Page 1

CMYK

DorohoiancaAnaMariaauimitpe toat[lumeala„VoceaRomâniei” EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Scandal ]n \edin`a Consiliului Jude`ean ]ntre ~urcanu \i Flutur

Pagina 6

AnulVIII•nr.234(2269)•Joi,29noiembrie2012•8pagini

Estabilit:

Nova Apaserv ]ncepe citirea apometrelor din apartamente }nultimeleziles-au adusschimb[rimoduluidefacturareaapei ]nmunicipiulBoto\ani.ConsiliuldeAdministra`iealNova Apaservahot[râtca angaja`iaioperatoruluideap[s[fac[citireaapometrelordin apartamente]n]ncercareadeamaist[vili mul`imeadereclama`ii privindfacturile]nc[rcate.Cititoriidela NovaApaservnuvor intra]ns[]napartamenteleboto\[nenilor ]nfiecarelun[pentru verificareaindexului. Pagina 5

Cala6din49

Dintr-o sut[ de trafican`i s[lta`i de DIICOT au fost re`inu`i doar 13 Dinceleosut[depersoaneaudiate deprocurori]ndosarultrafican`ilor de`ig[ri,13auprimitmiercurimandatedere`inerepentru24deore,urmânds[fiedu\i]nfa`ainstan`ei]n vedereaarest[riipreventive.Audierileaufostf[cutelafoccontinuu,pe parcursul]ntregiinop`idemar`ispre miercuri,lasediulIJJBoto\ani.

Pagina 4

Pag. 8

Anchet[ intern[ ]n Prim[ria Boto\ani din cauza unor acte pierdute Anchet[intern[]ncadrulPrim[riei,cerut[de primarulmunicipiului, dup[ceoadres[primit[ delaConsiliulJude`ean (CJ)cuprivirelaplata arieratelor„s-apierdut” ]ntr-unuldintrebirouri.

Pagina 2

Portariuc face silenzio stampa ]n cazul licita`iei de la Corni\a Edilulmunicipiului, OvidiuPortariuc,nuva maifaceniciodeclara`ie oficial[cuprivirelaproiectulCorni\a.Deciziaa fostluat[]nurma aten`ion[riicelordin comisiadeevaluarecare suntdep[rerec[s-a f[cutpreamult[publicitateacestuiproiect.

Pagina 3


2

SOCIAL

Joi,29noiembrie2012

Anchet[ intern[ ]n Prim[ria Boto\ani din cauza unor acte pierdute

Anchet[intern[]ncadrulPrim[riei,cerut[ deprimarulmunicipiului,dup[ceoadres[primit[delaConsiliulJude`ean(CJ)cu privirelaplataarieratelor„s-apierdut”]ntr-unuldintrebirouri.

}nurm[cudou[s[pt[mâni,fostul primar C[t[lin Flutur acuza actualaconducereaPrim[rieic[nu adepusniciocererepentruaob`ine bani pentru plata arieratelor. }n \edin`a de Consiliu Local, dup[ reac`ialuiC[t[linFlutur,laointerpelare a consilierului local Florin Ghiorghi`[, Ovidiu Portariuc a l[sat-o pe \efa compartimentului financiar contabil s[-i r[spund[. „Nuavemaltedatoriicutermene maimaride90dezile,]naceast[ categoriese]nregistreaz[pl[`irestantepecareleavemlaacestmoment\ipecarele]nregistr[mlunar\ileraport[mDirec`ieiGeneraleaFinan`elorPublice”,aspus atunci\efadelabugetfinan`e. }nacela\itimp,i-aspusconsilierului local c[ nu dore\te ca \edin`atehnic[s[fietransformat[ ]ncampanieelectoral[,a\acum,]n opinialui,s-a]ntâmplatlaConsiliulJude`ean.

Cu toate acestea, nemul`umit dereac`iiledeatunci,edilulmunicipiului ar fi declan\at o anchet[ intern[,pentruaseaflavinovatul pentru ]ntârzierea cu care s-a trimisunr[spunslaCJprivindarieratele. „Sunt mai multe anchete ]n interiorul Prim[riei, nu este numai una singur[”, a spus OvidiuPortariuc. }nacela\itimp,edilulsus`inec[ municipalitatea nu putea solicita sumedebaniConsiliuluiJude`ean. Acesta a men`ionat c[ prin OUG 61/2012, Guvernul a aprobat o rectificare de buget pentru plata arieratelor, nu a datoriilor. „E o poveste, nu se puteau cere bani. Am mai explicat care este diferen`adintrearierate\idatorii.Am

Trei pe un loc de director adjunct la ITM Trei candida`i \i-au depus dosarele pentru concursul organizatpentrupostuldeinspector \ef adjunct pe rela`ii de securitate\is[n[tate]nmunc[ dincadrulInspectoratuluiTeritorialdeMunc[(ITM). Concursul, organizat de Agen`ia Na`ional[ a Func`ionarilor Publici, are loc azi. MirceaConstantin,fostinspector ITM, Dan Constantinic[, patron,\iDanMoldovan,inspector]ncadrulinstitu`iei,sunt ceitreicares-au]nscrislaconcurs,carevaconsta]ntreiprobe,respectivcuno\tin`e]nutilizarea calculatorului, proba scris[\iinterviu. La concursul organizat la ]nceputul lunii octombrie, din ceipatrucandida`i]nscri\i,nici unulnuareu\its[promoveze. Al[turi de concursul pentru

ITMBoto\ani,]naceea\izivor maisus`ineconcurspentruposturilevacanteceidinArad,Bucure\ti, Covasna, Dâmbovi`a, Harghita,Ialomi`a\iPrahova. Candida`ii trebuie s[ ]ndeplineasc[oseriedecondi`iigenerale, respectiv s[ aib[ studii universitaredelicen`[absolvite cudiplom[,respectivstudiisuperioare de lung[ durat[, absolvite cu diplom[ de licen`[ sau echivalent[ ]n domeniile fundamentale: \tiin`e inginere\ti,\tiin`eagricole\isilvice, \tiin`ejuridice,\tiin`eeconomicesau]ntr-unadintrespecializ[rile: sociologie, psihologie, administra`ie public[, medicin[,\tiin`epolitice\iovechime]nspecialitateastudiilornecesare exercit[rii func`iei publice: minimum trei ani. (PetronelaRotariu)

l[sat specialistul ]n \edin`a de ConsiliulLocals[deaexplica`iile necesare. |tiu foarte bine ce ]nseamn[.Pur\isimpluointerpretare, cineva for`eaz[ lucrurile pentruc[ecampanieelectoral[. Astea sunt informa`iile”, a spus OvidiuPortariuc. 45delocalit[`idinjude`auprimit fonduridelaConsiliulJude`eanpentru plata arieratelor. }n cazul rectific[rii bugetare, sumele intrate ]n conturilemunicipalit[`iiaufostdestinate pl[`ilor salariilor \i a contribu`iilor aferente pentru unit[`ile de ]nv[`[mânt preuniversitar de stat, drepturilor asisten`ilor personali \i ]nso`itorilor acestora, dar \i finan`areadebaz[]n]nv[`[mântulpreuniversitardestat.(PetronelaRotariu)

Prim[rii executate silit de dasc[li

Dou[prim[riidinjude` suntexecutatesilitpentrunedecontareanavetei cadrelordidactice.Liviu Axinte,liderulLigiiSindicatelordin}nv[`[mânt (LSI),amen`ionatc[,]n urmaunorhot[râridefinitive\iirevocabile,a fost]nceput[procedura deexecutareacelordou[unit[`iadministrativteritoriale.

Restan`elec[trecadreledidactice sunt de 4.000 \i 6.000 de lei. „Uniiaudecontatnaveta,uniinu audecontat.Undeavemhot[râri judec[tore\ti o s[ ]ncerc[m s[ le punem ]n aplicare. Avem hot[râri,darnusuntbanis[sepun[ ]naplicare.Os[apel[mlaexecutor judec[toresc, avem demarate deja dou[ proceduri. Executorul vaapelalablocareaconturilor\i lam[surilecareseimpun”,adeclaratLiviuAxinte. }nparalel,continu[\iac`iunile ]ninstan`[acoloundenusedeconteaz[ naveta cadrelor didactice. Reamintimc[]nmomentul]ncare aveau loc \edin`ele publice pentru ocupareaposturilorvacante,liderul sindicalaatrasaten`iac[unuldintrecriteriilecest[labazaocup[rii unui post este decontul navetei. „La\edin`elepublice,uniicolegi de-aino\triaustabilitcaprimcriteriudac[sedeconteaz[naveta]n comunarespectiv[.Aufostcomune unde nu se deconta naveta \i ceicareauluatposturi,chiardac[

erau mai aproape, le-au refuzat dinacestmotiv.Amcolegicareau spusc[mergladistan`emaimari, dar s[ se deconteze naveta. Este uncriteriuimportant”,aspusLiviuAxinte. Liderulsindicalamen`ionatc[ acestaesteprimulancânddecontul naveteiafostuncriteriuprincipal ]nacceptareaunuipostlacatedr[. Dac[ nu exist[ mijloace de transport ]n comun, cadrelor didactice care fac naveta li se deconteaz[ contravaloarea a 7,5 litri de benzin[Premiumla100dekilometri parcur\i.}ncazul]ncaremaimul`i profesoricircul[cuunsingurautoturism, decontarea se face numai proprietarului ma\inii. Dac[ ]ntre localitateadedomiciliu\iceaunde lucreaz[exist[mijlocdetransport ]n comun, se deconteaz[ valoarea abonamentului, indiferent dac[ profesorul merge cu respectivul mijloc sau cu ma\ina. Pentru decont[ri,cadreledidacticetrebuies[ ob`in[,delaunitateade]nv[`[mânt undelucreaz[,documentejustificative c[ au efectuat transportul cu mijloaceproprii\ic[aufostefectivprezen`i]n\coal[,pebazapontajuluizilnic.(PetronelaRotariu)

Au ajuns sute de paturi \i saltele noi la Spitalul Jude`ean SpitalulJude`ean]ncepe]nlocuireamobilieruluivechidin tronsonulreabilitat. Ieriaparcat]nfa`a Spitalului„Mavromati”TIR-ulcupaturi noiachizi`ionateprin programuldereabilitareaunit[`iimedicale.Muncitoriiau]nceputdesc[rcareaTIRuluidelaprimeleore aledimine`ii. Conducereaspitaluluispunec[ seva]nlocuitotmobilierul,c[]n sec`iivorfiadusepaturinoi,noptiere \i saltele, dar c[ va fi ]nlocuit[\itoat[veselaspitalului. „Avenitacumuntransportde paturi, saltele \i noptiere. Sunt vreo 200 de paturi aduse, dar achizi`iaestemaimare.}ntotalvor fi ]nlocuite 540 de paturi. Ce avemnoiacumestemobiliervechi,

dar ]i vom g[si \i acestuia ]ntrebuin`are. Va ajunge la unit[`ile medico-sociale,pentruc[estecerereacolo.Probabillaunit[`ilede la Nicolae B[lcescu \i Suli`a”, a declarat Gheorghe Damian, managerul Spitalului „Mavromati”. Acestamaiafirm[c[des[pt[mâna viitoare ]ncepe scoaterea paturilor vechidinsaloane\i]nlocuirealor cu cele noi. Saloanele sunt acum reabilitate,darbolnaviiaufostin-

terna`i tot ]n paturile \i pe saltele vechipentruc[achizi`iademobiliera]ntârziat.Pentrurestulspitalului,careacumeste]n\antier,vor fiaduselaanul]nc[340depaturi \isaltelenoi. Conducereaspitaluluisus`inec[ sea\teapt[\iuntransportdec[rucioare folosite pentru aducerea por`iilordemâncarepentrubolnavi precum \i de c[rucioare pentru medicamente.(AuroraDimitriu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Joi,29noiembrie2012

Portariuc face silenzio stampa ]n cazul licita`iei de la Corni\a

Edilulmunicipiului,OvidiuPortariuc,nuvamai faceniciodeclara`ie oficial[cuprivire laproiectulCorni\a.Deciziaafost luat[]nurmaaten`ion[riicelordin comisiadeevaluare

caresuntdep[rere c[s-af[cutprea mult[publicitate acestuiproiect. Membriicomisieisuntceicare artrebuis[deaunr[spuns]nceea ce prive\te câ\tig[torul la licita`ia pentru amenajarea zonei de agrement.OvidiuPortariucasolicitato explica`iedelacomisiadeevaluare având ]n vedere ]ntârzierile de pân[acum,termenullacaretrebuiaanun`atcâ\tig[torulfiindcumult

Centre de ]ncas[ri ale Nova Apaserv deschise pe 30 noiembrie \i 1 decembrie Boto\[neniivoraveaposibilitateas[]\ipl[teasc[ apa \i ]n zilele declarate libere, 30 noiembrie \i 1 decembrie. }n municipiul Boto\ani va fi deschis[ o singur[casieriedinceletrei.Astfel,vaaveaprogram cu publicul Centrul de ]ncas[ri de pe Bulevardul Eminescu, ]n timp ce celelalte dou[, pe strada Prim[verii \i din Centrul Vechi, vor fi ]nchise. Reprezentan`ii operatorului de ap[ au anun`at c[ Centrul de ]ncas[ri de pe Bulevardul Eminescu va avea]nceledou[zileprogram]ntreorele7.00-13.00. |i ]n municipiul Dorohoi, unul dintre cele dou[ centrevafideschis]nzileledevineri\isâmb[t[.De serviciu va fi Casieria de pe A.I. Cuza nr. 7, ]ntre orele8.00-12.00.CasieriadepestradaPo\teinr.5va fi]nchis[.|icentrelede]ncas[ridinDarabani,S[veni \i Bucecea vor asigura program de ]ncas[ri pentru clien`i]ntreorele7.30-13.30.(AuroraDimitriu)

dep[\it.R[spunsulprimitdeedila fost acela c[ volumul de munc[ estemare. „Ceidincomisiene-au\ispus c[s-af[cutpreamult[publicitate la proiectul Corni\a. Dureaz[ atâtdemultpentruc[nuaumai fost proiecte de genul acesta. }n raportmis-aspusc[s-au]ntâlnit de peste zece ori, c[ sunt 50 de bibliorafturi a câte 1.000 de pagini, au cerut informa`ii suplimentaredelafirme,\iaduratpân[s-atransmis,unelefirmenefiinddin`ar[”,aspusOvidiuPortariuc.(PetronelaRotariu)

Ghi\eele BCR vor fi ]nchise vineri \i sâmb[t[

Angaja`iiB[nciiComercialevorfiliberivineri,30 noiembrie,\isâmb[t[,1decembrie.Potrivitconducerii acestei institu`ii financiare, unit[`ile teritoriale retail\icentreledeafacericorporatealeBCRnuvor avea program cu publicul ]n cele dou[ zile. Conducerea b[ncii informeaz[ ]ns[ c[ BCR a luat toatem[surilepentruaasiguracolectareanumeraruluidelaclien`iis[i. „Totodat[,vafiasigurat[\ialimentareacucash a bancomatelor (ATM), a automatelor de schimb valutar (ASV) \i a ma\inilor multifunc`ionale (MFM).}naceast[perioad[,de`in[toriidecarduri BCR vor putea face pl[`i la oricare dintre comercian`iicareaccept[carduriiarserviciuldeAsisten`[ deurgen`[pentrude`in[toriidecardurivafidisponibil 24 de ore din 24, ca de obicei”, au precizat reprezentan`ii B[ncii Comerciale Române. (Aurora Dimitriu)

3

ADOR \i o funda`ie din Anglia vor ]n ]ngrijire padocul maidanezilor Mar`iaavutloco nou[]ntâlnire]ntre autorit[`ilemunicipale\ireprezentan`iiasocia`ieiADOR. }ntâlnireaaavutloc caurmareaevenimentuluideacumo s[pt[mân[,]nurma c[ruiaceidela ADORauavuttermenos[pt[mân[s[ vin[cupropuneri pentrurezolvarea problemeicâinilor maidanezi. Astfel, ieri la amiaz[, o delega`ie a celor de la ADOR s-a]ntâlnitcuprimarulOvidiu Portariuc, viceprimarul CosminAndrei\iEugen~urcanu, directorul Direc`iei Sportive, Baze\iAgrement. CeidelaADORau]naintat modelulunuicontractprincare ]mpreun[ cu o asocia`ie din Anglia,RomâniaAnimalAID, doresc s[ preia ad[postul publicalmunicipalit[`i,s[castrezeto`icâiniidinmunicipiu. „Vrems[prelu[mad[postulpublic,s[castr[mto`ic[`eii,conformcontractului.S[ ]lnegociem\is[rezolv[m]mpreun[problemacâinilormaidanezi. Acest contract, ]n aceea\i formul[, se aplic[ la R[d[u`i de un an de zile. Aceea\i asocia`ie a preluat ad[postul public. Pute`i s[

verifica`i.Inclusivs[prelu[m noisesiz[rilecuc[`eiiagresivi. CeidinAngliaofer[\isuport psihologic pentru c[`ei, s[ vad[dac[sepotadapta,dac[ potfiadopta`i”, aspusDaniela Andri\an,pre\edinteADOR. Conformcontractului]naintat de cei de la ADOR, câinii depestr[zivorfisteriliza`i\i vaccina`i, iar num[rul lor va ]ncepes[scad[dup[treiani\i vafireduslamaimultde10la sut[]ndecursde7-8ani. Asocia`ia ADOR ]mpreun[ cuceidinAngliavoralocape lâng[bugetulhot[râtdemunicipalitate ]nc[ 25 la sut[, sub forma unor tratamente veterinare suplimentare, steriliz[ri lunare(30decâinilunar)cât\i, ]ncadrulcelor25lasut[asigurareaunorarticolesuplimentare necesare pentru ]ngrijirea câinilorlastandardeleUE. S[pt[mânaviitoarevaavea locoalt[discu`iepemarginea propunerii,lacarevaparticipa \iunreprezentantalasocia`iei dinAnglia.Pân[atunciproiectuldecontractpropusvafianalizat de reprezentan`ii municipalit[`ii. „Eosolu`iedelacareputem]ncepediscu`ia\icaremerit[aten`ia.Ostudiem,oanaliz[m, vedem exact despre ce este vorba \i a\ propune s[ avem ]n perioada urm[toare câteva ]ntâlniri. Sunt \i cet[`enidinBoto\anicare\i-au manifestatinteresuls[participelaaceste]ntâlniri\icredc[ trebuie,pân[laurm[,s[includem \i cet[`enii ]n discu`ie”,aspusOvidiuPortariuc. (PetronelaRotariu)


CMYK

4

EVENIMENT

Joi,29noiembrie2012

Cala6din49

Dintr-o sut[ de trafican`i s[lta`i de DIICOT au fost re`inu`i doar 13

Dinceleosut[depersoaneaudiatedeprocurori]n dosarultrafican`ilorde `ig[ri,13auprimitmiercurimandatedere`inere pentru24deore,urmând s[fiedu\i]nfa`ainstan`ei ]nvedereaarest[riipreventive.Audierileaufost f[cutelafoccontinuu,pe parcursul]ntregiinop`ide mar`ispremiercuri,la sediulIJJBoto\ani.

Potrivit unor date preliminarii, ]n urma perchezi`iilordomiciliareaufostconfiscate cinci autoturisme, câteva zeci de mii de pachetede`ig[ri,116.000lei,peste800de litridealcool,39detelefoanemobile\i14 calculatoare sau laptopuri. Descinderile au fost declan\ate din noaptea de luni spre mar`i, perchezi`iile fiind f[cute pe raza jude`elor Boto\ani, Suceava, Ia\i, Bac[u \i ]n municipiul Boto\ani, la domiciliile mai multorpersoanecaresuntsuspectatec[fac parte din re`eaua de distribu`ie ilegal[ de `igaretedecontraband[.Laac`iuneaumai participat \i poli`i\ti ai Brig[zilor de CombatereaCriminalit[`iiOrganizateIa\i,

Bac[u \i Bucure\ti, ai Inspectoratelor de Poli`ie ale Jude`elor Boto\ani \i Ia\i \i ai Inspectoratului Teritorial al Poli`iei de Frontier[ Ia\i, ce au beneficiat de suportul tehnic\iinformativalspeciali\tilorDirec`iei deOpera`iuniSpeciale-IGPR\iDGIPI. Potrivitunuicomunicatdepres[alDIICOT, ]n urma cercet[rilor efectuate, ]n perioada2011-2012aufostidentificatecinci grup[riinfrac`ionale,cuanumiteconexiuni ]ntreele,careaudesf[\urat]nmodrepetat, activit[`ideintroducere]n`ar[,]nmodilegal, de cantit[`i de `ig[ri peste limita prev[zut[ de lege, activit[`i de colectare, de`inere, transport, preluare, depozitare \i vânzarea`ig[rilordeprovenien`[Ucraina\i Republica Moldova, cunoscând c[ acestea provindincontraband[.Pentruc[membrii re`elelorcolaborau]ntreeis-aformatastfel ore`eamaimaremultmaigreudedestructurat,datfiindnum[rulcelorimplica`i. Conform datelor prezentate de anchetatori `igaretele erau disimulate ]n caroseria ma\iniisau]nloca\urispecialamenajateatât dec[treopartedinmembriigrup[rilor,cât \idecet[`eniucraineni\imoldoveni.Dup[ ce `ig[rile erau preluate \i transportate pe teritoriulRomâniei,eraudepozitatetemporarladomiciliulmembrilorgrup[riisau]n alte loca`ii prestabilite, dup[ care grup[rile infrac`ionaleprindiver\imembriaurealizat distribu`iaacestorapepia`aneagr[.(D[nu` Rotariu)

Italienii suport[ costurile de repatriere a victimelor accidentului din Calabria Trupurilecelortreiboto\[neniuci\i]naccidentuldetrendes[pt[mânatrecut[]nItaliavorfitrimiseacas[ pebaniiautorit[`ilor dinItalia.Astas-adecisdup[ce,lascurt timpdelaproducerea tragediei,atâtfamiliile celoruci\i,dar\iopiniapublic[dinItalia, aucondamnatmodul ]ncareangaja`iiunor firmedepompefunebreauridicattrupurile românilor. }n plus, autorit[`ile italiene, prin intermediul Ambasadei RomânieidelaRoma,aucomunicat faptulc[aufostretraselicen`elede operarealetuturorcompaniilorde pompe funebre implicate ]n scandalulprovocatdup[teribilulacci-

dent din Calabria. Tragedia feroviar[ din Italia, ]n care au murit \aseromâni,s-atransformat]ntr-o macabr[ lupt[ ]ntre firmele de pompefunebre. Televiziunilelocaleauprezentat imagini dup[ accidentul din ora\ul Roganelli, din Calabria. Scandalula]nceputlasosireaangaja`ilor de la câteva firme de pompe funebre, care s-au luptat pentrurecuperareacadavrelor.Urmaus[]ncaseze]njurde4.000de europentrufiecarevictim[.Rudeleauasistat]ngrozitelaspectacolul macabru.Imaginiledelaloculaccidentului au fost dramatice: descarcereaaduratpatruore. „O tragedie care ]ndurereaz[ ]ntreaga comunitate din Rossano \idinzonacalabrez[”,aspusprimaruldinRossano,GiuseppeAntoniotti. „Moartea a \ase lucr[tori reprezint[opagin[dedurerec[reia nimeni nu reu\e\te s[ i se sustrag[. Nu pot s[ nu m[rturisesc c[ aceast[ tragedie este \i mai grav[pentruc[aufostimplica`i cet[`eniromânioaspe`iaicomunit[`ii noastre din motive de

munc[ \i subzisten`[ financiar[. }ntregii comunit[`ii române\ti, bineintegrat[]nsocietateanoastr[,]iadresezsolidaritateatuturor cet[`enilor din Rossano”, arat[ presaitalian[. Treidinvictimeleaccidentului tragic de sâmb[t[ din Italia sunt din Boto\ani. Au murit Manuela |aramet,de18ani,dinBobule\ti, M[d[linDumitruDoroftei,de23 de ani, din Tru\e\ti \i Georgel Cantea,de41deani,dinHude\ti. Acas[,nimeninu\tiecândtrupurile victimelor accidentului vor ajunge]n`ar[,sperându-sec[cel mai devreme s[pt[mâna viitoare. Sea\teapt[]ncheiereacercet[rilor de c[tre procurorii din regiunea respectiv[.|aseoameniaumurit, ]ntotal,sâmb[t[,]nurmaaccidentului produs ]n sudul Italiei, când unmicrobuza]ncercats[treac[liniadecaleferat[]ndreptullocalit[`iiToscano,fiindlovit]nplinde untren.Ma\inaafosttârât[peo distan`[de600demetridup[coliziune,dup[ceafostlovit[]nplin de trenul regional care transporta doar12pasageri.(D[nu`Rotariu)


CMYK

EVENIMENT

Joi,29noiembrie2012

5

Estabilit:

Nova Apaserv ]ncepe citirea apometrelor din apartamente

}nultimeleziles-au adusschimb[ri moduluidefacturareaapei]nmunicipiulBoto\ani.ConsiliuldeAdministra`iealNovaApaserv ahot[râtcaangaja`i aioperatoruluide ap[s[fac[citirea apometrelordin apartamente]n]ncercareadeamai st[vilimul`imeade reclama`iiprivind facturile]nc[rcate. CititoriidelaNova Apaservnuvorintra ]ns[]napartamenteleboto\[nenilor]n fiecarelun[pentru verificareaindexului.

Conducerea Societ[`ii Nova Apaservsus`inec[noutateaadus[ moduluidefacturareaapeiconst[ ]ntr-ocitirederegularizareaconsumurilor o dat[ la \ase luni. Acumselucreaz[la]mp[r`ireape sectoareamunicipiului,pentruorganizareagraficuluidecitiri.Fiecaresectorvaavea]njurde30-35 desc[ridebloc,spunreprezentan`iioperatoruluideap[. „Sevafaceungraficalcitirilor,astfel]ncât]n\aselunis[se fac[citireaapometrelordintoate blocurile municipiului. Noi vom puneafi\e]nsc[riledeblocpentrucaoameniis[\tiedeaceast[ modificareamoduluidefacturareaapei.Primelecitirideregularizarevorfila]nceputulluniiianuarie”, spune Cristian Romanovschi,\efulServiciuluiComercialalSociet[`iiNovaApaserv. Reprezentan`ii operatorului de ap[spunc[noulmodeldefactura-

reaapeiva]nsemnacitirealunar[ a contorului de scar[, de c[tre reprezentan`ii operatorului, \i raportareadec[treclien`i]ncontinuare,lunar,aconsumuluideap[. Lafiecare\aseluni]ns[,odat[cu citireacontoruluidescar[,angajatul Nova Apaserv va suna \i la u\ile locatarilor, pentru citirea de regularizareaconsumului. „La\aselunisevafaceregularizarea]nbazafacturiloremise ]nfiecarelun[,atâtcuplus,cât\i cu minus. Cu câteva zile ]nainte deasefacecitireaderegularizare]nbloc,sevapuneanun`]ncasasc[rii.Vom]ncercas[stabilim unprogramdecitirecâtmairezonabil, pentru a-i g[si pe locatari acas[”,maisus`ine\efulServiciuluiComercialdelaNovaApaserv.

Cei care nu deschid u\a, „s-ar putea” s[ fie ]nc[rca`i la factur[ Ce se va ]ntâmpla cu locatarii carenuvorfiacas[saupur\isimplunuvordeschiseu\apentrua-i l[sapeangaja`iiNovaApaservs[ fac[ citirea? Aici reprezentan`ii operatoruluideap[las[de]n`eles c[ regulile sunt destul de blânde. „S-arputea”caace\tias[pl[teasc[ lapau\alsaus[lisepun[consum din oficiu mai mare. Dar cât de ]nc[rcat[ va fi factura locatarului carenuvadeschideu\apentrucitireaapometrului,vorstabili,]ncele dinurm[,veciniiacestuia. „Aici regulile se p[streaz[, pentruc[\iacumproced[ma\a. Dac[locatariiuneisc[ridebloc auunvecinpecare]lb[nuiescc[ nu ar raporta corect consumul, iaracestanudeschidelacitireade regularizare, acel apartament poatefi]nc[rcatcuconsumul]n pluscarerezult[dup[citireacontorului de scar[. Dar trebuie s[ semneze mai mul`i vecini, de exemplu50lasut[plus1,pebaz[ de tabel cu seria de buletin. Nu putems[lu[m]nconsiderarec[ vineunlocatarsauvindoicareau un conflict cu vecinul lor \i s[-l punempeomcuunconsummai

mare c[ a\a vor ace\tia”, spune Romanovschi.Cualtecuvinte,tot ]ntre vecini se va decide dac[ cel carenuadeschisu\alacitireade regularizarevafi]nc[rcatcudiferen`a de consum dintre ce arat[ contorul de scar[ \i suma consumurilorcitite]napartamente.

Liste cu cei pleca`i ]n str[in[tate Pentruceipleca`i]nstr[in[tate, asocia`iile de proprietari vor face

liste\ilevortransmitelaoperatoruldeap[. „Sunt care pleac[ ]n str[in[tate\inuanun`[c[]napartamentnumaiestenimenicares[ consume ap[. Ca s[ nu-i ]nc[rc[mcuconsumdinoficiu,amcerutasocia`iilorsprijin,s[nedea lista cu apartamentele unde nu locuie\tenimeni”,afirm[Gabriel Cârlan managerulSociet[`iiNova Apaserv. Totasocia`iilevorreactualiza\i vortransmitelaoperatoruldeap[

Accident grav produs la Leorda de o femeie O femeie ]n vârst[ de 31 de ani, din Brosc[u`i,aprovocatmiercuriunaccident rutier,perazalocalit[`iiLeorda.Dincauzaneaten`ieiaintratpecontrasens\is-aizbitcuma\ina]naltautoturismceveneape contrasens.ElenaA.conduceaunautotu-

rismmarcaDaewoo,dinspreDorohoispre Boto\ani.}ntr-ocurb[ladreapta,dincauzaneaten`ieiaintratpecontrasens]nplin ]ntr-oDacie1310condus[deIulianH.,de 28deani,dinBoto\ani.}nurmaimpactului, Dacia a fost aruncat[ ]n afara p[r`ii

carosabile, r[sturnându-se. }n urma accidentului,unb[rbat]nvârstade46deani, pasager]nDacie,aajunslaspital,acesta suferinduntraumatismtoracic.Deasemenea, \i \oferi`a a avut nevoie de ]ngrijiri medicale, o ambulan`[ transportând-o la

listacunum[rulpepersoanecare locuiesc ]n fiecare apartament, pentrucadiferen`eledeconsumla niveldescar[s[fierepartizatecât mai echitabil. Reprezentan`ii operatoruluideap[spunc[]naceast[ privin`[\iacumcuuneleasocia`ii se colaboreaz[ bine, de exemplu cuasocia`iile11\i42,caretransmitlunartabelecunum[ruldepersoanedinfiecareapartamentpentru repartizarea corect[ a diferen`elordeconsumcerezult[lanivel descar[.(AuroraDimitriu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Joi,29noiembrie2012

Scandal ]n \edin`a Consiliului Jude`ean ]ntre ~urcanu \i Flutur Pre\edinteleConsiliuluiJude`eana avutoie\irede-a dreptulnepotrivit[ pentruo\edin`[de CJ.Totulapornit delaointerven`iea fostuluiprimarde Boto\ani,vizavide proiectuldehot[râre privind]nfiin`area SCEco-SalSRLBoto\ani,societatela careCJvade`ine99 lasut[dintreac`iuni, iarConsiliulLocal St[uceni1lasut[. C[t[linFluturareclamatnelegalitateaproiectuluiprinfaptulc[ administratorul jude`ului, Radu Judele,estedesemnatreprezentant ]nAGA\itotelarficelcareva stabili Consiliul de administra`ie. Fostuledilamaisubliniatfaptulc[ ]nproiectseaminte\tededelegareaserviciuluidesalubrizare,asta de\iCJtrebuies[organizezelicita`ie pentru administrarea noii gropidegunoidelaSt[uceni. „Depelaarticolul4]ncepem s[ c[lc[m ]n gropi. ]n primul

rând n-o s[ putem niciodat[ s[ deleg[mcontractuldegestiunea acestei societ[`i pentru c[ este obligatorius[sefac[licita`iepentruaceast[activitate.Estestabilit prin OU 54/2006, articolul 59, alineatul 1. Deci nu putem face direct delegare de gestiune la o societatepecareo]nfiin`[m.Plec[m de la principii, eu personal voivota]mpotriv[.Esteohot[rârecarevaputeafiatacat[]ncontencios”,aafirmatC[t[linFlutur. Florin ~urcanu nu a avut replic[lainterven`iafostuluiedil, ]nschimbi-acerutsecretaruluijude`uluis[prezinteopozi`ie.Marcel Bejinariu a ]ncercat s[ ofere câtevaargumente,darafostcontracaratdinnoudefostuledil\ef, momentcareafulminatcuizbucnirealui~urcanu,carel-aacuzat peC[t[linFluturc[facecampanie electoral[,`ipând\igesticulând]n timpul\edin`eitransmise]ndirect laTV. „Vorbi`i ]n alt[ perioad[, nu ]ntimpul\edin`ei.V[daucuvântuleu\iatât,nuinterveni`icând vre`i dvs. Cere`i cuvântul, vi-l dauInterveni`icândvre`i?Da’ cedracu’]iaici?M[ridic\iv[las pe dumneavoastr[ s[ conduce`i \edin`a.Maibinespune`ic[a\aa fostgândit[]mpreun[cudomnul ~âbuleac\i\ti`icineselupt[s[o ia.Numaijuca`ipolitic.Od[m mai mult ]n \mecherii politice”, i-aspus~urcanu luiFlutur.

Acestadinurm[amotivatec[ aredreptuls[vorbeasc[,maiales c[aajunsconsilierjude`ean]nurmavotuluiexprimatdeboto\[neni. ~urcanu ]ns[ a fost de p[rere c[ Flutur]\ifacecampanie,maiales c[setransmite\edin`a]ndirect\i

poatefiurm[rit[livelaTV.Proiectul legat de societatea Eco-Sal, cucareConsiliulJude`ean,]nasocierecuPrim[riaSt[uceni,vreas[ participelalicita`iapentruadministrarearampeidegunoiajude`ului, a fost aprobat de consilierii jude-

Mai pu`ine incidente electorale ca ]n urm[ cu patru ani

`eni,chiardac[opozi`iaavotat]mpotriv[.Atitudinealui~urcanunu atrecutneobservat[]nrândulcelor prezen`i, unul din consilieri ]ntrebându-sedac[dup[alegerileparlamentarevormaiaveavoies[deschid[gura.(OtiliaMaxim)

Consilierii jude`eni cer s[ fie \coli`i

Cazurilesemnalate]nceeace prive\te]nc[lc[rilelegisla`iei electorales-audiminuat]n campaniaelectoral[sus`inut[ pentrualegerileparlamentare, comparativcuceadiniunie, pentrualegerilelocale.Aceasta esteconcluzialacareauajuns atâtprefectulCostic[Macale`i, cât\ireprezentan`iiInspectoratuluiJude`eandePoli`ie.

|edin`adeConsiliu Jude`eanaferent[ luniinoiembriea debutatcuointerpelareasocial-democratuluiSergiuMarian, careasolicitatalocareauneisumedebani pentruperfec`ionarea ale\ilordelaConsiliul Jude`ean.

InspectoratuldePoli`ieJude`eanaprimit15 sesiz[riprivindposibile]nc[lc[rialelegisla`iei electorale.AncaSilion,purt[toruldecuvântal IPJ, a declarat c[ aspectele semnalate vizeaz[ nerespectarea locului de afi\aj, distrugeri sau deteriorareamaterialelordecampanie.Din15 incidente electorale, nou[ au fost sanc`ionate contraven`ional. „Avempatrudosarepenale\iserefer[la furturiledebannereelectorale.Dosarelepenalesunt:dou[]nFrumu\ica,unaGorb[ne\ti, unaCo\ula,iarcontraven`iileaufostaplicate ]nRomâne\ti,Boto\ani,St[uceni,Corni\iAlbe\ti.Comparativcuperioadaanterioar[,suntemlajum[tatecanum[rdeincidenteelectorale.Acestlucrus-a]ntâmplat\idatorit[cam-

Acestaaafirmatc[majoritatea consilierilorjude`eniseafl[laprimulmandat\iaunevoiedespecializare]nadministra`iepublic[. „}nmarepartesuntemconsilierijude`enilaprimulmandat\i avem nevoie de perfec`ionare. Solicit s[ particip[m la un curs, pentrucares[sealoceosum[de bani, ]n cursul anului viitor”, a sus`inut consilierul jude`ean SergiuMarian. Pre\edinteleCJ,Florin~urcanu,nuadatniciunr[spuns]ns[, privitorlasolicitareaconsilierului. (OtiliaMaxim)

panieideprevenireaMAI”,aprecizatAnca Silion,purt[toruldecuvântalIPJ. Dosarelepenalesunt]nstadiuldecercetare, laIPJBoto\ani,fiindidentificatuncercdesuspec`i,f[r[afig[si`i]nc[autorii.Sesiz[rileau venit]nultimelezile,dinparteacandida`ilorale c[rorbannereaufostfurate. PrefectulCostic[Macale`iadeclaratc[,dac[ de pe 8 noiembrie pân[ ]n prezent au fost semnalate\iinstrumentate15posibile]nc[lc[ri

alelegisla`iei,]nlunamainum[rulacestoraera de33,dup[20ziledecampanie. „Pân[ acum cifrele arat[ c[ boto\[nenii abordeaz[cumaturitatecivic[procesulelectoral.|ifor`elepoliticeimplicatedaudovad[de omaimareresponsabilitate]nfa`aprevederilor legale, folosind instrumente \i modalit[`i decampaniecepotar[taofertaelectoral[]ntromanier[democratic[\icivilizat[”,adeclarat Costic[Macale`i.(OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

Joi,29noiembrie2012

Programul activit[`ilor desf[\urate de Ziua Na`ional[ a României Institu`iaPrefectuluiastabilitprogramulactivit[`ilorcevoravealoccuprilejulZileiNa`ionaleaRomâniei.Ca\i]nanulprecedent,acesteavoravealoc ]nCentrulVechidinmunicipiulBoto\ani. 09.30-09.40: Adunarea oficialit[`ilor la sediul PrefecturiiBoto\ani 09.40-10.00:Deplasareaoficialit[`ilorc[trelocul dedesf[\urareaceremonialului 10.00-10.10: }ntâmpinarea acestora \i intonarea ImnuluiNa`ionalalRomâniei 10.10-10.20:OficiereaslujbeideTedeumdec[tre unsobordepreo`i 10.20-10.40:Rostireadealocu`iunireferitoarela semnifica`iaacesteizile 10.40-11.10:Ceremonialdedepuneridecoroane \ijerbedeflori 11.10-11.15:DefilareaG[rziideonoare Lafinalulevenimentului,vorfi]mp[r`ite1.000de por`iidefasolecucârna`i\ivin.

Prefectul le cere primarilor s[-\i actualizeze site-urile PrefectulCostic[Macale`iavertizeaz[ primarii din jude` s[ reactualizeze datele de pe siturile unit[`iloradministrativteritorialepe careleconduc,saus[]\ifac[situri oficiale, ]n cazul ]n care ]nc[ nu de`in. Reprezentantul Guvernului ]n teritoriu sus`ine c[ a f[cut deja o verificare ]n rândul unor prim[rii, ]nurmac[reiaadepistatc[oparte dintreacesteanuaupaginielectronice iar cele mai multe nu le au actualizate. „Vreaus[]iaten`ionezpedomniiprimari]nleg[tur[cutransparen`a\icucombatereabirocra`iei. Vreaus[v[spunc[la16prim[rii lipsescsite-urile\ilamarepartenu suntactualizate,lucrucaretrebuie s[ conduc[ pentru ca ei personal s[seocupedeacestlucru”,aspus prefectul Macale`i le-a dat un termenprimarilors[sepun[]nordine din acest punct de vedere, dup[ carevatrecelasanc`iuni. „Aupersonalcares[seocupe de acest lucru \i le solicit s[ le fac[.Ams[-iiaulatelefon\is[-i ]ntreb.Spers[nuajung]nposturadeam[ducecuchitan`ierulpe la ei, c[ nu este ]n regul[”, a ad[ugat prefectul, care a mai ad[ugatc[acesttipdeverific[rivor primi \i institu`iile publice deconcentrate.(OtiliaMaxim)

7

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m\i 14.100mpterendeschidere laBt-Sv50m,ambele]n zonaHudum.Utilit[`i curent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon: 0752.548.847. *Vândsauschimbcas[cu dou[camereteren500mp cugarsonier[plusdiferen`[, casaseafl[]nC[t[m[r[\ti Deal.Telefon: 0742.565.695.(G-2) *Vândapartament2camere,etaj4,str.}mp[ratTraian.Rela`iilatelefon: 0746.258.459.(G-2)

licita`ii *Prim[riacomuneiTru\e\tiorganizeaz[miercuri, 5.12.2012,ora10.00,licita`ie]nvedereaconcesion[riiunuiteren]nsuprafa`[de 8.700mp,intravilanTru\e\ti,pentruamenajaredepozit]nsilozarelegume, fructe,cereale.Licita`iava avealoclasediulPrim[riei Tru\e\ti.}nscrierealalici-

ta`iesepoatefacepân[la datade5.12.2012,ora9.00. Rela`iisuplimentaresepot ob`inelatelefon 0231.570.207.(2478-1)

anun`urimediu *FUNDA~IAOPERA~IUNEADRAGOSTEA FR{~EASC{Boto\ani titularalPlanuluiUrbanistic deDetaliuConstruireCentruCre\tin}ngrijireB[trâni CASASIMEON\i]mprejmuire,amplasamentsituat ]nloc.R[chi`i,com.R[chi`i,jud.Boto\ani,anun`[ publiculc[s-aelaboratprimaversiuneaplanuluisus men`ionat\is-anotificat Agen`iapentruProtec`ia MediuluiBoto\ani]nvedereademar[riiproceduriide ob`inereaavizuluidemediu conformHG1076/2004. Primaversiunepoatefi consultat[laAPMBoto\ani ]nzileledeluni-vineri,orele 8-16.30.Observa`iilepubliculuiseprimesczilnicla sediulAPMBoto\ani]ntermende15ziledelaapari`ia anun`ului.(1)

AGENDA TRANSPORTATORILOR AGENDA SERVICIILOR

AGENDA PREST|RI SERVICII

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Joi,29noiembrie2012

Dorohoianca Ana Maria a uimit pe toat[ lumea la „Vocea României”

Copil accidentat de o c[ru`[ Un b[ie`el din Curte\ti a ajunslaspitaldup[ceac[zut dintr-o c[ru`[. }n data de 27.11.2012,ora12.15,GheorgheA.de73ani,dinlocalitateaOr[\eniVale,conduceaun faeton ]n localitatea Or[\eni Vale, accidentându-l pe L.O. de8ani,dinlocalitateaOr[\eni Vale. Copilul era pasager ]n

vehicululcutrac`iuneanimal[\i a s[rit ]n timpul mersului din atelajul hipo, fiind ag[`at de acesta.Copilulaavutnevoiede ]ngrijirimedicaleastfelc[afost transportat la spital. }n cauz[, poli`i\tii au ]ntocmit acte proceduralesubaspectuls[vâr\irii infrac`iunii de v[t[mare corporal[dinculp[.(D[nu`Rotariu)

Judec[tor scos la pensie Judec[toriaBoto\aniar[masf[r[unuldintrejudec[tori,acestaluând deciziadeaie\ilapensie.Judec[torulAdrianaApachi`eiafosteliberat[ miercuri din func`ie, printr-un decret semnat de pre\edintele Traian B[sescu.Aceast[situa`ievaafectaactivitateainstitu`iei,]ncondi`iile]n care,pentruaseacoperinecesarullaJudec[torie,maisuntcâtevaposturilibere.(D[nu`R.)

DorohoiancaAna Mariaafostuna dintrecelemai surprinz[toare apari`iidela „Vocea României”. Frumoasabrunet[de17anii-a impresionat pe antrenori, deoarece,]npofidainocen`eiei,areu\it s[ se transforme pe scen[ ]ntr-o „Rihanna” senzual[ \i cu atitudine. „AnaMariaesteprecumcalul pecarenimenin-apariat,darva faceofigur[extraordinar[”,promiteaLoredana]naintecaartistas[ intrepescen[. „E cea mai versatil[ concurent[.Einocent[\ifoartemuncitoare”, a completat antrenoarea dup[ceav[zut-ocântând.|ia\aa fost, impresionându-i pe to`i nu doarcuvocea,dar\icuatitudinea \i tehnica ei. Dup[ presta`ia ei, Loris-aridicat]npicioare,]ncântat[ de evolu`ia ei. „Sunt foarte mândr[detine”. „Ai avut \mecheria necesar[ s[cân`ipiesaasta”,al[udat-o\i Smiley. Antrenorii de la „Vocea României”]\iarunc[]nlupt[câte treidincei\asemembriaiechipelorlor. Primulclasatdinfiecareechip[ merge direct ]n edi`ia urm[toare, iarantrenorulmaisalveaz[unconcurent din cei clasa`i pe locurile doi\itrei.Ceipatruantrenorivor deschide seara cu un colaj de piese,osurpriz[pentrutelespectatori.Momentelepreg[titedecon-

curen`isunt,\iele,spectaculoase. Invitatulspecialalseriivafiartistul Eagle Eyed Cherry, celebru

pentruhit-utile„Savetonight”sau „Can’t get enough”. (Petronela Rotariu)

Evenimente de Botosani nr.2269  
Evenimente de Botosani nr.2269  

Ziarul orasului tau!

Advertisement