Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212 Anul V • nr. 60 (1281) • S^mb[t[, 14 martie 2009 • 16 pagini

Viitor director PSD-ist, decis s[ trimit[ func`ionarii lene\i acas[ Viitorul director al Direc`iei pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ se preg[te\te s[ ]\i ia ]n primire noua func`ie venind cu declara`ii \oc privind schimb[rile pe care inten`ioneaz[ s[ le aduc[ ]n institu`ia pe care o va conduce. }n primul rând, le preg[te\te o surpriz[ nu tocmai pl[cut[ func`iona-

rilor obi\nui`i cu un anumit stil de munc[. Chiar dac[ nu a fost instalat ]nc[ oficial ]n func`ia de conducere a institu`iei amintite, Claudiu Ad[sc[li`ei atrage aten`ia c[ ]i va da afar[ pe func`ionarii care nu se vor implica ]n rezolvarea problemelor agricultorilor.

Pagina 5

Doi tineri acuz[ c[ au fost b[tu`i ]n sediul Jandarmeriei Doi tineri care stau ]n zona S[venilor, ]i acuz[ pe jandarmi c[ i-au b[tut ]n sediul Jandarmeriei. Avocata celor doi a ]naintat Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani mai multe plângeri penale fa`[ de jandarmi. Repre-

zentan`ii Comandamentului Jude`ean de Jandarmi neag[ acuza`iile tinerilor \i spun c[ sunt simple inven`ii. Cei doi au fost sanc`iona`i cu câte 1.500 de lei de c[tre jandarmi.

Pagina 4

Medici din spitale, reclama`i la Casa de Asigur[ri de S[n[tate Pacien`ii lor, contribuabili la fondul asigur[rilor de s[n[tate, s-au plâns conducerii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate c[ nu li se elibereaz[ re`ete compensate la ie\irea din spital, c[ sunt purta`i pe drumuri \i pu\i la cheltuieli supli-

mentare pentru a intra ]n posesia medicamentelor de care au nevoie. Reprezentan`ii Casei au declan\at un control ]n acest sens la Spitalul Jude`ean \i la Casa de Asigur[ri de S[n[tate.

Pagina 3

O nou[ tax[ „cadou”, de la deputata boto\[neanc[ Raluca Turcan Pagina 9

Copil accidentat grav de un \ofer b[ut Un copil de 12 ani a fost accidentat grav, ]n zona Dealu Mare, din cauza vitezei \i a neaten`iei unui \ofer beat. Incon\tien`a \oferului a f[cut ca un copil care vindea urzici pentru a avea bani de mâncare s[ ajung[ la spital. Starea ]n care se afl[ minorul este incert[ din cauza traumatismelor suferite. B[iatul a fost scalpat ]n momentul accidentului \i a suferit un traumatism cervical. Copilul a fost transportat de urgen`[ la Spitalul de Pediatrie „Cuvioasa Parascheva. }n urma verific[rii cu aparatul etilotest, conduc[torul autoturismului avea o alcoolemie ]n aerul expirat de 0,91. Pagina 5


Eveniment 2

S@mb[t[, 14 martie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Artistul, poporul \i politicianul Indiferent de forma de exprimare, fie ]n muzic[, teatru sau literatur[, artistul este privit de c[tre societate drept un paria sau uneori, \i mai r[u, este asimilat unui cer\etor. Da, nu-i nici o glum[, am fost chiar eu victima unei replici de acest gen: "Ce sens are s[ mai scrie`i c[r`i, tot nu sunt citite decât de foarte pu`ini oameni, mai bine v[ apuca`i de lucruri serioase, de care societatea are nevoie". Am r[mas siderat, n-am reu\it s[-l ]ntreb la ce lucruri serioase face referire. Mirarea e alta, omul cu pricina nu era un oare\cine, era chiar un politician galonat. Dar nu-i numai vina lui, aceasta este percep`ia de mas[ asupra unui artist. Vin c-un exemplu spre a v[ pune ]n fa`a unui paradox: majoritatea arti\tilor sunt oameni obi\nui`i, c-un comportament discret, pu`ini sunt ]mbr[ca`i la patru ace, nu `in ]n general la tinuta lor vestimentar[, din lips[ de bani, ei bine, de cele mai multe ori sunt privi`i cu comp[timire, dar ]n momentul când apar ]n public electrizând spiritele, ]n subcon\tientul colectiv se proiecteaz[ imaginea unor mici zei. M[ ]ntreb: care este totu\i imaginea real[ a artistului ]n mentalul nostru? Greu de r[spuns. Via`a omunului obi\nuit ]n general se manifest[ sub inciden`a unor cli\ee, este format[ dintr-o sum[ de compila`ii, cum spunea un filozof "se tr[ie\te tot mai mult sub efectul imita`iunii colective", rareori g[se\ti câte un individ care s[ ias[ din pluton \i s[-\i particularizeze destinul. Când apare, este privit drept nebun. Acesta este de fapt artistul, el ]\i permite s[ rup[ caden`a \i s[ cear[ spiritualizarea, implicit, umanizarea vie`ii. Tragedia e alta, nu faptul c[ cei mul`i nu-l ]n`eleg, ci faptul c[ factorul politic ]ncearc[ adesea s[-i pun[ pumnul ]n gur[. Arti\tii au ie\it ]n strad[, s[ protesteze asupra ministrului Culturii, Teodor Paleologu, deoarece acesta refuz[ s[ `in[ cont de glasul partenerilor sociali \i men`ine o hot[râre de guvern din 2008 care afecteaz[ veniturile \i reala`iile de munc[ ale arti\tilor, personalului tehnic de specialitate \i bibliotecarilor. Aceasta este de fapt o lege liberal[, datat[ ]nc[ din 2007 dar care, din varii motive, nu a fost aplicat[ pân[ acum. |i la Boto\ani arti\tii de la Teatrul "Mihai Eminescu", de la Teatrul "Vasilache" \i de la Filarmoncic[ au pichetat prefectura. Uimirea e alta, ]ntrebat fiind un politician ce p[rere are despre acest protest mi-a r[spuns: "Nu moare `ara f[r[ arti\ti, nenoroci`ii ard gazul \i banii `[rii de poman[". Un asemenea individ `inte\te la \efia unui partid. }mi este scârb[ s[-i pronun` numele, am s[-i r[spund ]n scris: "poate c[ o na`ie nu se asfixiaz[ f[r[ arti\ti, dar degenereaz[, trogloditule!".

Amenzi pentru cosmetice Inspectorii boto\[neni din cadrul Oficiului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului (OJPC) au demarat o ac`iune de control la comercian`ii de produse cosmetice. Din datele prezentate de Mihai ~urcanu, inspector \ef adjunct al OJPC, ]n cadrul controlului au fost verifica`i 15 operatori economici. Dintre ace\tia 14 au fost sanc`iona`i, fiind aplicate 10 amenzi ]n valoare de 32.000 lei. Al`i patru agen`i economici au fost sanc`iona`i

cu avertisment. Comercian`ii care au fost sanc`iona`i contraven`ional nu aveau afi\ate pre`urile sau instruc`iunile privind modul de folosire a produsului nu era scrise ]n limba român[. De asemenea, multe din produsele verificate de inspectorii Oficiului Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorului Boto\ani nu aveau aplicate pe etichet[ adresa produc[torului sau a importatorului. (Petronela Rotariu)

Accidentat[ de un taximetrist pe trecerea de pietoni Dup[ ce ]n urm[ cu dou[ s[pt[mâni doi b[trâni au fost grav accidenta`i de un tân[r f[r[ permis, joi sear[, pe aceea\i trecere de pietoni, din fa`a Spitalului Jude`ean de Urgen`e „Mavromati” o femeie a fost lovit[ de un taximetrist. Joi, ]n jurul orei 20.15, taximetristul B.I., de 27 de ani, din Boto\ani, posesor al permisului de conducere, categoria B, din anul 2000, a accidentat-o u\or pe Iulia E., de 44 de ani, care se angajase regulamentar ]n traversarea str[zii pe trecerea de pietoni. Accidentul s-a produs pe strada Marchian, taximetristul venind din direc`ia str[zii Cuza Vod[, c[tre bulevardul Mihai Eminescu. La trecerea pentru pietoni semnalizat[ cu indicator \i marcaj rutier, nu i-a acordat prioritate Iuliei E., pe care a accidentat-o. Doborât[

pe mijlocul str[zii de ma\in[, femeia s-a ridicat totu\i singur[ de la p[mânt \i a mers pe picioarele ei la Spitalul Jude`ean, unde a fost consultat[ de cadrele medicale de ale Unit[`ii de Primire a Urgen`elor (UPU) „Femeia a fost victima unui accident rutier, a suferit un traumatism cranio-cerebral acut ]nchis \i un traumatism de coloan[ cervical[, ]ns[ ]n urma investiga`iilor de specialitate nu au fost sesizate complica`ii. De\i a suferit o lovitur[ la cap \i i s-a recomandat internarea, a refuzat”, a declarat un asistent al UPU. Conform celor stabilite de poli`i\ti, vina pentru producerea accidentului ]i apar`ine taximetristului, care nu a acordat prioritate pietonului. „Din primele cercet[ri efectuate s-a stabilit c[ accidentul sa produs din culpa exclusiv[ a

conduc[torului auto care nu a acordat prioritate de trecere pietonului angajat regulamentar ]n traversarea str[zii. }n func`ie de pozi`ia procesual[ a victimei \i de num[rul de zile de ]ngrijiri medicale necesare pentru vin-

decarea leziunilor ce i-au fost produse, cauza urmeaz[ a fi solu`ionat[ procedural”, a declarat Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D.R.)

Infrac`ional... pe scurt MINOR DISP{RUT gru, din doc, de culoare bleu- li`i\tii dorohoieni au fost alerta`i `iei. B[iatul se deplasa pe DJ simpl[, un pulover f[r[ c[ o persoan[ necunoscut[ a 208H, ]n dreptul locuin`ei sale. DE LA DOMICILIU marin, guler, de culoare gri spre ne- spart geamul unui bar din lo- De\i a suferit leziuni superfigru, cu triunghiuri de culoare gri deschis pe piept, pantaloni din fâ\, de culoare maro deschis, ghete de culoare neagr[, iar pe cap purta un fes negru, din PNA, cu dungi verticale la baza inferioar[, de culoare maro. Minorul a mai plecat \i ]n trecut de acas[, ultima dat[ fiind identificat ]n data de 18 noiembrie 2008, ]n pia`a central[. Cei care pot oferi informa`ii despre minorul disp[rut, sunt ruga`i s[ anun`e cea mai apropiat[ unitate de Poli`ie, sau s[ sune la num[rul 112. „

HO~I }N AC~IUNE Un b[iat de 14 ani este c[utat de poli`i\ti, dup[ ce ]n data de 8 martie, a disp[rut de la domiciliu. C[t[lin Roman, din municipiul Dorohoi, i-a spus mamei sale c[ se duce la biserica din localitate, ]ns[ nu a mai ajuns la destina`ie, \i nici acas[ nu s-a mai ]ntors. Astfel, mama minorului a anun`at joi Poli`ia, ]ngrijorat[ c[ fiul s[ ar fi putut p[`i ceva. Minorul are ]n[l`imea de circa 1.50-1.55 metri, greutatea 40-45 kg, ochi c[prui, p[r \aten, tuns scurt \i fa`[ oval[. De asemenea, sub ochiul drept are o cicatrice c[p[tat[ ]n urma unei arsuri. }n momentul dispari`iei, purta o geac[ de culoare gri spre ne-

}n cursul zilei de joi, poli`i\tii au identificat dou[ persoane care ]ncercau s[ sustrag[ bunuri dintr-un magazin, respectiv, un bar, iar o a treia tocmai ce ochise lucrurile de pe un usc[tor de rufe. Pe la ora prânzului, poli`i\tii boto\[neni au intervenit la un magazin din municipiu, fiind chema`i de agentul de paz[, care prinsese ]n flagrant pe Manuela P., de 39 de ani, din Boto\ani, ]ncercând s[ plece acas[ cu produse alimentare ]n valoare de 38.28 lei, pe care le ascunsese ]n geanta personal[. Suspectei iau fost ]ntocmite acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale, fiind acuzat[ de furt calificat. }n jurul orei 23.00, po-

calitate. Ajun\i la fa`a locului, ace\tia au constatat c[ barul, de\i era ]nchis, avea un geam spart, iar un individ se afla ]n interior, cu mai multe bunuri sustrase, cu care se preg[tea de plecare. Suspectul a fost identificat ca fiind Ovidiu-Andrei M., de 18 ani, din municipiul Dorohoi. Acesta s-a ales cu dosar penal, fiind acuzat de furt calificat. Pe la ora 1.30, ]n timp ce o patrul[ de siguran`[ public[ din cadrul Poli`iei Municipiului Boto\ani se deplasa pe Calea Na`ional[, ]n dreptul Bazarului TATI, au surprins-o pe Alexandra-Manuela H., de 19 ani, din comuna St[uceni, ]n timp ce sustr[gea o lenjerie de pat \i dou[ covora\e de baie de pe un usc[tor amplasat la parterul unui bloc de pe strada Ghe. Filipescu. Bunurile au fost recuperate \i restituite p[r`ii v[t[mate, iar suspecta va r[spunde penal pentru fapta sa. „

|I-A V{ZUT DE DRUM DUP{ CE A LOVIT CU MA|INA UN COPIL Un b[ie`el de nou[ ani din comuna Vorona a fost accidentat miercuri, ]n jurul orei 19.30, de c[tre un autoturism al c[rui \ofer a p[r[sit locul faptei f[r[ ]ncuviin`area Poli-

ciale, tat[l copilului a anun`at organele de poli`ie din comun[ despre producerea accidentului abia joi diminea`[, ]n jurul orei 8.30. }n urma cercet[rilor efectuate, s-a stabilit identitatea conduc[torului auto, acesta fiind D[nu` S., de 33 de ani, din satul Poiana, comuna Vorona. |oferul este posesor al permisului de conducere, categoriile BE, CE, din anul 1996. Aflat la volanul unui autoturism apar`inând lui Mihai A., se deplasa dinspre centrul localit[`ii Vorona, c[tre localitatea Sarafine\ti, moment ]n care, ]n dreptul imobilului apar`inând p[rin`ilor victimei, trecând pe lâng[ un grup de copii afla`i pe partea carosabil[, a acro\at cu oglinda retrovizoare dreapta pe minor. Dup[ acest incident \i-a continuat drumul, f[r[ a anun`a Poli`ia. Minorul va fi examinat medico-legal, pentru a se stabili num[rul de ]ngriji medicale necesare vindec[rii leziunilor produse. „Fa`[ de conduc[torul auto se efectueaz[ cercet[ri sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de v[t[mare corporal[ din culp[ \i p[r[sirea locului accidentului f[r[ ]ncuviin`area organelor poli`iei, cauza urmând a fi solu`ionat[ procedural ]n func`ie de concluziile medico-legale”, a precizat Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani. „


Eveniment S@mb[t[, 14 martie 2009

Medici din spitale reclama`i la Casa de Asigur[ri de S[n[tate Pacien`ii lor, contribuabili la fondul asigur[rilor de s[n[tate, s-au plâns conducerii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate c[ nu li se elibereaz[ re`ete compensate la ie\irea din spital, c[ sunt purta`i pe drumuri \i pu\i la cheltuieli suplimentare pentru a intra ]n posesia medicamentelor de care au nevoie. Reprezentan`ii Casei au declan\at un control ]n acest sens la Spitalul Jude`ean \i la Casa de Asigur[ri de S[n[tate. Medicii de specialitate din spitale sunt verifica`i de c[tre reprezentan`ii Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate la re`etele eliberate, ]n urma unor reclama`ii primite la adresa acestora. Corpul de control al institu`iei de asigur[ri de s[n[tate a demarat zilele acestea un control privind modul de eliberare a re`etelor

gratuite \i compensate de c[tre medicii din spitale la externarea bolnavilor, ]ntrucât, sus`in reprezentan`ii CJAS, mul`i nu dau astfel de re`ete de\i au aceast[ obliga`ie iar bolnavii sunt purta`i pe drumuri. "De multe ori, medicii nu dau re`ete gratuite \i compensate \i atunci dau doar o scrisoare medical[ cu care pacientul se prezint[ la medicul de familie. }n acest caz, pacientul este pus pe drumuri, pentru c[ acesta, dup[ ce se externeaz[ din spital de la Boto\ani, se duce la `ar[, la medicul de familie, i se d[ re`eta compensat[, dup[

care el revine ]n Boto\ani pentru a-\i lua medicamentele", a precizat Carmen Nicolau, directorul CJAS. Aceasta sus`ine c[ verific[rile au fost declan\ate ]n urma unor sesiz[ri venite din partea asigura`ilor \i c[ acestea sunt ]n curs de derulare la Spitalul Jude`ean \i Spitalul Municipal din Dorohoi. Controlul se desf[\oar[ pe sec`iile acestor unit[`i spitalice\ti. "Vrem s[ vedem dac[ medicii elibereaz[ re`ete gratuite \i compensate la externare, pentru c[ sunt obliga`i prin lege s[ fac[ acest lucru. De asemenea, medicul are

obliga`ia ca ]n foaia de externare s[ scrie num[rul \i seria re`etei care i-o recomand[ pacientului. Majoritatea nu o fac. Probabil din comoditate. Prefer[ s[ fac[ doar o scrisoare medical[ sau, ceea ce este \i mai grav, o re`et[ simpl[ pe care s[ o transcrie medicul de familie", a mai spus directorul CJAS. }n cazul ]n care se vor descoperi nereguli, conducerile unit[`ilor spitalice\ti vor fi trase la r[spundere. "Nu vom sanc`iona medicii, pentru c[ noi nu suntem ]n contract cu ace\tia, ci cu spitalele", a ad[ugat Carmen Nicolau. (L.L.)

3

Luni,

Reabilitarea Centrului Vechi demareaz[ ]n for`[ Centrul Vechi al municipiului devine un imens \antier. Primarul C[t[lin Flutur a declarat c[ au fost stabilite grafice de execu`ie a lucr[rilor de reabilitare \i c[ acestea vor ]ncepe din 16 martie. Edilul municipiului Boto\ani a declarat c[ problema agen`ilor economici care de`in spa`ii ]n zon[ a fost rezolvat[ \i, implicit, cea a locuitorilor din zon[, care au fost evacua`i \i muta`i ]n alte locuin`e. „Fac un apel la reziden`ii din zon[, la cei care au afaceri ]n zon[, s[ ia la cuno\tin`[ acest grafic al nostru \i s[ ne acorde tot sprijinul pentru c[ a\a vom termina mai repede lucr[rile. Ne-am ]mp[r`it lucr[rile pe zone \i pe date. Tot ce este posibil ca la orice lucrare de construc`ie este s[ decal[m termenele. Avem \i surprize ]n zona Centrului Vechi. Sunt loca`ii unde am g[sit camere \i beciuri ascunse, pe care acum le-am identificat. Tot ce am g[sit acolo este undeva la nivelul sec. XVIII. Dac[ vor ap[rea \i zone medievale le vom analiza”, a precizat primarul municipiului Boto\ani. Lucr[rile de reabilitare ]n Centrul Vechi sunt finan`ate prin programul Phare de c[tre Uniunea European[ \i Bugetul Na`ional. Lucr[rile privind reabilitarea re`elelor de

ap[-canalizare-gaze \i refacerea a pietonalului \i a parc[rilor vor fi executate etapizat, conform unui grafic stabilit de municipalitate. Astfel, ]n zona I, ]ncepând cu data de 16 martie 2009, vor ]ncepe lucr[rile de la parcarea nr. 1 \i strada 1 Decembrie din Calea Na`ional[ \i pân[ la imobilul nr. 28. Aceast[ zon[ va include \i racordurile care se vor efectua ]n Calea Na`ional[. Zona II cuprinde str[zile Pene\ Curcanul \i Elena Doamna, iar execu`iile se vor face ]ntre 10 aprilie \i 30 mai. Zona III cuprinde strada Po\tei \i strada 1 Decembrie, pân[ la imobil nr. 46 \i Parcarea nr. 4, durata de execu`ie fiind programat[ ]ntre 20 mai \i 30 iulie. Zona IV reprezint[ strada 1 Decembrie nr. 28 - 46 iar execu`ia lucr[rilor va avea loc ]ntre 15 august - 20 octombrie, ]n timp ce zona V cuprinde doar strada Victoriei, iar lucr[rile de execu`ie sunt programate ]ntre 1 iunie \i 30 iulie. De asemenea, mai exist[ zona VI, cu strada S[venilor, unde lucr[rile vor ]ncepe cu condi`ia pred[rii unui imobil din strada S[veni nr.10 \i zona VII care cuprinde Pia`a 1 Decembrie \i Parcarea nr 3, execu`ia urmând s[ ]nceap[ din 30 septembrie 2009. (L.L.)

S-au stabilit punctajele la Avertiz[ri pe ]n`elesul tuturor, privind calitatea aerului grada`iile de merit Listele cu punctajele ob`inute de candida`ii la grada`iile de merit au fost afi\ate ieri la avizierul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J). Anul acesta, cele mai mari punctaje adunate pe baza dosarului depus spre evaluare, ]nainte de contesta`ii, este al cadrelor didactice de la Palatul Copiilor \i al celor de la administra`iile financiare. 97 de puncte au fost ob`inute de Silvia-Carmen Diaconu, profesor de \ah la Palatul Copiilor, Marcel Dupu profesor al Orchestrei populare a Clubului Copiilor din Dorohoi \i Rodica Fediuc, administrator financiar la |coala General[ Nr. 8 din municipiu. Cel mai mic punctaj ob`inut la grada`iile de merit este al unui cadru didactic de geografie de la Liceul de Art[ |tefan Luchian, care ]n urma unei activit[`i de 29 de ani, a ob`inut 7,25 puncte. La educatori, din cele 43 de cadre didac-

tice care au depus dosare, 35 au ob`inut un punctaj mai mare de 50 de puncte. La ]nv[`[tori, unde sunt cele mai multe dosare depuse, respectiv 72, iar din acestea, 55 au ob`inut un punctaj mai mare de 50 de puncte. La personal de conducere, respectiv directori \i directori adjunc`i, cel mai mare punctaj este de 88 de puncte \i apar`ine Cristinei Zamciuc, director adjunct la Colegiul Economic „Octav Onicescu” din municipiu iar cel mai mic punctaj este al lui Corneliu Daniel Furtun[, directorul Liceului de |tiin`e al Naturii „Grigore Antipa”. Aceasta a ob`inut 61 de puncte. Candida`ii care sunt nemul`umi`i de punctajele ob`inute pot depune contesta`ii pân[ mar`i, 17 martie, inclusiv. Cei care vor fi valida`i ]n Consiliul de Administra`ie al I|J vor avea un plus de 25 la sut[ din salariul de baz[ al beneficiarului.

Grada`ia de merit se acord[ pe o perioad[ efectiv[ de patru ani, f[r[ a fi luate ]n calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munc[ din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei func`ii. }n acest an \colar sunt oferite 311 grada`ii, cele mai multe revenind ]nv[`[toarelor, cu 43 de grada`ii, \i educatoarelor, respectiv 35 de grada`ii. Grada`iile de merit pot fi ob`inute de cel mult 16% dintre cadrele didactice cu func`ii de conducere, cadrele didactice sau didactice auxiliare din jude`, inclusiv de responsabilii financiari din \coli - fo\tii contabili, \efi ai unit[`ilor cu personalitate juridic[. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt, sus`ine c[ num[rul cadrelor didactice care vor depune contesta`ii va fi unul destul de ridicat. (Petronela Rotariu)

Când boto\[nenii vor vedea pe panoul de lâng[ Casa C[r`ii afi\a`i cu ro\u indicii privind calitatea aerului, vor \ti c[ sunt dep[\iri ale noxelor ]n atmosfer[.

Panoul de monitorizare a calit[`ii aerului este acum mai pe ]n`elesul tuturor. Dup[ ce o bun[ bucat[ de timp, indicatorii afi\a`i pe panoul amplasat la casa c[r`ii, ]i l[sa pe boto\[neni ]n cea`[, \i asta ]n condi`iile ]n care acest panou era destinat popula`iei pentru a cunoa\te ]n permanen`[ dac[ se produc dep[\iri ale limitelor de noxe. Speciali\tii de mediu au luat m[suri pentru a schimba situa`ia. Astfel, cet[`enii boto\[neni vor putea cunoa\te când este vorba de o dep[\ire iar aerul nu este tocmai curat. „Eu nu am cum s[ dau defini`ia unui

compus, a unei noxe, pe panou. Lucrurile aici au fost clarificate stabilindu-se ]n felul urm[tor: când panoul este verde, situa`ia este normal[ iar când apare un indicator ro\u, atunci este o problem[ \i atunci eu sunt ]ntrebat: de ce e ro\u? Cât timp panoul este verde ]nsemn[ c[ nu sunt probleme ]n ceea ce prive\te calitatea aerului ]n municipiul Boto\ani. S-a lucrat, s-a ]ncercat s[ se detalieze un pic pe valori, cât de departe e de valoare dar s-a ajuns la concluzia c[ cea mai bun[ metod[ este cea cu

prezentarea ]n ro\u a dep[\irilor”, a specificat Sorin Grindei, directorul Agen`iei pentru Protec`ia Mediului (APM) Boto\ani. Pentru ca boto\[nenii s[ cunoasc[ metoda prin care sunt ]n\tiin`a`i c[ se produc dep[\iri, reprezentan`ii agen`iei vor face o informare ]n acest sens pe panoul din centru. Conducerea APM mai sus`ine c[ singurele dep[\iri produse au fost la pulberi, dep[\iri care se produc ]n special vara ]ns[, ]n privin`a acestei probleme nu se poate lua nici o m[sur[. (C.S.)


CMYK

Eveniment 4

S@mb[t[, 14 martie 2009

Doi tineri acuz[ c[ au fost b[tu`i ]n sediul Jandarmeriei Doi tineri care stau ]n zona S[venilor, ]i acuz[ pe jandarmi c[ i-au b[tut ]n sediul Jandarmeriei. Avocata celor doi a ]naintat Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani mai multe plângeri penale fa`[ de jandarmi. Reprezentan`ii Comandamentului Jude`ean de Jandarmi neag[ acuza`iile tinerilor \i spun c[ sunt simple inven`ii. Cei doi au fost sanc`iona`i cu câte 1.500 de lei de c[tre jandarmi. Florin Alexandru Gherasim, de 21 de ani, \i Alin Vi`el, de 20 de ani, ]i acuz[ pe jandarmi c[ i-au b[tut chiar ]n sediul Comandamentului Jude`ean al Jandarmeriei, joi sear[. Cei doi au spus c[ au fost s[lta`i de un pluton de jandarmi din zona blocului turn din cartierul Parcul Tineretului, f[r[ niciun motiv, dup[ care, timp de dou[ ore, au fost b[tu`i \i amenin`a`i. „Eram cu mai mul`i b[ie`i \i discutam, iar la un moment dat a venit o dub[ a Jandarmeriei din care au coborât mai mul`i jandarmi. M-au c[utat din priviri, iar dup[ ce m-au g[sit mi-au pus c[tu\e \i m-au urcat ]n dub[ ca pe ultimul infractor. Prietenul meu Alin a ]ntrebat ce au cu mine \i pentru asta i-au pus \i lui c[tu\ele \i l-au urcat ]n dub[”, a spus Gherasim. Acesta a ad[ugat c[ ]n toat[ aceast[ perioad[ le-a cerut jandarmilor s[-i spun[ motivul pentru care a fost „s[ltat”. „Chiar dac[ puteam s[ merg \i singur, când am ajuns la Jandarmerie am fost luat de gât \i târât pe jos. Am fost b[gat ]ntr-o camer[, la audieri, unde am fost tratat ca o cârp[. M-au b[tut, mi-au dat cu pumnii \i picioarele, m-au jignit. Pe prietenul meu l-au dus ]ntr-o alt[ camer[. Tot ]mi spuneau ce am avut cu nu \tiu care jandarm, de ce l-am b[tut, c[ are ochiul vân[t, de ce l-am ]njurat. Eu nu am avut niciun conflict cu niciun jandarm, dar nici nu m-au l[sat s[ spun ni-

mic. M[ tot ]ntrebau dac[ recunosc ce am f[cut \i le-am spus de fiecare dat[ c[ nu declar nimic \i c[ vreau s[ discut cu avocata. A intrat, la un moment dat, unul ]n civil ce p[rea a fi \eful celorlal`i. |i acesta m-a pus s[ dau o declara`ie, dar nu am vrut. Mi-au fluturat ni\te pistoale prin fa`[ pentru a m[ intimida, de parc[ a\ fi f[cut nu \tiu ce crim[. Acela ]n civil a spus s[ coboare b[ie`ii, \i au venit câ`iva cu cagule care au ]nceput s[ m[ bat[. Când au v[zut c[ nu vreau s[ semnez nicio declara`ie, cel ]n civil a spus s[ aduc[ bâta de baseball. Atunci am ]nceput s[ plâng, m-am pus ]n genunchi \i mi-am cerut iertare pentru tot ce spuneau ei c[ am f[cut, le-am spus c[ am familie, c[ lucrez \i c[ nu am probleme nici cu poli`i\tii \i nici cu jandarmii, doar s[ nu m[ bat[ cu bâta”, a completat Gherasim. Prietenul acestuia, Alin Vi`el, spune c[ \i el a fost dus ]ntr-o camer[ \i b[tut, ]ns[ a fost salvat de faptul c[ p[rin`ii s[i au venit mai rapid dup[ el. Daniela Lungu, avocata celor doi tineri, spune c[ a fost sunat[ de un prieten al acestora care a anun`at-o despre ce s-a ]ntâmplat. „Am mers la sediul Jandarmeriei \i m-am prezentat, iar când am v[zut c[ mi se solicit[ legitima`ia de avocat mi-am dat seama c[ s-a ]ntâmplat ceva. Acolo mi-au spus c[ nu este nicio problem[ \i c[ pot discuta cu un reprezentant al institu`iei, dar c[ trebuie s[ a\tept. Dup[ o perioad[ de a\teptare a fost scos Gherasim, l-am dus la Spitalul Jude`ean, unde a venit \i Vi`el, iar acolo au fost supu\i mai

multor examin[ri medicale ]n urma c[rora au fost constatate mai multe traumatisme \i contuzii”, a declarat avocata Lungu. Aceasta a precizat c[ ]n timp ce ea s-a re]ntors la sediul Jandarmeriei, cei doi clien`i ai s[i au fugit din spital \i au sunato pe motiv c[ ]n spital \i-au f[cut apari`ia mai mul`i jandarmi. Avocata Lungu a precizat c[ a depus plângere penal[ fa`[ de jandarmi la Parchetul de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de abuz ]n serviciu, purtare abuziv[, re`inere nelegal[ \i ]nc[tu\are nelegal[. „Urmeaz[ ca tot ast[zi (ieri - n.r.) cei doi s[ mearg[ \i la Serviciul de Medicin[ Legal[ pentru a ob`ine certificat medico-legal”, a mai ad[ugat avocata. Cei doi spun c[ b[taia primit[ de la jandarmi ar fi ca urmare a unui episod petrecut cu ceva timp ]n urm[ la un restaurant din zona Bulevardului Mihai Eminescu, atunci când Alin Vi`el a fost depistat având la el un pistol cu gaze pentru care sus`ine c[ are permis de portarm[. „Credem c[ de acolo a

pornit, dar atunci am avut treab[ cu Poli`ia, nu cu jandarmii. Când ]mi fluturau pistolul prin fa`[ ]mi spuneau c[ acela cu gaze nu poate s[ fac[ r[u, dar cele din dotarea lor da”, a mai spus Gherasim.

JANDARMII NEAG{ ACUZA~IILE CELOR DOI TINERI }n schimb, opinia jandarmilor cu privire la ce s-a ]ntâmplat joi sear[ este diferit[ fa`[ de a celor doi tineri. Reprezentan`ii Jandarmeriei sus`in c[ ]n jurul orei 22.30, dispecerul de serviciu a primit un apel telefonic de la un cet[`ean care locuie\te pe strada S[venilor \i care reclama faptul c[ un grup de tineri st[ ]n fa`a blocului \i consum[ ]n strad[ b[uturi alcoolice, adresându-\i cuvinte obscene unul altuia. Conform spuselor acestora, la fa`a locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi care a g[sit un grup de tineri ce consumau ]n strad[ b[uturi

alcoolice \i se manifestau zgomotos ]n zon[. Atunci jandarmii le-au solicitat tinerilor s[ nu mai consume b[uturi alcoolice ]n strad[ \i s[ termine cu acel gen de manifest[ri, explicândule c[ sunt persoane care locuiesc ]n zon[ \i nu se pot odihni din cauza lor, iar ei ar putea fi sanc`iona`i contraven`ional pentru ceea ce fac. }ns[ lucrurile nu au decurs cum ar fi vrut jandarmii. „O parte au ]n`eles \i au ]nceput s[ plece din acel loc, dar doi

dintre ei au ]nceput s[-i ]njure \i s[-i amenin`e pe jandarmi pentru faptul c[ nu au fost l[sa`i s[ mai stea \i s[ continue distrac`ia. }n momentul când jandarmii le-au solicitat datele, ace\tia au refuzat s[ le dea \i au continuat cu amenin`[ri la adresa jandarmilor, moment ]n care cei doi au fost sui`i ]n ma\ina Jandarmeriei \i adu\i la sediul inspectoratului. Aici, dup[ ce le-a fost stabilit[ identitatea, jandarmii i-au sanc`ionat contraven`ional pe V. Alin, de 22 ani, \i pe G. Florin, de 22 ani, ambii din Boto\ani, cu câte 1.500 lei fiecare, pentru refuz de legitimare, tulburarea ordinii \i lini\tii publice \i adresarea de amenin`[ri \i injurii”, a precizat c[pitan Cristian Ni`uleac, ofi`er rela`ii publice al IJJ Boto\ani. }n ceea ce prive\te episodul derulat la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ „Mavromati”, Ni`uleac a spus c[ este o alt[ inven`ie de-a acuzatorilor. „Cei doi se aflau sub influen`a b[uturilor alcoolice \i la spital când au v[zut jandarmii au fugit, nu \tiu ce \i-au ]nchipuit ei. M-am interesat la colegi \i am aflat c[ prezen`a jandarmilor la spital a fost ca urmare a interven`iei ]ntr-un caz de violen`[ familial[. O femeie a fost b[tut[ de so`ul ei, iar jandarmii au ]nso`it-o pe aceasta la spital, nimic mai mult. }n niciun caz nu s-au dus la spital pentru ei”, a concluzionat purt[torul de cuvânt al Jandarmeriei. (Bogdan Caliniuc, D[nu` Rotariu)


CMYK

Eveniment S@mb[t[, 14 martie 2009

5

Copil accidentat grav de un \ofer b[ut Un copil de 12 ani a fost accidentat grav, ]n zona Dealu Mare, din cauza vitezei \i a neaten`iei unui \ofer beat. Incon\tien`a \oferului a f[cut ca un copil care vindea urzici pentru a avea bani de mâncare s[ ajung[ la spital. Starea ]n care se afl[ minorul este incert[ din cauza traumatismelor suferite. B[iatul a fost scalpat ]n momentul accidentului \i a suferit un traumatism cervical. Copilul a fost transportat de urgen`[ la Spitalul de Pediatrie „Cuvioasa Parascheva. }n urma verific[rii cu aparatul etilotest, conduc[torul autoturismului avea o alcoolemie ]n aerul expirat de 0,91.

Petru Szabo, de 49 de ani, se deplasa cu autoturismul Dacia pe drumul care face leg[tura dintre Boto\ani \i |tef[ne\ti. }n zona Dealu Mare exist[ dou[ drumuri, ]ns[ doar unul este circulabil, respectiv cel vechi. La intrarea pe drumul cel nou, care s-a pr[bu\it acum mai bine de un an, a fost montat[ o barier[ pentru a bloca accesul ma\inilor. La câ`iva metri ]n fa`a barierei se aflau ieri patru copii care vindeau urzici. Petru Szabo a intrat ]n plin ]n grupul de copii \i l-a accidentat grav pe Gabriel M., de 12 ani. Copilul a fost purtat pe capot[ mai mul`i metri, urzicile pe care acesta le vindea pentru a câ\tiga un ban au fost ]mpr[\tiate pe ]ntreaga suprafa`[ a drumului. |oferul ar fi putut evita accidentul dac[ nu se afla b[ut la volan, ]ns[ nivelul redus de concentrare \i cel ridicat de alcoolemie l-au pus ]n imposibilitatea de a reac`iona la timp. „Am preluat copilul de la fa`a locului. Prezint[ un traumatism cranio-cerebral acut deschis, cu o plag[ scalpat[ destul de grav[. Era con\tient, ]ns[ starea lui poate fi imediat influen`at[ de acest traumatism. Mai prezenta un traumatism cervical \i un

traumatism abdominal”, a declarat Liliana Mateciuc, medic ]n cadrul Serviciului Jude`ean de Ambulan`[. Poli`i\tilor ajun\i la locul accidentului le-a fost imposibil s[ deslu\easc[ la ]nceput cum sa produs accidentul deoarece autoturismul era pozi`ionat cu fa`a pe sensul de mers ]nspre

Boto\ani \i la câ`iva metri mai ]n vale de locul ]n care s-a oprit ma\ina dup[ producerea accidentului. Conduc[torul auto nu a putut s[-i l[mureasc[ pe poli`i\ti cu privire la circumstan`ele ]n care s-a produs accidentul din cauza st[rii de ebrietate ]n care se afla. „Era un grup de copii ]n zona

de pe drumul nou, iar el nu \tia traseul bine. A vrut s[ mearg[ pe cel nou. Erau patru copii cu urzicile, el a ]ncercat s[ mearg[ ]n partea dreapt[ \i a lovit copilul. Ma\ina a mers ]nainte, dar dup[ ce a oprit a ]ntors-o \i a adus-o unde se afl[ acum”, a povestit poli`i\tilor femeia care se afla ]n autoturismul condus

de Petru Szabo. }n ciuda faptului c[ a accidentat grav un copil de 12 ani ]n timp ce conducea beat autoturismul, \oferul a refuzat dialogul cu presa, aducând amenin`[ri cu procesul ]n cazul ]n care i se public[ vreo fotografie sau date despre accident. „Dac[ da`i ceva v[ dau ]n judecat[. F[r[ acceptul meu s[ nu apar[ nimic. Ce am eu de tras voi trage, dar s[ nu apar[ nimic”, a declarat \oferul Petru Szabo. La testarea cu aparatul etilotest s-a stabilit c[ alcoolemia ]n aerul expirat era de 0,91, Szabo fiind transportat de urgen`[ la Spitalul Jude`ean Mavromati ]n vederea recolt[rii de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Szabo va avea permisul suspendat \i va fi anchetat penal pentru conducerea autoturismului pe drumurile publice ]n stare de ebrietate. Este posibil s[ fie cercetat \i pentru v[t[mare grav[, ]ns[ acest cap[t de acuzare depinde de num[rul de ]ngrijiri medicale pe care le va primi minorul Gabriel M. Poli`i\tii urmeaz[ s[ stabileasc[ modul ]n care s-a produs accidentul \i viteza de deplasare a lui Szabo. (Bogdan Caliniuc, D[nu` Rotariu)

Viitorul director PSD-ist, decis s[ trimit[ func`ionarii lene\i acas[ Viitorul director al Direc`iei pentru Agricultur[ \i Dezvoltare Rural[ se preg[te\te s[ ]\i ia ]n primire noua func`ie, venind cu declara`ii \oc privind schimb[rile pe care inten`ioneaz[ s[ le aduc[ ]n institu`ia pe care o va conduce. }n primul rând, le preg[te\te o surpriz[ nu tocmai pl[cut[ func`ionarilor obi\nui`i cu un anumit stil de munc[. Chiar dac[ nu a fost instalat ]nc[ oficial ]n func`ia de conducere a institu`iei amintite, Claudiu Ad[sc[li`ei (foto), atrage aten`ia c[ ]i va da afara pe func`ionarii care nu se vor implica ]n rezolvarea problemelor agricultorilor \i care nu vor desf[\ura ]n unitate o munc[ eficient[. El a declarat public, vineri, c[ ]i va scoate din birouri pe func`ionari \i ]i va trimite ]n jude`, pe câmp, pentru a-i scuti de drumuri pe `[ranii care au de rezolvat diferite probleme.

LA DIREC~IA AGRICOL{ VIN VREMURI GRELE "Cine nu ]\i va desf[\ura activitatea cum trebuie va pleca. Inclusiv eu voi pleca, dac[ nu ]mi voi face treaba, dac[ nu voi co-

respunde. Fiecare trebuie s[ ]\i fac[ datoria conform fi\ei postului, ]n cele opt ore de munc[ \i s[ desf[\ur[m o activitate eficient[ pentru oamenii de la `ar[", a afirmat Ad[sc[li`ei, care este propus de PSD pentru func`ia de director al Direc`iei

Agricole. Doi dintre viitorii directori propu\i de PSD au fost prezenta`i ]n cadrul ]ntâlnirii cu presa. Claudiu Ad[sc[li`ei \i-a f[cut \i o scurt[ prezentare. Este de profesie inginer agronom \i a activat ]n mai multe institu`ii publice. |i-a apreciat activitatea desf[\urat[ ca fiind una foarte bun[ \i va veni pe func`ia de director al Direc`iei Agricole de la Direc`ia Sanitar Veterinar[, unde este inspector. Acesta consider[ c[ are capacitatea de a duce la ]ndeplinire cu succes aceast[ func`ie \i c[ agricultura trebuie luat[ ]n serios odat[ cu venirea sa la cârma institu`iei la care a fost nominalizat, dând de ]n`eles c[ activitatea desf[\urat[ de actualul director al DADR nu a fost una pe m[sur[. „Aproape 75% din popula`ia jude`ului face agricultur[. Nu sunt ]n m[sur[ s[ analizez activitatea actualului director, dar, dup[ cum se desf[\oar[ activitatea a-

gricol[ ]n momentul actual, cel pu`in ]n zona noastr[ \i modul cum s-a implicat ]n ob`inerea unor fonduri reprezint[ neajunsurile cele mai importante”, a mai spus Ad[sc[li`ei. Acesta \ia propus ca func`ionarii direc`iei s[ se deplaseze c[tre zonele rurale pentru a-i ajuta pe `[rani \i nicidecum ace\tia s[ fie purta`i inutil pe drumuri pentru câ`iva lei pe care ]i primesc pe diferite subven`ii. M[surile pe care le are ]n vedere viitorul director s[ fie puse ]n practic[ nu se opresc aici. Ad[sc[li`ei spune c[ dore\te ca ]mpreun[ cu parlamentarii boto\[neni s[ ini`ieze ni\te legi de baz[ ]n favoarea agricultorului român. Nu la fel de tran\ant \i plin de promisiuni a fost \i directorul propus la condu-

cerea Agen`iei de Pl[`i \i Interven`ii pentru Agricultur[.

UN DIRECTOR MAI... PA|NIC Ioan Toma a declarat c[ dore\te s[ demonstreze c[ este mai bun decât actualul director al institu`iei. „A\tept numirea \i voi c[uta s[ merg pe continuitate. Voi c[uta s[ fiu al[turi de oamenii din institu`ie ]ntr-o atmosfer[ colegial[, nu dictatorial[”, a spus Toma. Lista cu propunerile PSD pentru func`iile institu`iilor deconcentrate a fost trimis[ de organiza`ia jude`ean[ la nivel central. De asemenea, aceast[ list[ se afl[ \i la Institu`ia Prefectului. (L.L.)


Social 6

S@mb[t[, 14 martie 2009

Bicentenar Louis Braille - Inventatorul alfabetului utilizat de orbi Acest an, 2009, care marcheaz[ bicentenarul Louis Braille, ne ofer[ prilejul de a aduce ]n centrul aten`iei figura tân[rului nev[z[tor francez care, la numai 20 de ani ]n 1829, cu ideea sa genial[, descoperind alfabetul punctiform, a schimbat istoria semenilor s[i. Un om simplu, ]ntr-un moment de gra`ie sau, dup[ celebra expresie a lui Napoleon, soldatul umil care \i-a descoperit bastonul de mare\al. Louis Braille este personalitatea care, f[r[ ]ndoial[, i-a salvat pe orbii din lumea ]ntreag[, sco`ându-i din imperiul obscur al analfabetismului, al incapacit[`ii de munc[ \i a umilin`ei totale cu care ]i trata societatea ]n care tr[iau. S-a n[scut la 4 ianuarie 1809 ]n comuna Coupvray, departamentul Seine et Marne, la sudest de Paris, spre marea bucurie a p[rin`ilor lui, tat[l, Simon-Rene Braille, n[scut la Coupvray, la 6 septembrie 1764 \i mama, Monique Baron, c[s[tori`i la 5 noiembrie, 1792. Fericirea aceasta nu va dura ]ns[ mult timp, din cauz[ c[ fatalitatea ]l va osândi pe micu`ul Braille s[-\i piard[ vederea, r[nindu-se cu un cu`ita\ din atelierul tat[lui s[u, la unul din ochi, care repede se va infecta; va fi afectat pe nesim`ite \i cel[lalt ochi, ducându-l la orbire, cu toate ]ncerc[rile p[rin`ilor de a g[si leac fiului lor, la medici oftalmologi renumi`i, din Paris \i din alte localit[`i. Dup[ aceast[ nenorocire p[rin`ii ]i acord[ fiului lor infirm o aten`ie deosebit[ ]n dezvoltarea intelectual[. La vârsta de \apte ani ]l ]nscriu la \coala primar[ din comuna natal[, cu aprobarea directorului \colii \i cu men`iunea "experimental". Aici ]\i va ]nsu\i micul Braille, exclusiv pe cale auditiv[, primele cuno\tin`e, ]ntr-un proces de \colarizare incomplet \i deficitar. Dup[ doi ani, dându-\i seama de dezavantajele majore ale solu`iei adoptate, p[rin`ii ]l vor ]nscrie la Institutul Na`ional al Tinerilor Orbi din Paris, unde va deveni un cursant foarte studios. }n institut manualele \i c[r`ile erau tip[rite cu litere latine, formate din maximum dou[sprezece puncte, sistem destul de greu spre a fi perceput de sim`ul tactil al rozetei digitale de la mâini. Cum problema modului de reprezentare a literelor de c[tre nev[z[tori era una de mare ]nsemn[tate, conducerea institutului parizian decide s[ alc[tuiasc[ o comisie care s[ studieze aceast[ chestiune. Responsabil va fi numit Louis Braille, proasp[t absolvent. Comisia avea drept sarcin[ analizarea, timp de 6 luni, a sistemului de scriere punctat[ a lui Charles Barbier, pentru a putea

elabora apoi un nou sistem, pe deplin accesibil sim`ului tactil digital. Dar s[ vedem cine este Charles Barbier. Ciudat personaj mai este \i acest B[rbier de la Serre! Unul din acei utopi\ti pe care ]i g[se\ti ]ntotdeauna la obâr\ia oric[rei idei fecunde. S-a n[scut la Valenciennes, la 18 mai 1767. Tat[l lui, controlor la fermele regale, profitând de o dispozi`ie care deschidea por`ile \colilor militare „copiilor din familiile f[r[ avere, dar care descindeau din cel pu`in patru genera`ii de nobili” ]l ]nscrisese la una din aceste \coli, de unde ie\i ca ofi`er de artilerie. }nc[ de pe vremea aceea era trist din fire \i ]i pl[cea singur[tatea. Când a izbucnit Revolu`ia emigra ]n America, unde se spune c[ \i-ar fi câ\tigat existen`a practicând meseria de m[sur[tor de terenuri \i a tr[it printre indieni (pieile ro\ii). Se ]napoie ]n Fran`a ]n vremea când imperiul aduse oarecare stabilitate ]n `ar[. (Exist[ oarecare motive de a crede c[ este vorba de \coala din Brienne. Dac[ este a\a, ]ntradev[r Bonaparte i-a fost coleg. Se \tie c[ el a locuit la Brienne de la 1779—1783). Gloria lui Charles B[rbier, din punct de vedere psihologic, a fost de a descoperi c[ punctul ]n relief este singurul care satisface nevoia cititului tactil; ]n orice caz, ]ns[ nu putem vorbi de o intui`ie de geniu. S[ nu uit[m c[ scrierea denumit[ „expeditivul francez” a fost imaginat[ pentru militari \i pentru diploma`i \i c[ acest sistem, conceput pentru cei

cu vedere, comporta deja puncte \i linii, care puteau fi scrise cu creionul sau cu tocul. Dac[ ]ntre timp c[pitanului de artilerie i-a venit ideea reliefului, la ]nceput nu s-a gândit deloc la orbi, ci la nevoia ]n care se putea afla un ofi`er ]n campanie care trebuia s[ expedieze noaptea o telegram[ - de unde \i numele de „scriere nocturn[” - f[r[ cerneal[ sau creion \i de a putea multiplica repede num[rul exemplarelor prin simpl[ ap[sare. Dar poate c[ v[ ve`i pune ]ntrebarea cum a intrat Charles Barbier, c[pitanul de artilerie, ]n leg[tur[ cu nevoile orbilor de scriere \i citire ]ntr-o perioad[ ]n care mijloacele de comunica`ie erau slab dezvoltate? Iat[ cum presupunem c[ trebuie s[ se fi ]ntâmplat lucrurile: ]n 1819 B[rbier expunea la Muzeul de produse industriale, instalat ]n curtea palatului Luvru, o ma\in[ care grava f[r[ s[ se vad[, plan\ele scrierii secrete combinate. |tim ]ns[ prea bine dintro dare de seam[ ap[rut[ ]n Mercure technologique, c[ \i Institutul Regal al Tinerilor Orbi expunea la acel muzeu. Aveau loc probabil \i un fel de exhibi`ii cu elevii, care se produceau ]n fa`a publicului citind \i lucrând. De bun[ seam[, vizitând standul, B[rbier a putut vedea cât de penibil[ era mânuirea acelor c[r`i mari \i cât de anevoioas[ descifrarea caracterelor obi\nuite, imprimate pur \i simplu ]n relief ]nalt, improprii degetelor. Astfel \i-a dat probabil seama c[ nu se putea scrie decât compunând ca ze`arul \i s-a gândit s[ fac[ o apro-

piere ]ntre acest sistem \i al s[u. Este foarte probabil ca alfabetul clasic B[rbier \i care a dat na\tere alfabetului Braille, s[ dateze din 1822. Tot din aceast[ epoc[ trebuie s[ fie \i rigleta B[rbier, mama rigletei Braille. Dup[ studii ample, trecute prin filtrul propriilor cuno\tin`e ca orb, Braille reu\e\te s[ creeze un sistem de scriere cu litere alc[tuite din cel mult 6 puncte,cu ajutorul c[rora, prin combina`ii \i permut[ri, se ob`in 63 de semne. }n 1827 s-a transcris ]n sistemul tân[rului Braille, fragmente din Gramatica gramaticii, iar ]n 1829 Gramatica lui Noel \i Chapsal. }n acela\i an a ap[rut primul expozeu al metodei celei noi de scriere, sub titlul: "Procedeu pentru scrierea cuvintelor, a muzicii \i a muzicii biserice\ti plain-chant, cu ajutorul punctelor, pentru uzul orbilor \i orânduit pentru ei de L. Braille, repetitor la Institutul Regal al Orbilor, Paris, 1829". De la anun`area acestui sistem, Braille va mai lucra ]nc[ 8 ani, timp ]n care va face multe modific[ri ]n sensul de simplificare \i de adaptare la sim`ul tactil al degetelor. Va face multe test[ri cu colegi de-ai s[i \i va observa care sunt cele mai bune \i mai practice solu`ii care s[ nu creeze confuzie \i nici s[ nu fie foarte dificil de abordat, a\a cum era sistemul lui Charles Barbier. A urm[rit rapiditatea la scriere \i citire \i utilizarea eficient[ a hârtiei pentru a nu crea c[r`i foarte mari \i dificil de manevrat. }n acest sens el spunea: "Procedeele noastre de scris \i

de imprimat ocup[ mult loc pe hârtie; trebuie deci s[ ne restrângem gândirea ]n cât mai pu`ine cuvinte". }n anul 1837 Braille ]\i va des[vâr\i sistemul care ]i va purta \i numele \i cu nesemnificative adapt[ri \i schimb[ri, specifice diferitelor limbi, se utilizeaz[ \i ast[zi de c[tre orbii din toat[ lumea. Acest sistem cuprinde alfabetul, semnele de ortografie \i punctua`ie, simbolurile utilizate ]n matematic[, fizic[ \i chimie, cifrele arabe \i romane, precum \i sistemul de nota`ie muzical[. Semnele Braille ]\i schimb[ sensul ]n func`ie de context, ]n-

tocmai ca tastele la calculator sau la telefonul mobil \i, ]n acest fel, sistemul lui Braille poate acoperi toate nevoile utilizatorilor din toate limbile \i pentru toate trebuin`ele, acum \i ]n viitor. Sunt celebri \i deloc foarte numero\i oamenii care au reu\it, de-a lungul istoriei omenirii, s[ intervin[ universal ]n planul comunic[rii, prin inven`iile sau inova`iile lor. Gra`ie alfabetului Braille \i al sistemului s[u de scriere, s-au ]nfiin`at tipografii ]n majoritatea `[rilor din lume \i s-au tip[rit c[r`i din toate domeniile de activitate, nev[z[torii având astfel \ansa de a le citi. Louis Braille a fost cunoscut printre colegi \i ca un bun pianist \i organist. Fatalitatea va hot[r] ca Louis Braille s[ se ]mboln[veasc[ de tuberculoz[, boal[ care, timp de 17 ani ]l va chinui, distrugându-l fizic \i psihic. La 6 ianuarie 1852 se va stinge din via`[, fiind ]nmormântat al[turi de tat[l s[u, \i de una din surori la cimitirul din comuna natal[. Drept recuno\tin`[ a cet[`enilor din comuna sa, ]n anul 1857 se ]nfiin`eaz[, ]n casa lui natal[, muzeul ce-i poart[ numele, iar ]n 1878, prin colect[ public[, i se ridic[ un monument turnat din font[ \i bronz, inaugurat 10 ani mai târziu. Nev[z[torii din ]ntreaga lume trebuie s[ fie de asemenea recunosc[tori poporului francez, pentru c[ a \tiut s[ pre`uiasc[ un erou adev[rat \i, ]n semn de suprem[ \i etern[ apreciere, a transportat r[m[\i`ele p[mânte\ti ale lui Louis Braille la Pantheon, procesiune desf[\urat[, dup[ cum consemneaz[ presa vremii, ]n prezen`a a numeroase personalit[`i pariziene. (Constantin Surugiu)


Sport S@mb[t[, 14 martie 2009

Maximilian Nicu, convocat ]n premier[ la na`ional[ Selec`ionerul Victor Pi`urc[ l-a convocat pe mijloca\ul Herthei Berlin, Maximilian Nicu, pentru partidele cu Serbia \i Austria, ]ns[ acesta nu a primit deocamdat[ cet[`enia român[, a declarat ieri agen`iei NewsIn directorul departamentului Rela`ii Interna`ionale din cadrul FRF, Florin Prunea. „S-a trimis telegrama de convocare pentru Maximilian Nicu celor de la Hertha Berlin, dar am men`ionat c[ juc[torul se afl[ ]n stadiul de dobândire a cet[`eniei române. Sper[m ca pân[ la ora jocului, Nicu s[ primeasc[ toate actele \i s[ poate evolua“, a spus Prunea. Oficialul FRF a precizat c[ nu e sigur c[ Nicu va putea deveni cet[`ean român cu acte ]n regul[ pân[ la ora jocului \i to-

tul depinde de autorit[`ile române: „Nu putem interveni ]n niciun fel la autorit[`i, e o procedur[ standard pentru to`i“. Maximilian Nicu s-a n[scut pe 25 noiembrie 1982, ]n Germania. Mijloca\ul de origine român[ a evoluat ]n cariera sa pentru SpVgg Unterhaching, Erfurt, Wehen Wiesbaden, Wacker Burghausen, fiind achizi`ionat de Hertha ]n vara anului trecut ]n schimbul a 300.000 de euro, conform presei nem`e\ti. }n acest sezon din Bundesliga, juc[torul a fost folosit ]n 22 meciuri \i a marcat dou[ goluri. România va ]ntâlni Serbia pe 28 martie la Constan`a \i Austria pe 1 aprilie la Klagenfurt ]n dou[ partide ce conteaz[ pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2010. „

Steaua salvat[ de FIFA ]n cazul Yesilova Gigi Becali \i clubul pe care ]l patroneaz[, FC Steaua, au sc[pat de gravele sanc`iuni care se anun`au dac[ FIFA, prin intermediul Comisiei Etice a forului, ar fi decis c[ preparatorul fizic turc a fost demis de la echipa din Ghencea din cauz[ c[ este de religie musulman[. Forul fotbalistic interna`ional a comunicat acest lucru secretarului general al FRF, Adalbert Kassai abia de curând, de\i decizia s-a luat pe 20 februarie. Steli\tii vor r[sufla u\ura`i, cu siguran`[, deoarece o condamnare din partea FIFA ar fi dus, probabil, la excluderea echipei din cupele europene. Yuksel Yesilova a fost preparator fizic ]n Ghencea ]ntre octombrie \i decembrie 2008, fiind adus

|tiri pe scurt Dan Petrescu dorit de Gaziantepspor Tehnicianul echipei Unirea Urziceni, Dan Petrescu, se afl[ printre antrenorii cu care negociaz[ ]n prezent conducerea clubului Gaziantepspor ]n vederea prelu[rii conducerii tehnice a forma`iei din prima lig[ turc[, informeaz[ cotidianul Hurriyet. „Prin intermediul impresarilor, conducerea clubului discut[ despre condi`iile unui eventual angajament cu fostul interna`ional român Dan Petrescu, tehnicianul german Lothar Matthaus, brazilianul Carlos Alberto Parreira \i italianul Alberto Zaccheroni“, noteaz[ jurnalul turc. Hurriyet men`ioneaz[ c[ Gheorghe Hagi a fost abordat de Gaziantepspor, dar a refuzat oferta acestui club. „

|arapova, ]nvins[ la revenirea ]n teren Juc[toarea rus[ de tenis Maria |arapova a fost ]nvins[, ]n runda inaugural[ a probei de dublu din cadrul turneului de la Indian Wells, ]n primul s[u meci disputat ]n circuitul WTA dup[ august 2008. |arapova \i compatrioata sa, Elena Vesnina, au fost ]nvinse de perechea Ekaterina Makarova/Tatiana Poucek (Rusia/Belarus), cu scorul de 61, 4-6, 10-7, ]ntr-un meci care a durat o or[ \i jum[tate. „M-am sim`it bine pe teren. Am jucat pentru a m[ testa \i a reg[si emo`iile

competi`iei. Aveam nevoie de aceast[ schimbare de decor, dup[ s[pt[mâni de antrenamente. Aveam nevoie s[ reg[sesc micile detalii care formeaz[ un turneu, s[ merg la vestiare, s[ ]mi aud numele, s[ v[d publicul, s[ merg ]n sala sportivilor“, a declarat Maria |arapova. Rusoaica, operat[ la um[rul drept ]n octombrie 2008, \i-a reluat antrenamentele ]n urm[ cu dou[ luni. Ea a ratat Jocurile Olimpice de la Beijing, US Open \i Australian Open, din cauza accident[rii. „

Mutu, victima unei farse la echip[ de antrenorul Dorinel Munteanu. Turcul a fost dat afar[ de Gigi Becali, care a „descoperit“, dintr-o dat[, c[ Yesilova aducea ghinion echipei sale „cre\tine“ prin prezen`a sa. Drept urmare, fostul angajat al Stelei a depus plângere la FIFA, considerând c[ a fost discriminat. „

7

Faima vine \i cu p[r`ile ei mai pu`in pl[cute. A sim`ito pe propria piele liderul na`ionalei României, Adrian Mutu. „Briliantul“ a c[zut victim[ realizatorilor celebrei emisiuni „Scherzi a parte“, un show de divertisment care se bucur[ de un mare succes ]n Italia. Scenariul farsei a fost simplu. Dup[ un antrenament al Fiorentinei, Mutu s-a urcat la volanul ma\inii sale, pe drum fiind oprit de câ`iva poli`i\ti. Atacantul român a r[mas efectiv f[r[ replic[ ]n momentul ]n care

oamenii legii au g[sit ]n portbagajul autoturismului un ]nchipuit criminal periculos. Adi nu mai reu\ea s[-\i g[seasc[ cuvintele ]n leg[tur[ cu incidentul, ]n momentul ]n care a descoperit c[ este vorba despre o p[c[leal[ r[suflând u\urat \i zâmbind. Dar parc[ nu era zâmbetul s[u. „Scherzi a parte“ este cunoscut[ ]n Italia ca o emisiune care are la activ farse f[cute multor vedete, nu doar din lumea fotbalului, ci \i din show-biz-ul italian \i nu numai. „

Lucescu „]nvins” de Ra` ]n Cupa UEFA |ahtior a pierdut partida din prima man\[ a optimilor de final[ ale Cupei Uefa, scor 1-0, \i interna`ionalul român R[zvan Ra`, funda\ stânga la ucrainieni, poart[ mare parte din vin[ pentru ]nfrângere. El a provocat un penalty la o interven`ie hazardat[ \i a intrat ]n gura antrenorului s[u, Mircea Lucescu. „Il Luce“ spune c[ echipa sa a jucat foarte bine ]n partida de joi sear[ ]n ciuda terenului sintetic pe care s-a jucat par-

tida, controlând jocul, \i sper[ ca |ahtior s[ ]\i revin[ ]n retur \i s[ ob`in[ calificarea ]mpotriva unei echipe pe care o consider[ superioar[ lui Tottenham, adversarul din „sferturi“. „R[zvan (n.r. Ra`) a f[cut-o de oaie! A f[cut penalty ]ntr-o zon[ lateral[, nu avea nici un sens. Am f[cut un meci bun, apreciat, pe un teren sintetic. Ne-a incomodat. Juc[torii care au intrat pe parcurs nu sau adaptat deloc. Sunt foarte sup[rat

pe Ra`. A gre\it. A fost prea impulsiv. Sper s[ ]\i revin[ pân[ la meciul retur. ~SKA e mai puternic[ decât Tottenham. Are 5 juc[tori la na`ionala Rusiei \i, ]n rest, sunt foarte mul`i“interna`ionali“ ]n lotul lor. Datele statistice ne dau pe noi câ\tig[tori categorici, dar nu e exclus ca ei s[ ]\i schimbe jocul pentru retur. Fiecare meci are propria lui istorie. Ce e valabil ast[zi nu va mai fi mâine“, a precizat Lucescu. „

Roger Federer va deveni tat[ Fostul num[r 1 mondial, tenismanul elve`ian Roger Federer, a anun`at, joi, pe site-ul s[u oficial c[ partenera sa Mirka Vavrinec este ]ns[rcinat[ \i a\teapt[ primul copil al cuplului ]n var[. „Pentru noi, un vis a devenit realitate. Ador[m copiii \i suntem ner[bd[tori s[ fim p[rin`i pentru prima oar[“, a declarat elve`ianul ]n vârst[ de 27 de ani pe site-ul s[u oficial. Mirka Vavrinec, ]n vârst[ de 30 de ani, este o fost[ juc[toare profesionist[ de tenis de origine slovac[. Mirka \i Roger formeaz[ un cuplu din 2000. „


Social-administrativ 8

S@mb[t[, 14 martie 2009

Prim[ria preia terenul din spatele B[ii Centrale Structura de bazin olimpic din spatele B[ii Centrale \i terenul aferent vor fi preluate de Prim[rie pentru continuarea lucr[rii ]ncepute ]nainte de 1989. Reprezentan`ii municipalit[`ii, ai Societ[`ii Apa Grup \i cei ai Consiliul Jude`ean au ajuns la un consens cu privire la preluarea acestei cl[diri ]n contul datoriilor pe care le are furnizorul de ap[ c[tre Prim[rie. Primarul C[t[lin Flutur a declarat c[ are toate asigur[rile c[ pe loca`ia respectiv[ poate fi construit bazinul ]n forma ]n care a fost deja conceput \i c[ investi`ia va fi suportat[ ]n totalitate cu fonduri de la Compania Na`ional[ de Investi`ii. „Am hot[rât ]mpreun[ cu Apa Grup \i Consiliul Jude`ean ca ]n contul datoriilor pe care Apa Grup le are la noi s[ prelu[m cl[direa \i terenul aferent. Este cea mai bun[ variant[ pentru noi, pe care nu am luat-o ]n calcul pân[ acum, pentru c[ proprietatea acelei structuri era la Apa Grup. Avantajul nostru este

12 cereri de cump[rare a locuin`elor ANL Locativa SA, firma care are ]n patrimoniu fondul locativ al Consiliului Local Boto\ani, a primit 12 cereri de vânzare a locuin`elor ANL. Florinel Gornea, directorul Locativa, a spus c[ solicit[rile au fost primite \i urmeaz[ a fi dezb[tute. „Vom discuta aceste solicit[ri ]n urm[toarea \edin`[ a Consiliului Local”, a declarat Gornea. Acesta a precizat c[ tot ]n \edin`a de CL se va discuta \i prelungirea contractelor de ]nchiriere a locuin`elor ANL c[tre titularii de contract care au dep[\it vârsta de 35 de ani. „Nu vreau s[ ias[ discu`ii c[ am stabilit o sum[ la unul \i o alt[ sum[ la altul \i din acest motiv voi face propunerile ]n \edin`a de Consiliu Local, urmând s[ fie aprobate de consilieri”, a declarat Gornea. }n ceea ce-i prive\te pe chiria\ii ANL care au mai pu`in de 35 de ani, contractele acestora au fost prelungite automat, potrivit prevederilor legale, iar ]n cazul celor care aveau datorii la plata chiriei s-a constatat c[ \i-au achitat restan`ele. (Bogdan Caliniuc)

c[ investi`ia va fi suportat[ de Compania Na`ional[ de Investi`ii \i va fi un bazin mare, nu unul de tip \colar, \i de asemenea avantajul este c[ prioritare pentru CNI sunt acele proiecte care con`in continuarea unor lucr[ri

de bazine olimpice ]ncepute“, a declarat primarul C[t[lin Flutur. Acesta sus`ine c[ investi`ia ar putea fi finalizat[ chiar pân[ la sfâr\itul anului. Datoriile pe care Apa Grup le are c[tre municipalitate se ridic[ undeva la

un milion de euro. Flutur a declarat c[, probabil, acest obiectiv nu ar fi fost cedat c[tre Prim[rie dac[ Societatea Apa Grup nu ar fi avut datorii \i nici dac[ conducerea Consiliului Jude`ean ar fi fost alta. (L. Lupa\cu)

Indemniza`ia de dirigen`ie, inclus[ ]n salariul de baz[ De\i negocierile de la nivelul Ministerului Educa`iei Cercet[rii \i Inov[rii (MECI) pentru sporurile cadrelor didactice nu s-au finalizat ]nc[, un lucru este cert: indemniza`ia de dirigen`ie va fi inclus[ ]n salariul de baz[. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), a men`ionat c[ ]n zilele acestei s[pt[mâni, reprezentan`ii MECI au avut consult[ri cu sindicatele reprezentative la nivel na`ional ]n ]nv[`[mântul preuniversitar pentru discutarea, ]n Comisia pentru Dialog Social, a planurilor cadru care se vor aplica ]ncepând cu anul \colar 2009 - 2010. „|tim c[ ]n cadrul ]ntâlnirilor a fost subliniat faptul c[ activitatea de dirigen`ie este remunerat[ conform Statutului perso-

nalului didactic, potrivit c[ruia personalul didactic de predare care ]ndepline\te func`ia de diriginte, ]nv[`[torii, institutorii \i educatoarele primesc o indemniza`ie de 10% din salariul de baz[.(...) Aceast[ indemniza`ie se include ]n salariul de baz[”, a spus liderul LSI. S-a convenit realizarea unei reglement[ri care s[ precizeze con`inutul activit[`ii de consiliere, ]n scopul cre\terii eficien`ei \i având ]n vedere necesitatea de a ]mbun[t[`i calitatea componentei educative, inclusiv printr-o mai bun[ comunicare cu p[rin`ii. }n urma ]ntâlnirii reprezentan`ilor sindicali \i ai MECI s-a decis c[ orele de dirigen`ie de la liceu se vor scoate din programa \colar[ obligatorie. (Petronela Rotariu)

Copiii, implica`i ]n protec`ia mediului

Braconieri prin\i de poli`i\tii de frontier[ Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni le-au ]ntocmit s[pt[mâna aceasta la dou[ persoane dosare penale pentru s[vâr\irea infrac`iunii de braconaj piscicol, dup[ ce au fost prin\i pescuind ]n râul Prut \i la lacul de acumulare St]nca-Coste\ti. }n timpul execut[rii unei misiuni de patrulare, un echipaj al poli`iei de frontier[ din cadrul Sectorului Poli`iei de Frontier[ St^nca l-a depistat la pescuit pe râul Prut, pe C[t[lin B., ]n vârst[ de 29 de ani, din localitatea Stânca. Poli`i\tii de frontier[ au observat c[ b[rbatul pescuia cu unelte ]n`ep[toare, prinzând pe\tii prin harponare. O zi mai târziu, tot ]n timpul execut[rii misiunilor

de patrulare, poli`i\tii de frontier[ au observat pe lacul de acumulare Stânca-Coste\ti un cet[`ean ce se afla la bordul unei b[rci. Cu ocazia verific[rilor s-a constatat c[ persoana respectiv[ este Costic[ V., ]n vârst[ de 32 de ani, din Ripiceni, acesta pescuind folosindu-se de o plas[ monofilament. De asemenea, la bordul b[rcii a fost g[sit[ \i cantitatea de 20 kilograme pe\te de diferite specii. |i acestuia poli`i\tii de frontier[ i-au ]ntocmit dosar penal pentru de`inere de plas[ monofilament. Cei doi sunt cerceta`i ]n stare de libertate, dosarele urmând a fi ]naintate Parchetului de pe lâng[ Judec[toria S[veni. (D[nu` Rotariu)

De`inu`ii str[ini de la Penitenciarul Boto\ani nu beneficiaz[ de regim special Cu toate c[ ]n alte unit[`i de deten`ie din `ar[ de`inu`ii de alt[ na`ionalitate sunt feri`i de confra`ii lor români, la Penitenciarul de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani nu au fost luate m[suri de acest gen, considerându-se c[ nu este necesar. Din cauza evenimentelor din ultima perioad[, ]n special al infrac`iunilor comise de c[tre români ]n Italia, \i a valului de ur[ ]ndreptat[ asupra cona`ionalilor no\tri, ]n penitenciarele din România de`inu`ii au avut aceea\i atitudine fa`[ de italieni. Pentru c[ nu mai erau ]n siguran`[, cei ]ncarcera`i, de origine italian[, au fost lua`i din camere mixte \i feri`i de eventualele agresiuni ale românilor.

Pentru c[ Penitenciarul de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani este un penitenciar care a g[zduit de-a lungul vremii infractori de toate na`ionalit[`ile, posibilitatea ca cei str[ini s[ nu mai fie ]n siguran`[ printre români era mare. „La Boto\ani nu este cazul s[ lu[m m[suri speciale de mutare a unei categorii de persoane private de libertate, pentru c[ la noi nu se afl[ decât o singur[ persoan[ de alt[ na`ionalitate. Este vorba de un palestinian condamnat la cinci ani de ]nchisoare pentru ]n\el[ciune”, a precizat Iulian D[râng[, purt[torul de cuvânt al Penitenciarul de Maxim[ Siguran`[ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Elevii boto\[neni preocupa`i de starea mediului ]nconjur[tor pot participa, ]n perioada 15 martie-25 mai 2009, la cea de-a treia edi`ie a concursului ”|coala mea protejeaz[ mediul”. Organizat de Agen`ia pentru Protec`ia Mediului \i Prim[ria Municipiul Boto\ani, ]n colaborare cu Inspectoratul |colar Jude`ean, concursul are scopul de a cre\te gradul de con\tientizare ]n domeniul protec`iei mediului, atât ]n rândul elevilor \i profesorilor, cât \i ]n rândul cet[`enilor din ora\. Astfel, ]n aceast[ perioad[, \colile vor desf[\ura ac`iuni de salubrizare \i igienizare, expozi`ii, concursuri, ]ngrijirea spa`iilor verzi din jurul \colii \i din cartier, campanii de con\tientizare a comunit[`ii locale. Pentru a participa la acest concurs, la nivelul fiec[rei unit[`i de ]nv[`[mânt va fi realizat un raport sinte-tic al activit[`ilor desf[\urate, care neap[rat trebuie s[ con`in[ \i un CD cu fotografii, care va fi trimis, apoi, la sediul APM. „Acest concurs este organizat cu ocazia s[rb[toririi, la 5 iu-

nie, a Zilei Mondiale a Mediului. Anul trecut, premiul I a fost câ\tigat de Eco-\coala num[rul 10 din Boto\ani”, a precizat Sorin Grindei, directorul Agen`iei pentru Protec`ia Mediului Boto\ani. }n aceea\i perioad[, Garda de Mediu va c[uta ”Gardianul Mediului”. Concursul se va derula pe categorii de vârst[. Copiii de clasele I-IV vor realiza un desen prin care vor ar[ta cum gre\esc oamenii fa`[ de mediu, cei din clasele V-VIII vor realiza un eseu despre ceea ce ]nseamn[ un mediu sigur, iar elevii de liceu vor merge cu comisarii G[rzii de Mediu pe teren, unde vor realiza fotografii. „Toate lucr[rile vor fi predate, ]n perioada 12 martie-12 mai, de c[tre conducerile \colilor, la Comisariatul Jude`ean al G[rzii de Mediu, care va desemna primii trei câ\tig[tori. To`i participan`ii vor primi, ]ns[, diplome de participare cu men`iunea: Gardianul Mediului”, a declarat Rodica Zelinc[, comisarul \ef al G[rzii de Mediu Boto\ani. (Carmen Stanciu)


Social-administrativ S@mb[t[, 14 martie 2009

9

Poli`ia Român[ vrea radare cu sistem Legalizarea de operare minim Windows XP cezarienelor Sistem video digital, un radar performant de m[surare a vitezei \i a numerelor de ]nmatriculare \i un sistem care s[ asigure ]nregistrarea evenimentului rutier atât ]nainte, cât \i dup[ ]ntreruperea comenzii, pentru minim 30 de secunde, pentru a sc[dea riscul de a pierde incidentul. De asemenea, sistemul trebuie s[ fie u\or de operat dintr-un singur punct cu ajutorul unei telecomenzi, iar radarul trebuie s[ permit[ o gam[ larg[ de conectare wireless. Acestea sunt caracteristicile generale ale radarelor mobile pe care Inspectoratul General al Poli`iei Române (IGPR) vrea s[ le achizi`ioneze anul acesta \i care se afl[ momentan ]n negocieri, pentru alocarea bugetului corespunz[tor. Noul sistem video radar mobil, pentru monitorizarea traficului rutier are ca scop asigurarea de elemente probatorii pentru a stabili tipul de contraven`ii din regimul circula`iei, cum ar fi dep[\irile neregulamentare, neacord[rile de prioritate pentru pietoni sau vehicule, p[trunderile ]n intersec`ii pe culoarea ro\ie a semaforului, dar

Unui elev g[l[`ean i-a c[zut o fereastr[ ]n cap ]n timpul orelor Un elev de clasa a IX-a din Gala`i \i-a petrecut noaptea de joi spre vineri ]n Sec`ia de Neurochirurgie a Spitalului Jude`ean de Urgen`[, dup[ ce joi, ]n timpul orelor, i-a c[zut ]n cap o fereastr[ a clasei. Elevul, Claudiu Sohoreanu, are 15 ani \i este ]n clasa a IX-a G la Grupul |colar Industrial Transporturi C[i Ferate din Gala`i. Joi, ]n timpul orei de informatic[, o coleg[ a ie\it s[ ude buretele \i, din cauza curentului creat ]n momentul deschiderii u\ii, fereastra superioar[ din dreptul b[ncii lui Claudiu s-a deschis \i s-a lovit violent de fereastra inferioar[, dup[ care s-a desprins \i a c[zut ]n capul b[iatului. Adolescentul a fost transportat imediat la Spitalul Clinic Jude`ean de Urgen`[ „Sf. Ap. Andrei“ din Gala`i, fiind internat ]n Sec`ia de Neurochirurgie, unde a stat peste noapte. Potrivit cadrelor medicale, elevul a suferit un traumatism ]nchis la nivelul capului, care i-a produs ame`eli. De asemenea, fragmentele de sticl[ care au s[rit din geamul spart l-au t[iat la mân[. B[iatul a fost externat ieri. Inspectoratul |colar Jude`ean sus`ine c[ nu este necesar[ anchetarea incidentului. „

la cerere, dar contra cost

\i viteza excesiv[. Sistemul care urmeaz[ s[ fie cump[rat de IGPR trebuie s[ cuprind[ o unitate radar cu minimum o anten[ care s[ aib[ un sistem de analizare, identificare \i ]nregistrare a numerelor de ]nmatriculare \i cel pu`in dou[ camere video care s[ capteze imaginea, dintre care una s[ filmeze operatorul, adic[ poli`istul, ]n interiorul autove-

hiculului. De asemenea, echipamentul trebuie s[ con`in[ un sistem de ]nregistrare audio, o interfa`[ de conectare \i control al componentelor, un ]nregistrator video digital care s[ aib[ o unitate de memorie pentru minimum opt ore, un monitor, o telecomand[ \i o aplica`ie software, care s[ fie diferit[ ]n raport cu num[rul de echipamente a-

provizionate. |oferii vor putea fi detecta`i pe o distan`[ de cel pu`in un kilometru, pentru c[ distan`a de detec`ie trebuie s[ fie de minim 1000 de metri, pentru autovehiculele de m[rime medie. }n ceea ce prive\te viteza, viitorul radar va fi setat s[ indice o vitez[ minim[ de maxim 30 km pe or[ \i o vitez[ maxim[ de minim 250 km pe or[. „

Calificativele anuale vor avea repercusiuni asupra buzunarelor profesorilor Profesorii ar putea primi note de la colegi, directori \i chiar s[ se autoevalueze. Proiectul de verificare a activit[`ii profesorilor fost elaborat de o comisie format[ din reprezentan`i ai sindicatelor \i Institutului de \tiin`e ale Educa`iei. Evalu[rile se vor realiza anual \i vor avea repercusiuni asupra buzunarului- ]n func`ie de calificativul primit : „foarte bine“, „bine“, „satisf[c[tor“ \i „nesatisf[c[tor“. }n cazul calificativului „satisf[c[tor“, salariul va r[mâne la nivelul anterior. Dac[ profesorul e notat cu „bine“ sau „ foarte bine“, atunci va avea parte de majorarea salariului. Cei care primesc calificativul „nesatisf[c[tor „, vor fi nevoi`i s[ se

]nscrie ]ntr-un program pentru corectarea punctelor slabe \i s[ repete evaluarea dup[ un semestru. Pentru a ob`ine maximul de puncte, profesorul trebuie s[ fie notat cu „foarte bine“ la cel pu`in 4 domenii. Evaluarea se va realiza dup[ ]ncheierea anului \colar, ]n dou[ etape. ]n prima - profesorul se va autoevalua \i va completa o fi\[ special[. \i directorul \colii ]\i va da cu p[rerea despre profesor. A doua etap[ de evaluare con`ine un interviu ]n fa`a consiliului de administra`ie al \colii. Atunci se va stabili \i calificativul final. Proiectul de evaluare se afl[ pe masa de lucru a Ministrului Educa`iei, Ecaterina Andronescu. „

Prostitu`ia, nici incriminat[, nici legalizat[ de Codul Penal C[t[lin Predoiu, ministrul justi`iei a negat, ieri, c[ prostitu`ia ar fi legalizat[ prin noul Cod penal, cu precizarea c[ legalizarea ar presupune o lege, iar noul cod \ia propus s[ combat[ prostitu`ia prin sanc`ionarea proxenetismului \i tra-ficului de persoane. Preciz[rile au fost f[cute ]n cadrul unei conf-erin`e de pres[, organizat[ ]n scopul de explicarea unor prevederi din proiectele de coduri care au n[scut dezbateri ]n ultimele zile ]n mass

media. Unul dintre membrii comisiei de elaborare a Codului penal, profesorul Valerian Cioclei, a explicat temeiurile pentru care prostitu`ia nu mai este sanc`ionat[ printr-o reglementare distinct[. El a precizat c[, ]n condi`iile actualelor prevederi ale Codului penal, ]n penitenciarele din România, ]n anul 2008, existau 15 femei condamnate pentru prostitu`ie. „Decât o lege ipocrit[, care nu se aplic[ sau se aplic[ discre`ionar,

mai bine s[ n-avem aceast[ incriminare“, a sus`inut profesorul Cioclei, referindu-se la prostitu`ie. El a explicat c[, ]n situa`ia incrimin[rii prostitu`iei, femeile care practic[ aceast[ meserie nu vor avea niciodat[ curajul s[ cear[ ajutor. „Dezincriminare nu ]nseamn[ legalizare“, a subliniat Valentin Cioclei, precizând c[, din moment ce prostitu`ia este considerat[ o rela`ie imoral[, ar trebui sanc`iona`i \i clien`ii. „

Româncele ar trebui s[ aib[ dreptul s[ decid[ dac[ vor s[ nasc[ prin cezarian[ sau pe cale natural[ ]n spitalele publice, contra cost. A\a propune Funda`ia Societatea Civil[ pentru Reform[ ]n S[n[tate (SCRS), care sus`ine adoptarea unei legi ]n acest sens. „Multe femei vor s[ fac[ cezarian[ pentru a evita durerile \i amintirile nepl[cute. Gravidele care vor cezarian[ trebuie s[ semneze un angajament privind riscurile”, sus`ine Cezar Bivolaru, pre\edintele SCRS. Profesorul Gheorghe Peltecu, pre\edintele Comisiei de Obstetric[-Gine-

cologie din Ministerul S[n[t[`ii, sus`ine c[ na\terea prin cezarian[ implic[ riscuri \i c[ nu poate fi vorba despre o lege care s[ permit[ na\terea la cerere prin aceast[ metod[. „Riscul de complica`ii postoperatorii este de 16%-20% mai mare decât prin na\tere natural[. Pacientele nu au suficiente cuno\tin`e medicale, iar la cel mai mic disconfort vor cere cezarian[”, afirm[ medicul. Acesta mai sus`ine c[ nici ]n spitalele din SUA \i Europa cezariana nu se poate face la solicitarea gravidei, ci numai la decizia medicului. „

O nou[ tax[ „cadou”, de la deputata boto\[neanc[ Raluca Turcan 558 de taxe \i una pe drum. Deputatul PDL Raluca Turcan vrea s[ instituie o nou[ tax[ pe care to`i cet[`enii s[ o pl[teasc[ postului public de televiziune \i celui de radio. Propunerea Raluc[i Turcan se refer[ la o tax[ de solidaritate despre care deputata PDL sus`ine c[ exist[ ]n toate `[rile europene. Valoarea taxei ar fi o sum[ mai mic[ decât abonamentul radio-tv pl[tit ]n prezent. Singura diferen`[ va fi aceea c[, dac[ acum persoanele fizice care declar[ pe propria r[spundere c[ nu au aparate radio sau televizor sunt scutite de plata abonamentului, aceast[ nou[ tax[ ar urma s[ fie pl[tit[ de toat[

lumea. Bine]n`eles, potrivit deputatului PDL, odat[ cu introducerea noii taxe, vechiul abonament ar urma s[ fie desfiin`at. Raluca Turcan sus`ine c[, odat[ cu introducerea aceste taxe, s-ar regla \i o serie de inechit[`i existente ]n acest moment ]ntre persoanele fizice \i cele juridice, ]n condi`iile ]n care firmele pl[tesc abonament radio-tv indiferent dac[ de`in sau nu aparat radio sau televizor. }n prezent, persoanele fizice pl[tesc 2,5 lei lunar abonamentul pentru radio \i 4 lei pentru televizor. }n România sunt ]nregistra`i peste 5 milioane \i jum[tate de pl[titori ai abonamentului radio-tv. „


Publicitate 10

S@mb[t[, 14 martie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente * Vând urgent garsonier[ f[r[ ]mbun[t[`iri, et.4, cu \arpant[. Telefon: 0749.806.608.(1029-3) *Vând apartament 2 camere SD, et.2 pe mijloc cu fa`a la soare, str.Teodor Callimachi 5, 41 000 E negociabil. Telefon: 0743.466.745. (1041-3) * Vând apartament 3 camere, decomandat, c[r[mid[, renovat complet, 64 mp, zona Stadion, 0752.723.626. (1025-6) * Vând apartament 2 CD, str. Vârnav nr.36, 54 mp, intabulat. Pre` 40 000 E. Telefon: 0744.708.669; 0723.570.150.(1040-3) * Vând apartament 2 camere, semidecomandat, str. }mp.Traian. Rela`ii la telefon: 0751.029.653; 0733.660.482.(1031-4)

* Agentia Imobiliara Terrenos,Bulevardul Mihai Eminescu-str. Aleea Noua nr.1, parter (vis-a-vis de spatele stadionului) solicita spre vanzare garsoniere, apartamente 2,3,4 camere in toate zonele orasului,inclusiv terenuri-locuri de casa.Ofer pretul zonei. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand garsoniera,zona Constantin Gane, et.2, SD,27 mp,T, G+F, 24000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,D,56 mp,et.1,2 balcoane,zona Calea Nationala,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona capat 1Aleea Pacea,SD,52 mp, sarpanta, gaz separat, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

AGENDA IMOBILIAR|

* Vand apartament 2 camere,zona Bucovina, 53 mp,parter,balcon, D,gaz separat,T,P, G+F, beci.Pret:42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Prieteniei, SD,et.1,42 mp,CT, G+F, 33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Aleea Parcului, et.3,SD,38 mp,T,gaz separat,fara alte imbunatatiri, 34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Octav Bancila,et.4,SD,40 mp, imbunatatiri,28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere, zona Casa Sindicatelor,sarpanta,48 mp, D,renovat, CT,T, G+F, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Imparat Traian-Pita Calea Nationala,56 mp,et.3, SD, renovat,G+F, T, P,gaz separat,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,SD,et.1,42 mp, CT,G+F,zona Prieteniei. Pret:38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Aleea Constantin Gane, parter, 40 mp,D, CT, G+F,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Unicat, et.3, SD,58 mp,baia renovata, 44000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,PrimaveriiTex,et.2, D,renovat, CT,T,G+F,44000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Primaverii, D,54 mp, sarpanta,fara

imbunatatiri, la strada, 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Pita Grivita, D,48 mp,et.3, CT, T,Pret: 37000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Primaverii, 53 mp,SD, et.3, T,G+F. Pret: 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Grivita, D,48 mp,sarpanta, T, G+F,P,usi de T,liber, 34000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Aleea Decebal, D,48 mp,et.2, ultramodern, CT,AC, renovat,2 locuri de parcare concesionate, plata in rate,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

cu beci,recent renovat, CT, T, P,G+F, rigips, usa metalica, mobilat si utilat. Pret: 49500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Green Club, sarpanta,64 mp utili,D, imbunatatiri, CT,T,G+F, living, 56000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,SD,et.1,CT,T,z ona Complex Bulevard. Pret: 36000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona capat 1,D, 80 mp cu balcon, sarpanta proprie, CT,T,G+F,P,60000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

* Zona Calea Na`ional[, la strad[, D, 63 mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, pretabil spa`iu comercial, pre` 80.000 euro. Telefon: Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Tudor Vladimirescu, et.3, SD, 62,17 mp utili, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vand garsoniera confort 1,per,25mp, bloc din caramida,fara imbunatatiri, str. Avramescu.Pret 100000 Ron negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand uscator 15mp, posibilitati de racordare la apa ,gaz, electricitate, caldura. Pret 25.000Lei negociabil. Tel 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere,decomandat,cu * Zona Stejari, et.2, 72 imbunatatiri,(gresie,faia * Vand apartament 3 nta, parchet,termopane, mp, SD, f[r[ camere,zona usi noi interior,usa ]mbun[t[`iri, pre` Primaverii, 75 mp,D, metalica,gaz separat) et.4/10,lift,CT,P,G+F, 46.000 euro. Telefon: Et.1,Str. Calugareni. 0231.513362, 2 balcoane,57000 euro Pret 52000 euro neg. Tel: 0729063978, 0752244233.(B) neg.Tel 0755928663/ 0729124687, * Vand apartament 2 * Zona Aleea Nucului, 0741497829.(A) 0744634025.(T) camere,zona Bulevardparter, c[r[mida, Tribunal,parter,48 izola`ie, D, 80 mp utili, * Vand apartament 2 * Vand apartament 4 mp,D,toate imb.,CT,T, camere, zona ACR CT, termopan, modern, camere,decomandat,CT , termopane,Et.4,zona modern,51000 euro pre` 70.000 euro Primaverii, parter,85 Primaverii.Pret 45000 neg. Tel: 0729063978, mp, apartament de lux negociabil. Telefon: euro.Tel 0729124687, cu toate imbunatatirile, 0231.513362, 0741497829.(A) 0744634025.(T) 0752244233.(B) CT,T,G+F, teren de 40 mp,46000 euro . * Vand apartament 2 * Vand garsoniera, 26 * Vand apartament 2 Tel: 0729063978, camere,zona Palatul mp,cu imbunatatiri, Et. camere,38 mp,parter, posibilitate de Copiilor,45 mp,D,et.4, 0729124687, 4,zona Tiberiu Crudu. 0744634025.(T) extindere, zona sarpanta,cu Pret 28000 euro Sucevei. Pret 36000 imbunatatiri, CT,T, negociabil.Tel * Zona T. Crudu, 27 euro negociabil.Tel G+F, eventual mobilat, mp, parter, modern[, 0741497829.(A) 0741497829.(A) 40000 euro neg. Tel.: mobilat[, utilat[ * Vand garsoniera ,27 0729063978, (figider, ma\in[ de * Vand apartament 2 mp,Et.3,cu balcon,cu 0729124687, sp[lat nou[), pre` camere, semidecomanimbunatatiri,eventual 0744634025.(T) 25.000 euro negociabil. mobilata,zona Donici. dat, 54mp,Et.4 cu Telefon: 0231.513362, Pret 27.000euro sarpanta, cu imbunata* Vand apartament 2 0752244233.(B) tiri, str.Aleea Pacea. camere,zona negociabil. Tel. Pret 48.000euro Kogalniceanu0741497829.(A) * Zona Tomoroveanu, negociabil. Tel. Monitorul, 44 mp utili, 35 mp, et.3, modern[, * Vand garsoniera 0741497829.(A) D, et.3,izolat,gaz confort 1,Et. 2,fara baie, buc[t[rie, separat, 40000 euro imbunatatiri, Rotunda * Vand apartament 2 intabulat[, pre` 20.000 neg. Tel: 0729063978, euro. Telefon: Pret 30.000euro camere,decomandat,50 0729124687, negociabil. Tel. mp, fara imbunatatiri, 0231.513362, 0744634025.(T) 0741497829.(A) parter,zona Capatul 1 0752244233.(B) Pret 40.000euro * Vand apartament 3 * Vând apartament 2 * Vand garsoniera camere,zona Stejari, confort 1,25mp, parter, negociabil. Tel. camere, Gh. et.2,72 mp utili,2 fara imbunatatiri, zona 0741497829.(A) Avr[mescu, et.2, 52 bai,2 balcoane. Pret: Directia Muncii. Pret * Vand apartament 2 mp, D, CT, aer 46000 euro neg. Tel: 100.000 LEI camere,53mp,semideco condi`ionat, termopan, 0729063978, negociabil. Tel. man-dat,Et.4, bloc din u\[ metalic[, pre` 0729124687, 0741497829.(A) caramida,cu 39.000 euro negociabil 0744634025.(T) sau avans 25.000 euro * Vand garsoniera fara imbunatatiri ,zona Liceului M.Eminescu. + diferen`a ]n rate. * Vand apartament 3 imbunatatiri 22mp, Pret 42.000euro neg. Telefon: 0231.513362, Et.1, zona Calea camere, zona Parcul Tel.0741497829.(A) 0752244233.(B) Tineretului,et.2,SD,45 Nationala.Pret 22000 mp utili,caramida, euro negociabil.Tel. * Vand apartament 2 * Zona Tudor 25000 euro neg. Tel: 0741497829.(A) camere,decomandat,47 Vladimirescu, et.3, SD, 0729063978, mp,Et3,renovat 62,17 mp utili, f[r[ * Vand garsoniera 0729124687, complet, zona Grivita ]mbun[t[`iri, pre` 22mp,cu imbunatatiri, 0744634025.(T) Pret 48.000euro 40.000 euro u\or Et.4,zona Calea negociabil. Tel. negociabil.: * Vand apartament 3 Nationala.Pret 24000 0741497829.(A) 0231513362, camere,zona Biserica euro negociabil. Tel. * Vand apartament 2 0752244233.(B) Sf.Ilie,D,parter,balcon 0741497829.(A)


Publicitate S@mb[t[, 14 martie 2009 camere,decomandat,48 mp,Et.1, CT, zona Bucovina. Pret 45.000euro. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,70mp,decomand at,cu imbunatatiri, CT;AC;,Et.1, zona Mall.Pret 68000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro negociabil. Tel.0741497829.(A)

zona Luna,12mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[, zona Directia Muncii, 24 mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 24000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina, f[r[ ]mbun[t[`iri, 50mp, fa`a la soare.Pre` 37000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |C 7,et.1,f[r[ ]mbun[t[`iri, 40mp. Pre` 33000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 3 camere,83mp, decomandat,cu toate imbunatatirile, in Stejari,Et.4 cu sarpanta. * Vând apartament 2 camere,D,zona Pret 71.000 euro neg. Prim[verii,58mp, Tel. 0741497829.(A) c[r[mid[,2balcoane,et * Vand apartament 4 4,\arpant[.Pre` 42000 camere,90mp,bloc din euro.Tel BCA,cu imbunatatiri, 0729062022.(N) CT,Et.3 cu sarpanta, * Vând apartament 2 zona Piata Mare Pret 70.000Euro negociabil. camere,D,zona Prim[verii, 52mp, Tel. 0741497829.(A) parter, t,izolat exterior, * Vand apartament 4 ]mbun[t[`iri. Pre` camere,decomandat,70 40000euro neg.Tel mp,CT.Et2,zona Pacea. 0729062022.(N) Pret 45000 euro * Vând apartament 2 negociabil sau schimb camere,D,zona |c13, cu 2 camere+ 52mp,et 2,gaz separat, diferenta. Tel. g,f,t,renovat+mobilat. 0741497829.(A) Pre` 40000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând garsonier[,

AGENDA IMOBILIAR|

* Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 4 camere,zona Pia`a Mare,et.4,D,86mp,bca, ct,g,f,t,\arpant[. Pret 65000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, parter,la strada,f[r[ ]mbun[t[`iri. Pre` 38000 euro. Tel 0729062022.(N)

* URGENT – vând garsonier[, cu avans 50%, diferen`a ]n 36 luni sub dobânda b[ncii, zona Spitalul de copii, modern[, termopan, u\[ metalic[, parchet laminat, instala`ie electric[ \i sanitar[ nou[. Telefon: 0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament 2 camere,D,zona }mp[rat Traian, 50mp,et.4, t, izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 38000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard, 80mp,ct,t,modern.Pre` 36000euro rate si pe 5 ani.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,zona Bulevard ,60mp,decomandat, c[r[mid[,et.3,gaz separat balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 58000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Casa C[r`ii,etaj intermediar, ]mbun[t[`iri.Pre` 85000 euro neg.Tel 0729082022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona Prim[verii,parter,2 b[i, 65mp.Pre` 49000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 3 camere,D,zona TEX, parter,t,c[r[mid[,u\[ metalic[,renovat.Pre` 48000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 4 camere,D,et 4,zona Grivi`a,84mp,\arpant[. Pre` 60000euro.Tel 0729082022.(N)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

* Vând garsonier[ zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 2, mobilat[, pre` 25.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând garsonier[, zona Prim[verii, s. 42 mp, et. 5/10, D, sau schimb cu apartament 2 camere, pre` 35.000 euro. Telefon 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând garsonier[, zona Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, parter, pre` 22.500 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Ocazie unic[! vând camer[ c[min, mobilat[, s. 24 mp, zona industrial[, pre` 14.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu o camer[ zona |tefan cel Mare, s. 32 mp, D, pre` 28.000 euro, * Vând apartament 4 negociabil. Telefon: camere,D,et.3,zona 0 BRD,110mp,modern,ct, 0231514450, t,g,f. Pre`:100.000 euro 0231514440, 0751966830.(R) neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând garsonier[, zona Calea Na`ionala, * Vând apartament 4 s. 28 mp, et. 3, SD, camere,D,et 3,zona pre` 20.000 euro. vizavi de Maternitate, Telefon: 0231514450, 80mp, ct,t,g,f,p.Pre` 0231514440, 70000 euro \i garaj 0751966830.(R) 10000 euro (22mp, beci).Tel * Vând apartament cu 0729062022.(N) 2 camere, zona Prieteniei, s. 40 mp, et. * Vând apartament 4 camere,et 2,zona Octav 1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0231514450, Onicescu, 85mp,ct, modern.Pre` 70000euro 0231514440, 0751966830.(R) neg. Tel 0729062022.(N) * Vând apartament cu 2 camere, zona * Vând apartament 4 Armoniei, D, s. 39 mp, camere,D,et 1,zona parter, pre` 41.000 Prim[verii,80mp,ct . euro. Telefon: Pre` 70000euro.Tel 0231514450, 0729062022.(N) 0231514440, * Vând apartament 4 0751966830.(R) camere,D,et.1,zona 0 * Vând apartament cu BRD,100mp.Pre`: 2 camere, zona Barbu 85.000euro.Tel: 0729082022.(N) L[z[reanu, s. 50 mp,

et. 3, pre` 43.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

0231514450, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 2 camere, zona * Vând apartament cu Tomoroveanu, s. 40 2 camere, zona Calea mp, SD, et. 3, modern Na`ional[, s. 51 mp, D, mobilat pre` 43.000 et. 4, pre` 45.000 euro. euro. Telefon: Telefon: 0231514440, 0231514440, 0231514450, 0231514450, 0751966830.(R) 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 4, pre` 44.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 4, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale. Elie Radu, s. 40 mp, SD, parter, pre` 40.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona G. Enescu, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 55.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 2, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale. P. Tineretului, s. 38 mp, SD, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, modern cu toate dot[rile, mobilat, s. 56 mp, D, et. 4/10, pre` 55.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona C. Na`ional[, s. 65 mp, SD, et. 7, pre` 52.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 51.000 euro. Telefon: 0231514440,

* Vând apartament cu 2 camere (din 4 camere), zona Barbu L[z[reanu, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 mp, D, parter, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 34 mp, SD, et. 2, pre` 25.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, situat pe Bulevard, vis – a – vis de Casa de Asigur[ri, D, s. 85 mp, et. 3, pre` 85.000 euro, negociabil.Telefon: 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 43 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu

11

3 camere, Ale. \colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Stejari, et. 2, SD, s. 72 mp, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Vâlcele, et. 1, D, s. 65 mp, pre` 53.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, nr. 5, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, SD, s. 50 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Nou[, et. 1, SD, s. 56 mp, pre` 37.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Apartament de lux: Vând apartament 4 camere, zona Calea Na`ional[, s. 100 mp, D, et. 6/6, ultramodern, pre` 120.000 euro. Merit[ v[zut! Telefon: 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Elie Radu, SD, parter, s. 86 mp, modernizat, pre` 46.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Bucovina, et. 3, D, s. 74 mp, modernizat, pre` 75.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona G. Avr[mescu, s. 66 mp, D, parter, pre` 65.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, s. 90 mp, ultramodern, pre` 75.000 euro. Telefon: 0231514440,


Publicitate 12

S@mb[t[, 14 martie 2009

0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 70.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament duplex, zona Prim[verii, s. 114 mp, D, et. 4/5, pre` negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R)

,1C D,36mp,Et.3/3 , imbunatatiri .Pret :30.000Euro/Neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Stefan Cel Mare, bloc de apartamente, 1CD, 32.44mp, CT, timplarie din lemn.Pret: 28.000 Euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

Primaverii 2C D, Su 50mp, et.IV, fara imbunatatiri .Pret 130.000Ron/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona Grivita, 2C D, Su 46mp, etaj II, cu multiple imbunatatiri . Pret 45.500Euro cu plata in 3transe . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Grivita (Biserica Duminica Mare ) 2CD, Su 45mp+10mp balcon construit, parter, CT, termosistem la interior, * Vindem garsoniere, liber. Pret .140.000 apartamente cu 2 Ron.Tel: 529102, * Zona Imparat Traian, 0752310403, camere, 3 camere, garsoniera la parter de zona Bd. Mihai 0752310402. vila, 30mp si 150mp Eminescu, complet * Zona Piata Mare (Ion teren aferent .Pret renovate, sistem de Pilat) ,2C D ,Et.IV ,cu 24.000Euro/neg incalzire mixt, pre` imbunatatiri ,50mp, 699 euro/mp + * Zona Curcubeului Pret 47.000Euro/Neg. 5%TVA. Rela`ii la ,1C D,et IV, 25mp Tel: 529102, telefon: 0231514450, ,fara imbunatatiri .Pret 0752310403, 0231514440, 22.000 Euro/neg.Tel 0752310402. 0751966830, :529102, 0752310403, 0748281959.(R) * Zona George 0752310402. Enescu, 2C D, Su * Schimb apartament * Zona industriala , 58mp, partial mobilat. cu 4 camere, zona vizavi de Posta , 1C Pret 60.000Euro/ neg. Pacea, et. 2, cu SD,etaj I fara Tel: 529102, apartament cu 2 camere imbunatatiri .Pret: 0752310403, + diferen`[. Telefon: 22.000 Euro/neg.Tel 0752310402 (256) 0231514450, :529102, 0752310403, 0231514440, * Zona Octav 0752310402. 0751966830.(R) Onicescu, 2C D, Et.IV, * Zona industriala, 46 mp, imbunatatiri. * Zona Catamarasti vizavi de Posta, 1C Pre` 47.000 Euro/neg. Deal, D, 27mp, fara SD,etaj IV, multiple Tel:529102, imbunmatatiri .Pret imbunatatiri .Pret: 0752310403, :60.000Ron/neg. Tel: 24.000 Euro/neg.Tel 0752310402.(901v) 529102, 0752310403, :529102, 0752310403, 0752310402.(142) * Zona Octav 0752310402. Onicescu, 2C SD, Et. * Zona Directia * Zona industriala, 2C, IV, 52mp ,fara Muncii, 1C D, 25m, parter, 40mp , imbunatatiri ,acoperis parter. Pret imbunatatiri. Pret terasa izolat 40.000 95.000lei/neg. Tel 100.000 Ron /neg.Tel : Euro/neg. Tel:529102, :529102, 0752310403, 529102, 0752310403, 0752310403, 0752310402. 0752310402. 0752310402(284) * Zona Directia Muncii * OFERTA .Zona * Zona ultracentrala 2C D, 45.08 mp, etaj 6/10, multiple AGENDA COMERCIANTULUI imbunatatiri , pre` 47.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivita, urgent garsoniera 27mp, parter, imbunatatiri . Pret 22.000 Euor/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent : Zona Scolii nr.2, 2C SD, etaj intermediar, 46.9mp, fara imbunatatiri .Pret 82.000Ron /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303) * Zona Scolii nr.7, 2C SD, extindere balcon proprietate, Su=54mp, CT , alte imbunatatiri. Pret.40.000 Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii, 2C D, etIV, imbunatatiri, 50mp. Pret 39.000 Euo/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(298) * Zona Pacea, 2C SD, Et.II, imbunatatiri, 54mp.Pret 41.000Euro/ Neg.Tel: 529102,

0752310403, 0752310402(220) * Zona Serconf, 3C D, etaj4, 64mp, \arpant[ din construc`ieacoperita cu tigla, CT .Pret 180.000Ron/neg Tel: 529102,0752310403, 0752310402. (77) * Zona Serconf, 3CD, Et.I, bloc din caramida, multiple imbunatatiri, mobilat si utilat . Pret : 65.000Euro.Tel: 529102,0752310403, 0752310402. (90) * Zona Imparat Traian, 3C D, parter, 63 mp, c[r[mid[, cu CT+ G+ F, timplarie din lemn ,beci si balcon etc .Pret :50.000Euro/ neg.Se accepta si plata in 2-3rate . Tel: 529102,0752310403, 0752310402. (250) * Zona Imparat Traian, 3C D,parter,65mp , extindere balcon si boxa , multiple imbunatatiri .Pret 59.000 Euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari ,3C SD, Et.1,75 mp.Pret 55.000 Euro . Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Stejari ,3CSD ,Et.II ,75mp.Pret 55.000 Euro/neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona stejari, 3CSD,Et. IV,80mp, multiple imbunatatiri .Pret : 70.000 Euro/neg Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(284) * Zona Col Tomoroveanu, 3CSD, etaj intermediar, 47 mp, mici ]mbun[t[`iri. Pret 45.000 Euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(946) * Zona Primaverii, 3CD, etaj intermediar, 60mp, fara imbunatatiri ,bloc de caramida.Pret 55.000 Euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(267) * Zona Primaverii, 3CD, etaj intermediar, 63mp, multiple imbunatatiri, bloc din caramida .Pret 55.000 Euro/neg sau schimb cu 2camere plus diferenta .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403. * Zona Primaverii, 3CD, extindere balcon ,90mp, finisaje superioare .Pret : 75.000Euro/neg.Se accepta si schimb cu 2camere plus diferenta. Tel: 529102,

0752310403, 0752310402(128)

baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, * Urgent :Zona Stefan termopan, Luchian, 3C D, et.IV, termosistem, beci, 63mp,fara imbunatatiri posibilitate . Pret 60.000Euro/neg mansardare, pretabil Tel: 529102, birouri, cabinet 0752310403, medical, pre` 54.000 0752310402(260) euro negociabil sau * Zona Stefan Luchian, 25.000 euro+ diferen`a ]n rate. 3C D, et.IV, cu Telefon: 0231.513362, CT+G+F . Pret 0752244233.(B) 63.000Euro/neg Tel: 529102, 0752310403, * Zona Baisa, vil[ 0752310402(156) P+M, 200 mp construi`i, 800 mp * Zona Tex Club, 3C teren, 4 dormitoare, SD, etaj intermediar, caramida 63.9mp, fara living, buc[t[rie, 3 b[i, camer[ tehnic[, imbunatatiri . Pret construc`ie c[r[mid[, .48.000Euro/neg.Tel acoperit[ cu tabl[ :529102,0752310402, Lindab, ap[, curent, 0752310403. pre` 100.000 euro * Zona Grivita ,4C negociabil. Telefon: SD, Et. IV,88mp, fara 0231513362, imbunatatiri .Pret 0752244233.(B) 58.000Euro/neg. Tel: * Vând spa`iu 529102, 0752310403, comercial, 28 mp + 0752310402(954v) concesiune 30 mp, * Zona Bulevard, 4C Bucovina, pre` 45.000 D, Et.III, bloc euro cu TVA.Telefon: caramida , 89mp .Pret 0231513362, 80,000Euro/neg. Tel: 0752244233.(B) 529102, 0752310403, * Vând teren 4800 0752310402.(95) mp, Tulbureni, str. * Zona Bucovina, 4C Crizantemelor, D, Et.III, 77.03mp, intabulat, curent bloc din caramida.Pret, electric, p[dure la 70.000 Euro/neg Tel: limita propriet[`ii, 529102, 0752310402, certificat urbanism 2 0752310403. locuinte p+m, pre` 11 euro/mp.Telefon: + Case, terenuri 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând teren la * Zona Cucor[ni, 615 Baisa, 7200 mp, mp, pre` 6,5 euro/mp. deschidere mare. Telefon: 513362, Rela`ii telefon: 0752244233.(B) 0746.261.466.(30) * Zona str. T. Vladimirescu, 250 * Vând teren mp, 13 m deschidere, C[t[m[r[\ti, zona autoriza`ie construc`ie, Casa Boema, pre` pretabil sp[l[torie negociabil. Telefon: auto, spa`iu comercial, 0747.014.371; 0231.539.003.(1035-1) apartamente, pre` 160 euro/mp negociabil. * Vând teren zona Telefon 513362, C[t[m[r[\ti, str. 0752244233.(B) Mobilei, pre` * Zona }mp[rat negociabil. Telefon: Traian, 355 mp, pre` 0747.014.371; 0231.539.003.(1036-1) 160 euro/mp. Telefon: 513362, * Vând anex[ 0752244233.(B) gospod[reasc[ ]n * Vand casa cu etaj Ro\iori-R[chi`i cu construita in 1998 ,are livad[, vie, 5000 m, 9 camere(6+3), intabulat, pre` 12.000mp teren,vie, negociabil. Telefon : 0749.377.323.(1038-2) pomi,fantana,cu multe imbunatatiri, semimo* Vând 5000 mp bilata. Com. livad[ Curte\ti, 6 Ungureni. Pret Euro/mp negociabil, 120.000 RON utilit[`i aproape. negociabil.Tel Telefon: 0741497829 0741.063.022.(1028-3) * Vand casa cu 4 * Vând cas[ camere +anexe, C[t[m[r[\ti Deal fântân[,1000mp teren centru, suprafa`[ cas[ in Cervicesti.Pret 130 mp, anex[ 30 mp, 100000Ron negociabil. teren 2000 mp, Tel.0741497829.(A) 0752.723.626.(1026-6) * Vand casa 4 * Zona central[, 60 camere, 1000mp mp construi`i, teren teren,pomi,vita de 200 mp, 2 camere, vie,in com. Corni.

Pret 99000Ron negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 3100mp, intravilan, deschidere 30ml,in Brehuesti, com. Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml, in zona Conrec. Pret 55 euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in zona Lebada, deschidere 51ml la DN Botosani-Iasi. Pret 27Euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 9850mp la iesire din Catamarasti-Deal, deschidere 16,30ml la sosea. Pret 15Euro/mp negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand vila (S+P+E+M) in Botosani,300mp utili, 550mp teren,mobilata, Str. Calea Nationala Pret 375.000 Euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand terenuri suprafete 500mp, 1000 mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 31Euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret70.000 Euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 6400mp, intravilan,deschidere 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 3064mp zona Rediu Pret 1,20euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in Catamarasti-Deal, deschidere 40ml,.Pret 25euro/mp Tel. 0741497829.(A) * Vand teren in Hudum 2400mp, deschidere 25ml,sau schimb cu apartament 2-3 camere Pret 20euro. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 6500mp, deschidere 45ml la sosea, posibilitati de iaz,zona Agafton.Pret 9euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 5700mp, deschidere 43ml la DN BotosaniIasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)


Publicitate S@mb[t[, 14 martie 2009 * Vand teren loturi de 720-800mp in zona Lebada Pret 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan, loturi de 1800-1500mp in Oraseni-Deal Pret 12euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml, zona Tulbureni Pret 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile,zona Cismea. pret 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 500mp, deschidere de 20 ml,utilitatile la limita de proprietate,in planul 2,zona Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 773mp,in Hudum langa Metaxa, deschidere 23ml Pret 28 euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si 2500 Pret 16euro/mp. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 10.000mp, deschidere 20ml,zona Popauti (vizavi de depozitul de materiale).Pret 3euro mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa cu 3 camere+ anexa cu 2 camere,teren 4.000mp, la sosea,in sat Roma Pret 20.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 30.000 mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate la Metaxa .Pret 8euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1135mp (22ml deschidere),toate utilitatile, str. Maramures. Pret 130 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 700mp, str. Calea Nationala (zona Aldilivi) Pret negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 3.800mp, deschidere 15ml,curent electric,in

Catamarasti-Deal. Pret 6euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 2700 mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel 0741497829.(A)

0729062022.(N)

* Vand teren in Hudum, 7200mp, deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro /mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha,2200 euro/ha (intabulare,cf). Tel * Vand teren in livada 0729062022.(N) Curtesti loturi de * Vând teren ]n 1200mp. Pret 15 euro Z[ice\ti ,37000mp, /mp negociabil.Tel deschidere 40ml,4 0741497829.(A) euro/mp.Tel * Vand teren 5400 mp 0729082022.(N) in zona Lebada.pret 6 * Vând teren euro/mp negociabil. 3700mp, 50ml Tel. 0741497829.(A) deschidere, 350 euro/mp,zona Calea * Vând teren ,zona Na`ional[.Tel Pia`a Mare,930mp, 0729082022.(N) plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro * Vând teren 300mp, neg.Tel deschidere12ml,200 0729062022.(N) euro/mp,zona Calea Na`ional[. Tel * Vând teren 0729082022.(N) 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` * Vând teren ,zona 40euro/mp.Tel Luceaf[rul ,teren, 486 0729082022.(N) mp,300euro/mp,toate utilit[`ile.Tel * Vând teren 0729082022.(N) 9000mp, zona CET,deschidere * Vând teren, zona 40ml.Pre` 20euro/mp. Eternit[`ii, 20.000 mp, Tel 0729062022.(N) toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel * Vând teren ,zona 0729082022.(N) Baisa,plan1,8000mp, deschidere 40ml.Pre` * Vând teren ,zona 12euro/mp neg.Tel Alpha Land, 600 mp 0729082022.(N) 22.800 euro \i 900 mp – 55.000 euro.Tel * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000 0729082022.(N) mp.Tel0729062022.(N) * Vând teren ,zona Petrom Calea * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil National[, curent, gaz, , 5000mp.Pre` 45euro/ apa, 110 euro/mp. mp.Tel0729062022.(N) Tel. 0729082022.(N)

* Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton, com. Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829 .(A)

* Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,pla n1, toate utilit[`ile. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 1600mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei, com Curtesti.Pret 15 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[, 2585 mp, deschidere 14ml, acces la canalizare, ap[, curent electric, gaz.Pre` 40euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 7200mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum.Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/mp negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda in Botosani, 80mp utili, 240mp curte ,anexe,beciuri, multiple imbunatatiri. Pret 65.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/ mp neg..Teren 3600mp zona Baisa ,Pret 12euro/mp neg.. Teren 15000mp in Curtesti, intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml,zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 35400 mp, deschidere de 135ml,in Catamarasti Deal.Pret 5euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml, zona Hudum.Pret 17 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren ,zona Leb[da,plan2,800mp. Pre` 30euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2,5euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren agricol ]n Boto\ani,64 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 3600 mp,zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,185 hectare la 2400E/ha.Tel 0729062022.(N)

* Vand teren 15000 mp, parcelabil in Curtesti.Pret 4euro/ mp.Tel0741497829.(A)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E /ha.Tel

* Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp, 40 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona CET, 465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/ mp.Tel0729082022.(N )

toate utilit[`ile \i cl[diri, zona Rapsodia.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp, deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp, deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 340 mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/ mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona 0, cu 120mp.Pre` 2000 euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Plus, 240mp.Pre` 10mild, ct, t.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

comercial, zona Cap[tul 1,la strad[, 115mp.Pre` 120000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centru, 200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600 mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,t,ap [, canalizare,izola`ie exterioar[. Pre` 42000 euro .Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild. Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu

* Vând teren ,zona Cactus,1000 mp ,toate utilit[`ile,pre` neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea,3900mp,iaz. Pre`: 100000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E, ct,t,ap[,canalizare, foi\or,buc[t[rie de var[, fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp. Pre` 320000euro neg. Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire P+1, 300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 750 cu

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 1100 mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren.Pre` 50000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, ap[,canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zona Centrul vechi.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil,deschidere 22ml,plan1, 43000 euro.Tel 0729062022.(N)

Boto\ani,zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Centru, 100mp,renovat.Pre` 250000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial * Vând spa`iu ,200mp,zona comercial,zona S[venilor.Pre` 650 Prim[verii,100mp.Pre` euro/mp neg.Tel 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând spa`iu * Vând spa`iu comercial ,270mp, comercial,zona zona Gar[.Pre` 1200 Stadion, 147mp.Pre` euro/mp neg.Tel 1200euro/ mp.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N) * Vând cl[dire 1100 * Vând spa`iu mp,centrul vechi, comercial, zona 80mp teren,cram[.Pre` Centrul Vechi, neg. Tel: 60mp.Pre` 1300 0729082022.(N) euro/mp.Tel * Vând cl[dire 315 0729062022.(N) mp, centrul vechi. * Vând spa`iu Pre` neg. Tel: comercial, zona }. 0729082022.(N) Traian, 302mp.Pre` * Vând teren ]n 850 euro/mp.Tel C[t[m[r[\ti Deal 0729062022.(N) 10000 mp cu * Vând spa`iu cl[diri(sal[ de comercial,zona mese,abator, Prim[verii,177mp.Pre` apartamente, etc). Pre` 1600euro/mp.Tel neg.Tel: 0729062022.(N) 0729082022.(N) * Vând spa`iu * Vând cas[ ]n comercial, zona Boto\ani,zona central[ Sucevei,225mp.Pre` cu teren 300mp.Pre` 250000euro.Tel 65000euro neg.Tel 0729062022.(N) 0729062022.(N)

* V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

13

* Vând cas[ ]n

* Vând vil[ ,zona C[t[m[r[\ti,P+E+M, 220mp+915mp teren. Pre`:220.000euro. Tel: 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Bucovina,P+E,160mp .Pre` 155000euro neg. Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Calea Na`ional[+teren 338 mp. Pre` 65000 euro f[r[ tva neg. Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro. Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000euro. Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500 mp de teren. Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp, casa 136mp,t,ct, ap[, gaz,izola`ie exterioar[, tabla lindab.Pre`: 92.000euro Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[,Str. Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile. Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N) * Vând case si vile \i 500 m.p. teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon


Publicitate 14

S@mb[t[, 14 martie 2009

0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R) * Vând teren intravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R) * Vând teren extravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R)

P+1 din caramida ,impreuna cu 1500mp teren aferent .Pret 30.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92)

+ 1, \i teren aferent 900 mp, in Hudum , pre` 150.000 Euro/neg Tel.:529102, 0752310403, 0752310402.(82)

* Curtesti casa si 20.000mp teren aferent .Pret 75.000Euro neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(149)

* URGENT : 2case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Botosani .Pret : 60.000Euro/neg.Se pot Vande si separat.Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402.

* OFERTA:Casa locuibila, la 10Km de Botosani, Localitatea Brehuiesti , P+M ,cu * Vând garaj , zona anexe gospodaresti Hotel Rapsodia, noi, acces utilitati intabulat, cu surs[ de edilitare(inclusiv fosa energie electric[ septica) si 3950mp proprie , din teren aferent Pret : c[r[mid[, pre` 15.000 42.000Euro/neg. Tel: euro. Telefon 529102, 0752310403, 02315144500752310402.(fv) 0751966830/ 0748281959.(A) * Zona Pod de Piatra, vila P+1, suprafata * Vând garaj , zona construita totala Prim[verii, intabulat, 180mp, teren aferent cu surs[ de energie 750mp, noua, finiaje electric[ proprie , din superioare, acces la BCA pe teren toate utilitatile proprietate, pre` edilitare .Pret 45.000 lei. Telefon 150.000Euro/neg sau 0231514450schimb cu ap cu 3 0751966830/ camere plus diferenta 0748281959.(R) Tel:529102, 0752310402, * Campulung 0752310403.185) Moldovenesc, zona centrala ,vila P+1. * Zona A.N.L Pret Bucovina, casa 150.000Euro/neg.Se batrineasca si 778mp accepta si schimb cu teren aferent, apartament in Botosani deschidere la strada plus diferenta .Tel: 36m,utilitati edilitare 529120, 0752310403, la limita 0752310402(40) proprietatii.Pret 52.500Euro/neg. * Zona Cucorani, Tel:529102, casa locuibila, Sc=60mp, cu 1500mp 0752310403, 0752310402.(161) teren aferent. Pret 65.000 Ron/neg. * Vand urgent casa, Tel:529120, anexe gospodaresti si 752310403, 868mp teren aferent 0752310402.191) in Comuna Rachiti, pret 150.000Ron/ neg. * Zona Cucorani , Acccept si schimb cu casa locuibila, Sc=70mp, cu 5800mp ap cu 2 camere. Tel:529102, teren aferent .Pret 40.000Euro/ neg Tel: 0752310403, 0752310402.(187) Se poate Vande si cu teren mai putin. Tel: * Zona Catamarasti 529120,0752310403, Deal, vila P+M, 0752310402(271) termosistem la exterior ,timplarie din * Zona Comunei termopan , garaj , plus Ungureni ,casa locuibila si 1800mp 1000mp , gard din fier teren aferent . Pret forjat .Pret : 6000 Euro/neg. Tel: 90.000Euro /neg.Tel: 529120, 752310403, 529102, 0752310403, 0752310402. 0752310402. * Zona Copalau ,casa

* Vând vil[ la ro\u, P Editor: Claudia ~U~UMAN

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editorialist: Lucian ALECSA

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

* Zona Catamarasi Deal, vila P+1, suprafata construita la sol 120mp, teren aferent 915mp, finisaje superioare, acces utilitati edilitare .Pret 165.000Euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46) * Zona industriala vila la rosu, cu 1270mp teren aferent. Pret :100.000 Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v) * Zona industriala ,vila P+M la rosu, supraf. construita la sol 90 mp,teren aferent 1100 mp,termosistem la exterior, CT, garaj si beci. Pret:76.000 Euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Corni, spatiu comercial si 6000 mp teren aferent .Pret 140.000 Ron Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Zona Comunei Corni, casa cu 800mp teren aferent. Pret 80.000Ron/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Comunei Rachiti, casa locuibila si 1150mp teren aferent .Pret :110.000 Ron . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Zona Costinesti Leorda, teren aferent in CostinestiLeorda.Pret 35.000Ron /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265) Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC Distribu`ie: Cornel |TEFAN Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

euro/lun[, avans 3 luni. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

internet, cablu TV, pre` 250 eur/lun[, negociabil. Telefon: * Cump[r pari beton 0231514440, (\paleri). Telefon: * Inchiriez apartament 0231514450, 0728.178.614; 3 camere,zona 0751966830, 0231.511.422.(1033-4) Stadion, mobilat, CT, 0748281959.(R) * Cumpar apartament Pret 200 euro/luna. * Închiriez apartament Tel 0741497829.(A) la parter, zona 2 camere, zona centrala Tel. * Inchiriez spatii S[venilor, Dimitrie 0741497829.(A) comerciale in zone Negreanu, Col. V. centrale ,(Unirii, Tomoroveanu \i * Cump[r teren Onicescu, C. Prim[verii, pre` 130agricol .Tel. Nationala,zona Mall). 150-200 eur/lun[. 0729062022 sau Tel. 0741497829.(A) Telefon: 0231514440, 0729082022.(N) 0231514450, * Cump[r apartament, * Ofer spre ]nchiriere 0751966830, spa`iu comercial cas[,teren.Tel. 0748281959.(R) 80mp,zona IRE.Tel: 0729062022 sau 0729062022.(N) 0729082022(N) AUTO * Ofer spre ]nchiriere ~NCHIRIERI spa`iu comercial 300 * SC vinde 3 dacii papuc, an fabrica`ie: * Ofer spre ]nchiriere mp,Calea Na`ional[. Tel: 0729062022.(N) 1997; 2000; 2002, la apartament 3 camere ,renovat total, * Ofer spre ]nchiriere pre`uri foarte avantajoase. Tel: central[, mobilat sau spa`iu comercial 0742.123.272.(5) nemobilat, str. 120mp,zona Util. S[venilor, pre` 150 Tel:0729062022.(N) * Vând Cielo E/lun[, 0745.966.781. * Ofer spre ]nchiriere executiv, an fabricatie (1023-2) 2002, pre` negociabil. spa`iu comercial 240 * }nchiriez apartament mp, zona Plus,10e/ Telefon: 2 camere, parter, pia`a mp. Tel: 0747.014.371; mare, renovat, 200 0231.539.003.(1034-1) 0729062022.(N) Euro/lun[. Telefon: 0743.309.188.(1024-2) * Ofer spre ]nchiriere * Vând Dacia 1310, 1999, ITP \i asigurare hal[ 5000mp+curte * }nchiriez apartament betonat[ 10000 valabile, baterie nou[, 2 camere, Calea 4000 Ron.Telefon: mp,toate utilit[`ile, Na`ional[, D, et 3, 0743.352.316.(1030-3) zona Industrial[,pre` CT, mobilat \i utilat, neg.Tel 250 euro/lun[, 1lun[ 0729082022.(N) V+NZ|RI avans, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, * Închiriez * Vând B.C.U., pre` 0752244233.(B) garsonier[. Telefon: negociabil. Telefon: * }nchiriez apartament 0231514450, 0746.436.814; 3 camere, Grivi`a, D, 0231514440, 0744.978.972.(1027-4) 0751966830, parter, CT, par`ial * Vand scaun 0748281959.(R) mobilat \i utilat, 200 stomatologic in buna euro/lun[, 1 lun[ * Închiriez apartament stare de functionare. garan`ie. Telefon: 2 camere, zona Pret negociabil. 0231.513362, Bucovina, D, et. 3, s. Telefon 0231514450, 0752244233.(B) 77 mp, CT, T, g+f, 0751966830.(R) * }nchiriez apartament complet mobilat, * Vand pianina in utilat, pre` 250 2 camere, |tefan stare foarte buna, euro/lun[. Telefon: Luchian, et 3, marca Doina. Pret 0231514450, repartitoare, mobilat \i negociabil. Telefon 0231514440, utilat, 200 euro/lun[, 0231514450, avans 2 luni. Telefon: 0751966830, 0751966830.(R) 0748281959.(R) 0231.513362, 0752244233.(B) * Închiriez apartament PREST|RI SERVICII * }nchiriez apartament 3 camere, zona * Transport marf[, 2 camere, zona Pia`a Grivi`a, et. 3, D, nemobilat, pre` 250 autocamion prelat[, mare, et 4, CT, euro/lun[. Telefon: sarcin[ util[ 3,8 t, mobilat \i utilat, curat, 0231514440, volum 30 mc.Telefon: 230 euro/lun[, lun[ 0746.436.814; avans, 1 lun[ garan`ie. 0231514450, 0744.978.972.(1039-5) 0751966830, Telefon: 513362, 0748281959.(R) 0752244233.(B) * Construim cas[, * }nchiriez apartament * Închiriez apartament zona Ci\mea, teren 500mp,casa 136 mp, la cas[ + loc de 2 camere, Bucovina, t,ct, ap[, gaz,izola`ie parcare ma\in[, parter ]nalt, CT, exterioar[, tabla complet mobilat, nemobilat, 300

9 CUMP|R|RI

Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

lindab. Pre`: 92.000 euro. Tel: 0729082022.(N) * BIROU DE CREDITE * Acord[m credite \i persoanelor cu venituri modeste; * Credite nevoi personale, imobiliare, ipotecare; * Credite pentru cump[rarea de locuin`e; * Credite auto, refinan`[ri; Telefon: 0231/514.450; 0751966830; 0748281959.(A) * RAPID SI AVANTAJOS! - Realizez SRL, PFA, intreprinderi individuale \i familiale; - Modific \i completez acte constitutive (cesiuni p[r`i sociale, schimbare obiect de activitate, etc.); - Deschid/]nchid puncte de lucru, schimb form[ juridic[ AF, etc. Telefon: 0757.906.725.(1009-5)

9 LICITA}II * Sala Polivalent[ „Elisabeta Lip[” (S.P.A.B.S.Z.A), cu sediul ]n B-dul Mihai Eminescu nr. 15A, anun`[ organizarea licita`iei publice cu strigare, ]n vederea ]nchirierii spa`iilor aflate sub Tribuna Stadionului Municipal, destinate activit[`ilor economice \i spa`ii cu destina`ie- garaje, apar`in^nd domeniului public al Municipiului Boto\ani. Documenta`ia pentru licita`ie poate fi studiat[ \i achizi`ionat[ de la Sala Polivalent[, compartiment juridic, ]ncepand cu data public[rii anun`ului, ]ntre orele 11.0016.00. Licita`ia va avea loc ]n \edin`[ public[ la data de 02.04.2009 ora 12.00 ]n sala de \edinte a S[lii Polivalente. Informa`iile suplimentare se pot ob`ine de la sediul S[lii Polivalente, tel: 0331710613.(1)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse S@mb[t[, 14 martie 2009

Brânz[ cu arom[ de George Clooney Asocia`ia pentru drepturile animalelor PETA vrea s[ produc[ tofu cu aroma transpira`iei actorului George Clooney, extras[ din prosoapele pe care acesta le folose\te la sala de sport, potrivit femalefirst.co.uk. PETA i-a scris actorului, cerându-i permisiunea s[ ]i foloseasc[ transpira`ia, extras[ de pe prosoapele pe care le folose\te la sala de sport, pentru a crea acest nou produs

"cu aroma George Clooney" CloFu. Folosirea transpira`iei umane ]ntr-un produs alimentar nu difer[ de procesul de fabricare a aromei artificiale de pui utilizat[ pentru sosurile instant, a explicat doctorul Harry Lawless, de la Universitatea Cornell (SUA). }n ciuda entuziasmului cu care PETA a prezentat ideea de produs, George Clooney a refuzat oferta.

Charlize a ajuns la Hollywood, cu mari speran`e s[ devin[ actri`[, 165 de dolari ]n buzunar \i o englez[ care l[sa de dorit, ea fiind din America de Sud. Iar cum banii erau pu`ini, diva era nevoit[ s[ stea la un motel s[r[c[cios \i s[ fure pâine de la restaurante pentru a nu muri de foame. Asta pân[ ]ntr-o zi ]n care a dat norocul peste ea. Actri`[ se certa cu o casier[ de banc[ care refuza s[-i schimbe ]n bani ultimul cec de la slujba de balerin[, când a fost remarcat[ de un descoperitor de talente. El a ajutat-o s[ apar[ ]n filmul „Crime \i pasiune”. Mai târziu, Theron a fost determinat[ s[ ob`in[ rolul lui Marie Ann Lomax, so`ia personajului interpretat de Keanu Reeves ]n „Avocatul diavolului”. De aici \i pân[ la succesul garantat a fost doar un pas.

Artista s-a interesat de noi implanturi mamare cu silicon la acela\i medic la care a apelat \i travestitul Naomi. Iubita lui Codin Maticiuc, zis Popone`, face parte din categoria persoanelor publice care evit[ s[ vorbeasc[ despre opera`iile lor estetice. Vedeta a negat c[ ar fi apelat la interven`ii chirur-

Andreea B[nic[ a pozat goal[, cu burtica la vedere Pe Andreea B[nic[ (foto) o pute`i admira goal[ ]n urm[torul num[r al revistei Diva. }ns[rcinat[ ]n luna a \aptea, Andreea a acceptat s[ fie fotografiat[ ]n noua sa postur[, aceea de viitoare m[mic[. Sub titlul "Andreea B[nic[ dezv[luie totul", cânt[rea`a apare ]n ipostaze sexy, cu un zâmbet larg, care spune totul despre perioada pe care o traverseaz[ acum, la mai pu`in de dou[ luni pân[ la na\terea primului s[u copil. Micu`a Sofia Maria urmeaz[ s[ vin[ pe lume ]ntre 10 \i 13 mai. Medicii au asigurat-o pe vedet[ c[ evolu`ia sarcinii este una normal[ \i nu sunt probleme. Andreea nu s-a hot[rât

]nc[ dac[ va na\te normal sau prin cezarian[ pentru c[ vrea s[ se recupereze cât mai rapid pentru a\i continua cariera muzical[.

 Berbec

Se pare c[ ave`i dificult[`i de concentrare, care v[ reduc randamentul la locul de munc[. Cu toate acestea, reu\i`i s[ contribui`i la dezamorsarea unei situa`ii conflictuale dintre colegii de serviciu. }n familie, v[ recomand[m s[ fi`i diplomat \i s[ asculta`i \i p[rerile persoanelor mai ]n vârst[. }ncepe`i ziua plin de entuziasm \i v[ sim`i`i ]n stare s[ ]ncepe`i o nou[ lucrare. Revine ]n actualitate o problem[ c[reia nu i-a`i acordat aten`ia cuvenit[ cu câteva zile ]n urm[. V[ sf[tuim s[ evita`i discu`iile ]n contradictoriu.

 Gemeni

gicale de acest gen, cu toate c[ apropia`ii ei au deconspirat c[ aceasta are silicoane. }n urm[ cu câteva zile, ]n mare secret, Anna a c[lcat din nou pragul unei clinici de chirurgie estetic[, mai precis pe cea situat[ ]n cadrul unui mare hotel din B[neasa. Vedeta a apelat la bisturiu, aceasta având ]n

program o ]ntâlnire cu medicul Ciolacov, cel pe mâinile c[ruia s-a l[sat ]n urm[ cu ceva timp \i travestitul Naomi. Surse din interiorul clinicii au dezv[luit pentru Ring c[ Anna nu mai era mul`umit[ cu vechile silicoane, ea solicitând altele noi, de ultim[ genera`ie, care cost[, fiecare, 3.500 euro.

Gândurile oamenilor pot fi citite Oamenii de \tiin`[ au declarat c[ au reu\it s[ "citeasc[" gândurile oamenilor analizând activitatea cerebral[ a acestora. Utilizând un scaner modern pentru a m[sura fluxul sanguin, cercet[torii britanici au declarat c[ pot spune exact unde anume "se afl[" voluntarii ]ntr-o lume virtual[ generat[ de computer, informeaz[ Reuters. "}n mod surprinz[tor doar uitându-ne la aceste informa`ii putem spune cu exactitate unde se afl[ ace\tia", a declarat Eleanor Maguire de la University College London, una dintre cele mai bune universit[`i din Londra. Descoperirea oamenilor de \tiin`[ ]i poate ajuta pe ace\tia ]n studie-

Horoscop

 Taur

Charlize Anna Lesko ]\i pune silicoane Theron de ultim[ genera`ie a furat pâine

15

Nu este momentul s[ v[ asuma`i rolul de mediator ]ntr-un conflict. S-ar putea s[ gre\i`i \i chiar s[ amplifica`i starea de tensiune. Dac[ acorda`i mai mult[ aten`ie problemelor partenerului de via`[, pute`i evit[ o ne]n`elegere din familie.

 Rac

bine primite ast[zi. Nu are rost s[ insista`i. Evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu o rud[ mai ]n vârst[.

 Balan]\

}n cursul dimine`ii, s-ar putea ca \eful s[ v[ admonesteze pentru c[ nu a`i terminat o lucrare la timp. Chiar dac[ nu este numai vina dumneavoastr[, v[ sf[tuim s[ v[ sus`ine`i cauza cu mult calm.

 Scorpion

Sunte`i preocupat de afaceri \i neglija`i rela`iile sentimentale. Din acela\i motiv, ]n partea a doua a zilei, refuza`i s[ merge`i ]ntr-o vizit[ la prieteni. V[ sf[tuim s[ acorda`i mai mult timp partenerului de via`[ \i prietenilor, mai ales dac[ v[ solicit[ sprijinul.

S\get\tor

Este posibil s[ apar[ probleme pe plan sentimental. Ne]n`elegerile se clarific[ dup[ o discu`ie sincera cu persoana iubit[. Sfaturile unei persoane mai ]n vârst[ v[ ajut[ s[ rezolva`i o problem[ financiar[.

Capricorn

Ar fi bine s[ nu v[ asuma`i noi responsabilit[`i. Se pare c[ nu ave`i energie nici pentru a termina ceea ce a`i ]nceput. De asemenea, v[ recomand[m s[ v[ p[stra`i calmul, pentru c[ ast[zi sunte`i predispus la o stare de tensiune nervoas[.

Sunte`i nervos din cauza unei ve\ti nepl[cute de la persoana iubit[. Dac[ nu v[ st[pâni`i impulsivitatea, pute`i declan\a discu`ii aprinse cu cei din jur. P[stra`i-v[ calmul \i ]ncerca`i s[ fi`i mai ]n`eleg[tor!

 Leu

V\rs\tor

V[ recomand[m s[ nu v[ face`i un plan strict pentru azi. Survin numeroase evenimente neprev[zute, care v[ oblig[ s[ v[ schimba`i programul. }n cursul dimine`ii, sunte`i nevoit s[ pleca`i ]ntr-o scurt[ c[l[torie ]n interes de serviciu.

Ast[zi nu sunte`i prea comunicativ \i ar fi bine s[ amâna`i ]ntâlnirile de afaceri sau de natur[ sentimental[. Evita`i activit[`ile care necesit[ luciditate \i putere de concentrare.

 Fecioar\

Dori`i s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie de afaceri, dar partenerul de via`[ nu este de acord. S-ar putea ca atmosfera din c[min s[ se tensioneze. V[ pute`i baza pe sfaturile unei rude mai ]n vârst[.

}n prima parte a zilei, nervozitatea v[ poate pune ]n situa`ii delicate fa`[ de prieteni \i de familie. Ini`iativele dumneavoastr[ nu sunt prea

Pe[ti

Bancul zilei UN POP{ ANTI DINAMO rea am[nun`it[ a mai multor boli care afecteaz[ memoria, printre care \i Alzheimer. Pentru moment, aceast[ tehnologie

este folosit[ doar pe voluntari, iar doctorul Demis Hassabis a spus c[ va dura cel pu`in 10 ani pân[ se va concluziona ceva.

Vadim Tudor: Nu sunt Sexy Br[ileanca! Agasat din nou de jurnali\tii prea insisten`i, liderul PRM Corneliu Vadim Tudor l-a apostrofat pe reporterul care ]l fotografia, spunându-i c[ nu este nici Sexy Br[ileanca, \i nici Romani`a Iovan \i nu va fi surprins vreodat[ "cu mâna ]n nas". }ntâmplarea a avut loc ]naintea conferin`ei de pres[ ]n care pre\edintele PRM \i-a exprimat pozi`ia cu privire la situa`ia politic[ \i economic[ a `[rii. Deranjat de un reporter care insista cu fotografiile, Va-

dim s-a enervat \i i-a impus acestuia s[ se opreasc[. "Opri`i-v[, domnule! Nu suntem la \edin`e foto, nu sunt Sexy Br[ileanca \i nici Romani`a Iovan. Nu sunt nici fotomodel. Ai luat 150 de poze, doar, doar m[ vezi cu mâna ]n nas. N-ai s[ m[ vezi! Doar m[ vezi culcat cu scaunul, n-ai s[ m[ vezi! Doar, doar ]l treze\te cineva pe domnul care doarme. Nu mai dormi`i la conferin`ele mele de pres[, v[ rog mult!", a spus C.V.Tudor.

Cu pu`in timp ]naintea unui meci Dinamo - CFR Cluj, un suporter ardelean pleac[ cu ma\ina personal[ spre Bucure\ti, s[ vad[ meciul. Pe drum, vede un preot care f[cea autostopul \i ]l ia ]n ma\in[. Ajungând ]n Bucure\ti, ardeleanul vede un fan dinamovist fluturând un steag. Din instinct,

vireaz[ spre acesta inten`ionând s[l ia pe capot[, ]ns[ ]\i d[ seama c[ e \i preotul ]n ma\in[ \i-l evit[ ]n ultimul moment. De\i l-a evitat, aude un bubuit ca de tabla ]nfundat[. Mirat, prive\te ]n oglinda retrovizoare \i se confeseaz[ preotului: - |ti`i, p[rinte, am p[c[tuit, era s[-l calc pe dinamovist. - Stai lini\tit, fiule, l-am luat eu cu portiera!

O RE~ET{ PE ZI PAST{ DE CEAP{ CU MIERE Ingrediente: 2 cepe mari, miere 100g. Mod de preparare: Se coc 2 cepe mai mari la cuptor, f[r[ s[ fie cur[`ate de foile exterioare. Apoi se cur[`[ aceste foi \i miezul se zdrobe\te. Se adaug[ 100g miere, se amestec[ bine pân[ la omogenizare \i se pune pasta ]ntr-un borcan de culoare ]nchis[. Acest amestec este folosit pentru tratarea bolilor pulmonare, a bron\ectaziei, a laringitelor.


CMYK

Eveniment 16

S@mb[t[, 14 martie 2009

Debarasare de echipamente electrice \i electronice vechi

UTILE

Marea debarasare de de\eurile de echipamente electrice \i electronice (DEEE) se reia. Ministerul Mediului, ]mpreun[ cu organiza`iile colective ale produc[torilor de echipamente electrice \i electronice au anun`at continuarea seriei campaniilor na`ionale de colectare DEEE de la popula`ie, campanie denumit[ „Marea debarasare”. Prin urmare, ast[zi, 14 martie, se va relua campania. „}ncepând cu luna aprilie 2009 se va `ine cont de scenariul ini`ial, respectiv, prima sâmb[t[ a fiec[rei luni, deoarece s-a observat c[ nivelul colect[rii este semnificativ mai mare, ]n condi`iile unei mobiliz[ri la nivelul administra`iei locale \i operatori de salubritate, ]ntr-un cadru deja cunoscut”, a

4,2767 lei

declarat Narcisa Dimitriu, reprezentant al Agen`iei pentru Protec`ia Mediului (APM) Boto\ani. Procedura va fi aceea\i ca \i ]n celelalte edi`ii: cet[`enii scot ]n fa`a locuin`ei echipamentele electrice si electronice, urmând ca autorit[`ile locale prin operatorii de salubritate s[ colecteze aceste tipuri de de\euri \i s[ le transporte la punctele special amenajate. Anul acesta, la nivelul Boto\aniului sunt implicate dou[ administra`ii publice locale: Prim[ria municipiului Boto\ani \i Prim[ria municipiului Dorohoi \i doi agen`i de salubritate: SC Urban Serv SA Boto\ani \i Direc`ia de Servicii Publice Dorohoi. Reamintim c[ prima campanie de acest gen a avut loc ]n noiembrie 2007, fiind

3,3158 lei

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 14 S Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Pomenirea mor`ilor) (Dezlegare la ulei \i vin) 15 D Sf. Mc. Agapie, Plisie \i Tirmolau (Dezlegare la ulei \i vin) Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea Slabanogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 6, voscr. 6 16 L Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa \i Roman, Cuv. Anin (Post)

colectat[ o cantitate de 12 tone de astfel de de\euri, iar anul trecut s-au derulat patru campanii, cantitatea strâns[ ridicându-se la 17 tone. „}n luna decembrie 2008, Asocia`ia Colectiv[ ECOTIC a ]ntreprins ac`iuni marca „Marea Debarasare” \i la nivelul ora\elor sub 20.000 locuitori, cât \i la nivel rural. Pentru jude`ul Boto\ani a fost ales urm[torul traseu: Frumu\ica, Fl[mânzi, Criste\ti, Boto\ani, Mihai Eminescu, Leorda, Dorohoi, George Enescu, Cord[reni, Vorniceni, S[veni, Vl[sine\ti, H[ne\ti, Mih[l[\eni, |tef[ne\ti, Tru\e\ti. Putem afirma c[ debutul acestor campanii ]n mediul rural, pentru jude`ul Boto\ani a fost promi`[tor, colectându-se o cantitate de peste trei tone de de\euri, ast-

fel exemplul dat de celelalte campanii mediului rural a fost unul pozitiv”, a mai ad[ugat reprezentantul APM Boto\ani. De men`ionat este faptul c[ `inta de colectare pe 2009, este de patru kilograme de de\euri electrice electrocasnice pe cap de locuitor.

Ziua: 40C

Noaptea: -20C

Cet[`enii din municipiul Boto\ani care doresc s[ predea c[tre operatorul de salubritate echipamente uzate trebuie s[ sune la dispeceratul SC Urban Serv SA Boto\ani - 0231.517.007 - \i s[ furnizeze informa`iile necesare pentru ridicarea acestora din fa`a

blocului. Cet[`enii din municipiul Dorohoi pot s[ predea echipamentele uzate la cele trei puncte de colectare (containere) existente situate ]n Pia`a Plevna, Pia`a Olinescu \i intersec`ia str. George Enescu - str. C.D. Gherea, deschise ]ntre orele 8-13. (C.S.)

Evenimentul de Botosani nr.1281  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you