Page 1

CMYK

FostularbitruAntonHele\teanuvafi directorsportivlaFCBoto\ani EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Valeriu Iftime pariaz[ pe Vali Bordeanu \i Marius Croitoru Pagina 7

AnulIX•nr.16(2304)•Joi,24ianuarie2013•8pagini

Schimbarea directorilor PDL, ]ntârziat[ de reorganizarea ministerelor De\iUSL-uleste deaproapeun anlaguvernare, uniidirectori PDLsunt]nc[ ]nfunc`ie.Nu pentruc[liderii PSD\iPNL Boto\ani]iconsider[foarte buni,cipentru c[ministerelede careapar`innu s-augr[bits[ fac[schimb[rile ]nteritoriu. Pagina 5

Amfostp[c[li`i

}n ciuda promisiunilor f[cute, vom pl[ti taxe \i impozite mai mari Boto\[neniivorpl[titaxe\i impozitemajoratecu16,05 lasut[]nacestan,comparativcuanultrecut.De\imunicipalitateaaanun`atc[ acesteanusevormajora\i consilieriilocaliauaprobat ]n\edin`adindecembrie men`inerealaacela\inivel, GuvernulPontapunecondi`iidraconicepentruprim[rii.

Pagina 4

Pag. 8

Inspectoratul |colar, dator vândut la firmele de construc`ii |antiereledin\colideschisef[r[nicioacoperire laniveluljude`uluiBoto\aniaul[satMinisterul Educa`ieicudatoriila zecidefirme.Suntsitua`ii]ncare,de\iconstructoriiaufinalizatlucrarea,maiau]nc[deprimitbanidelastat.

Pagina 2

Bugetari nemul`umi`i c[ salariile le vor fi f[cute publice Bugetariinusuntdeloc ]ncânta`ideinten`iaGuvernuluidealepublica salariilepeunsite,astfel ]ncâts[poat[fiv[zutede oricinedore\te.Dup[ce reprezentan`iaiGuvernuluiauanun`atc[planific[ s[lansezeunsitewebpe cares[publicenumele\i salariiletuturorangaja`ilorpl[ti`idinbanipublici,uniibugetariaudeclaratc[esteom[sur[ carenu-\iarerostul.

Pagina 3


2

SOCIAL

Joi,24ianuarie2013

Inspectoratul |colar, dator vândut la firmele de construc`ii |antiereledin\colideschise f[r[nicioacoperirelanivelul jude`uluiBoto\aniaul[sat MinisterulEduca`ieicudatoriilazecidefirme.Suntsitua`ii]ncare,de\iconstructorii aufinalizatlucrarea,maiau ]nc[deprimitbanidelastat. Din datele prezentate de inspectorul \colar Drago\Cristea,purt[tordecuvântalInspectoratului|colarJude`ean(I|J),laaceast[dat[datoriileseridic[lapestetreimilioanedeleipentru lucr[rile de modernizare \i reabilitare din \coli\igr[dini`e.S[tuidepromisiuni\idea\teptat ace\tia au luat calea instan`ei. Astfel la aceast[ dat[, din datele declarate de Mihaela Hunc[,inspector\colargeneralalI|J,lafinalulanului,erauperolprocesepentrudatoriide 50demiliardedelei. „Avem dosare pe rol pentru lucr[ri efectuate\ineachitate.Chiardac[s-adeclaratc[ nuavemarierate.}ndecembrielaniveldeMinistersedeclarac[nusuntdearierate.Sunt datoriidin2009\idin2010”,adeclaratMihaelaHunc[. |antierele deschise ]n tot jude`ul au fost abandonatedeconstructorisau,]ncazul]ncare lucr[rileaucontinuatantreprenoriinu\i-auprimit banii. Multe firme de construc`ii care au lucratpeaceste\antiereauajuns]npragdefaliment, iar prim[riile cu care constructorii au derulat contractul s-au trezit date ]n judecat[.

LanivelulmunicipiuluiBoto\anisuntdatoriide achitat de 11.957 de lei pentru repara`ii la Gr[dini`a 23, unde lucr[rile sunt executate, pentrucampusuldelaLiceulTehnologic„Elie Radu” pentru lucr[rile executate \i nepl[tiate sunt 310.000 de lei, iar pentru finalizarea

investi`iei mai sunt necesari 6.358.190 lei, ]n timp ce la Liceul cu Program Sportiv pentru lucr[ridereabilitaresuntdeachitat99.000de lei pentru lucr[ri executate \i nepl[tite \i ]nc[ 140.000 de lei pentru finalizarea lucr[rilor. (PetronelaRotariu)

Sindicatele se tem de disponibiliz[ri de personal ]n urma comas[rii \colilor Comasareaadou[ unit[`i\colaredin municipiuvaducela solicitareauneicomisiicares[analizeze situa`iacadrelordela celedou[\coli. LiviuAxinte(foto),liderulLigii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), a men`ionat c[ va solicita organizarea unei \edin`e comune ]n cadrul c[reia s[ fie analizat[ situa`ia personalului de la |colile 16\i13,\colipropusepentrucomasare de c[tre conducerea Inspectoratului|colarJude`ean(I|J). Solicitarea va fi f[cut[ pentru ca m[sura comas[rii s[ nu duc[ la disponibiliz[ridepersonal. „Din punctul meu de vedere, delidersindical,interesulnostru estecaangaja`iideacolos[aib[ asigurate alte solu`ii de a nu r[mâne]nafarasistemului.Eucer

rezolvareatuturorcazurilor,dac[ sevaajungelacomasare.Nuputemvorbidoardeaspecteeconomice,cis[`inemcontdeaspecte sociale”,aprecizatLiviuAxinte. Comasarea celor dou[ unit[`i va trebui aprobat[ ]n Consiliul Local,]ns[uniiconsilierimunicipaliauanun`atdejac[sunt]mpotriva acestei m[suri. „Din ce am ]n`elesdelaInspectoratul|colar s-aluataceast[deciziedecomasareporninddeladateledin\coli, num[ruldeelevicarefunc`ioneaz[]nceledou[\coli\icomasarea ]nmomentulacestaesteopropunereaInspectoratuluic[treConsiliulLocal,care]nfinalestecel carevaluadeciziafinal[”,amen`ionatliderulsindical. Ultimacomasare\ireducerede personallanivelulsistemuluieduca`ional boto\[nean a avut loc ]n anul2010.Atunciaufostdesfiin`atezecide\coli\iredusenorme didactice \i func`ii de conducere. (PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Absen`ele, problema sistemului educa`ional boto\[nean Datele centralizate la nivelul Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J) la finalul semestrului I ale acestuian\colararat[c[eleviiuit[ s[ mai ajung[ la \coal[, iar acest lucrusereflect[]nsc[dereabeneficiarilorde„Banideliceu”\ianotelelapurtare.Dinceledeclaratede inspectorul \colar Drago\ Cristea, lafinalulprimuluisemestru,78de eleviboto\[nenidintrecei4.524de elevicarebeneficiaz[de„Baniide liceu”,\i-aupierdutajutorulfinanciardincauzaabsen`elor.„}nprimul semestru, 78 de elevi \i-au pierdut ajutorul financiar pentru c[ au acumulat un num[r mai marede20deabsen`enemotivate. Cei mai mul`i elevi afla`i ]n aceast[situa`iesuntdelaGrupul |colar«AlexandruVlahu`[»|endriceni-13elevi”,adeclaratDrago\Cristea. Beneficiaz[decei180lei,atât peperioadacursurilor,cât\i]ntimpulsus`ineriiexamenuluidebacalaureatsaudediplom[,eleviicare auositua`iefinanciar[precar[.Tot din cauza absen`elor acumulate, eleviiboto\[nenis-aualescunota sc[zut[lapurtare,]nprimulsemestru.Recordulnegativalelevilorcu note sc[zute la purtare au fost ]n rândul liceenilor. 2002 elevi au avutnotalapurtare]ntre9,99\i7, iar379auavutsub7lapurtare.}n ]nv[`[mântulprimar,169deelevi auavutnotalapurtare]ntre9.99\i 7\i9auavutsub7,iar]n]nv[`[mântul gimnazial 1.648 au avut ]ntre9,99\i7\i109sub7.(PetronelaRotariu)

S-a ales cu dosar penal pentru distrugere Undorohoians-aalescudosar penaldup[ceaavariatunautoturism\iaspartungeam.]ntrebatde poli`i\tideceaprovocatdistrugerileafostlovitbruscdeamnezie.}n noaptea de 21 spre 22 ianuarie pu`in dup[ miezul nop`ii, dou[ echipaje mixte, formate din lucr[tori ai Inspectoratului de JandarmiJude`eanBoto\ani\iPoli`iei municipiuluiDorohoi,careseaflau ]npatrulareaufostdirec`ionate,]n urmaunuiapel112,pestradacol. Vasiliu, fiind sesizat faptul c[ un b[rbatadistrusgeamurileunuiautoturism\iu\aprincipal[deaccesa Complexului „Dorotex”. Echipajele mixte poli`ist-jandarm s-au deplasatlaloculfapteifiindidentificat un tân[r, ]n vârst[ de 25 de ani, din municipiul Dorohoi, care era autorul pagubele produse. Persoanacareaprovocatdistrugerileadeclaratc[nu]\iaminte\tece s-a]ntâmplat\icareafostmotivul pentrucareadistrusbunurilerespective.Pentrufaptasas-aalescu dosar penal fiind cercetat pentru comitereainfrac`iuniidedistrugere, cercet[rile urmând a fi continuate de Poli`ia municipiul Dorohoi. (D.R.)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Joi,24ianuarie2013

Bugetari nemul`umi`i c[ salariile le vor fi f[cute publice Bugetariinusunt deloc]ncânta`ide inten`iaGuvernului dealepublicasalariilepeunsite,astfel ]ncâts[poat[fiv[zutedeoricinedore\te.Dup[cereprezentan`iaiGuvernuluiauanun`at c[planific[s[lansezeunsitewebpecares[publicenumele \isalariiletuturor angaja`ilorpl[ti`i dinbanipublici,unii bugetariaudeclarat c[esteom[sur[carenu-\iarerostul. „Nu sunt salarii indecent de mari,decares[nefieru\inec[ nu le-am merita. Sunt salarii foarte mici chiar. Pentru banii ace\tiafiecaredinnoimunce\te, deci nu v[d rostul unei astfel de m[suri. Ca s[ se revolte \i s[ ]njurenu\tiucareangajatdela statc[aresalariumaimiccu5lei ca mine \i, spune el, munce\te maimult.Cesevrea?Cabugetariis[lucrezef[r[salarii?Nueste corect”,adeclaratunangajatdin sistemul asisten`ei sociale \i protec`iacopilului. Unaltbugetarestedep[rerec[ prin aceast[ m[sur[ se vrea ]n-

vr[jbirea dintre angaja`ii care lucreaz[ ]n sistemul privat \i cei carelucreaz[lastat.„Setotspune c[bugetariisuntpl[ti`idincontribu`iile angaja`ilor de la privat. Atuncipoatearvreauniicabugetariis[prestezeomunc[,uneori cuoimportan`[social[deosebit[, pe mai nimic. Asta nu se poate. Salariile bugetarilor au r[mas mult sub nivelul normalit[`ii. Dac[estes[scoat[lavederesalarii,p[is[sepublicesalariile\efi-

lor, c[ acolo este ce vedea”, a declarat un alt bugetar, din sistemulsocial. Unii bugetari spun c[ o astfel dem[sur[nui-arderanja,pentru c[ salariile lor nicidecum nu „jecm[nesc” bugetul, cum cred unii,dararvreas[vad[publicate \i salariile celor care lucreaz[ ]n sistemprivat.„Eucredc[dac[ar fipublicate\isalariileangaja`ilor dinsistemulprivat,s-arspulbera mitulc[lastateraiulpep[mânt,

cummaiaudc[spununii”,este opinia unui alt angajat, din sistemulsanitar. Site-ullacareaf[cutreferire]n presacentral[CristianBotan,consilierulpremierului,arputeafidisponibilpân[lafineleluniimartie, asta ]nsemnând c[ este ]n lucru. Ini`ialvorap[reanumele\iprenumelefiec[ruiangajatdininstitu`iile statului,pentrucaapois[leapar[ \isalariile]ncasatelunar.(Aurora Dimitriu)

Finalizarea depozitului ecologic pentru gunoi va mai ]ntârzia câteva luni

Depozitulecologicpentrugunoi, delaSt[uceni,nuvafifinalizat ]naceast[prim[var[,cumse planificaseanultrecut.Vamai duracâtevaluni,estedep[rere directorulAgen`ieipentru

Protec`iaMedicului(APM) Boto\ani,EugenMateciuc. Potrivitacestuia,celmaioptimisttermende finalizarealucr[rilorladepozitulecologicdela St[uceniestetoamnaacestuian.„Probabilprin octombrie-noiembrie va putea fi dat ]n folo-

sin`[ depozitul ecologic. Este mult de lucru acolo.Nuvorbimdeogroap[degunoi,Este undepozitecologic,nuceeace\tiamnoic[ erapân[acumogroap[degunoi.Arealtregim,nupolueaz[pânzafreatic[,vafiimpermeabilizat[baza,apoiapeleuzatedindepozit vor fi preluate ]ntr-o sta`ie de epurare. Este dup[ normele europene. Ini`ial, ]ntr-adev[r, se vorbea de darea ]n folosin`[ prin aprilie, anulacesta,darnupoatefirespectattermenul”,adeclaratEugenMateciuc. APMatrimisosolicitarelaConsiliulJude`eanpentrucalaacestnivels[sedemarezeprocedurile pentru autorizarea de mediu. Directoruldela„Mediu”spunec[titularuldeproiect,respectivConsiliulJude`ean,trebuies[demarezeacesteproceduri,caredureaz[destulde mult,lunidezile,astfelca]ntoamnaacestuian, când se sper[ c[ vor fi finalizate lucr[rile la depozituldelaSt[uceni,s[fieob`inut\iavizul de mediu pentru ca gunoiul din municipiul Boto\ani,dar\idinaltelocalit[`ialejude`ului s[poat[fidepozitat]nacelspa`iu. Pân[ la deschiderea depozitului ecologic, gunoiul din municipiu este adus la depozitul provizoriu,dinvecin[tateafosteigropidegunoi amunicipiului,pentrucareexist[unacordde mediu.(AuroraDimitriu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Avaria la conducta de ap[ de la Leorda le-a dat din nou emo`ii boto\[nenilor O nou[ avarie la ap[ le-a dat ieri emo`ii boto\[nenilor. Avaria s-a produs ]n zona localit[`iiLeorda,peconducta detransportap[Dn1000mm, Bucecea-Boto\ani. }nzonele ]nalte ale municipiului Boto\anis-aresim`itsc[dereapresiuniiapei,afecta`ifiindutilizatoriicarelocuiesclaetajele superioarealeblocurilordelocuin`e,carenusuntalimentate prinsta`iidehidrofor. Asc[zut\inivelulapeidin rezervoareledeacumularedin Sta`iadeTratareC[t[m[r[\ti, astfelc[presiuneaapeilarobineteasc[zut\i]naltezoneale ora\ului. Ieri diminea`[, ]n municipiulDorohois-afurnizatap[]nintervalulorar4.009.00,dup[cares-a]ntrerupt, \i s-a reluat furnizarea spre sear[. „Echipele de interven`ii au intervenit operativ, ]nc[ dincursulnop`ii,laefectuareamanevrelornecesare\ila remedierea defec`iunii, pentru repunerea sistemului regional de alimentare cu ap[ Siret]nfunc`iune,]ncelmai scurttimpposibil,astfel]ncât disconfortul creat utilizatorilors[fiecâtmaimic”,anun`au,ieri,reprezentan`iioperatoruluideap[.Cutoateaceste asigur[rivenitedelaconducereaoperatoruluideap[,boto\[neniiaumotives[seteam[ deavariiledeacestgen.Nude pu`ineoriastfeldeavariii-au l[sat pe consumatori zile ]ntregif[r[ap[,uneorichiar]n timpul marilor s[rb[tori din an.(AuroraDimitriu)

Mii de corigen`i dup[ primul semestru de \coal[ Datelecentralizatelanivelul Inspectoratului |colar Jude`eanarat[c[\coalasedovede\teafimultpreagreapentru interesul elevilor. Grav estec[sutedeelevisuntcorigen`i \i la mai mult de patru obiecte.Laciclulprimar,113 eleviaur[mascorigen`ilaun obiect,145ladou[obiecte,la trei93deelevi,lapatru37de elevi iar la mai mult de 4 materii, 35 de elevi. Nici la gimnaziu situa`ia nu este una maibun[,unde1.276deelevi aur[mascorigen`ilaunsingur obiect, 519 la dou[ obiecte, 248latrei,147lapatru\i80 lamaimultdepatruobiecte. Situa`iaceamaigrav[estela liceu,unde1.360deelevisunt la finalul primului semestru corigen`ilaunobiect,441la dou[obiect,182latrei,84la patru]ntimpce46suntcorigen`i la mai mult de patru obiecte.(PetronelaRotariu)


CMYK

4

EVENIMENT

Joi,24ianuarie2013

Amfostp[c[li`i

}n ciuda promisiunilor f[cute, vom pl[ti taxe \i impozite mai mari Boto\[neniivorpl[ti taxe\iimpozitemajoratecu16,05la sut[]nacestan, comparativcuanul trecut.De\imunicipalitateaaanun`at c[acesteanusevor majora\iconsilierii localiauaprobat]n \edin`adindecembriemen`inereala acela\inivel,GuvernulPontapunecondi`iidraconicepentruprim[rii. Conformunuiproiectdeordonan`[deurgen`[aGuvernului,autorit[`ile locale care ]nregistreaz[ arieratevorfiobligates[indexeze taxele locale cu 16,05 la sut[. }n prezent, Prim[ria Municipiului Boto\ani ]nregistreaz[ arierate la serviciile de salubritate, fapt care arputeaobligaautorit[`ilemunicipales[adopteindexarea]n\edin`a de Consiliu Local stabilit[ pentru data29ianuarie2013. Labazaacesteischimb[ritotalearputeafiunproiectdeOrdonan`[deGuverncaremodific[CodulFiscal\iimpunecondi`iidrasticeautorit[`ilorlocalecaredoresc s[men`in[taxele\iimpozitelelo-

calelaniveluldeanultrecut,f[r[ s[lemajoreze.Conformacestuia, prevedereaaprobat[deGuvernla ]nceputul acestui an, conform c[reiaautorit[`ilelocalepotreduce taxele prev[zute ]n hot[rârea de indexareaprobat[deGuvernanul trecut,esteaplicabil[numaidec[treautorit[`ilelocalecare]ndeplinesc cumulativ dou[ condi`ii: nu au ]nregistrate arierate la 31 decembrie2012\inuafecteaz[veniturile proprii ale bugetelor locale prinreducereataxelorpân[laniveluriledin2012.Arieratelereprezint[ pl[`i restante, cu o vechime maimarede90dezile. La nivelul municipiului Boto\ani, la finalul lunii decembrie erau]nregistratearieratede200de milioanedelei.}nacela\itimp,din cele declarate la ]nceputul lunii ianuarie de Ovidu Portariuc, primarulmunicipiului,deficitullanivelulbugetuluilocalprinmen`inerea acelora\i taxe, era de dou[ milioanedelei.Maimult,]nacest act, Guvernul stabile\te c[ autorit[`ilelocalecareauadoptatdeja hot[râriprivindimpozitele\itaxelelocalepentru2013\inu]ndeplinescacestedou[condi`iitrebuies[ adopte, ]n procedur[ de urgen`[, noihot[râriprincares[calculeze taxele\iimpoziteleconformHot[râriideGuverndeanultrecut,privind indexarea bazei de calcul a taxelor \i impozitelor locale cu 16,05lasut[,adic[curatainfla`iei peultimiitreiani. Primarul municipiului Boto\ani, Ovidiu Portariuc, a declarat

ieric[vadispuneindexareataxelorlocalecuratainfla`ieidinultimii trei ani (16,05 la sut[) doar dac[ i se va impune acest lucru printr-un act normativ emis de c[tre Guvernul României. Prim[riaMunicipiuluiBoto\anivaluao decizie]nacestsens]nfunc`iede reglement[rile prev[zute ]n textul ordonan`ei de urgen`[ care a fost discutat[deExecutiv]n\edin`ade Guverndin22ianuarie2013. „Eu mi-am afirmat de mai multeoriinten`iadeap[strataxele locale la nivelul anului 2012. }mimen`in\iacumaceast[pozi`ie, dac[ legea ]mi va permite

acest lucru. Am reu\it s[ echilibr[mbugetullocal,astfel]ncâts[ p[str[m taxele la acela\i nivel. Dac[]ns[legeam[vaobligas[le indexez, atunci va trebui s[ dispunaceast[m[sur[.Nuamv[zut ]nc[ textul ordonan`ei, dar dac[ vor exista solu`ii legale pentru a men`inetaxele,levomutiliza”, a declaratOvidiuPortariuc. Onou[decizieprivindnivelul taxelor\iimpozitelorlocalevaducelaapari`iaunorsitua`iiabsurde, ]ncareboto\[neniicare\i-auachitatdejataxele\iimpozitelevortrebui s[ mearg[ s[ pl[teasc[ diferen`adebani.

Conform aceluia\i proiect de Ordonan`[ de Guvern, persoanele fizicecareauachitatdejaimpozitele \i taxele locale pentru anul 2013vorfiobligates[achiteintegral,pân[la30septembrie,diferen`arezultat[.Pân[ladatade22 ianuarie2013,aufost]nregistrate la Direc`ia de Taxe \i Impozite Locale 5.922 de persoane fizice care au achitat integral taxele \i impozitele locale pentru cl[diri. Prim[riaMunicipiuluiBoto\aniva revenicupreciz[ridup[publicarea ordonan`ei de urgen`[ a Guvernului]nMonitorulOficial.(PetronelaRotariu)

Ancheta`i de procurori pentru neplata datoriilor la stat Maimul`iadministratori desociet[`icomercialedin municipiulBoto\anisunt cerceta`ideprocuroridup[ cenu\i-auachitatdatoriile c[trebugetuldestat.La propunereapoli`i\tilordin cadrulServiciuluideInvestigareafraudelor,Parchetuldepelâng[Judec[toria Boto\aniaconfirmat]ncepereaurm[ririipenalefa`[ demaimultepersoane. Printre ace\tia sunt \i Lica L., de 54 ani \i Ionu` L., de 32 ani, din Boto\ani, asocia`i \i administratori ai unei societ[`i comerciale, pentru s[vâr\irea infrac`iunii dere`inere\inev[rsare]ntotalitatedec[tre pl[titorii obliga`iilor fiscale a sumelor

reprezentând impozite \i contribu`ii cu re`inerelasurs[,constând]naceeac[,]n perioada februarie 2009 - iulie 2010, au re`inut\inuauviratobliga`iilefiscale]n termen de 30 de zile de la scaden`[, ]n sum[total[de18.425lei.|iValeriaC.,

de40ani,dinBoto\ani,estecercetat[pentru aceea\i infrac`iune dup[ ce ]n calitate deadministratorlaosocietatecomercial[, ]nperioadaaugust2008-august2012,a re`inut\inuaviratobliga`iilefiscale]ntermende30deziledelascaden`[,]nsum[

total[ de 18.487 lei. Cu dosar penal s-a ales\iBeniaminP.,de32ani,dinBoto\ani,administratoraluneisociet[`icomerciale, fiind cercetat pentru s[vâr\irea infrac`iuniidere`inere\inev[rsare]ntotalitatedec[trepl[titoriiobliga`iilorfiscalea sumelor reprezentând impozite \i contribu`iicure`inerelasurs[,constând]naceea c[ ]n perioada iunie 2011 - mai 2012, a re`inut\inuaviratobliga`iilefiscale]ntermende30deziledelascaden`[,]nsum[ total[de27.732lei. Totpentruacelea\ifaptevaficercetat \iAlexandruO.,de27ani,dinBoto\ani, administratoraluneisociet[`icomerciale, anchetatorii stabilind c[ ]n perioada septembrie2006-iunie2012,are`inut\inua viratobliga`iilefiscale]ntermende30de ziledelascaden`[,]nsum[total[de8.366 lei.Potrivitanchetatorilorprejudiciulcauzat de cei men`iona`i mai sus bugetului generalconsolidatalstatuluiurmeaz[afi asiguratprinsechestrupenalaplicatasupra bunurilor de`inute de ]nvinui`i. (D[nu` Rotariu)


CMYK

EVENIMENT

Joi,24ianuarie2013

5

Schimbarea directorilor PDL, ]ntârziat[ de reorganizarea ministerelor De\iUSL-ulestede aproapeunanlaguvernare,uniidirectoriPDL sunt]nc[]nfunc`ie.Nu pentruc[lideriiPSD\i PNLBoto\ani]iconsider[foartebuni,cipentruc[ministereledecareapar`innus-augr[bit s[fac[schimb[rile]n teritoriu. Primeleschimb[ri,dup[venireaUSLla putere, s-au f[cut la Oficiul Jude`ean de Po\t[\ilaInspectoratul|colarJude`ean.La Oficiul Jude`ean de Po\t[ Boto\ani, democratliberalulMihai|tefanafost]nlocuitcu GheorgheDron,sus`inutdePNL.Deasemenea,laInspectoratul|colarJude`ean,socialdemocrataMihaelaHunc[i-aluatlocul AdaMacovei.Auurmatschimb[rilaARR, Casa de Asigur[ri de S[n[tate, Protec`ia Consumatorilor, RAR, Direc`ia Silvic[, Sec`iadeDrumuriNa`ionale,Metrologie\i altecâtevainstitu`ii. }n schimb, au r[mas aceia\i directori la Direc`iaGeneral[aFinan`elorPublice,Direc`iaSanitarVeterinar[,InspectoratulTeritorialdeMunc[,Direc`iaAgricol[,AJOFM, CasaJude`ean[dePensii,plusalteinstitu`ii undemizanuafostfoartemare. }n perioada imediat urm[toare, Dorel Bud[iUngureanuvapreluafunc`iadedirectoralDirec`ieiJude`enedeTineret\iSport, elfiindsus`inutdePartidulConservator. Deasemenea,liderultinerilordinPSDva finumitdirectorlaGardadeMediuBoto\ani. „Suntministerecarenuauf[cutniciun feldeschimb[rilainstitu`iiledinsubordine. Noi am f[cut propunerile dar `ine de

ministeres[organizezeconcursurilepentru ocupareafunc`iilordeconducereladeconcentrate.Laacesteconcursuripoates[se prezinteoricepersoan[carenuareadeziune la PNL sau PSD”, a spus Gheorghe Sorescu,vicepre\edintelePNLBoto\ani. Social-democra`ii sunt mai deci\i decât liberaliis[-\iimpun[oameniilorpefunc`iile dedirectorilainstitu`iiledeconcentratedarse izbesc de aceea\i problem[. „Ministerul Munciinuaf[cutniciunfeldeschimb[rila institu`iile din subordine. Avem oameni preg[ti`icareurmeaz[s[seprezintelaconcurs]nmomentul]ncareacestasevaorganiza.Nuvomp[straniciundirectorPDL]n

func`ie chiar dac[ ]\i depune adeziune la PSD. Nu avem ]ncredere ]n ei”, a afirmat GheorgheVâzdoag[,secretarexecutivPSD.

Schimbare amânat[ la Finan`e |ilaDirec`iaGeneral[aFinan`elorPublice,lucrurilestaulafelcalainstitu`iiledeconcentrate din subordinea Ministerului Muncii.GheorgheSorescuspunec[sea\teapt[reorganizareaanun`at[deprimulministruVictorPonta. „LaFinan`enuamf[cutniciopropuneredeoareceaceast[institu`ievaintra]n

reorganizare.Vafiostructur[administrativ[ \i alt[ structur[ de control ce va cuprinde ANAF-ul, Garda Financiar[, Vama.A\tept[mpân[lasfâr\itulluniimartie, ]nceputul lunii aprilie, când se va realiza aceast[ reorganizare”, a mai precizat GheorgheSorescu. Odat[ cu regionalizarea României, mai multeinstitu`iiaflate]nprezent]nsubordineaunorministerearputeatrecelaConsiliul Jude`ean. Nici la institu`iile din subordinea ConsiliuluiLocalnus-areu\itschimbarea]ntotalitateadirectorilor.Singurasocietatecare aredirectornouesteUrbanServ.Prim[ria s-a gr[bit cu ]nlocuirea lui Gheorghe Pricopi,]nloculacestuiavenindLiviuToma, c[ruia primarul Portariuc i-a cerut ]ns[ demisialaprimaz[pad[.}nprezent,societateadesalubritateestecondus[,interimar, deSimionDrelciuc. LaModernCalor,IonDiaconuademisionatdinproprieini`iativ[,darulteriors-a ]nscrislaconcurspentrufunc`iadedirector tehnic. Noul director general interimar al societ[`iidetermoficareesteFlorinSandu. Executivulprim[rieia]ncercat\ischimbareadirectoruluidelaEltrans.Variantapropus[afostIoanComari`aiarastaaprovocat unvaldenemul`umiri]nrândulsalaria`ilor. Cât prive\te Locativa, func`ia este ocupat[defostulprimarC[t[linFlutur.Acesta var[mânedirectorgeneralcelpu`inpân[]n iulie2014deoareceesteap[ratdelegisla`ie. UnaltdirectorPDLr[mas]nfunc`ieeste Eugen~urcanu.Dincâtesepare,acesta]\i va p[stra postul chiar dac[ nu a trecut ]n barcaputerii. }nceeaceprive\teinstitu`iiledinsubordinea Consiliului Jude`ean, sunt nume noi ]ncepând de la Direc`ia Jude`ean[ de Drumuri\iPoduri\ipân[laDirec`iadeAsisten`[Social[\iProtec`iaCopilului.Ceamai maremiz[afostlaDJDP,acoloundeRomeo Caciuc a fost ]nlocuit cu Sorin Clim. (R[zvanSauciuc)

Florin ~urcanu, audiat pentru fals intelectual Pre\edinteleConsiliuluiJude`ean,Florin~urcanu,afost audiatmiercuride magistra`iiJudec[torieiBoto\ani]ndosarul]ncareesteacuzatdefalsintelectual.Acestaafost ]nso`itlainstan`[de deputatulRoxana Anu\c[. Florin ~urcanu s-a ap[rat ]n fa`a judec[torului aproape jum[tatedeor[,sus`inândc[nueste vinovatdeexcludereailegal[din partidaCristineiBahrin\iaAurelieiAro\oaie.Pre\edinteleCJa declaratc[adorits[-\iexprime punctuldevedere]nfa`ainstan`ei pentruc[seconsider[nevinovat,

subliniind c[ acest proces este unic]n`ar[. „CodulPenalmie]mipermite s[ dau declara`ii ori de câte ori consider eu c[ mai am de ad[ugat ceva. Am dat o declara`ie.Esteochestiunecarenusamai]ntâmplat]nRomânia.Nu exist[caz]nRomânias[fietrimis ]n judecat[ pre\edinte de partid, pentru c[ l-a exclus”, a declaratFlorin~urcanu. Procesul pre\edintelui Consiliului Jude`ean Boto\ani, Florin ~urcanu,]ncareestejudecatpentru fals intelectual, a fost trimis de la }nalta Curte de Casa`ie \i Justi`ie la Judec[toria Boto\ani dup[ce~urcanu\i-adatdemisia din func`ia de deputat. Nemaifiindparlamentar,dosarularevenitdecompeten`aJudec[toriei. ~urcanu este acuzat c[ le-a datafar[dinpartidcuactefalse pe Aurelia Aro\oaie \i Cristina Bahrin,care\i-aupierdut\ifunc`iiledeconsilierjude`ean\ivicepre\edinte al Consiliului Jude-

`ean.}n2011,cândocupascaunuldedeputat,Florin~urcanua fosttrimis]njudecat[deprocurorii Parchetului de pe lâng[ }naltaCurtedeCasa`ie\iJusti`ie, sub acuza`iile de fals intelectual ]nformacontinuat[(19actemateriale)\iuzdefals]nform[continuat[(9actemateriale).Potrivit anchetatorilor,]nperioadaiunieiulie2009,deputatulFlorin~urcanu,pre\edintealPartiduluiNa`ional Liberal, filiala Boto\ani (func`ieocupat[]ncepândcuprim[varaanului2009),asemnato seriedehot[râri]ncareseconsemna, ]n mod necorespunz[tor adev[rului,c[diferi`imembriai acesteiorganiza`iipoliticeaufost exclu\i din partid prin hot[rârea Delega`iei Permanente a PNL Boto\ani din data de 21 iunie 2009.Procuroriisus`inc[scopul urm[rit a fost acela ca, ]n locul persoanelor alese ]n func`ia de consilierlocalsaujude`ean,s[ajung[ alte persoane, agreate de Florin~urcanu.(D[nu`Rotariu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Investitorii italieni promit 70 de locuri de munc[ la Boto\ani Doiinvestitoriitalieni auvenitast[zi]nmunicipiulBoto\ani\iau avuto]ntâlnirecuviceprimarulViorel Iliu`[.Ceidoiaufost ]nso`i`ideomulde afaceriMihaiTincu, careocup[\ifunc`ia deconsilierlocal. Cei doi oameni de afaceri au discutattimpdeaproximativojum[tatedeor[cuviceprimarulViorelIliu`[,dup[careauplecatlafabricadeconfec`iicondus[deMihaiTincu.Acestasus`inec[italieniiinten`ioneaz[s[muteoafacere din Portugalia ]n Boto\ani. Este vorbadeoinvesti`iedeaproximativ700.000deeurocaresevarealiza]nacestan\icarevacreacirca 70delocuridemunc[.„S-adiscutatvis-a-visdepa\iicaretrebuie f[cu`i pentru ob`inerea titlului de proprietate \i demararea pro-

Joi,24ianuarie2013

Tân[rul c[zut ]ntr-o fântân[ la Hudum lucra la negru Poli`i\tiiaustabilit c[tân[rulceac[zut]nurm[cudou[zile]ntr-unpu`, ]ntimpces[pao fântân[,]nlocalitateaHudumlucra f[r[formelegale.

iectului.Trebuieob`inuteulterior autoriza`iile\iavizelepentruconstruc`ie. Ast[zi se vor ]ntâlni cu arhitectul \i avocatul. Se va lua leg[turacuconstructorul.Lucr[rile vor demara imediat ce vor avea certificatul de urbanism cu men`iunea construc`ie industrial[. Este vorba de o investi`ie ]n valoare de 700.000-800.000 de

euro”, a spus omul de afaceri MihaiTincu.Nouaunitatedeproduc`ievaaveaactivitateadecroit, prepara`ie, preg[tire a fabrica`iei. Ceidoiinvestitoriau]nmomentul defa`[fabrici]nItalia\iPortugalia dar]\idorescs[mute]ntreagaactivitate ]n Boto\ani. Aceast[ nou[ fabric[vaficonstruit[]napropiereaItalPant. (R[zvanSauciuc)

}n urma incidentului un tân[rde19aniaajunslaspital cumaimulteleziuni,]ns[via`a nu i-a fost pus[ ]n pericol. }n urmaancheteipoli`i\tiiaustabilit c[ proprietarul terenului, ]nurmaunei]n`elegeriverbale cuIonu`N.,de31ani,dinBoto\ani,acontractatolucrarede adâncireauneifântânipecare oavea]ncurte,având]nvederec[acestadinurm[esteautorizatpentruefectuareadeastfel de lucr[ri. }n ziua respectiv[ Ionu`N.,]nso`itdeConstantin

N.\iCostelB.,de19ani,din comuna Roma, au ]nceput lucrarea,iar]njurulorei13.20, ]ntimpceseaflalâng[fântân[, luiCostelB.is-af[cutr[u\ia c[zut, lovindu-se cu capul de unul din tuburile de beton, r[mânândincon\tient. „Poli`i\tii au constatat c[ B. Costel nu este angajat al ]ntreprinderii individuale care efectualucrarea,motivpentru cares-ausesizatdinoficiucu privire la infrac`iunea de nerespectare de c[tre orice persoanaaobliga`iilor\iam[surilor stabilite cu privire la securitatea\is[n[tatea]nmunca,dac[prinaceastasecreeaz[ un pericol grav \i iminent de producere a unui accident demuncasaude]mboln[vire profesional[, fa`[ de N. Ionu`”, a men`ionat inspector principalAncaSilionAram[, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani.(D.R.)

Dorohoienii, Directorul de la Protec`ia instrui`i cum s[ Copilului vrea s[ lucreze cu foloseasc[ „mentalul angajatului” curentul electric \i gazul metan LocuitoriidinmunicipiulDorohoi,precum \ipre\edin`iiasocia`iilordeproprietari aufostinstrui`iieride pompieri\iangaja`iai E.ONcums[foloseasc[]nsiguran`[ echipamentele\iinstala`iilecareutilizeaz[ electricitatesaugaze naturale. Pre\edin`ii asocia`iilor de proprietaridinmunicipiulDorohoiau fostinstrui`ilaCasadeCultur[,de reprezentan`ii E.ON România \i cei ai Inspectoratului pentru Situa`iideUrgen`[„NicolaeIorga” al Jude`ului Boto\ani. Participan`ilorlis-auexplicatriscurilelacare seexpunatuncicândfolosescim-

proviza`ii la instala`iile electrice sau de gaze naturale \i au primit sfaturidesprecumtrebuies[procedeze]ncazul]ncaresimtmiros degaz.}nacela\itimp,ace\tiaau fostinforma`icuprivirelam[suri deprevenire\istingereaincendiilor. La finalul activit[`ii, pre\edin`iiasocia`iilordeproprietariau primit din partea organizatorilor materiale informative, specifice campaniei „R.I.S.C. - Renun`[ Improviza`iile Sunt Catastrofale”, pentruafidistribuitelocatarilor. Pentrucasfaturiles[ajung[la cât mai mul`i cet[`eni, s-a constituit\iunpunctmobildeinformare preventiv[pePietonalul„Grigore Ghica” din municipiul Dorohoi, ocazie cu care au fost distribuite trec[torilor flayere cu mesajele campaniei. DemersulcomunISUBoto\ani \i E.ON România face parte din campaniaR.I.S.C.:„Renun`[Improviza`iile sunt catastrofale“. (D[nu`Rotariu)

ViitoruldirectorexecutivalDirec`ieiGeneraledeAsisten`[ Social[\iProtec`ia Copilului,careapromovat,la]nceputul acesteis[pt[mâni, concursulpentru func`iadeconducere, are]ninten`ies[aduc[oseriedemodific[ri]nrela`iacupersonaluldinsubordine.

}n primul rând, acesta sus`ine c[vavizitacâtsepoatededescentreledeplasament\itoateunit[`ile deasisten`[social[pecareleare ]nsubordine.„}ntimpulscurtde cândsunt]nDirec`ieamcunoscut echipadeconducere,totpersonalul din aparatul propriu, cel din centre.Vorficâtevamodific[ri]n rela`iacupersonaluldinsubordine,camoddelucru.Concret,voi spunelatimpulpotrivit.Voiface multevizite]ncentre,nuneap[rat controale,vizitecas[v[dceprobleme sunt ]n fiecare centru”, a declaratDan|lincu despreinten-

`iile sale pentru perioada cât va ocupafunc`iadeconducere. Viitorul director executiv al DGASPCa`inut]ns[s[precizeze c[nusegânde\telaunstildeconducerecares[bageteama]nsubordona`i. „Trebuie lucrat cumva cumentalulangajatului,nunea- p[rats[fac[treab[defric[.Eu vreaucafiecaresalariatdincentrus[aib[d[ruirefa`[decopilul cucarelucreaz[,s[]lpriveasc[la felcum]\iprive\tecopilulluide acas[”, a mai subliniat Dan |lincu(foto). Acestaaprecizat]ns[c[nuse a\teapt[ s[ ]\i preia atribu`iile de director executiv prea curând.

Pentru preluarea postului a\teapt[ ]nprim[faz[avizuldelaAgen`ia Na`ional[aFunc`ionarilorPublici \iapoiurmeaz[ca]ntr-o\edin`[de ConsiliuJude`eans[fieconfirmat penoulpost.„Vamaidurapentru c[avizuldelaANFPnuvineprea repede. Au zilnic multe concursuri. ]n aceste condi`ii este pu`in probabil ca ]n \edin`a de CJ din aceast[ lun[ s[ intre \i numirea directorului la Protec`ia Copilului”,estedep[rere|lincu. Viitorul director executiv mai sus`inec[\i-apropuss[g[seasc[ sursedefinan`arepentrulucr[ride reabilitare]nmajoritateacentrelor deplasament.(AuroraDimitriu)


PUBLICITATE

Joi,24ianuarie2013

Valeriu Iftime pariaz[ pe Vali Bordeanu \i Marius Croitoru

ValeriuIftime,principalulfinan`atoralFC Boto\aniconsider[c[ juc[toriicuexperien`[ voraveaocontribu`ie important[]nreturul campionatului.El]\i punemarisperan`e]n

funda\ulstângaValeriu Bordeanu\i]nmijloca\ulMariusCroitoru. „Cred]nprimulrând]nrevenireafotbali\tilordingardaveche. M[gândesclaValiBordeanu\i Croitoru.Nucredc[Vali]\imai arunc[ghetele]ncui,]ntr-o dup[ amiaz[,]ntr-ostaredenervozita-

te,cumaf[cut]ntur.Avemnevoie de el atât ]n vestiar cât \i ]n teren.Elnuecântecullebedei.El poatejucabine,poatefiutil.De asemenea, cred foarte mult ]n Croitoru.L-amcriticatmult[vremedarcred]nel,cucondi`ias[ munceasc[.Maisuntmul`icopii careaupoten`ialenorm”,aspus ValeriuIftime. Deasemenea,oficialulboto\[neana\teapt[maimultdelajuc[torii tineri \i spune c[ ace\tia ar trebuis[aib[continuitate.Valeriu Iftime a recunoscut c[ ]\i dore\te ca]nvaraanuluiviitors[vând[cel pu`inunjuc[torpentruaechilibra bugetulclubului.}nultimiiani,FC Boto\ani a ]ncasat peste 300.000 deeurodinvânzareadefotbali\ti. Cel mai bun transfer a fost Paul Papp, la SC Vaslui. Acesta a fost achizi`ionatcu27.000deeurodela Unirea Dej \i a fost vândut cu 50.000 de euro, dup[ jum[tate de an,laSCVasluicu50.000deeuro. Anul trecut, SC Vaslui l-a vândut pePapp]nItalia,laChievoiarFC Boto\aniamai]ncasat]nc[150.000 deeuro.(R[zvanSauciuc)

7

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100 mpterendeschiderelaBt-Sv 50m,ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon: 0752.548.847.

cump[r[ri *T^n[rfermiercump[rteren arabil]ncomunaSt[uceni,Un`eni,R[chi`i.Platapeloc.Telefon:0728.317.733.(2501-16)

angaj[ri *ClubSuceavaangajeaz[fete pentrusalonstriptease\isalon masaj.Oferimsalar:1.500Ron,

cazaregratuit[.Telefon: 0742.907.766.(2506-3) *Clubangajeaz[administrator. Salar:1.000Euro.Tel. 0740.651.921.(2507-1)

deceseSuntemal[turidedomnuldirector,Ghi`un Valentin,lagreaua]ncercare,acumcândbunalui so`ie,Gabriela,atrecut laceleve\nice.Dumnezeu s-oodihneasc[]npace. ConsiliulLocalC[l[ra\i, comunaC[l[ra\i,primar VrajotisElena

AGENDA SERVICIILOR

S[teni ]nv[`a`i de voluntari cum s[-\i protejeze casele de incendii OpartedintrelocuitoriicomuneiIb[ne\tiauprimit luni,21ianuarie,vizitapompierilor\iamembrilorServiciului Voluntar pentru Situa`ii de Urgen`[ Ib[ne\ti. Ace\tiale-autrecutpragulpentrua-i]nv[`acums[-\i protejezecasele\igospod[riiledeincendiu.Vizateau fost,]nspecial,persoaneledevârstaatreia,carelocuiescsingure\iauproblemedes[n[tate\ifamiliilecu mul`icopii.}ntimpcemembriiSVSUIb[ne\tiverificaudac[suntrespectatenormeledeprevenireaincendiilorlautilizareasistemelorlocalede]nc[lzire(sobe) \iainstala`iilorelectrice,inspectoriideprevenireaiInspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[„NicolaeIorga” alJude`uluiBoto\anile-auexplicatgazdelorcums[-\i protejezevia`a\ibunurile.Copiiicarenuerauacas[au primitacestesfaturila\coal[,undes-adesf[\uratoactivitatedeinformare.Totodat[,aufostdistribuitematerialeinformative.Ac`iuniledelaIb[ne\tis-auderulat]n cadrul campaniilor na`ionale „F.O.C. - Fl[c[rile Omoar[Copii”\i„R.I.S.C.-Renun`[Improviza`iile Sunt Catastrofale”. Demarate ]n luna septembrie, ]n colaborarecuE-ONRomânia,]ncadrulparteneriatului

AGENDA TRANSPORTATORILOR

„}mpreun[pentrusiguran`[”,campaniileaucaobiectivprincipalcunoa\tereadec[trecet[`eniaregulilor\i m[surilordeprevenireaincendiilorlalocuin`e\igospod[rii. Miercuri, 23 ianuarie, pre\edin`ii asocia`iilor de proprietari din municipiul Dorohoi vor fi instrui`i pentruapopularizam[suriledeprevenireaincendiilor lalocuin`elemultifamiliale.Ac`iuneavafiderulat[de inspectorideprevenire]ncooperarecureprezentan`iai E-ONRomânia.(D.R.)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Fostul arbitru Anton Hele\teanu va fi director sportiv la FC Boto\ani

Joi,24ianuarie2013

„Fata babei \i fata mo\neagului” la Vasilache Ceimicisunta\tepta`iduminic[la TeatruVasilache,la spectacolul„Fata babei\ifatamo\neagului”. Spectacolul va avea loc de laora11.00,\idelaora12.30. Dramatizarea\iadaptareascenic[ este semnat[ de Valentin Dobrescu, regia artistic[: Valentin Dobrescu, scenografia Mihai Pastramagiu \i muzica ConstantinPanaite.Dindistribu`iefacparteAnamariaChelaru,DanaPopa,IbicaLeonte, Florin Iftode, Mihaela |tempel, Aurica Dobrescu, Ioan CristianCost[chel. „Urm[ri`iopovesteclasic[ despredou[fete,diferiteuna decealalt[.Personajele,interpretatecuumor\ioriginalitate,reprezint[unexemplupen-

AntonHele\teanu estenouldirector sportivalFC Boto\ani.Acesta s-a]n`elescuoficialiiboto\[neni \i,]ncepânddin aceast[lun[,va facepartedin staff-uldeconducere. Hele\teanu va prelua o parte dinatribu`iilepecare]nprezentle are Cornel |fai`er, pre\edintele clubuluiboto\[nean. „Am discutat cu Tony Hele\teanu \i i-am propus func`ia de director sportiv. A acceptat \i urmeaz[s[]nceap[treabalaFC Boto\ani.Elvapreluaopartedin atribu`iile mele \i se va ocupa ]mpreun[cuDumitruBrânz[”, a spus Cornel |fai`er, pre\edinte FCBoto\ani. }n cursul anului trecut, Anton Hele\teanu a f[cut parte din conducereaclubuluiFCMTg.Mure\ darap[r[sit]nnoiembrieaceast[ grupare. Negocierile cu oficialii boto\[neniseparec[auavutlocla sfâr\itul anului trecut. Anton Hele\teanu a petrecut Revelionul la Vorona]mpreun[cuCornel|fai`er \i Cristi Popovici, antrenorul principalalFCBoto\ani.(R[zvan Sauciuc)

trunoito`i.Bun[tatea,cinstea \imodestiafeteimo\neagului, r[spl[tite pe m[sur[, sunt puse ]n opozi`ie cu r[utatea, invidia \i lenea fetei babei, carevaprimi\ieatotuldup[ inimasa.Ve`ivedeaunspectacolcuactori\ip[pu\i,vesel, frumos,undesereg[sescatât p[rin`ii cât \i copiii”, a spus Valentin Dobrescu. Pre`ul unuibileteste\aselei.(PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2304  

Ziarul orasului tau!

Advertisement