Page 1

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com AnulIX•nr.95(2383)•Luni,20mai2013•12pagini

PERFORMAN~{

FC Boto\ani a promovat ]n Liga I

Sindicali\tii se declar[ nemul`umi`i de cum se cheltuiesc banii ]n spitale Pagina 3

Bugetarii solicit[ psihologi pentru a ]nfrunta stresul de la serviciu Lastresul]ncarese lucreaz[laoraactual[]nsistemul bugetar,sesimteo nevoieacut[despeciali\ti]npsihologia muncii.Celpu`in aceastaesteopinia unorlideridesindicatboto\[neni. Pagina 5

FCBoto\anis-aimpus]ndeplasare,]nfa`a echipeiSportulStuden`esc,cuscorulde4-0\i estematematicpromovat[]nprimule\alonal fotbaluluiromânesc.Chiardac[arpierdeultimeledou[meciuridinacestsezon,cuCS Otopeni\iDeltaTulcea,ro\-alb-alba\triir[mân lideri]nseriaIaligiisecunde. Paginile 6-7

Fostul primar C[t[lin Flutur pune la zid Guvernul USL LiderulOrganiza`ieiJude`eneaPartiduluiDemocrat Liberalsus`inec[ ]ntr-unandezile, GuvernulUSLcondusdeVictorPonta nuaf[cutnimic dinceeaceapromis.Badincontra, liderulopozi`iei boto\[nenespune c[niveluldetraia sc[zutconsiderabil iarnum[rul\omeriloreste]ncontinu[cre\tere. Pagina 9


2

LOCAL

Luni,20mai2013

Poli`ia Local[ solicitat[ s[ fie prezent[ ]n Centrul Vechi }n\edin`adeConsiliuLocalextraordinar[delafinalul s[pt[mâniiconsilierulmunicipalFlorin Ghiorghi`[asolicitatunpunctdevedere]nacestsens, men`ionândc[atât agen`iieconomici cât\iboto\[nenii]\i dorescprezen`a acestora]nzon[. „Deceseschimb[destina`iaacestuispa`iu?Poli`iaLocal[ trebuie s[ fie prezent[ ]n CentrulIstoricpentruc[esteo zon[cuunfenomeninfrac`ionalridicat.Dac[vamaifiangajatundirectoradjunctlaPoli`ia Local[ poate g[sim \i un birou ]n zon[ ca s[ ]\i desf[\oareactivitatea.Poli`iaLocal[ artrebuis[fie]ncentrulistoric\i\timcuto`iic[esteozon[ cu un fenomen infrac`ional destul de dezvoltat. Cred c[ \i cei care investesc ]n zon[ s-ar sim`imultmai]nsiguran`[dac[]napropiereaspa`iilorlorar avea un punct al Poli`iei Locale”,aspusfostulviceprimar FlorinGhiorghi`[. R[spunsul \i explica`iile au venitdinparteaactualuluiviceprimarViorelIliu`[.

„Poli`iaLocal[aprimitdin partea Prim[riei la sfâr\itul anuluitrecutunspa`iulanr.6, dinmotives[spunempurbirocraticenuaureu\its[seinstaleze acolo dar lucrul cel mai importantestec[zonaebines[ fie compact[ cu spa`ii comerciale cu destina`ie de alimenta`ie public[ iar ]n fa`[ este vorbadeconstituireaunortera-

secareauunperimetrulimitat \iestebines[fieocontinuitate ]ntreterase.Deastanuamvrut s[ facem ]ntreruperea teraselor,lucrucaresevede\id[un aspect nepotrivit”, a declarat ViorelIliu`[. Acestaa`inuts[precizezec[ cei de la Poli`ia Local[ vor fi prezen`i]nrespectivazon[,dar ]ntr-un alt spa`iu nu cel ini`ial,

celreabilitat. „Bine]n`eles c[ este indispensabil[ prezen`a Poli`iei Locale ]n Centrul Vechi, se va muta un pic mai la vale, spre Luceaf[rul,]ntr-unspa`iucare nuereabilitat,darpoli`i\tiilocalitrebuies[fie]nstrad[,nu ]nspa`iireabilitate”,amen`ionat viceprimarul municipiului. (PetronelaRotariu)

C[t[lina Lupa\cu vrea func`ia de director al Centrului de Conservare \i Promovare a Culturii Una dintre adjunctele Inspectoratului |colarJude`ean(I|J)sepreg[te\tepentruo nou[func`iedeconducere.C[t[linaLupa\cu,inspector\colargeneraladjunctalI|J, estedecis[s[participelaconcursulpentru ocuparea func`iei de director al Centrului Jude`eanpentruConservarea\iPromovarea CulturiiTradi`ionale.Aceast[institu`ieeste condus[deIlieIon,caresevapensiona]n scurttimp. „Inten`ionez s[ particip la concursul pentru ocuparea func`iei de manager la

CentrulpentruPromovarea\iConservarea Culturii tradi`ionale, inten`ionez s[ fac acestlucru,num-amr[zgândit”,adeclaratC[t[linaLupa\cu. Aceastaamen`ionatc[lucreaz[laproiectulmanagerialcucaresevaprezentala concurs.„Considerc[a\aduceplusvaloare]ninstitu`iarespectiv[prinaccesareade proiecte fiindc[ trebuie s[ recunoa\tem urmeaz[onou[etap[deaccesareaproiectelordinfondurieuropenedardesigur, astadeacumfacepartedinproiectulmeu

de management \i nu pot dezv[lui foarte multedarunobiectivestefoarteclaratragerea de fonduri europene prin institu`ia respectiv[”,amen`ionatinspectorul\colar generaladjunctalI|J.Deciziade]nscriere laconcursuldelaCentruldecultur[afost luat[deadjunct[motivândlipsadecolaborare cu Mihaela Hunc[, inspector \colar general. Posibil ca ]n postul de inspector \colar general adjunct s[ fie ocupat Otilia Stela Luca, actual inspector \colar pe formarecontinu[.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Nou calendar de evaluare pentru directorul Filarmonicii Consilierii municipali au aprobat,vineri,unnoucalendardeevaluareaactivit[`iimanageruluidela FilarmonicaBoto\ani.Viceprimarul Viorel Iliu`[ a men`ionat c[ a fost necesar modificarea calendarului pentruc[speciali\tiimuzicalinupot veni la Boto\ani dup[ calendarul i`ialil.Membri]ncomisie,respectiv SabinP[u`a,compozitor\idirijor\i D[nu`Manea,prim-violonistulOrchestreiFilarmoniciiBra\ov,nupot ajungeladataprogramat[ini`ialde consilierii municipali. Al[turi de ace\tiadincomisiefacparte\iconsilieriimunicipaliCorneliuFurtun[ \iLidiaBuc\inescu.Având]nvederec[pânpacumaufostmaimulte comisiiceauverificatmanagementului lui Mihai Sârbu, consilierul PDLFlorinGhiorghi`[aavuto]ntrebare: „Am \i eu o ]ntrebare. Sunte`isiguric[eultima?”.Pe18 maidirectorulFilarmoniciivasus`ineraportuldeactivitate]ncadrul unui interviu, comisia urmând s[ comunice rezultatului pe 20 mai. Dac[vafinemul`umitderezultatul evalu[rii, managerul Filarmonicii vaputeadepunecontesta`ie]ndata de 21 mai. Rezultatul final va fi aprobat]n\edin`adeConsiliuLocal dindatade30mai.(P.Rotariu)

Peste 30 de interven`ii de urgen`[ ]n dou[ zile Vineri \i sâmb[t[, pompierii boto\[neniaufostsolicita`is[intervin[ ]n 33 situa`ii de urgen`[. Urmareaapelurilorprimitedinparteacet[`enilor,for`eleinspectoratuluiauintervenitpentrustingereaa patru incendii, asanarea unor fântâni, transportul a dou[ persoane bolnave din apartamente la ambulan`[\i26misiunipentruacordarea primului ajutor medical. Un fum[torneglijentaprovocatsâmb[t[, 18 mai 2013, un incendiu ]n gospod[ria unui localnic din comuna Tudora.InspectoratulpentruSitua`ii deUrgen`[„NicolaeIorga”Boto\aniafostsolicitats[intervin[pentrustingereaincendiuluipu`in]naintedeora18.00.Laloculindicats-a deplasatunechipajdincadrulDeta\amentuluidePompieriBoto\ani, cuoautospecial[.Lasosireaechipajului de interven`ie, ardeau ad[postuldeanimale\iopartedin acoperi\ulbuc[t[riei,existândpericolulcafl[c[riles[seextind[\ila celelalteconstruc`iidingospod[rie. Incendiulafoststins]nmaipu`inde o or[, fiind bunuri ]n valoare de 25.000lei.(D.R.)


LOCAL

Luni,20mai2013

3

Sindicali\tii se declar[ nemul`umi`i de cum se cheltuiesc banii ]n spitale Reprezentan`iiunor sindicateboto\[nene suntdep[rerec[, ]nsectorulsanitar, manageriispitalelor nuartrebuis[ ]ncheiecontractele cuCasadeAsigur[rideS[n[tate dac[valoareacontractuluinuleasigur[func`ionarea]n condi`iinormalea unit[`ilormedicale pecareleconduc. „To`imanageriiseplângc[ bugetulnuvafisuficientpentru func`ionarea unit[`ilor pe careleconduc,darstau]ntr-o continu[pasivitatepentruanu sup[rapeunulsaupealtuldin \efiidelanivellocalsaucentral.Eua\av[dlucrurile:dac[ unmanagernusedescurc[cu bugetul alocat s[ \i dea demisia.Lanoi]ns[nuvedema\a ceva”, este de p[rere Marius Oro\anu,lideruljude`eanalorganiza`ieisindicateCartelAlfa. }njude`ulBoto\ani,seanun`[ un an foarte greu ]n special

pentruceamaimareunitatemedical[ a jude`ului, Spitalul de Urgen`[ „Mavromati”, care a r[mas cu acela\i tarif pe caz ponderatcaanultrecut,]ncondi`iile]ncaremulteserviciicare asigur[ func`ionarea spitalului suntmaiscumpeiarcheltuielile salariale s-au majorat fa`[ de anul trecut prin recuperarea de c[tre personal a celor 15 procentet[iatedinsalarii]ntimpul guvern[riitrecute. }ns[, pentru aceste recuper[rilasalariiactualiiguvernan`i nuaualocatniciunban]nplus, l[sând conducerile unit[`ilor medicale s[ se descurce cum \tiu,maiexacts[intre]nfondurilecareartrebuis[fierezervate pentru cump[rarea de medicamente, materiale sanitare, reactivipentrulaboratoare. }n opinia liderului jude`ean al organiza`iei sindicale Cartel Alfa,banis-arputeag[si\ipentrufunc`ionareanormal[asistemului sanitar. „Eu r[mân la ideeac[banul ]n Româniase cheltuiefoarteaiureapesistemul de achizi`ii. Iar acum s-a datposibilitateapeachizi`iidirectes[se]ndestulezetotce]nseamn[prieteni,rela`ii,obliga`iidepartid.Acoloseducbanii,nupesalarii”,maiafirm[ liderulCarteluluiAlfa.

Autorit[`ilejude`eneaten`ioneaz[]ns[c[nuexist[alt[solu`iedecât]ncadrarea]nbugetul alocat, pentru unit[`ile medica-

Promisiuni f[cute medicilor de familie Medicinadefamilieafost,ieri, maimultdecâtdeobicei,]naten`ia deciden`ilor sistemului sanitar românesc,cuocaziaZileiInterna`ionaleaMedicineideFamilie. „}n fiecare an, pe 19 mai, oamenii ]\i aduc aminte mai mult de medicina de familie, precum\idemediciicareoservesc, iar mul`i dintre cet[`eni transmit un gând de recuno\tin`[celorcare\i-aupusprofesia ]n ap[rarea, deseori chiar salvarea vie`ii, prilej oferit de Ziua Interna`ional[ a MedicineideFamilie”,searat[]ntr-un comunicat adresat de ministrul S[n[t[`iioamenilor]nhalatealbecare]\idesf[\oar[activitatea ]nre`eauademedicin[primar[.

Cuaceast[ocazie,medicilor defamilielis-atransmisc[vor fisprijini`i]ncontinuarepentru buna desf[\urare a activit[`ilor de preven`ie a bolilor, pentru ca, pe lâng[ calitatea statuat[ deja de medic curant, s[ ]ndeplineasc[\icalitateadeconsilierdes[n[tate,depromotoral unui stil de via`[ s[n[tos, de educare a cet[`enilor din punct de vedere al ]nv[`[rii cum putems[prevenim,s[neprotej[m, s[ apel[m la medic \i atuncicândsuntems[n[to\i. „}n România, medicina de familie a c[p[tat ]n decursul anilorunstatuttotmaiimportant,iarpem[suracepreven`ia aavutunrolmaibinepromo-

vat\imediculdefamilieafost mai prezent ]n comunitate. Medicul de familie este ast[zi cel mai apropiat exponent al sistemului sanitar de cet[`ean, fie c[ este pacient, fie c[ este un simplu om care are nevoie de ajutor profesionist atunci cânds[n[tatealuieste]npericol”,semaiarat[]ncomunicatul adresat de ministrul S[n[t[`ii,medicilordefamilie. Doctorilordinre`eauamedical[primar[lis-auf[cut\ipromisiuni cu ocazia acestei zile. Pentruaniiurm[torisevorconstruiprogramedepreven`ie,de integrare a serviciilor medicale, deaccentuarearoluluimedicului defamilie.(AuroraDimitriu)

le, inclusiv Spitalul Jude`ean „Mavromati”. }n aceste zile conducereaspitaluluitrebuies[ g[seasc[solu`iideeconomisire

la buget pentru ]ncadrarea ]n fondurilealocatedecas[,chiar dac[ acest lucru pare aproape imposibil.(AuroraDimitriu)

Una din firmele familiei Portariuc a intrat ]n insolven`[ Societatea Portas Com SRL, una dintre firmele familieiprimaruluiOvidiuPortariuc,aintrat]ninsolven`[. Cererea de intrare ]n insolven`[afostf[cut[deCarmen Florentina Dulgheriu, administratorulsociet[`ii,soralui Ovidiu Portariuc, deschiderea procedurii fiind admis[ de magistra`ii Tribunalului Boto\ani.Termenuluideve-

rificare a crean`elor, de ]ntocmire,afi\are\icomunicare a tabelului preliminar de crean`e,afoststabilitpentru datade15iulie2013.Societatea,cudomeniudeactivitate fabricarea produselor \i a lactatelor,afost]nfiin`at[]n anul 1994, iar ]n 2010 avea unnum[rde29deangaja`i, cuocifr[deafacerierade3 milioanedelei.(D[nu`R.)


4

LOCAL

Luni,20mai2013

Ru\ine

Parlamentarii USL nu sunt ]n stare s[ ]`i onoreze promisiunile Promisiuniledincampaniaelectoral[suntgreu derealizatpentruparlamentariiboto\[neniUSL. Ace\tiapromiteauc[ odat[ajun\i]nParlament vormodificalegea\i cet[`eniicucentralenu vormaiachitabanila ModernCalor. Ace\tiamodificaucuu\urin`[ordinul Autorit[`ii Na`ionale de Reglementare pentruServiciileComunitaredeUtilit[`i Publice(ANRSC)careoblig[\iproprietariiapartamentelor]nc[lzitecucentrale termice individuale la plata c[ldurii ]n condominiu.Maiprecis,to`iproprietarii deapartamentesuntobliga`is[pl[teasc[ pentru c[ldura emanat[ de `evile de pe scarablocurilorsauacelorcaretraverseaz[subsolurile. To`i cei nemul`umi`i a\teapt[ s[ se materializezepromisiunilef[cutedeliderii USL, potrivit c[rora va fi modificat ordinulANRSC]nbazac[ruiaModern Calor emite aceste facturi. Dup[ cinci lunidecândsuntlaguvernareparlamentariiboto\[neninuaureu\its[schimbe ]nniciunfelacestordin.

La nivel local, reprezentan`ii municipalit[`ii,sus`inc[nuauoputeres[schimbeordinulANRSC,darc[vin]nsprijinul colegilordinParlamentcudocumente. ViceprimarulViorelIliu`[,sus`inec[ cei nou[ candida`i la parlamentare ai USL nu au promis c[ vor anula acel ordin,civor]ncercas[-lmodifice. „Parlamentariinuaupromisc[vor anulaordinul,aupromisc[sevorinterese\ivor]ncercas[modificelegea.Eu pots[v[spunc[ampusrecentladispozi`ie parlamentarilor no\tri, \i când spun no\tri m[ refer la cei USL, un ultim material cu observa`iile asocia`iilordeproprietari,r[spunsuriprimite delaoperatori,le-ampuscaplacap]n a\afel]ncâts[g[simsolu`ii”,adeclaratviceprimarulmunicipiului. }ntrebarea dac[ boto\[nenii care nu suntracorda`ilasistemulcentralizatvor maipl[ti]nsezonulrece2013-2014vor mai achita bani operatorului de c[ldur[ pentru spa`iile comune nu a avut un r[spunspozitiv. „Esteo]ntrebaregrea.Eunupots[ v[dauunr[spunspentruc[modificareasefacedeANRSCnudePrim[ria municipiului.Chiardac[a\propuneca Prim[rie, s-ar putea s[ nu treac[ de Consiliu.Nu\tiu.Oricumeotreab[careeu,personal,ov[dgreuderealizat a\arepede,credc[eodezbatereagrea aceasta”,aspusViorelIliu`[.

}n acela\i timp acesta a precizat c[ facturileemisedeModernCalorpentru cei cu centrale a fost principala nemul`umireaboto\[nenilordincampania electoral[ pentru parlamentare. Acestarecunoa\tec[modificareaordinuluiANRSCarficeamaimarerealizare aparlamentarilor. „Nu \tiu dac[ neap[rat a fost un subiect al campaniei electorale, a fost unadintreproblemelecelemaipresante pentrupopula`ie,celemaides]ntâlnite ]n campanie. Ideea este c[ trebuie s[

]ncerc[m.Dac[modific[mos[fieun maresucces.Le-amspus\iparlamentarilor c[ cine reu\e\te treaba aceasta \i spunec[elaf[cut-oareasiguratmandatuldeparlamentarpemul`iani.Eu cred c[ oamenii care ne reprezint[ ]n Parlamenttrebuies[]ncerce\is[aduc[ argumente. Sunt ]ncrez[tor c[ le-am mai oferit «muni`ie» \i ]nseamn[ c[ undevasepoates[trag[cu«pistoalele cu pu\tile» nu \tiu, eu le-am dat «muni`ia»”, a completat Viorel Iiu`[. (PetronelaRotariu)

Asocia`iile de proprietari, Prins ]n trafic beat, reticente la propunerile f[r[ permis \i cu o celor de la Nova Apaserv motociclet[ furat[ De\itratativele]nceputedeconducerea NovaApaservcu pre\edin`iideasocia`iideproprietari p[reaulaunmomentdatc[arduce launrezultatpe placulreprezentan`iloroperatoruluide ap[,celpu`in]ncazulcâtorvaasocia`ii, acumdirectorulSociet[`iiNovaApaservlas[de]n`eles c[negocierilebat pasulpeloc.

Nicichiarstimulentelefinanciare promise asocia`iilor, pentru acoperirea unor cheltuieli comune, nu au dat rezultatele a\teptate. |efii de asocia`ii se tem s[ nu intre ]n conflict cu locatarii. „Este foarte greu. Noi leam promis \i un stimulent financiar,dar\efiideasocia`ii setemdereac`iaproprietarilor, chiar dac[ acei bani ar fi de fapt pentru asocia`ii, pentru acoperirea unor cheltuieli comunepentrucalocatariis[nu mai scoat[ din buzunarele lor bani”,aspusGabrielCârlan, managerul societ[`ii Nova Apaserv. Conducerea operatorului de ap[sechinuie\tedecevavreme s[ conving[ reprezentan`ii aso-

cia`iilordeproprietaris[]ncheie contractul cu Nova Apaserv \iastfels[seimplice]nrepartizarea consumurilor care dep[\esc la nivel de scar[ suma consumurilordeclaratedetoate apartamentele. }n prezent, exist[ ]n continuare mari nemul`umiri legate de faptul c[ rezult[ consumuri ]nplus,princitireaapometrului la nivel de scar[, care ]ncarc[ facturile celor care declar[ corectindexullunardeconsum. Reprezentan`ii operatorului de ap[ spun c[ prin citirea periodic[ a apometrelor ]n apartamente,odat[la\aseluni,care ademaratdeja]nBoto\ani,vor fi descoperi`i \i r[u platnicii. (AuroraDimitriu)

Un b[rbat din Store\ti este cercetat de poli`i\ti dup[ ce a fost prinsconducândomotociclet[furat[,fiindbeat\if[r[permis.}n noapteade17spre18mai,]njurulorei03.40,afostdepistat]ntrafic,pestradaCrihana,]nlocalitateaFl[mânzi,AdrianC[t[linP.de 27ani,]ntimpceconduceaomotociclet[.B[rbatulafosttestatcu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentra`ie de 1,08 mg/l alcool pur ]n aerul expirat. Totodat[, verific[rile efectuate de poli`i\tiaustabilitc[b[rbatulnuposed[permisdeconducerepentruniciocategorie.}ncauz[seefectueaz[cercet[rifa`[deAdrian C[t[linP.subaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniideconducereapedrumurile publice a unui autovehicul de c[tre o persoan[ care are o ]mbiba`ie alcoolic[ ]n sânge, peste limita legal[ \i conducerea pe drumurilepubliceaunuiautovehiculdec[treopersoan[carenu posed[ permis de conducere. Mai mult, ]n urma extinderii cercet[rilor,poli`i\tiiauconstatatc[motocicletaafostfurat[dincurtea locuin`ei lui D.M., din satul Cotu, comuna Cop[l[u, \i, la momentuldepist[rii,autovehicululseafla]nposesialuiFlorinB.de 19ani,dinsatStore\ti,comunaFrumu\ica.}ncauz[poli`i\tiicontinu[cercet[rile,pentruastabilimodul]ncaremotocicletaaajuns ]nposesiatân[ruluide19ani,carevafideasemeneacercetatsub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de ]ncredin`area, cu \tiin`[, a unui autovehiculpentruconducereapedrumurilepublice,uneipersoane carenuposed[permisdeconduceresauuneipersoanecareseafl[ subinfluen`aalcoolului.(D[nu`Rotariu)


LOCAL

Luni,20mai2013

5

Bugetarii solicit[ psihologi pentru a ]nfrunta stresul de la serviciu Lastresul]ncareselucreaz[laoraactual[]n sistemulbugetar,sesimte onevoieacut[despeciali\ti]npsihologiamuncii. Celpu`inaceastaesteopiniaunorlideridesindicat boto\[neni. „Statulnulucreaz[absolutdelocpe zonaaceastapepsihologieamuncii.Nu exist[]nsistemulbugetaraproapedeloc aplicat[ activitatea de psihologia muncii. Se simte o nevoie acut[ s[  existe psihologi]ndomeniulmuncii,m[carla unit[`ilemari,psihologicares[lucreze cuangaja`ii,s[vad[carelesuntproblemele,careesteorizontuldea\teptare pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung, s[ vad[ cum pot fi ]mbun[t[`ite condi`iile de munc[ din punct de vedere psihologic pentru ca salariatulrespectivs[deaunrandament maibun”,consider[MariusOro\anu, lideruljude`eanalCartelAlfa. }n str[in[tate, nu exist[ serviciu resurseumanecares[nuaib[psiholog specializat pe psihologia muncii, mai sus`inelideruldesindicat.Delarecrutare, unde e primul pas ]n care cuno\ti omul \i din acest punct de vedere, la evalu[rileanuale,plusactivitateadezicu zi,]ncaresevedeof-uldecucarevine ]nc[rcatlaserviciufiecareangajat,specialistul]npsihologiamunciiartrebuis[ ]\ifac[sim`it[prezen`a. „Lapsiholog,poatefacocompara`ie

pu`infor`at[,darartrebuis[teducis[ spui ca la preot ce ai pe suflet, ce te sup[r[, ce te ]mpiedic[ s[ te ocupi lini\tit de problemele de la serviciu. Trebuie g[sit un canal din acesta de comunicare pentru ca angajatul s[ se eliberezedeopartedinproblemelecare ]lmacin[,\icarenusuntpu`ine”,amai precizatlideruljude`eanalCartelAlfa.

Reprezentan`iisindicatelorspunc[]n sistemulbugetarstresulestedat]nultima vremedesemnalerepetatecarevindin partea autorit[`ilor, privind nesiguran`a loculuidemunc[,dar\idefaptulc[persist[inechit[`ilasalarizare,nudoar]ntre diferitedomeniibugetare,darchiar\i]n interiorul aceluia\i sector bugetar, ]n interiorulaceleia\iinstitu`ii.

Pre\edinta Tribunalului vrea \ef[ la Curtea de Apel Suceava Pre\edinteleTribunaluluiBoto\ani,AnittaMariaManole,s-a ]nscrislaconcursulpentruocuparea func`iei de pre\edinte al Cur`iideApelSuceava.Concursul este organizat de Institutul Na`ional al Magistraturii pentru aceea\i func`ie ]nscriindu-se \i Maria Andrie\, care ]n prezent este vicepre\edintele Cur`ii de Apel Suceava. Concursul se va finaliza]nlunaiunie,candidatele urmândasus`inetestareapsihologic[,sus`inereaproiectuluireferitor la exercitarea atribu`iilor specificefunc`ieideconducere\i

testarea scris[ privind managementul,comunicarea\iresursele umane.Tot]naceea\iperioad[se vadesf[\ura\iconcursulpentru ocupareafunc`ieidepre\edinteal Judec[toriei Darabani, ]nscriindu-se tot doi candida`i. Cei doi suntGeorgelTeofilMardar,judec[torlaJudec[toriaDarabani\i MariaAlinaNeculai,judec[torla Judec[toria Boto\ani. Pe lâng[ testarea psihologic[, candida`ii candida`ii au de trecut de proba desus`inereaproiectuluireferitor laexercitareaatribu`iilorspecificefunc`ieideconducere,iarpe9

iunie vor da testarea scris[ privind managementul, comunicarea\iresurseleumane.(D.R.)

ConducereasindicatuluiCartelAlfaa adus]nmaimulterânduri]naten`iaautorit[`ilor centrale aceast[ problem[, a necesit[`iideaseangajapsihologispecializa`i pe psihologia muncii, dar, de\i nimeni nu a negat c[ ar fi nevoie de ace\tispeciali\ti]nsistem,s-ainvocatde fiecare dat[ lipsa banilor. (Aurora Dimitriu)

Portariuc ]i vrea cet[`eni de onoare pe fotbali\tii de la FC Boto\ani Primarul Ovidiu Portariuc a postat noaptea trecut[ unmesajpepaginapersonal[ deFacebook.Elpropuneca juc[toriiechipeiFCBoto\ani s[devin[cet[`enideonoare pentru c[ au reu\it o performan`[ istoric[. „M[ gândesc tot mai mult s[-i facem pe juc[torii FC-ului cet[`eni de onoare ai Boto\aniuluiCep[rereave`i?

Eu cred c[ merit[ din plin acesttitluSigurc[vorfi\i cârcota\i care vor contesta aceast[ini`iativ[dareucred c[ b[ie`ii [\tia au f[cut \i vor face pe viitor mai mult pentruBoto\anicaimagine, emula`ie, speran`a decât mul`i al`ii care au primit acest titlu”, a postat primarul Ovidiu Portariuc pe Facebook.


6

SPORT

Luni,20mai2013

PERFORMAN~{

FC Boto\ani a promovat ]n Liga I FCBoto\anis-aimpus]ndeplasare,]n fa`aechipeiSportul Studen`esc,cuscorulde4-0\ieste matematicpromovat[]nprimule\alonalfotbaluluiromânesc.Chiardac[ arpierdeultimele

dou[meciuridinacestsezon,cuCS Otopeni\iDelta Tulcea,ro\-alb-alba\triir[mânlideri ]nseriaIaligiisecunde. PentruFCBoto\ani,meciul cu Sportul Studen`esc a fost o simpl[ formalitate. Elevii lui

Cristi Popovici au ]nceput perfectpartida\iadeschisscorul]n minutul 2 prin golgheterul George Cârjan. Croitoru dribleaz[doiadversaripedreapta, paseaz[]ncareupentruCârjan, care ]l ]nvinge pe Vâlceanu cu un\utdin4metrilacol`ulscurt. }n minutul 11, Hadnagy marcheaz[spectaculosdinfoarfec[ dela10metri,darreu\itaeste anulat[ corect pentru offside. FCBoto\ani\i-amajoratavantajul]nminutul33cândVraciu

amarcatcuun\utdininteriorul careului. Acela\i Vraciu realizeaz[ dubla, ]n minutul 35, printr-olovitur[decapdininteriorulcareuluilacol`ulscurt. }nminutul83,FCBoto\ani a reu\it s[ marcheze \i golul patru. Hadnagy ]l lanseaz[ excelentpeAcsinte,care]nscrie cuun\utlacol`ullungdela10 metrilateralstânga. FCBoto\ani: Petrache-~epe\,Ursu,C.Dinu(cpt.),Ac-

sinte - Maghici, Va\vari, M. Croitoru, Vraciu - Cârjan, Hadnagy Antrenor:CristianPopovici Sportul Studen`esc: Vâlceanu - B[ni`[, C. Mihai, |t. Popa, Rita - Olaru, M. Vlad, Pa`urc[, Bg. Barbu (cpt.) Mare\,F[r]m[ Rezerve:Cherry-G.Dumitrescu, Tudor, Leafu, M. |umudic[,St[ni`,Bulig[ Antrenor:DanielTimofte


SPORT

Luni,20mai2013

S[rb[toare la meciul cu CS Otopeni Pre\edinteleclubuluiFCBoto\anispunec[nuaavutniciun feldeemo`iilameciulcuSportulStuden`esc\ic[dejasegânde\te la partida cu CS Otopeni când se va s[rb[tori pe Municipal, promovarea ]n primul e\alonalfotbaluluiromânesc. „Afostovictorief[r[emo`ii. Am jucat ]mpotriva unor copii \i nu puteam rata victoria. B[ie`ii s-au bucurat la final,aucântat.Enormal.Am reu\it o performan`[ istoric[ pentru fotbalul boto\[nean. Acumnepreg[timpentrumeciulcuOtopeni.Vafiunspectacolfoartefrumos\ivoms[rb[tori promovarea ]n liga I ]mpreun[ cu suporterii. Vom invita fo\tii antrenori, fo\ti juc[tori. Vor veni Belodedici \i Vl[doiu”,aspusCornel|fai`er.

Valeriu Iftime: „Va fi o perioad[ dificil[” VictoriadelaSportul\ipromovarea]nLigaI]id[motivede bucuriedar]nacela\itimp\ide ]ngrijorare principalului finan`atorValeriuIftime.Elspunec[ principala grij[ ]n momentul de fa`[ este s[ pl[teasc[ toate restan`elefinanciarec[trejuc[tori\i s[achiteprimadepromovare. „Nuamfostlamecipentru c[numaiaveamniciunfelde emo`ii\i\tiamc[os[setermine frumos. Din acest moment ]ncepe greul. Avem de achitat restan`ele la juc[tori \i prima de promovare ceea ce nu este deloc u\or vorbim de o sum[ maredebani.Vafioperioad[ dificil[. M[ bucur c[ sunt \i

al`ii care caut[ finan`are pentruclub.Cusiguran`[vomg[sibaniinecesaripentruar[spl[ti munca juc[torilor \i antrenorilor.Lucrurilesuntcomplicatedarsuntconvinsc[vom reu\i”,aspusValeriuIftime.

Cosmin Andrei: „Dac[ va fi nevoie, se va lucra ]n trei schimburi \i sunt convins c[ vom reu\i” ViceprimarulCosminAndrei afostprezentlameciulcuSportul Studen`esc\iaavutonou[discu`iecuoficialiiclubului.Elspune c[lucr[rilearputea]ncepelajum[tatea lunii iunie \i c[ ]n trei s[pt[mânivorfifinalizate. „Afostunmecifoartefrumos.Ovictorieclar[anoastr[. La final, b[ie`ii au s[rb[torit peteren.Amfost\ii-amfelicitatpejuc[tori\iantrenori.Am maiavutodiscu`ie\icupre\edintele clubului. Urmeaz[ ca luni s[ avem o ]ntâlnire \i s[ mai punem la punct anumite lucruri. Ne dorim foarte mult s[juc[mprimulmecilaBoto\ani \i consider c[ vom reu\i. Eu sper ca la jum[tatea lunii iunie s[ ]nceap[ lucr[rile la stadion. Important este s[ g[sim o firm[ puternic[ \i care poatetermina]ntreis[pt[mâni investi`ia.Dac[vafinevoie,se va lucra ]n trei schimburi \i suntconvinsc[vomreu\i.M[ voiocupadeaceast[problem[ \ivoifizilniclastadionpentru aurgentapecâtposibillucr[rile. Vom ]ncepe cu extinderea vestiarelor,montareaturniche`ilor\iacamerelordesupraveghere, care sunt obligatorii. Celelaltelucr[ripotfifinaliza-

te pân[ la etapa a treia când vom juca din nou pe Municipal. Totul este s[ nu avem vreo contesta`ie la licita`ie”, a spusCosminAndrei.

SuporteriiechipeiFCBoto\anisuntextremdeentuzia\ti\i ]ncep la rândul lor preg[tirile pentru liga I unde vor ]nfrunta galeriifoarteputernice. „Estecevaunic.Bravob[ie`ilor,lemul`umim.Aumuncitmult.Nedorims[ob`in[cât mai multe puncte \i ]n liga I. Suntem preg[ti`i \i noi pentru ligaI”,aspusAndrei,membru algalerieiboto\[nene. Membriigalerieiboto\[nene sunt deci\i s[ protesteze ]n strad[]ncazul]ncareechipava debuta]nligaIlaIa\i\inupe stadionulMunicipal. „Ne dorim din tot sufletul s[ juc[m la Boto\ani. Facem un apel c[tre domnul primar, s[juc[mlaBoto\ani.Nuvrem s[ juc[m la Ia\i. O s[ facem miting, o s[ ie\im ]n strad[. Suntoamenicarevinlafiecare meci\i]\idausufletul.Nud[m banilateatru,laFilarmonic[. D[m bani la fotbal. Aici ne place,aicicânt[m.Oricearfi, pentruaceast[echip[.Ep[cat s[nusedeabanipentruechipaasta”,amaispusAndrei.

Juc[torii echipei FC Boto\ani au s[rb[torit promovarea ]mpreun[ cu suporterii

Bucurie mare \i ]n acela\i timp optimism ]n tab[ra echipei FC Boto\ani

Câ`ivamembriiaigalerieiiau a\teptat sâmb[t[ seara pe juc[torii echipei FC Boto\ani pentru a s[rb[tori promovarea ]n liga I. Ro\-alb-alba\trii s-au impuscuscorulde4-0laSportul Studen`esc \i au promovat matematic ]n primul e\alon al fotbaluluiromânesc. }narma`icusteaguri\iotob[, cei aproximativ 30 de suporteri boto\[neniaucântatmaibinede o or[ ]n fa`a stadionului Municipal.}nmomentul]ncare autocarulechipeiFCBoto\ania ajuns]nfa`astadionului,suporterii au ]nceput fiesta. Primul a coborât din autocar antrenorul secundAlinBejancareafostluat ]n bra`e de suporteri dup[ care Acsinte&Co au ]mpreun[ cu fanii: „CAMPIONII, CAMPIONII” \i „OLE, OLE, OLE,OLA,SUNTEMCAMPIONI,AMINTRAT}NA”. „Estunpasimportant.Este obucurieenorm[.M[bucurc[ amreu\its[promovez]ncalitatedeantrenorsecund.AmpromovatcuBoto\aniul\idinC]n B.Esteosatisfac`ieenorm[.De acum ]ncepe greul. Suntem euforicidarsper[ms[facemo treab[ bun[ ]n divizia A. Matematic nu putem pierde locul ]ntâidarsper[ms[]nvingem\i Otopeniul\is[fieos[rb[toare sâmb[ta viitoare”, a spus Alin Bejan,antrenorsecund.

Juc[toriicareaurealizatcea maimareperforman`[dinistoria fotbalului boto\[nean sunt extremdeferici`i]nacela\itimp optimi\ti c[ vor avea evolu`ii bune \i ]mpotriva unor echipe precum Steaua, Dinamo, CFR ClujsauSCVaslui. Ciprian Dinu, c[pitanul echipei FC Boto\ani: „Este o mare realizare pe care ne-am dorit-ocuto`ii\isper[mcatot Boto\aniul s[ fie fericit \i mul`umitdeceeaceamrealizat acum. A fost un campionat destulde]nc[rcat\iemo`ional \ifizic.}nreturs-adoveditc[ suntemoechip[puternic[pentruligaaII-a.R[mânedev[zutdac[vomfacefa`[laligaI.

7

Vafionou[provocare.Sper[m ca faptele bune pe care le-am f[cut la Boto\ani anul acesta s[ nu fie singure. Sper s[ facemofigur[frumoas[]nligaI \is[r[mânemacolo”. FlorinAcsinte,funda\stânga FC Boto\ani: „Este o promovareistoric[.Boto\aniulnu a fost niciodat[ ]n liga I. Ca boto\[nean este o mare mândriepentrumine.Lemul`umim tuturorpentruc[aufostlâng[ noi. La liga I nu o s[ ne fie u\or dar sunt convins c[ vom faceofigur[frumoas[.Dup[ cumamjucat]nCupaRomânieilaCFRCluj,suntconvins c[ vom face multe surprize. Avem o echip[ foarte bun[. Avemunlotfoartebun,unantrenorfoartebuncarenemotiveaz[ la fiecare meci \i sunt convins c[ ne vom men`ine ]n ligaI.V[promitemc[vomface ofigur[frumoas[]nligaI”. Vasile Curileac, portar FC Boto\ani: „Avem o realizare mare la Boto\ani. Am scris istoriepân[laurm[.Eunlucrumare.Pentruoricarejuc[torconteaz[foartemults[joace ]n prima lig[ mai ales c[ mul`ijuc[toridelaBoto\aninu aujucat]nprimalig[.Numamgânditc[os[promovezcu Boto\aniul.Amvenitdelaliga a III-a. Am avut o perioad[ maiproast[,amreveni\iacum sunt ]n liga I. Am a\teptat ]n acest retur dar sper s[ mi se acorde\ans[laligaI\is[fie cunoroc”. Gabriel Va\vari, mijloca\ FC Boto\ani: „Am ajuns ]n sfâr\it unde mi-am dorit de cândam]nceputfotbalul\isper s[amevolu`iibune\ilaligaI. A fost un sezon perfect. Mai alesreturulcânddinzecemeciuriamob`inutnou[victorii\i unegal.Credc[nimeninuvisa la un asemenea parcurs. Am muncitfoartemult,am\tiuc[ avemputereas[ob`inemacest obiectiv\iamreu\it.Anulacesta am crezut c[ vom promova pentru c[ s-a dorit cu adev[rat”.(R[zvanSauciuc)


8

SPORT

Luni,20mai2013

Istoria fotbalului boto\[nean }nceputurilefotbaluluiboto\[neandateaz[dinperioada interbelic[.Prima echip[aBoto\aniuluicareaevoluat]n campionatulna`ionalafostVenus.}n sezonul1937-1938saclasatpeloculVI ]nseriaa2-a,liga deestaDivizieiC. Dup[aldoilear[zboimondials-a]nfiin`atAsocia`ia Sportiv[Flamura Ro\iecareaavuto echip[defotbal]n campionatulraional \iregional. }n1957,aceast[echip[\i-a schimbat denumirea ]n Textila Boto\ani\iapromovat]ndiviziaCundeaevoluattimpdedou[sezoane.Auurmat14ani]n careTextilaBoto\aniaalternat prezen`ele]ndiviziaCcucele]n campionatul regional \i jude`ean.}n1973,TextilaBoto\ani ]\i schimb[ denumirea ]n CS Boto\ani \i dup[ un sezon ]n careaterminatpeloculpatru]n clasamentuldivizieiC,aurmat promovarea ]n divizia B. Din lotulaceleiechipeauf[cutparte: Cotopoulos, Tomi`[, Cucuveic[, Ciobanu, Apostol, M[n[stire,Andrie\,Chiru,Macovei, |ofran, Mih[ilescu, Porozan, B[lan, Babeti, Popescu, Tudor, Ciobotaru, Perdevar[, Roman, Damian, I. Popescu, Hu`an, Costia, Haciu, Boboc, V[culi\teanu,Ionescu,T]mpea, Fr]ncu, Popa, Negoi`[, Rusu, Zane,|erb[nic[,V.Ion,Roca, Geamba\u. Antrenor: Silviu Avram. CSBoto\aninuastatdecât unsezon]ndiviziaB.Aretrogradatdararevenitdup[unan ]n e\alonul secund, cu Mircea Nedelcu, antrenor principal. A retrogradatdinnoudararevenit ]n divizia B ]n sezonul 19791980.Aurmatoperioad[foarte bun[ pentru fotbalul boto\[nean ]n care echipa a terminat maimultesezoane]nprimajum[tateacampionatului,cu\anserealedeapromova]ndivizia A.Nuavrutpartidul.Spunmajoritateajuc[torilordinaceage-

nera`iecarerecunoscc[aufost nevoi`i s[ piard[ anumite meciuri pentru a favoriza promovareaaltorechipe. }n1985,laBoto\aniavenit NicolaeDobrin.Afosttimpde un sezon antrenor-juc[tor. }n acel an, CS Boto\ani avea mai mul`ispectatorilaantrenamente decâtaumulteechipe,]nprezent, lameciurileoficiale.CSBotosani a r[mas ]n divizia B pân[ la sfâr\itul sezonului 1989/1990 când a retrogradat ]n e\alonul trei. Au urmat trei sezoane ]n careechipas-azb[tut]nanonimat dup[cares-adesfiin`at. Fotbalul a revenit ]n prim plan ]n 1998 dar numai pentru doianidezile.UnireaBoto\ani aavutun]nceputfoartebun,cu opromovare]ndiviziaC\icuo participare ]n optimile Cupei României. Pe Municipalul din Boto\aniavenitGloriaBistri`a, cuIonelGanea]nmareform[. Fostul atacant al na`ionalei a marcat de dou[ ori \i Gloria Bistri`areu\eas[seimpun[cu 2-1. F[r[ sus`inere financiar[, conduc[toriiclubuluiauf[cuto fuziunecuechipadinIa\i\iastfels-a]nfiin`atPoliUnireaIa\i. }n2001,avocatulIoanS[l[v[stru, pe atunci unul din cei mai poten`i oameni de afaceri din jude`ul Boto\ani a decis s[ re]nfiin`eze echipa de fotbal. Dup[treisezoane]ndiviziaC, FCBoto\aniareu\itpromova-

rea ]n e\alonul doi. }n primul sezon, FC Boto\ani a terminat pe locul opt ]n divizia B. Ioan S[l[v[stru s-a retras din fotbal iar]nloculluiavenitomulde afaceri Valeriu Iftime care ]mpreun[ cu Cornel |fai`er, care eradejadevreodoianial[turi de club au ]nfiin`at SC Fotbal Club SA Boto\ani. Au urmat mai multe sezoane ]n care FC Boto\ani a alternat rezultatele

foarte bune (locul 4 ]n 2005/2006) cu cele modeste (locul11]n2006/2007saulocul 10]n2009/2010). }n vara anului 2009, FC Boto\aniafostlaunpasdedesfiin`are. Conduc[torii clubului au renun`at la to`i juc[torii cu contractemari\iauvândutfotbali\tii care aveau oferte pe sumemici(ex.PaulPapplaSC Vaslui-50.000deeuro).}nva-

raanuluitrecut,finan`atoriiclubuluiFCBoto\aniauanun`at]n modoficialc[vorpromovarea ]nligaI.Ro\-alb-alba\triiau]nceputsezonulcuo]nfrângerepe terenpropriu]nfa`aechipeiRapidCFRSuceava\itehnicianul CostelOrac.Afostadusb[c[uanulCristiPopovicicarea]ndeplinit obiectivul. (R[zvan Sauciuc)


LOCAL

Luni,20mai2013

9

Fostul primar C[t[lin Flutur pune la zid Guvernul USL LiderulOrganiza`iei Jude`eneaPartidului DemocratLiberal sus`inec[]ntr-unan dezile,Guvernul USLcondusdeVictor Pontanuaf[cutnimicdinceeaceapromis.Badincontra, liderulopozi`ieiboto\[nenespunec[niveluldetraiasc[zut considerabiliarnum[rul\omeriloreste ]ncontinu[cre\tere. „USL-ul a câ\tigat la pas, avândomajoritatecovâr\itoare ]n Parlamentul României. Eu nucredmaiauaceea\imajoritate.}nmomentul]ncarefaci ni\tepromisiuni,oameniicred \i a\teapt[. Au promis o relaxare fiscal[ lucru care nu s-a ]ntâmplat. Din p[cate constat[m c[ sunt 20 de taxe noi ]n România.Sunttaxecareafecteaz[ ]n mod direct cet[`enii. Aupromisprivatiz[ri\inuobserv[m decât privatiz[ri amânatesauratate.Aupromisreducerea TVA-ului de la 24 la sut[ la 19 la sut[. S-a promis TVAde9lasut[laalimentelede baz[\iar[mastot24lasut[.Sa promis reducerea CAS-ului.

S-apromisc[punctuldepensievafide45lasut[dinsalariul mediu brut. S-au promis unmiliondelocuridemunc[. Fa`[deaprilieanultrecutsunt cu70.000de\omerimaimul`i. |timpreabineceseva]ntâmpla ]n luna iunie când se termin[\colile.Absolven`iifacult[`ilor \i liceelor vor ]ngro\a rândurile \omerilor”, a spus C[t[linFlutur. Câtprive\tecrearedelocuri demunc[,liderulopozi`ieiboto\[nene sus`ine c[ nu poate fi vorbadea\aceva.Elspunec[ singurele locuri de munc[ s-au creat prin ]nfiin`area de noi ministere. „Au promis o Românie lini\tit[. Ast[zi este o Românie ]n care este ziua \i protestul. Nu putem s[ ne facem c[ nu vedemprotesteledelaOltchim, Arpechim,Po\taRomân[,protestul cercet[torilor, protestul minerilor, a ecologi\tilor sau mai nou a medicilor care au anun`at c[ blocheaz[ sistemul sanitar. }n toat[ aceast[ perioad[,locuridemunc[s-auf[cut numai pentru satisfacerea clientelei. Singurele locuri de munc[pecarele-amv[zutsunt la cele zece ministere ]n plus. GuvernulUngureanuaavut18 ministere iar Guvernul Ponta are28deministere.Cheltuielilebugetareaucrescutcu20la sut[.Româniiaucerut]n2009 unparlamentcu300deparlamentari \i avem unul aproape

dublu”, a mai afirmat liderul PDLBoto\ani.

„Un buget mincinos” Democratliberaliiconsider[ c[bugetuldestatafostaprobat ]nmodinten`ionatcu]ntârziere. C[t[linFluturspunec[]ncazul ]ncarebugetularfifostaprobat ]naintea alegerilor parlamentare,USL-ulnuarmaifiob`inut acela\iprocentfoartemare. „Celmaigravlucruestec[ auamânatbugetulpe2013.Un bugetcaretrebuiatrimisparlamentuluila15octombrie2012. Unbugetmincinos.Auamânat

bugetulpentruc[alegerileparlamentareeraupe9decembrie. Nuputeais[teprezin`i]nfa`a românilorcuunbuget]ncare nu prindeai promisiunile. A venitunbugetfoarte]ntârziat, unbugetcarepentruBoto\ani aprinsceiaipu`inibani\iun buget care nu acoper[ nicio promisiune pentru jude`ul Boto\ani”,aafirmatFlutur. LiderulPDLBoto\aniconsider[ c[ problemele de la nivel centralsunt\ipeplanlocalunde nus-arealizatnimicdinceeace s-apromis]ncampaniaelectoral[ \i]npermanen`[sesolicit[timp.

„Cre\terea economic[ pe careamprev[zut-onus-arespectat. }n februarie 2013 am fost `ara cu cea mai mare infla`iedinUniuneaEuropean[. GuvernulUSLestecaracterizat de incompeten`[ \i de haos ]n ceea ce prive\te gestionarea economiei na`ionale. M[ intereseaz[ ca ]n ora\ul Boto\ani s[vin[câtmaimul`ibani\is[ se ]ntâmple cât mai multe lucruri.Dinp[cate,nus-af[cut mai nimic. Sunt convins c[ cet[`ii vor sanc`iona”, a conchis C[t[lin Flutur. (R[zvan Sauciuc)

Pestetreiani,

Portariuc promite investi`ii de 100 de milioane de euro PrimarulOvidiuPortariucsus`inec[ ]nBoto\anivorintraaproximativ100de milioane de euro. Nu acum, ci peste vreo doi-trei ani. Deocamdat[, edilul sus`inec[vafaceunstudiudefezabilitatepecare]lvapropuneConsiliuluiLocalspreaprobare.„}nurm[toriidoi-trei

anivomreu\is[atragem]nBoto\ani, atâtdinpartepublic[cât\iprivat[,investi`iideaproximativ100demilioane de euro. Am anumite confirm[ri. }n urm[toarea \edin`[ de Consiliu Local vom]naintaspreaprobareprimulstudiu de fezabilitate ]n ceea ce prive\te

pornirea acestui program de investi`ii. Evorbadeeficien`[energetic[,izolare termic[ a blocurilor. Iluminat public, transport electric \i ne gândim fie la schimbarea tramvaielor sau autobuze electrice.Asteavorfistabilite]nurma studiului de fezabilitate care va dura

aproximativ \ase-opt luni dup[ ce ]l aprob[m]n\edin`adinlunamai.Mai multdejum[tatesuntfondurieuropene identificatedenoi.}n2014putemdepune proiectele iar la sfâr\itul anului 2015s[leputemaccesa\is[]ncepemo partedinlucr[ri”,aafirmatPortariuc.


10

LOCAL

Luni,20mai2013

Clubul Sportiv S[n[tatea a organizat primul turneu de tenis de câmp din 2013 Sportiviicuvârsta cuprins[]ntre8-18 anise]ntrec]nacest week-endlaprima competi`iedetenis decâmpceseorganizeaz[]n2013,]n municipiulBoto\ani. Comparativcuanii trecu`i,num[rul sportivilorparticipan`iafostmaimic. Mihai|old[nescu, pre\edinteleClubuluiSportivS[n[tateaspunec[dince ]ncemaimultse simtecriza\i]ntenisuldecâmp. Dac[]naniitrecu`i,laaceast[ competi`ie veneau sportivi din Suceava, Ia\i, Bac[u \i chiar RepublicaMoldova,anulacesta avenitunulsingurdinSuceava.

„Este prima competi`ie de tenispentrucopii.Trebuias[o facem la Zilele municipiului. Nus-apututdincauzavremii. Amamânat-opentruacestweekend. Sunt \apte categorii de vârst[]ncepânddela8\ipân[ la18ani.Pestedou[s[pt[mâni vom avea o nou[ competi`ie. Este vorba de o competi`ie de nivelna`ional.CupaPi\taEn[\escu,ocompeti`iepecareoorganiz[mde20deani.}niunie vommaiaveaocompeti`iedup[ care]ntoamn[vom]ncercas[ organiz[m alte concursuri”, a spusMihai|old[nescu. „Num[rul copiilor care practic[tenisuldeperforman`[ este din ce ]n ce mai mic. La acest concurs, aveam câte 3040desportivi]nscri\iiaracum avem 20-25. Tenisul este un sportcostisitor\ivindince]n cemaipu`inicopii.Lipsabaniloresteprincipalacauz[.Copii legitima`ilaClubulSportivS[n[tatea au gratuitate la terenuridardince]ncemaipu`ini ]\i permit s[ mearg[ la turnee”, a mai ad[ugat Mihai |old[nescu.

Dac[ din punct de vedere al num[rului practica`ilor de tenis ve\tilenusuntpreabune,]nschimb estecertc[bazasportiv[S[n[tateanuvafidesfiin`at[a\acuminten`ionauuniiedili.Dup[zeceani

Dup[ vizita ]n Germania, Portariuc s-a decis s[ investeasc[ ]n s[li \i terenuri de sport Primarul Ovidiu Portariuc sus`inec[prim[riavaacordao multmaimareaten`iesportului \colar\ic[sevoralocafonduri pentrumodernizareaterenurilor \ias[lilordesportcareapar`in unit[`ilor de ]nv[`[mânt din municipiu. Edilul a participat la Stuttgart, la un seminar ]n care s-a discutatdespreimportan`ami\c[rii\inutri`ieicopiilor.Dincâte se pare, nem`ii l-au convins

pe primarul municipiului s[ acordeomaimareaten`ieacestuidomeniu\is[amenajezecât maimultebazesportive. „Prima\tirepecareamauzit-o când am revenit ]n `ar[ este va fi reintrodus introdus sportul]n\coli\igr[dini`e.Am participat la Stuttgart la un schimb de experien`[ pe tema infrastructur[ pentru copii \i tineri]nora\e,]nvederea]mbun[t[`irii condi`iei fizice \i a

nutri`iei. Am v[zut acolo un sistemfoartebinepuslapunct, ]ncepând de la gr[dini`e. Este unsistemcarepunepeprimul plan s[n[tatea copiilor \i a tinerilor,s[n[taterealizat[prin mi\care fizic[ \i hran[ s[n[toas[.Dorims[facem]nBoto\ani un asemenea proiect, de care s[ beneficieze de la copii degr[dini`[\ipân[laceicare p[r[sescliceul”,aspusOvidiu Portariuc.(R[zvanSauciuc)

de procese, Mihai |old[nescu a avutcâ\tigdecauz[\iterenulpe care se afl[ baza sportiv[ nu va mai fi retrocedat. „Dup[ 30 de ani\idup[zeceanideinstan`e, am reu\it s[ intabul[m baza

sportiv[dinstradaVârnav\iasta e un câ\tig foarte mare pentru club.Avândterenul,deacumne propunem s[ investim ]n baza sportiv[”,amaiafirmatpre\edinteleCSS[n[tatea.(R.S.)

La plimbare cu ma\ina \i cu portbagajul plin cu `ig[ri de contraband[ Vineripoli`i\tiidincadrulServiciuluideInvestigareaFraudelor -IPJBoto\aniaudepistat]ntrafic,perazamunicipiuluiBoto\ani, peEmilL.,de49deani,dinlocalitateaC[t[m[r[\tiDeallavolanulunuiautoturism]ncareseaflau500pachetede`ig[ri,deprovenien`[RepublicaMoldova,pentrucarenuaveadocumentejustificative.Dinprimelecercet[riefectuates-astabilitc[]ntreagacantitatede`igareteafostpreluat[perazacomuneiMihaiEminescude la persoane neidentificate \i era destinat[ comercializ[rii pe pia`a neagr[dinmunicipiulBoto\ani.}ncauz[aufostefectuateactepremerg[toare fa`[ de Emil L. sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de colectarea,de`inerea,producerea,transportul,preluarea,depozitarea,predarea,desfacerea\ivânzareabunurilorsauam[rfurilorce trebuieplasatesubunregimvamalcunoscândc[acesteaprovindin contraband[sausuntdestinates[vâr\iriiacesteia.Cantitateade500 pachete`igarete,]nvaloarede4.900lei,afostridicat[]nvederea continu[riicercet[rilor.(D[nu`Rotariu)


PUBLICITATE 11

Luni,20mai2013

horoscopul zilei Berbec De\isunte`ifoartepreocupatcuproblemepersonale,v[sf[tuims[lua`iomic[pauz[.Acorda`i maimult[aten`ierela`iilorsentimentaleV[sf[tuim s[amâna`ischimb[rileplanificatepentruazi\is[v[ deconecta`i.Oie\ire]nmijloculnaturiiv-arajutas[ v[desprinde`ipu`indeproblemelecotidiene. Taur Sunt\ansemaris[sepetreac[schimb[riimportante,carev[voroferimarisatisfac`ii.Ave`isucces peplanartistic\isocialdatorit[personalit[`iiputernice \i activit[`ii intelectuale sus`inute. Spre sear[ lua`i o decizie major[ ]n ceea ce prive\te rela`iile sentimentale.Pute`is[v[baza`ipeintui`ie. Gemeni De\i ave`i multe probleme de rezolvat, v[ sf[tuim s[ v[ menaja`i s[n[tatea. }ncerca`i s[ v[ odihni`i mai mult }n cas[, ave`i ocazia s[ face`i schimb[riimportante,carev[vor]mbun[t[`ivia`a sentimental[.Dup[-amiaz[sunte`itentats[cheltui`i cammult.Fi`imaiatentpeceda`ibanii Rac Ave`i mari \anse s[ v[ ]mplini`i speran`ele \i visele.Diminea`[pute`i]ncepeoactivitateartistic[. Deasemenea,s-arputeas[pleca`i]ntr-oc[l[torie carev[vaaducesatisfac`iinea\teptatepeplansentimental.V[recomand[ms[fi`iechilibrat,succesul s[nuv[rup[derealitate. Leu Esteozibun[pentrustudiu,maiales]ndomeniul artistic,pentruc[l[torii\icomunicare.Traversa`io perioad[dificil[peplanfinanciar,darperseveren`[\i optimismul v[ ajut[ s[ o dep[\i`i mai u\or. Dup[amiaz[sunte`ifoarteactivpeplansocial\isentimental.V[sf[tuims[acorda`imaimulttimpodihnei. Fecioar[ S-arputeaca]nclina`iileartistice\idorin`adea studia mai mult s[ v[ aduc[ mari satisfac`ii, ]ns[ risca`is[v[]ndep[rta`ideprieteni.Peplanprofesional,rezultatelefavorabiledinultimaperioad[v[ stimuleaz[s[munci`i]nacela\iritm.Ave`iocazia s[rezolva`iproblemelefamiliei.Dac[viseofer[ \ansa s[ pleca`i ]ntr-o c[l[torie, v[ sf[tuim s[ nu sta`ipegânduri.

mica publicitate • mica publicitate

Balan`a Traversa`ioperioad[favorabil[dintoatepuncteledevedere\iv[sim`i`i]nstares[dep[\i`iorice dificultate.Ave`iocazias[v[afirma`italentulartistic\ipute`is[culege`ilaudedinpartearudelor.V[ recomand[ms[profita`idinplindetoateocaziile careviseofer[.Totu\i,fi`icump[tat Scorpion Ave`iocazias[str[luci`i]nsocietate.V[pute`i afirma pe plan artistic \i intelectual. Face`i cuno\tin`[cuopersoan[mai]nvârst[,carev[poate ajutamult,maialespeplancreativ.V[sf[tuims[o trata`icuaten`ie.Dup[-amiaz[pune`irela`iilesentimentale pe primul loc. Nu este exclus s[ face`i declara`iidedragoste. S[get[tor Diminea`[ afla`i c[ trebuie s[ renun`a`i la o c[l[torie ]n interes personal, ceea ce v[ nemul`ume\te. V[ sf[tuim s[ trece`i cu calm peste acest moment.S-arputeas[intra`i]nleg[tur[cuopersoan[important[,dispus[s[v[propun[ocolaborarepeplanartistic. Capricorn Ave`iposibilitateas[v[apropia`imaimultdepersoanaiubit[.Dac[seive\teocazias[pleca`i]ntr-o excursie,v[recomand[ms[nuezita`i.Sunte`ioriginal,iarceidinjurv[primescbineideile.Totu\i,ar fi bine s[ `ine`i cont \i de p[rerile celorlal`i. V[ sf[tuims[nuv[ocupa`iast[zidetreburiimportante. V[rs[tor }ncursuldimine`ii,primi`iuncadoudecarev[ bucura`ifoartemult.Deasemenea,s-arputeacaun grupdeprietenis[v[invitelaopetrecere.Ave`io capacitatedecomunicaredeosebit[\iv[descurca`i foartebine]nsocietate.Dup[-amiaz[sunt\anses[ rezolva`ioproblem[carenuv[d[pacedeobun[ bucat[devreme. Pe\ti Pute`is[v[asuma`inoiresponsabilit[`isaus[ ]ncepe`ioactivitatenou[.Esteozifavorabil[activit[`ilorartistice.Seriozitatea\ifarmeculpersonal v[facs[str[luci`i]nsocietate.Dup[-amiaz[arfi bine s[ r[mâne`i acas[. Rela`iile cu partenerul de via`[decurgexcelent.

re]eta zilei

Crapunguresclacuptor Ingrediente: Crapf[r[cap7,500kg Ceap[1,000kg Bulion1,000kg Ardeiverde0,250kg Costi`[ afumat[ sau sl[nin[ afumat[0,500kg Sm^nt^n[1,250kg UleiArpis1,000litru Boiadulce0,050kg Cartofi7,500kg Ro\ii2,000kg Sare0,150kg Moddepreparare: Pe\telesecur[`[,sespal[,se taie]npor`ii\iised[sare.Cartofii,ceapa\iardeiulverdesecur[`[,sespal[\iapoisetaie]nfelii sub`iri. Costi`a sau sl[nina afumat[ se taie, de asemenea, ]n felii.Sepuntoate]ntr-unvas\i peste ele se toarn[ bulionul \i

boiaua, dup[ care se amestec[ bine. Din aceast[ compozi`ie se a\eaz[ jum[tate ]ntr-o tav[, se pune ulei peste ea, iar apoi se a\eaz[ buc[`ile de peste. Peste por`iiledepestesea\eaz[cealalt[

jum[tatedecompozi`ie.Sed[un prafdesare\iapoisepunro\iile t[iatefeliimaimari\ism^nt^na. Tava se bag[ la cuptor, la foc moale \i se las[ p^n[ c^nd preparatulestegata.

*ANGAJ{MMANIPULAN~IPENTRUDEPOZITULDINBUCURE|TI. C{UT{MB{RBA~ICUVÂRSTA}NTRE 18-28ANI.SALARIU: 1.400RON/LUN{;CARTE DEMUNC{;OP~IONAL CAZARECONTRACOST: 200RON/LUN{.RELA~II LATELEFON: 0740/397.957.(2556-3)

v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100mp terendeschiderelaBt-Sv50m, ambele]nzonaHudum.Utilit[`i curent,ap[,posibilit[`iparcelare.Rela`iilatel.0752.548.847. *Vândcaban[]nVatraDornei, 6camerecub[iproprii,complet utilat[,suprafa`atotal[de200 mp.Telefon:0741.205.020.(p)

matrimoniale *Tân[rdr[gu`,finu`,manierat ofercompaniedoamnelorcarese simtsingure.Cer\ioferdiscre`ie. Telefon:0761.480.649.(G-14)

prest[riservicii *Profesioni\ti,execut[msonoriz[ricuDJpentrunun`i,cumetrii\ialtepetreceri.Aparatur[ profesional[,luminilaser,ma\in[debaloane.Telefon: 0752.173.176.(G-15)

cump[r[ri *CUMP{R{M:AUTOTURISME,AUTOUT  ILITAREAVARIATESAUDEFECTE,FABRICA~IEMINIM2003.TELEFON:0740.616.752.(2553-6) *Fermiercump[rterenagricol ]ncomunele:St[uceni,Un`eni, R[chi`i.Platapeloc.Pre`bun. Telefon:0728.317.733.(2554-3)

]nchirieri *Persoan[fizic[]nchiriezspa`iu comercialpentrudepozite,str.Pu\kin.Telefon:0741.205.020.(p) *}nchiriezcaban[]nVatra Dornei,6camerecub[iproprii completutilat[,pre`60-70ron camera/noapte.Telefon: 0740.179.007.(p)

angaj[ri *Angajezfamiliepentruferm[ zootehnic[]nVaslui,Iv[ne\ti. Tel.0747.627.723.(5) *ANGAJ{MPREG{TITORIMARF{PENTRU DEPOZITULDIN BUCURE|TI. C{UT{M B{RBA~ICUVÂRSTA }NTRE18-28ANI.SALARIU:1.600RON/LUN{; CARTEDEMUNC{; OP~IONALCAZARE CONTRACOST: 200RON/LUN{.RELA~II LATELEFON: 0740/397.957.(2557-3)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.........................Prenume:.............. Adresa:................................................... Telefon:..............B.I./C.I.:seria....nr.......... Textul anun`ului: ................................... ............................................................... ............................................................... ............................................................... Rubrica:.................................................. R[spund pentru corectitudinea acestui anun` (semn[tura).........................

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresa redac`iei:PietonalulTransilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


12 ULTIMAOR{

Luni,20mai2013

Boto\[neanca Cristina Ciobana\u este ]ndr[gostit[ pe bune de Vlad Boto\[neanca Cristina Ciob[na\u face parte dintrupa-fenomenamomentului,LaLaBand,\i joac[rolulAnc[i,]nserialul„Pariucuvia`a”,]n fiecaremiercuri,dela21.30,laPROTV.Chiar dac[aredoar16ani,simpaticaactri`[gânde\te dejacaunommare\iestecon\tient[c[pentru a-\i]mpliniviseleestenevoiedemult[munc[. Aceasta pune \coala pe primul loc, dorindu-\i foartemults[devin[student[laActorie,darnu neglijeaz[ nici rela`ia pe care o are cu Vlad Gherman,celcare]iestepartener\i]nserial. De mai bine de un an, tr[ie\ti o frumoas[ poveste de iubire cu Vlad. Cristina a r[spuns ]ntreb[rilorcelordelaClickcuprivirelarela`ia eicuVlad. Cuma]nceputtotul?Cuo]ntâlnire\ibine]n`eles cu un s[rut. Am fost ]n parc \i la film, maiam\iacumbiletele.Cândavenits[m[ia deacas[i-aadusflorimamei. Ceazis„mama”taRuxandraIon?Darp[rin`iit[ibiologici?A`iprimitbinecuvântarealor? P[idac[avenitVladcuflori,trebuias[ne

calendar ortodox 20 mai - Sfântul Mucenic Talaleu SfântulTalaleuatr[it]nvremea ]mp[ratului Numerian (283-284). Tat[l lui se numea Veruchie, iar mama sa, Romilia. Ajunge medic, t[m[duindbolnaviif[r[acerenimic ]n schimb. }n momentul ]n care }l m[rturise\te pe Hristos, judec[torul porunce\te celor doi tor`ionari, Alexandru \i Asteriu, s[-i perforeze genunchii\is[-latârnedeuncopac. Dumnezeu,prinpurtareaSadegrij[, i-a orbit pe tor`ionari, iar ace\tia ]n locs[-lmutilezepeTalaleu,aug[urit o scândur[. Tor`ionarii au fost biciui`i, pentru c[ s-a crezut c[ au f[cutacestlucruinten`ionat.}nurma acestei minuni, cei doi au devenit cre\tini \i au primit moartea prin t[iereacapului.SfântulTalaleuafost supusmaimultorchinuri,iar]ncele dinurm[,aprimitcununamuceniciei prin t[ierea capului. Moa\tele SfântuluiTalaleusuntprezente]nbiserica Sfântul Agatonicu din Constantinopol.Men`ion[mc[SfântulTalaleu esteinvocatatât]nrug[ciuniledela Sfântul Maslu, cât \i ]n cele de la sfin`ireaapei. Prognoza pentru luni, 20 mai 0

Minim: 13 C 0

Maxim: 30 C Furtun[ cu desc[rc[ri

Prognoza pentru mar`i, 21 mai 0

Minim: 14 C 0

Maxim: 27 C Cer mai mult noros

deabinecuvântarea.Caoricemam[,fieea\ide ]mprumut,efericit[dac[eusuntfericit[.Mama \i tata ]l plac foarte mult pe Vlad \i au avut o reac`iedep[rin`inormali.Suntferici`idac[eu suntfericit[,iareusunt. Cumacrescutrela`iavoastr[? Rela`iadecurgenormal,ca]ntredoitineride aproape17\i20deani.Neiubim\isuntemferici`i.Launandelaprima]ntâlnireamprimit uninel\ine-amjucatde-alogodna.Suntem]ns[ preamicis[negândimlalucruria\adeserioase.Vis[m\inefacemplanuricaoricetân[r,dar pân[acolomaiemult. V[ gândi`i s[ v[ muta`i ]mpreun[? Te vezi ]mb[trânindal[turideVlad? Nicinusepuneproblemamomentan.Toate lucrurile se fac la timpul lor. Dac[ nu m-a\ vedea ]mb[trânind lâng[ el, nu am mai putea vorbi despre o rela`ie. A\a cum spuneam ne iubim \i e normal s[ vis[m c[ e pentru toat[ via`a, chiar cânt[m amândoi o pies[ care se nume\te „I Wanna Grow Old With You”. (PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2383  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you