Page 1

CMYK

GeorgeBoghians-amutatla parteneradedanspân[]\iiaocas[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Pag. 8

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Sistem de iluminat modernizat ]n \coli

AnulVIII•nr.243(2278)•Miercuri,12decembrie2012•8pagini

Pagina 6

50 BANI

Iarn[grea

Sanc`iune

Mobilizare general[ pentru desz[pezirea ora\ului Zecideutilajeau ie\itmar`idiminea`[pestr[zileprincipaledinmunicipiu pentrua]nl[tura mormanelede z[pad[adunatepe margineadrumului sauprintrema\ini. Salaria`iidelaUrbanServ,delaDirec`iadeServicii Publice,Sport\i Agrementdar\i cincifirmeprivate auac`ionatpentru ]ndep[rtareaz[pezii depecarosabildar \idepetrotuare. Pagina 5 F[r[num[r

Jude`ul s-a pricopsit cu ]nc[ trei parlamentari Boto\[neniivorfireprezenta`i]nParlamentul Româniede12parlamentari.Nou[reprezentan`i USL,doiaiPP-DD\iun reprezentantARDvor facejocurilepolitice]n numelejude`uluiBoto\ani.Ieri,reprezentan`ii BirouluiElectoralCentral austabilitcoeficientul electoral\iaurepartizat mandatelepefiecareparlamentar]nparte.

Pagina 4

P[durarilor li se re`in bani din salariu pentru lemnele furate T[ierileilegaledelemn dinp[durilejude`uluinu contenesc.}nurmaacestorfurturiaufostpu\ila plat[zecidep[durari, sumelere`inutedelaace\tia]nsumândpeste300 demilioanedeleivechi.

Pagina 2

Intrarea „for`at[” ]n apartamentele datornicilor la ap[, amânat[ pentru 2013 ConducereaSociet[`ii NovaApaservnurenun`[laideeaintroducerii Ordonan`eipre\edin`iale pentruaintra]napartamenteledatornicilor\i a-idebran\adelaap[. Directorulsociet[`iiNova Apaserv,inginerulGabrielCârlan,afirm[c[ probabilacestdemersse vaconcretiza]nprima lun[aanuluiviitor.

Pagina 3


2

SOCIAL

Miercuri,12decembrie2012

Sanc`iune

P[durarilor li se re`in bani din salariu pentru lemnele furate T[ierileilegalede lemndinp[durile jude`uluinucontenesc.}nurmaacestorfurturiaufost pu\ilaplat[zecide p[durari,sumele re`inutedelaace\tia]nsumândpeste 300demilioanede leivechi. Dela]nceputulanuluis-aufuratdinacestep[duri485demetri cubidemateriallemnos.Cutoate acestea,silvicultoriispunc[furturiles-aumair[ritfa`[deaniitrecu`i.}nprimele11lunialeanului trecutera]nregistratunvolumde peste700demetricubidelemne t[iateilegal. Adeseori, cei ce fur[ lemne reu\escs[scapedinvizorulautorit[`ilor. Din volumul de 485 de metricubidemateriallemnost[iat ilegal,maipu`indejum[tateafost recuperatprinprindereacelorcare l-au sustras din fondul forestier. „Pentru239demetricubidelemnet[iateilegals-au]ntocmitdosare penale sau acte de contraven`ie,]ns[pentru246demetricubi personalulsilvicnuarejustifica-

re.Aceast[cantitatelis-aimputat p[durarilor, valoarea total[ fiind de33.367lei”,spuneinginerulsilvic Gabriel Carda\, \eful Compartimentului Paz[ \i Protec`ie a P[durilordincadrulDirec`ieiSilviceBoto\ani. Celemaimultefurturidelemne se]nregistreaz[]nzonaCorni,Vl[deni, Balta Ars[, unde nici p[durariinumaivors[stea,mul`idintreceipu\ilaplat[alegânds[plece ]naltesectoare.Celmaimarevolum de material lemnos imputat unui p[durar este de aproximativ 30demetricubi.Unaltp[durar, carelauncontroldefondaie\itcu olips[de23demetricubidelemn,

Consiliul Jude`ean al Elevilor se opune ]ntreruperii cursurilor ConsiliulJude`ean alElevilor(CJE) Boto\anianun`[,]n conformitatecudatelefurnizatede Inspectoratul|colar Jude`eanBoto\ani, faptulc[z[padanu afostatâtdeabundent[]ncâts[se impun[]nchiderea \colilordinjude`. Prinurmare,nuse impunea]ntrerupereacursurilor. Reprezentan`ii elevilor sus`inc[laniveluljude`uluiBoto\aniaufostluatetoatem[surile pentru ca elevii s[ dispun[ de s[lideclas[]nc[lzitecorespun-

z[tor,iarcursuriles[sedesf[\oare ]n bune condi`ii. ConsiliulJude`eanalElevilor,cât\i Inspectoratul |colar Jude`ean Boto\ani,men`in]npermanen`[leg[turacudirectoriiunit[`ilorde]nv[`[mânt\icuConsiliile |colare ale Elevilor, pentru a interveni ]n timp util atuncicândsitua`iaovaimpune. Accesulsefacelatoateunit[`ilede]nv[`[mânt,\colilevorfi ]nchisenumaidac[estecazul. „Reamintimfaptulc[acoloundeaparcazurideosebite, Inspectoratul|colarJude`ean poateluadeciziadeasuspenda activitatea instructiv- educativ[ din unit[`ile de ]nv[`[mânt.Potrivitreglement[rilor ]n vigoare, cursurile neefectuate vor fi recuperate dup[ ungraficaprobatdeInspectoratul|colarJude`ean”,searat[]ncomunicatulCJE.(PetronelaRotariu)

\i-apierdutloculdemunc[,fiindu- pindedemaimul`ifactori.Dac[ idesf[cutcontractuldemunc[. furtul este dintr-o zon[ ]n care „Legea sunt frecvenspune c[ la te astfel de peste 20 de i n c i d e n t e , Lapeste50demetricubide metricubide dac[-i desmateriallemnoslips[,de-a lemne t[iate faci contraclungul]ntreguluian,se ilegal,volum tuldemunc[ poatedesfacecontractulde ]nregistrat la p[d urarului un singur s-ar putea s[ munc[ control de numaiaipe fond, sau la cines[pui]n GabrielCarda\ peste 50 de loc,c[seg[metricubide se\te foarte materiallemgreu personos lips[, de-a lungul ]ntregului nalpentruastfeldezone”,spune an,sepoatedesfacecontractulde \efulServiciuluidePaz[\iProtecmunc[ al p[durarului. }ns[ de- `ieap[durilor.(AuroraDimitriu)

Cursuri suspendate la Tocileni

Cursuri suspendate pentru jum[tate de zi, din cauza unei centrale defecte. Mar`i reprezenta`ii Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J)aufostinforma`ic[la|coala Gimnazial[ „Patriarh Teoctist” Tocilenis-aprodusodefec`iunela centrala care asigur[ ]nc[lzirea unit[`ii de ]nv[`[mânt. „}n urma sesiz[rii primite, o echip[ a Inspectoratului |colar Jude`ean, condus[deinspectorul\colarge-

neral,MihaelaHunc[,s-adeplasatla|coaladinTocilVeniunde, ]mpreun[ cu primarul comunei St[uceni,s-aug[sitcelemaibune solu`iiderezolvareasitua`iei.}n acestecondi`ii,cursuriledemiercuri, la |coala Gimnazial[ «Patriarh Teoctist» Tocileni, vor ]ncepelaora13.00”,adeclaratinspectorul \colar Drago\ Cristea, purt[tordecuvântalI|J.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Bate vântul schimb[rii prin \coli Cincidirectorideunit[`i \colare vor afla la finalul s[pt[mâniidac[vormaifi saunumanageri.Consiliul deAdministra`iealInspectoratului|colarJude`eanva decide dac[ directorii de \colialec[rormandateexpirape15decembrier[mân lacârmaunit[`ilorde]nv[`[mântsauvorfischimba`i. Este vorba despre Costic[ Voinea Axinte - director Liceul„ElieRadu”,GrigoreDiaconudelaSeminarul TeologicBoto\ani,Emilian Pochi\can - Grup |colar „Regina Maria” Dorohoi, Constantin Muha – SeminarulTeologic„Sf.Iacob” Dorohoi,ButnariuRodica|coala gimnazial[ Roma. (PetronelaRotariu)

2.000 de pachete pentru copii de la Prim[ria Boto\ani De s[rb[tori, prim[ria municipiului Boto\ani va ]mp[r`i copiilor 2.000 de pachete cu dulciuri. Anun`ul a fost f[cut de viceprimarul municipiului, care a ad[ugat c[ urmeaz[ s[ se stabileasc[datacândvorfi oferite pachetele. }n acest an, reprezentan`ii municipalit[`ii vor ]mp[r`i cadourile\i]naltezonealeora\ului,nunumailapatinoar, deexemplu]nParculMihai Eminescu.(P.R.)

|coli verificate dac[ elevii fac preg[tire suplimentar[ }n perioada 28 noiembrie-7decembrie,inspectorii\colaridincadrulInspectoratului|colarJude`ean Boto\aniauverificatstadiul implement[riiplanurilorde m[suri privind ameliorarea rezultatelor la examenele na`ionale la nivelul unit[`ilorde]nv[`[mântcurezultate slabe. „Din datele pe carele-amcentralizat,toate unit[`ile de ]nv[`[mânt au planuri remediale, atât lanivelulunit[`ilor,cât\i lanivelulcatedrelor,comisiilor metodice. Sunt câtevaunit[`icareau]ntârziat implementareaacestorplanuri remediale, ]n special la preg[tirea suplimentar[ cuelevii.Dinianuarietoateunit[`ilevoraveaimplementatplanuldem[suri”, adeclaratDrago\Cristea, purt[tordecuvânt.Prezen`aelevilorlapreg[tireasuplimentar[ este facultativ[ \igratuit[.(P.R.)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Miercuri,12decembrie2012

3

Intrarea „for`at[” ]n apartamentele datornicilor la ap[, amânat[ pentru 2013 ConducereaSociet[`iiNovaApaservnu renun`[laideeaintroduceriiOrdonan`eipre\edin`ialepentruaintra]napartamenteledatornicilor\ia-idebran\a delaap[.Directorul societ[`iiNovaApaserv,inginerulGabrielCârlan,afirm[ c[probabilacestdemerssevaconcretiza]nprimalun[a anuluiviitor. Asta de\i conducerea operatoruluideap[a\teapt[decâtevaluni s[ob`in[aceast[aprobarepentrua p[trunde]nlocuin`elecelorcarenu

vors[pl[teasc[apaconsumat[,\i s[ ia m[surile tehnice pentru a le sistafurnizareaapei.„Numaieste timppân[lasfâr\itulanuluipentruapune]npractic[acestlucru. Demersurile pentru ob`inerea ordonan`ei pre\edin`iale sunt ]n curs, dar lucrurile se mi\c[ mai greu decât am fi vrut noi, decât speramnoi”,aprecizatdirectorul GabrielCârlan. Activitateaderecuperareabanilors-al[sat\icudebran\[ri]nultimeleluni,darm[suranuaputut filuat[decât]nlocuin`elestatului, nu\i]nceleproprietateparticular[. Vreo12familiiaur[masf[r[ap[ laANL-uri,undes-audeplasattrei echipealeoperatorului,cusprijinul conduceriicelordelaLocativa. Dac[laANL-i\tiamersopera`iuneadedebran\are,laproprietarii dinblocurilemunicipiului„m[surile dure”seoprescdeocamdat[lapraguldelaintrarea]napartamente. Reprezentan`ii operatorului de ap[ spun c[, ]n eventualitatea c[ celdebran\at]\irezolv[problema

dup[ce]ipleac[delau\[echipa societ[`ii,au\ic[iledeaverifica dac[familiarespectiv[s-arebran\at ilegal. „Se vede din contorul de bran\ament, dup[ consum”,

Asigur[rile de s[n[tate, schimbate din temelii Reprezentan`iimedicilorboto\[neniautransmisdeciden`ilorsistemuluisanitarsolicitareadeafacedemersuripentruaasiguratransparen`a privindsumelecolectatedela asigura`i]nfondulunicalasigur[rilordes[n[tate. Mediciiaufostavertiza`ic[finan`areadiferitelor segmentemedicalenuvafipem[suraa\tept[rilor]n anulurm[tor\idinacestmotivreprezentan`iilorau ceruts[sefac[public[sumacolectat[]nfondulasigur[rilordes[n[tate. „Deanideziles-asolicitats[seasiguretransparen`[privindbaniicolecta`i]nsistemulasigur[rilor socialedes[n[tate.Nus-avrutaceast[transparen`[.Acumcredc[lucrurilesevor]ndreptaspref[ga\ulnormaldup[cevafireformatsistemulasigur[rilordes[n[tate”,adeclaratmediculDoruCuliceanu,pre\edinteleColegiuluiMedicilorBoto\ani. Reprezentan`iiMinisteruluiS[n[t[`iiauanun`atc[ este inevitabil[ reformarea sistemului asigur[rilor sociale de s[n[tate, schimbarea acestuia din temelii. Proiectuldeactnormativcarepreg[te\tereformasistemuluisanitarlove\te]naceast[structur[administrativ[,]nCasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate.Asta deoarecenum[rulcaselordeacestfelsevareducela doar10-12.Acestecasevorintra]ncompeti`iecuasiguratorii priva`i iar asiguratul de s[n[tate va putea alegelacarecas[s[]\ilasebaniideasigurare. „CasaNa`ional[aAsigur[rilordeS[n[tate]\iva pierdemonopolul,secâ\tig[autonomie]nconducerea\i]nadministrareaFonduluina`ionaldeasigu-

r[riobligatoriides[n[tate,independen`aFNUASS prinscoatereaacestuiadelabugetulconsolidat”,a maiprecizatmediculCuliceanu.Mediciiconsider[c[ unsistemconcuren`ial]nasigur[riledes[n[tateeste binevenit. Caseledeasigur[rides[n[tatesevorputeatransforma]nsociet[`imutualedeasigur[ri,m[suraurmârindrealizareaunuiechilibru]ntrenevoiadeservicii medicale\icheltuieliledins[n[tate.Deasemenea,se dore\teunmaimarecontrolalfondurilorcolectatede laasigura`i,precum\iasigurareauneicompeti`ii]ntre asiguratori,cares[creasc[calitateaserviciiloroferite. Viitoarelesociet[`imutualevorgestionapachetul deserviciidebaz[oferitasigura`ilordincontribu`ia acestora,darvoraveaposibilitateadeaoferi\ipachetesuplimentare\icomplementare]ncadrulasigur[rilorfacultative.(AuroraDimitriu)

spune directorul Cârlan. Pân[ s[ pun[ ]n practic[ aceast[ m[sur[ extrem[,ceidelaap[sus`insus\i tarec[]\icontinu[muncadinu\[ ]n u\[, la „campionii” datornici-

lor,ceicufacturidezecidemilioane de lei vechi, pentru c[ sunt clien`i care, de la ]nfiin`area societ[`iiNovaApaserv,nuaupl[tit niciodat[apa.(AuroraDimitriu)

|oferul be`iv care a omorât un om r[mâne ]n arest B[rbatulcarea provocat,s[pt[mânatrecut[,unaccidentrutier]nlocalitateaSuli`a,soldat cumoarteaunui om,var[mâne]n spatelegratiilor. Dup[ceafostarestatpreventivpentru 29dezilea]naintat recurslaTribunalul Boto\ani. }ns[ recursul i-a fost respins, astfel c[ va r[mâne ]nchis. „Respinge ca nefondat recursul declarat de inculpat, ]mpotriva]ncheieriinr.115din 7decembrie2012,pronun`ate

]n dosarul nr.19840/193/2012 al Judec[toriei Boto\ani, pe careomen`ine.Oblig[inculpatul s[ pl[teasc[ statului 30 lei cheltuieli judiciare din recurs. Definitiv[”, se arat[ ]n solu`iainstan`ei. Dup[ces-astabilitc[avea oalcoolemieuria\[,1,1mg/l]n sânge, a fost re`inut, fiind dus ]n fa`a magistra`ilor Judec[toriei Boto\ani ce au decis c[ trebuie]nchispentrufaptasa.]n seararespectiv[DumitruV.de 60 ani, a fost lovit de o autoutilitar[condus[deConstantin D. 27 de ani, ]n urma impactuluipietonulfiinducispeloc. Constantin D. este cercetat pentruucideredinculp[dar\i pentruconducereaunuiautovehicul pe drumurile publice având o ]mbiba`ie alcoolic[ ]n sângepestelimitalegal[.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

EVENIMENT

Miercuri,12decembrie2012

F[r[num[r

Jude`ul s-a pricopsit cu ]nc[ trei parlamentari Boto\[neniivorfi reprezenta`i]nParlamentulRomânie de12parlamentari. Nou[reprezentan`i USL,doiaiPP-DD \iunreprezentant ARDvorfacejocurilepolitice]nnumelejude`uluiBoto\ani.Ieri,reprezentan`iiBirouluiElectoralCentralaustabilitcoeficientul electoral\iaurepartizatmandatelepe fiecareparlamentar ]nparte. Astfel,al[turideceinouparlamentaridesemna`i]nmoddirectde votul de duminic[, ]n Parlament vor ajunge al`i doi deputa`i \i un senator.SenatorulCorneliuPopescu, candidat din partea PP-DD a ob`inut cele mai multe voturi \i esteunuldintreceicareauajuns]n Parlament ]n urma redistribuirii. Elaob`inut17,88lasut[dinvoturi ]n Colegiul 2 Senat S[veni Darabani.|ifostadirectoareaLo-

Cristian Roman terieiRomâne,LilianaMinc[,tot din partea PP-DD, a ob`inut cel mai mare num[r de voturi dintre candida`ii PP-DD la Camera Deputa`ilor.}nColegiul3S[venieaa terminat pe 2 (cu 21,10 la sut[), dup[RoxanaAnu\c[,]ns[intr[]n Parlamentlaredistribuire.Ultimul norocosalredistribuiriiestecan-

Liliana Minc[ didatulARDCristianRoman.Cu 3.157 de voturi ob`inute ]n Colegiul5Boto\ani,acestavaocupaun postdedeputat. Nuauavutemo`ii\iauajuns]n Parlament ]n urma voturilor ob`inuteduminic[,nou[parlamentari USL. Vor reprezenta interesele boto\[nenilorlaSenat:DoinaFe-

derovici, |erban Mih[ilescu \i ViorelGrigora\iarlaCameraDeputa`ilorVerginelGiread[,Andrei Dolineaschi, Roxana Anu\ca, Costel|optic[,MihaiBalt[\iTamaraCiofu.Dincei12parlamentari, doar |erban Mih[ilescu \i AndreiDolineaschinusuntlaprimullormandat.Lanivelna`ional,

Corneliu Popescu USLaob`inut122mandatelaSenat\i273laCameraDeputa`ilor. ARDare24demandatelaSenat\i 56laCameraDeputa`ilor,iarPPDD 21 la Senat \i 47 la Camera Deputa`ilor.UDMRare9mandatelaSenat\i18laCameraDeputa`ilor.(PetronelaRotariu)

Trimi\i ]n judecat[ pentru Ho`ii au furat instala`ia electric[ trafic de migran`i arabi Incredibil

a poligonului militar din Cop[l[u PatrutineridinFl[mânziaufostre`inu`idepoli`i\tidup[ceausustrascomponenteelectricedin zonapoligonuluidetrageredinCop[l[u.Poli`i\tii austabilitc[ceipatruaucomisfurtul]nperioada514noiembrie2012.ConstantinB.,de19ani,FlorinB.,de20ani,NeculaiC.,de27ani\iConstantinR.,de21ani,ausustrasdinc[minelededistribu`ieare`eleielectricealePoligonuluidetragere Cop[l[uuntransformatordeputere\i500mcablu subteran,pecareapoile-autopit,iarcuprulrezultatl-auvalorificatlauncentrudecolectare,cauzând unprejudiciutotaldepeste11.000,nerecuperat. „}ndatade10decembrie.2012s-adispus]nceperea urm[ririi penale pentru s[vâr\irea infrac`iuniidefurtcalificatfa`[deceipatrususpec`i, luându-se\im[surare`ineriipentruoperioad[de 24deore]narestulIPJBoto\ani.Suspec`iivorfi prezenta`i Parchetului de pe lâng[ Judec[toria Boto\anicupropuneredepunere]nmi\careaac`iuniipenale\isesizareainstan`eidejudecat[]n vederealu[riifa`[deace\tiaam[suriiprocesualeaarest[riipreventivepentruoperioad[de29

dezile”,adeclaratinspectorulprincipalAncaSilionAram[,purt[toruldecuvântalIPJBoto\ani. (D[nu`Rotariu)

|aseboto\[neniaufost trimi\i]njudecat[de procuroriiBirouluiteritorialalDIICOTBoto\ani pentruconstituirede grupinfrac`ional\itrafic demigran`i,dup[ceau recrutat\itransportat persoanedecet[`enie arab[\idinRepublica Moldovac[tre`[ridin Spa`iulSchengen.

Dup[ ce migran`ii ajungeau ]n România,membriigrup[riileprocurau documente de identitate române\ti,]nbazac[rora]ncercau s[-iscoat[ilegaldin`ar[pelafrontieradevest,prinmetodasubstituiriidepersoan[\is[-itransporte]n statedinUniuneaEuropean[. Vorajunge]nfa`ajudec[torilor M.D., M.F., F.I., S.A., O.C. \i I.V.,cuvârstecuprinse]ntre25\i 50deani.Cei\aseaufostprin\icu sprijinuldespecialitatealDirec`iei

GeneraledeInforma`ii\iProtec`ie Intern[(DGIPI)\iServiciuluiRomândeInforma`ii(SRI),Serviciul Teritorial al Poli`iei de Frontier[ Boto\anisubcoordonareaprocuroruluiDIICOTBoto\ani.Activitatea infrac`ional[agrup[riiafostdocumentat[]nperioadaaugust2011octombrie 2012, de poli`i\tii de frontier[boto\[neni,subcoordonareaprocurorului,fiindob`inuteinforma`iicuprivirelaacestgrupinfrac`ionalorganizat,formatdincet[`eniromâni\istr[ini,careracolau\itransportau]nRomâniapersoanedecet[`eniearab[\icet[`eni dinR.Moldova.Ulterior,suspec`ii urmaus[lefacilitezeie\ireadin`ar[, c[tre state din Uniunea European[,cuajutorulunordocumente deidentitateromâne\ti,prinmetodasubstituiriidepersoane.Traseul urmatdemigran`itranzitaTurcia\i Bulgaria, iar dup[ ce ajungeau ]n România, migran`ii urmau s[ fie transporta`ispreUngaria,cudestina`ia final[ Austria \i Italia. (D[nu`Rotariu)


CMYK

EVENIMENT

Miercuri,12decembrie2012

5

Iarn[grea

Mobilizare general[ pentru desz[pezirea ora\ului

Zecideutilajeauie\it mar`idiminea`[pe str[zileprincipaledin municipiupentrua ]nl[turamormanele dez[pad[adunatepe margineadrumului sauprintrema\ini. Salaria`iidelaUrban Serv,delaDirec`iade ServiciiPublice,Sport \iAgrementdar\i cincifirmeprivateau ac`ionatpentru]ndep[rtareaz[peziidepe carosabildar\idepe trotuare. VictorConstruct,Conrec,Aquaterm,Domaco\iTotalImpressGrup suntfirmeleprivatecarevorfipl[titepentruactivitateaprestat[cuun tarifsimilarceluiperceputdeUr-

banServconformcaietuluidesar- pân[lasensulgiratoriudinGrivi`a, cinidincontractuldedesz[pezire. apoiCaleaNa`ional[cuPetruRare\ „}n cursul zilei de azi (N.R. pân[lamall,dar\iCaleaNa`ional[ mar`i)utilajeleprivatesuntr[spân- de la intersec`ia cu Uzinei pân[ la dite]nmaimultezonealeora\ului mall, strada Prim[verii, Bulevardul pentrua]ndep[rtaz[padaadunat[ MihaiEminescu.„Deasemenea,sape marginea carosabilului, dar \i laria`iiDirec`ieideServiciiPublice pentruafluidizacuprec[deresen- ac`ioneaz[pePietonalulUnirii]msurilegiratorii.Aceastavafitrans- preun[cuoalt[firm[carenustriportat[pecenturavechedelaPa- c[pietonalul”,amen`ionatvicepricea”, a declarat marul. viceprimarul muCât prive\te nicipiului, Cosmodul ]n care Cet[`eniidepestr[zile minAndrei. cei de la Urban secundaretrebuies[ Mar`i s-a acServ au ac`ionat aib[pu`in[r[bdare `ionat pe Strada pe str[zi, Cospentruc[ajungem\i Grivi`a cu Tudor min Andrei susacolo Vladimirescu ]n `ine c[, `inând trei sensuri giracont de situa`ia torii,celdela}mpecareoau,utiviceprimarulCosmin p[rat Traian cu lajele pe care le Andrei Tudor Vladimiau, este mul`urescu, ie\irea ]nmit. „Dac[ aspre S[venilor, veau mai multe sensul giratoriu Grivi`a cu Tudor utilaje, mai mul`i oameni, sigur Vladimirescu\ialtreileasensgira- era altfel. Le-am transmis s[-\i toriudelaMallcuGrivi`a.Unalt ]mbun[t[`easc[parculauto\inetraseuafostpeTudorVladimires- aur[spunsc[vorr[spundesolicu, de la intersec`ia cu Victoriei cit[rii anul viitor, func`ie de

Parc[ri cu plat[ ocupate de troiene de z[pad[ |oferii care au dorit ieri s[-\i parcheze ma\ina]nlocurilecuplat[amenajate]nmunicipiu s-au umplut de nervi. De\i nu sunt desz[pezite, \oferii care parcheaz[ totu\i ]n locurileamenajatesuntnevoi`is[pl[teasc[. DinceledeclaratedeCosminAndrei,viceprimarulmunicipiului,desz[pezireaparc[riloradministratedeHiSpeedRecoverytrebuief[cut[dec[tresocietate.„HSRtrebuies[ asigure salubritatea parc[rilor \i desz[pezirealor”,aspusviceprimarulCosminAndrei.Obliga`iaestedoarpehârtiepentruc[

]n multe dintre parc[rile administrate de HSR, z[pada nu a fost deloc cur[`at[. Cu toateacestea,\oferiisuntnevoi`is[pl[teasc[ taxadeparcare.Iarnatrecut[,lasolicitarea fosteimunicipalit[`i,]nparc[rilecarenuau fost cur[`ate, nu s-a mai pl[tit tax[. „Anul trecutafostunaltfeldedialogcuceidela HSR.Noiavemunalttipdedialog,avem litigiicuei.Poateaufostni\tesolicit[rila careeiaudatcurs.Eunupots[facsolicit[rileacestea”,amen`ionatCosminAndrei. (PetronelaRotariu)

buget”,aspusCosminAndrei. Cu toate m[surile luate, viceprimarulmunicipiuluiesteconvins c[nupoatefimul`umit[toat[lumea, dar c[ prioritate au str[zile principale.„Cet[`eniidepestr[zile secundare trebuie s[ aib[ pu`in[r[bdarepentruc[ajungem\i acolo.Primadat[sedesz[pezesc str[zileprincipale.Nuputems[-i mul`umim pe to`i. Toat[ lumea vreaca]nmomentul]ncareninge s[ aib[ desz[pezit[ str[du`a lui, indiferentcarearfiea.Suntni\te priorit[`i\itrebuies[`inemcontc[ anins]ncontinuu.Cumaterialantiderapantnusepoateintervenidecâtatuncicândseopre\teninsoarea”,adeclaratCosminAndrei.

La o singur[ trecere a utilajelor ]n careul de salubrizare „se topesc” 100.000 de lei CareuldesalubrizarealUrban Serv m[soar[ ]n municipiu

900.000mpsuprafa`[carosabil[\i 330.000mptrotuare.Laosingur[ curs[ sunt utilizate 30-35 tone de materialantiderapant\i11tonede clorur[decalciu.Osingur[trecere a utilajelor Urban Serv pentru ac`iunea de desz[pezire ]n careul de salubrizare, suprafa`[ care cuprinde 900.000 mp carosabil \i 300.000mptrotuare,implic[cheltuielideaproximativ100.000ron. „}n jur de 65.000-70.000 lei cost[ materialul antiderapant, clorura de calciu \i 10.000 12.000leicost[manopera.Costurile sunt pentru ]ntreg careul de salubrizare,iaraicisuntcuprinse aproapetoatestr[ziledinmunicipiu,cucâtevaexcep`ii”,adeclarat viceprimarulCosminAndrei. UrbanServapusladispozi`ie pentrudesz[pezireunnum[rde12 utilaje, 10 pentru carosabil \i 2 pentrutrotuare. Pelâng[deaceast[societatesaumaial[turatcincifirmeprivate ]nac`iuneadedesz[peziredinmunicipiu,careaupusladispozi`ie26 deutilaje.(PetronelaRotariu)

Taximetri\tii au dat dovad[ de o impertinen`[ cras[ Taximetri\tii\i\oferiiaudatb[t[idecapautorit[`ilorcaredoreaus[cure`ez[pada. CosminAndrei,viceprimarulmunicipiului,amen`ionatc[ceitrimi\is[desz[pezeasc[s-auconfruntatcureticen`[dinparteaunor\oferidetaxi.Ace\tianuauvruts[eliberezesta`iilepentruaseputeacur[`az[pad[.„Semi\c[foartegreu,nuvors[plece dinsta`iicas[desz[pezimsta`iadetaxicutotul\iapois[se]ntoarc[.Amapelatla Poli`iaLocal[s[vorbeasc[cudumnealors[evacuezesta`iacutotul,c[este]nsprijinullors[poat[parcalâng[trotuar.C[dac[semut[sta`iaspreaxuldrumului se]ngusteaz[toat[arteradecircula`ie.Esteundialogdeficitar.Suntdestuldereticen`ilaapelurilenoastre”,aspusCosminAndrei.Apelullaproprietariideautoturismedinmunicipiucare]\iauparcatema\inilepestr[zileprincipaledinora\pentru alemutaoscurt[perioad[detimp]nvederea]nl[tur[riiz[pezii,nuaavutefectul scontat.„Nuaur[spunsapelului,euamfostpestradaPrim[verii\isechinuiesc foartemultceicarelucreaz[s[strâng[z[padadepelâng[ma\ini.|ifacacest lucrumanual.Dac[erama\inaparcat[]nalt[parteveneaculama\i]ndou[ minuteserezolvaopor`iunefoartemare.A\a,manual,dureaz[foartemult,rezultatelesuntfoartebunedarritmulestedestulde]ncetdinpunctulmeudevedere,din cauzama\inilorparcate”,amen`ionatCosminAndrei.(PetronelaRotariu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Miercuri,12decembrie2012

Sistem de iluminat modernizat ]n \coli Ac`iuneademodernizarea sistemuluideiluminatdin \coliaf[cutpartedinproiectul„Energie]n\colilecopil[riei”,derulat]ncadrulcampaniei„Investim]neduca`ie”,proiectfinalizat]nacestezile.Peste3.300decorpuri deiluminat\iaproximativ 7.000detuburifluorescente economiceaufostmontate]n 17unit[`ide]nv[`[mântdin Moldova,inclusiv]n\colidin jude`ulBoto\ani. Conform datelor tehnice, noile surse de iluminatmontateasigur[oreducereaconsumuluideenergiecuaproximativ16lasut[, concomitentcuocre\teredeaproximativ30 lasut[aluminozit[`ii,comparativcutuburile cuneon\ibecurileclasice.Duratamediede via`[atuburilorfluorescenteeconomiceeste deaproximativ15.000deoredefunc`ionare. Demaratlamijloculacestuian,proiectul „Energie ]n \colile copil[riei” a cuprins nou[\coliprimare\igimnazialedinmediul rural\ioptinstitu`iide]nv[`[mântdinmediulurban.Lucr[riledemodernizareasistemuluideiluminataufostfinalizate]nluna octombrie ]n jude`ele Boto\ani, Suceava, Bac[u,Vaslui\iNeam`. „Pentru ]nlocuirea celor 3.300 de cor-

puri de iluminat \i aproximativ 7.000 de becuri\ituburicuneonclasice,s-aualocat peste 280.000 de euro. |colile incluse ]n proiect au fost selectate ]mpreun[ cu inspectoratele \colare jude`ene, fiind alese dintre gr[dini`ele/\colile la care ]n ultimii cincianinuaufostmodernizatesurselede iluminat.Totodat[,unaltcriteriudeselec-

`ieafostdesf[\urareaactivit[`iloreducative ]n dou[ serii, deci \i dup[-amiaza”, a precizatSorinMunteanu,specialistcomunicare]ncadrulCompanieiE.ON. }ncadrulcampaniei„Investim]neduca`ie”,peste400.000deeuroaufostinvesti`i, ]nacestan,]nproiectedestinatepre\colarilor,elevilor\istuden`ilor.}ntotal,]nultimii

28 de interven`ii ale pompierilor ]ntr-o singur[ zi

Ziuade10decembrie afostunadefocpentrupompieriiboto\[nenisolicita`is[intervin[la28desitua`ii deurgen`[. }ntreorele7.00\i21.00,boto\[neniiaucerutajutorulangaja`ilor Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[„NicolaeIorga”Boto\ani pentruc[le-auluatfocacoperi\urile locuin`elor, au r[mas ]nz[pe-

zi`iorieraubolnavi\iaveaunevoiedeasisten`[medical[deurgen`[. }n ciuda condi`iilor de iarn[, pompierii au intervenit prompt, fiindsalvate30persoane\ibunuri materiale]nvaloarede70.000lei. Dou[dintreincendiileizbucnite]nziuarespectiv[aufostcauzatedenecur[`areaco\urilordefum. Oamenii au vrut s[-\i ]nc[lzeasc[ locuin`ele dar nu s-au asigurat c[ auco\uriledefumcur[`atedefuninginesauprotejatetermicfa`[de materialele combustibile din care sunt construite acoperi\urile. C[l-

duraradiat[sauscânteiles[ritedin co\uriledefumauaprinsmaterialele combustibile (grinzi, bârne, astereala)aleacoperi\uriloradou[ locuin`e apar`inând unor cet[`eni dinHavârna\iRomâne\ti. Pompieriiauintervenitprompt \iaureu\its[sting[incendiile]nainte de a se ]nregistra pagube ]nsemnate. Potrivit pompierilor co\urile de fum defecte sau necur[`ate se afl[ printre cele mai frecventecauzecaregenereaz[incendii]njude`ulBoto\ani,]nsezonul rece.(D.R.)

\aseani,E.ONRomâniaasus`inutcuaproape2,5milioanedeeuronumeroaseproiecte dindomeniuleduca`iei.Derulate]nparteneriatcuMinisterulEduca`iei,Cercet[rii,Tineretului\iSportului,organiza`iineguvernamentale \i cu sprijinul autorit[`ilor locale, proiecteleseadreseaz[cuprioritatecopiilor. (AuroraDimitriu)


PUBLICITATE

Miercuri,12decembrie2012

România are mai mul`i parlamentari ca Fran`a, Olanda, Polonia, Italia Româniavaavea,cu unnouParlament cuprinzând588de ale\i,394dedeputa`i\i176desenatori,\iopopula`ie decirca21,4milioane.Esteunraport deunparlamentar la36.400decet[`eni,]ntimpce`[ri precumFran`a, Olanda,Polonia, Italiaauunparlamentarlapeste 64.000delocuitori. }nactualalegislatur[,cu471de parlamentari, dintre care 334 de deputa`i\i137desenatori,raportuleradeunaleslacirca44.000 delocuitori. Pedealt[parte,raportulpentru Fran`a,statna`ionalcusistembicameral asem[n[tor celui al României,estedeunparlamentarla 72.000 de locuitori. Fran`a are o popula`iede65,9milioane\i577 dedeputa`i]nAdunareaNa`ional[ \i348desenatori. Oalt[`ar[cuunnivelalpopula`ieiasem[n[torcucelalRomâniei, dar \i cu sistem bicameral compus din Senat \i Camera Reprezentan`ilor, este Olanda. La o popula`ie de 15,6 milioane de locuitori,Olandaareunnum[rmult mairedusdeparlamentari-75de senatori\i150dedeputa`i,rezultândunraportdeunalesla74.600 delocuitori. |i]nPolonia,o`ar[cu38,1milioanedelocuitori\iunparlament

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100 mpterendeschiderelaBt-Sv 50m,ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon: 0752.548.847. *Vând2casepentru2familii, teren2.500m,anexe,la1km ora\sauvariante+diferen`[. Pre`35.000E.Telefon: 0753.940.312.(G-13)

licita`ii

bicameral, compus din Seimul cu 460 de deputa`i \i Senatul cu 100 demembri,raportulestedeunparlamentarla68.000delocuitori. Pedealt[parte,Italia,soralatin[maimareaRomâniei,areunniveldereprezentarecomparativcu celalFran`ei,deunalesla64.300 de locuitori. La Roma se adun[ 630 de deputa`i \i 315 senatori, reprezentând 60,8 milioane de locuitori, ]ns[ Italia are \i parlamentelocale]nregiunilecuregim

special de autonomie Sicilia \i Trentino Alto Adige, precum \i adun[ri ale celorlalte 18 regiuni, dar \i 107 adun[ri provinciale. }n dezbatereaintern[dinItaliaacâ\tigattotmaimultterenideeareduceriinum[ruluideparlamentaridin Camer[\iSenatul,delaRoma. S[nuuit[mc[lareferendumul validat din 26 noiembrie 2009, româniiauvotatpentrutrecereala unparlamentunicameral,compus dinmaximum300demembri.

AGENDA SERVICIILOR

7

*Invita`iedeparticiparepentru selec`iadeoferteprivindachizi`iadeutilaje,echipamentetehnologice\ifunc`ionale SCPRESIDENTAUTOSERVICESRL,CUI:RO25313453, J07/132/2009,cusediul]nsat Vl[sine\ti,comunaVl[sine\ti, jude`ulBoto\ani,telefon/fax: 0232/255.143,v[invit[s[prezenta`iofertadumneavoastr[de utilaje,echipamentetehnologice \ifunc`ionale,pentrurealizarea unuiproiectdeinvesti`iifinan`at prinPNDRprinm[sura312,cu denumirea„Autoservice]ncomunaVl[sine\ti,jude`ulBoto\ani”dinlocalitateaVl[sine\ti, jude`ulBoto\ani. CRITERIULDESELEC~IE: Pre`ulcelmaimic. CodulCAEN4669-Comer`cu ridicataalaltorma\ini\iechipamentenecesarparticip[riilaofertaretrebuies[fiecorespunz[toractivit[`iicefaceobiectulachizi`iei.

OBIECTULCONTRACTULUI vaconsta]nachizi`iadeutilaje, echipamentetehnologice\i func`ionale: LOT2:exhaustormobil(1buc), elevator2coloane(1buc),elevator4coloanepentrugeometriedirec`ie(1buc),crichidrauliccrocodil(1buc),cricsuport cutieviteze(1buc),aparatsudur[]npunctecumicroprocesor (1buc),kittrastabl[(1buc). TIPCONTRACT:achizi`iibunuri. Termenullimit[dedepunerea ofertelor:24.12.2012,ora10.00. Adresalacaresetrimitofertele:SCPRESIDENTAUTOSERVICESRL,comuna Vl[sine\ti,jude`ulBoto\ani. Data\ioradeschideriiofertelor:laSCPRESIDENTAUTOSERVICESRL,]ndatade 24.12.2012,ora12.00. Valoareasupus[licita`iei(eligibil+neeligibil)f[r[TVA,pentrulotul2estede 46.306,94/10.765,30euro(curs eurobugetulindicativalcontractuluidefinan`are-cursul BCE,1euro-4,3015leidin 03.11.2009). Instruc`iunilepentruofertan`i, specifica`iiletehnicesereg[sesc ]ndosarulcereriideofert[care poatefisolicitatdec[treofertan`iiinteresa`idelapersoana decontactMARTINIUCLIVIU lanr.detelefon:0724.553.111, fax0232/255.143. A\tept[mofertadumneavoastr[ pân[latermenullimit[men`ionatanteriorlasediulsociet[`ii noastre.(2491-1)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

AGENDA PREST|RI SERVICII

Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

George Boghian s-a mutat la partenera de dans pân[ ]\i ia o cas[

Miercuri,12decembrie2012

Stratan \i DJ Project ne cânt[ de Revelion Sepreg[te\tepetrecereade finaldeancarevadaculoare Revelionului organizat ]n strad[ de municipalitate. Prim[ria a anun`at c[ boto\[nenii care vordoris[petreac[momentul dintre ani ]n strad[ vor avea ocazias[-ivad[\is[leasculte melodiile lui Pavel Stratan \i DJ Project. Municipalitatea a semnatcontractelecumanagerii acestora, costurile totale fiind cuprinse ]ntre 5.000 \i 6.000deeuro. TrupaDJProjectvaurcape scen[]nintervalul22:00-23:00 ]n timp ce Pavel Stratan va concertadela23:00lamiezul nop`ii,cândsefacetrecerea]n noul an. De\i mai sunt câteva oferte de analizat atât pentru scen[,cât\ipentruarti\ti,reprezentan`iiprim[rieisus`inc[, cel mai probabil, nu vor contractacânt[re`i\ipentruintervalul de dup[ miezul nop`ii, când ]n general cet[`enii por-

GeorgeBoghian, câ\tig[torulmareluipremiude 60.000deeurode la„Dansezpentru tine”,s-amutat ]mpreun[cu RoxanaIonescu, parteneraluide danscarel-aajutats[-\i]mplineasc[visul. George Boghian \i Roxana Ionescu sunt  câ\tig[torii celui de-al 13-lea sezon al emisiunii „Dansez pentru tine”. George Boghian vrea s[-\i cumpere o cas[ cu banii câ\tiga`i la „Dansezpentrutine”\is[devin[un exemplu pentru cei care au renun`at s[ mai cread[ ]n visul lor.Pân[cândvaintra]nposesia premiului \i va reu\i s[-\i fac[unrost,Georgevalocui]n casa partenerei lui de dans, RoxanaIonescu. „}nsfâr\it,pots[am\ieuo cas[ Un moment la care nici m[car nu ]ndr[zneam s[ visez”, a spus George, pentru |tirileProTV. George Boghian este câ\tig[torul celui de-al 13-lea sezon al emisiunii „Dansez pentru tine”\i,cubaniiob`inu`i]nfinal[,vreas[-\icumpereocas[]n Bucure\ti, s[-\i g[seasc[ un loc de munc[ \i s[ le demonstreze tuturorcelorcareauavut]ncredere]nelc[merit[s[aib[unalt destin.(PetronelaRotariu)

nescsprecase.}ndiscu`iemai era\iaducereaunuiDJcares[ mixezepân[laora2:00adimine`iide1ianuarie2013,]ns[\i aceast[variant[este]nc[discutabil[.Pescen[vamaiurcao trup[ local[ \i o forma`ie de tradi`ii \i datini. Manifestarea organizat[demunicipalitatecu banidinsponsoriz[rivainclude\iunfocdeartificii.(PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2278  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.2278  

Ziarul orasului tau!

Advertisement