Page 1

CMYK

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro

80 BANI

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 (secretariat); 0331.101.778 (redac`ie); 0331.101.777 (publicitate); Fax: 0231.511.212 Anul V • nr. 56 (1277) • Mar`i, 10 martie 2009 • 16 pagini

Activitatea la Protec`ia Copilului, la un pas de blocaj Dac[ ]n dou[ s[pt[mâni nu se schimb[ directorul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului, activitatea institu`iei se va bloca din cauza managementului defectuos. Acesta a fost semnalul de alarm[ tras ]n urm[ cu o zi de c[tre Marius Oro\anu, liderul Sindicatului „Impact” Boto\ani. Cu toat[ starea tensionat[ de la conducerea institu`iei care se ocup[ de protec`ia drepturilor copi-

lului, reprezentan`ii Consiliului Jude`ean ]ntârzie s[ se pronun`e asupra managementului directoarei Angela Curelariu. Ieri, pre\edintele CJ declara ]ns[, ]n urma ]ntâlnirii cu directoarea, c[ aceasta este mai degrab[ preocupat[ de men`inerea postului decât de solu`iile pentru redresarea activit[`ii institu`iei.

Pagina 3

|osele nesigure \i poli`i\ti „cu mâinile legate” de lege Evenimentele din ultimele zile arat[ ]ntr-un mod dureros de clar cât de periculoase sunt drumurile din jude` \i incon\tien`a unor \oferi care se transform[ ]n câteva clipe din contravenien`i ]n criminali. Daca cineva mai sper[ c[ circulând regulamentar \i respectând legea este ]n siguran`[ pe \o-

sele, se ]n\eal[ amarnic. Num[rul accidentelor rutiere continu[ s[ creasc[, iar oamenii legii se plâng c[ ]n unele situa`ii sunt cu mâinile legate ]n fa`a infractorilor, pentru c[ se tem s[ nu fie acuza`i de abuz.

Pagina 4

Factura de gaze, umflat[ din calcul Factura de gaze pe care tru. Pe aceast[ tem[ s-a o pl[tim se pare c[ este cu cerut declan\area unei ancel pu`in 9,15% mai mare chete parlamentare. din cauza unei formule de calcul a consumului care este ]n dezavantajul nosPagina 9

}nregistr[ri telefonice intime folosite pentru \antaj Pagina 9

Noile trasee de maxi-taxi bulverseaz[ popula`ia Declara`iile viceprimarului C[t[lin Alexa, care a anun`at public o nou[ variant[ a traseelor de transport local pentru maxi-taxi, i-au bulversat atât pe boto\[nenii de rând, cât \i pe ceilal`i membri ai Executivului local. Cei care circul[ cu mijloacele de transport ]n comun prin municipiu sunt total nemul`umi`i de perspectiva de a schimba trei mijloace de transport pentru a se deplasa dintr-un punct ]n altul al municipiului. Propunerea unor astfel de modific[ri de traseu pentru maxi taxi a pornit din partea reprezentan`ilor Eltrans. Pagina 5

}n 30 de zile ]ncep evacu[rile din c[minul Textila Prim[ria caut[ persoane interesate de o locuin`[ social[ dar care s[ preia datoriile celor patru chiria\i cu restan`e la plata ]ntre`inerii.

Pagina 16


Eveniment 2

Mar`i, 10 martie 2009

EDITORIAL

Lucian ALECSA

Serpentinele politicii Multe \i ]ntortocheate sunt c[ile Domnului, dar \i cu mai multe serpentine sunt c[ile politicii. Bie`ii no\tri politicieni \erpuiesc printre legi cu abilitatea unei iguane, se ca`[r[ spre vârfurile puterii ca ni\te adev[ra`i alpini\ti, escaladeaz[ ]n[l`imile obr[zniciei f[r[ s[ ame`easc[ sau s[ le fie ru\ine, trec de la dreapta la stânga scenei politice f[r[ s[ semnalizeze, nimic nu-i ]mpiedic[ s[ ne bat[ obrazul sau s[ ne mu\truluiasc[ ori de câte ori au chef. Ce mai, se cred ni\te adev[ra`i eroi! ]\i coloreaz[ limbajul ]n cele mai fistichii moduri, doar pentru a ne impresiona \i ne lua ochii. De câte ori dau fa`[ ]n fa`[ cu noi se prefac ]n slujitori ai Domnului, mai, mai, s[-i crezi drept cei mai milostivi \i mai sfin`i dintre p[mânteni. Acest joc se repet[ o dat[ la patru ani, cuvintele lor au efectul unor sedative, ne calmeaz[, apoi ne vr[jesc. }n toat[ aceast[ aventur[ nu se echipeaz[ ]n `inut[ sportiv[ cum ar c[dea bine unor asemenea „atle`i ai na`iei„, din contra, se ]mbrac[ la ac, stau `epeni ]n costume scumpe de parc[ ar fi ni\te manechine. Joac[ toate rolurile posibile; de la bufon la cel de rege, de multe ori f[r[ a schimba partitura. Privi`i-l pe deputatul Neculai Rebenciuc de la Fl[mânzi, cel trambulinizat din ]ntâmplare ]n Parlament, nu spui c[-i un tercheaberchea de merceolog, ]n ultimul timp aduce mai mult a foto-model, se ferchezuie\te, umbl[ la patru ace ca un gineric[ \i chiar se folose\te de ochelari. De când e deputat spune c[ aparen`ele conteaz[ mai mult decât de\tept[ciunea. Ce-i drept, mintea nu-l prea d[ afar[ din cas[, e ]ntr-o continu[ stare de odihn[. Mai avem un deputat liberal pe care costumele stau de parc[ ar fi cu ”malforma`ie” de croial[. Individului la care fac trimitere nu-i prea prie\te cravata, cu toate c-o poart[, spune c[-i ]nfierbânt[ gu\a, locul unde-\i depoziteaz[ ]njur[turile cu care ]\i atac[ prietenii \i chiar \eful de partid. Tot `an`o\ \i umflat ]n pene este \i senatorul liberal, Câmpanu-Tamerlan, mai ales de când a intrat ]n al doilea mandat. Acum fiind ]n opozi`ie i s-a ofilit ni`el limba, dar ]nc[ are ]ndeajuns de mult venin s[-\i „complimenteze” rivalii \i du\manii. Cele mai dese palpita`ii i le provoac[ colegul lui de partid. Tot ]n `inut[ sobr[ ]l po`i vedea \i pe deputatul Strugaru, zilnic \erpuie\te printre idei f[r[ a le atinge, de spui c[-i vreun campion al t[cerii, ]i pâlpâie mintea numai când vine vorba de vreo afacere gras[. Despre ceilal`i „sportivi” ai politicii boto\[nene cu alt[ ocazie.

OFERTE LIMITATE, OPORTUNIT{~I NELIMITATE! PREG{TE|TE-TE DE MUTARE AZI! Achizi`ionând un apartament nou, ultramodern, zona 0, pl[te\ti avans de 10%-15%, iar diferen`a o vei achita dup[ 3 ani integral sau ]n rate pe o perioad[ de 15 ani. Fii proprietar f[r[ griji pe o investi`ie garantat[! Informa`ii suplimentare la tel. 0731/570.820

~ig[ri de contraband[ confiscate la sfâr\itul s[pt[mânii Poli`i\tii de frontier[ boto\[neni au descoperit la sfâr\itul s[pt[mânii trecute peste 1.200 de pachete de `ig[ri, destinate comercializ[rii pe pia`a neagr[, ]n valoare de aproximativ 4.700 lei. De o isprav[ asem[n[toare se poate „l[uda” \i un boto\[nean care, tot sâmb[t[, a fost prins de poli`i\tii de frontier[ suceveni având asupra sa ]n jur de 3.000 de pachete de `ig[ri. }n Punctul de mic trafic Racov[` s-a prezentat vineri pentru a intra ]n `ar[ Mihai H., ]n vârst[ de 57 de ani, aflat la volanul unui Fiat. La controlul efectuat de c[tre echipa mixt[ format[ din poli`i\tii de frontier[ \i lucr[torii vamali s-a constatat c[ ]n aripile laterale din spate ale autovehiculului sunt ascunse peste 400 de pachete de `ig[ri cu timbru Ucraina. ~ig[rile, f[r[ documente de provenien`[, au fost ridicate ]n vederea confisc[rii de c[tre lucr[torul vamal, iar respectivul cet[`ean a fost sanc`ionat contraven`ional cu 5.000 lei de c[tre organul vamal. }n aceea\i zi, un echipaj format din poli`i\ti de frontier[ de la Sectorul Poli`iei de Frontier[ Române\ti a oprit pentru control ]n localitatea |tef[ne\ti pe Galina B, de 47 de ani, din Republica Moldova, pasager[ ]ntr-un autovehicul ]nmatriculat ]n `ara vecin[. Asupra femeii au fost g[site aproape 450 de pachete de

`ig[ri, Galina B. declarând c[ le-a cump[rat din Stânca, urmând a le comercializa ]n Boto\ani. Poli`i\tii de frontier[ au ridicat `ig[rile ]n vederea confisc[rii, iar femeia a fost sanc`ionat[ contraven`ional cu 1.500 lei. Sâmb[t[, un echipaj format din poli`i\ti de frontier[ de la Stânca a oprit pentru control un autovehicul ]nmatriculat ]n Republica Moldova ]n care se aflau trei persoane. }n urma controlului, s-a constatat c[ ]n bagajele cet[`enilor se aflau peste 160 de pachete de `ig[ri f[r[ documente de provenien`[. Drept urmare, poli`i\tii de frontier[ au ridicat `ig[rile ]n vederea confisc[rii, iar cei trei cet[`eni au fost sanc`iona`i contraven`ional, \oferul cu amend[ ]n valoare de 1.000 lei, iar cei doi pasageri cu avertisment. Tot sâmb[t[, un boto\[nean s-a ales cu o amend[ de 10.000 de lei dup[ ce a fost descoperit transportând `ig[ri de c[tre poli`i\tii de la Direc`ia Poli`iei de Frontier[ R[d[u`i. Tot sâmb[t[ diminea`[, un echipaj de la poli`ia de frontier[ a oprit pentru control, ]n apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Siret, un autoturism Volkswagen condus de Ioan D., din municipiul Boto\ani, pentru c[ existau unele suspiciuni c[ ]n autoturism ar fi existat o cantitate important[ de `ig[ri f[r[ do-

cumente legale. Pentru c[ \oferul Volkswagen-ului a refuzat s[ prezinte la control bagajele, dar \i ma\ina, s-a decis recontrolarea acestuia. Astfel, poli`i\tii au descoperit ]n mai mul`i saci, dar \i ]ntrun loca\ amenajat sub bancheta din spatele autoturismului, aproape trei mii de pachete de `ig[ri de provenien`[ ucrainean[. ~ig[rile au fost ridicate ]n vederea confisc[rii, iar Ioan D. a fost sanc`ionat contraven`ional cu amend[ de 10.000 de lei. Duminic[, tot la punctul de trecere de la Racov[` sa prezentat pentru a intra ]n `ar[ Liviu G., de 29 de ani. La controlul efectuat de c[tre echipa mixt[ format[ din poli`i\tii de

Copil mu\cat de un câine scos la plimbare de st[pân Un copil de 13 ani a fost mu\cat, duminic[, ]n jurul prânzului, de un câine pe o alee din apropierea |colii 17 din Boto\ani. Câinele care l-a ]ncol`it pe D.B.-G. nu era unul comunitar, ci fusese l[sat nesupravegheat de st[pân. Potrivit poli`i\tilor, dup[ incident câinele a fost urcat de c[tre un b[rbat necunoscut ]ntr-un autoturism ]nmatriculat ]n jude`ul Boto\ani, proprietarul acestuia plecând de la fa`a locului, f[r[ a-i acorda copilului vreo importan`[. Alertat[, mama minorului a sesizat Poli`ia Municipiului Boto\ani. Politi\tii fac

cercet[ri ]n vederea identific[rii proprietarului cânelui \i luarea m[surilor legale. ”Cazurile de mu\c[turi de câine ajung pe sec`ia de boli infec`ioase a Spitalului Jude`ean, ]ns[, ]ntâmpl[tor copilul a fost la Spitalul de pediatrie \i nu are nimic. I s-a administrat un antitetanos \i nu a necesitat internare sau alte interven`ii medicale”, a declarat Iuliana Kadar, purt[torul de cuvânt al Spitalului de Pediatrie. Anul trecut, 700 de boto\[neni au fost musca`i de câini, potrivit informa`iilor primite de Sec`ia de boli infec`ioase a Spitalului Jude`ean. (L.L.)

Sal[ de jocuri electronice inundat[ de o `eav[ spart[ Pagube de câteva zeci de mii de lei. La atât se ridic[ valoarea lucr[rilor de repara`ii pe care proprietarul unui cazino din Boto\ani va trebui s[ le pl[teasc[, dup[ ce o `eav[ de ap[ s-a spart ]n noaptea de sâmb[t[ spre duminic[. }n jurul orei 05.40, administratorul unei societ[`i de jocuri de noroc a solicitat sprijinul pom-

pierilor dup[ ce o defec`iune ap[rut[ la coloana de ap[ rece a blocului la parterul c[reia ]\i avea sediul firma i-a inundat sala de jocuri electronice. }n mai pu`in de zece minute, opt pompieri au r[spuns apelului de ajutor, interven`ia durând ]n jur de o or[. }n cele din urm[, pompierii au reu\it s[ opreasc[ apa \i s[ o scoat[ din incinta

societ[`ii, nu ]nainte totu\i ca apa infiltrat[ s[ provoace pagube importante. Apa a afectat 100 de metri p[tra`i de tavan, 200 metri p[tra`i de mochet[ \i patru aparate de jocuri electronice. Prin interven`ia pompierilor au fost salvate bunuri materiale ]n valoare de peste 2.800.000 de lei. (D.R.)

frontier[ \i lucr[torii vamali s-a constatat c[ ]n bagajele personale \i pe corpul cet[`eanului sunt ascunse 100 pachete de `ig[ri cu timbru Ucraina. „Având ]n vedere prejudiciile aduse la bugetul de stat, poli`i\tii de frontier[ boto\[neni vor continua s[ ]ntreprind[, ]mpreun[ cu celelalte institu`ii abilitate, m[suri ferme ]n ]ntreaga zon[ de competen`[, ]n vederea depist[rii \i sanc`ion[rii persoanelor implicate ]n traficul ilegal cu `ig[ri, precum \i re`inerii ]n vederea confisc[rii a m[rfurilor traficate”, a precizat Minodora R[cnea, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului Jude`ean al Poli`iei de Frontier[ Boto\ani. (D[nu` R.)

}nc[ o arm[ de`inut[ ilegal, confiscat[ de poli`i\ti Dup[ ce week-end-ul trecut poli`i\tii boto\[neni au descoperit \i confiscat dou[ arme cu aer comprimat pentru care posesorii nu aveau autoriza`ie, ieri a mai fost f[cut[ ]nc[ o captur[. Conform unor surse din cadrul Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani, ]n cadrul ac`iunilor desf[\urate de c[tre angaja`ii Serviciului Arme, Explozibili \i Substan`e Toxice, dup[ o anchet[, a fost identificat Maricel M., ]n vârst[ de 39 ani, din comuna Ad[\eni, care de`inea ilegal la locuin`a sa, o pu\c[ cu aer comprimat, marca Noryka, calibru 5,5 mm, model Marvik-Gold, pe care a procurat-o din Spania. Când a fost luat la ]ntreb[ri de poli`ist, b[rbatul a recunoscut c[ a introdus arma ilegal ]n România, la finele anului 2008. Fa`[ de Maricel M. au fost ]ntocmite acte premerg[toare ]nceperii urm[ririi penale, sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de nerespectare a regimului armelor. (D[nu` R.)


Eveniment Mar`i, 10 martie 2009

Activitatea la Protec`ia Copilului, la un pas de blocaj Dac[ ]n dou[ s[pt[mâni nu se schimb[ directorul Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC), activitatea institu`iei se va bloca din cauza managementului defectuos. Acesta a fost semnalul de alarm[ tras ]n urm[ cu o zi de c[tre Marius Oro\anu, liderul Sindicatului „Impact” Boto\ani. Cu toat[ starea tensionat[ de la conducerea institu`iei care se ocup[ de protec`ia drepturilor copilului, reprezentan`ii Consiliului Jude`ean ]ntârzie s[ se pronun`e asupra managementului directoarei Angela Curelariu. Ieri, pre\edintele CJ declara, ]ns[, ]n urma ]ntâlnirii cu directoarea, c[ aceasta este mai degrab[ preocupat[ de men`inerea postului decât de solu`iile pentru redresarea activit[`ii institu`iei. Autorit[`ile jude`ene a\teapt[ ca verific[rile s[ scoat[ la iveal[ acelea\i nereguli semnalate din mai multe direc`ii, pentru a o putea ]nl[tura pe Angela Curelariu de la conducerea DGASPC Boto\ani. Ieri, directoarea Angela Curelariu s-a deplasat la Consiliul Jude`ean Boto\ani,

pentru a discuta cu pre\edintele Mihai ~âbuleac, dar f[r[ s[ vin[ cu vreo solu`ie pentru ]mbun[t[`irea activit[`ii. „Am avut ]nc[ o discu`ie cu doamna directoare care nu s-a concretizat a\a cum nu s-au concretizat nici celelalte discu`ii. Vom vedea ce facem acolo pentru c[ p[rerea e unanim[: actul de conducere este deficitar la aceast[ institu`ie. }ntr-adev[r starea de acolo nu poate continua. Eu, pân[ acum, am sperat c[ vor veni solu`iile din partea reprezentan`ilor acestei institu`ii, dar v[zând c[ lucrurile treneaz[ sunt nevoit s[ emit o dispozi`ie \i o voi face chiar ast[zi, prin care voi solicita o verificare ]n ceea ce prive\te activitatea de la aceast[ direc`ie din ultima. Aproape to`i spun c[ nu merge treaba bine acolo”, a specificat Mihai ~âbuleac, \eful Consiliului Jude`ean Boto\ani. Pre\edintele CJ a mai declarat c[ vizitele directoarei au fost f[cute doar din dorin`a de a-\i asigura

scaunul \i nu de a veni cu propuneri pentru ]mbun[t[`irea activit[`ii. „N-a \tiut s[ vin[ cu ni\te propuneri concrete de ]mbun[t[`irea activit[`ii, nici nu a recep`ionat bine semnalul pe care l-am transmis. Se pare c[ pe dânsa o intereseaz[ doar pozi`ia ei de director de acolo \i nu prea ]i d[ mâna s[ se retrag[”, a declarat Mihai ~âbuleac, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani. Pre\edintele Sindicatului „Impact” sus`ine c[ o serie de activit[`i au fost blocate \i c[ a\teapt[ ca verific[rile comisiei s[ se finalizeze. Marius Oro\anu consider[ c[ dac[ activitatea va continua ]n acest ritm \i nu se vor lua m[suri cât mai repede posibil, DGASPC va fi o institu`ie blocat[ ]n urm[toarele dou[ s[pt[mâni. „Dorin`a noastr[ este s[ se clarifice cât mai repede situa`ia, indiferent de hot[rârea pe care o va lua Consiliul Jude`ean. Situa`ia de acum este cea mai d[un[toare posibil[ pentru c[ directoarea nici nu mai

semneaz[ anumite acte. Spre exemplu, a primit de mai mult de o s[pt[mân[, un proces verbal al comisiei de testare, numit[ de c[tre dumneaei, proces verbal pe care nu vrea s[ ]l semneze. Comisia a f[cut un proces verbal pe care l-a ]naintat directoarei pentru a demara procedura de testare, a f[cut \i un raport la procesul verbal \i cu toate acestea, dumneaei refuz[ s[ semneze \i a trecut \i termenul ]n care comisia trebuia s[-\i desf[\oare activitatea. Dumneaei ]\i contesta propria decizie”, a specificat Marius Oro\anu. Liderul de sindicat consider[ c[ rezultatul verific[rilor demarate de comisia Consiliului Jude`ean nu poate decât s[ constate faptul c[ schimbarea directoarei este un aspect inevitabil. De\i s-a ]ncercat contactarea directoarei, atât telefonic cât \i la sediul institu`iei, nu s-a putut ob`ine un punct de vedere din partea acesteia cu privire la situa`ia problematic[ ]n care se afl[. (C.S.)

3

}ncas[rile de la Fisc, oglinda crizei la Boto\ani Criza love\te puternic \i la Boto\ani. Agen`ii economici din Boto\ani, afecta`i de recesiunea financiar[, nu-\i mai permit s[-\i achite nici obliga`iile fa`[ de stat \i astfel Fiscul resimte, destul de puternic, criza. }n ciuda eforturilor depuse de organele fiscale pentru recuperarea sumelor datorate statului, ]ncas[rile au sc[zut ]n ultimele luni, ca amprent[ vizibil[ a crizei economice. ”Referitor la criza financiar[ pot s[ spun c[ se resimte destul de puternic la nivelul jude`ului Boto\ani \i se poate observa acest aspect numai dac[ lu[m nivelul sumelor declarate ]n luna februarie 2008, nivel care este mai mare cu circa 20% decât sumele declarate ]n luna februarie 2009. Este mult, având ]n vedere c[ la nivel na`ional ar fi preconizat[ o cre\tere ca sume declarate de 10% ]n 2009 fa`[ de 2008”, a specificat Doru Alupoaei,

directorul general al Direc`iei Generale a Finan`elor Publice Boto\ani. Automat \i nivelul ]ncas[rilor a sc[zut. ”Conform dispozi`iilor primite \i la nivel central, noi am luat absolut toate m[surile ce se impun ]n vederea execut[rii tuturor crean`elor fiscale, prin popriri, sechestre, inclusiv popriri de ter`i”, a mai men`ionat directorul Direc`iei de Finan`e. Tot pe seama crizei, directorul Doru Alupoaei pune \i faptul c[ din luna noiembrie pân[ ]n prezent au fost numeroase licita`ii, au fost scoase la vânzare bunuri ]n vederea valorific[rii, ]ns[ nu s-a vândut nimic. Bunurile mobile \i imobile nu se valorific[ ]n ciuda faptului c[ au sc[zut pre`urile cu 50%. De\i s-au pus la b[taie toate m[surile posibile, ]ncas[rile din luna februarie nu au atins nici suma de 500 de miliarde lei vechi. (C.S.)

|i-au câ\tigat sporurile ]n instan`[, dar nu vor primi banii Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate nu are bani s[ achite angaja`ilor sporurile câ\tigate ]n instan`[ la sfâr\itul anului trecut. Carmen Nicolau, directorul CJAS, a declarat c[ suma pe care trebuie s[ o dea institu`ia de asigur[ri de s[n[tate angaja`ilor reprezint[ mai mult decât fondul de salarii pe o lun[. Practic, pentru cei aproape 50 de func`ionari ai institu`iei care \i-au câ\tigat ]n instan`[ sporurile, CJAS trebuie s[ pl[teasc[ 1,4 milioane lei, asta ]n timp ce fondul lunar de salarii al institu`iei este de 266 mii lei. „Sunt sporuri câ\tigate ]n instan`[ pe patru ani. Trebuia s[ mi-i dea separat. Sunt bani mai mul`i decât ]ntr-un trimestru. Nici nu avem de unde s[-i d[m acum. Noi am tot cerut

de la Casa Na`ional[ de Asigur[ri. Am tot f[cut hârtii, ]ns[ nu am primit nimic”, a precizat directorul CJAS. Institu`ia este pus[ ]n situa`ia de a pl[ti câteva miliarde de lei, asta dup[ ce Curtea de Apel Suceava a dat câ\tig de cauz[ salaria`ilor ]n procesul intentat privind acordarea sporului de post \i cel de grad profesional, ne]ncasate ]n ultimii patru ani. Hot[rârea dat[ ]n favoarea func`ionarilor publici din CJAS este definitiv[, irevocabil[ \i executorie. Cei aproape 50 de func`ionari publici ai CJAS ar urma s[ primeasc[, ]n medie, ]n jur de 200 de milioane de lei vechi, fiecare. Potrivit directorului CJAS, angaja`ii nu \i-au primit nici al 13-lea salariu tot din lips[ de fonduri. (L.L.)

Banii pentru drumuri, ]mp[r`i`i prim[riilor pe culoare politic[ PNL-i\tii din cadrul Consiliului Jude`ean Boto\ani s-au ar[tat nemul`umi`i de modul ]n care s-a repartizat bugetul. Ieri, ]n sala mare a Palatului Administrativ s-a derulat \edin`a extraordinar[ de Consiliu Jude`ean pentru repartizarea sumelor. „Am repartizat c[tre unit[`ile administrativ teritoriale, sumele pentru drumuri \i sumele pentru echilibrare. }n felul acesta, fiecare comun[, ora\, municipiu, jude` au toate datele care le sunt necesare pentru elaborarea bugetului propriu. Dat fiind faptul c[ \edin`a \ia atins `inta, eu estimez c[ la finele lunii martie ar trebui ca toate localit[`ile din jude`ul nostru s[ aib[ bugetul pentru 2009 c[ \i a\a este târziu. Jude`ul Boto\ani va avea bugetul supus dezbaterii \i aprob[rii ]n \edin`a ordinar[ din 25 martie”, a declarat

Mihai ~âbuleac, \eful Consiliului Jude`ean Boto\ani. Consilierii jude`eni, membri ai partidului aflat ]n opozi`ie, consider[ c[ primarii PNL sunt victimele unei discrimin[ri deoarece ]n aceste zone s-au dat cele mai mici sume, \i c[ ]mp[r`irea bugetului s-a f[cut pe criterii politice. Pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani sus`ine c[ nu este nici o coinciden`[ faptul c[ sumele ajunse la prim[riile PNL sunt mai mici, deoarece starea drumurilor este mai bun[ ]n aceste zone ca urmare a sumelor „pompate” ]n ultimul timp. Prima care \i-a ar[tat nemul`umirea vizavi de ]mp[r`irea sumelor a fost Cristina Bahrin. „}n ceea ce prive\te sumele defalcate din TVA \i sumele defalcate din impozitul pe venit, prim[riilor noastre le revin cele mai mici sume”, s-a

adresat pre\edintelui, reprezentanta PNL, din cadrul Consiliului Jude`ean Boto\ani. |irul repro\urilor a continuat, ceilal`i consilieri jude`eni, membri ai PNL, solicitându-i pre\edintelui Consiliului Jude`ean Boto\ani s[ recunoasc[ faptul c[ s-au luat bani de la prim[riile PNL pentru a se acorda unit[`ilor administrativ teritoriale ce apar`in de PSD \i PD-L. „Eu a\ vota cu amândou[ mâinile acest buget, din capul locului, dac[ nu a\ avea o ]ndoial[ c[ acest buget a fost f[cut ]ntr-un mod absolut obiectiv. De fapt este vorba despre faptul c[ prim[riile liberale au fost rase fa`[ de celelalte prim[rii. Haide`i s[ fim cinsti`i cu noi ]n\ine: sunte`i o coali`ie la Guvernare \i v-a`i tras un pic partea leului din pu`inul care exist[ ]n momentul de fa`[, de repartizat. De ce

s[ nu recunoa\te`i faptul c[ s-a ]ncercat s[ se acopere ni\te goluri la ni\te prim[rii PD-L \i PSD \i pentru asta s-au luat bani de la prim[riile PNL. Eu votez ]mpotriva acestui mod de repartizare a bugetului”, a declarat ieri Liviu Andronic, consilier jude`ean

PNL. }n ciuda voturilor ]mpotriv[ date de c[tre liberalii din Consiliul Jude`ean \i a ab`inerilor din partea consilierilor jude`eni PRM, proiectul a fost aprobat. „Ei \i-au tras mul`i bani ]n perioada anterioar[, \tie toat[ lumea c[ prim[riile conduse de

primari PNL primeau bani prin hot[râre de Guvern, direct de la Bucure\ti. Au cheltuit mare parte din ace\ti bani, tocmai pentru drumuri \i atunci bine]n`eles c[ starea tehnic[ de acolo este mai bun[”, a mai ad[ugat ~âbuleac. (C.S.)

Liberalii se plâng c[ „portocalita”, se trateaz[ cu prea mul`i bani Liberalii consider[ discriminatoriu modul de repartizare a bugetului jude`ean. A\a ]\i explic[ membrii PNL diferen`a dintre suma de aproape 20 miliarde lei vechi alocate ora\ului Fl[mânzi (cu primar Partidul Democrat Liberal) \i cea de 5 miliarde \i ceva lei vechi alocat[ ora\ului Darabani (cu primar PNL). „Unde sunt gâlcevitorii de la PSD \i

PDL care nu cu mai mult de câteva luni ]n urm[ se plângeau c[ aloc[rile bugetare se fac pe criterii politice? O veche vorb[ româneasc[ spune c[ „Ce `ie nu-`i place altuia nu-i face”. }ns[ probabil este prea greu pentru cei care s-au v[zut cu „m[laiul ]n pod \i cu ciolanul ]n bot” s[ se comporte corect fa`[ de nevoile cet[`enilor acestui jude`. Noi nu spunem

c[ nevoile locuitorilor din Fl[mânzi sau din alte localit[`i ale jude`ului nu sunt mari, dar este greu de ]n`eles diferen`a prezentat[ ]n exemplele de mai sus. Se pare c[ boala administra`iilor locale PDL, boal[ numit[ portocalit[, nu se trateaz[ decât cu bani, foarte mul`i bani”, se arat[ ]n comunicatul de pres[ emis de PNL. (Petronela Rotariu)


CMYK

Eveniment 4

Mar`i, 10 martie 2009

|osele nesigure \i poli`i\ti „cu mâinile legate” de lege fa`[ de cei ce ]ncalc[ regulile Evenimentele din de circula`ie ar fi mai dur[. ultimele zile arat[ Adeseori, la ad[postul multi]ntr-un mod dureros plelor fe`e ale legilor, cei prin\i stare de ebrietate la volan de clar cât de peri- ]n r[mân ]n libertate \i revin pe culoase sunt drumu- \osele ca \oferi pentru c[ nu sunt considera`i pericol social. rile din jude` \i indac[ pot transforma un con\tien`a unor \o- Chiar autoturism ]ntr-o arm[. feri care se transforACCIDENTE m[ ]n câteva clipe din contravenien`i ]n PROVOCATE DE |OFERI B{U~I criminali. Dac[ cineva mai sper[ c[ Numai la sfâr\itul s[pt[mânii trecute, trei \oferi au fost prin\i circulând regulabe`i cri`[ la volan, unul dintre mentar \i respecei provocând un accident. Primul caz este al unui boto\[nean tând legea este ]n a fost prins, vineri, consiguran`[ pe \osele, care ducând f[r[ permis \i sub se ]n\eal[ amarnic. influen`a alcoolului, un autoturism furat. }n jurul orei Num[rul acciden13.00, cu ocazia unei ac`iuni telor rutiere conde control a traficului rutier, tinu[ s[ creasc[, iar poli`i\tii din comuna Leorda lau depistat ]n trafic pe Alexoamenii legii se andru V., ]n vârst[ de 21 ani, plâng c[ ]n unele care conducea un autoturism ]n timp ce avea o concentra`ie de situa`ii sunt cu 0,61 mg/l alcool pur ]n aerul mâinile legate ]n expirat \i f[r[ a poseda permis fa`a infractorilor, de conducere auto. Cu ocazia pentru c[ se tem s[ verific[rilor, poli`i\tii au stabilit c[ tân[rul a furat, ]n anu fie acuza`i de ceea\i zi, autoturismul pe care abuz. ]l conducea, de pe raza satului Despre faptul c[ siguran`a pe \osele este o iluzie pot depune m[rturie \i cei doi tineri care se aflau sâmb[t[ ]ntr-o ma\in[ implicat[ ]ntr-un accident la Baisa, sau b[rbatul care este internat ]n spital cu picioarele zdrobite ]ntr-un accident, din aceea\i zi, ]n care nu a gre\it cu nimic. Comportamentul unor \oferi poate fi caracterizat ]n acest fel, de-a dreptul criminal, dup[ ce, ca urmare a ac`iunilor lor, r[mân oameni schilodi`i pe via`[, pagube de zeci de mii de lei sau, uneori, oameni ]\i pierd via`a. De nenum[rate ori s-a vorbit despre modul ]n care \oferii consider[ c[ trebuie s[ se comporte ]n trafic, de faptul c[ nu respect[ nici cele mai elementare reguli de circula`ie dar \i faptul c[ zonele cu limitare de vitez[ sunt ignorate cu abnega`ie. Mai frapant este c[ num[rul accidentelor rutiere continu[ s[ creasc[, de\i ]n ultima vreme \i prezen`a poli`i\tilor ]n trafic este din ce ]n ce mai u\or de remarcat. Grav este \i c[ oamenii legii se plâng c[ ]n unele situa`ii sunt cu mâinile legate ]n fa`a infractorilor pentru c[ nu ]\i pot dep[\i competen`ele. A\a cum sunt ]ncropite legile, oricând pot fi acuza`i de abuz dac[ pozi`ia lor

Costine\ti, comuna Leorda. Alexandru V. este cercetat sub aspectul comiterii infrac`iunilor de furt, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul f[r[ a poseda permis de conducere \i având o alcoolemie peste limita legal[. Al doilea caz, la fel de grav, este al unui b[rbat care, de\i a fost depistat ]n trafic ]n timp ce conducea sub influen`a alcoolului, a refuzat recoltarea probelor de sânge. Lauren`iu C., ]n vârst[ de 46 de ani, din Boto\ani, ]n noaptea de vineri spre sâmb[t[, a fost depistat de poli`i\ti ]n timp ce conducea un autoturism având o concentra`ie de 0,88 mg/l alcool pur ]n aerul expirat, refuzând ulterior s[ i se recolteze probe biologice ]n vederea stabilirii alcoolemiei ]n sânge. Alt exemplu de incon\tien`[ la volan este cel al unui \ofer care a provocat un accident aflânduse sub influen`a b[uturilor alcoolice. Acesta a pierdut controlul autoturismului, dup[ care s-a izbit ]ntr-un pode` de beton \i s-a r[sturnat pe marginea drumului. }n ma\ina pe care o conducea se aflau \ase persoane. Accidentul a avut loc ]n noaptea de duminic[ spre luni, ]n jurul orei 01.20. La volanul autoturismului se afla

Constantin H., de 19 ani, din satul Dumeni, comuna George Enescu. Circula pe DN 29F, pe raza localit[`ii Dumeni. De\i consumase b[uturi alcoolice \i avea ]n ma\in[ pasageri, nu a redus viteza ]n condi`iile unui carosabil umed, accidentul fiind inevitabil ]n aceste condi`ii. Trei pasageri din autoturism, doi cons[teni de-ai \oferului \i un sucevean, au fost r[ni`i. Autoturismul a fost avariat ]n propor`ie de circa 75%. }n urma test[rii cu aparatul etilotest, conduc[torului auto i s-a stabilit o concentra`ie de 0,35 mg/l alcool pur ]n aerul expirat, fiindu-i recoltate probe biologice de sânge ]n vederea stabilirii alcoolemiei. Niciunul din pasagerii afla`i ]n autoturism, \i ei sub influen`a b[uturilor alcoolice, nu purtau centura de siguran`[.

DOVEZILE PROSTIEI, INUTILE }N INSTAN~{ Dumitru Zm[u, \eful Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani a declarat ]nc[ o dat[ c[ nu se va circula ]n regim civilizat pe drumurile din jude` pân[ când oamenii nu vor ]n`elege c[

trebuie s[ respecte legea. Oricâte ac`iuni \i razii vor fi efectuate, cea mai important[ r[mâne pruden`a conduc[torilor auto. Potrivit reprezentan`ilor Poli`iei Rutiere, se pare c[ se va realiza o re`ea complex[ ]n care toate camerele fixe de monitorizare a traficului s[ fie legate ]ntre ele. „Camerele fixe pe care le au ei, atât pe drumurile europene, cât \i pe cele na`ionale vor fi legate ]ntre ele, \i vom avea dispecerat pe care monitoriz[m, vom avea dispozitive pe care le vom folosi permanent la monitorizarea traficului. Dar ]n acela\i timp, trebuie sanc`iuni cât mai dure. Trebuie for`e poli`iene\ti care s[ poat[ s[-i st[pâneasc[ pentru c[, de\i aveam echipaj pe drumul european unde s-a ]ntâmplat accidentul sâmb[t[, \oferilor nu le-a p[sat, au nesocotit cele mai elementare reguli de circula`ie. Dar consider c[ numai legea trebuie l[sat[ s[ vorbeasc[. Poli`istul mai mult decât prevede legea nu poate s[ fac[. Asta ]nseamn[ cet[`eanul român, a\a ]nva`[ el s[ circule, a\a \tie el s[ respecte legea. Poli`istul nu poate face mai mult decât s[ sanc`ioneze, iar procurorul decide ce m[suri trebuie luate. Alt[ solu`ie nu

exist[”, a spus Dumitru Zm[u. Cât prive\te dovezile filmate cu telefoanele mobile sau cu alte aparate, film[ri care postate pe internet ne ofer[ imaginea ]nc[lc[rii flagrante a regulilor de circula`ie, \eful Serviciului Poli`iei Rutiere Boto\ani a fost de p[rere c[ nu ar trebui luate ]n considerare. „Deocamdat[, legea spune c[ observarea situa`iilor se face de c[tre agentul constatator, deci atunci când o persoan[ civil[ filmeaz[ ceva, nu prea avem cum s[-l sanc`ion[m pe \ofer pentru c[ nu avem prevederile legale. Oricum, eu nu sunt de

acord cu a\a ceva, cu schimbarea legii, pentru c[ ar trebui s[ creasc[ num[rul de agen`i care trebuie s[ constate faptele astea. Dac[ ar filma toat[ lumea se pot face trucaje, pot fi f[cute filme de tot felul de persoane \i apar situa`ii ]n care nu ar mai fi credibilitatea cet[`eanului. Fiecare ar vrea s[ ]nregistreze, s[ se prezinte la poli`ie cu filmarea”, a mai spus Zm[u. Anual ]n jude`ul Boto\ani se ]ntâmpl[ câteva mii de accidente rutiere, dintre care peste 300 grave, având ca urm[ri oameni r[ni`i grav sau uci\i. (D[nu` Rotariu)


CMYK

Eveniment Mar`i, 10 martie 2009

5

Noile trasee de maxi-taxi bulverseaz[ popula`ia Declara`iile viceprimarului C[t[lin Alexa, care a anun`at public o nou[ variant[ a traseelor de transport local pentru maxi-taxi, i-au bulversat atât pe boto\[nenii de rând, cât \i pe ceilal`i membri ai Executivului local. Cei care circul[ cu mijloacele de transport ]n comun prin municipiu sunt total nemul`umi`i de perspectiva de a schimba trei mijloace de transport pentru a se deplasa dintr-un punct ]n altul al municipiului. Propunerea unor astfel de modific[ri de traseu pentru maxi-taxi a pornit din partea reprezentan`ilor Eltrans. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ a avut o reac`ie care dezaprob[ total varianta expus[ cu pu`in timp ]n urm[ de c[tre Alexa, mai ales c[ acesta a prezentat-o ca fiind cea mai probabil[. Mai mult, Ghior-

ghi`[ este viceprimarul desemnat s[ se ocupe de transportul public local \i nu Alexa. „Eu nu ]n`eleg de ce a dat el declara`ii cu privire la acest subiect, deoarece eu când sunt ]ntrebat ceva \i nu este de competen`a mea, ]l direc`ionez pe cel care ]ntreab[ c[tre domnul Alexa. Varianta prezentat[ de colegul meu este cea propus[ de Eltrans \i este adev[rat c[ este ]n sprijinul acestei societ[`i \i nu a c[l[torilor. Noi trebuie s[ facem ]n a\a fel ]ncât transportul local s[ avantajeze c[l[torii \i nu Eltrans”, a declarat Ghiorghi`[. Surse din cadrul Prim[riei sus`in c[ propunerea Eltrans, care a fost expus[ public

de viceprimarul Alexa, ar fi prev[zut, ini`ial, scoaterea traseului 2 de maxi-taxi, pentru ca popula`ia s[ fie obligat[ s[ apeleze la tramvai, fie din sta`ia de la Pia`a Mare, fie de la cea din Cap[tul lui 1. }n cele din urm[ s-a renun`at la aceast[ prevedere. Victor Iv[nescu, directorul Eltrans SA, a spus c[ varianta propus[ are menirea de a decongestiona traficul de pe o anumit[ rut[. „Noi am f[cut propunerea ]n a\a fel ]ncât de pe Prim[verii la Gar[ s[ nu mai circule \i tramvaie \i maxi-taxi, toate pe aceea\i linie. Noi am propus ca maxi-taxi s[ deserveasc[ \i zonele actuale, cum e

Pacea sau de la Termica pân[ la Poli`ia Rutier[, unde exist[ clien`i pe care tramvaiul nu-i poate deservi, ]ns[ maxi-taxi poate ajunge pe acolo. Oricum era doar o propunere, mai pot fi altele, iar la final trebuie trecute prin Consiliul Local”, a spus \i Iv[nescu. Reprezentantul operatorului privat de maxi-taxi, Dumitru Balan, s-a ar[tat dispus la negocieri cu cei ai Eltrans pentru ca boto\[nenii s[ fie cât mai avantaja`i de serviciile celor dou[ societ[`i. „Eu vrea s[ facem ]n a\a fel ]ncât s[ nu fie conflicte ]ntre noi \i Eltrans \i s[ rezolv[m aceast[ problem[ a suprapunerii pe o anumit[ por-

`iune din traseu. Probabil vom avea ]ntâlniri cu reprezentan`ii Prim[riei \i ai Eltrans ]n care vom dezbate aceast[ problem[ \i s[ o tran\[m ]n a\a fel ]ncât cei mai avantaja`i s[ fie c[l[torii. |i sunt convins c[ asta se poate deoarece vorbim despre por`iunea de pe Prim[verii, Sucevei \i pân[ la Gar[”, a declarat Balan. Concret, maxi-taxi de pe linia 3 va suferi modific[ri la traseu, potrivit propunerii promovate de Alexa. Astfel, cursa ar trebui ca la intersec`ia str[zilor George Enescu \i Prim[verii s[ nu vireze pe Prim[verii, apoi pe Sucevei \i s[ ]ntoarc[ la Gar[. Propunerea este de a continua ruta pe George Enescu pân[ la intersec`ia cu Pacea, apoi s[ circule c[tre Termica \i pân[ aproape de sediul Poli`iei Rutiere. Un alt traseu care va suporta modific[ri va fi cel de pe Calea Na`ional[, respectiv num[rul 2, unde va fi dus o por`iune \i pe strada }mp[rat Traian. Viceprimarul Alexa a declarat c[ o parte dintre modific[ri vin \i ca urmare a solicit[rii boto\[nenilor din zona Pacea, spre exemplu, care cer ca \i pe acolo s[ treac[ un mijloc de transport public. }n replic[, Dumitru Balan a spus c[ traseul cu num[rul 5, care vine din Ci\mea, trece \i prin zona Pacea \i c[ exist[ clien`i doar diminea`a \i dup[amiaza, atunci când merg \i se

]ntorc de la serviciu angaja`ii Termica \i c[ ]n rest nu sunt clien`i. „Angaja`ii de la Termica \i cei care lucreaz[ ]n acea zon[, beneficiaz[ de serviciile noastre, la fel \i cei de pe Pacea”, a ad[ugat Balan.

BOTO|{NENII NU VOR S{ CIRULE CU TREI MA|INI PE UN SINGUR TRASEU Boto\[nenii s-au ar[tat total nemul`umi`i de modific[rile propuse de Eltrans \i au spus c[ nu vor s[ circule cu trei mijloace de transport pentru a ajunge dintr-un punct ]n altul al ora\ului. „Nu este normal ca dac[ stau pe Prim[verii \i vreau s[ ajung ]n zona barierei Suli`a s[ circul de dou[ ori cu tramvaiul \i s[ mai iau \i un maxi-taxi. P[i nu e chiar atât de confortabil s[ mergi \i s[ a\tep`i ]n sta`ii, s[ cobori \i s[ urci de atâtea ori când acum este atât de simplu: urci ]ntr-un maxitaxi \i cobori unde ai nevoie s[ ajungi, nu unde vrea unul sau altul”, a declarat unul dintre boto\[nenii care a\teptau ]n sta`ia de maxi-taxi de pe Prim[verii. Noul regulament va intra ]n vigoare la o lun[ dup[ ce va fi aprobat ]n cadrul Consiliului Local. (Bogdan Caliniuc)

Ada Macovei nu mai vine \ef la I|J Starea de incertitudine a cadrelor didactice cu privire la cei care vor conduce frâiele ]nv[`[mântului boto\[nean este departe de a se finaliza. De\i a trecut aproximativ o lun[ de la demisia depus[ \i acceptat[ de Pavel Rusu din func`ia de

inspector \colar general, noua numire ]ntârzie s[ apar[. Mai mult, cea care fusese nominalizat[, \i despre care reprezentan`ii PD-L afirmau c[ este, f[r[ nici un dubiu, persoana cea mai potrivit[ s[ aduc[ un suflu de ]nnoire \i un mana-

- P^n[ aici facem parcare pentru bibiclete. Vom monta si un parcomat. |i cine nu pl[te\te ]i lu[m ventilele.

gement competent la conducerea Inspectoratului |colar, Ada Macovei (foto), nu va mai ob`ine numirea din partea Ministerului Educa`iei, Cercet[rii \i Inov[rii (MECI). Sprijinul politic oferit de reprezentan`ii Partidului Democrat Liberal (PDL) nu a fost suficient pentru ca Ada Macovei s[ ob`in[ \i ordinul de numire din partea Ministerului. Inspectorul de proiecte ]n mediul rural era contestat de o parte dintre

cadrele didactice, deoarece acestea sus`ineau c[ nu ]ndepline\te condi`iile de a fi numit[ pe o astfel de func`ie. Pentru a prelua frâiele Educa`iei din jude` de pe postul de inspector \colar general, un cadru didactic trebuie s[ aib[ gradul didactic I, s[ aib[ definitivat \i s[ fie titular. Dac[ pentru primele dou[ condi`ii, Ada Macovei ob`inuse derogare de la MECI, validarea nu a mai fost posibil[ atunci când

s-a adus ]n discu`ie condi`ia titulaturii. „S-a intervenit la Minister pe toate c[ile c[ nu a\ ]ndeplini condi`iile, se fac tot felul de presiuni. Numiri nu sau f[cut nic[ieri ]n `ar[. Eu ]ndeplinesc toate condi`iile, mai pu`in gradul I sau titlul de doctor. Luna aceasta voi sus`ine lucrarea de grad la catedr[ iar ]n mai \i lucrarea”, a spus Ada Macovei. (Petronela Rotariu)


Eveniment 6

Mar`i, 10 martie 2009

Plimbare ]n pijama pe str[zile municipiului Un b[rbat fugit dintr-un spital \i care a fost g[sit stând ]n ploaie, ]mbr[cat sumar, a fost salvat de frigul de afar[ de c[tre o patrul[ de poli`ie. Duminic[ diminea`[, ]n jurul orei 04.30, printr-un apel de urgen`[, poli`i\tii municipiului Boto\ani au fost sesiza`i c[ pe Calea Na`ional[ din municipiul Boto\ani, ]n zona bazarului, se afl[ un b[rbat ]mbr[cat ]n pijamale, existând suspiciuni de a fi fugit de la Spitalul de Psihiatrie. La fa`a locului s-a deplasat de urgen`[ o patrul[ de siguran`[ public[, care la locul indicat a g[sit un b[rbat ]mbr[cat sumar. Poli`i\tii au vrut s[ discute cu persoana respectiv[, ]ns[ acest lucru a fost f[cut cu greutate, pentru c[ la ]nceput pacientul a refuzat dialogul cu poli`i\tii. }n cele din urm[ s-a reu\it stabilirea identit[`ii acestuia. Este vorba de C. M., ]n vârst[ de 48 de ani, din satul Draxini, comuna B[lu\eni. Acesta a confirmat c[ a plecat din spital f[r[ acordul medicilor, ]ns[ nu a putut preciza unitatea spitaliceasc[. Existând suspiciuni c[ bolnavul ar fi fugit din Spitalul de Psihiatrie, a fost condus de c[tre poli`i\ti la aceast[ unitate

medical[ unde ]ns[ s-a constatat c[ nu figureaz[ a fi internat. „Date fiind ora, condi`iile meteo, ploaie \i lapovi`[, \i hainele cu care era ]mbr[cat bolnavul, a fost transportat de c[tre poli`i\ti la mai multe spitale de pe raza

municipiului Boto\ani unde ]ns[ nu figura ca fiind internat. Pentru a fi clarificat[ situa`ia acestuia, poli`i\tii au continuat verific[rile la toate spitalele iar la orele 05.30, bolnavul a fost reinternat la Spitalul de Pneu-

moftiziologie din Boto\ani de unde plecase f[r[ acordul personalului medical”, a precizat Manuela Ieremie, purt[torul de cuvânt al Inspectoratului de Poli`ie Jude`ean Boto\ani. (D.R.)

Licee tehnologice, nu SAM-uri Ministrul Educa`iei, Ecaterina Andronescu, a anun`at c[ din toamn[ toate locurile rezervate |colilor de Arte \i Meserii (SAM) vor fi distribuite claselor de a IX-a cu profil de liceu tehnologic. Cadrele didactice sunt convinse c[ ini`iativa ministrului va face ca de pe pia`a muncii s[ dispar[ meseria\ii. Reprezentan`ii Ministerului Educa`iei Cercet[rii \i Inov[rii (MECI) aplic[ experimental aceast[ m[sur[ pentru anul \colar 2009-2010. „Este imposibil ca aceste clase s[ le schimbi ]n licee tehnologice, deoarece nu exist[ cadre didactice specializate, ]n sensul c[ acestea trebuie s[ fi absolvit un institut de ]nv[`[mânt superior de specialitate. }n momentul de fa`[, ]n aceste \coli profesionale, la disciplinele tehnice predau mai\tri sau muncitori cu ]nalt[ calificare. Practic, ace\tia vor fi concedia`i”, a spus Maria ~iprigan, liderul Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar (SIP). Planul de \colarizare pentru anul \colar 2009-2010 nu prevede pentru clasa a IX-a nici un loc ]n \colile de arte \i meserii. Pentru aceast[ form[ de ]nv[`[mânt sunt prev[zute doar locurile pentru clasa a

X-a, ocupate de elevii care au ]nceput ciclul de ]nv[`[mânt ]n cursul actualului an \colar. „Este adev[rat, \colile de arte \i meserii nu reprezentau un interes pentru absolven`ii de \coal[ general[. Oferta educa`ional[ nu mai coincide cu cererea de pe pia`a muncii. Dar situa`ia se va repeta \i la nivelul liceelor tehnologice. Pia`a muncii va duce mare lips[ de meseria\i”, sus`ine liderul SIP. Mul`i dintre elevii ce ajungeau la clasele de la SAM erau cei care nu reu\eau s[ ocupe, ]n urma repartiz[rii computerizate, un loc la liceu. Dup[ ce absolveau cursurile unui SAM, absolven`ii d[deau examene de diferen`e \i urmau ]nc[ doi ani studiile, finalizând cu examenul de bacalaureat. La acest moment, la nivelul municipiului Boto\ani sunt \ase unit[`i SAM, iar ]n jude` num[rul acestora este de 19 unit[`i. Ministerul Educa`iei vrea revenirea la liceele industriale de alt[dat[. Elevii vor fi obliga`i s[ urmeze ]nv[`[mântul liceal, structurat pe cele doua filiere: liceu de cultur[ general[ (teoretic) \i liceu industrial. (Petronela Rotariu)

Membrii PNG caut[ Func`ionari din Prim[ria |tiubieni, acuza`i c[ au trecut la intimidarea asisten`ilor personali partid s[-i adopte Organiza`ia jude`ean[ a Partidului Noua Genera`ie \i-a suspendat activitatea. Dorin Ciu\tea, pre\edintele filialei Boto\ani a PNG, a declarat c[ aceast[ situa`ie poate s[ fie temporar[ sau forma`iunea politic[ s[ nu mai activeze niciodat[. El sus`ine c[ atât la nivel na`ional, cât \i la nivel jude`ean, partidul lui Becali nu mai activeaz[ de o bun[ bucat[ de timp. „Pe pre\edintele Becali nu-l mai intereseaz[ politica. A \i declarat-o public, iar f[r[ Becali, PNG este un partid care \i-a ]ncetat activitatea politic[. Nu \tiu, poate a fost dezam[git de rezultatele unor filiale. Este greu de crezut ca PNG s[ mai fie un partid activ. Ar fi ridicol s[ ne manifest[m la Boto\ani, când la nivel na`ional activitatea este zero”, a precizat Dorin Ciu\tea. Organiza`ia jude`ean[ a PNG num[r[ 12 mii de membri. Ciu\tea sus`ine c[ deocamdat[ niciunul dintre membrii acestei forma`iuni politice nu \i-a definit drumul foarte clar. Acesta mai spune ]ns[ c[ a fost mandatat de

Marius Oro\anu, pre\edintele Sindicatului „Impact” Boto\ani sus`ine c[ ]n unele zone din jude` se ]ncearc[ constrângerea membrilor de sindicat ]n sensul de a renun`a la ac`iunile ]n instan`[ prin care angaja`ii ]\i cer o serie de sporuri. S[pt[mâna trecut[, acesta ar fi primit o sesizare din localitatea |tiubieni, unde cei 11 asisten`i personali ar fi fost lua`i la ]ntreb[ri cu privire la ac`iunea deschis[ pentru ei ]n instan`[ de c[tre Sindicatul „Impact” Boto\ani. Oro\anu a men`ionat c[ dac[ situa`ia va persista, va sesiza Parchetul. „S[p-

ale\ii locali din teritoriu s[ poarte negocieri cu alte partide politice pentru o posibil[ trecere ]n grup. „Au fost luate ]n calcul mai multe variante, printre care \i cea privind trecerea la PSD. Ale\ii locali reprezint[ ]ns[ cea mai important[ categorie de membri din partid. Sunt oameni care au reu\it ceva \i vor s[ aib[ activitate politic[, ori la PNG nu mai au. Vor alege ei o viitoare destina`ie, ]ns[ dorim ca aceast[ trecere la un alt partid s[ o facem ]mpreun[”, a mai spus pre\edintele organiza`iei jude`ene a PNG. (L.L.)

t[mâna trecut[, la Prim[ria |tiubieni când s-au dus asisten`ii personali s[-\i ridice salariile, persoana responsabil[ cu acordarea salariului i-a trimis s[ vorbeasc[ cu juristul de acolo, jurist care i-a luat la rost c[ de ce au f[cut ac`iune ]n instan`[, c[ ar fi trebuit s[ apeleze direct la primar \i s[ nu se ajung[ la instan`[. Aceste presiuni asupra salaria`ilor, dac[ mai continu[, ne vedem nevoi`i s[ sesiz[m Parchetul pentru c[ este un aspect penal. Func`ionarul respectiv avea obliga`ia s[ acorde salariile nu s[ condi`ioneze acordarea salariilor de o

discu`ie cu juristul. Mai mult decât atât, juristul a ]ncercat s[ apeleze la intimidare asupra membrilor de sindicat pentru a retrage ac`iunea ]n instan`[”, a declarat Marius Oro\anu. Pe de alt[ parte, primarul din |tiubieni sus`ine c[ s-a gre\it de la bun ]nceput pentru c[ nu s-a ]ncercat rezolvarea situa`iei pe cale amiabil[. Reprezentantul unit[`ii administrativ teritoriale a mai declarat c[ dac[ situa`ia i-ar fi fost prezentat[, nu se mai punea problema banilor la ora actual[. „De ce nu au venit prima dat[ la noi s[ cear[? De ce s-au dus ]n

instan`[? Normal este ca prima dat[ s[ vin[ s[ ne cear[ nou[ \i dac[ nu le acord[m drepturile salariale s[ se duc[ ]n instan`[. Poate noi le aprobam. Noi bani avem s[ le d[m. Am fost da`i ]n judecat[ f[r[ s[ se apeleze ini`ial la noi pentru a vedea dac[ se poate rezolva situa`ia pe cale amiabil[. Angaja`ii au interpretat, au ]n`eles gre\it. Nu a fost nicio constrângere, juristul doar i-a ]ntrebat de ce au ac`ionat ]n instan`[ \i nu s-au adresat prim[riei”, a declarat Ionel Merticaru, primarul de |tiubieni. (C.S.)

Patroni amenda`i pentru concediile medicale nepl[tite salaria`ilor Mai mul`i agen`i economici boto\[neni au fost amenda`i de Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate, dup[ ce au fost pârâ`i de angaja`i c[ nu le-au fost achitate concediile medicale. De partea cealalt[, nici angajatorii nu se las[ mai prejos. O parte dintre ace\tia au sesizat institu`ia de asigur[ri de s[n[tate c[ medicii boto\[neni elibereaz[ cu prea mult[ u\urin`[ certificate medicale. Cele mai multe sesiz[ri au venit din domeniul industriei u\oare, Societatea Ser-

conf fiind ]nregistrat[ la CJAS cu cele mai multe adrese de acest fel trimise pentru verificarea legalit[`ii acord[rii unor concedii medicale. }n ciuda acestor reclama`ii f[cute de patroni, reprezentan`ii CJAS nu le pot face mai nimic medicilor, asta \i dovad[ c[ niciunul nu a fost sanc`ionat pe acest considerent. Patronii reclam[ c[ aceste concedii medicale sunt oferite salaria`ilor mult prea u\or \i ]n num[r mare. „Au fost sesiz[ri, dar niciuna nu s-a confirmat. Aceste

sesiz[ri trebuie sus`inute cu documente. Mi se pare cam mult s[ se spun[ c[ aceste concedii medicale au fost acordate cu u\urin`[. Nu am calitatea, nefiind medic, s[ spun c[ sa dat corect sau nu un concediu medical. Noi facem verific[ri ]mpreun[ cu Colegiul Medicilor”, a precizat Carmen Nicolau, directorul CJAS. Potrivit reprezentan`ilor CJAS, anul trecut au fost 32 de sesiz[ri depuse de salaria`i ]mpotriva angajatorilor. }n urma verific[rilor,

reprezentan`ii institu`iei de asigur[ri de s[n[tate au amendat \apte administratori, valoarea amenzilor ridicându-se la 8.000 lei. „Salaria`ii au sesizat neplata concediului medical. Anul acesta am avut o sesizare la adresa patronului unei societ[`i din S[veni, pentru care am aplicat iar amend[. Angajatorii motiveaz[ aceste nepl[`i prin lips[ de bani sau consider[ c[ trebuie s[ pl[teasc[ mai târziu aceste drepturi”, a mai spus Carmen Nicolau. (L.L.)


Sport Mar`i, 10 martie 2009

Timi\oara se apropie de primul loc al campionatului FC Timi\oara a beneficiat de al treilea autogol ]n tot atâtea meciuri consecutive \i a reu\it s[ ]nving[, duminic[, ]n deplasare, forma`ia Pandurii Târgu Jiu, cu scorul de 1-0. }n urma acestui rezultat, FC Timi\oara \i-a p[strat locul 3 ]n clasamentul Ligii I, dar s-a apropiat la patru puncte de liderul Dinamo Bucure\ti, cu tot cu penalizarea de \ase puncte dictat[ ]n urma litigiului pentru palmares \i culori. Unicul gol al partidei a fost marcat ]n minutul 70, când Artavazd Karamian a executat o lovitur[ liber[ de la 20 de metri lateral dreapta ]n centrul careului, iar Cardoso, ]n ]ncercarea de a respinge ]n afar[, a ]nscris ]n propria poart[, cu o lovitur[ de cap peste portarul Stanca. Pandurii au avut o-

Becali \tie de ce Steaua joac[ slab ]n acest retur de campionat Noaptea a fost sfetnic bun pentru Gigi Becali. Luni, la o zi distan`[ dup[ ce Steaua a fost ]nvins[ de FC Bra\ov ]n etapa a 19-a a Ligii I, patronul din Ghencea a ie\it la ramp[ cu radiografia e\ecului. }ntr-o conferin`[ de pres[, Gigi Becali a explicat care este motivul pentru care ro\-alba\trii joac[ slab \i ce solu`ii va adopta pentru a ie\i din criz[. „Acum doi ani, Steaua a fost ]ntr-o situa`ie mai grav[ decât acum. Am intrat ]n vestiarul b[ie`ilor \i le-am spus: Noi am ajuns aici, noi trebuie s[ o scoatem la cap[t“, \i-a amintit latifundiarul. }n meciul cu Bra\ov „am avut alt[ atitudine ]nainte de a primi gol \i dup[ ce am primit gol am jucat ]ntr-adev[r fotbal. M[ refer la ambi`ie, la agresivitate. |i m[ ]ntreb de ce? Tonul de agresivitate la echip[, am f[cut eu a\a o analiz[, era dat acum câ`iva ani de Mirel R[doi sau Sorin Paraschiv. A plecat Paraschiv, a r[mas Mirel R[doi. Acum a plecat \i el \i nu mai avem acel juc[tor. Ar putea fi Ghionea, dar el e funda\, nu poate da tonul de agresivitate. El e ]n spatele frontului. Tonul e dat de mijloca\ sau chiar de atacant. De\i nu se poate com-

para cu Mirel, Lovin ar putea da tonul, c[ el e mai ambi`ios, dar nu \tiu dac[ intr[ ]n vederile lui L[c[tu\“, a declarat Becali. Patronul Stelei a spus c[ se va ocupa de „acest element care lipse\te la echip[“. „Nu m[ bag peste echip[, dar m[ voi ocupa de motivare, de moral, de atitudine“, a spus Becali, dup[ care a venit cu un exemplu... n[ucitor. „Una din metode, de exemplu, de\i nu o s[ o cread[ nimeni, este c[ le voi spune c[: M[, b[ie`i, nu m[ mai intereseaz[ campionatul. Nu o s[ cread[ nimeni, nu o crede`i nici voi, nici eu. Dar poate v[d \i ei conferin`a \i or s[ vad[ c[ e doar o metod[, c[ noi de fapt tot la campionat tragem. E un joc d’[sta psihologic“, a ]ncheiat Becali. „

cazia s[ ]nscrie golul egalizator cu cinci minute ]nainte de final, când Raskovic a fost faultat de Stelian Stancu ]n careu, iar arbitrul Sorin Corpodean a acordat penalty \i l-a eliminat direct pe ap[r[torul timi\orean. Portarul Pantilimon a parat ]ns[ penalty-ul executat de P[curar \i victoria le-a revenit b[n[`enilor.

IANCU ARE }NCREDERE }N DRAGOMIR Pre\edintele CA al FC Timi\oara, Marian Iancu, a declarat, ieri, agen`iei NewsIn, c[ dup[ ]ntâlnirea cu Dumitru Dragomir are mai mult[ ]ncredere ]n solu`ionarea cazului cu privire la penalizarea clubului b[n[`ean, ]ns[ nu are deo-

camdat[ garan`ia c[ punctele vor reveni echipei timi\orene. „Am eliminat animozit[`ile \i am diluat ostilit[`ile, iar de acum \tim ce pa\i avem de f[cut. Sunt mult mai ]ncrez[tor ]n activitatea domnului Dumitru Dragomir, dar nu sunt sigur c[ vom primi ]napoi cele \ase puncte. Prefer s[ ]mi temperez optimismul, dar am garan`ia c[ de acum vom face ceea ce trebuie \i unde trebuie“, a spus Iancu. Pre\edintele FRF, Mircea Sandu, i-a trimis s[pt[mâna trecut[ pre\edintelui LPF, Dumitru Dragomir, o scrisoare prin care ]l deleag[ pe acesta ]n mod oficial s[ se ocupe de cazul referitor la culorile, denumirea \i istoricul lui Poli Timi\oara, precum \i la depunctarea echipei de pe Bega. „

Bute ]l laud[ pe challangerul la centura mondial[ A r[mas mai pu`in de o s[pt[mân[ pân[ la marele meci de box Lucian Bute - Fulgencio Zuniga. Campionul mondial IBF la categoria supermijlocie ]\i pune la b[taie centura mondial[ pentru a treia oara din 2007, de data aceasta ]n fa`a unui lupt[tor columbian, care ]i d[ emo`ii lui Bute. „Are experien`[ \i pot s[ spun c[ are un nume \i e respectat ]n lumea boxului profesionist pentru c[ love\te puternic, este un boxer cu inim[, care nu face pasul ]napoi \i ]\i dore\te tot timpul victoria“, a spus Bute. Lupta dintre Bute \i columbian va avea loc la Montreal, la Belle Center. Lucian Bute a devenit campion mondial pe 20 octombrie 2007 dup[ un meci cu Alejandro Berrio. Pân[ acum, pugilistul român \i-a ap[rat titlul de dou[ ori: prima oar[, ]n februarie, ]n fa`a lui William Joppy, iar a doua oar[ Bute l-a ]nvins pe mexicanul Librado Andrade. „

valoare echipele angrenate ]n Marele Circ. La nivel de rivali, britanicul este sigur c[ Sebastian Vettel (de la Red Bull) va fi unul dintre

|tiri pe scurt

Contra marcheaz[ din nou pentru Getafe

Intrat pe teren din postura de rezerv[, ]n minutul 56, Cosmin Contra a reu\it ca pân[ la finalul meciului dintre Getafe \i Malaga s[ ]\i treac[ numele pe lista marcatorilor. Getafe a pierdut totu\i, scor 1-2, partida din etapa a 26-a a campionatului Spaniei, ]ns[ Contra a fost desemnat „Lordul“ partidei de c[tre cotidianul AS. „A scos pe Getafe din ]ncurc[tur[ când a intrat ]n teren \i a marcat un gol pentru speran`[ cu o lovitur[ liber[ magistral[ pentru scorul de 1-2“, a scris As. Malaga deschisese scorul ]n minutul 30, prin Eliseu, iar Baha a dus scorul la 2-0 ]nainte de pauz[. Contra a punctat ]n minutul 74, din lovitur[ liber[. Interna`ionalul român a primit \i un cartona\ galben pentru proteste, ]n minutul 35, când se afla pe banca de rezerve. „

România s-a calificat la CE de junioare U-17

Hamilton pus „pe jar” de Vettel

Lewis Hamilton prevede un sezon de F1 deosebit de echilibrat, ultimele m[suri luate pentru limitarea costurilor apropiind mult ca

7

contracandida`ii la cununa de lauri ]n 2009, germanul fiind v[zut drept un viitor star de catre Hamilton, informeaz[ f1-live.com. „Sebastian este un star ]n devenire. A dovedit ]n ultimul sezon c[ este puternic câ\tigând la Monza. Este un an ]n care m[ a\tept ca el s[ fie unul dintre marii mei rivali“, a precizat Lewis. }n alt[ ordine de idei, monopostul Red Bull al lui Vettel a demonstrat ]n testele premerg[toare noului sezon din Formula 1 c[ este pe drumul cel bun, Vettel ]nregistrând cel mai bun timp ]n cadrul antrenamentelor de la Jerez. „

Selec`ionata de junioare a României s-a calificat la turneul final al Campionatului European de handbal feminin U-17 din Macedonia, dup[ ce a ]nvins forma`ia Turciei cu scorul de 17-16 (6-8), sâmb[t[, ]n ziua a doua a mini-turneului g[zduit de Madrid. Turcia a controlat partida ]n cea mai mare parte a ei, dar România, preg[tit[ de Maria Torok Duca, a echilibrat disputa pe final, egalând când mai r[m[seser[ patru minute de joc. Turcia a ratat egalarea ]n ultimele secunde de joc, iar astfel România a ob`inut calificarea la Campionatul European. „


Social-politic 8

Mar`i, 10 martie 2009

Judeca`i cu aceea\i unitate de m[sur[ }n perioada urm[toare, diferen`ele de pedeaps[ date de c[tre judec[tori vor fi mult mai mici, fiind f[cu`i pa\i repezi spre unificarea practicii judiciare. O parte dintre judec[tori privesc cu ochi buni aceast[ idee. Unificarea practicii judiciare este menit[ s[ contribuie la eficientizarea actului de justi`ie, dar este privit[ \i ca o atribu`ie a Cur`ilor de Apel. Sus`in[torii acestei idei consider[ c[ generalizarea eficient[ a practicii judiciare permite verificarea viabilit[`ii mecanismelor de implementare a cadrului legislativ, completarea permanent[ a legisla`iei, eliminarea discrepan`elor, a lacunelor legislative \i a vidului legislativ. „}n ultima vreme se vorbe\te din ce ]n ce mai des de unificarea practicii judiciare. Procesul acesta este luat ]n discu`ie tocmai din cauza unor situa`ii ]n care ]n diferite zone ale `[rii, se d[deau nou[ ani

la trafic de persoane, iar la Boto\ani s-a dat 15 ani de ]nchisoare. Nu au punctat, nu au spus c[ pedeapsa nici nu-i mare, nici nu-i mic[. S-a spus c[ s-au dat pedepse diferite, pe spe`e aproximative. Dar pân[ la a unifica la nivelul ]ntregii `[ri, aceast[ chestiune a unific[rii practicii s-a f[cut la nivelul Cur`ilor de Apel. Cel pu`in de când sunt eu pre\edinte de sec`ie, din ianuarie 2006, ]n permanen`[ reprezentan`ii CSM-ului au venit câte doi la nivelul fiec[rei Cur`i de Apel, au adunat judec[torii, ne-au chemat cu probleme, pentru a discuta pe tema practicii unitare” a declarat Rodica Dasc[lu, purt[torul de cuvânt al Tribunalului Boto\ani. Un exemplu foarte bun ]n acest sens sunt pedepsele pentru conducere ]n stare de ebrietate. Se pare c[ la Boto\ani erau cei mai aspri judec[tori ]n astfel de cazuri, ]ns[ lucrurile se vor

2000 de corigen`i dup[ primul semestru de \coal[

Slabe \anse de a g[si un loc de munc[

Dezinteresul manifestat fa`[ de \coal[ de unii elevi este reflectat \i de situa`ia prezentat[ la nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) pentru semestrul I al acestui an \colar. Num[rul elevilor care au r[mas corigen`i la o singur[ materie este de aproximativ. Din cei 1999 de elevi corigen`i la un obiect, cei mai mul`i, respectiv 1381, provin din ciclul gimnazial. Cei mai mul`i elevi care nu au ob`inut cel pu`in nota cinci la un obiect provin de la unit[`ile din mediul rural. 399 de elevi corigen`i au fost ]n clasele a IX \i a X-a, la un obiect, iar la ciclul primar, 219. La dou[ obiecte au r[mas corigen`i 950 de elevi, cei mai mul`i, 271, fiind de la clasele V – VIII. La patru obiecte au r[mas corigen`i 237 de elevi, cei mai mul`i, 139, fiind tot la ciclul gimnazial. La mai mult de patru materii au r[mas corigen`i 162 de elevi, dintre care 106 la ciclul gimnazial. Se constat[ c[ ]n primul semestru cei mai mul`i corigen`i sunt la unit[`ile din mediul rural. (Petronela Rotariu)

schimba, pentru c[ la nivel na`ional este alta percep`ia. „Tribunalul Boto\ani este cel care a dat cele mai severe pedepse ]n aceast[ materie, la ordonan`a de urgen`[ 195/2002. }n toat[ `ara, pedepsele au devenit modice. |i hot[rârile instan`elor de la Boto\ani au fost casate la Suceava numai sub aspectul cuantumului pedepsei. S-a apreciat c[ pedeapsa aplicat[ de Boto\ani este prea mare, \i atunci suntem obliga`i s[ ne raliem, pentru c[ sim`im aceast[ orientare a Cur`ii de Apel. |i suntem obliga`i, pentru c[ dac[ la nivelul CSM-ului se stabile\te ]ntrun fel, la nivelul cur`ii ]ntrun alt fel. Iar eu ca judec[tor, eu am s[ spun c[ nu am treab[ nici cu decizia CSMului \i nici cu decizia dat[ la curte, c[ chipurile, impar`ial cum sunt, vin cu o decizie pe care o dicteaz[ con\tiin`a mea. |i Codul Penal dac[ ]l deschidem, vedem c[ pedeapsa este „de la... pân[

Pia`a muncii boto\[nene stagneaz[ ]n ceea ce prive\te oferirea de oportunit[`i celor care se afl[ ]n c[utarea unui loc de munc[. Astfel, la nivelul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM) sunt ]nregistrate ]n aceast[ s[pt[mân[ 61 de locuri de munc[, dintre care 51 sunt la nivelul municipiului Boto\ani. Pentru cei cu studii superioare sunt vacante 16 posturi, cele mai multe fiind ]n domeniul construc`iilor. Pe liste ofertelor de angajare se afl[ dou[ posturi de arhitect, unul cu o salarizare 2.000 de lei \i unul cu 1.200 lei. Posturile de inginer vacante de`in ponderea ofertei care li se adreseaz[ persoanelor cu studii superioare. Sunt c[uta`i pentru angajare ingineri constructori devize, ingi-

la”, c[ dac[ ar fi pentru un sac de f[in[ s[ se dea \ase luni, pedeapsa ar da-o direct poli`istul. Nu am mai avea

neri instala`ii termice, sanitare, ingineri proiectan`i construc`ii, ingineri instala`ii electrice, pentru aceste posturi salariul oferit fiind de 2.000 de lei. Pentru posturile de inginer proiectant construc`ii securist \i inginer proiectant instala`ii electrice, sanitare, termice, gaz, salariul oferit este de 1.200 lei. |ase locuri de munc[ vacante sunt \i pentru osp[tari – buc[tari – ajutor de buc[tari. }n rest, pia`a muncii este blocat[, agen`ii economici nu ofer[ alte locuri de munc[. La nivelul municipiului Dorohoi sunt vacante trei locuri de munc[, ]n timp ce la Agen`iile Locale din Fl[mânzi un loc de munc[, |tef[ne\ti unul, iar la S[veni \apte locuri de munc[ vacante. (Petronela Rotariu)

Pesedi\tii, aten`iona`i s[ nu se considere fra`i cu PDL-i\tii Organiza`ia jude`ean[ a PSD va avea un candidat propriu pentru europarlamentare, a declarat vicepre\edintele PSD, Gheorghe Nichita (foto). Acesta a precizat c[ exist[ o persoan[ la care membrii Biroului Permanent Jude`ean sau gândit, ]ns[ a refuzat s[ fac[ public numele acesteia. „Trebuie \i acceptul persoanei respective. }n principiu a fost ]n\tiin`at[ c[ ne-am ]ndreptat spre acea persoan[, ]ns[ dup[ ce vom avea consim`[mântul \i dup[ ce va fi o discu`ie ]n cadrul BPJ, vom putea face cunoscut acest nume“, a precizat Nichita. Vicepre\edintele PSD a declarat ]ns[ c[ ]\i pot depune solicit[rile pentru aceste alegeri \i alte persoane. „}ncerc s[ m[ orientez \i eu \i colegii mei spre o persoan[ care poate s[ reprezinte ceva pentru aceast[ b[t[lie politic[, dar, pe de alt[ parte, trebuie s[ respect[m \i statutul. S[ d[m voie \i celor-

lal`i care vor s[ candideze s[ ]\i depun[ solicitarea \i dup[ aceea, ]ntr-un cadru statutar, vom alege“, a mai spus Nichita. Acesta a spus c[ a avut o discu`ie, la Boto\ani, vizavi de alegerile preziden`iale \i europarlamentare \i le-a explicat acestora c[, de\i se afl[ cu PDL ]ntr-o coali`ie la guvernare, din toate celelalte

puncte de vedere, sunt adversari politici. „Le-am explicat rela`ia noastr[ cu PDL, nu suntem prieteni, nu suntem fra`i, nu suntem acela\i partid, ci suntem dou[ partide cu dou[ ideologii total diferite, doar parteneri la guvernare la centru \i in teritoriu, dar suntem adversari politici“, a declarat Nichita. (L[cr[mioara Lupa\cu)

nevoie de magistra`i. Din cauza asta se impune aprecierea, analiza de c[tre un judec[tor. Sunt suficient de

mul`i factori pe care trebuie s[-i aib[ un judec[tor ]n vedere”, a ad[ugat Rodica Dasc[lu. (D[nu` Rotariu)

Eltrans nu mai cump[r[ tramvaie \i trece la reduceri de personal Societatea Eltrans nu va achizi`iona anul acesta tramvaie, ci va achizi`iona un sistem de cartele care s[ ]nlocuiasc[ biletele folosite ]n tramvai. „}n niciun caz nu putem aloca la ora actual[, pe lâng[ subven`ia pe care o d[m societ[`ii \i care se ridic[ undeva la \apte-opt miliarde lei, bani pentru achizi`ia de noi tramvaie. }ntr-un an de criz[ este aproape imposibil. }n schimb, suntem ]n discu`ii destul de avansate pentru instalarea de validoare \i de afi\aj ]n sta`ii, a unor dispozitive de num[rare a c[l[torilor, pe varianta unui credit furnizor. Ei vin, monteaz[ aceste sisteme \i noi le pl[tim ]n rate, ]n doi-trei sau cinci ani, func`ie de cum ne ]n`elegem cu ei“, a precizat viceprimarul Florin Ghiorghi`[. Potrivit sursei citate, ]n tramvaie vor fi instalate validoare ale cartelelor, acestea putând fi ]nc[rcate cu un anumit num[r de c[l[torii. Achizi`ionarea acestui sis-

tem va presupune automat renun`area la taxatorii de pe tramvaie. Ghiorghi`[ sus`ine c[ achizi`ionarea acestui sistem presupune o cheltuial[ mai mic[. „Se reduce din personal ]n primul rând, pe partea de casieri \i casieri-]ncasatori, ]n al doilea rând nu mai exist[ furtul uman. }n tramvaie vor fi montate ni\te dispozitive care num[r[ câ`i c[l[tori urc[, câ`i c[l[tori coboar[. Cei de la societate vor \ti câ`i c[l[tori sunt la un moment dat ]n tramvai \i atunci \i ]ncas[rile trebuie s[ corespund[. Este sistemul de validoare care presupune validarea tichetului, existând \i varianta introducerii de cartele cu un anumit num[r de c[l[torii care vor putea fi achizi`ionate din chio\curi \i din sta`ii de tramvaie”, a precizat viceprimarul municipiului Boto\ani. Aceast[ variant[ va fi discutat[, urmând s[ se aplice ]n func`ie de bugetul municipalit[`ii. (L[cr[mioara Lupa\cu)


Social-administrativ Mar`i, 10 martie 2009

Factura de gaze, umflat[ din calcul Factura de gaze pe care o pl[tim se pare c[ este cu cel pu`in 9,15% mai mare din cauza unei formule de calcul a consumului care este ]n dezavantajul nostru, sus`ine deputatul PDL Adrian Gurz[u. Mai mult, adaug[ Gurz[u, care a cerut \i declan\area unei anchete parlamentare asupra pre`ului gazelor naturale, de\i România a consumat ]n ianuarie gaz din produc`ia intern[, mai ieftin, popula`ia a continuat s[ pl[teasc[ un tarif mai mare, care `ine cont de costurile gazului din import. Controversa a ap[rut dup[ ce România a adoptat, anul trecut, o metodologie european[ potrivit c[reia se factureaz[ efectul caloric al volumului de gaze naturale consumat. Gurz[u sus`ine c[ raportarea la temperaturi diferite nu este singura diferen`[ ]ntre formulele de calcul folosite ]n restul Europei \i acelea aplicate ]n România. El spune c[ ]n România consumatorii pl[tesc din buzunar \i ceea ce ar tre-

bui s[ fie o marj[ de eroare metrologic[, a contoarelor de gaze, care urc[ pân[ la 4%, mult peste media european[. Reprezentan`ii Autorit[`ii

Na`ionale de Reglementare ]n domeniul Energiei (ANRE) au evitat s[ comenteze acuza`iile privind formula injust[ de calcul. Speciali\tii furni-

zorului E.ON Gaz România sus`in c[ facturarea este corect[ \i consumatorii pl[tesc energia consumat[, \i nu volumul de gaze. „

Restan`ele la b[nci, poprite pe stat la angajator Angaja`ii care nu ]\i pl[tesc ]n mod inten`ionat datoriile la b[nci ar putea fi taxa`i la salarii direct de c[tre angaja`i. Cu toate acestea, bancherii neag[ s[ fi f[cut vreo propunere pre\edintelui României, spunând c[ interven`ia statului nu ar fi posibil[, dar au spus c[ discuta despre solu`ii mixte. Cu ajutorul unei legisla`ii adecvate, bancherii ar putea forma o comisie, care s[ decid[ dac[ restan`ierii au ajuns ]n acea situa`ie inten`ionat sau nu.

Aceast[ comisie ar urma s[ prezinte angajatorilor situa`ia restan`ierilor, urmând ca cei din urm[ s[ ia m[suri de sanc`ionare. Astfel, salariile r[u-platnicilor ar putea fi blocate, fiind for`a`i s[-\i pl[teasc[ ratele. Pre\edintele Traian B[sescu spunea s[pt[mâna trecut[ c[ statul ar putea interveni pentru a determina r[uplatnicii s[ achite datoriile c[tre b[nci. „Pentru a proteja sistemul bancar vom analiza posibilitatea ac`iunii statului, astfel

]ncât cei care deliberat nu ramburseaz[ creditele s[ fie stimula`i s[ o fac[„, declara miercuri \eful statului. Cu ajutorul unei legisla`ii adecvate, bancherii ar putea forma o comisie care s[ decid[ dac[ anumi`i restan`ieri au ajuns cu inten`ie ]n situa`ia de a nu mai pl[ti ratele. Ulterior, aceast[ comisie ar urma s[ prezinte angajatorilor situa`ia r[u-platnicilor cu bun[ \tiin`[, impunându-le acestora s[ ia masuri de sanc`ionare. „

9

Ce credit po`i primi dac[ ai un salariu mediu Bancherii se tem c[ valoarea garan`iilor solicitate ]n cazul creditelor ipotecare \i imobiliare s[ nu scad[ sub valoarea ]mprumutului acordat, ceea ce ar cre\te riscurile de neplat[. Tot de teama bonit[`ii sc[zute nu prea se acord[ credite nici clien`ilor a c[ror venituri sunt mici. Dac[ s-ar putea totu\i ]mprumuta, persoanele cu venituri salariale lunare egale cu media pe economie (1.489 lei potrivit datelor INS aferente lunii decembrie) ar putea primi de la banc[ cel mult 30.000 de euro. Mai precis, valoarea unui credit ipotecar pe 30 de ani cu o dobând[ de 9,5% pe an \i un grad de ]ndatorare de maximum 50% ce poate fi ob`inut de o familie cu

doi angaja`i ce au venituri medii este de 28.300 de euro, potrivit unui studiu de pia`[ realizat de francizorul imobiliar Century 21 România, citat de Financiarul. B[ncile nu mai acord[ credite f[r[ avans, ceea ce implic[ o contribu`ie din partea familiei ]n cauza de ]nc[ 10.000 de euro, bani pe care nu pot s[-i ob`in[ dintr-un al doilea ]mprumut ]n condi`iile ]n care gradul de ]ndatorare maxim a fost redus cu câteva procente ]n ultima perioad[. Cu 3840.000 de euro se pot achizi`iona apartamente chiar \i cu 3 sau 4 camere, singura problem[ fiind aceea c[ num[rul celor cu venituri medii pe economie este extrem de mic. „

Posibil[ mo`iune simpl[ PNL pe Educa`ie PNL ar putea depune o mo`iune simpl[ pe Educa`ie, decizia urmând s[ fie luat[ ]n viitoarea \edin`[ a BPC, a declarat ieri liderul liberal C[lin Popescu T[riceanu. Deputatul PNL Alina Gorghiu a explicat c[ o asemenea ac`iune este necesar[ de vreme ce Ministerul Educa`iei a decis scoaterea istoriei din programa \colar[ pentru clasa a XII-a. „Predarea istoriei doar la liceele de elit[ reprezint[ doar una dintre m[surile de maxim[ incoeren`[,

bâlbe \i abuzuri ale Ministerului Educa`iei“ a apreciat Gorghiu. „Vreau s[ spun c[ acest subiect ne ]ngrijoreaz[. Ast[zi (luni-nr) am avut o discu`ie de principiu legat[ chiar de posibilitatea depunerii unei mo`iuni simple pe educa`ie. Atât pot s[ v[ spun: ]n acest moment nu s-a luat o hot[râre“, a sus`inut T[riceanu. }ntrebat când se va discuta subiectul mo`iunii simple pe Educa`ie, liderul PNL a anun`at c[ decizia va fi luat[ ]n viitoarea \edin`[ a PNL. „

}nregistr[ri telefonice intime folosite pentru \antaj ANUN~ SC MONALEX – CONSTRUCT SRL – ]n faliment, prin lichidator judiciar CAB INSOLV IPURL cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedur[ ]n localitatea Boto\ani, Calea Na`ional[, nr.70, bl.G-3, sc.A, ap.4, desemnat prin ]ncheierea nr.24/24.06.2008, pronun`at[ de Tribunalul Boto\ani – Judec[tor sindic, ]n dosarul nr. 2678/40/2007, vinde prin licita`ie public[ deschis[ cu strigare, ]n ziua de joi 19 martie 2009, ora 12,00, urm[toarele bunuri: - Fer[str[u circular TECHNIC, 220V / 50 Hz, puterea = 1.200 W – 1.427 lei; - Pres[ META manual[ – 1.295 lei; - Ma\in[ de frezat POLAR 1, 220 V / 50 Hz, puterea = 1.500 W – 1.638 lei. Pre`urile de pornire nu includ TVA. Licita`ia organizat[ ]n ziua de joi 19 martie 2009, ora 12,00, va avea loc la sediul SC LUX CONSTRUCT SRL, B-dul Mihai Eminescu nr.71, localitatea Boto\ani. Bunurile oferite la licita`ie pot fi vizionate la Atelierul de produc`ie tâmpl[rie al SC LUX CONSTRUCT SRL, aflat ]n localitatea Boto\ani, Calea Na`ional[, nr.29. }n cazul bunurilor neadjudecate la licita`ia din data de 19 martie 2009, se vor relua \edin`ele de licita`ie ]n fiecare zi de joi, ora 12,00, ]n acela\i loc, cu acelea\i condi`ii de participare. Rela`ii suplimentare la tel.0331/102800 sau 0741/271800. Lichidator judiciar al SC MONALEX-CONSTRUCT SRL – ]n faliment CAB INSOLV IPURL Ia\i, prin reprezentantul legal, ec.Ciubar[ Magdalina

Fostul c[pitan SRI Constantin Bucur face dezv[luiri cu privire la modul ]n care se f[cea interceptarea convorbirilor telefonice, inclusiv a unor demnitari a c[ror ascultare era interzis[ de lege. Cu ajutorul unor fire speciale \i al unor oameni din po\t[, telefoanele erau interceptate folosind aparatur[ special[, a declarat el pentru Jurnalul Na`ional. Erau asculta`i non stop, zi \i noapte, iar ]n multe cazuri, spune Bucur, mandatele de interceptare se prelungeau, astfel ]ncât ascult[rile se f[ceau toat[

via`a. Potrivit fostului c[pitan SRI, intercept[rile non stop erau surs[ de ilegalit[`i, deoarece discu`iile intime erau puse la p[strare pentru un eventual \antaj. }n 1996, când a dezv[luit c[ SRI face intercept[ri ilegale, Bucur a fost dat afar[ \i condamnat la ]nchisoare. Constantin Bucur era ]n martie 1996 ofi`er activ ]n cadrul sectorului de supraveghere-]nregistrare al Unit[`ii Militare de Transmisiuni 05026 din SRI, serviciul fiind condus la acea vreme de Virgil M[gureanu. }nregistr[rile au fost date publicit[`ii ]ntr-o conferin`[ de pres[ care s-a desf[\urat la sediul PRM la 13 mai 1996. Aceste ]nregistr[ri au dezv[luit c[ persoanele ascultate erau o serie de politicieni, militari \i ziari\ti, printre care Nicolae Dide, Dan Voiculescu, Corneliu Vadim Tudor, gen. (r) Dumitru Cristea, Mircea Toma, Sorin Ro\ca St[nescu, Tana Ardeleanu, Doina Cornea, Simina Mezincescu etc. Ca urmare a acestor dezv[luiri, Bucur a fost dat afar[ din SRI \i acuzat de culegere de informa`ii cu caracter secret \i divulgarea informa`iilor ]n afara cadrului legal, precum \i de furt, respectiv sustragerea casetelor audio pe care i le-a dat deputatului Toader Constantinescu. „


Publicitate 10

Mar`i, 10 martie 2009

s V +NZ|RI + Apartamente

0729124687, 0744634025.(T)

* Vând/]nchiriez garsonier[, cu imbun[t[`iri, f[r[ intermediari. Rela`ii la telefon: 0747.056.305. (1010-1)

* Vand apartament 2 camere,D,56 mp,et.1,2 balcoane,zona Calea Nationala,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 3 camere, decomandat, c[r[mid[, renovat complet, 64 mp, zona Stadion, 0752.723.626. (1025-10)

* Vand apartament 2 camere,zona capat 1-Aleea Pacea,SD,52 mp, sarpanta, gaz separat,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vând apartament 2 camere,semidecomandat, str.}mp[rat Traian, pre` la fa`a locului. Telefon: 0751.029.653; 0733.660.482.(1018-2)

* Vand apartament 2 camere,zona Bucovina,53 mp,parter,balcon,D,gaz separat,T,P,G+F,beci.Pret:4 2000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Agentia Imobiliara Terrenos,Bulevardul Mihai Eminescu-str.Aleea Noua nr.1,parter(vis-a-vis de spatele stadionului) solicita spre vanzare garsoniere, apartamente 2,3,4 camere in toate zonele orasului,inclusiv terenuri-locuri de casa.Ofer pretul zonei. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand garsoniera,zona Constantin Gane,et.2,SD,27 mp,T,G+F,24000 euro neg. Tel: 0729063978,

* Vand apartament 2 camere,zona Scoala 7,et.2,40mp, SD, intretinut, T, G+F,P.Pret:35000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025. * Vand apartament 2 camere, zona Aleea Parcului, et.3,SD,38 mp, T, gaz separat,fara alte imbunatatiri,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2

AGENDA IMOBILIAR|

camere,zona Octav Bancila, et.4,SD,40 mp,imbunatatiri, 28000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere, zona Casa Sindicatelor, sarpanta,48 mp, D,renovat,CT,T,G+F, 38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Imparat TraianPita Calea Nationala,56 mp,et.3,SD,renovat,G+F,T, P,gaz separat,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,SD,et.1,42 mp, CT,G+F,zona Prieteniei. Pret:38000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Aleea Constantin Gane,parter,40 mp,D,CT,G+F,33000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Unicat, et.3,SD,58 mp,baia renovata,44000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere, Primaverii-Tex, et.2,D,renovat,CT,T,G+F,4 4000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Primaverii, D,54 mp,sarpanta,fara imbunatatiri,la strada,39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Pita Grivita, D,48 mp,et.3,CT, T, Pret: 37000 euro neg.Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Primaverii,53 mp,SD,et.3,T,G+F. Pret: 39000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Grivita,D,48 mp,sarpanta,T,G+F,P,usi de T,liber,34000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Aleea Decebal, D,48 mp,et.2, ultramodern, CT,AC,renovat,2 locuri de parcare concesionate,plata in rate,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona BulevardTribunal,parter,48 mp, D,toate imb.,CT,T, modern, 51000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 2 camere,zona Palatul Copiilor,45 mp,D,et.4, sarpanta,cu imbunatatiri, CT, T,G+F,eventual mobilat,

40000 euro neg. Tel. : 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Stejari,et.2,72 mp utili,2 bai,2 balcoane. Pret:46000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Parcul Tineretului,et.2,SD,45 mp utili,caramida,25000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Biserica Sf.Ilie,D,parter,balcon cu beci,recent renovat,CT, T, P,G+F,rigips,usa metalica, mobilat si utilat.Pret:49500 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere, zona Green Club, sarpanta,64 mp utili,D, imbunatatiri,CT,T,G+F, living,56000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,SD,et.1,CT,T,zona Complex Bulevard. Pret: 36000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona capat 1,D,80 mp cu balcon,sarpanta proprie,CT,T,G+F,P, 60000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Primaverii,75 mp,D,et.4/10,lift,CT,P,G+ F, 2 balcoane,57000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,SD,et.3,58 mp, caramida,zona Garii. Pret:45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Liceul Sportiv, et.1,D,fara imbunatatiri, 47000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Aleea Parcului, SD,parter,52 mp,recent renovat,CT,T, G+F,P, caramida,45000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Vile Bulevardul Mihai Eminescu,et.2,D,83 mp,CT,2 balcoane,uscator, garaj,80000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Util,apartament de lux,complet utilat si mbilat,incalzire si iluminare in pardoseala,merita vazut,65000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Primaverii, sarpanta,SD,ultramodern cu toate imbunatatirile,merita

vazut.Pret:42000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,D,78 mp,etaj intermediar,CT,usa metalica, T,imbunatatiri, zona Stejari.Pret:63000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Aleea Scolii, D,65 mp utili,et.1,recent renovat,CT,T,G+F, modern, living,50000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona Aleea Zorilor, parter,D,66 mp,CT,T, living,incalzire in pardoseala, mobilat,izolat exterior,64000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 3 camere,zona BulevardPolivalenta,et.3,D,57 mp,gaz separat,T,G+F, 55000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 4 camere,zona Parc Junior,etaj intermediar,100 mp,D,CT, T,73000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 4 camere,D,et.2,78 mp utili,2 bai,CT,zona CurcubeuluiPacea.Pret:50000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 4 camere,zona Gen. Avramescu-Directia Muncii, D,et.2,78 mp,2 bai,2 balcoane,partial renovat,T, balcoane in T,G+F,P,gaz separat,70000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 4 camere,SD,73 mp,parter, fara imbunatatiri,zona Imparat Traian,34000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 4 camere,zona IRE,D,et.1,90 mp,liber,2 bai,G+F,T, 57000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 4 camere,zona Primaverii,la strada,D,86 mp,et.2,CT,T, AC,balcon inchis in T,68000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand apartament 4 camere,zona Casa Tineretului,et.1,D,80 mp, CT,T,G+F,living,amenajat, 75000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

PRIN CENTRLE DE DIFUZARE ALE COTIDIANULUI EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SE PREIAU ANUN~URI PENTRU

MONITORUL OFICIAL AL ROM@NIEI „ pierderi de acte (permise auto, c[r`i de identitate auto, permise de arm[, permise de v^n[toare, livrete militare, carnete de munc[, acte de studii, brevete) „ schimb[ri de nume „ hot[r^ri judec[tore\ti „ cita`ii „ convoc[ri AGA etc R[spunderea asupra con`inutului anun`urilor publicate apar`ine ]n exclusivitate autorilor

Primaverii,parter,85 mp, apartament de lux cu toate imbunatatirile, CT, T,G+F, teren de 40 mp,50000 euro . Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona T. Crudu, 27 mp, parter, modern[, mobilat[, utilat[ (figider, ma\in[ de sp[lat nou[), pre` 25.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Tomoroveanu, 35 mp, et.3, modern[, baie, buc[t[rie, intabulat[, pre` 20.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vând apartament 2 camere, Gh. Avr[mescu, et.2, 52 mp, D, CT, aer condi`ionat, termopan, u\[ metalic[, pre` 39.000 euro negociabil sau avans 25.000 euro + diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Tudor Vladimirescu, et.3, SD, 62,17 mp utili, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro u\or negociabil. : 0231513362, 0752244233.(B) * Zona Calea Na`ional[, la strad[, D, 63 mp, parter, f[r[ ]mbun[t[`iri, pretabil spa`iu comercial, pre` 80.000 euro. Telefon: Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Tudor Vladimirescu, et.3, SD, 62,17 mp utili, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 40.000 euro u\or negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Stejari, et.2, 72 mp, SD, f[r[ ]mbun[t[`iri, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Zona Aleea Nucului, parter, c[r[mida, izola`ie, D, 80 mp utili, CT, termopan, modern, pre` 70.000 euro negociabil. Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B) * Vand garsoniera, 26mp, cu imbunatatiri, Et.4,zona Tiberiu Crudu.Pret 28000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A)

Rotunda Pret 30.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,25mp, parter,fara imbunatatiri, zona Directia Muncii. Pret 100.000 LEI negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera fara imbunatatiri 22mp, Et.1, zona Calea Nationala. Pret 22000 euro negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera 22mp, cu imbunatatiri, Et.4, zona Calea Nationala.Pret 24000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand garsoniera confort 1,per,25mp,bloc din caramida,fara imbunatatiri, str. Avramescu. Pret 100000Ron negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand uscator 15mp, posibilitati de racordare la apa ,gaz,electricitate, caldura..Pret 25.000Lei negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat,cu imbunatatiri,(gresie,faianta, parchet,termopane, usi noi interior,usa metalica, gaz separat) Et.1, Str. Calugareni. Pret 52000 euro negociabil.Tel 0755928663.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat,CT, termopane,Et.4.Pret 45000 euro.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,38 mp,parter, posibilitate de extindere, zona Sucevei.Pret 36000 euro negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere, semidecomandat, 54mp,Et.4 cu sarpanta, cu imbunatatiri ,str.Aleea Pacea.Pret 48.000euro negociabil Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 2 camere,decomandat,50mp, fara imbunatatiri, parter, zona Capatul 1 Pret 40.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 4 camere,zona Mall,D,88 mp,et.4,fara imbunatatiri. Pret:50000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Vand garsoniera ,27mp, Et.3,cu balcon,cu imbunatatiri,eventual mobilata,zona Donici. Pret 27.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 2 camere,53mp, semidecomandat,Et.4, bloc din caramida, cu imbunatatiri ,zona Liceului M. Eminescu. Pret 42.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A)

* Vand apartament 4 camere,zona ACR

* Vand garsoniera confort 1,Et. 2,fara imbunatatiri,

* Vand apartament 2 camere,decomandat,47mp,


Publicitate Mar`i, 10 martie 2009 Et 3,renovat complet, zona Grivita Pret 48.000euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând garsonier[, zona Luna,12mp,]mbun[t[`iri. Pre` 48000ron.Tel 0729062022.(N)

* Vand apartament 2 camere,decomandat,48 mp,Et.1, CT, zona Bucovina. Pret 45.000 euro.Tel.0741497829.(A)

* Vând garsonier[, zona Directia Muncii, 24 mp, ]mbun[t[`iri. Pre` 24000 euro.Tel 0729082022.(N)

* Vand apartament 3 camere,70mp, decomandat, cu imbunatatiri, CT; AC; Et.1, zona Mall.Pret 68000 euro negociabil. Tel 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,62mp,gaz separat,Et.2,zona Calea Nationala.Pret 55000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 3 camere,83mp,decomandat, cu toate imbunatatirile, in Stejari,Et.4 cu sarpanta. Pret 71.000 euro neg. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 4 camere,90mp,bloc din BCA,cu imbunatatiri, CT,Et.3 cu sarpanta, zona Piata Mare Pret 70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 4 camere,decomandat,70mp,C T.Et2,zona Pacea. Pret 45000 euro negociabil sau schimb cu 2 camere+ diferenta. Tel. 0741497829.(A) * Vand apartament 4 camere,Et.1,57mp,fara imbunatatiri,zona Primaverii. Pret 45.000euro negociabil Tel. 0741497829.(A)

* Vând apartament 2 camere,D,zona Bucovina, f[r[ ]mbun[t[`iri, 50mp, fa`a la soare.Pre` 37000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,SD,zona |C 7,et.1,f[r[ ]mbun[t[`iri, 40mp. Pre` 33000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii,58mp, c[r[mid[,2balcoane,et 4,\arpant[.Pre` 42000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona Prim[verii, 52mp, parter, t,izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` 40000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,D,zona |c13, 52mp,et 2,gaz separat, g,f,t,renovat+mobilat. Pre` 40000euro .Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere SD,zona Prim[verii,53mp,et.3, ]mbun[t[`iri.Pre` 41500 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament 2 camere,zona Prim[verii, parter,la strada,f[r[

AGENDA IMOBILIAR|

AGENDA TRANSPORTATORILOR

]mbun[t[`iri.Pre` 38000 euro. 5/10, D, sau schimb cu Tel 0729062022.(N) apartament 2 camere, pre` 35.000 euro. Telefon * Vând apartament 2 0231514450, 0231514440, camere,D,zona }mp[rat 0751966830.(R) Traian, 50mp,et.4, t, izolat exterior, ]mbun[t[`iri. Pre` * Vând garsonier[, zona 38000 euro.Tel Ghe. Avr[mescu, s. 25mp, 0729062022.(N) parter, pre` 22.500 euro. Telefon: 0231514450, * Vând apartament 3 0231514440, camere,zona Bulevard, 0751966830.(R) 80mp,ct,t,modern.Pre` 36000euro rate si pe 5 * Ocazie unic[! - vând ani.Tel 0729062022.(N) camer[ c[min, mobilat[, s. 24 mp, zona industrial[, * Vând apartament 3 pre` 14.000 euro, camere,zona Bulevard negociabil. Telefon: ,60mp,decomandat, 0231514450, 0231514440, c[r[mid[,et.3,gaz separat 0751966830.(R) balcon ]nchis ]n termopan, u\[ metalic[. Pre` 58000euro * Vând apartament cu o neg.Tel 0729062022.(N) camer[ zona |tefan cel Mare, s. 32 mp, D, pre` * Vând apartament 3 28.000 euro, negociabil. camere,D,zona Casa Telefon: 0231514450, C[r`ii,etaj intermediar, 0231514440, ]mbun[t[`iri.Pre` 85000 euro 0751966830.(R) neg.Tel 0729082022.(N) * Vând garsonier[, zona * Vând apartament 3 Calea Na`ionala, s. 28 mp, camere,D,zona et. 3, SD, pre` 20.000 euro. Prim[verii,parter,2 b[i, Telefon: 0231514450, 65mp.Pre` 49000 euro 0231514440, neg.Tel 0729062022.(N) 0751966830.(R) * Vând apartament 3 * Vând apartament cu 2 camere,D,zona TEX, camere, zona Prieteniei, s. parter,t,c[r[mid[,u\[ 40 mp, et. 1, pre` 38.000 metalic[,renovat.Pre` euro. Telefon: 0231514450, 48000euro.Tel 0231514440, 0729062022.(N) 0751966830.(R) * Vând apartament 4 * Vând apartament cu 2 camere,D,et 4,zona camere, zona Armoniei, D, Grivi`a,84mp,\arpant[. Pre` s. 39 mp, parter, pre` 41.000 60000euro.Tel euro. Telefon: 0231514450, 0729082022.(N) 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament 4 camere,D,et.3,zona 0 * Vând apartament cu 2 BRD,110mp,modern,ct,t,g,f. camere, zona Barbu Pre`:100.000 euro neg.Tel: L[z[reanu, s. 50 mp, et. 3, 0729062022.(N) pre` 43.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, * Vând apartament 4 camere,D,et 3,zona vizavi de 0751966830.(R) Maternitate, 80mp, * Vând apartament cu 2 ct,t,g,f,p.Pre` 70000 euro \i camere, zona Calea garaj 10000 euro (22mp, Na`ional[, s. 51 mp, D, et. beci).Tel 0729062022.(N) 4, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, * Vând apartament 4 0751966830.(R) camere,et 2,zona Octav Onicescu, 85mp,ct, modern.Pre` 70000euro neg. * Vând apartament cu 2 camere, zona Calea Tel 0729062022.(N) Na`ional[, s. 47 mp, D, et.1, pre` 38.000 euro. Telefon: * Vând apartament 4 0231514440, 0231514450, camere,D,et 1,zona 0751966830.(R) Prim[verii,80mp,ct . Pre` 70000euro.Tel * Vând apartament cu 2 0729062022.(N) camere, zona Grivi`a, s. 56 mp, D, et. 4, pre` 44.000 * Vând apartament 4 euro. Telefon: 0231514440, camere,D,et.1,zona 0 0231514450, 0751966830 BRD,100mp.Pre`: 85.000euro.Tel: * Vând apartament cu 2 0729082022.(N) camere, zona Pacea, s. 54 mp, D, et. 4, pre` 45.000 * Vând apartament 4 euro. Telefon: 0231514440, camere,zona Pia`a Mare,et.4,D,86mp,bca,ct,g,f 0231514450, 0751966830.(R) ,t,\arpant[. Pret 65000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând apartament cu 2 camere, zona Ale. Elie * URGENT – vând garsonier[, cu avans 50 %, Radu, s. 40 mp, SD, parter, pre` 40.000 euro. Telefon: diferen`a ]n 36 luni sub 0231514440, 0231514450, dobânda b[ncii, zona Spitalul de copii, modern[, 0751966830.(R) termopan, u\[ metalic[, * Vând apartament cu 2 parchet laminat, instala`ie camere, zona G. Enescu, s. electric[ \i sanitar[ nou[. 60 mp, D, et. 3, pre` 55.000 Telefon: 0231514450, euro. Telefon: 0231514440, 0751966830.(R) 0231514450, 0751966830.(R) * Vând garsonier[ zona Grivi`a, s. 28 mp, D, et. 2, mobilat[, pre` 25.000 euro. * Vând apartament cu 2 camere, zona Scarlat Telefon: 0231514450, Vârnav, s. 40 mp, SD, et. 0231514440, 2, pre` 35.000 euro. 0751966830.(R) Telefon: 0231514440, 0231514450, * Vând garsonier[, zona 0751966830.(R) Prim[verii, s. 42 mp, et.

* Vând apartament cu 2 camere, zona Ale. P. Tineretului, s. 38 mp, SD, et. 3, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, modern cu toate dot[rile, mobilat, s. 56 mp, D, et. 4/10, pre` 55.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona C. Na`ional[, s. 65 mp, SD, et. 7, pre` 52.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona O. Onicescu, s. 55 mp, D, et. 4, pre` 51.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Tomoroveanu, s. 40 mp, SD, et. 3, modern mobilat pre` 43.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere (din 4 camere), zona Barbu L[z[reanu, s. 56 mp, D, et. 3, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Azurului, s. 50 mp, D, et. 4, pre` 35.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Donici, s. 60 mp, D, et. 3, pre` 47.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Kog[lniceanu, s. 43 mp, D, parter, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona Prim[verii, s. 46 mp, D, et. 4, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 2 camere, zona P. Tineretului, s. 28 mp, SD, et. 4, pre` 20.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, situat pe Bulevard, vis - a - vis de Casa de Asigur[ri, D, s. 85 mp, et. 3, pre` 85.000 euro, negociabil.Telefon: 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 55.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830 * Vând apartament cu 3 camere, zona Prieteniei, s. 43 mp, SD, parter, cu ]mbun[t[`iri, pre` 39.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R)

* Vând apartament cu 3 camere, Ale. |colii, et.1, s. 64 mp, D, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Stejari, et. 2, SD, s. 72 mp, pre` 46.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Vâlcele, et. 1, D, s. 65 mp, pre` 53.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Independen`ei, nr. 5, parter, D, s. 63 mp, pre` 50.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Armoniei, et. 1, SD, s. 50 mp, pre` 45.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona Ale. Nou[, et. 1, SD, s. 56 mp, pre` 37.000 euro. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 3 camere, zona P. Tineretului, et. 2, SD, s. 45 mp, pre` 25.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514450, 0231514440, 0751966830.(R) * Apartament de lux: Vând apartament 4 camere, zona Calea Na`ional[, s. 100 mp, D, et. 6/6, ultramodern, pre` 120.000 euro. Merit[ v[zut! Telefon: 0231514440, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona C. Na`ional[, D, et. 8/8, s. 97 mp, modernizat, se vinde mobilat \i cu aparatur[ electrocasnic[, pre` 77.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Bucovina, et. 3, D, s. 74 mp, modernizat, pre` 75.000 euro, negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona G. Avr[mescu, s. 66 mp, D, parter, pre` 65.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Calea Na`ional[, et. 4, s. 90 mp, ultramodern, pre` 75.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona Prim[verii, et. 2, D, s. 75 mp, pre` 70.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament cu 4 camere, zona O. Onicescu, s. 70 mp, SD, et. 4, pre` 75.000 euro. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Vând apartament

11

duplex, zona Prim[verii, s. 114 mp, D, et. 4/5, pre` negociabil. Telefon: 0231514440, 0231514450, 0751966830.(R) * Zona Catamarasti Deal ,D , 27mp , fara imbunmatatiri .Pret: 60.000 Ron/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(142) * Zona Directia Muncii ,1C D, 25mp ,parter. Pret 95.000lei/neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Directia Muncii ,1C D,36mp,Et.3/3 , imbunatatiri .Pret :30.000 Euro/Neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Bucovina (Zorilor ) , 1C D,parter inalt , 27mp, imbunatatiri ,libera. Pret : 24.000Euro/Neg sau inchiriere pe durata de max 3luni ,nemobilat ,pret 80Euro/luna .Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Stefan Cel Mare ,bloc de apartamente ,1C D, 32.44mp, CT, timplarie din lemn .Pret :28.000Euro/ neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona ,Grivita ,(Biserica Duminica Mare ) 1C D, 31mp , CT+G+F, timplarie termopan, balcon inchis si beci. Pret 35.500 Euro/usor neg. Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Imparat Traian ,garsoniera la parter de vila ,30mp ,si 150mp teren aferent .Pret 24.000Euro. Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Curcubeului ,1C D,et IV, 25mp ,fara imbunatatiri .Pret 22.000 Euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona industriala , camera de camin ,EtIII, 22mp cu baie si grup sanitar. Pret: 16.000 Euro/neg .Tel :529102, 0752310403, 0752310402(Fv) * Zona industriala , vizavi de Posta , 1C SD,etaj I fara imbunatatiri .Pret:22.000 Euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona industriala , vizavi de Posta , 1C SD,etaj IV,multiple imbunatatiri .Pret:24.000Euro/neg.Tel :529102, 0752310403, 0752310402. * Zona industriala ,2C ,parter, 40mp , imbunatatiri. Pret 100.000 Ron /neg.Tel : 529102, 0752310403, 0752310402. * OFERTA .Zona Primaverii 2C D, Su 50mp , et.IV,fara imbunatatiri .Pret 130.000Ron/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (245) * Zona Imparat Traian ,2C D, Su 46mp ,etajIV , sarpanta cu imbunatatiri Pret 38.000Euro.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Grivita ,2C D, Su 46mp ,etaj II , cu multiple imbunatatiri . Pret 45.500Euro cu plata in 3transe . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.


Publicitate 12

Mar`i, 10 martie 2009

* Zona Grivita (Biserica Duminica Mare ) 2C D, Su 45mp+10mp balcon construit ,parter, centrala termica ,termosistem la interior , liber . Pret .140.000Ron.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

Tel:529102, 0752310403, 0752310402(284)

* Zona Serconf ,2C D , et.IV, Su 45mp ,fara imbunatatiri ,sarpanta acoperita cu tigla.Schimb cu garsoniera plus diferenta Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Urgent : Zona Scolii nr.2 ,2C SD, etaj intermediar, 46,9mp,fara imbunatatiri .Pret 86.000Ron /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(303)

* Zona Piata Mare (Ion Pilat) ,2C D ,Et.IV ,cu imbunatatiri ,50mp, Pret 47.000Euro/Neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona George Enescu ,2C D, Su 58mp, partial mobilat.Pret 60.000Euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402 (256) * Zona Octav Onicescu , 2C D ,Et.IV, 46 mp, imbunatatiri.Pre` 47.000 Euro/neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(901v) * Zona Octav Onicescu ,2C SD,Et.IV,52mp,fara imbunatatiri ,acoperis terasa izolat 40.000Euro/neg.

* Zona ultracentrala 2C D , 45.08 mp, etaj 6/10 , multiple imbunatatiri , pre` 47.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Scolii nr.7, 2C SD,extindere balcon , proprietate ,Su=54mp, CT , alte imbunatatiri .Pret. 40.000Euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Primaverii,2C D ,etIV,imbunatatiri, 50mp,Pret 39.000Euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(298) * Zona Pacea ,2C SD, Et.II,imbunatatiri ,54mp. Pret 41.000Euro/Neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(220) * Zona Serconf ,3C D,etaj 4, 64mp, \arpant[ din construc`ie,acoperita cu tigla ,centrala termica .Pret 180.000Ron/neg Tel: 529102,0752310403, 0752310402. (77)

AGENDA COMERCIANTULUI

* Zona Serconf, 3C D,Et. I ,bloc din caramida , multiple imbunatatiri , mobilat si utilat . Pret: 65.000Euro.Tel: 529102, 0752310403,0752310402. (90) * Zona Imparat Traian , 3C D ,parter, 63 mp, c[r[mid[, cu CT+G+F ,tamplarie din lemn ,beci si balcon etc .Pret :50.000 Euro/neg.Se accepta si plata in 2-3rate . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (250) * Zona Imparat Traian, 3C D,parter,65mp , extindere balcon si boxa , multiple imbunatatiri .Pret 59.000 Euro Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(250) * Zona Stejari ,3C SD, Et.1,75 mp.Pret 55.000 Euro . Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Stejari ,3C SD ,Et.II ,75mp.Pret 55.000 Euro/neg .Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Zona stejari, 3C SD,Et. IV,80mp, multiple imbunatatiri .Pret : 70.000 Euro/neg Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(284) * Zona Col Tomoroveanu, 3C SD , etaj intermediar, 47 mp, mici ]mbun[t[`iri, pre` 45.000 Euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(946) * Zona Primaverii, 3C D,etaj intermediar ,60mp, fara imbunatatiri ,bloc de caramida.Pret 55.000 Euro/neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(267) * Zona Primaverii ,3C D extindere balcon ,90mp, finisaje superioare .Pret : 75.000Euro/neg.Se accepta si schimb cu 2camere plus diferenta. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(128) * Urgent: Zona Stefan Luchian , 3CD,et. IV, 63 mp,fara imbunatatiri. Pret 60.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(260) * Zona Stefan Luchian ,3C D,et. IV, cu CT+G+F . Pret 63.000Euro/neg Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(156) * Zona ,Tex Club ,3C SD,etaj intermediar , caramida, 63.9mp , fara imbunatatiri . Pret .50.000 Euro/neg.Tel :529102, 0752310402,0752310403. * Zona Piata Mare , 4C D ,Et.3 ,90mp.Pret 70.000 Euro/neg.Tel:529102, 0752310402,0752310403 * Zona Grivita ,4C SD, Et. IV,88mp, fara imbunatatiri .Pret 58.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(954v) * Zona Imparat Traian, 4C SD Et.I ,70mp cu imbunata`iri, pre` 70.000 Euro/neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(208) * Zona Bulevard ,4C D,Et.

III, bloc caramida , 89mp .Pret 80,000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(95) * Zona Bucovina ,4C D,Et. III , 77.03mp, bloc din caramida .Pret, 75.000 Euro/neg Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

+ Case, terenuri * Vând teren la Baisa, 7200 mp, deschidere mare. Rela`ii telefon: 0746.261.466.(34)

* Vând cas[, 2 anexe gospod[re\ti, gr[din[ 8660 mp, zon[ central[ sat Oneaga, comuna Criste\ti, ideal pentru cas[ de vacan`[, 50 000 RON. Telefon: 0746.671.288. (966-2) * Vând teren 2585 mp, str. Pod de piatr[. Telefon: 0721.714.156; 0255.210.558.(976-4) * Vând cas[

C[t[m[r[\ti Deal centru, suprafa`[ cas[ 130 mp, anex[ 30 mp, teren 2000 mp, 0752.723.626. (1026-10)

* Super ofert[! Vând loc de cas[ ]n Boto\ani cu numai 15000 E, accept rate, telefon: 0749.213.525. (1020-3) * Vand 12 parcele a cate 1000 mp fiecare, zona Alfa Land, 31/ 32, drum de acces de 4 m,zona deosebita,se afla in vecinatatea cartierului rezidential Alfa Land, utilitati in imediata apropiere. Preturi incepand de la 35 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand vile la rosu, zona Catamarasti Deal, 180 mp,P+1,500 mp de teren, arhitectura moderna, exterior finisat, T,lindab,cu sau fara garaj.Preturi 50000 euro respectiv 52000 euro. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand casa,3 camere, renovata,CT,G+F,P,1300 mp de teren,40 ml deschidere la asfalt, exterior frumos amenajat, se accepta schimb cu apartament, zona intrare in Tulbureni. Pret:105000 euro neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Vand teren,zona cartier Luizoaia,500 mp,26 ml deschidere, construibil,zona de vile,25 euro/mp neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Zona central[, 60 mp construi`i, teren 200 mp, 2 camere, baie, buc[t[rie, modern, aer condi`ionat, CT, termopan, termosistem, beci, posibilitate mansardare, pretabil birouri, cabinet medical, pre` 54.000 euro negociabil sau 25.000 euro+

diferen`a ]n rate. Telefon: 0231.513362, 0752244233.

Pret 15 Euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Zona Baisa, vil[ P+M, 200 mp construi`i, 800 mp teren, 4 dormitoare, living, buc[t[rie, 3 b[i, camer[ tehnic[, construc`ie c[r[mid[, acoperit[ cu tabl[ Lindab, ap[, curent, pre` 100.000 euro negociabil. Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vand vila (S+P+ E+M) in Botosani, 300mp utili,550mp teren,mobilata, Str.Calea Nationala Pret 375.000 Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând spa`iu comercial, 28 mp + concesiune 30 mp, Bucovina, pre` 45.000 euro cu TVA.Telefon: 0231513362, 0752244233.(B)

* Vand terenuri suprafete 500mp, 1000 mp(loc de casa), toate utilitatile,zona ANL Cismea. Pret 31Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 950mp in Botosani Pret70.000Euro negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand casa cu 3 camere+anexa cu 2 camere,teren 4.000mp,la sosea,in sat Roma Pret 20.000euro negociabil Tel.0741497829.(A) * Vand teren 30.000mp( in doua loturi de 10.000 si 20.000mp,in Hudum in spate la Metaxa .Pret 8euro/mp negociabil Tel 0741497829.(A) Vand teren 1135mp (22ml deschidere),toate utilitatile,str.Maramures. Pret 130euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 700mp, str.calea Nationala (zona Aldilivi), pret negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vând teren 4800 mp, Tulbureni, str. Crizantemelor, intabulat, curent electric, p[dure la limita propriet[`ii, certificat urbanism 2 locuinte p+m, pre` 11 euro/mp.Telefon: 0231.513362, 0752244233.(B)

* Vand teren 6400mp, intravilan,deschidere 40ml in Curtesti Pret 7euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Zona Cucor[ni, 615 mp, pre` 6,5 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B)

* Vand teren 5000mp in Catamarasti-Deal, deschidere 40ml,.Pret 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 1.000mp in Curtesti la strada principala, deschidere 18ml.Pret 20euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren in Hudum 2400mp,deschidere 25ml, sau schimb cu apartament 2-3 camere. Pret 20euro. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 7200 mp,cu deschidere de 180 ml,zona Hudum. Pret 25 euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Zona str. T. Vladimirescu, 250 mp, 13 m deschidere, autoriza`ie construc`ie, pretabil sp[l[torie auto, spa`iu comercial, apartamente, pre` 160 euro/mp negociabil. Telefon 513362, 0752244233.(B) * Zona ]mp[rat Traian, 355 mp, pre` 160 euro/mp. Telefon: 513362, 0752244233.(B) * Vand casa cu etaj construita in 1998, are 9 camere(6+3),12.000mp teren,vie,pomi,fantana, cu multe imbunatatiri, semimobilata.Com. Ungureni.Pret 120.000 RON negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu 4 camere+anexe,fântân[, 1000mp teren in Cervicesti. Pret 100000 Ron negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand casa 4 camere, 1000mp teren,pomi,vita de vie,in com.Corni.Pret 99000Ron negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda, 80mp utili, 240 mp teren, izolatie exterioara, termopane, cu toate inbunatatirile, fântân[,2 beciuri,anexe.str. Petru Rares. Pret 65000 euro negociabil. tel 0741497829.(A) * Vand teren 3100mp, intravilan,deschidere 30ml,in Brehuesti, com. Vladeni.Pret 6 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 900mp, intabulat,deschidere 11ml,in zona Conrec. Pret 55 euro/mp negociabil.Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp in zona Lebada,deschidere 51ml la DN BotosaniIasi.Pret 27Euro/ mp negociabil.Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 3064mp zona Rediu. Pret 1,20 euro/ mp Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 6500mp ,deschidere 45ml la sosea,posibilitati de iaz,zona Agafton.Pret 9euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5700mp, deschidere 43ml la DN Botosani-Iasi,zona Lebada .Pret 15euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren loturi de 720800mp in zona Lebada. Pret 20 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren intravilan, loturi de 1800-1500mp in Oraseni-Deal. Pret 12euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1500mp, intravilan,deschidere 20ml,zona Tulbureni. Pret 25euro/mp. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 1017mp, deschidere de 23 ml,in planul 2,toate utilitatile, zona Cismea. Pret 28 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 500mp, deschidere de 20 ml, utilitatile la limita de proprietate,in planul 2, zona Cismea.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 3.800 mp,deschidere 15ml, curent electric,in Catamarasti-Deal. Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 16000mp in Cucorani.Pret 5euro/ mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand casa cu mansarda in Botosani, 80mp utili, 240mp curte ,anexe, beciuri,multiple imbunatatiri. Pret 65.000 euro negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp, parcele de 750mp ,zona str.Peco,pret 17euro/mp neg..Teren 3600mp zona Baisa, pret 12euro/mp neg. Teren 15000mp in Curtesti,intravilan, Pret 4 euro/mp neg. Tel.0741497829.(A) * Vand teren in Hudum, 7200mp,deschidere dubla 18ml,Pret 25euro/mp negociabil si teren 16.000 mp vizavi de parcarea popasului Cucorani, deschidere 40ml,Pret 5euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vand loc de casa, 1800mp,in Agafton, com.Curtesti.Pret 6 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A) * Vand teren 1600mp, intravilan,vie,in Manastirea Doamnei, com Curtesti.Pret 15 euro/mp negociabil. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 773mp,in Hudum langa Metaxa, deschidere 23ml Pret 28euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 700mp, deschidere de 20 ml, zona Lebada.Pret 10 euro/ mp negociabil. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren intravilan 5.000mp,deschidere la ambele capete 20ml,in Catamarasti-Deal,se vinde si 2500 Pret 16euro/mp. Tel. 0741497829.(A)

* Vand teren 35400 mp,deschidere de 135ml, in Catamarasti Deal.Pret 5euro/mp.Tel 0741497829.(A)

* Vand teren 10.000 mp,deschidere 20ml, zona Popauti(vizavi de depozitul de * Vand teren 9850mp la materiale). Pret 3euro mp iesire din Catamarasti-Deal, negociabil deschidere 16,30 ml la sosea. Tel.0741497829.(A)

* Vand teren 1000mp, cu deschidere de 33ml, zona Hudum.Pret 17 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 5000mp,


Publicitate Mar`i, 10 martie 2009 parcelabil,str.Peco.Pret 17 euro /mp negociabil. Tel 0741497829.(A)

,37000mp, deschidere 40ml,4 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 3600mp, zona Baisa.Pret 12 euro/mp negociabil.Tel 0741497829.(A)

* Vând teren 3700mp, 50ml deschidere, 350 euro/mp,zona Calea Na`ional[.Tel 0729082022.(N)

* Vand teren 15000mp, parcelabil in Curtesti. Pret 4euro/mp.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 2700mp, cu deschidere de 15 ml in Cristesti.Pret 15000 Ron.Tel 0741497829.(A) * Vand teren in livada Curtesti loturi de 1200 mp. Pret 15 euro /mp negociabil.Tel 0741497829.(A) * Vand teren 5400 mp in zona Lebada.pret 6 euro/mp negociabil. Tel. 0741497829.(A) * Vând teren ,zona Pia`a Mare,930mp, plan1,toate utilit[`ile. Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând teren 2500mp, zona C[t[m[r[\ti Deal. Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 9000mp, zona CET,deschidere 40ml.Pre` 20euro/mp. Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Baisa,plan1,8000mp, deschidere 40ml.Pre` 12euro/mp neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Bulevard,plan1,20000 mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona T[tari,plan1,parcelabil, 5000mp.Pre` 45euro/ mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Bucovina,13000mp,plan1, toate utilit[`ile.Pre` 40euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Pod de Piatr[,la strad[, 2585 mp,deschidere 14ml, acces la canalizare,ap[, curent electric,gaz.Pre` 40euro/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Leb[da,plan2,800mp. Pre` 30euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 300mp, deschidere12ml,200 euro/mp,zona Calea Na`ional[. Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Luceaf[rul ,teren, 486 mp,300euro/mp,toate utilit[`ile.Tel 0729082022.(N) * Vând teren, zona Eternit[`ii, 20.000 mp, toate utilit[`ile la 100 euro/mp.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Alpha Land, 600 mp - 22.800 euro \i 900 mp – 55.000 euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Petrom Calea National[, curent, gaz, apa, 110 euro/mp. Tel. 0729082022.(N)

C[t[m[r[\ti Deal, 3600 mp,plan 2.Pre` 9euro/ mp sau parcelabil.Tel 0729082022.(N)

* Vând cl[dire 1100 mp,centrul vechi, 80mp teren,cram[.Pre` neg. Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona 0, cu 120mp.Pre` 2000 euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cl[dire 315 mp, centrul vechi. Pre` neg. Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Plus, 240mp.Pre` 10mild, ct,t.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ]n C[t[m[r[\ti Deal 10000 mp cu cl[diri(sal[ de mese,abator, apartamente, etc). Pre` neg.Tel: 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Bulevard, 200mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Boto\ani,zona central[ cu teren 300mp.Pre` 65000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,100mp.Pre` 1500euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[ ]n Boto\ani,zona central[ cu teren 930mp.Pre` 140000euro neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Stadion, 147mp.Pre` 1200euro/ mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti Deal, P+E, 500mp teren.Pre` 50000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Centrul Vechi, 60mp.Pre` 1300 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona Bulevard(100m),P+E, ct,t,ap[,canalizare, foi\or,buc[t[rie de var[, fântân[, 400mp construi`i,teren 690mp. Pre` 320000euro neg. Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Ci\mea 2500mp, 40 euro/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona }. Traian, 302mp.Pre` 850 euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren, zona CET, 465mp+ construc`ie, 30euro/mp si 5000mp la 6euro/ mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând spa`iu comercial,zona Prim[verii,177mp.Pre` 1600euro/mp.Tel 0729062022.(N)

* V[nd teren,zona Bulevard,1000mp la 180euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Sucevei,225mp.Pre` 250000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Stejarul ,7000mp, parcelabil,deschidere 22ml,plan1, 43000 euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând spa`iu comercial, zona Cap[tul 1,la strad[, 115mp.Pre` 120000euro.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 1100 mp,toate utilit[`ile, la 200E/mp.Tel 0729062022.(N) * Vând teren ,zona Cactus,1000 mp ,toate utilit[`ile,pre` neg.Tel 0729082022.(N) * Vând teren ,zona Ci\mea,3900mp,iaz. Pre`: 100000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând teren 2000mp cu toate utilit[`ile \i cl[diri zoana Centrul vechi.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Rediu,5 hectare.Pre` 2,5euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren 750 cu toate utilit[`ile \i cl[diri, zona Rapsodia.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 2,5E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,3 hectare planul1 la 4E/mp, deschidere 70ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,64 hectare la 2000E/ha.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,2hectare planul1 la 5E/mp, deschidere 40ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,185 hectare la 2400E/ha.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Z[ice\ti,1 hectare planul1 la 3E/mp, deschidere 30ml.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren agricol ]n Boto\ani,2000 hectare la 2000E /ha.Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Centura BT,utilita`ile la 40m.Pre` 35E/mp.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren agricol ]n Br[ila,500 de ha,2200 euro/ha (intabulare,cf). Tel 0729062022.(N)

* Vând teren ,zona Calea Na`ional[, 340 mp,toate utilit[`ile.Pre` 200000euro.Tel 0729082022.(N)

* Vând teren ]n Z[ice\ti

* Vând teren ,zona

* Vând spa`iu comercial,zona Centru, 200mp.Pre` 280000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând hal[ 240mp ]n Boto\ani,toate utilit[`ile. Pre` 100000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire 600 mp,zona 0, 600mp teren.Pre` neg.Tel: 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial,zona Centru, 100mp,renovat.Pre` 250000euro.Tel 0729082022.(N) * Vând cl[dire P+1, 300mp si 4000mp teren ]n Boto\ani toate utilit[`ile.Pre` 350.000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cl[dire P+1, 320mp(160 spatiu de produc`ie)+142mp cl[dire si 570mp teren ]n Boto\ani.Pre` 350.000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu de productie,hal[+teren, 1960mp,zona Industrial[ .Pre` 140000 euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona Ion Pilat .Pre` 10mild. Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,200mp,zona S[venilor.Pre` 650 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N) * Vând spa`iu comercial ,270mp, zona Gar[.Pre` 1200 euro/mp neg.Tel 0729062022.(N)

* Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,ct,t, ap[,canalizare,izola`ie exterioar[,110 mp.Pre` 60000euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona C[t[m[r[\ti,P+E,t,ap[, canalizare,izola`ie exterioar[. Pre` 42000 euro .Tel 0729062022.(N) * Vând vil[ ,zona C[t[m[r[\ti,P+E+M, 220mp+915mp teren. Pre`:220.000euro. Tel: 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Bucovina,P+E,160mp.Pre` 155000euro neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[,zona Calea Na`ional[+teren 338 mp. Pre` 65000euro f[r[ tva neg.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Plopilor cu teren, modern[. Pre`: 125.000 euro. Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ]n Str. Victoria cu teren.Pre`: 71.000euro. Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[ ,zona C.DEAL,finisaje moderne,p+1,izola`ie exterioar[,geam lemn stratificat,195mp+500 mp de teren. Pre` 70000 euro.Tel 0729062022.(N) * Vând cas[ ,zona Ci\mea,teren 500mp, casa 136mp,t,ct, ap[, gaz,izola`ie exterioar[, tabla lindab.Pre`: 92.000euro Tel: 0729082022.(N) * Vând cas[,Str. Miori`a, 1200mp teren,toate utilit[`ile. Pre` 900000 ron.Tel 0729082022.(N) * Vând case si vile \i 500 m.p. teren aferent ]n zona Leb[da \i Stejarul cu avans \i rate lunare, dobânda 50% din dobânda b[ncii, pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R)

* Vând teren intravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R) * Vând teren extravilan . Pre`uri negociabile. Rela`ii la telefon 0231514450 / 0751966830/ 0748281959.(R) * Vând garaj , zona Hotel Rapsodia, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie , din c[r[mid[, pre` 15.000 euro. Telefon 02315144500751966830/ 0748281959.(A) * Vând garaj , zona Prim[verii, intabulat, cu surs[ de energie electric[ proprie , din BCA pe teren proprietate, pre` 45.000 lei. Telefon 02315144500751966830/ 0748281959.(R) * Campulung Moldovenesc , zona centrala, vila P+1 Pret 200.000Euro/ neg. Tel:529120, 0752310403, 0752310402(40) * Zona Cucorani , casa locuibila , Sc=60mp,cu 1500mp teren aferent .Pret 65.000Ron/neg.Tel:529120, 0752310403, 0752310402(191)

Botosani ,zona A.N.L Bucovina ,deschidere la strada 36m,utilitati edilitare la limita proprietatii.Pret 52.500Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(161) * Vand urgent casa, anexe gospodaresti si 868mp teren aferent in Comuna Rachiti , pret 150.000Ron/ neg.Acccept si schimb cu ap cu 2 camere. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(187) * Zona Catamarasti Deal ,vila P+M,termosistem la exterior ,tamplarie din termopan , garaj , plus 1000mp , gard din fier forjat .Pret : 90.000Euro /neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Vând vil[ la ro\u, P + 1, \i teren aferent 900 mp, in Hudum , pre` 150.000 Euro/ neg Tel.:529102, 0752310403,0752310402.(82 ) * URGENT : 2case locuibile cu 2500mp teren aferent la 1Km de Botosani .Pret : 60.000Euro/neg. Se pot vinde si separat. Tel.: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Zona Cucorani , casa locuibila ,Sc=70mp, cu 5800mp teren aferent .Pret 40.000Euro/negTel: Se poate vinde si cu teren mai putin . Tel:529120, 0752310403, 0752310402(271)

* Zona Catamarasi Deal , vila P+1,suprafata construita la sol 120mp, teren aferent 915mp ,finisaje superioare , acces utilitati edilitare .Pret 165.000Euro. Tel.529102, 0752310403, 0752310402.(46)

* Zona Copalau ,casa P+1 din caramida ,impreuna cu 1500mp teren aferent .Pret 32.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(92)

* Zona industriala vila la rosu , cu 1270mp teren aferent .Pret : 115.000 Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. (842v)

* Zona Rachiti casa si magazin , impreuna cu 1000mp de teren aferent .Pret: 60.000Euro/neg. .Tel :529102, 0752310402, 0752310403(28)

* Zona industriala ,vila P+M la rosu , supraf. construita la sol 90mp,teren aferent 1100mp,termosistem la exterior ,CT, garaj si beci .Pret:76.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

* Vand vila nou construita , in zona Cismea cu 480mp teren aferent , pret 95.000 Euro/neg . Tel :529102, 0752310402, 0752310403(136) * Curtesti casa si 20.000 mp teren aferent .Pret 75.000Euro neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(149) * OFERTA:Casa locuibila, la 10Km de Botosani,Localitatea Brehuiesti , P+M ,cu anexe gospodaresti noi, acces utilitati edilitare (inclusiv fosa septica) si 3950mp teren aferent (livada si vie) imprejmuit cu gard nou .Pret : 42.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(fv)

* Zona Comunei Corni, cu teren aferent 6000 mp, pre` 140.000Ron Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(831) * Vand casa in comuna Corni cu 800mp teren aferent. Pret 90.000 Ron/ neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.0 * Zona Comunei Rachiti ,casa locuibila impreuna cu 1150mp .Pret :110.000Ron . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(743) * Vand casa cu 1000mp teren aferent in CostinestiLeorda . Pret 40.000Ron /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(265)

* Zona Pod de Piatra , vila P+1, suprafata construita totala 180mp,teren aferent 750mp, noua ,finiaje superioare ,acces la toate utilitatile edilitare .Pret 150.000Euro/neg sau schimb cu ap cu 3 camere plus diferenta Tel:529102, 0752310402, 0752310403(185)

* Vând vil[ P+1cu 1000mp teren aferent , ]n Boto\ani , pre` 250.000 Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(715)

* Vand casa batraneasca , si 778mp teren aferent in

* Vând cas[ ]n Vorona cu 2000mp teren aferent , pre`

* Vând vil[ P+1cu 283mp teren aferent , ]n Boto\ani ,zona Victoriei , pre` 210.000 Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(262)

13

35.000Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(677) * Vând cas[ ]n com. Criste\ti,cu utilitati si 1800 mp teren aferent, pre` 50.000 Ron/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(458) ; * Oferta :Vând urgent cas[ locuibila cu 2800mp teren aferent in Sat Costesti .Pret 42.000 Ron/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(311) ; * Vând casa P+M in com. Stauceni cu 1000mp teren aferent, pre` 65.000 Euro/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(65) * Vând spa`iu comercial Dorohoi, 21 mp, G+F, pre` 20.000 Euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(1001) * Vand spatiu comercial in zona Primaverii , pretabil reprezentanta firma ,cabinet medical etc;Pret 35.000Euro Tel : 0752310402,529102. * Vând spa`iu de productie , zona C[t[m[r[\ti Deal, 170 mp, 300mp teren aferent, pre` 180.000 Ron/neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(720) * Vand spatiu comercial 60mp amenajat la parter de bloc ,in zona Bucovina ,pret 60,000Euro/neg . Tel: 529102,0752310403, 0752310402. * Vând spatiu comercial in incinta cladirii Romarta . Pret :80.000Euro/neg Tel: 529102,0752310403, 0752310402. * Vand spatiu comercial prin destinatie ,in zona centrala ,Su74mp, inclusiv dotari .Pret 100.000 Euro/ neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(223) * Urgent casa si 400mp teren aferent ,in Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare Pret 53.000Euro /neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent casa locuibila , suprafata construita la sol 100mp,anexe gospodaresti si 711mp teren aferent ,in Botosani , zona industriala ,acces utilitati edilitare Pret 70.000Euro /neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Vand urgent pensiune turistica ,(P+1) la rosu ,Su totala=393.80mp, in Localitatea Putna , Judetul Suceava .Pret promovare 300.000Euro/neg : Tel 0752310402 (106) * Vand urgent centru de vinificatie compus din :parcela de teren in supr, de 6900mp , 15cladiri anexe si o cladire industriala ,pretabile spatii depozitare cereale etc.Pret promovare: 275.000Euro/neg .Tel :0752310402 (104) * Vand urgent ferma vegetala situata in zona limitrofa Botosani-Iasi .Supr.compacta de teren =120ha, si o cladire P+1, cu Supr. constr. =400mp. Tel :0752310402. (105)


Publicitate 14

Mar`i, 10 martie 2009

* Vand 2650mp teren intravilan , zona Cismea ,front stradal 17m,acces toate utilitatile edilitare ,pret 46Euro/mp .Tel:529102, 0752310402, 0752310403(253) * Vand 5500mp teren intravilan , zona Cismea ,front stradal 80m,acces toate utilitatile edilitare ,pret 25Euro/mp neg., total sau parcele cel putin 1000m .Tel:529102,0752310402, 0752310403. * Vand 2.211mp teren intravilan ,in Comuna Rachiti , front stradal 28.40m,acces apa curenta iluminat electric ,drum pietruit.Pret 10Euro/mp ,neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(210) * Zona Rediu 50.000mp teren extravilan pl.II,acces drum de exploatare .Pret2.5 Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(253) * Vand 2 parcele de teren extravilane in Ipotesti de 1100mp, 3700mp pret 4Euro/mp neg.Tel:529102, 0752310403, 0752310402(135) * Zona Baisa ,3000mp, 21 Euro/neg.Tel:529102. 0752310402. 0752310403(178) * Zona Roma , 8700mp teren intravilan , dechidere 24.56m. Pret 3.5Euro/ mpneg. Tel:529102. 0752310402.0752310403. * Zona Hudum linga METAXA , 772mp teren intravilan , 13m front stradal . Pret 30Euro/mp neg. Tel:529102. 0752310402. 0752310403(284) * Zona Manastirea Doamnei 2 loturi de teren intravilane a cate 4500mp .Pret 6euro/mp neg.Tel: 529102.0752310402. 0752310403(243) * Zona Pod de Piatra 3750mp teren intravilan , accestoate utilitatile edilitare .Pret 20 Euro/mp.Se accepta si schimb cu apartament plus diferenta . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(594) * Botosani 700mp teren si anexa construita in 2006 .Pret 35.000Euro/neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Urgent .470mp plus cale de acces teren intravilan Botosani zona centrala ,acces utilitati edilitare . Pret :70Euro/mp neg. Tel:

529102, 0752310403, 0752310402. * Vând/ ]nchiriez spatiu de productie si 3000 mp teren aferent cu toate utilita`ile. Pret 60.000 Euro neg. sau 600 Euro/lun[. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(595v) * Vând teren ]n zona Leb[da, 2.025 mp cu 35 Euro/mp \i la Ci\mea 2500 mp cu 30 Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(500) * Urgent zona Lebada 4600mp teren extravilan , 75m front stradal ,Pret 12Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tatari ,650mp teren intravilan Pret 8000Euro. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(92) * Zona Tatari , 1400mp, teren intravilan .Pret 20Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Zona Tulbureni ,4500mp teren intravilan .Pret 15 Euro/mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(100) * Zona Tulbureni, 6300mp teren intravilan. Pret18Euro/ mp negociabil.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(101) * Zona Tulbureni ,6500mp teren extravilan , front stradal 11m,acces utilitati edilitare ,curent electric , gaz metan , apa curenta .Pret 5Euro/mp.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni ,9500mp teren extravilan , front stradal 18m,utilitati edilitare la 500m.Pret 1Euro/mp. Tel:529102, 0752310403, 0752310402(310) * Zona Tulbureni 7100mp teren intravilan , front stradal 20.25m ,pret 14Euro/mp , neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402(134) * Zona Baisa ,9800mp teren extravilan ,front stradal 25,5 mp.Pret 6,5 Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(308v)

* Zona Catamarasti Deal ,2000mp teren intravilan .Pret pre` 15 Euro/mp. neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(728v) * Vând 2000mp teren intravilan zona C[t[m[r[\ti Deal,pl.II,pre` 13 Euro/mp. neg. Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(216) * Vând 3,5 ha teren extravilan ]ntre Bucecea \i Hu`ani, cu toate utilit[`ile, pre` 4 Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(374v) * Vand 4700mp teren extravilan ,front stradal 22m cu 5Euro/mp si 12.500mp teren extravilan front stradal 40m ,6Euro/mp in Cucorani Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (29) * Oferta .Vand urgent 2 loturi de teren intravilan a cite 2500mp cu front stradal 35m in Cucorani .Pret 50.000Ron/lot/neg. Tel: 529102,0752310402, 0752310403. * Zona Oraseni Vale 5000mp ,teren extravilan ,acces indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m ,pret 2Euro/mp,neg Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (237) * Vand 12.500mp ,teren extravilan la intrare in Stauceni, indirect la drum asfaltat (plan II ),deschidere 20m ,pret 3Euro/mp,neg Tel : 529102,0752310402, 0752310403 (237) * Vand urgent in Braiesti , 1700mp teren intravilan ,front stradal 20m, acces utilitati edilitare,pret 22.000 Euro/neg .Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(41) * Zona Catamarasti Deal , extravilan ,1500mp ,acces utilitati edilitare Pret 15 Euro/ mp.Tel:529102, 0752310402, 0752310403(384v)

* Zona Agafton ,6600mp, teren extravilan ,front stradal 42m.Pret 6Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(133)

* Zona Catamarasti Deal ,intravilan ,1954mp acces utilitati edilitare ,front stradal 20m.Pret 35Euro/mp neg. Se vinde si parcelat. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403.

* Zona ALFALAND , 19.500 mp teren extravilan , plan 2, deschidere 101 m.Pret 30 Euro/mp. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(376v)

* Zona Catamarasti Deal ,intravilan , 1113mp ,acces utilitati edilitare ,front stradal 15.6m.Pret 25.000Euro.Tel:529102, 0752310402,0752310403.

Editor: Claudia ~U~UMAN

Tehnoredactori: Adrian DIMITRIU Daniel DANILIUC

Director: Gabriela Anelori V{RG{NICI NECHITA

Redactori: Bogdan CALINIUC Carmen STANCIU Alexandra COROLEA Petronela ROTARIU D[nu` ROTARIU L[cr[mioara LUPA|CU Fotoreporter: C[t[lin ONOFREI

Redactor \ef: Aurora DIMITRIU

Editorialist: Lucian ALECSA

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL DE BOTO|ANI SRL

* Zona ALFALAND, 12.326mp, pl II , deschidere 45m.Pret :15Euro/mp neg. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.(258)

Distribu`ie: Cornel |TEFAN Dan IACOB Economic: Mariana MARANDIUC Publicitate: Marcel BUNDUC

* Vand urgent in Braiesti , 2000mp, teren intravilan ,30m front stradal, utilitati :apa rece si iluminat electric, acces direct la drum pietruit ,pret 20.000 Euro/ neg .Tel : 529102, 0752310402, 0752310403(41) * Vand urgent in Braesti ,10.000 mp , teren extravilan ,pret 3000 Euro/ neg. Tel: 529102, 0752310402, 0752310403(41) * Oferta:Vand 6000mp , teren intravilan in zona Cismea.Pret 5Euro/mp neg.Tel: 529102, 0752310402, 0752310403 (155) * Oferta : Zona Rachiti, 10.000mp extravilan , front stradal 14,7m . Pret 50.000Ron.Tel: 529102, 0752310402,0752310403. * Vand casa batrineasca si 3305mp teren aferent in comuna Dobirceni , Judetul Botosani .Acces direct drum asfaltat . Pret 35.000Ron . Tel: 529102,0752310402, 0752310403(286)

9 CUMP|R|RI * Cumpar apartament la parter, zona centrala Tel.0741497829.(A) * Cump[r teren agricol .Tel. 0729062022 sau 0729082022.(N) * Cump[r apartament, cas[,teren.Tel.0729062022 sau 0729082022(N) * Cump[r garsoniere si apartamente .Ofer pretul zonei . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r cas[ locuibil[ cu teren aferent ]n Botosani sau zone limitrofe ,Ofer pre`ul zonei Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Cump[r teren intravilan ,construibil cu acces la utilit[`i, edilitare atât in Municipiul Boto\ani, cât \i ]n zonele limitrofe . Ofer pre`ul zonei. Tel:529102, 0752310403,0752310402.

~NCHIRIERI * }nchiriez garsonier[, stare foarte bun[, ]mbun[t[`iri. Telefon: 0747.056.305. (1022-3) * Ofer spre ]nchiriere apartament 3 camere ,renovat total, central[, mobilat sau nemobilat, str. S[venilor, pre` 150 E/lun[, 0745.966.781. (1023-6) * }nchiriez apartament 2 camere, parter, pia`a mare, renovat, 200 Euro/lun[. Adresa redac`iei: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112 (secretariat) 0331.101.778 (redac`ie) 0331.101. 777 (publicitate) Fax: 0231.511.212 email: evenimentul.bt@gmail.com

Responsabilitatea opiniilor exprimate de editoriali\ti ]n cotidianul nostru apar`ine exclusiv autorilor.

ISSN 2065-4731

Telefon: 0743.309.188.(1024-6)

comercial 120mp,zona Util. Tel:0729062022.(N)

* Inchiriez spatiu comercial,200 mp, CT, T,sistem de alarma,ideal orice activitate,zona Piata Mare.Pret:1000 euro/luna sau spre vanzare. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T)

* Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 240mp, zona Plus,10e/ mp.Tel: 0729062022.(N)

* Inchiriez apartament 3 camere,D,2 balcoane, renovat nou,CT,T,mobilat si utilat,modern,zona centrala,minim 1 an.Pret: 350 euro/luna sau 2 camere 300 euro/luna. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * Inchiriez spatiu comercial, 36 mp,recent renovat, CT, T,G+F, P,beci,ideal birouri, privatizare,zona capat 1.Pret:300 euro/luna neg. Tel: 0729063978, 0729124687, 0744634025.(T) * }nchiriez apartament 2 camere, Calea Na`ional[, D, et 3, CT, mobilat \i utilat, 250 euro/lun[, 1lun[ avans, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233. * }nchiriez apartament 3 camere, Grivi`a, D, parter, CT, par`ial mobilat \i utilat, 200 euro/lun[, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 0231.513362, 0752244233. * }nchiriez apartament 2 camere, \tefan Luchian, et 3, repartitoare, mobilat \i utilat, 200 euro/lun[, avans 2 luni. Telefon: 0231.513362, 0752244233. * }nchiriez apartament 2 camere, zona Pia`a mare, et 4, CT, mobilat \i utilat, curat, 230 euro/lun[, lun[ avans, 1 lun[ garan`ie. Telefon: 513362, 0752244233. * }nchiriez apartament 2 camere, Bucovina, parter ]nalt, CT, nemobilat, 300 euro/lun[, avans 3 luni. Telefon: 513362, 0752244233. * Inchiriez spatii comerciale in zone centrale ,(Unirii, Onicescu,C.Nationala,zona Mall).Tel. 0741497829.(A) * Inchiriez apartament 2 camere,zona centrala,nemobilat,plata anticipat 6 luni. Pret 120 euro/luna. Tel 0741497829.(A) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 80mp,zona IRE.Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu comercial 300 mp,Calea Na`ional[. Tel: 0729062022.(N) * Ofer spre ]nchiriere spa`iu

* Ofer spre ]nchiriere hal[ 5000mp+curte betonat[ 10000mp,toate utilit[`ile, zona Industrial[,pre` neg.Tel 0729082022.(N) * }nchiriez garsonier[. Telefon 0231514450, 0231514440-0751966830/ 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, zona Bucovina, D, et. 3, s. 77 mp, CT, T, g+f, complet mobilat, utilat, pre` 250eur/lun[. Telefon 0231514450, 0231514440/0751966830 /0748281959.(R) * }nchiriez apartament 3 camere, zona Grivi`a, et 3, D, nemobilat, pre` 250 eur/lun[. Telefon 0231514440,02315144500751966830/ 0748281959.(R) * }nchiriez apartament la cas[ + loc de parcare ma\in[, complet mobilat, internet, cablu TV, pre` 250 euro/lun[, negociabil. Telefon 0231514440, 0231514450-0751966830 / 0748281959.(R) * }nchiriez apartament 2 camere, zona S[venilor, Dimitrie Negreanu, Col. V. Tomoroveanu \i Prim[verii, pre` 130-150-200 europ/lun[. Telefon 0231514440, 0231514450-0751966830 / 0748281959.(R) * Ofer spre ]nchiriere 2 spatii de depozitare a cate 100mp acces tir si rampa de descarcare .Pret 2.5 Euro/ mp/luna.Tel:529102, 0752310403, 0752310402.(663) * Ofer spre inchiriere restaurant in Botosani , pret 6000Euro/luna , neg, Tel:529102 ; 0752310403, 0752310402(686) * Ofer spre inchiriere 100mp spatiu comercial ,parpter de bloc in Botosani, zona centrala Pret 500Euro/luna ,pretabil cabinet medical ,frizerie, birou etc. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere ,ap 2 camere decomandat ,cu multiple imbunatatiri , CT.Pret 20Euro/luna neg.Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere ,ap cu 4C,zona ultracentrala ,Et.II, utilat , partial mobilat . Pret

250Euro/luna , neg .Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere 3camere , baie si bucatarie , acces separat la casa in zona linistita ,curte . Pret :250Euro/luna . Plata anticipata :3luni . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Ofer spre inchiriere spatiu pentru sediu de birouri ,85mp,acces stradal , parcare in curte.Pret 1500lei/luna . Tel: 529102, 0752310403, 0752310402. * Solicit pentru inchiriere garsoniere , apartamente ,case. Tel: 529102, 0752310403, 0752310402.

AUTO * SC vinde 3 dacii papuc, an fabrica`ie: 1997; 2000; 2002, la pre`uri foarte avantajoase. Tel: 0742.123.272.(2) * Vând VW GOLF IV 2002, 1,9 TDI, klima, full electric, jante. Pre` 6 600 E negociabil. Telefon: 0742.012.633. (989-2)

V+NZ|RI * Vand scaun stomatologic in buna stare de functionare. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R) * Vand pianina in stare foarte buna, marca Doina. Pret negociabil. Telefon 0231514450, 0751966830.(R)

PREST|RI SERVICII * Construim cas[, zona Ci\mea, teren 500mp,casa 136 mp, t,ct, ap[, gaz,izola`ie exterioar[, tabla lindab. Pre`: 92.000 euro. Tel: 0729082022.(N) * BIROU DE CREDITE * Acord[m credite \i persoanelor cu venituri modeste; * Credite nevoi personale, imobiliare, ipotecare; * Credite pentru cump[rarea de locuin`e; * Credite auto, refinan`[ri; Telefon: 0231/514.450; 0751966830; 0748281959.(A) * RAPID SI AVANTAJOS! - Realizez SRL, PFA, intreprinderi individuale \i familiale; - Modific \i completez acte constitutive (cesiuni p[r`i sociale, schimbare obiect de activitate, etc.); - Deschid/]nchid puncte de lucru, schimb form[ juridic[ AF, etc. Telefon: 0757.906.725. (1009-8)

Telefoane utile Salvare: 112 Pompieri: 112 Poli`ie: 112 Poli`ia de frontier[: 959 Distrigaz Nord: 928; 585886 Apa Grup: 584145 Index contor ap[: 536441 Deranjamente

E.ON Moldova SA: 929 Termica: 535340; 517953 Agen`ia TAROM: 518222 Agen`ia CFR: 517521 Gar[: 511806 Autogar[: 511129 ACR: 512345

Tribunal: 511739 Jandarmerie: 956 Ad. pie`elor: 512392 Protec`ia civil[: 982; 511704 Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221 Protec`ia mediului: 584136


Diverse Mar`i, 10 martie 2009

R[duleasca a f[cut primii 50 de pa\i ca s[-l cucereasc[ pe Dani Dani O`il a povestit sâmb[t[, ]n emisiunea “Conferin`a de pres[” cum a ]nceput rela`ia sa cu Mihaela R[dulescu. Colegi de trust, Dani O`il \i Mihaela R[dulescu s-au cunoscut personal pe data de 2 iulie 2008, când vedeta a venit la Matinal s[ vorbeasc[ despre spectacolul pirotehnic “Bucharest Golden Nights”, pe care ea l-a regizat. De aici \i pân[ la povestea lor de dragoste nu a mai fost decât un singur pas, ]n ciuda faptului c[ Mihaela era ]nc[ m[ritat[ cu omul de afaceri Elan Schwartzenberg. “Recunosc c[ am ]nceput rela`ia ]nainte ca Mihaela care a f[cut primii 50 de pa\i c[ Mihaela a vâslit ]n barca chiar degeaba”, a mai spus s[ divor`eze. Dar ea a fost cea ca s[ fim ]mpreun[. Pot spune asta, dar nici eu nu am stat Dani O`il.

Trei ani de la decesul Laurei Stoica Ieri s-au ]mplinit trei ani de la decesul Laurei Stoica, una dintre cele mai mari voci ale muzicii rock din România. Laura \i logodnicul ei, Cristian M[rgescu, \i-au pierdut via`a ]ntr-un accident de ma\in[ din apropierea localit[`ii Sine\ti. Ei se ]ntorceau de la un spectacol sus`inut la Centrul Cultural din Urziceni. Accidentul a avut loc ]n jurul orei 21.30, pe DN2. |oferul unei Dacii papuc care se ]ndrepta dinspre Bucu-

re\ti spre Urziceni a intrat pe contrasens \i a lovit ]n plin autoturismul Renault Clio, condus de Cristian M[rgescu, ]n vârst[ de 36 de ani, ]n care se afla \i Laura Stoica. Cei trei au murit pe loc, ]n timp ce tat[l \oferului Daciei a fost internat ]n spital. La ]nceputul lunii martie 2006, cânt[rea`a anun`ase c[ este ]ns[rcinat[ cu primul ei copil. Urma s[ nasc[ ]n septembrie \i inten`iona s[ lanseze ]n acel an un nou album.

Andreea Sp[taru ]\i afum[ bebelu\ul }ns[rcinat[ ]n cinci luni, Andreea Sp[taru (foto) continu[ s[-\i satisfac[ micile capricii care pun pericol s[n[tatea viitoarei sale feti`e. Vedeta fumeaz[ cu non\alan`[, explicându-le celor din jur c[ nu face exces de tutun. Prietenii i-au reamintit c[ fumatul poate s[ d[uneze sarcinii, dar Andreea \i-a scuzat gestul explicând c[ nu abuzeaz[ de `ig[ri: „E a 15a sau a 16-a `igar[ pe care o fumez ]n cinci luni. Tot timpul, lumea ]mi spune nu mânca aia, nu face aia, doar nu sunt bolnav[!”, declar[ Andreea pentru Ring. Andreea a primit propuneri de a poza nud ]ns[rcinat[, dar fostul iepura\ „Playboy” nici nu vrea s[ aud[ de un eventual pictorial dac[ nu prime\te un onorariu consistent. De\i nu mai deruleaz[ niciun proiect, vedeta prefer[ s[ stea acas[ decât s[ apar[ gra-

tis. Chiar \i la evenimentele mondene la care e invitat[, ea refuz[ s[ ia parte de team[ s[ nu fie invitat[ pe podium f[r[ s[ i se ofere nimic ]n schimb.

Moni p[r[se\te România! So`ia lui Iri s-a s[turat de aceast[ `ar[, considerat[ sub nivelul ambi`iilor ei, \i vrea s[ ne p[r[seasc[. Zice ea, a plâns prea mult... Din câte se pare, motivul pentru care fosta domni\oar[ Gabor vrea s[ ne p[r[seasc[ este impresia - gre\it[, spune ea - pe care \i-au f[cut-o rudele \i apropia`ii despre ea. Ea, care, este „curat[”, dup[ cum se autocaracterizeaz[: „Sunt indignat[ de ceea ce mi se ]ntâmpl[! Sunt terorizat[ ]n fiecare zi de articole mincinoase! }n momentul ]n care p[rin`ii t[i o s[ citeasc[ des-

pre tine toate minciunile de pe p[mânt \i prietenii te vor privi ca pe o târf[ ai s[ plângi, probabil, mai ales c[ tu te \tii curat[”. |i dac[ va pleca, oare ce se va ]ntâmpla ]n acest caz cu so`ul b[c[uancei?!

Mar`i, 10 martie

06.15 - 07.00 |tirile Tele’M (r) 07.00 - 09.00 Tele M’atinal (d), emisiunea ta de diminea`[! 09.00 - 09.30 Teleshoping 09.30 - 09.40 Revista Presei, Calendarul Zilei, Horoscop. 09.40 - 10.30 Boto\anii ]n direct! (r) 10.30 - 11.30 Satul boto\[nean (r) 11.30 - 13.00 Taverna lui Radu (r) 13.00 - 14.00 Videoclipuri 14.00 - 14.30 |tirile Tele’M (d) 14.30 - 15.00 Videoclipuri 15.00 - 15.30 Teleshoping 15.30 - 16.30 Top Sport (r) 16.30 - 17.00 |tirile Tele’M (r) 17.00 - 18.00 Lec`ia de s[n[tate (d), emisiune realizat[ de dr. Ghe. Apetroaie. 18.00 - 18.45 |tirile Tele’M

Boto\ani, Sport, Meteo (d) 18.45 - 19.30 Videoclipuri 19.30 - 20.00 Teleshoping 20.00 - 21.00 Boto\anii ]n direct! (d), emisiune realizat[ de Oana Lorena Filip. 21.00 - 22.00 Agenda economic[ (d), emisiune realizat[ de jurnalistul Bogdan Caliniuc. 22.00 - 22.30 |tirile Tele’M (d) 22.30 - 00.00 Taverna lui Radu (d) 00.00 - 01.00 Videoclipuri 01.00 - 01.45 |tirile Tele’M (r) 01.45 - 02.15 Videoclipuri 02.15 - 04.15 Tele M’atinal (r) 04.15 - 05.15 Boto\anii ]n direct! (r) 05.15 - 06.15 Agenda economic[ (r)

15

Horoscop  Berbec

Diminea`a primi`i o veste proast[ de la o rud[ din alt[ localitate. Sunte`i nevoit s[ face`i cheltuieli neprev[zute, peste posibilit[`ile dumneavoastr[. Nu v[ face`i griji! O persoan[ mai ]n vârst[ v[ ajut[ s[ trece`i peste aceast[ perioad[ mai dificil[.

 Taur

 Balan]\

Totul pare s[ v[ mearg[ perfect \i nimic nu v[ poate indispune. Sunte`i ner[bd[tor s[ v[ exprima`i \i s[ ac`iona`i. V[ sf[tuim s[ nu v[ gr[bi`i, pentru c[ risca`i s[ face`i gafe regretabile. Dup[-amiaza este posibil s[ deveni`i capricios \i s[ v[ lua`i la ceart[ cu persoana iubit[. P[stra`i-v[ calmul!

 Scorpion

S-ar putea s[ v[ sup[ra`i pe un prieten care nu v[ returneaz[ un ]mprumut. Nu v[ ambala`i, s-ar putea s[ nu o fac[ inten`ionat! V[ recomand[m s[ ave`i r[bdare \i s[ fi`i ]n`eleg[tor cu cei din jur. Evita`i s[ v[ certa`i cu persoana iubit[!

Sunte`i decis s[ face`i schimb[ri radicale ]n privin`a rela`iilor sentimentale. Planurile pe care vi le-a`i f[cut pentru azi au mari \anse de reu\it[, dar trebuie s[ ave`i r[bdare. Asculta`i-v[ intui`ia!

 Gemeni

S\get\tor

Rela`iile sentimentale se pot tensiona \i mai mult, din cauza discu`iilor ]n contradictoriu. V[ recomand[m s[ fi`i mai atent cum vorbi`i. La nervi, este posibil s[ rosti`i cuvinte grele. Asculta`i sfaturile unei femei mai ]n vârsta din familie!

Ave`i ocazia s[ rezolva`i o problem[ financiar[ care v[ streseaz[ de câteva zile. Este o zi bun[ pentru consolidarea prieteniilor \i ]ntâlnirii cu persoane importante. Asculta`i sfaturile partenerului de via`[!

Capricorn

 Rac

Ar fi bine s[ v[ rezolva`i problemele importante diminea`a, când sunte`i mai energic. Dup[amiaza, s-ar putea s[ fi`i dezam[git de un prieten ]n care a`i avut ]ncredere. Pe plan sentimental, traversa`i o perioad[ favorabil[.

Diminea`a ave`i de f[cut câteva drumuri scurte ]n interes personal. V[ recomand[m s[ fi`i foarte atent cu banii \i cu documentele, s[ nu le uita`i pe undeva. Evita`i discu`iile ]n contradictoriu cu persoana iubit[!

 Leu

V\rs\tor

Rela`iile sociale ar putea fi afectate de o deziluzie pe plan sentimental. Nu refuza`i comunicarea cu cei din jur \i exprima`i-v[ clar, pentru a evita ne]n`elegerile! V[ recomand[m s[ nu mai fi`i atât de orgolios, pentru c[ risca`i s[ r[mâne`i f[r[ prieteni.

V[ indispun pierderile pe care le-a`i suferit cu o afacere nerentabil[. Traversa`i o perioad[ ]n care crede`i c[ to`i v[ sunt ]mpotriv[ \i c[ nu v[ iese nimic. Nu fi`i pesimist, ]n curând va fi mai bine! V[ recomand[m s[ merge`i ]n vizit[ la rude \i s[ v[ relaxa`i.

 Fecioar\

Pe[ti

Ave`i tendin`a s[ critica`i pe toat[ lumea. V[ sf[tuim s[ nu exagera`i, pentru c[ este posibil s[ jigni`i o persoan[ mai ]n vârst[ din familie. Dup[-amiaza pleca`i ]ntr-o vizit[ la prieteni, unde v[ sim`i`i foarte bine. Acorda`i mai mult[ aten`ie persoanei iubite.

Nervozitatea cauzat[ de problemele financiare poate s[ v[ creeze probleme la serviciu. V[ recomand[m s[ v[ p[stra`i calmul, pentru c[ o ceart[ cu partenerul de via`[ nu poate decât s[ agraveze situa`ia. Dup[-amiaza, limita`i-v[ la activit[`i de rutin[!

Bancul zilei TEHNOLOGII }N DIFERITE ~{RI Ce `i-e cu tehnologia asta modern[!, zice un c[l[tor ]n compartimentul unui tren oarecare. Am v[zut un documentar italian pe Discovery unde arat[ c[, la \apte diminea`a, intr[ cireada de vite pe poarta abatorului \i, la \apte seara, ie\eau pe poart[ containerele cu conserve...

Altul: |i asta nu-i nimic! }n Japonia, la \ase diminea`a intr[ pe poarta fabricii camionul cu nisip iar la ora 13 iese vagonul cu microprocesoare pe baza de siliciu... - Vax! zice Bul[. Uite, ]n ora\ul nostru, cam pe la 9 au ]nceput s[ toarne funda`ia la fabrica de bere \i spirt, iar pe la 10 to`i erau be`i mor`i!

O RE~ET{ PE ZI BANANE FLAMBATE Ingrediente: 5 banane, unt 50 g, 5 linguri de gem, rom 120 ml Mod de preparare: Bananele se cur[`[ \i se a\eaz[ una lâng[ alta ]ntr-o tigaie de teflon. Se ung cu pu`in gem, se adaug[ untul pe deasupra \i se coc la cuptor timp de cuptor se stropesc cu pu`in rom \i 10 minute. Când se scot de la se aprind.


CMYK

Administra`ie 16

Mar`i, 10 martie 2009

}n 30 de zile ]ncep evacu[rile din c[minul Textila Din cauza a patru datornici, cei 104 chiria\i ai c[minului risc[ s[ fie debran\a`i din nou de la re`eaua de gaz \i s[ r[mân[ f[r[ ap[ cald[ \i c[ldur[. Prim[ria caut[ persoane interesate de o locuin`[ social[, dar care s[ preia datoriile celor patru chiria\i cu restan`e la plata ]ntre`inerii.

UTILE

Cei patru chiria\i ai c[minului Textila, care au datoriile cele mai mari la ]ntre`inere, vor fi evacua`i ]n cel mult o lun[ de zile dac[ nu\i achit[ debitele. Viceprimarul Florin Ghiorghi`[ a declarat c[

4,2939 lei

din cauza celor patru chiria\i, tot c[minul risc[ s[ fie debran\at din nou de la re`eaua de gaz. „Nu s-a reu\it respectarea planului de ree\alonare a datoriilor c[tre E.on Gaz din cauza faptului c[ aceste familii nu au pl[tit. Ori, nu se poate ca 100 de chiria\i s[ r[mân[ f[r[ gaz, ap[ cald[ \i c[ldur[ din cauza a patru familii care nu pl[tesc ni\te servicii de care au beneficiat. Pân[ acum am g[sit ]n`elegere la E.on Gaz \i am colaborat foarte bine cu ei, dar sunt \i ei un agent economic \i trebuie s[-\i ]ncaseze banii pentru gazul livrat”, a declarat viceprimarul Ghiorghi`[. Acesta a spus c[ unul dintre chiria\ii cu datorii foarte mari a depus plângeri penale fa`[ de cei care i-au intrat ]n locuin`[ \i i-au deconectat caloriferele. Totodat[, viceprimarul a precizat c[ administratorul aso- ca ]n urm[toarea perioad[ s[ debitori la ]ntre`inere. „Acum cia`iei care se ocup[ \i de c[- ]ncerce o nou[ ree\alonare a c[ut[m persoane dispuse s[ minul de la Textila are sarcina pl[`ii datoriilor celor mai mari vrea s[ preia datoriile acestora

3,4037 lei

CALENDAR CRE{TIN ORTODOX 10 M Sf. Mc. Codrat, Ciprian \i Dionisie (Post) 11 M Sf. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin \i Talu (Post)

Ziua: 40C

Noaptea: -10C

pentru a se muta ]n locul lor, iar actualii chiria\i datornici s[ fie muta`i eventual ]n Parcul Tineretului”, a completat Florin Ghiorghi`[. }n ceea ce prive\te plata debitelor restante, Ioan Balan, administratorul asocia`iei de la c[minul Textila, spune c[ doar unul dintre marii datornici a venit \i a pl[tit câteva sute de lei dintr-un total de câteva mii. „A venit \i a spus c[ pl[te\te, dar a dat foarte pu`in. Ceilal`i nu au pl[tit nimic. Unul st[ de trei ani de zile \i nu a pl[tit absolut nimic, ]n condi`iile ]n care a primit condi`ii foarte bune ]n acea locuin`[”, a declarat Balan. Potrivit viceprimarului Ghiorghi`[, unul dintre chiria\i ar fi spus c[ vrea s[-\i pl[teasc[ datoriile, ]ns[ nu recunoa\te o anumit[ sum[ din total care, spune el, ar fi penalit[`i impuse ilegal. La propunerea Locativa SA, Prim[ria a decis evacuarea a

patru dintre chiria\ii c[minului Textila. Astfel, Costel Gherman, Brându\a Puiu, Felicia Ispir \i Doru R[stoac[ sunt cei patru care ]n perioada urm[toarea vor fi evacua`i din actualele lor locuin`e. Cel mai probabil ace\tia vor fi muta`i ]ntr-un c[min din Parcul Tineretului. }n total, 15 dintre cei 104 chiria\i de la C[minul Textila au datorii de peste 62.000 de lei la plata ]ntre`inerii Pân[ la ]nceputul lunii decembrie 2008, chiria\ii de la Textila au stat f[r[ gaz, c[ldur[ \i ap[ cald[ deoarece E.on Gaz a debran\at blocul de la alimentarea cu gaz din cauza datoriilor. Cei peste 80% dintre chiria\ii cu plata la zi sau cu restan`e foarte mici au suferit din cauza celor 15 vecini care au acumulat debite ]n valoare total[ de peste 62.000 de lei. (Bogdan Caliniuc)

Evenimentul de Botosani Nr. 1277  
Evenimentul de Botosani Nr. 1277  

Ziarul orasului tau!

Advertisement