Page 1

CMYK

Schimb[ripreg[titelaconducerea Inspectoratului|colarJude`ean EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Pag. 8

~urcanu s-a r[zgândit. Nu mai d[ bani la FC Boto\ani Pagina 7

AnulIX•nr.26(2314)•Joi,7februarie2013•8pagini

~eapamarcaUSL

Drumul Suceava - Boto\ani Tg. Frumos, t[iat de pe lista de investi`ii a Guvernului Ponta

Vom putea folosi parcarea subteran[ abia ]n prim[var[ Municipalitateavarecep`ionaparcareasubteran[dincentrupân[ lafinalulacesteis[pt[mâni,urmândcaaceastas[fiefunc`ional[din lunamartie.Parcarea vafigratuit[cinciani, iarpetimpulnop`iiva fi]nchis[,]nintervalul orar22.00-6.00.

Pagina 6

Pentru viitorul an \colar se estimeaz[ desfiin`area mai multor catedre Restrângeriledeactivitatea nuvorocolinici]nacestan cadreledidacticedin\colile boto\[nene.Situa`ianuva firezolvat[niciprinplanul de\colarizaredelaclasaa IX-acarevaducelarestrângeridepersonal\i]n lunaaugust.

Pagina 2

Jude`ulBoto\aniesteignoratdeGuvernulPontacândvinevorbade alocareabanilorpentru modernizareadrumurilor.Potrivitparlamentarilorboto\[neni,drumul Boto\ani-Suceava-Tg. Frumosnuvaprimifinan`are]nprimajum[tateaacestuian.}nmomentuldefa`[,drumul arat[cadup[bombardament.Dincauzagropilordinasfalt\oferii suntaten`iona`ideindicatoarerutieres[circule cuvitez[redus[]ntrucât drumulesteclasificatcu riscridicatdeaccidente.

Româniavaavea8regiuni -Bucure\ti-Ilfov,Centru, Nord-Est,Nord-Vest,Vest, Sud-Vest,Sud\iSud-Estcarevoraveacompeten`e exclusivesaupartajatecu celealestatului,unbuget multianual\iunpre\edinte,]nfrunteaunuiconsiliu regional,potrivitproiectuluiLegiiprivindregiunile. Proiectulprevedec[teritoriulna`ionalalRomâniei este]mp[r`it]n8regiuni, cure\edin`elelaBucure\ti, AlbaIulia,PiatraNeam`, ClujNapoca,Br[ila,Timi\oara,Craiova,C[l[ra\i, iarfiecareregiuneesteformat[dindou[saumai multejude`e.

Pagina 5

Pagina 3

Proiectdelege România, ]mp[r`it[ ]n 8 regiuni, cu buget multianual, conduse de consilii regionale


2

SOCIAL

Joi,7februarie2013

Pentru viitorul an \colar se estimeaz[ desfiin`area mai multor catedre Restrângeriledeactivitateanuvorocoli nici]nacestancadreledidacticedin \colileboto\[nene. Situa`ianuvafirezolvat[niciprinplanulde\colarizarede laclasaaIX-acare vaducelarestrângeridepersonal\i]n lunaaugust. LiviuAxinte,liderulLigiiSindicatelordin}nv[`[mânt(LSI),amen`ionatc[nutoatelocuriledinclasaa IX-avorfiocupare\iastfelrestrângeriledeactivitatevorfi\i]naugust. Potrivit propunerii Inspectoratului |colarJude`ean,pentruanulde]nv[`[mânturm[torvacre\tenum[rulde clasedeliceu,dela149la177. „Legeaoblig[s[alocecifrade \colarizare la clasa a IX-a cel pu`inlanum[rulabsolven`ilorde

clasaaVIII-a.}ns[,realitateava ar[tac[nusevorfacetoateclasele.}nlunaaugust,vomconstatac[dup[repartizareaelevilor]n licee,nusevorfacetoateclasele \isevaimpuneoalt[restrângere”,adeclaratLiviuAxinte. Situa`iaestecuatâtmaigreacu cât la aceast[ dat[ sunt cadre didacticeafectatederestrângeri,ce nu reu\esc s[-\i g[seasc[ post de doi-treiani.}naceast[situa`iesunt mai\tri de la Liceul Tehnologic „ElieRadu”. „Suntprobleme\ivomaveadin nouimplicatecadre]nrestrângeri, chiar\idinliceelecareaufost\i]n anii trecu`i iar acum sunt \i din \colilegenerale.}netapaurm[toare,Inspectoratul|colar\iComisia Jude`ean[demobilitatesuntimplicate ]n corectarea \i avizarea planuluide]ncadrare.Euspers[se g[seasc[solu`iipentrudou[cazuri carene-aufostaduselacuno\tin`[. }nsitua`iecontrar[,nevomadresa \ijusti`iei”,amen`ionatliderulLSI. }naceast[situa`iesuntcadredidacticedefizic[,chimie,istorie,biologie.(PetronelaRotariu)

Cei mai buni elevi la fizic[ au avut sâmb[t[ olimpiad[ jude`ean[ Sâmb[t[,laColegiulNa`ional „A.T.Laurian”,aavutlocolimpiadadefizic[,etapajude`ean[. Laolimpiad[auparticipat198de elevidinclaseleVI-XII. }nurmaevalu[riilucr[rilor,cei11elevicalifica`i laetapana`ional[sunt:IonescuAndreiSabin,clasaa IX-a, de la Liceul „Regina Maria” Dorohoi, prof. Bor\anAurica;Am[riu`aCristian,clasaaVI-a,dela ColegiulNa`ional„MihaiEminescu”Boto\ani,prof. B[l[uc[Maria-Cristina;B[l[uc[|tefan-R[zvan,clasa a VII-a, de la Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu” Boto\ani, prof. B[l[uc[ Maria-Cristina; Popovici Mara-Georgiana,clasaaX-a,delaColegiulNa`ional „Mihai Eminescu” Boto\ani, prof. Melinte Ovidiu; Zimmermann Andreas-Walter, clasa a XII-a, de la ColegiulNa`ional„MihaiEminescu”Boto\ani,prof. Chi`ac Dan; Dicu Ana-Maria, clasa a VIII-a, de la Colegiul Na`ional „A.T. Laurian” Boto\ani, prof. Buc[taruMagda-Mihaiela;B[etuCiprian,clasaaXI-a, delaColegiulNa`ional„MihaiEminescu”Boto\ani,

prof. Pintilei Aurelian; Bida\c[ Carina-Georgiana, clasaaVI-adela|coalaGimnazial[Nr.7-Boto\ani, prof.Cost]nMihaela;P]nzaruIoana,clasaaIX-ade la Colegiul Na`ional „Mihai Eminescu” Boto\ani, prof. Lungu Alin-Cristian; Ro\ca |tefania, clasa a VII-adela|coalaGimnazial[Nr.7-Boto\ani,prof. Cost]nMihaela;RotaruAndreea,clasaaVIII-a,dela ColegiulNa`ional„MihaiEminescu”Boto\ani,prof. PintileiAurelian;Al[turidecei11elevicalifica`i,al`i 5 elevi, având punctaje corespunz[toare calific[rii, suntlua`i]nconsiderarecarezerve(]nsitua`ia]ncare dintrecei11elevi,dinmotiveobiective,vreunulnu va putea participa). Ace\tia sunt: Ciob]c[ VladSergiu,clasaaVI-a,delaColegiulNa`ional„A.T. Laurian” Boto\ani, prof. Buc[taru Magda-Mihaiela; Stanciu Petru-Bogdan, clasa a VI-a, de la |coala Gimnazial[„ElenaRare\”Boto\ani,prof.Buduru`[ Margareta; Pitrop Alexandru, clasa a VII-a de la |coalaGimnazial[Nr.7-Boto\ani,prof.Cost]nMihaela; Zimmermann Erich-Octavian, clasa a VIII-a, delaColegiulNa`ional„MihaiEminescu”Boto\ani, prof.PintileiAurelian;DamaschinBogdanValentin, clasaaX-adelaColegiulNa`ional„MihaiEminescu” Boto\ani,prof.Chi`acDan.(PetronelaRotariu)

|efa I|J \i-a luat concediu ca s[ plece ]n delega`ie cu so`ul Chemat[laMinisterulEduca`iei]mpreun[cuceidoiadjunc`iaiInspectoratului|colarJude`ean,MihaelaHunc[,inspector\colar general,\i-aluat concediudeodihn[. La]ntâlnireadeazi,programat[ de s[pt[mâna trecut[ de RemusPricopieministruleduca`iei cu conducerea inspectoratelor \colare, echipa de la Boto\ani va fi incomplet[. De luni Mihaela Hunc[ este ]n concediu de odihn[. Acesta a fost luat de \efa I|J pentru a merge]nSpania]ncadrulunui proiectac[ruipartenereste\i

Liceul cu Program Sportiv, unitate\colar[lacare\efaI|J este titular[ iar director este IoanHunc[,so`ulacesteia. }n cadrul unei emisiuni la unul dintre posturile na`ionale de televiziune ministrul a anun`atc[joi,laBucure\ti,va avea loc o ]ntâlnire de lucru ]ntre conducerea ministerului \i \efii inspectoratelor \colare jude`ene\iaiCaselorCorpului Didactic. „}n urma acestei ]ntâlniri domnulministruaanun`atc[ va dori s[ discute cu cei din conducereaI|J\iaiCCDpe tema colabor[rii ]ntre inspectorii\colari,]ntreinspectori\i mass-media.}ntâlnirea\idiscu`iileacesteaaufostanun`ate demiercuri,30iunie”,aspus C[t[lina Lupa\cu, inspector \colar general adjunct al I|J. (PetronelaRotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Joi,7februarie2013

3

Proiectdelege

România, ]mp[r`it[ ]n 8 regiuni, cu buget multianual, conduse de consilii regionale Româniavaavea8regiuni -Bucure\ti-Ilfov,Centru, Nord-Est,Nord-Vest,Vest, Sud-Vest,Sud\iSud-Estcarevoraveacompeten`e exclusivesaupartajatecu celealestatului,unbuget multianual\iunpre\edinte,]nfrunteaunuiconsiliu regional,potrivitproiectuluiLegiiprivindregiunile. Proiectulprevedec[teritoriulna`ionalalRomânieieste]mp[r`it]n8regiuni,cure\edin`elela Bucure\ti,AlbaIulia,PiatraNeam`,ClujNapoca, Br[ila,Timi\oara,Craiova,C[l[ra\i,iarfiecareregiuneesteformat[dindou[saumaimultejude`e. Regiunileprev[zutedeproiectsunt:Regiunea Bucure\ti-Ilfov - municipiul Bucure\ti\ijude`ulIlfov,cure\edin`a]nmunicipiulBucure\ti;RegiuneaCentru-jude`ele Alba,Bra\ov,Covasna,Harghita,Mure\\i Sibiu,cure\edin`a]nmunicipiulAlbaIulia; Regiunea Nord Est - jude`ele Bac[u, Boto\ani, Neam`, Ia\i, Suceava \i Vaslui, cu re\edin`a ]n municipiul Piatra Neam`; RegiuneaNordVest-jude`eleBihor,Bistri`a-

N[s[ud,Cluj,Maramure\,SatuMare\iS[laj,cure\edin`a]nmunicipiulCluj-Napoca; RegiuneaVest -jude`eleArad,Cara\-Severin, Hunedoara \i Timi\, cu re\edin`a ]n municipiulTimi\oara;RegiuneaSudVest jude`ele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedin`i \i Gorj, cu re\edin`a ]n municipiul Craiova; Regiunea Sud - jude`ele Arge\, C[l[ra\i, Dâmbovi`a, Giurgiu, Ialomi`a, Prahova \i Teleorman,cure\edin`a]nmunicipiulC[l[ra\i; Regiunea Sud Est - jude`ele Br[ila, Buz[u, Constan`a, Gala`i, Tulcea \i Vrancea,cure\edin`a]nmunicipiulBr[ila. Regiunilesuntunit[`iadministrativ-teritoriale]ncareseexercit[autonomiaregional[ \i]ncareseorganizeaz[\ifunc`ioneaz[autorit[`ialeadministra`ieipubliceregionale. Deasemenea,proiectulprevedec[autorit[`ile administra`iei publice centrale \i regionaleexercit[competen`eexclusiveale statului,competen`epartajate(stat-regiune), ]ncazul]ncareambeleniveluripotlegifera, darlegilena`ionaleprevaleaz[]ncazdeconflict, precum \i competen`ele exclusive ale autorit[`iloradministra`ieipubliceregionale. Competen`ele exclusive ale statului vizeaz[ Constitu`ia; ap[rarea; cet[`enia, imigra`ia, emigra`ia \i extr[darea; finan`ele \i sistemulmonetar;frontierele\iunit[`ilevamale; siguran`a na`ional[. Competen`ele partajate(stat-regiune)vizeaz[rela`iileinterna`ionale-]nspecialcuUE,comer`ulexterior,educa`iaprimar[\isecundar[,re`ele de transport - rutier, c[i ferate, naval \i maritim,aerian,]mpreun[cuinfrastructurileaferente(porturile\iaeroporturilepentru uz civil); protec`ia \i securitatea for`ei de munc[,prevenireadezastrelor. Proiectulstabile\te\ifunc`ionareaConsiliului regional, care „se alege pentru un mandatde4ani,carepoatefiprelungit,prin

legeorganic[,]ncazder[zboisaudecatastrof[”. Pre\edintele Consiliului Regional reprezint[ regiunea ]n raporturile cu ter`ii, convoac[\iconduce\edin`eleconsiliuluiregional\idispunem[surilenecesarepentrupreg[tirea \i desf[\urarea ]n bune condi`ii a acestora,exercit[func`iadeordonatorprincipaldecredite,coordoneaz[\icontroleaz[ realizareaactivit[`ilordeinvesti`ii,r[spunde debunafunc`ionareaadministra`ieipublice regionale, asigur[ respectarea prevederilor Constitu`iei,punerea]naplicarealegilor,a decretelorpre\edinteluiRomâniei,ahot[rârilor\iordonan`elorGuvernului,ahot[rârilorconsiliuluiregional,precum\iaaltorac-

tenormative. }nproiectsemaiarat[c[fiecareregiune ]\i stabile\te un buget multianual, care trebuie aprobat \i actualizat ]n fiecare an, \i careesteelaboratavând]nvedereplanificarearegional[. De asemenea, ]n proiect se arat[ c[ pe lâng[fiecareconsiliuregionalse]nfiin`eaz[, organizeaz[ \i func`ioneaz[ un Consiliu Consultativ Economic \i Social, organism curolconsultativ. }n fiecare regiune func`ioneaz[ câte o agen`iepentrudezvoltareregional[,organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate public[,cupersonalitatejuridic[,carefunc`ioneaz[]ndomeniuldezvolt[riiregionale.

Prim[ria organizeaz[ sondaj Consiliere pentru pe tema maidanezilor persoanele cu autism

Reprezentan`iimunicipalit[`iiauprins bani]nbugetulpe acestanpentrusterilizareaa2.000de câini,sumade 120.000delei.}n acela\itimp,seva efectuaunsondaj, pentruaafladela boto\[nenicerezolvarev[dlaproblema câinilorcomunitari, caresuntdince]nce maimul`ipestr[zile dinmunicipiu.

„Vom avea cabinetul gata ]n treilunidezile.Mediculveterinar ne-a transmis c[ poate steriliza minimcincicâinipezi.Vomsterilizacâiniicomunitari,iarpentru câiniicust[pânos[adopt[malt[ Hot[râredeConsiliuLocal,pen-

truc[suntpuicareajungpedomeniulpublic,carepresupunfondurialemunicipalit[`iipentruafi gestiona`i\inu\tiudac[ecorect. Deasemenea,negândimlaefectuarea unui sondaj, vrem s[ ]ntreb[mcet[`eniicumv[drezolva-

rea acestei probleme. |tim p[rerea iubitorilor de animale, \tim p[rereacelorcareaufostmu\ca`i decâini,caretrimithârtiilaPrim[rie,\ivrems[vedem\ip[rereacet[`enilor”,aspusviceprimarulCosminAndrei.

Persoanelecuautism dinBoto\ani\ifamiliileacestorapotbeneficiaacumdeasisten`[despecialitate, gratuit[,]ncadrul Centruluideconsiliere\iasisten`[pentru persoanecuautismBoto\ani.Centrul func`ioneaz[dinmartie2012\i,]nacest moment,ofer[interven`iipersonalizate celor21decopii]nscri\i]nprogramulde terapiespecializat[.

Centrulestedeservitdepersonal specializat - psihologi \i/sau psihopedagogi instrui`i ]n lucrul cu persoane cu autism.Ace\tiaevalueaz[fiecare caz \i, ]mpreun[ cu familia, realizeaz[unplanpersonalizat deinterven`ie,]nfunc`iedenevoilelorindividuale. „Pentru noi, cele mai importante sunt resursele copiilor, comportamentele pozitive dejaachizi`ionate,cuajutorul c[rora putem s[ construim strategii care ]i vor ajuta pe copiii cu tulbur[ri de spectru autists[seadaptezemaibine, atât ]n familie, cât \i la gr[dini`[ sau la \coal[”, declar[ MariusPohoa`[,psihologclinician\icoordonatorulacestui centru.(AuroraDimitriu)


CMYK

4

EVENIMENT

Joi,7februarie2013

Cine pl[te\te g[urile financiare g[site la Consiliul Jude`ean Reprezentan`iiConsiliuluiJude`eanau f[cutieripublic[listacomplet[aobiectivelorlacares-au creatprejudicii]n ultimiiani,]nurma unorlucr[rinefinalizatesauaunorlucr[riexecutatenecorespunz[tor. Astfel,pentrulucr[rileefectuate]nanii2009,2010\i2011,Consiliul Jude`ean are de recuperat banidepeurmaproiectelordereabilitare a urm[toarelor drumuri: DJ 291D km 26+800-30+000, km39+000-46+220;drumuricomunale\is[te\tidincomunaP[ltini\; DJ291D Suhar[u-Oroftiana, km 26+800-30+000 \i BarancaBajura,km39+000-46+200. De asemenea, potrivit listei prezentatedeCJ,suntderecuperat bani \i de pe urma lucr[rilor de refacereaunordrumuricomunale dinR[d[u`i-Prut;dar\idelarefacerea drumurilor comunale \i s[te\ti din localitatea Baranca, comunaHude\ti.

Moderniz[rile la DJ294B Dobârceni-P[dureni,DJ282H[ne\ti - Vl[sine\ti, DJ291D Loturi - G. Enescu-Ib[ne\ti,DJ292Brosc[u`i -Corl[teni. Valoareaprejudiciilorurmeaz[ s[ fie evaluat[ cu exactitate, de\i controlorii Cur`ii de Conturi au precizat]nraportni\tesumecare artrebuirecuperate. Potrivit \efilor Consiliului Jude`ean,suntderecuperatsumede bani \i de la Asocia`ia „Fotbal Club”Boto\ani,angaja`iiDirec`iei Generale pentru Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului, angaja`ii Direc`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri,dar\idelafostuldirector alApaGrup. Astfel,delaAsocia`ia„Fotbal Club”Boto\aniCJvatrebuis[recupereze, 200.000 lei, iar de la fostuldirectorgeneralalApaGrup suma de 93.989 lei, reprezentând remunera`iapl[tit[acestuia\icontribu`iile aferente, ]n perioada ianuarie2009-septembrie2010,actualizat[cuindiceledeinfla`iepân[ladatapl[`iiefective. „Toate aceste m[suri au fost puse]nexecutareexistânddemersuriadministrative,dar\ilanivelulinstan`elordejudecat[”,precizeaz[ Anamaria Mighiu, consilieralpre\edinteluiConsiliuluiJu-

de`ean. Tot ]n urma controalelor efectuatedeCurteadeConturi]n ultimii doi ani, s-au stabilit \i m[suri de ]ncasare a crean`ei ]n sum[ de 23.940,35 lei, reprezentând venituri din concesiuni datoratedeSCAPAGRUPSABoto\ani. }n ce-i prive\te pe angaja`ii

DGASPC,delaace\tiasuntderecuperat„sumeprev[zuteprinhot[râri judec[tore\ti ]n favoarea personalului, pl[tite prin nerespectarea procedurilor legale de punere]nexecutareahot[rârilor cu acest obiect”, mai precizeaz[ consilierul pre\edintelui CJ. (AuroraDimitriu)

Alarmant

A crescut consumul de droguri \i etnobotanice Situa`ie]ngrijor[toare]nprivin`aconsumului de droguri \i de etnobotanice ]n jude`ul Boto\ani,raportându-sedelaanlaanocre\tere atinerilorceaunevoiedeasisten`[medical[]n acest context. Potrivit Raportului na`ional privindsitua`iadroguriloralANApeanul2012, ]nceeaceprive\tenum[ruldecazurideurgen`e non-fatale,seobserv[„migrarea”jude`uluiBoto\anidinzonaderiscfoartemic]nanul2010, ]n zona de risc mediu ]n anul 2011. Potrivit datelorprezentatedeCentruldeprevenire,evaluare,consiliereantidrogBoto\ani(CPECA)la niveluljude`uluiBoto\ani,dinfi\elestandardde ]nregistrare a urgen`elor medicale produse ca urmareaconsumuluidesubstan`epsihoactive, ]n anul 2012 s-au adresat celor patru unit[`i/centredeprimireaurgen`elormedicaleun num[rde1.746depersoane,dincare,consum dealcool1.591,abuzdemedicamente57,consumdedroguriilegalederisc\imarerisc8, consum etnobotanice 23, consum substan`e volatile 12, tentative de sinucidere pe fondul consumului de alcool \i/sau medicamente 25 dar\i30decazuridecom[alcoolic[laminori. LanivelulCPECABoto\ani,]nanul2012,s-au adresatunnum[rde20consumatoridesubstan`epsihoactive,dincare14consumatorideetnobotanice \i 6 consumatori de droguri de risc. Totanultrecutalte12persoanecercetatepentru infrac`iuni la regimul drogurilor aflate ]n arestul Poli`iei au solicitat asisten`[ din partea CPECABoto\ani.(D.R.)

BOTO|ANI pe o coloan[ Ho`i prin`i \i b[ga`i dup[ gratii Doi tineri din Boto\ani au ajuns ]n spatele gratiilor dup[ ce poli`i\tii au stabilit c[ sunt autorii mai multor furturi. }n urma cercet[rilor efectuate de poli`i\ti,]ndatade5februarie 2013, au fost identifica`i BogdanU.de23ani\iIonu`B.de 22ani,dinBoto\ani,fa`[decare s-a dispus ]nceperea urm[ririipenalesubaspectulcomiteriiinfrac`iuniidefurtcalificat, respectiv complicitate la furt calificat. Bogdan U. este suspectatdefaptulc[,]nperioada martie-noiembrie 2012, a comis trei furturi din locuin`[, prejudiciulcauzatfiinddeaproximativ13.300lei,par`ialrecuperat.Deasemenea,ceidoitinerisuntsuspec`idecomiterea unui furt din societate comercial[]nlunaianuarie2013,prejudiciul cauzat fiind de 1.000 lei, nerecuperat. Fa`[ de BogdanU.s-adispusm[surare`inerii  pentru 24 ore ]n arestul IPJ Boto\ani, urmând s[ fie prezentat la Parchetul de pe lâng[Judec[toriaBoto\ani,cu propunere de arestare preventiv[.(D.R.)

Amenzi transformate ]n munc[ ]n folosul comunit[`ii Inspectoratul de Jandarmi Jude`eanBoto\ania]naintat]n anul2012,lainstan`eledejudecat[ competente teritorial din jude`ul Boto\ani, solicit[ri de transformare a 60 de amenzi contraven`ionale]noredemunc[]nfolosulcomunit[`ii.Potrivitprevederilorlegale,unitatea administrativ-teritorial[ de pe raza localit[`ii de domiciliu a contravenientuluisesizeaz[institu`iacareaaplicatsanc`iunea contraven`ional[,]ncazul]ncarecontravenientulnuaachitat amenda]ntermende30dezile de la r[mânerea definitiv[ a sanc`iunii\inuexist[posibilitatea execut[rii silite, deoarece contravenientul nu de`ine bunuriexecutabile\inurealizeaz[ venituri, pentru ca institu`ia careaaplicatsanc`iuneas[solicite instan`ei de judecat[ pe a c[reiraz[teritorial[s-as[vâr\it contraven`ia]nlocuireaamenzii cu sanc`iunea oblig[rii contravenientuluilaprestareauneiactivit[`i]nfolosulcomunit[`ii.}n urmasolicit[rilorf[cutedeInspectoratul de Jandarmi Jude`eanBoto\ani,instan`eledejudecat[audispus,pân[]nacest moment, ]nlocuirea a 41 de sanc`iuni contraven`ionale, ]nsumând amenzi ]n valoare de 11.300 de lei , cu sanc`iunea prest[rii a 1.409 ore de activit[`i]nfolosulcomunit[`ii,la prim[riiledeperazalocalit[`ii dedomiciliuacontravenien`ilor. (D[nu`Rotariu)


CMYK

EVENIMENT

Joi,7februarie2013

~eapamarcaUSL

Drumul Suceava - Boto\ani - Tg. Frumos, t[iat de pe lista de investi`ii a Guvernului Ponta Jude`ulBoto\anieste ignoratdeGuvernul Pontacândvinevorbadealocareabanilorpentrumodernizareadrumurilor. Potrivitparlamentarilorboto\[neni, drumulBoto\ani-Suceava-Tg.Frumos nuvaprimifinan`are]nprimajum[tate aacestuian.}nmomentuldefa`[,drumularat[cadup[ bombardament.Din cauzagropilordin asfalt\oferiisunt aten`iona`ideindicatoarerutieres[circulecuvitez[redus[ ]ntrucâtdrumuleste clasificatcuriscridicatdeaccidente. Prezen`ilaBoto\ani,princampaniileelectorale,primulministru Victor Ponta \i liderul PNL Crin Antonescuaupromis]nmaimulte rânduri c[ aloc[ bani pentru drumurile Boto\ani-Tg. Frumos \i

Boto\ani-Suceava.Maimult,lao vide oconferin`[ cu prefec`ii, VictorPontaadeclaratc[]nbugetul pentru2013sevoralocabanipentru drumul Manoleasa-R[d[u`i Prut, singurul drum na`ional din Româniacareestepietruit. Toateacesteas-audoveditafi promisiuni electorale. }n momentul]ncares-af[cutbugetulpentru 2013, Boto\aniul a fost ignorat complet.Uniiparlamentariboto\[neni au depus amendamente dar acesteanicim[carnuaufostluate ]n seam[. Al`ii sus`in c[ au fost avertiza`i s[ nu depun[ amendamentedeoarecenuaunicio\ans[ deafiaprobate. „Dincâteam]n`eles,acumnu vor veni bani pentru drumurile Boto\ani-Suceava\iBoto\ani-Tg. Frumos. Sper[m ca ]n var[ s[

primimceva.Sealoc[banipentru arierate \i pentru finalizarea lucr[rilor ]ncepute. Vom relua demersurilelarectificareadinvar[ \ivom]ncercas[ob`inemm[car opartedinfinan`arepentrudrumul Boto\ani-Suceava \i banii pentru proiectarea drumului Boto\ani-Tg.Frumos”,aspusdeputatulVerginelGiread[. „Am avut mai multe discu`ii, am depus amendamente dar din p[catenuvomprimibanipentru drumulBoto\ani-Suceava.Mi-au spus c[ sunt \anse mai mari la rectificarea din var[. Trebuie s[ avemo]ntâlnirecuto`iparlamentarii\is[facemfrontcomunpentru a determina Guvernul s[ finan`ezeproiecteleimportantedin jude`ulBoto\ani.Dac[nici]nvar[nusealoc[baniinecesari]nce-

periilucr[rilor,voisolicitadeclasificarea drumului. S[ ]l facem jude`ean \i s[ ]ncerc[m s[-l moderniz[m cu fonduri europene, din bani proprii. Nu mai putem a\tepta”, a declarat \i senatorul ViorelGrigora\. Florin ~urcanu, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani a anun`atatât]ncampaniileelectorale,cât\iulterior,c[]nmodcert, anulacestavor]ncepelucr[rilela drumul Boto\ani - Suceava. Mai mult,elanun`ac[vaintra]ngreva foamei dac[ nu vin banii pentru aceast[investi`ie.Contactattelefonic,acestaaspusc[responsabilitateaapar`ineparlamentarilor\iliderilor PSD Boto\ani. „Suna`i-l pe pre\edintele PSD \i pe parlamentarii PSD. Pre\edintele PSD vorbe\te]nfiecarezicuministrul |ova. Eu ca s[ vorbesc cu \ova trebuies[m[]nscriu]naudien`[ \ipân[acumnum-am]nscris”,a spusFlorin~urcanu. Am ]ncercat s[-l contact[m \i pe liderul Organiza`iei Jude`ene PSD Boto\ani dar, ca de obicei, acesta nu a r[spuns la telefon. }n schimb, senatorul UNPR |erban Mih[ilescune-aspus:„Anulacestavor]ncepelucr[rileladrumul Boto\ani-Suceava”. Nuavruts[ oferepreamultedetaliiprivindsuma care se va aloca \i când vor venibanii.Certestec[Boto\aniul a luat o nou[ `eap[ \i de la Guvernul Ponta, a\a cum s-a ]ntâmplat]nguverneleT[riceanu,Boc\i Ungureanu.(R[zvanSauciuc)

CJ se preg[te\te de control la Spitalul Jude`ean }nspitaleleboto\[nenevorfi declan\ateproceduriledeauditpublicinterniarrezultateleacestorverific[rivorfi transmiseMinisteruluiS[n[t[`ii.Defapt,delaacestnivel,ministerial,s-asolicitato situa`iedeultimaor[privind stareafinanciar[aunit[`ilor medicalecupaturi. „A\tept[m s[ vedem dac[ se comunic[ o tematic[ anume de la Ministerul S[n[t[`ii.

Din ce \tiu, problema multor spitale este cu datoriile, dar noi din acest punct de vedere st[mbine,SpitalulJude`eanareu\its[nu]nregistrezedatorii”,declar[GheorgheSorescu, vicepre\edinteleConsiliuluiJude`ean. S[pt[mâna trecut[, Ministerul S[n[t[`ii a anun`atc[vaaplicaproceduradeauditfinanciar pentru spitalele din subordinea MS, iar pentrurestulspitalelorsevaintroduceobligativitatea demar[rii procedurii de audit public intern.Evaluarearezultateloracestorac`iuniva fiprezentat[atâtministerului,lanivelcentral, cât\iconsiliilorjude`ene,lanivellocal. Gheorghe Sorescu mai sus`ine c[ pentru anul]ncursareconvingereac[situa`iafinanciar[aSpitaluluiJude`eanvafimultmaibun[

ca]n2012.„}n2012aufostdou[major[risalarialecarenuaufostprinse]nbuget,darbugetulpeanulacestavapermite,cusiguran`[, oechilibrareacheltuielilorsalarialecurestul cheltuielilorpentrufunc`ionareaspitalului,de la cheltuieli cu materialele sanitare, medicamente, pân[ la cele pentru plata utilit[`ilor. Pentru c[ trebuie s[ recunoa\tem c[ este o mareproblem[faptulc[s-aajunscavreo8687lasut[dinbugetulspitaluluis[seduc[pe salarii, \i atunci nu mai r[mâne mare lucru pentrurestulcheltuielilor”,amaiprecizatvicepre\edintele Consiliului Jude`ean. (Aurora Dimitriu)

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Marcel Ni`[ va fi noul director adjunct la APIA Noul director adjunct alAgen`ieidePl[`i\iInterven`ii]nAgricultur[va fiMarcelNi`[,\efdebirou ]n cadrul Centrului Jude`ean al APIA Boto\ani. Directorul executiv al Agen`iei, Liviu Zaharia, a declarat c[ pentru postuldedirectoradjunct r[mas liber, de la Boto\anis-atrimislaAPIAde la nivel central propunerea pentru asigurarea interimatului pe acest post. „Am trimis o propunere la APIA central[, ca interimatul s[ fie asigurat de domnul Marcel Nit[. Nu am primit ]nc[ r[spunsul. Trebuie s[ mergem deocamdat[ pe numirea unui interimar pentru c[ organizarea unuiconcursestededurat[,iarlanoiacumeste mult[ munc[, intr[m ]n campania de depunere a cererilor pentru subven`ii”, a declarat Liviu Zaharia, directorul executiv al APIA Boto\ani. (AuroraDimitriu)

Familie trimis[ ]n judecat[ pentru evaziune fiscal[ Parchetul de pe lâng[ TribunalulBoto\aniadispustrimiterea]njudecat[ a inculpa`ilor Mihai Ardeleanu \i Cristina Ardeleanu, so` \i so`ie, ambii dinmunicipiulBoto\ani, pentru s[vâr\irea infrac`iunilor de evaziune fiscal[-prinascundereabunuluisauasurseiimpozabile sau taxabile. Anchetatorii au stabilit c[, ]n perioada 01.01.2008 23.07.2011, cei doi au efectuat tranzac`ii cu autovehicule rulate, achizi`ionate din Comunitatea European[ \i din România,pecarele-aucomercializatc[trediferitepersoanefizice,f[r[adeclara veniturile ob`inute. Prin aceast[ ac`iune s-au sustras de la ]ndeplinirea obliga`iilor fiscale, cauzând astfel un prejudiciu bugetuluigeneralconsolidatalstatului]nsum[de 68.683 lei, reprezentând impozitpevenit.(D.R.)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Vom putea folosi parcarea subteran[ abia ]n prim[var[ Municipalitateava recep`ionaparcarea subteran[dincentru pân[lafinalulacesteis[pt[mâni,urmândcaaceastas[ fiefunc`ional[din lunamartie.Parcareavafigratuit[ cinciani,iarpetimpulnop`iivafi]nchis[,]nintervalul orar22.00-6.00. Petimpulzilei,\oferiicare]\i vorl[sama\inile]nparcareasubteran[ mai mult de o or[ vor fi amenda`i. „Unprocesverbaldepredareprimire va fi semnat azi (N.R. miercuri)sauvineri,]nfunc`iede cumsefinalizeaz[anumitelucr[ri acolo. }n paralel avem un regulament de organizare \i func`ionarecareafostdezb[tutazi\i carevafiunproiectdehot[rârece vafilansat]ndezbaterepublic[.}n acestintervaldetimpvorfiachizi`ionate parcomatele \i a\tept[m undeva maxim o lun[ de zile s[ func`ioneze pentru cet[`eni. Trebuie s[ respect[m ni\te proceduri

Joi,7februarie2013

Deputat Tamara Ciofu: „Orice discu`ie despre capitalele regionale este f[r[ obiect” DeputatulUSLde Boto\ani,Tamara Ciofuadeclaratieri c[viitoareleregiuni nuvoraveaunsingurcentruregional \ic[discu`iileprivindcejude`vade`inecapitalaregional[suntlipsitede obiect.

\inuputemdadrumullaparcare haotic”,adeclaratViorelIliu`[. }nparcareasuprateran[]\ivor putea l[sa ma\inile boto\[nenii carelocuiesc]nzon[\inuauconcesionatunaltlocdeparcare.Pentruc[parcareaestedeschis[pentru a fluidiza traficul, timpul maximdesta`ionarelasubsolvafide oor[.„Pentruceicarenurespect[oradeparcare,vorfiamenzi. Amenzile respect[ regulamentele

\i hot[rârile de Consiliu Local. Dac[ se dep[\e\te o or[, se vor pl[tiamenzi”,amen`ionatviceprimarulmunicipiului. Amenzileos[]nceap[dela30 de lei \i vor ajunge la 50 de lei pentru dep[\iri de pân[ la o or[, valoarea maxim[ fiind de 350 de lei. Parcarea are ]n total 168 de locuri,dincare91suntsubterane. Investi`iaafostrealizat[cufonduri europene.(PetronelaRotariu)

Campanie de clarificare a situa`iei parcelelor, pentru subven`iile europene Fermieriicare\i-audatterenurile ]narend[suntaten`iona`idereprezentan`iiAPIAs[nuvin[cu cereripentrusubven`iieuropene, ]ncampaniacaredemareaz[la ]nceputulluniimartie.Astapentruc[nuaunicio\ans[s[lefie acceptatecererile.}nacestan, APIAademaratoac`iunedeclarificareasitua`ieiparcelelor,dup[ ce,anultrecut,s-au]nregistrat suprapuneri\isupradeclar[ride parcele]n77deunit[`iadministrativteritoriale. PotrivitdirectoruluiLiviuZaharia,delaAgen`ia dePl[`i\iInterven`iipentruAgricultur[(APIA),pân[ ]n prezent s-a clarificat situa`ia la 27 de comune. „Avemoechip[format[dincolegidelaCentruljude`ean,centrelelocale\ifunc`ionaripublicidinprim[rii,cucarecolabor[m]nvedereaelimin[riisuprapunerilor\iadeclar[rilordincampania.La27 decomuneamrezolvatproblemele.S-aurezolvatdin interiorul prim[riilor. Am ]nceput cu comunele la care sunt cele mai mari probleme la identificarea parcelelor.Deexemplu,laCotu\caaufost2.778de suprapuneri,aufostmulte\ilaUngureni,laManoleasa,etc”,adeclaratdirectorulexecutivalAPIABoto\ani,LiviuZaharia.

Multedincazuriledesupradeclar[rideparceleau rezultatdeoareceuniidintrefermieriicareaup[mânt dat]narend[ausolicitatpentruaceleterenurisubven`ie, fiind depuse cereri \i de la cei c[rora le-a fost ]ncredin`atp[mântul]narend[. DirectoruldelaAPIAsus`inec[anulacestavafi foarteu\ordedepistat,]nmomentuldepuneriicererilor,cazuriledeacestfel. „Sunt unii fermieri care depun cu bun[ \tiin`[ cereridesubven`iechiardac[audatterenul]narend[.}ncearc[s[câ\tigedindou[locuri”,maisus`ine LiviuZaharia. De\ipân[lacampaniadedepunereacererilorde subven`iieuropenepesuprafa`[deterenar[masmai pu`indeolun[,reprezentan`iiAPIAsper[s[seapropiederezolvareamajorit[`iicazurilordesuprapuneri de parcele. „Nu \tiu dac[ vom reu\i s[ clarific[m pestetot,pentruc[suntprim[riicarenuausitua`ii clare.Eraidealdac[prim[riileaveauRegistrulagricol pe suport electronic”, a mai precizat directorul executivalAPIA. Fermieriiarputeas[aib[probleme]ncampania dinacestandedepunereacererilor,dac[nuaudocumentele]nordine.Suntcazuri]ncarefermieriinu\iauclarificatproblemeledesuccesiune,celecutitluriledeproprietate. „Sevorverificadocumentele,iaromuluicarenu leare]nordineisevadauntermenpentruarezolvaproblemele.}nultimultimpsecerpentruc[au ap[rut multe nereguli, multe sesiz[ri la DNA, la APIA central[ \i atunci responsabilii care primesc dosarelesolicit[documentelepentruaseasigurac[ totulesteconformlegii,totuleste]nregul[”,aconchis\efulAPIABoto\ani.(AuroraDimitriu)

„}n dezbaterile din cadrul USL nu se discut[ despre o «capital[»aregiunii.Celmai probabil fiecare re\edin`[ de jude` din cadrul unei regiuni vapreluaocomponent[administrativ[ distinct[. Astfel, vomaveaocapital[financiar[ aregiunii,oalt[capital[cultural[\ia\amaideparte.Discu`iiledespreocapital[regional[ sunt lipsite de obiect ]n momentuldefa`[”,adeclarat deputatulTamaraCiofu. Parlamentarul PSD a mai subliniat c[ scopul regionaliz[riiestedeareducedecalajele dintreregiuni,dar\i]ntrejude`ele din interiorul regiunii. PotrivitTamareiCiofu,jude`ul Boto\anivafiavantajat]nurma regionaliz[rii,pentruc[strategia are ]n vedere recuperarea decalajuluipecareRegiuneade Nord-Estoarefa`[decelelalte regiunidinRomânia\idinEuropa. }n prezent, Regiunea de Nord-Est este cea mai s[rac[ din Europa, ceea ce ]nseamn[ c[, dup[ aprobarea regiunilor caentit[`iadministrative,aceas-

t[zon[vabeneficiadecelemai multefonduridedezvoltare. „Proiectulderegionalizare prezentat de Antena 3, conformc[ruiacapitalaRegiunii deNord-Estarurmas[fiela Piatra Neam` reprezint[ de fapt o ini`iativ[ personal[ a domnului Sorin Frunz[ Verde, pre\edintele Consiliului Jude`ean Cara\-Severin, care nu a fost discutat[ \i nu este sus`inut[ de c[tre USL. De altfel,regionalizareasevaface]nbazauneilargidezbateri cu societatea civil[, cu asocia`iileale\ilorlocali\icupartenerii externi din Uniunea European[”,aad[ugatTamaraCiofu. Ast[zi,lagrupulparlamentaralPSDdinCameraDeputa`ilor,TamaraCiofuaparticipat lao]ntâlnirecudeputa`iisocial democra`idinjude`elecareformeaz[ Regiunea de Nord-Est din România, unde s-au propus, printre altele,  ]ntâlniri tehnicecumini\triideresort]n vederea sus`inerii implement[riiproiectelorinterjude`ene.


PUBLICITATE

Joi,7februarie2013

Florin ~urcanu s-a r[zgândit. Nu mai d[ bani la FC Boto\ani

}nurmaunuicontrolefectuatdeCurteadeConturi s-a constatat c[ ]n 2009, Consiliul Jude`ean a alocat Asocia`ieiFCBoto\anisumade200.000deleidarnu s-arespectatproceduralegal[.}nacestecondi`ii,ConsiliulJude`eanafostobligats[recuperezeace\tibani. „Din câte \tiu, chestiunea aceasta este de vreo patruani.ConsiliulJude`eanadatlafotbalni\tebani. Noiamcrezutc[acestconflicts-a]nchis.Eraochestiunelegat[deafiliereaclubuluiFCBoto\anilaFedera`ia Român[ de Fotbal. Lucrurile s-au clarificat ulterior.Acum,CurteadeConturieste]nprocescu ConsiliulJude`ean”,aspusValeriuIftime,principalul finan`atoralFCBoto\ani. ValeriuIftimesus`inec[aavutodiscu`iecuFlorin ~urcanu,pre\edinteleConsiliuluiJude`ean,peaceast[ tem[\iestedispuss[pl[teasc[cei200.000delei.Sin-

guracondi`ieestecapre\edinteleConsiliuluiJude`ean s[-\irespectepromisiuniledincampaniileelectorale\i s[sus`in[financiarclubulFCBoto\ani.Dup[aceast[ discu`ie,Florin~urcanui-atrimisunSMSluiValeriu Iftimeprincare]lanun`ac[nuvamaialocabanipentru FCBoto\ani. „I-amexplicatpre\edintelui,amcrezutc[a]n`eles...Amaflatacumdou[-treizilec[numaid[niciun banlaFCBoto\anipentruc[avemunlitigiu.Ierimiatrimisunmesajc[avemoproblem[cuCurteade Conturi.Ampromisc[pl[tescace\tibanidoardac[ vomprimifinan`aredelaFCBoto\ani.Dac[nu,nici num[gândesc.Os[nejudec[mpân[vomcâ\tiga procesul”,amaiprecizatValeriuIftime. Pre\edinteleConsiliuluiJude`eansus`inec[elvarespectalegea\ic[deocamdat[nualoc[niciunleuclubuluiFCBoto\ani. „Pân[ nu se rezolv[ acel litigiu, nu pot s[ dau niciunleu.Ulterior,dac[legeanevapermitevoida. Laoraaceastanu]mipermite”,aafirmat~urcanu. }ncondi`iile]ncareConsiliulJude`eannuvaaloca sumadeunmiliondelei,promis[deFlorin~urcanu]n campaniileelectorale,FCBoto\anivarenun`alaobiectivuldeapromova]nprimule\alon.(R[zvanSauciuc)

NOTIFICARE

NOTIFICARE

V[notific[mfaptulc[prin]ncheiereanr.70 dindatade29.01.2013,pronun`at[deTribunalulBoto\ani-Sec`iaaII-aCivil[deContencios Administrativ, ]n dosarul nr. 724/40/2013, a fost deschis[ procedura insolven`ei prev[zut[ de Legea 85/2006 ]mpotriva debitoarei SC SOR TRANS DAN SRL S{VENI, BOTO|ANI,cusediul]nS[veni,str.Al.I.Cuza,nr. 63, jud. Boto\ani, CUI: 19061300, nr. de ]nreg.O.R.C.J07/538/2006\iafostdesemnat]n calitatedeadministratorjudiciaralacesteiaCabinet Individual de Insolven`[ Laz[r Mihaela, cusediul]nmun.Boto\ani,str.Porumbelului, nr. 17, jud. Boto\ani, tel./fax: 0331.713.267; mobil:0748.121.169. S-austabiliturm[toareletermenelimit[: •11martie2013 -]nregistrareacererilorde admitereacrean`elor; •29martie2013 -pentruverificareacrean`elor,]ntocmirea,afi\area\icomunicareatabeluluipreliminar; • Termen pentru depunerea eventualelor contesta`ii:5zile delapublicarea]nB.P.I. •12aprilie2013 -pentruafi\areatabelului definitivalcrean`elor; •03.04.2013,ora13.00 -adunareacreditorilorcarevaavealoclasediulprocesualalesal administratorului judiciar din Boto\ani, B-dul Mihai Eminescu nr.48, Hotel Tineret, et.1, cam.105.(2516-1)

V[notific[mfaptulc[prin]ncheiereanr.68 dindatade29.01.2013,pronun`at[deTribunalulBoto\ani-Sec`iaaII-aCivil[deContencios Administrativ, ]n dosarul nr. 723/40/2013, a fost deschis[ procedura insolven`ei prev[zut[ de Legea 85/2006 ]mpotriva debitoarei S.C. FORTRANSORLEMNSRL|TIUBENI-BOTO|ANIcusediul]ncom.|tiubeni,jud.Boto\ani, CUI: 28418390, nr. de ]nreg. O.R.C. J07/187/2011 \i a fost desemnat ]n calitate de administratorjudiciaralacesteiaCabinetIndividual de Insolven`[ Laz[r Mihaela, cu sediul ]n mun. Boto\ani, str. Porumbelului, nr. 17, jud. Boto\ani, tel./fax: 0231.713.267; mobil: 0748.121.169. S-austabiliturm[toareletermenelimit[: •15martie2013 -]nregistrareacererilorde admitereacrean`elor; •03aprilie2013 -pentruverificareacrean`elor,]ntocmirea,afi\area\icomunicareatabeluluipreliminar; • Termen pentru depunerea eventualelor contesta`ii:5zile delapublicarea]nB.P.I. •18aprilie2013 -pentruafi\areatabelului definitivalcrean`elor; •05.04.2013,ora13.00 -adunareacreditorilorcarevaavealoclasediulprocesualalesal administratorului judiciar din Boto\ani, B-dul MihaiEminescu,nr.48,HotelTineret,et.1, cam.105.(2517-1)

Pre\edinteleConsiliuluiJude`eansejoac[ de-afinan`areafotbalului.Dup[ceapromis]ntoatecampaniileelectoralec[vaalocabanipentruechipafanionajude`ului astfel]ncâtaceastas[promoveze]nligaI, ]ntretimp,Florin~urcanus-ar[zgândit.

7

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m,ambele ]nzonaHudum.Utilit[`i curent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon:0752.548.847.

cump[r[ri *T^n[rfermiercump[r

terenarabil]ncomuna St[uceni,Un`eni,R[chi`i. Platapeloc.Telefon: 0728.317.733.(2501-7)

pierderi *Domn66/165/80,doresc cuno\tin`[cuodoamn[de vârst[apropiat[dinmediul urban\iruralpentru c[s[torie.Telefon: 0721.896.485; 0746.648.219.(G-1)

AGENDA SERVICIILOR

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Telefoane utile

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Joi,7februarie2013

Schimb[ri preg[tite „R[`u\ca cea urât[” la Teatrul la conducerea Vasilache Inspectoratului |colar Jude`ean Teatrul pentru Copii \i Tineret„Vasilache”]ia\teapt[pe ceimici]naceast[duminic[de laora11dar\idelaora12,30, laspectacolul„R[`u\caceaurât[”,deHansCristianAndersen, dramatizaredeValentinDobrescu. „Ni se pare... Credem... constat[m...suntemconvin\i... d[m verdicte. Totul dup[ ni\te aprecieripecarelefaceminstantaneu\idoardup[oscurt[ privire asupra lucrurilor. E bine?Cusiguran`[nu.Pentru c[ sub pojghi`a aparen`elor se potascundelucruriinimaginabile, frumuse`i neb[nuite, valori incomensurabile, care a\teapt[doarr[bdareanoastr[\i ]n`elegereapentruafiscoasela lumin[.S[-iprivimcur[bdare \i ]n`elegere pe cei din jurul nostru” (Valentin Dobrescu, regizor) Actorii: Florin Iftode, Mihaela |tempel, Claudiu G[l[`eanu,IbicaLeontev[vorda prilejuldeavedeaopovestedes-

Urmareaacestor schimb[ri,inspectorul\colargeneral MihaelaHunc[va aveanoiadjunc`i. Florin~urcanu, pre\edintelePartiduluiNa`ionalLiberal,aanun`at carevorfipersoanelecevorface echip[cuactuala \ef[aeduca`iei boto\[nene. Schimb[rilevoravealocodat[ cupensionareaMarileneiMardare \i cu eventuala preluare, de c[tre C[t[lina Lupa\cu, a func`iei de directoralCentruluiJude`eanpentru Conservarea \i Promovarea CulturiiTradi`ionale.Vafinumit[ inspector \colar general adjunct Otilia Luca, ]n locul Marilenei Mardare \i Vasile Asiminicesei, profesordematematic[,fostdirectoral|colii17,]nloculC[t[linei Lupa\cu.„Nuestevorbadenicio schimbare. Când doamna Mardarevaie\ilapensievafi]nlocuit[deOtiliaLucaiarcânddoamnaC[t[linaLupa\cuvamergela conducerea Direc`iei de Cultur[, ]nloculeivavenidomnulVasile Asiminicesei”, a declarat Florin ~urcanu.(PetronelaRotariu)

pre frumuse`ea interioar[, frumuse`ea sufletului care nu este ]ntotdeaunalafelcuceafizic[. V[ a\tept[m cu mic, cu mare, duminic[, 10 februarie a.c., s[ fi`i al[turi de ]ndr[gitele personaje ale uneia dintre cele mai frumoase pove\ti ale lui H.C. Andersen. Este un spectacol pentru copii mici, care poate fi de altfel \i pe placul adul`ilor. (PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2314  
Evenimente de Botosani nr.2314  

Ziarul orasului tau!

Advertisement