[rul, sare \i piper. Fierbe`i supa, ]nc[ 30- 40 de minute.


CMYK

Eveniment 16

Joi, 19 martie 2009

Accederea datornicilor la licita`ii stârne\te nemul`umiri Mai mul`i patroni din construc`ii, dar \i reprezentan`i ai Direc`iei Generale a Finan`elor Publice Boto\ani, s-au declarat nemul`umi`i de inten`ia guvernului de a permite accesul la licita`ii a firmelor care au datorii. De\i guvernan`ii au precizat c[ este vorba doar de firmele care acumuleaz[ debite ca urmare a ne]ncas[rii de la stat a TVA-ului, ]ntreprinz[torii locali \i finan`i\tii nu sus`in ini`iativa. „Suntem firme care am reu\it cu greu s[ ne men`inem f[r[ datorii pentru a putea participa la licita`ii. Neam achitat d[rile chiar dac[ nu am primit la timp TVA-ul de la stat, iar acum vor fi unii care vor profita din plin \i vor spune c[ din cauza a nu \tiu ce sum[ nerestituit[ de stat au

acumulat datorii de nu \tiu cât \i vor putea participa la licita`ii, iar asta nu mi se pare corect”, a declarat patronul unei societ[`i importante de construc`ii din municipiu.

Nici reprezentan`ii Fiscului nu agreeaz[ m[sura propus[ de Guvernul Boc. „Construc`iile reprezint[ un sector important al economiei \i ]n ciuda actualei perioade de stagnare, ]n

viitor acest domeniu ]\i va reveni. Faptul c[ pân[ acum nu participau la licita`ii datornicii, era ]n favoarea ]ncas[rilor la buget deoarece patronii ]\i achitau obliga`iile fiscale pentru a putea participa la o licita`ie sau alta, altfel ]i sc[deau veniturile. Acum va fi mai greu s[ motivezi un patron din construc`ii s[-\i achite debitele ]n condi`iile ]n care nu ]l mai ]mpiedic[ nimic s[ participe la licita`ii, ]n ciuda datoriilor posibile”, a precizat un finan`ist. Guvernul Boc, ]n cadrul comitetului interministerial a luat decizia de a permite participarea la licita`ii publice a firmelor care au datorii pentru c[ nu \iau ]ncasat de la stat TVA-ul. (Bogdan Caliniuc)

Ziua: 50C

Noaptea: 00C

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

19 J Sf. Mc. Hrisant, Daria \i Ilaria (Post) 20 V Cuv. Mc. uci\i în M-rea Sf. Sava cel Sfin`it; Sf. Ier. Nichita Mart. (Post)

4,2939 lei

3,2883 lei

Administrarea semafoarelor va fi scoas[ la licita`ie Prim[ria municipiului Boto\ani inten`ioneaz[ s[ scoat[ la licita`ie serviciul de administrare a semafoarelor. Reprezentan`ii Prim[riei \iau exprimat nemul`umirea vizavi de modul cum func`ioneaz[ semafoarele din ora\. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ sus`ine c[ softurile pentru controlul culorilor semafoarelor sunt concepute la Bucure\ti, iar orice modificare a acestora este de durat[. El a dat exemplu semafoarele pe culoare verde intermitent[ la dreapta \i

care ]n anumite intersec`ii trebuie modificate, ]ns[, sus`ine viceprimarul, nu se poate face acest lucru din cauza softurilor f[cute la Bucure\ti. Declara`ia a fost f[cut[ de viceprimarul municipiului Boto\ani, ieri, dup[ o ]ntâlnire cu reprezentan`ii Prefecturii, Poli`iei Rutiere, Autorit[`ii Rutiere Române \i instructorii auto. Prefectul Cristian Roman a cerut ]ns[ ca firma care se va ocupa de administrarea semafoarelor s[ fie din jude`ul Boto\ani. (L.L.)

Evenimentul de Botosani nr.1285  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you