Page 1

toonaangevend in toezicht


Toonaangevend in toezicht

De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor een een verantwoordelijk van zorg- en welzijnsinstellingen. Zij staat midden in de samenleving als belangenbehartiger en toonaangevende partner voor de leden. Ze voert onderzoek uit, ontwikkelt publicaties en neemt het voortouw in discussies over governance en modern toezichthouderschap. Waar nodig neemt de NVTZ standpunten in over de beloning van bestuurders en toezichthouders, gedragsregels en een moreel kompas, transparant functioneren en het afleggen van maatschappelijke verantwoording. De NVTZ zoekt actief samenwerking en afstemming met alle relevante spelers in het veld van zorg en welzijn. 2


De NVTZ :   

maakt zich sterk voor verantwoordelijk intern toezicht ten bate van “goede zorg”; is toonaangevend en actief in het maatschappelijke debat over governance en modern toezicht; groeit en is met 4000 leden uit alle sectoren van zorg en welzijn de grootste vereniging van en voor interne toezichthouders in Nederland.

3


staat voor toezicht met hart voor de zaak… Kernelementen hierbij zijn oriëntatie op de bedoeling van de organisatie - waar draait het hier om - , het vertalen van de belangen en de ontwikkelingen van de samenleving naar de instelling, maar ook het uitdragen en verdedigen van de waarden van de instelling naar de samenleving. De leden van de NVTZ kiezen voor een profiel met ambitie, dat als ankerpunt kan dienen voor de verwachte uitdagingen in de nabije toekomst. De NVTZ toezichthouder is: Een toegewijde vakspecialist 

 

die zich voortdurend schoolt en bijschoolt in competenties die zijn gericht op het opvangen van en ontvankelijk zijn voor formele en informele feedback vanuit de raad van bestuur en de zorgorganisatie, maar ook vanuit de maatschappelijke omgeving; die werkt vanuit een eigen toezichtvisie en actief bijdraagt aan het formuleren en consistent bewaken van een gemeenschappelijke visie van bestuur en toezichthouders. die zorg draag voor een vruchtbare relatie met het bestuur; die voortdurend reflecteert op de gezamenlijk geformuleerde kernwaarden en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de zorgorganisatie.

4


Houdt toezicht op de besturing vanuit het primaire proces   

organiseert en regisseert de informatievergaring zelfstandig; bezoekt de werkvloer, observeert en koppelt terug in de raad van toezicht; reflecteert en spreekt het bestuur aan op de kwaliteit van de geleverde zorg in het primair proces; is de zorg veilig en sluit ze aan op de zorgbehoefte van patiënten en cliënten.

Luistert naar de samenleving    

spreekt met verschillende stakeholders; draagt actief bij aan een besturingsproces dat luistert naar de (lokale) samenleving; ziet er op toe dat de organisatie voldoende flexibel is om op veranderingen in de omgeving te kunnen anticiperen; legt verantwoording af aan die samenleving.

Deze thema’s staan centraal in de adviezen en standpunten van de NVTZ.

De NVTZ toezichthouder   

5

is een aanspreekbare toezichthouder is de verbinder tussen organisatie en samenleving is betrokken op en heeft hart voor het primaire proces van de zorgorganisatie


en voor de belangen van de moderne toezichthouder..

6


De NVTZ vertaalt haar standpunten in praktische adviezen en instrumenten die de toezichthouder houvast bieden. Zij faciliteert en ondersteunt haar leden met scholing, trainingen en een permanente helpdesk. Als belangenbehartiger van de toezichthouder draagt de NVTZ haar standpunten uit bij politiek, de overheid en de zorgsector. Vertegenwoordigers van de vereniging laten de stem van de toezichthouder horen overal waar dat bij kan dragen aan de versterking van het interne toezicht. Zo Is de NVTZ gesprekspartner van de ministeries bijvoorbeeld in de discussie over ordening en governance in met maatschappelijk middenveld, waaronder zorgorganisaties. Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg is overleg om het ontwikkelde richtsnoer toezicht op kwaliteit en veiligheid ook tot toetsingskader van de IGZ te maken. Samen met de patiënten- en cliëntenorgansiaties worden regionale bijeenkomsten georganiseerd met als thema governance en (mede)zeggenschap.

Publicaties en instrumenten     

Profiel toezichthouder zorg en welzijn 2.0.2.0 Gids evaluatie raden van toezicht Pijlers voor een moreel kompas van het interne toezicht Richtsnoer toezicht op kwaliteit en veiligheid ( in voorbereiding) 7 Richtsnoer toezicht bij calamiteiten (in voorbereiding)


De NVTZ Academie biedt professionele scholing en training De NVTZ Academie biedt de toezichthouder een uitgebreid scholingsprogramma, waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan kennis, maar ook aan vaardigheden en kunde, de soft skills. Als regiepartner van de NVTZ geeft Avicienna Academie voor Leiderschap samen met de NVTZ de academie inhoudelijk en organisatorisch vorm. De Academie werkt samen met de NVTZ kennispartners, organisaties en experts die hun kennis en ervaring inbrengen in workshops en leergangen. Een redactieraad , waarin NVTZ leden zitting hebben, denkt mee over de te ontwikkelen opleidingen en monitort de kwaliteit. De Academie biedt een scholingsprogramma voor de beginnende toezichthouder, de ervaren toezichthouder en de ‘meester’ toezichthouder. Ook wordt aandacht besteed aan de toezichthouders van de toekomst met een leergang voor de toezichthouder in spé. Daarnaast is er de mogelijkheid van in company training en begeleiding bij de evaluatie van de raad van toezicht. Voor het programma van de academie www.nvtz.nl/ nvtz academie/programma.

8


Niet alleen kennis, ook kunde….   

9

Kwaliteit en veiligheid voor toezichthouders Weten wat er speelt: Interviewvaardigheden Soft signals: professioneel kritisch toezicht houden


Een podium voor toezichthouders: intervisie, meningen en debat De NVTZ is een vereniging voor en door leden. Haar standpunten bepaalt zij in overleg met de leden. Daarnaast is er overleg met o.a. patiĂŤntenorganisaties, branches , andere toezichthouderverenigingen en de NVZD. De NVTZ heeft kennispartners , waaronder wetenschappelijke instellingen en organisaties met specifieke kennis van zorg en toezicht. Leden nemen zitting in de wetenschappelijke adviesraad , commissies en werkgroepen. Hier worden adviezen en instrumenten voorbereid. In werkvelden gaan leden zelf aan de slag met onderwerpen specifiek voor de sector. Regionale bijeenkomsten bieden een netwerkplatform voor de toezichthouders in een regio. In sectorbijeenkomsten worden actuele onderwerpen voor de sector geagendeerd. Op de ledenvergaderingen, die twee maal per jaar plaatsvinden, wordt ruim tijd ingeruimd voor actuele onderwerpen met prikkelende sprekers en discussie, naast de formele agenda. Digitale platforms en discussiegroepen bieden aan de leden onderling de mogelijkheid tot uitwisseling van best practices en intervisie. De digitale nieuwsbrief informeert de leden over alle verenigingsactiviteiten. Het kwartaalblad Lucide houdt de leden op de hoogte van de actualiteit en de ontwikkelingen in besturen en toezicht houden. Voor de leden gratis. Hieraan is verbonden www.lucide.info een community waar toezichthouders, bestuurders en stakeholders dialoog voeren over bestuur en toezicht. Via het webportal www.nvtz.nl worden ledenpeilingen gehouden. Hier vindt u tevens informatie over alle activiteiten van de NVTZ.

10


NVTZ communiceert met haar leden en stakeholders door    

Discussieplatforms en Ledenpeilingen Regionale en sectorale bijeenkomsten Expertmeetings en online communities Magazine voor opinie en discussie

11


Bureau NVTZ Telefoon: 030 - 737 00 85 Bereikbaar maandag tot met donderdag: 9.00 - 16.00 uur Email bureau: bureau@nvtz.nl Bezoekadres: Churchilllaan 11, etage 12 3527 GV Utrecht Postadres: Postbus 30512 3503 AH Utrecht

U kunt nog lid worden! www.nvtz.nl / lid worden De NVTZ kent een collectief lidmaatschap voor de hele raad van toezicht voor € 1400,- per jaar. Voor kleine organisaties is het tarief 900,= per jaarLees meer en bekijk ook de mogelijkheden voor een individueel lidmaatschap op www.nvtz.nl/ lid worden. Aanmelden kan hier ook. Bestuur NVTZ Mevrouw M.A.J. Jager – Wöltgens: voorzitter tot 1 november 2013 De heer H.J. Dannenberg, voorzitter vanaf 1 november 2013 De heer mr. T. van den Akker: vice-voorzitter en De heer H.C. Fienieg MBA: secretaris De heer P. Vos: lid De heer J. Wilkes RA: penningmeester Mevrouw Prof. dr. Cordula Wagner: lid 12

Corporate Story NVTZ  
Corporate Story NVTZ  

Lees in de Corporate Story van NVTZ onder andere wat de waarden van de vereniging zijn.

Advertisement