Page 1

Redigert 19.01.2011

Kommuneprogram. Gran Arbeiderparti 2011 – 2015 Alle skal med Gran Arbeiderparti bygger sin politikk på verdiene frihet, likeverd og solidaritet. Disse verdiene skal prege vår politikk. Vårt velferdssamfunn er en dugnad der alle må bidra for at alle skal få like muligheter og oppleve trygghet i ulike faser av livet. Økonomisk yteevne, funksjonshemninger eller andre forhold skal ikke hindre deltakelse i samfunnet. Alle skal med. Gran Arbeiderparti mener at kommunen skal være en sentral aktør i utviklingen av kommunen og regionen og sette fokus på vår rolle som samfunnsutvikler. Vi skal jobbe aktivt for gode framtidsretta og bærekraftige løsninger. Gran Arbeiderpartis mål er at reisetiden på Gjøvikbanen fra Gran til Oslo skal være maksimum 40 minutter. Vi vil jobbe for dobbeltspor fra Grefsen til Roa og videre til Jaren. Vi skal øve påtrykk overfor sentrale myndigheter for å ferdigstille ny RV4. Gran Arbeiderparti vil ha en aktiv og sterk offentlig sektor som gir forutsigbare og tilpassede tjenester til den enkelte, det være seg i barnehage, skole, helse og omsorg. Gjennom demokratisk styring skal vi ha ansvar for, og være pådrivere for å få effektiv utnyttelse av de kommunale ressursene. Vi vil at Gran kommune i møte med innbyggerne skal oppleves som konstruktiv og løsningsorientert. Gran Arbeiderparti mener engasjement og frivillig innsats gir folk gode opplevelser og meningsfulle aktiviteter i fritiden. Frivillig innsats er viktig for et godt fellesskap. Vi skal fremstå som en inkluderende kommune som viser romslighet og omsorg for alle. Gran Arbeiderparti vil fortsatt legge til rette for medvirkning og dialog med innbyggerne i utformingen og utviklingen av Gran kommune. Spesielt viktig er det at brukere av kommunens tjenester får medvirke i utformingen av de tjenester de har behov for. Vi vil at både kommunens tjenester og offentlige bygninger og møteplasser skal være tilgjengelige og tilrettelagt for alle innbyggerne. Gran Arbeiderparti vil de neste fire år styrke helse- og omsorgstjenestene for å møte de økende behovene og utfordringene som Oppturprosjektet i Gran kommune peker på. Vi skal også fortsette å prioritere skole, kultur, idrett og sosial boligbygging. Gran Arbeiderparti vil satse på et godt samarbeidsklima kommunene i mellom. Vi vil være åpne for at framtidige løsninger innen helse og sosial, tekniske tjenester, kultur og idrett kan kreve at tjenesteytingen organiseres på en annen måte enn i dag. Gran Arbeiderparti mener det er viktig at en eventuell kommunesammenslåing må komme som en følge av en åpen prosess hvor ulike sider ved en eventuell kommunesammenslåing blir belyst. Vi vil fortsatt jobbe for interkommunalt samarbeid der det gir innbyggerne gode, hensiktsmessige og effektive løsninger.

Helse og omsorg Gran Arbeiderparti vil sette enkeltmennesket i sentrum og legge vekt på mangfold og brukermedvirkning for at den enkelte kan ha et selvstendig og verdig liv. Dette vil kreve gode og fleksible tjenester og kompetente tjenesteytere. Kommunen skal ha forståelig og lett tilgjengelige tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer.


Redigert 19.01.2011

Vi vil ha en bedre oppfølging av mennesker med rusproblemer og legge til rette for en hverdag med mening og verdighet. Å forebygge sykdom og styrke individets egenmestring skal være i fokus i alle kommunens virksomhetsområder. Folkehelseperspektivet skal inn i alt planarbeid og alle handlingsplaner. Vi vil aktivt bidra til å følge opp Samhandlingsreformens mål om at innbyggerne skal få riktig helsehjelp på rett nivå til rett tidspunkt. Dette er en ambisiøs plan som forutsetter et godt samarbeid med statlige myndigheter og kommuner seg i mellom. Gran Arbeiderparti vil:  ha et trygt og tilstrekkelig omsorgstilbud for dem som trenger det, basert på en grunnleggende respekt for enkeltindividet  legge til rette for aktiv medvirkning fra brukerne i utforming av tjenestene  ha økt satsing på hjelpetiltak og bruk av tekniske hjelpemidler i folks egne hjem  styrke de sosiale- og kulturelle tilbudene gjennom den kulturelle spaserstokken for dem som bor på institusjon og hjemmeboende som er avhengig av kommunens tjenester  sørge for god legedekning på sykehjemmene  etablere differensierte tilbud for å avlaste familier som har stort omsorgsansvar for familiemedlemmer  øke grunnbemanningen i pleie- og omsorg  gi ansatte mulighet for større stillingsbrøker  fokusere på ledelse og lederutvikling  stimulere til økt satsing på aktivitets- og velferdstilbud, også i samarbeid med frivillige og frivillighetssentralen  ha flere institusjonsplasser som korttidsplasser  bygge flere omsorgsboliger

Skole og opplæringstilbud Gran Arbeiderparti vil legge tilrette for at skolen kan møte framtidens utfordringer. Vi mener at dyktige lærere, gode skolebygg og riktig utstyr fremmer læring. Vi vil ha en god, offentlig fellesskole hvor alle elever får utviklet sine evner og oppleve mestring. Ulike kulturtilbud må inn i SFO-ordningen. Lekseordningen må organiseres på en slik måte at de fleste kan delta, blant annet ved å tilpasse skyssordningen. Pedagogisk personale må være tilstede når det gis leksehjelp. Vi vil atgang og sykkelveier skal sikre flere elever trygg skoleveg. Skoleskyss må organiseres slik at elevene kan gå en rimelig strekning til og fra skolen hver dag. Gran kommune som skoleeier skal aktivt følge opp den enkelte skole for å sikre kvaliteten. Gran Arbeiderparti vil:  ha skolebygg som er fleksible, funksjonelle og tilpasset brukerne  etablere ny barneskole i Brandbu  gi skolene godt IKT utstyr og gode læremidler  stimulere til et tett og godt samarbeid mellom alle aktører; elever, foreldre, lærere, ansatte og støtteapparatet  ha en SFO ordning som er fleksibel og brukervennlig  at skolene skal ha aktive tiltak mot mobbing  forsere arbeidet med trafikksikkerhetstiltak slik at flest mulig kan gå hele eller deler av strekningen til/fra skolene innenfor en radius av 2 km


Redigert 19.01.2011

   

at skoleskyssordningen legger til rette for transport av utstyr til bruk i fysiske aktiviteter i skoletida stimulere til mer praktisk tilnærming til lærestoff, flere arenaer for mestring og alternative opplegg for elevgrupper som sliter i skolen ha tidlig innsats for å forebygge lærevansker satse på lærerne gjennom kompetanseutvikling og etterutdanning

Oppvekstkår Gran Arbeiderparti skal jobbe aktivt for en trygg oppvekst for alle, uavhengig av bosted i kommunen og foreldres økonomi eller sosiale stilling. Vi vil styrke innsatsen for at barn som blir utsatt for omsorgssvikt, overgrep eller har adferdsproblemer skal få tidlig hjelp. Dette forutsetter forpliktende samarbeid mellom foresatte, barnevern, barnehage, skole, helsetjenester og andre instanser. Vi vil gi ungdom muligheter til meningsfulle fritidsaktiviteter. Nye trender og nye utfordringer krever andre fellesarenaer enn de tradisjonelle samlingsstedene. Vi vil, i samarbeid med frivillige lag og foreninger, stimulere og støtte ungdom til selv å ta større ansvar for tiltak de ønsker seg. Vi vil gjøre vårt beste for at mennesker med ulik kulturell bakgrunn skal inkluderes og integreres. Vi må legge til rette for at de som bosetter seg i kommunen vår lærer seg norsk, får mulighet til utdannelse og arbeid og inviteres til deltakelse i fritids- og aktivitetstilbud. Deltakelse og aktiviet er viktig for god integrering i lokalsamfunnet. Gran Arbeiderparti vil:  ha full barnehagedekning i kommunen, tilpasset familiens behov  jobbe for gratis kjernetid i barnehagen, spesielt for barn med annet morsmål enn norsk  styrke det forpliktende samarbeidet i overgangen mellom barnehage og grunnskole  arbeide for rusfrie møteplasser også i helgene  øremerke ressurser til en ungdomsarbeider  opprette flere lærlingeplasser i kommunen, gjerne i samarbeid med det private næringsliv  ha tilbud om ferieåpen barnehage  støtte positive tiltak for ungdom  fortsatt ha helsestasjon som lavterskeltilbud for ungdom  sørge for nok ressurser i barnevernet

Kultur, idrett og friluftsliv Kunst, kultur, idrett og friluftsliv gjør samfunnet vårt rikere ved at vi utvikler kreative og skapende evner og gode og positive opplevelser sammen med andre. Kultur er viktig for alle mennesker uansett alder, og bidrar til sosial inkludering og forebygger ensomhet. For ungdom vil deltakelse i kultur - og idrettstilbud kunne forebygge mobbing, rusmisbruk og kriminalitet. Gran Arbeiderparti skal arbeide aktivt for at Gran fortsatt skal være en av landets beste kulturkommuner. Kommunen kan bidra til dette gjennom et godt samspill med frivillige lag og foreninger. Vi vil at biblioteket skal utvikles til et kultur-, kunnskaps- og informasjonssenter og være møteplasser for ulike aktiviteter for hele befolkningen. Gran Arbeiderparti vil styrke kulturskolen slik at alle som ønsker det skal få tilbud. Det nære samarbeid med barnevernet, psykisk helsevern og omsorgstjenesten er viktig for at alle skal få gode kulturopplevelser. Kultur - og idrettstilbudene skal være inkluderende overfor barn og unge med nedsatt


Redigert 19.01.2011

funksjonsevne. Gran Arbeiderparti vil:  at alle innbyggere skal gis mulighet til fysisk og kulturell aktivitet  ha gode idrettsanlegg som stimulerer til økt aktivitet  sikre kulturskolen gode lokaler og utvide skolens tilbud til alle som ønsker tilbud  utvikle det nye biblioteket i Hadeland videregående skole til kultur- og kunnskapssenter i kommunen  videreføre kulturtilbud gjennom den kulturelle spaserstokken  legge til rette for å utvikle Granavollen i et kultur- og næringsperspektiv  støtte arbeidet til lag og foreninger som tilbyr ulike kulturopplevelser og aktiviteter  ta vare på og utvikle kulturveger, merke gutuer, turstier og utsiktspunkter  fortsatt gi støtte til oppkjøring av skiløyper og til drift/tilskudd av idrettsanlegg/idrettslag i kommunen  sikre god forvaltning av kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljø

Utvikling av Gran kommune Gran Arbeiderparti vil at kommunen vår skal være et godt sted å bo. Rekreasjons- og friområder, turveier, gang- og sykkelstier i boligområdene er viktig. Vi skal ha gode bomiljøer både sentralt og ute i grendene. Derfor må vi legge til rette for at kommunen skal være et attraktivt alternativ både for bosetning og næringsutvikling. Vi vil legge til rette for nye boligområder i tilknytning til våre sentrumsområder. Vi skal videreutvikle våre sentrumsområder, våre industriområder og våre boligområder på en bærekraftig måte. Kulturlandskapet i kommunen er unikt og må tas vare på. Jo flere velferdsgoder vi vil ha, jo mer må vi bidra til fellesskapet. Derfor mener vi at eiendomsskatt kan være et nødvendig bidrag for å finansiere gode velferdsordninger. For at folk skal bosette seg på Hadeland, er det viktig med gode bomiljøer, attraktive skoler og gode fritidstilbud. Gran Arbeiderparti vil:  bidra til at det etableres flere arbeidsplasser i kommunen  utvilke våre kommunesentra med gode atkomstmuligheter og tilgjengelighet  satse på bedre sosial boligbygging  at innbyggere med innvandrerbakgrunn blir raskest mulig integrert i kommunen ved hjelp av god norskopplæring og arbeidsmarkedstiltak  ha inkluderende bomiljøer med boliger for ungdom, småbarnsfamilier, innbyggere med innvandrerbakgrunn, enslige, eldre og innbyggere med funksjonsnedsettelser  sørge for nødvendig opprustning av kommunal infrastruktur  ønske om en mer lempelig praktisering av boplikten i vår kommune  at eiendomsskatten beholdes på dagens nivå med betalingssats på to promille  legge til rette sentrumsnære tomteområder når ikke sterke jordvernhensyn tilsier noe annet

Næringsutvikling og kommunikasjon For at Gran kommune skal være en attraktiv kommune for bedrifter å etablere seg i, er det vesentlig at kommunen kan tilby attraktive næringsarealer. Det er også viktig å ha god kommunikasjon mot Oslo og Gardermoen.


Redigert 19.01.2011

Gran kommune har nærhet til et stort arbeidsmarked i Oslo-regionen. Det er ett av våre fortrinn. I tillegg til å få flere arbeidsplasser til kommunen, er det viktig at det legges til rette for at folk kan bo på Hadeland og arbeide i Oslo. Landbruket er en viktig næring på Hadeland, både for å opprettholde kulturlandskapet og som arbeidsplasser.

Gran Arbeierparti vil:  legge til rette for en bærekraftig næringsutvikling  markedsføre Gran i et ”Nær Oslo”-perspektiv og profilere Gran som en attraktiv kommune for etablering av næringsvirksomhet  være aktiv pådriver for å få utbedret og bygd to spor på Gjøvikbanen og fortgang i ferdigbygging av RV 4  invitere næringslivet og innbyggerne til å delta aktivt i utvikling av kommunen  arbeide aktivt for å endre lovverket slik at planprosesser for gjennomfartsårer ikke skal stoppe opp lokalt  legge til rette for tilleggsnæringer, småskalaproduksjon og stimulere til økt satsing på økologisk drift i landbruket  legge til rette for et godt samspill mellom landbruksnæringen og kommunen  sikre nyetableringer og god kontakt med næringslivet i kommunen

Gran som grønn kommune Vi vil fortsatt satse på Gran som en miljøkommune gjennom flere tiltak og aktiviteter, blant annet ved å redusere energibruken i kommunale bygg. Vi vil søke å stimulere innbyggere og næringsdrvende til energiøkonomisering. Gran Arbeiderparti vil:  sette i gang kartlegging av potensialet for energisparing innen infrastruktur der kommunen har forvaltningsansvar  gjennomføre tiltak for å redusere energibruken i kommunale bygg  at alle nybygg skal planlegges og bygges med moderne teknologi og være mest mulig energieffektive  legge til rette og utvikle gode energisparetiltak for kommunens innbyggere  etablere årets miljøpris til en virksomhet eller enkeltperson som har utmerkert seg i energisparingstiltak

Gran kommune som arbeidsgiver For at Gran kommune skal kunne gi kommunens innbyggere et godt tjenestetilbud, er det en forutsetning at vi har motiverte og kompetente ledere og arbeidstakere. De ansatte må stimuleres til aktivt å delta i utviklingen av kommunens tjenester og tilbud i eget arbeidsområde. Våre ansatte er kommunens viktigste ressurs og må kunne tilbys konkurransedyktige vilkår og et godt arbeidsmiljø. Arbeidstakerne må føle trygghet for sin arbeidsplass og oppleve at de vises tillit og får mulighet til medvirkning. Vi vil at kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass der folk trives og er stolte av jobben sin. Vi vil ha skolerte ledere og faglig dyktige og motiverte medarbeidere.


Redigert 19.01.2011

Gran arbeiderparti vil:  at ansatte skal få mulighet til faglig utvikling  at seniorpolitikken legger til rette for at arbeidstakere kan fortsette lenger i arbeidslivet og bruke sin kompetanse i kommunen  gi kompetanseløft til ledere på alle nivåer  styrke forebyggende arbeid for å holde sykefraværet nede  ha en god dialog mellom kommunens ansatte og kommunen som arbeidsgiver  fjerne uønsket deltid  legge til rette for fysisk aktivitet i arbeidstiden  tilstrebe at alle bedrifter som får arbeidsoppdrag for kommunen skal ha tariffavtale

Valgprogram 2011-2015, Gran Arbeiderparti  

Gran Arbeiderparti sitt valgprogram for perioden 2011-2015.