Uitnodiging Huisvesting Vrouwenopvang 30okt08

Page 1

UITNODIGING

Locatie Podium Mozaïek Bos en Lommerweg 191 1055 DT Amsterdam 020 – 5800 380 www.podiummozaiek.nl Datum: 30 oktober 2008

“Het leven in groepen met zoveel opeengepakte getraumatiseerde vrouwen en kinderen is evenwel ook zeer stressvol. De ervaren druk en machteloosheid maken dat verschillen eerder worden uitvergroot dan overbrugd en dat pogingen tot betekenisgeving tot onderlinge afstand en uitsluiting leiden in plaats van tot onderling begrip en steun. Vrouwen wensen, mede daarom, niet heel verrassend vooral verbeteringen in de faciliteiten en inrichting van de opvangvoorzieningen.”

Van Huis en Haard: Architectuur binnen de vrouwenopvang

in: Maat en Baat, Judith Wolf

Aanvang: 9.30 uur eindtijd: 15.15 uur Aanmelding en kosten De deelnemersbijdrage bedraagt € 175,U kunt zich aanmelden door het opsturen van het aanmeldingsformulier aan: ROSTRA Congrescommunicatie t.a.v. Jacqueline Bol Antwoordnummer 18486 2501 WK Den Haag Telefoon: (070) 364 87 03 Fax: (070) 356 28 78 Of online via www.rostra.nl Na aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging, een factuur en een routebeschrijving Meer informatie www.opvang.nl of www.rostra.nl

Landelijke conferentie over ruimte, vorm en uitstraling van de opvangaccommodatie

Heeft u vragen? Voor vragen kunt u terecht bij Karen van Brunschot, k.vanbrunschot@opvang.nl ANNULEREN

Annuleren is kosteloos mogelijk tot twee weken vóór het symposium. Bij latere annulering wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij annulering twee of minder dagen voor het symposium brengen wij u de volledige kosten in rekening. Een vervanger kan gebruik maken van uw aanmelding.

F E D E R AT I E opvang


Tijdens de landelijke conferentie Van Huis en Haard staan vernieuwende initiatieven van kwaliteitsverbetering in de huisvesting van de vrouwenopvang centraal. Als dagvoorzitter zal optreden Hedy d’Ancona. Het bijbehorende boek, uitgegeven door uitgeverij Thoth, wordt aangeboden aan Jet Bussemaker, Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Door huisvesting in een individuele woning wordt de positie van het kind ten opzichte van de moeder en de groep wezenlijk anders van karakter dan in een leefgroep of groepswoning en méér overeenkomstig de gebruikelijke organisatie van een dagelijks leven in gezinsverband.” (van Huis en Haard, 2008, Minke Wagenaar )

U wordt van harte uitgenodigd om aan deze dag deel te nemen. Op dit congres wordt u gevraagd mee te kijken, praten en denken over de architectonische toekomst van de opvang. Zo werkt u mee aan de realisatie van kwaliteitsverbetering van wonen voor deze kwetsbare groep van vrouwen en kinderen. Tijdens de conferentie krijgen nieuwe initiatieven aandacht en worden de proeftuinen waarin corporaties, opvanginstellingen en gemeenten aan de slag gaan met het nieuwe architectonisch concept voor het voetlicht gehouden. U ziet de toekomst van de opvang voor ogen. Professionals van corporaties, instellingen, gemeenten en wetenschap gaan met elkaar in debat om de theorie te toetsen en in praktijk om te zetten. Zijn er verschillen in visie, kan alles wat nodig is, wie neemt welk initiatief en welke stappen gaat de keten nemen? Er is dus volop ruimte voor discussie en uitwisseling van inspirerende ideeën en inzichten. U neemt de toekomst van de opvang mee naar huis.

Waarom moet de accommodatie veranderen? De accommodatie van instellingen voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld (vrouwenopvanginstellingen) voldoen niet. Grote groepsruimten en weinig privacy en rust zijn aan de orde van de dag. Juist aan deze zaken hebben cliënten veel behoefte. De vrouwen en kinderen zijn namelijk zeer kwetsbaar en hebben vaak ernstig psychische schade door het geweld thuis. De panden waarin vrouwen opvang krijgen zijn niet speciaal voor dit doel ontworpen. Door verbouwingen zijn ze meestal geschikt gemaakt. Terwijl juist de vormgeving van de huisvesting in de vrouwenopvang een bijzonder belangrijke component is in de hulpverlening aan mishandelde vrouwen en hun kinderen. Dit verschil tussen behoeften en aanbod in accommodaties was aanleiding voor een uitgebreid onderzoek naar de huisvestingssituatie in de opvang. Deze studie is gereed. Met als uitkomst de ontwikkeling van een nieuwe visie waarbij bestaande vernieuwende concepten verder worden doorontwikkeld. Er is nu een nieuw architectonisch concept voor de opvang van slachtoffers van huiselijk geweld! Op deze Landelijke Conferentie staan de resultaten van het architectuuronderzoek van architect en onderzoeker Minke Wagenaar centraal. Het gaat daarbij niet alleen om het architectonisch perspectief, maar ook om antropologische en historische overwegingen die in het onderzoek betrokken zijn. Enkele belangrijke aanbevelingen uit het boek zijn: -

-

het accommoderen van het wonen en de zorg te rekenen tot het primaire proces van hulpverlening; een hoge kwaliteit van de fysieke leefomgeving te zien als vorm van hulpverlening; in de ruimtelijke organisatie van de accommodatie de huisvesting van de vrouwen en hun kinderen te (onder)scheiden van de huisvesting van de zorg; een vrouw en haar kinderen te huisvesten in afzonderlijke woningen binnen de accommodatie.

KOM OP 30 OKTOBER NAAR AMSTERDAM EN LAAT U INSPIREREN DOOR BEELDEN VAN DE TOEKOMST VAN HUIS EN HAARD: NAAR EEN NIEUWE ARCHITECTUUR VOOR DE VROUWENOPVANG Onderzoek, publicatie en conferentie worden financieel gesteund door: Stimuleringsfonds voor Architectuur Stichting Fonds Werken aan Wonen Aedes vereniging van woningcorporaties VWS Federatie Opvang

Programma 09.30 uur

Ontvangst

10.00 uur

Opening door de dagvoorzitter, Hedy d’Ancona

10.05 uur

“De Vrouwenopvang in ontwikkeling”, Mariëtte van Dorst, directeur Hera

10.20 uur

“De vrouwen waarom het gaat”, Judith Wolf, hoogleraar Maatschappelijke Zorg

10.50 uur

“Huisvesting van kwetsbare groepen”

11.10 uur

Forumdiscussie 1 Hedy d’Ancona interviewt twee cliënten van de vrouwenopvang

11.30 uur

Kernthema’s “Van Huis en Haard” Minke Wagenaar, architect-onderzoeker en projectleider

11.40 uur

Aanbieding onderzoeksrapport aan Jet Bussemaker (Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport door Ineke Smidt (directeur Federatie Opvang, de koepelorganisatie van opvanginstellingen) en Willem van Leeuwen (voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties)

12.00 uur

Forumdiscussie 2 “De landelijke aanpak” Hedy d’Ancona interviewt o. a Ineke Smidt (directeur Federatie Opvang) en Willem van Leeuwen (voorzitter Aedes vereniging van woningcorporaties)

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Presentatie onderzoeksresultaten “Van Huis en Haard”, Minke Wagenaar, architect-onderzoeker en projectleider

14.05 uur

Forumdiscussie 3 “Vastgoed voor vrouwenopvang”

14.40 uur

“Aan de slag: de plaatselijke aanpak” Presentatie van enkele inititatieven (Kopgroep corporaties en Oranje Huis)

15.10 uur

Afsluiting en Borrel