Page 1

CMYK

Dorin`[: MirceaRaduvreaun copilcuRaluca EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

AnulIX•nr.257(2292)•Mar`i,8ianuarie2013•8pagini

Ru\ine

Dac[li mediocri promova`i inspectori \colari }nceputuldeana adusnoischimb[ri ]nrândulinspectorilor\colari.Dou[ dintrecelepatru cadredidacticepromovatepeposturila Inspectoratul\colar suntcuuntrecut carenufaceprea marecinsteunuiom al\colii.Unuldintre profesoriipromova`i nuareu\its[ob`in[ not[detrecerelati- tularizare,iarunalt dasc[lafostanchetatpentrusupraevaluareaunorlucr[ri deBacalaureat. Pagina 5

Directorul de „zece”, demis pentru management defectuos LiviuTomaafostdemis delaconducereaSC UrbanServ,dincauza managementuluidefectuos.Primarulmunicipiului,OvidiuPortariuc,a luataceast[deciziede schimbareadirectorului societ[`iisubordonate ConsiliuluiLocal,ca urmareamodului]ncare s-aintervenitla desz[pezireastr[zilor\i aleilormunicipiului]n lunadecembrie.

Pagina 4

Pag. 8

Dup[ 4 ani de relaxare, fo\tii parlamentari s-au re]ntors la meseriile de baz[ Pagina 6 }nfiin`area Direc`iei de Ap[ \i Canal este incert[ ConducereaConsiliului Jude`eannus-adecis ]nc[asupra]nfiin`[rii noiiDirec`iipentru Ap[\iCanal,carear urmas[monitorizeze strictactivitateaoperatoruluiNovaApaserv.

Pagina 2

Asta-iplanul?

}n locul slujbelor promise, primarul face restructur[ri de personal Restructur[riledepersonalanun`ateanul trecutdeprimarulmunicipiului,OvidiuPortariuc,]nsociet[`ile subordonateConsiliuluiLocal,aufostieri confirmate.Caun primpasf[cut]n aceast[direc`ie,edilul asolicitatdirectorilor acestorsociet[`ioreconfigurareaorganigramelor,]nperioada imediaturm[toare.

Pagina 3


2

SOCIAL

Mar`i,8ianuarie2013

}nfiin`area Direc`iei de Ap[ \i Canal este incert[

ConducereaConsiliuluiJude`eannu s-adecis]nc[asupra]nfiin`[riinoii Direc`iipentruAp[ \iCanal,carear urmas[monitorizezestrictactivitateaoperatorului NovaApaserv. „Aufostni\tediscu`iipemarginea ]nfiin`[rii acestei direc`ii,

darnuestenimicstabilitdeocam- cadrul aparatului existent. O dat[.Maivedem”,adeclaratieri structur[ ca \i Direc`ia de inGheorghe Sorescu, vicepre- vesti`ii\idrumuri.Trebuies[fie \edintele Consicineva care s[ liuluiJude`ean. coordoneze \i s[ Spre sfâr\itul urmareasc[ Trebuies[fiecineva anuluitrecut,con]ndeaproape acticares[coordoneze\i ducerea CJ p[rea vitateadelaNova s[urmareasc[]ndeahot[rât[ s[ creeze Apaservcalucruproapeactivitateade aceast[ nou[ rile s[ nu mai structur[demoniscapedesubconlaNovaApaserv torizare, ]n care trol, s[ mearg[ ]\ipuneasperan`e pe faga\ul cel vicepre\edinteleCJ c[va`inesubconbun. Greu am GheorgheSorescu trol activitatea de reu\it s[ dirij[m laNovaApaserv. lucrurile acolo „Nu este neasprecaleaceabup[rat s[ facem angaj[ri. Putem n[”,declara,cucâtevas[pt[mâni regândiaceast[nou[structur[]n ]n urm[, vicepre\edintele Gheor-

gheSorescu. Reprezentan`iiCJparacumc[ staupegânduri]nprivin`adeciziei dea]nfiin`aaceast[nou[structur[. A\acumstaupegânduri\i]nprivin`a externaliz[rii unor servicii. Reprezentan`iiCJspunc[vorface oanaliz[foarteatent[pentruavedeadac[seimpuneexternalizarea serviciilor\itrimiterea]n\omaja sutedeangaja`iaioperatoruluide ap[]nurmadesfiin`[riiunorservicii.|efiiCJsus`intotu\ic[implementareaproiectuluidepeste100 de milioane de euro ar impune o astfeldemonitorizareatent[aceea ce se ]ntâmpl[ la operatorul de ap[.(AuroraDimitriu)

Angaj[ri la Protec`ia Copilului ConducereaDirec`ieiGeneraledeAsisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului (DGASPC) a\teapt[r[spunsdelaMinisterulMunciilaadresa f[cut[ pentru deblocarea angaj[rilor ]n sistem.De\iinstitu`iaascoslaconcurs]nultimeledou[lunimaimulteposturi,cam85lasut[ dinacesteasuntpeperioad[determinat[,dup[ plecarea]nconcediudecre\tereacopiluluisau ]nconcediideboal[aunorangaja`i.Restulde 15lasut[dintreangaj[ris-auf[cutdup[regula un post scos la concurs la \apte vacantate, careestevalabil[]ntotsistemulbugetar. |i]naceast[s[pt[mân[suntanun`atedou[ concursurideangajarelaDirec`iaGeneral[de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului. Sunt dou[posturideinstructorieduca`ie,unulpentru localitateaTru\e\ti,peperioad[nedeterminat[, pentrucaresecereoperioad[deminim\ase luniexperien`[,iarcel[laltpostpentruPomârla,peperioad[determinat[. Dan|lincu,directoruladjunctalDGASPC sus`ine c[ ]n centrele din subordinea acestei institu`iiesteundeficitseriosdepersonal.Ar maifinevoiedeaproximativ200deangaj[ri. (AuroraDimitriu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Dosare penale pentru \oferi prin\i be`i la volan Doi \oferi boto\[neni s-au ales cu dosarepenaledup[ceaufostprin\ibe`i lavolan,conducândpedrumurilepublice, de c[tre poli`i\tii de la rutier[ \i poli`i\tiidefrontier[.}ndatade4ianuarie,]njurulorelor22.00,unechipajformatdinpoli`i\tidefrontier[delaSPF Dorohoiaoprit]ntrafic,]nlocalitatea Mih[ileni,unautoturismmarcaDacia, condusdeCristinelD.,]nvârst[de34 deani.Lasolicitareadocumentelorpentrucontrol,poli`i\tiidefrontier[auconstatatc[b[rbatulaflatlavolanulma\inii emana halen[ alcoolic[, motiv pentru care a fost condus la sediul Poli`iei Mih[ileni,undeafosttestatcuaparatul etilotest,rezultândoalcoolemiede0,66 mg/l ]n aerul expirat. B[rbatul a fost conduslaSpitalulDorohoipentrurecoltaredeprobebiologice]nvedereastabiliriialcoolemiei.Poli`i\tiidefrontier[au ]ntocmit pe numele lui Cristinel D. dosarpenalpentrus[vâr\ireainfrac`iunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de c[tre o persoan[ careareo]mbiba`iealcoolic[depeste 0,80g/lalcoolpur]nsângedocumenteleurmândafi]naintateParchetuluide pelâng[Judec[toriaDorohoi. }ndatade06.01.2013,]njurulorelor23.25,ReluM.]nvârst[de40ani, din comuna R[chi`i a fost depistat ]n timpceconduceaunautoturismpestrada|tefancelMaredinBoto\ani,având o concentra`ie alcoolica de 0,78 mg/l alcoolpur]naerulexpirat. Conduc[torulautoafostcondusla Spitalul de urgente Boto\ani unde i-au fostrecoltateprobebiologice.|iceldin urm[s-aalescudosarpenal,totpentru comitereainfrac`iuniideconducereape drumurilepubliceaunuiautovehiculde c[tre o persoan[ care are o ]mbiba`ie alcoolic[depeste0,80g/lalcoolpur]n sânge.(D.R.)

Tâlhar `inut dup[ gratii Magistra`iiTribunaluluiBoto\aniau respinsrecursulformulatdeuntâlharla m[sura arest[rii preventive, acesta vrânds[ias[dedup[gratii.}nultimazi aanuluitrecutCostelAlexadinlocalitatea Tru\e\ti a fost arestat preventiv ]n urmauneideciziiamagistra`ilorJudec[torieiS[veni,lacerereaprocurorilor. Acestaacomisotâlh[rie]nlocalitatea Dângenisustr[gândunuib[rbatuntelefon mobil. A fost re`inut \i procurorii Parchetuluidepelâng[Judec[toriaBoto\aniaucerutarestareasapreventiv[. Acestlucrus-a]ntâmplatnumaic[af[cutrecurslaTribunalulBoto\ani.„Respinge, ca nefondat, recursul declarat deinculpatulA.C.]mpotriva]ncheierii nr. 14 din 31 decembrie 2012 a Judec[torieiS[veni, pe care o men`ine. Oblig[ pe recurentul-inculpat AC s[ pl[teasc[statului130leicheltuielijudiciaredinrecurs,dincaresumade100 lei,reprezentândonoraravocatoficiu sevaachitaBarouluiBoto\anidinfondurile Ministerului Justi`iei. Definitiv[”,searat[]ndeciziainstan`ei.Inculpatulesterecidivist]n2008amaicomis tototâlh[rie,dup[cesubamenin`area unuicu`itasustrasautoturismulunui\oferce]lluaselaocazie.(D[nu`Rotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Mar`i,8ianuarie2013

3

Asta-iplanul?

}n locul slujbelor promise, primarul face restructur[ri de personal Restructur[rilede personalanun`ate anultrecutdeprimarulmunicipiului, OvidiuPortariuc,]n societ[`ilesubordonateConsiliuluiLocal, aufostiericonfirmate.Caunprimpas f[cut]naceast[ direc`ie,edilulasolicitatdirectoriloracestorsociet[`ioreconfigurareaorganigramelor,]nperioada imediaturm[toare. Dinpunctuls[udevedere,primarul consider[ c[ societ[`ile subordonatenutrebuies[fiedoar consumatoarederesursebugetare, f[r[s[aduc[ovaloaread[ugat[pe m[sur[. „Nu e permis ca asemenea

Nova Apaserv are un nou Consiliu de Adminitra`ie Ieriafostvalidat noulConsiliude Administra`ieal NovaApaserv, constituitdup[ legisla`iamodificat[anultrecut. „Sevorputealuadeacum hot[râri care nu sunt constabile, discutabile. Câteva luni, societatea a func`ionat cu ConsiliudeAdministra`ierestrans, format din trei oameni”,adeclaratRaduJudele,administratoruljude`ului. PentrunoulConsiliudeadministra`ie, care va avea cinci membri,s-audepus\aptecandidaturi. Ieri la amiaz[, la sediul Nova Apaserv a avut loc \edin`a Adun[rii Generale a Ac`ionarilor, care a validat noul CA al Nova Apaserv. Candida`ii pentru Consiliul de Administra`iealNovaApaserv au trecut, spre sfâr\itul anului

2012,deoetap[aselec`ieidosarelor, dup[ care au sus`inut un interviu. Candida`ii intra`i ]n cursa pentru CA au fost: Constantin Deleanu, Iulian Micu,GrigoreBozi,ConstantinGrigoro\cu`[,CristinaElenaAnton,GheorgheEpura\\i Dan |tefan P[durariu. De\i ini`ialIulianMicuafostpropus pentruaocupafunc`iadepre\edintealConsiliuluideAdministra`ie al Nova Apaserv, ]n finallucruriles-auschimbat. „Aufostini`ialdiscu`iipentru ca pre\edinte al CA s[ fie domnul Iulian Micu, dar la \edin`a de ast[zi a Adun[rii GeneraleaAc`ionarilors-adeciscanoulpre\edintealCAde la Nova Apaserv s[ fie Constantin Grigoro\cu`[”, a declarat Radu Judele, administratorulpublicaljude`ului.Dincei \apte candida`i au r[mas ca membri]nCA:ConstantinDeleanu,GrigoreBozi,ConstantinGrigoro\cu`[,CristinaElenaAnton\iGheorgheEpura\. (AuroraDimitriu)

societ[`is[setransforme]nni\te g[urinegre,ni\tesociet[`iconsumatoarederesursebugetare,f[r[ s[ aduc[ o valoare ad[ugat[ pe m[sur[. Modern Calor a scos profit \i are datorii de 50-60 de miliardedelei,plusalteprobleme care nu sunt cunoscute. Se \tie foarte bine c[ un contabil foarte bun]`ipoatescoateunbilan`care s[aratefoartebine,dar]nrealitate lucrurile stau altfel. Vorbim despreeficien`asociet[`ilorsubordonateConsiliuluiLocal”,aspus Ovidiu Portariuc. Acesta a dat din nou ca exemplu SC Urban Serv, unde sus`ine c[ schema de personalacrescut]nultimiianicu osut[depersoane.„Osocietatede stattrebuies[fielafeldeperformant[caosocietateprivat[.Nu esteunloc]ncaresepotad[posti uniisaual`iipentruanumitevremurimaigrele,ciunlocundes[ aib[eficien`[,s[produc[profit\i s[]\ijustificeexisten`a.Dac[nu justific[existen`a,nuarerosts[ fiemen`inut[”,amen`ionatedilul municipiului.(PetronelaRotariu)

Deciziefinal[

|eful Pie`ei Mari va fi schimbat din func`ie Edilulmunicipiului, OvidiuPortariuc,nu auitatdedemiterea \efuluidelaAdministra`iaPie`ei. Constantin Isac va fi schimbat dinfunc`ie,dar]ntârziereaaavut loc,sus`ineprimarulmunicipiului, ca urmare a respect[rii unor procedurilegale.Schimbareaacestuia dinfunc`ievaavealoc]nperioada imediat urm[toare iar noul administratorvafi,celmaisigur,opersoan[dinafarasistemului. „Schimbareasevaface]nperioada imediat urm[toare. Va fi schimbat\i\efulPie`ei,darr[mâne s[ g[sim \i o persoan[ potrivit[. Domeniul este extrem de sensibil, un domeniu care necesit[ experien`[ \i o anumit[ fermitate,oanumit[autoritate]nzonarespectiv[.Nuesteatâtdeu\or deg[sitopersoan[cares[gestioneze acest dom eniu”, a declarat Suntanumiteilegalit[`i.Sunt\i O v i d  iu contraven`ii\iinfrac`iuni.Le-am Portariuc. solicitats[fac[oanaliz[\is[ Edilul sesizezeorganeleabilitate declarat ]n cursul lunii octombrie OvidiuPortaroiuc,primar c[ ]n urma

ses iz[rilor primitedela cet[`eni, a semnalelor din pres[, dar \i a inform [rilor de la poli`ie

\ijandarmerie,asolicitatconduceriiUrbanServs[iam[suri]nprivin`a\efuluipie`ei.„Suntanumite ilegalit[`i. Sunt \i contraven`ii \i infrac`iuni. Le-am solicitat s[ fac[oanaliz[\is[sesizezeorganele abilitate”, declara primarul municipiului.(PetronelaRotariu)


CMYK

4

EVENIMENT

Mar`i,8ianuarie2013

Directorul de „zece”, demis pentru management defectuos LiviuTomaafost demisdelaconducereaSCUrbanServ, dincauzamanagementuluidefectuos. Primarulmunicipiului,OvidiuPortariuc,aluataceast[ deciziedeschimbare adirectoruluisociet[`iisubordonate ConsiliuluiLocal,ca urmareamodului]n cares-aintervenitla desz[pezireastr[zilor\ialeilormunicipiului]nlunadecembrie. Interimatul la conducerea uni- t[`iivafiasiguratdecelcarepân[ ieriafostdirectoradjunct,respectivSimionDrelciuc.„}nperioada urm[toareinterimatulvafiasiguratdedomnulDrelciuc.Amavut odiscu`iecudomnulToma,i-am prezentat toate lucrurile pe care

amavuts[ilerepro\[mlegatede modulcums-af[cutdesz[pezirea ]nora\,]ncepânddelaprimaninsoare din decembrie. Am avut o discu`iedeaproximativoor[\iiamrepro\atooarecarelentoare, o oarecare lips[ de reac`ie vizavi decererilecet[`enilor.Domniasa \i-adattotinteresul\iafostdin primazi]nstrad[,daruneoritrebuies[maianticipezianumitesitua`ii,s[tepreg[te\tipentruele\i considerc[aiciseputeafacemult maimult\isperc[nouaformula, cu Simion Drelciuc, un om cu maimult[experien`[,s[poat[remedia deficientele care au fost constatate”, a declarat Ovidiu Portariuc. Acesta a men`ionat c[ Liviu Tomavar[mâne]nechipadincadrulsociet[`ii.Directoruldemisa promovat cu nota zece concursul pentrufunc`iadeconducereaUrbanServ]nlunanoiembrie,dup[ ce anterior l-a ]nlocuit pe GheorghePricopie.Tomaafostsus`inut dePSDs[ocupefunc iadedirectoralUrbanServ.}naintedealucra la societatea de salubrizare a fostdirectordeproduc`ielaCibogaz.LiviuTomanu\i-adepussingurdemisia,aceastafiindu-isolicitat[deedilulmunicipiului. „I-amcerutacestlucru(N.R.

demisia)pentruc[euconsiderc[ toateserviciilepublicedinsubordinea Prim[riei trebuie s[ ac`ionezerapid\ieficientlaproblemelecet[`enilor\ioridecâteorivor

ap[reaproblemedeacestgen,\i cei care se fac vinova`i vor r[spundecufunc`iapecareode`in”, acompletatedilulmunicipiului. Pefunc`iadedirectoradjunct,

loculluiSimionDrelciuc,celmai sigurvafinumitViorelNegru,cel care a fost pân[ acum consilierul lui Liviu Toma. (Petronela Rotariu)

Post de conducere scos la Patroni amenin`a`i concurs de Protec`ia Copilului cu sanc`iuni de c[tre primar

ActualuldirectoradjunctalDirec`ieiGeneraledeAsisten`[ Social[\iProtec`ia Copilului,Dan|lincu, urmeaz[s[]\idepun[,miercuri,dosarul de]nscrierelaconcursulpentrupostulde directorexecutival institu`iei. Deocamdat[acestanu\tiedac[ vaaveaconcuren`[pentrufunc`ia de conducere. „Perioada de ]nscriere la concurs se ]ncheie pe datade10ianuarie,astfelc[mai estetimps[sedepun[dosarela Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici”, a declarat Dan |lincu(foto).Concursulurmeaz[ s[sedesf[\oarepe21ianuarie. Laaceast[dat[,func`iadedirectorexecutivesteocupat[deDanielaJuravle. La concursul organizat de Agen`iaNa`ional[aFunc`ionarilor Publici ]\i pot depune dosarele pentru acest concurs persoane cu studiiuniversitaredelicen`[absolvite cu diplom[, respectiv studii superioaredelung[durat[,absolvitecudiplom[delicen`[sauechi-

Edilulmunicipiuluiasolicitat Poli`iei Locale s[ aplice amenziagen`iloreconomicidin municipiu care nu au cur[`at z[pada din fa`a sediilor. Dup[ cepân[ieriaufostdate]njurde 200 de soma`ii, Ovidiu Portariuc a solicitat ca acolo unde agen`ii economici nu s-au conformat s[ fie aplicare amenzi. Cuantumulamenziloreste]ntre 500\i1.000delei. „Peparteadeagen`ieconomicii-amsolicitatdomnuluiviceprimarCosminAndreis[in-

valent[ ]n psihologie, sociologie, asisten`[social[,\tiin`eumaniste\i arte, \tiin`e administrative, \tiin`e juridice, \tiin`e economice, medicin[saustudiidemasteratsaupostuniversitare]ndomeniuladministra`ieipublice,management,ori]n specialitatea studiilor necesare exercit[rii func`iei publice. Se accept[\idosarealeunorpersoanecareauabsolvitcudiplom[de licen`[]nv[`[mântuluniversitarde lung[ durat[ ]n alte domenii, cu

condi`ias[aib[studiipostuniversitaresaustudiidemasterat]nunul dindomeniilemen`ionateanterior, precum\iprogramedeformare\i perfec`ionare ]n administra`ia public[. De asemenea, una dintre condi`iiesteceadevechime,candida`ii fiind obliga`i s[ fac[ dovada unei experien`e de minim trei ani ]n  specialitatea studiilor necesare exercit[riifunc`ieipublice.(AuroraDimitriu)

tervin[maiferm,iaracoloundes-audatavertismente\inu s-aac`ionat,Poli`iaLocal[va interveni de ast[zi cu amenzi. Amenzile sunt destul de ustur[toare pentru agen`ii economici, dar trebuie s[ ]n`eleag[ dup[ atâtea s[pt[mâni c[ trebuies[ac`ioneze]nspa`iulde caresuntresponsabili.AmsolicitatPoli`ieiLocaleunraport zilnic vizavi de controalele f[cute la agen`ii economici”, a declarat primarul municipiului. (PetronelaRotariu)

Ioan Comari`a, propus director la SC Eltrans SA MandatulluiVictorIv[nesculaconducereasociet[`iiexpir[]naceast[ lun[.„Am]n`elesc[domnuldirector (N.R.VictorIv[nescu)\i-amanifestatinten`iadeaseretrage.ProbabildomnulComari`avaficelcare vacandidapeaceast[func`ie.Dince\tiueu,esteunbunspecialist. Darvomanaliza”,aspusprimarulOvidiuPortariuc.Dup[operioad[ ]ndelungat[]ncareafostlaconducereaSociet[`iiEltrans,IoanComari`a adeciss[demisionezedinfunc`iadedirector,lapresiuneasalaria`ilor societ[`iidar\iaconsilierilorlocali,care]lacuzaudemanagementdefectuos.Demisiaacestuiaafost]ndecembrie2008,]nloculs[ufiindnumit atunciVictorIv[nescu.(PetronelaRotariu)


CMYK

EVENIMENT

Mar`i,8ianuarie2013

5

Ru\ine

Dac[li mediocri promova`i inspectori \colari }nceputuldeanaadus noischimb[ri]nrândul inspectorilor\colari.Dou[dintrecelepatrucadredidacticepromovate peposturilaInspectoratul\colarsuntcuuntrecutcarenufaceprea marecinsteunuiomal \colii.Unuldintreprofesoriipromova`inua reu\its[ob`in[not[de trecerelatitularizare, iarunaltdasc[lafost anchetatpentrusupraevaluareaunorlucr[ri deBacalaureat. Consiliul de Administra`ie al Inspectoratului|colarJude`eanadecis,luni,schimbarea apatruinspectori\colari.To`iceischimba`i sunt dintre inspectorii \colari care au f[cut partedinechipacondus[deAdaMacovei. OliviaGornea,inspector\colarformare continu[, a fost schimbat[ cu Otilia Luca. Paradoxal,profesoaradechimie,latitularizareadin2011,nureu\eas[ob`in[not[de

trecere.Aceastaafostoperioad[\idirector la|coalaCristine\ti. DanielCojocaruafost]nlocuitdinfunc`iadeinspectorderesurseumanecuOltean |tefan,profesordeinformatic[laColegiul Na`ional„M.Eminescu”dinmunicipiu. |i-a pierdut postul ]n I|J \i Paul Bilocopetiuc,inspectormentorat,loculacestuia fiindluatdeDanielaVicol.Noulinspector esteprofesordematematic[la|coalaGimnazial[Nr.11dinBoto\ani.PaulBilocopetiucnurevinelacatedr[,acestafiindnumit directorla|coalaSt[uceni,]nloculAuric[i Chira\,careafostdemis[. Revinelacatedr[Daniela|lincu,aceastafiindschimbat[dinfunc`iadeinspectorde limbaromân[,]nloculs[ufiindnumitCiprianManolache.Acestadinurm[estecadrudidacticlaLiceul„NicolaeIorga”,]ns[ a fost de dou[ ori ]n aten`ia Ministerului Educa`iei.}nambelesitua`ii,acestaaf[cut partedincomisiadeevaluarealucr[rilorde laexamenuldebacalaureat.}n2009asupraevaluatolucrarecuodiferen`[de1,80 puncte,respectivotez[pecareanotat-ocu 9.90 \i c[reia comisia din Ministerul Educa`ieii-adatdoarnota8.10.}nanul2006a fostsanc`ionat,dup[ceanotatcudiferen`e mari lucr[rile elevilor. Recorectarea a fost f[cut[totlanivelulMinisteruluiEduca`iei, sanc`iunea pe care acesta ar fi trebuit s[ o primeasc[fiindinterdic`iadeaparticipa]n urm[toriitreiani]ncomisiiledelabacalaureat.Consiliulprofesoralalunit[`iinuafost ]ns[ de acord cu o astfel de sanc`iune. }n 2006 acesta a supraevaluat cinci lucr[ri cu ]ntre2,5\i3,5puncte.(P.R)

Directori verifica`i la achizi`iile f[cute ]n institu`iile pe care le conduc Achizi`ii„lapre`ulcorect”vor\efiiConsiliuluiJude`ean.Conducerilesociet[`ilor\i institu`iilorsubordonateCJvordasocoteal[]nurm[toarele s[pt[mâni]nprivin`a pre`urilorcucareau f[cutachizi`iile]n anulcares-a]ncheiat recent. Spitalele, operatorul de ap[, institu`ia pentru protec`ia copilului \i restul direc`iilor subordonate ConsiliuluiJude`eanvorfiverificatelaachizi`iidecorpuldecontrolal pre\edintelui CJ. Vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, Gheorghe Sorescu,sus`inec[dejacorpulde control\i-astabilitprogramulverific[rilor\ic[aceast[ac`iunevine la ]nceput de an pentru a preveni eventualele abuzuri ]n modul de cheltuireabanuluipublic. „Noi vrem s[ plec[m de la

ideea ca achiz`iile s[ se fac[ la pre`ulcorect.Vrem,dac[secump[r[ ceva pentru spital, cartofi, carne,fasole,acesteas[fieachizi`ionatelapre`ulcelmaimic.La fel, dac[ Nova Apaserv are de cump[rat ni\te substan`e pentru tratareaapei,acesteas[fielapre`ulcorect,launpre`mediuna`ional,s[zicem.Deasemenea,dac[ la protec`ia copilului se achizitioneaz[ ceva, produse alimentare, ni\teh[inu`e,acesteas[secum-

pere la pre`ul cel mai avantajos, nulaunpre`dedou[saudetrei orimaimarefa`[depre`ulcorect. Astavremnoi,s[vedemdac[nu se sare calul la aceste achizi`ii, pentruc[estevorbadebanulpublic”,adeclaratGheorgheSorescu (foto), vicepre\edintele ConsiliuluiJude`ean. Faptulc[]nurm[toarelezilele vabatelau\[corpuldecontrolal pre\edinteluiCJ,estev[zutdeconducerileunorinstitu`iisubordonate Consiliului Jude`ean ca un lucru absolutfiresc.„S[vin[s[controleze,c[a\aeste\inormal.Lanoi achizi`iile s-au f[cut la pre`ul cel mai mic, c[ nu ne-am permis cheltuieli mai mari”, a declarat Gheorghe Damian, managerul SpitaluluiJude`ean. |ilaDirec`iaGeneral[deAsisten`[Social[\iProtec`iaCopilului, \efiisus`inc[nus-af[cutrisip[din banul public. „Chiar la cel mai mic pre` am cump[rat orice am avut nevoie. Este adev[rat c[ la pre`ulcelmaimic\icalitateaeste adeseorilaacela\inivel”,adeclaratDan|lincu,directoruladjunct alDGASPC.(AuroraDimitriu)

Solu`ie

Urban Serv, pus[ s[ se asocieze cu o firm[ privat[ Asociereacuosocietateprivat[este solu`iapecareprimarulOvidiuPortariucoarepentru societateaUrban Servpentruodesz[pezireeficient[a municipiului. Edilul consider[ c[ aceasta arfisolu`iaimediat[pentruca experien`a din luna decembrie s[nufierepetat[,iaraccesul]n cartiere\ipestr[zis[fief[cut cumultmaimult[u\urin`[.

„Amgânditoasocierecuo firm[privat[puternic[cares[ ]\ipermit[unprogramdeinvesti`ii de câteva milioane de euro,pentruc[aicivorbimde utilaje de câteva milioane de europentruc[municipalitatea nu]\ipoatepermiteunasemeneaprogramdeinvesti`ii.Vafi gândit un caiet de sarcini ]n a\afel]ncâts[neasigur[mc[ nuvormaiexistaproblemede acestgen]ncarenuavemanumite tipuri de utilaje specifice intr[rii ]n cartiere, pentru c[ ]ntr-adev[r vorbim de utilaje foartemari,utilajefoartevechi \iutilajefoartepu`inelaUrban Serv”,adeclaratprimarulOvidiuPortariuc.(P.Rotariu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Mar`i,8ianuarie2013

Dup[4aniderelaxare,

Fo\tii parlamentari s-au re]ntors la meseriile de baz[ Doarunuldinceinou[parlamentaripecarei-aavutjude`ulBoto\ani]nperioada20082012acâ\tigatunnoumandat.Estevorbadedeputatul PSDAndreiDolineaschi.Ceilal`i,fienuaumaicandidat, fienuaumaifostale\i.Unii dintreeis-au]ntorslaprofesiadebaz[,al`iis-auorientat c[treanumitefunc`iisauau aless[seocupedeafacerilela careoricumnuaurenun`at câtaufostparlamentari. FostuldeputatCostic[Macale`iarenun`ats[maicandidezelaalegerileparlamentare,acceptândfunc`iadeprefectaljude`ului Boto\ani.Dealtfel,fostuldeputatPSD\i-a ]ncheiat mandatul cu o lun[ mai devreme, cândprimulministruVictorPontal-anumit ]n locul lui Adrian Constantinescu. Func`ia deprefectnus-adoveditlafeldesigur[precumceadeparlamentar.Laolun[delanumire, Costic[ Macale`i a fost amenin`at cu

demitereadeVictorPonta\iMirceaDu\a, fostulministrudeInterne. Unaltfostdeputatcarearenun`atlaprivilegiile func`iei de parlamentar este Florin ~urcanu. Acesta a candidat ]n vara anului trecutlafunc`iadepre\edintealConsiliului Jude`ean\iareu\its[câ\tigealegerile.„}mp[ratul”,a\acumestenumitdeuniiprimari, vaconducejude`ulBoto\ani]nc[treiani\i jum[tate.

Mobilizare general[ pentru men`inerea circula`iei pe drumurile jude`ului De ieri, autorit[`ile boto\[nene auintratdinnou]nmobilizaregeneral[dup[ceprecipita`iile\iviscolul au f[cut ca circula`ia pe drumurile dinjude`s[fiefoartedificil[. Potrivit oficialilor, ieri au fost scoasedingaraje44deutilaje\i8 autofrezecareaulucratpedrumurile jude`ene \i na`ionale. Prefectul jude`uluia`inutpermanentleg[tura cu primarii \i drumarii din jude`, solicitândadministratorilordedrum s[ m[reasc[ num[rul de utilaje de interven`ie,astfel]ncâts[nuapar[ blocajerutiere.Maimulteutilajede laSec`iadrumurina`ionaleauintervenitlaamiaz[peDE58perazalocalit[`iiHu`anidup[ceunTIRaderapat.Ma\inademaretonajablocat drumul,nefiindechipat[culan`uri. Dup[câtevaorealtedou[autotrenuriaur[masblocate]ntreS[veni\i Avr[menitotpentruc[nuerauechipate corespunz[tor pentru iarn[, ]n urmalorfiindalte15autovehicule. Tot pentru descongestionarea traficuluiaufosttrimiseutilajedela

Sec`ia drumuri na`ionale. }n jurul orei17.00nuexistaniciundrumpe care s[ nu se poat[ circula, de\i condi`iile meteo r[mâneau nefavorabile \i se schimbau de la or[ la or[. Existau sectoare de jude` cu ninsoare\icurafaledevântdepeste 55deKm/h. „Pân[acumauap[ruttreiblocaje de scurt[ durat[, cauzate de tiruri nedotate pentru iarn[. S-a intervenitrepede\i,laaceast[or[, chiardac[secircul[cudificultate pe anumite artere, nu exist[ drumuri blocate”, a declarat Costic[ Macale`i. Boto\[neniicaredorescs[semnalezesitua`iidificilecauzatedestarea vremii pot apela Inspectoratul pentruSitua`iideUrgen`[Boto\ani, la numerele de telefon 0231.508.014\i0231.508.015. Prefectuljude`uluiainstituitserviciu de permanen`[ \i la sediul Prefecturii, pentru a fi ]n leg[tur[ direct[ cu locuitorii jude`ului. (D[nu`Rotariu)

F[r[ gar[, f[r[ trenuri, dar cu Agen`ie CFR CFRC[l[toriva]nchide,joi,agen`iiledevoiajdin11ora\e\ileva]nlocuicubirouridevoiaj,]nincintasta`iilordecaleferat[,iaraltetreiunit[`ivorfi]nchisedefinitiv.Agen`iadelaBoto\anivar[mânedeschis[\i men`inut[]naceea\iloca`ie.CFRC[l[torivaopriactivitateaagen`iilorde voiajCFRdinDrobeta-TurnuSeverin,Deva,Petro\ani,BaiaMare,Satu Mare,TârguMure\,Gala`i,Buz[u,Br[ila,Foc\ani\iConstan`a,]nfiin`ând ]nschimbbirouridevoiaj,aflate]nincintasta`iilordecaleferat[dinora\ele respective.Agen`iiledinAlexandria,Bistri`a\iZal[uvorfi]ns[]nchise definitiv.„CFRC[l[tori]\ipropunecaprinacestemodific[riactivitatea desf[\urat[]ncadrulbirourilorVoiajs[aduc[maiaproapedepasageri informa`iadecareaunevoie\icelemaipromptevariantedec[l[torie]n `ar[\i]nstr[in[tate,deoareceogar[reprezint[poartadeintrarespre destina`iadorit[”,searat[]ntr-uncomunicatalcompaniei.Agen`iilede voiajcarevorfimen`inute]nactualeleloca`iisuntBucure\tinr.1,Berceni, Titan,Craiova,TârguJiu,Pite\ti,Caracal,Timi\oara,Caransebe\,Re\i`a, Arad,Hunedoara,Cluj,Oradea,SfântuGheorghe,Sibiu,Ia\i,Boto\ani, Vaslui,PiatraNeam`,Suceava\iBac[u.(PetronelaRotariu)

Unaltfostparlamentarcares-aorientat este Gheorghe Marcu. A renun`at s[ mai candidezepentruunmandatdesenatordara primit]nschimbfunc`iadevicepre\edinteal Comisiei Na`ionale a Valorilor Mobiliare. Un post c[ldu` \i o leaf[ de câteva mii de euro,lunar. Lapolulopussuntfo\tiisenatoriDaniel Humelnicu\iLiviuCâmpanu\ifostuldeputatC[t[linBuh[ianu.Acestadinurm[aales

s[serevin[lacatedr[\is[seocupe]ncontinuaredeechipaProVolei,pecareacreat-o. „Amrevenitlacatedr[,laClubulSportiv |colar. Voi forma o grup[ de copii cu carevoilucra.Joiamexamencustuden`ii laFacultateadeEduca`ieFizic[\iSportdin Bac[u.Suntcadrudidacticasociatlaaceast[facultate\ipredauLegisla`iesportiv[\i Sportulpentruto`i.M[voiocupa]ncontinuare\ideProVolei”,aspusfostuldeputat PDLC[t[linBuh[ianu. Deasemenea,fostulsenatorUNPRLiviu Câmpanu s-a ]ntors la profesia de baz[. Acesta de`ine un cabinet de medicin[ de familielaDarabanidarsepreg[te\tes[plece ]ndiploma`ie.„Amrevenitlacabinet\ifac ceeaceam]nv[`at.Dealtfel,\i]nceiopt anicâtamfostparlamentaramlucratlacabinet, dar numai dou[-trei zile pe s[pt[mân[”,aspusLiviuCâmpanu. Unaltfostsenatorcarese]ntoarcelaprofesiadebaz[esteDanielHumelnicu.Acesta ]\i va relua activitatea de avocat ]n Baroul Boto\ani. }n ceea ce ]i prive\te pe fo\tii deputa`i PDLNeculaiRebenciuc\iStelic[Strugaru, ace\tia se ocup[ de afacerile de familie pe carelede`in\ipecarenule-auneglijatcâtau fostparlamentari.(R[zvanSauciuc)


PUBLICITATE

Mar`i,8ianuarie2013

Lotul echipei FC Boto\ani se reune\te pe 21 ianuarie

7

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m\i 14.100mpterendeschidere laBt-Sv50m,ambele]nzona Hudum.Utilit[`icurent,ap[, posibilit[`iparcelare.Rela`ii latelefon:0752.548.847. *Vând2casepentru2familii,teren2.500m,anexe, la1kmora\sauvariante+

diferen`[.Pre`35.000E.Tel. 0753.940.312.(G-1)

]nchirieri *}nchiriezgarsonier[ renovat[.Rela`iilatelefon: 0749.064.024.(G-4)

angaj[ri *Societatecomercial[angajeaz[contabilcuexperien`[. Rela`iilatel.0742.123.272.(1)

AGENDA SERVICIILOR

Juc[toriiechipeiFCBoto\ani beneficiaz[ de o vacan`[ mai lung[cadeobicei.Dac[]nceilal`ianijuc[toriierauchema`ila preg[tire pe 10-11 ianuarie, de aceast[ dat[ reunirea lotului a fost programat[ pe data de 21 ianuarie,laora11.00,lastadionul Municipal. Cornel |fai`er, pre\edintele clubului FC Boto-

\ani, spune c[ prelungirea vacan`ei se datoreaz[ faptului c[ ro\-alb-alba\triivoraveaprimul meci oficial abia la jum[tatea lunii martie. „Am discutat cu Cristi Popovici (n.r. antrenor principalFCBoto\ani)\iamdecis s[ ne reunim cu zece zile maitârziu.Returulva]ncepepe 9martiedarnoist[m]nprima

etap[. Vom juca primul meci oficial abia pe 16 martie. Este timpsuficientpentrupreg[tirea returului”, a spus Cornel |fai`er.Dup[reunirealotului,juc[toriiechipeiFCBoto\anisevor preg[titimpdeaproximativzece zile,dup[carevorpleca]ncantonament la Câmpulung Moldovenesc.(R[zvanSauciuc)

[tiri pe scurt

Tâlhar din Dorohoi re`inut la Ia\i Undorohoianafostre`inutdepoli`i\tiiie\enidup[ ces-astabilitc[acomismaimultetâlh[rii]njude`ul vecin.Potrivitpoli`i\tilorie\eniancheta]nprivin`afaptelorluiGheorgheL.,]nvârst[de24deania]nceput ]n luna decembrie a anului 2012, când o persoan[ a comis pe raza municipiului Ia\i mai multe tâlh[rii. Moduldeoperareerasimplu:tâlharulsmulgeacerceii delaurechilefemeilorcaresemergeaupestrad[.}n acestfelacomiscincifaptedetâlh[rie.}nurmaverific[rilorefectuatedepoli`i\ti,]ndatade05.01.2013a fost identificat suspectul comiterii acestor infrac`iuni fiindtân[ruldinmunicipiulDorohoi.Acestaafostdus lasediulpoli`iei,unde]nurmacercet[rilors-astabilit c[,dup[comitereafaptelor,b[rbatulsedeplasacutrenul ]n Boto\ani, unde amaneta bijuteriile sustrase. }n data de 06.01.2012, b[rbatul a fost prezentat Parchetului\iTribunaluluiIa\icareauemispenumele s[umandatdearestarepreventiv[pentruoperioad[de

29dezilesubaspectuls[vâr\iriiinfrac`iuniidetâlh[rie. (D[nu`Rotariu)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Tân[r ]njunghiat de o ga\c[ de huligani Unboto\[neanafosttransferat]nstaregrav[laIa\i dup[ceafost]njunghiatdemaimultepersoane.Petre B.]nvârst[de20deaniaajuns,duminic[seara,]n staregrav[laSpitalul„Sf.Spiridon”dinIa\idup[cea fost]njunghiat,separe,demaimul`iindivizi.Potrivit medicilorie\enitân[rulafostdiagnosticatcuhemopneumotorax,faptpentrucareafosttransferatlaSpitalul dePneumoftiziologie.Dealtfel,]ntregcorpulacestuia prezenta pl[gi t[iate, medicii b[nuind c[ a suferit \i leziunialeesofagului,dincauzat[ieturiiadâncidesub claviculastânga.Dup[ceafoststabilizat,PetreB.a fostdinnoutransportatlaSpitalul„Sf.Spiridon”pentruc[mediciichirurgis[-isalvezevia`a.Poli`i\tiiau deschisoanchet[]nvedereaidentific[riiagresorilor,]n func`iedegravitatealeziunilorsuferitedevictim[urmânds[fief[cut[\i]ncadrareafaptei.(D.Rotariu)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Telefoane utile Salvare:112 Pompieri:112 Poli`ie:112 Poli`iadefrontier[:959 DistrigazNord:928;585886 Indexcontorap[:0331711802 DeranjamenteE.ONMoldovaSA:929 Termica:535340;517953 Agen`iaTAROM:518222 Agen`iaCFR:517521

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Gar[:511806 Autogar[:511129 ACR:512345 Tribunal:511739 Jandarmerie:956 Ad.pie`elor:512392 Protec`iacivil[:982;511704 Protec`iaconsumatorilor:512958;512221 Protec`iamediului:584136

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{ Dorin`[

Mircea Radu vrea un copil cu Raluca

Mar`i,8ianuarie2013

Asocia`iile de proprietari au intrat ]n vizorul primarului Acesta a anun`at c[ ]n perioadaurm[toarevoravealoc controale la asocia`ii \i ca urmareanemul`umiriipecareo aredincauzalipseiinterven`iei ladesz[pezire]ncartiere.Dac[ pân[ acum de asocia`iile de proprietariseocupaviceprimarul Viorel Iliu`[, de ieri, de acesteasevaocupaedilulmunicipiului. „Sunt nemul`umit de modulcumauac`ionatasocia`iile de proprietari \i, ]n cel mai scurt timp, vom face acolo \i controale,legateatâtdetematica organizatoric[, financiar[,cât\idecelelegatedeinterven`ia specific[ sezonului rece.Nusuntmul`umitdemodulcumselucreaz[lanivelde asocia`ii de proprietari. Tre-

MirceaRaduavorbit]ntr-uninterviu despreso`iasaRalucaOlaru,dar\i planurilesalepentruacestan. Se pare c[ prezentatorul Telejurnaluluideweek-enddelaTVR 1 vrea s[ aib[ cât mai repede un copil. „Voi fi tat[ ]n 2013. Nu t[ticNuestilulmeus[fiut[tic, dimpotriv[G[sescu\orgre`oase toate astea cu m[mic[, ciorbi`[, v[cu`[etc...Voifitat[”,adeclaratMirceaRadu pentruokmagazine.ro. Mircea Radu s-a cununat, la ]nceputulluniinoiembrieaanului trecut, cu Raluca Olaru, o frumoas[ boto\[neanc[ ]n vârst[ de 25 de ani. Cum cei doi miri au doritdiscre`iemaxim[,evenimentul a avut loc ]n casa p[rin`ilor fetei,]ncomunaboto\[nean[|tef[ne\ti.Prezentatorultvaavut,la via`a lui, mai multe iubite marca VIP,celemaisonorenumevehiculate fiind Alexandra Dinu \i Magdolna Grosu. Iat[ ]ns[ c[, dup[experien`eleratatecucolegeledebreasl[,MirceaRadu adeciss[sec[s[toreasc[,la45deani, cuofemeiedinprovincie,carenu are nici o leg[tur[ cu aiuritoarea lume a showbizului: „So`ia mea este o femeie cu foarte multe calit[`i.Nuam\tiutdinprimac[ eavafiso`iamea.Pur\isimplu, ampl[cut-odecândamv[zut-o. Primullucrupecarel-amremarcat au fost ochii ei negri”. (PetronelaRotariu)

buies[fiepro-activi”,adeclaratOvidiuPortariuc.(PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2292  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.2292  

Ziarul orasului tau!

Advertisement