Page 1

CMYK

DorohoianulGeorgeBoghianacâ\tigat marelepremiudela„Dansezpentrutine” EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Cu ce gânduri au mers politicienii la vot

AnulVIII•nr.241(2276)•Luni,10decembrie2012•8pagini

USL a câ\tigat deta\at alegerile parlamentare Exploziedebucurie, asear[,lasediuldecampaniealUSLdepePietonalul Unirii.Laaflarearezultatuluialegerilor,ceiprezen`i auchiuitdebucurie\iau izbucnitaplauzele.Faptul c[USLa]nvinsdeta\at]n fa`aARD,i-abucuratnespuspemembriidepartid\i simpatizan`i. Pagina 5

Persoanele f[r[ ad[post au rezervate locuri ]n spitale Spitalelejude`uluisunt\i ]nacestsezonreceobligates[rezervepaturipentruasisten`amedical[a persoanelorf[r[ad[post. Potrivituneisitua`iicentralizatelaDirec`iade S[n[tatePublic[(DSP) Boto\ani,spitalele\iunit[`ilemedico-socialeau pusladispozi`ie35depaturipentruinternareacazurilormedicaleceapar caurmareacondi`iilor meteonefavorabile.

Pagina 7

Pag. 8

Pagina 6

Concursul de angaj[ri de la Spitalul Jude`ean, criticat de liderul Sanitas LideriisindicatuluiSanitas suntnemul`umi`idenum[rulmicdeposturiscoasela concursuldeangaj[ri,]n condi`iile]ncarenevoiade personalestemulmaimare laSpitalul.Jude`ean.Ace\tiaspunc[ini`ials-adiscutatdeangajareamaimultorpersoane.}nplus,sindicatulSanitasnuaprimit nicioadres[delaComitetuldirectoralspitaluluilegatdeacesteangaj[ri.

Pagina 2

Prima ninsoare mai serioas[ a dat mari b[t[i de cap autorit[`ilor Iarnaapuspejarautorit[`ilemunicipale,duminic[diminea`[primarulmunicipiului,OvidiuPortariuc, convocândcomandamentul deiarn[.Aiciaufoststabiliteoseriepem[suripentru aseinterveni]nvederea fluidiz[riitraficuluirutier, dar\ipentrucur[`areatrotuarelor.Pentruaveni]n sprijinulcelordelaUrban Serv,municipalitateaa]ncheiatcontracte\icucinci societ[`ideconstruc`ii,pentrucacircula`ias[sedesf[\oare]ncondi`iinormale.

Pagina 3


2

SOCIAL

Luni,10decembrie2012

Concursul de angaj[ri de la Spitalul Jude`ean, criticat de liderul Sanitas LideriisindicatuluiSanitas suntnemul`umi`idenum[rulmicdeposturiscoasela concursuldeangaj[ri,]n condi`iile]ncarenevoiade personalestemulmaimare laSpitalul.Jude`ean.Ace\tiaspunc[ini`ials-adiscutatdeangajareamaimultor persoane.}nplus,sindicatul Sanitasnuaprimitnicioadres[delaComitetuldirectoralspitaluluilegatde acesteangaj[ri. „Ini`ials-adiscutatdevreo43deposturi\i nu\tiucums-aajunss[sescoat[laconcurs doar 36. Chiar nu-mi explic de ce s-a decis aceast[reduceredeposturicares[fiescoase laconcurs.Noiamfiv[zutunpasbunpentru spitals[fiescoaselaconcurscelpu`in100de posturi,pentruangajare]n2013,]ncondi`iile ]ncaredevreodoi-treianideziletotauplecat oamenidinsistem,s-aupensionat,auplecat]n alte sectoare, \i locurile de munc[ au r[mas neocupate”, a declarat Octavian Dumitru, lideruljude`eanalSindicatuluiSanitasBoto\ani. Potrivitacestui,conducereaSpitaluluiJude`eanarfitrebuits[]n\tiin`eze]nscrisorganiza`ia sindical[ privind decizia luat[ ]n privin`a angaj[rilor\imotivulpentrucareaufostanun`atemaipu`ineposturilaconcursdecâtsestabi-

Potrivituneisitua`ii]ntocmite]nfiecare dinjude`e`[rii\iapoicentralizatelaMinisterulAgriculturii,]njude`ulBoto\anicarneadeporc]nviusevindea]nnoiembrie cucelpu`in7lei\icelmult7,5leipekilogram.Asta]ncondi`iile]ncare]njude`ul vecinIa\ipre`ulunuikilogramdecarnede porc]nviuerade9,5leiminim\imaxim 12lei.Celemaimaripre`uri,demaxim13 lei\i,respectiv,12leisepracticaulaacest produs]njude`ulBra\ov\i]nIlfov.Doar jude`eleMaramure\\iCovasnaaveaupre`urimaimicidevânzareaporcilor,]ntre 6,5\i7leipekilogram. Lacarneadeporccarcas[,pre`uriledin jude`ulnostrusuntlaunnivelmediu,raportatlacelepracticate]naltejude`e.DatelecomunicatedeMinisterulAgriculturii arat[c[]ntimpce]nBoto\anisuntpre`uri de12-14leipekilogramcarcas[deporc, cele mai mari pre`uri din `ar[ la acela\i produsajung\ila15-18leipekilogram, iar]nBra\ovla15-20deleipekilogram. Printrecelemaimicipre`uridin`ar[se practic[]nBoto\ani\ilacarneadevit[]n viu.Astfel,]ntimpceaceastasevindela noi ]n jude` cu 6-6,5 lei pe kilogram, ]n jude`ulMehedin`i,deexemplu,pre`uleste dublu,fiindcuprins]ntre12-13lei. |i]njude`ulvecinIa\ipre`ulc[rniide

pe o coloan[ C[ru`a\ omorât de un \ofer beat Unb[rbat]nvârst[de74deanidin Hude\tiamurit,vinerisear[,]ntr-unaccidentrutierprovocatdeun\oferbeat.}n datade7decembrie2012,]njurulorei 17.10,ViorelG.de52ani,dinora\ulDarabani,]ntimpceconduceaunautoturismpeDN29A,]ntrelocalit[`ileHude\ti-Conce\ti,aintrat]ndep[\ireaunui microbuz, a lovit un faeton condus de TraianB.de74ani,dincomunaHude\ti, cesedeplasadindirec`iaopus[,f[r[afi echipatcorespunz[torpetimpdenoapte. }nurmaimpactuluic[ru`a\ulafostucispe loc.De\ilafa`aloculuiafostchemat[\i oambulan`[mediciinuaumaipututface nimicpentrub[rbatulde74deani.Conduc[torulautoafosttestatcuaparatuletilotest,rezultatulfiind0,34mg/lalcoolpur ]naerulexpirat.Acestaafostcondusla SpitalulmunicipalDorohoiundei-aufost recoltateprobebiologicedesânge,]nvedereastabiliriialcoolemiei.ViorelG.este cercetatdepoli`i\tisubaspectulcomiterii infrac`iuniideucideredinculp[.(D.R.)

liseini`ialca„maxim[urgen`[”.Reprezentan`ii sindicatuluisetemc[]ncondi`iile]ncaresefac acum mai pu`ine angaj[ri decât s-a solicitat ini`ial,]n2013sevamerge]ncontinuarepeun gravdeficitdepersonal,astfelc[vorcontinua s[ existe sec`ii ]n care angaja`ii nu ]\i pot lua concediiledeodihn[\izileleliberelegale. „Sunt sec`ii unde normativele prev[d 5 oameni\ilucreaz[unulsingur.Aufunc`ionat ]nregimdeavarie,cucâteunom,doi,trans-

Pie`ele din Boto\ani, printre cele mai ieftine din `ar[ Cuaproapeolun[]naintedes[rb[toriledeiarn[,pre`urilede vânzarecuam[nuntullaprincipaleleprodusealimentaredinpie`e \itârgurierau]njude`launnivel maisc[zutfa`[decelepracticate ]nmultealtejude`edin`ar[.

BOTO|ANI

vit[]nviuestecumultmaimarefa`[decel practicat]njude`ulnostru.Ie\eniivândcu 9,2-10,8leikilogramuldinacestprodus. |i ]n Suceava pre`ul este ceva mai mare,]ntre7\i8leipekilogramdecarne devit[]nviu.Deasemenea,lavit[carcas[,pre`ulcomunicatMinisteruluiAgriculturiideboto\[neniestede11-13leipekilogram,]ntimpce]nIa\iestede15-18lei, iar]nSuceava12-13leipekilogram. „Suntpre`uriaproximative.Noiavem unsingurom]ncadrulDirec`ieiAgricole careculegedin]ntreguljude`pre`urileminime\imaxime\ilecomunic[laMinisterul Agriculturii”, a declarat Cristian Deliba\, directorul executiv al Direc`iei AgricoleBoto\ani. Fa`[deperioadalacarefacereferireultima analiz[ de pre`uri a Ministerului Agriculturii,s-au]nregistratdejascumpiri,nu doar]njude`ulnostru,ci\i]nrestul`[rii. Spredeosebiredealte`[ri,undeapropierea s[rb[torilor este prilej de sc[dere a pre`urilorlaproduselealimentare\inunumai, lanoicomercian`iiprofit[decerereacrescut[\i„daulovitura”,majorândpre`urile. Comercian`iino\trispun]ns[c[]nacest an vor face major[ri mai modeste, `inând contc[\iposibilit[`ilefinanciarealeclien`ilor suntcevamaimicifa`[deaniipreceden`i. „Dac[aucrescutsalariilecu20-30de leifa`[deanultrecutpevremeaasta,de faptnuafostvorbadeuncâ\tig.Cubani maimul`isepoatecump[ramaipu`in,c[ aucrescutmultepre`urilaproduse\iservicii.Putereadecump[rareestechiarmaimic[decât]nultimiidoiani”,aexplicatunul dintrecomercian`idecenu„vas[ricalul”la scumpireac[rnii.(AuroraDimitriu)

fera`idelaaltesec`ii.Acumsemaiangajeaz[ unom.Vacontinuacrizadepersonal,\ivorbim de sec`ii grele”, a mai precizat liderul jude`eanalSanitas. Conducerea Spitalului Jude`ean a anun`at concurs de angajare, ]n aceast[ lun[, pentru asisten`imedicali,infirmiere,]ngrijitori,brancadier,sp[l[torese.Ceicarevortrecedeacest concursvorfi]ns[angaja`idela]nceputulanuluiurm[tor.(AuroraDimitriu)

Conducerea spitalului, acuzat[ de management defectuos ConducereaSindicatuluiSanitasconsider[c[ managementuldefectuosalSpitaluluiJude`ean estecauzafaptuluic[angaja`iiSec`ieide Psihiatrievors[serup[deceamaimareunitatemedical[ajude`ului. Maiexact,lideriiSanitasspunc[]nmomentuldefa`[nu exist[preocupareanormal[pentruasigurareadrepturilorsalarialealeangaja`ilor,prioritateacordându-sedoarachit[rii facturilorc[trefurnizoriidediversecategorii. „Eu nu spun c[ nu trebuie respectate contractele cu furnizorii,plataacestora,darnicis[pierzidinvederes[-`i pl[te\tioameniicaremuncesc]nunitatenuestenormal. Esteadev[ratc[MinisterulS[n[t[`iicererespectareatermenelordeplat[lafurnizori,dar]ncondi`iile]ncaresunt achitate drepturile salariale mai ]ntâi. La noi se taie din acestedrepturi,setaiesporurilegale]ncondi`iile]ncare crizadepersonaleste\ia\alacotemaxime”,adeclaratOctavianDumitru,lideruljude`eanalSanitas.Acestasus`ine c[]ncadrulSec`ieidePsihiatriedela„Mavromati”nemul`umirileauizbucnitdelat[iereaunorsporuri,delapierdereadec[treuniiangaja`iasporuluidemunc[]ncondi`iide risc.Astfel,zecideangaja`i,carenulucreaz[efectivlapatul bolnavului,aupierdutsporuldemunc[]ncondi`iiderisc. „Acololuau]nainteacelspor\iangaja`iicarelucraula birouri,lalaborator,oriacumaupierdutacelsporcaremergepân[la70lasut[dinsalariu.Aceioameninulucreaz[ ]nsec`ie,directcubolnavul.Trecprincurteaspitalului.|i eucândmergcutreburilaSec`iadePsihiatrietrecprincurteaspitalului,darnuiausporderisc”,adeclarat,recent, vicepre\edinteleConsiliuluiJude`ean,GheorgheSorescu. Reprezentan`ii sindicatului Sanitas sunt ]ns[ de alt[ p[rere.„Eui-a\rugapeceicarev[dastfellucruriles[stea os[pt[mân[,zidezi]naceast[sec`ie,\ipeurm[maivorbim. S[ vad[ cum se simt dup[ o zi de munc[ ]n acest mediu,câtdelini\ti`idorm”,amaiprecizatlideruljude`ean alSanitas.(AuroraDimitriu)

La un pas de tragedie Oimproviza`ielaobutelieputeaprovocasâmb[t[sear[otragedie]nmunicipiul Boto\ani, dup[ ce un ceas al unei buteliiceprezentadefec`iuniaexplodat. Evenimentul s-a petrecut ]ntr-un apartamentsituatlaetajulpatrualunuiblocde peAleeaAmurgului.Proprietariiapartamentuluicupricinaauintrat]npanic[dup[exploziaprovocat[deceasulbuteliei, careaspartgeamuldetermopanalferestrei din buc[t[rie. Speria`i de bubuitura puternic[oameniausunatla112,alertând pompierii,ace\tiaajungândlafa`alocului ]ncâtevaminute.Oamenierausperia`ic[ \ibuteliaarputeas[ri]naer,provocândo deflagra`iemaiputernic[.Dinfericiresitua`ianuafostatâtdegrav[,pompieriiau ajunslafa`aloculuiconstatândc[afost vorbadoardeexploziaceasuluineomologat,butelianefiindafectat[.}nurmaincidentuluiniciopersoan[nuafostr[nit[iar pagubelematerialeaufostminime.(D.R.)

|antaji\tii r[mân dup[ gratii Magistra`iiTribunaluluiBoto\aniau respins recursul formulat de trei boto\[neni,cerceta`ipentru\antaj,lam[sura arest[riipreventive,astfelc[inculpa`iiau r[masdup[gratii.S[pt[mânatrecut[cei treiaufostaresta`ipreventivdup[ceau ajuns]nfa`aunuimagistratalJudec[toriei Boto\ani. „Respinge,canefondate,recursuriledeclaratedeinculpa`iiAI-I,CM-I\i NF]mpotriva]ncheieriinr.114din05 decembrie2012aJudec[torieiBoto\ani, pecareomen`ine.Oblig[perecuren`iiinculpa`is[pl[teasc[statuluicâte30lei cheltuieli judiciare din recurs. Definitiv[”,searat[]ndeciziamagistra`ilorTribunaluluiBoto\ani. Anchetatoriiaustabilitc[prinfolosireaviolen`ei,IulianA.de21ani,Marian C.de33ani\iFlorinN.de27ani,to`i dinBoto\aniau]ncercats[-ldeterminepe VasileA.s[ledeasumade15.000lei. Celdinurm[esteadministratoruluneisociet[`icomercialeaflate]ninsolven`[,iar ceitreiauvruts[-lobligepeVasileA.s[\ipl[teasc[datoria.(D[nu`Rotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Luni,10decembrie2012

3

Prima ninsoare mai serioas[ a dat mari b[t[i de cap autorit[`ilor Iarnaapuspejarautorit[`ilemunicipale, duminic[diminea`[ primarulmunicipiului,OvidiuPortariuc, convocândcomandamentuldeiarn[.Aici aufoststabiliteoserie pem[suripentruase interveni]nvederea fluidiz[riitraficului rutier,dar\ipentru cur[`areatrotuarelor. Pentruaveni]nsprijinulcelordelaUrbanServ,municipalitateaa]ncheiatcontracte\icucincisociet[`ideconstruc`ii, pentrucacircula`ias[ sedesf[\oare]n condi`iinormale. CeidelaUrbanServauintervenit de sâmb[t[ sear[, de la ora 23.00,poleiulpunândst[pânirepe str[zidelaora22.00.Cele12utilaje ale societ[`ii au ac`ionat ]n municipiu, ]ns[ activitatea s-a desf[\uratcudificultatedincauza ninsorii ce a c[zut f[r[ ]ncetare. Stratuldez[pad[aajunslapeste 22decentimetri. „Din punctul meu de vedere, discutând\icuceiabilita`i,s-ain-

Direc`ia de Baze Sportive, 20 de persoane, ce vor ac`iona pe trotuare.Ac`ion[mlamaxim”,adeclaratOvidiuPortariuc. Reprezentan`ii Poli`iei Rutiere ausolicitatcelordelaUrbanServ s[ac`ioneze\ilatreceriledepietoni,petrotuare,dar\i]nsensurile giratorii \i ]n intersec`ii, unde z[pad[adunat[creeaz[probleme. „Trebuie ac`ionat \i ]n intersec`ii,sensurigiratorii,pentruc[ acolo z[pada adunat[ creeaz[ probleme\oferilor,carenusepot asigura.Acelegr[mezidez[pad[ trebuie duse de acolo pentru c[ altfel fac mai mult r[u”, a spus VictorCiubotaru,\efulServiciuluiRutierdincadrulPoli`ieimunicipiuluiBoto\ani.

tervenitpetotparcursulnop`ii,]ncepândcuora11.00.Selucreaz[ ]ncontinuu,ninge\i]naproximativoor[stratuldez[pad[sea\eaz[.S-aintervenilacapacitatemaxim[. }n urm[ cu o or[ (N.R. duminic[ora10.00)amconvocat \i societ[`ile prinse ]n programul dedesz[pezirepentruasuplimentautilajele,pentruadeblocaaccesul ]n cartiere \i c[tre sec`iile de votare\izonelecaresuntcongestionate”,aspusOvidiuPortariuc. De sâmb[t[ noapte \i pân[ duminic[laprânzceidelaUrban Servaufolosit90detonedesare \i inhibitor de coroziune \i zece tone de clorur[ de calciu. Edilul municipiuluisus`inec[s-af[cuttot

}n stare de alert[ din cauza z[pezii }nstaredealert[aufost\iangaja`iiInspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[.Dinceledeclarate de colonelul Radu Anton, \eful ISU,problemeaufostlama\inile carenuaupututurcapantele,din cauz[c[nuaufostpreg[titepentruiarn[,f[r[lan`uri,f[r[cauciucuri bune. Nu au fost semnalate situa`ii de ma\ini intrate ]n \an`. Cu5% aucrescut\iapelurilepentruambulan`[.Nuafostcazulde suplimentare. „Pentruast[zi (N.Rduminic[) asigur[m s[ aducem persoanele planificate pentru luni. Deocamdat[selucreaz[]nplin.}ncepes[ intervin[obosealaoamenilor.Au fostdou[TIR-uri,unullaCorni \iunullaZ[ice\ti,cenuputeau s[urcef[r[afi]mpotmolitesau r[sturnate.Solicit[riaufost]ntot jude`ul,\ipedrumulc[treSuc eava \i la Durne\ti”, a spus Radu Anton. Conduc[torii auto sunt sf[tui`i s[-\iechipezecorespunz[torma\inile]naintedeaplecaladrum.}n acela\itimpsuntruga`is[acorde prioritatema\inilordeinterven`ie. „|oferiis[seuitelasitua`iame-

ceseputeapentrucacircula`ias[ se desf[\oare ]n condi`ii normale pentruaceast[vreme. „Dac[v[uita`i]n`ar[\icâte ora\esuntblocate,lanivelulmunicipiuluiBoto\aninusuntstr[zi blocate\isecircul[binepetoate str[zile, dar trebuie s[ men`inem ]n continuare interven`ia pân[ mâinediminea`[ (N.Rluni)laora 9.00,cândsevaoprininsoarea”, amen`ionatedilulmunicipiului.

„Sunt 12-14 utilaje ce pot interveni” Pentru ca \i pietonii s[ nu fie nevoi`i s[ fac[ slalom printre n[-

me`i pe trotuare, de duminic[ la 11.00aufostsco\ipestr[zi\isalaria`iidelaDirec`iadeBazeSportive\iAgrement.Ace\tiaauintervenitpetrotuare\ipietonale. „Amvizitatdiminea`aora\ul\i am v[zut c[ accesul ]n cartiere estedificil.Deastaamapelat\ila societ[`i. Urban Serv-ul are ca prioritatedecongestionareastr[zilorprincipale.Nicinunepermite stoculdeutilaje,sunt12-14utilajecepotinterveni.Letrebuiesupliment[ri. Am vorbit cu reprezentan`iisociet[`ilorConrec,VictorConstruct,Aquaterm,carepot interveni.Sedubleaz[astfelefectivul de utilaje de pe str[zi \i de oameni.Aufostsco\i\iceidela

Codul galben a fost prelungit Meteorologiiauprelungitavertizarea cod galben pân[ mâine la orele11.00.}ncursulnop`iideduminic[spreluni\i]nprimapartea zileidelunivormaifiprecipita`ii ]njum[tateadeesta`[rii\iizolat se vor acumula cantit[`i de peste 25 l/mp. Va ninge la munte, ]n estul\isud-estulTransilvaniei,]n ceamaimareparteaMunteniei\i Moldovei \i ]n sud-estul Olteniei, iar ]n Dobrogea vor predomina ploile.}nsud-estulteritoriuluivor ficondi`iidepolei.Vântulvaavea intensific[ri, iar ]n Muntenia, sudul Moldovei, precum \i ]n zona Carpa`ilor de Curbur[ va viscoli ninsoarea.(PetronelaRotariu)

Portariuc `ine secret numele noului director de la Modern Calor NumeleviitoruluidirectoralSCModernCalor este`inutlasecretdeprimarulmunicipiului,Ovidiu Portariuc.Dup[ceIoanDiaconu\i-aanun`atdemisiadelaconducereasociet[`iisubordonateConsiliuluiLocal,aufostvehiculatenumeleluiSimion Drelciuc\iC[linBosovici,pentrupreluareaconduceriiModernCalor.„Suntmaimultepersoane laoraasta]ndiscu`ie,nupots[v[spunacum, avem trei-patru variante, am discutat \i cu dl. Drelciuc,amdiscutatcumaimultepersoane,prefer ]ns[ s[ nu le nominalizez pentru c[ nu am acorduldomniilorlors[lefacpublice,dac[vor acceptalevomfacepublice.Suntpersoanecare au experien`[ ]n activitatea de energie termic[, industrial[”, a spus Ovidiu Portariuc. Perioada depreavizaluiIoanDiaconuexpir[pe15ianuarie.(PetronelaRotariu)q

teodeafar[\is[plecepreg[ti`ila drum, s[-i respecte \i pe ceilal`i. S[ acorde prioritatea necesar[ ma\inilor de interven`ie, indiferentdac[acesteasuntdelaDrumuriNa`ionale,DrumuriJude`ene,delapompierisauambulan`[, toateacesteaac`ioneaz[pentrua asiguradreptullaliberacircula`ie a oamenilor”, a men`ionat Radu Anton.(PetronelaRotariu)

}n instan`ele boto\[nene vor lucra trei magistra`i noi Pre\edinteleTraianB[sescuasemnat,s[pt[mâna trecut[,numirile]nfunc`iiledejudec[tori\iprocuroripentrupersoaneledeclarateadmiselaconcursul deadmitere]nmagistratur[,organizatdec[treConsiliulSuperioralMagistraturii,]nperioada26iunie

- 10 octombrie. Ionut-Marius Tifachi a promovat concursulpentrufunc`iadeprocurorlaParchetulde pelâng[Judec[toriaBoto\ani\iLiviuCeica\iPaul Bilan au fost numi`i judec[tori la Judec[toria Boto\ani.(D[nu`Rotariu)


CMYK

4

EVENIMENT

Luni,10decembrie2012

USL a câ\tigat deta\at Exploziedebucurie,asear[,lasediuldecampanieal USLdepePietonalulUnirii.Laaflarearezultatuluialegerilor,ceiprezen`i auchiuitdebucurie\iauizbucnit aplauzele.Faptul c[USLa]nvins deta\at]nfa`a ARD,i-abucurat nespuspemembrii departid\isimpatizan`i. Pelâng[primarulOvidiuPortariucdefa`[aumaifost\iviceprimarii s[i, liberalul Gheorghe Sorescu, dar \i candida`ii Doina Federovici,TamaraCiofu,Viorel Grigora\\iMihaiBalt[. Mihai Balt[, candidat ]n Colegiul5Deputa`i,aspusc[votulboto\[nenilor este de bun augur. „Vreau s[ mul`umesc boto\[nenilorc[aumerslavot,mul`idintreeiau]n`elesc[reprezintoalian`[ electoral[ \i o forma`ie politic[ de viitor. Sper ca rezultatele care vorficonfirmateulteriors[fiebunepentruUSL,pentruboto\[neni \i pentru viitorul tuturor cet[`enilor”,aspusMihaiBalt[. Doina Federovici, candidat pentru un mandat de senator pe Colegiul Fl[mânzi, a spus c[ rezultatulconfirm[muncadincampanie.„Esteunrezultatmaimult decâta\teptatdenoito`i,dec[tre to`iboto\[nenii.Rezultatulconfirm[ munca noastr[, nu doar muncade30deziledecampanie electoral[, ci a\tept[rile noastre dinultimiiani.Esteclar,cet[`enii auvotat]nfavoareaUSL,auvotatpentrutotceeaceaf[cutbun USL ]n ultimele \apte luni de

guvernare.Afostozigreapentru c[ am avut parte de o ninsoare puternic[. Nu vreau decât s[ le mul`umesc tuturor acelora care \i-au sacrificat cinci minute din via`alor\iauvenitlavot,pentru c[auvotatpentruurm[toriipatru ani”,aspusDoinaFederovici.

|iprimarulOvidiuPortariucsa declarat mul`umit de rezultatul ob`inutdeUSL.„M[a\teptamla victorie,dup[cumindicau\isondajele.Eunvotclar,exprimatde cet[`eni, nu cred c[ mai exist[ niciun dubiu. R[mâne de v[zut dac[pre\edinteleva`inecontde

rezultatulclar\idevoin`aclarexprimat[demajoritateapopula`iei. Eucontinuis[sperc[vomob`ine 60 la sut[ la Boto\ani”, a spus OvidiuPortariuc. Celmairezervat]ndeclara`iisa ar[tat Viorel Grigoras. „A\tept[mrezultatelefinale,eusuntun

picmairezervatpân[nuv[dnegru pe alb. Am muncit mult ]ntreaga echip[ \i s[ sper[m ca \i rezultatele vor fi pe m[sur[”, a spus Viorel Grigoras, candidat pentru un mandat de senator pe Colegiul 3 Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Candida`ii USL-i\ti se a\teapt[ la scoruri mari SursedincadrulPSDBoto\anispunc[dup[centralizareavoturilordintrunsfertdinsec`iiledevotaredinmunicipiulBoto\ani,candidatulUSLMihaiBalt[are66lasut[din voturi.Ceilal`icandida`i USLaupeste60lasut[ dinvoturi. Lanivelna`ional:USLacâ\tigatdeta\atalegerilepentruCameraDeputa`ilor\i Senat, potrivit institutelor de sondare a opiniei publice CURS, CCSB \i CSOP.

ConformrezultatelorCURS,USLaob`inut56,96lasut[ dinvoturipentruCamera Deputa`ilor\i57,58lasut[ pentruSenat; potrivitCCSB,USLaob`inut56,8lasut[ dinvoturilaCameraDeputa`ilor\i58,3la sut[ laSenat,iarCSOPcrediteaz[ alian`a cu54lasut[ dinvoturipentruCameraDeputa`ilor\i55lasut[ pentruSenat. Laniveljude`ean,undeprezen`alaurneafostde37,25lasut[,seapreciaz[ c[ USLarfiob`inutpeste60lasut[ dinvoturi.}nunelesec`iidevotaredinBoto\ani USLaob`inut70lasut[ dinvoturi. Spre exemplu ]n comuna Cord[reni, senatorul|erbanMih[ilescuaavut80la sut[ dinvoturi]ntimpceCostel|optic[, candidat USL la Camera Deputa`ilor, a ob`inutcucâtevaprocentemaipu`in.


CMYK

EVENIMENT

Luni,10decembrie2012

5

alegerile parlamentare ARD-i\tii sper[ la doi deputa`i \i un senator, dup[ rezultatele exit-poll-urilor Rezultateleexit-pollurilornui-a]ntristat pestem[sur[pelideriiARDBoto\ani,dar nicinule-aadusvreo bucurie.Ace\tias-au strânslasediulPDL dinMaximGorki]n apropiereaorei21:00 \iauurm[ritprimele estim[rialeteleviziunilorna`ionaleprivind votullaalegerileparlamentare. Scorulde19lasut[datpentru Alian`a România Dreapt[ nu i-a surprins,badimpotriv[,]\imen`in convingerea c[ forma`iunea politic[vaob`inepeBoto\aniunmandatdesenator\idou[dedeputa`i. C[t[lin Flutur, liderul PDL, a declarat c[ rezultatele la alegeri suntexpresiauneidorin`eapopula`ieideatr[imaibine,mergând pe ni\te promisiuni f[cute de cei care guverneaz[ acum România, respectivUSL. „Mi-a\ dori din suflet pentru România,pentruBoto\ani\ipentru to`i cet[`enii acestei `[ri ca promisiuniles[poat[fi]ndeplini-

tedeceicarevorfilaguvernare. Nu trebuie s[ uit[m c[ de \apte luni guverneaz[ cei de la USL. Noiamfostceicareamavertizat românii \i le-am spus c[ va fi greu.Eiaupromisfoartemulte. }nc[s-amersdup[aceaideetipic româneasc[, mergem pe promisiuni.Mi-a\doricapromisiunile s[poat[fi]ndeplinitedeceicare vor fi la guvernare. Nu \tim deocamdat[cinevafilaguvernare.Sunt]nschimbconvinsc[nu seva]ntâmplalucrulacesta,vafi o perioad[ \i un an foarte greu 2013, la fel \i 2014, iar cei care aupromisf[r[acoperirevortrebuis[r[spund[dac[vorreu\is[ fac[ guvernarea”, a declarat C[t[linFlutur. „USLnu]nchidecolegiilaBoto\ani”,aanun`at\iCorneliuFurtun[, copre\edinte ARD Boto\ani \ipre\edintePN~CDBoto\ani. Oficial, reprezentan`ii ARD sus`in c[ nu de`in informa`ii privindscorulob`inutlaBoto\ani,dar \i-auexprimatconvingereac[vafi unulsuperiorceluina`ional. „Este cam trist”, au remarcat ARD-i\tii la alocu`iunea TV sus`inut[depre\edintelePNLCrin Antonescu, f[când astfel trimitere lasondajele]ncareUSLeradatcu 60-65lasut[,]ntimpceexitpolluile]lsitueaz[la55lasut[.(Otila Maxim)

Reclama`ii pe teme electorale ]n ziua votului }nziuade9decembriea.c., ]nintervalulorar07.0019.00,perazajude`ului Boto\ani,aufostsesizate prinintermediulserviciului unicdeurgen`[112,aproximativ 17posibileincidentedenatur[electoral[. Celemaimultedintreacesteaauf[cut referire la transportul cet[`enilor la vot f[r[respectareaprevederilorlegale,continuareacampanieielectoralesaucomercializareadeb[uturialcoolice]nproximitatea sec`iilordevotare. |icandidatulARDGabrielAlecsandru avenitcudou[sesiz[ri.Potrivitacestuia, maimul`ialeg[toricareauvotat]nmunicipiul Boto\ani ar fi primit buletinele de vot gata \tampilate cu candida`ii USL. Astfel de incidente au fost semnalate la sec`iiledevotaredela|colile6\i7din Boto\ani.CandidatulARDsus`ineaieric[ de\i a fost sesizat \i Biroul Electoral Jude`ean,nus-aluat[imediatniciom[sur[.

Maimult,reprezentatulARDcareasesizatincidentuldela|coala6afostamendatdePoli`ie\iamenin`atc[dac[maiface astfel de reclama`ii va primi sanc`iunea maxim[. „Unaleg[torcareavotatla|coala6 aprimitbuletinuldevotpentruCamera Deputa`ilor care era gata \tampilat. BuletinuldevotpentruSenat eralipit]n a\afel]ncâts[nusedeschid[\inuavea \tampila de control. Omul s-a adresat pre\edintelui de sec`ie, iar acesta l-a \tampilat\il-aintrodusel]nurn[]nloc s[-ldeacet[`eanuluirespectiv.Acestincident a fost reclamat la Poli`ie de reprezentantulARDdinsec`ie,iar]nlocs[se fac[cercet[ri,poli`i\tiil-ausanc`ionatpe reprezentantulnostru\il-auamenin`atc[ dac[ mai sun[ la 112 va primi amenda maxim[.Uncazsimilarafostsemnalat\i la |coala 7. Mai sunt \i alte incidente ]ns[nuamreu\its[leverifics[v[ddac[ se \i confirm[”, a spus Gabriel Alecsandru. }nurmaverific[rilorefectuates-astabilitc[majoritateaaspectelesesizatenuse confirm[,iar]npatrucazuripoli`i\tiiverific[]nprezentsitua`iilesemnalate.


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Luni,10decembrie2012

Cu ce gânduri au mers politicienii la vot Primulpoliticianboto\[neancare\i-aexercitat dreptullavotlaalegerile parlamentareafostprimarulmunicipiuluiBoto\ani. Acestaavotatdediminea`[,laora8.30,laosec`ie dincadrulColegiuluiNa`ionalATLaurian.

ani”,amaispusOvidiuPortariuc. Matinal a fost \i prefectul jude`ului, Costic[ Macale`i. Acesta a votat la |coala 11.Elavenitlavot]mpreun[cuso`iasa. Prefectuladeclaratc[nui-afostgreus[se decid[asupravotuluideast[zi.„Amvotat pentrulini\teanoastr[,apoporuluiromân \i]mpotrivacorup`ieidinRomânia”, aspus Costic[Macale`i. SebastianTocariu,aldoileareprezentant alGuvernului]nteritoriu,avotat]ncursul dimine`iideduminic[.}njurulorei9.30a venitlaurnecuso`iasaLaura,laSec`iade votare din incinta |colii Generale Nr. 4. Subprefectulaprecizatc[prinvotuls[u]\i dore\teostabilitate]nRomânia\istoparea r[zboaielorpolitice. „Am votat pentru stabilitatea de care estenevoie]nmediulsocial,cât\i]ncelal economiei,]nmediuldeafaceri,sper[ms[ setreac[]nsfâr\itpester[zboaieleinterne \is[setreac[latreab[,vede`ic[`araare nevoie de stabilitate \i de activitate serioas[”,aspusSebastianTocariu,carea maiad[ugatc[,dininforma`iilepecarele-a avut,laBoto\aninuaufost]nregistrateincidentedeosebite.„Nuavem]nregistrateincidente deosebite, este lini\te deocamdat[ \i sper[m s[ se desf[\oare ]n continuare ]n lini\teactivitateaelectoral[”, aconchissubprefectul. CristianRoman,aspirantulARDlaun loc]nParlamentavotat,]mpreun[cuso`ia

sa.Ceidois-auprezentatlaurnelaSec`iade Votaredela|coalanr.11dinmunicipiu,]n jurulorei10.00.CristianRomannuasc[pat ocaziadealansaatacuridurecuprivirela competitoriilaparlamentare.Acestaadeclaratc[avotat]nprimulrândpentruunviitor maibunpentrunouagenera`iedar\ipentru ca ]n Parlamentul României s[ nu mai ajung[persoanecertateculegeasauneprofesioni\ti. „Amvotatca]nParlamentulRomâniei, care este forul reprezentativ suprem al poporului român, s[ nu se cuib[reasc[ amatorii, diletan`ii, neprofesioni\tii \i mai ales cei care vor s[ se ascund[ ]n spatele unei imunit[`i parlamentare pentru a se feridedosarelepenalesau,\imair[u,cei care sunt deja condamna`i definitiv. Am votatpentruca]nParlamentulRomânieis[ ajung[ profesioni\ti \i oameni care sunt modele ]n cariera profesional[ \i ]n via`a lor. Am votat pentru ca România s[ ]\i recapetelocul\irolulpecare]lmerit[]n UniuneaEuropean[\imaialesdemnitatea ]nfa`a]ntregiilumi.|inu]nultimulrând, amvotatpentruviitor,pentrucopiiino\tri, unviitorcares[fie]naceast[`ar[”,aspus CristianRoman.

DanielHumelnicu,candidatARDlaalegerile parlamentare, s-a prezentat la Sec`ia devotaredincadrulColegiuluiNa`ionalAT Lauriansingur\iadeclarat,dup[ceavotat c[\i-aexercitatdreptulconstitu`ionalpentru democra`ie ]n România. „Am votat pentru democra`ie,amvotatpentrustatuldedrept ]nRomânia\iamvotat,nu]nultimulrând, pentru o integrare mult mai profund[ a României ]n Uniunea European[”, a declaratDanielHumelnicu. Pre\edintele Consiliului Jude`ean Florin ~urcanuaales,]mpreun[cuviitoareaso`ie, RoxanaAnu\ca,s[]\iexercitedreptuldea vot la Drac\ani, acolo unde figureaz[ pe liste.Ceidoiauvotat]njurulorei14.00. MihaiBalt[afostprezentlaprimeleore ale dimine`ii la sec`ia de votare din cadrul |colii num[rul 11, pentru a face verific[ri dac[procesulelectoraldecurge]nparametrii legali.MihaiBalt[adeclaratc[faceuntur al sec`iilor de votare din Colegiul 5, acolo undeeste\icandidat.„Merg]nsec`iilede votareavândacestdreptoferitdelegisla`ia ]nvigoare\iaConstitu`iei,darnuamconstatat nereguli deosebite”, a spus Mihai Balt[.Candidatuladeclaratc[sevaprezenta la urne f[r[ a-\i mediatiza votul. (OtiliaMaxim)

Dac[lacelelaltealegeriavenit]nso`itde lideriaiUSLBoto\ani,deaceast[dat[edilul s-a deplasat singur la urne. „De obicei votamcudomnulMarcuaici.L-amsunat zileletrecute\inueravenitdelaBucure\ti. Am vrut s[ venim ]mpreun[”, a afirmat OvidiuPortariuc.Votuls[uafostatribuit schimb[rii\isperan`ei.„Spers[se]ntâmpleaceaschimbarepân[lacap[tdecare totamvorbitpân[acum,spers[urmezeo perioad[ de lini\te, de construc`ie pentru România,s[setermineoperioad[descandal \i de conflicte care a durat ]n ultimii

Ultima zi de campanie, plin[ cu incidente electorale Ultimeleziledecampanies-au doveditafi„pline”pentrupoli`i\ti, careauavutdegestionatmaimulte incidente.}ndatade7decembrie, oameniilegiis-ausesizatdinoficiu cu privire la faptul c[ pe strada PoddePiatr[dinBoto\anidou[ persoanelipescafi\eelectorale]n altelocuridecâtcelepermisepotrivit prevederilor legale. Au fost identifica`i C. A., de 27 ani, \i V.E., de 18 ani, ambii din Boto\ani,carelipeaumijloacedepro-

pagand[electoral[apar`inândunei forma`iuni politice  pe stâlpii de iluminat public. Cei doi tineri au fostsanc`iona`icontraven`ional. }ndatade8decembrie,poli`i\tiiaufostsesiza`itelefoniccuprivire la faptul c[ ocupan`ii unui autoturism]mpart]ndiferitezone alemunicipiuluiBoto\animaterialeinformativecucaracterelectoral \i con`inut denigrator la adresa unui candidat la alegerile parlamentare.Poli`i\tiiauopritautotu-

rismulmen`ionat,asupraluiM.I., de26anidinBoto\ani,pasager]n autoturism,g[sindu-se1.475afi\e cecon`ineauelementedenigratoare\ijignitoarelaadresaunuicandidat.Fa`[deM.I.poli`i\tiiaudispus m[sura sanc`ion[rii contraven`ionale. Totpe8decembrie,ora02.35, poli`i\tiis-ausesizatdinoficiuc[ pestradaBucovinadinBoto\ani dou[persoanelipescafi\eelectorale]naltelocuridecâtcelepermi-

sepotrivitprevederilorlegale.Au fostidentifica`iM.C.,de32ani,\i M.S.,de37ani,dinBoto\anicare lipeau mijloace de propagand[ electoral[ apar`inând unei forma`iuni politice pe dispozitive apar`inândfurnizoruluidegazdin zon[.Dou[oremaitârziupoli`i\tii au fost sesiza`i telefonic despre faptul c[ ]n incinta unei autog[ri dinmunicipiulBoto\animaimul`i simpatizan`i ai dou[ forma`iuni politicediferite]\iadreseaz[injurii

reciproc. La fa`a locului s-au deplasatdou[patruledesiguran`[ public[,careauconstatatexisten`a unuiconflictverbal]ntredou[grupuridetineri,simpatizan`iaidou[ forma`iunipoliticediferite,f[r[a existaagresiunefizic[.Poli`i\tiiiausanc`ionatcontraven`ionalpentru tulburarea lini\tii \i ordinii publicepeA.O.de30anidincomunaNic\eni,\iH.A.de21ani, din municipiul Boto\ani. (D[nu` Rotariu)


PUBLICITATE

Luni,10decembrie2012

Persoanele f[r[ ad[post au rezervate locuri ]n spitale Spitalelejude`ului sunt\i]nacestsezon receobligates[rezervepaturipentruasisten`amedical[apersoanelorf[r[ad[post. Potrivituneisitua`ii centralizatelaDirec`iadeS[n[tatePublic[(DSP)Boto\ani, spitalele\iunit[`ile medico-socialeaupus ladispozi`ie35depaturipentruinternarea cazurilormedicalece aparcaurmareacondi`iilormeteonefavorabile. Deja au ]nceput s[ apar[ la Unitatea de Primire a Urgen`elor de la Spitalul Jude`ean cazuri de deger[turi suferite de persoanele f[r[ad[post.Vinereatrecut[,medicii au avut de acordat ]ngrijiri medicaleunuib[rbatde44deani, dinmediulrural.Acestaaajunsla UPUcudeger[turilamâini\ipicioare. }n pericol sunt ]n aceast[ perioad[ \i persoanele vârstnice, singure, care ar trebui s[ fie ]n aten`ia serviciilor sociale ale prim[riilor. O victim[ din rândul acestor persoane a ajuns cu dou[ zile]nurm[laUPU.Estevorbade

7

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m,ambele ]nzonaHudum.Utilit[`i curent,ap[,posibilit[`i

parcelare.Rela`iilatelefon:0752.548.847. *Vând2casepentru2familii,teren2.500m, anexe,la1kmora\sau variante+diferen`[.Pre` 35.000E.Telefon: 0753.940.312.(G-15)

AGENDA SERVICIILOR

unb[trânde90deani,dinCarasa, ajunslaspitalcudeger[turigrave launpicior. Spitalul Jude`ean a raportat Direc`iei de S[n[tate Public[ c[ are rezervate \ase paturi pentru persoanele f[r[ ad[post care au nevoie de asisten`[ medical[ din cauzagerului.Cincipaturiarezervat]nacela\iscop\iSpitalulMunicipalDorohoi,cincipaturiSanatoriul Podriga, alte dou[ paturi suntpreg[titelaUnitateaMedicoSocial[Suhar[u,treilaUMSMih[ileni,unpatlaUMSSuli`a,14 paturi la UAMS „dr. Elena Popovici” \i cinci paturi la UAMS |tef[ne\ti. „Noiatrebuits[raport[mun num[r de paturi, dar pot fi mai multe sau pot fi mai pu`ine, ]n func`iedenum[ruldecazuri.Dac[apar]ntr-ozi\apteoamenidin

rândulcelorf[r[ad[post,cudeger[turi,normalc[-iinternezipe to`i,nudoarpe\ase,c[atâteapaturi s-au rezervat. Suntem spital de urgen`e \i intern[m orice caz care este urgen`[ medical[. De celelaltesitua`ii,cândopersoan[ f[r[ad[post,cubolicronice,nu are unde s[ ]nnopteze, sunt alte institu`iicaretrebuies[oferead[post”,adeclaratuncadrumedical delaceamaimareunitatemedical[ajude`ului. Direc`ia de S[n[tate Public[ a ]ntocmit\iolist[cutoatepersoanele care au nevoie de dializ[ \i gravidele ]n ultimele luni de sarcin[ pentru cazul ]n care ]nr[ut[`ireavremiiarimpunetransportareaacestoralacentrelemedicale\i spitalele din Boto\ani sau la alte spitale din jude`. (Aurora Dimitriu)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Unitatea de Primire a Urgen`elor de la „Jude`ean” a fost sfin`it[ Dup[reabilitare,UnitateadePrimireaUrgen`elordelaSpitalulJude`ean„Mavromati”aprimitbinecuvântarea cre\tineasc[. Sâmb[t[, preo`ii Petru Chirvase \i Daniel Dasc[lu au oficiat o slujb[ de sfin`ireaUnit[`iidePrimireaUrgen`elor.Auparticipatlaaceastacadrelemedicalecare]\idesf[\oar[ activitatea ]n UPU, \eful acestei unit[`i, medicul Petric[R[d[uceanu,dar\iRaduAnton,\efulInspec-

toratuluiJude`eanpentruSitua`iideUrgen`[,\iMihai Fl[mânzeanu,inspector\efadjunctalISUBoto\ani. De\ireabilitareasec`ieiafostfinalizat[cumaimult deolun[]nurm[,momentulsfin`iriiacesteiaafost amânatpân[lasfâr\ituls[pt[mâniitrecute]nsperan`a c[laacestmomentarfipututparticipa\iministrul RaedArafat,c[ruiais-atrimisinvita`ie.Ministrul]ns[nuapututr[spundeinvita`iei.(AuroraDimitriu)

AGENDA PREST|RI SERVICII

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Luni,10decembrie2012

Dorohoianul George Boghian a câ\tigat marele premiu de la „Dansez pentru tine” MarelePremiude 60.000deeuroa fostcâ\tigatde GeorgeBoghian, partenerulRoxanei Ionescu.Finala celuide-al13sezon alemisiuniiDansez pentrutinel-adesemnatcâ\tig[torpe GeorgeBoghian, favoritulpublicului,partenerulRoxaneiIonescu,ac[ruipovestedramatic[devia`[aimpresionat. Povestea vie`ii lui George a emo`ionat ]ntreaga lume: n[scut ]ntr-o familie cu \apte copii din Dorohoi, având un tat[ violent \i bolnav, George, ca cei mai mul`i dintre fra`ii lui, a ajuns ]n plasament.Uniidintreeinuaurezistat acolo,aufugit,iarunadintresurori\i-a\ipierdutvia`a.Dup[cea tr[itclipedeco\marcâttimpafost institu`ionalizat,Georgeavenitla Dansezpentrutinecucertitudinea c[]\ipoate]ndeplinicelmaimare visals[u:aceladea-\irec[p[tafamilia\ideaaveaunacoperi\deasupracapului. Povestea lui George este una dramatic[,tân[rulm[rturisindc[a venit la emisiunea Dansez pentru tinecu2lei]nbuzunar\ic[,odat[ ajuns acolo, \i-a dat seama c[ nu mai are nevoie de nimic, pentru c[,spuneel:„Fericireanu`i-odau banii, `i-o dau oamenii”. Tân[rul din Dorohoi spune c[ \i-a g[sit prieteni \i o adev[rat[ familie la Dansezpentrutine,iarunadintre celemaimarisurprizeafost,pentru el, atunci când \i-a v[zut tablourile\ideseneleadusepescena emisiunii. George Boghian \i-a povestit via`adincentruldeplasamentdela Dorohoi.Culacrimi]nochiaexplicat momentele \ocante de care s-alovit]nc[delaovârst[fraged[ cândaluatb[taiedelaal`iorfani maimari\is-aizbitder[cealasalaria`ilordincentru.„Acoloafost pentrumineprimadat[cândam luat b[taie, dac[ aveai tupeul s[ spuicuivac[eraib[tut,eramai r[u.Uneorieramobliga`is[cer\impentruei”,suntcuvinteledorohoianuluidelaemisiuneaDansez pentruTine,edi`iacunum[rul13.

„Dansul pentru mine ]nseamn[ totul”, a spus, zâmbind, tân[rul Visul lui este s[ aib[ un acoperi\deasupracapului,anulacesta elie\inddinsistemuldeprotec`ie alstatuluidup[ceapromovatexamenul de bacalaureat. De vineri, co\marulvie`iisales-asfâr\it.Nu

maitrebuies[-\ifac[grijidac[va aveasaunuunacoperi\deasupra capului. Roxana Ionescu, alias „MamaNatur[”,parteneraluidin concurs, ]l prime\te la ea acas[. Cândaintrat]ncompeti`iavisurilor de la PRO TV, partener[ i-a fost actri`a Monica Davidescu. A petrecutpân[diminea`acuechipa emisiunii. „Aici mi-am f[cut adev[ra`i prieteni,eisunt,pentrumine,ca ofamilie.Dinacestpunctdevedere,]miparer[uc[s-aterminat concursulpentruc[nuos[-imai v[d. Sper, totu\i, s[ `in leg[tura cu Roxana, Cocu`a \i Monica”, spuneGeorge.Dup[ceaceastasaaccidentatgrav,Georgeacunoscut-o pe Roxana Ionescu, alias „Mama Natur[”, vedeta care a preluatluptapentrucazuls[u. „M-am ]n`eles foarte bine cu George,efr[`iorulmeu,vomface Cr[ciunul]mpreun[\ioperioad[ vastalaminesaulap[rin`iimei, pentruc[nuareundes[seduc[ dup[ terminarea concursului”, a m[rturisitRoxanaIonescu pentru ClickNu\i-af[cutmulteplanuri deviitor.|tiedoarc[pân[mar`i vastalapensiunealordincantonament,dup[caresevamutalaRoxana.Vedetaavruts[-ifac[osurpriz[ \i l-a anun`at vineri sear[. Cr[ciunul]lvorpetrece]mpreun[ \i,maideparte,Georgesper[s[-\i cumpereolocuin`[alui,s[continues[danseze\is[iacursuride pictur[. „Toat[via`ami-amdoritocamer[ a mea. Nu am avut pân[ acum pentru c[ o ]mp[r`eam cu al`icopiidincentruldeplasament. CubaniidelaDansezvreaus[-mi iauolocuin`[.Nuconteaz[dac[ ecas[sauapartament,câtecamerearesauundeeplasat[.Importantes[amcameramea.Etotce vreau.Os[-ipictezsingurpere`ii. Dealtfel,totce-midoresc]nacest momentestes[pictezuntablou”, adaug[George. Premiul de 60.000 de euro a picat exact când era mare nevoie

deel:pentruc[]mplinisedeja21 deani,tân[rultrebuias[p[r[seasc[centruldeplasament.Dinacest moment,]ns[,toateproblemele\i grijileis-auluatdepeumeri.Viitorul]iapareacum]nalteculori, mai vesele. „Sunt ]mplinit. Simt c[via`aserevan\eaz[fa`[demine”,amaispusGeorge.

Vrea s[-i ajute pe copiii din Dorohoi }nafar[deechipaProTV,copiii dincentruldeplasamentsuntsingurelepersoaneapropiateluiGeorge. |i-apropuss[-iajute\is[lefac[o surpriz[.„}naintedeam[mutala Roxana,vreaus[m[ducpân[la Dorohoi.Eiauunspectacolacum, ]ndecembrie,\ia\vreas[particip, s[ le ofer un moment artistic”, m[rturise\teGeorge. Defra`ii\idemamaluinumai \tie nimic de aproape un an. |i, pentruc[toat[via`a\i-aupetrecut-

o desp[r`i`i, recunoa\te c[ sentimentele materne \i fr[`e\ti ]i sunt str[ine. Cel mai greu moment din cadrulemisiuniiafostcel]ncare Monica Davidescu s-a accidentat, imediatdup[primaedi`ie.George asuferitmult,erasperiat,descurajat\inu\tiacarevamaifitraseul s[u la Dansez. S-a bucurat când al[turideelavenitRoxana,odansatoare cu experien`[. |i, cum se

spune c[ „tot r[ul spre bine“, Georgeaie\it]nving[tor.Monica aurm[ritcusufletullagur[finala emisiunii,iarsâmb[t[l-asunatpe Georges[-lfelicite.„M-ambucuratenormpentruel.}ncelecâteva s[pt[mâni, cât am lucrat ]mpreun[, ne-am ]mprietenit, el e un b[iat bun. Cred c[ vom mai `ine leg[tura dac[ el r[mâne ]n Bucure\ti”, a transmis actri`a. (PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2276  

Ziarul orasului tau!

Advertisement