Page 1

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulIX•nr.105(2393)•Luni,3iunie2013•12pagini

Weekend ]nsângerat pe \osele

Treipersoaneaufostgravr[nite]ntr-unaccidentdecircula`ieprodussâmb[t[seara,pe stradaI.C.Br[tianudinmunicipiulBoto\ani. Unadintrevictime,]nstarefoartegrav[,a fosttransferat[laIa\icuelicopterul SMURD.|itot]nacestweekend,\aptepersoane,dintrecarepatrucopii,aufostr[nite vineri]ntr-unaccidentrutierpetrecutperaza localit[`iiChi\c[reni.Oalt[persoan[afost gravr[nit[]ntr-unaccidentlaSantaMare. Totodat[,maimul`iboto\[nenis-aualescu dosarepenaledup[cefostprin\ibe`ilavolan saucuma\inicunumerefalse.Despretoate acesteevenimentepute`iciti]npagina7.

Haos ]n Liga I. Nu se \tie dac[ vor fi 15, 16 sau 17 echipe Pagina 9

Terenurile degradate apar`inând prim[riilor prinse ]n planul de ]mp[durire }njude`ulBoto\aniexist[numeroaseterenuri degradate,proprietatea prim[riilorsauapersoanelorfizice,folositeca p[\uni.ConducereaDirec`ieiSilviceBoto\ani sus`inec[situa`iaacestor terenuriartrebuianalizat[mai]ntâilanivelul fiec[reiprim[rii,unde exist[oeviden`[cadastral[\isecunoscproprietariiterenurilor,\is[ sestabileasc[suprafe`ele carearputeafiameliorateprin]mp[durire.

Pagina 4

Afl[câtsunt deboga`i

|efii ]nv[`[mântului boto\[nean \i-au f[cut publice averile Inspectorii\colariau ]nceputs[-\ipublice declara`iiledeavere dup[aproapeunande lapreluareamandatelor. Dinactualaechip[de inspectori\colaridoar \aseaureu\its[afi\eze pesite-ulInspectoratului |colarJude`ean(I|J) declara`iiledeavere.

Pagina 5


2

LOCAL

Luni,3iunie2013

Aproape nou[ milioane de euro pentru reabilitarea termic[ a blocurilor Conducerileprim[riilorora\elor\i municipiilorauposibilitateas[atrag[ fondurieuropene pentrureabilitarea termic[ablocurilor. Recent,pre\edintele ConsiliuluiJude`ean,Florin~urcanu,le-areamintit acestorac[estemomentuls[semobilizezepentrucâ\tigareaacestorfonduri. El le-a cerut primarilor s[ depun[proiectepentrureabilitareatermic[ablocurilor,]ncondi`iile]ncaresuntfonduriconsistentecare]nc[,]nlipsaunei mobiliz[ripentruastfeldeproiecte,arputeafipierdute.

„Facunapelc[treconducerileprim[riilors[implementeze proiecte,pentruc[,dincalculelemele,laBoto\anivorputeafi accesateproiectede8-9milioaneeuro,\inuavemdepuseproiectedecâtde1,7milioaneeuro.Facapels[g[seasc[solu`ii legale,facapellaasocia`iilede proprietari, s[ colaboreze cu prim[ria s[ putem implementa acesteproiecte,s[depunempân[ pe 30 septembrie proiecte pentru8-9milioaneeuro.Calculelespunfoarteclarc[sereduc cheltuielile cu c[ldura”, a precizatFlorin~urcanu. Pre\edinteleConsiliuluiJude`eanapropussuplimentareafondurilorpeRegiuneaNordEstpân[la30demilioanedeeuro,de la 22 de milioane euro care au fostini`ialpentruacesteproiecte Deasemenea,apropus\iprelungireatermenuluidedepunerea proiectelorpân[la30septembrie, ini`ial acest termen fiind pân[ la 30iunie.(AuroraDimitriu)

Panselu`ele din ora\, motiv de b[\c[lie ]n Consiliul Local Dup[schimbulderepliciacid]ntreAura Simion\iFlorin Ghiorghi`[,celdin urm[afost„preluat” deMihaiTincu.Motivulafostlicita`ia câ\tigat[deMarisa Jardinpentrupanseleledinmunicipiu. |edin`a de Consiliul Local, ]naintedediscu`iaproiectelorde peordineadezi,afostunbun prilej pentru câteva ]n`ep[turi ]ntreputere\iopozi`ie. ConsilierilMihaiTincunua uitat s[ ]l felicite pe Florin Ghiorghi`[ c[ firma Marisa Jardinacâ\tigatlicita`iapentru plantareapanselu`elor]nora\. „Eunuamnimiccudom-

nulGhiorghi`[,euamproblemele\igrijilemele,chiarm-am bucurat c[ a`i câ\tigat licita`ia cupanselu`ele.S[v[deaDumnezeu s[n[tate \i s[ v[ purta`i singur de grij[, c[ eu nu v[ port”,aspusMihaiTincu. Celvizatnuapututs[nu]i dea replic[ colegului din Consiliu Local, f[când trimitere la campaniaelectoral[pentrualegerilelocale. „S[\ti`idomnuleTincuc[ noi nu am câ\tigat nicio licita`ie ]n nume personal, \i ]mi aduc aminte un slogan din campaniaelectoral[cândcineva spunea mai pu`ine panselu`e,maimultelocuridemunc[,\iamv[zutc[aufostmai multe panselu`e \i mai pu`ine locuri de munc[. V[d c[ s-a ]ntorssloganul\inu\tiudece. V[asigurc[atâteucât\iceilal`i care suntem ]n Consiliul

Local facem tot posibilul ca municipiul Boto\ani s[ arate mai frumos, mai ]ngrijit \i s[ nemândrimcuel”,aspusFlorinGhiorghi`[. |i pentru c[ a vrut s[ aib[ ultimulcuvântconsilierulPSDa `inut s[ aminteasc[ lui Florin Ghiorghi`[c[PDL-ulapierdut alegerile, motiv pentru care \i panselele sunt mai ofilite ]n acestan. „Amv[zutc[a`ivenitcujum[tatedepre`,ce-amauzit\ieu, v[ invit s[ veni`i \i dumneavoastr[ s[ constata`i, \i panselu`ele sunt la jum[tate \i sunt cam sup[rate, cam mohorâte fa`[deanultrecut.Suntdevreo dou[-treiorimaisup[rate\imai ofilitedecâtanultrecut.Probabilpre`ulafostpropor`ionalcu valoarea\icuambalajuldeprezentare”,apunctatMihaiTincu. (PetronelaRotariu)

DecizialuiHunc[

90% din banii de investi`ii, repartiza`i Liceul cu Program Sportiv Baniirepartiza`i]nurmarectific[riibugetaredes[pt[mânatrecut[LiceuluicuProgramSportivaustârnitreac`iidinparteaconsilieruluimunicipalFlorinGhiorghi`[. Aceastai-aatrasaten`iaconsilieruluiMihaelaHunc[,inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean, c[ va trebui s[ explicedirectorilorunit[`ilor\colarsumarepartizat[liceuluiunde so`uls[uestedirector. Motiva`ianemul`umiriiconsilieruluiPDLestec[90lasut[dintrefondurilealocatepentruinvesti`ii]nunit[`ilede]nv[`[mântdin municipiul Boto\ani au fost direc`ionate c[tre Liceul cu Program Sportiv,respectivdin4miliardedelei,3,5miliardeaufostdate liceuluiundedirectoresteIoanHunc[. „S-aualocatpeste3,5miliardeleivechi,]ncondi`iile]ncare totalbugetreprezint[undeva90lasut[dintotalinvesti`ie]n\coli. DoamnaHunc[,s[explica`iprofesorilor,elevilor\idirectorilor cumunliceucuprogramsportiviaoinvesti`ieaPrim[rieidepeste 90lasut[dintotalbugetinvesti`ii]n\coli,pentruconstruireaunei bibliotecisaumansard[ri,nuaunuiterendesportpentrucaeleviis[fac[performan`[”,aspusFlorinGhiorghi`[.Acestaaprecizatc[sumedebaniarfitrebuialocatepentruunateliermecanic laColegiulNa`ional„MihaiEminescu”banisaupentruunterende sportpentruluptelaColegiulNa`ional„A.TLaurian”. „S[nespune`idac[exist[oincompatibilitate]ntredumneavoastr[\iso`uldumneavoastr[,careestedirectorlaLiceulSportiv”,amen`ionatconsilierullocal.(PetronelaRotariu)


LOCAL

Luni,3iunie2013

3

Aten`ionare pentru contribuabilii care trebuie s[ depun[ la Fisc Formularul 394 Reprezentan`iiDirec`iei GeneraleaFinan`elorPubliceBoto\aniaduc]n aten`iacontribuabililor nout[`ileprivinddeducereataxeipevaloaread[ugat[.PrinHot[râreaGuvernuluinr.84din6martie2013aufostmodificate \icompletateNormele metodologicedeaplicarea Legiinr.571/2003privind Codulfiscal,aprobate prinHot[râreaGuvernuluinr.44/2004. „Potrivitpct.17delaCap.E.Titlul VI «Taxa pe valoarea ad[ugat[» din hot[râre,pentruachizi`iiledebunuri\i serviciipebaz[debonurifiscaleemise ]n conformitate cu prevederile Ordonan`ei de urgen`[ a Guvernului nr. 28/1999privindobliga`iaagen`iloreconomici de a utiliza aparate de marcat electronicefiscale,republicat[,cumodific[rile\icomplet[rileulterioare,deducereataxeipoatefijustificat[cubonurilefiscalecare]ndeplinesccondi`iile uneifacturisimplificate]nconformitate cuprevederileart.155alin.(11),(12)\i (20) din Codul fiscal dac[ furnizorul/prestatorulamen`ionatpebonulfis-

cal cu ajutorul aparatului de marcat electronicfiscalcodulde]nregistrare]n scopurideTVAalbeneficiarului”,precizeaz[Radu~urcanu,directorulexecutivalDGFPBoto\ani. Formularul (394) „Declara`ie informativ[ privind livr[rile/prest[rile \i achizi`iileefectuatepeteritoriulna`ional” secompleteaz[\isedepunedec[tremai multecategoriidecontribuabili.Unadintre aceste categorii este reprezentat[ de c[trepersoaneleimpozabile]nregistrate ]nscopurideTVA]nRomâniaconform art.153dinCodulfiscal,\icaresuntobligate la plata taxei conform art.150 alin.(1) \i (7) din Codul fiscal pentru opera`iuni impozabile ]n România conformart.126alin.(1)\itaxabilecucota prev[zut[delege. Declara`ia se depune pentru orice opera`iunetaxabil[pentrucare,conform titluluiVIdinCodulfiscal,esteemis[o factur[,inclusivpentruavansuri,precum \ipentruopera`iunilelacareseaplic[sistemulTVAla]ncasare. Formularul394sedepune\idec[tre persoaneleimpozabile]nregistrate]nscopuri de TVA ]n România conform art. 153dinCodulfiscal,carerealizeaz[]n România, de la persoanele impozabile ]nregistrate]nscopurideTVA]nRomânia,achizi`iidebunurisauserviciitaxabilecucotaprev[zut[delege. „Foarteimportantestec[declara`ia trebuies[con`in[toatefacturilecareau fostemise/primite]nperioadaderaportare,inclusivcelecareau]nscris[men-

`iunea«taxareinvers[»sau«TVAla]ncasare», precum \i bonurile fiscale cu valoare sub 100 de euro care ]ndeplinesc condi`iile unei facturi simplificate pentru care beneficiarul a solicitat ]nscriereacoduluide]nregistrare]nscopurideTVA.Declara`ianusedepune pentrufacturileemiseprinautofacturare”, mai precizeaz[ directorul Radu ~urcanu. Reprezentan`ii DGFP Boto\ani mai informeaz[ c[ Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific[rile \i complet[rile ulterioare, coroborat[ cu NormelemetodologicedeaplicareaCoduluifiscal,aprobateprinHot[râreaGu-

Un \ef din Prim[rie se plânge c[ se cer prea mul`i bani la fondul clasei Consilierlocal\idirectorde subordonat[amunicipalit[`ii preas[racpentruafacefa`[ cerin`elorfinanciareale\colii. Banii ceru`i pentru auxiliare \i fondul clasei sunt prea mul`i pentru consilierul PDL Eugen ~urcanu. }n cadrul \edin`ei de Consiliu Local acestai-areclamatconsilieruluiMihaelaHunc[, inspectorul \colar general al Inspectoratului |colarJude`ean,c[el,personal,carearecopii,nu maifacefa`[acestorsolicit[ri. Alesullocalamairidicataceast[problem[\i ]nurm[cucâteva\edin`e,daraar[tatc[deatunci nus-a]ntâmplatnimic,bamaimult,isecer]n continuarefoartemul`ibanila\coli.

Eugen ~urcanu s-a plâns c[ efectiv nu mai poate face fa`[ cu salariul lui de director al Direc`ieiServiciiPublice,Sport\iAgrement,la toate cerin`ele financiare ale reprezentan`ilor unit[`ilor\colarefrecventatedecopiiilui\ic[oricumnuisedauchitan`e. „Misecer]ntrunabanila\coal[,eunumai facfa`[câ`ibanimisecer.Neoprimodat[?}n ce`ar[suntem,eutotspunsidelaspatem[sfideaz[\i]mitotcerbani.Vincuteancuridecaiete\ic[r`i,totulelanegru,nusedauchitan`e. Acumiarmisecerbani.Undesuntem?Reglement[m vreodat[ situa`ia aceasta ]n \coli?”, a spusEugen~urcanu. }nreplic[,OvidiuPortariuc,primarulmunicipiului,i-arecomandats[seadresezeunit[`ilorabilitate.(PetronelaRotariu)

vernuluinr.44/2004,cumodific[rile\i complet[rile ulterioare poate fi vizualizat[pesite-ulAgen`ieiNa`ionaledeAdministrare Fiscal[ - www.anaf.ro, la sec`iunea„Legisla`ie”. Tot pe site-ul Agen`iei Na`ionale de AdministrareFiscal[poatefivizualizat \iFormularul394,precum\iinstruc`iuniledecompletareaacestuia,lasec`iunea „Asisten`[ Contribuabili”, rubrica „Toateformularele,cuexplica`ii”. Birourilepentruasisten`acontribuabililordincadruladministra`iilorfinan`elor publice pot oferi informa`iile detaliate privindcompletarea\idepunereaacestui formular.(AuroraDimitriu)

Director medical cu acte ]n regul[ la Spitalul de Recuperare Dela1iunie,Spitalulde Recuperare are director medical]nurmaconcursuluiorganizat pe 31 mai. Medicul Elena Boghian, care a mai de`inutfunc`ia,timpde\ase luni,darcudelega`ie,aparticipatlaconcurs\iafostadmis[ ]n aceast[ func`ie ]n urmasus`ineriiprobeiscrise, aproiectuluidemanagement \iainterviuluideselec`ie.

De altfel, medicul Elena Boghiannuaavutconcuren`[ pentruacestpostdeconducere.Afostsingura]nscris[la concurs.Unadintrecondi`iile impusepentru]nscriereapentrupostuldeconducereafost ca medicii interesa`i s[ aib[ cel pu`in doi ani vechime ]n specialitatesaucompeten`[]n managementul serviciilor de s[n[tate.(AuroraDimitriu)


4

LOCAL

Luni,3iunie2013

Terenurile degradate apar`inând prim[riilor prinse ]n planul de ]mp[durire }njude`ulBoto\ani exist[numeroase terenuridegradate, proprietateaprim[riilorsauapersoanelorfizice,folosite cap[\uni.ConducereaDirec`ieiSilvice Boto\anisus`inec[ situa`iaacestorterenuriartrebuianalizat[mai]ntâilanivelulfiec[reiprim[rii,undeexist[o eviden`[cadastral[ \isecunoscproprietariiterenurilor,\i s[sestabileasc[suprafe`elecarearputeafiameliorate prin]mp[durire. Dup[stabilirealanivellocala terenurilor degradate propuse pentru]mp[durire,primarulpoate convoca apoi Comisia pentru identificareasiinventariereaterenurilor degradate destinate ]mp[duririi, Comisie din care face parteobligatoriu\iunreprezentantalocoluluisilvicdinzon[. }ncadrulacesteicomisii,reprezentan`ii Direc`iei Silvice vor oferi consultan`[ tehnic[ la ]ntocmirea fi\elor perimetrelor deameliorare. „Proprietarii de terenuri (unit[`iadministrativ-teritoriale saupersoanefizice)auposibilitateaacces[riidefonduripentru ]mp[durirea suprafe`elor, fie prin accesarea fondurilor structuralederulateprinAPIA (m[sura 2.2.1 -  Prima ]mp[durire a terenurilor agricole), fie prin accesarea fondului de mediu prin Agen`ia Fondului de Mediu, fie prin accesarea fondurilor bugetare prin Inspectoratul Teritorial de Regim SilvicSuceava.Prinacestemodalit[`i au fost ]mp[durite ]n anii trecu`i mai multe unit[`i administrativ-teritoriale, ]n afara Direc`iei Silvice Boto\ani,547hadinfondbugetar \i80hadinfonddemediu”,a precizat inginerul silvic Sorin

Corduneanu,directorulDirec`ieiSilviceBoto\ani. Reprezentan`iiDSausprijinit aceste ac`iuni colaborând la ]ntocmireafi\eiperimetrelorde ameliorare \i punând la dispozi`iepuie`iinecesari]mp[duririi acestorterenuri. „Men`ion[mc[administrareaplanta`iilor]nfiin`atecufonduridelabugetseface]nregim silvic,iarDirec`iaSilvic[Boto\anicontribuielamen`inerea]n continuare a acestor planta`ii, asigurând paza \i integritatea lor.Laaceast[dat[avem]npaz[suprafa`ade416haperimetre de ameliorare ]nfiin`ate la prim[rii”,amaiprecizatdirectorulSorinCorduneanu.

Perdelele forestiere vor cre\te suprafa`a ]mp[durit[ a jude`ului }nviitorulapropiat,omodalitate de cre\tere a suprafe`ei ]mp[duritevafi\i]nfiin`areade perdeleforestieredeprotec`iea c[ilordecomunica`ie,conform prevederilor Legii 289/2002. Modalit[`ile concrete privind ]nfiin`area perdelelor forestiere au fost analizate \i stabilite ]n cadrulunuicomandamentstabilit la nivelul Prefecturii Boto\ani. Direc`ia Silvic[ Boto\ani poatecontribui]nacestsensoferind puie`ii necesari ]nfiin`[rii perdelelor forestiere \i asigurândpazalaperdelele]nfiin`ate.

„Am sprijinit ]mp[durirea deterenuridegradatedinafara fondului forestier, oferind ca sponsorizare,cuaprobareaRegiei Na`ionale a P[durilor ROMSILVA,importantecantit[`idepuie`i,circa200.000puie`i, ]n ultimii 10 ani. De asemenea am valorificat, contra cost,importantecantit[`idepuie`ilaprim[rii\ipersoanefizice”, a mai precizat directorul Direc`ieiSilviceBoto\ani. Multesuprafe`eaufostastfel ]mp[durite,]nspecialcusalcâm, ]nzoneledinjude`maideficitare ]n p[duri, zona Darabani, zona S[veni, zona Tru\e\ti. Reprezentan`iiDirec`ieiSilvicenu\tiu ]ns[ dac[ suprafe`ele astfel ]mp[durite sunt eviden`iate ]n ca-

dastrullocalcafiindp[duresau figureaz[ ]n continuare ca fiind terenagricol. }nvedereacre\teriiprocentului de ]mp[durire la nivelul jude`ului Boto\ani principala problem[caretrebuierezolvat[este activareaComisiilordeidentificare,delimitare\iconstituireaperimetrelordeameliorarelanivelul localit[`ilor.Estenevoie,deasemenea,deoimplicaremaimare ]n acest sens a reprezentan`ilor unit[`iloradministrativteritoriale. Dup[ identificarea acestor terenuri\i]ntocmireafi\elorperimetrelordeameliorare,]nfunc`iede aloca`iile bugetare, se va putea trece la ]ntocmirea documenta`iilor tehnice \i efectuarea ]mp[duririlor.(AuroraDimitriu)


LOCAL

Luni,3iunie2013

5

Afl[câtsuntdeboga`i

|efii ]nv[`[mântului boto\[nean \i-au f[cut publice averile Inspectorii\colariau ]nceputs[-\ipublice declara`iiledeavere dup[aproapeunan delapreluareamandatelor.Dinactuala echip[deinspectori \colaridoar\aseau reu\its[afi\ezepe site-ulInspectoratului|colarJude`ean (I|J)declara`iilede avere. Mihaela Hunc[, inspector \colargeneralalI|J,aredeclara`iadeaverepecareoare\ipe site-ul Prim[riei ca \i consilier local. Conform declara`iei \efa educa`iei boto\[nene, din iulie 2012,de`ine]mpreun[cuso`ul IoanHunc[,dou[terenuriintravilane unul ]n Boto\ani \i unul ]n Suceava. Ambele sunt cump[rateprimul]n2002iaraldoilea din 2008. Tot ]mpreun[ cu so`ul,\efaeduca`ieiboto\[nene de`ineocas[delocuit]nBoto\ani din 2002 \i o cas[ de vacan`[din2008]nSuceava.MihaelaHunc[conduceunautoturism Volkswagen cump[rat ]n 2005.Inspectorul\colargeneral are\idou[]mprumuturi,ambele ]n valoare fiecare de 20.000 delei.Un]mprumutestedela CAR }nv[`[mânt scadent ]n 2013 \i unul la BRD Boto\ani scadent ]n 2014. La capitolul venituri ]ntr-un an Mihaela Hunc[aavutdinsalariudeprofesor la Liceul cu Program Sportiv 39.389 lei, veniturile so`uluidirectorde49.500delei \i veniturile de la ARACIP ca expert evaluator de 20.000 de lei. }n declara`ia din 2012 \efa I|Javea\ifunc`iadepre\edinte

alAsocia`ieiEducasdar\ivicepre\edint[ a organiza`iei jude`enePSD\imembr[]nConsiliulNa`ionalalPSD. Mighiu Rodica, inspector \colarproiecte\iprogramecomunitare,aredeclara`iadeaveredin29martie2013.Inspector \colar\i]nmandatulAdeiMacovei,aceastade`inedou[apartamente ]n Boto\ani unul din 1990\ialtuldin2008,dou[autoturisme, un Seat din 2005 \i unPeugeotdin2007.Inspectorul \colar are \i dou[ conturi bancare, unul din 2011 de 11.081leilaAlfaBank\iunul

din2012de20.849leilaBRD. }n acela\i timp Rodica Mighiu are\idou[]mprumuturibancare ambele din 2008 la Alfa Bank.Unulestescadent]n2018 \ieste]nvaloarede15.500de euroiarcel[laltscadent]n2023 de67.000deeuro.Cainspector \colarRodicaMighiu\icaasistent manager a avut un venit anualde35.136deleiiarcaformatorCCD1.456lei. Silvia Diaconu, director la CCD Boto\ani, \i-a completat declara`iadeavere]n29martie 2013.Aceastaaredoarunapartament]nBoto\anidin1995.Ca

venituridirectorulCCDarealizatdinaceast[func`ieunvenit anual de 15.296 de lei iar ca profesorlaPalatulCopiilorBoto\ani10.727lei.Salariuluiise maiadaug[\ivenituridinchirii de8.955delei,dinactivit[`ide formareprofesional[delaCCD Boto\ani3.182delei\i392de lei ca arbitraj la Direc`ia Jude`ean[deSport\iTineretBoto\ani.SilviaDiaconuestemembrufondator,pre\edinte\ivicepre\edintelaAsocia`ia„O\ans[ pentrufiecare,integrare\idezvoltareregional[”\ivicepre\edintelaOrganiza`iamunicipal[

defemeiaPSDBoto\ani. Daniela Vicol Tri\c[, inspector \colar mentorat, de`ine un teren intravilan ]n M[n[stireaDoamneicump[rat]n2003, un apartament ]n Boto\ani din 1996\iungarajdin1998.Conform declara`iei de avere completat[ ]n 14 februarie 2013, inspectorul \colar conduce o Skodasuperbdin2006.Lavenituri Daniela Vicol Tri\c[ a ob`inutdinsalariudeprofesorla |coala 11 Boto\ani un venit anualde33.207lei. Liliana Chira, inspector \colar de informatic[, de`ine conformdeclara`ieideaveredin 29martie2013,unterenintravilan din 2007 \i dou[ apartamenteunul]nBoto\anidin2003 \i unul ]n Dorohoi din 2010. Aceastade`inedou[autoturisme Opelunuldin2007\iunuldin 2009. Inspectorul \colar are \i trei credite bancare dou[ la BancPostunuldin2003scadent ]n2018]nvaloarede45.000de euro \i cel[lalt din 2007 de 30.000deeuroscadent]n2022. AltreileacreditestelaGaranti Bankdin2009scadent]n2015 de35.000delei.Venitulanual al acesteia a fost de 34.787 lei caprofesorlaColegiulNa`ional Mihai Eminescu \i inspector \colar\i3.204leicaexpert]n cadrul unui proiect POSTDRU I|J. Tot ]n cadrul proiectelor POSTDRUdaraleMinisterului Educa`iei Liliana Chira a ob`inutvenituride18.000leirespectiv 6.340 lei. Inspectorul \colareste\iadministratorulSC ChiDalStyleSRL. Cristina Chelariu, inspector \colardisciplinetehnice,\i-acompletatdeclara`iadeaveretotpe29 martie 2013. Aceasta de`ine doar unapartament]nBoto\anidin2011 iarvenitulanualafostde18.000de lei.(PetronelaRotariu)


6

LOCAL

Luni,3iunie2013

Descinderi cu masca`ii acas[ la evazioni\ti Sâmb[t[ diminea`[ poli`i\tii de investigarea fraudelor din cadrulIPJBoto\ani,cusprijinul de specialitate al Direc`iei de Opera`iuniSpeciale-IGPR,au efectuattreiperchezi`iidomiciliare]ncomunaCiurea,jude`ul Ia\i, la locuin`ele mai multor suspec`i de evaziune fiscal[ \i sp[lare de bani. Poli`i\tii au urm[ritidentificarea\iridicarea de documente contabile sau a oric[ror alte ]nscrisuri utile ]n probareaactivit[`iiinfrac`ionale a persoanelor ]n cauz[. La ac`iuneauparticipatpoli`i\tideinvestigarea fraudelor din cadrul IPJ Boto\ani \i poli`i\ti ai ServiciilorpentruAc`iuniSpeciale Boto\ani \i Ia\i. }n cauz[ s-a beneficiatdesuportuldespecialitatealDirec`ieideOpera`iuni

SpecialedinIGPR.Anchetatorii austabilitc[celetreipersoane, ]n calitate de administratori ai unei societ[`i comerciale cu sediul ]n jude`ul Boto\ani, ]n perioada1ianuarie-31decembrie 2011, s-au sustras de la plata obliga`iilor fiscale c[tre bugetul de stat, prin ne]nregistrarea veniturilor realizate din comercializareadematerialede construc`ii, produse agricole \i altecategoriidem[rfuri. Totodat[, sumele de bani ]ncasateprinconturibancare,ca \icontravaloaream[rfurilor,au fostretrasenumerar,cuscopul declaratalefectu[riiunorachizi`iidede\euriferoase\ineferoase, pentru care suspec`ii au folositlaunit[`ilebancaredocumentefictive.Deasemenea,]n

aceea\iperioad[,suspec`iinuar fi declarat cu exactitate sediul societ[`ii, ]n scopul sustragerii delaefectuareaverific[rilor\ia inspec`ieifinanciare,iarlascurt timp, au cesionat societatea ]n mod formal, ]n favoarea unei alte persoane, c[tre care nu au transmis ]ns[ niciun document de eviden`[ contabil[. }n urma descinderilor au fost re`inu`i Nicu\orSt[nescu,de24ani,din localitatea Dumeni, comuna George Enescu \i Berculic[ St[nescu,de23ani,dincomuna Ciurea, jude`ul Ia\i, pentru 24ore,ceidoifiindintrodu\i]n arestulIPJBoto\ani.Prejudiciul creatdeceletreipersoaneafost estimat la 2.690.000 de lei. (D[nu`Rotariu)

Restan`ele boto\[nenilor la b[nci au crescut de 21 de ori ]n ultimii cinci ani

Boto\[nenii fac din ce ]n ce mai greu fa`[ creditelor bancare ob`inute]nurm[cucinci\aseani. Acest lucru este demonstrat de cifrele prezentate de Banca Na`ional[aRomâniei.Conformstatisticilor, restan`ele boto\[nenilor aucrescutde21deoridinaprilie 2008\ipân[]naprilie2013. }n aprilie 2008, boto\[nenii aveau restan`e, la creditele contractate,]nvaloarede11,58milioanedelei.Celemaimarirestan`ese]nregistraulacreditele]n lei,valoareafiindde9,7milioane. La creditele ]n valut[, restan`eleeraude1,88milioane.}n aprilie2013,valoarearestan`elor lacrediteaajunsla242,3milioanelei.Estevorbederestan`e]n valoarede168,8milioanelacreditele ]n lei \i 73,5 milioane la creditele]nvalut[. Cre\teresemnificativ[s-a]n-

registrat\i]ncompara`iecuaprilie2012cândrestan`eleeraude 228,5 milioane. Practic, ]n 12 luni, datoriile boto\[nenilor la b[nciaucrescutcu43,4milioane delei.

Valoare creditelor ]n valut[ a crescut De\i]nultimiiani,România atraversatoperioad[decriz[, valoarea creditelor ]nregistrate ]naprilie2013esteapropiat[de ceadinaprilie2008.}nurm[cu cinciani,valoareatotal[acreditelor ob`inute de boto\[neni erade1709,9milioaneleiiar]n aprilie 2013 a fost de 1706,8. Dac[lacreditele]nleis-a]nregistratosc[derede111milioane,]nschimb,lacreditele]nvalut[,cre\tereaafostde108milioanelei.(R[zvanSauciuc)


LOCAL

Luni,3iunie2013

Weekend ]nsângerat pe \osele Treipersoaneaufost gravr[nite]ntr-un accidentdecircula`ie produssâmb[t[seara,pestradaI.C. Br[tianudinmunicipiulBoto\ani.Una dintrevictime,]nstarefoartegrav[,afost transferat[laIa\icu elicopterulSMURD. |itot]nacestweekend,\aptepersoane, dintrecarepatrucopii,aufostr[nitevineri]ntr-unaccident rutierpetrecutperazalocalit[`iiChi\c[reni.Oalt[persoan[ afostgravr[nit[]ntr-unaccidentlaSantaMare.Totodat[, maimul`iboto\[neni s-aualescudosare penaledup[cefost prin\ibe`ilavolan saucuma\inicunumerefalse. Trei persoane au fost grav r[nite]ntr-unaccidentdecircula`ie produs sâmb[t[ seara, pe stradaI.C.Br[tianudinmunicipiulBoto\ani.Unadintrevictime,]nstarefoartegrav[,afost transferat[laIa\icuelicopterul SMURD.

Marian Olariu, ]n vârst[ de 39deanilavolanulunuiautoturismmarcaAlfaRomeo,]nmatriculat]nItalia,caresedeplasa dinspreBoto\anic[treSt[uceni ]n apropiere de Penitenciar a p[truns pe contrasens, dup[ ce ]ntr-ocurb[lastângaapierdut controlulvolanului\iaderapat. Astfel a intrat ]n plin ]ntr-un OpelZafira,condusdeCamelia Maica de 40 de ani. Ambele ma\iniaufostputernicavariate ]nurmaaccidentului,for`acoliziuniiaruncândAlfaRomeo]n \an`uldepemargineadrumului. }n urma impactului \oferul din Alfa Romeo, \i un pasager de pe scaunul din dreapta Ionu` Apostol,de25deani,aur[mas ]ncarcera`i ]n autoturism, fiind sco\i din ma\in[ de un echipaj de pompieri solicita`i la fa`a locului. R[nit[ grav a fost \i femeia de la volanul autoturismuluiOpel,]nma\in[cuacesta fiind \i so`ul s[u, care ]ns[ a sc[pat nev[t[mat. Toate cele treivictimeaufosttransportate cuambulan`elelaSpitalulJude`ean de Urgen`e „Mavromati” cele mai grave r[ni avându-le \oferuldepeAlfaRomeo,aflat ]ncom[degradulIII.Dealtfel, pentru c[ starea sa era extrem degrav[,mediciiauluatdecizia transfer[riisalelaIa\i,ulterior fiind transferat la o clinic[ de specialitatedinjude`ulvecincu unelicopterSMURD.Poli`i\tii ceauf[cutcercet[rilafa`aloculuiaustabilitc[devin[pentru producerea accidentului a fost b[rbatulde39deaniceaintrat pecontransens.

BOTO|ANI pe o coloan[ Accident grav \i la Santa Mare

„Marian O. emana halen[ alcoolic[, ]ns[, datorit[ st[rii post-traumatice, niciunul dintreconduc[toriiautonuapututfitestatcuaparatuletilotest; acestora li s-au recoltat probe biologice de sânge, ]n vederea stabilirii alcoolemiei. Fa`[ de

MarianO.seefectueaz[cercet[ri sub aspectul s[vâr\irii infrac`iuniidev[t[marecorporal[dinculp[,urmândasepropune solu`ie procedural[”, a men`ionat subcomisar Daniela Gheorghiescu, purt[torul de cuvântalIPJBoto\ani.(D.R.)

Accidentcu\aptevictimelâng[S[veni |apte persoane, dintre care patru copii, au fost r[nite vineri ]ntr-unaccidentrutierpetrecutperazalocalit[`iiChi\c[reni.|oferulDaciei,DavidH[p[inu,]nvârst[de54deani,din tiubieni,saangajat]ndep[\ireaunuiVolgswagenGolf]ns[\oferulacestuia, AlinSandu,de24deani,dinChi\c[reni,aefectuatunvirajla stânga, moment ]n care cele dou[ autoturisme s-au ciocnit. }n Dacieerapatrucopii,cuvârstecuprinse]ntredoi\inou[anidar \iofemeiede34deani,gravid[]nnou[luni.}nurmaimpactului,toatecele\aptepersoanedinceledou[ma\iniauavutnevoie de]ngrijirimedicale,fiindtransportatecumaimulteambulan`ela spital.Celmaigravr[nitafostuncopildedoianiceurmas[fie supusuneiinterven`iichirurgicale.Poli`i\tiiaudeschisoanchet[]n acestcazpentruasestabilicircumstan`eleproduceriiaccidentului, ]ncondi`iile]ncareambii\oferidauvinaunulpecel[lalt.(D.R.)

|oferi prin\i la volanul unor ma\ini cu numere false, be`i sau f[r[ permis Maimul`iboto\[nenis-aualescudosarepenaledup[ce]nacestweek-endaufost prin\i de poli`i\ti fiind autorii unor infrac`iuni la regimul rutier. }n data de 31.05.2013, ]n jurul orei 19.00, a fost depistat]ntrafic,peDJ208H,]nlocalitatea Corni, un autoturism ]nmatriculat ]n afara României, condus de Nicu P. de 31 ani,dincomunaCorni.Verific[rileefectuatedec[trepoli`i\tiaustabilitc[autoturismul este radiat din circula`ie, iar numerele de ]nmatriculare aplicate acestuia sunt false. Acesta este cercetat sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de punerea ]n circula`ie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehiculne]nmatriculat\ipunerea]ncircula`iesauconducereapedrumurilepublice

7

aunuiautovehiculcunum[rfalsde]nmatriculare. La data de 01.06.2013, ]n jurul orei20.50,afostdepistat]ntrafic,peDJ 294,]ncomunaD]ngeni,autoturismulcondus de Ionu` P. de 26 ani, din comun[. Verific[rile efectuate de poli`i\ti au stabilit c[ tân[rul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie. Tot la 01.06.2013, ]njurulorei21.45,peundrumcomunaldin satulCoste\ti,comunaR[chi`i,afostoprit un autoturism ]nmatriculat ]n Bulgaria. La volanul autoturismului a fost identificat Vasile L. de 25 ani, din comuna Nic\eni, carenuposedapermisdeconducere.Cei doi conduc[tori auto sunt cerceta`i sub aspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniideconducerea pedrumurilepubliceaunuiautovehicul.

}n data de 01.06.2013, ]n jurul orei 21.10, a fot oprit ]n trafic,  pe strada }mp[rat Traian din municipiul Boto\ani, autoturismul condus de C[t[lin Constantin M. de 44 ani, din municipiul Boto\ani. Cândafosttestatis-astabilitovaloarede 0,52 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. C[t[lin Constantin M. a fost condus la Spitalul Jude`ean Boto\ani, ]n vederea recolt[riiprobelorbiologicedesângepentru stabilirea alcoolemiei, procedur[ pe care a refuzat-o.Fa`[deacestas-au]ntocmitacte proceduralepentrus[vâr\ireainfrac`iuniide refuzulconduc[toruluiunuiautovehiculdea se supune recolt[rii probelor biologice ]n vederea stabilirii alcoolemiei. (D[nu` Rotariu)

Unb[rbat]nvârst[de31 de ani, din satul D[mideni, comuna Române\ti, a fost transferatlaIa\i]nstaregrav[ dup[ceduminic[diminea`[a fost implicat ]ntr-un accident rutier. }n jurul orei 05.00, AlinA.de31ani,]ntimpce conducea un autoturism pe DN24C, ]ntre localit[`ile Santa Mare \i Bogd[ne\ti, ]ntr-ocurb[u\oar[lastânga, apierdutcontrolulvolanului, moment]ncareautoturismula p[r[sitparteacarosabil[sis-a izbitintr-unpomdepemarginea drumului, dup[ care s-a r[sturnat.Conduc[torulautoa fostgravr[nit,fiindtransportatlaSpitalulJude`eandeUrgen`e Mavromati de unde a fost transferat la Clinica maxio-facial[ Ia\i. (D[nu` Rotariu)

C[ru`a\ sucevean spulberat de un autocar din Boto\ani Un sucevean ]n vârst[ de 42 de ani a murit dup[ ce c[ru`acucaresedeplasaafost izbit[deunautocardinBoto\ani.Accidentulaavutlocla sfâr\ituls[pt[mâniitrecutepe DN 17, ]n localitatea Dealu Floreni din Dorna Candrenilor.AtelajuldeplasapesensuldemersspreVatraDornei \iaintratbruscpesensopus, ]nfa`aunuiautocar]nmatriculat]nBoto\ani,caresedeplasaspreItalia,condusdeIoan Grigoru`[, din Boto\ani. Impactulafostdevastatorpentru atelajul hipo. B[rbatul ]n vârst[de42deani,Dumitru Candrea, a fost preluat de o ambulan`[]nstarefoartegrav[\itransportatspreSpitalul Jude`eanSuceava.Dinp[cate, acestanuamaiajunspân[la Suceava, decedând ]n ambulan`[. Al doilea ocupant al c[ru`ei,IoanPard[u,]nvârst[ de26deani,afosttransportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei, având leziuni grave. Pasagerii autocarului au fost prelua`i de un alt autocar al firmeidinBoto\ani,spreItalia.|oferulautocaruluinuse afla sub influen`a alcoolului. (D[nu`Rotariu)


8

LOCAL

Luni,3iunie2013

FC Boto\ani vrea s[ aduc[ juc[tori str[ini pe care s[ pl[teasc[ maxim 3.000 de euro R[zvan Tincu a fost c[pitanulechipeiFCBoto\ani\iunul dintre cei mai buni juc[tori. A reu\its[seimpun[\ilaIa\i.}n sezonulcaretocmais-a]ncheiat ajucat30demeciuridin33\ia marcatungol.

FCBoto\aniaimpusolimit[maxim[ acontractelorpecare levaoferilaLigaI. Oficialiiclubului spunc[niciunjuc[tornuvaprimimai multde3.000deeurolunar.

Contracte mici

Cornel |fai`er, pre\edintele clubuluiFCBoto\ania]nceput discu`iile cu impresarii \i juc[torii pe care tehnicianul Cristi Popovici]idore\tepentruurm[torulsezon.Pân[acum,nus-a concretizatniciunuldintreacest transferuri dar oficialul boto\[neanspunec[nusegr[be\te\i c[estefoarteposibils[fieachizi`iona`i juc[tori \i dup[ reunirealotului. „Nu ne gr[bim s[ facem transferuri. Am ]nceput discu`iilecumaimu`ijuc[toridarpân[acumnuamparafatniciun transfer.Estetimpsuficient.Pe 12iunievomaveareunirealotului. Sper ca pân[ atunci s[ facemopartedintransferurile dorite”,aspusCornel|fai`er.

Juc[tori str[ini Conduc[torii clubului FC Boto\anisuntinteresa`is[transfere\iunul-doijuc[toristr[ini. Ace\tia au avut discu`ii cu câ`iva impresari \i urmeaz[ ca pân[lareunirealotuluis[iao decizie.Oalt[variant[oreprezint[juc[torii]mprumuta`idela echipeleimportantedinLigaI. „Analiz[m toate variantele astfel]ncâts[aducemjuc[tori

utilipentruaacoperiposturile deficitare.Esteposibils[transfer[m\iunul-doistr[ini.Suntem]ndiscu`iicucâ`ivaimpresari. De asemenea, ]ncerc[m s[ ]mprumut[m juc[tori tineri de la alte echipe. Am avut o discu`iecuceidelaDinamo]n acestsens”,aafirmatpre\edinteleclubuluiFCBoto\ani. }mprumutul de juc[tori ar putea fi o variant[ foarte bun[

pentru gruparea local[ \i asta deoarece ar pl[ti doar o parte din contractele fotbali\tilor, diferen`a fiind achitat[ de clubul decareapar`in.

Tincu ar putea reveni la Boto\ani Funda\ul central R[zvan TincuarputearevenilaFCBoto\anidup[dou[sezoanepetrecu-

telaCSMSIa\i.Elafost]mprumutatlagrupareadindealulCopoului \i ar putea reveni la Boto\animaialesc[forma`iaie\ean[ aretrogradat]nLigaaII-a. „Tincu este juc[torul nostru. El a fost ]mprumutat la Ia\i.Urmeaz[s[avemdiscu`ii cuel\ivomdecidedac[revine la Boto\ani sau va fi cedat la un alt club din `ar[”, a mai spusCornel|fai`er.

FCBoto\aninuvapl[ticontracte mai mari de 3.000 de eurolaLigaI.Astaspunoficialiiclubuluicareconsider[c[nu bugetul nu permite plata unor contracte de nivelul cluburilor maridinRomânia.Cornel|fai`er, pre\edintele FC Boto\ani sus`inec[sepotachizi`ionajuc[toribunichiar\i]ncondi`iile ]n care contractele nu vor fi foartemari. „Nu ne putem permite s[ pl[tim contracte mai mari de 3.000 de euro. Juc[torii care voracceptas[semnezecunoi vor avea contracte de 2.5003.000deeurolunar.Nuvrem s[ promitem contracte mari \i s[ajungem]nsitua`iadeanu leputeaachita.}nplus,cucât contractele sunt mai mari, \i contribu`iilelabugetulstatului vorcre\te.Nuvrems[ajungem ]nsitua`iaaltorcluburicareau acumulatdatoriifoartemarila bugetul statului \i nu au mai primitlicen`a.Dinamoaanun`atc[nuvapl[ticontractemai mari de 3.000 de euro. Sunt probleme la toate echipele \i credc[juc[toriivor]n`elege\i vor accepta contracte mai mici”,aconchisCornel|fai`er. La ora actual[, media contractelorlaFCBoto\aniestede 1.500 de euro lunar. (R[zvan Sauciuc)

Secretarul executiv PSD are de pl[tit 9.700 de lei la E.ON SecretarulexecutivalPSDBoto\ani esteextremdesup[ratc[devreodou[ luni prime\te facturi duble la energia electric[.Acestaaconsumatlafirmape careode`ine,energieelectric[]nvaloarede3.300deleidararedeplat[9.700 delei. Gheorghe Vâzdoag[ sus`ine c[ nu este la prima experien`[ de acest gen.

Precedentafactur[afostde12.200de lei]ncondi`iile]ncareaconsumatenergie electric[ de 6.000 de lei. Social democratullevasolicitaparlamentarilorPSDs[seimplicedeoareceagen`ii economici vor falimenta din cauza m[surilorproasteluatedeguvern. „Esteofactur[delapunctdeconsum din cadrul societ[`ii pe care o

administrez.Pefactur[scrie:energie electric[ 3365 lei, component[ pia`[ concuren`ial[ 2873 lei, contribu`ie cogenerare 285 lei, certificate verzi 629. Total 9.700 lei. Este o nebunie. Consumenergieelectric[de3.000de lei\ipl[tesc9.700delei.Amame`it. Agen`ii economici se duc de râp[. Aceast[ component[ pia`[ imobiliar[

chiar nu o mai ]n`eleg. Ea dubleaz[ pre`ulpecare]lpl[timlaE.ON.Este cevademen`ial.Lunatrecut[amavut unconsumde6.000deleipentruc[a fostmaireceiarfacturaafost12.200 lei.Nuamdegânds[pl[tescdar]mi vor opri energia electric[”, a spus Gheorghe Vâzdoag[. (R[zvan Sauciuc)


SPORT

Luni,3iunie2013

9

Haos ]n liga I. Nu se \tie dac[ vor fi 15, 16 sau 17 echipe Sâmb[t[aavutloc AdunareaGeneral[ aFedera`ieiRomâne deFotballacareau participat193de membridintr-un totalde219,printre einum[rându-se\i oficialiiclubuluiFC Boto\ani. Laaceast[\edin`[afostprezentat raportul privind activitatea Comitetului Executiv, Comisiilor \i Administra`iei FRF ]nperioadaparcurs[delaultimaAdunareGeneral[.Deasemenea,afostprezentatbilan`ul contabil pe anul 2012 \i s-a f[cutdesc[rcareadegestiunea ComitetuluiExecutiv.Totodat[, s-auprezentatraportuldeactivitate\ibilan`ulpeanul2012ale SC Centrul Na`ional de Fotbal Mogo\oaia SRL. Ulterior s-a discutatvis-a-visdesitua`iafotbalului românesc. Mircea Sandu, pre\edintele Federa`iei Române de Fotbal a anun`at c[ ]n sezonul viitor, liga I ar putea avea16sau17echipeiarlaliga aII-avorfidou[seriicucâte15 echipe.Seriaadouaae\alonului secundarputeaavea16echipe]n cazul]ncareUniversitateaCraiovaseva]nscrie]ncompeti`ie.

S[geata N[vodari nu a primit licen`a Dintrecelepatruechipecare aupromovatedinligaaII-a]n primule\alon,treiau]ndeplinit condi`iile de licen`iere. Este vorba de FC Boto\ani, ACS

Poli Timi\oara \i Corona Bra\ov.}nschimb,S[geataN[vodariareproblemelegatededatoriilelabugetulstatului.Clubul delamalulm[riinuaprimitlicen`adaraf[cutapel\iurmeaz[ ca ]n aceast[ s[pt[mân[ s[ fie judecat[contesta`iaf[cut[. „Din câte am ]n`eles, sunt ni\te probleme legate de datoriilepecareleareS[geataN[vodarilabugetulstatului.Sunt \anse ca S[geata N[vodari s[ primeasc[ licen`a ]n cazul ]n care]\irezolv[problemele”,a precizatCornel|fai`er.

15, 16 sau 17 echipe }n momentul de fa`[ nu se \tie câte echipe va avea edi`ia

urm[toarealigiiI.Pre\edintele Federa`iei Române de Fotbal a anun`atc[vorfi16sau17echipedar]ncazul]ncareS[geata N[vodarinu]\ivarezolvaproblemele legate de licen`iere, num[rularputeafimaimic. Deasemenea,nuse\tiedac[ Universitatea Cluj va juca sau nu pe prima scen[ a fotbalului românesc,]nedi`iaurm[toarea ligiiI.Clujeniis-ausalvatdela retrogradare dar nu au primit licen`a.Eiauf[cutapellaTribunaluldeArbitrajSportivdela Lausanne\ia\teapt[verdictul. „Probabil vor fi 16 sau 17 echipe.Totuldepindededecizia celordelaTAS]ncazulclubuluiUniversitateaCluj.Pe13-14 iunievomaveaonou[\edin`[

aComitetuluiExecutiv]ncare va decide. Sper[m ca pân[ atuncis[vin[\ihot[râreadela TASpentrua\tidac[avem16 sau17echipe]nsezonulurm[tor.Esteunsistemcompeti`ional stabilit ]nc[ din iarn[. S-a respectattotceeaces-astabilit atunci”,amaispuspre\edintele clubuluiFCBoto\ani.

Câte echipe retrogradeaz[? De\imaiesteaproximativo lun[ \i jum[tate pân[ la startul noului sezon, nu se \tie câte echipevorretrogradalasfâr\itul viitoarei edi`ii de campionat. Cornel|fai`er,pre\edinteleclu-

bului FC Boto\ani \i totodat[ membru ]n Comitetul Executiv al FRF spune c[ decizia se va lualunaaceasta. „Nuse\tiecuexactitatecâte echipevorretrograda.Depinde \i de num[rul de echipe care vor ]ncepe ]n noul sezon. Este posibils[retrogradezedou[-trei echipedarexist[\ivariantaca num[ruls[fiemaimaredac[ se reduce num[rul echipelor dinsezonul2014-2015”,aafirmatoficialulboto\[nean. Noul sezon al ligii I va ]ncepepedatade20iulieiarFC Boto\anivadebutapeterenpropriudeoareceesteoechip[nou promovat[. Pe 20 iunie se va stabili programul urm[torului sezon.(R[zvanSauciuc)

Cornel |fai`er ]\i pierde func`ia din Comitetul Executiv Odat[ cu promovarea echipei FC Boto\ani ]n prima lig[, Cornel |fai`er ]\i pierde func`ia din Comitetul Executiv al Federa`iei Române de Fotbal. Ultima\edin`[lacareoficialulboto\[neanvamaiparticipaestelajum[tatea acesteiluni.

Cornel|fai`erafostalesreprezentantalcluburilordinseriaIaligiisecunde ]n Comitetul executiv al Federa`ieiRomânedeFotbal.}ncondi`iile ]ncareFCBoto\aniapromovat]nprimule\alon,Cornel|fa`ernumaipoate reprezentacluburiledeLigaaII-a.}n

aceast[var[urmeaz[s[aib[localegeri pentru stabilirea noului Comitet Executiv. „Am vrut s[ renun` ]nc[ de sâmb[t[ dar mi-au solicitat s[ vin \i la \edin`adin13-14iunie.Urmeaz[s[se stabileasc[nouacomponen`[aComi-

tetului Executiv. Nu inten`ionez s[ candidez la aceste alegeri. }n primul rând trebuie s[ avem continuitate ]n LigaI.Nuareniciunrosts[candidez ]ncondi`iile]ncarenu\timdac[vom putear[mâne]nLigaI”,aspusCornel|fai`er.(R[zvanSauciuc)


10

NA~IONAL

Luni,3iunie2013

Pre\edintele B[sescu ]l prime\te luni la Cotroceni pe Prin`ul Charles Pre\edinteleTraian B[sescu]lprime\te, luni,laCotroceni, pePrin`ulCharles, aflat]nvizit[]nRomânia. Potrivit unui anun` publicat de Pre\edin`ie, sosirea Prin`ului Charlesvaavealoclaora15:00 ]n Holul de Onoare, ocazie cu carevafif[cut[ofotografieoficial[.Deasemenea,suntprogramate convorbiri cu participarea membrilorcelordou[delega`ii. Prin`ulCharles,mo\tenitorul coroanei Marii Britanii, a sosit ]nRomâniajoi,laTârguMure\ \is-adeplasatlaMiclo\oara,]n Covasna. El a ]nnoptat, vineri, launadintrepropriet[`ileluidin Valea Z[lanului, din comuna Malna\,jude`ulCovasna. Prin`ulCharlesarepatrucase ]nsatulcov[sneanValea,ultima cump[rat[ ]n prim[vara acestui an,potrivitprimaruluidincomuna Malna\, Kasleder Jozsef. Mo\tenitorul coroanei Marii

Britaniiafost]nTransilvaniade mai multe ori, ]n ultimii ani, ]n viziteprivate,]njude`eleMure\, Covasna,Harghita\iBra\ov. Ultima vizit[ a Prin`ului Charles ]n România a avut loc ]niunieanultrecut,cândamers ]n localit[`ile Apold, Daia \i Saschiz.LaSaschiz,mo\tenito-

rulcoroaneibritaniceamersla un punct de procesare legumefructe, iar ]n localitatea Daia a vizitatoplanta`iedefloriaunei funda`iispecializate]nbiodiversitate.Totatunci,Prin`ulCharles a avut o ]ntâlnire cu pre\edinteleTraianB[sescu,laPalatulCotroceni.

Aur pentru echipajul de 8 plus 1 al României la Campionatul European Echipajulfemininde8plus1alRomânieiacâ\tigat,duminic[,medaliadeaurlaCampionatulEuropeandelaSevilla,aceastafiinda\apteaperforman`[consecutiv[pentrusportiveletricolorelanivel continental.Favoritelefinaleide8plus1,Roxana Cogianu, Ionela Zaharia, Cristina Grigora\, Irina Dorneanu, Adelina Cojocariu, Andreea Boghian, CameliaLupa\cu,NicoletaAlbu\iDanielaDruncea,audominatcursade2000demetridelaun cap[tlaaltul.EchipajulRomânieia]ncheiatcutimpulde6:41.83minute,ob`inândmedaliadeaur,pe careacucerit-opentrua\apteaoar[consecutiv. Pe podium au mai urcat Germania (argint, 6:50.20minute)\iRusia(bronz,6:53.32).Româniaamaicuceritduminic[dou[medalii]nfinalele delaSevilla,aurprinechipajulfeminindedublu rame (Cristina Grigora\ \i Andreea Boghian) \i argintprinechipajulmasculinde4ramef[r[cârmaci(Marius-VasileCozmiuc,GeorgePalamariu, Cristi-IliePârghie,FlorinCuruea).

Laedi`iadin2012aCampionatuluiEuropean, Româniaacuceritcincimedalii(dou[deaur,dou[ deargint\iunadebronz).

STUDIU:

Cei mai boga`i oameni, 1% din popula`ia lumii, de`in aproape 40% din avu`ia mondial[ Ceimaiboga`ioamenidin lume,reprezentând1lasut[ din popula`ia planetei, de`in 39lasut[dinavu`iatotal[de 135.000 de miliarde de dolari, iar ponderea care le revineacestoravacre\teprobabil ]n urm[torii ani, arat[ un studiu al Boston Consulting Group. Avu`ia aflat[ ]nproprietateprivat[acrescutanultrecutlanivelglobal cu7,8lasut[,la135.000de miliardededolari,arat[studiul,citatdeCNBC. Cei mai boga`i, ]nsemnând1lasut[dintotal,de`in ]mpreun[52.800miliardede dolari,]ntimpcepersoanele cuactivedepeste5milioane dedolaricontroleaz[aproape unsfertdinavu`iamondial[. Aceast[ concentrare se va accentua \i mai mult ]n anii urm[tori, ]ntrucât avu`ia

boga`ilor cre\te mai rapid decât totalul la nivel global. Num[rulmilionariloraurcat anultrecutcu10lasut[\ia ajuns la 13,8 milioane. Studiul ia ]n calcul un avans anualde4,8lasut[lanivel general ]n urm[torii cinci ani,]ntimpcepentrumilionari ritmul va fi de aproape dou[ ori mai rapid. Averea persoanelor cu peste 5 milioane de dolari va cre\te ]n fiecareancucirca8lasut[, iar a celor cu peste 100 de milioanededolarivasporicu 9,2lasut[.Aceast[cre\tere aavu`ieiboga`ilorestesus`inut[]neconomiiledezvoltate ]n mare parte de evolu`ia pie`elordecapital,]ntimpce pentru `[rile ]n dezvoltare principalele motoare sunt avansul economic \i economisirea.


PUBLICITATE 11

Luni,3iunie2013

horoscopul zilei Berbec Diminea`[ sunte`i plin de energie \i idei. Pute`iaveasuccesplansocial.Ave`igrij[s[nu dep[\i`ianumitelimitedincauzaentuziasmului, expunându-v[ la accidente Evita`i discu`iile ]n contradictoriucuofemeie.Dup[-amiaz[v[lovi`i deoproblem[sentimental[carea`icrezutc[s-a rezolvatdelasine,darcarerevine]nactualitate. Taur Diminea`[esteposibils[fi`iirascibil\iindispus.V[recomand[ms[nuv[ocupa`ideproblemecarenecesit[r[bdare\itact.Cutoat[dorin`a de a fi conving[tor, este posibil s[ ]ntâmpina`i ne]ncrederea colegilor. Acas[ v[ bucura`i de armonie\ibun[]n`elegere. Gemeni Ave`i tendin`a s[ v[ l[sa`i dominat de sentimente\is[deveni`imelancolic.Prinurmare,nici nusunte`ipreacomunicativ.Esteposibilfi`inervos pentru c[ v[ sim`i`i neglijat. Aceast[ stare risc[s[accentuezene]n`elegerilecuceidinjur. V[sf[tuims[v[auto-analiza`i\is[vede`icenu este]nregul[,defapt. Rac Sunte`i stresat de ritmul intens de munc[, deveni`i irascibil \i ave`i tendin`a s[ v[ certa`i chiar\icuceidragi.Nuesteexcluss[fi`i\iinhibat, pentru c[ parcurge`i o perioad[ ]n care rela`iile sentimentale nu sunt tocmai bune. V[ recomand[m s[ asculta`i sfaturile unei persoane apropiate,de]ncredere. Leu Diminea`[s-arputeas[fi`imai]ncordat,din cauzaproblemelorpecareleave`icuuncolegde serviciusaucuunpartenerdeafaceri.V[recomand[ms[nuv[certa`i,pentruc[nuave`inimic decâ\tigat.Spresear[,situa`iarevinelanormal iarrela`iilepartenerialenuaudesuferit. Fecioar[ Diminea`[ sunte`i pu`in confuz, ceea ce ar putea s[ v[ afecteze atât rela`iile sociale, cât \i celesentimentale.V[recomand[ms[nu]ncepe`i afacerinoi,chiardac[primi`ipropuneritentante. Dup[-amiaz[, rela`iile cu persoana iubit[ merg excelent.

mica publicitate • mica publicitate

Balan`a S-ar putea s[ ave`i o zi tensionat[ din cauza divergen`elor cu partenerul de via`[. V[ recomand[ms[amâna`ideciziileimportante,pentru c[esteposibils[fi`iconfuz\is[nuv[pute`iconcentra.Arfibines[v[pune`iordine]nidei.Fi`i maiatentcupersoanele]nvârst[dinfamilie Scorpion Sunte`inemul`umit\iave`itendin`adeacritica pe toat[ lumea. V[ sf[tuim s[ v[ tempera`i, pentru a nu crea nepl[ceri celor din jur. Nu ]ncheia`iniciunfeldecontractsaudetranzac`ie V[ recomand[m s[ fi`i mai atent la problemele parteneruluidevia`[.Sunte`inemul`umit\iave`i tendin`adeacriticapetoat[lumea.V[sf[tuims[ v[tempera`i,pentruanucreanepl[cericelordin jur. Nu ]ncheia`i nici un fel de contract sau de tranzac`ie V[ recomand[m s[ fi`i mai atent la problemeleparteneruluidevia`[. S[get[tor S-arputeas[fi`imultmaisensibil\is[nuv[ sim`i`i ]n form[. V[ sf[tuim s[ evita`i deciziile importante,s[nusemna`idocumenteoficiale\i s[nuface`iplanurideviitor.Evita`idiscu`iile]n contradictoriu Capricorn Survinnumeroaseschimb[rideprogram,deci nuesteindicats[v[face`iunplanstrict.S-arputeas[ave`idef[cutcâtevadrumuriscurte,]ninteresdeserviciu,sprenemul`umireapartenerului devia`[.V[sf[tuims[v[p[stra`icalmul,pentru anutensiona\imaimultrela`iilesentimentale. V[rs[tor Nuv[sim`i`i]ndeplin[tateafor`elorfizice\i intelectuale, de unde \i starea de nervozitate ]n carev[afla`i.V[sf[tuims[nuv[asuma`iniciun risc,pentruc[ave`i\anseminimes[reu\i`i.]narma`i-v[cur[bdare\icontrola`i-v[impulsivitatea Pe\ti Nuesteozibun[pentruc[l[torii\inicipentru afaceri.Stareadeconfuzie\isim`ulpracticsc[zut v[ pot conduce la e\ecuri. Rela`iile sentimentale sunt bune, dar v[ sf[tuim s[ acorda`i mai mult[ aten`ieparteneruluidevia`[.Nuevita`icomunicareacuceidinjur,cas[nufi`i]n`elesgre\it

re]eta zilei

Pastecubilu`edecarnetocat[ Ingrediente: 500grcarnetocat[amestec 1ou 1lingur[pudr[deceap[sau oceap[mic[,t[iat[ 1linguri`[usturoipudr[ 1/2 can[ de pesmet condiment italian dup[ gust (con`ine busuioc, oregano, rozmarin \i cimbru)sare,piperdup[gust 1cutiedero\iipasate500gr paste Moddepreparare: Pute`ifolosioricefeldecarne tocat[ pentru aceast[ re`et[. Sepunpastelelafiert.Seamestec[ toate ingredientele pentru bilu`e,maipu`inro\iilepasate. Se formeaz[ bilu`e ]n palm[ \i sepun]ntav[,]ncares-aad[ugat1lingur[deulei.Sed[tava lacuptor\iserumenescbilu`ele.Seadaug[ro\iilepasate\ise

v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mp teren,deschiderela Bt-Sv180m\i14.100 mpterendeschidere laBt-Sv50m,ambele ]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[, posibilit[`iparcelare. Rela`iilatel. 0752.548.847. *Vândcaban[]n VatraDornei,6 camerecub[i proprii,complet utilat[,suprafa`a total[de200mp. Tel.0741.205.020. (p) matrimoniale *Tân[rdr[gu`, finu`,manieratofer companiedoamnelor caresesimtsingure. Cer\iofer

sare.Sescotpastele,secl[tesc dac[ e nevoie \i se servesc cu bilu`elecusosdero\ii.Pastele cubilu`edecarnetocat[seservesccalde.

prest[riservicii *Profesioni\ti, execut[msonoriz[ri cuDJpentrunun`i, cumetrii\ialtepetreceri.Aparatur[ profesional[,lumini laser,ma\in[de baloane.Telefon: 0752.173.176.(G-6) ]nchirieri *Persoan[fizic[ ]nchiriezspa`iu comercialpentru depozite,str.Pu\kin. Telefon: 0741.205.020.(p) *}nchiriezcaban[]n VatraDornei,6 camerecub[iproprii completutilat[,pre` 60-70roncamera/noapte.Telefon: 0740.179.007.(p)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.........................Prenume:.............. Adresa:................................................... Telefon:..............B.I./C.I.:seria....nr.......... Textul anun`ului: ................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Rubrica:.................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura).........................

Cotidianeditatde

mai poate ad[uga \i ni\te ap[ dac[levre`imaimoi.Sed[tava la cuptor \i se potrive\te sosul de gust. ]n acest timp, punem pastelelafiert]nap[cupu`in[

discre`ie.Telefon: 0761.480.649.(G-6)

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresa redac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


12 ULTIMAOR{

Luni,3iunie2013

Activit[`i organizate special de Ziua Copilului Sâmb[t[copiiauavutparte deunprogramspecialoferitde autorit[`ile locale de Ziua Interna`ional[aCopilului.Teatru]naerliber,demonstra`iide Aikido,competi`iisportive,dulciuriauf[cutpartedinprogramuldesâmb[t[ces-adesf[\urat pe scena din fa`a grupului statuar din Parcul Mihai Eminescu \i pe Bulevardul Mihai Eminescu.Programula]nceput de diminea`[ de la 10.00 \i a duratpân[laora20.00. Copiiiaupututjucatenisde mas[ pe Bulevardul Eminescu. Membrii Asocia`iei Aiki Dojo auf[cutodemonstra`ieAikido, apreciat[ de spectatori. Demonstra`iaafosturm[rit[\ide primarulOvidiuPortariuc,prefectulCostic[Macale`i\ideputa`ii Andrei Dolineaschi \i TamaraCiofu.„Lemul`umesccolegilor de la Serviciul proiecte din cadrul Prim[riei care au organizattimpdeos[pt[mân[, cu minu`iozitate, toate aceste manifest[ri.Prim[riaapreg[tit aproximativ 700 de pachete

calendar ortodox 3 iunie - Sfin`ii Mucenici Luchilian, Ipatie, Paul, Dionisie \i Claudie Sfântul Luchilian a tr[it ]n secolul al III-lea, ]n vremea ]mp[ratului Aurelian. Luchilianafostpreotalslujiriiidole\tipân[ la b[trâne`e, când s-a convertit la cre\tinism. Nevoind s[-\i lepede credin`a ]n Hristos,afostb[tutcus[lb[ticie,]ncâtera tot numai o ran[. Aruncat ]n temni`[ ]n acest chip, a ]ntâlnit patru tineri: Ipatie, Pavel,Dionisie\iClaudie,]nchi\idinacela\imotiv-nelep[dareadeHristos.Aicii-a ]nt[ritpetineric[trenevoin`amuceniceasc[,cas[nuse]nfrico\ezedechinurile\i moartea pe care urmau s[ le primeasc[. Astfel, ]mpreun[ se rugau lui Dumnezeu ziua\inoaptea,\iunulpealtulse]nt[reau ]nHristos.Aufostarunca`i]nfoc,darau ie\it nev[t[ma`i. ]n urma acestei minuni, tinerilorlis-aut[iatcapetele,iarLuchilian afostr[stignit,b[tându-i-sepiroanepeste tottrupul.Trupurileloraufost]ngropatede o fecioar[, Paula, care a fost pedepsit[ pentruaceast[fapt[cut[iereacapului. Tot]naceast[zi,facempomenirea: -SfântuluiCuviosAtanasie,f[c[torul deminuni; -SfinteiCuvioaseIeria; -SfinteiMuceni`ePaula; -SfântuluiCuviosPapos; -SfinteiClotilda. Prognoza pentru luni, 3 iunie 0

Minim: 12 C 0

Maxim: 23 C Furtun[ cu desc[rc[ri electrice

Prognoza pentru mar`i, 4 iunie 0

Minim: 13 C 0

Maxim: 24 C Cer mai mult noros

cu dulciuri pentru copiii din ora\.}ncerc[ms[leoferimo bucurie copiilor din ora\, m[car atunci când se poate”, a declarat primarul Ovidiu Portariuc. }n final, copiii au primit daruri de la primarul Ovidiu Portariuc. Pe scen[ celor mici actorii Teatrului Vasilache le-au prezentatspectacolul„Tr[istu`acu pove\ti”.Micu`iial[turidep[rin`i\ibuniciauurm[ritcuinteres evolu`ia actorilor boto\[neni, interac`ionând cu ace\tia. Tot pe scena din Bulevard cei miciauurm[ritunprogramde dansuri ale copiilor de la Gr[dini`a „Il Girotondo”, dansuri populare oferite de elevi de la Liceul „Dimitrie Negreanu” \i membriaiAsocia`iei„Netrebuiesperan`[”dar\iunnum[rde Stret Dance Workshop sus`inut de membrii Asocia`iei BRIGHTMedia,PhoenixDance School\iGrupInformalEvolutionCrew.Ceimiciauprimit]n dar diferite desene pe fa`[,

baloanesaucret[colorat[pentru a desena pe asfalt. Arti\tii careauevoluatpescen[auprimitdaruridinparteaprim[riei. Pentru ca cei mici s[ se bucuredetoateactivit[`ileautorit[`ilelocaleaudeciscacircula`ia s[ fie ]nchis[ sâmb[t[ pe

Bulevardul Eminescu, de la Liceul de |tiin`e ale Naturii „GrigoreAntipa”,pân[lasen-

sul giratoriu aflat la intersec`ia bulevardului cu Strada Marchian.(PetronelaRotariu)

2393  
2393  
Advertisement