Page 1

Gemeente Cuijk en IBN in kwartaal 1 2013- concept dghfghfghfhgf


Inhoudsopgave VOORAF 1. HET SUCCES IN DE PRAKTIJK 2. INFORMATIE OVER UW GEMEENTE EN IBN 2.1 Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever 2.1.1 Wsw-dienstverbanden en financiering 2.1.2 Verzuim 2.1.3 Re-integratieladder 2.1.4 Wachtlijstgegevens 2.1.5 Meetinstrument doeltreffendheid 2.2 Dimensie 2: De gemeente als eigenaar 2.2.1 Algemeen 2.2.2 Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) 2.3 Dimensie 3: De gemeente als klant 2.4 Dimensie 4: De gemeente als werkgever 2.5 Dimensie 5: De gemeente als belanghebbende partij 2.5.1 Overige dienstverbanden 2.5.2 Social Return 3. VERKLARING VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN

Gemeente Cuijk en IBN in kwartaal 1 2013

Pagina 2 van 14


Vooraf IBN brengt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk. Werk dat bij ze past en aansluit op hun capaciteiten en wensen. IBN is een van de grootste zakelijke dienstverleners in het noordoosten van Noord-Brabant en bestaat uit de bedrijven Arbeidsintegratie, Facilitair, Productie en Kwekerijen en het interne bedrijf Dienstencentrum. IBN en uw gemeente hebben op verschillende terreinen met elkaar te maken. In deze informatieset informeren we u graag over de financiĂŤle- en sociale resultaten binnen IBN in het algemeen ĂŠn voor uw gemeente specifiek. Omdat in deze informatieset een aantal termen en afkortingen gebruikt wordt die verbonden zijn met IBN en de specifieke opdracht die wij voor uw gemeente uitvoeren, is in hoofdstuk 3 een verklaring van afkortingen en begrippen opgenomen. Heeft u na het lezen van deze informatieset nog vragen of heeft u suggesties? Dan kunt u contact opnemen met Machteld van Boheemen, te bereiken onder telefoonnummer 0413-334477.

Gemeente Cuijk en IBN in kwartaal 1 2013

Pagina 3 van 14


1. Ons werk is uw succes Ons werk is uw succes. Ter illustratie hiervan geven wij graag elk kwartaal concrete voorbeelden van uitgevoerde projecten, inwoners die een bepaalde opleiding hebben afgerond of die een Begeleid werken- of re-integratietraject zijn gestart. Successen uit zowel uw eigen gemeenten als daarbuiten. Een greep uit de actuele ontwikkelingen van dit kwartaal:

Toevoegen succesverhalen

Gemeente Cuijk en IBN in kwartaal 1 2013

Pagina 4 van 14


2. Uw gemeente en IBN Om als IBN-bedrijven in afzonderlijke marktomgevingen succesvol te kunnen zijn, zijn concurrerend werken en het leveren van kwaliteit absolute voorwaarden. In de markt is IBN succesvol door innovatief en pro-actief ondernemerschap. Alleen dan kan IBN werkgelegenheid op langere termijn garanderen en medewerkers een volwaardige werkplek bieden waar ze met recht trots op kunnen zijn. Onze sociale doelstellingen kunnen slechts gerealiseerd worden bij het beschikbaar hebben van voldoende werk en mensen. Om continuïteit te bieden zijn positieve resultaten essentieel. IBN en de gemeenten vervullen verschillende rollen naar elkaar. Er zijn feitelijk vijf dimensies te onderscheiden in de relatie tussen uw gemeente en IBN. Die van opdrachtgever eigenaar klant werkgever belanghebbende partij In dit hoofdstuk gaan we in op alle dimensies tussen IBN en uw gemeente. Ondersteund met relevante feiten en cijfers.

2.1 Dimensie 1: De gemeente als opdrachtgever Iedere gemeente in Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De 12 gemeenten in het werkgebied van IBN hebben ervoor gekozen om samen te werken voor de uitvoering van de Wsw in het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Het Werkvoorzieningschap is, namens de gemeenten, opdrachtgever voor IBN als uitvoerende organisatie. IBN neemt alle zorg compleet over en ontvangt hiervoor – via het Werkvoorzieningschap alle middelen die de gemeenten van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van de Wsw. Daar hoort bij dat IBN zorgt voor verantwoording per gemeente, zoals bijvoorbeeld met deze informatieset. 2.1.1 Wsw-dienstverbanden en financiering Door het ministerie van Sociale zaken en welzijn is voor 20.. een taakstelling (rijksbudget) toegekend. De taakstelling geeft aan hoeveel medewerkers IBN dient te plaatsen in een bepaald jaar. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het aantal Wsw-dienstverbanden van inwoners van uw gemeente bij IBN tot en met het …e kwartaal 20…en in de realisatie van de taakstelling Plaatsingen Wsw

Cuijk

Totaal

(incl. Begeleid Werken)

Se's

Fte's

Pers.

Se's

Fte's

Pers.

Aantal per 1 januari 2013

264

246

311

2.613

2.461

3.110

Nieuwe dienstverbanden

16

15

27

248

230

360

Beëindigde dienstverbanden

12-

11-

18-

178-

164-

237-

1

2

269

252

Overige mutaties * Aantal per 31 maart 2013

1319

7

5

2.690

2.532

3.233

Waarvan: - Contracten bepaalde tijd - Contracten onbepaalde tijd

40

38

57

474

442

650

228

214

262

2.216

2.090

2.583

Gemiddelde realisatie t/m 1e kwartaal

264

2.640

Gemiddeld taakstelling t/m 1e kwartaal

263

2.630

1

10

Over-/onderrealisatie

* Betreft wijzigingen in omvang dienstverband of mate van handicap

Gemeente Cuijk en IBN in kwartaal 1 2013

Pagina 5 van 14


– – – –

Van het aantal nieuw aangegane dienstverbanden (vacatureruimte) is van uw gemeente 16% (IBN totaal =13%) ingestroomd in een Begeleid werken dienstverband Tot en met het 3e kwartaal 2012 zijn voor uw gemeente gemiddeld 40 Se (IBN totaal = 413 Se) geplaatst via Begeleid werken, waarvan extern Begeleid werken: 25 Se (IBN totaal = 216 Se). Aantal dienstverbanden van medewerkers met een ‘ondergrens-indicatie’ voor uw gemeente is 3 (IBN totaal =15). Aantal dienstverbanden van medewerkers met een persoonsgebonden budget voor uw gemeente is 3 (IBN totaal =15).

2.1.2 Verzuim IBN heeft een verzuimbeleid waarbij het uitgangspunt is dat we de focus leggen op dat wat een medewerker nog wel kan, in plaats van wat hij of zij niet kan. Dit beleid werpt zijn vruchten af. Onderstaand wordt inzicht gegeven in het gemiddelde verzuim bij IBN tot en met het…….:

Ziekteverzuim in %

2010

2011

4e kw 2012

Wsw

12,9

12,4

11,3

B.W.-intern

11,7

12,0

11,1

Productiepersoneel

8,0

7,9

7,1

Kader/Ambtelijk

4,2

3,3

4,0

2.1.3 Re-integratieladder Wanneer iemand een Wsw indicatie heeft ontvangen komt degene op de wachtlijst bij IBN. Het hoogst haalbare voor een kandidaat met een Wsw-indicatie is uitstroom naar reguliere arbeid. Daarna is dat Begeleid werken. Medewerkers krijgen dan een arbeidsovereenkomst bij een externe werkgever, zijn daar in dienst en worden betaald naar de daar geldende CAO. Als Begeleid werken niet mogelijk is dan wordt gekeken naar het volgende hoogst haalbare voor de kandidaat. Op de re-integratieladder staan de verschillende vormen van werk gerangschikt naar haalbaarheid en naar mate van begeleiding: 1. Begeleid werken bij een externe werkgever of één van de IBN-bedrijven (arbeidsovereenkomst bij IBN en werkzaam bij een externe werkgever) of detachering (contract bij IBN en werkzaam bij een externe werkgever) vraagt over het algemeen de minste begeleiding. 2. Werkzaam “buiten de muren van de IBN” (bv groepsdetacheringen van IBN Productie of werken bij IBN Facilitair) 3. Werkzaam “binnen de muren van de IBN” (werkzaam bij IBN Kwekerijen of IBN Productie) vraagt over het algemeen de meeste begeleiding Re-integratieladder (in fte's)

Cuijk

Begeleid werken extern

11

Individuele detachering

49

Groepsdetachering

13

Facilitair Productie (intern)

78 96

(39%)

Totaal

(4%)

205

(20%)

667

(5%)

118

(32%)

833 663

8%

27%

5%

34%

27%

Tabel nog aanpassen Productie (Kwekerijen)

Gemeente Cuijk en IBN in kwartaal 1 2013

Pagina 6 van 14


2.1.4 Wachtlijstgegevens IBN voert namens de gemeenten het wachtlijstbeheer uit voor de Wsw. Het wachtlijstbeheer wordt op regionaal niveau uitgevoerd. De plaatsingen verlopen conform het meetinstrument doeltreffendheid (zie 2.1.5). Het verloop van de wachtlijst is als volgt: Stroomgegevens

Cuijk

Totaal

Pers.

Pers.

Matig

Ernstig

Matig

Ernstig

36

9

346

182

Instroom (nieuwe indicaties)

9

1

133

60

Instroom terugkeerders

4

5

62

43

-24

-3

-248

-110

-7

-4

-76

-42

18

8

217

133

Aantal per 1 januari 2013

Uitstroom naar een dienstverband * Overige mutaties ** Aantal per 31 maart 2013 * zie specificatie onderstaand

** Betreft verhuizingen en/of personen die van verdere bemiddeling hebben afgezien. Cuijk Pers.

Uitkering voor instroom in een dienstverband

Totaal Pers.

%

%

Inkomen uit WWB

5

18,5%

47

Voorrangsgarantie

1

3,7%

35

9,7%

3 18 27 0 27

11,1% 66,7% 100,0% 0,0% 100,0%

52 221 355 5 360

14,4% 61,4% 98,6% 1,4% 100,0%

Wajong Overig Instroom vanaf de wachtlijst Overname dienstverband van collega SW-bedrijf Totale instroom

13,1%

De wachttijd van de personen op de wachtlijst is als volgt te classificeren:

Tijdsduur op wachtlijst: Totaal

Tijdsduur op wachtlijst: Cuijk 4%

11%

35%

< 1 jaar

62%

1 - 2 jaar > 2 jaar

â&#x20AC;&#x201C;

34%

< 1 jaar 56%

1 - 2 jaar > 2 jaar

De gemiddelde wachttijd van de wachtenden uit uw gemeente bedraagt 11,0 maanden (IBN totaal =10,7). De gemiddelde wachttijd van de geplaatsten uit uw gemeente was 12,6 maanden (IBN totaal =11,1). De wachtlijst wordt regelmatig op persoonsniveau doorgesproken met uw gemeente.

2.1.5 Meetinstrument doeltreffendheid Het algemeen bestuur heeft besloten om het plaatsingsbeleid Wsw in 2012 zodanig uit te voeren dat de wachttijd van de geplaatsten zoveel mogelijk gelijk is aan de wachttijd van de nog wachtenden. Hierop wordt gestuurd volgens het meetinstrument doeltreffendheid. Plaatsen volgens het Meetinstrument Doeltreffendheid (MID) betekent sturen op het evenwichtig plaatsen van personen met verschillende handicaps. Stel IBN plaatst iemand die pas kort op de

Gemeente Cuijk en IBN in kwartaal 1 2013

Pagina 7 van 14


wachtlijst staat, dan moet daartegenover iemand geplaatst worden die al lang op de wachtlijst staat. Maar met het MID sturen we vooral op het zo kort mogelijk houden van de wachttijd op de wachtlijst. Dit laatste wordt vertaald in de wachttijdratio. De wachttijdratio geeft aan of er doeltreffend geplaatst wordt. Om doeltreffend te kunnen plaatsen moet de wachttijdratio kleiner zijn dan of gelijk aan 1,5 liggen en de gemiddelde wachttijd van de geplaatsten moet dan ook kleiner dan of gelijk zijn aan 12 maanden. Tot en met het 1e kwartaal …. de ontwikkeling als volgt: Wachttijdratio (MID) 2,0

1,0

0,7

0,7

0,7

0,8

0,7

1,1

0,9

0,8

1,0

0,0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

11

12

Wachttijdratio (wachttijd wachtenden/ wachttijd geplaatsten)

Tijdsduur wachtlijst (in maanden)

14,0

12,3

12,0 10,0

9,5

9,3

9,1

8,0

13,0

12,5

12,9

12,7

12,3

9,6

9,8

10,0

11,9 11,0

11,7 10,3

10,9 10,7

6,0 4,0 2,0 0,0 1

2

3

4

5

6

Gem. wachttijd wachtenden

Normering:

7

8

Wachttijdratio 1,5 - 2

>2

≤ 12 mnd

+

+-

-

+ : doeltreffend

12 - 24 mnd

+-

+-

-

+ - : redelijk doeltreffend

-

-

-

- : onvold. doeltreffend

> 24 mnd

12

Gem. wachttijd geplaatsten

≤ 1,5

Geplaatsten

9

Verklaring

In september is de gemiddelde wachttijd van de geplaatsten (degene die een Sw-dienstverband hebben gekregen vanaf de wachtlijst) 10,9 maanden. De wachttijdratio (de wachttijd van de geplaatsten is zoveel mogelijk gelijk aan de wachttijd van de wachtenden) was in september 1,0. Dit betekent dat er in het 3e kwartaal 2012 doeltreffend geplaatst is.

Gemeente Cuijk en IBN in kwartaal 1 2013

Pagina 8 van 14


2.2 Dimensie 2: De gemeente als eigenaar 2.2.1 Algemeen De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en St. Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Veghel zijn, via het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant eigenaar van IBN. Met u als eigenaar van IBN is een bijzondere winstverdeling afgesproken. Naar rato van geboden omzet door de gemeente wordt 50% van het nettoresultaat verdeeld onder alle eigenaren. Deze winst realiseren we uiteraard ook over niet-gemeentelijke opdrachten. Daar profiteert uw gemeente dus ook van. 2.2.2 Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) Het resterend rendement (maatschappelijke winst) komt via een bijzondere bestemmingsregeling geheel ten goede van (werkgelegenheid voor) de doelgroep: via de Algemene Gemeentelijke Reserve en het innovatiefonds wordt werkgelegenheid gestimuleerd, via het personeelsfonds worden niet-CAO gebonden extraâ&#x20AC;&#x2122;s voor de medewerkers gefinancierd, waaronder bijvoorbeeld de aanpak laaggeletterdheid, het noodfonds en het project Sportief IBN. De verdeling van de AGR over de gemeenten komt tot stand naar rato van de afgenomen diensten. Onttrekking aan deze AGR gebeurt op verzoek van een van de deelnemende gemeenten. Voorwaarde hierbij is dat de bestemming in overeenstemming is met de doelstellingen van IBN. Het verloop van de AGR is als volgt: Verloop AGR (in euro's) Aandeel gemeentelijke reserve 31-12-2001 Dividenduitkeringen 2001-2010 Bestedingen 2001-2011 Stand per 1 januari 2012 Dividenduitkering 2011 Bestedingen in 2012 Onttrekking overrealisatie

Cuijk

Totaal

97.835

1.205.999

2.677.808

19.592.855

-2.039.695

-14.897.198

735.948

5.901.657

137.536

1.216.965

-369.386

-1.971.652

0

0

Stand per 30 september 2012

504.098

5.146.970

Geplande uitgaven

-361.929

-2.229.801

Vrij beschikbaar per 30 september 2012

142.169

2.917.169

2.3 Dimensie 3: De gemeente als klant Uw gemeente neemt diverse diensten af van IBN. Denk bijvoorbeeld aan diensten op het gebied van schoonmaak, catering, re-integratietrajecten of de huur van vergaderruimte bij IBN. Wij leveren deze diensten op verzoek van uw gemeente. Er is sprake van een klantleveranciersrelatie. Omdat de gemeente (via het Werkvoorzieningschap) de uitvoering van de Wsw heeft opgedragen aan IBN en IBN inwoners uit uw gemeente naar betaald werk brengt, is het ook logisch dat de gemeente diensten in eerste instantie afneemt van IBN. Met het inkoopbeleid (preferred suppliership) kan de gemeente het organiseren om werk voor te behouden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Opmerking Machteld: Of hier Social Return? Via IBN Arbeidsintegratie kan uw gemeente gesubsidieerd personeel inschakelen op detacheringsbasis. Ook voert IBN Arbeidsintegratie re-integratietrajecten uit. IBN Facilitair biedt alle facilitaire diensten in en rondom gebouwen en woningen: van schoonmaak, catering, bode- en receptietaken tot ontwerp, onderhoud en beheer van openbare ruimten en zelfs een eigen vergadercentrum in Uden. Een nieuw bedrijfsonderdeel van IBN Facilitair is DoQument Services. Dit bedrijfsonderdeel is specialist in digitalisering van archieven en kan ook digitale postkamers aanbieden.

Gemeente Cuijk en IBN in kwartaal 1 2013

Pagina 9 van 14


IBN Productie richt zich op het overnemen van arbeidsintensieve productieprocessen in elke denkbare branche. Op één van de eigen productielocaties in Oss, Schaijk, Malden, Veghel en Cuijk of bij de opdrachtgever in huis (groepsdetacheringen). IBN Kwekerijen is een gespecialiseerd stekbedrijf in de marktsegmenten sierheesters, sier- en haagconiferen, snijheesters en klimplanten. Onderstaand een overzicht van het door de gemeenten bestede geld bij IBN-bedrijven tot en met het 1e kwartaal …… (ter vergelijking zijn de cijfers over dezelfde de cijfers over dezelfde periode van vorig jaar opgenomen), dit is gefactureerde omzet: Omzet per inwoner

Tot en met

Tot en met

Verschil

1e kwartaal 2013

1e kwartaal 2012

2013 - 2012

Gemeente Cuijk

44,86

54,68

-18%

Gemeente Totaal

34,66

37,12

-7%

(in euro's)

Omzet per inwoner

60 50

40 30 20

2012

Grave

Bernheze

Maasdonk

Boekel

Landerd

Boxmeer

Uden

Veghel

Mill & St. Hubert

2013

Oss

Cuijk

0

St. Anthonis

10

Gemeenten zijn op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) verantwoordelijk voor de re-integratie van onder meer mensen met een bijstandsuitkering. Daarvoor heeft uw gemeente IBN ingezet om dit te realiseren. In onderstaande tabel kunt u zien hoeveel inwoners van uw gemeente hiervan gebruik hebben gemaakt. Plaatsingen WWB

Cuijk Fte's

Totaal Pers.

Fte's

Pers.

Aantal per 1 januari 2013

57

311

2.461

3.110

Nieuwe dienstverbanden

15

27

230

360

Beëindigde dienstverbanden

11-

18-

164-

237-

Overige mutaties Aantal per 31 maart 2013

2 63

1-

5

-

319

2.532

3.233

38

57

19

-

214

262

21

-

Waarvan: - Contracten bepaalde tijd - Contracten onbepaalde tijd

2.4

Dimensie 4: De gemeente als werkgever

Gemeente Cuijk en IBN in kwartaal 1 2013

Pagina 10 van 14


Ook in de rol van werkgever zijn er contacten tussen IBN en uw gemeente. Zo kunnen er tegen een inleenvergoeding IBN-medewerkers bij de gemeentelijke organisatie gedetacheerd worden en verzorgt IBN de begeleiding. Via een arbeidsovereenkomst kan een Wsw-geïndiceerde in uw gemeente in het kader van Begeleid werken aan de slag gaan. In dat laatste geval is de medewerker bij de gemeente in dienst en is er sprake van begeleiding door een jobcoach van IBN Arbeidsintegratie. De gemeente ontvangt als werkgever een loonkostensubsidie van IBN. Werkzaam bij gemeenten Detachering/ B.W. Bernheze Boekel Boxmeer Cuijk Grave Landerd Maasdonk Mill en St. Hubert Oss Si. Anthonis Uden Veghel Totaal

2.5

FTE

Begeleid werken Detacheringen Personen FTE Personen FTE 10 11 17 23 2 3 2 2 4 4 13 16 1 1 6 9 4 6 1 2 17 23 7 8 3 3 33 42 7 9 18 23 9 11 19 21 134 175

Totaal Personen 27 34 2 3 2 2 17 20 7 10 4 6 18 25 7 8 36 45 7 9 18 23 9 11 154 196

Dimensie 5: De gemeente als belanghebbende partij

Een laatste rol die u als gemeenten vervult is die van belanghebbende partij. IBN is in de regio een van de grootste werkgevers. Per … januari 2013 werken er …….. gesubsidieerde en ….. niet gesubsidieerde medewerkers bij IBN. IBN brengt als werkgever voor inwoners uit de regio werkgelegenheid en draagt daarmee direct maar ook indirect bij aan de welvaart in de regio. Uit het SROI onderzoek uit 2011 blijkt daarnaast ook dat IBN medewerkers gelukkiger zijn/zich gelukkiger voelen dan de kandidaten op de wachtlijst. Daarnaast blijkt dat IBN medewerkers in de praktijk gemiddeld 2 uur meer werken dan ze aanvankelijk wensten of verwachtten en dat ze meer sporten en sociaal actiever zijn dan voordat zij in dienst traden

2.5. 1 Overige dienstverbanden IBN biedt niet alleen werk voor Wsw geïndiceerden uit de gemeenten. Wij hebben ook inwoners uit de gemeenten die zonder subsidie binnen een kaderfunctie of als productiepersoneel werken. Ook kan het zijn dat er nog enkele inwoners werkzaam zijn via de inmiddels vervallen wiw-regeling (overgangsmaatregel). Onderstaand overzicht geeft de gemiddelde bezetting tot en met het 1e kwartaal ….. weer Regeling

Cuijk

Totaal

Fte's

Pers.

Fte's

Pers.

Kader

10

12

297

323

Productiepersoneel

15

28

176

325

1

1

9

10

26

41

482

658

(Voormalig) Wiw Totaal

2.5.2 Social return Gemeenten hebben er al mee te maken en krijgen er hoogstwaarschijnlijk meer en meer mee te maken: Social Return, het gericht en winstgevend investeren in mensen. Social Return is inzetbaar voor opdrachtgevers en –nemers. Het toepassen van Social Return kan via detachering van een of meerdere gemotiveerde IBN-medewerkers of via het afnemen van producten en diensten bij IBN. Een

Gemeente Cuijk en IBN in kwartaal 1 2013

Pagina 11 van 14


combinatie van beide kan natuurlijk ook. Vaak wordt Social return toegepast in de vorm van een contracteis (meestal als '5%-regeling'), maar er zijn meer mogelijkheden, bijvoorbeeld: Het gebruikmaken van de vergaderfaciliteiten van IBN Vergadercentrum De schoonmaak van een bedrijfsgebouw of het groenonderhoud van een bedrijfsterrein door IBN Facilitair Het laten detacheren van een werkondersteuner via IBN Arbeidsintegratie of het uitbesteden van een re-integratietraject Maar ook door een mailing te laten uitvoeren, een digitaliseringsklus neer te leggen of zelfs gewoon een lekker kopje koffie te laten verzorgen bij een bedrijfsreceptie! Een positief effect voor het bedrijfsleven uit uw regio is de mogelijkheid om makkelijker aan de Social Return verplichtingen van uw gemeente te voldoen met de hulp van IBN. Gemeenten zijn aan zet om het bedrijfsleven te stimuleren meer Social Return in te zetten. Dan kan nu makkelijker door de inzet van IBN Social Return. Daarmee helpen we ook inwoners uit de regio aan werk

Gemeente Cuijk en IBN in kwartaal 1 2013

Pagina 12 van 14


3 Verklaring van afkortingen en begrippen AGR

AGR staat voor Algemene Gemeentelijke Reserve. Deze reserve wordt door het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant aangehouden. De AGR wordt gevoed door dividenduitkering van IBN Holding BV en is verdeeld en geoormerkt over de twaalf aan het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant deelnemende gemeenten. De verdeling van de AGR over de gemeenten komt tot stand naar rato van de gemeentelijke omzet. Onttrekking aan deze AGR gebeurt op verzoek van de deelnemende gemeenten. Voorwaarde hierbij is dat de bestemming in overeenstemming is met de doelstelling van IBN.

Begeleid werken

Personen die werken in het kader van Begeleid werken hebben een dienstverband met een (reguliere) werkgever (niet zijnde de CAO-Wsw), maar krijgen wel begeleiding via IBN. Gaat het om een dienstverband bij een van de IBN-bedrijven (onder een branche-CAO) dan is er sprake van Begeleid werken intern. Heeft degene een dienstverband bij een andere werkgever dan IBN, dan spreken we van Begeleid werken extern.

IBN

Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant. De missie van IBN is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te leiden naar betaald werk.

FTE

Fte staat voor full-time equivalent en is gelijk aan een voltijd baan.

Gemeentelijke omzet

Dit is het bedrag dat uw gemeente bij de diverse IBN-bedrijven besteedt. Op basis hiervan worden de AGR-gelden verdeeld.

Groepsdetachering

Dit betreft een detachering van een groep medewerkers die onder eigen werkleiding van IBN werkzaam is bij een inlener.

Kader personeel

Medewerkers die in dienst zijn van IBN Kader en intern worden gedetacheerd naar de betreffende IBN-bedrijven (regulier personeel van IBN). Zij zijn werkzaam onder een bedrijfsgebonden arbeidsvoorwaardenreglement die zoveel mogelijk de CAR-UWO volgt.

Productiepersoneel

Medewerkers die in dienst zijn van ĂŠĂŠn van de IBNbedrijven waarbij de branche CAO van toepassing is (regulier personeel van de IBN-bedrijven). De re-integratieladder geeft aan hoe ver de medewerkers van de reguliere arbeidsmarkt

Re-integratieladder

Gemeente Cuijk en IBN in kwartaal 1 2013

Pagina 13 van 14


Rijkstaakstelling (-budget)

afstaan. Werken zij bij een reguliere werkgever dan staan zij dicht bij de reguliere arbeidsmarkt, werken zij in een beschermde omgeving met een arbeidsovereenkomst conform CAO Wsw en veel begeleiding dan is de afstand (nog) groot. Jaarlijks wordt door het ministerie van Szw de rijkssubsidie vastgesteld. Hieraan is gekoppeld een minimum aantal te realiseren arbeidsplaatsen (uitgedrukt in Seâ&#x20AC;&#x; s). Dit is de zogenoemde rijkstaakstelling.

Se

Se staat voor Subsidiabele eenheid. Is er sprake van mensen met een indicatie arbeidshandicap ernstig, dan wordt de fte-factor vermenigvuldigd met 1,25.

Wachtlijst

Zodra het UWV WERKbedrijf een persoon heeft geĂŻndiceerd voor de Wsw komt deze op de wachtlijst terecht. IBN Arbeidsintegratie bemiddelt mensen naar een baan, rekening houdend met de beschikbare middelen, arbeidsplaatsen en capaciteiten van betrokkenen.

WWB

De Wet werk en bijstand regelt bijstand voor mensen die: niet genoeg inkomen hebben om van te kunnen leven en/of geen recht (meer) hebben op een andere uitkering.

Wiw

Wiw staat voor Wet inschakeling werkzoekenden. Doel van de Wiw is uitkeringsgerechtigden, langdurig werklozen en jongeren te stimuleren aan activiteiten mee te doen ter bevordering van toetreding tot het arbeidsproces en ter voorkoming van sociale uitsluiting. Per 1 januari 2004 is deze wet afgeschaft. Personen die per die datum bij IBN in dienst waren hebben hun rechten en dienstverband behouden.

Wsw

Wsw staat voor Wet sociale werkvoorziening. De Wet sociale werkvoorziening maakt het mogelijk dat mensen die (begeleid) willen werken, dat ook daadwerkelijk kunnen doen in een zo gewoon mogelijke arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap die zijn aangewezen op werken onder aangepaste omstandigheden. De sociale werkvoorziening is alleen bestemd voor mensen die daar ook echt thuishoren. Het UWV WERKbedrijf bepaalt dit via een onafhankelijke indicatiestelling.

Gemeente Cuijk en IBN in kwartaal 1 2013

Pagina 14 van 14

Kwartaalset gemeenten  

infoset gemeente Cuijk 1e kwartaal 2013