Page 1

Vol 2

sügi s 2 01 2

Nr . 03

MINERVA

Rahvusvahelise Delta Kappa Gamma Ühingu Eesti Organisatsiooni Uudiskiri

Milline on hea õpetaja? Selles numbris:

Urve Läänemets

• Milline on hea õpetaja? Märtsis tähistas Rahvusvahelise Delta Kappa Gamma Ühingu Eesti Organisatsioon oma neljandat aastapäeva konverentsiga „Noored õpetajad – vääriline vahetus“. Konverentsil oli kaks peaesinejat: Rahvusvahelise DKG Ühingu president dr Jensi Souders USAst ettekandega „Miks on vaja toetada algajaid koolitajaid?“ ja Euroopa regiooni direktor Kate York ettekandega „Mentorlusest kutseaastal“. Viimasel kahel aastal on noorte koolitajate/õpetajate toetamine (SEE – Support for Early-Career Educators) DKG üks peamisi tegevussuundi. Ka Eestis on vaja arvestada, et üle 50% noortest õpetajatest-koolitajatest lahkub paarikolme aasta jooksul oma kutsealalt, olgu põhjuseks ebapiisav töötasu, kehvad töötingimused või sagedased muudatused haridussüsteemis. See nihutab paigast aga ka töötavate õpetajate vanuselise proportsiooni. Kõigil elualadel on vaja pidevat põlvkondade vahetust, nii on kooligi tarvis noori kvalifitseeritud õpetaid. Samas on otstarbekas rakendada pika praktikaga õpetajate väärtuslikku kogemust ja kasutada neid noorte kolleegide mentoritena. Üks põhjus, miks koolis töötada kõigele vaatamata, on võimalus tunda rahulolu oma huvitavast tööst ja kogeda oma kolleegide ning õpilaste lugupidamist. Selgitamaks, kes ja milline on hea õpetaja, tegime uuringu “Milline on hea õpetaja?“*. Õpilased kirjutasid samateemalised arutlused (kokku 962) kahes vanusegrupis ja kahes keeles: 7.–9. klass eesti keeles ja 10.–12. klass inglise keeles. Nooremad õpilased kirjeldasid head õpetajat rohkem tema tegevuste kaudu, rõhutades sageli seda, mida õpetaja ei tohiks teha või kuidas ta ei pruugiks käituda. Vanem aste aga tõi esile pigem ametiga kaasnevaid ja isikuomadusi, mis viitab nii suuremale kooli- ja elukogemusele kui ka vilunumale keelekasutusele, sealhulgas rikkamale sõnavarale.

Mõlema vanuseastme puhul oli kõige enam mainitud sõbralikkust, sellele järgnesid mõistvus/hoolivus ning rahulikkus ja rõõmus olek. Kõik hindasid kõrgelt õpetaja huumorisoont. Vanemad õpilased soovisid õpetajat näha kindlasti targa ja avara silmaringiga inimesena, seevastu nooremad tahtsid, et ta oleks lahke, aga natuke range. Õpetaja kui inimese iseloomustamisel torkasid vanusegrupist hoolimata silma veel järgmised, küll harvem nimetatud, ent kindlasti ka edasist mõtlemisainet pakkuvad omadused: andestav, kannatlik, kaastundlik, tähelepanelik ja õnnelik. Kõik õpilased väitsid, et hea õpetaja muudab õppimise põnevaks/mitmekülgseks/huvitavaks; oskab kõigile arusaadavalt seletada ja oma ainet hästi õpetada .

• Tagasivaade möödunud aastale – presidendi pöördumine. • Ameti üle andnud Alfa ja Beeta presidentide mõtteid • What is SAP and why does it matter?

Vastused peegeldasid kindlasti ka seda, millest õpilased puudust tunnevad, näiteks isiksuslikud aspektid: oskab/tahab aidata; oskab õpilasi kuulata ja mõista; oskab hästi suhelda; tunneb huvi õpilaste tegemiste ja elu vastu; saab õpilastega hästi läbi. Samuti öeldi, et õpetaja ülesanne on panna õpilasi oma aine vastu huvi tundma; luua õppimiseks sõbralik/motiveeriv õhkkond; teha õpilastega koostööd. Edasist sügavamat analüüsi vajavad järgnevad hea õpetaja tunnused:

aga

saab ise aru, millest räägib; kontrollib seda, mida on õpitud; tunnid on hästi ette valmistatud; oskab õpilaste küsimustele vastata, ilma et peaks kõike arvutist järele vaatama; armastab oma tööd; jätab oma mured klassi ukse taha. Eriti oluliseks peeti, et õpetaja hindaks objektiivselt/õiglaselt ja suhtuks võrdselt kõigisse õpilastesse. Kindlasti väärivad õpilaste arvamused arvestamist ka õpetaja põhija täiendusõppe korraldamisel. Meiegi võiksime aeg-ajalt endalt küsida, kas ikka oleme oma õpilastele head õpetajad.

* Uuringut tutvustav artikkel “What makes a good teacher? Voices of Estonian Students”, autoriteks Katrin Kalamees-Ruubel, Urve Läänemets ja Anu Sepp, on täismahus avaldatud DKG Bulletin’i “International Journal for Professional Educators” 2012. aasta sügisnumbris Vol 79-1, lk 27-31.

Mission Statement: The Delta Kappa Gamma Society International promotes professional and personal growth of women educators and excellence in education.


Tagasivaade möödunud aastale Margarita Hanschmidt Urve initsiatiivil korraldasime esseede kirjutamise paljudes põhikoolides ja gümnaasiumites. Kogutud materjali uurides saime teada, mis teeb õpetajast hea õpetaja ja mida ootab noor põlvkond 21. sajandi koolilt. Uhke tunne oli lugeda Urve, Katrini ja Anu Sepa uurimustöö kokkuvõtet DKG Ühingu ajakirjas Bulletin. Urve eestvedamisel toimuvad ettevalmistused vastutusrikkaks rahvusvaheliseks konverentsiks ”Hilda Taba 110”, mis toimub 7.–8. detsembril 2012 Tallinnas. Konverentsil kõnelevad Hilda Tabast ja õppekavateooria ning -praktika küsimustest professorid W. Parker Ameerika Ühendriikidest, W. F. Pinar Canadast, U. P. Lundgren Rootsist, T. Autio Tallinna Ülikoolist ja Edgar Krull Tartu Ülikoolist.

Margarita Hanschmidt koos DKG Soome Ühingu õdedega Tallinnas, 9. juunil 2012 Aasta on möödunud, täis rõõme, kui püstitatud eesmärgid said täidetud, aga ka hetki, mil tundus, et 24 tundi ööpäevas jääb väheks. Bernard Edmonds on öelnud: ”Teha seda, mida soovid, näitab inimliku tahtejõu tugevust; usaldada ennast oma piire proovides tähendab julgust edu saavutada.“ Tänu tublidele eelkäijatele Anule, Sirjele ja Piretile olid teeviidad juulis 2011 olemas. Uue juhatuse liikmete Epu ja Margitiga asusimegi nende järgi teele. Epp ja Margit on tublid, toimekad ja toetavad mõttekaaslased. Aga mis kõige tähtsam – meie organisatsioonis on palju vahvaid naisi, keda ühendavad samad väärtused ja kellega saab mägesid paigast nihutada.

See innustas ellu kutsuma viit töörühma, leidma neile tublid juhid ning kavandama suunad aastateks 2011–2013. Aitäh teile, Reeli, Urve, Margit, Meeri, Tiiu – tänu teile on meil oma SAP! 2012. a suvel New Yorgi kongressil märgiti ka DKG Eesti ära tublimate organisatsioonide hulgas. Urve Läänemetsa pühendumine meie organisatsiooni edasiarendamisele hariduse töörühmas on kõrgelt hinnatav. Urve on ka üliõpilasklubi ”Minerva” asutaja. Koos Kristi Kiiluga on nad tulevastele muusikaõpetajatele organiseerinud põnevaid kohtumisi Eesti haridusega seotud huvitavate inimestega.

Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi toel valmistatakse ette näitust Hilda Tabast. Töötubadesse on oodatud ettekanded Rain Mikserilt, Tiia Rüütmanilt, Sulev Valdmaalt ja meie Alfa õelt Kristi Kiilult. Aitäh stipendiumite töörühma juhile Tiiule, kelle kaasabil saime üheks konverentsi sponsoriks USA saatkonna Tallinnas. Toetuse eest täname ka DKG Educational Foundation’it. Pireti initsiatiivil käivitunud Grundtvigi projekti raames oleme mentorid grupile vene koolide õpetajatele, kes on hakanud kunstiajalugu õpetama eesti keeles. Korraldame nendega vestlusringe, aitame lihtsustada õppetekste, koostame sõnastikke ja didaktilisi materjale. Vene koolide õpetajad on jaganud jälle meile oma oskusi: tegime koos rinnaehteid ja oleme käinud kätt proovimas ka keraamikaringis!

Mind on alati sütitanud tegutsema ja riske võtma suhtlemine sõbralike, tarkade ja energiliste inimestega. Igasuguse muutuse elluviimine on keeruline ja võib kaasa tuua kõhklusi, ent see on ka kasvamise nurgakivi. Meil on, mille üle heameelt tunda. Valmis said presidentide, sekretäride ja laekurite ametijuhendid, arhiveeritud on möödunud aastate protokollid ja üritused. Ragistasime ajusid ja tegime ära meie organisatsiooni põhimääruse (Bylaws). Margiti terav mõistus oskas visandada paberile skeemi, kuidas jaguneb meie liikmemaks. Alfa ja Beeta laekurid Tiia ja Ille on aeganõudval tööpostil tublid ja täpsed, et liikmemaksud laekuksid õigel ajal. Osalemine nii Euroopa konverentsidel Oslos ja Baden-Badenis kui ka rahvusvahelistel kongressidel Chicagos, Spokane’is ning New Yorgis panid mind mõistma DKG olemust ja organisatsiooni missiooni. Tekkis teadmine meie eesmärkidest ja vajalikest tegevustest nendeni jõudmiseks. LK 2

Väljasõit Aravetele 16. augustil 2012 M inerva . Sügis 20 12


Meeri ja Evelini ennastsalgav tegutsemine nii meie uue kodulehe loomisel kui ka blogis on muljetavaldav. Mitte ainult meie, vaid ka õed USAst ja Euroopa teistest DKG organisatsioonidest on meie kodulehe ja blogi tihedad külastajad ja nad ei ole olnud kitsid tunnustavate sõnadega.

Ameti üle andnud Alfa ja Beeta presidentide mõtteid Merike Saar, Katrin Saks

Evelini julge kaasatulemine ideedega, et meil võiks olla oma uudiskiri, reklaamleht, tänukiri, kutsekaart, blankett, viis selleni, et need on nüüd olemas.

Vabas ja sundimatus õhkonnas säilib tegutsemistahe ja koostöörõõm, sünnib sünergia ning ärkab loovus. Soovin uuele juhatusele visadust ning loomingulisust oma ideede elluviimiseks ning innustavaid tegevusi. Merike Saar, Alfa Chapter’i president 2010–2012

Tänu liikmeskonna töörühma juhile Reelile on meil nüüd oma eestikeelne DKGd tutvustav slaidiprogramm. Oleme tõlkinud eesti keelde uute liikmete piduliku vastuvõtutseremoonia, mida juba kasutame, ja rahulolu-uuringu küsimused, mis samuti kevadel kasutust leidsid. Viimasest selgus, et meie omavahelise suhtlemise parendamiseks on veel piisavalt võimalusi. Alfa ja Beeta uued presidendid Erika ja Maris saavad siit oma samme planeerima hakata. 2012. aastal võtsime oma ridadesse viis uut liiget, ent viis liiget ka lahkusid. Soov kutsuda ellu Gamma Chapter 2013. a vajab liikmeskonna töörühma aktiivset tegutsemist ja meie kõigi koostööd. Anu Ariste on meid väärikalt esindanud Euroopa Foorumil ja jaganud oma julgeid mõtteid ka rahvusvahelisel tasandil. Rõõmu kõrval on loomulikult ka argipäevamured. Praegune juhatus oli esimene, kes pidi üle võtma eelmise juhatuse dokumendid ja varad. See oli kõigile meile uus kogemus – õpetlik, aeganõudev, aga tulemuslik. Salamisi lootsin, et mu nõudmised ei kurna liiga inimesi, kellega koos töötasime. Praegu võin öelda, et jäime ellu ja jõudsime oodatud tulemusteni. Oma lühikese ametiajaga olen kogenud, kuidas paistavad raske töö viljad, kuidas õppimisest ja enesetäiendamisest iial küll ei saa, kui raske on saavutada ülevaadet kõikidest asjadest korraga ja kui tähtis on auga hoida DKG Eesti Organisatsiooni head mainet nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Merike Saar Kahe aasta jooksul on Alfa Chapter’i liikmetel olnud võimalus kuulata mitmeid huvitavaid inimesi ning külastada põnevaid paiku. Ametist lahkunud juhatus sai volitused 2010. aasta augustis Laitse Graniitvillas toimunud suveseminaril, kus majaperemees Tauno Kangro tutvustas kauni hoone taastamislugu, seejärel tehti kokkuvõte Alfa Chapter’i möödunud aastate tegevusest ning anti üle volitused uuele juhatusele. Kokkuvõtteks võib öelda, et üritusi on jagunud pea igasse kuusse. Mõned inimesed on osalemisel ja panustamisel olnud aktiivsemad, teised kogunud jõudu uuteks tegemisteks. Mulle kui presidendile on need kaks aastat andnud huvitava kogemuse inimestega suhtlemisel ja teadmise sellest, kuidas juhtimisega ei tohi üle pingutada.

Presidendiks olemise aeg Beeta Chapter’is 2010–2012 oli mitmeti tähenduslik. Esiteks olin ise alles verinoor liige, avastasin ja õppisin kõike algusest peale. Kui aga meie chapter loodi, siis võtsingi vastu presidendi austava ameti. Sellest ajast on meenutada palju positiivset. Kõigepealt inimesed. Väga lühikese ajaga tuli minu ellu juurde palju äärmiselt huvitavaid, intelligentseid, kauni hingega naisi, kellest paljudega oleme üsna lähedaseks saanud. Teiseks tooksin välja äärmiselt põnevad ja rikastavad koos tehtud üritused. Hea on tunda, et oleme ühise asja eest väljas ning saame vajaduse korral ka üksteisele loota. Rahuliku südamega andsin 23. mail presidendiameti üle Marisele, kes on DKG asutajaliige. Maris on rahulik ja tasakaalukas inimene. Usun, et tema juhtimisel muutub Beeta Chapter veelgi ühtsemaks ning kindlasti ootavad meid ees põnevad ajad. Katrin Saks, Beeta Chapter’i president 2010–2012

Ja eks retsept ole ju lihtne: teelusikatäis pühendumist, kaks supilusikatäit aega, kolm tassi DKG liikmete toetavaid mõtteid ja suur pangetäis entusiasmi. Tänan kõiki, kes on koos minuga jaganud meie esimese aasta rõõme ja muresid, ning ka neid, kes meie tegemistega oma mõtetes ja südames kaasa löövad. Me jätkame oma teekonda, et juulis 2013 anda teatepulk edukalt üle uuele juhatusele. Enne kui räägid – kuula, enne kui kirjutad – mõtle, enne kui kritiseerid – oota, enne kui loobud – proovi. William Arthur Ward Min erva . Sü gis 2 012

Katrin Saks (paremalt teine) Beeta Chapter’i avamisel 2010. aastal LK 3


What is SAP and why does it matter? Kate York

DKG Estonia State: State President Anu Joon 2008-2011 Anu.Joon@aasmaepk.edu.ee

DKG exists to promote professional and personal growth of its members and excellence in education. It started in 1929 and aims to improve opportunities for qualified women employed at every level of education, and to advance the status of women educators.

Margarita Hanschmidt 2011-2013 1704rita@gmail.com

To make it clear what DKG existed for, its founders wrote Purposes to explain what it aimed to achieve. The Purposes put into words the “spirit” of the Society.

Executive Secretary Epp Raag epp@21k.ee

There are seven Purposes – they have grown and changed over time, but they are as valid now as they ever were.

Alpha President Erika Puusemp erika.puusemp@gmail.com Beta President Maris Aidak marisaidak@gmail.com Treasurer Margit Timakov Margit.Timakov@gmail.com Educational Excellence Urve Läänemets urvelaanemets@hot.ee Membership Reeli Tänavsuu Reeli28@gmail.com Editor Evelin Vaab evefine23@gmail.com Webmaster Meeri Sild meerisild@gmail.com European Forum Anu Ariste Anu.Ariste@aasmaepk.edu.ee Scholarship Tiiu Vitsut Tiiu.Vitsut@gmail.com

Järgmises numbris: • Hilda Taba - 110 • MiWoC – Migrant Women Through Creativity

LK 4

As members will already know, DKG also has a Mission Statement and a Vision Statement. When you add these to the seven Purposes, you begin to understand that there are quite a lot of things that the Society is trying to achieve! Back in 1992, the idea of “strategic planning” for the development of DKG was set up. During 2002–2004, it was suggested that “action programs” should be worked out to make sure that the ideas in the “strategic plan” were turned into “action”. In 2006, the International convention gave to the Administrative Board the responsibility for continuing strategic planning, and for turning the plans into action.

Every year, at a meeting, the Administrative Board reviews the progress of the major areas of focus, objectives and activities which are at the International level of DKG. As the Administrative Board reviews the Society Action Plan and major areas of focus, objectives or activities are added, revised, or deleted. By establishing the process of drawing up plans and then, every year, checking that the plans are being turned into action, DKG has created a system for trying to make sure that none of the seven Purposes, or the Mission Statement, or the Vision Statement get overlooked, or forgotten about! SAP has been established! Members will, I hope, understand that the SAP idea can also be very helpful for each State in DKG. If the States accept the idea, then it also seems sensible for Chapters to use the same way of making sure that all the ideas in the DKG Purposes, Mission and Vision are thought about regularly, plans are made, and that the plans are turned into action! Ideas are turned into reality. During our meetings, I could see for myself the proof that DKG Estonia is creating plans and working out how to turn the plans into action. I am very impressed by this. You are designing a way for getting where you are to where you want to be. That is what SAP is all about. LAUL ÕPETAJAST Maimu Linnamägi

Ma püüdsin õpetajast laulu luua – ei saanud paberile ridagi. Ma tahtsin talle täna lilli tuua – ei tulnud sellest välja midagi. Nüüd istun mina mures üpris suures, et olin jälle nõnda saamatu. Ja mõtlen, et kui ükskord kasvan suureks, ma kirjutan tast terve raamatu. Ja aednikuks ma hakkan ühteaegu: mu aed on aasta läbi õisi täis, ning õpetaja, nõnda nagu praegu, ka siis mu juures vahel külas käib. Las istuda siis aias, roosid süles, ja lugeda mu oma raamatust, et püüdsin temast ammu laulu luua, kuid olin selleks liiga saamatu.

M iner va. Sü gis 20 12

sügis2012  
sügis2012  

seasonal newsletter

Advertisement