Page 1

CMYK

Copiitalenta`ipescena Festivalului„ArteleCopil[riei” EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulIX•nr.25(2313)•Miercuri,6februarie2013•8pagini

Pag. 8

Boto\aniul va g[zdui finala Campionatului Na`ional de Cros Pagina 7

Evaziunea fiscal[ cu miez de nuc[, anihilat[ cu masca`ii Mar`idiminea`[,poli`i\tiiauefectuatzeceperchezi`ii]nBucure\ti\i jude`eleBuz[u,Ilfov\i Boto\ani,lalocuin`ele unorpersoanesuspectate deevaziunefiscal[de pesteunmiliondelei. Poli`i\tiibuzoienidin cadrulServiciuluideInvestigareaFraudelorau reu\itdestructurarea unuigrupinfrac`ional formatdin9membri, dintrecare\asedomicilia`i]njude`ulBuz[u,iar ceilal`itreiperazajude`elorBoto\ani,Ilfov\ia municipiuluiBucure\ti. Pagina 5 Blog-urilesuntlamod[

Politicienii ]\i mut[ propaganda ]n spa`iul virtual Politicieniiboto\[nenisunt dince]ncemaiactivi]n spa`iulvirtual.|i-auf[cut bloguri\ipaginidefacebookpentruacomunica\i spunc[acestealesunt foarteutile.Uniilefolosesc pentrua-\iprezentaactivitatea,al`iipentruaafla p[rereacet[`enilordespre anumiteproblemeiaral`ii pentrua-\icriticaparteneriisauadversariipolitici.

Pagina 6

Dou[ birouri locale PDL au fost dizolvate ConducerileOrganiza`iilorPDLCorni\iC[l[ra\iaufost]nlocuiteca urmarearezultatelor slabedelaalegerileparlamentaredindatade9 decembrie.C[t[linFlutur,pre\edinteleOrganiza`ieiJude`enePDLsus`inec[laCorni\iC[l[ra\iaufostdejanumi`i pre\edin`iinterimari.

Pagina 2

Prim[ria vrea un iluminat public inteligent Iluminatulpublicstradal vasuferioseriedemodific[ri]ncepânddinacestan. Acesteavoraveacascop reducereaavariilorcare suntdejalaordinulzilei, dar\ipreluareaacestui sistemdelafurnizorulde energieelectric[,E.ON.

Pagina 3


2

SOCIAL

Miercuri,6februarie2013

Fermierii, chema`i la APIA s[ depun[ BOTO|ANI pe o coloan[ cererile de sprijin pe suprafa`a agricol[ ecocondi`ionalitatepetoatesuprafe`eleagricole utilizate. De aceste instruiri vor beneficia atât fermierii,cât\iadministra`iaagricol[dinprim[rii,respectivpersonaluldinbibliotecilejude`ene \icomunalecuprinse]nprogramulBiblionet.

Maipu`indeolun[amair[maspân[]ncepeperioadade depunereacererilordesprijin pesuprafa`[.Dinacestmotiv, Agen`iadePl[`i\iInterven`ie pentruAgricultur[(APIA)a declan\atocampaniedeinformarepentrufermieri. Potrivit conducerii APIA Boto\ani, aceast[ campaniesedesf[\oar[]nperioada1februarie10iunie2013,avândsloganul:„FiiFermierEuropeanDepunelaAPIACerereadesprijin}n Campania 2013 ne preg[tim pentru viitoarea Politic[Agricol[Comun[”. Obiectivulgeneralalcampaniei]lreprezint[ informarea fermierilor cu privire la fondurile europene \i na`ionale destinate schemelor/m[surilordesprijinpesuprafa`[]nanul2013,precum\ilamodalitateadeaccesareaacestora. „Sepuneaccent]ncontinuarepeinformareaeficient[afermierilorcuprivirelaaplica`ia de identificare online a parcelelor agricole IPAOnline,princarebeneficiarii]\ipotvizualiza,princonexiunelainternet,propriileparceledigitizate]ncampaniaanterioar[\i]\ipot digitiza\ialteparceleprinidentificarepeortofotoplanuriledisponibile]nbazadedate(LPIS) aAPIA”,precizeaz[IoanSerediuc,purt[torul decuvântalAPIABoto\ani. Bunainformareafermierilorreprezint[una dinprimele\icelemaiimportantecondi`iipentruderularealatimp\icorect[a]ntreguluiproces de absorb`ie a fondurilor europene alocate pentrusectorulagricoldinRomânia.

Sesiuni de informare la centrele APIA Pe durata Campaniei, Centrul jude`ean Boto\ani\icentrelelocalealeAgen`ieivororganizasesiunideinformare\iinstruireafermieri-

A r[mas f[r[ ma\in[ din cauza `ig[rilor Untân[rdinConce\tiar[mas f[r[ma\in[dup[ceafostprinsde poli`i\titransportândcincisutede pachete de `ig[ri de contraband[. }ndatade4februarie2013,]njurulorei15.50,poli`i\tiirutieriau depistatpeD.N.29A,peGhi`[P. de 25 ani, din comuna Conce\ti, caretransportacuautoturismuls[u 11.740 `igarete (587 pachete) de provenien`[ Republica Moldova. Fa`[deconduc[torulautoseefectueaz[cercet[risubaspectulcomiteriiinfrac`iuniicolectarea,de`inerea producerea, transportul, preluarea,depozitarea,predarea,desfacerea \i vânzarea bunurilor sau m[rfurilorcaretrebuieplasatesub un regim vamal, cunoscând c[ acesteaprovindincontraband[sau sunt destinate s[vâr\irii acesteia, iarcantitateade`ig[ri]nvaloarede 7.500leiafostconfiscat[.Autoturismul a fost indisponibilizat la sediulPoli`ieiora\uluiDarabani]n vedereainstituiriisechestruluiasigurator\irecuper[riiprejudiciului creat.(D[nu`Rotariu)

Când ]ncep penaliz[rile de 1% pe zi

lor\irespectivaadministra`ieiagricoledinprim[rii,cuprivirelaperioadadedepunereacererilordesprijinpentrupl[`ipesuprafa`[]nanul 2013, modalitatea de completare a acestora, condi`iiledeeligibilitateimpusedelegisla`iaeuropean[\ina`ional[,tipuriledecontroaleimpusederegulamenteleeuropene,precum\ilapachetelefinanciarecarepotfiaccesate]ncadrul m[surilordesprijinpesuprafa`[. }ncadrulsesiunilordeinstruiresevaacorda o aten`ie deosebit[ procedurii de completare electronic[adeclara`ieidesuprafa`[\iidentificare,respectivdeschi`arecorect[,onlineaparceleloragricole. Deasemenea,sevapuneaccentpeobligativitatea agricultorilor de a respecta normele de

„Campaniadeprimireacererilordesprijin pesuprafa`[sevaderula]nperioada1martie -15mai2013,respectiv10iunie,cupenaliz[ri de1lasut[pentrufiecarezide]ntârziere”,mai men`ioneaz[purt[toruldecuvântalAPIA. Unadintrem[suriledesprijinpesuprafa`[ este „Schema de plat[ unic[ pe suprafa`[ (SAPS)”.Oalt[m[sur[-Pl[`ina`ionaledirecte complementare (PNDC) cuprinde: PNDC 1culturi]nterenarabil;PNDC2-inpentrufibr[; PNDC3-cânep[pentrufibr[;PNDC4-tutun; PNDC5-hamei;PNDC6-sfecl[dezah[r. Alte m[suri de sprijin pe suprafa`[ sunt: Schemadeplat[separat[pentruzah[r;Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate alteledecâtzonamontan[\i Pl[`icompensatoriipentrum[surilededezvoltarerural[.}ncadrulacesteiultimem[surise disting:M[sura211-Pl[`icompensatoriipentru zonelemontanedefavorizate;M[sura212-Pl[`i compensatoriipentruzonelespecific\isemnificativdefavorizatedinpunctdevederenatural\i M[sura 214 - Pl[`i de Agro-mediu. }n cadrul M[surii214sedistingmaimultepachete:Pachetul1(P1)-Paji\ticu]nalt[valoarenatural[; Pachetul2(P2)-Practiciagricoletradi`ionale; Pachetul3(P3)-Paji\tiimportantepentrup[s[ri;Pachetul4(P4)-Culturiverzi;Pachetul5 (P5)-Agriculturaecologic[;Pachetul6(P6)Paji\tiimportantepentrufluturi;Pachetul7(P7) -Terenuriarabileimportantecazonedehr[nire pentrugâscacugâtro\u. Reprezentan`ii APIA precizeaz[ c[ „se pot combinapeparcel[:P1cuP2sauP4cuP5.Nu sepotcombinapeparcel[P4cuP”.(Aurora Dimitriu)

Dou[ birouri locale PDL au fost dizolvate Conducerile Organiza`iilor PDLCorni\iC[l[ra\iaufost]nlocuitecaurmarearezultatelorslabe de la alegerile parlamentare din data de 9 decembrie. C[t[lin Flutur, pre\edintele Organiza`iei Jude`enePDLsus`inec[laCorni \i C[l[ra\i au fost deja numi`i pre\edin`iinterimari. }nperioadaimediaturm[toare, responsabilii celor \ase colegii PDLvorfacepropunericuprivire la]nlocuireaanumitor\efideorganiza`iicomunalesauor[\ene\ti.}n cazulprimarilor,analizasevaface ]n momentul ]n care va veni la Boto\ani liderul PDL Vasile Blaga. „Noi am f[cut o analiz[ a rezultatelor, dar nu putem lucra decât]nmodstatutar\iconform regulamentului. Discu`ia se va facepeColegii.CeidepeColegiul 1Fl[mânziauvenitcuni\tepropuneri \i ]n dou[ localit[`i am dizolvatbirourilelocale,laCorni \iC[l[ra\i.Am]ncredin`atlaalte dou[ persoane func`ia de pre\edin`i interimari care au obliga`ia s[ reconstruiasc[ birourile

localedeacolo,urmândcapefiecareColegiu\efiis[fac[oanaliz[ \i s[ vin[ cu acela\i tip de propuneri. Deocamdat[ nu au mers pe excluderi, pentru c[

excluderea poate s[ o fac[ doar organiza`ia de baz[ local[, nu Biroul Permanent Jude`ean”, a spusC[t[linFlutur(foto).(R[zvan Sauciuc)

Concluzie ]n cazul elevului b[tut: „Reclama`ie ne]ntemeiat[”

Reclama`iadelaLiceulTehnologic Plopenii Mari - Ungureniafostunane]ntemeiat[.Aceasta este concluzia anchetei desf[\uratedeInspectoratul|colar Jude`ean (I|J). Din cele declaratedeC[t[linaLupa\cu,inspector\colargeneralalI|J,reclama`iaconformc[reiaunprofesor a lovit un elev dup[ ce acestaarfidat]nelcuunbulg[re dez[pad[nus-aconfirmat.„P[rintele a ]n`eles de la o sor[ acelefapte.Informa`ianuarfi fost]ntocmaiexact[.Profesorul nuaagresat]nniciunmodcopilul. Elevul s-ar fi speriat de ceea ce a f[cut. Nu s-a impus niciom[sur[”,aspusC[t[lina Lupa\cu.(PetronelaRotariu)

Tâlhar re`inut ]n arest B[rbatul ]n vârst[ de 30 de ani din localitatea Roma ce a tâlh[ritunb[trânde89deania r[mas]nspatelegratiilordup[ce magistra`iiTribunaluluiBoto\ani i-aurespinsrecursulformulatla m[suraarest[riipreventive.Dus ]n fa`a instan`ei la Judec[toria Boto\ani a primit mandat de arestare preventiv[. }ns[ \i la Tribunal judec[torii au consideratc[trebuies[fie]nchispentru faptasaastfelc[nuafosteliberatdinarestpreventiv.}ndatade 1februarie,]njurulorei13.30, poli`i\tiiPostuluidepoli`ieGorb[ne\tiaufostsesiza`ic[]nseara precedent[, ]n jurul orei 22.00, PetruB.de89ani,afostvictima unei infrac`iuni de tâlh[rie fiindu-isustras[sumade1.840lei. }n urma cercet[rilor efectuate poli`i\tii l-au identificat pe suspectuldecomitereafaptei]npersoanaluiIliu`[H.de30ani,din comunaRoma.(D.Rotariu)

Elevii de clasa a XII-a au simulare la BAC Eleviiboto\[nenideliceuvor simula, joi, examenul de bacalaureatladisciplinelematematic[ \i istorie. Din cele declarate de C[t[linaLupa\cu,inspector\colargeneraladjunctalInspectoratului|colarJude`ean(I|J),simularea va ]ncepe la ora 9,00, cu transmitereasubiectelor,urmând ca elevii ]n trei ore s[ rezolve subiectele.Notelenuvorfitrecute]ncatalog.„Joivaavealoc osimularelamatematic[\iistorie.}nceletreioreeleviivoraveaposibilitateadeaseexprima ]nscris.}ns[pt[mânaurm[toare,areloccorectarealucr[rilor elevilor de c[tre doi profesori. Rezultatelevorfivalorificatede \coal[,\iaicim[referlaprofesori,elevi,p[rin`i\idirectori]n vederea lu[rii celor mai bune decizii,astfel]ncâtrezultatelela bacalaureats[fiemaibuneca anultrecut.Rezultatulvafipublicdarnotelenuvorfitrecute ]ncatalog”,aspusC[t[linaLupa\cu. Simularea de joi nu va afectaprocesulde]nv[`[mântdin celelalteclase.(P.Rotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Miercuri,6februarie2013

Prim[ria vrea un iluminat public inteligent Iluminatulpublic stradalvasuferio seriedemodific[ri ]ncepânddinacest an.Acesteavoravea cascopreducerea avariilorcaresunt dejalaordinulzilei, dar\ipreluarea acestuisistemdela furnizoruldeenergieelectric[,E.ON. Din cele declarate de Viorel Iliu`[, viceprimarul municipiului, sepreg[tescmaimulteetapeprin cares[sepreiailuminatulpublic. Acesteetapesuntplanificatepân[ lafinalulluniiiunie. „Parteacaresevapreluadela E.ONtrebuiemodernizat[,cualte cuvinte trebuie ]nlocuite cabluri, fire\iizolat[\itoateelementelede re`eaaferenteiarparteadinaval depunctelededelimitare,respectivparteasprecorpuriledelumin[,trebuiegândit[]ntr-unsistem integrat. Acest sistem s-ar dori unulinteligent,]nsensulc[s[se

Prim[ria s-a angajat s[ repare Sala Polivalent[ Repara`iile la Sala Polivalent[„ElisabetaLip[”vor fiefectuatedemunicipalitate pe banii s[i. Viceprimarul Viorel Iliu`[ a declarat c[ aceste lucr[ri trebuiau efectuate de Comisia Na`ional[ de Investi`ii (CNI), ]ns[ aceast[ institu`ie a transmis prim[riei c[ nu are fonduri pentru a reabilita partea de cl[direafectat[deumezeal[. „Amprimitunr[spunsprevizibil. }n scrisoarea celor delaCNInis-atransmisc[ einuaufonduris[reabiliteze partea de cl[dire afectat[ de infiltra`ii. Noi vom ]ncercalucr[rilederepara`ii pe buget al Direc`iei de Baze Sport, lucr[ri care se vorface]n2013.Laaceast[ dat[ se face o evaluare a lucr[rilor care trebuie executate,iarfondurilenecesare vor fi alocate Direc`iei careadministreaz[SalaPolivalent[”, a spus Viorel Iliu`[.(PetronelaRotariu)

aprind[ atunci când este nevoie, cu alte cuvinte s[ se aprind[ cu senzori crepusculari”, a explicat viceprimarulViorelIliu`[. Corpuriledeiluminat]nsines[ fie ]nlocuite cu altele care au un consumredusdeenergieelectric[, prioritare fiind cele extrem de vechi.}nunelezonealeora\ului, cumarfiparcurile,inclusivcelde lâng[ Prim[rie, sunt luminate ]n mod excesiv, unde cantitatea de

lumin[estemultpreamarefa`[de necesar,fa`[deceestenormat. „Fiecare unitate are o norm[ deiluminat.Aici,lailuminatul]n exces, trebuie g[sit[ o solu`ie \i p[rereameaarfis[]ncerc[ms[ ]nlocuimcorpurile\is[leducem ]naltezone,caresuntmaipu`in intens iluminate \i s[ ]mbun[t[`im calitatea iluminatului acolo iaraicis[punemni\tecorpuricare creeaz[ un iluminat corect \i

care permite economisirea de energie. Dac[ m[ ]ntreba`i ce se cheam[ ]n Parcul de lâng[ Prim[rie, se cheam[ poluare luminoas[,]miasumtermenul”,amai completatViorelIliu`[. Preluareare`eleideiluminatpublic de la furnizor, din punct de vederelegal,trebuias[deproduc[ decâ`ivaanidezile,iar]nurm[torii patruanideziles[apliceunplande modernizare.(PetronelaRotariu)

Analiz[ pe tema re]nfiin`[rii Spitalului de Pediatrie ConducereaConsiliuluiJude`eanvaini`iaodiscu`ieampl[ petemaoportunit[`iire]nfiin`[riiSpitaluluidePediatrie. Astadup[ce,recent,medicul pediatruTamaraCiofu,deputat boto\[nean,aanun`atc[vaini`iademersuripentrucaPediatria,acumsec`ieaSpitalului Jude`ean,s[]\irecapetepersonalitateajuridic[,s[redevin[ unitatemedical[independent[. Gheorghe Sorescu, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean,afirm[c[dejas-asolicitatunpunctdevedere conducerii Spitalului Jude`ean, dar \i sindicatului Sanitas,legatdeoportunitateare]nfiin`[riispitalului. La CJ va avea loc, cât de curând, o ]ntâlnire ]ntre reprezentan`ii medicilor, ai sindicatului, conducerii spitalului.DeputatulTamaraCiofuvafi,deasemenea,chemat[laaceast[]ntâlnire,lacarevorfiprezen`i\ireprezentan`iiCJ. „Vrem]ncadrulacestei]ntâlniris[clarific[m]n cem[sur[estesaunuoportuns[re]nfiin`[mSpitaluldePediatrie.Doamnadeputatspunec[-ibine, ceidelaJude`eanspunc[sepune]npericolclasificareaactual[aspitalului.Eu]mimen`inpunctulde vedere,c[dac[putemfacedecomasreaf[r[apierdelafinan`areestefoartebine.Dac[nuputemface decomasarea decât pierzând bani, nu avem niciun interes s[ facem aceast[ mi\care”, a declarat vicepre\edinteleConsiliuluiJude`ean.

„Deocamdat[, dac[ rupem Pediatria de Spitalul Jude`ean pierdem bani” ConducereaCJaadresat,spresfâr\itulanuluitrecut,osolicitareMinisteruluiS[n[t[`iipentrurevizuireacriteriilordeclasificareaspitalelor.Fostulministruals[n[t[`iiadatchiarasigur[ric[selucrapentru regândireacriteriilorcareartrebuis[decid[clasificareaspitalelor.„Doamnadeputatpoatefacedemersurile pentru revizuirea acestor criterii, c[ pân[ la urm[ este o decizie politic[. Deocamdat[, dac[ rupem Pediatria de Spitalul Jude`ean, pierde la finan`are\iJude`eanul,\iPediatria.Problemaeste c[Jude`eanulnuarechirurgiepediatric[”,amai spusvicepre\edinteleCJ.Acestamaiafirm[c[jude`ul nu]\ipermites[piard[niciunleulafinan`areaspitalelor,maialesc[dinacestancasapl[te\tespitalelor boto\[nenepentruunnum[rmaimicdepaturidespital,fa`[deanultrecut.

„Interesul nostru nu este s[ mai facem ni\te directori ]n plus” Numai de la Spitalul Jude`ean se mai taie de la finan`are47depaturi\iasta]ncondi`iile]ncarelocuitoriijude`uluinusepotl[udacuostaredes[n[tate cares[-i`in[departedespital. „Noitrebuies[recunoa\temc[avemprobleme des[n[tateseverelanivelulBoto\aniului,iardac[ mai pierdem bani prin declasificarea spitalelor, ce facem? S[ lu[m ]n calcul \i faptul c[ anul acesta lucr[mlafinan`arecu47depaturimaipu`in.Trebuiechibzuitefoartebinelucrurile,pentruc[interesulnostrunuestes[mai]nfiin`[mni\teposturide conducere,s[maifacemni\tedirectori]nplus”,a conchisvicepre\edinteleCJ.(AuroraDimitriu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Nem`ii caut[ barmani \i buc[tari ]n Boto\ani Boto\[nenii care se afl[ ]n c[utarea unui loc de munc[ ]n str[in[tateau\ansadeaocupa unpost]nGermania.PrinintermediulserviciuluiEuresdincadrul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM)suntoferite82delocuridemunc[.Celemaimulte locuri de munc[ sunt pentru osp[tari, barmani \i buc[tari. Câte 30 de posturi sunt pentru osp[tar\ibarman\i20deposturidebuc[tar.„Candida`iitrebuies[seadresezeConsilierului Eures din cadrul AJOFM pentruafi]nregistra`i]nbaza dedate(dac[estecazul).Invitarea la selec`ie a persoanelor carecorespundcerin`eloroferteisevaface]ntimputildec[tre consilierul Eures. Selec`ia va avea loc la ]nceputul lunii martie2013,laBucure\ti.Loca`ia\idatadesf[\ur[riiselec`ieivorficomunicatedeconsilieruleures.Candida`iiinvita`i trebuies[aib[laei]nmomentulprezent[riilaselec`ieunCV modelEuropass]nlimbagerman[,cupoz[”,adeclaratGabriela Vranciuc, referent AJOFM. }n acela\i timp, mai este oferit unpostexpozant\iunpost]n agricultur[. Pentru aceste dou[ posturi se completeaz[ Fi\a de solicitare (Bewerbung) \i CV model Europass ]n limba german[ la consilierul eures din jude`uldedomiciliu.(Petronela Rotariu)

Dasc[li pu\i s[ repete concursul de titularizare Cadreledidacticecareaudat concurs de titularizare ]n anul 2012sunt]nsitua`iadeadadin nouconcurs\i]nacestan.Acest lucruseva]ntâmpladac[oficialiiMinisteruluiEduca`ieinuvor reveni asupra prevederilor din metodologiademi\careapersonalului didactic. „Cadrele didactice care, deocamdat[, nu pots[]\ifoloseasc[mediapentrutitularizare,având]nvedere metodologia ]n vigoare, cu siguran`[vortrebuis[seprezinte la un nou examen, asta dac[nuintervineomodificare ]n metodologie. Este vorba de un articol din legea Educa`iei Na`ionale,carespunec[pentrutitularizarevorfivalorificatemediiledinaniianteriori,\i cred c[ de aici deriv[ aceast[ lips[]nmetodologiademi\care a personalului didactic privitoare la cei care au sus`inut examenul de titularizare ]n 2012”, a spus C[t[lin Lupa\cu,inspector\colargeneraladjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean. Potrivit reglement[rilor]nvigoare,potfolosinota pentruasetitularizadoarcadreledidacticecareausus`inutexamen ]n perioada 2008-2011, nefiind inclu\i dasc[lii care au datconcursanultrecut.(PetronelaRotariu)


CMYK

4

EVENIMENT

Miercuri,6februarie2013

Scandalos

Cheltuieli de aproape trei miliarde de lei vechi pe chirii la Nova Apaserv Crizaeconomic[,precum\idificult[`ile financiare cu care se confrunt[ SC Nova Apaserv SA, determin[ ac`ionarul majoritar, respectivConsiliulJude`eanBoto\ani,s[reproiectezeactivitatea,cu scopuldeareducepierderile,dea cre\teeficien`a,deadiminuacosturile,toate]nscopulcre\teriiprofitabilit[`ii\i,nu]nultimulrând,al evit[rii unei poten`iale insolvabilit[`i urmat[ de faliment. Asta sus`in reprezentan`ii Consiliului Jude`ean.„Ladatade30.06.2012, societatea acumulase datorii ]n sum[ de 11.822.541 RON (118.225.410.000 lei vechi) datorate bugetul de stat, c[tre furnizori\ibugetelelocale.Cheltuielile cuchiriilepentru11lunipeanul 2012 au ]nsumat 296.765 RON (2.967.650.000leivechi).Câteva din aceste cheltuieli datorate societ[`ilor Locativa \i Apagrup pentru spa`iile ]nchiriate pot fi evitate prin amenajarea sediului B[ii Centrale (sediul de ]ncas[ri de pe bulevard, care apar`ine ConsiliuluiJude`eanBoto\ani)\i concentrarea activit[`ii doar ]n acest imobil, m[sur[ ce are ca efect economisirea veniturilor”, precizeaz[ Anamaria Mighiu, consilieralpre\edinteluiCJ. Baia Central[, situat[ pe bule-

BOTO|ANI pe o coloan[ Trei noi magistra`i vor lucra ]n jude`ul Boto\ani Pre\edintele Traian B[sescuasemnat,luni,decretelede numire ]n func`ie pentru 121 de judec[tori \i 68 de procuroricareaupromovatexamenul de capacitate organizat ]n perioada3august-13decembrie2012,treifiindrepartiza`i ]n jude`ul nostru. Este vorba de Claudiu-Adrian Holbocianu,carevalucralaJudec[toria Boto\ani iar C[t[lin-Gabriel Musta`[valucralaJudec[toria S[veni.|iFlorin-ClaudiuAnichitoaeiafostnumit]nfunc`ia deprocurorlaParchetuldepe lâng[ Judec[toria Dorohoi. (D.R.)

~[ran din St[uceni, cercetat pentru trafic de arme

vardul M. Eminescu, ]ntr-o zon[ populat[\icentral[amunicipiului, se afl[ ]ntr-o stare avansat[ de degradare\ireprezentan`iiCJspun c[aceast[stareaimobiluluiaduce

o pat[ de imagine semnificativ[ ora\ului Boto\ani. „Consider[m c[esteoportun[]nviitorreabilitareaacestuiimobilcareseafl[]n administrarea CJ doar dac[ SC

NovaApaservSAvag[si\isursa de investi`ii ]n rate pe urm[torii cinciani”,maimen`ioneaz[consilierul pre\edintelui CJ. (Aurora Dimitriu)

R[zboi intern ]n PDL Dup[rezultateledezastruoase delaalegerileparlamentare,a ]nceputr[zboiulintern]nPartidulDemocratLiberal.La alegeriledin9decembrie 2012,niciunuldintrecei\ase candida`iPDLnuareu\its[ ajung[]nParlament. Dup[ acest e\ec, candida`ii PDL sunt extrem de nemul`umi`i \i ]i acuz[ de tr[dare pe primariidemocratliberali.Ceimaivehemen`i contestatari ai primarilor sunt fo\tii deputa`i Stelic[Strugaru\iNeculaiRebenciuc. Maimult,uniidintrefo\tiicandida`ilaalegerileparlamentarevorvariantaexcluderiidin partidaprimarilorcareausus`inutreprezentan`iiUSL.}nacela\itimp,primariidemocratliberali spun c[ e\ecul de la aceste alegeri a fost cauzat,]nmareparte,fo\tilorparlamentari. „A\teptdelaparlamentaris[-\ifac[autocritica,s[vin[]nfa`aoamenilor\is[-\icear[ m[carscuze.Indiferentdepartid.Multerealiz[ritrebuias[aib[jude`ulBoto\anidin1990 \ipân[acum.Colegilormeile-amcerutexplica`ii\ilevoicere]nforurileinternedepartid. Vroiams[-iv[dcutoateproiecteledehot[râri \itotbinelef[cutjude`uluiBoto\ani,s[vin[ ]nfa`aforurilordepartid\iaboto\[nenilor.

Nuprimarulapicatguverne,nuprimarula datlegeat[ierilorsalariale.}n`eleg,darnupot s[]nlocuiescinactivitateasaunereu\itaunui parlamentar.Cupropriileproiectedesucces, dac[ le au, pot veni ]n fa`a oamenilor \i s[ cear[ votul. La patru ani tot promit drumul Boto\ani-Tg.Frumos.Vrems[vedem\inoi c[ se reu\e\te. Am vama de la Racov[` care esteunobiectivdeinteresjude`ean.Toateguvern[riletotaupromis.Parlamentariis-aub[tut]nafirma`iiprinpres[.Euamf[cutinterpel[rideInterne.Aicivreaus[v[drezultate. Omul te vede c[ ]n Parlament nu ]`i lipse\te salariul, nu ]`i lipse\te ma\ina. }n schimb, omulsimplutrebuies[suportecriza.Aicieste omarediferen`[”,aspusDumitruChelaru, primarulcomuneiPomârla\itotodat[primvicepre\edintelePDLBoto\ani. Partidul Democrat Liberal nu a avut un rezultatfoartebunnicilaalegerilededuminic[, delaDr[gu\eni.Candidatulacesteiforma`iuni s-a clasat pe locul doi, dup[ reprezentantul UniuniiSocialLiberale. „Esteunrezultatcâtdecâtonorabil.Poate fi o analiz[ mult mai profund[. Conteaz[ foartemultpersoana.NeculaiCucuaveani\te realiz[ri care ]l recomandau, avea o experien`[.}ntr-ocomunitate,trebuies[preg[te\ti dintimppersoanapotrivit[.Trebuies[recunoa\temc[s-ap[strat\itrenduldelaalegerile parlamentare”, a mai spus Dumitru Chelaru.(R[zvanSauciuc)

Unb[rbatdinSt[ucenis-a alescudosarpenaldup[cea fostprinsdepoli`i\tioferindla vânzareunpistol.]ndatade04 februarie 2013, poli`i\tii l-au depistatpeGheorgheM.de28 ani,dincomunaSt[uceni,care ofereasprevânzareoarm[neletal[ \i 39 cartu\e neletale Acesteaaufostridicatedepoli`i\ti ]n vederea continu[rii cercet[rilor. B[rbatul nu este autorizat ]n vederea de`inerii, portului\ifolosirii]nRomânia sau]nalt[`ar[aUEaacestui pistol\inuposed[niciunact de provenien`[ a armei. Fa`[ deGheorgheM.seefectueaz[ cercet[risubaspectulcomiterii infrac`iunilordenerespectarea regimuluiarmelor\imuni`iilor \itraficilicit.(D.R.)

Strad[ din Suceava blocat[ de un \ofer boto\[nean Un boto\[nean a reu\it s[ blocheze o strad[ ]n municipiulSuceavadup[ceaprovocatunaccidentrutier.Luni,]n jurulorei14.40,pestrada22 Decembrie din municipiul Suceava, Eduard T., de 31 ani,dincomunaCo`u\ca,posesoralpermisuluideconducere pentru categoriile BE, CE,DE,]ntimpceconducea oautoutilitar[cetransportade\euri feroase, ]ntr-o curb[ la stânga,dincauzamoduluinecorespunz[tor de ]nc[rcare, autoutilitaraaf[cutbalans\isa r[sturnat, ocupând par`ial sensuldemers]ncaresedeplasa. }n urma accidentului aproximativ dou[ ore circula`ia]nzon[s-adesf[\uratcu greutate,peunsingursensde mers.Conduc[torulautoafost testatcuaparatuletilotest,rezultatulfiindnegativ.Dinfericire nu au fost victime omene\ti, iar cu ocazia verific[rii legalit[`iiactuluidetransport, s-aconstatatc[labordulautoutilitareinuseg[seatichetulde cântareliberatdedistribuitorul de\eurilor.(D[nu`Rotariu)


CMYK

EVENIMENT

Miercuri,6februarie2013

Evaziunea fiscal[ cu miez de nuc[, anihilat[ cu masca`ii Mar`idiminea`[,poli`i\tiiauefectuatzeceperchezi`ii]nBucure\ti\ijude`eleBuz[u,Ilfov\iBoto\ani,lalocuin`ele unorpersoanesuspectatedeevaziune fiscal[depesteun miliondelei.Poli`i\tiibuzoienidincadrulServiciuluide InvestigareaFraudeloraureu\itdestructurareaunuigrupinfrac`ionalformatdin 9membri,dintre care\asedomicilia`i ]njude`ulBuz[u,iar ceilal`itreiperaza jude`elorBoto\ani, Ilfov\iamunicipiuluiBucure\ti. LaBoto\aniperchezi`iadomiciliar[aavutloclaunimobildelâng[ sediul Poli`iei Rutiere. Potrivit poli`i\tilor buzoieni, ]mpotriva celor 9 indivizi cerceta`i a fost ]nceput[ urm[rirea penal[ sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de evaziune fiscal[, ]n\el[ciune, fals material]n]nscrisurisubsemn[tur[

privat[,folosireademaimultde5 muncitori f[r[ a avea ]nregistrate contracte individuale de munc[ \i pentrucomplicitatelaevaziunefiscal[,]naceea\icauz[fiind]nceput[ urm[rireapenal[\ifa`[deosocietatecomercial[injude`ulIlfov. Unadintrepersoanelesuspectatedeevaziunefiscal[princomer`ulcumiezdenuc[este\iliderul romilordinlocalitateaCalvini,NicolaeOi`[,zisCeau\u(foto).B[rbatul este cunoscut ]n zon[ ca un calbreaz,maialesc[]nurm[cu doardou[s[pt[mâni,]mpreun[cu fiul s[u, ar fi b[tut un cons[tean pân[cândacestaaintrat]ncom[. Cei nou[ sunt suspecta`i c[, ]n perioada2012-2013,audesf[\urat activit[`ideachizi`ie,prelucrare\i comercializareaunorcantit[`iimportante de nuc[ \i miez de nuc[

f[r[ a ]nregistra \i f[r[ a declara organelorfiscaleveniturileob`inute,sustr[gându-seastfeldelaplata impozitelor\itaxelordatoratec[trebugetulstatului.Prinpersoana din Boto\ani, miezul de nuc[ era

exportat]n`[riarabef[r[asemai pl[tiimpozitelec[trestat.Persoanelerespectivemaisuntsuspectate c[aucomercializatm[rfurileprin folosirea unor documente de provenien`[ fictive (borderouri de achizi`ie,avizede]nso`iream[rfurilor]nnumeleunorsociet[`itip fantom[sauf[r[activitate),opera`iuniurmatedeexportulm[rfii]n `[rilearabeprinfolosireaunordocumente]ncarearfifostmen`ionatevalorimaimicidecâtpre`ulde achizi`ie,diferen`adebanifiind]ncasat[]nconturipersonale. Valoarea veniturilor ne]nregistrateafostestimat[la16.823.000 delei,]ntimpceprejudiciulini`ial a fost estimat la aproximativ 1.500.000 de lei, reprezentând numai valoarea TVA sustras[. (D[nu`Rotariu)

Ac`iuni ]n instan`[ pentru recuperarea prejudiciului de la Drumuri Jude`ene ConsiliulJude`eanatrecutla recuperareabanilordelafirmelecareauprejudiciatDirec`iaJude`ean[deDrumuri\i Poduri]nperioada2009-2011. Celpu`inastaafirm[GheorgheSorescu,vicepre\edintele ConsiliuluiJude`ean. Dup[ceafostfinalizatRaportulCur`iide Conturicuprivirelaoseriededeficien`econstatate privind cheltuielile f[cute pentru repara`iiladrumurilejude`ene\icomunale,conducereaConsiliuluiJude`eana]nceputac`iunide chemare ]n judecat[ sau la conciliere a unor persoane sau firme care au fost implicate ]n constat[rileCur`iideConturi. „Trebuie precizat faptul c[ este vorba de

deficien`ecares-au]nregistrat]nperioada]n careConsiliulJude`eanaveaoalt[conducere.De\iestevorbadedeficien`emaivechi,fostaconducereaCJnua]nceputac`iuniderecuperare a prejudiciului, ci a contestat doar deciziileCur`ii.Noiamtrecutlaac`iuniderecuperareaprejudiciului,chiardac[semerge \ipecontestareaunorconstat[rialecontrolorilorCur`ii”,aprecizatGheorgheSorescu.

„}n fapt suma nu este spectaculoas[” Vicepre\edintele CJ afirm[ c[ la aceast[ dat[nusecunoa\tevaloareaexact[aprejudiciuluicaretrebuierecuperat,deoarecesefaceo evaluarecarearputeas[nucoincid[cusumele ]nscrise ]n Raportul Cur`ii de Conturi. Nu sunt]ns[sume„desperiat”,spuneSorescu. „Curteaal[satladispozi`iaordonatorului

decredits[stabileasc[]ntindereaprejudiciului. S-a format o comisie de la CJ s[ stabileasc[ valoarea exact[. Sumele precizate ]n raportnuvorr[mâneacelea\i,valoareareal[ fiind]nunelecazurialta.Sumeleconsemnate ]nraportserefer[uneorila]ntregobiectivul deinvesti`ii,iarnoitrebuies[vedemcaresunt lucr[rile ascunse neefectuate, \i care este valoareaacestora,pentruafacerecuperarea. }nfaptsumanuestespectaculoas[”,aexplicatvicepre\edinteleConsiliuluiJude`ean. Reamintim c[ ]n controalele efectuate anul trecut, reprezentan`ii Cur`ii de Conturi au consemnat mai multe nereguli privind cheltuielile f[cute]ntre2009\i2011deDirec`iaJude`ean[de Drumuri\iPoduriBoto\anipentrurepara`ii\i ]ntre`inerea drumurilor. Astfel, s-au consemnat pl[`if[cutec[trefirmecarenuaumaiexecutat lucr[rile, dar \i abateri privind derularea procedurilordeachizi`iipublice.(AuroraDimitriu)

5

BOTO|ANI pe o coloan[ INCREDIBIL! Alegeri ]ntr-un sat din Boto\ani: PRM dep[\it de UDMR Pre\edintele interimar al Filialei Jude`ene PRM sus`inec[laalegeriledela Dr[gu\eni au fost ni\te jocurideculise\ideaceea candidatul Partidului RomâniaMareaob`inutdoar cinci voturi. Eugen Ni`ur[ spune c[ nu se a\tepta ca reprezentantulPRMs[câ\tigealegerilepentrufunc`ia deprimaralcomuneiDr[gu\eni,dar]nschimbsea\tepta ca acesta s[ ob`in[ minim80-100devoturi. „Am plecat cu un alt gând,cuunaltentuziasm. Peparcurs,votulexprimat decet[`eniidinDr[gu\eni ne-au dezumflat. Am r[masdoarcusatisfac`iac[ PRMapare]nfa`aoamenilor.Explica`iisuntfoartemulte.Estejenant.Vom vedea ce este de f[cut. Candidatulnostruerabine cunoscut\ibinecotat.Nu ne-am pus speran`e c[ o s[-l ]nving[ pe domnul Nechitadarnuamcrezut c[ o s[ ne dep[\easc[ UDMR-ul.Acoloprobabil s-ajucatunjocf[r[s[fi cunoscutnoi.Astaestesitua`ia”,aspusEugenNi`ur[. Liderul PRM Boto\ani sus`ine c[ ]n prim[vara acestuianvoravealocalegeri ]n toate organiza`iile comunale, or[\ene\ti \i municipaledup[careseva alege \i noul pre\edinte al FilialeiJude`enePRM.De asemenea, Eugen Ni`ur[ spunec[mul`idintreactualii lideri de organiza`ii nu vormair[mâne]nfunc`ii. (R[zvanSauciuc)

Prim[ria anun`[ str[zile care intr[ ]n repara`ii }nc[lzirea vremii din ultimaperioad[ducelareluarea lucr[rilor de repara`ieastr[zilordinmunicipiu. Astfel, pân[ pe 8 februarievoravealoclucr[ri derepara`ii\i]ntre`inerepe maimultestr[zidinmunicipiul Boto\ani. Se vor efectuaplomb[ricumixtur[stocabil[peStradaI.C. Br[tianu, Strada Victoriei, Strada Marchian \i Bulevardul Mihai Eminescu. Deasemenea,sevorrealiza plomb[ri cu pavele pe str[zile: Strada Vârnav, Strada Octav Onicescu, intersec`ie Calea Na`ional[ cu Nicolae Iorga, tronson Calea Na`ional[ delimitat destr[zileNicolaeIorga\i Petru Rare\. (Petronela Rotariu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Miercuri,6februarie2013

Blog-urilesuntlamod[

Politicienii ]\i mut[ propaganda ]n spa`iul virtual Politicieniiboto\[neni suntdince]ncemai activi]nspa`iulvirtual.|i-auf[cutbloguri\ipaginidefacebookpentruacomunica\ispunc[acestea lesuntfoarteutile. Uniilefolosescpentru a-\iprezentaactivitatea,al`iipentruaafla p[rereacet[`enilor despreanumiteproblemeiaral`iipentru a-\icriticapartenerii sauadversariipolitici. SenatorulDoinaFederovicieste cel mai activ politician boto\[nean ]n spa`iul virtual. Posteaz[ aproapezilnic,atâtpeblogcât\i pefacebook.Easpunec[esteun mijlocdecomunicare\ic[prime\tefoartemultemesaje.Astfelarat[ câtevadinmesajeletrimisesenatorului,redate]ntocmaicumaufost scrise:„Vreaus[v[]ntrebceva. Nu \ti`i se mai d[ prima aia de 200 de euro pentru tinerii c[s[tori`i???”, „Doamna Doina, face`icevas[disfundedrumulVorona-Poiana-Icu\eni. V[ mul`umesc”, „Acumdorescs[scotal patruleavolumdeversuripecare s[-ldedicmameimelela]mplinireavârsteide40deani.}nacest sensv[rogs[m[ajuta`i]nscoatereaacestuivolumprintr-osponsorizare\iapois[lansezvolumul aici,lanoiacas[”,„Cumamputeas[scoatemaparateleelectronice(jocuriledenoroc)dincomuna noastr[,esteocomun[s[rac[cu circa4.500locuitori\isuntcirca 30deaparatedeacestgenparc[e Monte Carlo. }n speran`a c[ voi primiiunr[spunsv[mul`umesc”.

manii oricum nu vor crede. Tot scandalulacestaapornitdelao f[c[tur[politic[,]ncareuniitrebuiau elimina`i, demoniza`i, de parc[ nu to`i am fi boto\[neni, care facem ceva pentru oameni. Eu, nu am f[cut decât s[ m[ ap[r,al`iim-auatacatcontinuu”. Unaltpoliticiancareafostfoarte activpeblogdarcarenuamaipostat demult[vremeesteLiviuCâmpanu. Fostulsenatoraavutoseriedepost[ri ]ncare]iironizapeadversariis[ipolitici.Ultimasapostareafost]niunie 2012,imediatdup[alegerilelocale.A candidat pentru func`ia de pre\edinte al Consiliului Jude`ean dar nu a ob`inutpreamultevoturi.„A\doris[

Doina Federovici spune c[ au fost multe mesaje utile \i chiar inten`ioneaz[s[propun[modificarea anumitor legi, `inând cont de p[rerile\isolicit[rileoamenilor. „Esteunmijlocdecomunicaremultmaisimplu.}nmultecazuri,numaiestenevoies[sedeplasezeopersoan[pân[lacabinetulparlamentar.Poat[l[saun mesajpeblog,facebooksaupoate trimiteunemail.Amprimitinclusivmesajeprincareoamenii]mi solicitau modificarea anumitor legi.Celpu`inpeminem[ajut[ acest mijloc de comunicare”, a spussenatorulDoinaFederovici.

Roxana comenteaz[ la adresa lui Portariuc DeputatulPNLRoxanaAnu\c[ esteunaltpoliticianactiv]nspa`iul virtual.Nuareblogdar]nschimb posteaz[ des pe pagina personal[ defacebookundeare477deprieteni.Pedatade29ianuarie,RoxanaAnu\caapostatuncomentariu laadresaprimaruluiOvidiuPortariuc.„Deceamin`itboto\[neniireferitorlamajorareataxelorsiimpo-

zitelor? Are curajul s[ recunoasc[ public c[ a fost chemat la apel de c[tre\efiiluidelacapital[\iis-apus ]nvederec[ordinulseexecut[nuse discut[? Referitor la taxe \i impozite...”, scriaRoxanaAnu\c[.

Blog administrat de staff SenatorulPNLViorelGrigora\ este\ielunparlamentar]npascu moda. }nc[ din campania electoral[\i-af[cutunblog\iopagin[ defacebook.„Blogul\ipaginade facebooksuntadministratedecei de la cabinetul parlamentar. Au fostf[cute]ncampaniaelectoral[ \ilemen`in]ncontinuarepentru aprezentaactivit[`ilelacareparticip\iprogramuldeaudien`epe care]lam”,aspusViorelGrigora\, careare419prietenipefacebook. Nulafeldeactivisuntdeputa`ii VerginelGiread[,Costel|optic[, CristianRomansausenatorul|erbanMih[ilescu.Ace\tianuaunici blog\inicipagin[defacebook. Un alt politician care are blog este Constantin Con`ac. Acesta are blogul activ din 2008 \i spunea la

vremearespectiv[c[vreas[fie]n pascunoilemijloacedecomunicare. „V[ propun sa ne ]ntâlnim din când]ncândonline,s[discut[m,s[ facemplanurideviitor.Poateve`ifi surprin\i, ]ns[ ]mi place modernitatea,cuacestemijloaceelectronicecare]`ipermit«s[fiiviu]ntr-orealitate virtual[», cum este blogul. Totdeaunaamconsideratc[ceeaceajut[\i u\ureaz[munca,acum]n«mileniul digital»,trebuievalorificat,valorizat, chiar\inumaipentruafiinpascu tineriino\tri”, scriaConstantinCon`ac,pedatade7ianuarie2008.Vreo doiani,Con`acnuapreautilizatblogul,darlafinalulanuluitrecutafost extremdeactiv.Dup[condamnareala ]nchisoare,ConstantinCon`acapostat peblogvreocâtevacomentarii]ncare ]ncercas[demonstrezeces-a]ntâmplatdefapt\icineeste]nspatelecondamn[riisale.Ultimapostareafostpe datade16decembriecândfostullider PSDscria:„}nprimulrând,vreau

s[mul`umescprietenilorcaremauvotat,care,chiaraflându-m[ ]nsitua`ia]ncaresunt,auar[tat c[nucredtoater[ut[`ilecaresauspusdespremine\ifiulmeu. Num[explic,pentruc[prietenii meinuaunevoiedeasta,iardu\-

mul`umesc candida`ilor UNPR Boto\ani. Le mul`umesc c[ am fost ]mpreun[ \i am muncit ]mpreun[,]ncercânds[ducemmesajul nostru, oferta noastr[ electoral[ ]n toate comunit[`ile din jude`. De asemeni, mul`umesc partenerilormediacareau]ncercats[ofereovederecâtmaicorect[ asupra ac`iunilor noastre. Sperca,]nurm[torii4ani,ceipe carei-auvotats[]\irespectepromisiunile.Fiindc[acestvotnuse bazeaz[,vreaus[cred,doarpeo reac`ienegativ[,ci\ipeprezentarea unor programe care privesc dezvoltarea localit[`ilor din acest jude`. Aleg[torii nu au voie s[ uitec[]naintedeorice,ale\iilor le-au spus c[ ]i consider[ parteneri. Or, ca parteneri, cet[`enii jude`uluivortrebuis[cear[persoanelor alese s[ lucreze pentru interesulcomun.Deasemeni,reafirm c[ UNPR Boto\ani va fi al[turideboto\[neni\ivaac`iona ]n interesul lor”, a postat Liviu Câmpanu pedatade12iunie2012. NicifostuldeputatC[t[linBuh[ianu nu mai este activ pe blog. Dup[ o perioad[]ncare]\iexprimap[rereavisa-visdeclasapolitic[,dem[surileluate deguvern\ideceeacese]ntâmplape planlocal\ijude`ean,C[t[linBuh[ianu arenun`atlablog.(R[zvanSauciuc)

Noul primar al comunei Dr[gu\eni \i-a stabilit priorit[`ile Alescuunprocentdepeste60lasut[, EugenNechita,noulprimaralcomunei Dr[gu\eni\i-af[cutolist[depriorit[`i \ispunec[]nacestanvreas[asfalteze 2,9kilometridedrum,s[extind[re`eauadeap[\is[finalizezeinvesti`iilela unit[`ilede]nv[`[mânt. „}nprimulrândvoicontinuaproiecteledeja]ncepute. AmdiscutatcucolegiidinDr[gu\eni,cuparlamentarii\i pre\edintele Consiliului Jude`ean. Am program pe care dorescs[-lurmez.}nacestan,vreaus[realizezmodernizareaa2,9kilometridedrumplusrefacereatrotuarelor, renovarea par`ial[ a gr[dini`ei de la Sarata, extinderea aliment[riicuap[\ireabilitarea\colii\iterenuluidesport

de la Podriga. Sunt ]nc[ multe probleme care trebuie rezolvate]ncomunaDr[gu\eni”,aspusEugenNechita. Nuto`icandida`iipentrufotoliuldeprimarsuntfoarte ferici`i dup[ alegerile de la Dr[gu\eni. Spre exemplu, Valeric[Dumitriu,candidatulPRM,aob`inutdoar\apte voturi,maipu`ine\idecâtcandidatulUDMR.Gheorghi`[ David, cel care a reprezentat Uniunea Democrat[ a MaghiarilordinRomânia,aob`inut11voturi.„Lafiecare alegeri,UDMRob`inecamacela\inum[rdevoturi.Este ofamilie]nDr[gu\enicarearerudemaghiare\icare,de fiecaredat[,voteaz[cuUDMR.Deasemenea,maisunt ceitreireprezentan`iUDMRdinsec`iiledevotare”,amai spusNechita. NiciDumitruIrimia,candidatulPER,nuestemaifericit.|i-apusmarisperan`e\icredeac[poateob`inefunc`ia deprimardaraprimitdoar17voturi. (R[zvanSauciuc)


PUBLICITATE

Miercuri,6februarie2013

Boto\aniul va g[zdui finala Campionatului Na`ional de Cros Peste800desportivivorfiprezen`ipedatade2martielaBoto\ani.Ace\tiavorconcuralafinala Campionatului Na`ional de Cros, competi`iedestinat[tuturorcategoriilordevârst[,]ncepânddelacopii\ipân[laseniori. Reprezentan`iiAsocia`ieiJude`- enedeAtletismspunc[]nmodcert vor veni la Boto\ani cei mai buni sportividin`ar[deoarececoncursul este\iuncriteriudecalificarepentruCampionatulBalcanic. „Vafiocompeti`iefoartetare deoareceesteuncriteriudeselec`ie pentru Campionatul Balcanic de cros. Este competi`ia cu cea mainumeroas[participarepentru c[sunttoatecategoriiledevârst[, ]ncepând de la copii \i pân[ la seniori.Vorfipeste800desportivi. Noi sper[m s[ ob`inem cel pu`inzecemedalii.Vomparticipa cusportivilatoatecategoriile\ide aceeasper[ms[ob`inemrezulta-

7

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100 mpterendeschiderelaBt-Sv 50m,ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon: 0752.548.847.

cump[r[ri *T^n[rfermiercump[rteren arabil]ncomunaSt[uceni,Un`eni,R[chi`i.Platapeloc.Telefon:0728.317.733.(2501-8)

]nchirieri *}nchiriezgarsonier[,30mp, curat[,semimobilat[,400 ron/lun[,f[r[avans.Solicit garan`iecontravaloareachiriei

pentrutreiluni.Telefon: 0741.307.170.(1)

licita`ii *Consiliullocalalcomunei St[uceni,jude`ulBoto\aniscoatelalicita`ievânzareasuprafe`ei de8.700mpsituat[]nHB322 \iCD320\itoponr.5063din extravilanulsatuluiTocileni,comunaSt[uceni,jude`ulBoto\ani.Licita`iavaavealocpe datade26februarie2013,ora 10.00lasediulConsiliuluilocal alcomuneiSt[uceni,curepetarealicita`iei]nfiecarezide mar`ipentruterenulnevândut. Caietuldesarcinisevaprocura delasecretariatulConsiliului localalcomuneiSt[uceni.Rela`iisuplimentarelatelefon: 0231.545.794.(2515-1)

AGENDA SERVICIILOR

te foarte bune”, a spus Daniela Macovei,antrenorLPSBoto\ani. De asemenea, vor veni la Boto\ani \i fo\tii mari atle`i români

]ncepând de la Gabriela Szabo \i pân[ la Sorin Matei, pre\edintele Federa`iei Române de Atletism. (R[zvanSauciuc)

Andrei Lozneanu a revenit la FC Boto\ani

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Funda\ulcentralAndreiLozneanuarevenitlaFC Boto\ani dup[ un tur de campionat ]n care a fost ]mprumutatlaRapidCFRSuceava.De\i]mprumutul era pe o perioad[ de un sezon, Andrei Lozneanu a revenitmaidevreme. Cristi Popovici, antrenorul principal al FC Boto\ani a insistat foarte mult pentru readucerea lui Lozneanu,juc[torpes-abazat]nperioada]ncarea antrenatlaBac[u.}ncondi`iile]ncareLozneanuafost readuslaechip[,FCBoto\anivarenun`alafunda\ul R[zvan Atudorei. Oficialii grup[rii locale au dou[ variantede]mprumutpentruAtudorei.Estevorbade Rapid CFR Suceava sau FCM Dorohoi. Decizia ]n ceea ce prive\te echipa la care va evolua ]n returul campionatului ]i va apar`ine funda\ului boto\[nean. (R[zvanSauciuc)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Miercuri,6februarie2013

Copii talenta`i pe scena Festivalului „Artele Copil[riei”

Unadev[ratregal artistics-adesf[\urat,asear[pescenaCaseiSindicatelordinmunicipiu, laceade-acincea edi`ieaFestivalului concurs„Artele Copil[riei”. Concursulseadreseaz[elevilor claselorI-VIIIdin\colilegenerale \i liceele jude`ului Boto\ani \i se dore\teafioramp[delansarea copiilortalenta`i,dândposibilitatea participan`ilordeastabilirela`iide prietenie \i colaborare artistic[ la niveljude`ean. Ghea`acompeti`ieiafostspart[ de elevii de la |coala Gimnazial[ Nr.7\ideceidelaLiceulTeoretic„NicolaeIorga”.Laedi`iadin acestan,]ncompeti`ies-au]nscris elevii de la nou[ unit[`i \colare. „M[simtonorat[deinvita`iape careamprimit-o.Cuto`ii\timde acest minunat spectacol, despre Festivalul «Artele Copil[riei», caredebuteaz[ast[zi (N.Rmar`i) \ivadurapân[pe16februarie. }nsearaaceastasuntdou[unit[`i \colare cu copii minuna`i, talenta`i,avândo\ans[real[deafirmare\iprezentareacalit[`ilorinterpretativepecarele-audobândit \ipecareledobândescpeparcursulcompeti`iilorlacarevorparticipa. Urez succes tuturor copiilor”,aufostcuvinteleOtilieiSandu, inspector de activitate educativ[ din cadrul Inspectoratului |colarJude`ean. Festivitatea de premiere va fi pe16februarie.Festivalulesteun concurs de interpretare \i ]\i propunes[promoveze,prinintermediul spectacolelor complexe, gen divertismentpentrucopii,stimularea creativit[`ii, a originalit[`ii ]n artainterpretativ[\iregie,depistarea \i selec`ionarea talentelor ]n scopulorient[riilorspreactivitatea de performan`[, realizarea unui

util schimb de experien`[ ]ntre membrii \i conduc[torii forma`iilor artistice, cre\terea nivelului de cultur[ ]n domeniul artistic, dezvoltareaspirituluidecompeti`ie \ifair-play,formarea\iexersarea abilit[`ilordecomunicare]ntrecopii,arti\ti\ispectatori,prinintermediul mijloacelor artistice, dezvoltarearela`iilordeprietenie]ntre copii. Juriul va puncta fiecare sec`iune a manifest[rii artistice

aparte, cu note de la 5 la 10, urmând ca nota final[ a fiec[rei \colis[fiereprezentat[demedia aritmetic[atuturornotelor.Pentru departajare,]ncazul]ncarevorfi concuren`i la egalitate, juriul dispune de un punct care poate fi acordatdup[terminareaconcursului.Sevoracordadiplomedeparticipare tuturor \colilor care vor intra ]n competi`ie. (Petronela Rotariu)

Condamna`ii ]n dosarul mitei la Bacalaureat au depus apel Celedou[persoanecondamnate]ndosarulmiteidelaBacalaureatuldin2010delaColegiul economic sunt nemul`umite de pedepsele primite, astfel c[ au f[cutapellaCurteadeApelSuceava. Sper[ ca prin acest demerss[lefieredusepedepsele. La]nchisoareafostcondamnat atâtfostulpre\edintealComisiei de Bacalaureat de la Colegiul Economic Octav Onicescu, Leonache Dr[goi, cât \i vicepre\edinta comitetului de p[rin`i,MihaelaCarmenCiurariu. LectorulLeonacheDr[goi,profesoruniversitarlaFacultateade TextilePiel[rie\iManagement IndustrialdinIa\iafostjudecat pentrufraudareaexamenuluide Bacalaureatdinanul2010dup[ ceaprimitosum[debani]ncalitatedepre\edinteacomisieide BacalaureatdelaColegiulEconomic „Octav Onicescu” din municipiul Boto\ani. Pentru faptasaaprimitdoianide]n-

chisoarecuexecutare.}nacela\i timp,instan`aadeciscas[-ifie confiscat[ suma de 5.400 lei. Totodat[, pentru dare de mita pre\edintacomitetuluidep[rin`i de la Colegiul Economic, MihaelaCarmenCiurariuaprimit treianide]nchisoarecuexecutare.}nacestdosaraprimitdoi ani,]ns[is-aad[ugatunsporde unandelaopedeaps[maivechedetraficdeinfluen`[,unde afostcondamnat[cususpendare.}nacela\idosaraumaifost cerceta`i 57 profesori asisten`i de sal[ care au primit diferite sume de bani pentru a permite candida`ilor s[ copieze, s[ se consulte]ntreei\ipentruaaccepta aducerea ]n s[li a rezolv[rii subiectelor la probele de matematic[\ichimie.LaColegiulEconomicaufostexamina`i 287decandida`idelaColegiul Economic,delaGrupul|colar Co`u\ca\idela|coaladeCoopera`ie.(D.R.)

Evenimente de Botosani nr.2313  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you