Page 1

CAPÍ T UL O1

I n t r o d u c c i ó n

Lossabidos,esunaempresaquedasus serviciosalaspersonasenespeciala losamantesdelalecturaylabuena música.

Ad é ma sd es e ru nl u g a r c o n f o r t a b l e , p a r al e e ry e s c u c h a rmú s i c a , e nl o s s a b i d o ss ep o d r ád i s f r u t a r d eu n ad e l i c i o s at a z ad e c a f eot é . Se g ú nc o mol o d e s e ee l c l i e n t e

S epl ani fic al l egaralmáx i mo númer odel i br osydi s c ospar a ques epuedat energr an v ar i edadyas íc adadi aat r aer amásper s onas .

Lossabi doscomoempr esa esper asubi rl osni vel esyser l í der es,debi doal acompet i t i vi dadqueexi st eesnecesar i o di f er enci ar nosunavez est abl eci doelper sonal necesar i o,secr ear an pr omoci onespar al l egaralcl i ent e.

2

2__  
2__  
Advertisement