Page 1

Riga Technical University International Summer School Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskā vasaras skola

2003 2011


Teksti, grafikas dizains un makets Texts, graphic design and layout — Evelīna Ozola, 2011

Vasaras skolas atbalstītāji Summer school supported by

— LR Izglītības un zinātnes ministrija,Valsts izglītības attīstības aģentūra, Rīgas dome, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Deutscher Akademischer Austausch Dienst, Robert Bosch Stiftung, Gebert Rüf Stiftung, Swedbank.


2003

4

Architectural Heritage: Perspectives on Town Development in the Historic Centre of Riga Rīgas vēsturiskā centra attīstības perspektīvas Rīga: kvartāls starp Kr.Barona, Ģertrūdes, A.Čaka un Stabu ielu, E.Melngaiļa un Dzirnavu ielas apkārtne, Esplanāde, Kaļķu iela, Strēlnieku laukums, 11.Novembra krastmala

2004

6

Architectural Heritage in Progress: UNESCO World Heritage Site Riga UNESCO Pasaules mantojums Rīgā Rīga: Jaunā vecpilsēta, Iļģuciema manufaktūra

2005

10

Architectural Heritage in Riga: Contemporary Development and Future Visions Rīgas vēsturiskā apbūve mūsdienās Rīga: kvartāls starp Slokas, Nometņu, Meža un E.Smiļģa ielu, Āgenskalna līcis, Klīversala, Uzvaras parks

2006

14

Industrial Heritage in Riga: Contemporary Development and Future Visions Industriālais arhitektūras mantojums mūsdienu pilsētvidē Rīga: Valmieras iela, Spīķeri, kvartāls starp A.Briāna, Annas, Miera un Maiznīcas ielu

2007

16

New View into Cityscape of the World Heritage Site Riga Rīgas pilsētvide vakar, šodien, rīt Rīga: Brīvības iela

2008

18

Culture. Zoology. Urbanism Kultūra. Zooloģija. Urbānisms Rīga: Mežaparks

2009

22

Trespassing: Architecture and Urbanism Robežpārkāpšana: arhitektūra un urbānisms Valka, Valga

2010

26

Urban Outcast Pilsētas izstumtie Rīga: Bolderāja

2011

28

Entering the Void Ieejot tukšumā Liepāja

1


Ievads Introduction

Rīgas Tehniskās universitātes starptautiskā vasaras skola ir ikgadējs divu nedēļu kurss arhitektūras, pilsētplānošanas, ainavu arhitektūras, ģeogrāfijas, vizuālo mākslu un sociālo zinātņu studentiem. Tā piesaista lielākoties tos, kas nesen iesākuši studijas un vēlas papildināt savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pilsētvides analīzē un projektēšanā. Kurss ir iespēja izmēģināt jaunas izpētes un dizaina pieejas vasarīgā atmosfērā, strādājot starptautiskā un multidisciplinārā komandā.

Pirmajos piecos pastāvēšanas gados vasaras skola galvenokārt pievērsās arhitektūras mantojuma jautājumiem Rīgā, par darbnīcu vadītājiem un lektoriem aicinot vietējos arhitektūras vēstures, restaurācijas un ēku pielāgošanas ekspertus. Sākot no 2008.gada, vasaras skola sāk paplašināties tematiski, un tās veidotāju kolektīvam pievienojas jauni arhitekti un pilsētplānotāji no dažādām valstīm. Nereti par grupu vadītājiem un lektoriem kļūst agrākie vasaras skolas dalībnieki, kas vēlas atgriezties Rīgā vēl un vēlreiz. Projekti top, ārvalstu studentiem kritiski vērtējot tiem nepazīstamu pilsētvidi un salīdzinot to ar savu citviet gūto pieredzi. Vietējiem studentiem vasaras skola ir nozīmīga iespēja paplašināt redzesloku un kontaktus. Tomēr vasaras skola ir ne tikai treniņnometne topošiem vides veidošanas speciālistiem, tā ik gadus piedāvā svaigas idejas kādai Latvijas vietai. Lai arī studentu priekšlikumi dažkārt šķiet ideālistiski, laika gaitā tie mēdz arī piepildīties. Tā piemēram, Spīķeru kvartāls šodien ir attīstījies par radošo iniciatīvu mājvietu, Rīgā tiek atjaunotas koka arhitektūras kolekcijas un iedzīvotāji arvien vairāk tiek iesaistīti apkaimju plānošanā. Ne vienmēr projekti pievēršas tikai telpiskajai videi, tie risina arī sociālas problēmas, piemēram, viens no 2011.gada priekšlikumiem ir izmantot atvērta tipa cietumu kā instrumentu Karostas atveseļošanai. Tā ir radikāli atšķirīga un vērā ņemama ideja Liepājas nākotnes attīstībai. Turpmākajos gados iecerēts turpināt celt vasaras skolas apmācības līmeni, dažādot darbnīcu uzdevumus un darbošanās metodes un pētīt aizvien jaunas vietas Latvijā.

Riga Technical University International Summer School is an annual two week course for students of architecture, urbanism, landscape design,

geography, fine arts and social sciences. It attracts mainly those in the beginning of their studies wanting to improve their theoretical knowledge and practical skills in analysis and design of urban environments. The course is an opportunity to test new research and design approaches in a summery atmosphere, working in an international and multidisciplinary team.

In its first five years the Summer School’s main focus was architectural heritage in Riga and it invited local experts in architectural history, restoration and adaptation of buildings to be workshop leaders and lecturers. Starting from 2008, the Summer School began expanding thematically, new architects and urbanists from different countries joined the organizing collective. On numerous occasions former participants that wanted to return to Riga became tutors and lecturers.

The projects are made by foreign students critically evaluating an unknown urban environment and comparing it to their experiences gained elsewhere. For local students it is an important way to broaden their horizon and make contacts. Summer School is not just a training camp for upcoming specialists of the built environment, every year it offers fresh ideas for a particular place in Latvia. Even though students’ proposals sometimes seem idealistic, they become reality as well. For instance, Spīķeri quarter today has developed into a cluster of creative initiatives, there are wooden architecture collections being renewed in Riga and residents are becoming ever more involved in the planning of their neightbourhoods. Not always the projects are purely spatial, they also solve social problems. For example, one of the suggestions in 2011 is to use an open type prison as a tool of rehabilitating Karosta. It is a radically different and noteworthy idea for the future development of Liepāja. In the coming years it is planned to keep raising the educational level of the Summer School, diversify tasks and design methods of the workshops and to study more places in Latvia. Vasaras skola ik gadu tiek plaši atspoguļota Latvijas drukātajos un interneta medijos Each year the Summer School is widely reviewed in Latvian printed and internet media

2


Dalībnieku ģeogrāfija pārstāv visu pasauli The participants represent a worldwide geography

Dalībnieku studiju un darba jomas visbiežāk ir saistītas ar arhitektūru un urbānismu, taču sastopamas arī citas profesijas Fields of studies and work of participants are mainly related to architecture and urbanism but other professions are also common

Photography

Regional Planning

Road Planning

Political Science

Architectural Engineering Restoration and Conversion

History of Architecture

Architecture Geography Urbanism History of Art

Semiotics

Culture management

Landscape Design

Tourism

Graphic Design

Sociology

Economics

Environmental Management

Fine Arts Philology

Journalism 3


2003

Perspectives on Town Development in the Historic Centre of Riga

Rīgas vēsturiskā centra attīstības perspektīvas

Pirmā starptautiskā vasaras skola pievērsās arhitektūras mantojumam Rīgas vēsturiskajā centrā, sekojot četrām galvenajām tēmām: jūgendstils, koka

arhitektūra, Rīgas dārzi un parki un pilsētas publiskās ārtelpas attīstība. Kā veidot mūsdienīgu pilsētvidi, nepazaudējot vēsturiskās arhitektūras vērtības? Corner Building grupa strādāja pie koncepcijas zudušo ēku atjaunošanai Dzirnavu un Mednieku ielas stūrī. Sound of Music un Green Connections darbnīcās studenti projektēja jaunu koka apbūvi ar dārziem iekšpagalmos E.Melngaiļa ielā. Project Riverside pārveidoja 11.Novembra krastmalas iekārtojumu un ierosināja atslogot Akmens tiltu, izveidojot autotransporta joslas uz Dzelzceļa tilta. Kaļķu Street un Gateway to Future grupas strādāja pie priekšlikumiem apbūves un labiekārtojuma uzlabošanai Vecrīgas laukumos. Jaunu formu un funkcionalitāti plašajam kvartālam starp Kr.Barona, Ģertrūdes, A.Čaka un Stabu ielu piešķīra Regeneration of a block grupa, izvietojot tajā jaunus birojus, dzīvokļus un tirdzniecības centru.

The first International Summer School focused on architectural heritage in Riga, following four main themes: Art Nouveau, wooden architecture,

gardens and parks of Riga and development of city’s public spaces. How to design contemporary urban spaces without affecting historic architectural values? Corner Building group worked on a concept for reconstructing lost buildings on the corner of Dzirnavu and Mednieku Street.

In Sound of Music and Green Connections workshops students designed new wooden buildings with gardens in the courtyards on E.Melngaiļa Street. Project Riverside reorganized the layout of 11.November Embankment and proposed to relieve Stone Bridge of traffic by widening Railway Bridge.

Kaļķu Street and Gateway to Future groups worked on proposals for improving urban design of the squares in Old Riga. New form and functionality to the spatious urban block between Kr.Barona, Ģertrūdes, A.Čaka un Stabu Street was given by Regeneration of a block group by accommodating new offices, apartments and a commercial centre. 4


Urban Waterfront grupa ierosināja autosatiksmi pārvietot tunelī zem 11.novembra krastmalas, bet virszemi atvēlēt gājējiem un sabiedriskajam transportam, papildinot to ar lineāru publisku galeriju apjomu un peldošu auditoriju. Urban Waterfront group proposed to relocate car traffic into a tunnel underneath 11.November Embankment and allot ground level to pedestrians and public transport, enhancing it with a linear public gallery volume and a floating auditorium.

Darbnīcā Esplanade Revival studenti pētīja iespējas papildināt Esplanādes parku ar brīvdabas izstāžu zāli un amfiteātri, saglabājot vēsturisko apstādījumu struktūru, bet pārveidojot vietas reljefu. In Esplanade Revival workshop students explored possibilities of adding an open-air exhibition hall and an amphitheatre to Esplanade park. The historic greenery structures are preserved, but topography has been transformed.

Darbnīcu vadītāji Tutors

Jānis Krastiņš (architect, professor, head of the Department of History and Theory of Architectural Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) & Anita Antenišķe (architect, lecturer at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) Pēteris Blūms (architect, specialized in wooden architecture, Latvia) Silvija Rubene (landscape architect, docent at the Department of Architecture and Construction, LLU, Latvia) & Aija Ziemeļniece (landscape architect, professor at the Department of Architecture and Construction, LLU, Latvia) Andris Roze (architect and urbanist, Latvia) & Uģis Bratuškins (architect, assistant professor at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) & Sandra Treija (architect, deputy dean at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) Dalībnieki Participants

Alise Pļaviņa (Latvia), Andris Grīnbergs (Latvia), Antje Müller (Germany), Amy Hiu Yan Cheng (United Kingdom), Britta Fehse (Germany), Clemens Neuner (Austria), Dalena Steÿn (South Africa) Elisabeth Frassl (Austria), Evita Alle (Latvia), Giedre Stankevičiūte (Lithuania), Gregori Wilk (Poland), Ģirts Milleris (Latvia), Hans Schinlauer (Germany), Harry Bee (Switzerland), Helēna Gūtmane (Latvia), Indre Grayulevičiūte (Lithuania), Jan Kampshoff (Germany), Jan Skoupy (Czech Republic), Jana Kirsanovs (Germany), Jose Paixao (Portugal), Julia Spiering (Germany), Karīna Kuzova (Latvia), Lina Vaiciulyte (Lithuania), Mari Kirjavainen (Finland), Maria Christina Papaleontiou (Cyprus), Martin Künzler (Switzerland), Martina Hemetsberger (Austria), Mārtiņš Pīlēns (Latvia), Matīss Zemītis (Latvia), Matleena Muhonen (Finland), Olivia Hartl (Austria), Patrik Ronner (Switzerland), Rainer Falkner (Austria), Rebecca Gasco (Italy), Roland Siirak (Estonia), Sandra Herzog (Germany), Sandra Resch (Austria), Sebastian Schulze (Germany), Sonia Chiu (United Kingdom), Stefanie Rhodes (Austria), Sylvio Gräf (Germany), Tim Bauerfeind (Germany), Torben Rave (Germany) Xianlian Liu (China). 5


2004

Architectural Heritage in Progress: UNESCO World Heritage Site Riga UNESCO Pasaules mantojums Rīgā

Studentu rīcībā tika nodotas divas Rīgas vietas ar vērtīgu vēsturisku apbūvi: Vecrīgas dienviddaļa, arhitektiem pazīstama ar nosaukumu Jaunā Vecpilsēta un bijušās Iļģuciema manufaktūras ēku ansamblis Pārdaugavā.

Jaunajai Vecpilsētai ar tās daudzajiem šobrīd tukšajiem zemes gabaliem un ēkām un atrašanās vietu tuvu Daugavas krastmalai, Starptautiskajai autoostai un Centrāltirgum piemīt potenciāls kļūt par dzīvīgu pilsētas daļu, tomēr tā ir arī atdalīta no apkārtnes ar intensīvi izmantotām ielām. Iļģuciema manufaktūras kompleksu iespējams pielāgot jaunai lietošanai, taču šeit jāņem vērā gan koka, gan ķieģeļu ēku īpatnības.

The students were handed two locations in Riga with valuable historic buildings: south part of Old Riga, known among architects as the New Old Town, and the former Iļģuciema Manufacture ensemble in Pārdaugava.

New Old Town with its many currently vacant lots and buildings and adjacency to river Daugava, the International Coach Terminal and Central Market holds a potential of becoming a vibrant city part, however it is also cut off from surroundings by intensively used streets. Iļģuciema Manufacture complex can be adaptable to a new function, but one has to consider the specific character of both wooden and brick buildings.

Grupas General Strategy, Following River Rīdzene un Riga Wall Axes strādāja pie projektiem Jaunajai Vecpilsētai — ar jaunu apbūvi sakārtoja kvartālu struktūru, iezīmēja zudušo pilsētas vēsturisko nocietinājumu un Rīdzenes upes vietas un piedāvāja atbrīvoties no dzelzceļa uzbēruma, tā vietā paredzot parku pie kanāla, kas Vecrīgu tuvinātu Maskavas priekšpilsētai.

6

Groups General Strategy, Following River Rīdzene un Riga Wall Axes worked on projects for the New Old Town — structured urban blocks by adding new buildings, marked places of lost historic fortifications and river Rīdzene and suggested to replace the railway embankment with a park near the canal to bring Old Riga closer to Maskavas district.


Jauni pielietojumi Iļģuciema manufaktūras ēkām tika meklēti darbnīcās Confirmation of site value in its urban context, Centre of Riga’s traditions, Culture Factory, Home Factory un Fashion House. Viens no priekšlikumiem bija izveidot ēku kompleksā sociālu centru bezdarbniekiem, bērniem no problemātiskām ģimenēm un sievietēm, kas cietušas no vardarbības. Pārējās idejas saistītas ar radošuma veicināšanu apkārtnē: latviešu tradicionālās kultūras un amatniecības centrs, izstāžu un konferenču telpas, modes dizaineru darbnīcas un veikaliņi. In workshops Confirmation of site value in its urban context, Centre of Riga’s traditions, Culture Factory, Home Factory un Fashion House participants sought new functions for Iļģuciema Manufacture buildings. One of the proposals was to open a social centre for the unemployed, children from problematic families and women that have suffered from violence. Other ideas were related to enhancing creativity in the area: a centre of Latvian traditional culture and crafts, exhibition and conference spaces, fashion designers’ studios and boutiques.

Katamarānu brauciens ar laiku izveidojās par vienu no vasaras skolas tradīcijām. Catamaran ride over time became one of the Summer School’s traditions.

Darbnīcu vadītāji Tutors

Jānis Krastiņš (architect, professor, head of the Department of History and Theory of Architectural Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) & Anita Antenišķe (architect, lecturer at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) Zaiga Gaile (architect, specialized in reconstruction, Latvia) & Ilmārs Dirveiks (architect, specialized in restoration, lecturer at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) Andris Roze (architect and urbanist, Latvia) & Uģis Bratuškins (architect, assistant professor at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) & Sandra Treija (architect, deputy dean at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) Dalībnieki Participants

Adriana-Niculina Zamfirache (Romania), Aleksandrs Feļtins (Latvia), Anna Hanreich (Austria), Birgit Maria Schober-Pointinger (Austria), Cornelia Reithofer (Austria), Dace Aumele (Latvia), Dana Lacusta (Romania), Egbert Oosterhoff (the Netherlands), Eva Enģele (Latvia), Evgenia Elizarova (Russia), Giedre Gudzinevičiūte (Lithuania), Henrik Schumann (Germany), Ingo Brinkmann (Germany), Irina Neacşu (Romania), Isabel Maria Branco Pires (Portugal), Leoš Horak (Czech Republic), Lothar Bergmann (Germany), Madara Plāciņa (Latvia), Maciej Chowaniok (Poland), Maximilian Hartmuth (Austria), Maximilian Hubertus (Germany), Melanie Fasche (Germany), Niklāvs Paegle (Latvia), Oscar Ivo Vos (the Netherlands), Philipp Lammers (Germany), Sandra da Mouta Brito (Portugal), Stephan Aldenkirchs (Germany), Suzanne Oomen (the Netherlands), Thomas Kemme (Germany), Veljko Linta (Croatia). 7


8


9


2005

Architectural Heritage in Riga: Contemporary Development and Future Visions Rīgas vēsturiskā apbūve mūsdienās

Āgenskalns cauri gadsimtiem ir veidojies kā Daugavas kreisā krasta sabiedriskās dzīves centrs ar aktīvām tirdzniecības, kultūras un pārvaldes funkcijām, kā arī savdabīgu dzīves vidi. Identitātes un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana, plānojot apkaimes attīstību, kļuva par vasaras skolas galveno uzdevumu, īpašu uzmanību veltot divām tēmām: koka arhitektūrai un publiskai telpai.

Through centuries Āgenskalns has evolved as the centre of social life on the left bank of Daugava river, known for active trade, culture and administrative

functions as well as a peculiar living environment. Maintaining the identity, cultural and historical heritage when planning future development of the area became the main task of the Summer School. Special attention was devoted to two themes: wooden architecture and public space.

Puse studentu analizēja un pārveidoja kvartālu starp Slokas, Nometņu, Meža un E.Smiļģa ielu. Wake up, Āgenskalns! un Re-Creation grupas pievērsās satiksmes un publiskās ārtelpas sakārtošanai, kā arī projektēja mājokļus un pakalpojumus tuvumā esošās universitātes studentiem. Darbnīcas C.O.D.E., Timber Art un Sѐve meklēja iespējas intensificēt apkārtnes funkcionalitāti un apbūvi, piedāvājot izmantot koku arī netradicionālās arhitektūras formās. Half of the students were analysing and redesigning the urban block between Slokas, Nometņu, Meža and E.Smiļģa Street. Wake up, Āgenskalns! and ReCreation groups focused on reorganizing traffic and public spaces, as well as designing housing and facilities for students of the nearby university. Workshops C.O.D.E., Timber Art and Sѐve were looking for ways to intensify programme and built volume in the area, suggesting to use timber in non-traditional forms of architecture as well. 10


Otra puse dalībnieku pievērsās Pārdaugavas daļai pie Āgenskalna līča: Klīversalai, Ķīpsalas dienvidu galam, Uzvaras parkam. Darbnīcās tika veidoti piedāvājumi apbūvei ap Āgenskalna līci, meklējot piemērotāko vietu apkaimes nozīmīgākajai celtnei — Rīgas koncertzālei. Pārdaugava. Urban + Green, Viva la Sala — make it alive!, Song of the Hill, Bridging historical and future identities grupas izvēlējās koncertzāli novietot Klīversalas vidusdaļā pie Āgenskalna līča un veidot jauktu apbūvi tās tuvumā. Studenti Rediscovery of the sound of nature un Pārdaugava — the Green Port of Culture darbnīcās izšķīrās par koncertzāles novietni Uzvaras parkā. The other half of participants were occupied with the part of Pārdaugava near Āgenskalna bay: Klīversala, south end of Ķīpsala, Uzvaras park. The workshops made proposals for future development around Āgenskalna bay while looking for the most suitable place for the most significant building of the area — Riga’s concert hall.

Pārdaugava. Urban + Green, Viva la Sala — make it alive!, Song of the Hill, Bridging historical and future identities groups decided to place the concert hall in the middle part of Klīversala near Āgenskalna bay and to grow a mixed use neighbourhood around it. Students in Rediscovery of the sound of nature and Pārdaugava — the Green Port of Culture workshops chose for a location inside Uzvaras Park.

Grupa Prelude for a new era piedāvāja koncertzāli izvietot pašā Klīversalas galā Daugavas krastā, AB dambī iegremdēt izstāžu centru ar pastaigām izmantojamu jumtu, bet bijušo kuģu būvētavu pārveidot par jaunu radošu kvartālu. Prelude for a new era group suggested placing the concert hall on the tip of Klīversala by Daugava riverbank, sinking an exhibition centre with a walkable roof inside the AB dam, and transforming the former shipyard into a new creative quarter.

Darbnīcu vadītāji Tutors

Jānis Krastiņš (architect, professor, head of the Department of History and Theory of Architectural Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) & Anita Antenišķe (architect, lecturer at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) Zaiga Gaile (architect, specialized in reconstruction, Latvia) & Ilmārs Dirveiks (architect, specialized in restoration, lecturer at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) Andris Roze (architect and urbanist, Latvia) & Uģis Bratuškins (architect, assistant professor at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) & Sandra Treija (architect, deputy dean at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) Dalībnieki Participants

Agnieszka Kita (Poland), Andreea Lazea (Romania), Anna Aura (Sweden), Anna Kozerska (Poland), Christiane Anna Rhede (Germany), Cordula Feigs (Germany), Diana Maria Danbauer (Austria), Dina Jemeļjanova (Latvia), Dina Sotņikova (Latvia), Elena Dragu (Romania), Esal Kadiri (Kosovo), Griet Kuppens (Belgium), Ilka Mecklenbrauck (Germany), Ilva Cimermane (Latvia), Irina Moroianu (Romania), Jānis Dombrovskis (Latvia), Jolanta Šaitere (Latvia), Joonas Mikkonen (Finland), Jukka Aaltonen (Finland), Kasper Lægring Nielsen (Denmark), Katja Bauer (Germany), Katrina Baltmanis (USA), Kerstin Burkard (Germany), Kristīne Kaktiņa (Latvia), Kristiina Porila (Estonia), Lars Bischoff (Germany), Laura Hrisanfova (Latvia), Levon Vardanyan (Armenia), Madara Eisaka (Latvia), Mareike Sievending (Germany), Marta Rutka (Latvia), Martin Hecker (Germany), Martin Roman Frühwirth (Austria), Melis Ulakoglu (Turkey), Monika Rudschewski (Germany), Neža Čebron Lipovec (Slovenia), Onur Inal (Turkey), Rene Rohbeck (Germany), Roland Trauzeld (Germany), Simone Burkard (Germany), Sintija Jonikāne (Latvia), Stefanie Fuhrmann (Germany), Stian Kvil (Norway), Vilnela Zollinger (Switzerland), Violeta Elena Catana (Romania). 11


12


13


2006

Industrial Heritage in Riga: Contemporary Development and Future Visions Industriālais arhitektūras mantojums mūsdienu pilsētvidē

Studenti strādāja trīs Rīgas vietās, kas pieskaitāmas pilsētas industriālajam mantojumam: Valmieras ielā, Spīķeros pie Centrāltirgus un kvartālā starp

Aristīda Briāna, Annas, Miera un Maiznīcas ielu. Visās novietnēs uzdevumi bija līdzīgi: esošo arhitektonisko vērtību apzināšana un pielāgošana jaunām funkcijām, jaunas apbūves saskaņa ar vēsturiskas vides mērogu un materialitāti. A house on the left grupa Valmieras ielā paredzēja jaunas ēkas, kas mērogā atbilst esošajām un savienoja ielas telpu ar iekšpagalmiem gan vizuāli, gan funkcionāli. Brick Island dalībnieki izvietoja jaunus apjomus Spīķeros, lai piešķirtu formu diviem laukumiem: lielākam pret Krasta ielu un Daugavu, mazākam un intīmākam kvartāla iekšpusē.

The students worked in three sites in Riga that are listed as city’s industrial heritage: Valmieras street, Spīķeri area near the Central Market and city block between Aristīda Briāna, Annas, Miera and Maiznīcas street. Assignments were similar in all locations: exploration of existing architectural values and their adjustment to new functions, correspondence of new structures with the scale and materiality of a historical environment.

A house on the left group designed new buildings that match up to the existing ones on Valmieras street and connected street space to backyards both visually and functionally. Participants of Brick Island placed new volumes in Spīķeri area to give form to two squares: a bigger one facing Krasta street and river Daugava and a smaller and more intimate one inside the quarter.

alteRiga dalībnieki saskatīja Spīķeros potenciālu izveidoties par alternatīvas kultūras centru ar mākslinieku un mūziķu studijām, grāmatnīcām, izstāžu telpām, teātri, muzeju un plašām peldošām platformām Daugavā. Participants of alteRiga spotted potential for an alternative culture centre in the Red Warehouse area — artist and musician studios, bookstores, exhibition spaces, theatre, a museum and large floating platforms stretching into river Daugava. 14


Double Slap grupai izdevās izveidot divus piedāvājumus: Spīķeri kā mākslinieku ciemats, ko veido vairākas nelielas ēkas vai arhitektūras skola esošajos spīķeros un jauns arhitektūras muzeja apjoms kā tilts pāri Krasta ielai. Double Slap group managed to come up with two proposals: Red Warehouse area as artists’ village composed of numerous small buildings or an architecture school in the old warehouses and a new architecture museum volume as a bridge over Krasta street .

The Clash of Times grupa ierosināja savienot abas Valmieras ielas puses ar radniecīgu funkcionalitāti — pieejamas cenas mājokļiem, iepirkšanos un pakalpojumiem — un tiltiem, kuros iekārtotas kafejnīcas. The Clash of Times group proposed to unite both sides of Valmieras street by related functionality — affordable housing, shopping and services — and bridges accommodating cafés.

Darbnīca Meeting point — 5.89 pievērsās iekšpagalmiem kvartālā starp A.Briāna, Annas, Miera un Maiznīcas ielu, ieplānojot studentu viesnīcu un nelielu kinoteātri, kā arī sporta centru atjaunotās rūpnīcas ēkās. Workshop Meeting point — 5.89 focused on courtyards in the urban block between A.Briāna, Annas, Miera and Maiznīcas street and designed a student hostel, a small cinema, as well as a fitness centre in renovated factory buildings.

Darbnīcu vadītāji Tutors

Anita Antenišķe (architect, lecturer at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) Uģis Bratuškins (architect, assistant professor at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) Jānis Krastiņš (architect, professor, head of the Department of History and Theory of Architectural Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) Arne Riekstiņš (architect, lecturer at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) Dalībnieki Participants

Anna Arutynova (Russia), Baiba Tračuma (Latvia), David Avalishvili (Georgia), Evelina Őberg (Sweden), Gabriel Cuellar (USA), Georgy Sokolov (Russia), Ioana Petrescu (Romania), Ježi Stankevič (Lithuania), Katja Elisa Lintunen (Finland), Koray Tokdemir (Turkey), Kristi Kongi (Estonia), Laura Uibopuu (Estonia), Maija Ušča (Latvia), Matīss Šteinerts (Latvia), Nadine Kulka (Germany), Nicole Herzog (Germany), Romuald Špilevski (Poland), Sandra Djukic (Croatia), Stefanie Bischoff (Germany), Stefano Stagi (Italy), Tengiz Alaverdashvili (Georgia), Vakhtang Kasrelishvili (Georgia), Viktorija Priļenska (Latvia), Vineta Strauta (Latvia), Vita Soltonaite (Lithuania), Willemijne Linssen (Belgium). 15


2007

New View into Cityscape of the World Heritage Site Riga

Rīgas pilsētvide vakar, šodien, rīt

Vasaras skolas tēma bija Rīgas galvenā ass rietumu — austrumu virzienā — Brīvības iela un to turpinošās ielas no Juglas līdz pat Uzvaras parkam Pārdaugavā. Pilsētas sāpīgākās problēmas šajā trajektorijā — transporta sistēmas nepilnības, veloceliņu un cilvēkiem draudzīgas pilsētvides trūkums.

Have your eyes and minds open grupa ierosināja autosatiksmi pie tirdzniecības centra Alfta pārvietot pazemē, ielas līmenī izveidojot apkaimes centru ar ērtu pieeju blakus esošajam Šmerļa mežam. Darbnīcas Let’s start at the beginning dalībnieki Juglas ezera apkārtnē atklāja potenciālu intensīvai jauktas apbūves attīstībai.

Topic of the Summer School was Riga’s main axis in west — east direction — Brīvības Street and its extensions from Jugla to Uzvaras Park in Pārdaugava. City’s most severe problems in this trajectory — traffic system shortcomings, absence of bicycle paths and pedestrian-friendly urban spaces.

Have your eyes and minds open group suggested to move car traffic underground near shopping centre Alfa and transform the street level into a neighbourhood centre with a convenient access to adjacent Šmerlis forest. Participants of Let’s start at the beginning workshop revealed the potential for a dense mixed use development near the Jugla lake.

Reclaim your city! ierosināja jaunus, gājējiem un riteņbraucējiem draudzīgākus ielu profilus 11.novembra krastmalai, Uzvaras bulvārim un Akmens tiltam, kā arī papildināja Uzvaras parka funkcionālo programmu ar skeitparku un dažādiem vides objektiem, bet laukumus Vecrīgā — ar izteiksmīgu apgaismojumu.

16

Reclaim your city! designed new pedestrian- and cyclist-friendly street profiles for 11th November Embankment, Uzvaras Boulevard and the Stone Bridge, as well as enhanced the functional programme of Uzvaras Park with a skatepark and diverse urban design elements, but squares in Old Riga — with expressive lighting.


Let’s make the space ours! projekts piedāvā uzlabojumus pie nozīmīgām publiskām vietām no Brīvības pieminekļa līdz VEF tiltam: Brīvības bulvāris kā zaļš kanāls, gaisa dārzi pie Rīgas Centrālās bibliotēkas, apzaļumotas terases pie Dailes teātra, jauns parks ap jauno Ģertrūdes baznīcu un akcentēta pieeja Lielajiem kapiem no Brīvības ielas. Let’s make the space ours! project suggests improvements near important public places starting from the Freedom Monument to VEF bridge: Brīvības Boulevard as a green canal, elevated gardens near Riga Central Library, green terraces near Dailes Theatre, a new park around the new Ģertrūdes church and a prominent entrance to Great Cemetery from Brīvības street.

VeloCITY darbnīcā tapa priekšlikums izmantot Brīvības ielai paralēlo dzelzceļa līniju, lai rastu vietu velosatiksmes un zaļo zonu attīstībai. VeloCITY workshop worked out a proposal for a bicycle path and green spaces along the railway line parallel to Brīvības Street.

Grupa Urban Senses pārvērta uzdevumu radošā eksperimentā, izmēģinot dažādus pārvietojamus objektus, piemēram, šaha galdiņus un piepūšamus zviļņus sabiedriskā transporta pieturās, parkos un skvēros. Group Urban Senses converted the assignment into a creative experiment by testing various portable objects, for example, chess boards and inflatable lounge chairs in public transport stops, parks and squares.

Darbnīcu vadītāji Tutors

Andris Roze (architect and urbanist, Latvia) Arne Riekstiņš (architect, lecturer at the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) Uģis Bratuškins (architect, Dean of the Faculty of Architecture and Urban Planning, RTU, Latvia) Helēna Gūtmane (landscape architect and philologist, Latvia) & Mark Geldof (architect and urbanist, Belgium) Toms Kokins (architect, Latvia) & Zane Deruma (architect, Latvia) Dalībnieki Participants

Aija Dunska (Lithuania), Alexandra Milotoi (Romania), Algimantas Grigas (Lithuania), Anda Mendriķe (Latvia), Begona Andrea Arellano Jamerena (Chile), Christoph Hameister (Germany), Daniel Kovacs (Germany), David Matei (Romania), Dmitrie Andrei Stefanescu (Romania), Elīna Bušmane (Latvia), Florentina Matache (Romania), Hans de Blauwe (Belgium), Henrique Ferro Cruz (Spain), Ieva Lāce (Latvia), Ioana Mihailescu (Romania), Iulia Veronica Popescu (Romania), Laurynas Dvareckas (Lithuania), Līga Spārīte (Latvia), Līva Smildzere (Latvia), Luca Corona (Italy), Mark Kaiser (Germany), Meggie Jaworski (Germany), Monica Sebestyen (Romania), Nino Nozadze (Georgia), Noah Shoval (Israel), Privat Juillard (France), Sankalp Sahu (India), Stephan Matzdorf (Germany), Tamar Skhirtladze (Georgia), Tatia Gvineria (Georgia), Vladimer Khudjadze (Georgia). 17


2008

Culture. Zoology. Urbanism Kultūra. Zooloģija. Urbānisms

Mežaparks ir viena no visplašākajām publiskajām atpūtas vietām Rīgā un gleznaina dzīvojamā apkaime, kas celta atbilstoši dārzu pilsētas principiem 20.gadsimta sākumā. Lai gan Mežaparkā atrodas Rīgas Zooloģiskais dārzs un Dziesmu svētku estrāde 30 000 skatītājiem, pakalpojumu nodrošinājums joprojām ir nepietiekams, savienojumi ir vāji, ūdensmalas ir maz izmantotas.

Sensecity grupa izkāpa ārpus asfaltētajām takām un devās mežā, kur no zariem un čiekuriem izveidoja instalāciju — ligzdu. Ligzda aicina ienākt dziļāk dabā, satikties un iepazīties, novērtēt meža kluso mieru. Urban Forest Narratives grupas dalībnieki caur skicēm, kolāžām, maketiem un instalācijām atklāja Mežaparka acīmredzamās un slēptās vērtības un iespējas. Viņi radīja stāstus par pastaigām noslēpumainos dārzos, pakāpšanos virs koku lapotnēm un sekošanu maldugunīm meža biezoknī.

Mežaparks is one of the most spacious public recreation areas in Riga and a picturesque neighbourhood laid out according to garden city principles in early 20th century. Although Mežaparks contains Riga Zoo and the 30 000 spectator Song festival stage, supply of services is still insufficient, connections are poor, waterfronts are underused. Sensecity group stepped outside asphalt covered paths and built a branch and pinecone installation inside the forest — The Nest. It invites passersby to explore nature, meet and get to know others, enjoy the quiet calmness of the forest. Urban Forest Narratives students revealed obvious and hidden values and potentials of Mežaparks in sketches, collages, models and installations. Their stories were about getting lost in secret gardens, climbing above treetops and following will-o’-the-wisps in the bush.

Rīgas Zoodārzs nekļuva par darbnīcas Zoology Beyond Animals pētījuma objektu — pēc mājokļa apkārtnes iekārtojuma un izturēšanās publiskajā telpā vairākās “sugās” tika sadalīti Mežaparka iedzīvotāji un apmeklētāji. Piedāvājot vairākus variantus dzīvojamās apkaimes neizmantoto zaļo joslu pārveidošanai, tika prognozēta šādas rīcības iespējamā ietekme uz “sugu līdzsvaru”.

18

Riga Zoo did not become a research topic of Zoology Beyond Animals workshop — it was the residents and visitors of Mežaparks, divided into different “species” according to the organization of their dwellings and behaviour in public space. Different options of transforming the unused stretches of green in the residential area were evaluated on their possible impact on the “balance of species”.


Communication is the wor(l)d grupas dalībnieki uzklausīja neskaitāmus Mežaparka iedzīvotāju un apmeklētāju stāstus — gan sarunājoties, gan kopīgi modelējot katra vēlmēm piemērotu parku. Ar grupas ieplānotajiem skatu un putnu vērošanas torņiem, delfināriju, kafejnīcām, skeitparku, rotaļu un sporta laukumiem Mežaparks pārtaptu īstā piedzīvojumu parkā visai ģimenei. Communication is the wor(l)d group collected countless stories of Mežaparks’ locals and guests — by interviewing and modelling a park for everyone’s needs and wishes. With the proposed bird watching towers, dolphinarium, cafés, skateparks, playgrounds and sports fields Mežaparks would become a real adventure park for the whole family.

Nacionālais vakars D.Fab galerijā Rīgā un viesojoties arhitektes Zaigas Gailes vasaras mājā Kaltenē. National evening in D.Fab gallery in Riga and visiting architect Zaiga Gaile in her summer residence in Kaltene.

Darbnīcu vadītāji Tutors

Toms Kokins (architect, Latvia) & Zane Deruma (architect, Latvia) Ilze Paklone (architect and urbanist, Latvia) & Alise Pļaviņa (architect, Latvia) Evelīna Ozola (architect, Latvia) & Juris Platacis (architect, Latvia) Helēna Gūtmane (landscape architect and philologist, Latvia) & Mark Geldof (architect and urbanist, Belgium) Dalībnieki Participants

Anita Beikule (Latvia), Natalia Chiokadze (Georgia), Frederick Picart (USA), Max Hooper Schneider (USA), Alexandra Virlan (Romania), Tamar Chiokadze (Georgia), Agne Griniute (Lithuania), Milda Kuculis (Lithuania), Rima Sikorskaite (Lithuania), Hellfried Wallner (Austria), Ruxandra Filip (Romania), Bianca Gioada (Romania), Ryan Manton (United Kingdom), Ilze Rukšāne (Latvia), Monica Udrea (Romania), Ieva Āķe (Latvia), Everita Berga (Latvia), Lauma Līdaka (Latvia), Aivita Mateika (Latvia), Anca Stefan (Romania) 19


20


21


2009

Trespassing: Architecture and Urbanism

Robežpārkāpšana: arhitektūra un urbānisms

Vasaras skola pirmo reizi norisinājās ārpus Rīgas — Valkā un Valgā. Studenti pētīja Latvijas un Igaunijas robežas fizisko un psiholoģisko nozīmi un meklēja

ceļus mūsdienīgas un attīstību stimulējošas pilsētvides veidošanai robežtelpā. Vai starpvalstu robeža ir šķērslis, kas atdala divas valstis un divas atsevišķas pilsētas? Vai arī tā spēj būt vienojošs elements un savdabīga identitātes zīme? Motion City grupa veidoja attēlu un video projekcijas uz ēku sienām un iekštelpās — notikumus, kas saveda kopā Valkas un Valgas iedzīvotājus. Uz vienu vakaru gaļas un desu veikals, kas parasti atvērts tikai tirgus dienās, pārtapa improvizētā bārā un brīvdabas kinoteātrī.

For the first time the Summer School took place outside Riga — in Valka and Valga. Students researched the physical and psychological meaning of the border between Latvia and Estonia and looked for ways to create a contemporary and development oriented urban environment in the border space. Is the border an obstacle dividing two states and two separate cities? Or can it be a connecting element and a distinct identity?

Motion City group created projections of images and videos on walls of buildings and indoors. These events brought together residents of Valka and Valga. A meat and sausage shop, open on market days only, became an improvised bar and open-air cinema for a night.

Workshop W lika lietā vides psiholoģijas teoriju, pētot Valkas un Valgas iedzīvotāju izturēšanos publiskajā ārtelpā, nonākot pie secinājumiem par viņu paradumiem un nepieciešamībām. Tapa priekšlikums abu pilsētu kopīgam laukumam. Workshop W made use of environmental psychology theory to study the behaviour of Valka and Valga locals in public spaces, concluding about their habits and necessities. A proposal for a common square for both cities was drawn up. Valkas un Valgas potenciālā vietzīme ir valstu robeža pilsētu centrālajā daļā, kur Landmark darbnīca piedāvāja izveidot pastaigu taku tūristu piesaistei. Robežtelpu sadalot vairākās tematiskās zonās, tapa maršruts un zīmols Walk.

22

National border in the central part of the cities is the most prominent feature of Valka and Valga. Landmark group proposed to create a walkway along it to attract tourists. By dividing border space into several themed zones, a route was drawn up and the brand Walk was born.


Border Sense darbnīcas pamatuzstādījums — cilvēka maņām nerūp politiskas robežas, bet gan fiziskā vide, ko iespējams sajust. Tika izveidotas vairākas instalācijas gan darba telpās, gan pilsētvidē: robežpārkāpšanas sajūtu modelis, garākais vakariņu galds Valkā, brīvdabas dzīvojamā istaba un grāmatu apmaiņas punkts uz robežas. Border Sense workshop statement — our senses don’t care about political boundaries but the physical environment we can feel. The group made several installations both in the studio and outside: a trespassing sense model, longest dinner table in Valka, open-air living room and a book exchange point on the border.

Smart Playground dalībnieki uzmeklēja neizmantotas elektrības kabeļu spoles un iesaistīja vietējo mākslas skolu audzēkņus koša rotaļlaukuma radīšanā. Kopīgi spēlējoties, latviešu, krievu un igauņu bērni pavisam viegli var apgūt arī mazliet no kaimiņu valsts valodām. Participants of Smart Playground found unused electrical cable reels and involved local art school students in creating a colourful playground. While playing together Latvian, Russian and Estonian children can easily learn a little of the neighbouring country’s languages.

Planning & Participation grupa rūpīgi iepazinās ar Valkas un Valgas vēsturi, attīstības plāniem un nākotnes būvniecības iecerēm, nonākot pie vairākiem vienkāršiem ieteikumiem, kā racionālāk plānot abu pilsētu kopīgu darbību. Planning & Participation group thoroughly studied the history, development plans and future construction projects of Valka and Valga, producing several simple recommendations for a more rational planning of co-operation of both cities.

Darbnīcu vadītāji Tutors

Toms Kokins (architect, Latvia) & Zane Deruma (architect, Latvia) Evelīna Ozola (architect, Latvia) & Juris Platacis (architect, Latvia) Liene Jākobsone (architect, Latvia) & Manten Devriendt (architect and urbanist, Belgium) Ilze Paklone (architect and urbanist, Latvia) & Ryan Manton (architect, United Kingdom) Ilze Miķelsone (architect, Latvia) & Liina Joller (economist, Estonia) Helēna Gūtmane (landscape architect and philologist, Latvia) & Mark Geldof (architect and urbanist, Belgium) Dalībnieki Participants

Aija Zabrauska (Latvia), Alessandra Zuliani (Italy), Alexandra Ioana Berdan (Romania), Alexandra Sevcenko (Moldova), Andras Regös (Switzerland), Beatriz Gascon Gimenez (Spain), David Gogishvili (Georgia), Diana Gudumac (Moldova), Dorina Bolboşenco (Moldova), Dovile Botyriute (Lithuania), Eftychia Mastora (Greece), Elena Ronchi (Italy), Florencio Gonzalez Monico (Spain), Giulia Bernini (Italy), Gözde Akman (Turkey), Herman Zonderland (the Netherlands), Ieugenia Nemirova (Ukraine), Ilse Rooijackers (the Netherlands), Jan Beckedahl (Germany), Julija Skobelkina (Latvia), Lado Shonia (Georgia), Lia Keidia (Georgia), Linda van Soerland (the Netherlands), Liuba Mardari (Moldova), Kristīne Bērza (Latvia), Magdalena Oleksy (Germany), Marcel Luchian (Moldova), Maria Daria Oancea (Romania), Maria Geering (Germany), Miriam Bruni (Italy), Nicole Kreussel (Germany), Nadejda Liungu (Moldova), Niko Kejerashvili (Georgia), Nikoloz Gotsireli (Georgia), Nina Werner (Germany), Paul-Hervé Lavessiere (France), Regina Boitsova (Estonia), Rosa Staarink (the Netherlands), Ruben Stuijk (Belgium), Salome Mamrikishvili (Georgia), Selin Mutdogan (Turkey), Volkmar Lehnert (Germany). 23


24


25


2010

Urban Outcast Pilsētas izstumtie

Bolderāja ir vairāku atšķirīgu pilsētas audumu kompozīcija: zvejnieku ciemats, cietoksnis no 17.gadsimta sākuma, 19.gadsimta militāras apmetnes taisnleņķa plānojums, padomju ēras industriālā apbūve un repetatīvas daudzdzīvokļu blokēkas. Attāla no citām pilsētas daļām, Bolderāja šķiet izstumta arī no pilsētnieku kolektīvās apziņas, neuzskatīta par vietu Rīgā.

bRoute darbnīca izstrādāja tūrisma maršrutu caur visiem Bolderājas vēstures periodiem un nozīmīgākajiem piesaistes punktiem, kā arī dažādus to papildinošus vides dizaina elementus. Inside Out dalībnieki iepazina dažādos cilvēkus, kas dzīvo aiz vienādajām blokmāju fasādēm. Zināšanas par iekšpusi tad tika liktas lietā ārpusē — potenciāls mākslas centrs tika iezīmēts ar tā pirmo ekspresizstādi. Agora Bolderāja bija kāda studenta individuāls darbs — priekšlikums veco ļaužu mājokļiem, mazdārziņiem un tirgum pamestā rūpnīcas kompleksā.

Bolderāja is a composition of different urban patterns: a fishermen’s village, a fortress from early 17th century, a regular 19th century military campus, industrial sprawl and repetitive block housing from the Soviet era. Detached from other parts of the city, Bolderāja has also been pushed out of the collective urban reality, perceived as a non-place in the minds of inhabitants of Riga.

Workshop bRoute worked out a sightseeing route through areas representing different historical periods and main attractions of Bolderāja as well as various supporting public space design elements.

Participants of Inside Out got to know of the different people living behind uniform apartment block facades. Knowledge of the inside was then used to change the outside — a potential arts centre was marked by its first pop-up exhibition. Agora Bolderāja was the work of a student working independently — a proposal for elderly housing, community gardens and a marketplace in an abandoned industrial compound.

Grupa Spatial Vocabulary darbojās kā pētnieki vēl neatklātā zemē un izveidoja bagātīgi ilustrētu vārdnīcu, kas skaidro, kā runāt Bolderājas iedzīvotāju atšķirīgajā “valodā”. Spatial Vocabulary group acted as explorers in an undiscovered territory and put together a richly illustrated dictionary that explains all the unique “language” spoken in Bolderāja. 26


Space Merchants izjauca Bolderājas dažādās, nereti konfliktējošās atmosfēras pa sastāvdaļām un tad tās pārkārtoja, lai ilustrētu brīdinājumus, paredzējumus, cerības un idejas nākotnei. Space Merchants dismantled the different, often conflicting atmospheres of Bolderāja and rearranged the ingredients to illustrate warnings, predictions, hopes and ideas for the future.

Re-imagine Bolderāja grupa mēģināja atveseļot Bolderājas negatīvo reputāciju, izveidojot pārliecinošu vizuālu stāstu par tās interesantākajiem sociālajiem un telpiskajiem fenomeniem. Re-imagine Bolderāja group attempted to rehabilitate Bolderāja’s problematic reputation through a compelling visual story of its most interesting social and spatial phenomena. Darbnīcu vadītāji Tutors

Toms Kokins (architect and urbanist, Latvia) Liene Jākobsone (architect, Latvia) & Manten Devriendt (architect and urbanist, Belgium) Zane Deruma (architect, Latvia) & Herman Zonderland (urbanist, the Netherlands) Vents Vīnbergs (architect and publicist, Latvia) & Mārtiņš Jaunromāns (architect, Latvia) Ilze Paklone (architect and urbanist, Latvia) & Ryan Manton (architect, United Kingdom) Evelīna Ozola (architect and urbanist, Latvia) & Jurrian Arnold (urbanist, the Netherlands) Dalībnieki Participants

Aina Paola Aguila Turss (Mexico), Alessandro Mattoccia (Italy), Alexei Patrascu (Moldova), Ana Martinez Serrano (Spain), Ani Arzumanyan (Armenia), Anke Heller (Germany), Arman Fadaei (Iran), Beatriz Adriana Hernandez Caraveo (Mexico), Ben Pohl (Hamburg), Daniel Besler (Germany), David Ortega (Mexico), Davide Bordo (Italy), Denise Handler (Germany), Dennis Edler (Germany), Diana Fjodorova (Latvia), Dmytro Isajev (Ukraine), Einora Platukyte (Lithuania), Ewa Anna Lapa (Poland), Jacopo Ferretti (Italy), Jose Francisko Lazarte Castillo (Peru), Julia Memmert (Germany), Katarzyna Plis (Poland), Katja Lohse (Germany), Kristin Orav (Estonia), Le Minh Nguyen (Vietnam), Leonie Ricarda Richter (Germany), Lisa Wagner (Germany), Lucyna Swiniarska (Poland), Lukas Eibl (Germany), Mariam Mayilyan (Armenia), Martina Dolezalova (Czech Republic), Meike Schiek (Germany), Melih Altinel (Turkey), Nino Svimonishvili (Georgia), Niccolo’ Del Corona (Italy), Patrycja Stal (Poland), Rosana Belmonte Zamora (Spain), Sandra Žur (Poland), Tabea Michaelis (Germany), Tatiana Colomiets (Moldova), Theresa Ramisch (Germany), Tjark Bornemann (Germany), Triin Orav (Estonia). 27


2011

Entering the Void Ieejot tukšumā

Liepāja vienmēr bijusi stratēģisks punkts Baltijas jūras piekrastē, kur militāriem un industriāliem nolūkiem uzbūvēta iespaidīga infrastruktūra. Šodien Liepāja ir kļuvusi par sarūkošu pilsētu ar tukšām vietām, kas alkst pēc to izmantojuma pārdefinēšanas.

Future Coctail darbnīcā tika attīstīti 200 gadus tālas nākotnes scenāriji par trīs nozīmīgām tēmām: ūdens, enerģija un pārtika. Studentiem bija jāapvieno gan uz zinātniskiem faktiem balstītas prognozes, gan iztēles rosinātas pilsētas attīstības iespējas. Odyssey Project grupa radīja lielformāta kolāžu — dienasgrāmatu, kurā fiksēti studentu atklājumi pilsētā, izmantojot situacionistu apmaldīšanās taktiku, un meklētas saites starp tiem. Space Invaders ierosināja virkni pārmaiņu Liepājas publiskajās ārtelpās, kā arī pārņēma pilsētas ielas īpašā divriteņu nakts pasākumā. Creative Mapping darbnīcā studenti analizēja griezumu visas pilsētas garumā. Dažādās tēmas, sakārtotas vienā lielā zīmējumā, veido sakarības un palīdz ieraudzīt Liepājas daļu trūkumus un iespējas.

Liepāja has always been a strategic locus on the Baltic sea coastline where significant infrastructure has been built for military and industrial purposes. Today Liepāja has turned into a shrinking city generating void spaces that call for a redefinition of their function.

Future Cocktail workshop developed scenarios for a future 200 years from now on three important topics: water, energy and food. The students had to combine forecasts based on scientific facts with fictional interpretations. Odyssey Project group created a large format collage — a diary of the discoveries students made while loosing their way in the city following tactics of situationists. Space Invaders proposed a series of interventions in the public spaces of Liepāja as well as invaded the streets with a special biking night event.

In Creative Mapping workshop students analyzed a section throughout the whole length of the city. When arranged in one drawing, the different topics reveal hidden links and help seeing the weaknesses and possibilities of Liepāja’s parts.

28


Tourism hub Community centre

Housing

Nursing home New function for manege

Prison headquarters

Rehab Rehab pielāgoja alternatīvu atvērtā tipa cietuma koncepciju Karostai kā rehabilitācijas veidu gan cietumniekiem, gan vietai, tiecoties nodibināt sociālu mijiedarbību starp ieslodzītajiem, Liepājas iedzīvotājiem, viesiem un dabu. Rehab Rehab adapted an alternative open-type prison concept to Karosta as a means of rehabilitation for prisoners and rehabitation of the area, aiming at establishing a social structure between prisoners, Liepāja’s residents, visitors and nature.

Darbnīcu vadītāji Tutors

Ilze Paklone (architect and urbanist, Latvia) & Ryan Manton (architect, United Kingdom) Vents Vīnbergs (architect and publicist, Latvia) & Bejamin Pohl (filmmaker and urbanist, Germany) Jaime Montes (architect and urbanist, Spain) & David Ortega (architect and urbanist, Mexico) Toms Kokins (architect and urbanist, Latvia) & Evelīna Ozola (architect and urbanist, Latvia) Niklāvs Paegle (architect, Latvia) & Thomas Randall-Page (architect, United Kingdom) & Theodore Molloy (architect, United Kingdom) Dalībnieki Participants

Agnese Finka (Latvia), Alena Zhmurova (Russia), Alexandra Kovaleva (Russia), Anastasia Kostyletskaya (Russia), Anastasiya Knysh (Russia), Betija Balode (Latvia), Carlos Ortiz (Colombia), Christiane Gronenberg (Germany), Conor McMahon (Ireland), Elīna Zālīte (Latvia), Esmira Atamkhanova (Azerbaijan), Evgeniya Korobkova (Russia), Florentine Schmidtmann (Germany), Hannah Reisten (Germany), Hilda Treija (Latvia), Holly Rose Doron (United Kingdom), Ieva Māķena (Latvia), Ilze Avotniece (Latvia), Ina Borozan (Moldova), Jana Brsakoska (Macedonia), Kristīne Bērza (Latvia), Liene Cīrule (Latvia), Madara Migale (Latvia), Martin Spanggaard (Denmark), Mekhriban Baymuratova (Uzbekistan), Milana Matorigina (Latvia), Monta Drengere (Latvia), Natalie Ilcheva (Bulgaria), Onur Atay (Turkey), Oriana Orabona (Italy), Paul Kirschstein (Germany), Philippe Jarjat (France), Raul Taremaa (Estonia), Roman Fischer (Germany), Sergiu Ghiaur (Moldova), Silvia Laterza (Italy), Sonia Jackett (United Kingdom), Tamar Gachechiladze (Georgia), Tatiana Maria Martinez Riera (Spain), Valentina Campitelli (Italy), Vineta Krūze (Latvia), Yesemin Yeşil (Turkey), Zelma Balode (Latvia). 29


30


31

Riga Technical University International Summer School 2003-2011  
Riga Technical University International Summer School 2003-2011  

International Summer School is an annual 2-week course, organized by Riga Technical University; intended for students of architecture, urban...

Advertisement