Page 1

CMYK

Campania „TudeciziVoteaz[legal”

Pag. 8

EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Inspec`ie nocturn[ a prefectului pe dispeceratele de iarn[

Pagina 6

AnulVIII•nr.240(2275)•Vineri,7decembrie2012•8pagini

Business

Afacerile cu mor`i, printre pu`inele care mai ]nregistreaz[ profit

Campanie electoral[ terminat[ cu plângeri penale ]ntre candida`i }nultimelezilealecampanieielectorale,scenapolitic[boto\[nean[ esteanimat[deunscandalcuiz penal]ntredoicandida`iapar`inândforma`iunilorpoliticeUSL\i ARD.CandidatulUSLlaSenatpe colegiulDorohoi-Fl[mânzi,Doina Federovici,adepusplângerepenal[laParchetuldepelâng[TribunalulBoto\anifa`[decandidatul ARDlaCameraDeputa`ilor,NicolaeRebenciuc.

Pagina 4

}ncet \i sigur str[inii ne cump[r[ tot p[mântul din jude` Zecidemiidehectarede terenarabil,maiexact]n jurde20.000dehectare dinceleaproximativ 300.000dinjude`,aula aceast[dat[proprietari dinalte`[ri.Germani,austrieci,italieni,elve`ieni, francezi,englezide`in suprafe`edeterenagricol ]njude`ulnostru.

Pagina 2

}nsfâr\it

De\isun[sinistru, „moartea”esteo afacerebun[.Cao confirmarest[multitudineadefirme careofer[cet[`enilorserviciifunerare. Astfel,]nmaitoate cartierelemunicipiuluiexist[celpu`ino firm[deacestgen. Acesteaprosper[,]n timpcefirmedealt profilsunt„]n moartecerebral[”.

Ve\tibunepentru\oferii boto\[neni\ipentrucei caretranziteaz[municipiul Boto\ani:societateaHi SpeedRecoveryaintrat]n insolven`[.Dup[unproces ceaavutdou[termene, magistra`iiTribunalului Boto\aniaudecisdeschidereaproceduriideinsolven`[asociet[`iicarese ocupaderidicarea\iblocareaautoturismelor.

Pagina 5

Pagina 3

Firma care ne blocheaz[ roata la ma\in[ a intrat ]n faliment


2

SOCIAL

Vineri,7decembrie2012

}ncet \i sigur str[inii ne cump[r[ tot p[mântul din jude` Zecidemiidehectaredeterenarabil, maiexact]njurde 20.000dehectare dinceleaproximativ 300.000dinjude`, aulaaceast[dat[ proprietaridinalte `[ri.Germani,austrieci,italieni,elve`ieni,francezi,englezide`insuprafe`e deterenagricol]n jude`ulnostru. Investitorul str[in care de`ine cea mai mare suprafa`[ de teren agricol ]n jude` este un elve`ian. De\i are afaceri ]n România ]n domeniul industriei lemnului, a sim`it\itenta`iainvesti`iei]nagricultur[, de unde a v[zut c[ se poatescoateprofit. „Investitorulelve`ianare]ntre 4.500-5.000 de hectare de teren, ]n zona nordic[ a jude`ului. Am discutat cu dumnealui \i mi-a spus c[ a ales s[ investeasc[ la noi pentru c[ aici a g[sit suprafe`ecompacte.Nuvinenimenis[ investeasc[ ]n suprafe`e f[râmi`ate.Dince\tiueumaiare]n`ar[ suprafe`edeterenagricol,]njur de80.000dehectare”,adeclarat CristianDeliba\,directorulexecutivalDirec`ieiAgricoleBoto\ani. Investitoriistr[inide`interenuriledinRomâniaprinintermediul companiilor ]nregistrate local. }n

prezent cet[`enii str[ini nu pot achizi`iona la liber teren, ace\tia fiindobliga`is[aib[re\edin`[stabil[]n`ar[saus[fac[achizi`iileca \ipersoan[juridic[.Astfeldebarierenuaupus]ns[piedic[celor interesa`ideinvesti`ii]nterenurile române\ti. Cei care coordoneaz[ agricultura jude`ului consider[ c[ p[trunderea capitalului str[in ]n agricultura local[ este un lucru benefic. „Ace\ti investitori str[ini nu vin din `[rile lor peste noi s[ ne

acapareze sau s[ ne ia terenul, cumammaiauzitc[sediscut[. OricesocietatepeteritoriulRomânieiestecucapitalmixt,nuexist[ societatea care a cump[rat teren ]nRomânias[fiecucapitalmajoritarstr[in.Apoi,ceamaimare parteaproduc`ieir[mâne]n`ar[. Exist[ \i cazuri când scot produc`iadin`ar[,]nUniuneaEuropean[,dar\inoisuntemacum]n aceast[Uniune,nune-amizolat. }n plus, ce se mai aude, c[ ar cump[raterenpentrusubven`ii\i

Portariuc a inaugurat primul club al pensionarilor deschis ]ntr-o central[ termic[ JoiafostinauguratprimulclubalpensionarilordinmunicipiuBoto\ani,club ceafostamenajat]ntr-unuldinfostele punctetermice.Acestaestesituatpe Aleea|colii\ivadeservipensionarii dincartierulPrim[verii\iSucevei. La inaugurare au fost prezen`i primarul Ovidiu Portariuc,viceprimarulCosminAndrei\ipensionari. Pentruaspargeghea`aCosminAndreiajucatcâteva minutetenisdemas[cuunuldintrepensionariiprezen`i laclub.„Cândm[voiretragelapensievoiveni\ieu ]ntr-unastfeldeclub.Ne`inemdecuvânt\iaiciazi demonstr[mprintr-unmicpas.Proiectulnostrupentru pensionari ]ncepe s[ prind[ via`[. Am vorbit de reabilitaretermic[,proiectelesuntdejafinalizate,clubulpensionarilorafostinaugurat\ipunctcupunctne vom`inede„planulpentruBoto\ani.}ncet,]ncetne vomatingeplanul,dup[\aseluni]nceps[apar[primelesemne”,aspusOvidiuPortariuc.Acestaaprecizatc[lanivelulmunicipiuluivormaifideschise\apte sauoptastfeldecluburipentrupensionari. „Pentruapreg[tiacestspa`iuaduratpestedou[ luni. A fost renovat, a fost dotat, le mul`umesc \i

sponsorilorcareaufostal[turidenoi,cuuncalculatorconectatlaInternet,televizor,mobilier,buc[t[rie,totulafostasiguratdesponsori.Esteprimul dincele\apte-optcluburipecare]ncerc[ms[lefacem]nfiecarecartierdinBoto\ani”,amen`ionatprimarulmunicipiului. Totodat[,pensionariipotjucatenisdemas[,\ahsau table. Maria Paraschiv, pre\edintele Sindicatului Pens- ionarilor,amul`umitmunicipalit[`iipentrugrijapecareo poart[persoanelordevârstaatreia.(PetronelaRotariu)

apoi]llas[pârloag[estefals.To`i careauvenit\iauinvestit]nagricultur[ nu \i-au b[tut joc de teren.Nu\i-aupermispentruc[ \tiu valoarea terenului”, mai spunedirectorulDeliba\. Mul`i dintre investitorii atra\i de peste grani`[ de terenurile jude`ului nostru sunt ]n primul rândtenta`idepre`ulsc[zutcucare se vinde p[mântul, ]ntre 1.000 \i 2.000deeuropehectar.Pre`urile depepia`alocal[sunt\idevreo 10 ori mai mici decât cele din

Occident.Cutoateacestea,reprezentan`ii Direc`iei Agricole spun c[trebuies[vedemparteabun[a acesteisitua`ii.„Dininvesti`iilede zecidemilioanedeeuro,secreeaz[ locuri de munc[ ]n jude`, o partedinproduc`iesevalorific[]n `ar[,aceast[produc`ieestepurt[toare de TVA, de toate accizele, motorinaocump[r[lanoi.Sunt clarni\teavantaje”,conchidedirectorul Direc`iei Agricole. (AuroraDimitriu)

Promovarea calit[`ii ]n activitatea didactic[ Joi, la |coala Gimnazial[ Nr.7Boto\ani,]ncadrulcercului pedagogic al directorilor unit[`ilorde]nv[`[mântgimnazialdinmunicipiulBoto\ani,sadesf[\uratactivitateametodic[ intitulat[ „Promovarea calit[`ii ]n activitatea didactic[”. Din partea Inspectoratului |colar Jude`eanBoto\aniauparticipat: Mihaela Hunc[, inspector \colargeneralalI|J,Marilena Mardare,inspector\colargeneral adjunct \i Ionu` Anisie, inspector \colar \i Constantin Siminiceanu, inspector \colar. Exemplele de bun[ practic[ ce austatlabazaactivit[`iimetodiceaufost:„UtilizareaIT]ntimpul orelor de curs - Platforma THINK” - coordonator, profesor pentru ]nv[`[mânt primar,

Ionela Hlu\uc (clasele I-IV), „Literatura \i abilit[`ile de via`[”, secven`[ de curs op`ional,„MatePlus”,secven`[ deactivitatecueleviidelacerculdematematic[,„pH-ulunor solu`iidinvia`acotidian[”,activitatecueleviidelaCerculde excelen`[,„Detoamn[...”recital coordonat de profesor LoredanaCarcea,„Vârstelecopil[riei”, activitate de educa`ie plastic[; „Experien`[ european[”-prezentareauneivizitede studiu]nFran`a-prof.dr.VioricaBlând[.Dezbaterileasupra temeiprecum\iconcluziileactivit[`iiaufosturmatedeunprogram artistic coordonat de doamnaprofesorpentru]nv[`[mânt primar, Ionela Chelariu. (PetronelaRotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Vineri,7decembrie2012

}nsfâr\it

Firma care ne blocheaz[ roata la ma\in[ a intrat ]n faliment Ve\tibunepentru \oferiiboto\[neni\i pentruceicaretranziteaz[municipiul Boto\ani:societatea HiSpeedRecoverya intrat]ninsolven`[. Dup[unprocescea avutdou[termene, magistra`iiTribunaluluiBoto\aniaudecisdeschidereaproceduriideinsolven`[ asociet[`iicarese ocupaderidicarea\i blocareaautoturismelor. Decizianuesteunadefinitiv[, ceidelaHSRavânddreptullarecurs. „Dispune administratorului judiciar (nr. Lex Grup Reorganizare IPURL Suceava) s[ ]ndeplineasc[ atribu`ia prev[zut[ de art.20 alin.1 lit.b din Legea nr.85/2006,]ncâts[]ntocmeasc[ unraportam[nun`itasupracauzelor\i]mprejur[rilorcareaudus la insolven`[, cu men`ionarea persoanelorc[rorale-arfiimpu-

tabil[ \i a existen`ei premiselor angaj[rii r[spunderii acestora ]n condi`iile art. 138, \i s[ depun[ acestraportlajudec[torulsindic pân[latermenullimit[de04ianuarie2013”,searat[]nhot[rârea TribunaluluiBoto\ani. Viceprimarul municipiului, CosminAndrei,sus`inec[intrarea

]ninsolven`[duce\ilasistareaactivit[`ii celor de la HSR. „Insolven`aafostsolicitat[deceidela Taxe\iImpozitelaini`iativaPrim[riei,]nbazaprevederilorlegalepotrivitc[rorasepoatedeschideoasemeneaac`iunepentruun debitcaretrecede45.000delei. Insolven`acompanieiatragedup[

sine\i]ntrerupereaactivit[`iipentru cei de la HSR”, a spus CosminAndrei.Laaceast[dat[mai exist[ un proces al municipalit[`ii ]mpotriva HSR pentru neplata TVA-uluic[trebugetullocal.DatoriilepecareHSRlearec[trePrim[rie se ridic[ la aproximativ un miliarddelei.(D[nu`Rotariu)

Agricultura, ]ntre carul cu boi \i utilajele computerizate }njude`ulBoto\anisunt]nc[suprafe`edeterenagricollucrate cucarulcuboi.Esteorealitate recunoscut[deconducereaDirec`ieiAgricoleBoto\ani.Directorulacesteiinstitu`iispunec[ suntagricultori,dispersa`i]n ]ntreguljude`,carerefuz[s[se asociezepentrua-\ilucrap[mântulcutehnologiimoderne cares[permit[ob`inereaunor produc`iibune. De o parte utilaje agricole cu GPS-uri, de parteacealalt[terenurilucratecucarulcuboi. Ambelesuntrealit[`ialeagriculturiiboto\[nene. „Avem produc[tori agricoli care exploateaz[suprafe`ede5.000dehectare,4.000sau 3.000dehectare,dar\igospod[riiindividuale undesefaceagricultur[arhaic[.Estegreude schimbatmentalitateaagricultoruluitrecutde oanumit[vârst[,carerefuz[s[fac[altfelde agricultur[decâtceapecareo\tiedeovia`[”, spune Cristian Deliba\, directorul Direc`iei AgricoleBoto\ani. Potrivitreprezentan`iloracesteiinstitu`ii,zonaagricol[ajude`uluiesteconcentrat[]nNordul \icentruljude`ului,]ntimpce]nSudesteoagricultur[maif[râmi`at[,nusuntasocia`iiputernice.„|iaiciseintr[maitimid]nasocia`ii.Anual

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Subven`ii pierdute de fermierii care \i-au declarat gre\it culturile Zeci de fermieri din jude`vorfisanc`iona`iprin pierdereatotal[saupar`ial[ a subven`iei europene pe suprafa`[ de teren, ]n perioadaurm[toare,dup[un controllaparceleledeclarate,controlf[cutprinteledetec`ie. „Am avut anul acestavreo2.500dedosarecareauintratlacontrol pezonaDorohoi-Boto\ani, iar ]n urma verific[rilor prin satelit vor fi sanc`iona`i ]n jur de 55 de fermieri.]nfiecareansefac verific[ri la un e\antion, un num[r de fermieri comunicat de la nivel central”,aprecizatLiviuZaharia, directorul Agen`iei dePl[`i\iInterven`iepentruAgricultur[(APIA)Boto\ani. Potrivit celor declarate dedirectorulAPIA,]ncazul celor 55 de fermieri imaginea luat[ prin satelit nuacorespunscuceadesenat fermierul, nu s-a suprapusperfectpesteimagineaparceleipecareaprezentat-o fermierul. „Noi vom vedea ce putem face pentruace\tifermieri.}ntr-adev[r, nu este u\or pentru fermier s[-\i desenezepecalculatorparcela. Dac[ ai o identificare proast[aparcelei,ri\tis[ fii sanc`ionat. Pe de alt[ parte,controalelesuntnecesare.Semergepedeclara`iapeproprier[spundere, dar la un moment dat trebuies[\tiefiecarec[se \iverific[cesedeclar[”,a mai precizat directorul APIA Boto\ani. (Aurora Dimitriu)

|edin`[ de ]ndat[ la Consiliul Local

facemoinventariereaparculuideutilajeagricole\idelaanlaanacestparcse]nnoie\te,se achizi`ioneaz[ utilaje performante, tehnologii deultim[or[.Aceletârguriorganizate]ncolaborarecualteinstitu`ii\iasocia`iisuntbenefice

pentru produc[torii agricoli. Foarte mul`i fermieri au achizi`ionat ]n ultimii ani utilaje de ultim[ genera`ie. Sunt de ordinul sutelor ]n aceast[ categorie”, mai precizeaz[ \eful Direc`ieideAgricultur[.(AuroraDimitriu)

Ast[zi,consilieriilocali sevor]ntruni]n\edin`[de ]ndat[.Scopulesteaprobarea unei noi rectific[ri bugetarepozitive,gra`iefondurilor primite ]n baza cererilorderambursaref[cutelaproiectelecufinan`areeuropean[. „|edin`a de ]ndat[, la ora11.00,estecuorectificare bugetar[ pozitiv[, de peste trei milioane de lei. S[pt[mâna viitoare vomaveaoalt[\edin`[de ConsiliuLocal]ncarevom avea\ipuncteleceaufost lunatrecut[\iaufostblocate de absen`a consilierilor”, a declarat Ovidiu Portariuc. (PetronelaRotariu)


CMYK

4

EVENIMENT

Vineri,7decembrie2012

Campanie electoral[ terminat[ cu plângeri penale ]ntre candida`i

}nultimelezilealecampaniei electorale,scenapolitic[boto\[nean[esteanimat[deunscandalcuizpenal]ntredoicandida`iapar`inândforma`iunilor politiceUSL\iARD.CandidatulUSLlaSenatpecolegiul Dorohoi-Fl[mânzi,DoinaFederovici,adepusplângerepenal[ laParchetuldepelâng[TribunalulBoto\anifa`[decandidatulARDlaCameraDeputa`ilor,NicolaeRebenciuc. DoinaFederovici]lacuz[peRebenciucde faptulc[]mp[r`eapliantecuel\ioicoan[pe versodar\iunul]ncarefoloseanumeleUSL\i aleif[r[aob`ineacordul]nprealabil.}nplângerea penal[, Rebenciuc este acuzat de port

nelegaldedecora`iunisausemnedistinctive\i deabuz ]n serviciu contra intereselor publice. Maimult,membriiPSDauadus\ifotografii]n care ar[tau c[ ma\ina de serviciu a lui Rebenciucafostfolosit[]nmodilegal]ncampaniaelectoral[. „Peultimasut[demetriacampanieielectoralecandida`iiPDLrecurgdinnoulatehnici murdare de manipulare \i intoxicare a opinieipublice.Deaceast[dat[PDLaapelat laostrategiedisperat[princare]ncearc[s[se afi\ezeal[turidecandida`iiUSLpentruaob`ine]ncredereaaleg[torilordinColegiulFl[mânzi. Am depus ]n cursul zilei de ast[zi (N.R. miercuri) o plângere penal[ ]mpotriva domnuluiRebenciucNeculaiavând]nvedere c[acestaadistribuitperazaColegiuluiFl[mânzi ]n diverse maniere diferite materiale. Nupermit\inuampermisnim[nuis[sefoloseasc[denumelemeu\ideimagineamea.Cu atâtmaimult]naceast[campanieelectoral[”, aspusDoinaFederovici. }n replic[, Nicolae Rebenciuc sus`ine c[ aveatotdreptuls[foloseasc[ma\inadeservi-

ciu\ic[Federovici,larândulei,s-afolositde primariiPDL.Iarlegatde]nsemnelebiserice\ti aspusc[doaraprezentatundocument,câ\tigat pemerit,nefolosindu-sedesemnelereligioase. „Eum[folosescdenumeleei\ialUSL?P[i USLfolose\te]ncampanieprimariiPDL\iam spustot.Apoi,ma\inadeserviciumi-afostdat[]ncalitatedeompolitic,eacândvadeveni parlamentar s[ mai vorbeasc[, deocamdat[ doaraspir[laaceast[func`ie.}nceeaceprive\te folosirea ]nsemnelor biserice\ti, eu nu amf[cutmaterialeledepromovarec[a\ami s-an[z[ritmie\ic[m-amfolositdebiseric[. Pur\isimpluampusunadintredistinc`iilede vrednicie primite de la Teofan, Mitropolitul Moldovei\iBucovinei.Amprimitcinciastfel dedistinc`iidelaelpentrumodul]ncaream sprijinitBisericaOrtodox[Român[”,aprecizatNicolaeRebenciuc.Acestaaad[ugatc[]n 2011,32debisericiauprimitcâte15.000delei caurmareaeforturilorsale,iar]nceipatruani de mandat de deputat bisericile din Colegiul Fl[mânziaufostsprijinitefinanciartotcufonduriguvernamentale.(D[nu`Rotariu)

Tribunalul Boto\ani are pre\edinte nou Anitta Maria Herghiligiu este noulpre\edintealTribunaluluiBoto\ani,rezultatulconcursuluiorganizat de Institutul Na`ional al Magistraturii,fiindpostatpesite-ulinstitu`iei.Rezultatulafostaflatdup[ ceaufostpublicatenotelelaproba scris[ob`inutedeceitreicandida`i ]nscri\i la concurs. Anitta Maria Herghiligiuaob`inutnota9,20,]n timp ce Adrian Topor[scu \i Dicu Aurel Liviu au nota cu 8,00. La proiectulreferitorlaexercitareaatribu`iilorspecificefunc`ieideconducereAnittaMariaHerghiligiuob`i-

nut 9,39, Adrian Topor[scu a fost notatcu9,53iarLiviuAurelDicua ob`inut 7,39. }n urma acestor note Anitta Maria Herghiligiu este noul pre\edinte al Tribunalului Boto\ani cumedia9,29.Pân[laoraactual[, ceacareadevenitpre\edinteleTribunaluluiafostmagistratlaCurtea de Apel Suceava. R[mâne ]n schimbvacantpostuldevicepre\edintealTribunaluluiBoto\ani,dup[ cesingurulcandidatGeorgic[Burlacu,aluatnota4,50laproiectulde management,iarlaprobascris[nu s-amaiprezentat.(D.R.)

Beat cri`[ a omorât cu ma\ina un om nevinovat |oferulceaprovocat]nurm[cutreizileunaccidentrutier]nlocalitateaSuli`a,soldatcumoarteaunuiom,erabeatcri`[]nmomentulproduceriievenimentului.Acestlucruafoststabilitdup[analizaprobelorde sângeprelevate]nseararespectiv[.}nurmaanalizelor\oferuluiConstantinD.,]nvârst[de27deani,dincomun[Suli`a,is-astabilitovaloarede1,1mg/lalcoolpur]nsânge,laprimaprob[\i1,0laadouaprob[. }nseararespectiv[,DumitruV.,de60ani,sedeplasapeparteastâng[ acarosabilului\i afostlovitdeoautoutilitar[condus[deb[rbatulde27deani,fiind ucispeloc. }nfa`apoli`i\tilor,\oferulamotivatlovireapietonuluiprinfaptulc[a ]ncercats[eviteuncâine\iatunciaintratpecontrasens.Acumvaficercetatpenalatâtpentruucideredinculp[cât\ipentruconducereaunui autovehicul pe drumurile publice având o ]mbiba`ie alcoolic[ ]n sânge pestelimitalegal[.(D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Aresta`i pentru \antaj Trei boto\[neni ce sunt cerceta`ipentrus[vâr\ireainfrac`iuniide\antajaufostaresta`ipreventivpentru29deziledup[ce aufostprezenta`i]nfa`aunuimagistrat al Judec[toriei Boto\ani. Procuroruldecazacerutcercetarealor]narestpreventiv,lucru acceptat de judec[tor. Anchetatoriiaustabilitc[prinfolosirea violen`ei, Iulian A. de 21 ani, MarianC.de33ani\iFlorinN. de 27 ani, to`i din Boto\ani au ]ncercats[-ldeterminepeVasile A.s[ledeasumade15.000lei. Celdinurm[esteadministratoruluneisociet[`icomercialeaflate ]n insolven`[, iar cei trei au vruts[-lobligepeVasileA.s[\i pl[teasc[ datoria. (D[nu` Rotariu)

Nevast[ b[tut[ crunt de Mo\ Nicolae B[tut[deso`,ofemeieacerutsprijinulautorit[`ilors[oscapedefuriaso`ului.Miercuriseara,unechipajdejandarmiafost trimispestradaMu\atVod[din municipiu,]nurmaunuiapella 112.Ofemeiereclamafaptulc[ afostagresat[deso`,carealovit-ocubucat[delemn]ncap, provocându-i leziuni. Deplasându-selafa`alocului,jandarmiilaudepistatpeautorulagresiunii, ]n vârst[ de 47 de ani, acesta fiind g[sit la domiciliu. Boto\[neancaaajunslaSpitalulJude`ean„Mavromati”undeaprimit ]ngrijiri medicale. Evenimentul s-aproduspefondulconsumului de b[uturi alcoolice, ]n urma unorcerturi]nfamilie.So`ulnu estelaprimaac`iunedeacestfel. Acestaamaifostsanc`ionatcontraven`ional  de c[tre jandarmi pentrutulburareaordinii\ilini\tii publice\icualteocazii.Lucr[toriiInspectoratuluideJandarmi Jude`ean Boto\ani i-au ]ntocmit acte de constatare, agresorul fiind cercetat pentru s[vâr\irea infrac`iuniidelovirisaualteviolen`e.(D[nu`R.)

Candida`i slab preg[ti`i pentru \efia ITM Postul de inspector \ef adjunctalInspectoratuluiTeritorial de Munc[ (ITM) este greu de ocupat.Nicilaaldoileaconcurs organizat la finalul lunii de Agen`ia Func`ionarilor Publici, niciunuldintreceipatrucandida`i nu l-au promovat. Mircea Constantin\iDanMoldovannu s-au mai prezentat la concurs, dosarul lui Dan Constantinic[ fiindrespins,iarIoanDomonco nuareu\its[promovezeprobeleconcursului.}nacestecondi`ii, postuldeinspector\efadjunctva fiscosdinnoulaconcurs,pentru atreiaoar[.Concursulaconstat ]ntreiprobe,respectivcuno\tin`e ]nutilizareacalculatorului,proba scris[ \i interviul. La concursul organizat la ]nceputul lunii octombrie, din cei patru candida`i]nscri\i,niciunulnereu\ind s[ promoveze. (Petronela Rotariu)


CMYK

EVENIMENT

Vineri,7decembrie2012

5

Business

Afacerile cu mor`i, printre pu`inele care mai ]nregistreaz[ profit Moarteaesteoafacerebun[.Caoconfirmarest[multitudinea defirmecareofer[ cet[`enilorserviciifunerare.Astfel,]nmai toatecartierelemunicipiuluiexist[celpu`inofirm[deacest gen.Acesteaprosper[,]ntimpcefirme dealtprofilsunt„]n moartecerebral[”. „Crizanune-aafectatactivitatea. Lumea moare chiar dac[ sunt bani, chiar dac[ nu sunt bani,a\ac[afacerilecucoroane \isicrie,cuserviciifunerarevorfi mereu]ntop.Doarnupo`i]nmormânta omul ]ntr-un sac de plastic”, spune un administrator al uneifirmedepompefunebre. Unelefirmedeacestgenvând doarjerbe\icoroane,altele\isicrie,alteleaupachetemailargide servicii,câtevatescap[completde grijile]nmormânt[rilor.Deasemenea,laBoto\aniexist[celpu`ino firm[ cu servicii „all inclusive”, rudeler[mânânds[deaunsingur telefon,dup[careunicalortreab[ estes[-\iplâng[mortullac[p[tâi.

Firma contactat[ preia r[posatuldinloculundeadecedat\i,]n spa`ii ce-i apar`in, ]l spal[, ]l ]mb[ls[meaz[,]l]mbrac[,]lcosmetizeaz[\i]ldepune]ntr-oincint[sobr[ dar elegant[, pentru ca aceia carel-auiubits[-\iiar[masbun. }ntretimp,aceea\ifirm[sepoate ]ngriji singur[ de colaci, de prosoape \i lumân[ri, de coliv[ \i chiar de organizarea parastasului, ]ntr-uncuvântdetotce`inede]nmormântare. Banis[fie,c[toateauorezolvare.Adunatetoate,delasemnareadec[tremedicacertificatului dedeces,pân[dup[parastas,obiceiurile de ]nmormântare române\ticost[considerabil. Ceamaiieftin[ceremonie,desf[\urat[ doar cu strictul necesar, cu sarmale, coliva \i rachiul de acas[, tot consum[ ]ntre 3.000 \i 4.000delei.O]nmormântaremai gospod[reasc[cost[]nacestevremuricelpu`in5.000delei,posibilit[`ilefiindnenum[rate.

Oferte pentru to`i mor`ii Firmele de pompe funebre au pre`uri pentru toate buzunarele. Un sicriu normal pentru r[posat, cas[nuvorbeasc[lumeac[afost ]ngropat din s[r[cie, cost[ la firmele de profil din ora\ ]n jur de

600-700delei.Lafeldebine]ns[, exist[laacestefirmesicriede250 de lei, de aproape 400, dar \i de 1.400,pân[la2.000delei.Pre`urilenudifer[majordelaofirm[la alta,semnc[pepia`[elocpentru toat[ lumea. „Cele mai agreate suntsicrielede400pân[la600de lei.Darvânz[risunt]ntr-una,sicrie, cruci, coroane”, a explicat

administratorul. Nici o jerb[ sau coroan[ pentru defunct, ]n culori care mai de care mai vesele, nu poatelipsi.Aceastapoatefipesuportartificialsaunatural,cuflori naturalesauartificiale.100-150de lei ]ns[ este un pre` de asemenea decent la coroanele cu totul \i cu totul din „plastic”. Sunt ]ns[ la vânzare\isecump[r[bine\ico-

roanesinteticeaccesibile\iboto\[nenilorcuposibilit[`imaimici,de câte60sau70deleibucata. Unele dintre aceste magazine ofer[ \i prosoape, lumân[ri, panglic[neagr[,careal[turidecolaci pentrupoman[formeaz[listacelor indispensabile]ncazul]nmormânt[rilor cre\tin-ortodoxe. (Otilia Maxim)

Mitropolitul Moldovei \i Bucovinei, prezent la hramul M[n[stirii Pop[u`i Sutedecredincio\iauparticipatierilaslujbaprilejuit[de s[rb[toareaSfântulNicolae\i dehramulM[n[stiriiPop[u`i. }naltPreasfin`ituluiTeofan, MitropolitulMoldovei\iBucovinei,as[vâr\itSfântaLiturghie]mpreun[cuarhimandritulIoanHarpa,stare`ulm[n[stirii\iexarhulm[n[stirilordin zonaBoto\ani,\icupreo`iislujitoriaim[n[stirii. }ncuvântulde]nv[`[tur[rostit]ncadrul SfinteiLiturghii,}naltpreasfin`iaSaasubliniatchemareapecareBisericaoadreseaz[ credincio\ilor]naceast[zides[rb[toare. „Dumnezeus[fiebinecuvântatpentru c[ ne-a trimis un dar a\a de frumos, ]n veaculIV,peSfântulIerarhNicolae.Din acestveac\ipân[ast[zi,SfântulNicolae este ]ndrum[tor pentru cre\tini. Sfântul Nicolaeeste]ndrum[torpentrucre\tinis[\ip[strezedreaptacredin`[,s-oapere\is[ om[rturiseasc[,s[seroageintens\is[ fiebunilasufletcuceideaproape\icucei dedeparte.DeciacestaesteSfântulNicolaepecare-lpr[znuimast[zi.Copiii\icei

b[trânitrebuies[cread[]nSfântulNicolae,]nchipuls[u\ialblânde`iisale”,a declarat}PSTeofan. }n finalul slujbei, credincio\ii au fost binecuvânta`ide}PSTeofan,printreace\tia aflându-se \i primarul Ovidiu Portariuc \i viceprimarul Cosmin Andrei. Mitropolitul Moldovei \i Bucovinei, }PS Teofan, s-a ar[tatsurprinsdetinere`eaprimarului\ia viceprimaruluiCosminAndrei.

„A\adetinerisunte`i?”,aspusmitropolitul. Acesta a `inut s[-i ureze succes ]n activitatea administrativ[ \i i-a transmis s[ nuselasedescurajatdetinere`easa:„|ieu amfosttân[rodat[”,aglumit}PSTeofan. }PS Teofan \i Ovidiu Portariuc au schimbatcâtevacuvinte,dup[careauluat masa ]mpreun[ la M[n[stirea Pop[u`i. Ca defiecaredat[,}PSTeofanafostprimitcu mult[c[ldur[decredincio\iiboto\[neni\i

deslujitoriibisericilor\im[n[stirilor.M[n[stirea Pop[u`i din municipiul Boto\ani esteunadec[lug[ri,fiindctitorit[]nanul 1.496dec[tredomnitorul|tefancelMare. Biserica m[n[stirii are o arhitectur[ ce reune\te toate tr[s[turile stilului moldovenesc. Ansamblul M[n[stirii Pop[u`i a fost inclus pe Lista monumentelor istorice din jude`ul Boto\ani din anul 2004. Sfântul Nicolae,patronulGreciei,Rusiei\ialmultorora\edinApusulEuropei,esteunuldin ceimaipopularisfin`iaicre\tin[t[`ii,datorit[multelorminunis[vâr\iteatât]ntimpul vie`ii,cât\idup[moarteasa,fiindsupranumit„F[c[toruldeMinuni”,p[strând\irolul deMo\pentrucopii.SfântulierarhNicolae a murit ]n anul 340, iar din anul 1087, moa\telesalesuntp[stratelaobiseric[ce-i estededicat[,]nBari,]nsudulItaliei. }n tradi`iile române\ti, Sfântul Nicolae aparepeuncalalb,aluzielaz[padacare cade]nlunadecembrie;p[ze\tesoarele,care]ncearc[s[serefugiezepelâng[elspre t[râmurile de miaz[noapte pentru a l[sa lumea f[r[ lumin[ \i c[ldur[; st[pâne\te apele,fiindpatronalcor[bierilorpecare]i scap[ de la ]nec; ap[r[ solda`ii ]n r[zboi, motivpentrucareace\tia]linvoc[]ntimpul luptelor; ajut[ v[duvele, orfanii \i fetele s[race care vor s[ se m[rite. (Petronela Rotariu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Vineri,7decembrie2012

Inspec`ie nocturn[ a prefectului pe dispeceratele de iarn[ PrefectulCostic[Macale`iaf[cutovizit[neprogramat[]nnoapteade miercuri,celortreiinspectorateimplicate]nm[surileceseimpun]ncondi`iideiarn[,verificând, totodat[\istarea]ncare seprezint[drumurilejude`uluiBoto\ani. Dispeceratul112delaInspectoratulpentruSitua`iideUrgen`[,celalDirec`ieiJude`enedeDrumuri\iPoduri,precum\icentruldecomand[boto\[neanpentrudrumurilena`ionaleauf[cutobiectuluneiinspec`ii, prefectul Costic[ Macale`i constatând c[ personalulera]nactivitate\iaveainforma`iile necesare privind incidentele \i starea drumurilordinjude`. Pentruaverificapersonal,reprezentantul Guvernului ]n teritoriu s-a deplasat pe DE 585,carefaceleg[turacujude`ulSuceava, dar\ipedrumuljude`eandinzonaCorni. „Pentruc[]nvecin[tateap[duriiBaisa stratuldez[pad[aajuns\ide15centimetri am solicitat administratorilor de drum s[ urgentezeinterven`iileceerauoricumprogramatepentruaceast[diminea`[.Amfost informat c[ s-a ac`ionat cu 17 utilaje pe

drumurile na`ionale \i cu alte 19 pe cele jude`ene.]nurm[toareaperioad[voiface desastfeldevizitecas[fiusigurc[seiau latimpm[surilenecesarepentrucaboto\[-

neniis[sedeplaseze]nsiguran`[”,adeclaratCostic[Macale`i. Prefectulaservitcafeauadelaora5diminea`[ al[turi de colonelul Radu Anton,

\efulISUBoto\ani,acestainformându-lc[ singurulincident]nregistratnoapteatrecut[ afostincendiulap[rutlaocas[p[r[sit[din Gorb[ne\ti.(OtiliaMaxim)

Primarii din jude`, chema`i s[ Pre`ul unui ridice banii pentru ajutoarele fotoliu, reclamat de ]nc[lzire pe lemne la Protec`ia Consumatorilor

Baniipentruajutoarelede]nc[lzirepelemnepentrulunanoiembrieauajunslaTrezoreriaJude`uluiBoto\ani.Agen`iaJude`ean[pentruPl[`i\i Inspec`ieSocial[Boto\aniaf[cutdemersurilepentruvirarea sumelornecesare]n conturileprim[riilor dinjude`,iarreprezentan`iiinstitu`iei roag[primariidin cele78deunit[`iadministrativ-teritoriale s[ialeg[turacâtmai repedecuTrezoreria, pentruaridicabanii.

Urgentarea demersurilor se impunedeoarecesezonulrecea]nceput,iarpersoanelecare]\i]nc[lzesclocuin`elecusursedetermoficarepebaz[delemne,beneficia-

realeacestuisprijinfinanciar,au nevoie cât de repede de aceste sume. Valoareatotal[aajutoarelorde ]nc[lzirepelemnecepotfipl[tite ]ncepânddevineri,este,pentrujude`ulBoto\ani,]nvaloaredepeste

552.000delei,iarnum[rulbeneficiarilorestede12.669. Totdevinerisevorputeapl[ti c[tre beneficiari aloca`iile de stat pentru copii \i indemniza`iile de cre\tere a copilului. (Otilia Maxim)

Dup[oreclama`ie maipu`inobi\nuit[ primit[decomisarii delaProtec`iaConsumatorilor,ace\tia facorecomandare boto\[nenilor,\i anume,s[prospectezepia`aini`ial,\i apois[fac[achizi`ionareaproduselor.Aceastapentru c[,decelemaimulteori,dup[cump[rare,consumatorii g[sescacelea\iprodusecuunpre`mai miclaal`iagen`i economici.

Este \i cazul unei boto\[nencecareaachizi`ionatunfotoliu\iulteriorav[zutlaunalt agenteconomic,acela\imodel, ]ns[cu100leimaiieftin. FemeiaacerutajutorulcomisarilordelaComisariatulJude`eanpentruProtec`iaConsumatorilor, pentru ca agentul economics[]ireturnezesuma debani,]ns[ace\tianupotrezolvasitua`iaiscat[. „Noi nu putem interveni atâtatimpcâtprodusulpecare eal-aachizi`ionatcorespunde calitativ.}nniciuncaznuputemobligavânz[toriis[restituiebanii.Deaceearecomand[mcump[r[torilors[fac[o prospec`ieapie`ei\iabiaapoi s[ achizi`ioneze produsul”, a precizatSandaConstantinic[, jurist CJPC Boto\ani. (Otilia Maxim)


PUBLICITATE

Vineri,7decembrie2012

mica publicitate • mica publicitate

Statistic[

Boto\ani, printre jude`ele cu cele mai pu`ine locuri de munc[ pentru \omeri Peste6.400delocuridemunc[suntdisponibilela nivel na`ional ]n perioada 6-12 decembrie, cele mai multe fiind ]n Capital[ \i ]n jude`ele Cluj, Ia\i, C[l[ra\i,Hunedoara,Ilfov,Timi\,SatuMare,Tulcea, Dolj\iVâlcea,informeaz[Agen`iaNa`ional[pentru OcupareaFor`eideMunc[(ANOFM). Potrivit datelor centralizate de ANOFM, la nivel na`ionalsuntdisponibile6.463locuridemunc[. Celemaimulteofertedelocuridemunc[sunt]n jude`ele Cluj (1.102), Ia\i (659), ]n Bucure\ti (542), C[l[ra\i (344), Hunedoara (334), Ilfov (303), Timi\ (193), Satu Mare(166), Tulcea (165), Dolj (162), Vâlcea(156)\iSibiu(145). Jude`elecucelmaipu`inelocuridemunc[vacante sunt Mehedin`i (patru), Cara\-Severin (opt), Buz[u (17),Maramure\(27),Bihor(28),Olt(28),S[laj(32), Vrancea (38), Gala`i (38), Ialomi`a (44) , Prahova (64), Suceava (69), Dâmbovi`a (71), Vaslui (72), Boto\ani(76),Br[ila(77),Gorj(81),Teleorman(91), Giurgiu(99)\iArad(100). Pentrupersoanelecustudiisuperioaresunt]nregistrate 578 de locuri de munc[, cele mai multe pentru meseriile de inginer \i subinginer (95), programator (49),asistentmedicalgeneralist(42),inspectorasigur[ri (14),analist(13),sculptor(11),\efdepartamentm[rfuri

v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m\i 14.100mpterendeschidere laBt-Sv50m,ambele]nzona Hudum.Utilit[`icurent,ap[, posibilit[`iparcelare.Rela`ii latelefon:0752.548.847. *Vând2casepentru2familii,teren2.500m,anexe, la21kmora\sauvariante+diferen`[.Pre`35.000E. Telefon:0753.940.312.(G-6)

]nchirieri alimentare/nealimentare(nou[)\imanager(opt). Pentrustudiimedii,profesionale\ilucr[torinecalifica`isuntdisponibile5.885locuridemunc[,celemai multe operator confec`ioner industrial ]mbr[c[minte din`es[turi,tricotaje,materialesintetice(520),muncitor necalificat ]n industria confec`iilor (484), confec`ioner-asamblorarticoledintextile(362),agentde securitate (206), muncitor necalificat ]n agricultur[ (186), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (180), sudor(142), lucr[tor comercial (125), l[c[tu\ construc`ii metalice \i navale (114) \i l[c[tu\ mecanic(85).

ARD ]\i ia toate m[surile necesare pentru ca USL s[ nu fraudeze alegerile Liderii locali ai Alian`ei RomâniaDreapt[setemc[Uniunea Social Liberal[ va ]ncerca fraudarea rezultatelor alegerilor parlamentare ce vor avea loc ]n acest sfâr\itdes[pt[mân[]ncondi`iile]n care \efii USL au anun`at deja c[ vorcâ\tigalaBoto\anicuunprocentde70lasut[. CeidelaARD\i-auluatanumitem[surideprecau`ie\ivorac`ionaconformlegiipentruastopa ac`iunile ilegale ale USL-i\tilor. Astfel,ARDvacererenum[rarea voturilorpentruadovedifrauda. Totodat[vorfaceapel\ilaorganeleabilitatealestatuluis[iala cuno\tin`[ constituirea unui grup infrac`ionalceatenteaz[lasistemul democratic din România, la siguran`ana`ional[\is[]ntreprind[m[surilenecesarepentruprinderea\i tragerealar[spundereacelorcare l-auorganizatsaufacpartedinel. „Luând]nconsiderareperico-

lul care amenin`[ România, facem apel la to`i cet[`enii de bun[ credin`[,carenuvors[fiep[rta\i

7

la aceast[ lovitur[ de stat, s[ se prezinte la sec`ii \i s[ voteze anti USL”, afostmesajulARD-i\tilor.

AGENDA SERVICIILOR

*}nchiriezgarsonier[,zona Prim[verii,32mp.Telefon: 0749.064.024.(G-1)

licita`ii *LichidatorulSCAutoForeverSRLscoatelalicita`ie spa`iucomercialsituat]n Boto\ani,CaleaNa`ional[nr. 148,lapre`ulde172.273,75 lei\iapartamenttreicamere situat]nBoto\ani,str.Bucovinanr.8,lapre`ulde 162.356,80lei.Pre`urilenu con`inTVA.Licita`iavaavea loclasediullichidatoruluidin Boto\ani]ndatade 12.12.2012,orele12\iseva repeta]ndatade19.12.2012, orele12.00.Telefon 0231/538.015.(2486-1) *LichidatorulSCVioLux ConfSRLscoatelalicita`ie autoutilitar[,marcaPeugeot,

tipBoxer270D,an1998,la pre`ulde7.560lei.Pre`ulnu con`ineTVA.Licita`iava avealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani,Calea Na`ional[nr.107,sc.B, parter,]ndatade 12.12.2012,orele10\iseva repeta]ndatade28.12.2012, orele10.Telefon 0231/538.015.(2487-1) *LichidatorulSCAlfaGrup SRLscoatelalicita`iehal[ produc`ie+depozit]nsuprafa`[construit[de715,4mp, f[r[terenaferent,situate]n satulVorona,comunaVorona,jude`ulBoto\anilapre`ul de115.000,00lei.Pre`ulnu con`ineTVA.Licita`iava avealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani]ndatade 14.12.2012,orele10\iseva repeta]ndatade21.12.2012, orele10.Telefon 0231/538.015.(2488-1) *LichidatorulSCAgromec B[lu\eniSRLscoatelalicita`ieteren,cl[diri\iconstruc`ii specificepentruactivit[`i]n agricultur[,]nlocalitatea B[lu\eni,jud.Boto\ani,la pre`ulde8.585lei.Pre`ulnu con`ineTVA.Licita`iava avealoclasediullichidatoruluidinBoto\ani,CaleaNa`ional[nr.107,sc.B,parter,]n datade14.12.2012,orele11 \isevarepeta]ndatade 21.12.2012,orele11.Telefon 0231/538.015.(2489-1)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

AGENDA PREST|RI SERVICII

Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Vineri,7decembrie2012

Campania „Tu decizi! Voteaz[ legal!”

Service-uri auto reclamate la Protec`ia Consumatorilor Tot mai mul`i boto\[neni suntnemul`umi`ideservice-urile auto din municipiu. ]n ultima s[pt[mân[, trei reclama`ii au fost ]nregistrate la Comisariatul Jude`ean pentru Protec`ia Consumatorilor. Boto\[nenii \i-au exprimat nemul`umirea fa`[ de pre`urile finalepecarelepercepserviceurile auto dup[ repara`ii. Consumatorii au reclamat faptul c[ de\is-au]n`eless[pl[teasc[pentru serviciile f[cute, o anumit[ sum[debani,lafinalulacestora, lis-acerutunpre`,cumultmai ridicat. Reprezentan`ii CJPC spun c[ cea mai mare sum[ pl[tit[afostdepeste3.000lei.

Subsloganul„Tu deciziVoteaz[legal”MinisterulAdministra`iei\iInternelor,prinstructurilesaleteritoriale, desf[\oar[campania deinformare\icon\tientizareacet[`enilorcuprivirela sanc`iunileprev[zute pentru]nc[lcarealegisla`ieielectorale,]n scopulasigur[rii unuiprocesdevotarelegal. }nacestcontext,]nperioada26 noiembrie - 5 decembrie 2012, poli`i\tii, poli`i\tii de frontier[, pompierii \i jandarmii boto\[neni au ac`ionat ]n scopul inform[rii unui num[r cât mai mare de cet[`eni cu privire la infrac`iunile \i contraven`iile prev[zute pentru ]nc[lcarea legisla`iei ]n vigoare. Ac`iuniles-audesf[\uratlanivelul tuturor municipiilor, ora\elor \i comunelor din jude`ul Boto\ani. Astfel,aufostdistribuitemateriale ]nzoneintenscirculatedinmediul urban,]ntoatepuncteledetrecere a frontierei, precum \i ]n târguri, oboaredeperazajude`ului.}ndata de 05.12.2012, poli`i\ti, poli`i\ti defrontier[,jandarmi\ipompieri au participat la o activitate de informarelanivelulunorsociet[`i comerciale cu un num[r mare de salaria`i din municipiul Boto\ani. Cadrele MAI au distribuit pliante cu mesajul campaniei, atr[gând aten`ia asupra sanc`iunilor la care seexpun,]ncazulelud[riinorme-

lor prev[zute de Legea nr.35/2008. De asemenea, oameniiaufost]ndruma`is[sesizezede ]ndat[lanum[rul112orice]nc[lcare a legisla`iei electorale. }n aceea\i zi, echipa format[ din cadrealestructurilorteritorialeale

MAIamers]nliceeledinmunicipiul Boto\ani, unde a distribuit materialeelevilordinaniiterminali careau]mplinit[vârstade18ani. Pentru cei interesa`i pot accesa site-ul http://www.votlegal.mai. gov.ro.(D[nu`Rotariu)

„Consumatorii, ]n momentul ]n care merg cu autoturismul]nservicepentrurepara`ii, trebuie s[ solicite, obligatoriu, uncalculcares[cuprind[costulpieselorcetrebuiesc]nlocuite\icostulmanoperei.Dup[ce afl[ care este pre`ul final, s[ semneze \i s[ fie de acord”, a precizat Sanda Constantinic[, juristulCJPC. Sanda Constantinic[ precizeaz[c[cet[`eniicaretrecpragul Protec`iei Consumatorilor pentruareclamaastfeldefapte trebuie s[ de`in[ \i o factur[ a serviciilor,pentrucainspectorii CJPCs[poat[solu`ionaplângerile.(OtiliaMaxim)

Evenimente de Botosani nr.2275  
Evenimente de Botosani nr.2275  

Ziarul orasului tau!

Advertisement