Page 1

CMYK

Estesigur:DeRevelionpetrecemcuDJProject Pag. 8 EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Nueglum[

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Fostul vice Ghiorghi`[ ]l amenin`[ cu DNA-ul pe primarul Portariuc Pagina 6

AnulVIII•nr.237(2272)•Mar`i,4decembrie2012•8pagini

Vremurigrele

}n loc de prima de Cr[ciun, concedieri masive la Nova Apaserv Celormaimul`i dintreangaja`iiSociet[`iiNovaApaserv,apropierea s[rb[torilordesfâr\itdeannuleaducebucurie]nsuflet, a\acumarfifiresc, citeamapierderii loculuidemunc[. Laoperatorulde ap[,delunidezile selucreaz[]ntr-un stresgreudeimaginat,fiecaresalariat ]ntrebându-sedac[ nu]\ivavedeanumelepelistacelor trimi\i]n\omaj. Pagina 5

Cazsocial

A ajuns la mila autorit[`ilor dup[ o via`[ de munc[ F[r[ap[curent[,f[r[toalet[ \icupere`iiaproapes[cad[ peea,a\a]\iducetraiulzilnic ob[trân[dincentrulmunicipiului.Dup[ovia`[deom,la cei73deani,MariaTodiri\c[ vreaolocuin`[decent[.Nu vrealux,vreaodoarocas[ cuap[curent[,lumin[\iun grupsanitar. Pagina 4

Autoturismele trafican`ilor, vândute greu de Fisc Aglomera`ie]nparcarea dincurteasociet[`iiEltrans,unde43dema\ini confiscatedinactivit[`i decontraband[cualcool sau`ig[risuntdepozitate ]nvedereascoateriila licita`ii.

Pagina 2

Inedit

Petrecere \i cadouri de s[rb[tori oferite de „\eful jude`ului” Angaja`iidincadrulConsiliuluiJude`eansenum[r[printrepu`iniisalaria`i dinjude`,pentrucare conducereamaiorganizeaz[petrecerilasfâr\it dean.Pelâng[petrecereacevaavealoclaun restaurantdinora\,angaja`iiinstitu`ieivorprimi\imicicadouricuocazias[rb[toriideCr[ciun.

Pagina 3


2

SOCIAL

Mar`i,4decembrie2012

Autoturismele Sec`iile de trafican`ilor, vândute vot, verificate de pompieri greu de Fisc Un num[r de 90 de ]nc[lc[rialelegisla`ieiaufost]nl[turate ]n urma controalelor efectuatedeinspectoriideprevenire din cadrul InspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[ „Nicolae Iorga” al Jude`ului Boto\anilaspa`iileundevorfi amenajate circumscrip`ii electorale \i sec`ii de votare. Demarat[ ]n luna noiembrie, ac`iuneaaavutcascoppre]ntâmpinarea,reducereasaueliminarea riscurilor de producere a situa`iilordeurgen`[\iaconsecin`elor acestora, protec`ia popula`iei,mediului,bunurilor \i valorilor pe timpul desf[\ur[rii procesului electoral. Mai binedejum[tatedintreabateriledelalegisla`iadeprevenirea situa`iilor de urgen`[ (incendii \iprotec`iecivil[)aufostremediate pe timpul verific[rilor. Pentru deficien`ele care au ]ntrunit elementele constitutive alecontraven`ieiaufostaplica-

Aglomera`ie]nparcareadincurteasociet[`iiEltrans,unde 43dema\iniconfiscatedinactivit[`ide contraband[cualcoolsau`ig[risunt depozitate]nvederea scoateriilalicita`ii. „Aproape c[ nu mai avem capacitate de parcare acolo”, spune Radu ~urcanu, directorul executiv al Direc`iei Generale a Finan`elorPublice(DGFP).Unele din aceste ma\ini au trecut deja printr-o licita`ie sau dou[, altele urmeaz[s[intrelaprimalicita`ie. Sunt dacii, autoturisme Ford sau Mercedes,]ns[toategreuvandabile.Acesteasuntdinnouscoasela

licita`ie de Direc`ia General[ a Finan`elor Publice, pân[ pe 15 decembrieurmânds[sefinalizeze onou[seriedelicita`ii.Finan`i\tii spun c[ autoturismele confiscate de la trafican`i se vând destul de greu pentru c[ nimeni nu se a\teapt[s[fiedintrecelemaibune ma\ini. „Omul ]\i face calcule. Dac[ s-au transportat cu acel autoturism `ig[ri de contraband[, este clarc[trafican`iinuauriscats[ lefieconfiscat[oma\in[performant[.Unelesuntdestuldebune, dar au fel de fel de modific[ri. Oricum,aupre`uricevamaimici decâtpepia`[\iastaarputeafi atrac`ia”, a declarat un finan`ist boto\[nean. De regul[, cele mai multema\iniconfiscatedelatrafican`inusevândprinacestelicita`ii locale \i dup[ trei licita`ii e\uate sunttrimiselaBucure\ti,deunde

opartesuntrepartizateunorinstitu`iipublice. Finan`i\tiinuscot]ns[lavânzaredoarastfeldeproduse,scumpe,ci\im[run`i\uriconfiscatede prinbazar,m[rfurif[r[documente de provenien`[. „Avem de la crati`e, cazane, lighene, pân[ la ciorapi, ]nc[l`[minte, pulovere, etc.Unelesunt]nstaremaibun[, lahaine]ns[opartesuntdecolorate, deteriorate dup[ ce au fost depozitateprindiverselocurisau expuse]nsoare,petarabe.Chiar dac[ este ]n stare mai bun[ nu estemarf[decalitate,estemarf[ debazar.Suntproduseconfiscate de poli`i\tii comunitari, de poli`i\tiidefrontier[,etc”,precizeaz[Radu~urcanu. Zilele acestea, finan`i\tii urmeaz[ s[ fac[ o reevaluare a produselorconfiscatepecareleau pestoc.(AuroraDimitriu)

|edin`[ fulger la Consiliul Jude`ean privind sistemul de protec`ie a copilului Reprezentan`ii Consiliului Jude`ean s-au  ]ntâlnit lunidiminea`[]ntr-o\edin`[extraordinar[careaavut peordineadezidou[proiecte,acesteaprivindsistemul de protec`ia a copilului. Primul proiect a vizat asigurarea cheltuielilor de func`ionare ulterioar[ \i p[strareadestina`ieiini`ialeaCentruluide}ngrijire \iAsisten`[Dorohoi.Direc`iaGeneral[deAsisten`[ Social[\iProtec`iaCopilului(DGASPC),careare]n subordonarecentruldelaDorohoi,adepusosolicitaredefinan`arepentrudot[riledinCentrulde}ngri-

jire\iAsisten`[Dorohoi.Valoareatotal[ainvesti`iei estedeaproape160.000delei,dincare10lasut[trebuie s[ asigure DGASPC. Dot[rile propuse spre achizi`ionareprinacestprogramcuprindaragaz,pat cu saltea, dulap, frigider, ma\in[ de sp[lat rufe, mas[, noptier[, scaun, fiecare ]ntre dou[ \i 64 de buc[`i.AldoileaproiectavizatComplexuldeapartamente„CasaMea”,dinmunicipiulDorohoi,suma total[ a investi`iei fiind de peste 184.000 de lei. (OtiliaMaxim)

te12sanc`iunicontraven`ionale (oamend[]nvaloarede500lei pentru exploatarea unor instala`iielectricecudefec`iunisau improviza`i \i 11 avertismente).Printreneregulileconstatateaufostneverificareasting[toarelor din dotarea spa`iilor, nedotarealoca`iilorundevorfi amenajate sec`ii de votare cu minim un sting[tor la 50 de mp, exploatarea sobelor aferente sec`iilor de votare care prezint[ fisuri sau cr[p[turi, nemen`inerea]nstaredefunc`ionare a iluminatului de siguran`[ \i nemarcarea c[ilor de evacuare cu indicatoare de orientare. Loca`iile unde au fostdepistateneregulivorfireverificate, ]n perioada 3-5 decembrie, pentru a se constata dac[aufostdusela]ndeplinire m[surilestabiliteprinprocesele-verbale de control. (D[nu` Rotariu)

Incendiatorii ma\inilor de lux nu pot fi identifica`i

Autorulincendieriiautoturismuluiadministratoruluisociet[`iiHSRIulian Juncanarunuafost]nc[ identificat,lamaibinede olun[delaproducerea evenimentului,poli`i\tii clasândacestdosarlacele cuautorinecunoscu`i. Un dosar cu autor necunoscut nuarfiie\itdincomun]nmunca poli`i\tilor,]ns[]ncondi`iile]ncareaceast[fapt[afostprecedat[de alte opt asem[n[toare, imaginea poli`i\tilor boto\[neni este serios afectat[.Pentruc[nuse\tieexact carearfipututfimotivulincendierii,specula`iilepornescdelar[zbunarepân[latentativ[deintimi-

dare.}nurm[cuolun[,unAudi A6 apar`inând lui Iulian Juncanaru,parcatpeAleeaGrivi`a,afost cuprinsdefl[c[riIncendiulafost observatdeunvecincareasunatla 112.UnechipajdincadrulDeta\amentului de Pompieri Boto\ani a intervenit,foculfiindstins]ncâtevaminute.Fiindvorbade]nc[un incendiususpect,lafa`aloculuiau f[cutcercet[ri\icriminali\tii. Ulterior, s-a stabilit ]mpreun[ cuspeciali\tiiISUc[autoturismul afostincendiatinten`ionat.Pân[la ultima incendiere, ]n municipiul Boto\ani au mai avut loc alte opt fapteasem[n[toare,fiindincendiateautoturismeleunorpersoanedin mai multe categorii sociale, de la tinerif[r[ocupa`iepân[launcomisaralG[rziiFinanciaresauun procuror.(D[nu`R.)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Mar`i,4decembrie2012

Inedit

Petrecere \i cadouri de s[rb[tori oferite de „\eful jude`ului”

Angaja`iidincadrul ConsiliuluiJude`ean senum[r[printre pu`iniisalaria`idin jude`,pentrucare conducereamaiorganizeaz[petreceri lasfâr\itdean.Pe

lâng[petrecereace vaavealoclaun restaurantdinora\, angaja`iiinstitu`iei vorprimi\imicicadouricuocazias[rb[toriideCr[ciun. Toateacestedarurinudinbanii statului, ci din banii personali ai

Prima ninsoare a scos pe teren drumarii Primaninsoaredin aceast[iarn[ac[zut]ncursulzilei delunipecuprinsul ]ntreguluijude`. Stratuldez[pad[ nus-aformat]ns[, datfiindfaptulc[ temperaturileaeruluiaufostpozitive. Cu toate acestea, primii fulgideneaauscosdrumariila datorie. Reprezentan`ii Sec`iei Drumuri Na`ionale (SDN) au

]nceput luni primele activit[`i specifice sezonului de iarn[. Luni,perazajude`uluiaufost trimise]npatrularepatruutilaje. Acestea au circulat ]n special pe arterele na`ionale din zona Siret - S[veni. Interven`iile acestora ]ns[ nu au fost necesare. Meteorologiianun`[]ns[c[ valorile termice maxime vor sc[dea ]n perioada urm[toare pân[ la -6 grade Celsius, ]n timp ce precipita`ii sub form[ de lapovi`[ \i ninsoare sunt prognozate pân[ ]n 6 decembrie, dar \i dup[ data de 8 decembrie.(OtiliaMaxim)

\eful Consiliului Jude`ean \i ai celordoivicepre\edin`i. Ideea ]i apar`ine lui Florin ~urcanu,caredore\tes[leofere celor140deangaja`imicicadouri des[rb[tori:oagend[,osticl[de \ampanie \i preparate din carne. Maimultdecâtatât,salaria`iiinstitu`iei pot veni la petrecere al[turi deso`isauso`ii. „}nc[ nu am stabilit loca`ia, dar trebuie s[ am pre`ul cel mai bun \i calitate. Trebuie s[ fie o

loca`iemaimare,c[dac[vincu so`iile sau so`ii...”, a afirmat ~urcanu. Chiardac[]nc[nu\i-af[cutun calcul,esteclarc[Florin~urcanu va trebuii s[ scoat[ din buzunar câtevamiideeuropentrua-\i`ine promisiuneafa`[desubalterni. O astfel de petrecere urmeaz[ s[fieorganizat[\ipentruprimarii \i viceprimarii PNL din jude`. (OtiliaMaxim)

3

Patinoarul de Polivalent[ aduce bani frumo\i bugetului local Dup[ o s[pt[mân[ de la deschidere,]ncas[rilerotunjesc bugetul Direc`iei de Servicii Publice, Sport \i Agrement (DSPSA). Din cele declarate de Cosmin Andrei, viceprimarul municipiului,]nprimas[pt[mân[ ]ncas[rile sunt de peste 30.000delei. „De pe 23 noiembrie \i pân[ pe 2 decembrie, s-au ]ncasat 30.500 de lei, din care9.500leiprovinnumai din ]nchirierea patinelor, diferen`areprezentândcontravaloarea pl[tit[ de boto\[neni pentru accesul la patinoar. Suma s-a dublat comparativcuaceea\iperioad[ a anului trecut, când ]ntre 21 noiembrie \i 2 decembries-au]ncasat14.500 lei, din care 4.500 lei din ]nchirierea patinelor”, a declarat Cosmin Andrei. Acesta a men`ionat [ c[ pe cinci \i 21 decembrie accesulcopiilorlapatinoarvafi gratuit.(PetronelaRotariu)

Primarul a inspectat societatea Urban Serv OvidiuPortariuc,primarulmunicipiului,\iCosminAndrei,viceprimarul municipiului, au vizitat lunibazadelaUrbanServundese afl[utilajelecucaresevainterveni peperioadaiernii.Eiaudorits[se conving[ dac[ toate utilajele sunt preg[tite \i dac[ exist[ stocuri de material antiderapant. ]n control primarul\iviceprimarulmunicipiuluiaufost]nso`i`ideLiviuToma, directorul societ[`ii, Simion Drelciuc,directoradjunct\iViorelNegru. }n urma acestei inspec`ii atât reprezentan`ii municipalit[`ii cât \i ceidinconducereaUrbanServau datasigur[ric[„generaluliarn[nu valuaautorit[`ilepenepreg[tite”. „Suntem preg[ti`i s[ intervenimcuutilajelededesz[pezire\i cumaterialantiderapantpestr[ziledinora\,peintersec`ii,pezonelecufabricidepâinesauunit[`ialimentare,]nzonagr[dini`elor \i \colilor. Cu siguran`[, nu

ve`i mai auzi de acum ]ncolo c[ autorit[`ileaufostluatepenepreg[titedeprimaninsoare.Deasemenea,stocuriledematerialantiderapantsuntasigurate”,adecla-

ratOvidiuPortariuc.Mul`umitsadeclarat\iLiviuToma.„|idesear[ poate veni iarna. Noi suntem preg[ti`i”, a spus directorul UrbanServ.(PetronelaRotariu)


CMYK

4

EVENIMENT

Mar`i,4decembrie2012

Cazsocial

A ajuns la mila autorit[`ilor dup[ o via`[ de munc[ F[r[ap[curent[,f[r[toalet[\icupere`iiaproapes[ cad[peea,a\a]\iducetraiulzilnicob[trân[dincentrulmunicipiului.Dup[o via`[deom,lacei73de ani,MariaTodiri\c[vreao locuin`[decent[.Nuvrea lux,vreaodoarocas[cu ap[curent[,lumin[\iun grupsanitar. Ab[tutdrumullaPrim[rie]nsperan`ac[va ob`inece]\idore\te,iarieri,]numilasacas[,a venits[vad[realitateaedilulmunicipiului,OvidiuPortariuc.}nc[m[ru`asacupere`iicr[pa`i, b[trânal-ainvitatpeedils[intrecas[-ispun[ amarul. „A\dori\ieuolocuin`[,oc[m[ru`[\io buc[t[rie,s[am\ieuogur[deap[\iunWC. Suntcutensiune,cuangin[pectoral[,suntcu cardiopatieischemic[.}nacestecondi`iiDumnezeu cel de Sus mai \tie cum m[ descurc. Poatedemulteorinuamcepune]ngur[,miac[zut\iproteza\inuamcuces[opun.Am opensiede680deleidecare]ntindcadeelastic,cas[m[potdescurca.Numi-adatnimeni nimic,niciunvreasc”,i-aspusMariaTodiri\c[ primarului. Nuaavutpartedeovia`[lini\tit[,fiindv[duv[delaovârst[lacareal`iinicinuaufamilie, cu un copil de care trebuia s[ aib[ grij[. „Amr[masv[duv[la23deani,cuuncopil ]nbra`e.So`ulmeuafostminer\imuritde-o boal[grea.Amcrescutuncopil\inuamavut deundes[]mifac\ieuuncuibdeasupracapului.Amfostmul`umit[decemi-adatpri-

m[ria.AmlucratlaConfec`ia,nuamceruts[ ]mi schimb locuin`a, m-am bucurat c[ am undes[deschidu\a,s[puncapulpeopern[ lini\tit[”,]\ispuneb[trânaof-ul. Cuam[r[ciune]nglas,nu]n`elege\inu-\i explic[decepersoanelemenites[poat[ajuta cucevaa\teapt[doarbanipentrua-ioferisprijinul.A\teapt[]ns[\iare]ncrederec[vaprimi \ieace]\idore\te.„}miestefric[s[stauaici, darnum[ianimeni]nseam[.Amf[cutdiferitedemersuridarnum[ianimeni]nseam[ (N.R.facesemnulc[nuarebani) c[nu-ide unde. Eu pl[tesc o chirie s[ am unde ocroti lucru\oareleacestea.Cândvinepo\ta\ul]ntâi laspa`ium[duc,s[pl[tescchiria.Sepoate verificafi\acâtdecorect[sunt.Dac[spunc[ seajut[\ipensionarii\ib[trânii,oarepentru minedecenuseg[se\te?M[vedemairamolit[?Nuamposibilitate,tr[iesc\ieucumpot.

Locuiescdin‘73aici,ovia`[deom”, aad[ugatMariaTodiri\c[. Pus ]n fa`a acestei situa`ii, primarul municipiului,OvidiuPortariuc,promitec[]ntr-os[pt[mân[sevag[siosolu`iepentrubineleboto\[nencei. „Eu am aflat relativ recent de cazul doamneiMaria,decândafost]naudien`[la mine\iam`inutneap[rats[venimaici.Ceeace mi-adescris]naudien`[pareafichiarmair[u. Dup[cumvede`ipere`iisuntfisura`i,estepericoldepr[bu\ire.Eule-amsolicitatcelordela Locativa s[ fac[ urgent un raport vis-a-vis de structura acestei cl[diri, pentru c[ nu putem risca via`a unui om. S[ nu mai vorbim de condi`iiledesecol18]ncaresetr[ie\teaici,f[r[ ap[, f[r[ toalet[. Este incredibil c[ ]n centrul ora\uluiestea\a.D-naMaria,euv[promitc[ vomg[siosolu`ie]nmaximos[pt[mân[”,adeclaratedilulmunicipiului.(PetronelaRotariu)

Num[r record de arest[ri \i ma\ini indisponibilizate Anchetaprocurorilor DIICOTBoto\ani]n dosarultrafican`ilorde `ig[rides[pt[mânatrecut[cap[t[oanvergur[ dince]ncemaimare.

Dup[cenum[rulcelor aresta`ipreventiv18, esteunrecordpentru instan`eledinBoto\ani mainouancheta vizeaz[altaspect.

Cele14autoturismeindisponibilizatedelatrafican`iide`ig[ri]n urmadescinderilorurmeaz[s[fie supuse unor expertize. Anchetatorii doresc s[ ateste astfel c[ ma\inileaufostfolosite]ncomitereafaptelordecontraband[dar\i ]n transportul `ig[rilor introduse ilegal]nRomânia. }ntretimpcei18inculpa`iaresta`ipreventivr[mân]nspatelegratiilor dup[ ce recursul acestora la CurteadeApelSuceavalam[sura arest[riipreventiveafostrespins. Astfelto`i18vorsta]nchi\iolun[. Cercet[rile ]n acest dosar au fost declan\atedinnoapteadelunispre mar`i perchezi`iile fiind f[cute pe raza jude`elor Boto\ani, Suceava, Ia\i, Bac[u \i ]n municipiul

Boto\ani,ladomiciliilemaimultor persoane suspectate c[ fac parte dinre`eauadedistribu`ieilegal[de `igaretedecontraband[. Laac`iuneaumaiparticipat\i poli`i\tiaiBrig[zilordeCombatere a Criminalit[`ii Organizate Ia\i, Bac[u\iBucure\ti,aiInspectoratelor de Poli`ie ale Jude`elor Boto\ani\iIa\i\iaiInspectoratului Teritorial al Poli`iei de Frontier[ Ia\i ce au beneficiat de suportul tehnic\iinformativalspeciali\tilor Direc`iei de Opera`iuni Speciale IGPR\iDGIPI.}nurmadescinderilor de la locuin`ele trafican`ilor poli`i\tiiauridicatsumeuria\ede bani dar \i câteva mii de pachete de`ig[ri.(D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Vezi ce note au luat candida`ii ]nscri\i pentru \efia Tribunalului Institutul Na`ional al Magistraturiiaf[cutpublice notelecelorpatrucandida`i ]nscri\i pentru ocuparea func`iilor de pre\edinte \i vicepre\edintealTribunaluluiBoto\ani. Cei patru au trecut de test[rile psihologice \i au sus`inutprobadeprezentare a proiectului referitor la exercitarea atribu`iilor specificefunc`ieideconducere. Pentrufunc`iadepre\edinte a Tribunalului s-au ]nscris trei candida`i. Liviu Aurel Dicu a ob`inut la proiectul de management 7,39, Adrian Topor[scu nota 9,53,iarAnitaMariaHerghiligiuaob`inut9,39.Pentrufunc`iadevicepre\edinte al Tribunalului Boto\ani a fost un singur candidat, Giorgic[Burlacu,ceafost notatcu4,50laproiectulde management.Pentruapromova pe func`ie candida`ii trebuie s[ ob`in[ minimum nota7.00,astfelc[probase varepetapentrufunc`iade vicepre\edintealTribunaluluiBoto\ani. Tot ]n aceast[ perioad[ s-a desf[\urat \i concursul pentruocupareafunc`ieide prim-procuror adjunct al Parchetului de pe lâng[ TribunalulBoto\ani.Pentru aceast[ func`ie s-a ]nscris TitianaUngureanu,carede altfelaocupataceast[func`ie pân[ ]n prezent. Tot la proiectul de management aceastaaob`inutnota9,35, urmând s[ fie publicat[ \i notalaprobascris[.(D[nu` Rotariu)

|ef nou la Vama Stânca |eful Biroului Vamal Stânca,IonelUngureanu,a fost eliberat din func`ie. Acesta a fost transferat la Biroul Vamal Salcea din jude`ul Suceava. }n locul s[u a fost numit Ovidiu Marcian, care a condus pân[ acum Direc`ia Jude`ean[ de Accize \i Opera`iuniVamale(DJAOV)Boto\ani. }n urm[ cu aproximativ dou[ s[pt[mâni \i \eful v[mii R[d[u`i Prut, DanChelaru,afosteliberat din func`ie, ]n locul s[u fiindnumitOctavianGrosu, totdelaDJAOVBoto\ani. (D[nu`Rotariu)


CMYK

EVENIMENT

Mar`i,4decembrie2012

5

Vremurigrele

}n loc de prima de Cr[ciun, concedieri masive la Nova Apaserv Celormaimul`idintre angaja`iiSociet[`iiNova Apaserv,apropiereas[rb[torilordesfâr\itdean nuleaducebucurie]nsuflet,a\acumarfifiresc, citeamapierderiilocului demunc[.Laoperatorul deap[,delunidezilese lucreaz[]ntr-unstresgreu deimaginat,fiecaresalariat]ntrebându-sedac[nu ]\ivavedeanumelepelistacelortrimi\i]n\omaj. }njurde40-45desalaria`imaitrebuies[ p[r[seasc[societatea,spun\efiioperatorului deap[,pentruaseajungelanum[rulde415 angaja`i,câtprevedeorganigramasociet[`ii. Directorul general al societ[`ii, Gabriel Cârlan,sus`inec[ultimatran\[dedisponibiliz[rivafidefaptoconcedierecolectiv[. Astadup[ce,pân[acum,ceipu\ipelista pentrutrimiterea]n\omajnuauintratladisponibiliz[ricolective. Pedealt[parte,ieridiminea`[,vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, Gheorghe Sorescu declara c[ nu este deloc agreat[ ideea disponibiliz[rii colective, care ar ]nsemnaparcurgereamaimultorpa\ilegali \i tergiversarea procesului de reducere a num[ruluidesalaria`i. „Miemiseparec[iarse]ncearc[,vorbaromânului,s[se]ntind[pelteaua.La1 ianuarie2013societateatrebuies[aib[415 salaria`i, iar o concediere colectiv[ ar ]n-

semnas[maitragemdetimpvreodou[-trei luni,pentruc[suntni\tepa\ideparcurs]n mod obligatoriu. Trebuie notificat[ cu o lun[ ]nainte Agen`ia Jude`ean[ pentru OcupareaFor`eideMunc[,darmaisunt\i al`ipa\idef[cut.Noinuavemtimpdea\a ceva\ivommergecapân[acum,cuconcedieri sub 30 la sut[ ]n fiecare lun[”, declara,ieridiminea`[,vicepre\edinteleCJ, GheorgheSorescu. Dup[o]ntâlniredintre\efiiCJ\iaioperatoruluideap[,careaavutlocieri]njurul amiezii,directorulGabrielCârlandeclarac[ pân[laurm[ser[mânelavariantaconcedieriicolective. „R[mânem la concedierea colectiv[, am discutat asta \i se pot parcurge pa\ii legali]ncâts[ne]ncadr[mpân[]nianuarie. Nu am anun`at ]nc[ oamenii, dar ]n câtevazile]\ivorprimipreavizele.Ammers pecriteriileprev[zute]nContractulColectivdeMunc[lastabilireacelorcarevorfi trimi\i]n\omaj.Ceicuabateriprofesionalesuntprimiicareaufosttrecu`ipelist[. Esteadev[ratc[s-alucrat]nstres]nultima perioad[, dar cei care \tiu c[ \i-au f[cut]ntotdeaunatreabacumtrebuie,s-au achitatdesarciniledeserviciu,nuaudece s[steacufrica]nsân”,sus`inedirectorul GabrielCârlan.

Pe de o parte se disponibilizeaz[, pe de alt[ parte se ]nfiin`eaz[ o nou[ Direc`ie de control |efii Consiliului Jude`ean spun c[ urmeaz[s[se]nfiin`eze]ncadrulaparatului CJostructur[nou[,Direc`iadeAp[\iCanal,cares[controlezeactivitateaSociet[`ii NovaApaserv.

Camion cu ITP-ul falsificat Poli`i\tii de frontier[ din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca au ]ntocmit dosar penal unui b[rbat care conducea un autocamion ce aveainspec`iatehnic[periodic[ falsificat[.}ndatade29noiembrie,]njurulorelor13.00,s-a prezentat ]n PTF Stânca, pentru efectuarea formalit[`ilor necesare trecerii frontierei, Corneliu G., de 40 de ani, cet[`ean al Republicii Moldova,careconduceaunautocamionmarcaIveco,]nmatriculat ]nItalia.Lacontroluldefrontier[,poli`i\tiiavândsuspiciuni cuprivirelaautenticitateaautocolantului care atest[ inspec`ia tehnic[ periodic[, au procedat laefectuareaunorverific[risu-

plimentare, ]n urma c[rora au constatat faptul c[ acesta nu ]ndepline\tecondi`iiledeform[ \ifondaleunuiaautentic.B[rbatuladeclaratc[acump[rat autocolantul de la un cet[`ean necunoscut din Italia, pl[tind pentruacestasumade50euro. Pe numele lui Corneliu G. poli`i\tii de frontier[ au ]ntocmit dosar penal pentru s[vâr\ireainfrac`iunilordeuzde fals\iconducereapedrumurile publiceaunuiautovehiculsau tractareauneiremorcialec[rei pl[cu`ecunum[rulde]nmatriculare sau de ]nregistrare au fostretrasesauaunuivehicul ]nmatriculat]naltstat,carenu are drept de circula`ie ]n România.(D[nu`R.)

„Nu este neap[rat s[ facem angaj[ri. Putem regândi aceast[ nou[ structur[ ]n cadrulaparatuluiexistent.Ostructur[ca\i Direc`iadeinvesti`ii\idrumuri.Trebuies[ fiecinevacares[coordoneze\is[urm[reasc[ ]ndeaproape activitatea de la Nova Apaservcalucruriles[numaiscapedesub control, s[ mearg[ pe f[ga\ul cel bun.

Greu am reu\it s[ dirij[m lucrurile acolo spre calea cea bun[”, a spus vicepre\edinteleGheorgheSorescu. Reprezentan`iiCJsus`inc[implementareaproiectuluidepeste100demilioanede euroimpuneoastfeldemonitorizareatent[ aceeacese]ntâmpl[laoperatoruldeap[. (AuroraDimitriu)

Mai sunt câteva zile pentru depunerea formularului 300 la Finan`e }nvedereaconstituirii aplicareasistemului TVAla]ncasare”. Registruluipersoanelorimpozabilecare Verificarea de c[tre organele aplic[sistemulTVA fiscaleacorectitudinii]nregistr[rila]ncasare,contribua- lor]nregistrusefacepebazainforma`iilorprivindcifradeafaceri bilii]nregistra`i]n dindeconturiledeTVA(formulascopurideTVAcare, rul 300), depuse de c[tre persoaneleimpozabile]nregistrate]nsco]nperioada1octompurideTVA,pentruperioadaocbrie2011-30septem- tombrie 2011 - septembrie 2012 inclusiv, \i ]nregistrate ]n evibrie2012aurealizat den`ele organelor fiscale pân[ la cifradeafacerisub datade10decembrie2012. „Pentru a asigura o cât mai plafonulde2.250.000 mare acurate`e a datelor ]nscrise leiaveauobliga`iade- ]nregistru,persoaneleimpozabile ]nregistrate ]n scopuri de TVA punerii,pân[ladata de25octombrie2012, carenu\i-au]ndeplinitobliga`iile dedeclarareaTVApentrutoat[ a„Notific[riiprivind perioada octombrie 2011 - sep-

tembrie 2012, trebuie s[ depun[ pân[ la data de 10 decembrie 2012deconturiledeTVArestante, respectiv formularul 300”, precizeaz[ Radu ~urcanu, directorul executivalDirec`ieiGeneraleaFinan`elorPubliceBoto\ani. Sistemuldeplat[aTVAla]ncasareafacturilorvaintra]nvigoare de la data de 1 ianuarie 2013. Referitorlaimplementareaacestui sistem, pentru a veni ]n sprijinul contribuabililorinteresa`i,Direc`ia General[ a Finan`elor Publice organizeaz[ast[ziadouasesiunede instruire a contribuabililor, prima avândlocpe27noiembrie.instruirea ]n cadrul Programului Por`i deschise are loc la ora 11.00, la sediuldinPia`aRevolu`iei,laetajulalIII-lea.(AuroraDimitriu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE Nueglum[

Fostul vice Florin Ghiorghi`[ ]l amenin`[ cu DNA-ul pe primarul Ovidiu Portariuc Edilulmunicipiului,OvidiuPortariuc,afostamenin`atcuplângerilaDNA ]ncadrul\edin`eideConsiliuLocaldes[pt[mâna trecut[.Repliciledintre consilieriimunicipaliai PartiduluiDemocratLiberal,FlorinGhiorghi`[ \iC[t[linAlexa,\iOvidiuPortariucau]nceput delar[spunsurileprimite lainterpel[ri. DinpunctuldevederealluiFlorin Ghiorghi`[, r[spunsurile primite la interpel[risuntincompletesau„f[cute lami\to”.}n\edin`eletrecute,C[t[lin Alexaacerutclarific[ri]nceeaceprive\tecontractele]ncheiatepentruSummerFest]ntimpceFlorinGhiorghi`[a solicitat explica`ii cu privire la Parcul Corni\a. „S[demarezeodat[acestproiect, ca s[ se mai \i lucreze ]n municipiul Boto\ani. Este o licita`ie extraordinar deimportant[.Amavut\inoi]nmandateletrecutelicita`iiimportante\inu aduratatât”,aspusGhiorghi`[. Ovidiu Portariuc a fost cel care a dorits[r[spund[interpel[rilor,men`ionând c[ la ora actual[ municipalitatea mai are \i alte priorit[`i. „Se pare c[ vomavealanesfâr\it,probabil\ipeste câ`ivaani,ve`iaveadecriticatc[lip-

Mar`i,4decembrie2012

~urcanu vrea depozite de legume-fructe dup[ modelul celor din Constan`a Nudoaredilulmunicipiuluiia caexemplujude`ulConstan`a, ci\ipre\edinteleConsiliului Jude`ean.Adoptândmodelul dejaimplementat]njude`ul amintit,ConsiliulJude`eanva aveadepozitedelegume,fructe \icereale.

se\teoanumit[dat[,oanumit[virgul[deper[spunsurilepecareleprimi`i legatedeSummerFest.Os[v[punem ]n continuare la dispozi`ie, dac[ asta este principala dumneavoastr[ grij[ dinConsiliulLocal.V[punemladispozi`ie]nurm[toriitrei-patruanitotce vre`is[\ti`idespreSummerFest,care aufostconcertele,câtaudurat\ia\a maideparte.Probabilc[cet[`eniimai a\teapt[\ialtcevadelanoi,decâts[ ]ntreb[m ]n fiecare lun[ de Summer Fest\ideCorni\a,ca\icumalteprobleme]nora\nuarmaiexista.Dumneavoastr[ (N.R Florin Ghiorghi`[) mereusunte`inemul`umit.Nu-inimic. Neperfec`ion[mactivitateazidezi”,a spusprimarulOvidiuPortariuc. De\i interven`ia ini`ial[ a celor doi consilieri locali a fost relativ lini\tit[, r[spunsulprimitdelaOvidiuPortariuc

aduslaridicaretonului.„Amf[cuttrei interpel[ridatatrecut[,amprimittrei r[spunsuri,dintrecareunuleradela cinenutrebuia.Haide`is[nufacem mi\to unii de al`ii. Sunt probleme pe careleridic[m,vremr[spunsurifoartecorecte\inunelua`ilami\to,pentruc[defiecaredat[nelua`ilami\to \icur[spunsurilepecareleda`i]nplin[ \edin`[, domnule primar. Trebuie clarificat, ca s[ nu o facem la DNA sau]nalt[parte.Interpelareareferitoare la Corni\a o facem aici, ca s[ primim un r[spuns, nu o facem la DNA sau ]n alt[ parte”, i-a replicat FlorinGhiorghi`[. Edilulmunicipiuluii-asolicitatconsilieruluiPDLs[-\ip[strezecalmul.„Domnule consilier s[ nu v[ enerva`i, c[ nu rezolva`i nimic”, i s-a adresat primarul consilieruluiPDL.(PetronelaRotariu)

Florin ~urcanu a precizat c[ o delega`ie din jude` se va deplasa la Constan`a pentru a ]nv[`a despreproiecteleimplementate]nacestsensdeCJ Constan`a.Secretarulgeneralaljude`ului,Stelic[ Bejenariu,vafacepartedinaceast[comisie. Astfel, cei care vor s[ p[streze cantit[`i mai marideprodusevorputeaapelalaacestedepozite,cucosturiminime.Maimultdecâtatât,\eful jude`uluiinten`ioneaz[s[]nfiin`eze\idepozitefrigorificepentrudepozitarealegumelor\ifructelor. „Dac[cinevaarepatruhectaredeteren\iare 25detonedegrâu\inuvreas[-lvând[,dac[]l vadepozitalaunuldintredepozitariiexisten`ipe pia`[vapl[tipân[]nprim[var[maimultdecât pre`ulgrâului.Euvreaus[facdepozitedecerealeundes[avemcosturiminimepentrufermierii boto\[nenimici.Apoivreaudepozitecufrigpentruceicareaulegume\ifructepentruc[acum nuexist[a\aceva]njude`\iams[ducfrig]n parcurile industriale \i vom putea s[ depozit[m legumele\ifructeleoamenilor.A\acevaeste]n jude`ul Constan`a”, a declarat Florin ~urcanu, pre\edinteleConsiliuluiJude`eanBoto\ani.(Otilia Maxim)

Candidata USL Roxana Anu\ca, ]n topul rubedeniilor care vor ]n Parlament |aptecandidatelaalegeriledin9decembriesuntso`iidepoliticienisaudemnitari\i]nc[8,rudede diferitegradesauafini. RoxanaAnu\ca,viitoareaso`ieafostului deputat PNL Florin ~urcanu \i actualul pre\edinte de Consiliu Jude`ean Boto\ani, este]nacesttop,fiindurmat[,printrealtele,deGabrielaVrânceanuFirea. Roxana Anu\ca - candidat USL-PNL pentruCameraDeputa`ilorBoto\ani,Colegiul3,esteso`ialideruluiPNLBoto\aniFlorin~urcanu,pre\edintealConsiliuluiJude`eanBoto\ani. Elena Ramona Uioreanu - candidat USL-PNLpentruCameraDeputa`ilorCluj, Colegiul 9, este so`ia lui Horia Uioreanu pre\edintealConsiliuluiJude`eanCluj,fost deputatdeCluj]nintervalul2004-2012. DoinaAncaTudor-candidatUSL-PSD pentru Senat, Buz[u, Colegiul 2, este so`ia luiDanielGeorgeTudorpropusdePNL]n Comisia de Supraveghere a Asigur[rilor \i validatdec[treParlamentca\efalinstitu`iei. Gabriela Vrânceanu Firea - candidat USL-PSD pentru Senat Ilfov, Colegiul 1,

este so`ia lui Florentin Pandele, primar al ora\ului Voluntari, vicepre\edinte UNPR, partid aliat cu PSD \i fost vicepre\edinte PSD Ilfov. Na\ul ei de c[s[torie este GheorgheBecalicandidatUSL-PNLpentru CameraDeputa`ilorBucure\ti. Gabriela Cre`u - candidat USL-PSD pentru Senat Vaslui, Colegiul 2, este so`ia luiDumitruBuzatu,pre\edinteleConsiliului Jude`ean Vaslui (PSD) \i  pre\edinte al Organiza`ieijude`eneVasluiaPSD. RalucaSurdu-candidatUSL-PNLpentruCameraDeputa`ilorC[l[ra\i,Colegiul5, esteso`ialuiGeorgianGabrielSurdudirectorulRegieiAutonomeAdministra`iaPatrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) numit ]n func`ie de C[lin Popescu T[riceanu. Manulea Mitrea - candidat USL-PSD pentru Camera Deputa`ilor, Constan`a, Colegiul9,esteso`ialuiMironMitreafost secretargeneralalPSD,candidatUSL-PSD pentru Camera Deputa`ilor, Vrancea Colegiul4. RuxandraJipa-candidatPPDDpentru Senat Colegiul 23 Bucure\ti, este so`ia lui CristianJipa,fostjudec[torla}naltaCurte deCasa`ie\iJusti`ie,candidat\ieldinparteaPP-DDpentruCameraDeputa`ilor]ntruncolegiudinBucure\ti.(OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

Mar`i,4decembrie2012

Ziua persoanelor cu dizabilit[`i, marcat[ ]n centrele din Boto\ani Aproximativ15lasut[dinpopula`ialumiisufer[deunhandicap, conformunuiraportalOrganiza`ieiMondialeaS[n[t[`ii.Oamenii cudizabilit[`i,maialesceicuproblemedecomportament,suntdeseorimarginaliza`ideceilal`i. Copiiisuntceimaigravafecta`ideaceast[discriminare.Einu]n`elegfaptulc[suntdiferi`idemarea majoritateaapopula`iei.Nupots[`in[pasulcuceide vârstalor,]n`elegmaigreu\isepotexprimamaigreu. La3decembrie,Direc`iapentruProtec`iaCopiluluiBoto\aniaorganizatpentrubeneficiariisistemului omas[festiv[,precum\iunspectacol,aic[ruiprotagoni\tiaufostchiarpersoaneles[rb[torite. |i ]n centrele CIA Dorohoi, CRR Ion[\eni \i CITO Boto\ani s-a organizat un program de s[rb[toarepentrupersoanelecudizabilit[`i.Al[turidetinerii de la Centrul de Integrare prin Terapia Ocupa`ional[„LucieLecomte”(CITO)Boto\aniapetrecut \iGabrielAlecsandru.Acestale-aoferittinerilor,la felca]naniipreceden`i,unspectacolcuarti\tilocali. }nafar[despectacol,tineriidelaCITOaupreg[tit pentru musafirii lor o expozi`ie cu obiecte con-

7

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri

angaj[ri

*Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m,ambele ]nzonaHudum.Utilit[`i curent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon:0752.548.847.

*Prim[riacomuneiCorni, organizeaz[concursladata de17.12.2012,ora10.00, lasediulprim[rieiprivind ocupareaadou[posturide muncitorinecalifica`idin careunulcuatribu`iide pazabunurilor.Rela`ii suplimentareprivind tematicaconcursului, con`inutuldosarului\i condi`iiledeparticiparese potob`inelasecretariatul comunei.(2479-1)

*Vând2casepentru2 familii,teren2.500m, anexe,la21kmora\sau variante+diferen`[.Pre` 35.000E.Telefon: 0753.940.312.(G-9)

AGENDA SERVICIILOR fec`ionatechiardeeipecareceiprezen`ile-auputut cump[ra. }n fiecare an, la 3 decembrie este marcat[ Ziua Interna`ional[ a Persoanelor cu Dizabilit[`i. Data a foststabilit[]n1992,deAdunareaGeneral[aONU, pentruamotivapopula`ias[]n`eleag[efecteledizabilit[`ilor \i pentru a combate discriminarea. ONU dore\teca]ntreagalumes[devin[mairesponsabil[]n ceeaceprive\teintegrareapersoanelorcudizabilit[`i. (OtiliaMaxim)

Cristian Roman despre persoanele cu dizabilit[`i: sunt oameni cu dizabilit[`i care au abilit[`i Datade3decembriereprezint[,lanivelmondial ZiuaInterna`ional[a PersoanelorcuDizabilit[`i.Cuaceast[ocazie CristianRoman,copre\edinteARDBoto\ani,\i-a exprimatsolidaritatea fa`[deacestepersoane. „Suntoamenica\inoi,doar c[aunevoiedemaimult[aten`ie. O societate civilizat[ este aceea care ]\i accept[ realmente to`i membriis[i.Acceptareapresupune crearea cadrului necesar \i acordarea ]ncrederii pentru ca omuls[sedezvoltelapoten`ialul s[umaxim.Persoanelecudizabi-

lit[`isuntoameniasemeneanou[ caretr[iescal[turidenoi.Pentru a-icunoa\tenuner[mânedecât s[fimdeschi\iunuidialogsincer cevaaveadreptfinalitate]nl[turarea barierelor mentale \i un imens câ\tig pentu societate”, a precizatCristianRoman. Fostulprefectamaiad[ugatc[ forma`iuneadincarefacepartese num[r[ printre cei care militeaz[ pentru valorizarea persoanelor cu dizabilit[`i,respectareadrepturilor acestora\iparticiparealorlaluareadeciziilor. „}nfiin`area]ncadrulpartiduluiaOrganiza`ieiPersoanelorcu Dizabilit[`ireprezint[o\ans[carepermiteacestorpersoanes[]\i exprimeopiniile,s[]\ifac[auzit glasul \i s[ ne arate c[ sunt oa-

AGENDA TRANSPORTATORILOR

meni cu dizabilit[`i care au abilit[`i”,aconchisCristianRoman. (OtiliaMaxim)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

AGENDA PREST|RI SERVICII

Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Mar`i,4decembrie2012

Tot mai aproape de finala X Factor Boto\[neancadelaRED amaitrecutdeogal[a emisiuniiconcursXFactor.Nou[concuren`iau intrat]nlupt[]napatra gal[liveXFactor,]ns[, dinp[catepentruunii dintreei,acestaafost ultimulshow]nfa`a mentorilorCheloo,Dan Bittman\iDelia. Moldovencele de la RED au cântat pentru gala româneasc[ „De-ar fi s[ vii”, de Mihaela Runceanu. „A fost senza`ional”, a spus Cheloo.„Nuregretc[le-amsalvatgalatrecut[”,aspusmentorul. Tudor Todu`, din echipa lui Dan Bittman, a fost cel care a p[r[sit direct competi`ia, ]n mod surprinz[tor,]nurmavoturilorprimite prin SMS de la telespectatori, Ioana Anu`a \i Iulia Manolache fiindceledou[concurentesalvate devoturilepublicului. DinechipaluiCheloo,treidin patruconcuren`iaufostsalva`ide

De Revelion petrecem cu DJ Project DJ Project este singura forma`iecucaremunicipalitateaboto\[nean[ a semnat contractul pentru concertul din noaptea de Revelion. }n continuare autorit[`ile poart[ discu`ii pentru a definitivalistacelorcevorevolua pe scena din Pia`a Revolu`iei ]n noapteadintreani.Spectacolulva ]ncepelaora21.00.„Amsemnat dejacuDJProject\icuotrup[ local[, forma`ii de datini \i tradi`ii,amstabilitfocurideartificii. Mai suntem ]n discu`ii cu

ceideacas[:TudorTurcu,Natalia Selegean \i Ioan Man. Drago\ Udil[ a fost cel care a intrat la duel.Delia\i-av[zutsalvat[trupa RED, iar glacialii de la Nord X fiind nevoi`i s[ se confrunte cu Drago\ Udil[. Presta`ia lor a trebuitjudecat[demembriijuriului. ]n timp ce Cheloo \i Delia \i-au ales concuren`ii din echipa lor, votulcareaf[cutdiferen`aafost

cel al lui Dan Bittman. Acesta a decis ca mai departe s[ mearg[ Drago\Udil[. XFactor,show-ulcareatransformat oameni obi\nui`i ]n superstaruri,punelab[taiecelmaimare premiu din istoria show-urilor tv din`aranoastr[:200000deeuro. Concursulaajunslacelde-aldoileasezon.(PetronelaRotariu)

Prim[ria a ]nlocuit „covoarele cu cruci” pe banii sponsorilor Covoare noi ]n sediul Prim[riei, care le ]nlocuiesc pe cele cu stema municipiului. Din cele declaratedeCosminAndrei,viceprimarul municipiului, cu bani proveni`i din sponsoriz[ri s-au cump[ratcovoaref[r[stem[,doarcu oband[cumotivefloralepemargine.„Covoareleaucostat]njur de 20.000 de lei \i au fost achizi`ionate de mai mul`i sponsori”,aspusviceprimarulCosmin Andrei. Traversele vechi, care aveaustemamunicipiului,careincludeau\iCruceaSfântuluiGheorghe, au stârnit indignarea reprezentan`ilor Protopopiatului, care ausolicitatschimbareaacestorape motivc[sec[lcau]npicioaresimboluri sfinte. La cererea protopopului Lucian Leonte, primarul OvidiuPortariucadispusdemontarea mochetei cu stema municipiului.Covoarelecustem[,cump[ratedeEltrans,aufostretrase\i probabil vor fi d[ruite unor l[ca\uridecult.(PetronelaRotariu)

Estesigur

PavelStratan\ial`iarti\ti,printrecareOanaSârbu,careatrimis o ofert[. Deocamdat[ nu sunt siguri cei doi, singurii cu careamsemnatsuntceidelaDJ Project,avemdiscu`iicuvreo10 forma`ii, cu Hara, cu Grasu XXL”, a declarat viceprimarul Cosmin Andrei. }n noaptea de Revelion va fi \i un program artisticsus`inutdeoforma`iede dansuri populare, iar la miezul nop`iivafiunfocdeartificiide 15minute.(PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2272  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you