Page 1

LOYALTY UPDATE

Tweemaandelijkse update Loyalty Services

01

januari/februari 2011 1


PARKMANAGEMENT Cok Koppejan, eigenaar van Loyalty Services legt uit wat parkmanagement voor u kan betekenen.

Cok Koppejan (53) Zelfstandig inkoopspecialist Loyalty Services Zeewolde bv

e-mail: loyaltyservices@solcon.nl tel.: 036 522 4959 mob.: 06 52 45 67 83

Wat is parkmanagement?

Het doel van parkmanagement is het bewerkstelligen en behouden van een hoge kwaliteit van de vestigingsomgeving. Centraal hierin is het op een kosteneffectieve wijze beheren van al die aspecten die een bedrijventerrein tot een aantrekkelijk park maken. Om parkmanagement succesvol te laten zijn is het gevoel van gezamenlijkheid van groot belang. Samenwerking tussen bedrijven levert voordelen op, zoals kostenbesparing door gezamenlijke inkoop, minder tijdsbeslag en een beter beheer van de bedrijfsomgeving. Parkmanagement zorgt voor gezamenlijk terreinbeheer, gezamenlijke inkoop van goederen en diensten en een gestructureerde samenwerking op het gebied van beleid.

Wat is het doel van parkmanagement?

Het bieden van hoogwaardige faciliteiten en voorzieningen waardoor het primaire bedrijfsproces, de core business, optimaal kan worden uitgevoerd. De aangeboden faciliteiten en voorzieningen worden aangeboden op de ‘economisch meest voordelige’ wijze.

Wat voor voordelen biedt parkmanagement ons?

Parkmanagement is samen delen om er individueel beter van te worden. Goederen die ieder bedrijf gebruikt kunnen gezamenlijk veel goedkoper ingekocht worden. Door parkmanagement ziet u uw kosten dalen. Loyalty Services is uw partner om dit te realiseren.

Waar moet ik beginnen?

We beginnen met een inventarisatie. Die

resulteert in een shortlist met een basispakket (faciliteiten die niet mogen ontbreken) en een optioneel pakket (faciliteiten die facultatief per bedrijf kunnen worden gekozen).

Hoe gaat een contract eruit zien?

Contactgegevens: Smaragd 20 3893ET Zeewolde

In contracten wordt de uitvoering van parkmanagement geregeld. Het resultaat hiervan is dat het parkmanagement een feit is: er worden diensten geleverd door facilitaire bedrijven en afgenomen door de gevestigde bedrijven en er staat betaling tegenover.

In contracten met de bedrijven worden de volgende afspraken vastgelegd: • Het basispakket van diensten dat de deelnemers afnemen • De verrekening van kosten voor het basispakket (bijvoorbeeld via contributie en/of opslag op de grondprijs). • De diensten die facultatief worden aangeboden. • De berekening van kosten voor facultatieve diensten. • De overdracht van rechten en plichten bij doorverkoop van de grond (kettingbeding).

Inkomsten Verdeling naar rato van oppervlakte kavel of bedrijfsvloer. Vaste jaarlijkse contributie aangevuld met bedrag per oppervlakte kavel of bedrijfsvloer. De gemeente kan een bedrag per vierkante meter beheer openbare ruimte betalen of de budgetten overhevelen naar de parkmanagementorganisatie. Andere mogelijke inkomstenbronnen: - Aanvullende bijdragen van de gemeente, bijvoorbeeld om een hoger ambitie-niveau te realiseren - Eventueel andere subsidies - Fee uit collectieve contracten - Overige inkomsten, zoals reclame-inkomsten en inkomsten uit dienstverlening aan derden Succesfactoren van een samenwerking zijn helderheid, vertrouwen, transparantie en goede afspraken over verdeling van risico’s en winsten. Parkmanagement betekent alle randvoorwaarden regelen zodat de bedrijven optimaal kunnen functioneren.

Kosten De kosten voor parkmanagement kunnen worden onderverdeeld in 4 groepen:

1

Voorinvesteringen die voor alle deelnemers worden gedaan, zoals investeringen in infrastructuur, parkeervoorzieningen, groen en water. De kosten kunnen worden verrekend in een opslag op de grondprijs.

2

Exploitatiekosten die voor alle deelnemers worden gemaakt, zoals beveiliging en beheer van de openbare ruimte. Deze kosten kunnen worden verrekend in een periodieke contributie, bijvoorbeeld gekoppeld aan de gebruikte oppervlakte.

3

Exploitatiekosten die verband houden met facultatieve parkmanagementdiensten. Deze kosten worden apart in rekening gebracht.

4

Bureaukosten en overhead (Parkmanager).

Praktijkvoorbeelden laten zien dat de kosten variëren tussen € 2 tot € 5 per vierkante meter per jaar, afhankelijk van de rekenmethode, de situatie ter plaatse en de omvang van het pakket.

Wat voor faciliteiten biedt Loyalty Services?

Loyalty Services zorgt voor de aanwezigheid van voorzieningen ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en het werkklimaat, organisatie en beheer, inkoopraamcontracten, ondernemersoverleg en gemeentelijke betrokkenheid.

5

Loyalty Services Update  

Twomonthly update from Loyalty Services. This is the first issue, all about Parkmanagement. Language: Dutch