Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212 Anul V • nr. 62 (1283) • Mar`i, 17 martie 2009 • 16 pagini

Un grec \i-a dat foc la groapa de gunoi Solicitate s[ intervin[ de urgen`[ ]ntr-o zon[ din C[t[m[r[\ti Deal, cadrele medicale de la Ambulan`[ au avut parte de o scen[ de co\mar. }n câmp au g[sit un b[rbat al c[rui corp era transformat ]n carne vie. Era con\tient \i a declarat c[ \i-a dat foc pentru a ]ncheia socotelile cu via`a. ~ipetele sale fuseser[ auzi- tivele care l-au ]mpins spre te de un localnic care a \i acest gest extrem sunt sunat la 112. B[rbatul si- deocamdat[ necunoscute. nuciga\ este, se pare, de cet[`enie greac[, ]ns[ moPagina 4

Supravie`uitorii crizei 50% dintre firmele ]nfiin`ate ]n acest an au ca obiect de activitate principal comer`ul sau prest[rile de servicii. Dorin Romeo Floare\, pre\edintele Camerei de Comer`, spune c[ afacerile din comer` sunt cele care merg cel

mai bine ]n aceast[ perioad[, de\i ]n sc[dere, ]ns[ mult mai bine decât alte domenii. Ramburs[rile de TVA reprezint[ o adev[rat[ gur[ de oxigen pentru unele societ[`i.

Pagina 5

Concurs pentru medici speciali\ti: doi candida`i \i 63 posturi vacante „Concuren`a” pentru ocuparea posturilor vacante de medici speciali\ti ]n spitalele jude`ului vorbe\te de la sine despre interesul pe care medicii tineri ]l arat[ fa`[ de unit[`ile spitalice\ti boto\[nene. Doar dou[ din cele 63 de posturi vacante scoase la concurs ]n spitalele jude`ului au stârnit interesul medicilor. Numai c[ cei doi medici nu sunt dinafara sistemului. Ei lucrea-

z[ ]n spitale din jude` \i vor s[ se mute ]n alte spitale. Cu alte cuvinte, ]n urma concursului, dac[ ace\tia vor trece pe posturile noi, alte dou[ vor intra pe lista celor vacante, bilan`ul fiind, inevitabil, acela\i: 63 de posturi vacante ]nainte de concurs, iar dup[ examen - acela\i num[r de posturi neacoperite cu speciali\ti.

Pagina 5

H[r`uirea prin SMS, pedepsit[ cu ]nchisoarea Pagina 2

Fabric[ de alcool ]n garaj Afacerea unui b[rbat din satul Podriga, comuna Dr[gu\eni a fost stricat[ de poli`i\ti. }n urma unei perchezi`ii la domiciliul acestuia, poli`i\tii i-au g[sit ]n garaj o fabric[ de ]mbuteliere a b[uturilor alcoolice. De fapt, dup[ dot[rile \i echipamentele ridicate de la fa`a locului, poli`i\tii b[nuiesc c[ Maricel D[nu` ~., ]n vârst[ de 30 de ani, ]\i pusese pe picioare afacerea de foarte mult[ vreme, timp ]n care a adus statului un prejudiciu ]nsemnat. Pagina 4

Gaze mai ieftine cu 12 procente Gazele se vor ieftini ]n perioada aprilieiunie cu aproape 12%. Potrivit estim[rilor Autorit[`ii Na`ionale de Reglementare ]n domeniul Energiei, pre`ul va ajunge la aproape 69 de lei pe megawat/or[, fa`[ de 78 de lei cât este ]n prezent.

Pagina 9


Eveniment 2

Mar`i, 17 martie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Axioma puterii „Totul sau nimic!”, oricum, dragii no\tri ale\i nu vor accepta nimicul, e greu de ]ngurgitat, prefer[, ]n numele acestei axiome, s[ fac[ mici-mari compromisuri \i s[ pun[ japca pe tot. Paradoxuri, domnilor, paradoxuri! Deh, via`a se mi\c[ sub semnul relativit[`ii! - zic politicienii, \i merg mai departe f[r[ s[ le pese de cei care i-au propulsat acolo unde sunt. Norocul, brusc, le pune mâna ]n cap. Când se v[d ajun\i la os, ]ncep s[ mârâie \i la o adiere de vânt, anxietatea pune st[pânire pe fiin`a lor, nu-\i mai g[sesc lini\tea pân[ nu dau de m[duva puterii. Se tol[nesc la umbra votului \i timp de patru ani, sub semnul unei reciprocit[`i... paradoxale, adic[ ne`inându-se cont de partidele din care provin, ini`iaz[ o hor[ na`ional[ cu care ]ncearc[ s[ ne ia ochii. De multe ori, m[estria cu care articuleaz[ fiecare vocaliz[ politic[ ne cople\e\te, ne d[ peste cap, creându-ne impresia c[ sunt ni\te genii politice. ]n realitate, ei jongleaz[ cu ]ncrederea noastr[, profit[ de naivitatea \i de lipsa noastr[ de cultur[ politic[. Via`a le-a demonstrat c[ minciuna este o man[ cereasc[ pentru omul politic. Nu sunt chiar bufoni, mai degrab[ i-a\ cataloga ca f[când parte din categoria iluzioni\tilor, adev[ra`ii profesioni\ti ai circului. Sincer, pe undeva sunt \i de comp[timit, dac[ le intri ]n intimitate, po`i face infarct, via`a lor privat[ este un talme\-balme\, amestecul de idei furate de prin c[r`i ]n fermenta`ie cu fondul nativ p[r[ginit d[ na\tere unei imagini sumbre. Dac[ am realiza acest fenomen, nu i-am vota ]n vecii vecilor. V[ mai aduce`i aminte de anii 90’, când umblam cu limba scoas[ dup[ „ balmo\ul” iliescian, condimentat cu bol\evism sadea? Ne topeam dup[ logosul lui lemnos, ]mp[nat cu fasciculele de „democra`ie original[”. Anii au trecut, la orice adiere de minciun[ am tot salivat precum câinele lui Pavlov, ni s-a format \i-un reflex, acela de a ne l[sa p[c[li`i. Pe scen[ s-au perindat tot felul de „ arti\ti”, mul`i, dup[ ce \i-au f[cut num[rul umplându-\i te\cherelele, s-au l[sat ]nghi`i`i de anonimat ca \i cum n-ar fi existat, al`ii, din contra, \i ast[zi exhibi`ioneaz[ ]n fa`a noastr[ f[r[ s[ le pese c[ ne obosesc. De exemplu, mutra neasimetric[ a lui Traian B[sescu o \tim de prin '90, pe când vindea flota României la pre` de fiare vechi, probabil c[ individul se crede un adev[rat cameleon, ]ncearc[ s[ ne tot ame`easc[ cu fel de fel de scenete ieftine. Unii ]nc[ ]l mai aplaud[, al`ii ]l ]njur[, el merge mai departe f[r[ s[-i pese. De Iliescu ce s[ mai vorbim, \i-a tras o armur[ matusalemic[ peste fiin`[, defilând printre noi ca un fl[c[u.

Autoturism furat ]n Italia, descoperit la Boto\ani Vineri, poli`i\tii Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ (IJPF) Boto\ani, ]n cooperare cu poli`i\tii din cadrul Serviciului de Investiga`ii Criminale al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani au depistat un autoturism Ford Escort care figura ca fiind furat din Italia. Cu ocazia unei ac`iuni desf[\urate pentru combaterea traficului de autoturisme furate, poli`i\tii au depistat ]n municipiul Boto\ani un autoturism marca Ford despre care aveau informa`ii c[ este furat din Italia. }n urma verific[rilor efectuate, s-a

constatat c[ ma\ina fusese furat[ ]nc[ din 11 august 2008, iar asigurarea interna`ional[ tip "carte verde" precum \i procura notarial[ pentru autoturism, prezentate poli`i\tilor de c[tre Romic[ F. conduc[torul autoturismului, sunt false. Lui Romic[ F. i s-a ]ntocmit dosar penal pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de t[inuire la furt, fals ]n ]nscrisuri oficiale \i uz de fals. Autoturismul ]n valoare de 12.900 lei a fost indisponibilizat la sediul IJPF Boto\ani pân[ la finalizarea cercet[rilor. (D.R.)

A accidentat un m[tur[tor \i a fugit de la locul faptei Un b[rbat ]n vârst[ de 56 de ani, angajat al societ[`ii Urban Serv a ajuns ieri sear[ la spital cu un picior rupt, dup[ ce a fost lovit de \oferul unei Dacii care a fugit de la locul accidentului. Evenimentul s-a produs ]n jurul orei 18.50, Dumitru A., fiind ]mpreun[ cu ]nc[ doi colegi pe Calea Na`ional[, ]n apropiere de ie\irea din ora\, lâng[ benzin[ria Lukoil. Acesta m[tura strada. De\i avea vest[ reflectorizant[, b[rbatul a fost izbit ]n plin de o ma\in[, fiind aruncat câ`iva metri prin aer de for`a impactului. O ambulan`[ l-a transportat la spital pe r[nit, care a fost diagnosticat cu politraumatism \i fractur[ de gamb[ dreapt[. „Era o Dacie, model '97-'98, \i era aici un lucr[tor al Urban Serv, ]n spatele roabei. Nu a frânat, nu a f[cut nimic, l-a luat ]n plin \i l-a a-

runcat pe trotuar, a s[rit pe partea cealalt[, pe iarb[ \i tot a plecat. A ]ncetinit mai la vale, a semnalizat \i tot s-a dus drept pe Calea Na`ional[, nici urm[

s[ frâneze. Nu \tiu dac[ erau mai mul`i ]n ma\in[, dar cu siguran`[ \oferul era b[rbat, din ceea ce am v[zut eu”, a povestit martorul accidentului, An-

Trimis ]n judecat[ pentru uciderea unui fost poli`ist Un tân[r din Boto\ani a fost trimis ]n judecat[ de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru ucidere din culp[ dup[ ce, ]n urm[ cu un an, a provocat un accident rutier ]n care un fost poli`ist \i-a pierdut via`a. Accidentul a avut loc ]n data de 15 martie 2008, ]n localitatea Vl[deni. Filuc[ Ro\c[neanu, ]n vârst[ de 48 de ani, pensionar, a urcat ]ntr-o autoutilitar[ Volkswagen Transporter, fiind luat la ocazie de c[tre Bogdan Alex Casandra, ]n vârst[ de 35 de ani, angajat la o societate comercial[ din Boto\ani. }mpreun[ cu fostul poli`ist, ]n ma\ina de ocazie a mai urcat \i so`ia acestuia. |oferul era posesor al permisului de conducere categoria B din luna august a anului 2007 \i, din cauza lipsei de experien`a, dup[ o curb[ deosebit de periculoas[ s-a an-

gajat ]n dep[\irea unui vehicul cu trac`iune animal[. La revenirea pe banda ini`ial[ a pierdut controlul automobilului \i s-a r[sturnat ]n afara drumului. }n urma accidentului, fostul poli`ist \i-a pierdut via`a pe loc, iar celelalte trei persoane aflate ]n cabina autovehiculului au sc[pat

cu r[ni u\oare. De\i la fa`a locului s-a deplasat o ambulan`[, medicii nu au mai putut face nimic pentru salvarea b[rbatului. }n urma anchetei desf[\urate de procurori s-a stabilit c[ \oferul se face vinovat de producerea accidentului pentru c[ mergea cu vitez[ mult prea mare, 73 km/h ]n condi`iile unei curbe periculoase, ]nc[lcând prevederile legii care reglementeaz[ circula`ia pe drumurile publice. Când s-a angajat ]n dep[\irea atelajului, a c[lcat \i linia continu[, alt aspect care i-a atras responsabilitatea pentru producerea accidentului. Dup[ un an de cercet[ri procurorii au decis trimiterea ]n judecat[ a lui Bogdan Alex Casandra, sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de ucidere din culp[, infrac`iune pedepsit[ cu ]nchisoarea de la unu la cinci ani. (D[nu` Rotariu)

H[r`uirea prin SMS, pedepsit[ cu ]nchisoarea Urm[rirea, supravegherea locuin`ei sau a locului de munc[ a unei persoane, apelarea telefonic[ sau tracasarea prin intermediului unor mesaje telefonice care creeaz[ temere sau ]ngrijorare reprezint[ h[r`uire, fapt[ incriminat[ \i pedepsit[ cu ]nchisoare sau amend[ ]n noul Cod penal, informeaz[ Mediafax. Potrivit articolului 206 din noul Cod penal, "fapta persoanei care, ]n mod repetat, urm[re\te victima ori ]i supravegheaz[ locuin`a, locul de munc[ sau alte locuri frecventate de c[tre aceasta, cauzându-i astfel o stare

de temere, se pedepse\te cu ]nchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amend[". De asemenea, "efectuarea de apeluri telefonice sau comunic[ri prin mijloace de transmitere la distan`[, care prin frecven`[ sau con`inut alarmeaz[ victima, se pedepse\te cu ]nchisoare de la o lun[ la 3 luni sau cu amend[, dac[ fapta nu constituie o infrac`iune mai grav[". }n cazul acestei infrac`iuni, ac`iunea penal[ se pune ]n mi\care la plângerea prealabil[ a persoanei v[t[mate. Noul Cod penal propune introducerea ]n acest capitol a incrimin[rii noi,

h[r`uirea, "pentru a r[spunde unor cazuri ap[rute ]n practic[ ]n care diferite persoane - ]n special femei - sunt a\teptate \i urm[rite pe strad[ sau ]n alte locuri publice, ori sunt tracasate prin intermediul unor mesaje telefonice sau similare, toate acestea fiind de natur[ a crea o stare de temere sau de ]ngrijorare persoanei ]n cauz[". Proiectul privind Codul civil a fost aprobat, miercuri, de Guvern, dup[ ce s[pt[mâna trecut[ au fost avizate de c[tre Executiv Codul penal, Codul de procedur[ penal[ \i Codul de procedur[ civil[. „

drei |alg[u. Un coleg de-al b[rbatului r[nit a povestit c[ autoturismul a trecut la câ`iva centimetri de el. „O Dacie alb[ am v[zut \i noi. Dar era mascat[ de alta. Era 1310, nu Logan. Cobora la vale. Noi eram ]n cap[t, lâng[ indicator. A aruncat roaba, iar pe el l-a aruncat ]n partea cealalt[. Avea vitez[ foarte mare”, a spus Constantin Brânzei, angajat al Urban Serv. La câteva minute dup[ producerea accidentului deja toate echipajele de poli`ie aflate ]n patrulare prin municipiul Boto\ani au fost informate ]n privin`a evenimentului rutier. „S-a comunicat modelul \i culoarea ma\inii pentru a fi c[utat[ ]n parc[ri sau prin alte zone ale ora\ului, unde s-ar putea ascunde \oferul”, a men`ionat Victor Ciubotaru, \eful biroului Poli`iei rutiere a municipiului Boto\ani. (D.R.)

Copilul scalpat ]n accidentul de vineri este ]n afara pericolului Copilul de 12 ani accidentat grav, vineri, ]n zona Dealu Mare, a fost salvat de la moarte de medicii pediatri. B[iatul este `inut de medici ]nc[ sub observa`ie, ]ns[ starea acestuia a fost reabilitat[. Dr. Iuliana Kadar, purt[torul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie Boto\ani, a declarat c[ nu s-a impus direc`ionarea copilului spre Ia\i. „Copilul este ]nc[ sub observa`ie \i echilibrat. Plaga de la cap este ]n curs de cicatrizare”, a precizat purt[torul de cuvânt al spitalului. Gabriel M., de 12 ani, a fost vineri victima unui accident rutier. Acesta, ]mpreun[ cu al`i copii, se afla pe marginea drumului pentru a vinde urzici, moment ]n care un autoturism a intrat ]n plin ]n ei. Copilul a fost purtat pe capot[ mai mul`i metri, suferind un traumatism cervical, fiind transportat de urgen`[ la Spitalul de Pediatrie. De asemenea, ]n urma cercet[rilor, poli`i\tii au stabilit c[ \oferul era b[ut. (L.L.)


Eveniment Mar`i, 17 martie 2009

3

Revocarea din func`ie a Angelei Curelariu, ]n prima \edin`[ a CJ corpul \i nu mai po`i face nimic, iar compromisul despre care vorbim cam acesta este. Va fi mai greu pe serviciul monitorizare dar aici ne baz[m pe cei trei salaria`i care lucreaz[ ]n acest sector de 10 ani \i care chiar au o experien`[ foarte mare \i vor putea s[ fac[ actele. Sper[m c[ ea nu va bloca cu totul actele respective, dar a\a vom reu\i s[ salv[m sistemul”, a declarat pre\edintele Sindicatului „Impact” Boto\ani.

Noul \ef al Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului Boto\ani va fi stabilit s[pt[mâna viitoare, ]n cadrul \edin`ei ordinare a Consiliului Jude`ean Boto\ani. Dup[ lungi ezit[ri, Angela Curelariu, \i-a depus ]n cele din urm[ cererea de retragere de pe pozi`ia de director al Direc`iei generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) Boto\ani. Acesta s-a prezentat ieri dup[-amiaz[ la sediul Consiliului Jude`ean Boto\ani pentru a-\i prezenta ]n scris retragerea. Pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani, fiind plecat din localitate, directoarea nu a putut primi r[spuns cu privire la postul pe care ]l va ocupa ]n urma retragerii din func`ia de la conducerea direc`iei.

dorin`a de a r[mâne ]n continuare ]n cadrul sistemului de protec`ie a copilului \i asisten`[ social[ Boto\ani. „Doamna Curelariu \ia adus ]ntr-adev[r hârtia prin care solicit[ trecerea pe o alt[ func`ie ORO|ANU: „CEL gradului ei MAI BINE PENTRU corespunz[toare profesional. Hârtia am ]naintat-o INSTITU~IE AR FI acum la secretarul jude`ului urmând ca s[ promov[m o CA ANGELA CURELARIU S{ NU hot[râre de Consiliu Jude`ean ]n din 25 martie, privind FIE }N INSTITU~IE” \edin`a revocarea dumneaei din func`ia Totu\i, aceasta \i-a exprimat de director \i numirea unui in-

Autorizare condi`ionat[ a spitalelor Niciunul dintre spitalele jude`ului Boto\ani nu ]ndepline\te condi`iile de autorizare f[r[ calendare de conformare. Este ceea ce declar[ chiar directorul Direc`iei de S[n[tate Public[, medicul Ecaterina Chihaia. Potrivit directorului Direc`iei de S[n[tate Public[ (DSP), trei unit[`i, respectiv Spitalul S[veni, Spitalul de Pneumoftiziologie \i Spitalul Dorohoi trebuie s[ ]\i re]nnoiasc[ autoriza`ia sanitar[ de func`ionare, ]ns[ acestea vor primi \i calendare de conformare. Spitalul de Pneumoftiziologie st[ bine din punct de vedere al asisten`ei pacien`ilor, ]ns[ ar avea nevoie de un spa`iu mai mare pentru activitatea personalului, respectiv o camer[ de gard[ mai mare pentru medici, un oficiu pentru asistente. „De asemenea, sunt acolo trei saloane mai mari care ar trebui compartimentate sau extinse. Are bloc alimentar corespunz[tor \i sp[l[torie bine pus[ la punct. Are un labo-

rator bun”, a precizat Ecaterina Chihaia. La Spitalul Dorohoi sunt necesare investi`ii la sp[l[torie \i pe anumite sec`ii, respectiv de chirurgie, medicin[ intern[, pe orl-oftalmologie \i ]n ambulatoriul de specialitate. La S[veni, sec`ia de pediatrie \i cea de obstetric[-ginecologie sunt necorespunz[toare. „Trebuie f[cut ceva pentru asigurarea de condi`ii mai bune. Aici, mai trebuie f[cute ni\te dot[ri \i igieniz[ri”, a mai spus directorul DSP. Unele dintre spitalele jude`ului nu au ]nc[ compartimentul de prevenire \i combatere a infec`iilor nosocomiale \i nici morg[ corespunz[toare. „Niciuna dintre unit[`ile spitalice\ti nu ]ntrune\te condi`iile s[ fie autorizat[ f[r[ calendar de conformare. Personal, cred c[ \i ]n acest an, dar \i ]n prima jum[tate a anului viitor, vor func`iona cu calendar de func`ionare, pentru c[ trebuiesc bani mul`i investi`i pentru remedierea deficien`elor care sunt \i, probabil, ]n acest an nu va fi posibil lucru acesta”, a mai spus Ecaterina Chihaia. Calendarele de conformare a deficien`elor sunt date pe perioade diferite unit[`ilor spitalice\ti, respectiv trei sau \ase luni \i chiar un an. (L.L.)

terimar pân[ la organizarea unui concurs”, a declarat Cristian Achi`ei, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. |efa DGASPC ar fi enumerat câteva posturi vacante pe care aceasta ar putea s[ se retrag[, ]ns[ ]n opinia liderului de sindicat, Marius Oro\anu, cea mai bun[ solu`ie ar fi ca aceasta s[ nu mai activeze ]n cadrul sistemului. „Din câte a spus dumneaei, acolo ar fi ni\te locuri vacante, ori director economic, ori \ef de serviciu, am ]n`eles c[ sunt

vreo patru locuri. Nu a men`ionat nici un motiv”, a mai ad[ugat Cristian Achi`ei, specificând totodat[ c[ metoda de retragere va fi stabilit[ dup[ ce directoarea va purta o discu`ie cu pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. „Sistemul de aici este un sistem bolnav \i ]n cazul unui om bolnav uneori se ajunge ]n situa`ia c[ trebuie s[-i tai un picior, de exemplu, pentru a salva via`a omului respectiv, dac[ nu cangrena respectiv[ se duce pe tot

CURELARIU: „NU ESTE ADEV{RAT ABSOLUT NIMIC” }n ceea ce prive\te acuza`iile aduse pân[ la ora actual[, aceasta sus`ine c[ nimic nu este adev[rat \i c[ nu a f[cut decât s[ respecte legea ]n toat[ aceast[ perioad[. „Demisia este dat[, c[ nu este dat[ nici o rezolu`ie asta e alt[ problem[. Este op`iunea mea. }n ceea ce prive\te acuza`iile grave f[cute la adresa mea, pot s[ spun c[ nu este adev[rat absolut nimic. }n toate aceste luni am respectat legea. R[mâne de v[zut dac[ ]i

voi da ]n judecat[ pe cei care au f[cut aceste acuza`ii”, a declarat Angela Curelariu. Pe de alt[ parte, Marius Oro\anu consider[ necesar ca acest aspect s[ fie stabilit de organele competente, ]n urma unui control. „Organele de competen`[ trebuie s[ stabileasc[ dac[ \i-a desf[\urat activitatea ]n limita legii. Din informa`iile pe care le-am primit noi, inclusiv de la persoane specializate care au venit pentru cercetare ]n acest sens, este c[ ar fi deficien`e ]n zona achizi`iilor. Dac[ se mai dovede\te \i o anumit[ filier[ pe interese, eu \tiu, pe rela`ii de rudenie sau de altceva, cu atât mai grav. Cel mai bine pentru institu`ie ar fi ca Angela Curelariu s[ nu fie ]n institu`ie, pentru c[ aceast[ variant[ e greu de luat ]n calcul, având ]n vedere sprijinul de care se bucur[ din partea unor persoane, solu`ia de compromis extrem, ]n favoarea Angelei Curelariu este s[ treac[ pe func`ia de \ef serviciu monitorizare”, a declarat Oro\anu, liderul Sindicatului „Impact” Boto\ani, f[când referire la achizi`ia de fructe. (C.S.)

Cereri de ]nscrieri la gr[dini`e, ]nainte de startul oficial De\i, oficial, startul se d[ ]n luna iunie, p[rin`ii au ]nceput s[ fac[ liste de pre]nscriere la gr[dini`e pentru a fi siguri c[ micu`ii prind un loc. Pe raza municipiului sunt, ]n acest moment, 25 de gr[dini`e \i toate func`ioneaz[ la capacitate maxim[. To`i copiii care au ]mplinit vârsta de trei ani pot fi ]nscri\i la gr[dini`e pentru anul \colar 2009-2010. Perioada de ]nscriere de c[tre p[rin`i a copiilor la gr[dini`e ]n anul \colar 2009-2010 este 1-15 iunie 2009. Cel mai important criteriu privind ]nscrierea pre\colarilor la gr[dini`[ este ca p[rin`ii s[ locuiasc[ ]n circumscrip`ia de cartier unde este arondat[ gr[dini`a. „Nu putem furniza ]n acest moment date concrete despre num[rul de copii care vor ]ncepe gr[dini`a. Presupunem c[ \i ]n anul \colar viitor vor fi aproximativ 2.300 de copiii ]n jude`. Majoritatea gr[dini`elor pornesc cu câte dou[, trei grupe mici de copii \i sper[m s[ nu avem probleme ]n procesul de ]nscriere”, a declarat Aurelia Simion, responsabil rela`ii massmedia din cadrul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). De\i perioada ]nscrierilor nu a ]nceput, mul`i dintre p[rin`i se gr[besc s[ ]\i ]nscrie copilul la

gr[dini`[. Acest lucru este confirmat \i de unii directori de gr[dini`e, ce recunosc c[ au primit cereri din partea p[rin`ilor ]nainte de ]nceperea oficial[ a ]nscrierilor. Unii directorii, de la gr[dini`ele considerate de elit[, au fost asalta`i cu cereri de ]nscriere ]nc[ din toamna anului 2008. }n loc s[

proceseze cererile ]n mod egal, ]n func`ie de criteriile legale, cel mai frecvent, directorii le aprob[ ]n ordinea depunerii lor. Se pare c[ regula „primul venit, primul servit” este singura dup[ care s-au ghidat directorii de gr[dini`e la ]ntocmirea listelor. „Nu mai a\tept. Vreau s[ m[ asigur c[ copilul

meu va fi la gr[dini`[ \i de aceea am venit de acum s[ fie luat ]n eviden`[”, a spus una dintre mamele venit[ la o gr[dini`[ din municipiu s[ ]nscrie copilul. }n mod normal, prioritate au copiii care au domiciliul aproape de unitatea unde se ]nscriu, cei care au fra`i sau surori ]n aceea\i unitate sau copiii ai c[ror p[rin`i au serviciul aproape de gr[dini`[. Tot atât de adev[rat este c[ ]n Boto\ani exist[ câteva gr[dini`e de elit[, unde nu prea sunt locuri, deoarece mul`i dintre p[rin`i se ]nc[p[`âneaz[ s[-\i ]nscrie aici copiii, de\i locuiesc ]n alte zone. Gr[dini`ele boto\[nene func`ioneaz[ la capacitate maxim[ \i sunt \i a\a suprasaturate. Conducerea oric[rei gr[dini`e poate solicita ]nfiin`area de grupe suplimentare, dac[ la nivel de jude` exist[ cadre suficiente \i fonduri suficiente pentru ]nfiin`area acestora. Totodat[, de partea cealalt[, legea spune c[ dac[ se ]nscriu mai mul`i copii decât num[rul reglementat, autorit[`ile de s[n[tate pot aplica sanc`iuni unit[`ilor de ]nv[`[mânt. S-ar putea ca, de frica sanc`iunilor, mul`i directori s[ nu accepte o suplimentare, l[sând astfel mul`i copii ]n afara listelor. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment 4

Mar`i, 17 martie 2009

Fabric[ de alcool ]n garaj Afacerea unui b[rbat din satul Podriga, comuna Dr[gu\eni a fost stricat[ de poli`i\ti. }n urma unei perchezi`ii la domiciliul acestuia, poli`i\tii i-au g[sit ]n garaj o fabric[ de ]mbuteliere a b[uturilor alcoolice. De fapt, dup[ dot[rile \i echipamentele ridicate de la fa`a locului, poli`i\tii b[nuiesc c[ Maricel D[nu` ~., ]n vârst[ de 30 de ani, ]\i pusese pe picioare afacerea de foarte mult[ vreme, timp ]n care a adus statului un prejudiciu ]nsemnat. Ac`iunea ]n urma c[reia a fost descoperit[ „mini-fabrica” de alcool a avut loc duminic[, ]n jurul orelor 18.45. }n baza a dou[ autoriza`ii de perchezi`ie

emise de instan`a de judecat[, poli`i\tii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani au efectuat perchezi`ii ]n dou[ loca`ii de pe raza satului Podriga, comuna Dr[gu\eni, jude`ul Boto\ani. Probele ob`inute de c[tre poli`i\tii boto\[neni au stabilit c[ ]n aceste loca`ii se prelucreaz[ \i ]mbuteliaz[ neautorizat b[uturi spirtoase care ulterior sunt comercializate prin intermediul unor baruri din zona Dr[gu\eni-S[veni. Astfel, ]n garajul din curtea locuin`ei lui Maricel D[nu` P. au fost g[si`i peste 600 litri de b[uturi spirtoase \i peste 150 litri vrac, ]ntr-un alt recipient. Modul de func`ionare al acestui atelier de producere a b[uturii ]n mod ilegal era bine pus la punct. Sursa de ap[ pentru prepararea „licorilor” spirtoase era fântâna din curtea suspectului, la care garajul era racordat cu un furtun, fiind folosit[ \i o pomp[ pentru ap[. „}n urma unor date certe ob`inute de c[tre poli`i\tii Serviciului de Investigare a Fraudelor ]n cursul zilei de s-a ob`inut autoriza`ie de

perchezi`ie pentru dou[ loca`ii de pe raza localit[`ii Podriga, comuna Dr[gu\eni, ]ntr-una din loca`ii fiind identificat un depozit unde se contraf[ceau b[uturi alcoolice. La perchezi`ia efectuat[ au fost g[si`i peste 600 de litri de b[utur[ alcoolic[ contraf[cut[, ]n PET-uri a câte cinci litri, f[r[ a fi etichetate \i inscrip`ionate cu materiale de marcaj, precum \i ambalaje folosite pentru ]mbutelierea b[uturilor alcoolice respectiv PET-uri noi, capace \i alte ustensile, recipiente, alcoolmetru \i o surs[ de ap[. Datele pe care le de`inem pân[ ]n prezent au stabilit cu certitudine c[ b[utura alcoolic[ era distribuit[ \i comercializat[ prin diferite baruri din mediul rural. Urmeaz[ s[ se stabileasc[ de unde s-a aprovizionat suspectul cu materia prim[ necesar[ producerii acestei b[uturi alcoolice”, a spus Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Ulterior poli`i\tii au stabilit c[ valoarea de pia`[ a b[uturilor \i celorlalte bunuri identificate este de aproximativ 9.400

lei, acestea fiind ridicate ]n vederea continu[rii cercet[rilor. Au fost prelevate probe care urmeaz[ a fi analizate. Maricel D[nu` P. este acum cercetat pentru infrac`iunea de sustragere de la plata obliga`iilor fiscale prin nedeclararea sursei impozabile \i achizi`ionarea de alcool etilic de la al`i furnizori decât antrepozitarii autoriza`i. Pe de

alt[ parte, acesta ar putea s[ scape basma curat[, doar cu o amend[. Conform legii evaziunii fiscale, ]n cazul pagubelor cauzate bugetului de stat prin evaziune fiscal[ de pân[ la 50.000 de euro, legea permite, ]n situa`ia ]n care ]n faza urm[ririi penale sau ]n faza urm[ririi de judecat[ suspectul achit[ integral prejudiciul cauzat, s[ beneficie-

ze de o amend[ penal[, \i astfel nu mai este condamnat cu executare. Cert este c[ urmeaz[ un alt episod al acestei anchete, la fel de important, cel al cercet[rii ]ntregii activit[`i infrac`ionale \i a tuturor persoanelor implicate ]n acest caz, pentru identificarea locurilor unde era comercializat[ b[utura produs[ ]n garaj. (D[nu` Rotariu)

Un grec \i-a dat foc la groapa de gunoi Solicitate s[ intervin[ de urgen`[ ]ntr-o zon[ din C[t[m[r[\ti Deal, cadrele medicale de la Ambulan`[ au avut parte de o scen[ de co\mar. }n câmp au g[sit un b[rbat al c[rui corp era transformat ]n carne vie. Era con\tient \i a declarat c[ \i-a dat foc pentru a ]ncheia socotelile cu via`a. ~ipetele sale fuseser[ auzite de un localnic care a \i sunat la 112. B[rbatul sinuciga\ este, se pare, de cet[`enie greac[, ]ns[ motivele care l-au ]mpins spre acest gest extrem sunt deocamdat[ necunoscute. Caz dramatic, luni diminea`[: un b[rbat \i-a dat singur foc, fiind g[sit mai mult mort decât viu, pe un teren folosit la aruncarea gunoiului din C[t[m[r[\ti Deal. B[rbatul care a recurs la acest gest sinuciga\ se pare c[ nu este de na`ionalitate român[. Totul s-a petrecut la orele dimine`ii. Un apel la 112 anun`a c[ ]ntr-o zon[ folosit[ de c[tre s[tenii din C[t[m[r[\ti Deal pentru aruncarea gunoiului se afl[ o persoan[ care \i-a dat foc. La fa`a locului s-au deplasat atât un echipaj al Serviciului Jude`ean de Ambulan`[, dar \i un echipaj al Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[

\i unul de Poli`ie. Când au ajuns la fa`a locului, cadrele medicale au avut ]n fa`[ o scen[ de co\mar. }ntr-o râp[ adânc[ de câ`iva metri se afla un b[rbat ]ntins la p[mânt, gol pu\c[, ]ns[ cu trupul transformat ]ntr-o bucat[ de carne ]nsângerat[. „Nu am v[zut când \i-a dat foc, dar am v[zut când au venit pompierii \i salvarea. Era ars din cap pân[ ]n picioare. L-au urcat ]n ambulan`[ \i au plecat ”, a declarat un martor de la fa`a locului. B[rbatul a fost urcat cu ajutorul pompierilor ]n ambulan`[ \i transportat la Spitalul Jude`ean. „Era cu arsuri pe aproape tot corpul, f[r[ haine, con\tient. Am acordat primul ajutor, am pus folia izoterm[, am pus dou[ linii venoase \i l-am adus la Urgen`e. Ne-a spus c[ s-a s[turat de via`[", a precizat Liliana Mateciuc, medic specialist ]n urgen`e ]n cadrul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[.

La spital, b[rbatul r[nit era a\teptat de prietena acestuia. Când femeia l-a v[zut ]n starea groaznic[ ]n care se afla a ]nceput s[ `ipe \i a intrat ]n stare de \oc, pr[bu\indu-se la p[mânt, chiar lâng[ ambulan`[. A fost luat[ de doi gardieni \i transportat[ ]ntr-un cabinet unde a primit ]ngrijiri medicale. Dup[ câteva minute, femeia \i-a revenit \i a declarat c[ b[rbatul are vârsta de 52 de ani, ]l

cheam[ Dimitrie Narcis Nastis \i are cet[`enie greac[. Din cauza arsurilor suferite, b[rbatul a fost urcat imediat ]n sala de opera`ie, medicii chirurgi f[când totul pentru a ]ncerca s[-i salveze via`a. }ns[, conform declara`iilor medicilor, \ansele sale de supravie`uire sunt minime. „Pacientul prezint[ la sosirea ]n sec`ia UPU arsur[ gradul III-IV, pe aproximativ 90% din suprafa`a corpului iar prognosticul este rezervat. A fost internat pe sec`ia de reanimare, \i pe sec`ia de chirurgie plastic[ \i reparatorie”, a declarat Petric[ R[d[uceanu, purt[torul de cuvânt al Spitalului Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”. }n privin`a acestui caz atât de \ocant poli`i\tii au deschis o anchet[, ]ns[ decurge destul de greoi pentru c[ ]n momentul ]n care a fost g[sit, toate hainele b[rbatului erau arse \i ]n preajm[ nu a fost g[sit nici un act de identitate. Mai mult, poli`i\tii au pornit de la spusele femeii care

]i era prieten[, luând ]n considerare posibilitatea ca Dimitrie Narcis Nastis, dac[ acesta este numele s[u real, s[ fie ]ntr-adev[r cet[`ean grec. Pe lâng[ aceste aspecte, poli`i\tii trebuie s[ stabileasc[ \i cauzele care l-au determinat pe b[rbat s[-\i dea singur foc, mai ales c[ a declarat atât cadrelor medicale cât \i poli`i\tilor ajun\i la fa`a locului c[ singur s-a incendiat, din dorin`a de a ]ncheia socotelile cu via`a. „}n momentul

identific[rii victima era con\tient[ \i a declarat poli`i\tilor o identitate, precizând c[ \i-ar fi dat foc ]ntrucât s-ar fi s[turat de via`[. Nu cunoa\tem na`ionalitatea acestei persoane, facem verific[ri pentru stabilirea cu exactitate a identit[`ii sale. Deci nu avem o identitate cert[”, declara, ieri dup[ amiaz[, Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


CMYK

Eveniment Mar`i, 17 martie 2009

5

Supravie`uitorii crizei 50% dintre firmele ]nfiin`ate ]n acest an au ca obiect de activitate principal comer`ul sau prest[rile de servicii. Dorin Romeo Floare\, pre\edintele Camerei de Comer`, spune c[ afacerile din comer` sunt cele care merg cel mai bine ]n aceast[ perioad[, de\i ]n sc[dere, ]ns[ mult mai bine decât alte domenii. Ramburs[rile de TVA reprezint[ o adev[rat[ gur[ de oxigen pentru unele societ[`i. Jum[tate dintre firmele ]nmatriculate ]n acest an la Registrul Comer`ului Boto\ani au ca obiect principal de activitate comer`ul \i prest[rile de servicii. Dumitru Duduc, directorul Ofi-

ciului Jude`ean al Registrul Comer`ului, a spus c[ se a\tepta ca num[rul firmelor nou-]nfiin`ate ]n acest an s[ scad[ mult, ]ns[ nu a fost a\a. „Spre surprinderea mea, ]n acest an au fost ]nfiin`ate 115 Societ[`i cu R[spundere Limitat[, cu mult mai multe fa`[ de ce m[ a\teptam eu pentru acest context economic, ]n timp ce ]n tot anul 2008 au fost ]nfiin`ate 864 de firme. 30% dintre acestea au ca obiect de activitate comer`ul, iar 20% prest[rile de servicii. Marea majoritate are capitalul social de 200 de lei, iar pân[ acum nu am avut nicio societate comercial[ ]nfiin`at[ ]n 2009 care s[ aib[ un capital social subscris mai mare, care s[ impresioneze”, a declarat Duduc. Totodat[, ]n acest an au fost ]nfiin`ate \i câteva zeci de Persoane Fizice Autorizate, ]ntreprinderi Familiale \i ]ntreprinderi Individuale. Duduc a ad[ugat c[ din 1991 \i pân[ ]n februarie 2009 au fost ]nfiin`ate ]n total 11.327 de SRL, dintre care 80% sunt ]n func`iune, precum \i 6.675 de PF \i 3.282 de Asocia`ii Familiale.

construc`iilor, spre exemplu, DOAR SUPRAVIE~UITORI, sau cel al producerii de mobil[. F{R{ SUCCES 7,1 MILIOANE DE Dorin Romeo Floare\, pre\e- LEI ARE DE dintele Camerei de Comer`, In- RESTITUIT STATUL dustrie \i Agricultur[ Boto\ani, a spus c[ nu \tie vreo afacere de FIRMELOR succes pe timp de criz[ la Boto\ani. „Afaceri de succes pe timp de criz[? Nu \tiu niciuna! La modul cel mai serios, chiar nu \tiu vreo afacere care s[ prospere acum. }ns[, \tiu c[ sunt unele domenii, cum e comer`ul, ]n care merge mai bine decât ]n construc`ii sau altele ]n care este nevoie de linie de creditare, de investi`ii masive. Treaba merge ceva mai bine acolo unde nu este nevoie de mult capital pentru a func`iona”, a spus Floare\. Acesta a f[cut referire \i la faptul c[ anumite sectoare economice care asigur[ produsele de necesitate ale popula`iei, cum ar fi panifica`ia \i celelalte sectoare de producere a alimentelor, precum \i serviciile, gen furnizori de cablu tv, internet sau telefonie, vor avea o via`[ mai u\oar[ ]n timpul crizei decât sectorul

Firmele boto\[nene au cerut Fiscului 7,1 milioane de lei, adic[ 71 miliarde lei vechi, ]n perioada decembrie 2008-februarie 2009, sub form[ de rambursare de TVA. Pentru aceast[ perioad[ de criz[, ramburs[rile de TVA reprezint[ mai mult decât o gur[ de oxigen pentru afacerile derulate ]n Boto\ani. Cei mai mul`i bani au fost solicita`i ]n decembrie, respectiv 6,28 milioane lei, iar ]n lunile ianuarie \i februarie doar 908.000 de lei. Dan Nechifor, \eful Administra`iei Finan`elor Publice a municipiului Boto\ani, a spus c[ termenul de rambursare a TVA-ului solicitat de oamenii de afaceri este de 45 de zile, ]ns[ recunoa\te c[ exist[ cazuri ]n care dureaz[ mai mult decât atât. „Noi avem de respectat termenul de 45 de zile. Exist[, ]ns[, cazuri ]n care

solicit[m anumite verific[ri la colegi din alte jude`e, cu privire la anumite tranzac`ii, moment ]n care la noi se blocheaz[ num[r[toarea celor 45 de zile \i se reia abia dup[ ce primim rezultatul verific[rii ]ncruci\ate, moment ]n care ]ncep din nou s[ curg[ zilele pân[ la termenul limit[ de rambursare a TVA-ului”, a declarat Nechifor. Acesta a precizat c[ este con\tient de faptul c[ decontul de TVA reprezint[ un ajutor pentru anumite societ[`i pentru a ie\i din criz[. Spre exemplu, cel mai mare decont de TVA a fost ]n cazul societ[`ii care construie\te mall-ul din

Boto\ani. Construc`ia scheletului de beton a mall-ului a reprezentat investi`ia unei societ[`i din Ia\i, iar aceasta a vândut investi`ia unei alte firme a aceluia\i patron. Valoarea TVA-ului rambursat ]n acest caz a fost 4,2 milioane lei, cu toate c[ s-au solicitat 4,7 milioane lei, ]ns[ au fost f[cute \i anumite compens[ri cu impozite ce trebuiau achitate statului. Banii au prins foarte bine firmei, care avea de achitat facturi c[tre societ[`ile de construc`ii angajate la aceast[ lucrare, precum \i c[tre diver\i furnizori. (Bogdan Caliniuc)

Concurs pentru medici speciali\ti: doi candida`i \i 63 posturi vacante „Concuren`a” pentru ocuparea posturilor vacante de medici speciali\ti ]n spitalele jude`ului vorbe\te de la sine despre interesul pe care medicii tineri ]l arat[ fa`[ de unit[`ile spitalice\ti boto\[nene. Doar dou[ din cele 63 de posturi vacante scoase la concurs ]n spitalele jude`ului au stârnit interesul medicilor. Numai c[ cei doi medici nu sunt din afara sistemului. Ei lucreaz[ ]n spitale din jude` \i vor s[ se mute ]n alte spitale. Cu alte cuvinte, ]n urma concursului, dac[ ace\tia vor trece pe posturile noi, alte dou[ vor intra pe lista celor vacante, bilan`ul fiind, inevitabil, acela\i: 63 de posturi vacante ]nainte de concurs, iar dup[ examen - acela\i num[r de posturi neacoperite cu speciali\ti. Sistemul sanitar boto\[nean va duce ]n continuare lips[ de medici. Asta o arat[ prezen`a extrem de redus[ a candida`ilor la concursul pentru ocuparea celor câteva zeci de posturi de medici de specialitate, vacantate

de aproape toate spitalele din jude`. Practic, pentru concursul din 25 martie, doar doi medici \i-au depus dosarul, ]ns[ nici m[car ace\tia nu vin din afara sistemului, ci sunt medici care func`ioneaz[ actualmente ]n

sistemul sanitar boto\[nean, dar care \i-au depus dosarul de concurs pentru a se muta ]n alte spitale. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ spun c[ este trist c[ s-a ajuns la situa`ia ]n care niciunul din posturile scoase la concurs nu are c[utare. }ntr-o prim[ etap[, unit[`ile spitalice\ti au scos la concurs 41

concurs nu s-au ]nscris decât doi medici. E greu pentru s[n[tatea boto\[nean[. Personal, ]n fiecare zi am ]ntrebat câ`i s-au ]nscris. Nu \tim care este motiva`ia pentru care nu s-au ]nscris. Ori a fost prea scurt termenul de ]nscriere \i medicii reziden`i de ultimul an nu au avut posibilitatea s[ se informeze, ori nu este interesant Boto\aniul. Este dureros, este foarte adev[rat, dar, probabil, c[ nu \i-au f[cut un management al resurselor. Eu \tiu reziden`i din ultimul an, care s-ar fi prezentat la examenele de post ]n unit[`i sanitare, dar specialit[`ile lor nu au fost scoase la concurs. E de posturi, ]ns[, ]n urma soli- vorba de medicin[ intern[, endocrinologie, radiologie. Cei cit[rilor, Ministerul a f[cut ]nc[ doi care \i-au depus dosarele o suplimentare de 22 de posturi sunt medici foarte buni, unul la nivelul jude`ului Boto\ani. }n cele din urm[, la concurs s-au ]nscris doar doi candida`i pe cele 63 de posturi, ]ns[ \i ace\tia vor l[sa descoperite ]n urma lor alte dou[ posturi. „Este foarte dureros c[ la acest

s-a ]nscris pe medicin[ de urgen`[ \i unul pe psihiatrie”, a precizat dr. Ecaterina Chihaia, directorul Direc`iei de S[n[tate Public[. |efa DSP sus`ine c[ numai ]n institu`ia pe care o conduce, ]n compartimentele de specialitate, este nevoie de peste zece medici speciali\ti pentru ca activitatea s[ fie eficient[. Aceast[ situa`ie va avea repercusiuni asupra sistemului sanitar boto\[nean. Unul dintre spitalele care va avea de suferit de pe urma acestei situa`ii este „Jude`eanul”, unitate care se confrunt[ cu un deficit de medici pe mai multe specializ[ri. Aici, au fost scoase la Urgen`[ nu mai pu`in de \ase posturi. |i Spitalul de Psihiatrie a scos la concurs \apte posturi, pe care doar un candidat s-a ]nscris. (L.L.)

La vremuiri de criz[, m[suri de criz[.


Eveniment 6

Mar`i, 17 martie 2009

}mp[r`ire inechitabil[ a orelor pe discipline Potrivit reprezentan`ilor sindicatelor din ]nv[`[mânt, noul plan cadru nu `ine cont de faptul c[ la unele discipline este ]ngr[m[dit[ ]n ore prea pu`in[ materie, iar la alte discipline s-au alocat prea multe ore pentru un volum redus de materie. Reprezentan`ii Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI) sunt nemul`umi`i de formula noului plan cadru trimis de Ministerul Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii c[tre inspectoratele \colare. Mai mult de atât, ace\tia consider[ c[ degeaba au fost trimise noile planuri deoarece la nivel na`ional ]nc[ se vor purta discu`ii pe

marginea acestora. „Vor fi reanalizate toate planurile cadru pentru ]nv[`[mântul liceal, pentru a putea fi f[cute corecturile necesare vizavi de aceste planuri cadru de ]nv[`[mânt. Federa`ia a ]naintat mai multe propuneri de corectare \i ]ndreptare a unor lucruri pe care noi le consider[m a fi eronate ]n aceste planuri cadru”, a spus Liviu Axinte, liderul LSI. Planurile au fost tri-

mise deja ]n \coli, au fost emise ordine ale Ministerului, iar nemul`umirea membrilor sindicali este c[ ]n unit[`i se realizeaz[ ]ncadrarea conform acestor noi ordine. }n acela\i timp, aceste ordine au ap[rut ]n plin calendar al mi\c[rilor personalului didactic, iar ]n mod normal acestea trebuiau s[ apar[, ]n opinia sindicatului, cel pu`in ]n luna noiembrie 2008. „Bine]n`eles c[

din moment ce ]n licee se face ]ncadrarea dup[ aceste ordin, directorii fiind obliga`i s[ lucreze \i s[ respecte aceste ordine, consider[m c[ ceva nu este ]n ordine. Conform actualelor planuri cadru sunt discipline care au prea multe ore fa`[ de materie iar cele care au ore prea pu`ine au materie mai mult[”, a ad[ugat liderul LSI. (Petronela Rotariu)

Reguli noi la internarea pacien`ilor ajun\i la „Urgen`e” Conducerea Spitalului Jude`ean „Mavromati” s-a conformat ordinului ministrului S[n[t[`ii care stabile\te unele m[suri privind desf[\urarea activit[`ii ]ntre Unit[`ile de Primire Urgen`e \i sec`iile de spital. Ordinul a intrat ]n vigoare, ieri, ]ns[, potrivit directorului Spitalului Jude`ean, la nivelul unit[`ii spitalice\ti el a fost aplicat chiar din momentul ]n care a fost f[cut public. Una dintre cerin`ele ministerului a fost aceea ca pacien`ii care ajung ]n stare critic[ la urgen`[ s[ fie interna`i obligatoriu, dup[ cum obligatorie devine ]nfiin`area ]n fiecare spital a unui salon de observa`ie pentru 24 de ore. „Bolnavii ]n stare critic[ oricum erau interna`i iar salonul de observa`ie a fost ]nfiin`at pe Unitatea de Primire a Urgen`elor. Noi ne-am con-

format ordinului de mai mult timp”, a precizat Muntianu. Acest ordin a fost emis ]n vederea rezolv[rii disfunc`ionalit[`ilor dintre unit[`ile de primire a urgen`elor \i sec`iile de spital. Mai mult, pacien`ii cu poli-traumatisme vor fi interna`i obligatoriu, ]n primele 24 de ore, ]n sec`ia de chirurgie general[ sau la anestezie-terapie intensiv[. Dac[ starea bolnavului necesit[ interven`ia mai multor specialit[`i \i niciunul dintre medici nu vrea s[-l interneze, medicul de gard[ de la Urgen`[ decide ]n ce sec`ie va primi asisten`[. Acela\i ordin prevede c[ ]n lipsa unor locuri libere ]n sec`ia de profil ]n care se consider[ necesar[ internarea, pacientul se interneaz[ ]ntr-o sec`ie ]nrudit[ pân[ la eliberarea unui loc. (L.L.)

Autorit[`i locale \i p[rin`i, Ajut[-l pe Gruia s[ vad[ ]n lupta cu drogurile Casa de Cultura a Sindicatelor va g[zdui Conferin`a Teritoriala „Drogul creeaz[ violen`[”. Aceast[ conferin`[ este organizat[ de Centrul Interna`ional Antidrog si pentru Drepturile Omului (CIADO), Asocia`ia Na`ional[ a Caselor de Cultur[ a Sindicatelor din România (ANCCSR). Evenimentul va avea loc ast[zi, ]nce-pând cu ora 11.00, la sediul Casei de Cultur[. Valetin R[u, directorul Casei de Cultur[ a Sindicatelor, a men`ionat c[ prin intermediul acestei conferin`e se dore\te tragerea unui semnal de alarm[ ]n rândul consumatorilor de droguri. „Nu inten`ion[m s[ trat[m

boto\[nenii care consum[ droguri. Vrem s[-i inform[m pe cei care consum[ \i s[ prevenim s[ nu se ajung[ la dependen`[. Vom deschide \i un centru info unde to`i cei interesa`i vor avea acces la materiale informative legate de droguri”, a declarat Valetin R[u. Conferin`a ]\i propune con\tientizarea participan`ilor asupra riscurilor consumului de droguri precum \i efectuarea sondajului „Tinerii \i propriile lor valori”. La ]ntâlnire sunt invita`i s[ participe \i reprezentan`ii autorit[`ilor locale, reprezenta`i ai Prefecturii, Prim[riei, Consiliului Local \i ai Inspectora-

tului |colar Jude`ean. Participan`ii la conferin`[ vor atrage aten`ia asupra motivelor care duc la consumul de droguri ]n rândul tinerilor. Lipsa de ]n`elegere ar fi motivul principal pentru care p[rin`ii \i alte persoane e\ueaz[ ]n a-i ajuta pe copii s[ dep[\easc[ problemele cu droguri. „Ne dorim s[ readucem ]n aten`ie rolul determinant, ]n cele mai multe cazuri, pe care trebuie s[-l aib[ p[rin`ii pentru a-\i ap[ra copiii de acest r[u, pentru a-i ajuta \i a fi al[turi de ei, dac[ ei au c[zut ]n capcana drogului”, a men`ionat directorul Casei de Cultur[. (Petronela Rotariu)

„Un b[rbat \i mai multe femei”, la Teatrul „Mihai Eminescu” Actorii Teatrului Tineretului din Piatra Neam` le prezint[ boto\[nenilor iubitori ai spectacolelor teatrale piesa „Un b[rbat \i mai multe femei”. }n Sala Mare a Teatrului „Mihai Eminescu”, din aceast[ sear[, ]ncepând cu ora 18.00, actorii nem`eni vor ]ncânta publicul. Sub bagheta regizoarei Louise D[nceanu, cei doi protagoni\ti ai piesei interpreteaz[ o partitur[

plin[ de haz, de\i, printre zâmbete sau hohote de râs, se strecoar[ numeroase momente mai degrab[ din zona tragicului, subtil sau generos pres[rate ]n text de dramaturgul rus. }n distribu`ia spectacolului sunt Tudor T[b[caru \i C[t[lina Ie\anu. Piesa lui Leonid Zorin este o oglind[ fidel[ a societ[`ii ]ntemeiate pe hârtii acoperitoare, ]n care omul exist[ doar pentru a li se

supune, pierzându-\i identitatea \i depersonalizându-se. Louise D[nceanu reconstituie cu mult[ for`[ de convingere aceast[ lume absurd[, halucinant[, ]n care omul devine un nimeni, condamnat la alienare. O lume plin[ de ciud[`enii, o lume de co\mar, pe care umilul „om al muncii” ]l tr[ie\te cople\it de spaime, la grani`a dintre realitate \i vis. (Petronela Rotariu)

La cei doi ani\ori ai s[i, Gruia ]nc[ nu \i-a v[zut p[rin`ii. Asta pentru c[ atunci când a venit pe lume, la data de 19 martie 2007, pl[mânii s[i nu erau preg[ti`i, iar medicii au fost nevoi`i s[-i dea oxigen mai multe zile, ceea ce a dus la desprinderea retinei la amândoi ochii. Retinopatie de Prematuritate (ROP), acesta este diagnosticul pe care p[rin`ii s[i l-au primit de la medici, la cinci s[pt[mâni de la na\terea micu`ului. O veste \oc, care i-a bulversat pe p[rin`i. Gruia mai are un fr[`ior geam[n, Vlad, care a venit pe lume cu cinci minute mai târziu. |i el avea aceea\i problem[, ]ns[ boala era ]ntr-un stadiu incipient \i a regresat pân[ la urm[. Gruia a suferit o opera`ie cu laser la ochi, iar dup[ o s[pt[mân[, p[rin`ii l-au dus la o alt[ clinic[ din Germania, unde medicii i-au descurajat, spunându-le c[ b[ie`elul lor n-o s[ le vad[ niciodat[ chipurile prin ochii lui alba\tri. A urmat un an de c[ut[ri, dezam[giri \i speran`e. Când credeau c[ nu mai e nimic de f[cut

pentru Gruia, p[rin`ii au aflat acum câteva s[pt[mâni de cazul unui b[ie`el din Africa de Sud, care suferea de aceea\i boal[ \i s-a vindecat cu ajutorul unui tratament primit ]n China. Un tratament mult prea scump, dar care i-a redat acelui b[ie`el vederea. |i Gruia ar putea s[ beneficieze de acest tratament, numai c[ situa`ia financiar[ a familiei nu e tocmai bun[, iar cei 27.500 de dolari necesari pentru opera`ie reprezint[ o

sum[ pe care p[rin`ii nu o au. Oamenii cu suflet mare au s[rit ]n ajutorul lui \i deja pentru Gruia s-au strâns 5.000 de dolari. Acest lucru ]l po`i face \i tu. Ca s[-l aju`i pe Gruia s[ duc[ o via`[ normal[, po`i face o dona`ie ]n dolari:RO94RNCB0286001161790006 lei: RO51RNCB0286001161790004 sau euro: RO24RNCB0286001161790005. www.gruiasfightforsight.com

Al 13-lea salariu ajunge la cadrele didactice Cadrele didactice boto\[nene au primit \i o veste bun[. Al 13-lea salariu pentru anul 2008 va fi acordat ]n aceast[ lun[. Discu`ii ]n acest sens au fost purtate de Maria ~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP), cu reprezentan`ii Direc`iei Gene-

rale de Finan`e. „Banii au ajuns la prim[rii. Acest lucru a fost confirmat de directorul Direc`iei Generale de Finan`e. De asemenea am discutat cu contabilul \ef al Inspectoratului |colar Jude`ean \i fiecare unitate \colar[ trebuie s[-\i ]ntocmeasc[ statele de plat[,

s[ mearg[ la control cu ele \i s[ planifice pentru cel de-al 13-lea salariu. Nu are nimic dac[ s-a luat sau nu salariul ]n aceast[ lun[, se fac state de plat[ special pentru premiul anului. Nu se lunge\te pân[ ]n aprilie”, a declarat liderul SIP. (Petronela Rotariu)


Sport Mar`i, 17 martie 2009

Oltchim s-a calificat ]n semifinalele Ligii Campionilor Campioana României, Oltchim Râmnicu Vâlcea, s-a calificat ]n semifinalele Ligii Campionilor dup[ ce a trecut de Buducnost Podgorica. Astfel a devenit prima echip[ din România care ajunge ]n cea mai important[ competi`ie. Fetele lui Radu Voina au avut o atitutidine ce le-a adus calificare, dar au profitat \i de ajutorul Gyorului, care a trecut cu scorul de 34-33, de Krim Ljubljana. Oltchim devine astfel prima echip[ din România care se calific[ ]n semifinalele Ligii Campionilor ]n noul format. Calificarea este cu atât mai performant[ cu atât mai mult cu cât a condus tot meciul. Calificarea ]ntre primele patru echipe din Europa a adus euforie ]n Vâlcea, astfel ]ncât la unison declara`ii ar[tau c[ nu mai conteaz[ cine este adversarul ]n semifinale. „Am aflat la pauz[ rezultatul de la Gyor. Am ]n`eles

c[ au fost la un pas de surpriz[, dar noi oricum am ]ncercat s[ ne facem jocul. F[r[ acest public minunat nu ajungeam p]n[ aici. Nu am cuvinte s[ spun ce simt, totul a fost extraordinar. M[ bucur c[ am reu\it s[ ne calific[m ]n premier[ pentru România ]n semifinalele Ligii Campionilor. Important e c[ am ajuns aici, nu mai conteaz[ adversarul“, a spus Stelu`a Luca la sport.ro. Marcatoarele Oltchimului au fost Lecu\anu 8, Elisei Ardean 7, Maier 5, Meiro\u 3, Borbas 2, Pidpalova 2, Luca 1, Av[d[nii 1, V[dineanu 1, Manea 1, ]n timp ce de la Buducnost s-a remarcat Jovanovici, autoare a 6 goluri. Ultimele meciuri din grupa B principal[ a Ligii Campionilor se vor disputa ]n 21 martie, ]ntre Gyor ETO \i Oltchim Râmnicu Vâlcea, respectiv ]n 22 martie, ]ntre Buducnost \i Krim Ljubljana. }naintea ultimei runde,

]n clasament conduc ]n ordine: Gyor 7 puncte, Oltchim 6, Krim 4, Buducnost 3. }n grupa principal[ A lucrurile sunt clare, Hypo

Viena \i Viborg HK fiind deja calificate ]n semifinale, cu 10, respectiv 8 puncte la conducerea clasamentului, ]n timp ce Podravka

Koprivnica \i Ikast Brande au acumulat 2, respectiv 0 puncte. }n ultima disput[ se vor duela, ]n 21 martie, Viborg \i Hypo Viena. „

7

|tiri pe scurt

Alexandru Tudor revine ]n fotbalul mondial Arbitrul român Alexandru Tudor a primit o nou[ \ans[ pentru a arbitra ]n Cupa UEFA un meci al celor de la Werder Bremen. Centralul va conduce partida retur dintre Saint Etienne \i Werder Bremen, miercuri, de la ora 21.30, ]n optimile Cupei UEFA. El va fi ajutat de asisten`ii Cristian Nica \i Aurel Oni`a, iar rezerv[ va fi Sorin Corpodean. „Centralul“ român a mai fost delegat de UEFA pentru a conduce partida retur dintre AC Milan \i Werder Bremen, din 26 februarie, pe arena San Siro, ]ns[ nu a mai putut arbitra acel meci, deoarece nu a trecut testele fizice impuse de forul european. Pe 4 martie, Alexandru Tudor a trecut respectivele teste fizice impuse de UEFA, astfel c[ face din nou parte din rândul arbitrilor de top din Europa. „

Dinamo mai face Nadal \i Djokovic merg mai departe la Indian Wells un pas gre\it ]n lupta pentru titlu Dinamo p[rea favorit[ sigur[ ]n fa`a penultimei clasate. Cu toate acestea, s-a ]mpiedicat unde era mai pu`in de a\teptat. Dinamovi\tii sperau s[ ]\i ia revan\a dup[ egalul cu Gaz Metan, mai ales pentru a lua vitez[ de urm[ritoare. }n tur, CS Otopeni a fost foarte aproape de surpriz[, conducând echipa din „|tefan cel Mare“ cu 1-0 prin golul lui Hristu Chiacu. Dinamo a revenit \i a ]ntors rezultatul, dar acela\i Chiacu a adus egalarea. }n cele din urm[, „alb-ro\ii“ s-au impus cu 3-2 prin golul marcat ]n ultimele minute de Marius Niculae. }n primele 45 de minute ale jocului, Dinamo nu a avut for`a cu care se laud[ c[ va intra ]n Liga Campionilor, nereu\ind s[ se impun[ nici m[car ]n fa`a lui Otopeni ]n „liga lui Mitic[“. Câinii nu au aut viziune la finalizare, ]n primele 45 de minute fiind ]nregistrate doar dou[ ocazii mai mari prin Mo`i \i D[nciulescu. Repriza a doua este copie la indigo \i Dinamo ridic[ semne serioase de ]ntrebare c[ merit[ s[ câ\tige titlul \i s[ mearg[ ]n Liga Campio-

Dup[ victoria lui Roger Federer ]n turul doi de la Indian Wells, nici principalii s[i rivali nu s-au l[sat mai prejos. Num[rul 1 \i 3 mondial, Rafa Nadal \i, respectiv, Novak Djokovic au ob`inut, amândoi, calificarea ]n turul al treilea de la turneul american f[r[ s[ piard[ vreun set. Spaniolul Nadal, campion ]n acest an la Australian Open, l-a ]nvins pe Michael Berrer cu 6-2, 6-1, ]n timp ce Djokovic a trecut cu 7-5, 6-4 de Martin Vassalo. Turneul g[zduit de statul american California este dotat cu premii ]n valoare total[ de 4,5 milioane de dolari. Doar

nilor cu fruntea sus. }n minutul 55, Gabriel Tama\ la faultat din pozi`ie de ultim ap[r[tor pe mijloca\ul Otopeniului, Lazic, sc[pat singur ]n apropierea careului dinamovist, ]ns[ arbitrul Marius Avram nu a acordat lovitur[ liber[ pentru oaspe`i \i implicit cartona\ul ro\u. CS Otopeni r[mâne f[r[ gol marcat ]n Liga I de aproximativ cinci luni, timp ]n care a adunat un total de 636 de minute. Ultima oar[ când elevii lui Ciobotariu au reu\it s[ marcheze s-a consemnat pe 31 octombrie, ]n deplasarea de la Universitatea Craiova, ]ncheiat[ la egalitate, scor 2-2, prin Kalle ]n minutul 84. „

67 de minute i-au trebuit lui Rafael Nadal pentru a trece de germanul Michael Berrer, venit din calific[ri. F[r[ speran`e ]n fa`a celui mai bine cotat juc[tor al lumii, Berrer a câ\tigat doar 3 game-uri ]n cele dou[ seturi \i a cedat cu scorul de 6-2, 6-1. Astfel, Nadal \i-a asigurat biletele pentru turul al treilea, unde va da de o recent[ cuno\tin`[ a românilor din Cupa Davis, Dmitri Tursunov. Rusul a trecut de Michael Russel \i ]\i va ]ncerca, acum, norocul ]mpotriva ibericului Nadal. Djokovic, \i el câ\tig[tor al unui turneu anul acesta, la Dubai, nu

a avut o partid[ a\a u\oar[ ca rivalul s[u spaniol, dar a reu\it, totu\i, s[ câ\tige ]n dou[ seturi, 7-5, 6-4 ]mpotriva argentinianului Martin Vassalo, num[rul 54 mondial. Urm[torul hop pentru sârb este germanul Tommy Haas, care a trecut de Rainer Schuettler pentru a ajunge ]n aceast[ faz[ a competi`iei. „Nu e niciodat[ u\or s[ câ\tigi primul meci . De la ]nceput n-a f[cut s[ muncesc pentru punctele câ\tigate. Dar am jucat a\a cum aveam nevoie \i m[ bucur c[ am trecut mai departe“, a declarat sportivul din `ara vecin[ dup[ meci. „

Duelul românilor, decis ]n favoarea lui Chivu Campioana Italiei, Internazionale Milano, cu Cristian Chivu pe teren ]n prima repriz[, a câ\tigat, duminic[ sear[, scor 2-0, derby-ul etapei a 28-a din Serie A, cu Fiorentina, unde Adrian Mutu a fost integralist, informeaz[ Gazetta dello Sport. Ambele goluri ale lui Inter au fost marcate de suedezul Zlatan Ibrahimovic ]n minutele 11 \i 90. C[pitanul echipei na`ionale Cristian Chivu, a revenit pe teren dup[ aproximativ trei s[pt[mâni din cauza unei accident[ri. Nu a rezistat ]ns[ dec^t prima repriz[, iar la pauz[ medici au hot[rât s[ nu mai continue, Mourinho ]nlocuindu-l cu Figo. Cel[lalt român aflat pe teren, Adrian Mutu, a fost unul dintre cei mai activi juc[tori ai Fiorentinei, dar nu a fructificat niciuna dintre ocaziile pe care \i le-a

creat ]mpreun[ cu Gilardino, colegul s[u din atac. }n clasament, Internazionale Milano conduce cu 66 de puncte dup[ 28 de meciuri, urmat[ la \apte puncte distan`[ de Juventus, ]n timp ce Fiorentina se afl[ pe locul 5, cu 46 de puncte. „

Abramovici vrea s[ scape de „pensionarii“ de la Chelsea Patronul clubului Chelsea, Roman Abramovici, vrea ca ]n var[ juc[torii mai ]n vârst[ de la echipa londonez[, ]ntre care se num[r[ \i Michael Ballack, Didier Drogba \i Deco, s[ plece la alte forma`ii, informeaz[ News of the World. Potrivit sursei citate, la Chelsea evolueaz[ opt juc[tori cu vârste de peste 30 de ani, iar dintre ace\tia doar Frank Lampard \i Ricardo Carvalho au locurile asigurate. „Acesta pare s[ fie al treilea an consecutiv ]n care Chelsea nu câ\tig[ titlul. Roman crede c[ este timpul s[ revitalizeze echipa, astfel c[ vor fi vându`i juc[tori de peste 30 de ani \i banii vor fi folosi`i pentru achizi`ionarea unor vedete mai tinere, care pot face diferen`a“, a declarat un apropiat al lui Abramovici. „


Social-administrativ 8

Mar`i, 17 martie 2009

Legalizarea cezarienei la cerere, nemedical[ \i antina`ional[

Poli`i\tii \i procurorii pun la cale o colaborare mai strâns[

Medicii ginecologi boto\[neni nu agreeaz[ ideea implement[rii ]n obstetrica româneasc[ a cezarienei la cerere. Direc`ia de S[n[tate Public[ a trimis unit[`ilor spitalice\ti care au sec`ii de obstretic[-ginecologie un chestionar care s[ fie completat de medici de specialitate, ]n vederea realiz[rii unui studiu na`ional privind eventuala implementare a cezarienei la cerere \i a adopt[rii unei noi legisla`ii privind avortul. Cel mai greu cuvânt l-a avut de spus aici Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie, dat fiind faptul c[ este cea mai mare unitate de profil din jude`. Astfel, reprezentantul acestei unit[`i spitalice\ti, medicul Ladislau Szente, consider[ c[ ]n prezent opera`iile cezariene se efectueaz[ dup[ indica`ii aproape dup[ bunul plac al medicului curant. Directorul Maternit[`ii Boto\ani sus`ine c[ ]n cazul spitalelor publice de stat, atâta timp cât aceste unit[`i au cheltuieli considerabile ]n a-

O practic[ unitar[, mai mult[ fermitate \i o colaborare mai bun[ ]ntre institu`ii ]n timpul anchetelor sunt principalele teme abordate ]ntr-o \edin`[ desf[\urat[ recent cu prim procurorii parchetelor din jude` \i conducerea Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. Atât din cauza schimb[rilor legislative, dar \i a contextului social din aceast[ perioad[, au fost trasate anumite preciz[ri pentru ca anchetele s[ fie desf[\urate atât ]n condi`ii mai bune, cât \i ]ntr-un timp mai redus. Cristian Popovici, prim procurorul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani, a precizat c[ printre alte chestiuni s-a mai discutat \i despre cre\terea operativit[`ii ]n solu`ionarea cauzelor, chestiuni de practic[ ]n privin`a colabor[rii ]ntre cele dou[ institu-

sigurarea liniilor de gard[ \i al materialelor necesare, asisten`a preferen`ial[ la na\tere este cel pu`in o exagerare. „Este adev[rat c[ pacientul are dreptul s[-\i aleag[ medicul curant, dar nu \i ]n spitale de stat unde se asigur[ continuitatea actului medical prin linii de gard[. Consider c[ implementarea ]n obstetrica româneasc[ a cezarienelor la cerere este gre\it[ \i va avea repercusiuni prin cre\terea num[rului de cezariene, mai multe cezariene ]nsemnând mai multe complica`ii, multe cezariene ]nsemnând mai multe cheltuieli, iar ]n perspectiv[, ]n timp, sc[derea natalit[`ii datorat[ uterului cicatriceal \i al steriliz[rii tubare consecutive, deci o consider nemedical[ \i antina`ional[”, a precizat Ladislau Szente. Potrivit unei statistici a spitalului, dac[ ]n anul 2000, rata cezarienelor a fost de 17,72% s-a ajuns ca din 2004 s[ treac[ pragul de 20%, iar ]n anul 2008 s[ ating[ procentul cel mai ridicat,

respectiv 23,68%. }n anul 2008, din cele 797 de cezariene, 365 de cazuri s-au efectuat ]n timpul g[rzilor \i 432 ]n programul normal de lucru. „}n loc s[ discut[m despre oportunitatea implement[rii cezarienelor la cerere ar fi cazul s[ reglement[m asisten`a la na\terea natural[ preferen`ial[ care reprezint[ unul dintre factorii de cre\tere a ratei de cezariene”, mai spune directorul Spitalului de Obstetric[ \i Ginecologie. La Spitalul Municipal din Dorohoi, rata cezarienelor se si-tueaz[ undeva la un procent de

10%. }n ceea ce prive\te adoptarea unei noi legisla`ii privind avortul, reprezentantul Maternit[`ii consider[ c[ ]ntreruperea de sarcin[ trebuie precedat[ de prezentarea gravidei ]n fa`a unei comisii formate din doi medici ginecologi \i a unui psiholog, a\a cum se procedeaz[ ]n `[rile care respect[ statutul medicului. „Acest lucru nu ]nseamn[ interdic`ie, ci consiliere pentru prezent \i viitor, ]n orice caz cu solicitarea acceptului informatizat al pacientei”, a mai precizat Szente. (L. Lupa\cu)

`ii, simplificarea procedurilor acolo unde legea permite sau modific[rile codului de procedur[ penal[ \i a codului penal. Mai mult, s-a stabilit \i o reorganizare a ac`iunii pe diferite criterii, cum ar fi regimul circula`iei sau al infrac`iunilor cu violen`[ ]n strad[. „Totodat[ s-au discutat \i dispozi`iile Parchetului General cu privire la activitatea de urm[rire penal[ \i a supravegherii cercet[rilor efectuate de poli`ie pentru anul 2009, ]ncepând cu mica corup`ie pân[ la investigarea infrac`ionalit[`ii electronice. Voi mai avea o ]ntâlnire de lucru cu cei de la SIF \i Serviciile de informa`ii cu privire strict la corup`ie. Sa mai discutat \i despre fermitatea m[surilor luate, ]n special la arest[rile preventive”, a precizat Cristian Popovici. (D.R.)

|anse minime de angajare pentru \omeri Boto\[nenii care sunt ]n c[utarea unui loc de munc[ nu au nici o op`iune ]n aceast[ s[pt[mân[. Criza economic[ pe care agen`ii economici o au este resim`it[ pe deplin ]n oferta locurilor de munc[ pus[ la dispozi`ia celor interesa`i prin intermediul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM). }n aceast[ perioad[ sunt puse la dispozi-

`ia \omerilor la nivelul municipiului Boto\ani doar 17 locuri de munc[. La acestea se mai adaug[ posturile vacante la Agen`iile Locale, respectiv \ase la S[veni, dou[ la \tef[ne\ti \i unul la Dorohoi. Pentru cei cu studii superioare este vacant numai un singur post, respectiv de asistent manager economic. Condi`iile pe care cel interesat trebuie s[ le ]ndepli-

neasc[ este cunoa\terea limbii engleze \i a celei indiene, la care se mai adaug[ \i o vechime ]n munc[ de 25 de ani, studii superioare economice. Salariul oferit este de 2.200 lei la care se adaug[ tichetele de mas[. Pentru cei cu studii medii sunt vacante câte un post de agent vânz[ri, referent resurse umane, instructor sportiv, dispecer, func`io-

NOTIFICARE V[ comunic[m c[ ]mpotriva debitoarei SC GENIAL GROUP SRL DARABANI-BOTO|ANI, cu sediul ]n Darabani, Boto\ani str. Buleandra, Jud. Boto\ani, CUI: 18307688, J07/35/2006, s-a declan\at procedura de insolven`[ ]n conformitate cu Legea 85/2006. Prin Sentin`a nr. 103/26.02.2009, pronun`at[ de Tribunalul Boto\ani, Sec`ia Comercial[ \i de Contencios Administrativ, ]n dosarul nr. 133/40/2009, a fost desemnat[ ca administrator judiciar Management Reorganizare Lichidare Ia\i S.P.R.L. cu sediul ]n str. Lasc[r Catargi, nr. 22, Ia\i. S-au stabilit urmatoarele termene limit[: * 17 aprilie 2009 - ]nregistrarea cererilor de admitere a crean`elor; * 15 mai 2009 - pentru verificarea crean`elor, ]ntocmirea, afi\area \i comunicarea tabelului preliminar; * 04 iunie 2009– pentru solu`ionarea eventualelor contesta`ii; * 20 iunie 2009 - pentru ]ntocmirea \i afisarea tabelului definitiv; * 20 mai 2009, ora: 1300– Adunarea creditorilor care va avea loc la loc la sediul administratorului judiciar din str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1 Boto\ani, Cererea de admitere a crean`ei trebuie s[ cuprind[: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorat[, temeiul crean`ei precum \i men`iuni cu privire la eventualele drepturi de preferin`[ sau garan`ii. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale crean`ei \i ale actelor de constituire de garan`ii, dovada privind achitarea taxei judiciare de timbru ]n valoare de 39 lei \i a timbrului judiciar de 0,30 lei pentru crean`e de pân[ la 100 lei, 1,50 lei pentru crean`e ]ntre 100 \i 1.000 lei, 3 lei pentru crean`e ]ntre 1.000 \i 10.000 lei \i timbru de 5 lei pentru crean`e de peste 10.000 lei.“ Administrator Judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L.

nar la Spitalul de Copii. }n oferta pentru cei cu studii medii sunt posturi de frizer, agent de paz[, casier – ]ncasator, sp[l[tor vehicule. La Agen`ia din S[veni sunt oferite \ase locuri de munc[ ]n confec`ii persoanelor cu grad u\or de handicap, cu experien`[ sau calificare ]n domeniu, salariul oferit fiind de 600 de lei. }n |tef[ne\ti sunt vacante un

post de factor po\tal \i unul de vânz[tor iar ]n Dorohoi unul de muncitor necalificat. }n aceast[ perioad[ AJOFM organizeaz[ \ase cursuri de calificare – recalificare. La unul dintre acestea, cel de operator confec`ioner industrial sunt admise \i persoanele care nu au absolvit ]nv[`[mântul obligatoriu. (Petronela Rotariu)

Aproape 15.000 de boto\[neni vor primi pensie social[ Aproximativ 15.000 de pensionari boto\[neni vor primi de la 1 aprilie o pensie minim[ garantat[ de 300 de lei. Ace\tia sunt beneficiarii Ordonan`ei de Urgen`[ a Guvernului prin care se dore\te ]nf[ptuirea unui act de solidaritate social[ pentru cei cu venituri mici. „La nivelul Casei Jude`ene de Pensii (CJP) au fost identifica`i 14.411 de pensionari care au pensii mai mici de 300 de lei. Dintre ace\tia, 6.330 sunt pensionari din sistemul asigur[rilor sociale, respectiv beneficiari de pensii de urma\, iar 8.081 sunt pensionari agricultori. Beneficiarii vor reg[si sumele cuveni-

te acestei diferen`e, distinct, pe talonul de pensie, ]ncepând din luna aprilie 2009”, a men`ionat C[t[lin Dupir, purt[tor de cuvânt al CJP. De beneficiile acestei ordonan`e vor beneficia numai persoanele care au contribuit la sistemul public de pensii. Persoanele care nu au lucrat nicio zi \i care, ]n consecin`[, nu erau ]nscrise ]n sistemul public de pensii de stat, nu vor beneficia nici de pensia minim[ garantat[. Pentru anul ]n curs, nivelul pensiei sociale minime garantate este de 300 de lei ]ncepând cu data de 1 aprilie, \i de 350 lei de la 1 octombrie. (Petronela Rotariu)

Garda de Mediu Boto\ani ]\i pierde personalitatea juridic[ Din nou se transform[ ]n regional[. S[pt[mâna trecut[ s-a emis Hot[rârea de Guvern cu privire la reorganizarea G[rzii de Mediu. }n urm[ cu mai bine de un an Comisariatele Jude`ene de Mediu au c[p[tat personalitate juridic[ prin desfiin`area regionalelor.

Prin hot[rârea de Guvern emis[ zilele trecute, Garda de Mediu Boto\ani ]\i va pierde personalitatea juridic[, prin ]nfiin`area unei regionale. „Sa emis HG 112 privind reorganizarea G[rzii de Mediu prin formarea regionalelor dar ]nc[ nu este format statul

de func`ii”, a declarat Rodica Zelinc[, comisar \ef ]n cadrul G[rzii de Mediu Boto\ani. }n urma negocierilor, postul de conducere de la Comisariatul Jude`ean de Mediu Boto\ani a revenit PSD-ului, persoana nominalizat[ fiind R[zvan Rotaru. (Carmen Stanciu)


Social-economic Mar`i, 17 martie 2009

Au ]ncercat s[-\i vând[ copiii pentru organe Dou[ persoane sunt arestate pentru c[ au vrut s[ ]\i vând[ copiii, ]n vârst[ de \apte ani, pentru a li se preleva acestora câte un rinichi, primind pentru acordul lor suma de 12.000 de euro, potrivit unui comunicat al DIICOT. În comunicat se arat[ c[, la data de 14 martie 2009, procurorii Direc`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism - Serviciul teritorial Bac[u, ]mpreun[ cu ofi`eri de poli`ie din cadrul BCCO Bac[u \i sprijini`i de DGIPI – Serviciul Zonal Bac[u, au depistat ]n flagrant delict pe p[rin`ii celor doi copii, cerceta`i pentru comiterea infrac`iunilor de trafic de minori, ]n scopul prelev[rii de organe. Potrivit procurorilor, s-a re`inut c[ cei doi, ]n calitate de p[rin`i naturali, \i-au manifestat inten`ia de a-i vinde pe minori, ambii ]n vârst[ de \apte ani, pentru a li se preleva acestora câte un rinichi, primind pentru acordul lor suma de 12.000 euro. În

scopul prelev[rii de organe de la cei doi minori, inculpa`ii iau dus pe ace\tia la un laborator de analize medicale din municipiul Bac[u, unde le-au fost prelevate probe de sânge pentru analiz[, ]n vederea stabilirii st[rii de s[n[tate \i a compatibilit[`ii. De aseme-

nea, cele dou[ persoane au semnat \i declara`ii notariale, ar[tând c[ sunt de acord cu deplasarea minorilor la un spital din Timi\oara, ]n vederea prelev[rii unui rinichi \i, mai mult, \i-au manifestat inten`ia de a se deplasa personal la spital, pentru a se asigura

c[ nu vor fi prelevate \i alte organe, situa`ie ]n care ar fi solicitat plata unei sume de bani suplimentare. Unul dintre p[rin`i \i-a manifestat inten`ia de a-\i vinde \i feti`a minor[, contra unei sume de bani, afirmând c[ nu ]i este de folos, fiind bolnav[. „

Satir[ la adresa lui Obama, gândit[ de un elev de origine român[ Un num[r de satir[ la adresa lui Barack Obama a fost interzis ]ntr-o \coal[ din Statele Unite. Reprezenta`ia, imaginat[ de un elev de origine român[, a fost considerat[ „nepotrivit[ \i poten`ial ofensatoare“. Dru Lechert-Kelly, un copil de 11 ani, de origine român[, care ]nva`[ la o \coal[ din Portland, preg[tea reprezenta`ia pentru un spectacol de tinere talente. În cadrul unei repeti`ii,

Dru \i-a f[cut num[rul ]n fa`a profesorilor \i p[rin`ilor din comitetul de organizare. Ace\tia au considerat, ]ns[, c[ satira este ofensatoare. Mai mul`i profesori \i-au exprimat ]ngrijorarea c[ num[rul ar putea fi ofensator. Au vorbit cu directorul, iar directorul a hot[rât c[ va face reprezenta`ia numai dac[ nu folose\te masca. Pre\edintele american, Barack Obama, este un adev[rat erou

9

Finala Miss Preuniversitaria }n aceast[ sear[, pe scena Casei de Cultur[ a Sindicatelor din municipiu are loc finala concursului Miss Preuniversitaria, edi`ia a XVII- a. Începând cu ora 18.00 va avea loc competi`ia final[ ]ntre cele nou[ finaliste. Din cele declarate de Valentin R[u, directorul Casei de Cultur[, ]n acest an, pe lâng[ premiul de Miss Preuniversitaria, va mai fi acordat \i un premiu de Miss Popularitate, ]n urma voturilor exprimate pe site-ul institu`iei. Tot o noutate pentru aceast[ e-di`ie este \i premiul sponsorilor care va fi acordat dup[ ierarhia juriului concursului \i nu dup[ alegerea f[cut[ de sponsor. Spectacolul va fi prezentat de M.C Cipriano. }n final[ se vor lupta pentru titlul de Miss Preuniversitaria: Oana Alexandru, de la Colegiul Na`ional A.T. Laurian, M[d[lina Istrate, de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Andreea Iluca, Grupul |colar de Industrie U\oar[, Daniela Bere\teanu, Grupul |colar „Elie Ra-

du”, Corina Codreanu, de la Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, Anamaria C[lug[reanu, de la Colegiul Economic „Octav Onicescu”, M[d[lina Mihai, de la Colegiul Na`ional „M. Eminescu”, Alina Ungureanu de la Liceul de |tiin`e ale Naturii „Grigore Antipa” \i Anamaria Dr[gunea de la Grupul |colar „Dimitrie Negreanu”. Acestea sunt finalistele concursurilor de Miss organizate ]n perioada 17 februarie – 11 martie. „Acest festival s-a desf[\urat de la bun ]nceput sub forma unui spectacol muzical-coregrafic, unde pe lâng[ concurente au evoluat soli\ti de muzic[ u\oar[, folk, grupuri de satir[, forma`ii de dansuri. Putem spune cu bucurie, c[ ]n urma acestui festival, multe fete frumoase din Boto\ani \i-au ales meserii unde frumuse`ea \i inteligen`a feminin[ sunt situate pe scar[ valoric[ la nivel princiar, cunoscute atât ]n `ar[ cât \i ]n afar[”, a declarat Valentin R[u. (Petronela Rotariu)

pentru Dru Lechert-Kelly. De aceea, f[r[ masc[, b[iatul a refuzat s[ mai participe la spectacol. B[iatul a fost dezam[git de reac`ia directorului \colii. Mai ales c[, satire la adresa lui Barack Obama circul[ pe internet f[r[ nicio restric`ie. Dru Lechert-Kelly a fost adoptat dintr-un orfelinat românesc, ]n urm[ cu aproape 10 ani, de c[tre un cuplu american de homosexuali. „

NOTIFICARE V[ comunic[m c[ ]mpotriva debitoarei SC MILENAR COM SRL DOROHOI-BOTO|ANI, cu sediul ]n Dorohoi str. Al. Ioan Cuza, nr. 22, Jud. Botosani, CUI: 15303380, J07/141/2003, s-a declan\at procedura de insolven`[ ]n conformitate cu Legea 85/2006. Prin Sentin`a nr. 104/26.02.2009, pronun`at[ de Tribunalul Boto\ani, Sec`ia Comercial[ si de Contencios Administrativ, ]n dosarul nr. 1269/40/2009, a fost desemnat[ ca administrator judiciar Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L. cu sediul ]n str. Lasc[r Catargi, nr. 22, Ia\i. S-au stabilit urmatoarele termene limit[: * 23 aprilie 2009 - ]nregistrarea cererilor de admitere a crean`elor; * 21 mai 2009 - pentru verificarea crean`elor, ]ntocmirea, afi\area \i comunicarea tabelului preliminar; * 11 iunie 2009– pentru solu`ionarea eventualelor contesta`ii; * 30 iunie 2009 - pentru ]ntocmirea \i afisarea tabelului definitiv; * 26 mai 2009, ora: 1300– Adunarea creditorilor care va avea loc la loc la sediul administratorului judiciar din str. Ghe. Filipescu, nr. 21, sc. B, ap. 1 Boto\ani, Cererea de admitere a crean`ei trebuie s[ cuprind[: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorat[, temeiul crean`ei precum \i men`iuni cu privire la eventualele drepturi de preferin`[ sau garan`ii. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale crean`ei \i ale actelor de constituire de garan`ii, dovada privind achitarea taxei judiciare de timbru ]n valoare de 39 lei \i a timbrului judiciar de 0,30 lei pentru crean`e de pân[ la 100 lei, 1,50 lei pentru crean`e ]ntre 100 \i 1.000 lei, 3 lei pentru crean`e ]ntre 1.000 \i 10.000 lei \i timbru de 5 lei pentru crean`e de peste 10.000 lei.“ Administrator Judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iasi S.P.R.L.

Gaze mai ieftine cu 12 procente

Gazele se vor ieftini ]n perioada aprilie-iunie cu aproape 12%. Potrivit estim[rilor Autorit[`ii Na`ionale de Reglementare ]n domeniul Energiei, pre`ul va ajunge la aproape 69 de lei pe megawat/or[, fa`[ de

78 de lei cât este ]n prezent. Estim[rile pentru al doilea trimestru al anului nu includ acciza \i nici taxa pe valoare ad[ugat[, dar acoper[ cheltuielile de achizi`ie \i pe cele de transport. Mar`i, Petru Lificiu, pre\e-

dintele ANRE, a declarat la The Money Channel c[ pre`ul gazelor naturale nu va fi majorat la 1 aprilie. Mai mult, el a precizat c[ din trimestrul al treilea al acestui an se are ]n vedere chiar o ieftinire a gazelor. Pre\edintele ANRE a declarat c[ are ]n vedere g[sirea unor solu`ii pentru temperarea cre\terii pre`ului gazelor naturale printr-o analiz[ atent[ a costurilor fixe pe ]ntreg lan`ul de la producere, transport, distribu`ie \i furnizare. Petru Lificiu a precizat c[ la 1 aprilie pre`ul gazelor va r[mâne nemodificat. Referindu-se la eventualele cereri de majorare a pre`urilor venite din partea operatorilor din pia`[ pre\edintele ANRE a declarat ca se va face un control strict privind costurile pe care ace\tia sus`in c[ le au cu investi`iile. „


Publicitate 10

Mar`i, 17 martie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând urgent garsonier[ f[r[ ]mbun[t[`iri, et.4, cu \arpant[. Telefon: 0749.806.608. (1029-1) * Urgent, proprietar vând apartament 2 camere cu dependin`e \i ]mbun[t[`iri, pre` fix 20000 E. Telefon: 0231.522.337. (1042-5)

intabulat. Pre` 40 000 E. Telefon: 0744.708.669; 0723.570.150. (1040-1) * Vând apartament 2 camere, semidecomandat, str. }mp.Traian. Rela`ii la telefon: 0751.029.653; 0733.660.482. (1031-2)

* Agentia Imobiliara Terrenos,Bulevardul Mihai Eminescu-str. Aleea Noua nr.1, * Vând apartament 2 parter (vis-a-vis de spatele stadionului) camere SD, et.2 pe solicita spre vanzare mijloc cu fa`a la garsoniere, soare, str.Teodor apartamente 2,3,4 Callimachi 5, 41 000 E negociabil. Telefon: camere in toate zonele orasului,inclusiv 0743.466.745. terenuri-locuri de (1041-1) casa.Ofer pretul * Vând apartament 3 zonei. Tel: camere, decomandat, 0729063978, c[r[mid[, renovat 0729124687, complet, 64 mp, zona 0744634025.(T) Stadion, * Vand garsoniera, 0752.723.626. zona Constantin (1025-4) Gane, et.2, SD,27 * Vând apartament 2 mp,T, G+F, 24000 CD, str. Vârnav euro neg. Tel: nr.36, 54 mp, 0729063978,

AGENDA IMOBILIAR|

0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,D,56 mp,et.1, 2 balcoane,zona Calea Nationala,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona capat 1Aleea Pacea,SD,52 mp, sarpanta, gaz separat, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Bucovina, 53 mp, parter,balcon, D,gaz separat,T,P, G+F, beci.Pret:42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Prieteniei, SD,et.1,42 mp,CT, G+F, 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Aleea Parcului, et.3,SD,38 mp,T,gaz separat,fara alte imbunatatiri, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Octav Bancila,et.4,SD,40 mp, imbunatatiri, 28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere, zona Casa Sindicatelor,sarpanta, 48 mp, D,renovat, CT,T, G+F, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Imparat Traian-Pita Calea Nationala,56 mp,et.3, SD, renovat,G+F, T, P,gaz separat,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,SD,et.1,42 mp, CT,G+F,zona Prieteniei. Pret:38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Aleea Constantin Gane,

parter, 40 mp,D, CT, G+F,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Unicat, et.3, SD,58 mp,baia renovata, 44000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,PrimaveriiTex,et.2, D,renovat, CT,T,G+F,44000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Primaverii, D,54 mp, sarpanta,fara imbunatatiri, la strada, 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona KogalniceanuMonitorul, 44 mp utili, D, et.3,izolat, gaz separat, 40000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Stejari, et.2,72 mp utili,2 bai,2 balcoane. Pret: 46000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere, zona Parcul Tineretului,et.2,SD,4 5 mp utili,caramida, 25000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

0729124687, 0744634025.(T) * Zona T. Crudu, 27 mp, parter, modern[, mobilat[, utilat[ (figider, ma\in[ de sp[lat nou[), pre` 25.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vand garsoniera confort 1,38mp,cu imbunatatiri,orientare S,zona Sucevei,Et.4 din 10 Pret 40.000 * Zona Colonel euro negociabil, Tel. Tomoroveanu, 35 mp, 0741497829.(A) * Vand apartament 3 et.3, modern[, baie, camere,zona Biserica buc[t[rie, intabulat[, * Vand garsoniera confort 1,42mp,Et.5 * Vand apartament 2 Sf.Ilie,D,parter,balco pre` 20.000 euro. n cu beci,recent din 9,zona Primaverii, Telefon: camere,zona Pita renovat, CT, T, P, Pret 36000euro sau 0231.513362, Grivita, D,48 schimb cu ap. 2 0752244233.(B) mp,et.3, CT, T,Pret: G+F, rigips, usa metalica, mobilat si camere fara 37000 euro neg.Tel: * Vând apartament 2 imbunatatiri in zona utilat. Pret: 49500 0729063978, camere, Aleea euro neg. Tel: Bulevard,C.Nationala, 0729124687, Pinului, parter, SD, 0729063978, Primaverii. Tel. 0744634025.(T) 45 mp, termopan, 0729124687, 0741497829.(A) CT, u\[ metalic[, * Vand apartament 2 0744634025.(T) * Vand garsoniera, modern, utilat, camere,zona * Vand apartament 3 27 mp,Et.3,cu balcon, semimobilat, pre` Primaverii, 53 camere,zona Green cu imbunatatiri, 35.000 euro u\or mp,SD, et.3, T,G+F. eventual Pret: 39000 euro neg. Club, sarpanta,64 mp negociabil.Telefon: utili,D, imbunatatiri, mobilata,zona Donici. 0231.513362, Tel: 0729063978, CT,T,G+F, living, Pret 29.000 euro 0752244233.(B) 0729124687, 56000 euro neg. Tel: negociabil. Tel. 0744634025.(T) * Vând apartament 2 0741497829.(A) 0729063978, camere, Gh. * Vand apartament 2 0729124687, * Vand uscator Avr[mescu, et.2, 52 0744634025.(T) camere,zona Grivita, 15mp, posibilitati de mp, D, CT, aer D,48 mp,sarpanta, T, * Vand apartament 3 condi`ionat, termopan, racordare la apa ,gaz, G+F,P,usi de camere,SD,et.1,CT,T u\[ metalic[, pre` electricitate,este dotat T,liber, 34000 euro . ,zona Complex cu calorifer.Pret 39.000 euro Tel: 0729063978, Bulevard. Pret: 36000 negociabil sau avans 25.000Lei negociabil. 0729124687, euro neg. Tel: Tel 0741497829.(A) 25.000 euro + 0744634025.(T) 0729063978, diferen`a ]n rate. * Vand apartament 2 * Vand apartament 2 0729124687, Telefon: camere, SD,54mp, 0744634025.(T) camere,zona Aleea 0231.513362, Et. 4 cu sarpanta,cu Decebal, D,48 * Vand apartament 3 0752244233.(B) imbunatatiri.Pret mp,et.2, ultramodern, camere,zona capat 48.000euro * Zona Calea CT,AC, renovat,2 1,D, 80 mp cu negociabil. Na`ional[, la strad[, locuri de parcare balcon, sarpanta Tel.0741497829.(A) concesionate, plata in proprie, CT,T, G+F, D, 63 mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, pretabil * Vand sau schimb rate,45000 euro neg. P,60000 euro neg. spa`iu comercial, pre` apartament 2 camere, Tel: 0729063978, Tel: 0729063978, 80.000 euro. Telefon: semidecomandat,48m 0729124687, 0729124687, Telefon: p,Et.3,cu 0744634025.(T) 0744634025.(T) 0231.513362, imbunatatiri, zona * Vand apartament 2 * Vand apartament 3 0752244233.(B) P.Tineretului cu camere,zona camere,zona apartament 3 camere * Zona Tudor Bulevard-Tribunal, Primaverii, 75 mp,D, Vladimirescu, et.3, zona Grivita, parter,48 mp,D,toate et.4/10,lift,CT,P,G+ SD, 62,17 mp utili, Savenilor,Piata Mare. imb.,CT,T, modern, F, 2 balcoane,57000 f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` Pret 40000euro 51000 euro neg. Tel: euro neg. Tel: negociabil Tel 40.000 euro u\or 0729063978, 0729063978, 0741497829.(A) negociabil. Telefon: 0729124687, 0729124687, 0231.513362, * Vand apartament 2 0744634025.(T) 0744634025.(T) 0752244233.(B) camere,decomandat,6 * Vand apartament 2 * Vand apartament 4 0mp,Et.2,toate * Zona Stejari, et.2, camere,zona Palatul camere, zona ACR imbunatatirile,zona 72 mp, SD, f[r[ Copiilor,45 mp,D,et. Primaverii, parter,85 Teatru Vasilache Pret ]mbun[t[`iri, pre` 4, sarpanta,cu mp, apartament de lux 46.000 euro. Telefon: 62.000euro negociabil imbunatatiri, CT,T, cu toate Tel.0741497829.(A) 0231.513362, G+F, eventual imbunatatirile, CT,T, 0752244233.(B) * Vand apartament 2 mobilat, 40000 euro G+F, teren de 40 camere,decomandat,4 neg. Tel.: mp, 46000 euro . Tel: * Zona Aleea 8mp, Et.2,CT,cu 0729063978, 0729063978, Nucului, parter,


Publicitate Mar`i, 17 martie 2009 imbunatatiri,Str.Calea Nationala,. Pret 55000euro negociabil .Tel.0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat,4 7mp,CT,Et.4 cu sarpanta,zona Liceul Economic. Pret 47000 euro negociabil Tel.0741497829.(A)

* Vand apartament 3 camere, SD,50mp,Et 4 cu sarpanta,cu imbunatatiri,zona Primaverii. Pret 140000 lei neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 3 camere,83mp, decomandat,cu toate imbunatatirile, in Stejari,Et.4 cu * Vand apartament 2 sarpanta. Pret 77.000 camere,decomandat,5 euro neg. Tel. 0mp,fara imbunatatiri, 0741497829.(A) parter,foarte bun * Vand apartament 4 pentru camere,90mp,bloc din privatizare,zona BCA,cu imbunatatiri, Capatul 1. Pret CT,Et.4 cu sarpanta, 42.000 euro zona Piata Mare Pret negociabil. Tel. 75.000Euro 0741497829.(A) negociabil * Vand apartament 2 .Tel.0741497829.(A) camere,50mp,Et.1,zo * Vand apartament 4 na Sala Vointa ,cu camere,decomandat,8 imbunatatiri,pret 60.000euro negociabil 0mp,cu imbunatatiri, CT,Et.4 cu sarpanta, Tel.0741497829.(A) zona centrala Pret * Vand apartament 2 70.000euro. Tel. camere,52,85mp,semi 0741497829.(A) decomandat,Et.4, bloc * Vand apartament 4 din caramida,cu camere,Et.1,57mp,far imbunatatiri. Pret a imbunatatiri,zona 48.000euro neg. Primaverii. Pret Tel.0741497829.(A) 45.000 euro * Vand apartament 3 negociabil camere,decomandat,6 Tel.0741497829.(A) 3mp,bloc din * Vând garsonier[, caramida, doua zona Luna, 12mp, balcoane, Et.2, zona ]mbun[t[`iri.Pre` Bulevard Pret 60.000euro negociabil 48000ron.Tel 0729062022.(N) Tel.0741497829.(A)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând garsonier[, zona Directia Muncii, 24mp,]mbun[t[`iri. Pre` 24000euro.Tel 0729082022.(N)

camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern, ct,t,g,f. Pre`: 100.000 euro neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina,f[r[ ]mbun[t[`iri,50mp,fa` a la soare.Pre` 37000 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona va-v Maternitate, 80 mp, ct,t,g,f,p.Pre` 70000euro \i garaj 10000euro(22mp,beci. Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii,58mp,c[r[ mid[,2balcoane,et 4,\arpant[.Pre` 42000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere,D,et 1,zona Prim[verii,80mp,ct. Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp, parter,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri.Pre` 40000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona \c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat+mobilat . Pre` 39000euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii,parter,la strada,f[r[ ]mbun[t[`iri.Pre` 38000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona ]mp[rat Traian, 50mp,et.4,t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 38000euro.Tel 0729062022.(N)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat,c[ r[mid[,et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopant,u\[ metalic[. Pre` 55000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Casa C[r`ii,etaj intermediar, ]mbun[t[`iri.Pre` 85000 euro neg.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i, 65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[,renovat.Pre` 48000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4

* Vând apartament 4 camere,D,et.1,zona 0 BRD,100mp.Pre`: 85.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare,et.4,D,86mp,bc a,ct,g,f,t,\arpant[. Pret 65000euro.Tel 0729062022.(N) * URGENT – vând garsonier[, cu avans 50%, diferen`a ]n 36 luni sub dobânda b[ncii, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Telefon: 0231514450, 0751966830.(R) * Vând garsonier[ zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 2, mobilat[, pre` 25.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând garsonier[, zona Prim[verii, s. 42 mp, et. 5/10, D, sau schimb cu apartament 2 camere, pre` 35.000 euro. Telefon 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 22.500 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Ocazie unic[! vând camer[ c[min, mobilat[, s. 24 mp, zona industrial[, pre` 14.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu o camer[ zona |tefan cel Mare, s. 32 mp, D, pre` 28.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala,

s. 28 mp, et. 3, SD, pre` 20.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

2 camere, zona Ale. P. Tineretului, s. 38 mp, SD, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, * Vând apartament cu 0231514450, 0751966830.(R) 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, * Vând apartament cu et. 1, pre` 38.000 2 camere, zona euro. Telefon: Prim[verii, modern 0231514450, cu toate dot[rile, 0231514440, mobilat, s. 56 mp, D, 0751966830.(R) et. 4/10, pre` 55.000 * Vând apartament cu euro. Telefon: 0231514440, 2 camere, zona 0231514450, Armoniei, D, s. 39 0751966830.(R) mp, parter, pre` 41.000 euro. Telefon: * Vând apartament cu 0231514450, 2 camere, zona C. 0231514440, Na`ional[, s. 65 mp, 0751966830.(R) SD, et. 7, pre` 52.000 * Vând apartament cu euro. Telefon: 2 camere, zona Barbu 0231514440, L[z[reanu, s. 50 mp, 0231514450, 0751966830.(R) et. 3, pre` 43.000 euro. Telefon: * Vând apartament cu 0231514450, 2 camere, zona O. 0231514440, Onicescu, s. 55 mp, 0751966830.(R) D, et. 4, pre` 51.000 * Vând apartament cu euro. Telefon: 2 camere, zona Calea 0231514440, 0231514450, Na`ional[, s. 51 mp, 0751966830.(R) D, et. 4, pre` 45.000 euro. Telefon: * Vând apartament cu 0231514440, 2 camere, zona 0231514450, Tomoroveanu, s. 40 0751966830.(R) mp, SD, et. 3, * Vând apartament cu modern mobilat pre` 2 camere, zona Calea 43.000 euro. Telefon: 0231514440, Na`ional[, s. 47 mp, 0231514450, D, et.1, pre` 38.000 0751966830.(R) euro. Telefon: 0231514440, * Vând apartament cu 0231514450, 2 camere (din 4 0751966830.(R) camere), zona Barbu * Vând apartament cu L[z[reanu, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 50.000 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, euro. Telefon: 0231514440, et. 4, pre` 44.000 0231514450, euro. Telefon: 0751966830.(R) 0231514440, 0231514450, * Vând apartament cu 0751966830.(R) 2 camere, zona * Vând apartament cu Azurului, s. 50 mp, 2 camere, zona Pacea, D, et. 4, pre` 35.000 euro. Telefon: s. 54 mp, D, et. 4, 0231514440, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, 2 camere, zona Ale. et. 3, pre` 47.000 Elie Radu, s. 40 mp, euro. Telefon: SD, parter, pre` 40.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 2 camere, zona G. Enescu, s. 60 mp, D, mp, D, parter, pre` 46.000 euro. Telefon: et. 3, pre` 55.000 0231514440, euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona * Vând apartament Prim[verii, s. 46 mp, cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: mp, SD, et. 2, pre` 0231514450, 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514440, 0751966830.(R) 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu * Vând apartament cu 2 camere, zona P.

11

Tineretului, s. 34 mp, SD, et. 2, pre` 25.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, situat pe Bulevard, vis – a – vis de Casa de Asigur[ri, D, s. 85 mp, et. 3, pre` 85.000 euro, negociabil.Telefon: 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 43 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Stejari, et. 2, SD, s. 72 mp, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Vâlcele, et. 1, D, s. 65 mp, pre` 53.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, nr. 5, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, SD, s. 50 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Nou[, et. 1, SD, s. 56 mp, pre` 37.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Apartament de lux: Vând apartament 4 camere, zona Calea Na`ional[, s. 100 mp, D, et. 6/6,


Publicitate 12

Mar`i, 17 martie 2009

ultramodern, pre` 120.000 euro. Merit[ v[zut! Telefon: 0231514440, 0751966830.(R)

0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

* Vindem garsoniere, * Vând apartament apartamente cu 2 cu 4 camere, zona camere, 3 camere, Elie Radu, SD, zona Bd. Mihai parter, s. 86 mp, Eminescu, complet modernizat, pre` renovate, sistem de 46.000 euro, incalzire mixt, pre` negociabil. Telefon: 699 euro/mp + 0231514440, 5%TVA. Rela`ii la 0231514450, telefon: 0231514450, 0751966830.(R) 0231514440, 0751966830, * Vând apartament cu 0748281959.(R) 4 camere, zona Bucovina, et. 3, D, s. * Schimb apartament 74 mp, modernizat, cu 4 camere, zona pre` 75.000 euro, Pacea, et. 2, cu negociabil. Telefon: apartament cu 2 0231514440, camere + diferen`[. 0231514450, Telefon: 0231514450, 0751966830.(R) 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona G. * Zona Catamarasti Avr[mescu, s. 66 mp, Deal, D, 27mp, fara D, parter, pre` 65.000 imbunatatiri .Pret euro. Telefon: :60.000Ron/neg. Tel: 0231514440, 529102, 0752310403, 0231514450, 0752310402.(142) 0751966830.(R) * Zona Directia * Vând apartament cu Muncii, 1C D, 25m, 4 camere, zona Calea parter. Pret Na`ional[, et. 4, s. 90 95.000lei/neg. Tel mp, ultramodern, pre` :529102, 75.000 euro. Telefon: 0752310403, 0231514440, 0752310402. 0231514450, * Zona Directia 0751966830.(R) Muncii ,1C * Vând apartament cu D,36mp,Et.3/3 , 4 camere, zona imbunatatiri .Pret Prim[verii, et. 2, D, :30.000Euro/Neg.Tel s. 75 mp, pre` 70.000 :529102, euro. Telefon: 0752310403, 0231514440, 0752310402. 0231514450, * Zona Stefan Cel 0751966830.(R) Mare, bloc de * Vând apartament apartamente, 1CD, duplex, zona 32.44mp, CT, Prim[verii, s. 114 tamplarie din mp, D, et. 4/5, pre` lemn.Pret: 28.000 negociabil. Telefon: Euro/ neg.Tel:

AGENDA COMERCIANTULUI

529102, 0752310403, 0752310402.

0752310403, 0752310402 (256)

* Zona Grivita, urgent garsoniera 27mp, parter, imbunatatiri . Pret 22.000 Euor/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Octav Onicescu, 2C D, Et.IV, 46 mp, imbunatatiri. Pre` 47.000 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(901v)

* Zona Imparat Traian, 3C D,parter,65mp , extindere balcon si boxa , multiple imbunatatiri .Pret 59.000 Euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250)

:529102,0752310402, 0752310403. * Zona Grivita ,4C SD, Et. IV,88mp, fara imbunatatiri .Pret 58.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v)

modern (se pot vinde 40 mp), pre` 430.000 RON negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vând teren 4800 mp, Tulbureni, str. * Zona Bulevard, 4C Crizantemelor, intabulat, curent * Zona Stejari ,3C D, Et.III, bloc SD, Et.1,75 mp.Pret caramida , 89mp .Pret electric, p[dure la * Zona Imparat * Zona Octav 55.000 Euro . 80,000Euro/neg. Tel: limita propriet[`ii, Traian, garsoniera la Onicescu, 2C SD, Et. Tel:529102, 529102, 0752310403, certificat urbanism parter de vila, 30mp IV, 52mp ,fara 2 locuinte p+m, 0752310403, 0752310402.(95) si 150mp teren aferent imbunatatiri ,acoperis pre` 11 0752310402. .Pret 24.000Euro/neg terasa izolat 40.000 * Zona Bucovina, 4C euro/mp.Telefon: * Zona Stejari ,3C Euro/neg. D, Et.III, 77.03mp, * Zona Curcubeului 0231.513362, SD ,Et.II ,75mp.Pret bloc din Tel:529102, ,1C D,et IV, 25mp 0752244233.(B) 55.000 Euro/neg .Tel: caramida.Pret, 70.000 0752310403, ,fara imbunatatiri * Zona Cucor[ni, 529102, 0752310403, Euro/neg Tel: 0752310402(284) .Pret 22.000 0752310402. 529102, 0752310402, 615 mp, pre` 6,5 Euro/neg.Tel * Zona ultracentrala euro/mp. Telefon: 0752310403. :529102, 2C D, 45.08 mp, etaj * Zona stejari, 3C 513362, 0752310403, SD,Et. IV,80mp, 6/10, multiple 0752244233.(B) + Case, terenuri 0752310402. multiple imbunatatiri imbunatatiri , pre` * Zona str. T. 47.000Euro/neg. Tel: .Pret : 70.000 * Zona industriala , Vladimirescu, 250 529102, 0752310403, Euro/neg vizavi de Posta , 1C * Vând teren la mp, 13 m deschidere, 0752310402. Tel:529102, SD,etaj I fara Baisa, 7200 mp, autoriza`ie 0752310403, imbunatatiri .Pret: deschidere mare. * Urgent : Zona construc`ie, pretabil 0752310402.(284) 22.000 Euro/neg.Tel Rela`ii telefon: Scolii nr.2, 2C SD, sp[l[torie auto, spa`iu :529102, 0746.261.466.(28) etaj intermediar, * Zona Col comercial, 0752310403, 46.9mp, fara Tomoroveanu, 3C apartamente, pre` 160 0752310402. imbunatatiri .Pret SD, etaj intermediar, * Vând 5000 mp euro/mp negociabil. 82.000Ron /neg. Tel: 47 mp, mici * Zona industriala, Telefon 513362, livad[ Curte\ti, 6 529102, 0752310403, ]mbun[t[`iri. Pret vizavi de Posta, 1C 0752244233.(B) Euro/mp negociabil, 0752310402(303) 45.000 Euro/neg Tel: utilit[`i aproape. SD,etaj IV, multiple * Zona }mp[rat 529102, 0752310403, Telefon: imbunatatiri .Pret: * Zona Scolii nr.7, Traian, 355 mp, pre` 0752310402.(946) 24.000 Euro/neg.Tel 0741.063.022. 2C SD, extindere 160 euro/mp. :529102, (1028-1) balcon proprietate, * Zona Primaverii, Telefon: 513362, 0752310403, Su=54mp, CT , alte 3C D, etaj 0752244233.(B) * Vând cas[ 0752310402. intermediar, 60mp, imbunatatiri. C[t[m[r[\ti Deal Pret.40.000 Euro/neg. fara imbunatatiri ,bloc centru, suprafa`[ cas[ * Vand casa cu etaj * Zona industriala, construita in 1998 de caramida.Pret Tel: 529102, 2C, parter, 40mp , 130 mp, anex[ 30 ,are 9 camere (6+3), 55.000 Euro/neg.Tel: 0752310403, imbunatatiri. Pret mp, teren 2000 mp, 12.000mp teren,vie, 529102, 0752310402, 0752310402. 100.000 Ron /neg.Tel 0752.723.626. pomi,fantana,cu 0752310403(267) : 529102, (1026-2) * Zona Primaverii, multe imbunatatiri, 0752310403, * Zona Primaverii, 2C D, etIV, semimobilata.Com. * Zona central[, 60 0752310402. 3C D, etaj imbunatatiri, 50mp. Ungureni. Pret mp construi`i, teren intermediar, 63mp, Pret 39.000 * OFERTA .Zona 120.000 RON 200 mp, 2 camere, multiple imbunatatiri, baie, buc[t[rie, Primaverii 2C D, Su Euro/neg.Tel: negociabil.Tel 529102, 0752310403, bloc din caramida 50mp, et.IV, fara 0741497829.(A) modern, aer 0752310402(298) .Pret 55.000 Euro/neg condi`ionat, CT, imbunatatiri .Pret * Vand teren sau schimb cu 130.000Ron/neg. Tel: * Zona Pacea, 2C termopan, suprafete de 78.000 2camere plus 529102, 0752310403, SD, Et.II, termosistem, beci, mp 70.000 mp, diferenta .Tel: 0752310402 (245) posibilitate imbunatatiri, 50.000 mp, 40.000 529102, 0752310402, mansardare, pretabil 54mp.Pret * Zona Grivita, 2C mp, 20.000 mp, 0752310403. birouri, cabinet 41.000Euro/ Neg.Tel: D, Su 46mp, etaj II, 5000mp, 2000mp in medical, pre` 54.000 zonele Lebada si 529102, 0752310403, * Zona Primaverii, cu multiple euro negociabil sau 3C D, extindere 0752310402(220) imbunatatiri . Pret Cismea. Preturi 25.000 euro+ balcon ,90mp, finisaje 45.500Euro cu plata negociabile dupa * Zona Serconf, 3C diferen`a ]n rate. superioare .Pret : in 3 transe . Tel: zona. Tel D, etaj4, 64mp, Telefon: 75.000Euro/neg.Se 529102, 0752310403, \arpant[ din 0741497829.(A) 0231.513362, accepta si schimb cu 0752310402. construc`iea coperita * Vand teren 0752244233.(B) 2camere plus cu tigla, CT .Pret * Zona Grivita 5000mp in zona diferenta. Tel: 180.000Ron/neg Tel: 529102, 0752310403, * Zona Baisa, vil[ (Biserica Duminica Lebada, deschidere P+M, 200 mp 529102,0752310403, Mare ) 2CD, Su 51ml la DN 0752310402(128) construi`i, 800 mp 0752310402. (77) 45mp+10mp balcon Botosani-Iasi.Pret teren, 4 dormitoare, * Urgent :Zona construit, parter, CT, * Zona Serconf, 35Euro mp living, buc[t[rie, 3 Stefan Luchian, 3C termosistem la negociabil. Tel. 3CD, Et.I, bloc din b[i, camer[ tehnic[, D, et.IV, 63mp,fara interior, liber. Pret 0741497829.(A) caramida, multiple construc`ie c[r[mid[, imbunatatiri . Pret .140.000 Ron.Tel: imbunatatiri, mobilat * Vand teren acoperit[ cu tabl[ 60.000Euro/neg Tel: 529102, 0752310403, si utilat . Pret : 9850mp la iesire din 529102, 0752310403, Lindab, ap[, curent, 0752310402. 65.000Euro.Tel: Catamarasti -Deal, pre` 100.000 euro 0752310402(260) 529102,0752310403, * Zona Piata Mare deschidere 16,30ml negociabil. Telefon: * Zona Stefan 0752310402. (90) (Ion Pilat) ,2C D la sosea. Pret 0231513362, Luchian, 3C D, et.IV, 0752244233.(B) ,Et.IV ,cu 15Euro/mp * Zona Imparat cu CT+G+F . Pret imbunatatiri ,50mp, negociabil. Tel. Traian, 3C D, parter, 63.000Euro/neg Tel: * Vând spa`iu Pret 47.000Euro/Neg. 63 mp, c[r[mid[, cu 0741497829.(A) 529102, 0752310403, comercial, 28 mp + Tel: 529102, CT+ G+ F, * Vand vila (S+P+ concesiune 30 mp, 0752310402(156) 0752310403, tamplarie din lemn E+M) in Botosani, Bucovina, pre` 0752310402. * Zona Tex Club, 3C 45.000 euro cu ,beci si balcon etc 300mp utili,550mp SD, etaj intermediar, .Pret :50.000Euro/ * Zona George teren,mobilata, TVA.Telefon: caramida 63.9mp, neg.Se accepta si Enescu, 2C D, Su Str.Calea Nationala 0231513362, 58mp, partial mobilat. plata in 2-3rate . Tel: fara imbunatatiri . Pret 375.000 Euro 0752244233.(B) Pret Pret 60.000Euro/ neg. 529102,0752310403, negociabil. Tel. * Dorohoi, 80 mp, .48.000Euro/neg.Tel 0752310402. (250) Tel: 529102, 0741497829.(A)


Publicitate Mar`i, 17 martie 2009 * Vand terenuri suprafete 500mp, 1000 mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 31Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret 70.000Euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren suprafete 5.000mp, 1000mp ,500mp,zona Lebada cu toate utilitatile. Pret 40euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp in Curtesti (deasupra padurii) Pret 25euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 6400 mp,intravilan,deschid ere 40ml in Curtesti. Pret 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

utilitatile,zona ultracentrala.Pret 95.000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand casa batraneasca cu 3 camere si doua holuri, 2500mp teren ,in Tudora.Pret 25.000 euro negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 6666mp in zona CET,18ml deschidere,posibilitati de racordare la apa, gaz,canalizare,electri citate. Pret 50euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan 3500mp la intrare in Curtesti Pret 30euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand casa tip in Curtesti cu 4 camere+ anexe si beci,1500mp teren Pret 70.000euro negociabil.Tel. * Vand teren 345mp, 0741497829.(A) zona ultracentrala. * Vand teren Pret 400euro/mp. 6500mp ,deschidere Tel.0741497829.(A) 45ml la sosea,posibilitati de * Vand teren 3064mp zona Rediu. iaz,zona Agafton.Pret 15euro/mp negociabil Pret 1,5 Tel.0741497829.(A) euro/mp.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5700mp,deschidere * Vand grajd din 43ml la DN caramida 700mp in Botosani-Iasi,zona Zaicesti,2000mp platforma betonata, Lebada. Pret canalizare 20euro/mp negociabil +78.000mp teren Tel.0741497829.(A) compact arabil. Tel * Vand teren loturi 0741497829.(A) de 720-800mp in * Vand teren arabil zona Lebada Pret 25 in Cristesti(tarlaua euro/mp negociabil. Cornaci) 3ha(2+1) Tel.0741497829.(A) Pret negociabil. Tel * Vand teren 0741497829.(A) intravilan,loturi de * Vand teren 1400mp in Oraseni5000mp in Deal Pret 15euro/mp Catamarasti-Deal, negociabil. Tel. deschidere 0741497829.(A) 40ml,112m * Vand teren latime.Pret 1500mp,intravilan,de 25euro/mp schidere 20ml,zona Tel.0741497829.(A) Tulbureni Pret * Vand teren 32euro/mp. Tel. 1400mp in spatele 0741497829.(A) Garii * Vand teren Leorda,deschidere 773mp,in Hudum 30ml cu proiect de linga Metaza, casa.Pret 5000euro deschidere 23ml Pret negociabil. Tel. 30euro/mp. Tel. 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren in * Vand teren 10.000 Hudum 2400mp, mp,deschidere 24ml deschidere 25ml,sau schimb cu apartament la DN Botosani-Iasi, zona Zaicesti Pret 2-3 camere. Pret 3euro/mp. Tel. 20euro. Tel. 0741497829.(A) 0741497829.(A) * Vand teren * Vand casa intravilan 5.000mp, batraneasca deschidere la ambele (boiereasca),102mp capete 20ml,in construiti,148mp Catamarasti-Deal,se teren,caramida,este vinde si 2500 Pret cu doua intrari,toate

16euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

Na`ional[.Tel 0729082022.(N)

la 40m.Pre` 35E/mp. Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 3.800 mp,deschidere 15ml, curent electric,in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Luceaf[rul ,teren, 486 mp, 300euro/mp,toate utilit[`ile.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 340 mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg. Tel 0729062022.(N)

* Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 2500 mp, zona C[t[m[r[\ti Deal.Pre` 40euro/mp. Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Petrom Calea National[, curent, gaz, apa, 110 euro/mp. Tel.0729082022.(N)

* Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600mp,plan 2.Pre` 9euro/mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren 9000 mp, zona CET, deschidere 40ml.Pre` 20euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa,plan1,8000mp, deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp, 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona CET,465mp+ construc`ie, 30euro/ mp si 5000mp la 6euro/ mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000 * V[nd teren,zona mp.Tel Bulevard,1000mp la 0729062022.(N) 180euro/mp neg.Tel * Vând teren ,zona 0729062022.(N) T[tari,plan1,parcelabi * Vând teren ,zona l,5000mp.Pre` Stejarul ,7000mp, 45euro/ mp.Tel parcelabil,deschidere 0729062022.(N) 22ml,plan1, 43000 * Vând teren ,zona euro.Tel Bucovina,13000mp,pl 0729062022.(N) an1,toate * Vând teren ,zona utilit[`ile.Pre` Calea Na`ional[, 40euro/mp.Tel 1100 mp,toate 0729082022.(N) utilit[`ile, la 200E/mp.Tel * Vând teren ,zona 0729062022.(N) Pod de Piatr[,la strad[,2585mp,deschi * Vând teren ,zona dere 14ml,acces la Cactus,1000 mp canalizare,ap[, curent ,toate utilit[`ile,pre` electric,gaz.Pre` 40 neg.Tel euro/mp.Tel 0729082022.(N) 0729062022.(N) * Vând teren ,zona * Vând teren ,zona Ci\mea,3900mp,iaz. Rediu,5 hectare.Pre` Pre`: 100000euro.Tel 2euro/mp.Tel 0729082022.(N) 0729062022.(N) * Vând teren * Vând teren ,zona 2000mp cu toate Z[ice\ti,3 hectare utilit[`ile \i cl[diri planul1 la 2,5E/mp, zoana Centrul deschidere 30ml.Tel vechi.Tel 0729082022.(N) 0729082022.(N) * Vând teren agricol * Vând teren 750 cu ]n Boto\ani,2000 toate utilit[`ile \i hectare la 2000E/ha. cl[diri,zona Tel 0729062022.(N) Rapsodia. Tel * Vând teren agricol 0729082022.(N) ]n Br[ila,500 de ha, * Vând teren ,zona 2200euro/ha Z[ice\ti,3 hectare (intabulare,cf).Tel planul1 la 4E/mp, 0729062022.(N) deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ]n Z[ice\ti ,37000mp, * Vând teren ,zona deschidere 40ml,4 Z[ice\ti,2hectare euro/mp.Tel planul1 la 5E/mp, 0729082022.(N) deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 3700 mp,50ml deschidere, * Vând teren ,zona 350euro/mp,zona Z[ice\ti,1 hectare Calea Na`ional[.Tel planul1 la 3E/mp, 0729082022.(N) deschidere 30ml.Tel * Vând teren 300mp, 0729082022.(N) deschidere12ml,200 * Vând teren ,zona euro/mp,zona Calea Centura BT,utilita`ile

* Vând spa`iu comercial,zona IRE cu 80mp.Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Î. Traian,84mp.Pre` 56000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona 0, cu 120mp.Pre` 2000 euro /mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Plus, 240mp.Pre` 10mild, ct,t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Bulevard,200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,100mp. Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N)

13

* Vând cl[dire 600 mp, zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

,ap[,canalizare,izola`i e exterioar[,110 mp.Pre` 60000 euro. Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Centru,100mp,renova t.Pre` 250000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,t,a p[,canalizare,izola`ie exterioar[.Pre` 38000 euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire P+1, 300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[.Pre`:125.00 0euro.Tel: 0729082022.(N)

* Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren , 1960mp,zona Industrial[. Pre` 140000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona Ion Pilat .Pre` 10mild .Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp, zona S[venilor.Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp, zona Gar[.Pre` 1200 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Str.Victoria cu teren. Pre`:71.000euro.Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+50 0mp de teren.Pre` 70000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp, casa 136mp,t,ct, ap[,gaz,izola`ie exterioar[,tabla lindab.Pre`:92.000eur o Tel:0729082022.(N) * Vând cas[,Str. Miori`a,1200mp teren,toate utilit[`ile. Pre` 900000ron.Tel 0729082022.(N)

* Vând case si vile \i 500 m.p. teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate * Vând cl[dire lunare, dobânda 1100mp,centru vechi, 50% din dobânda * Vând spa`iu 80mp b[ncii, pre`uri comercial,zona teren,cram[.Pre` negociabile. Rela`ii Stadion, 147mp.Pre` neg.Tel: la telefon 1200euro/mp.Tel 0729082022.(N) 0231514450 / 0729062022.(N) 0751966830/ * Vând cl[dire 315 * Vând spa`iu mp, centru vechi.Pre` 0748281959.(R) comercial,zona neg.Tel: * Vând teren Centrul Vechi, 60mp. 0729082022.(N) intravilan . Pre`uri Pre` negociabile. Rela`ii * Vând teren ]n 1300euro/mp.Tel la telefon C[t[m[r[\ti Deal 0729062022.(N) 0231514450 / 10000mp cu cl[diri * Vând spa`iu (sal[ de mese,abator, 0751966830/ 0748281959.(R) comercial,zona Î. apartamente Traian,302mp.Pre` ,etc).Pre` neg.Tel: * Vând teren 850euro/mp.Tel 0729082022.(N) extravilan . Pre`uri 0729062022.(N) negociabile. Rela`ii * Vând cas[ ]n la telefon * Vând spa`iu Boto\ani,zona 0231514450 / comercial,zona central[ cu teren 0751966830/ Prim[verii,177mp. 930mp.Pre` 0748281959.(R) Pre` 140000euro neg.Tel 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând garaj , zona 0729062022.(N) Hotel Rapsodia, * Vând cas[,zona intabulat, cu surs[ de * Vând spa`iu C[t[m[r[\ti Deal, energie electric[ comercial,zona P+E, 500mp teren. proprie , din Sucevei,225mp.Pre` Pre` 50000euro.Tel c[r[mid[, pre` 250000euro.Tel 0729062022.(N) 15.000 euro. Telefon 0729062022.(N) * Vând cas[,zona 0231514450* Vând spa`iu Bulevard(100m),P+E 0751966830/ comercial,zona ,ct,t,ap[,canalizare,fo 0748281959.(A) Centru, 200mp.Pre` i\or,buc[t[rie de * Vând garaj , zona 280000euro.Tel var[,fântân[,400mp Prim[verii, intabulat, 0729062022.(N) construi`i,teren 690 cu surs[ de energie mp.Pre` 320000euro * Vând hal[ 240mp electric[ proprie , neg.Tel ]n Boto\ani,toate din BCA pe teren 0729062022.(N) utilit[`ile. Pre` proprietate, pre` 100000 euro.Tel * Vând cas[,zona 45.000 lei. Telefon 0729062022.(N) C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t 0231514450-


Publicitate 14

Mar`i, 17 martie 2009

suprafata construita totala 180mp, teren aferent 750mp, * Campulung noua, finiaje Moldovenesc, zona superioare, acces la centrala ,vila P+1. toate utilitatile Pret 150.000Euro/ edilitare .Pret neg.Se accepta si 150.000Euro/neg sau schimb cu apartament schimb cu ap cu 3 in Botosani plus camere plus diferenta diferenta .Tel: Tel:529102, 529120, 0752310403, 0752310402, 0752310402(40) 0752310403.185) * Zona Cucorani, * Zona A.N.L casa locuibila, Bucovina, casa Sc=60mp, cu batrineasca si 778mp 1500mp teren teren aferent, aferent. Pret 65.000 deschidere la strada Ron/neg. 36m,utilitati edilitare Tel:529120, la limita 752310403, proprietatii.Pret 0752310402.191) 52.500Euro/neg. Tel:529102, * Zona Cucorani , 0752310403, casa locuibila, 0752310402.(161) Sc=70mp, cu 5800mp teren aferent * Vand urgent casa, .Pret 40.000Euro/ anexe gospodaresti si neg Tel: Se poate 868mp teren aferent vinde si cu teren mai in Comuna Rachiti, putin. Tel: pret 150.000Ron/ 529120,0752310403, neg. Acccept si 0752310402(271) schimb cu ap cu 2 camere. Tel:529102, * Zona Comunei 0752310403, Ungureni ,casa 0752310402.(187) locuibila si 1800mp teren aferent . Pret * Zona Catamarasti 6000 Euro/neg. Tel: Deal, vila P+M, 529120, 752310403, termosistem la 0752310402. exterior ,tamplarie din termopan , garaj * Zona Copalau , plus 1000mp , gard ,casa P+1 din din fier forjat .Pret : caramida ,impreuna 90.000Euro /neg.Tel: cu 1500mp teren 529102, 0752310403, aferent .Pret 30.000Euro/neg. Tel: 0752310402. 529102, 0752310402, * Vând vil[ la ro\u, 0752310403(92) P + 1, \i teren aferent 900 mp, in * Curtesti casa si Hudum , pre` 20.000mp teren 150.000 Euro/neg aferent .Pret 75.000 Tel.:529102, Euro neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310403, 0752310402.(82) 0752310402.(149) 0751966830/ 0748281959.(R)

* OFERTA:Casa locuibila, la 10Km de Botosani, Localitatea Brehuiesti , P+M ,cu anexe gospodaresti noi, acces utilitati edilitare(inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent Pret : 42.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv) * Zona Pod de Piatra, vila P+1,

* URGENT : 2case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Botosani .Pret : 60.000Euro/neg.Se pot Vande si separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402.

* }nchiriez avantajos spa`ii birouri, diverse activit[`i la etaj sau demisol, b-dul M.Eminescu 7. Telefon: 0745.098.123. (1043-12)

* Zona industriala ,vila P+M la rosu, supraf. construita la sol 90 mp,teren aferent 1100 mp,termosistem la exterior, CT, garaj si beci. Pret:76.000 Euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* }nchiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, D, et 3, CT, mobilat \i utilat, 250 euro/lun[, 1lun[ avans, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* }nchiriez apartament 3 camere, * Zona Comunei Grivi`a, D, parter, Corni, spatiu CT, par`ial mobilat \i comercial si 6000 mp utilat, 200 euro/lun[, teren aferent .Pret 1 lun[ garan`ie. 140.000 Ron Tel: Telefon: 529102, 0752310403, 0231.513362, 0752310402.(831) 0752244233.(B) * Zona Comunei * }nchiriez apartaCorni, casa cu ment 2 camere, zona 800mp teren aferent. Pia`a mare, et 4, CT, Pret 80.000Ron/neg. mobilat \i utilat, Tel:529102, curat, 230 euro/lun[, 0752310403, 1 lun[ avans, 1 lun[ 0752310402. garan`ie.Telefon: 513362, * Zona Comunei 0752244233.(B) Rachiti, casa locuibila si 1150mp * }nchiriez apartateren aferent .Pret ment 2 camere, :110.000 Ron . Tel: Bucovina, parter 529102, 0752310403, ]nalt, CT, nemobilat, 0752310402.(743) 300 euro/lun[, avans * Zona Costinesti 3 luni. Telefon: Leorda, teren aferent 513362, in Costinesti0752244233.(B) Leorda.Pret 35.000Ron /neg. Tel: * Inchiriez spatiu 529102, 0752310403, comercial in sup. de 57,27mp in zona cen0752310402.(265) trala Pret 14Euro/mp Tel.0741497829.(A) 9 CUMP|R|RI * Cump[r pari beton (\paleri). Telefon: 0728.178.614; 0231.511.422. (1033-2) * Cumpar apartament la parter, zona centrala Tel. 0741497829.(A) * Cump[r teren agricol .Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N)

Editor: Claudia ~U~UMAN

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editorialist: Lucian ALECSA

~NCHIRIERI

* Zona industriala vila la rosu, cu 1270mp teren aferent. Pret :100.000 Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v)

* Zona Catamarasi Deal, vila P+1, suprafata construita la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilitati edilitare .Pret 165.000Euro. Tel.529102,

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

0752310403, 0752310402.(46)

* Cump[r apartament, cas[,teren.Tel. 0729062022 sau 0729082022(N)

Distribu`ie: Cornel |TEFAN Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300 mp, Calea Na`ional[. Tel:0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 120 mp, zona Util.Tel: 0729062022.(N)

Tomoroveanu \i Prim[verii, pre` 130150-200 euro/lun[. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830, 0748281959.(R)

AUTO

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp,zona Plus, 10e/ mp.Tel: 0729062022.(N)

* SC vinde 3 dacii papuc, an fabrica`ie: 1997; 2000; 2002, la pre`uri foarte avantajoase. Tel: 0742.123.272.(3)

* Ofer spre ]nchiriere hal[ 5000mp+curte betonat[ 10000mp, toate utilit[`ile,zona Industrial[,pre` neg.Tel 0729082022.(N)

* Vând Dacia 1310, 1999, ITP \i asigurare valabile, baterie nou[, 4000 Ron.Telefon: 0743.352.316. (1030-1)

* Închiriez garsonier[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830, 0748281959.(R) * Închiriez apartament 2 camere, zona Bucovina, D, et. 3, s. 77 mp, CT, T, g+f, complet mobilat, utilat, pre` 250 euro/lun[. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830, 0748281959.(R)

* RAPID SI AVANTAJOS! - Realizez SRL, PFA, intreprinderi individuale \i familiale; - Modific \i completez acte constitutive (cesiuni p[r`i sociale, schimbare obiect de activitate, etc.); Deschid/]nchid puncte de lucru, schimb form[ juridic[ AF, etc. Telefon: 0757.906.725. (1009-3)

DIVERSE

V+NZ|RI * Vând B.C.U., pre` negociabil. Telefon: 0746.436.814; 0744.978.972. (1027-2) * Vand scaun stomatologic in buna stare de functionare. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

*DEZLEG{TOARE A tainelor magiei albe, celebra Valentina Codreanca, lucreaz[ prin magia alb[, eliminând * Vand pianina in efectele magiei negre stare foarte buna, chiar din prima marca Doina. Pret \edin`[. Dezleag[ negociabil. Telefon farmece, blesteme, 0231514450, cununii legate, 0751966830.(R) descânt[ pentru * Închiriez dragoste, spor, PREST|RI SERVICII reu\it[. Vindec[ apartament 3 camere, zona Grivi`a, et. 3, stresul, boli de piele, * Transport marf[, poten`[, be`ieD, nemobilat, pre` autocamion prelat[, rezolv[ri garantate, 250 euro/lun[. sarcin[ util[ 3,8 t, pentru care ]\i Telefon: volum 30 asigur[ 0231514440, mc.Telefon: responsabilitatea. 0231514450, 0746.436.814; 0747.422.031; 0751966830, * Inchiriez spatii 0744.978.972. 0721.564.457. E0748281959.(R) comerciale in zone (1039-3) mail: centrale. Tel. * Închiriez anghel.valentina * BIROU DE 0741497829.(A) apartament la cas[ + @yahoo.com; Web: CREDITE loc de parcare * Inchiriez Hala de www.magicvalentina. 120mp,cu toate utili- ma\in[, complet * Acord[m credite ro \i persoanelor cu vemobilat, internet, tatile,la etaj cu nituri modeste; cablu TV, pre` 250 apartament de 2 ANGAJ|RI euro/lun[, negociabil. camere * Credite nevoi personale, imobilia- * Bar Night Club ,bucatarie,baie,mobi- Telefon: 0231514440, re, ipotecare; lata ,zona Imparta Austria cauta 0231514450, Traian. Pret * Credite pentru persoane majore. cump[rarea de locu- Mancare, cazare la 1200euro negociabil. 0751966830, in`e; Tel. 0741497829.(A) 0748281959.(R) dispozitie. Castiguri: Credite auto, re5000-10000 * * Închiriez * Ofer spre finan`[ri; Telefon: euro/luna. Dati bip si apartament 2 camere, ]nchiriere spa`iu com0231/514.450; sunam noi dupa ora zona S[venilor, ercial 80mp, zona 0751966830; 21. 0040768682741; Dimitrie Negreanu, IRE. Tel: 0748281959.(A) 004369910079722 Col. V. 0729062022.(N)

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Mar`i, 17 martie 2009

Matematician mort de 450 de ani, somat s[-\i pl[teasc[ taxa radio-tv Un matematician german care a murit acum 450 de ani a fost somat s[-\i pl[teasc[ restan`ele la taxa radio-tv. Cum "adrisantul" nu avea cum s[ primeasc[ soma`ia, cei care locuiesc ]n casa care ]n anii 1500 apar`inea matematicianului Adam Ries au primit cu mare uimire soma`ia biroului german de colectare a taxei radio-tv GEZ. GEZ a trimis soma`ia la ultima adres[ cunoscut[ a lui Adam Ries, un ex-

pert ]n algebr[ care a murit ]n 1559, cu secole ]nainte de inventarea televiziunii \i radioului, informeaz[ Reuters. Nu este pentru prima data când GEZ ]ncearc[ s[ colecteze taxa radio-tv de la personalit[`i moarte. Anul trecut, o \coal[ care poart[ numele poetului Friedrich Schiller a primit o soma`ie prin care i se cerea acestuia s[ declare câte televizoare \i radiouri are ]n cas[ \i s[ pl[teasc[ taxa radio-tv.

Mel Medicament din extract de Gibson ]\i magnolie, eficient ]n prevenirea ]n\al[ so`ia cheagurilor de sânge Actorul din seria „Arm[ mortal[” este ]nsurat cu Robyn Moore, cu care are \apte copiii, dar, ]n septembrie, au existat zvonuri c[ el a devenit apropiat de o cânt[rea`[ rusoaic[, Oksana, ]n timp ce filma „Edge Of Darkness”. Zvonurile au luat na\tere dup[ ce o revist[ australian[ a pretins, cu ajutorul unor fotografii care ]i „incriminau”, c[ starul \i interpreta au petrecut trei zile la rând ]n rulota lui Mel. Recent, paparazzi au dovedit ]ns[ c[ Gibson nu ]i este credincios partenerei de via`[. Starul a fost surprins cu o femeie misterioas[, la malul m[rii, ]n apropierea locuin`ei lui din Costa Rica. Cei doi au fost imortaliza`i ]ntâi la mic[ distan`[ unul de cel[lalt, privind ]n direc`ii opuse, aproape ca ni\te str[ini, apoi ]mbr[`i\a`i, s[rutându-se pasional.

Un nou medicament, derivat din magnolie, poate anula dou[ dintre func`iile proteinei de coagulare trombin[ \i poate oferi un nou mod de control al complica`iilor care apar la interven`iile de deschidere a arterelor coronare blocate, potrivit cercet[torilor de la Universitatea Duke din SUA. Noul me-

percutant[ de cur[`are a arterelor ]nfundate. Pacien`ii care sufer[ o astfel de interven`ie sunt trata`i de obicei cu agen`i anti-coagulare precum aspirina sau clopidogrelul (plavix). De\i aceste dou[ medicamente sunt eficiente, uneori pot produce sângerare sau alte complica`ii cardiovasculare.

Proprietarii unui pet shop au primit prin po\t[ un cadavru Proprietarii unui pet shop din Statele Unite au avut parte de o surpriz[ mai pu`in pl[cut[. }n locul c[lu`ilor de mare, anemonelor \i coralilor comanda`i din Vietnam, oamenii s-au trezit la

Gheorghe Dinic[: Am fost un vagabond boem, dar Gabi mi-a schimbat via`a Povestea tinere`ii maestrului Gheorghe Dinic[ (foto) seam[n[ mult cu pelicula „Slumdog Milionaire”. „Vagabondul” Dinic[ a crescut ]n Giule\ti \i a avut o copil[rie plin[ de nevoi \i de aventuri care i-au marcat existen`a. „Mi-am tr[it copil[ria printre barbugii, \mecheri de cartier \i poate de aceea am intrat atât de bine ]n pielea unor personaje, pentru c[ p[reau rupte din copil[ria mea. }n strad[, am prins bombardamentele, r[zboiul, din strad[ mi-am v[zut casa distrus[ de bombe”, poveste\te actorul. La 60 de ani, Dinic[ \i-a ]ntâlnit jum[tatea, pe Gabriela, pe care a luat-o, dup[ trei ani, de so`ie. Acum, la 75 de ani, trage linie \i concluzioneaz[: „Faptul c[ am cunoscut-

dicament, denumit provizoriu SCH 530348, blocheaz[ receptorul trombinei, ]mpiedicând astfel formarea trombocitelor \i, ]n acela\i timp, p[strând activitatea benefic[ form[rii de fibrin[. Cheagurile de sânge reprezint[ o mare problem[ pentru pacien`ii care se confrunt[ cu o interven`ie coronarian[

o pe Gabi mi-a schimbat via`a, m-a transformat ]ntr-un familist, un b[rbat la casa lui. Gabi este o so`ie deosebit[, care mi-a pus ordine ]n via`[ \i care m-a f[cut fericit”, a conchis maestrul.

u\[ cu un cadavru. Nu a fost vorba despre o glum[ macabr[, ci despre o gre\eal[ a celor de la compania aerian[ US Airways, care au ]ncurcat pur \i simplu coletele. Cadavrul apar`inea unui

om care murise de Alzheimer cu câteva zile ]n urm[, iar trupul lui fusese donat de familie pentru cercet[ri \tiin`ifice. Reprezentan`ii US Airways \i-au cerut scuze \i au remediat eroarea.

15

Horoscop  Berbec

Este posibil s[ apar[ probleme pe plan sentimental. Ne]n`elegerile se clarific[ dup[ o discu`ie sincer[ cu persoana iubit[. Sfaturile unei persoane mai ]n vârst[ v[ ajut[ s[ rezolva`i o problem[ financiar[.

 Taur

Sunte`i nervos din cauza unei ve\ti nepl[cute de la persoana iubit[. Dac[ nu v[ st[pâni`i impulsivitatea, pute`i declan\a discu`ii aprinse cu cei din jur. P[stra`i-v[ calmul \i ]ncerca`i s[ fi`i mai ]n`eleg[tor!

 Balan]\

Nu este momentul s[ v[ asuma`i rolul de mediator ]ntr-un conflict. S-ar putea s[ gre\i`i \i chiar s[ amplifica`i starea de tensiune. Dac[ acorda`i mai mult[ aten`ie problemelor partenerului de via`[, pute`i evita o ne]n`elegere din familie, pe tema cheltuielilor.

 Scorpion

Ar fi bine s[ nu v[ asuma`i noi responsabilit[`i. Se pare c[ nu ave`i energie nici pentru a termina ceea ce a`i ]nceput. De asemenea, v[ recomand[m s[ v[ p[stra`i calmul, pentru c[ ast[zi sunte`i predispus la  Gemeni Ast[zi nu sunte`i prea comuni- o stare de tensiune nervoas[. cativ \i ar fi bine s[ amâna`i ]ntâlnirile de afaceri sau de natur[ senti- S\get\tor mental[. V[ sf[tuim s[ evita`i actiV[ recomand[m s[ nu v[ face`i vit[`ile care necesit[ luciditate \i pu- un plan strict pentru azi. Survin tere de concentrare. Acorda`i mai numeroase evenimente neprev[zumult[ aten`ie rela`iilor cu partenerul te, care v[ oblig[ s[ v[ schimba`i de via`[! programul. }n cursul dimine`ii, sunte`i nevoit s[ pleca`i ]ntr-o scurt[ c[l[torie ]n interes de serviciu.  Rac Dori`i s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie Partenerul de via`[ este nemul`umit. de afaceri, dar partenerul de via`[ nu este de acord. S-ar putea ca at- Capricorn mosfera din c[min s[ se tensio}n prima parte a zilei, nervozineze. V[ pute`i baza pe sfaturile tatea v[ poate pune ]n situa`ii delicaunei rude mai ]n vârst[. Spre sear[, te fa`[ de prieteni \i de familie. primi`i musafiri care v[ fac o Ini`iativele dumneavoastr[ nu sunt deosebit[ pl[cere. prea bine primite ast[zi. Nu are rost s[ insista`i. Evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu o rud[ mai ]n vârst[ \i  Leu Se pare c[ ave`i dificult[`i de s[ acorda`i mai mult timp odihnei. concentrare, care v[ reduc randamentul la locul de munc[. Cu toate V\rs\tor acestea, reu\i`i s[ contribui`i la }n cursul dimine`ii, s-ar putea ca dezamorsarea unei situa`ii conflic- \eful s[ v[ admonesteze pentru c[ tuale dintre colegii de serviciu. }n nu a`i terminat o lucrare la timp. familie, v[ recomand[m s[ fi`i Chiar dac[ nu este numai vina diplomat \i s[ asculta`i \i p[rerile dumneavoastr[, v[ sf[tuim s[ v[ persoanelor mai ]n vârst[. Spre sus`ine`i cauza cu mult calm. sear[, primi`i vizita unui prieten.

Pe[ti

 Fecioar\

}ncepe`i ziua plin de entuziasm \i v[ sim`i`i ]n stare s[ ]ncepe`i o nou[ lucrare. Revine ]n actualitate o problem[ c[reia nu i-a`i acordat aten`ia cuvenit[ cu câteva zile ]n urm[. V[ sf[tuim s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu.

Sunte`i preocupat de afaceri \i neglija`i rela`iile sentimentale. Din acela\i motiv, ]n partea a doua a zilei, refuza`i s[ merge`i ]ntr-o vizit[ la prieteni. Acorda`i mai mult timp partenerului de via`[ \i prietenilor, mai ales dac[ v[ solicit[ sprijinul.

Bancul zilei Mar`i, 17 martie

06.15 - 07.00 |tirile Tele'M (r) 07.00 - 09.00 Tele M'atinal (d), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista Presei, Calendarul Zilei, Horoscop. 09.40 - 10.30 Boto\anii ]n direct! (r) 10.30 - 11.30 Satul boto\[nean (r) 11.30 - 13.00 Taverna lui Radu (r) 13.00 - 14.00 Videoclipuri 14.00 - 14.30 |tirile Tele'M (d) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Top Sport (r) 16.30 - 17.00 |tirile Tele'M (r) 17.00 - 18.00 Lec`ia de s[n[tate (d), emisiune realizat[ de dr. Ghe. Apetroaie. 18.00 - 18.45 \tirile Tele'M Boto\ani, Sport, Meteo (d)

18.45 - 19.30 Videoclipuri 19.30 - 20.00 Teleshoping 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 22.00 Agenda economic[ (d), emisiune realizat[ de jurnalistul Bogdan Caliniuc. 22.00 - 22.30 |tirile Tele'M (d) 22.30 - 00.00 Taverna lui Radu (d), emisiune de divertisment realizat[ de Cristian Cost[chel. 00.00 - 01.00 Videoclipuri 01.00 - 01.45 |tirile Tele'M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M'atinal (r) 04.15 - 05.15 Boto\anii ]n direct! (r) 05.15 - 06.15 Agenda economic[ (r)

SO~II }N R{I So` \i so`ie la poarta Raiului. Sf. Petru le repartizeaz[ un bungalow pe o plaj[ ]nsorit[, lâng[ o mare albastr[, ]ntr-o clim[ perfect[: - Ave`i teren de golf \i tenis, piscin[, \i dac[ v[ e foame \i nave`i chef s[ g[ti`i, pute`i merge la

oricare din barurile din apropiere. Totul e gratis. So`ul c[tre so`ie: - Ai v[zut?... Dac[ nu erai tu cu t[râ`ele tale, cu antioxidan`ii \i fulgii de ov[z \i fibrele vegetale... puteam ajunge aici ]nc[ de acum 10 ani!

O RE~ET{ PE ZI SUP{ DE RO|II CU PASTE F{INOASE Ingrediente: 1 cartof, paste 100g, 1morcov, 1ceap[, ro\ii 500g, 1 lingur[ ulei de m[sline, sare. Mod de preparare: Sp[la`i legumele, cur[`a`i-le de coaj[ \i pieli`e. T[ia`i cartoful, morcovii \i ceapa ]n cubule`e, pune`i-le la fiert ]n 1,5l ap[ cu pu`in[ sare. Dup[ 10 minute, ad[uga`i ro\iile decojite, t[iate ]n cubule`e. Când legumele s-au ]nmuiat, lua`i vasul de pe foc,

l[sa`i-l pu`in la r[cit \i pasa`i supa printr-o sit[. Pune`i-o din nou la fiert \i ad[uga`i pastele f[inoase. Ad[uga`i 1 lingur[ ulei de m[sline sau un cubule` de unt \i fierbe`i pastele 7-8 minute, apoi l[sa`i supa la r[cit.


CMYK

Eveniment 16

Mar`i, 17 martie 2009

Interven`ie la ministrul Finan`elor pentru salvarea Societ[`ii Termica Termica are datorii totale de 127,9 milioane lei \i deserve\te 50.000 de boto\[neni. Datoriile societ[`ii c[tre stat sunt de 411,6 milioane de lei. Ministrului Finan`elor i-au fost ]naintate \i trei solu`ii pentru redresarea financiar[ a societ[`ii de termoficare din Boto\ani. George Pogea, ministrul Finan`elor Publice, are solu`iile de redresare a firmei Termica SA \i cu o simpl[ semn[tur[ poate sc[pa de datorii societatea de termoficare a municipiului

Boto\ani. Institu`ia Prefectului, câ`iva parlamentari boto\[neni \i conducerea Termica au ]naintat o adres[ ministrului Pogea prin care prezint[ situa`ia ]n care se afl[ societatea de termoficare, motivele pentru care a ajuns aici, dar \i modul ]n care se poate redresa. „Adresa este pe masa domnului ministru, acum a\tept[m r[spuns la ea. Vom vedea ce va decide domnul Pogea”, a declarat Ioan Diaconu, directorul SC Termica SA. La finele lunii februarie, Termica avea datorii la bugetul con-

solidat al statului ]n valoare de 41,16 milioane lei, adic[ 411,6 miliarde lei vechi. Boto\[nenii i-au propus ministrului Finan`elor trei m[suri pentru rezolvarea problemelor societ[`ii. Prima ar fi emiterea unui act normativ ]n ce prive\te conversia ]n ac`iuni a crean`elor cuvenite bugetului general consolidat al statului la societatea de termoficare. Cea de-a doua solu`ie se refer[ la capitalizarea de c[tre stat a societ[`ilor comerciale de interes public, produc[toare de bunuri sau pres-

tatoare de servicii pentru popula`ie, prin emiterea de noi ac`iuni sau majorarea valorii ac`iunilor existente, ]n vederea stingerii obliga`iilor datorate statului. Ultima m[sur[ propus[ prive\te: „adoptarea unui act normativ prin care s[ se acorde scutiri la plata obliga`iilor fiscale, având ]n vedere faptul c[ aceste elemente au implica`ii economice \i sociale majore, vizeaz[ interesul public \i constituie o situa`ie extraordinar[”. Totodat[, ministrul Pogea a fost informat pe larg cu privi-

Ziua: 90C

Noaptea: 10C

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX

UTILE

17 M Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin (Post) 18 M Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim \i Evcarpion (Post)

4,2862 lei

3,2884 lei

re la unul dintre motivele pentru care Termica a ajuns ]n situa`ia financiar[ delicat[ din aceast[ perioad[. „}ncepând din luna martie 2006, Termica SA a intrat ]n imposibilitatea de a achita total sau par`ial ratele scadente \i dobânda aferent[ la creditele externe angajate pentru finan`area complet[rii achizi`iilor de combustibil pentru asigurarea energiei termice destinate popula`iei ]n sezoanele reci 2003-2004 \i 2004-2005, garantate ]n propor`ie de 100% de c[tre statul

român prin intermediul Ministerului de Economiei \i Finan`elor. Astfel, pân[ la data de 01.03.2009, societatea nu a achitat rate scadente ]n valoare de 16,9 milioane lei \i dobânzi aferente ]n valoare de 3,92 milioane lei, sume achitate integral de garant”, se precizeaz[ ]n adresa trimis[ lui Pogea. De asemenea, se aminte\te c[ ]nchiderea activit[`ii societ[`ii ar duce la sistarea livr[rii de energie termic[ \i ap[ cald[ menajer[ pentru aproape 50.000 de persoane. (Bogdan Caliniuc)

Evenimentul de Botosani nr.1283  

Ziarul orasului tau!

Evenimentul de Botosani nr.1283  

Ziarul orasului tau!