Page 1

Illustrasjonfoto: Colourbox

Fylkesvalgprogram 2011 - 2015 for Lillehammer-regionen

Oppland Arbeiderparti


Kjære velger Kommune- og fylkestingsvalget i september handler om hva slags samfunn vi ønsker. Som velger kan du bestemme om vi fortsatt skal satse på gode fellesskapsløsninger, eller om vi skal få et samfunn der grunnleggende velferdstjenester privatiseres og konkurranseutsettes. For Oppland Arbeiderpartiet er arbeid og verdiskaping grunnleggende. Vi må skape for å kunne dele. Vi er opptatt av å føre en offensiv og aktiv næringspolitikk fordi det styrker både næringslivet og fellesskapets interesser. Gjennom partnerskap med næringslivet og kommunene vil vi bidra til mer lønnsomme bedrifter og sterkere lokalsamfunn. Vi vil bidra til at bygdene i Oppland får gode vekstvilkår ved å løfte kompetansen og virkemidlene for utsatte næringer som landbruk og reiseliv. Uten bygdene vil Oppland miste sin identitet. Bygdene leverer det landskapet vi bruker til rekreasjon, men som vi også ønsker å bruke for å tiltrekke oss flere gjester. Oppland skal igjen bli reiselivsfylke nr.1! Fylkeskommunen har ansvar for viktig samfunnsoppgaver. Samferdsel og videregående opplæring er to viktige områder. Et godt utdanningstilbud i hele fylket og at alle ungdommer fullfører videregående opplæring er et viktig mål for Oppland Arbeiderparti. I Oppland har vi over 3000 km med fylkesveg. Fylkeskommunen skal få rammer som gjør det mulig å ta igjen etterslep på vedlikehold og fullføre fylkesveiprogrammet. Den viktigste utviklingen skjer der folk bor. Derfor vil vi støtte opp om lokale initiativ, være en pådriver og støttespiller for at det skal være godt å bo i alle Opplands kommuner. Universell utforming og folkehelse er viktige virkemidler for å minske forskjeller og styrke fellesskapet. Det er avgjørende at du bruker stemmeretten for å fortsette en positiv retning for Oppland. Godt valg!

Gro Lundby

Oppland Arbeiderpartis fylkesordførerkandidat

Kjersti Stenseng Leder, Oppland Arbeiderparti


OPPLAND MOT 2029 - Attraktivt og kompetent – vi møter framtidas utfordringer og muligheter i fellesskap Arbeiderpartiet inviterer nå til rådslag og debatt om de aller største utfordringene fram mot 2029. Det å løse klimautfordringene, sikre en bærekraftig velferdsstat og en god integrering vil kreve mye av oss alle. Det er valgene vi tar i dag som avgjør hvilket samfunn vi får i 2029. Derfor skal Oppland Arbeiderpartis politikk for de neste 4 år bygge videre på våre sosialdemokratiske grunnverdier gjennom: • Frihet til å skape • Likeverd til å velge • Solidaritet med framtida

Frihet til å skape Arbeid til alle er fortsatt jobb nummer en i Opplandssamfunnet. Derfor vil Oppland Arbeiderparti legge til rette for at enkeltmennesker og bedrifter kan skape verdier og arbeidsplasser som i sin tur kan komme utviklingen av fellesskapet til gode.

Likeverd til å velge Oppland Arbeiderparti vil satse på fellesskapsløsninger som gir likeverdige muligheter og rettigheter til offentlige velferdstilbud - uavhengig av økonomi, bosted, funksjonsnivå og kjønn.

Kjetil Lundemoen

født 1983. Fylkesvaraordførerkandidat fra Lillehammer


Solidaritet med framtida Global oppvarming er vår tids største utfordring. I klimaspørsmålet vil Oppland Arbeiderparti arbeide ut fra prinsippet om å tenke globalt og handle lokalt. Vi vil videreutvikle Oppland som «det grønne fylket» gjennom bedre løsninger for kollektivtransporten, satsing på alternative energikilder og ved å gi økt kunnskap og formidle gode holdninger til ungdom i den videregående opplæringen.

Innlandet – en region med mange muligheter I viktige saker har Oppland og Hedmark vist at vi har klart å oppnå bedre resultater ved å stå sammen framfor å jobbe hver for oss. Større gjennomslag for våre samferdselsprioriteringer (RV 2 og 4, E 6 og RV 16), økt statlig prioritering av jernbanenettet for Innlandet og arbeidet med Innlandsuniversitetet og Teater Innlandet, er gode eksempler på at to fylker står sterkere enn ett. Innlandet skal være en sterk og attraktiv region å bo og jobbe i. Vi har som felles mål å styrke bosettingen, heve kompetansenivået i befolkningen, utvikle nye arbeidsplasser og gi regionen konkurransekraft og muligheter i forhold til andre regioner. Oppland og Hedmark Arbeiderparti ønsker å samarbeide for å løse felles utfordringer.

Oppland fylkeskommune – en sentral samfunnsaktør Regional utvikling er fylkeskommunens viktigste oppgave. Fylkeskommunen er også en viktig tjenesteprodusent innen opplæring, tannhelse, samferdsel og kultur. Oppland Arbeiderparti er opptatt av at fylkeskommunen, som utvikler og produsent av tjenester, også ivaretar en synlig rolle som samfunnsaktør. Denne rollen skal baseres på verdiene inkludering, likestilling og solidaritet. Vi ønsker å bidra til et velorganisert arbeidsliv som gir trygghet og forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ragnar Frimann Nordgreen

født 1946. 6. kandidat fra Lillehammer


Økt kompetanse – en investering i framtida Kompetanse er inngangen til arbeidslivet. Kompetanse gir vekst og utvikling gjennom hele livet. Kompetanse bedrer bedriftenes omstillings- og nyskapingsevne. Vårt viktigste prinsipp er derfor å gjøre kompetanse tilgjengelig for alle innbyggere i Oppland, uavhengig av økonomi, bosted og utdanningsnivå. Oppland Arbeiderparti mener at prinsippet om lik rett til utdanning best kan nås gjennom den offentlige fellesskolen. Videregående opplæring skal være en arena preget av inkludering og læring, ikke av konkurranse og ekskludering. Vårt mål er at alle skal fullføre videregående opplæring. Vi ønsker å legge bedre til rette for å fange opp frafallet fra videregående skole.

Verdiskaping og sysselsetting som grunnlag for velferd Verdiskaping og sysselsetting er grunnlaget for velferd, og skal ha høy prioritet i Opplandsamfunnet. Vi må skape verdier for å kunne dele verdier. Næringslivet i Oppland har ulike utfordringer, men også ulike fortrinn. Det er viktig å stimulere og utnytte disse fortrinnene. Oppland Arbeiderparti mener det er viktig med en aktiv offentlig sektor for å utvikle eksisterende næringer og skape ny næringsutvikling. Fylkeskommunen skal være en sentral utviklingsaktør i Opplandssamfunnet, i tett samarbeid med blant annet kommunene.

Et levende kulturliv Alle innbyggere i Oppland skal få tilgang til ulike kulturelle opplevelser, og gis mulighet til å utvikle egne interesser og talenter på kulturområdet. Et aktivt og bredt kunst-, kultur- og idrettsmiljø er noen av de viktigste distriktspolitiske virkemidlene for å opprettholde spredt bosetting i Oppland.

Ragne V T Kolaas Stauri

født 1989. 13. kandidat fra Lillehammer


Helse - forebygging, trygghet og nærhet Mindre sosiale helseforskjeller blant befolkningen er det viktigste målet i Oppland Arbeiderpartis folkehelsepolitikk. Forebygging, trygghet og nærhet er viktige stikkord for arbeidet.

Samferdsel - miljøvennlig, effektiv, pålitelig, tilrettelagt og sikker transport Oppland Arbeiderparti mener at transportpolitikken for Oppland 2011-2015 må bygge på prinsippene om miljøvennlig, effektiv, pålitelig, tilrettelagt og sikker transport av personer og gods i hele Oppland fylke. Oppgradering og vedlikehold av fylkesveinettet skal prioriteres framfor nye fylkesveiprosjekter. Forholdene for myke trafikanter og kollektivtrafikanter skal bedres.

Ole Hageløkken

født 1953. 16. kandidat fra Øyer


Lillehammer-regionen – en kreativ region med et variert og yrende kultur- og idrettsliv Oppland Arbeiderparti vil satse på Lillehammer-regionens yrende idretts- og kulturliv gjennom en bevisst politikk for opplevelsesbaserte næringer. Høyskolemiljøet må støttes for å gi nyskaping og videreutvikling blant annet innen reiseliv, film og fjernsyn, idrett og kulturprosjekter. Regionen må gis den infrastruktur og velferd som disse målene krever, deriblant et godt akuttsykehustilbud, gode veier og fleksibel kollektivtrafikk, og gode videregående skoler.

Oppland Arbeiderparti vil: • Sikre et godt og variert videregående opplæ¬ringstilbud som gjenspeiler regionens satsingsområder og vurdere fasilitetene for videregående opplæring i regionen • Legge til rette for nye studentboliger og god utvikling av campus ved Høyskolen og i Olympiaparken • Etablere et NCE (Norwegian Center of Exper¬tise) innenfor kulturbasert nærings utvikling • Samarbeide for sikring og videreutvikling av Forsva¬rets anlegg på Jørstadmoen og Hovemoen • Utvikle idrettsanleggene i regionen slik at de be¬holder og styrker sin status som verdensledende, og støtte opp under regionens arbeid for å bli Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser • Sikre robuste enheter i landbruket gjennom utvikling av regionspesifikke produkter, og utvikle landbrukets plass i kulturbasert reiseliv

Eva Hagen Haugen

født 1957. 21. kandidat fra Lillehammer


Oppland Arbeiderparti, Nyveien, Folkets Hus, 2827 Hunndalen Postboks 611, 2809 Gjøvik

Mariendal Trykkeri as, Gjøvik

For fullstendig versjon av vårt fylkesvalgprogram kan du kontakte oss på stand eller gå inn på: http://oppland.arbeiderparti.no

Kortprogram Lillehammerregionen  
Kortprogram Lillehammerregionen  

Oppland Arbeiderparti sitt kortprogram for Lillehammerregionen, 2011-2015.

Advertisement