Page 1

CMYK

Boto\[neanulGeorgeBoghian,]nfinala emisiuniiconcurs„Dansezpentrutine” EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

}mbulzeal[ la fasolea cu cârna`i oferit[ gratis de Ziua Na`ional[

Pagina 6

AnulVIII•nr.236(2271)•Luni,3decembrie2012•8pagini

Sfâr\it de s[pt[mân[ umbrit de accidente rutiere grave Lasfâr\ituls[pt[mâniitrecute,maimulte persoaneauajunsla spitaldup[ceaufost r[nite]naccidenterutierepetrecutepedrumuriledinjude`.Cel maigraveveniment rutieraavutlocvineri,peDE58,lâng[ poduldepesteSiret. }nurmaacestuia,un tân[rdenumai20de anis-aalescuunpicioramputat. Pagina 5

INTERVIU

Dup[ ce a redeschis spitalul din Darabani, |erban Mih[ilescu vrea s[ aduc[ gazul metan ]n nordul jude`ului Agricultura,educa`ia,s[n[tatea,]nv[`[mântul\iutilit[`ile suntprincipalelepriorit[`iale senatorului|erbanMih[ilescu, candidatulUSLpeColegiul senatorialDarabani-S[veni. Mih[ilescu\iConsiliulJude`eanaudeschisSpitalul Darabani.Senatorul spunec[,dup[ces-a implicat]nredeschidereaspitalului,vreas[ redeschid[\antierele ]nchiselainternatele \colare.Acestavasprijiniaduc`iuneadegaz metanlaDarabani\iS[veni.

Pagina 4

Pag. 8

Medici sanc`iona`i ]n urma unui control al Casei Jude`ene de Asigur[ri Controaleledemarate]n ultimeledou[s[pt[mânila cabinetelemaimultormedicidefamilie\imedicispeciali\tis-aufinalizatcu sanc`ionareaunoradintre ace\tia.Unmedicdefamilie aredepl[titmiidelei]nurmaacestuicontrol,]ntimp ceuncolegde-als[uafost sanc`ionatdoarcuavertisment,fiindlaprimaabateredelaclauzelecontractuluicuinstitu`iajude`ean[ deasigur[rides[n[tate.

Pagina 2

S-a reluat imunizarea nou n[scu`ilor cu vaccinul danez ]mpotriva tuberculozei Exper`iisosi`i]nRomânia delaOrganiza`iaMondial[ aS[n[t[`iiauajunslaconcluziac[vaccinuldeproduc`iedanez[nuprezint[ riscuripentrucopii.Dup[ evaluareacazurilordereac`iiadverseauconcluzionat c[vaccinulestesigur.

Pagina 3


2

SOCIAL

Luni,3decembrie2012

Medici sanc`iona`i ]n urma unui control al Casei Jude`ene de Asigur[ri Controaleledemarate ]nultimeledou[ s[pt[mânilacabinetelemaimultormedici defamilie\imedici speciali\tis-aufinalizatcusanc`ionarea unoradintreace\tia. Unmedicdefamilie aredepl[titmiidelei ]nurmaacestuicontrol,]ntimpceun colegde-als[uafost sanc`ionatdoarcu avertisment,fiindla primaabateredela clauzelecontractului cuinstitu`iajude`ean[ deasigur[ride s[n[tate. Prescriereaconcediilormedicale cu ]nc[lcarea unor prevederi legislativei-aadusunuimedicde familieosanc`iunede5.100delei. }n plus, acesta va fi obligat \i s[ restituieinstitu`ieijude`enedeasigur[ri de s[n[tate 2.000 de lei, contravaloareaunorserviciimedicale raportate dar care nu s-au g[sittrecute]nfi\e. „Noi am f[cut controlul la cabinetul domnului doctor dup[ reclama`iile depuse de pacien`i. Dumnealuinuestelaprimaabatere. |i anul trecut a fost sanc`ionatcu5.000deleipentru c[ nu a respectat clauzele contractuale. La verificarea f[cut[ acumamconstatatc[nuaveao eviden`[ corect[ a consulta`iilor. Nu am g[sit nici ]n fi\e, nici ]n registreoeviden`[clar[aconsulta`iilor pe care le-a dat \i acele serviciicarenuapar]ndocumentenuputems[lepl[tim”,adeclarat Costel Lupa\cu, pre\edintele Casei Jude`ene de Asigur[ri de S[n[tate Boto\ani. Reprezentan`ii „casei” spun c[ medicul risc[ la urm[toareaabaterereziliereacontractului.

Re`eta electronic[, obligatorie din ianuarie Contractulcadrudup[caresereglementeaz[]nprezent acordareaserviciilor medicalevafiprelungitcutreiluni. Astade\is-apus]n dezbatereproiectul nouluicontractcadru,pebazac[ruia arurmas[seasigure acordareaserviciilor medicale]nanii 2013-2014. „Trebuies[avembugetele clarstabilite”,aanun`atMinisterulS[n[t[`iipentruaexplica de ce se va prelungi actualul contract cadru. }n plus, acest contract pe care ]l ]ncheie to`i furnizoriideserviciimedicale, delamedicidefamilie,spitale, pân[ la farmacii, cu institu`ia deasigur[rides[n[tate,vatrebui adaptat \i dup[ Legea S[n[t[`ii, al c[rei proiect va reveni]nactualitatedup[alegerileparlamentaredelaacestsfâr\itdean.

TotoficialiiMinisteruluiS[n[t[`ii i-au anun`at ]ns[ pe cei ce lucreaz[ ]n sistemul sanitar s[nusea\teptelamodific[ri]n contract care s[ le aduc[ prea multeavantajefinanciare.„Din pu`in ]mpar`i pu`in, din mult ]mpar`i ceva mai mult. }mp[r`ireaemaidificildef[cut, pentruc[toatalumeaestecu preten`ii”, a aten`ionat ministrulS[n[t[`iilaultima]ntâlnire pe care a avut-o cu reprezentan`idintoatejude`elelaodezbatereprivindcontractulcadru peurm[toriidoiani.De\icontractul cadru actual se prelunge\tecutreiluni,reprezentan`ii CaseiJude`enedeAsigur[ride S[n[tatedauasigur[ric[]nceea ce prive\te obligativitatea prescrierii electronice a medicamentelordela1ianuarie,aceastar[mânestabilit[.„Dela1ianuarie re`eta electronic[ va fi obligatoriepentrumediciicare sunt ]n contract cu Casa”, a declarat Costel Lupa\cu, pre\edinteleCJASBoto\ani. }njude`,majoritateamedicilordefamilies-auobi\nuitdeja cuacesttipdere`et[,iarmediciidinspitaleau]nceput\ieis[ fac[ prescrieri electronice. (AuroraDimitriu)

A ]nceput procesul ofi`erilor SRI care au ucis ]n b[taie un boto\[nean Echipele de control ale institu`iei boto\[nene de asigur[ri de s[n[tateaufost]ns[maiindulgente cu un alt medic de familie, la careaug[sitproblemelaprescrierea de medicamente, dar care a fostreclamatdepacien`i\ipentru c[nurespect[programuldelucru declarat ]n contractul cu casa. Acestui medic i-au stabilit ca sanc`iune trei avertismente. „Este la prima abatere \i de asta sanc`iuneastabilit[afostavertismentul. }n schimb, s-a decis c[ trebuies[suportedinvenituls[u contravaloarea unor re`ete prescrise f[r[ respectarea clauzelor contractuale.S-aconstatatc[unii

pacien`iaubeneficiatdere`et[din partea medicului pe perioada când erau interna`i ]n spital. ]n plus,aprescrismedicamentepentrudiabetf[r[scrisoaremedical[ deladoctorulspecialist”,aexplicatCostelLupa\cu. Controalelelamedicicontinu[, urm[rindu-seatâtrespectareaprevederilorcontractualelegatedeeliberarea certificatelor de concedii medicale, cât \i respectarea legisla`iei privind eliberarea re`etelor compensate, eviden`a corect[ a serviciilormedicaleorirespectarea programului de lucru la cabinet. (AuroraDimitriu)

Sindicali\tii din ]nv[`[mânt, nemul`umi`i de noul contract de munc[ Salaria`ii din sistemul educa`ional au parte \i ]n noulcontractdemunc[deformul[rigenerice.Intrat ]nvigoaredin5noiembrie,noulcontractdemunc[de lanivelderamur[]nv[`[mântlas[loclainterpret[ri. Pe5noiembrieafost]nregistratlaMinisterulMuncii contractulcolectivdemunc[,uniclanivelderamur[ ]nv[`[mânt. Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI), a men`ionat c[ acesta a fost semnatdereprezentan`iiMinisteruluiEduca`iei\ide ceiaifedera`iilorsindicaledineduca`ie,]nurmaunor negocieri demarate ]n luna iunie. Cu toate acestea, contractul mai are \i unele neclarit[`i. „Contractul colectivdemunc[uniclanivelderamuraesteobli-

gatoriu]ntoateunit[`ilede]nv[`[mânt.}n\coal[nu sepoatenegocianimicsubacestcontract,pestenivelulluis-arputeanegocia,dar`inândcontdelege. Darceesteprins]nelcamesteceeacespunelegea. Nupoates[excead[cadruluilegal.}ns[are\ini\te prevederidegenul«}nperioadaurm[toareMinisterulvaelabora».Noiammaispusc[nusuntemde acordcuformul[ridinacesteagenerice.Sau«sepot pl[ti». Nu am fost noi niciodat[ adep`ii unor formul[ridinasteaambigue”,aspusLiviuAxinte. Ultimulcontractcolectivdemunc[afostnegociat ]n2008\iatotfostprelungitcucâteunan.(Petronela Rotariu)

S[pt[mânatrecut[,TribunalulMilitarTimi\oara \i-adeclinatcompeten`a ]nfavoareaTribunalului MilitarBucure\ti]ndosarul]ncaretreifo\tiangaja`iaiSRITimi\\iunsuperioralacestorasuntjudeca`idup[ce,lacomandaultimului,arfib[tut treipersoane,unadintre acesteapierzându-\ivia`a. Joi,laTribunalulMilitarTimi\oaraaavutlocprimultermen]n dosarul]ncaretreifo\tiangaja`iai SRITimi\\iunsuperioralacestorasuntjudeca`ipentrulovituricauzatoaredemoarte\ipurtareabuziv[,dup[cesuperiorulle-arfiordonatcelortreis[bat[treipersoane care vroiau s[ fure fier vechi din curtea institu`iei. Una dintre persoanele b[tute a murit, respectiv VasileNechilciuc(foto),de45de ani,originardinBoto\ani.Latermenuldejudecat[aufostprezen`i Lucian Gurlui, Deian Giurgev \i BogdanIoanGhi`[,carearfiaplicatloviturilecauzatoaredemoarte la comanda locotenentului colonel ]nrezerv[CameliaMariaToman. Toman nu a fost prezent[ la procesdinmotivemedicale,fiind reprezentat[doardeavocatuls[u, careadepusladosaractecareau doveditc[aceastaestebolnav[\i nupoatefiprezent[.

Judec[torul de la Tribunalul MilitarTimi\oaraadeciss[]\idecline competen`a ]n favoarea TribunaluluiMilitarBucure\ti]nacest caz,astfelc[dosarulsevajudeca lainstan`adinCapital[. Prim-procurorul Parchetului MilitarTimi\oara,RaduIlina,declara,]n19noiembrie,c[dosarul a fost instrumentat de Parchetul MilitarTimi\oara,fiinddeschis]n lunaoctombrie2011,dup[cetrei angaja`iaiSRIarfiomorât]nb[taie,lacomandaunuisuperior,un b[rbatintrat]ncurteainstitu`ieicu scopuldeafurafiervechi.DosarulafostinstrumentatdeParchetul TribunaluluiTimi\oara,apoiafost preluat de Parchetul de pe lâng[ ]naltaCurtedeCasa`ie\iJusti`ie, fiind instrumentat din nou, de aceast[dat[deSec`iaParchetelor Militare.Aceast[institu`ieadecis retrimitereadosaruluilaTimi\oara pentru a fi judecat la Tribunalul Militar.(D[nu`Rotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Luni,3decembrie2012

3

Contrabandi\tii aresta`i au f[cut recurs la Suceava Cei 18 inculpa`i aresta`i preventiv ]n dosarul DIICOT Boto\anidetraficde`ig[riauf[cutrecurslaCurteadeApelSuceavala m[sura arest[rii preventive. To`i aufostaresta`idup[ceauajuns]n fa`aunuijudec[tordelaTribunalul Boto\ani. Magistra`ii suceveni se vorpronun`a]nprivin`arecursului s[pt[mâna viitoare. Cei ]nchi\i sunt: Constantin Drago\ Romaniuc, Mihai Cr[ciun, Andrei Dimitrie Andriciuc, Madalin Ehupov, Bogdan Suleap, Marius Gabriel Sandu, Ionel Moloman, Alexandru Tablan, Silvia Rotaru, GheorgheMrean[,OvidiuTimofte, Eugen Chiril[, Vasile Chiril[, Vasile Mugurel Manole, Vasile Salabina,DanielMarianSalabina, Dumitru Popa \i Romica Feraru. Descinderile]nacestdosaraufost declan\atedinnoapteadelunispre mar`i,perchezi`iilefiindf[cutepe raza jude`elor Boto\ani, Suceava, Ia\i,Bac[u\i]nmunicipiulBoto\ani,ladomiciliilemaimultorpersoane care sunt suspectate c[ fac

partedinre`eauadedistribu`ieilegal[de`igaretedecontraband[.La ac`iuneaumaiparticipat\ipoli`i\ti aiBrig[zilordeCombatereaCriminalit[`ii Organizate Ia\i, Bac[u \iBucure\ti,aiInspectoratelorde Poli`ie ale Jude`elor Boto\ani \i Ia\i\iaiInspectoratuluiTeritorial al Poli`iei de Frontier[ Ia\i ce au beneficiatdesuportultehnic\iinformativ al speciali\tilor Direc`iei de Opera`iuni Speciale - IGPR \i DGIPI. Potrivitunuicomunicatdepres[ al DIICOT ]n urma cercet[rilor efectuate,]nperioada2011-2012au fost identificate cinci grup[ri infrac`ionale,cuanumiteconexiuni ]ntreele,careaudesf[\urat]nmod repetat,activit[`ideintroducere]n `ar[,]nmodilegal,decantit[`ide `ig[ripestelimitaprev[zut[delege, activit[`i de colectare, de`inere, transport, preluare, depozitare \i vânzare a `ig[rilor de provenien`[ Ucraina\iRepublicaMoldova,cunoscândc[acesteaprovindincontraband[.(D[nu`Rotariu)

S-a reluat imunizarea nou n[scu`ilor cu vaccinul danez ]mpotriva tuberculozei Exper`iisosi`i]nRomânia delaOrganiza`iaMondial[ aS[n[t[`iiauajunslaconcluziac[vaccinuldeproduc`iedanez[nuprezint[ riscuripentrucopii.Dup[ evaluareacazurilordereac`iiadverseauconcluzionat c[vaccinulestesigur. Ministerul S[n[t[`ii a decis reluarea imuniz[rii bebelu\ilor cu vaccinul BCG, ]ntrerupt[temporarpe22noiembrie.Deciziadereluareaimuniz[riicuacestprodus vine ]n urma analizei Organiza`iei MondialeaS[n[t[`ii\iaCentruluiEuropean de Prevenire \i Control al Bolilor Transmisibile. Potrivit ministrului S[n[t[`ii,RaedArafat,apari`iareac`iiloradverseobservatenupunesubsemnul]ntreb[rii siguran`avaccinuluiBCG-SSI. „Nuaufostraportatereac`iiadverse severe, a\a cum sunt ostemiolita sau reac`iile diseminate. }n România, s-au raportatdoarreac`iiadverselocaleminore\imedii,]nsemnândnodulicareau]ntre1\i4cmm[rime.Ocazional,aufost semnalateabcese,carenupun]ns[problemepetermenlung”,searat[]ncomunicatul transmis de Ministerul S[n[t[`ii. Aufostexcluse,deasemenea,gre\elilede administrareavaccinului,]ntrucâtreac`iile adversenuaufostgrupatepeanumitezone.Potrivitexper`ilor,deregul[,ganglioniiseretragspontan,f[r[medicamente. }n `ara noastr[, tratamentul acestor reac`iiadverseafostdiferitdelaunmedic laaltul,f[r[s[existeunprotocolclar,iar

acumobiectivulMSestes[pun[lapunct unghidaltrat[riiacestorcazuri. }n Boto\ani, Direc`ia de S[n[tate Public[nuaraportatniciuncazdereac`iela vaccinulBCG,cutoatec[acesteaauexistat.„Dac[aufostastfeldecazuriaufost luate]neviden`[\iraportatedeSpitalul de copii din Ia\i, unde probabil au fost tratate”,adeclaratLidiaOnofrei,purt[tordecuvântalDSP.Mamaunuiadintre bebelu\iicareauprezentatastfeldereac`ii adeclarat]ns[c[problemeleap[rutedup[ vaccinareab[ie`eluluis[unuis-aup[rut delocminore.„Aredeacum5lunidetratamentcutuberculostatice,untratament foarte agresiv pentru un copil”, spune mamamicu`ului.

De asemenea, aceasta a declarat c[ reac`iapostvaccinarearecidivat,subbra`ulstângalcopiluluicolectându-se]ncontinuare puroi. P[rin`ii b[ie`elului, care acumare6luni,setemdeurm[rilepecare acest tratament agresiv ]l poate avea asupradezvolt[riicopiluluilor. La nivel na`ional, 137.000 de copii au fostvaccina`icuunlotdevaccinimportatdin Danemarca,iardintreace\tia,134auf[cut reac`iiadverselocale.Num[rulmaimarede reac`iiadverseprovocatedevaccinuldanez, ]ncompara`iecucelromânesc,estepuspe seamaschimb[riitulpinii.VaccinulBCGcu tulpin[ Copenhaga exist[ din 1931 \i este distribuit]ntoat[lumea,auinformatreprezentan`iiMS.(AuroraDimitriu)

Locuin`e ANL pentru doctorii reziden`i Mediciitineriboto\[nenicareautrecut de examenul de reziden`iat ar putea sc[pa, peste un an, de grija cheltuielilor delocdeneglijatpentrucazareapeperioadapreg[tirii]ncentreleuniversitare.Este deocamdat[opromisiunef[cut[deoficialii sistemului sanitar, dup[ semnarea, la sfâr\itulluniitrecute,aunuiprotocolpentru construc`ia de locuin`e ANL pentru speciali\tiidins[n[tate. Conform protocolului semnat ]ntre ministrul s[n[t[`ii \i cel al dezvolt[rii regionale,din2013vademaraconstruc`ia a400delocuin`e]ncentreleundesepreg[tescviitoriimedicispeciali\ti.„Programul ANL este binevenit pentru tinerii no\tri.Cutoatec[num[rulreziden`ilor este mult mai mare decât posibilit[`ile acestuiprogram,esteunpascarevine]n sprijinullors[locuiasc[acoloundefac preg[tirea,cucosturiminime.Lipsalocuin`eloresteunadintreproblemelemajore cu care ne confrunt[m. Mul`i medicicertransferuldinunit[`ileundesunt reziden`itocmaidinacestemotivelocative”,searat[]ncomunicatulMinisterului S[n[t[`ii.|i]nalte`[ricentrelecuclinici universitare au astfel de spa`ii care sunt puseladispozi`iatinerilorcare]\icontinu[studiile]ntr-ospecialitate. Lucr[rile vor putea ]ncepe ]n luna martie2013\ivordura]ntre8\i12luni. Criteriile privind repartizarea locuin`elor vor fi stabilite de c[tre Ministerul S[n[t[`ii.(AuroraDimitriu)


CMYK

4

INTERVIU

Luni,3decembrie2012

Dup[ ce a redeschis spitalul din Darabani, |erban Mih[ilescu vrea s[ aduc[ gazul metan ]n nordul jude`ului Agricultura,educa`ia,s[n[tatea,]nv[`[mântul\iutilit[`ile suntprincipalelepriorit[`iale senatorului|erbanMih[ilescu, candidatulUSLpeColegiulsenatorialDarabani-S[veni.Mih[ilescu\iConsiliulJude`ean audeschisSpitalulDarabani. Senatorulspunec[,dup[ce s-aimplicat]nredeschiderea spitalului,vreas[redeschid[ \antierele]nchiselainternatele \colare.Acestavasprijini aduc`iuneadegazmetanla Darabani\iS[veni. Reporter: Domnule Mih[ilescu, drumurilena`ionaledinjude`ulBoto\anisunt maiproastedecâtoricând.Sepoaterezolva aceast[problem[aboto\[nenilor? |erbanMih[ilescu: Da,problemadrumurilorna`ionalepoatefirezolvat[laBoto\ani.}nultimiipatruaniaufostfondurieuropene la discre`ie ]n România, doar c[ guvernan`iiautrebuits[le\iacceseze.La Transporturi exist[ cea mai mic[ rat[ de absorb`ieafonduriloreuropene,iarastase vede]ncalitateadrumurilorna`ionaledinjude`ul Boto\ani. Drumurile Boto\ani-Târgu Frumos, Boto\ani-Suceava \i ManoleasaR[d[u`iPrutsuntcelemaidistrusedrumuri na`ionaledinjude`\ichiardin`ar[.|ipremierulVictorPontaaspusc[raramaiv[zut asemenea drumuri ]n `ar[, iar solu`ia pentruacestedrumurioreprezint[fondurile europene. Aceste drumuri pot fi reabilitate deautorit[`ilecentraledelaBucure\ti,iareu voiac`iona]mpreun[cuceilal`iparlamentari USL pentru a se da banii suficien`i pentru acestedrumuri\ipentruasefaceproiectele necesarepentruafireparate.Infrastructura esteprioritar[pentruunjude`,iarpentruca Boto\ani s[ creasc[ are nevoie de \osele bunec[treIa\i,Suceava\ic[trepunctelede trecere ale frontierei. Apoi, eu cred c[ ]n urm[toriianisepoatefacepietruireatotal[a drumurilordela`ar[pentruacre\tenivelul \iacolo. Reporter: Nici la re`eaua de ap[ sau ceadegazmetanjude`ulBoto\aninust[ bine.Avem]nc[localit[`icarenuauap[, iarre`eauadegazreprezint[unvispentru multedinele.Potsperaboto\[neniilaceva maibundinacestpunctdevedere? |erban Mih[ilescu: Cu p[rere de r[u, dardup[atâ`iaanitotdespreastfeldeproblemelocaletrebuies[discut[m.Apa\icanalizarea,gazulmetan,drumurilebunereprezint[ABC-ulciviliza`iei.}ncalitateamea de parlamentar al jude`ului Boto\ani voi sprijini demersurile prim[riilor \i Consiliul Jude`ean pentru a rezolva aceste probleme carenuarfitrebuits[maiexistedup[atâ`ia ani. La Consiliul Jude`ean se deruleaz[ un proiectdeextindereare`eleideap[\icanalizare la nivelul ]ntregului jude` in cadrul unuimaster-plancoerent.Eucredc[partea denord-estajude`uluipoatefirezolvat[prin extindereaaliment[riicuap[dinPrut.}nS[veniesteomareproblem[]nceeacepriv e\tecalitateaapei.Oameniideacolosuntnedrept[`i`i,pentruc[auoap[larobinetpe carenuopotbea,nuopotfolosilamâncare, dar o pl[tesc la acela\i pre` cu care se

pl[te\te\iapalaBoto\ani,undepoateficonsumat[.Alimentareacuap[dinPrutvarezolva problema aceasta ]n multe alte localit[`i,cumarfisateledincomuneleD]ngeni, Tru\e\ti, Ungureni, H[ne\ti. Acesta este primul pas pentru conectarea municipiului Boto\ani la sursa de ap[ Prut. }n ceea ce prive\tegazulmetan,eucredc[oricelocalitatecarevreas[atrag[investitoritrebuies[ dispun[ de gaz metan. Pentru asta am s[ sprijinproiectuljude`uluideextindereare`eleidegazspreS[veni\iDarabani.Exist[ ostrategiededezvoltare]nacestsens,dar trebuies[fie\isprijinpoliticpentrurealizare,iareuvoisprijiniacestproiect.V[da`i seamac[aduc`iuneagazuluipân[]nS[veni \iDarabanivacre\teenorm\anseleacestor ora\e\iazoneideacre\tedinpunctdevedere economic. Existen`a gazului metan ]n ora\eleDarabani\iS[venipoateduceatâtla dezvoltareaindustrieideprelucrareaproduselor agricole, cât \i la dezvoltarea de noi afaceri ]n domeniul produc`iei. Pot ap[rea fabricidesprecarepân[acumnicinuseputeavorbi,pentruc[existen`alor]ntr-olocalitateestestrânslegat[dere`eleledeutilit[`i deacolo. Reporter:Acumunans-au]nchisspitale la Boto\ani, la Darabani \i Tru\e\ti, iarnumeledumneavoastr[,de\inusunte`i ]nc[parlamentaraljude`uluiestelegatde deschidereaunit[`iisanitaredinDarabani. |erbanMih[ilescu:Da,ampusum[rul, dac[ se poate spune a\a, la redeschiderea Spitalului Darabani, al[turi de Consiliul Jude`ean\ideFlorin~urcanu,pre\edintele CJ.Autorit[`ilelocale\i-auf[cutpartealor de munc[, iar la Bucure\ti am preluat eu ini`iativa.Amluatdocumenta`iadelaautorit[`ilelocale\ijude`ene\iamtransferat-ola Guvern.Amavutgrij[s[seob`in[toateavizeledelegalitatepentruproiectulderedeschidereaSpitaluluiDarabanicasec`ieextern[ a Spitalului Jude`ean Boto\ani, aceasta fiindvariantaaprobat[deMinisterulS[n[t[`ii.Amurm[ritproiectul,ammerscuella toateministerele\icomisiiledelacareera nevoiedeaprob[ri\iamf[cutdemersurile necesarepentrucaels[intrespreanaliz[\i aprobare]n\edin`adeGuvernaCabinetului Ponta. Oamenii din zon[ aveau nevoie de spital.Eradramaticpentrueis[nuaib[un spital,având]nvederec[suntlaodistan`[ maredeBoto\ani.Eunuvinacums[promit oamenilorc[os[leredeschidspitaluldac[ m[alegpemine,eulespunc[amf[cutca redeschiderealuis[fieaprobat[,s[fieavizat[ de Guvern. Fostul Guvern a ]nchis spitale,acumacestaleredeschide,iareu amf[cut,]mpreun[cuAndreiDolineaschi,caSpitalulDarabanis[ob`in[acum aprob[rile pentru redeschidere \i nu pesteolun[saujum[tatedean.Acum, cuto`ii,vomdepuneeforturilenecesarepentrucaunitateadelaDarabanis[ fie mai performant[ decât era ]nainte de]nchidere\ioameniidinzon[s[primeasc[oasisten`[medical[maiperformant[. De asemenea, trebuie s[ creasc[ num[ruldecentremultifunc`ionale. Reporter: Din p[cate, ]nc[ mai avem \coli \i gr[dini`e din chirpici, ]ntr-o stare jalnic[,iar]nv[`[mântullicealdinjude`ul Boto\anilas[dedorit]nmultecazuri.Cum vede`ivia`aelevilordela`ar[? |erban Mih[ilescu: Nu poate fi construit câte un liceu ]n fiecare comun[, dar

dac[lemoderniz[mpeceleexistente,dac[ vom construi internate pentru copiii din mediul rural, atunci lucrurile se schimb[. Având grij[ de educa`ia copiilor, ne preocup[mdeviitorul`[rii\iavândtinericâtmai educa`i,câtmaibinepreg[ti`i,vomaveaun viitormaibunpentrujude`\ipentruRomânia.Eupropuns[termin[minvesti`iilecare au fost ]ncepute la S[veni sau Tru\e\ti, ]n campusuri\colare,]ninternate,s[putems[ preg[tim acolo atât elevii din aceste localit[`i,dar\idincomunelelimitrofe.Având internate mai multe, cu mai multe locuri, cre\tenum[rultinerilordelasatecarevor puteas[]nve`e,carevorputeas[urmezeun liceu\iapoipoatechiarofacultate.Trebuie finalizateinvesti`iile]ncepute,trebuies[termin[mcampusul\colar\iinternateledela Tru\e\ti,darnuestedeajuns.Dinp[cate, sunt]nc[unelecomunecarenuaumicrobuze\colarepentruelevi,cumarfilaAvr[meni. Voi face tot posibilul ca \colile din Avr[meni\icelelaltecomunes[primeasc[ microbuze \colare, pentru ca internatele aflate ]n construc`ie s[ fie finalizate \i pentru a relua lucr[rile la campusurile \colareundes-ausistat. Reporter: Jude`ul Boto\ani areunpoten`ialagricol fantastic, din p[cate neexploatatlaadev[ratul poten`ial. Ve`i aveaproiectedelege cares[vizezecre\terea nivelului subven`iilor \i sprijinirea `[ranuluiboto\[nean?

|erbanMih[ilescu: Categoric,daJude`ulBoto\ani,darvorbimdetoat[România, nu poate exista f[r[ agricultur[. La nivel mondialsevorbe\tedince]ncemaidesdespreocriz[aalimentelor,despreocriz[ahranei.RevenindlaBoto\ani,calitateap[mântuluideaici,]nceamaimareparte,esteexcep`ional[\ipoatedarecoltefoartebogate.Exist[dejauniifermieridestuidemari,carelucreaz[sutesaumiidehectare,darexist[\i foartemul`iagricultorimici.Eupots[lespun c[]ivoisprijini,darlespundinstartc[trebuies[fac[\ieiceva,\ianumes[seasocieze.Acestaesteviitorul,asocia`iileEitrebuie s[-\i fac[ asocia`ie pentru a putea s[ fac[ bani,pentruaputeas[-\ivând[muncapeun pre`bun,unpre`corect.Singuri,cucâtejum[tatedehectar,unhectarsaudou[,nuvor puteafacemarelucru.Eu]midorescs[v[d ]ncomuneledepelâng[Darabani\iS[veni, ]ntotjude`ulBoto\ani,câtmaimulteasocia`ii,câtmaimultesere\isolarii,livezi\ivii, exploata`iiagricole\ifermedeanimale.Eu ams[ini`iezproiectepentruafacilitaasocia`iile,dar\ifirmele,accesullafonduripentru a]nfiin`adepozite,pentruadeschideunit[`i deprocesare,deprelucrareaproduselor agricole. Acesta este viitorul, iar dac[]imul`umimluiDumnezeupentru darul pe care ni l-a l[sat, acest p[mântminunatpentruagricultur[,\i trebuies[\ilucr[mcuto`iipentrua \ivalorificaaceast[bog[`ie,atunci jude`ulBoto\ani\iRomâniaovor ducebine.Oameniivoraveala`ar[locuridemunc[binepl[tite,româniivormâncaalimenteledin`ara lor\iniveluldetraivacre\te. Doresc tuturor locuitorilor dinjude`ulBoto\anis[rb[tori fericite\iLamul`iani


CMYK

EVENIMENT

Luni,3decembrie2012

5

Sfâr\it de s[pt[mân[ umbrit de accidente rutiere grave Lasfâr\ituls[pt[mâniitrecute,maimultepersoaneau ajunslaspitaldup[ceaufost r[nite]naccidenterutierepetrecutepedrumuriledinjude`.Celmaigraveveniment rutieraavutlocvineri,pe DE58,lâng[poduldepeste Siret.}nurmaacestuia,un tân[rdenumai20deanis-a alescuunpicioramputat. Lasfâr\ituls[pt[mâniitrecutemaimulte persoaneauajunslaspitaldup[ceaufostr[nite]naccidenterutierepetrecutepedrumuriledinjude`.Celmaigravevenimentrutier aavutlocvineri,peDE58,lâng[podulde pesteSiret.}nurmaacestuiauntân[rdenumai20deanis-aalescuunpicioramputat. }njurulorei11.00,Ionu`F.,de19ani, dinmunicipiulBoto\ani,\ofer]ncep[tor,]n timp ce  conducea un autoturism Renault MeganeScenicpeDE58,]nafaralocalit[`ii Vl[deni,nuaadaptatvitezadedeplasarela condi`iile unui carosabil umed \i, ]ntr-o curb[,apierdutcontrolulvolanului.Astfela lovitparapetulmetalicdinstângadrumului cedelimiteaz[carosabilul.Dup[impact,autoturismuls-ar[sturnatpecâmp,undediferen`adenivelestedetreimetrifa`[dedrum. Impactulafostatâtdeputernic]ncâtautoturismularuptparapetulmetalic.Dinnefericire,obucat[detabl[ap[truns]nma\in[,sec`ionându-ipracticunpiciorunuitân[r aflatpeloculdindreapta.Dealtfel,lafa`a loculuiafostnevoiedeinterven`iaunuiechi-

pajaldescarcer[rii,FlorentinA.fiindscos dinma\in[]nstareextremdegrav[.Transportatlaspitaldeoambulan`[,tân[rular[masf[r[picioruldrept,mediciiluptându-se s[-ifiesalvatcel[lalt. Când\oferulafosttestatcuaparatuletilotest,rezultatulafostnegativ.Ionu`F.vafi cercetatdepoli`i\tipentrucomitereainfrac`iuniidev[t[marecorporal[grav[dinculp[. Totvineri,]njurulorelor09:00,GheorgheB.de45ani,dinmunicipiulBoto\ani, conduceaunautoturismmarcaFordpestr. Prim[verii, din direc`ia Str. Sucevei c[tre Bd.G.Enescu.Ajunslaintersec`iacustr. Curcubeului, orbit de soare, \oferul nu a observatpietoncaretraversastradaregulamentarpetrecereapentrupietonidinzon[\i

l-aacro\atfrontal.Victima,AuricaU.,de 66ani,dinmunicipiulBoto\ani,afosttransportat[laSpitalulJude`eanBoto\anipentru ]ngrijirimedicale. Oor[\ijum[tatemaitârziu,RodicaO., de27ani,dinsatulOroftiana,comunaSuhar[u, ]n timp ce conducea un autoturism DaewooMatiz,]nlocalitateaSuhar[u,laie\irea dintr-o succesiune de curbe, pe un carosabilumed,aevitatlovireaunuicâine, pierzândcontrolulvolanului.A\aaajuns]n \an`ul de pe sensul opus de mers, lovind apoi,frontal,uncapdepod\ir[sturnândusepecarosabil.]nurmaaccidentului,afost avariatautoturismul\ir[nit[u\orconduc[toareaauto,precum\ifiicasa,O.L.,de7 ani.Feti`aocupaloculdindreaptaspate.

}n jurul orelor 15.30, Iulian C., de 36 ani, din municipiul Boto\ani, ]n timp ce efectuamanevrademers]napoicuunauto marca Volkswagen pe str. Octav Onicescu din municipiul Boto\ani, a accidentat-o pe VirginiaD.,de63ani,cares-aangajat]n traversareastr[ziiprinlocnepermis\if[r[ s[seasigure.]nurmaaccidentuluifemeiaa fost r[nit[ u\or, aceasta fiind transport[ la SpitalulJude`ean. Altaccidents-apetrecutperazalocalit[`i Bobule\ti.DorinO.,de31ani,domiciliat]n |tef[ne\ti, ]n timp ce conducea un autoturismRenaultEspacepeDN24C,pefondulneadapt[riivitezeidedeplasarelacondi`iile unui carosabil acoperit cu mâzg[, a pierdutcontrolulasupravolanului,p[r[sind parteacarosabil[\iajungând]ntr-unpomde pe marginea dreapt[ a drumului. }n urma impactuluiarezultatr[nireaconduc[torului auto\iaMarieiT.,de17ani,dinlocalitateaBobule\ti,pasager[peloculdindreapta fa`[,careaufosttransporta`ilaSpitalulJude`eanBoto\ani.Launitateamedical[jude`ean[,conduc[torulautoO.Dorinafosttestat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,52mg/lalcool]naerulexpirat,dup[care i-aufostrecoltateprobebiologice]nvederea stabiliriialcoolemiei. „Fa`[deconduc[torulautoaufost]ntocmite acte procedurale sub aspectul s[vâr\iriiinfrac`iunilordeconducerepedrumurilepubliceaunuiautovehiculdec[tre opersoan[avândo]mbiba`iealcoolic[de peste0,80g/lalcoolpur]nsânge\iv[t[marecorporal[dinculp[,cauzaurmânda fi solu`ionat[ procedural”, a precizat inspector principal Anca Silion Aram[, purt[torul de cuvânt al IPJ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Incredibil

Descindere cu masca`i la Penitenciarul Boto\ani ProcuroriiParchetului depelâng[Judec[toria Suceava,]mpreun[cu poli`i\tidelaIPJSuceava,auefectuat,joi, operchezi`ie]ntr-una dincelulelePenitencia-

ruluiBoto\ani.Afost vizatunuldintrede`inu`i,acestafiindsuspectatc[arcoordona dedup[gratiiogruparecareseocupacutraficulde`ig[ri.

Anchetatoriinuaug[sitnimic, fiindridicatetotu\icâtevaobiecte. De`inutulceaf[cutobiectulanchetei este Constantin Lungu, de 32 deani,ceacumcâtevaluniafost trimis]njudecat[deprocuroriiDirec`iei de Investigare a Infrac`iunilor de Criminalitate Organizat[ \i Terorism (DIICOT) Suceava. Lungu a ajuns ]n spatele gratiilor ]n 2009, având o condamnare de 25deanipentrujafulcomisasupra omului de afaceri Cristian C[jv[nean, jaf urmat de moartea victimei dup[ mai bine de dou[ s[pt[mânideagonie]n„Reanimarea” SpitaluluiJude`eanSuceava. }nacela\idosaramaifosttrimis]njudecat[\iPetruOlenic,de 33deani,dinmunicipiulBoto\ani, gardianuldelaPenitenciarulBoto\ani ce ]l ajuta pe Lungu s[ primeasc[ la ]nchisoare telefoane de ultim[genera`ie,detipsmartphone,mâncare,b[utur[,etnobotanice, haine \i ]nc[l`[minte. Olenic, sus`inanchetatorii,primeadiferite sumedebani,roluls[ufiindacela deaprelua\ilivrade`inutuluisucevean pachetele cu marfa interzis[]nunitateadedeten`ie(zecide telefoane mobile, tip smartphone, alcool,teancurideplicuricusubs-

tan`eetnobotanice)Cuajutorultelefoanelor mobile \i al celorlalte favoruriilegalepecareleprimea, Lunguaintrat]ncontactcual`iind- ivizi]ncarcera`i]nacela\ipenitenciar \iadezvoltatpropriare`eadecontraband[. Suceveanul `inea leg[tura telefoniccuucraineanulIllyaUrsaki, cucarestabileacantitateade`igarete

ce urma a fi introdus[, pre`ul de achizi`ie\idetaliiletranzit[riifrontierei, respectiv locul \i ora la care urmaus[efectuezeactuldecontraband[. ~ig[rile erau la frontiera verdedintreUcraina\iRomânia,]n zona localit[`ilor Vicovu de Sus \i Straj[. Ulterior Olenic a fost dat afar[delaPenitenciar.(D.R.)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Luni,3decembrie2012

De1decembrie,

Liderii jude`ului s-au prezentat ]n fa`a boto\[nenilor cu discursuri patriotice CeitreilideriaiBoto\aniului,respectiv Costic[Macale`i,]n calitatedeprefectal jude`ului,Florin~urcanu,pre\edinteal ConsiliuluiJude`ean, dar\iOvidiuPortariuc,edilulmunicipiuluiBoto\ani,prezen`i lamanifest[riledin CentrulistoriccuprilejulS[rb[toriina`ionalede1decembrie, au`inutdiscursuripatriotice]nfa`aboto\[nenilor. Vizibili emo`iona`i, ace\tia au cititdiscursurile,primulcarealuat cuvântul fiind prefectul Costic[ Macale`i. „Ziuade1Decembrie,proclamat[ «Ziua Na`ional[ a României» prin Legea nr. 10/1990 \i consfin`it[ ]n Constitu`ia României,esteziua]ncareto`iromânii ]\i onoreaz[ `ara \i cinstesc cu profundãrecuno\tin`ãgenera`iile careauluptatpentrulibertatea\i unitatea neamului românesc. Actul istoric des[vâr\it la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, ne

oblig[ \i ]n prezent, dup[ 94 de ani, s[ privim cu mare responsabilitatemo\tenireapolitic[\iideologioc[ pe care o avem de la ]ntemeietoriiRomânieiMari...A\ vreas[v[transmitemo`ia\isentimentele frumoase pe care le tr[iesc]naceast[zi\iv[adresez tuturor sincere ur[ri de bine, de s[n[tate \i ]mpliniri”, a ]ncheiat prefectul. Aurmatlamicrofonpre\edinteleConsiliuluiJude`ean,care,fa`[ deanultrecut,dinposturadelider al PNL, a avut un discurs mai lung,]ncareareliefatimportan`a zileide1Decembrie. „Sunt multe forme de manifestare a patriotismului \i a dra-

gostei de neam dar cred c[ una dintrecelemaidemneformeeste de a ne sim`i mândri de istoria noastr[\idenumeledeROMÂN, deaneamintims[fimmaibuni cu cei de al[turi de noi, s[ respect[m \i s[ p[str[m valorile \i tradi`iilepentrucarestr[mo\iiau luptat \i pe care ni le-au l[sat mo\tenire.V[mul`umesctuturor pentru participarea la aceast[ s[rb[toare \i v[ rog s[ nu uita`i c[,a\acumaspusmareleistoric NicolaeIorga:«Unireavatrebui consolidat[ printr-o activitate complex[, permanent[, de durat[»”,afostdiscursulpre\edinteluiCJ. Cel de-al treilea oficial care a

adresat un mesaj boto\[nenilor a fostedilulora\ului,OvidiuPortariuc.Acestaapusaccentperolul boto\[nenilor ]n ]nf[ptuirea Marii Uniridela1918. Edilulaamintitnumelecâtorva boto\[neni care s-au jertfit ]n Primul R[zboi Mondial \i prin eroismullorauf[cutposibil[unirea Moldovei \i Munteniei cu Transilvania.Printreal`ii,i-amen`ionat pe maiorul Grigore Ignat, celmortcumitraliera]nmâini]n timpulluptelorcuarmatelegermane de la M[r[\e\ti, din august 1917, imortalizat chiar la monumentul din Pia`a 1 Decembrie 1918dinCentrulIstoric,pec[pitanul Eugen Vasilov, pe preo`ii

militariIoanFr[`escu\iIoanBârlogeanu, subliniind c[ acestora li seadaug[eroiinecunoscu`i. „S[rb[toarea Zilei Na`ionale constituie un fericit prilej de a evoca o pagin[ din trecutul gloriosal`[rii,\i]nacela\itimpdea nescrutaviitorul.Estemomentul ]ncaretrebuies[neangaj[ms[ ducem mai departe idealurile celor care au ]nf[ptuit Marea Unire, s[ facem din România noastr[ \i a urma\ilor no\tri o `ar[ prosper[, demn[, al c[rei nume s[ fie rostit cu respect oriunde]nlume”,s-aadresatOvidiuPortariuc boto\[nenilorveni`i lamanifest[riledinCentrulIstoric almunicipiului.(OtiliaMaxim)

}mbulzeal[ la fasolea cu cârna`i oferit[ gratis de Ziua Na`ional[ Prim[riamunicipiuluiap[strattradi`ia ultimilorani\iaoferitfasolecucârna`i\i vin boto\[nenilor, de Ziua Na`ional[ a României. Pentruafisiguric[vorprimidinbucatele tradi`ionale, unii dintre cet[`eni s-au a\ezatlarând]nc[dinmomentuldepune-

rilor de coroane. Jandarmii \i poli`i\tii localiauavutdestuldemult[treab[deoareceuniiau]ncercats[intre]nfa`[pentru anumaia\tepta]nploaie.Al`iiaurenun`at cândauv[zutc[rândulse]ntindeapezeci de metri. Spre deosebire de anii trecu`i, autorit[`ileauadus\icâtevamesedarau

fost insuficiente pentru num[rul mare de persoane.Astfel,uniiboto\[neniaugustat mâncarea oferit[ de prim[rie prin fa`a magazinelor \i pe pervazul geamurilor. Buc[t[reseledincadrulcantineideajutor socialaupreg[titbucatele]nnoapteade30 noiembrie, angajatele g[tind peste pentru

1.000 de por`ii. Au fost folosite ]n total 200 de kilograme de fasole \i 100 de cârna`i.200delitridevinaufostpu\ila dispozi`ia celor prezen`i la manifestare. Toateacesteproduseaufostachizi`ionate din sponsoriz[ri de la oamenii de afaceri locali.(OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

Luni,3decembrie2012

Academician r[spl[tit de municipalitate cu titlul de Cet[`ean de onoare AcademicianulSolomonMarcusaprimit titluldeCet[`eande onoarealmunicipiului Boto\ani,distinc`ia fiindu-i]nmânat[de primarulOvidiuPortariuc.Titluli-afost acordat]ncadrul Conferin`eiNa`ionale deMatematic[ „Acad.OctavOnicescu-120deanidela na\tere”,ceaavutloc sâmb[t[\iduminic[ laColegiulNa`ional „A.T.Laurian”din municipiu. La deschidere au fost prezen`i prefectulCostic[Macale`i,primarulOvidiuPortariuc,reprezentan`i aiInspectoratului|colarJude`ean, MinaRusu,inspector]nMinisterul Educa`iei,dar\izecidecadredidactice din jude`ul Boto\ani, al[turidecolegidinConstan`a,Ia\i, Cluj\iBucure\ti. „Prezen`adumneavoastr[domnuleacademicianesteomareonoare pentru noi, un semnal de bun

augur pentru destinul cultural al acestuiora\\icapeocertitudinec[ Boto\aniulafost\ivar[mâneun centrudereferin`[pentruspiritualitatearomâneasc[”,afostmesajul primaruluiOvidiuPortariuc. „Dac[es[g[sescomotivarea acestuiact,m[gândesclafaptul c[p[rin`ii\ibuniciimeispirituali vindinacestelocuri.OctavOnicescuesteunuldintreei,daralt bunic spiritual din jude`ul dumneavoastr[,delana\tereac[ruia se vor ]mplini anul viitor 140 de ani, este Dimitrie Pompeiu, din comunaBrosc[u`i.M[simtfoarte onorat \i ]ndatorat ]n acela\i timppentruaceast[distinc`ie\iv[ promitc[voir[mânecufidelitate

Trupurile celor trei boto\[neni uci\i ]n accidentul de tren produs ]n Italia urmau s[ ajung[ duminic[ noapteacas[.Sâmb[t[diminea`[,vehiculelemortuare trimisedinRomâniaaupreluatcadavreledelaspitaleledinRossano\iCorigliano(regiuneaCalabria,sud) pentrualeaduce]nRomânia.}nplus,potrivitpresei italiene,autorit[`iledinlocalit[`ile]ncaretr[iauromâniiaudecretatzidedoliu,mar`i.Cei\asecet[`eniromâni-muncitorisezonieri-(dintrecaretreiboto\[neni)aumuritpe24noiembrie,cândmicrobuzul]n careseaflauafostlovitdeuntren,laotrecerelanivel

mica publicitate • mica publicitatedecese

 Cusufletele]mpietrite dedurere,Maria ~iprigan,fiic[,Radu ginere,Laura, Marilena,Virgil\i copiiiloroplâng culacrimiamare pemamalor, ELENAUNGUREANU, careaplecatlacele ve\nice.Tevomplânge mereu,mamaianoast[ drag[,scump[\i iubit[.Slujbade ]nmormântarevaavea locast[zi,laora13.00, lacimitirulPacea.

Sincerecondolean`edin parteaconducerii jude`eneaSindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar pentrud-naMARIA ~IPRIGANlatrecerea ]nnefiin`[aceleimai dragipersoane, MAMA. Dumnezeus[oierte

v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m\i 14.100mpterendeschidere laBt-Sv50m,ambele]nzona Hudum.Utilit[`icurent,ap[, posibilit[`iparcelare.Rela`ii latelefon:0752.548.847.

AGENDA SERVICIILOR

ata\atdeBoto\ani”,aspusSolomonMarcus.Numederezonan`[ al\coliiromâne\tidematematic[, prin activitatea desf[\urat[, a trecutdebarierelesimbolurilormatematice\ile-adeschisc[tresemiotic[,lingvistic[\ipoetic[matematic[.Din2001estemembrutitular alAcademieiRomâne.Esteautor anumeroasestudiiinterdisciplinarecareprivescutilizareamatematicii]nlingvistic[,analiz[teatral[, poezie, \tiin`e naturale \i sociale, arte vizuale. C[r`ile sale au fost traduse ]n nenum[rate limbi, a publicatpeste50devolume\isute dearticole]nreviste\tiin`ificesau de specialitate, atât ]n `ar[ sau str[in[tate.(PetronelaRotariu)

Adu\i acas[ din Italia ]n sicrie sigilate

7

AGENDA TRANSPORTATORILOR

cucaleaferat[dinToscano,]nregiuneaCalabria.Trebuiemen`ionatc[trupurilecelortreiboto\[neniuci\i ]naccidentuldetrenvorfitrimiseacas[pebaniiautorit[`ilordinItalia.Astadup[ce,lascurttimpdelaproducereatragediei,atâtfamiliileceloruci\i,dar\iopiniapublic[dinItaliaaucondamnatmodul]ncareangaja`iiunorfirmedepompefunebreauridicattrupurile românilor.}naccident,printrevictimes-aunum[rat: Manuela|aramet,de18ani,dinBobule\ti,M[d[lin DumitruDoroftei,de23deani,dinTru\e\ti,\iGeorgelCantea,de41deani,dinHude\ti.(D.Rotariu)

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

AGENDA PREST|RI SERVICII

Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Luni,3decembrie2012

Boto\[neanul George Boghian, ]n finala emisiunii concurs „Dansez pentru tine” }nurmaedi`ieide vineris-austabilit celetreiechipefinalistealeshow-ului.Dac[Nicoleta Luciu\ipartenerul ei,AttilaHainer,\i OanaIoni`[\iKovacsAliStoicanu aveauemo`ii]nainteaedi`ieidin30 noiembrie,echipa format[dinRoxanaIonescu\iGeorgeBoghianatrebuits[treac[prin duel,undeaie\it câ\tig[toare]nfa`a DianeiPop\ialui MaxDragomir. Roxana Ionescu, „zâna manelelor”,afermecatpubliculcumi\c[rile ei provocatoare. Roxana \i Georgeauavutpartedesus`inerea juriului:Wilmarkle-adatnota9,5, Mihai Petre 8, Emilia Popescu 9,5, Betrice Rancea 10, iar Edi Stancu 10. Wilmark a spus c[: „Din momentul cu stripteasul, Cocu`a a devenit cea mai tare”. Elam[rturisitc[afostfoarteimpresionat de momentul ]n care RoxanaIonescu\iCocu`as-aus[rutat,]nedi`iatrecut[de„Dansez pentrutine”. „Afostunmomentextremde frumos, spectaculos, a`i dansat foartebine”,aafirmatlarândulei BeatriceRancea. MihaiPetrenuafostimpresionatdepresta`iaRoxaneiIonescu\i nicinuaapreciatpreatarecombina`ia muzical[ pe care a ales-o coregrafa: „Eu am o mic[ problem[,launmomentdatamauzit o manea. Mie mi-a pl[cut mult maimultpetrecereadat[ladansul anterior, a\a c[ voi nota ca atare”,\i-amotivatelnota. Roxana]lcople\e\tepeGeorge zilniccudulciuri.„Sesperiemereuceidelabenzin[riedemine, c[pleccubra`ulplindeciocolat[, napolitane \i tot felul de bun[t[`i”,adezv[luitRoxanaIonescu. Ea i-a mai d[ruit, de asemenea, maimultehainepecareGeorge\i le dorea. Nicoleta Luciu, Oana Ioni`[ \i Roxana Ionescu, al[turi departeneriilor,auintrat]nfinala celui de-al XIII-lea sezon al emi-

Locuri de munc[ oferite de nem`i studen`ilor români Studen`iiboto\[nenice dorescs[lucreze]nvacan`adevar[legal]n Germaniapotob`ine aceast[\ans[la]nceputulanuluiviitor.}n perioada7-24ianuarie, Agen`iaMunicipal[ pentruOcupareaFor`ei deMunc[(AMOFM) Bucure\tivaorganiza selec`iapentrustuden`ii vorbitoridelimbagerman[caredorescs[lucreze]nGermaniapeperioadavacan`eidevar[. Din cele declarate de Gabriela Vranciuc, inspector al Agen`iei Jude`ene pentru Ocuparea For`ei de Munc[ (AJOFM), depunerea dosarelor \i sus`inerea testului de limba german[vaavealoc]nperioada 7-24ianuarie,]nintervalullunijoi, orele 09.00-15.00 \i vineri orele09.00-12.30laAMOFM. „Prin aceast[ selec`ie, Agen`ia ofer[ \ansa pentru cât

siunii „Dansez pentru tine”, care vaavealocpe7decembrie. Favori`iipotfisus`inu`iastfel: Nicoleta \i Hainer - prin SMS la 1322,cutextul„Nicoleta”sausunând la 0900. 760. 401; Oana \i

Ali-prinSMSla1322,cutextul „Oana” sau sunând la 0900.760.403;Roxana\iGeorgeprin SMS la 1322, cu textul „Roxana”sausunândla0900.760. 404.(PetronelaRotariu)

maimul`istuden`iromânicare aucuno\tin`ebune-foartebunedelimbagerman[s[lucreze ]n Germania. Men`ion[m c[ Central[ de Mediere a Str[inilor\iSpeciali\tilorZAVBonn a oferit un num[r de 150 de posturi. Cei selecta`i vor avea uncontractpentruminimdou[ luni, pe perioada vacan`ei de var[”, a declarat Gabriela Vranciuc. Ceiinteresa`itrebuies[aib[ vârsta cuprins[ ]ntre 18-35 ani, s[fiestuden`i\imasteranzilao facultatedestatsauparticular[, acreditat[conformlegii,lacursuri de zi, colegiu tehnic, colegiu\is[aib[cuno\tin`ebune\i foarte bune de limba german[ (cel pu`in 3 ani de studiu). La dosar, cei interesa`i trebuie s[ depun[ocopieaactuluideidentitate(cu0valabilitatedeminim 6luni),op`ional,copiepa\aport (cu 0 valabilitate de minim 6 luni);dar\ialteacteac[rorlist[ este disponibil[ pe site-ul AMOFM Bucure\ti, www.bucuresti.anofm.ro. rubricaActualiz[ri.(Petronela Rotariu)

Evenimente de Botosani nr.2271  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you