Page 1

CMYK

FCBoto\anijoac[ast[ziprimul amicaldin2013 EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Pag. 8

Solu`ie nea\teptat[ ]n procesul discrimin[rii de la Protec`ia Copilului

AnulIX•nr.20(2308)•Miercuri,30ianuarie2013•8pagini

Min`i`ioficial

Pl[tim mai mult cu 16 la sut[ pentru impozitul pe locuin`e \i terenuri

}nciudapromisiunilorf[cutede primarulOvidiuPortariuc,taxele localeaufostmajorate]nurma \edin`eideConsiliuLocaldeieri. A\adar,boto\[neniivorachita maimultcu16,05lasut[laimpozitulpelocuin`e\iterenuri. Discu`iile]nrândulconsilierilor municipaliaufostaprinse]nainte devot,edilulmunicipiuluifiind celcarea]ncercats[r[spund[ interpel[rilor.Ediluladeclaratc[ aufostidentificatesolu`iilelegale princareaceast[majorares[se aplicedoarasupraimpozituluipe terenpentrupersoanelefizice\i juridice\iaimpozituluipecl[diri ]ncazulpersoanelorfizice.Toate celelaltetaxelocalevorfimen`inutelanivelulanului2012. Pagina 5

Datorivându`i

Boto\[nenii au ]ncheiat anul 2012 cu restan`e la b[nci de 232,7 milioane lei Potrivitdateloroficialeale B[nciiNa`ionaleaRomâniei,]ndecembrie2012,valoareatotal[acreditelorpe careleaveauboto\[neniila b[nci,erade1741,2milioanelei.Dincele1741,2milioanedelei,858,3milioane reprezentaucredite]nlei iar882,9milioane,credite ]nvalut[.

Pagina 4

Pagina 6

Edilii au renun`at la comasarea |colilor 13 \i 16 Proiectulprivind comasarea|colilor13 \i16afostretrasdepe ordineadezia\edin`ei deConsiliuLocal. Punctulcuprivirela aprobareare`elei\colarepentruanul\colar viitorafostretrasde peordineadezi,ceea cenu]nseamn[c[nu aufostdiscu`ii]nrândulconsilierilorlocali.

Pagina 2

Tax[ de spitalizare „ca la nem`i” De\icoplatanua intrat]nc[]nvigoare, pacien`iiSpitalului Jude`eannusunt scuti`idetax[,toto sum[modic[,de10 lei,darlacareunitatea medical[varenun`a dup[cevaintra]n vigoarecoplata.Altfel, pacien`iiarfibunide plataadou[taxe.

Pagina 3


2

SOCIAL

Miercuri,30ianuarie2013

Edilii au renun`at la comasarea |colilor 13 \i 16 Proiectulprivindcomasarea |colilor13\i16afostretras depeordineadezia\edin`ei deConsiliuLocal.Punctulcu privirelaaprobareare`elei \colarepentruanul\colarviitorafostretrasdepeordinea dezi,ceeacenu]nseamn[c[ nuaufostdiscu`ii]nrândul consilierilorlocali. La]nceputul\edin`ei,MihaelaHunc[,inspectorulgeneralalInspectoratului|colarJude`ean,aanun`atc[proiectulvafiretrasdepeordineadezi.}ncompletare,aceastaaanun`atc[ lafinalvavenicuni\tepreciz[ri. Propunerea privind comasarea celor dou[ unit[`ide]nv[`[mântafostcontestat[deliberali, care au repro\at inspectorului general al I|Jc[nuaufostpurtatediscu`ii]ncadrulalian`ei pe marginea acestui subiect. De la acest lucruapornit\iFlorinGhiorghi`[,consiliera PDL,careamen`ionatc[]naintedeaseajungelaaceast[situa`ie,proiectuldecomasarea unit[`ilor\colaretrebuias[sediscutem[car]n cadrulUSLdac[nu\icuceidinopozi`ie. „Este un proiect de hot[râre la care s-a muncitmult.Auavutloc]ntâlniripegrupuri ]ntreconsilieriilocalicusus`ineri,pro-contra. Domnuleprimar,r[mâneinten`iac[a`ivrut s[]nchide`ini\te\coli,c[a`ivruts[trimite`i oameni acas[. |i profesori \i personal auxiliar.Maimult,suntcopiicudeficien`e]nacea unitate\colar[,careaveaudesuferit,\iasta doardatorit[uneiambi`iipersonaleacuiva. Nucredc[trebuiasapromova`iacelproiect\i

artrebuis[v[maiconsulta`i,m[car]ninteriorulgrupuluipolitic”,aspusGhiorghi`[. }n ]ncercarea sa de a convinge consilierii localic[proiectulcomas[riicelordou[unit[`i \colare este unul benefic, Mihaela Hunc[ a men`ionat c[ m[sura a fost luat[ ca urmare a num[rului ]n sc[dere a elevilor din cele dou[ \coli\ipentru]ncadrarea]ncostulstandardpe elev. „Unit[`ile de ]nv[`[mânt care nu sunt performante\iaurezultatefoarteslabetrebuies[fiereorganizate.}nproiecteravorbadesprecomasareadou[\coli,careistoricvorbind erau ]mpreun[. |coala 16 a fost ]nfiin`at[ pentruc[la|coala13eraufoartemul`icopii, ]ntr-unspa`iuimpropriu.Dinpunctdevedere almanagementului,alfunc`ion[rii,alrezultatului la evalu[rile na`ionale de anul trecut (3,37media)\iatuturorreglement[rilorvenitedelaMinisterulEduca`iei,mergempeideea unei organiz[ri eficiente, astfel ]ncât s[ nu cre[m\colimicicupersonaladministrativcarenufacealtcevadecâts[m[reasc[num[rul

Inspectorii \colari prefer[ s[ ocupe func`ii ]n alte institu`ii Func`iile de inspector \colarnusuntdoritedeceipe care le ocup[ ]n prezent. Dac[ C[t[lina Lupa\cu, inspector\colargeneraladjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J)aanun`atc[se va]nscrielaconcursulpentru \efiaCentruluideCrea`ieun altinspectors-a]nscrislaun concurs pentru conducerea sec`iei de etnografie a Muzeului Jude`ean. Este vorba de Laura Tocariu, so`ia subprefectuluiSebastianTocariu careocup[func`iadeinspector \colar pe disciplina istorie.Aceastas-a]nscrispentru examenul ce va avea lor pe 21februarie.„Este\iLaura

Tocariu]nscris[laconcurs. Arefacultateadeistorie,are 13anidevechime,\i]ndepline\tecondi`iiledeparticipare. Sunt ]nscri\i pentru concurs opt candida`i \i to`i au avut dosarele complete. Cei ]nscri\i sunt absolven`i de facultate de istorie sau muzeologie”, a declarat Lucica Pârvan, directorul MuzeuluiJude`ean.LauraTocariu]iareca\icontracandida`i peOanaMariaAioanei,|tefan C[t[lin Brânz[, Adrian Cimpoi, Ana Elisabeta Florescu, C[t[lin Viorel Luca, Daniel Macovei, Monica Mandache, Marian Prisecaru.(PetronelaRotariu)

denorme\is[m[reasc[\icosturile”,aspus MihaelaHunc[. Lafinalul\edin`eideCL,ceacareacontrazis-ope\efaI|JafostC[t[linaLupa\cu,inspector\colargeneraladjunct\iconsilierlocal PNL.„Privitorlaretragereadepeordinedezi a proiectului ce viza reorganizarea re`elei \colarem[bucurc[acestlucrunus-a]ntâmplat.}nConsiliuldeAdministra`iealI|Jeu\i colegamea,inspectorul\colargeneraladjunct Marilena Mardare, am dat un vot negativ \i nu l-am dat la ]ntâmplare. Aceast[ ini`iativ[ nurespect[legisla`ia]nvigoare.LegeaEduca`ieiNa`ionaleprevedec[ounitatecupersonalitatejuridic[poatefunc`ionadac[areminim300decopiii.|coala16are800deelevi, pre\colari\iantepre\colari.Maimult,aceast[ ini`iativ[]nc[lca\iprevederileCoduluimuncii,având]nvederec[nuesteposibil[redistribuire]nsistempentrupersonaluldidactic”, aspusC[t[linaLupa\cu.(PetronelaRotariu)

Poli`i\tii de frontier[ cer re]nfiin`area vechilor structuri Poli`i\tii de frontier[ boto\[nenicerprinsindicali\tire]nfiin`area fostei structuri jude`ene, cu personalitate juridic[, pentru ca unitatea unde sunt angaja`i s[ nu maifiesubordonat[inspectoratului delaIa\i. }nprezent,ServiciulTeritorial alPoli`ieideFrontier[Boto\aniesteostructur[aInspectoratuluiTeritorialalPoli`ieideFrontier[Ia\i. Tocmaiacestlucru]inemul`ume\tepepoli`i\tiidefrontier[boto\[neniceau]naintatlaBucure\tiun memoriu pentru re]nfiin`area inspectoratuluijude`ean.Unadinprobleme ridicate de poli`i\ti este aceeac[unitateaf[r[personalitate juridic[nupoateorganizalicita`ii, procedurile de achizi`ii fiind greoaie.}nplussemen`ioneaz[c[este o problem[ de comunicare cu structurile de financiar \i resurse umane. }n anul 2012 Sindicatul Na`ionalalPoli`i\tilor\iPersonaluluiContractualdinMAIaefectuat un demers de intervievare a personaluluicuprivirelarevenirealavecheaformul[organizatoric[]ncadrulPFR. Unnum[r]nsemnatdepoli`i\ti, membri \i nemembri de sindicat, delaITPF,STPF\iSPF,afostde p[rere c[ revenirea la vechea structur[estebenefic[. }ncadruldiscu`iilorcareaufost

purtate de membrii Biroului ExecutivTeritorialBoto\anicupoli`i\tiidefrontier[carenuausemnat tabelele privind revenirea la vecheastructur[,aufostdesprinseo seriedeconcluzii:uniipoli`i\tide frontier[sus`indemersurilepentru revenirealavecheastructur[organizatoric[,darnuaudorits[semneze]nacestetabeledefricaunor eventuale repercusiuni din partea \efilorierarhici,suntmul`ipoli`i\ti de frontier[ care sunt dezam[gi`i demodul]ncareaufosttrata`ipoli`i\tii]ngeneral\i]nmodspecial poli`i\tiidefrontier[,dec[treconducerea MAI ]n ultimii iar unii poli`i\tidefrontier[caresetemc[ la o eventual[ reorganizare vor pierdedreptuldedecontareacheltuielilordetransport,la\ideladomiciliu,câ\tigate]ncepândcudata de 15.11.2011, când prin actele normative adoptate au fost considera`i ca fiind muta`i ]n interesul serviciului. „Nu suntem singurii din `ar[ careamcerutre]nfiin`areafostelor structuri. Concluziile men`ionate]nmemoriuaufostpusedup[ceamvorbitcucolegiino\tri. Sper[m ca cei din conducere s[ ascultedolean`elenoastre”,adeclarat Mihai Valeriu Harabul[, liderul de sindicat al angaja`ilor STPFBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Trimis ]n judecat[ pentru uciderea neam`ului Boto\[neanul care a ucis neam`ul]nlunaaprilieaanuluitrecut,dup[cel-aagresat ]n fa`a Casei Tineretului, a fosttrimis]njudecat[deprocurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\irea infrac`iunii delovirisauv[t[m[ricauzatoare de moarte. Adrian B[d[r[ude24deani]nnoaptea de28/29aprilie2012,]ntimp ceseaflapeostrad[dinmunicipiulBoto\ani,l-alovitcu palma]nzonafe`eipeRichard PaulBraunde33deaniceera colaboratorul unei firme de construc`ii din Boto\ani. Neam`ulseaflademaimult timp ]n localitate, fiind cazat la Hotelul „Rare\”. }n seara respectiv[ a mers prin mai multe baruri din Boto\ani, dup[ care s-a oprit ]n clubul delaCasaTineretului,undea cunoscutdou[cupluricucare aconsumatb[uturialcoolice. Launmomentdat,a]nceput s[-i fac[ avansuri prietenei unuia dintre tineri, iar când ceipatruaup[r[sitclubul,a plecatdup[ei.}ntrevictim[\i inculpataizbucnitunconflict, boto\[neanul lovindu-l pe neam`. Braun s-a dezechilibrat,ac[zutcucapuldeasfalt \i s-a lovit puternic. De\i a fost trimis la Ia\i nu a mai pututfisalvat,murindulterior ]n urma complica`iilor. (D[nu`Rotariu)

Judecat pentru prejudicierea bugetului de stat Parchetuldepelâng[TribunalulBoto\aniadispustrimiterea ]n judecat[ a lui Nicu\orLucade41deani,din ora\ulBucecea,pentrus[vâr\irea infrac`iunilor de refuz nejustificat de a prezenta documentele legale \i bunurile dinpatrimoniu\iomisiunea]n totsau]nparteaeviden`ierii ]n actele contabile ori ]n alte documente legale a opera`iunilorcomercialeefectuatesau aveniturilorrealizate.Anchetatorii au stabilit c[ acesta ]n calitate de administrator a unei societ[`i comerciale, a refuzat s[ prezinte organelor decontroldocumentelecontabile,]nscopuldea]mpiedica verific[rile financiar contabile.}nperioadaaugust2007iulie 2008, s-a sustras de la ]ndeplinireaobliga`iilorfiscale prin neeviden`ierea ]n actele contabile a opera`iunilor comercialeefectuatedinachizi`iileintracomunitare,cauzând unprejudiciulabugetulconsolidatalstatului,prinneplata TVA,]nsum[de865.513lei. (D[nu`Rotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Miercuri,30ianuarie2013

Tax[ de spitalizare „ca la nem`i” De\icoplatanua intrat]nc[]nvigoare,pacien`iiSpitaluluiJude`eannu suntscuti`idetax[, totosum[modic[, de10lei,darla careunitateamedical[varenun`a dup[cevaintra]n vigoarecoplata. Altfel,pacien`iiar fibunideplataa dou[taxe. Despresuma]ncasat[acumde spital de la pacien`i, conducerea unit[`ii medicale explic[ faptul c[ este o sum[ stabilit[ la nivel de unitate, cum au multe alte spitale din`ar[,\ipecareopermiteLegea s[n[t[`ii.„Lanoisepl[te\tecala nem`i”, spune Gheorghe Damian, managerul celui mai mare spital boto\[nean. Se uit[ ]ns[ c[ spitalele noastre nu sunt „ca la nem`i”.Economistuldelaconducerea Spitalului „Mavromati” explic[ totu\i c[ suntem ceva mai mode\ticanem`iicândevorbade platalacaresuntpu\ipacien`ii. „Lanem`i,]nspitalelepublice esteotax[peziuadespitalizare. Noiamdeciss[punemotax[pe eliberat documente medicale. 10 leipl[te\tefiecarepacientpentru biletul de ie\ire, pentru certificatulmedical\i,mainou,pentrure`etaelectronic[.Esteotax[care neajut[.Dar\iaicisuntexcepta`i laplat[copiii\ipacien`iicarevin ca urgen`e medico-chirurgicale”,

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Concurs pentru director medical \i director economic Lunafebruarievafiolun[ plin[deconcursuripentruposturile de conducere ale celei mai mari unit[`i medicale din jude`.Ladoarcâtevaziledup[ ce se va ]ncheia  concursul pentru postul de manager al SpitaluluiJude`eandeUrgen`[ „Mavromati”, vor urma concursuri pentru ]nc[ dou[ posturideconducere.Estevorba depostuldedirectormedicalal spitalului \i pentru postul de directoreconomic. Dac[pentrufunc`iademanager concursul se va sus`ine ]nzilelede20\i21februarie, pentrucelelaltedou[func`iise vororganizaconcursuripe25 februarie. „Pentru func`ia de managerconcursulseorganizeaz[ la Consiliul Jude`ean. Pentru postul de director medical\iceldedirectoreconomic vor fi organizate la nivelul spitalului”, sus`ine managerulSpitalului„Mavromati”.Pentrupostuldedirectorde]ngrijiri,concursulnuse vasus`ineanulacesta,aanun`at conducerea Jude`eanului. (AuroraDimitriu)

sus`ine managerul spitalului. Reprezentan`ii spitalului spun c[ se a\teapt[cavaloareacopl[`iis[fie cevamaimaredecâtataxeideeliberare a documentelor medicale. }nsitua`ia]ncarecoplataarfistabilit[ tot la 10 lei, unitatea medical[armaipierdedin]ncas[rifa`[ de ce colecteaz[ ]n prezent de la pacien`i.Astapentruc[lacoplat[

categoriiledepacien`icuscutirede plat[suntmainumeroase.Dac[]n prezentnupl[tesctaxadeeliberare a documentelor medicale doar copiii \i urgen`ele medico-chirurgicale,delaintrarea]nvigoarea copl[`iivorvenicuscutire\ialte categorii,cumsuntpensionariicu veniturisub740delei,bolnaviiinclu\i ]n programele na`ionale de

s[n[tate, dac[ nu realizeaz[ venituridinmunc[,veteraniider[zboi \igravidele.„Eucredc[valoarea copl[`iivaficevamaimarede10 lei,pentruc[]nultimavariant[a proiectului pentru introducerea copl[`ii se vorbea de o sum[ de 100deleilaspitale”,amaimen`ionat managerul Spitalului Jude`ean.(AuroraDimitriu)

Sup[rare la conducerea „Jude`eanului” pentru c[ Pediatria vrea s[ redevin[ spital ConducereaSpitaluluiJude`ean„Mavromati”nuvedecu ochibuni]ncerc[riledere]nfiin`areaSpitaluluidePediatrie.„Dac[sefaceasta,pierde\iJude`eanul,pierde\i SpitaluldeCopii”,afirm[ GheorgheDamian,managerul Spitalului„Mavromati”. Potrivitacestuia,pentrusec`iadePediatrie s-au finalizat de curând demersurile pentru autorizareaRENARalaboratoruluideanalize medicale.Lafel\ipentruMaternitate.Ruperea Sec`iei de Pediatrie de Spitalul Jude`ean ar ]nsemna pierderea autoriza`iei \i reluarea demersurilor pentru autorizarea laboratorului, cucheltuielilepecarelepresupunace\tipa\i. „Noi am pl[tit taxa, care este destul de mare, acum urmeaz[ doar s[ ]ncheiem con-

tractul cu Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tatepentrucalaboratoruls[poat[efectua ]n ambulator analize gratuite”, explic[ economistul Damian. Acesta recunoa\te ]ns[ c[,ladatacomas[riispitalelor,Pediatriaavea autorizarea RENAR pentru analize medicale, pecareapierdut-otocmaipentruc[aintrat]n componen`aJude`eanului. Managerulceleimaimariunit[`imedicalea jude`ului spune c[ re]nfiin`area Spitalului de Pediatriearducelarevenireaacesteiunit[`ila gradulIV,]ntimpceJude`eanulnuarmai]ndeplinicondi`iilepentrugradulIIIdup[pierderea sec`ieidechirurgiepediatric[. „Ei spun c[ le-a fost foarte bine când aveaugradulIV,c[nuauavutniciunfelde datorii.Darnuaupl[titoameniloruneledrepturisalariale.Acumspitalulestedat]njudecat[pentrusporuldefidelitateneachitat]naintede2009.Vorre]nfiin`areaspitaluluif[r[s[ calculezeconsecin`ele.Astaeca\icumofat[ sem[rit[\idup[\apteluninu-imaiplace\i vrea divor`”, a conchis managerul de la „Mavromati”.(AuroraDimitriu)

Minor cu dosar penal pentru conducere f[r[ permis Unpu\tide16anis-aales cudosarpenaldup[ceafost prinsdepoli`i\tilavolanulunei ma\ini.}ndatade28.01.2013, ora7.00,poli`i\tiiauopritpentru control pe strada Veteranilor din Boto\ani un autoturism. Când a fost legitimat conduc[torulautoadeclarato identitate fals[, poli`i\tii stabilind]nurmacontroluluiautoturismului ca acesta se nume\te M. M. \i are 16 ani. }n portbagajul ma\inii poli`i\tii au g[sit pl[cu`e de ]nmatriculare \iuncertificatde]nmatriculare apar`inând lui Constantin C. dinlocalitateaTru\e\ti.Pl[cu`ele\icertificatulde]nmatriculare erau ale autoturismului oprit]ntrafic\icondusdeM. M.Dinverific[rileefectuatesastabilitc[proprietarulautoturismuli-adatcheileluiM.M. urmândcaacestas[ile]nmâneze unei cuno\tin`e comune, dar acesta a profitat de acest lucru\iaschimbatpl[cu`elecu num[rul de ]nmatriculare \i a plecat cu autoturismul prin ora\.„M.M.afostcondusla sediul poli`iei unde au fost ]ntocmite acte proceduraleprocedura flagrant[, sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor deconducereaunuiautovehiculpedrumurilepublicef[r[ aposedapermisdeconducere, falsprivindidentitatea\ipunerea]ncircula`ieaunuiautovehicul cu numere false de ]nmatriculare”,adeclaratinspector principal Anca Silion Aram[,purt[toruldecuvântal IPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

EVENIMENT

Miercuri,30ianuarie2013

Datorivându`i

Boto\[nenii au ]ncheiat anul 2012 cu restan`e la b[nci de 232,7 milioane lei

Potrivitdateloroficialeale B[nciiNa`ionaleaRomâniei,]ndecembrie2012, valoareatotal[acreditelorpecareleaveauboto\[neniilab[nci,erade 1741,2milioanelei.Din cele1741,2milioanede lei,858,3milioanereprezentaucredite]nleiiar 882,9milioane,credite]n valut[.Restan`elecelemai maris-au]nregistratla creditele]nlei.Estevorba de157,2milioane,]ntimp celacreditele]nvalut[au fostdoar75,5milioane.

Comparativculunadecembrieaanului 2011,valoarearestan`elorpecarele-auacumulat boto\[nenii la b[nci a fost cu 15,8 milioanedeleimaimare.Dac[]ndecembrie 2011, valoarea total[ a restan`elor era de 216,9 milioane de lei, dup[ un an s-a ajunsla232,7milioanedelei.Practic,restan`eleaucrescut]ncondi`iile]ncarevaloareatotal[acreditelorasc[zut.Dac[]ndecembrie 2011, valoarea total[ a creditelor erade1760,5milioanedelei,]ndecembrie 2012s-aajunsla1741,2milioanedelei.

Restan`ele au crescut cu 214,7 milioane lei ]n 4 ani

Dac[facemocompara`iecuanul2008, cânds-a]nregistratcelmaimarevolumal creditelor,constat[mosc[dereavaloriitotaleacreditelor\iocre\terealarmant[arestan`elor. Conform cifrelor oficiale, ]n decembrie 2008, valoarea total[ a creditelor era de 1.924,1 milioane de lei dintre care 1.077milioanecredite]nlei\i847credite]n valut[.}ndecembrie2011,restan`eleerau]n totalde18milioanedeleidintrecare14,5 milioanelacreditele]nlei\i3,5milioanela cele]nvalut[.

Au crescut creditele pentru locuin`e De\icriza\i-apusseriosaccentul\iveniturile popula`iei au sc[zut, boto\[nenii au apelat ]n continuare la creditele pentru locuin`e.}ndecembrie2008,valoareacreditelorpentrulocuin`eerade156,3milioanedin care16,8milioanecredite]nlei\i139,5milioanecredite]nvalut[.}ndecembrie2012 s-aajunsla218milioanedintrecare16milioanelacreditele]nlei\i202,3milioanela creditele]nvalut[.Dac[lacreditele]nlei, pentru locuin`e, s-a ]nregistrat o sc[dere foartemic[,lacele]nvalut[afostocre\tere de62,8milioane. Dac[lacreditelepentrulocuin`es-a]nregistratocre\tere,]nschimb,lacreditelede consumesteosc[derefoartemare]nultimii patruani.Spreexemplu,]ndecembrie2008, valoareacreditelordeconsumerade937,2 milioanedintrecare528,1milioanecredite

]nlei\i409,1milioanecredite]nvalut[.}n decembrie2012,valoareatotal[erade678 milioanedintrecare307,5milioanecredite ]nlei\i370,5milioanecredite]nvalut[.

Mai pu`ine credite \i pentru agen`ii economici Niciagen`iieconomicinus-aumai]nda-

~epari condamna`i la zece ani de ]nchisoare cu executare Doi boto\[neni au primit pedepse record cu ]nchisoarea, date de magistra`ii Tribunalului Boto\ani,dup[ceauf[cutpartedintr-o re`eainfrac`ional[ceseocupacu ]n\el[ciuni.Dac[]naltesitua`iipedepsele erau mult mai mici sau chiarcususpendare,instan`aa`inutcontdefaptulc[ceidoiau]n\elatmaimultepersoane,prejudiciul fiind unul uria\, astfel \i pedeapsafiindpem[sur[.IonelTalbizaprimitopedeaps[de10ani de]nchisoarecuexecutare.Acesta afosttrimis]njudecat[anultrecut deprocuroriiDirec`ieideInvestigareaInfrac`iunilordeCriminalitateOrganizat[\iTerorismBoto\ani,dup[ce,al[turidealtepersoane,au]n\elatmaimultesociet[`i.}nacela\idosar,VasileNegru Costin, a fost condamnat la \apte ani \i dou[ luni de ]nchisoare. }n plusceidoivortrebuis[pl[teasc[ \iaproximativ100.000deleidaunec[trefirmele]n\elate.Gruparea din care au f[cut parte cei doi a ]nceputs[ac`ioneze]nanului2007 \i era coordonat[ de Dan Marin Topal[\iGabrielIonu`P[limaru. Ace\tiadinurm[suntlarândullor

]nspatelegratiilordup[ceaufost condamna`i. Grupul infrac`ional contacta agen`ii economici de la careridicacantit[`imarideprodusepecareleachitacufilececf[r[ acoperire. De asemenea, membrii re`elei convingeau diverse persoane cu starematerial[precar[\if[r[venituri care achizi`ionau diverse bu-

nuri ]n rate sau f[ceau credite la b[nci folosind documente false. Ulterior, bunurile ob`inute erau vânduteprinintermediulunort[inuitori,ceamaimarepartedinsumele ob`inute ]ntorcându-se spre liderii grup[rii. }n cele aproape nou[luni]ncareaactivat,re`eaua a cauzat un prejudiciu estimat la 500.000delei.(D[nu`Rotariu)

toratfoartemultdin2008\ipân[lafinalul anului2012.Dac[]ndecembrie2008,agen`iieconomicidinjude`ulBoto\aniaveaucredite]nvaloarede781,9milioane,]ndecembrie 2012 s-a ajuns la 743,6 milioane. }n toat[aceast[perioad[asc[zutvaloareacreditelor]nleidela502,5milioanela446,9 milioane dar crescut valoarea creditelor ]n valut[dela279,4milioanela296,7milioane.(R[zvanSauciuc)

Prins ]n portbagaj cu 6.000 pachete de `ig[ri de contraband[ Unb[rbatdinjude`ulD]mbovi`a a fost prins ]n S[veni transportând o cantitate uria\[ de `ig[ri de contraband[. }n noaptea de luni spre mar`i ]n jurul orei 04.30, o patrula de siguran`[ public[ din cadrul Poli`iei ora\ului S[veni  au oprit pe strada Independen`ei dinora\unautoturismcondus deAlexandruT.,de21ani,din municipiul T]rgovi\te, jude`ul D]mbovi`a. Cu ocazia controlului autoturismului, au fost g[site6.000pachete`ig[ri,de provenien`[ Republica Moldova, f[r[ documente legale. }n

cauz[s-a]ntocmitdosarpenal pentru s[vâr\irea de c[tre AlexandruT.ainfrac`iuniide colectare,de`inere,producere, transport,preluare,depozitare, predare,desfacere\ivânzarea bunurilorsauam[rfurilorcare trebuiescplasatesubunregim vamal cunoscând c[ acestea provin din contraband[ sau suntdestinates[vâr\iriiacesteia, fiind dispus[ m[sura re`ineriipentru24deore.Tân[rul urmeaz[afiprezentatParchetului de pe lâng[ Judec[toria S[venicupropuneredearestarepreventiv[.(D[nu`R.)


CMYK

EVENIMENT

Miercuri,30ianuarie2013

5

Min`i`ioficial

Pl[tim mai mult cu 16 la sut[ pentru impozitul pe locuin`e \i terenuri

}nciudapromisiunilor f[cutedeprimarulOvidiuPortariuc,taxelelocaleaufostmajorate]n urma\edin`eideConsiliuLocaldeieri.A\adar,boto\[neniivor achitamaimultcu 16,05lasut[laimpozitulpelocuin`e\iterenuri.Discu`iile]nrândulconsilierilormunicipaliaufostaprinse ]naintedevot,edilul municipiuluifiindcel carea]ncercats[r[spund[interpel[rilor. Ediluladeclaratc[au fostidentificatesolu`iile legaleprincareaceast[ majorares[seaplice doarasupraimpozitului peterenpentrupersoanelefizice\ijuridice\i aimpozituluipecl[diri ]ncazulpersoanelorfizice.Toatecelelalte taxelocalevorfimen`inutelanivelulanului 2012.

„A`imin`itcet[`enii]ntr-unstil ordinar”,i-arepro\atfostulviceprimarFlorinGhiorghi`[,acestafiind doarunuldintreceicareaucontestatproiectuldehot[râredeCL. „Euvreaus[semnalezunsingurlucru,c[prinproiectulacestadehot[râre,nu\tiudac[Guvernul României sau administra`ialocal[amin`itcet[`enii\ii-a min`it ]ntr-un stil ordinar. Toat[ campania electoral[ trecut[ cred c[dumneavoastr[a`ispusc[nu ve`im[ritaxele\iimpozitelelocale, ]n decembrie a`i spus acela\i lucru,]nianuariea`ispusacela\i lucru.Guvernulaspusacela\ilucru la un moment dat”, a spus consilierulPDL.Acestaasubliniat c[afectatedem[sur[nusuntpersoanelejuridice,ceeace]lfaces[ cread[c[]ncadrulUSL-uluis-au protejatsociet[`ilecomerciale. „Ebinec[s-aumajorattaxele \i impozitele locale la ambarca`iuni, la cele care merg pe ap[, pentruc[]nBoto\anieraufoarte multeambarca`iuni]nregistratela prim[rie \i noroc c[ s-au m[rit acolo taxele c[ vom cre\te acolo bugetul fantastic de mult. Eu vreaus[specificunlucru:dumneavoastr[caprimara`igestionat foarte prost activitatea pe finalul anuluitrecut.}nmomentul]ncare\tia`ic[avemarierate,]nmomentul acela trebuia s[ face`i ]n a\afel]ncâts[nuavemarierate lafinal.Nu\tiucumtrebuiapro-

cedat,deastasunte`iedil,deasta trebuia s[ gestiona`i ]n a\a fel bugetul]ncâtnutrebuias[avem arieratelafinaldean”,adeclarat FlorinGhiorghi`[. Unamendamentaavut\iconsilierulGheorgheIavorenciuc.„Suntem la mâna Guvernului \i dumneavoastr[ primi`i lovitura sub centur[. Face`i un amendament, dac[ tot suntem la masa aceasta, s[facem]na\afels[cre\temcu24lasut[maimult\ivomvedeala anulcesevamaiface”,aspus\i GheorgheIavorenciuc. Boto\[neniivorachitamaimult

Licita`ia de la Parcul Corni\a va fi „reevaluat[” Onou[amânarepentrurealizarea Parcului Regional de Agrement Corni\a. Consiliul Na`ional de Solu`ionare a Contesta`iilor (CNSC)aadmiscontesta`iadepus[dereprezentan`iisociet[`iiElectroalfa, vizavi de licita`ia pentru atribuirea lucr[rilor la proiectul Corni\a. Din cele declarate de Ovidiu Portariuc, primarul municipiului, ]n aceste condi`ii, vor fi reevaluate ofertele. „S-a admis contesta`ia SC Electroalfa, asta ]nseamn[c[sevareluaproceduradeevaluareaoferteifirmeicâ\tig[toare.Deocamdat[acestaeste punctuldevederealCNSC,comisiava`inecontdeacestpunctde vedere\ivareevaluaofertele”,a spusOvidiuPortariuc. La jum[tatea lunii decembrie 2012,municipalitateaaanun`atc[ licita`iaafostcâ\tigat[deSCGru-

poEmpresarialMangetadinSpaniacuoofert[financiar[de46,9 demilioanedelei.Electroalfas-a

clasatpeloculdoi,cuoofert[de 52,19 de milioane de lei. (PetronelaRotariu)

lataxele\iimpozitelepelocuin`ele \iterenuri.„Dup[cumamanun`atanterior,amanalizattoatec[ile legale care ne permit s[ men`inemimpozitelelocalelaacela\i nivelca]n2012.}nurmaacestei analize,amreu\its[men`inemla acela\i nivel toate taxele locale, cuexcep`iaimpozituluipeteren\i cl[diri, unde legea ne oblig[ s[ aplic[m indexarea de 16,05 la sut[. Cre\terea ]n valoare absolut[ a impozitului pe cl[diri proprietatepersonal[sevasitua]ntre 15-20lei/an,pentruolocuin`[cu suprafa`[ medie”, a precizat pri-

marulPortariuc. Celemaiimportantetaxecarenu sevorindexapentrupersoanelefizicesuntcelepentruserviciiledesalubritate\ipentrumijloaceledetransportsaupentrulocuriledeparcare. Vor r[mâne ]ns[ la acela\i nivel multealtetaxeprivindeliberareade avize\iautoriza`iic[trepersoanele fizice\ijuridice.„16.000deleieste cuantumul arieratelor. Suntem ]ntr-o situa`ie incomod[ \i trebuie s[ ne conform[m”, a men`ionat edilulmunicipiului. Zece consilieri s-au ]mpotrivit, respectivFlorinGhiorghi`[,C[t[lin Alexa, Radu Malancea, Eugen ~urcanu,LidiaBuc\inescu,Corneliu Furtun[, Marius Buliga, Gheorghe Iavorenciuc, Marius Cristescu\iFlorentinUrsuleanu]ntimp ceproiectuldehot[râreafostadoptatprinvotula13consilieriUSL. „Vreausafelicitconsilieriicareauvotatm[rireataxelor\iimpozitelorlocale\icredc[cet[`enii artrebuis[]i\tienominalpecei careauvotattaxe\iimpozitemai maripentruei”, adeclaratFlorin Ghiorghi`[ imediatdup[exprimarea votului. }n cazul persoanelor careauachitatdejaintegralimpozitelepecl[diri\iterenuri,acestea vorputeaachitadiferen`ade16,05 la sut[ pân[ cel târziu la 30 septembrie2013,iardac[sevor]ncadra]nacesttermen,vorbeneficia deoreducerecu10lasut[asumelordatorate.(PetronelaRotariu)

Primarul Portariuc, luat la mi\to de fostul „vice” Ghiorghi`[ Ironie la adresa primarul Ovidiu Portariuc din partea consilieruluiFlorinGhiorghi`[. Acestadinurm[i-arepro\atpe un ton ironic primarului c[ a lipsitdelamanifest[rilecaresauorganizatlaBoto\anicuocaziaZilelorEminescu.„Vrem s[v[mul`umimpentruactivitatea de la Zilele Eminescu, am v[zut, transmis pe mai multeteleviziuni,\iv-amv[zut

]n toate imaginile”, a spus consilierul local. Replica lui Ovidiu Portariuc nu s-a l[sat a\teptat[. „M[bucurc[domnul Ghiorghi`[ m[ vede \i acoloundenusunt.Edince ]ncemaibinepentrudumneavoastr[”,aspusedilul.Acesta nuaparticipatlaac`iuniledepe 15 ianuarie dedicate poetului Mihai Eminescu, motivând c[ estebolnav.(P.Rotariu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Miercuri,30ianuarie2013

Solu`ie nea\teptat[ ]n procesul discrimin[rii de la Protec`ia Copilului

Ac`iuneaformulat[ deSindicatulImpact ]ninstan`[]nprocesuldeschisdincauza acord[riidiscriminatoriiasporuluide condi`iideosebite,a fostrespins[demagistra`iiTribunalului Boto\ani.ConducereaSindicatuluiImpactnucunoa\te]nc[motiva`iaacestei decizii. „Nu avem comunicat[ ]nc[ hot[rârea, doar ce am v[zut pe

portalul Tribunalului. Oricum mergem mai departe, facem recurs”, a declarat Camelia Socianu,lideralSindicatuluiImpact. Sutedeangaja`iaicentrelordin subordinea Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului(DGASPC)careauajuns]n instan`[pentrua-\irecuperasporurile pierdute la re]ncadr[rile din 2010s-auv[zutcuhot[rârialemagistra`ilordiferite,definitive\iirevocabile, ]n ce prive\te sporul de munc[ ]n condi`ii deosebite. De\i lucreaz[ ]n acelea\i condi`ii, ]n acela\icentru,peacelea\ifunc`ii, unii au ob`inut sporul ]n instan`[, al`iinu.Ceicareauob`inutacest sporde50lasut[sunt]ns[foarte pu`ini.}nacestecondi`ii,sindicatul aini`iat]ninstan`[procesepentru nediscriminare. „Cânds-auf[cutre]ncadr[rile pentru2010s-adisjunspefiecare

AGENDA SERVICIILOR

persoan[]npartedosarulpecare noi ]l aveam ]n instan`[ pentru sporuldemunc[]ncondi`iideosebite. S-a ajuns la solu`ii diferite, definitive \i irevocabile, pentru sporuri-uniiaucâ\tigat,al`iinu. }nacestecondi`ii,amdeschisac`iune]ninstan`[pentrunediscriminare. Am avut termen ]n aceast[lun[”,adeclaratCamelia Socianu, liderul Sindicatului Impactalangaja`ilordinsistemulprotec`ieisociale. Potrivit conducerii Impact, ]n procesul]mpotrivadiscrimin[riia fost respins[ ac`iunea, ca nefondat[, pentru angaja`ii Centrului pentruIntegrareprinTerapieOcupa`ional[, unde sunt institu`ionaliza`itinericudizabilit[`i.Pentru acest centru s-a deschis ac`iune pentru 14 angaja`i ]n procesul intentat din cauza discrimin[rii la acordarea sporului de munc[ ]n

condi`iideosebite. CameliaSocianuafirm[c[\i]n ac`iunea deschis[ ]n instan`[, din acela\imotiv,pentruangaja`iicentrelor de ]ngrijire \i asisten`[ din Dorohoi\iLeordas-adataceea\i decizie, de respingere, ca nefondat[,aac`iunii.Dinceledou[centre, 54 de angaja`i au fost reprezenta`i ]n procesul ]mpotriva discrimin[riilasporuri. Reprezentan`ii sindicatului spunc[auf[cutmaimultesesiz[ri \i la Consiliul Na`ional pentru CombatereaDiscrimin[rii.Au\io hot[râre a Consiliului, prin care ]ns[liser[spundec[nusepoate da o decizie ]n cazul acestor hot[râri judec[tore\ti diferite pentru angaja`ii care lucreaz[ ]n acelea\i condi`ii. Singura speran`[ r[mâne ]n aceste condi`ii tot ac`iunea ]n instan`[.(AuroraDimitriu)

Opel cu acte false adus din Danemarca }nurmauneiac`iunidesf[\uratedepoli`i\tiidefrontier[boto\[neni,uncet[`eancudubl[cet[`enie român[\imoldovean[s-aalescudosarpenal,dup[ ceafostdepistattransportândunautoturismcu documentede]nmatricularefalse. }ndatade28ianuarie]njurulorelor21.45,laPunctuldeTrecerea FrontiereiStâncas-aprezentatpentruefectuareaformalit[`ilornecesare treceriifrontiereiVitaliL.,]nvârst[de35deani,lavolanulunuiautoturism marca Volkswagen, care transporta pe platform[ un autoturism Opel Zafira ]nmatriculat ]n Danemarca. La controlul de frontier[, ]n urmaverific[rilorefectuate,poli`i\tiidefrontier[auconstatatc[autoturismulOpelZafiraareoseriede\asiudiferit[fa`[deceatrecut[]ncarteadeidentitateeliberat[deautorit[`iledinDanemarca.Poli`i\tiidefrontier[ au ]ntocmit pe numele b[rbatului dosar penal pentru s[vâr\irea infrac`iunilordeuzdefals,documenteleurmândafi]naintateParchetului depelâng[Judec[toriaS[veni,iarautoturismulafostindisponibilizat]n vedereacontinu[riicercet[rilor.(D.R)

BOTO|ANI pe o coloan[ Ho`i de materiale de construc`ie prin\i de Poli`ie TreitineridinBoto\ani auajuns]nspatelegratiilor dup[ceaucomismaimulte furturi. }n urma investiga`iilorefectuate,poli`i\tiidin cadrulPoli`ieimunicipiului Boto\aniaustabilitc[Ionu` C.de20ani,EugenC.de 21ani,\iConstantinM.de 18aniaucomismaimulte furturi din incinta unui depozit de materiale de construc`ie.Anchetatoriiau stabilit ca ]n perioada 2226.01.2013, pe timp de noapte,ceitreisuspec`iau p[trunsatâtprinescaladare cât\iprinefrac`ie]nincinta depozitului, de unde au sustras aproximativ 3.000 kg.cuie\i96plitedinfonta pentru sobe, cauzând un prejudiciu estimat la 43.350lei,prejudiciulfiind recuperat par`ial. Fa`[ de ceitreisuspec`iafostdispus[ ]nceperea urm[ririi penale sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de furt calificat]nform[continuata, luându-se m[sura re`ineriipentru24ore]narestul IPJ Boto\ani. |i poli`i\tiidinDorohoiaure`inut tot autorul unor furturi Dorin S., de 26 ani. Tân[rulestesuspectdecomitereaapatruinfrac`iunide furtcalificat\iunabuzde ]ncredere, ]n perioada noiembrie 2012 - ianuarie 2013, prin care s-a cauzat unprejudiciudeaproximativ5.600lei.(D.R.)

Ho` capturat la o ferm[ unde se ascundea Un boto\[nean dat ]n urm[rire na`ional[ a fost prinsdepoli`i\ti]nmunicipiulTulcea,laoferm[viticol[. Marinic[ M., ]n vârst[de38deani,afost condamnat la trei ani \i \ase luni ]nchisoare pentru furtcalificat\iafost]ncarcerat ]n arestul Inspectoratului de Poli`ie al Jude`ului Tulcea, ]n vederea execut[riipedepsei.(D.R.)


PUBLICITATE

Miercuri,30ianuarie2013

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100 mpterendeschiderelaBt-Sv 50m,ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon: 0752.548.847.

cump[r[ri *T^n[rfermiercump[rteren arabil]ncomunaSt[uceni,Un`eni,R[chi`i.Platapeloc.Telefon:0728.317.733.(2501-12)

pierderi *Pierdutcertificatconstatator nr.1899/14.05.2009penumele MoloceaElena-}ntreprindere familial[F07/627/2005,CUI 17532924.}ldeclarnul.(2509-1)

licita`ii *DSVSABoto\aniscoatela licita`ie]ndatade6februarie 2013,ora10.00unautoturism casatlasediulunit[`ii,str.Tudor Vladimirescu,nr.17,garan`iade pornire10lasut[dinvaloare, DaciaBerlin[BT.07.DSV, valoare906lei.Persoanadecontacting.Ro\caIoan.Telefon: 0744.479.441.(2510-1) *SocietateaCooperativ[de ConsumDurne\tiscoatelavânzareprinlicita`ieMagazinuniversalDurne\ti,par`ialalimentar[.Licita`ia]n14.02.2013, ora10.00.Rela`ii 0746.226.049;0746.226.048. (2511-1) *LichidatorulSCCofet[ria UniriiSRLscoatelalicita`ieproprietateimobiliar[situat[]n loc.Boto\ani,str.Uniriinr.10, jud.Boto\ani,compus[dinimobil,teren377,05mp\iteras[,la pre`ulde1.529.729,16lei;proprietateimobiliar[situat[]n loc.Boto\ani,CaleaNa`ionala nr.43-magazingar[,compus[ dinimobil\iteren]nsuprafa`[ de9,08mp,lapre`ulde 197.042,94lei;-proprietate imobiliar[situat[]nloc.Boto\ani,str.ManolestiDeal,jud. Boto\ani,compus[dincl[dire pavilion,cl[diregaraje,cl[dire depozite,birouri,grupsanitar, cabin[poart[,magazie,teren

aferentpavilionuluiadministrativ664,75mp\iteren]nsuprafa`[de2.073,10mp,lapre`ul de1.732.005,51lei;-proprietateimobiliar[situat[]nloc. Boto\ani,str.Independen`einr. 4,jud.Boto\ani,compus[din imobil\iteren26,90mp,la pre`ulde502.000,00leiPre`urilenucon`inTVA.Licita`iava avealoclasediullichidatorului dinBoto\ani]ndatade 12.02.2013orele12\iseva repeta]ndatade26.02.2013la aceea\ior[.Tel.0231/538015.

cr[rimecanice,atelierproduc`ie mobil[,atelierprelucr[rilemn, gater,magazinmixt\iterenaferent20.196,93mpsituat]ncomun[Vorona,satJolde\ti,jud. Boto\ani,lapre`ulde219.264 EURO.Pre`ulnucon`ineTVA. Licita`iavaavealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani]ndata de07.02.2013orele15\iseva repeta]ndatade21.02.2013\i 07.03.2013,orele15.Tel. 0231/538015.

*LichidatorulSCVioLux ConfSRLscoatelalicita`ieautoutilitar[,marcaPeugeot,tip Boxer270D,an1998,lapre`ul de7.560,00lei.Pre`ulnucon`ineTVA.Licita`iavaavealocla sediullichidatoruluidinBoto\ani,CaleaNa`ional[nr.107, sc.B,parter,]ndatade 12.02.2013orele10\iseva repeta]ndatade26.02.2013 orele10.Tel.0231/538015.

*LichidatorulSCAgromecB[lu\eniSRLscoatelalicita`ieteren,cl[diri\iconstruc`iispecificepentruactivit[`i]nagricultur[,]nlocalitateaB[lu\eni,jud. Boto\ani,lapre`ulde7.575,00 lei.Pre`ulnucon`ineTVA.Licita`iavaavealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani,Calea Na`ionalanr.107,sc.B,parter, ]ndatade08.02.2013orele14 \isevarepeta]ndatade 22.02.2013orele14.Tel. 0231/538015.

*LichidatorulSCMoga-Sim SRLanun`[vânzareaurm[toarelorbunuriexistente]npatrimoniuldebitoarei:\tan`[croit6.480,00lei,ma\ini]ncheiat tricou-1.300,00lei,ma\in[ cusutzigzagMinerva-900,00 lei,ma\in[cusutplat[-277,50 lei,pres[lipittalp[-277,50lei, ma\in[\lefuit-277,50lei.Pre`urilenucon`inTVA.Ceiinteresa`ivordepuneofertelasediullichidatoruluidinCaleaNa`ional[nr.107,sc.B,parter, Boto\ani,tel/fax0231/538.015, licita`iileurmândaseorganiza s[pt[mânal]ncepândcuziuade 06.02.2013,orele11.

*LichidatorulSCAutoForever SRLscoatelalicita`iespa`iucomercialsituat]nBoto\ani,Calea Na`ional[nr.148,lapre`ulde 172.300,00lei,apartamenttrei cameresituat]nBoto\ani,str. Bucovinanr.8,lapre`ulde 162.400,00lei\ihal[servicecu mansard[,terenaferent1.372 mp,situat]ncomun[Curte\ti, jud.Boto\anilapre`ulde 485.179,00lei.Pre`urilenu con`inTVA.Licita`iavaavea loclasediullichidatoruluidin Boto\ani]ndatade11.02.2013 orele13\isevarepeta]ndata de18.02.2013\i25.02.2013 orele13.Tel.0231/538.015.

*LichidatorulSCAlfaGrup SRLscoatelalicita`iehal[produc`ie+depozit]nsuprafa`[ construit[de715,4m.p.,f[r[ terenaferent,situate]nsatul Vorona,comun[Vorona,jude`ulBoto\anilapre`ulde 97.750,00lei.Pre`ulnucon`ine TVA.Licita`iavaavealocla sediullichidatoruluidinBoto\ani]ndatade07.02.2013orele 14\isevarepetata]nzilelede 21.02.2013\i07.03.2013la aceea\ior[.Tel.0231/538015.

*LichidatorulSCAldiLivi93 SRLscoatelalicita`iebunuri proprietateaSCAldiLivi93 SRL:autoutilitar[MAN 12.224LLC/LE220Clapre`ul de20.000,00lei,autoutilitar[ Iveco120E18/EUROCARGOla pre`ulde15.000,00lei.Pre`urilenucon`inTVA.Licita`iava avealoclasediullichidatorului dinBoto\ani,CaleaNa`ionala nr.107,sc.B,parter,]ndatade 06.02.2013orele12\iseva repeta]ndatade20.02.2013 orele12.Tel.0231/538.015.

*LichidatorulSCMN29SRL scoatelalicita`ieatelierprelu-

scoatelalicita`ieautomobil mixt,marcaMercedes,tip 207D,anfabrica`ie1988,pre`ul 4.650,00lei.Pre`ulnucon`ine TVA.Licita`iavaavealocla sediullichidatoruluidinBoto\ani]ndata06.02.2013orele 13,licita`iasevarepeta]ndata de20.02.2013,orele13.Tel. 0231/538.015. *LichidatorulSCVeritasSRL scoatelalicita`ieproprietatesituat[]nsatManolestiVale,comun[MihaiEminescu,jud.Boto\ani,format[dincl[direbirouriS+P+2,2haleproduc`ie garaj,GrupPoart[cuterenaferent8.700mplapre`ulde 2.304.079,00lei\iteren]nsuprafa`ade1.833mplapre`ulde 66.453,00lei.Pre`urilenucon`inTVA.Licita`iavaavealoc]n datade06.02.2012orele14\i sevarepeta]ndatade 20.02.2013orele14. *LichidatorulSCAmaliaSRL scoatelalicita`ieproprietate imobiliar[tipcomplexcomercial,situat]ncom.Criste\ti, jud.Boto\ani,lapre`ulde 128.492lei.Pre`ulnucon`ine TVA.Licita`iavaavealocla sediullichidatoruluidinBoto\ani]ndatade07.02.2013orele 13\isevarepeta]ndatade 21.02.2013orele13.Tel. 0231/538.015. *LichidatorulSCVegaStar LTDSRLscoatelalicita`ieproprietateimobiliar[compus[din hal[produc`ieparchetnr.1 având230,00mp,hal[produc`ieparchetnr.2având93,49mp +terenaferent800mpsituate ]nloc.Boto\ani,str.Pop[u`i nr.1,jud.Boto\ani,lapre`ulde 610.434lei\iproprietateimobiliar[compus[dinatelierprelucrarelemnavând177,60mp+ terenaferent700mp,situate]n localitateaBoto\ani,str.Pop[u`i nr.3,jud.Boto\ani,lapre`ulde 401.929lei.Pre`urilenucon`in TVA.Licita`iavaavealocla sediullichidatoruluidinBoto\ani]ndatade12.02.2013orele

12\isevarepeta]ndatade 26.02.2013laaceea\ior[.Tel. 0231/538.015. *LichidatorulSCMoldoCCTP SAscoatelalicita`ieautoturism marcaToyota,anfabrica`ie 2003,lapre`ulde10.040lei, autoturismM1G,marcaBMW, anfabrica`ie2008,lapre`ulde 48.981lei,autoutilitar[marca Dacia,anfabrica`ie2004,la pre`ulde1.530lei;utilaje:fier[str[uautomat,ma\in[decur[`at,ma\in[decur[`at,ma\in[ desudat,fier[str[uunghiular geam,ma\in[deg[urit,ma\in[ automat[defrezat,aparatsudur[,lavaloareatotal[de2.913 lei;teren]nsuprafa`[de908,25 mp,situat]nBoto\ani,|osea centur[,]nsola15,p.c.112/la pre`ulde13.188lei.Pre`urile nucon`inTVA.Licita`iava avealoclasediullichidatorului dinBoto\ani]ndatade 12.02.2013orele13\iseva repeta]ndatade26.02.2013la aceea\ior[.Tel.0231/538.015. *LichidatorulSCElsSRL scoatelalicita`iespa`iuproduc`ie\idepozitare290mp]nBoto\ani,CaleaNa`ionalanr.108. Pre`uldepornirelalicita`ieeste de17.250,00lei.Pre`ulnucon`ineTVA.Licita`iavaavealoc lasediullichidatoruluidinBoto\ani,CaleaNa`ional[nr.107, sc.B,parter,]ndatade 11.02.2013orele13\iseva repeta]ndata25.02.2013dela aceea\ior[.Tel.0231/538.015. *LichidatorulSCCornell’s FloorINCSRLscoatelalicita`iecazanuscatcherestea,fier[str[upanglic[,electropomp[, grupfreze,motofier[str[u,pistolduz[,setsculeprofilcu`itla valoareatotal[de218.560lei, situate]nsatRoma,jud.Boto\ani.Pre`ulnucon`ineTVA. Licita`iavaavealoclasediul lichidatoruluidinBoto\ani]n datade11.02.2013orele14\ise varepeta]ndatade25.02.2013 laaceea\ior[.Tel. 0231/538.015.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

*LichidatorulSCMixtSPSRL

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

FC Boto\ani joac[ ast[zi primul amical din 2013

Miercuri,30ianuarie2013

Opozi`ia i-a amintit primarului de promisiunile din campanie Câiniif[r[st[pândepestr[zilemunicipiuluiaufostmotiv de interpelare ]n Consiliu Local.ConsilierulmunicipalFlorinGhiorghi`[a`inuts[-i aminteasc[primaruluiOvidiuPortariucc[maiarepatrulunipân[ la rezolvarea problemei câinilordepestr[zi.}ncazcontrar, edilularurmas[-\ideademisia. De\i au trecut câteva luni delapreluareamandatului,regulamentulprivindgestionarea câinilorvagabonzinuafostadoptat nici pân[ acum. „Nu v[d regulamentul pentru gestionarea câinilor vagabonzi. Regulamentul,dac[sevamodifica, presupune o perioad[ deminimum30dezilededezbatere public[, aprobarea ]n ConsiliulLocal\iiar[\ioperioad[deminimum30dezile pentrupunerealui]naplicare.

FCBoto\aniva]ntâlniast[zi,de laora11.00,]ndeplasare,forma`ia deligaICeahl[ulPiatraNeam`, ]nprimulmecidin2013.Partida sevadisputapeterenuldeantrenamentalechipeiCeahl[ul.

Cristi Popovici, antrenorul principal al FC Boto\ani va deplasa la Piatra Neam` tot lotul de juc[tori pe care ]l are ]n momentul de fa`[ la dispozi`ie.Acestavaalc[tuidou[echipe.Celmaiprobabil,va]ncepepartidacuun11debaz[dup[care]n reprizasecund[vaintroduceceilal`ijuc[toridinlot. Pân[laplecare]ncantonament,FCBoto\anivamai juca]nc[unmecidepreg[tireprogramatsâmb[t[la Dorohoi,delaora11.00.(R[zvanSauciuc)

FC Boto\ani a\teapt[ r[spunsul de la atacantul CFR-ului Oficialii FC Boto\ani sus`in c[ nuinsist[pentruaducereaatacantului Sergiu Bu\, de la CFR Cluj, chiardac[esteunjuc[torfoarteutil ]nperspectivareturului.Ace\tiasus`inc[i-auf[cutoofert[\i]ncazul ]ncarejuc[torulnusedecideimediatvorreluatratativelecual`ifotbali\ti. Cornel |fai`er, pre\edintele clubului FC Boto\ani sus`ine c[ a avutodiscu`iecuSergiuBu\\iacestaaveatermenpân[lunis[sedecid[dac[accept[. „Noinuinsist[m pentruniciunjuc[tor.Amdiscutat cuconducereaclubuluiCFRCluj \i ne-am ]n`eles ]n privin`a unui ]mprumut.Amdiscutat\icujuc[torul.Aavuttimpdegândirepân[ luni.Dac[]\idore\tes[vin[laBoto\ani,nevacotacta.Noiavem\i altevariante.}nmodcertpân[plec[m]ncantonamentvomaducela Boto\aniunatacant”,aspusCornel|fai`er.(R[zvanSauciuc)

Sincerv[spun,nua\vreas[ ajunge`i]nsitua`ia]ncares[ treac[ cele patru luni de zile caremaisunt\is[fi`inevoit s[v[da`idemisia,a\acuma`i promis,dac[v[aduce`iaminte”,aspusFlorinGhiorghi`[. (PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2308  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.2308  

Ziarul orasului tau!

Advertisement