Page 1

CMYK

PetruMircea,storsdeenergie defo\tiisocri EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Pag. 8

FC Boto\ani se reune\te ast[zi la stadionul Municipal Pagina 7

AnulIX•nr.13(2301)•Luni,21ianuarie2013•8pagini

Verificarea metrologic[ a apometrelor se las[ cu scandal }nciudanemul`umirilormultorboto\[nenilegatde faptulc[suntobliga`is[pl[teasc[ periodicsumemari debanipentru verificareametrologic[apometrelor,conducerea NovaApaserv men`ineaceast[ preten`ie.|efiioperatoruluideap[ spunc[facacest lucru„pentru bineleclien`ilor”. Pagina 5

Dedup[gratii,

Con`ac cere ridicarea sechestrului pe avere Aflat]ncontinuare]n spatelegratiilor,fostul pre\edintealConsiliuluiJude`eanBoto\ani,ConstantinCon`ac,acerutmagistra`ilorridicareasechestruluiinstituitdeprocuroripeavereasa.

Pagina 4

Comasarea spitalelor a urcat „Jude`eanul” doar pe hârtie, dar l-a ]nfundat financiar Comasareaspitalelora salvatPsihiatria\iMaternitatea,dara]nfundat financiarSpitalulJude`ean.Celpu`inastasus`inemanagerulSpitalului „Mavromati”,Gheorghe Damian,]nopiniac[ruia comasareaafostbun[ doarpentruPsihiatrie\i Maternitate,careausc[patdedatorii.

Pagina 2

Dasc[lii, nemul`umi`i c[ sunt trimi\i din nou la studii Cadreledidacticecarenu audiplom[delicen`[trebuies[se]ntoarc[la\coal[]nurm[toriianidac[ vors[mailucrezecucei mici.Celemaimultecadre didacticef[r[studiisuperioaresuntla`ar[.Conformunordateprezentate lanivelna`ional,]njude`ul Boto\anisunt658decadre didacticecarevorfitrimiselafacultate.

Pagina 3


2

SOCIAL

Luni,21ianuarie2013

Comasarea spitalelor a urcat „Jude`eanul” doar pe hârtie, dar l-a ]nfundat financiar

Comasareaspitalelor asalvatPsihiatria\i Maternitatea,dara ]nfundatfinanciar SpitalulJude`ean. Celpu`inastasus`inemanagerulSpitalului„Mavromati”,GheorgheDamian,]nopiniac[ruiacomasareaa

fostbun[doarpentruPsihiatrie\iMaternitate,careau sc[patdedatorii. „Pe Spitalul Jude`ean, a\a cumerael]nainte,comasareal-a tras ]n jos din punct de vedere financiar.Noiamfostnevoi`is[ pl[timcuprioritatedatoriilecelor de la Psihiatrie \i Maternitate, pentru c[ a\a spune Legea finan`elor,c[sepl[tescmai]ntâi datoriile mai vechi \i apoi cele mai noi. Nu ne-a adus niciun

|anse reduse pentru grada`iile \efilor din educa`ie Directorii \i inspectorii \colari au \anse diminuate ]n ob`inerea grada`iilor de merit ]n acest an. Conform noii metodologii, func`iile de conducerenumaisuntseparatede func`iile de predare. Astfel, directorului de unitate \colar[ sauinspectorului\colarcarea avutfunc`iedeconducere]iva fi mai greu s[ se ]ncadreze ]n grilacareprive\teefectivactivitateadepredare.

„}nmetodologiamaiveche era o gril[ separat[ pentru func`iiledeconducere,cucriterii distincte, \i din moment ce numesc un director care ]ndepline\teactivit[`ispecifice func`ieideconducere,trebuie s[]levaluez]nbazaunorcriteriispecificefunc`ieideconducere,nuspecificeunuiprofesor”, a spus Liviu Axinte. (PetronelaRotariu)

avantaj financiar, a\a cum se spunea c[ va fi”, a declarat Damian. Atâtmanagerulspitalului,cât\i pre\edintele Consiliului Jude`ean, afirm[ c[ banii de la Casa de Asigur[rideS[n[tatenuauvenit a\acums-apromis,]nfunc`iede nivelul de competen`[ la care s-a clasat unitatea, ci s-au adunat bugeteleunit[`ilorcomasate. „Pe jude`ul Boto\ani nu s-a f[cut majorarea de buget. Doar pehârtieamtrecutlagradulIII, la finan`are nu. Nu \tiu pe alte jude`e, dar la noi comasarea a

tras]njosJude`eanul”,maispune managerul celei mai mari unit[`i medicaledinjude`. Pentruacestan,spitaleleau]ns[ o nou[ serie de promisiuni de la actualii guvernan`i. Una dintre acesteaprive\temajorareatarifului pecaz,dela1435,câteste]nprezent,la1600-1800deleipecaz.}n condi`iile,conducereaSpitaluluiJude`eanspunec[arfimul`umit[de finan`are\ic[s-arputeadescurca\i cu plata salariilor pe 2013 \i cu achizi`iademedicamente,materiale sanitare,alimente,dar\iplatautilit[`ilor.(AuroraDimitriu)

Elicopter SMURD solicitat pentru o b[trân[ de 85 de ani Duminic[, un elicopter SMURDapreluatdepepoligonul ACRofemeie]nvârst[de85de anidin|endriceni.Femeiaasuferitarsuripe65lasut[dinsuprafa`acorpuluidup[ceafostprins[ de suflul exploziei unei butelii. Ini`ialfemeiaafosttransportat[la Spitalul din Dorohoi ]ns[ din cauza st[rii extrem de grave ]n careseaflamediciiauluatdecizia transferuluiacesteiacuelicopterul laoclinic[despecialitate.Astfel a fost solicitat elicopterul ce a dus-opefemeialaClinicadeAr\i din Capital[. De altfel medicii sunt sceptici ]n privin`a \anselor sale de supravie`uire din cauza vârstei dar \i a severit[`ii arsurilor. „Starea femeii este critic[, \ansele de supravie`uire fiind

mici”, a declarat Nicusor Curteanu, medic ]n cadrul SJA Boto\ani.(D.R.)

BOTO|ANI pe o coloan[ Scandalagii ascun\i dup[ gratii Treiboto\[nenicareau provocatscandaluri]nmai multe cluburi din Boto\ani auajuns]nspatelegratiilor. }n data de 18.01.2013 au fostre`inu`ipebaz[deordonan`[ Constantin A. de 33ani,dinBoto\ani,cercetatpentrus[vâr\ireainfrac`iuniideultrajcontrabunelor moravuri \i tulburarea ordinii \i lini\tii publice, Ciprian A. de 26 ani, din Boto\ani, cercetat pentru s[vâr\ireaatreiinfrac`iuni de ultraj contra bunelor moravuri \i tulburarea ordinii \i lini\tii publice, \antaj,\itreiinfrac`iunide lovire sau alte violen`e, \i GeorgeVladT.de23ani, dinBoto\ani,cercetatpentrus[vâr\ireaatreiinfrac`iunideultrajcontrabunelor moravuri \i tulburarea ordinii \i lini\tii publice \i treiinfrac`iunideloviresau alte violen`e. Poli`i\tii au stabilit c[ ]n perioada noiembrie 2012-ianuarie 2013, cei trei suspec`i au fostimplica`i]nmaimulte scandaluri]ncluburi\idiscoteci din Boto\ani. Cei trei vor fi prezenta`i Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\ani cu propunere de arestare  preventiv[.(D[nu`Rotariu)

Austriecii \i nem`ii caut[ s[ angajeze drujbi\ti Boto\[neniisepotangajadrujbi\ti]nexploat[riforestiere\i]namenaj[riale p[durilor din Austria \i Germania.Angajatoriiaustrieci angajeaz[ \apte romani, care trebuie s[ cunoasc[obligatoriugermana lanivelmediu-avansat\is[ aib[ experien`[ ca drujbist deminimdoiani]np[dure. Salariulestede1.300euro netpelun[,iarduratacontractuluiestede6lunicu posibilitatea de prelungire cu ]nc[ 3 luni, pentru c[ firma dore\te o colaborare de lung[ durat[. „Cei accepta`i de angajatori vor beneficiadecazare,echipament de lucru, utilaje \i consumabile, dar \i de accesoriipentrulucru.Cei interesa`ipottrimiteCV-uri ]nlimbaromân[saugerman[laadresadeemaila angajatorului szilard.tanko@menfortrees.eu, totodat[ persoanele aflate ]n c[utarea unui loc de munc[beneficiinddeconsilieregratuit[acordat[de consilierul Eures”, a spus Gabriela Vranciuc, inspector ]n cadrul Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[. (PetronelaRotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Luni,21ianuarie2013

3

Dasc[lii, nemul`umi`i c[ sunt trimi\i din nou la studii Cadreledidacticecarenu audiplom[delicen`[trebuies[se]ntoarc[la\coal[]n urm[toriianidac[vors[ mailucrezecuceimici.Cele maimultecadredidactice f[r[studiisuperioaresunt la`ar[.Conformunordate prezentatelanivelna`ional, ]njude`ulBoto\anisunt 658decadredidacticecare vorfitrimiselafacultate. Dac[ceimaimul`i]nv[`[toriaupreferat perfec`ionarea]ndomeniu,al`iiaudecisreorientareaprofesional[,preferândfacult[`ide dreptsaueconomie.Cadreledidacticesunt bulversate\ia\teapt[preciz[ridelaminister.Obliga`iarevine]nurmauneiordonan`e aprobatedeGuvern]ndecembrie2012,care oblig[]nv[`[torii\ieducatoareles[aib[studiisuperioaredac[vors[continueactivitatea ]n ]nv[`[mânt. Potrivit Ordonan`ei de Urgen`[92din18decembrie2012,educatorii \i ]nv[`[torii ]ncadra`i ]n sistemul na`ionalde]nv[`[mântaudreptuls[]\icontinueactivitatea]nfunc`iiledidacticedin]nv[`[mântul pre\colar, respectiv ]nv[`[mântul primarpecareleocup[,cucondi`iaabsolviriistudiiloruniversitaredelicen`[,]nprofilulpostului,]ncelmult6anidelaintrarea ]nvigoareaprezenteiordonan`edeurgen`[. Situa`iaestecontestat[decadreledidacticeboto\[nene,maialesdecelecaremaiau câ`iva ani pân[ la pensie. „Aceast[ Ordo-

nan`[]nlocs[limpezeasc[lucrurileacreat maimult[confuzie.Ordonan`aintroduceca \icondi`iedeocupareaunuipostde]nv[`[torsaueducatorabsolvirealiceuluipedagogic, practic aceea\i ordonan`[ reintroduce profilul pedagogic care era desfiin`at prin Legea1\idup[aceeaspunec[trebuies[fac[facultate”,aspusLiviuAxinte,liderulLigiiSindicatelordin}nv[`[mânt. Proceduradeechivalaretrebuiafinalizat[ cueliberareaunuiatestat,aspectcareatot fostamânatpân[cândafostdat[Ordonan`a 92/2012.Caurmare,FSLIa]naintat,pe14 ianuarie 2013, ministrului educa`iei un memoriuprincareasolicitatdispunerea]n regimdeurgen`[am[surilorcareseimpun pentrucainstitu`iilede]nv[`[mântsuperior s[eliberezeatestateledeechivalare. PotrivitLegiisalariz[rii,acestem[riride salariupotfichiarsubstan`iale\i,dac[s-ar aproba aceasta echivalare, ar ]nsemna  o majorarecupân[lacâtevazecideprocente ]ncazulmultorcadredidactice,maialescele care au vechime ]n sistem. }n cazul unui ]nv[`[tordebutant,salariulde]ncadrareeste de974delei,lacareseadaug[10lasut[ pentrudirigen`ie\is-arajungelaunsalariu total de 1.071 lei. }n cazul unui profesor debutant,salariulde]ncadrare]ncepedela 1.139, la care se adaug[ 10 la sut[ pentru dirigen`ie \i se ajunge la o sum[ final[ de 1.253delei.Asta]nseamn[ocre\teresalarial[ de 182 de lei (17 la sut[). Pentru un ]nv[`[torcuovechime]ntre2\i6ani,salariul(incluzând5lasut[vechime\i10lasut[ dirigen`ie) ar ajunge la 1.143 de lei. Dac[ acest]nv[`[torarfi]ncadratcaprofesor,ar aveaunsalariude1.148conformgrileide salarizare.Laelseadaug[5lasut[vechime \i10lasut[dirigen`ie,iar]ntotalseob`ine

1.326. Adic[ o diferen`[ de 183 lei (16 la sut[). Cele mai mari diferen`e se v[d ]n cazul]nv[`[torilor\ieducatorilorcuvechime mare ]n ]nv[`[mânt. Dup[ echivalarea competentelor \i ]ncadrarea ]n func`ia de profesor, ace\tia ar primi un salariu mai marecu27lasut[.Concret,un]nv[`[torcu vechime 35-40 de ani, conform grilei de salarizareprime\te1.650delei.Laaceast[ sum[seadaug[25lasut[vechime\i10la

Beneficiarii ajutoarelor la ]nc[lzire, verifica`i de Prim[rie Deciziaafostluat[demunicipalitate]nurmasitua`iilor]nregistrateaniitrecu`i,atuncicânddateledeclaratedeboto\[neniicareau solicitat ajutoare la ]nc[lzire nu erau reale. Din cele declarate de ViorelIliu`[,viceprimarulmunicipiului, verific[rile sunt efectuate dup[cereprezentan`iiCamereide Conturiaudescoperitc[]nsezonul rece2010-2011aproximativosut[ deboto\[neniau]ncasatilegalajutoarela]nc[lzire.Verific[rilepresupunconfruntareadatelordindosarelebeneficiarilor,cueviden`ele Direc`ieiImpozite\iTaxeLocale. „Am avut beneficiari de ajutoare de ]nc[lzire care dep[\eau limitele legale pentru primirea ajutorului, practic sunt oameni care au declarat pe proprie r[spunderec[ausalarii,auvenituri, auma\inisublimitalegal[dela care]ncepes[seacordeajutorul social.S-auf[cutcâtevaverific[ri \i s-au constatat aceste lucruri. Ace\ti oameni trebuie s[ dea ]napoi aceste ajutoare de ]nc[lzire.Vorbimdeajutoareacordare ]nperioada2010-2011”,adeclaratViorelIliu`[. Valoarea ajutoarelor ]ncasate

ilegal pe care municipalitatea o maiarede]ncasatestedeaproximativ 15. 000de lei. Este vorba despreajutoarelede]nc[lzirepen-

tru lemne de foc, pentru cei care suntracorda`ilasistemulcentralizat\ipentruceicaresuntlagaz. (PetronelaRotariu)

sut[ dirigen`ie, iar salariul final ajunge la 2.269delei.Dac[acest]nv[`[tor/educator ar fi ]ncadrat ]n func`ia de profesor de ]nv[`[mânt primar/pre\colar, salariul s[u conformgrileiar]ncepedela2.095lei.La aceast[sum[seadaug[25lasut[vechime \i10lasut[dirigen`ie,iarsalariulfinalajunge la 2.881 de lei. Astfel, vorbim de o m[riredesalariude612lei,adic[omajorarede27lasut[.(PetronelaRotariu)

Reorganizarea APM i-a scutit de drumuri la „regional[” pe mul`i boto\[neni Reorganizareaagen`iilorjude`enepentruprotec`iamediuluii-ascutitdedrumuri]nalte jude`e pe boto\[nenii care aveau nevoie de autoriza`ii de mediu.Reorganizareas-afinalizatspresfâr\itulanuluitrecut, iardeatunci,agen`iieconomici \i persoanele fizice care au nevoie de autoriza`ii integrate de mediu, avize de mediu \i acorduri de mediu pentru planuldeurbanismnumaitrebuie s[ str[bat[ sute de kilometri pentruacestedocumente. „O parte din activit[`ile caresedesf[\uraulaagen`iile regionale care s-au desfiin`at aufostpreluatedeagen`iilelocale. Fluxul de informa`ii acumcurgedelaagen`ialocal[ laceana`ional[.Solicit[rilede avize de mediu pentru planul de urbanism impuneau o deplasareasolicitan`ilorpân[

laBac[u.Acumoameniivinla nois[-\irezolveacesteprobleme”, spune Eugen Mateciuc, directorulAgen`ieipentruProtec`ia Mediului (APM) Boto\ani.Chiardac[existatemerea c[reorganizareaAPMaraduce \i reduceri de personal, acest lucrunus-a]ntâmplat. La APM Boto\ani sunt 40 de angaja`i, ]ns[ efectiv ]\i desf[\oar[activitatea36,restul fiind ]n concedii pentru cre\tereacopilului.„Nus-auf[cut reduceridepersonalpentrusaupreluatopartedinatribu`ii de la agen`ia regional[. Un volumpreamaredemunc[]n plusnueste]ns[,pentruc[o parte din aceste atribu`iile le f[ceam\i]nainteprindelegarea de competen`e de la agen`iaregional[”,maisus`ine Mateciuc.(AuroraDimitriu)


CMYK

4

EVENIMENT

Luni,21ianuarie2013

Dedup[gratii,

BOTO|ANI

Con`ac cere ridicarea sechestrului pe avere

pe o coloan[

Aflat]ncontinuare ]nspatelegratiilor, fostulpre\edinteal ConsiliuluiJude`eanBoto\ani, ConstantinCon`ac, acerutmagistra`ilorridicareasechestruluiinstituit deprocuroripe avereasa. Fiindcondamnatlatreianide ]nchisoare pentru infrac`iuni de corup`ie,]nspatelegratiilorfiind\i fiuls[uLiviuCon`ac,adepus,la TribunalulBoto\anioplângerecu privirelam[surileasigur[toriiinstituitedeprocuroriiDNA.Dosarul afost]nregistrat]ndata15ianuarie, ]ns[ magistra`ii Tribunalului nus-aupronun`at]nacestcaz.Ei au declinat competen`a trimi`ând cauzasprejudecarelaJudec[toria Boto\ani. Sechestrul asiguratoriu pe toate bunurile apar`inând lui ConstantinCon`acafostinstituit]n 2007.

CurteadeApelBra\ovadecis, ]nurm[cuunan,confiscareadela fiecareinculpat(ConstantinCon`c, Liviu Con`ac \i Ioan Andrici) a

|i-a ucis so`ul cu tigaia pentru c[ a b[ut to`i banii Ofemeie]nvârst[de50de ani din Ib[ne\ti este cercetat[ deprocuroriiParchetuluidepe lâng[ Tribunalul Boto\ani sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii delovituricauzatoaredemoarte,dup[ce\i-aucisso`ulcuo tigaie. Vineri sear[, Dumitru Z,. ]n vârst[ de 55 de ani, a vândut o cantitate mare de porumbdingospod[rie\ibanii pecarei-aluati-ab[utlacârciumadinsat.Venitacas[beat s-a luat la ceart[ cu so`ia sa, Elena Z., de 50 de ani, care nemul`umit[c[b[rbatulab[ut to`ibaniiapusmânapeotigaie\il-alovit]ncapdedou[ori. A doua lovitur[ s-a dovedit fatal[pentruDumitruZ.,care adecedat.Adouazi,laefectuarea necropsiei, s-a stabilit

clar c[ b[rbatul a fost ucis de un \oc hemoragic ca o consecin`[ a unei fracturi parietale. Drepturmarecazulaintrat]n aten`iaprocurorilorcareoancheteaz[ pe femeie. De\i este vorba de o infrac`iune grav[, procuroruldecazaluatdecizia ca autoarea s[ fie cercetat[ ]n staredelibertatepentruc[familia sa este numeroas[, fiind foarte mul`i copii minori care nu pot fi l[sa`i nesupraveghea`i. „Inculpata este cercetat[ sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de lovituri cauzatoaredemoarte”,amen`ionat Aurel Simion, purt[torul de cuvântalParchetuluidepelâng[ Tribunalul Boto\ani. (D[nu`Rotariu)

câte191.864delei,men`inându-se sechestrulasiguratoraplicatasupra bunurilor aflate ]n proprietatea celortreipân[laconcuren`asumei

de 575.594,84 lei. M[sura a fost men`inut[ de }nalta Curte de Casa`ie \i Justi`ie, iar acum Con`ac cere ridicarea sechestrului pe bu-

BMW distrus ]n ziua ]n care a fost cump[rat

Sâmb[t[,unie\ean]nvârst[de 29deani\i-aavariatautoturismul ]nfa`acomplexuluiAlfaLand,la scurt timp dup[ ce l-a cump[rat. Potrivit poli`i\tilor, Alexandru O. circulalavolanulunuiautoturism marca BMW dinspre Boto\ani c[treIa\i,iar]napropiereasensuluigiratoriudelaintrarea]ncomplexulAlfaLandnuaredusviteza \i a intrat ]n plin ]n stâlpul unui

panoumetalic.}nurmaaccidentuluiautoturismulafostseriosavariat]ns[,dinfericire,nici\oferul \iniciprietenasa,aflat[pescaunul dindreaptafa`[,nuaufostr[ni`i. Pelâng[faptulc[\oferuls-aales cupaguba,autoturismuldistrus,a mai\ifostamendatdepoli`i\ticu sumade630deleipentruc[pneurile ma\inii prezentau grad mare deuzur[.(D[nu`R.)

20 de ani de ]nchisoare pentru omor calificat Unb[rbat]nvârst[de 38 de ani, din satul B[iceni, comuna Curte\ti, a fost condamnat vineri de magistra`ii Tribunalului Boto\ani la 20 de ani de ]nchisoarepentrucomiterea infrac`iunii de omor calificat.Faptaaavutloc ]n noaptea de 20 spre 21 august 2012. Sandu Vl[dianu, ]n timp ce se afla pe ima\ul satului ]mpreun[cufrateles[u,Marcel Vl[dianu, au lovit un cons[tean peste fa`[ \i peste torace cu pumnii \i picioarele, cauzându-i leziuni care au condus la deces. La rândul s[u, Marcel Vl[dianu a fost condamnat la 18 ani de ]nchisoarepentrucomiterea aceleia\i infrac`iuni. Instan`a a mai stabilit ca ceidois[pl[teasc[so`iei victimei, Iordana Irina Ni`[, o sum[ de 13.000 lei daune materiale \i 15.000 lei daune morale. De asemenea, ei vor trebui s[ achite câte 600 de lei/lun[ pentru fiecare copil al victimei pân[ ce ace\tiavor]mplinivârsta de18ani.(D.R.)

Gravid[ salvat[ de poli`i\tii de frontier[ Poli`i\tii de frontier[ din cadrul Sectorului Poli`iei de Frontier[ Darabani au ajutat la salvarea unei tinere ]ns[rcinat[, transportând-o ]n siguran`[deladomiciliupân[ la ambulan`[. }n data de 18 ianuarie, ]n jurul orei 17.50, poli`i\tii de frontier[dincadrulSectorului Poli`iei de Frontier[ Darabani care executau o misiune au autospeciala Iveco Massif, pe DJ 291 D, ]n localitatea de frontier[Bajura,aufostsolicita`i de c[tre un echipaj alServiciuluiJude`eande Ambulan`[Boto\ani,care nu se putea deplasa din cauza drumului ]n ramp[ acoperitcupolei,pentrua prelua o femeie ]ns[rcinat[dinlocalitateaBaranca. Poli`i\ti de frontier[ ]mpreun[ cu un asistent medical s-au deplasat la domiciliultinereideunde au preluat-o \i au transportat-o la ambulan`a, care ulterior \i-a continuat traseul spre spitalul municipal Dorohoi. (D.R.)


CMYK

EVENIMENT

Luni,21ianuarie2013

Verificarea metrologic[ a apometrelor se las[ cu scandal

}nciudanemul`umirilormultorboto\[neni legatdefaptulc[sunt obliga`is[pl[teasc[ periodicsumemaride banipentruverificareametrologic[apometrelor,conducerea NovaApaservmen`ineaceast[preten`ie. |efiioperatoruluide ap[spunc[facacest lucru„pentrubinele clien`ilor”.

Asta deoarece, ]n lipsa unor aparate verificate metrologic care s[ ]mpart[ corect consumurile pe scar[, inechit[`ile ar fi mult mai mari ca ]n prezent. Dac[ acum apar inechit[`i la distribu`ia pe apartamenteasurplusuluideconsum ce rezult[ pe scar[ dup[ raportareaconsumurilordinapartamente, cu aparate neverificate metrologicarexistarisculcasurplusulacestas[fiemultmaimare, ]ncearc[ s[ explice reprezentan`ii Nova Apaserv, f[r[ a avea ]ns[ preamareputeredeconvingere. „Ba se spune c[ sunt aparate dem[suratconsumul,basespune c[suntrepartitoare.P[idac[sunt repartitoare,deces[lemaiveri-

fic[m?Dac[suntaparatedem[suratconsumul,atuncinormalestes[pl[tescatâtcâtarat[,nu\ice apare]nplusdup[verificareaapometruluidescar[”,declar[IlieV., unuldintreboto\[neniicarevortrebui]ncelmultolun[s[]\iverifice apometreledinapartamente. Oamenii spun c[ mai scot din buzunare]njurdeunmiliondelei vechipentruverificareaapometrelor, \i asta nu ]i scute\te de plata unor consumuri peste ce indic[ acesteaparate. „Contoarele astea din apartamente au rol de repartitor. Ele trebuieverificatelaunnum[rde anipentruc[altfelnuavemgaran`iac[se]mpartcorectconsu-

GabrielCârlan:„Ceicareseopun distribu`ieipeorizontal[aapeisuntun e\antionnesemnificativ” |efiioperatoruluideap[insist[caboto\[nenii s[ ia ]n calcul modificarea instala`iilor de ap[ pentrudistribu`iapeorizontal[.Maimult,ace\tia sunt convin\i c[ num[rul opozan`ilor acestei ini`iativesuntdestuldepu`ini.}nciudafaptului c[num[rulboto\[nenilorcarenicinuvors[aud[ deoastfeldeinvesti`ieestedestuldemare,cei careconducNovaApaservspunc[vordemonstra c[ lucrurile nu stau astfel \i c[ opozan`ii reprezint[ doar „un e\antion nesemnificativ”. „Eusuntconvinsc[ceimaimul`iboto\[nenisau s[turat s[ aib[ facturile ]nc[rcate pentru

veciniilorcarenusuntcorec`i.A\ac[amconvingerea c[ cei care se opun realiz[rii distribu`iei pe orizontal[ a apei reprezint[ doar un e\antionnesemnificativ]nrândulconsumatorilor boto\[neni”, a declarat Gabriel Cârlan, manageruloperatoruluideap[. }ntâlnirilecelordelaNovaApaservcureprezentan`iiasocia`iilordeproprietarivorar[ta]ns[ adev[ratasitua`ie,câ`iboto\[nenisuntdispu\is[ treac[ la modificarea instala`iilor pentru promisiuneac[vorpl[tidinacelmomentdoarcâtconsum[.(AuroraDimitriu)

murile.Petemaastavorfidiscu`ii tottimpul,nuavemcums[oprim aceste nemul`umiri. Dar dac[ acum,cândse]mpartconsumurilefolosindaparateverificatemetrologic,\itotsuntdiscu`ii,reclama`ii,sesiz[ri,v[da`iseamacear fidac[nus-arverificaacesterepartitoare...”, declar[ Gabriel Cârlan,directorulexecutivalNovaApaservBoto\ani.

Amenin`a`i cu trecerea consumurilor la pau\al Reprezentan`ii operatorului de ap[ spun c[ folosesc aceast[ ocazie, când se verific[ apometrele clien`ilor,\ipentruafacecitireade controlaconsumurilor,acolounde nu au putut intra ]n apartamente pentruaceast[verificare.De\itot maimul`iclien`iaioperatoruluide ap[]ncearc[s[scapedecheltuiala ]npluspecareopresupuneverificarea periodic[ a apometrelor, avertismentul reprezentan`ilor societ[`iiNovaApaservesteclar:cinenufaceverificarealatimpeste trecutlapau\al.Suntavertiza`ide laghi\eeleundecomunic[,lunar, indexul. Acestsubiectvafi]ns[dinnou abordatde\efiiasocia`iilordeproprietaricuconducereaoperatorului deap[.Celpu`inastalis-apromis multorlocataridec[tre\efiideasocia`ii,cucareNovaApaservvreas[ ini`iezeonou[seriedediscu`iipentru ]ncheierea contractelor la nivel deasocia`ii,cumprevedelegisla`ia ANRSC.(AuroraDimitriu)

5

BOTO|ANI pe o coloan[ Apel la seriozitate ]n Consiliul Local Consilieriilocaliaufost ruga`is[ia]nseriosrolurilepecareleau]nConsiliile de Administra`ie din care facparte.Apelulavenitdin partea consilierului Gheorghe Iavorenciuc. Acesta a dat ca exemplu institu`iile de ]nv[`[mânt \i a men`ionat c[ cei care fac parte din Consiliile de Administra`ieartrebuis[informeze periodiccet[`eniicedecizii seiau.„Noiavemoimportan`[deosebit[capersoane desemnate\iavemtoat[]ncredereac[aino\tricolegi care fac parte din Consiliile de Administra`ie cunoscbinerealitatea]nrespectivele institu`ii, \i ne aducinforma`iicorecte”,a men`ionatconsilierulmunicipal. Acesta a spus c[ la SpitaluldeRecuperaresunt patru posturi \i a venit cu solicitarealadirectorulinstitu`iei s[ le scoat[ la concurs.„Undevase`inaceste posturi,ascunsesauneascunse. Ar trebui s[ lu[m foarte]nseriosrolulpecare ]l avem ]n Consiliile de Administra`ie. Eu nu o s[ ridicmâna]nnecuno\tin`[ decauz[.Noi]nConsiliul de Administra`ie suntem un punct forte \i avem o voceserioas[.Exist[mult[ bârf[,exist[clanuri,clici, cei care au fost adjunc`i, cei care nu. Sunt interese m[runte.Hais[trecemde perioada aceasta”, a spus Gheorghe Iavorenciuc. (PetronelaRotariu)

2,40 mg/l alcool pur descoperit ]n sângele \oferului b[t[u\ Boto\[neanul care ]n urm[cuos[pt[mân[aprovocatunaccidentrutier\ia s[ritlab[taielapoli`i\tiera beatcri`[.Acestlucruafost stabilitdup[cepoli`i\tiiau primit rezultatul analizelor lasânge,scandalagiuluistabilindu-i-seoalcoolemiede 2,40mg/lalcoolpur]nsânge. }n urm[ cu o s[pt[mân[, poli`i\tii rutieri au fost sesiza`i c[ un autoturism care circula pe bulevardul Mihai Eminescu din municipiuaintrat]ntr-unmalde z[pad[, iar conduc[torul auto se afla sub influen`a alcoolului.Cândauajunsla fa`a locului poli`i\tii l-au identificatpeGrigoreH.de 34 ani. Când a fost dus la spital pentru a-i fi recoltat sânge, boto\[neanul a s[rit la b[taie la poli`i\ti \i i-a ]njurat,astfelc[vaficercetatpentrucomitereaadou[ infrac`iuni.(D.R.)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Luni,21ianuarie2013

Scandal]nUSL

Liberalii \i social democra`ii se acuz[ reciproc pentru declara`iile f[cute ]n pres[ }nultimelezile,liderii principalelorpartide carecompunUniunea SocialLiberal[\i-au adusacuzecuprivire laanumitem[suri luate\ideclara`iif[cute]npres[. Totula]nceputdelaodeclara`ie ainspectorului\colarMihaelaHunc[.Aceastaaanun`atc[sevordesfiin`a unele unit[`i de ]nv[`[mânt dinjude`ulBoto\aniiaraltelevorfi comasate.}naceea\izi,Florin~urcanu,pre\edinteleConsiliuluiJude`ean\itotodat[liderulOrganiza`iei Jude`enePNL,areac`ionat\iadeclaratc[]ivasolicitademisiaMihaeleiHunc[,dac[aplic[m[surile anun`ate. Recentnumitpre\edinteexecutivalPSDBoto\ani,OvidiuPortariucasim`itnevoias[-isar[]najutorcolegeisaledelaInspectoratul |colarJude`ean.

„Domnul ~urcanu poate cere demisia cui vrea din PNL Boto\ani, pentru c[ este pre\edintele acelei organiza`ii. Dar eu nu am cuno\tin`[c[domnul~urcanuar

fi devenit pre\edintele PSD Boto\ani,deci]irecomands[seab`in[, iar]naintedeamaifacerepro\uri ]npres[s[vin[s[seconsultecu parteneriidealian`[.|ieuamne-

mul`umiri fa`[ de unii membri PNL, dar ]ncerc s[ le l[muresc ]naintedea-iacuzapublicpecei]n cauz[.Astfeldelucruritrebuiediscutate]ninteriorulUSL.Eochestiunedeprincipiu,derespectfa`[ de partenerii de alian`[, \i ]i cer domnului`urcanus[netratezecu acela\irespectpecare\i-ldore\te \idânsuldinparteanoastr[”,declaraOvidiuPortariuc,lasfâr\itul s[pt[mâniitrecute. Aurmatreac`ialuiFlorin~urcanu,carei-arecomandatluiPortariuc s[seocupedeproblemeledinmunicipiulBoto\ani\is[-\irespectepromisiunilef[cute]ncampaniaelectoral[. LiderulPNLsus`inec[vaavea discu`iicuAndreiDolineaschi,pre\edinteleOrganiza`ieiJude`enePSD Boto\ani, \i va ]ncerca s[ rezolve problemeledincadrulUSL-ului. „Problema ]n USL Boto\ani estelipsadialogului.Aufostanun`ateni\tem[suripecarenoile-am criticat ]n perioada guvern[rii PDL.Nuputems[venimacum\i s[ aplic[m astfel de m[suri. Voi discutacuAndreiDolineaschides-

preacesteproblemedinUSL.Cu OvidiuPortariucnuamces[discut.Eudiscutdoarcupre\edintele PSD-uluilaBoto\ani.OvidiuPortariuc este pre\edinte executiv ]n PSD.S[discutecudomnulSorescu”,aspusFlorin~urcanu. Am ]ncercat s[ ob`inem un punct de vedere \i de la Ovidiu Portariuc,cuprivirelatensiunile dinUSLBoto\ani.Cadeobicei, acestanuar[spunslatelefon.

Tensiuni \i la nivel central Nicilanivelcentral,lucrurilenu staudiferitfa`[deceeacese]ntâmpl[laBoto\ani.}nultimelezile,lideriiPSD\iPNLauavutoseriede declara`iiprincares-auacuzatreciproc.„USL-ulesteoalian`[carea fostconstruit[pepatruani\icred c[varezista.]nacela\itimp,fiecarearedreptullaopinie.Problemaestec[nusuntconsult[ri]naintedeluareauneidecizii\idinacest motiv apar unele nemul`umiri”,amaispusFlorin~urcanu. (R[zvanSauciuc)

~urcanu nu renun`[ la \efia jude`ului pentru cea a regiunii Pre\edinteleConsiliuluiJude`eanBoto\ani spunec[nuvarenun`alafunc`iapecarea câ\tigat-o la alegerile locale din vara anului trecut, pentru a prelua conducerea regiunii NordEst.Florin~urcanusus`inec[voravea

locnegocierilanivelcentralpentruasestabilicareforma`iunepolitic[vadesemnacandidatulpentrufunc`iadepre\edintealregiuniiNordEst.„Dac[func`iadepre\edinteal regiunii nu va fi incompatibil[ cu cea de

pre\edintealConsiliuluiJude`ean,esteposibils[candidez.}ncazcontrar,nuvoicandida.Amcerutvotulcet[`enilorjude`ului\i nu pot renun`a acum. Dac[ doream, puteams[candidezpentruofunc`iededeputat

sausenator.Vorfinegocierilanivelcentral. PatruregiunivorreveniACD-ului\ipatru ACS-ului.Vomvedeacinevaaveacandidat ]nregiuneaNord-Est”,aspusFlorin~urcanu.(R[zvanSauciuc)

Publicitate

Roman acuz[ autorit[`ile c[ au gestionat gre\it problema desz[pezirii FostulprefectCristian Romansus`inec[autorit[`ileaudattârziuordinulde]ncepereadesz[pezirii\idinacest motivauap[rutproblemepedrumuriledin jude`ulBoto\ani. Deasemenea,elsus`inec[nici primariinus-aumobilizata\acum eranormal,astfel]ncâts[ajuteoameniiizola`idinlocalit[`ilejude`ului. „S-au f[cut mari gre\eli de comunicare.Tu,caautoritatepublic[,nuie\i]npres[decâtcuun mesajdelini\tireapopula`iei.Nu po`is[spuic[ai70.000desinistra`i.Trebuiemareaten`ielafolosireacuvintelor.Deasemenea,saucomisni\tegre\eli]nmomentulavertiz[rilor.}naintedeac[dea primul fulg de z[pad[, chemam DSP-ul \i to`i care aveau tangen`[, luam bolnavii cronici, dializa`ii, gravidele. }n plus, s-a ]ntârziat ordinul de ]ncepere a contractului de desz[pezire. Firmele care au câ\tigat contractele

dedesz[pezirenuauadusutilajele pân[ nu au primit ordin. Primarii sunt cei care trebuie s[ ia primelem[suri.Nutrebuies[vin[jandarmuls[desz[pezeasc[la ob[trân[dinManoleasa,s[-ifac[ focul ]n sob[ \i s[-i aduc[ o pâine. Trebuie demarate ni\te controale.Primariiaudatdovad[ de mobilizare când au f[cut serb[ricâmpene\ti”,aspusCristian Roman. Chiardac[acriticatautorit[`ile jude`ului,CristianRomansus`inec[ arfifostogre\eal[schimbareaprefectuluiCostic[Macale`i.Elspune c[adiscutatcuVictorPontadespre situa`ia de la Boto\ani \i i-a recomandatpremieruluis[-lmen`in[]n func`iadeprefectpeMacale`i. „}nceeaceprive\teschimbareaprefectului,PSD-ulnuaveao alt[variant[maibun[.}l\tiuoameniidinsistem,poateaveaoautoritateasuprainstitu`iilordeconcentrate. Am avut o interpelare c[tre primul ministru Ponta \i iamspusc[nuecorects[-l]nlocuiasc[ pe colegul meu Costic[ Macale`i”, a ad[ugat Roman. (R[zvanSauciuc)


PUBLICITATE

Luni,21ianuarie2013

FC Boto\ani se reune\te ast[zi la stadionul Municipal Vacan`as-a]ncheiatpentrujuc[toriiechipeiFC Boto\ani.Deast[zi,ro\alb-alba\triirevinlatreab[\i]nceppreg[tirea returuluidecampionat, unretur]ncareauobiectivs[realizezepromovarea]nprimule\alonal fotbaluluiromânesc. Reunirea lotului este programat[laora11.00iarlaprimulantrenamentsunta\tepta`i\inoiijuc[tori ce vor face parte din lotul echipei FC Boto\ani. Este vorba defunda\uldreaptaAndrei~epe\ \iatacantulCristinelGafi`a,ambii de la Ceahl[ul Piatra Neam`. De asemenea, vor mai veni Dani Vlad,fostulportaralechipeiVoin`aSibiu\iunportarsub21deani careajucatlaASCBac[u. }nceeace]lprive\tepeatacantul Attila Hadnagy, oficialii boto\[neni]nc[mainegociaz[cuacesta\ioficialiiclubuluiFCBra\ov. „~epe\,Gafi`a\iDaniVladvor fiprezen`ilareunirealotului\i]n mod cert vor juca pentru FC Boto\ani]nreturulcampionatului.

7

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m,ambele ]nzonaHudum.Utilit[`i curent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon:0752.548.847.

cump[r[ri *T^n[rfermiercump[r terenarabil]ncomuna St[uceni,Un`eni,R[chi`i. Platapeloc.Telefon: 0728.317.733.(2501-19)

prest[riservicii *Transportmarf[local, intern\iinterna`ionalcu autoutilitar[acoperit[de 3,5tone.Telefon: 0743.589.574.(2505-1)

angaj[ri *ClubSuceavaangajeaz[ fetepentrusalonstriptease \isalonmasaj.Oferim salar:1.500Ron,cazare gratuit[.Telefon: 0742.907.766.(2506-5) *Clubangajeaz[administrator.Salar:1.000Euro. Tel.0740.651.921.(2507-3)

AGENDA SERVICIILOR Urmeaz[s[maiaducemunmijloca\\iunatacant.Ace\tiavorajungelaBoto\ani]nurm[toareaperioad[.Certestec[pân[plec[m]n cantonamentul de la Câmpulung vom avea definitivat lotul de juc[tori”,aspusCornel|fai`er,pre\edinteleclubuluiFCBoto\ani. Juc[torii echipei FC Boto\ani vor avea ast[zi un prim antrenament.Eisevorpreg[ti]nmunicipiu pân[ pe data de 10 februarie, urmândcape11februaries[plece

]ncantonamentlaCâmpulungMoldovenesc.Vafiunstagiumontan de11zile,dup[care,]nperioada 26 februarie - 5 martie, ro\-albalba\triivorparticipalaunturneu ]n vestul `[rii unde vor avea \ase meciuri amicale. Ace\tia vor ]ntâlnipeFCBihor,Luceaf[rulOradea,UTA,ACSPoliTimi\oara\i dou[echipedinprimalig[acampionatuluidinUngaria.Vizitamedical[esteprogramat[]nperioada 30-31ianuarie.(R[zvanSauciuc)

FC Boto\ani a avut cei mai mul`i suporteri din Liga a II-a, ]n turul campionatului FCBoto\aniestecampioanaturului]nLigaaII-a. Echipafanionajude`uluiBoto\aniestepeprimulloc ]ntr-unclasamentalnum[ruluidespectatoripecareiaavutlameciuriledepeterenpropriu.}n\asemeciuri disputatepestadionulMunicipal,FCBoto\aniaavut 14.500despectatori. Estecelmaimarenum[rdespectatoridinambele seriialeligiisecunde.Peloculdoi]nclasamentulforma`iilorcuceimaimul`ispectatorisenum[r[Damila M[ciuca,cu10.700deoameni]ntribunelameciurile depeterenpropriuiarpetreiChindiaTârgovi\te,cu 7.700despectatori.}nturulcampionatului,gruparea

AGENDA TRANSPORTATORILOR

boto\[nean[aavutomediede2.417spectatori/meci. Recordul de spectatori s-a ]nregistrat la meciul FC Boto\ani-Delta Tulcea când, ]n tribunele stadionului Municipal,aufostaproximativ4.000depersoane. „Ebinec[suntempeprimullocchiardac[neam fi dorit un num[r mai mare de spectatori. Sper[m ca ]n retur s[ fim deta\a`i pe primul loc. Totuldepindedeevolu`iaechipei.Dac[reu\imun start bun de campionat sunt convins c[ vom avea 4.000-5.000despectatorilafiecaremecidepeteren propriu”,aspusCornel|fai`er,pre\edinteleclubuluiFCBoto\ani.(R[zvanSauciuc)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Luni,21ianuarie2013

Petru Mircea, stors de Cercetat penal energie de fo\tii socri din cauza câinilor Proprietarulcâinilorceaumu\cat s[pt[mânatrecut[ unb[ie`elde\apte ani]nlocalitatea Gorb[ne\tis-aales cudosarpenal, fiindanchetatde poli`i\tidup[cenu aluattoatem[surilecaanimaleles[ fie]nchise. }n data de 18.01.2013, poli`i\tii au fost sesiza`i c[ un copildincomunaGorb[ne\tia fost adus la Spitalul de PediatrieBoto\ani,prezentândmultiple pl[gi muscate. }n urma verific[rilor efectuate de poli`i\tis-astabilitc[]ntimpcese

Boto\[neanul PetruMircea, epuizatdeconflictelecusocrii:„Nu maiamenergie, numaiam r[bdare...S[ ]n`eleag[lumeace vrea”. V[duvul regretatei M[d[lina Manoleaajunslacap[tulputerilor ]n ceea ce prive\te conflictul pe care-l are cu socrii \i acuza`iile acestora. „Nu m[ intereseaz[ s[ clarific pentru nimeni abera`iile pecarelespunesocrulmeu,]ncercs[-miv[dlini\titcumpotde cre\terea copilului \i fac eforturi s[m[`indeparteNum[intereseaz[s[comentezsaus[infirm, s[dovedesc,n-amniciuninteres degenulacestaN-amalt[arm[ decâts[lastimpuls[treac[\is[ v[d despre ce e vorba cu toate acestedeclara`iifalse\icutotce s-ascris]nultimiidoiani,lucruri nedovedite”,adeclaratboto\[neanulpentruziarulRing.Maimult, elnuvreas[mearg[cuacestscandal la tribunal, deoarece nu vede rostul:„Maigravedecâtacuza`iile de crim[ exist[ ceva pe fa`a p[mântului? Când eu oamenilor [stora le-am spus «mam[» \i «tat[»,ces[fac,s[-itârâiprintribunale \i s[ ]ncerc s[-i desfiin`ez?Arevreunrost,rezolv[cevacutragediapecareamtr[it-o? Nuserezolv[absolutnimic”. Cât despre copilul s[u \i al M[d[linei,elspunec[-lvaap[ra cuoricepre`der[ut[`ilecelordin jur.(PetronelaRotariu)

deplasa pe drum ]n localitatea de domiciliu, mergând la s[niu\,copilulafostsurprins]n fa`a locuin`ei lui Marinic[ B. de43ani,decincicâinil[sa`i nesupraveghea`i,carel-auatacat,mu\cându-ldecap,spate, abdomen\imembre,fiindsalvatdeinterven`iaunors[teni. „Fa`[ de Marinic[ B. se efectueaz[subaspectuls[vâr\irii infrac`iunii de neluarea m[surilor de prevenire a ataculuicanindec[treproprietarulcâineluisaudede`in[torul temporar al acestuia asupra unei persoane”, a men`ionat inspectorprincipalAncaSilion Aram[,purt[toruldecuvântal IPJBoto\ani.}ntretimp,mediciiselupt[pentrua-lrecupera peb[ie`eldup[traumasuferit[, fiind supus la dou[ interven`ii chirurgicale.(D[nu`Rotariu)

Evenimente de Botosani nr.2301  

Ziarul orasului tau!