Page 1

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulIX•nr.97(2385)•Miercuri,22mai2013•12pagini

|efii jude`ului caut[ leacuri pentru salvarea Spitalul Mavromati

Valeriu Iftime amenin`[ c[ se retrage din fotbal dac[ FC nu va juca la Boto\ani Pagina 9

Prim[ria cere executarea silit[ a chiria\ilor ANL datornici Audatoriidezeci demiideleilachirie\iutilit[`ide\i chiriilelalocuin`ele ANLsuntcumult maimicidecâtcele practicatepepia`a liber[a]nchirierilordeapartamente, uniidintrechiria\ii omits[maipl[teasc[\idatoriile. Pagina 5

|efiiConsiliuluiJude`eanvor„oradiografiea situa`ieidelaSpitalulMavromati”\isolu`ii pentruie\ireadincriz[aunit[`iimedicale. Corpuldecontrolalpre\edinteluiConsiliului Jude`ean\i-a]nceputtreabalaspital,iar]ncursulacesteis[pt[mâniartrebuis[prezinte\i primeledate\efilorCJ.Managerulunit[`ii medicale,GheorgheDamian,afostlaunpasde a-\idademisiadinfunc`ie. Pagina 7

Risip[ de ap[ pl[tit[ din buzunarele boto\[nenilor Dinnou,boto\[neniiauavutieri imaginearisipeide ap[,care,pân[la urm[,estepl[tit[ totdinbuzunarele lor.Oconduct[de peCaleaNa`ional[ aplesnit\i,timpde peste10ore,nua intervenitnimeni pentruapunecap[tacestorpierderi. Pagina 6


2

LOCAL

Miercuri,22mai2013

Peste 60 de unit[`i de ]nv[`[mânt au primit titlul de „|coal[ European[” Peste60deunit[`i \colareauprimittitlulde„|coal[European[”,laaX-a edi`ieaCompeti`iei Na`ionale„|coal[ European[”. La edi`ia din acest an s-au ]nscris116unit[`ide]nv[`[mânt preuniversitar din 36 de jude`e \idinmunicipiulBucure\ti.La edi`ia2013,dinjude`ulnostru,a primit Certificatul de „|coal[ European[” Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu” Boto\ani, pentruproiectelederulate. „Fiecare unitate de ]nv[`[mânt va primi certificatul «|coal[ European[ - 2013» \i unpremiu]nvaloarede5.000 deleicarevafiutilizatexclusiv pentru dot[ri. Decizia privind bunurile care vor fi achizi`ionateapar`ineconduceriifiec[reiunit[`i\colare.MENvarepartizasumeleprininspectoratele\colarejude`ene/almunicipiuluiBucure\ti,care,larândullor,auobliga`ias[lerepartizeze unit[`ilor de ]nv[`[mânt”,auprecizatreprezentan`iiMinisteruluiEduca`ieiNa`ionale(MEN).

„Este o adev[rat[ mândrie pentru noi ob`inerea acestui trofeu,caredefapt]ncununeaz[orecunoa\tereaeforturilor cadrelor didactice \i a elevilor \colii ]n proiectele interna`ionale\ieuropene. Esteorecon-

firmare a rezultatelor ob`inute de elevii no\tri, a implic[rii profesorilor]ndiferiteproiecte interna`ionale\ioreconfirmare a faptului c[ la Colegiul Eminescu se lucreaz[ ]n echip[. F[r[ ajutorul colegilor nu

Elevii boto\[neni demonstreaz[ c[ sistemul educa`ional are \i valori }nultimiitreiani12eleviai Colegiului Na`ional „Mihai Eminescu” au fost admi\i la universit[`i de prestigiu din Londra. Elevii au rezultate deosebitela]nv[`[tur[,darsunt \iimplica`i]nderulareaproiecteloreuropene,lacareunitatea liceal[ este partener[. Cristina Chiriac, directorul Colegiului Eminescuadeclaratc[]nacest an\colaraufostadmi\ilauniversit[`i celebre, respectiv Cambridge sau Oxford, trei elevi.Maimultdeatâtunuldintre elevi a fost admis la cinci universit[`i de prestigiu  din str[in[tate.

„Nemândrimcueleviicare nereprezint[\coala]nfiecare an]nuniversit[`i.Faptulc[ei alegs[-\icontinuestudiileacademice]npeisajulinterna`ional esteunpas]nainte\inupoate decât s[ creasc[ \i prestigiul Colegiului Mihai Eminescu la nivel jude`ean \i interna`ional”, a declarat Cristina Chiriac. Elevi admi\i ]n acest an suntVladBodogan-University ofSheffield,UniversityofOxfordBrookes,FlaviusB[l[ucaUniversity of Lancaster, University of Durham, Alexandra Patatu - University of Ports- mouth,VladGaler-University

ofManchester\iAnaZemlicofKing’sCollegeLondon,Queen MaryUniversityofLondon. „Am fost admis[ la o universitatedinLondra,lafelca\i al`idoicolegideclas[.Credc[ sunt mai mul`i cei care sunt admi\i. Sunt fericit[ c[ am reu\itacestlucru”,aAnaspus Zemlicof. Elevii Colegiului Eminescu admi\ianultrecutaufostIoana Sabina Onofrei - University of Manchester, Francisc Simon UniversityofManchester,Ana Hu`u - University of Aberdeen \iLucianCraciun-University ofWarwick.(P.Rotariu)

amfiob`inutacesttrofeu.Nu estesuficientdoarefortulconducerii”, a declarat Cristina Chiriac, directorul Colegiului Na`ionalMihaiEminescu. |apteunit[`i\colarede`inde 10 ani, ne]ntrerupt, titlul de

„|coal[ European[”. Acestea au primit, ieri, pentru a patra oar[ (2004, 2007, 2010 \i 2013), certificatul: Colegiul Economic din Buz[u, Colegiul Economic„IonGhica”dinTârgovi\te, Colegiul Na`ional „O. Goga”dinSibiu,ColegiulNa`ional „Mihai Eminescu” din BaiaMare,Liceul„|tefanProcopiu”dinVaslui,|coalaGimnazial[ „Andrei |aguna” din Deva \i Centrul |colar pentru Educa`ie Incluziv[ nr. 1 din Oradea. De asemenea, 20 de \coli au ob`inut pentru a treia oar[acestcertificat. Competi`iana`ional[„|coala European[” se adreseaz[ tuturorunit[`ilorde]nv[`[mânt preuniversitarimplicate]nactivit[`i, programe sau proiecte europene. Certificatul ob`inut areovalabilitatedetreiani,dup[care\coalatrebuies[concurezedinnoupentrua-\ireconfirma titlul. Cel mai important criteriudeparticiparealacestei competi`ii este ca unitatea \colar[s[fieimplicat[]nproiecte, prinprogrameeuropene.Certificarea \colilor cu acest titlu le confer[recunoa\tere\iprestigiu ]n cadrul comunit[`ilor educa`ionale.(PetronelaRotariu)

Sute de aspiran`i la un post de titular ]n ]nv[`[mânt Pentrulaconcursuldetitularizaredinacestans-au]nscris844de candida`i.Pentruacestanaufostvacantate851posturi,dincare624 complete,iarrestulsuntorer[zle`e.Cuviabilitatedepatruanisunt doar189deposturi,acesteaurmânds[fieocupate]nurmaconcursului unic de titularizare. Verificarea \i avizarea dosarelor candida`ilordec[trecomisiadeorganizare\idesf[\urareaconcursului arelocpân[pe22maiareloc,iarpe23\i24maivaavealocvalidarea]nscrierii,prinsemn[tur[,dec[trecandida`isau]mputernici`ii acestora.Neprezentarealavalidareatragedup[sineanularea]nscrieriilaconcurs.Pe27maiarelocafi\arealisteicandida`ilor]nscri\i\i agraficuluipentrusus`inereaprobelorpractice.Reamintimc[lideriisindicalidineduca`iesuntdeacordcuaceast[variant[aconcursuluiuniccetitularizarelanivelulunuisingurcentru.„S-aajunsla concluziac[esteoviziunemultmaiunitar[\iestebine]ntr-adev[r, \imaimultdecâtatât,accesareaposturilorsepoatefacedec[tre toat[lumea.Anultrecutaumers\is-au]nscrislauncentrude examen,nuauocupatposturiacolo\icunota9nuaupututocupa posturiarondatelaunaltcentrudeexamen.}ncontextul]ncare sefaceunsingurcentrudeexamen,toat[lumeapoateaccesatoate posturilecaresunt”,adeclaratIulianaNacu. Listafinal[reactualizat[cuposturiledidactice/catedrelevacante/rezervatepentruconcursesteafi\at[pesite-ulI|J.(P.Rotariu)


LOCAL

Miercuri,22mai2013

3

Pie`ariiauprotestatdegeaba

Urban Serv \i-a impus regulamentul Protestulcomercian`ilordinPia`aMare nuaschimbatregulamentulimpusde UrbanServ,societateaceadministreaz[ pia`a.Dup[discu`iilepurtatecuconducereaPrim[rieidar \iaUrbanServ,cei dsinpia`[aur[mas cuozif[r[vânzare \icuaceea\ireorganizare\ipre`uristabilite. „Nus-au]mp[catcum[surile luate, dar le-au acceptat pentru c[ sunt ]n folosul lor. Cei care au f[cut scandal, nu au fost agen`ii economici. Agentuleconomicesteosocietate, poate s[ cumpere de la oricechio\c,delasupermaket \ilevinde\icet[`eanulcump[r[.Eunupotopritreabaasta, esteuntipdecomer`”,adeclarat directorul Urban Serv, SimionDrelciuc. Acestaamen`ionatc[ceimai deranja`idenouasectorizarei-a deranjatpeproduc[toriicarede fapt sunt agen`i economici. Ace\tiadoreaus[comercializeze \imarf[cenuoaupecertificatele de produc[tor, ]n acelea\i condi`iica\iproduc[torii.

„Sup[ra`iaufostaceiproduc[toricarelucreaz[subacoperireadeproduc[tori.I-ade-

ranjat c[ le-am separat masa. Le-amspusdumneatae\tiproduc[tor - la masa asta stai ca

produc[torpentruc[vinziceai pe certificat. Vrei s[ vinzi ]n plus, nu am nimic ]mpotriv[,

darteducilamasadinsectorul cel[lalt comercial. Acolo era problemapentruc[elpuneape dou[meseapropiate\ispunea c[ este produc[tor. Nu cerea nimenicertificatul.Noinuam f[cut altceva decât s[ aplic[m regulamentul, care spune c[ produc[toriiindividualiauvoie s[vând[ceeaceaupecertificat. De aceea are \i mai mic[ chiria \i rezervarea la mas[, fa`[ de cel cu societate care e dublu.Areunavantajcaproduc[tor.Noicândamintervenit \iam]nceputs[separ[mproduc[toriidecomercian`i,dintro dat[ au ie\it ]n eviden`[”, a spusdirectorulUrbanServ. }nacela\itimpacestaaad[ugatc[mul`idintreceicarenuau participat la acele „mi\c[ri” din Pia`[suntmul`umi`idefaptulc[ acumpots[-\ivând[marfa\inu isefaceconcuren`[-cuacela\i timpdeproduc[torcualt[marf[. Câtprive\terela`iacuIulian Bozi, administratorul pie`ei, aceastaesteunanormal[.„Se]n`eleg\icudomnulBozi.Eleste foartebineinten`ionat.Pentru minecadirectoresteuncâ\tig Bozipentruc[euntipdintr-o bucat[ \i dac[ trebuie s[ fac[ ceva nu se pune problema c[ discut[ prea mult. }ntr-adev[r dumnealuiareotonalitatemai sus\ii-amspus\ieus[fiemai calm,pentruc[prindiscu`iise poaterezolvaoriceproblem[”, a spus Simion Drelciuc. (PetronelaRotariu)

Dosare penale pentru c[ au condus motoscutere f[r[ permis

|ase laboratoarele private au ]ncheiat contract cu CJAS pentru analize gratuite

Trei b[rba`i s-au ales cu dosare penale ]ntr-o singur[ zi dup[ ce au fost prin\i de poli`i\tiidelarutier[conducând mopede pe drumurile publice, f[r[ permis. De\i \colile de \oferifaccursuripentruob`inereapermisului\ipentruaceast[ categoriemul`ise]nc[p[`âneaz[ s[circuleignorândlegea,ajungândastfelpelistainfractorilor. }ndatade19.05.2013,]njurul orei19.30,DumitruNeculaiC. de38ani,dinsatulCerbu,comunaCop[l[u,afostdepistat]n timpceconduceaunmoped,pe drumulpublicdinlocalitateade

|aselaboratoareprivatedeanalizemedicaleauintrat]ncontract cuCasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tatepentruacestan.Astfel, boto\[nenii vor putea apela, pentru a-\i efectua analize medicale gratuite,cutrimiteredemedic,laacelea\ilaboratoaremedicaleprivate, ca \i anul trecut, lista acestora fiind afi\at[ pe site-ul Casei Jude`enedeAsigur[rideS[n[tate.NicianulacestaSpitalulJude`ean nu\i-apututacreditalaboratorulpentruaefectuaanalizemedicale gratuite]nambulator,pentrupersoanelecareauasiguraredes[n[tate.„EstedincauzalitigiuluicufirmaSanomed”,declaradirectorulSpitaluluiJude`ean,GheorgheDamian.Sumelepecares-au ]ncheiatcontracteleculaboratoareleprivatedeanalizemedicalenu sunt]ns[suficientepentruaacopericerin`adinparteapopula`iei. Listeledea\teptarepentruastfeldeanalizemedicalepl[titedinfondul asigur[rilor de s[n[tate sunt de acum cunoscute multor boto\[neni.S-astatpeastfeldeliste\icâtemaimultdeolun[dezile. Ceamaimarevaloaredecontractaob`inut-oSCEcomedBoto\ani, urmat[deSCEstclinicSRL\iMisano.(AuroraDimitriu)

domiciliu,f[r[aposedapermis de conducere. }n noaptea de 19/20.05.2013, ]n jurul orei 22.40,MariusAdrianA.de20 ani,dinsatulNegreni,comuna |tiubieni,afostdepistat]ntimp ce conducea un moped ne]nregistrat]ncircula`ie,peDC16, pe rela`ia |tiubieni-Negreni, f[r[aposedapermisdeconducere.Fa`[deacestaseefectueaz[ cercet[ri sub aspectul s[vâr\iriiinfrac`iunilordeconducerea pe drumurile publice a unuiautovehiculdec[treopersoan[carenuposed[permisde conducere \i punerea ]n circu-

la`iesauconducereapedrumurile publice a unui autovehicul ne]nmatriculatsaune]nregistrat. Câteva ore mai târziu ]n jurul orei00.45,Lauren`iuG.de33 ani,dincomuna|tiubieni,afost depistat]ntimpceconduceaun moped,peDJ282perazasatului|tiubieni,f[r[aposedapermis de conducere. |i fa`[ de acesta se efectueaz[ cercet[ri subaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniideconducereapedrumurile publice a unui autovehicul de c[treopersoan[carenuposed[ permis de conducere. (D[nu` Rotariu)


4

LOCAL

Miercuri,22mai2013

}ncepe marea cârpeal[ a drumurilor jude`ene Direc`iaJude`ean[de Drumuri\iPoduri Boto\aniafinalizat licita`iapentrulucr[riledeacoperirea g[urilordinasfaltul drumurilor,urmând cas[pt[mânaviitoares[]ncheiecontractulcuoasocierede firmedinBucure\ti, singurulparticipant lalicita`ie. }n aceste condi`ii, pân[ la sfâr\itulacesteiluni,sevordemaralucr[rilepentrurepara`iile drumurilor jude`ene asfaltate. Potrivit reprezentan`ilor DJDP, \i pentru drumurile jude`ene pietruiteurmeaz[s[aib[loc]n scurttimplicita`ialapiatr[,dup[ces-au]nchiriatutilajepentru ca pietruirea s[ se execute cu

angaja`ii Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri. Din peste 600dedrumurijude`ene,peste 200suntdinpiatr[,iarvreo400 asfaltate. „}ncelmultdou[lunivrem s[rezolv[mproblemag[urilor depedrumurilejude`ene.Cam ]n luna iulie, spre sfâr\itul acesteia,vrems[termin[mtot jude`ul.Laplomb[riavemcam unmiliondeeuro,cucarese dore\teacoperireatuturorg[urilordindrum.}ncontractulpe care]lsemn[ms[pt[mânaviitoareavemstropirisuccesivela rece,burdu\iri\icovoareasfaltice”, a declarat Sorin Clim, directorulDJDPBoto\ani. Recent, \efii Consiliului Jude`eanrecuno\teauc[]nprivin`a gropilor de pe drumurile jude`ene,l[sate]nasfaltdeiarna trecut[, „situa`ia este dezastruoas[”. La„inventarulgropilor”,cifreleaueviden`iatc[ultimaiarn[al[satpagubeladrumurimult maimarica]nurm[cuunan.

Dac[ la ie\irea din iarna 20112012 cifrele ar[tau c[ erau de reparat 68.000 de metri p[tra`i

120.000 de `igarete \i dou[ ma\ini confiscate la frontier[ Luni inspectorii vamali din cadrul Birourilor Vamale Siret \i St]nca-Coste\ti ]n colaborare cu poli`i\tii de frontier[, au re`inut ]n vederea confisc[rii, peste 120.000 `igarete \i dou[ mijloacedetransport.Autoritateavamal[asanc`ionatpersoaneleimplicatecuamenzicontraven`ionale ]n cuantum de 31.000lei.}naceea\iziinspectoriivamalidincadrulBiroului VamalSiretaudejucattreitentative de introducere frauduloas[ pe teritoriul României a `ig[rilordecontraband[confiscând113.200buc[`i(5.660pachete)de`ig[ri.3.500depachete de `ig[ri au fost descoperite ]ntr-unloca\specialamenajat]n podeauaunuimicrobuzCitroen,

]nmatriculat ]n Ucraina, 2.100 pachetede`ig[rierauascunse]n roataderezerv[\i]ntr-unloca\ special amenajat ]n podeaua unui autoturism Mercedes, ]nmatriculat]nBelgiaiar60de pachete de `ig[ri Viceroy erau disimulate]nbanchetadinspate a unui Mercedes 300, ]nmatriculat]nRomânia.Doidintrecei trei\oferiaveaudubl[cet[`enie român[ \i ucrainean[, iar cel de-al treilea era român. |oferii au fost sanc`iona`i contraven`ionalcuamenzi]ncuantumde 25.000 lei, iar autoturismele careaveaumodific[ristructurale ]n vederea sustragerii de la controlvamala`ig[rilordecontraband[, au fost re`inute ]n vedereaconfisc[rii.

}n seara aceleia\i zile la BiroulVamalSt]nca-Coste\tisaprezentatpentrucontrolvamal un autocar marca Mercedes Benz,]nmatriculat]nRomânia, condus de un cet[`ean român. Autocarul circula pe ruta RepublicaMoldova-România.La controlul am[nun`it efectuat de inspectoriivamali,aufostg[site 8.000 buc[`i (400 pachete) de `ig[ri ascunse ]n sistemul de ventila`ie.Autoritateavamal[a dispusre`inerea]nvedereaconfisc[rii a ]ntregii cantit[`i de `ig[ri  iar \oferul a fost sanc`ionatcontraven`ionalcuamend[ ]n valoare de 6.000 lei. Amendaafostachitat[iarautocarulacontinuatcursa.(D[nu` Rotariu)

de asfalt, la ie\irea din ultimul sezonrecesuprafa`atotal[agropilordepedrumurilejude`uluia

ajunsla75.000demetrip[tra`i. Cu alte cuvinte, este mult[ treab[.(AuroraDimitriu)

ISU \i I|J organizeaz[ concursul „Prietenii Pompierilor” Inspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani, ]n parteneriat cu Inspectoratul |colar Jude`ean Boto\ani, organizeaz[miercuri,22mai2013, etapa jude`ean[ a Concursuluicercurilordeelevi„PrieteniiPompierilor”.Ac`iunea se va desf[\ura la Liceul cu Program Sportiv Boto\ani, cu]nceperedelaora09.00. Concursulestedeschisparticip[riituturorelevilordin]nv[`[mântulgimnazial,având ca scop dezvoltarea capacit[`iide]n`elegere\iapreciere a pericolelor generate de

situa`iideurgen`[,precum\i depromovareaatitudinilor\i comportamentelor corespunz[toare ]n situa`ii de risc. Competi`ia are dou[ probe, teoretic[ \i practic[. Proba teroretic[ const[ ]n rezolvarea unui chestionar cu 10 ]ntreb[ridindomeniulprevenirii \i stingerii incendiilor. La proba practic[ elevii trebuie s[-\i arate ]ndemânarea \iviteza,lapistacuobstacole\i\tafetade400metri,tot cuobstacole.Echipajeleclasatepeprimeletreilocurivor fi premiate cu medalii \i cupe.(D.R.)


LOCAL

Miercuri,22mai2013

Prim[ria cere executarea silit[ a chiria\ilor ANL datornici Audatoriidezeci demiideleilachirie\iutilit[`ide\i chiriilelalocuin`ele ANLsuntcumult maimicidecâtcele practicatepepia`a liber[a]nchirierilor deapartamente, uniidintrechiria\ii omits[maipl[teasc[\idatoriile. Viceprimarul municipiului Viorel Iliu`[ sus`ine c[ situa`ia este]nregistrat[]ncazulboto\[nenilor din cartierul ANL Ci\mea. Pentru a rezolva aceast[ situa`iereprezentan`iimunicipalit[`iiacerutconduceriiLocativas[pun[]naplicarem[surile Hot[rârii de Consiliului Local dela]nceputulacestuian. „Amsolicitatprintr-oadres[societ[`iiLocativapentruc[ ]nzonaANLCi\meas-auacumulat iar[\i datorii, unele sume,\imaialescelepeste1.000 delei,neridic[semnede]ntre-

bare.Asocia`iadelocataridin zon[ este executat[ silit \i a cerut sprijin pentru recuperareadatoriilor.Amf[cutapel]n scris la Locativa SA \i le-am cerut s[ aplice hot[rârea de Consiliu Local din ianuarie 2013,ceacareserefer[laluaream[surilorcorespunz[toare, ]nainte de a se aduna datorii foartemari”,adeclaratviceprimarulmunicipiului.

Chiria\iinuachit[utilit[`ilela asocia`ie,iaraceastalarânduls[u aredatoriic[trefurnizoriideutilit[`i.„Este\iodatorie\idepeste o sut[ \i ceva de milioane. Suntdatorii\ide50-60demilioane,darle-amsubliniatpetoatecelecaresuntpeste10milioane,caresuntunpoten`ialpericol”,amen`ionatViorelIliu`[. Reamintim c[ \i ]n urma unui control al municipalit[`ii

dinlunaaprilies-aconstatatc[ printreceicareaudatoriilautilit[`i\ilaplatachirieisenum[r[ poli`i\ti, jandarmi dar \i un director la o institu`ie public[. Cea mai mare datorie era de 17.000 de lei \i apar`inea unui gardiandelaPenitenciarulBoto\ani,carenuaachitatdecâteva luni nici chiria, nici contravaloarea utilit[`ilor. (Petronela Rotariu)

Primarul a inspectat zonele unde se asfalteaz[ \i se planteaz[ flori PrimarulmunicipiuluiBoto\ani,OvidiuPortariuc,a efectuat]ncursulzileide ast[ziovizit[pemaimulte artererutieredinora\unde auloclucr[riderepara`ii\i ]ntre`inereastr[zilor,precum\i]nloca`iileundese planteaz[flori. }nso`it de Viceprimarul Cosmin Andrei, primarulaverificatstadiullucr[rilor,precum \icur[`eniageneral[]nrespectivelezone. „Am vrut s[ verific personal modul cumdecurglucr[riledeplantareaflorilor. Avemundecalajdeaproximativos[pt[mân[fa`[deaniipreceden`i]n]nceperea lucr[rilor de plantare, ]ntârziere cauzat[ de aprobarea bugetului. Sunt sigur c[ ]n aproximativ7-8zileora\ulvaar[tacuto-

tul altfel din acest punct de vedere”, a declaratOvidiuPortariuc. Deasemenea,Prim[riamunicipiuluiBoto\aniinformeaz[c[deieri,20mai2013,a ]nceputplantareadeflorianuale]nspa`iile verziintensfrecventatedecet[`eni:parcuri, scuaruri, pietonale, intersec`ii de str[zi \i sensurigiratorii.Men`ion[mc[sevorplanta135.000der[sadurideflorianuale,laun num[rde30deobiective.Deasemenea,]n \aseloca`ii,pelâng[plantareadeflori,se vorexecuta\iamenaj[ricustânc[rie. }ndatade20mai2013s-auplantatflori ]nintersec`iaBulevardulMihaiEminescuStrada  Marchian - Strada George Enescu (5.450fireder[sad),cât\i]nParculAPM (2.100fire).Ieris-auplantatflori]nsensul giratoriuCuzaVod[-Marchian(4.200fire der[sad),sensulgiratoriuDrept[`ii-Independen`ei-Grivi`a(Mall)(3.350fire),cât\i la intersec`ia Calea Na`ional[ - Marchian (2.100fire).(PetronelaRotariu)

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Teodor Dimitriu este noul director al AJOFM TeodorDimitriueste directorcuactelaAgen`ia Jude`ean[ pentru Ocuparea For`ei de Munc[(AJOFM).Acestaapromovatconcursul ceaavutloclunilaAgen`iaNa`ional[aFunc`ionarilor Publici din Bucure\ti. La concurs a fostadmiss[participe\i Ioan Domonco, dar acestanus-amaiprezentat. }n prim[ faz[ \i-au depus dosarele pentru a participalaacestconcurs pe lâng[ Teodor Dimitriu, Ioan Domonco, Dorin Birta \i |tefan Achi`ei,ultimiidoifiind respin\ilaselec`iadosarelor.Concuren`anul-a speriat]ns[pecelcarea promovat examenul. Teodor Dimitriu a preluat func`ia dup[ ce a fostdemisdinfunc`iade director Sorin |ologon. (PetronelaRotariu)

Lucr[ri anun`ate de Prim[rie }naceast[s[pt[mân[ se efectueaz[ lucr[ri de repara`ii\i]ntre`inerepe mai multe str[zi din municipiulBoto\ani: •StradaO.Onicescu tronson Prim[verii Pacea - amenajare trotuare,parc[ri. • Calea Na`ional[ tronson I. Pillat - Petru Rare\ - amenajare trotuare,refacerecarosabil. •AnsamblulVârnav zona Pia`a Mic[ - amenajare parc[ri, alei acces,trotuare. • Ansamblul Parcul Tineretului - amenajare c[ideacces,parc[ri. • Strada Drept[`ii refacere carosabil. (PetronelaRotariu)


6

LOCAL

Miercuri,22mai2013

Risip[ de ap[ pl[tit[ din buzunarele boto\[nenilor Dinnou,boto\[neniiau avutieriimaginearisipei deap[,care,pân[laurm[,estepl[tit[totdin buzunarelelor.Oconduct[depeCaleaNa`ional[aplesnit\i,timpde peste10ore,nuaintervenitnimenipentruapune cap[tacestorpierderi. Abiadiminea`[,aproapede9,00,\i-a f[cutapari`iaechipadelaNovaApaserv. De altfel, a\a cum semnalam \i ]ntr-un articolprecedent,suntlunibunedecând ceidelaNovaApaservnumaiintervin la avarii pe timp de noapte. A\teapt[

diminea`achiardac[]ntimpulnop`iise pierdcantit[`i]nsemnatedeap[. „Euam]n`elesc[auavutalteinterven`ii,c[suntmulteavariilaap[.Ces[ facem, re`eaua este ciuruit[. |i acum maiesteproblemac[`evilevechiplesnesclapresiuneacaresebag[penoile conducte. Nu se bag[ presiune mare, este cea normal[, dar `evile vechi nu maifacfa`[”,adeclaratvicepre\edintele Consiliului Jude`ean, Gheorghe Sorescu. Avaria produs[ luni sear[, ]n zona StadionuluiMunicipal,areduspresiunea ]n zon[, iar diminea`[ a fost ]ntrerupt[ furnizarea apei ]n  perimetrul str[zilor: Uzinei, }mp[rat Traian, Vân[tori \i CaleaNa`ional[,lucruanun`atdereprezentan`ii operatorului de ap[ printr-un comunicatpostatpesite-ulsociet[`iiabia

dup[ ce locuitorii din zon[ r[m[seser[ dejaf[r[ap[.Comunicatul]ianun`a\ipe locatarii de pe str[zile |tefan Luchian, Octav B[ncil[, Parcul Tineretului c[ sc[dereapresiuniiapeiesteurmareaavarieidepeCaleaNa`ional[. Tot mai mul`i boto\[neni nu ]\i ascund indignarea c[ operatorul de ap[ aremereuscuza]ntârzieriiinterven`ieila avarii. |i vicepre\edintele Consiliului Jude`eandeclaraieric[arputeafiluat[ ]ncalculposibilitateaexternaliz[riiacestuiserviciudac[nusefacefa`[laproblemele ap[rute ]n re`ea cu personalul actual. Boto\[nenii ]\i pun ]ntrebarea dac[nucumvas-areduspersonaluldin aceste echipe ]n urma disponibiliz[rilor diniarn[.\efiioperatoruluideap[sus`in ]ns[c[nuautrimis]n\omajoamenidin zonadeinterven`ii.(AuroraDimitriu)

A sc[pat ca printr-o minune dup[ ce a intrat cu ma\ina ]n pom Ofemeieafostr[nit[u\or, luni sear[, ]ntr-un accident rutier petrecut pe DE 58. }n jurulorei19.30,MihaelaStela B. de 38 ani, din satul Brehuiesti, comuna Vl[deni, ]n timp ce conducea un autoturism pe drumul european E58, dinspre Vl[denic[treBoto\ani,pefondulvitezeineadaptatelacondi`iileunuicarosabilumed,apierdut controlul volanului, ]mprejurare ]n care autoturismul a p[r[sitparteacarosabil[,izbindu-sedeuncopacdepemargineadrumului.}nurmaproduceriiaccidentuluiarezultatavarierea autoturismului \i r[nirea u\oar[aconduc[toareiauto,careafosttransportat[\iinternat[

laSpitalulJude`eandeUrgen`e „Mavromati”. Poli`i\tii au stabilit c[ Mihaela Stela B. nu se aflasubinfluen`ab[uturiloralcoolice.(D[nu`Rotariu)


LOCAL

Miercuri,22mai2013

7

|efii jude`ului caut[ leacuri pentru salvarea Spitalul Mavromati |efiiConsiliuluiJude`eanvor„oradiografieasitua`ieide laSpitalulMavromati”\isolu`iipentruie\ireadincriz[ aunit[`iimedicale. Corpuldecontrolal pre\edinteluiConsiliuluiJude`ean\i-a ]nceputtreabalaspital,iar]ncursul acesteis[pt[mâniar trebuis[prezinte\i primeledate\efilor CJ.Managerulunit[`iimedicale,GheorgheDamian,afost launpasdea-\ida demisiadinfunc`ie. „Nu am acceptat, pentru c[ nuastanedorimnoi.Dac[demisioneaz[ managerul nu se rezolv[ problemele de acolo”, a declaratvicepre\edinteleConsiliuluiJude`ean,GheorgheSorescu. Potrivit vicepre\edintelui Consiliului Jude`ean, problema num[rul1laceamaimareunitatemedical[ajude`uluiestec[ salariilesuntundevalapeste80 lasut[dinsumeletotalealocate decas[,chiaraproapede90la sut[.„Euamavutodiscu`iecu

\efiideacolo\itrebuies[]mi prezinteunproiectdemanagement, s[ v[d cum gândesc ei ]ncadrarea]nsumelepecarele au, dar asta dup[ ce ]ncheie contractul cu casa. Vreau o radiografielaziasitua`ieidela spital \i vreau \i propuneri de m[suri”, a declarat Gheorghe Sorescu, vicepre\edintele ConsiliuluiJude`eanBoto\ani.

Reprezentan`ii CJ sus`in c[ auluatlacuno\tin`[deindignareasindicatelorcândvinevorba de diminuarea sporurilor, dar c[, ]n aceast[ situa`ie, trebuie g[sitealtesolu`ii.„Euamv[zut c[ nu se accept[ reduceri de sporuri,dar]naceast[situa`ie trebui s[ g[seasc[ solu`ii pentrucre\tereanum[ruluideintern[ri de zi, cre\terea num[-

ruluideconsulta`ii]nambulatoriu. Eu am ]n`eles c[ nu se vreas[seumblenicilastructura de personal. Ei ar trebui ]ns[ s[ \tie c[ sunt ]ntr-o situa`ie]ncaresumelesuntlimitate\im[suriletrebuieluate]n consecin`[.S[nu]\iimagineze c[vomdatotbugetulspitalului pesalarii.Nuled[msperan`e c[ vine cineva cu o c[ru`[ de bani s[ le rezolve problemele acolo”, a mai spus vicepre\edinteleCJ. Conducerea Consiliului Jude`ean consider[ c[ \i-a f[cut parteasadetreab[]nceprive\te sprijinirea unit[`ii medicale. Sauf[cutdemersurilaMinisterul S[n[t[`ii, s-a pus la dispozi`ie CasaCiomac,renovat[,pentru ca cei de la spital s[ o poat[ folosicacentrudeperfec`ionare apersonalului]nideeac[acest lucru ar putea ajuta unitatea medical[s[aspirela]ncadrarea lagradulII.Asta]ncondi`iile]n care,]nprezent,finan`areaeste chiarmaimic[decâtceaacordat[ altor spitale jude`ene de gradIII,din`ar[.„Ausec`iide complexitate mai mare”, este explica`ia vicepre\edintelui CJ, legat de faptul c[ spitale jude`ene ca cel din Bac[u, sau din

Suceava,aufinan`aremaibun[ ca„Mavromati”,de\itoatesunt ]ncadratelanivelulIIIdecompeten`[.}nacestecondi`ii,is-a datde]n`elesconduceriispitalului jude`ean s[ ]nfiin`eze sec`ii noi,s[aduc[speciali\tipeacele specializ[ri,cas[numaiplece boto\[neniis[setrateze]nalte spitaledin`ar[. „Nuavemsec`iedeneurochirurgie, de exemplu. Managementultrebuies[vin[cusolu`iis[]nfiin`ezesec`iide]nalt[ performan`[ medical[. De ce n-o fac? Dac[ nu se poate, func`ion[m ]n condi`iile date. Eu nu le dau speran`e c[ va veni de undeva o c[ru`[ de bani. Asta este situa`ia. Cu banipu`ini,activitateamedical[ trebuie s[ se fac[ ]n condi`iiledate”,spuneSorescu. Vicepre\edintele CJ r[mâne la ideea c[ s-ar putea face disponibiliz[rilaSpitalulJude`ean, chiardac[nu]nzonamedical[, ci]nceaadministrativ[. „Corpul de control trimis acololucreaz[.Credc[]ncursulacesteis[pt[mânivomavea ni\teimagini,solu`iilasitua`ia delaSpitalulJude`ean.A\tept astadelaechipamanagerial[, iar când vorbesc de actul managerialdela«Mavromati»nu discut doar de managerul Damian, ci de to`i directorii, fiecarepefelialui.Nusemerge peideeas[fieDamiancalulde b[taie acolo. Sunt mai mul`i directori. Este corpul medical, partea financiar[, resursele umane. De la to`i a\tept solu`ii”, a conchis vicepre\edintele ConsiliuluiJude`ean. Reamintim c[ Spitalul Jude`eaneste]ntr-ositua`iefinanciar[ foartedificil[,dup[ces-auspulberat speran`ele c[ anul acesta unitatea medical[ va fi finan`at[ mai bine ca anul trecut. Dimpotriv[,spitalulvaaveauntarif pecazponderatlafelcacelde anultrecut,]ncondi`iile]ncaresau scumpit unele utilit[`i sau urmeaz[s[sescumpeasc[iarpe salariivormergemaimul`ibani pentru c[ angaja`ii au recuperat 15procentelaleaf[,pierdutecu doi ani ]n urm[. Pentru aceste recuper[risalarialenus-aalocat ]ns[niciunban]nplus.Unitatea medical[ nu a ]ncheiat ]nc[, pe anul]ncurs,contractulcuinstitu`ia de asigur[ri de s[n[tate. (AuroraDimitriu)


8

SPORT

Miercuri,22mai2013

FC Boto\ani nu are nicio \ans[ s[ debuteze acas[ ]n Liga I |anselecaFCBoto\anis[debutezepe stadionulMunicipal, ]nLigaI,suntdin ce]ncemaimici. Abia]ncursulzilei deluniafostpublicatpeSEAPanun`ulprivindlicita`ia pentrudesemnarea firmeicesevaocupademodernizarea StadionuluiMunicipal.Aceast[licita`ievaavealocpe datade3iuniedup[ carevaurmaoperioad[de\aptezile pentrucontesta`ii. }n cazul ]n care vor fi mai multefirmelalicita`ie\iunadintre acestea va depune o contesta`ie, FC Boto\ani nu va putea jucanicim[car]netapaatreipe Municipal. Chiar \i ]n cazul ]n care nu vor exista contesta`ii, \anselecalucr[riles[sefinalizezepân[pedatade10iulie,termenul limit[ pentru licen`ierea stadionuluiMunicipal,suntmici. }ncelmaifericitcaz,lucr[rilepot]ncepe]nadouajum[-

tatealuniiiunie.}nceleaproximativ trei s[pt[mâni este greu decrezutc[sevorextindevestiarele,sevormontaturniche`ii la c[ile de acces ]n stadion, se vamontasistemuldemonitorizarevideo,sevormontaaproximativ700descaunepluscele-

laltelucr[riimpuseprinregulamentuldelicen`iere. „}iasigurpesuporteriiboto\[nenic[sunt\ansecovâr-\itoares[juc[macas[]nprima etap[.Suntconvinsc[ceidela federa`ie(FRF),cândvorveni pentru licen`ierea stadionului,

vor `ine cont c[ lucr[rile nu suntsut[lasut[finalizate.Putem `ine conferin`a de pres[ ]ntr-o facilitate improvizat[. Vompuneaccentpecamerede supraveghere \i turniche`i. Vom face tot posibilul s[ le avem”, a afirmat viceprimarul

CosminAndrei. „Pân[acums-af[cuttoat[ documenta`ia pentru ]nceperea licita`iei.Pe3iunieestedeschidereaofertelor.Vaurmaoperioad[decontesta`iide\asezile. Facemlucrurileabsolutobligatoriiurmândcarestuls[lefacempân[laetapaaIII-a.Vom punetoaleteecologicepentrua ]ndepliniacelcriteriudeotoalet[la250despectatori”,amai spusCosminAndrei. Reprezentan`ii Prim[riei nu \i-audoritpreamultpromovarea]nLigaI.Eiaua\teptatfinalul sezonului pentru a vedea dac[ FC Boto\ani promoveaz[ ]nLigaI\iabiaapoiau]nceput s[seocupedeinvesti`iile]nstadionulMunicipal. „Dac[FCBoto\aninuera pe un loc eligibil pentru a se califica ]n Liga I, nu alocam ace\tibani.Amavutnevoiede certitudineac[aceast[echip[ ajunge]nLigaI.Dac[echipa se afla pe locurile 7-8 ]n momentul ]n care f[ceam bugetul, nu alocam niciun leu”,amaispusviceprimarul. Valoareaestimat[alucr[rilorcetrebuieexecutate]nstadionul Municipal este de 1,9 milioane de lei dar prim[ria va pl[ti]nacestandoar300.000de lei,diferen`aurmândafiachitat[]nurm[toriipatruani.(R[zvanSauciuc)

Cristi Popovici se va ocupa de transferuri De s[pt[mâna aceasta, conducerea clubuluiFCBoto\ani,]ncolaborarecu staff-ultehnic,au]nceputdiscu`iilecu privirelatransferulunorjuc[toripentru a]nt[rilotul]nperspectivasezonuluide ligaIceva]ncepepedatade20iulie. Conduc[torii clubului FC Boto\ani spun c[ antrenorul principal Cristi Popoviciaremân[liber[s[negocieze transferul juc[torilor pe care ]i consider[utili\icarepotaduceunplusde valoare\ideexperien`[echipeilocale. ]n acela\i timp, Valeriu Iftime ]\i dore\tecaFCBoto\anis[transfere]n aceast[var[celpu`inunjuc[torfoarte cunoscut]nfotbalulromânesc.

„Exist[odiscu`iepeacreamavutocuCristiPopovici\iCornel|fai`er. Ei au ni\te nume. Avem \i noi ni\te opinii.Nevom]ntâlnis[pt[mânaasta \ivomdiscuta.Sut[lasut[estedeciziaantrenorului.Nu]ispuneupecine s[ aduc[. }mi doresc un nume la Boto\ani. A\a a fost \i cu Hadnagy. Amvruts[-laducempeCristeadela Dinamo.Pân[laurm[nusunta\ade scumpi.Eclarc[maitrebuieni\tefotbali\ti. Noi am fost cei mai buni din diviziaB”,aspusValeriuIftime. Oficialul boto\[nean este foarte mul`umit de actualul lot de juc[tori \i consider[c[serianou[victoriidinretu-

rul campionatului reprezint[ o performan`[ foarte important[. }n acela\i timp,ValeriuIftimerecunoa\tec[pentru a face fa`[ ]n liga I mai trebuie juc[toridevaloare. „Fa`[ de via`a normal[ de business,lafotbalestemultmaicomplicat pentruc[estemult[staresufleteasc[. }`i declan\eaz[ ambi`ii tr[iri. O dat[ e\tiexaltatdup[unmeci\icrezic[ai câ\tigat Liga Campionilor dup[ care ]`i trage unul o b[taie \i te pune la p[mânt.Esteatâtdenefericit[situa`ia cânde\tilap[mântpentruc[nimeni nuestecutine.Afostoambi`iedea continua. Nu am pierdut niciodat[.

Elsaconuapierdutniciodat[]nbusiness\i]nb[t[liileimportante.Fotbalul afostob[t[liecumaimulter[zboaie \icareafostcâ\tigat[.Cândsespune c[ Boto\aniul este prima echip[ din ligaaII-acarepromoveaz[,]nseamn[ foartemultpentrunoi.S[câ\tiginou[ meciuri \i s[ faci doar un egal, ]n retur, este incredibil. Credea cineva dinBoto\anic[seva]ntâmplaastfel? E o bucurie mare”, a mai afirmat finan`atorulclubuluiFCBoto\ani. Oficialii grup[rii locale spun c[ au ]nplans[transferepatru-cincijuc[tori devaloare\is[p[streze]nmareparte actualullot.(R[zvanSauciuc)


SPORT

Miercuri,22mai2013

9

Valeriu Iftime amenin`[ c[ se retrage din fotbal dac[ FC nu va juca la Boto\ani ValeriuIftime,principalulfinan`atoral FCBoto\aniaanun`atc[seretragedac[prim[rianuasigur[condi`iilepentrudisputareameciurilordepeteren propriu,pestadionulMunicipal. Omuldeafaceriboto\[nean sus`inec[arfiogre\eal[foarte marecaFCBoto\anis[debutezelaIa\i,]nprimalig[.Astaar ]nsemnaca5.000-6.000desuporteriboto\[nenis[nu]\ipoat[ vedea favori`ii la debutul ]n ligaI\i]npluss-arpierdepeste 50.000 de lei cât ar ]nsemna ]ncas[riledinbilete. „Dac[ nu juc[m la Boto\aniesteceamaimaregre\eal[.Dac[nujuc[mlaBoto\ani, eunumaistaulafotbal.|ia\a ]miestegreu.Dac[nujuc[m laBoto\ani,nupots[maistau pentru c[ pierd ]n fiecare zi bani. Un meci la Boto\ani, bine organizat, ]`i aduce ni\te venituri.VineSteaua,Clujul\i jocicustadionulplin.Ai5.000 de pl[titori \i tot faci ni\te ]ncas[ri. Vreau s[ intr[m ]ntr-o normalitate\ioameniicarevin la stadion s[ sus`in[ aceast[

echip[. Nu este echipa mea. Fiecarepasdeacum]nseamn[ bani,presiune,gânduldeanu nefacederâs”,aspusValeriu Iftime.

Echipa nu va fi cedat[ la Ia\i }n acela\i timp, Valeriu Iftimeainfirmatzvonurileprivind cedarea locului ]n liga I c[treCSMSIa\i.Elspunec[nu a avut nicio discu`ie ]n acest sens \i nici nu are aceast[ inten`ie. Omul de afaceri ]\i dore\tecaFCBoto\anis[joacepe Municipal \i astfel s[ creeze o bucuriemiilordeiubitoridefotbaldinjude`. „E o prostie. Cum s[ m[ duclaIa\i.Adic[numaipoate Ia\iuldeFCBoto\ani.Problemanoastr[cuIa\iulafostc[ am depus acele documente de licen`iere.Amdepusundocument cu stadionul de la Ia\i pentru c[ stadionul din Boto\aninuarestandardelenecesare. Eu am tras un semnal de alarm[ acum dou[ s[pt[mâni \iamspusc[estefoartegreu s[juc[mlaBoto\ani.|tiucum muncim \i c[ s-a declan\at foarte târziu ac`iunea. }ntr-o lun[dezilenupo`is[faciminuni. }n acela\i timp, cred c[ ambi`ia \i ata\amentul fa`[ de acest fenomen, dorin`a de a avea o echip[ ]n Liga I, ]i va motivapeto`iceiimplica`i\ipe

20iulievomjucalaBoto\ani”, amaiprecizatValeriuIftime.

Dispus s[ renun`e ValeriuIftimeestedispuss[ seretrag[]noricemomentdela FC Boto\ani dar nu ]\i dore\te ca aceast[ echip[ s[ se desfiin`eze.Elspunec[]ia\teapt[pe

ceicare]\idorescs[seimplice \ic[vacedaechipaf[r[niciun feldepreten`iefinanciar[. „Eu dau echipa oric[rui boto\[nean. Aceast[ echip[ este a Boto\aniului pentru c[ esteoasocia`ienon-profit.Nu este a mea sau a Elsaco. Aceast[ echip[ poate fi a oric[rui boto\[nean dar s[ o

`in[. Acum spun ce bucuro\i, sufletul nostru iar ]n dou[ s[pt[mâni când apar salariile fugto`i.Ast[ziamdepl[titvreo 200.000deeuro\inuambanii [\tia. Trebuie s[-i caut, s[-i ]mprumut.S[vin[unuls[dea banii[\tia\is[-\iialaurii”,a conchis Valeriu Iftime. (R[zvanSauciuc)

Conducerea FC Boto\ani ]l ]ndemn[ pe Portariuc s[ ia exemplu de la Flutur ValeriuIftimeestedispuss[accepte]nconducereaclubuluiFCBoto\ani pe orice persoane dore\te primarul OvidiuPortariucdarnumaicucondi`ia caprim[rias[seimpliceserios]nconducereaclubuluiFCBoto\ani. Principalul finan`ator al FC Boto\ani spune ]n primul an al mandatului de primar, nici C[t[lin Flutur nu s-a implicat foarte mult dar ulterior a ]n`elesfenomenul\i\i-adoritfoartemult camunicipiulBoto\anis[aib[oechip[ de fotbal. Valeriu Iftime sper[ ca \i Ovidiu Portariuc s[ ]n`eleag[ impor-

tan`auneiechipedefotbal]nprimalig[ \ilucruriles[decurg[normal]ncontinuare. „|i]nprimulanaldomnuluiprimar Flutur au fost pu`ini bani. A ]n`elesulteriorfenomenul\is-aimplicatfoartemult.Sunttotfeluldeinforma`ii, c[ ]n fotbal se spal[ bani, se ]ntâmpl[ nenorociri, c[ Iftime \i |fai`erfacafaceri.I-amspusdomnului primar s[-\i pun[ un auditor pe care]lpl[tesceu.Apois[pun[unom al prim[riei la FC Boto\ani. De ce domnulFlutur,anidezile,nuavrut

s[ fie ]n club? Mi-a spus: cât e\ti tu acolo,num[bag.DomnulPortariuc aretotfeluldeinforma`iidelasf[tuitoriilui.Suntabsolutconvinsc[dac[ eur[mân]nfotbal,elva]n`elegefenomenul[sta.Cândm[b[nuie\tecineva ]nfotbal,]misartoaterezisten`ele.S[ bag cinci milioane de euro, s[ am atâtadeschidere,s[nufacunactpe unfotbalist\icând]lvânds[-miiau banii...CândavenitdomnulC[t[lin Flutur,ampromovat]ndiviziaB.S-a schimbat primarul \i a venit divizia A”,aspusValeriuIftimecare]\ido-

re\tefoartemultcaFCBoto\anis[reziste]nLigaI. El nu este foarte optimist \i asta deoarecebugetulesteunulmic]ncompara`ie cu alte echipe iar al`i sponsori nu sunt interesa`i s[ sus`in[ echipa de fotbal. „Sunt bucuros dar cu o anumit[ rezerv[.Efoartegreus[amoviziune financiar[ coerent[ a clubului. Trebuiefoartemul`ibanidelaElsaco\i nu mai am aceea\i energie de a lupta”, a precizat Valeriu Iftime. (R[zvanSauciuc)


10

NA~IONAL

Miercuri,22mai2013

Antonescu: Am un sentiment de profund[ triste`e \i de solidaritate ]n plan uman fa`[ de Becali Pre\edintelePNL, CrinAntonescu,a declaratmar`ic[are unsentimentde„profund[triste`e”\ide „solidaritate]nplan uman”fa`[desitua`ialuiGeorgeBecali, men`ionândc[nu credec[dac[acesta arfir[maseuroparlamentar,situa`ia actual[arfifostalta. Antonescuafost]ntrebatdac[regret[,]ncontextulcondamn[riiluiGeorgeBecali,sus`inereaacestuia]nalegeriledeanul trecutpentruadeveniparlamentarUSL. „Eunupots[regretdecizia altcuiva, decizia domnului Becalidearenun`alaParlamentul European,lamandatuldeacolo,deacandida]nRomânia\i

deaveni]nParlament.Afosto decizie strict a domniei sale. Discu`ia noastr[ a ]nceput din momentul]ncareaceast[decizieeraluat[,deaiaampurtato”,asus`inutAntonescu. LiderulPNLaspusc[areun sentimentde„profund[triste`e\i desolidaritate]nplanuman”\i c[]iparer[udedeznod[mântul acestuiproces. „}ncercunsentimentdeprofund[triste`e\idesolidaritate]n planuman,]miparer[udeceea ce s-a ]ntâmplat, de deznod[mântulacestuiproces.Evident, nu comentez sentin`a, nu comentez dosarul, dar sunt omene\teal[turi\ideGigiBecali\i defamiliasa,\ideto`iceicare sufer[ a\a cum ne imagin[m omene\tec[sufer[familia\icel ]n cauz[ ]ntr-o asemenea situa`ie”,amaispusliderulPNL. Elamen`ionatc[afirma`iile saledesolidaritatenusuntf[cute pentruc[afostuncolegdepartid, ci pentru c[ George Becali este o persoan[ pe care o cunoa\te\ieunompentrucareise

pare „normal” s[ aib[ aceste „sentimente”. „Nu cred, pe de alt[ parte, c[ dac[ domnul Becali era ]n Parlamentul European \i deznod[mântulprocesuluiedepresupus... ar fi fost acela\i, nu?

Orange România a primit aprobarea CNA s[ se lanseze efectiv pe pia`a de retransmisie TV ConsiliulNa`ionalalAudiovizualului (CNA) a acordat, mar`i, societ[`ii Orange Româniaunavizderetransmisiepentruprogramedeteleviziuneprin satelit,subdenumirea„Orange TV”.Potrivitinforma`iilorprezentate ]n \edin`a de mar`i a CNA,SCOrangeRomâniaSA a cerut aprobarea de a retransmite prin satelit (DTH) un num[rde99deteleviziuni,dintrecare29suntHD. Ini`ial, Orange ceruse CNA aprobareadearetransmitedoar 13 programe, ]ns[ ]n ultimele dou[ s[pt[mâni compania a completatdosaruldepuslaConsiliucualteacorduriprimitede lateleviziuni,ajungândla99. }ntreacesteasenum[r[televiziunileoperatedeProTVSA, televiziuni române\ti precum Realitatea TV, România TV, TrinitasTV,Na`ionalTV,Na`ional24Plus,LookTV,Transilvania Live, Taraf TV, Etno

TV, B1 TV, Prima Tv, Kiss TV,KanalD,televiziunileoperate de Societatea Român[ de Televiziune (inclusiv TVR HD), posturile trustului Intact (Antena1,Antena2,Antena3, Euforia, Gsp TV), posturi din portofoliulDiscovery(Discovery, Discovery HD Showcase, TLC, Discovery Science, ID Investigation Discovery, ID Investigation Discovery, Animal Planet HD), posturi din portofoliul Chello Central Europe(MGM,TVPaprika,Sport 1, Megamax, Outdoor HD etc.),NationalGeographic,National Geographic Wild HD, Style, E Entertainment, Style, Sundance Channel, Film Box, TheMuseumChannel,PVTV HD, Fashion One HD, Viasat Explorer, Viasat History HD, BBCWorldNews,BBCWorld News,BBCKnowledge\iBBC Entertainment, Comedy Central, Eurosport, Eurosport 2,

History HD, Travel Channel HD, Mezzo, Mezzo live HD, France 24, euronews, Dorcel XXXHD,HustlerHD/3D. Conform documentelor depuselaCNA,platformaOrange va avea acoperire na`ional[. Num[rul estimat de abona`i al platformei Orange este de 50.000, conform acelora\i documente. Orange România inten`ioneaz[s[retransmit[acesteteleviziunidinlocalitateaIssy LesMoulineaux,Fran`a.MembriiCNAauaprobatsolicitarea OrangeRomâniacuunanimitate devoturi.La\edin`ademar`ia CNAsuntprezen`ito`imembrii Consiliului: Laura Georgescu (pre\edintele Consiliului), FlorinGabrea,LorandTuros,Valentin Jucan, Narcisa Iorga, MonicaGubernat,Viorel-Vasile Buda, Christian Mititelu, Cristina Trepcea, R[svan Popescu\iRaduC[linCristea.

Nu cred c[ s-ar fi ]ntâmplat altceva decât lucrurile atât de dramatice care se ]ntâmpl[ cu un om ]n urma unei astfel de sentin`e”, a mai sus`inut pre\edintelePNL. DeputatulGigiBecali,finan-

`atoralechipeiSteaua,afostcondamnatdefinitiv,luni,deinstan`a suprem[latreianide]nchisoare cuexecutare]ndosarulschimbuluideterenuricuMApN,iarfostul ministru al Ap[r[rii Victor Babiuc \i fostul \ef al Statului MajorGeneralDumitruCioflin[ au primit câte doi ani de ]nchisoare,totcuexecutare. }ncazulfiiceifostuluiministrualAp[r[rii,IoanaBabiuc,instan`aadispusmen`inereaachit[riidecisedeceitreijudec[tori aiinstan`eidefond.Prinaceea\i decizie, judec[torii instan`ei supreme au dispus interzicerea unor drepturi civile, timp de cinci dup[ executarea pedepselor,]ncazulluiBecali,Babiuc\i Cioflin[. Astfel, ace\tia nu vor aveavoies[aleag[\is[fieale\i ]n autorit[`ile publice sau ]n func`iipublice,s[ocupeofunc`ieimplicândexerci`iulautorit[`ii destat\inicis[ocupeofunc`ie saus[exerciteoprofesieoris[ desf[\oareoactivitatedenatura aceleiadecares-aufolositpentru s[vâr\ireainfrac`iunii.

Modificarea Legii referendumului pentru reducerea pragului de prezen`[ la urne, adoptat[ de Senat PlenulSenatuluiaadoptat, mar`i,cu92devoturi„pentru”\i29„]mpotriv[”ini`iativa legislativ[ care modific[ Legeareferendumului]nsensulreduceriipraguluideprezen`[laacesttipdescrutinla 30lasut[,dar\iintroducerea condi`ieiunuivotde25lasut[ dinaleg[toripentruvalidarea rezultatelor. Senatorii au adoptat ini`iativa legislativ[ semnat[ de Valeriu Zgonea, Florin Iordache, Eugen Nicolicea\iBogdanCiuc[,]n ceeaceprive\telegeareferedumului. Propunerea legislativ[ urmeaz[ s[ fie supus[ votului final la Camera Deputa`ilor \i reduce pragul de prezen`[ la referendumuri dela50lasut[la30lasut[. Totodat[, proiectul introduce

condi`iaunuivotdeminim25 la sut[ pentru una dintre op`iunile supuse referendumuluipentruvalidarearezultatelor scrutinului. }n cadrul dezbaterilor, senatorul PNL IoanGhi\eapledatpentrueliminarea condi`iei de cvorum la referendum, solicitând retrimiterea la comisiile de specialitate.Propunereasanu afostsus`inut[deliderulsenatorilor PNL, Puiu Ha\otti, darsolicitareaafostreluat[la ini`iativa senatorului Mihai R[zvan Ungureanu, care a pledatpentrumen`inereaunui cvorum de 50 la sut[. Solicitarea de retrimitere la comisiiledespecialitatef[cut[ deMihaiR[zvanUngureanu afostrespins[cu27devoturi „pentru”\i94„]mpotriv[”.


PUBLICITATE 11

Miercuri,22mai2013

horoscopul zilei Berbec Inten`iona`is[demara`ioafacere.Pute`ifi optimist: ave`i \anse s[ g[si`i modalitatea optim[ \i s[ ob`ine`i sprijin financiar. Cu s[n[tateasta`ibine,darv[sf[tuims[acorda`i maimulttimpodihnei. Taur Seanun`[ozideneuitat,celpu`inpeplan sentimental.S-arputeachiars[lua`ideciziade av[c[s[tori.Peplanfinanciar,nuestecazul s[v[face`igriji.V[ajut[orud[cumaimult[ experien`[. Nu trata`i cu superficialitate problemeledeserviciu Gemeni Diminea`[ s-ar putea s[ ave`i dificult[`i financiare, dar reu\i`i le dep[\i`i destul de u\or.Esteozifavorabil[activit[`ilorartistice. Talentul, creativitatea \i originalitatea v[ sigur[succesul]nsocietate.V[recomand[ms[ nuneglija`iproblemelefamiliale. Rac Ave`inoroculs[face`icuno\tin`[cuopersoan[ important[, cu experien`[ ]n afaceri, care este dispus[ s[ v[ ]nve`e câte ceva. S-ar putea ca aceast[ ]ntâlnire s[ v[ stimuleze s[ face`iplanuri]ndr[zne`e.Dac[sunte`iperseverent\iave`ir[bdare,ve`ireu\i.V[sf[tuims[ nuv[baza`idoarpeintui`ie\is[analiza`itotul larece. Leu Ziobositoare,cumult[alerg[tur[-darve`i vedea c[ a meritat efortul. Se pare c[ v[ preg[ti`i pentru o c[l[torie important[, ce poate reprezenta un mare pas ]n carier[. Parteneruldevia`[v[]ncurajeaz[.V[sf[tuim s[nuneglija`iodihna. Fecioar[ V[ ambi`iona`i s[ termina`i o lucrare ]n cas[,]nceput[maidemult.Orud[v[ajut[cu bani,darvreas[-\iimpun[ideile.Evita`icearta,pentruc[risca`is[rupe`irela`iile}ngeneral,arfibines[evita`idiscu`iile]ncontradictoriu.

mica publicitate • mica publicitate

Balan`a Ave`iocazias[rezolva`ioproblem[legat[ dec[min.Pute`is[cump[ra`iocas[nou[sau s[face`iunschimbdelocuin`[.Ofemeiemai ]nvârst[dinfamilieseopuneplanurilordumneavoastr[,darv[sf[tuims[nuv[l[sa`iinfluen`at. Scorpion Ave`i o zi bun[ pe plan profesional \i ]n via`a particular[. Diminea`[, sunte`i plin de energie\ireu\i`is[-imobiliza`ipeceidinjur. Partenerul de via`[ v[ sus`ine. V[ sf[tuim s[ profita`ideideileoriginalecarev[vinast[zi. Gândi`i-v[laproiectepetermenlung S[get[tor G[si`isolu`iioriginalepentruproblemelede la locul de munc[, dar s[ nu v[ a\tepta`i la aprecieridinparteacolegilorDup[-amiaz[sarputeacaopersoan[mai]nvârst[s[v[fac[ totfelulderepro\uri.V[recomand[ms[nuv[ l[sa`iprovocat. Capricorn }ncepe`ioactivitate]ncareve`iaveasucces \i de pe urma c[reia ve`i câ\tiga bine. Ar fi bine s[ accepta`i ajutorul unui prieten, ca s[ trece`i cu bine peste toate obstacolele. V[ sf[tuims[v[tempera`ispiritulcritic\is[nu declan\a`i discu`ii ]n contradictoriu. Evita`i specula`iile V[rs[tor Ave`iideioriginale,carev[ajut[s[ob`ine`i câ\tigurisuplimentare.Unfostcolegv[propunes[colabora`i]ntr-oafaceresauv[ofer[un noulocdemunc[.V[sf[tuims[nuaccepta`i ofertapân[cândnuo]ntoarce`ipetoatefe`ele. Consulta`i-v[\icuparteneruldevia`[ Pe\ti Esteozifavorabil[pentrucontracte,colabor[ri,asocieri\iinvesti`ii.Peplansentimental, pute`i s[ face`i proiecte de viitor. Chiar dac[sunte`iconvinsc[ave`idreptate,v[recomand[ms[respecta`ip[rerilecelorlal`i.

re]eta zilei

Ciulamadeporc

v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren,deschidere laBt-Sv180m\i14.100mpteren deschiderelaBt-Sv50m,ambele]n zonaHudum.Utilit[`icurent,ap[, posibilit[`iparcelare.Rela`iilatel. 0752.548.847. *Vândcaban[]nVatraDornei,6 camerecub[iproprii,complet utilat[,suprafa`atotal[de200mp. Telefon:0741.205.020.(p)

matrimoniale *Tân[rdr[gu`,finu`,manieratofer companiedoamnelorcaresesimt singure.Cer\ioferdiscre`ie. Telefon:0761.480.649.(G-12)

prest[riservicii *Profesioni\ti,execut[msonoriz[ri cuDJpentrunun`i,cumetrii\ialte petreceri.Aparatur[profesional[, luminilaser,ma\in[debaloane. Telefon:0752.173.176.(G-13)

cump[r[ri *CUMP{R{M:AUTOTURISME, AUTOUT  ILITAREAVARIATE SAUDEFECTE,FABRICA~IE MINIM2003.TELEFON: 0740.616.752.(2553-4)

*Fermiercump[rterenagricol]n comunele:St[uceni,Un`eni,R[chi`i. Platapeloc.Pre`bun.Telefon: 0728.317.733.(2554-1)

]nchirieri *Persoan[fizic[]nchiriezspa`iu comercialpentrudepozite,str.Pu\kin. Telefon:0741.205.020.(p) *}nchiriezcaban[]nVatraDornei,6 camerecub[ipropriicompletutilat[, pre`60-70roncamera/noapte. Telefon:0740.179.007.(p)

angaj[ri *Angajezfamiliepentruferm[ zootehnic[]nVaslui,Iv[ne\ti.Tel. 0747.627.723.(3)

pierderi *Pierdutchitan`iere:Ad[sc[li`ei Maricel-1026981-1027000;DrescaruCosmin-1026901-1026920; HizicNicoleta-1026961-1026980; Hu`anuLorena-1912381-1912400; MateiLore-1027780-1027800; MihaiGabriel-1912441-1912460; TrofinovNistor-9622431-9622440. Ledeclarnule.(2562-1)

*ANGAJ{MPREG{TITORIMARF{PENTRUDEPOZITULDINBUCURE|TI. C{UT{MB{RBA~I CUVÂRSTA}NTRE18-28 ANI.SALARIU:1.600 RON/LUN{;CARTEDE MUNC{;OP~IONALCAZARECONTRACOST:200 RON/LUN{.RELA~IILATELEFON:0740/397.957.(2557-1)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.........................Prenume:.............. Adresa:................................................... Telefon:..............B.I./C.I.:seria....nr.......... Textul anun`ului: ................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Rubrica:.................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura).........................

Ingrediente: 400gcarnedeporc 1ceap[ 5c[`eiusturoi sare piper unpaharcuvin 300gsmântân[ 1lingur[amidon Moddepreparare: Carnea o sp[l[m \i t[iem buc[`imari.Opunem]ntigaie\i opr[jim]npu`inuleipeambele p[r`i.Scoatemcarnea\i]nuleiul ]n care am pr[jit carnea, ad[ug[m ceapa tocat[ \i o c[lim pu`in. Dup[ care ad[ug[m paharulcuvin\icarnea\ilefierbem la foc mic acoperit. Când aproape a sc[zut zeama ad[ug[m smântâna amestecat[ cu amidonul,usturoiulcur[`at\ipi-

*ANGAJ{MMANIPULAN~IPENTRUDEPOZITULDINBUCURE|TI. C{UT{MB{RBA~ICUVÂRSTA }NTRE18-28ANI.SALARIU: 1.400RON/LUN{;CARTEDE MUNC{;OP~IONALCAZARECONTRACOST:200 RON/LUN{.RELA~IILATELEFON:0740/397.957.(2556-1)

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL

\at, sare, piper dup[ gust. Amestec[mcontinuupân[]nce-

pes[se]ngroa\e(câtevaminute) \ioprimfocul.

Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresa redac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


12 ULTIMAOR{

Miercuri,22mai2013

Echipa de robotic[ de la Palatul Copiilor, prezent[ la Infomatrix }n urma particip[rii la faza na`ional[ de selec`iedinlunaaprilie,echipaderobotic[dela PalatulCopiilorBoto\aniafostinvitat[s[participe ]n acest sfâr\it de s[pt[mân[ la Concursul Interna`ionalInfomatrix16-20mai2013.Ocompeti`iedemarenivel,lacareaufost450paricipantidin45destate.Eleviiboto\[neniauavut onoareas[concurezecu`[ridetradi`ie]nrobotic[:SUA,Mexic,HongKong.Robo`iiconstrui`i laPalatulCopiilors-au]ntrecut]nvitez[,laproba de Line Follower \i lupta, ]n proba Mini Sumo(10/10cm-„reginacompeti`iei”),al[turide 160derobo`iconstrui`i]nimportantecentreuniversitare din `ar[ \i lume. Robo`ii sunt complet autonomi,nusuntmanevra`icutelecomenzi\iiau singurideciziiprinprogrameleimplementate. }nprimaziacompeti`ieirobo`iiMinisumoau fostrepartiza`ipegrupe.EchipadeBoto\ani,cu robotul PACO1 (Palatul COpiilor Boto\ani) a intrat]ntr-ogrup[al[turideechipefoarteputernice din Mexic, Turcia, Hong Kong, dar \i din

calendar ortodox 22 mai - Sfântul Mucenic Vasilisc Sfântul Mucenic Vasilisc a fost nepotulSfântuluiMucenicTeodorTiron. Atr[it]nvremea]mp[ratuluiMaximian (286-305).Afostucispentruc[arefuzat s[aduc[jertf[idolilor\ipentruarderea templului ]nchinat lui Apolon (Sfântul Vasilisc s-a rugat lui Dumnezeu, iar Acestaatrimisfocdincer\iastfelafost distrus templul \i statuia idolului Apolon). Mucenicul T[u, Doamne Vasilisc, ]ntru nevoin`a sa, cununa nestric[ciuniiadobânditdelaTine,Dumnezeul nostru;caavândputereaTapechinuitori a ]nvins; zdrobit-a \i ale demonilor neputincioasele]ndr[zniri.Pentrurug[ciunile lui mântuie\te sufletele noastre, HristoaseDumnezeule. Totast[zifacempomenirea: -Sfin`ilorP[rin`idelaSinodulalIIleaecumenic,delaConstantinopol,din anul381; -SfântuluiMucenicMarcel; - Sfântului Ioan Vladimir, cneazul Serbiei; -SfântuluiMucenicCodru; -SfinteiMuceni`eSofia,doctori`a; - Sfântului Sfin`it Mucenic Zaharia delaPrusa. Prognoza pentru miercuri, 22 mai 0

Minim: 12 C 0

Maxim: 28 C Soare, pu`in noros

Prognoza pentru joi, 23 mai 0

Minim: 12 C 0

Maxim: 27 C Cer mai mult noros

România. Dup[ dou[ zile de lupt[, echipa din Boto\aniatrecutdefazagrupelor,calificându-se ]nfinal[depepozi`iaadoua. Etapa final[ a fost plin[ de adrenalin[, fiind eliminatorie. Rând pe rând, echipele p[r[seau competi`ia,darechipadinBoto\ani,câ\tigameci dup[meci,schimbândstrategiadelupt[]nfunc`ie de fiecare robot, calificându-se ]n semifinale, undealuptatcontraechipeiMBT,câ\tig[toarea de anul trecut a competi`iei. Din dou[ meciuri câ\tigate,echipadelaPalatulCopiilors-acalificat]nfinal[,al[turideechipadinMexic.Echipa dinBoto\aniacâ\tigatcampionatulmondial. |ilaprobadeLineFollower-robo`iviteza, am demonstrat c[ avem printre cei mai rapizi robo`i din lume, ob`inând medalie de argint. A fostprimaparticipareinterna`ional[curobo`iide competi`ie. Elevii care au construit robo`ii boto\[neni sunt: Constatin Voiniciuc, Mihnea Horbuli, Andrei Vi\an, |erban Botez \i Vasile Voiniciuc.(PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2385  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you