Page 1

CMYK

Florin~urcanupetrece RevelionulcuprieteniilaSucevi`a EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

50 BANI

Aspirantele la Parlament poart[ bijuterii de 20.000 euro

AnulVIII•nr.228(2263)•Miercuri,21noiembrie2012•8pagini

}nplin[campanie,

Maidanezii au b[gat Prim[ria ]ntr-un scandal monstru Câiniidinpadoculmunicipalit[`iiauajunsdin noumotivdeconflict]ntreautorit[`ilelocale\i Asocia`iaADOR.Dup[ce oma\in[cu70decâinia fostoprit[]ntrafic]n municipiulRoman,]nurmauneisesiz[riaADOR, lapadoculdinBoto\ani reprezentan`iiAsocia`iei auavutunschimbdurde replicicuviceprimarul municipiului\idirectorul Direc`ieideServiciiPublice,BazeSportive\iAgrement.Ieri,primarulmunicipiuluiOvidiuPortariucaajunslaunacord cuceidelaADOR,timp deos[pt[mân[fiindsistat[ac`iuneadeprindere acâinilordepestr[zi. Pagina 5

Escrocherieuria\[

Grupare infrac`ional[ judecat[ pentru ]n\el[ciuni de miliarde Maimultepersoane,dinjude`eleBoto\ani,Ia\i,Suceava\i Neam`,aufosttrimise]njudecat[deprocuriiParchetuluide pelâng[TribunalulBoto\ani pentrucomitereainfrac`iunii de]n\el[ciune. Pagina 4

Pag. 8

Pagina 6

Proces: E.on se judec[ cu Spitalul Jude`ean pentru o datorie de 6,6 miliarde de lei vechi Unprocescareajunge ]nscurttimplaodurat[deaproapedoiani vacontinua\i]n2013, confruntarea]ninstan`[fiinddincauzaunor facturivechideanide zile.E.on\i-achemat ]ninstan`[unuldintre mariiconsumatoridin jude`,Spitalul Jude`ean.

Pagina 2

Proiectul Corni\a, pierdut ]n expertize \i rapoarte f[r[ rost Societateacarevacâ\tigalicita`ialaproiectulCorni\avaficunoscut[dup[]nc[oanaliz[araportuluicomisieideexper`idinBucure\ti\iacomisieide laPrim[rie.

Pagina 3


2

SOCIAL

Miercuri,21noiembrie2012

Proces

E.on se judec[ cu Spitalul Jude`ean pentru o datorie de 6,6 miliarde de lei vechi Unprocescare ajunge]nscurt timplaodurat[de aproapedoianiva continua\i]n2013, confruntarea]n instan`[fiinddin cauzaunorfacturi vechideanidezile. E.on\i-achemat]n instan`[unuldintre mariiconsumatori dinjude`,Spitalul Jude`ean. Ceamaimareunitatemedical[ ajude`uluiacâ\tigat]nprim[vara acestui an procesul cu E.on la TribunalulBoto\ani,lupt[]ncare sunt]njoc6,6miliardedeleivechi din cauza unui contor.  Confruntarea]ninstan`[continu[]ns[,dup[ ce E.on a formular recurs la CurteadeApelSuceava. „Esteunprocescub[taielung[,pentruc[\idup[aceast[instan`[exist[posibilitateaformul[rii recursului la }nalta Curte de Casa`ie \i Justi`ie”, precizeaz[ Victor Ni`u, juristul Spitalului „Mavromati”.

Delauncontordefect,unit[`ii medicaleis-aceruts[restituie6,6 miliarde de lei vechi. Asta chiar dac[verificareacontoruluicade]n sarcinaCompanieiE.on.Maimult deunandezileaduratconfruntarea la Tribunalul Boto\ani ]ntre unitatea medical[ \i furnizorul de energieelectric[.Ne]n`elegereade

la factura electric[ le d[ \i acum emo`ii\efilorspitalului,chiardac[ ace\tiaconsider[c[dreptateaeste departealor,]ns[numaionot[de plat[ de miliarde de lei vechi le mai lipse\te pe lâng[ problemele financiare pe care le are spitalul acum. Pentru confruntarea de la Tri-

bunalulBoto\ani,CompaniaE.on a solicitat o ampl[ expertiz[ ]n acestproces,care]ns[nui-aconvins pe magistra`i. E.on \i-a chematconsumatorullajudecat[,de\i arecunoscutc[nuesteculpaacestuia.Procesulceloraproape\apte miliardedeleivechiesteunadintre cele mai importante ac`iuni ]n

justi`iepecarele-aavut\ileare]n prezent unitatea medical[. Un alt procescumiz[mareeste\icelpe careunitatea]larecuCasadeAsigur[rideS[n[tate,peseamaspitaliz[rilor nepl[tite de institu`ia de asigur[ri,alc[ruitermenestestabilit]nprimas[pt[mân[aluniidecembrie.(AuroraDimitriu)

Dup[ un deceniu, drumul de }nc[ un motiv la Dealu Mare a fost finalizat de sanc`ionare a \i inaugurat oficial medicilor

Dup[10anidela]nceperealucr[rilordrumuluidelaDealuMare, mar`is-af[cutrecep`iaacestora. Drumulna`ional29D,]nceput]n 2002,afostabiaacumrecep`ionat dincauzasurp[rilordeterenap[rute]n2007,imediatdup[finalizare.

Reprezentan`i ai Companiei Na`ionale de Autostr[zi\iDrumuriNa`ionaledinRomâniaSA,airegionaleiie\eneaacesteia,dar\iaiconstructoruluiauconstatatfaptulc[]nprezentdrumuldelaBoto\anispre Tru\e\ti\iStâncaesteasfaltat]n]ntregime\imarcat rutier,astfel]ncâts[sepoat[facerecep`iapelucr[rile contractate]nurm[cu10ani. Lucr[riledeconsolidareaterenuluiaufostobiectul unuialdoileacontract,acesteaurmânds[se]ncheiela anul,prinamenajareazonei]mp[duritedinvecin[tatea sectorului de drum unde s-au produs alunec[rile de teren. Consolidarea a constat ]n realizarea unui nou terasament cu multiple straturi, terasarea versan`ilor, realizarearavenelor\ia\an`urilordecolectareaapei meteo\idesuprafa`[. „Selucreaz[laDealuMaredinprimulmeumandatlaconducereaInstitu`ieiPrefectului.Dincolode problemelecareauap[rutpeparcurs,oricelucrudus

la bun sfâr\it este binevenit. Drumul na`ional spre StâncaCoste\tiestecirculat\isper[ms[fie\imai circulat odat[ cu deschiderea traficului de m[rfuri prinvam[.A\adar,ebinec[s-ag[sit]n`elegere\ila constructor\ilaCNADNR,astfel]ncâts[serezolve oproblem[]npluspecarejude`ulBoto\anioavea]n ceea ce prive\te drumurile na`ionale. Un capitol la care,dinp[catenust[mdelocbine”,adeclaratdup[ recep`ieprefectulCostic[Macale`i. }n cadrul ]ntâlnirii cu reprezentan`ii regionali ai CNADNRprefectuldeBoto\aniaob`inutasigurareac[ ]nscurttimpsevamarca\idrumulna`ionalspreSuceava,lipsamarcajelorrutierefiindunuldintreneajunsurileartereideleg[tur[cujude`ulvecin.(OtiliaMaxim)

Medicii vor fi sanc`iona`i dac[ nu vor trece toate prescrip`iileoff-line]nsistemulinformatic. Este una dintre pu`inelenout[`icucarevineproiectul Contractului cadru privind acordarea serviciilor medicale ]n sistemul asigur[rilor sociale de s[n[tate pentru anii 2013-2012. Proiectul, pus ]n dezbatere public[, nu aduce decât foarte pu`ine nout[`i. }n mareparteestecopiaactualului contract. }n ce-i prive\te pe medicii de familie, proiectul contractului cadru pentru anul urm[tor stabile\te c[ vor fi obliga`i s[ utilizeze sistemul electronicpentrumedicamente cu\if[r[contribu`iepersonal[. Normele metodologice care vorfiemiseulteriorpublic[rii contractului vor stabili modalit[`ile de prescriere, eliberare \idecontareamedicamentelor.

„}nsitua`ia]ncaremedicii prescriptori nu de`in semn[tura electronic[, prescrip`ia medical[sevalistapesuport hârtie \i va fi completat[ \i semnat[ de medicul prescriptor ]n condi`iile prev[zute ]n norme”, se arat[ ]n proiectul supusdezbateriipublice. Medicii vor fi obliga`i s[ introduc[ toate prescriptiile off-line ]n sistemul informatic pân[]nultimazialuniisaucel târziupân[ladataprev[zut[]n contractuldefurnizaredeservicii medicale. Dac[ nu vor faceacestlucru,lisevare`ine „osum[egal[cucontravaloarea prescrip`iilor medicale electroniceoff-lineneintroduse]nsistemulinformatic,prescrise\ieliberate]ncadrultrimestrului”,precizeaz[proiectulcontractuluicadru.(Aurora Dimitriu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Miercuri,21noiembrie2012

Proiectul Corni\a, pierdut ]n expertize \i rapoarte f[r[ rost Societateacareva câ\tigalicita`ialaproiectulCorni\avafi cunoscut[dup[]nc[o analiz[araportului comisieideexper`idin Bucure\ti\iacomisiei delaPrim[rie. OvidiuPortariuc,primarulmunicipiului,adeclaratc[aprimitraportul comisiei de exper`i abia luni.„Lunidup[amiaz[amprimitraportulcomisieideexper`i.A fostfinalizatacestraport.Am]ncercat ]n diminea`a asta (N.R mar`i) s[ lecturez, s[ v[d exact punctullordevedere.Dinp[cate, a intervenit problema cu ADOR, drept urmare ]n aceast[ dup[ amiaz[ (N. R mar`i) vom studia ]mpreun[\icuceidelacomisie raportul exper`ilor de la Bucure\ti”, a spus Ovidiu Portariuc. Acestaamen`ionatc[dinprimele informa`ii,separec[p[rereaexper`ilortehnicinuesteaceea\icua comisiei de evaluare din cadrul Prim[riei. „Dac[suntelementelepentru aanun`acâ\tig[torulpân[lafinalul s[pt[mânii, cu siguran`[ vomfaceacestlucru.S-a]ntârziat atâtpentruc[auexistatsolicit[ri dinparteaexper`ilorcareaucon-

Guvernul a decis extinderea Spitalului Jude`ean „Mavromati” Spitalul Jude`ean „Mavromati”semaialegecuosec`ie exterioar[. Ieri, ]n \edin`a de Guvern,s-aadoptatHot[rârea privind aprobarea transferului managementuluiasisten`eimedicale al Spitalului or[\enesc DarabanidelaConsiliulLocal DarabanilaConsiliulJude`ean Boto\ani. }n aceste condi`ii, Spitalul „Mavromati”, care \i a\a este un colos, urmeaz[ s[ seextind[\imaimult.Urm[-

sideratc[anumitefirmenuaula dosarul de licita`ie informa`iile caretrebuiaus[fie,\iatuncicomisiadelicita`iele-asolicitatsociet[`ilorrespective\iauduratdou[, trei s[pt[mâni pân[ când societ[`ileautrimisclarific[ri”,a men`ionatedilul.Acestanuexcludecadeciziafinal[s[fieluat[\i]n urmaunordiscu`iidincadrulConsiliuluiLocal. „Amapelatlaofirm[specializat[ tocmai pentru a nu exista

suspiciuni.Comisiavine\iexprim[ punctul de vedere \i decizia final[\i-oasum[executivul.Trebuie s[ l[murim situa`ia, s[ vedemexactdinpunctdevederelegal cum st[m, nu este exclus s[ avem \i o discu`ie \i ]n Consiliu Local s[ le prezent[m situa`ia pentru a se lua decizia. Vom anun`a decizia care se va lua ]n urmaanalizeisitua`iei”,aconcluzionat Ovidiu Portariuc. (PetronelaRotariu)

3

torulpasa\teptatded[r[b[neni ]n acest proces este Hot[rârea de re]nfiin`are a unit[`ii medicale,desfiin`ar[anultrecut. Hot[rârea privind aprobarea transferului managementului asisten`ei medicale al Spitalului or[\enesc Darabani de laConsiliulLocalDarabanila ConsiliulJude`eanBoto\aniurmeaz[ dup[ ce, recent, consilierii jude`eni au votat acela\i lucru.(AuroraDimitriu)

Medici nemul`umi`i de ce le preg[te\te Legea S[n[t[`ii

Guvernan`ii nu g[sesc bani pentru profilaxia cariilor la copii Profilaxiacariilorlacopiiesteaproapeinexistent[]n\colilejude`ului. Num[rulcopiilorcareapeleaz[la mediculstomatologpentrutratamente dentareestetotmaimare.Celpu`in astasus`instomatologiiboto\[neni. Ei spun c[ ]nainte de 1989, aproape ]n fiecare \coal[dinora\,darchiar\i]nmediulrural,existau

cabineteundesederulauprogramedeprofilaxiedentar[.Acumdoardou[cabinetestomatologice\colare maisunt]nBoto\ani. „Vincopiicucavitateabucal[lap[mânt.}nainte se f[cea profilaxie la cabinetele dentare \i toate claseleerauadusededoctorlacontrol,latratament, iar copiii plecau atunci când terminau \coala, cu cavitateabucal[pus[câtdecâtlapunct.Acumnu maiestea\a.Trebuies[]laduc[p[rintelelastomatolog”,spunemediculstomatologBrându\aCiornei. Aceasta sus`ine c[, dac[ ar exista un program na`ional, cum sunt multe altele subven`ionate ]n s[n[tate,copiiinuarmaiaveaastfeldeprobleme. Guvernan`ii nu iau ]n calcul \i posibilitatea finan`[riiunorprogramepeprofilaxiadentar[,chiar dac[stomatologiiauvenitcuastfeldepropuneri.„De lagur[pleac[foartemulteboli.Deastanoiamavut o ini`iativ[ de a solicita un program finan`at de Ministerul S[n[t[`ii sau Casa  Na`ional[ de S[n[tate.Oastfeldeini`iativ[avenitcucâ`ivaani ]nurm[delaColegiulDenti\tilor,careacerutinsistent introducerea stomatologiei profilactice ]n programelena`ionaledes[n[tate”,amaispusmedicul stomatolog. Dinmultitudineadecabinetestomatologice\colareexistente]naintede1989aumair[masdoardou[ ]nBoto\ani.Mediciistomatologicievit[s[lucreze]n astfel de cabinete pentru c[ veniturile ob`inute sunt multinferioarecelorcâ\tigate]ncabineteleparticulare.}nplus,uneoriaparaturaestevechedepeste30de ani.(AuroraDimitriu)

Reprezentan`ii medicilor boto\[nenisepreg[tescdeunnou\ir de dezbateri pe tema Legii S[n[t[`ii.Ace\tiaacuz[c[ultimulproiectdelegeesteaproapeidenticcu celanterior,lacareatâtei,cât\i sindicatele,dar\iasocia`iiledepacien`iauavutnumeroaseobiec`ii. Mai mult, medicii sus`in c[ se amân[ inten`ionat discu`iile pe aceast[ tem[ pân[ dup[ alegeri, pentruanuatingesubiectesensibile]naceast[perioad[. }n ce-i prive\te pe medicii de familie, reprezentan`ii acestora spunc[actualulproiectdelegenu clarific[delimitareadintremedicina de familie, cea comunitar[ \i preventiv[. „Solicit[rile noastre aufostclare,s[sefac[distinc`ie ]ntre medicina de familie \i cea comunitar[.Acumesteunamestec,unadev[rattalme\-balme\”, spuneDoruCuliceanu,vicepre\edinte al Asocia`iei Medicilor de

FamiliedinBoto\ani. }nmomentuldefa`[,medicina comunitar[ este introdus[ ]n noul proiect de lege privind s[n[tatea, ]ns[nuafostconturat[a\acumau propusmedicii.Guvernan`iianun`auc[vorvenicuunelemodific[ri pân[lasfâr\itulanului.„A\acum esteintrodus[]nmomentuldefa`[,esteclaroprostie”,spunace\tia. Asisten`a medical[ comunitar[, ]n noul proiect de lege este subordonat[mediculuidefamilie. Nupo`isubordona]ns[ocategorie care face parte dintr-o institu`ie public[uneiinstitu`iiprivate,care estemediculdefamilie. }n plus, reprezentan`ii medicilorvorca]nviitoareleConsiliide administra`ie ale caselor de asigur[rides[n[tates[]\iaib[locul \i reprezentan`ii furnizorilor de servicii medicale, medici \i farmaci\ti.(AuroraDimitriu)


CMYK

4

EVENIMENT

Miercuri,21noiembrie2012

Escrocherieuria\[

BOTO|ANI

Grupare infrac`ional[ judecat[ pentru ]n\el[ciuni de miliarde

pe o coloan[

Maimultepersoane, dinjude`eleBoto\ani,Ia\i,Suceava\i Neam`,aufosttrimise]njudecat[de procuriiParchetului depelâng[TribunalulBoto\anipentru comitereainfrac`iuniide]n\el[ciune. Cutoatec[persoanelecareau fostdeferitejusti`ieinuauformato grupare infrac`ional[, cercet[rile desf[\urându-sef[r[ase`inecont deacestaspect,aufostancheta`i]n acela\idosarpentruc[aucolaborat\is-auajutatunulpecel[lalt]n comitereainfrac`iunilor. Valoarea total[ a prejudiciului este una imens[, aproximativ 22 demiliardedeleivechi,multedintre fapte fiind s[vâr\ite chiar din anul 2005. Mircea Teofil Gheorhi`[vafijudecatpentru]n\el[ciune dup[ce,]nanul2009,aintermediattranzac`iaprivindpatrubuldo-

excavatoare,tranzac`iecuunprejudiciude869.000lei. Alt boto\[nean deferit justi`iei esteNicu\orLuca,acestacauzând unprejudiciude400.000leidup[ ce a achizi`ionat de la nou[ societ[`i comerciale marf[ pl[tit[ cubiletelaordin\icecurif[r[acoperire. }n aceea\i manier[, \i AndreiPetru,dinNeam`,aprodus un prejudiciu de 50.000 lei. Tot pentru]n\el[ciunevafijudecat\i Constantin Cimbru, din Vatra Dornei,dup[cea]n\elatosocietateachizi`ionândmateriallemnos ]n valoare de 55.000 lei. Iulian Grigoriu, din Ia\i, a achizi`ionat marf[ de 394.000 lei, pe care a „uitat” s[ o pl[teasc[. Alt sucevean trimis ]n judecat[ este \i Adrian V[c[reanu care a prejudiciatmaimultesociet[`icu396.000 lei,al[turideVasileStrugaru,tot dinSuceava,ceacauzatunprejudiciude394.000lei.Altnem`ean trimis ]n judecat[ de procurorii boto\[neniesteSorinPan[,acesta cauzândunprejudiciumodest,de numai 5.740 lei. To`i cei enumera`imaisusaufosttrimi\i]njudecat[ ]n lips[, to`i sustr[gându-se urm[ririipenale.(D[nu`Rotariu)

Un boto\[nean s-a ales cu dosar penal dup[ ce a provocat un accident rutier ]nPia`aCentral[,beatfiind. }n data de 19.11.2012, ora 19.10,MarcelH.de59ani, ]ntimpceconduceaoautoutilitara pe o alee din Pia`a Central[, a efectuat manevrademers]napoi,]mprejurare]ncarealovitunchio\c alimentaramplasat]nincintapie`ei.Conduc[torulauto afosttestatcuaparatuletilotest,rezultândoconcentra`ie de 1,59 mg/l alcool pur ]n aerulexpirat,\iafostcondus la Spitalul Jude`ean de Urgen`[Boto\ani,undeisaurecoltatdouaprobebiologicedesânge]nvedereastabiliriialcoolemiei. Fa`[ de Marcel H. se efectueaz[ cercet[ri sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul dec[treopersoan[careare o ]mbiba`ie alcoolic[ peste limitalegal[.(D[nu`R.)

Ru\inos: Domni\oar[ prins[ la furat ]n Carrefour

Noi schimb[ri ]n rândul directorilor de \coli La]nceputulluniidecembrieleexpir[mandatelelacincidirectoricareauparticipatlaconcursulorganizat]n2008.Dinceledeclaratede MihaelaHunc[,inspectorgeneralalInspectoratului|colarJude`ean,numirilecudelega`ie]n interesul]nv[`[mântuluivorfif[cute]nurma unuiConsiliudeAdministra`ie.„Vompune]n discu`ie situa`ia lor, atunci când le expir[ mandatul.Vafiprelungiresau]nlocuire.}nc[ nu este luat[ o decizie”, a declarat Mihaela

Accident provocat de un \ofer beat cri`[

Hunc[.Noilenumiri,ca\iceledela]nceputul anului\colar,suntprovizorii,pân[laorganizarea,dec[treMinisterulEduca`iei,aunuinou concurs. Le exprim[ mandatele: lui Costic[ Voinea Axinte - director Grupul |colar „Elie Radu”,GrigoreDiaconu-directorulSeminarul TeologicBoto\ani,EmilianPochi\can-Grup |colar „Regina Maria” Dorohoi, Constantin Muha - Seminarul Teologic „Sf. Iacob” Dorohoi\iRodicaButnariu-|coalagimnazial[

Roma.CompletareaLegiiEduca`ieivaducela autonomia\colilor,carevordesemnamanageriiunit[`ilor\colare. Apari`ia normelor metodologie aferente LegiiEduca`ieiarducelanumireadirectorilor de c[tre consiliile de administra`ie ale unit[`ilor \colare. Urm[toarele schimb[ri vor avea loc ]n decembrie, atunci expirând mandatele ultimilor directori cu concurs. (PetronelaRotariu)

Accident de munc[ SC Elegant Glob Accidentdemunc[laosocietatedinmunicipiu,]nurmac[ruia unsalariataajunslaspitalcuarsuripefa`[.Incidentulaavutlocluni dup[amiaz[,cândConstantinD.,]nvârst[de23deani,angajatla SCElegantGlobBoto\ani,executalucr[ridetermoizola`ie-hidroizola`iecumembran[termosudabil[prin]nc[lzire.„}nc[lzireamembraneisudabileserealizacuunarz[torcuflac[r[,alimentatdela o butelie de aragaz. }ntr-un moment de neaten`ie a ]ndreptat flac[ra spre fa`[, producându-i arsuri. A fost transportat la SpitaluldeUrgen`[Boto\anipentruacordareade]ngrijirimedicale”, a declarat Stelian Me`ler, inspector \ef al Inspectoratului Teritorial de Munc[. Comunicarea evenimentului la ITM a fost f[cut[dec[treangajator,acestaurmânds[seocupe\idecercetareaevenimentului.(PetronelaRotariu)

Otân[r[]nvârst[de19 anidinBoto\aniestecercetat[pentrufurtcalificatdup[ ceafostprins[deangaja`ii Carrefourcumaimulteprodusedecosmetic[]nbagaje. Luni,]njurulorei10.00,un echipaj de jandarmi care ac`ionaperazamunicipiului Boto\ani a fost sesizat, de c[tre personalul de serviciu de la Supermarketul Carrefour, c[ o femeie a sustras maimultebunuridinmagazin. Deplasându-se la fa`a locului,jandarmiiauconstatatc[celesesizateseconfirm[,ocaziecucareauidentificat o tân[r[ din municipiul Boto\ani, ]n vârst[ de 19ani,f[r[antecedentepenale. Din verific[rile efectuatelafa`alocului,s-astabilit faptul c[ tân[ra a sustrasdininteriorulsupermarketului mai multe produse cosmetice,]nvaloarede156 lei. Bunurile respective au fost restituite reprezentan`ilorsupermarketului.Jandarmiii-au]ntocmitacteleconstatatoare, fiind cercetat[ pentrucomitereainfrac`iunii de furt calificat, dosarul fiind]naintatParchetuluide pe lâng[ Judec[toria Boto\ani.(D.R.)


CMYK

EVENIMENT

Miercuri,21noiembrie2012

5

}nplin[campanie,

Maidanezii au b[gat Prim[ria ]ntr-un scandal monstru Câiniidinpadocul municipalit[`iiau ajunsdinnoumotiv deconflict]ntreautorit[`ilelocale\i Asocia`iaADOR. Dup[ceoma\in[cu 70decâiniafost oprit[]ntrafic]n municipiulRoman, ]nurmauneisesiz[ri aADOR,lapadocul dinBoto\anireprezentan`iiAsocia`iei auavutunschimb durdereplicicuviceprimarulmunicipiului\idirectorul Direc`ieideServicii Publice,BazeSportive\iAgrement.Ieri, primarulmunicipiuluiOvidiuPortariuc aajunslaunacord cuceidelaADOR, timpdeos[pt[mân[ fiindsistat[ac`iunea deprindereacâinilordepestr[zi. Ma\in[ cu 70 de câini oprit[ ]n trafic la Roman O ma\in[ care transporta ]n condi`iiimpropriipeste70decâini delaBoto\anilaConstan`aafost oprit[ ]n trafic la Roman. Luni sear[,unautoturismFiatDucatoa fostoprit]ntraficpeE85depoli`i\tiiroma\canidincadrulserviciului Circula`ie, ca urmare a unei solicit[ri transmise prin intermediulnum[ruluiunicdeurgen`[112 de reprezentan`ii asocia`iei pentru protec`iaanimalelorADORBoto\ani.Membriiorganiza`ieiboto\[neneauurm[ritautoturismulFiat

Ducatoprintreijude`e,suspectând c[transport[]ncondi`iiimproprii zeci de câini \i c[ unele dintre patrupedeaufostsustrasedingospod[riileboto\[nenilor.Solicitarea transmis[deAsocia`iaADORnua g[sitecoudecâtlaRoman,dup[ce autoturismul cu numere de Constan`aatraversatdou[jude`e.Dup[ oprirea ]n trafic a autoturismului, poli`i\tiiroma\caniauobservatc[ ma\ina transporta mai multe persoane decât maximul admis. Cu stupoare,ace\tiaauaflatfaptulc[ autoturismul transporta zeci de câini.|oferulma\iniis-aalescuo amend[de840deleidelaPoli`ia Rutier[,pentrulipsadocumentelor deprovenien`[acâinilortransporta`i \i pentru dep[\irea num[rului maxim de persoane din cabina autoturismului.

Scandal la padoc cu viceprimarul Cosmin Andrei Situa`ianuafostdeloccalm[la padoculdinBoto\ani,undereprezentan`iiADORauatacatsubiectul condi`iilor total improprii ]n care sunttransporta`icâiniiaduna`idin Boto\ani.Pentrual[murilucrurile,lapadocuriaumersviceprima-

rulCosminAndrei\iEugen~urcanu, \eful Direc`iei de Servicii Publice, Baze Sportive \i Agrement.Lafa`aloculuiaajuns\iun echipajalpoli`ieilocale,care]ns[ nuaavutacceslapadoc. „Avem ordin s[ nu intre nimeni”,aspusunuldintreangaja`i. Reprezentan`ii ADOR au declarat c[vorfaceplângerelaadresafirmei care s-a ocupat de prinderea câinilor dar \i Prim[riei, contestândmodul]ncareafostcreatcontractuldintreprim[rie\ifirmadin Constan`a,caretransportacâinii. „Au constatat c[ transportul esteilegal,f[r[actedetransport, f[r[documentelegale,f[r[absolutniciunfelde...decis-au]nc[lcatabsoluttoateregulileposibile \i imposibile: ma\inile nu aveauautoriza`iedetransportanimale,animalelenuerauconform autoriza`iei veterinare, nu aveau niciunvaccin,niciunactde]nso`ire.Noitransport[mcâini,dar scuza`i-m[, fiecare câine trebuie s[aib[unactde]nso`ire,unpa\aport.Câiniisetransport[individual]ncu\ti,decicâinele\icu\ca”,adeclaratElenaCarda\,vicepre\edinteADOR. Reprezentan`ii ADOR i-au repro\at direct viceprimarului c[,

dup[ ce l-au sprijinit pe el \i pe OvidiuPortariuc]ncampaniadela alegerile locale, acum ]\i bat joc atâtdeoameni,cât\ideanimale.

}ntâlnire cu primarul ]n spatele u\ilor ]nchise, la cerin`a ADOR Primarul Ovidiu Portariuc a avut ieri la amiaz[ o ]ntâlnire cu reprezentan`iiADOR.Ladiscu`ie auparticipat,al[turideedilulmunicipiului,\iviceprimarulCosmin Andrei\iEugen~urcanu,iardin partea celor de la ADOR au fost patrupersoane. Reprezentan`ii ADOR au solicitatcaladiscu`iilecuautorit[`ile municipale s[ nu aib[ acces \i mass-media. „}n urma unor discu`ii care au durat aproximativ dou[ore,amajunslaoconcluzie acceptat[deambelep[r`i,laanumitem[suricesevorluapetermen scurt, mediu \i lung. Bine]n`eles c[ din punctul nostru de vederenuputemopriac`iunealegat[destrângereacâinilorcomunitari. Am cerut sprijin \i ]n`elegere ADOR-ului ]n desf[\urarea ac`iunilorpeviitor.Drepturmare, amconvenitca]nmaximos[pt[mân[ reprezentan`ii ADOR s[

g[seasc[oasocia`iesausocietate carepoates[realizezeacela\ilucrupecarel-arealizatsocietatea din Constan`a, \i anume, adop`ii”,adeclaratOvidiuPortariuc. Dac[]ntr-os[pt[mân[ceidela ADORvorvenicuovariat[alternativ[, municipalitatea va fi de acordcarespectivaactivitates[fie cedat[deprim[riec[tresocietatea recomandat[deei.Dac[nu,]ncepânddepe28noiembriesuspendareacontratuluisemnatdePrim[rie \ifirmadinConstan`ava]nceta\i sevareluaac`iunea]nceput[luni, respectiv strângerea \i adop`ia ]n mas[acâinilorf[r[st[pân. Primarul a mai spus c[ a fost sunatdeboto\[neni,carel-aufelicitatpentrum[suradeprindere\i adop`ie]nmas[acâinilorcomunitari. De cealalt[ parte, reprezentan`ii ADOR sus`in c[ nu doresc nicieis[maivad[pestr[zicâini. „|i noi dorim s[ fie `inu`i ]n ad[postulpublicc[`eiiagresivi,s[ lucr[m cu ei, s[ vedem cât de agresivipotfipemaidepartesau s[ le c[ut[m st[pâni, s[ poat[ lucrani\tedoctoripsihologicuei. Nici noi nu ne dorim c[`ei pe strad[”,aspusDanielaAdri\an, pre\edinta Asocia`iei ADOR. (PetronelaRotariu)

Sute de boto\[neni mu\ca`i de câinii comunitari Pentruaaveaositua`ieclar[\iexact[, reprezentan`iimunicipalit[`iiausolicitatinstitu`iilor abilitate s[ le comunice num[rul persoanelormu\catedecâiniidepestr[zi. ViceprimarulCosminAndreiadeclaratc[a solicitatacestecifrepentruaaveaoimagine

deansambluasuprarealit[`ii.„Direc`iade S[n[tate Public[ a comunicat c[ de la ]nceputulacestuian]nunit[`ilesanitaresauprezentat688depersoanemu\catede câini,]n259decazurifiindvorbadecâini comunitari.DelaMinisterulAdministra`iei

\iInternelor,respectivInspectoratulpentru Situa`ii de Urgen`[ avem 36 de cazuri ]n careaufostimplica`icâini,ajutormedical deurgen`[lapersoanelemu\catedecâini -21decazuri,degajaredecâinidindiferite spa`ii - nou[ cazuri \i câini agresivi \ase

cazuri”, a spus Cosmin Andrei. Aceste cifrereprezint[doaropartedindatelesolicitate de municipalitate de la institu`iile boto\[nene, fiind a\teptate \i comunic[rile delaServiciuldeAmbulan`[\idelaPoli`ia Local[.(PetronelaRotariu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Miercuri,21noiembrie2012

Aspirantele la Parlament poart[ bijuterii de 20.000 euro Candidatelelaalegerileparlamentaredin9decembriestau foartebinelacapitolulaveri, ]nceeaceprive\tepropriet[`ilemobiliare(maimulteterenuri,case\iapartamente),automobilelesaudepozitelebancare.Nuputemspuneacela\i lucru]ns[\idesprebijuteriile acestora.Valoareaaccesoriilor celoroptaspirantelafunc`ii ]nParlament,cumulat[,nu dep[\e\te20.000euro.Celpu`ina\asevedelaoanaliz[a declara`iilordeaverecompletatedecandidate. AspiranteledinparteaUniuniiSocialLiberale,TamaraCiofu\iDoinaFederovici,nude`inbunurisubform[demetalepre`ioase,bijuterii,obiectedeart[\idecult,colec`iideart[ \i numismatic[, a c[ror valoare ]nsumat[ s[ dep[\easc[sumade5.000euro. Lista doamnelor ce se vor ]n Parlament, carenude`inbijuterii,continu[cuMirelaSauc[,aspirantalARD,MariaBolea,candidatdin parteaPRM,EcaterinaBodea,ceaspir[laun

loc]nSenatdinparteaUDMR,precum\iFranciscaOriPakai,aspirantalUDMRpentruCameraDeputa`ilor. Nu acela\i lucru putem spune despre RoxanaAnu\ca,aspirant[dinparteaUSLlafunc`iadedeputatpeColegiul3.Bijuteriileacesteia ]nsumeaz[ 8.000 de euro. Obiectele au fost achizi`ionate]nperioada2010-2012.

Dedeparte,ceamaibogat[laacestcapitol estecandidataPPDDlaofunc`iededeputat, LilianaMinc[.Aceastade`inebijuterii]nvaloare de 10.000 de euro, achizi`ionate ]nc[ din 1990. Pe lâng[ aceste accesorii, Minc[ mai de`inetablouri,ac[rorvaloareajungela10.000 deeuro.Obiecteledeart[aufostcolec`ionate]n perioada1999-2012.(OtiliaMaxim)

Afi\aje electorale reclamate la BEC Forma`iunileARD\iUSLse acuz[reciprocpentruafi\ajelectoral ilegal. Astfel, luni, Alian`a

RomâniaDreapt[(ARD)a]naintat la Biroul Electoral de Circumscrip`ieoplângere]mpotrivaUniu-

niiSocialLiberale(USL).}ndocumentulsemnatdepre\edinteleC[t[linFlutursearat[c[„]nmunicipiul Boto\ani \i ]n localit[`ile arondatecolegiilor5\i6auap[rutmaimulteafi\eelectoraleale contracandida`ilor USL lipite ]n locuri care nu au nicio leg[tur[ cu cele special amenajate pentru afi\ajelectoral,respectivgarduri, stâlpisaucopaci”. ARDinvoc[\ifaptulc[\colile audevenitlocdeafi\ajelectoral.O

plângere asem[n[toare a fost depus[dec[trereprezentan`iiUSL, reclama`ia fiind la adresa ARDului.Ace\tia,larândulloraureclamatlipireaunorafi\eelectorale ]nlocurinepermise. Reprezentan`ii BEC au trimis sesizarea, spre solu`ionare, c[tre Inspectoratul Jude`ean de Poli`ie, ]nvedereaverific[rilor\ipentrua luam[surileceseimpun]nacest sens.(OtiliaMaxim)

BOTO|ANI pe o coloan[ Secretari de prim[rie chema`i ]n fa`a Comisiei de disciplin[ Doi secretari ai unor unit[`i administrativteritorialeauintrat ]nvizorulComisieidedisciplin[ aInstitu`ieiPrefectului,dup[ce ]n activitatea acestora au fost constatate nereguli. Este vorba despresecretarulora\ului|tef[ne\ti,laadresac[ruiasuntsemnalatemaimultereclama`ii,precum\idespresecretarulcomunei Albe\ti,acestafiindacuzatdeabateri repetate semnalate ]n documentele prim[riei. Reprezentan`iiInstitu`ieiPrefectuluisus`in c[laadresasecretaruluidin|tef[ne\i exist[ foarte multe reclama`ii,venitedinparteapersoanelorfizice\idinparteafermierilor,fiindproblemelegatedegestiunea contractelor de arend[. Urmeaz[ ca la |tef[ne\ti s[ se desf[\oareoanchet[,]ns[sanc`iuneapropriuzis[vatrebuiaplicat[deConsiliulLocal.SecretarulcomuneiAlbe\tiafostsanc`ionat deja pân[ acum de dou[ ori\irisc[desfacereacontractului de munc[, ]n cazul unui al treileacontrol,dac[sevorg[si nereguli.Ultimasanc`iuneavizatreducereasalariuluicu25la sut[.(OtiliaMaxim)

Ac`iune de prevenire: „Tu decizi ! Voteaz[ legal!” Subsloganul„TudeciziVoteaz[ legal” Ministerul Administra`iei\iInternelor,prinstructurile sale teritoriale, desf[\oar[ campania de informare \i con\tientizareacet[`enilorcuprivire la sanc`iunile  prev[zute pentru ]nc[lcarea legisla`iei electorale, ]n scopul asigur[rii unui proces devotarelegal.}nacestcontext, ]n perioada 16-19 noiembrie 2012,poli`i\tii,poli`i\tiidefrontier[, pompierii \i jandarmii boto\[neniauac`ionat]mpreun[ ]nscopulinform[riiunuinum[r câtmaimaredecet[`enicuprivirelainfrac`iunile\icontraven`iile prev[zute pentru ]nc[lcarea legisla`iei ]n vigoare. Ac`iunile s-au desf[\urat ]n centrele comerciale din municipiul Boto\ani,]ncadrulPunctuluidetrecereafrontiereiStânca,precum \ilasociet[`icomercialedinjude` cu un num[r mare de salaria`i.Laac`iuniauparticipatpeste20decadrealeMAI.Reprezentan`ii Ministerului Administra`iei \i Internelor au ]nmânat cet[`enilorcudreptdevotpeste 1.000deplianteinformative,explicându-letotodat[acestoracare suntsanc`iunilelacareseexpun, ]ncazulelud[riinormelorprev[zutedeLegeanr.35/2008. De asemenea, oamenii au fost]ndruma`is[sesizezede]ndat[ la num[rul 112 orice ]nc[lcare a legisla`iei electorale. Pentrumaimulteinforma`ii,cei interesa`i pot accesa site-ul http://www.votlegal.mai.gov.ro. (D[nu`Rotariu)


PUBLICITATE

Miercuri,21noiembrie2012

Sindicatului }nv[`[mântului Preuniversitar ]\i schimb[ liderul Vineriareloc\edin`adealegeri a noului pre\edinte al SIP Boto\ani,Maria~ipriganie\indlapensie.Pentrualegeri\i-audepusdosareledoicandida`i.

Pe23noiembrieesteprogramat[ conferin`a jude`ean[ SIP ]n cadrulc[reiavafialesunnoupre\edintealSIP.Extremdeemo`ionat[, Maria~ipriganadeclaratc[]ncei 22deani]ncares-aaflatlaconducereaSIPaluptatpentrudrepturile sindicali\tilordineduca`ie. „Amc[utat]nto`iace\ti22de anis[m[sacrificpentruoameni, lucrând\isâmbetele\iduminicile. Dac[ oamenii m-au ales, am jurats[lefacdreptatenecondi`ionat,f[r[indemniza`iedeconducere\iampusmaipresusdeorice intereselecolegilor.Amreu\it,zic eu,pentruc[ampromovatpentru membriidesindicattoateproceseleposibile]nalefacedreptate\i mi-amf[cutatâ`iadu\mani]n22 deani,b[tândlaatâteau\i,]ns[ ace\ti du\mani pân[ la urm[ au trebuit s[ recunoasc[ persoana mea\is[orespecte”,aspusMaria~iprigan. Aceastaamen`ionatc[ultimii patruaniaufostceimaigreideoarece sindicatul a promovat foarte multeprocese]ninstan`[pentrua ob`ineaplicareaunordrepturipentru angaja`ii din sistem. „Ultimii patru ani de zile au fost cei mai cumpli`i,ceimaigreidincei22de ani.Pentruc[s-auschimbatatâteaguverne\iamavutpescaune ministeriale al`i mini\tri care au avut propriile opinii \i strategii darnu]nfavoareacelormul`i,a românilor,penoi,ceidin]nv[`[-

mica publicitate • mica publicitate v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100 mpterendeschiderelaBt-Sv 50m,ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon: 0752.548.847. *Vândsauschimbcas[cu dou[camereteren500mpcu garsonier[plusdiferen`[,casa seafl[]nC[t[m[r[\tiDeal. Telefon:0742.565.695.(G-8)

licita`ii

~iprigan: „Mi-am f[cut atâ`ia du\mani ]n 22 de ani, b[tând la atâtea u\i” mânt, ne-au condus la disperare”,amen`ionatliderulSIP. Potrivitlideruluisindical,]nv[`[mântul]nc[nuestetratatcaprioritate na`ional[. Depolitizarea sistemuluiesteonecesitateimperioas[. „Tot vorbim, dar to`i au fost numi`ipecriteriipolitici,]ntâitrona`ipescaune\iapoidatconcurs deochiilumii.Oameniitrebuies[ ]ialeag[peceipecare]irecunosc profesioni\ti,pecare]irespect[\i atuncisistemulvaexistacuadev[rat \i se va dezvolta, când ]n fruntea sistemului vor exista oameniprofesioni\ti,nuadu\idin altep[r`i.Trebuies[facem]nv[`[mânt,pentruc[unpoporlipsit de educa`ie nu poate exista”, a spusMaria~iprigan.

Doi candida`i la \efia jude`ean[ SIP Pentrualegeriledevineri,pentru

conducerea jude`ean[ a SIP \i-au depus candidaturile doi candida`i. Este vorba de Iulia Paula Nacu, prim vicepre\edinte SIP, cadru didacticlaColegiulTehnic„Gh.Asachi”dinmunicipiu,\iVasileBejan, lidersindicalla|coalaLunca. „Comisia de validare a aprobat \i validat cele dou[ candidaturi ]ntrucât ]ndeplinesc toate condi`iile.Ambiicolegisuntfoarte buni, ]i apreciez, ]n schimb doamna Nacu are curs de lider sindicalrecunoscutpeplaninterna`ional, de doi ani, curs de comunicaremedia\imaimult[experien`[]nactivitateadeconducere”,aprecizatMaria~iprigan. Laalegeriledevinerivorparticipa \i reprezentan`i ai Federa`iei Educa`iei Na`ionale. (Petronela Rotariu)

7

*LiceulTeoretic„Anastasie Ba\ot[”cusediul]ncomuna Pomârla,jud.Boto\ani,tel/fax 0231.622.817,organizeaz[ licita`iedevânzaremas[ lemnoas[pepicior,]ncantitate de1.666mcnet,ladatade 29.11.2012,ora14.00. Preselec`iavaavealoclasediul liceuluiladatade26.11.2012, ora14.00.Caietuldesarcinise poateridicadelasecretariatul LiceuluiTeoretic„Anastasie Ba\ot[”Pomârla.(2470-1)

pierderi *Pierdutcertificatconstatator nr.6945/17.03.2008pentruSC

SAGRADSRL,J07/683/1992, CUI628782.}ldeclarnul. (2471-1)

anun`uri *ANUN~PUBLICprivind deciziaetapeide]ncadrare Administra`iaNa`ional[„Apele Romane”-prinSC VALI-SEB CONSTRUCTSRL, titularal proiectului„BALASTIER{ PerimetrulCorni-|esul Morii”, anun`[publiculinteresatasupralu[riidecizieide ]ncadraredec[treAPM Boto\ani,]ncadrulprocedurii deevaluareaimpactuluiasupra mediului,pentruproiectulsituat ]nextravilanulcomuneiCorni. Proiectuldecizieide]ncadrare \imotivelecareofundamenteaz[potficonsultatelaAPM Boto\ani,b-dulM.Eminescu nr.44]nzileledeluni-vineri, ]ntreorele8-16.30,precum\i laurm[toareaadres[deinternet http://apmbt.anpm.ro.Publicul interesatpoate]naintacomentarii/observa`iilaproiectuldecizieide]ncadrare]ntermende5 ziledeladatapublic[riiprezentuluianun`,pân[ladatade 25.11.2012.

AGENDA SERVICIILOR

AGENDA TRANSPORTATORILOR

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Miercuri,21noiembrie2012

Florin ~urcanu petrece Revelionul cu prietenii la Sucevi`a Pre\edinteleConsiliuluiJude`eanadezv[luitc[vapetreces[rb[toriledeiarn[al[turidefamilie.Cr[ciunul]lvacelebra]n sânulfamiliei,]nBoto\ani,]ntimpce cump[nadintreani]l vag[sipepre\edintele ConsiliuluiJude`ean ]ntr-olocalitate]nvecinat[,maiexact]nSuceava. Loca`iaundeFlorin~urcanuva ]ntâmpinaanul2013,este„Sofia”, unhoteldepatrusteledinjude`ul vecin,situatlacâtevasutedemetri de una dintre celebrele m[n[stiri aleBucovinei-Sucevi`a.Latrecereadintreani,liderulPNLvafi]n-

Concert de Cr[ciun cu Costel Busuioc Costel Busoic este a\teptat la tradi`ionalul Concert de Cr[ciun, carevafioferitboto\[nenilor.Pe 20decembrie,OrchestraFilarmoniciiBoto\anivasus`inetradi`ionalulConcertdeCr[ciun,subbagheta dirijorului Marius Hristescu. Al[turi de orchestr[ va evolua \i Cristina Simionescu, de la Opera Na`ional[Român[dinIa\i.Cadourile muzicale vor fi asigurate de Costel Busuioc, invitat special ]n concert.Concertulva]ncepelaora 18.30.(PetronelaRotariu)

conjuratdefamilie,decopii\iviitoarea so`ie, Roxana Anu\ca, dar \idecolegidepartid,precumVerginel Giread[ \i Costel |optic[, ]mpreun[ cu familiile lor. Al[turi de Florin ~urcanu va petrece de Revelion\iRaduJudele. Pre\edinteleCJsus`inec[aales

aceast[ loca`ie ]ntrucât doar la aceast[ pensiune s-au mai g[sit locurilibere,detaliileorganizatorice revenind membrilor grupului cu careva]ntâmpinaanul2013.Grupulvaplecadinjude`pe29decembrie\ivapl[ti6.000deleipentru fiecarepereche.(OtiliaMaxim)

Mircea Radu a dat o fug[ pân[ acas[ ]n pauza de prânz! Simpaticul prezentator \i so`iasa,boto\[neancaRaluca, au revenit ]n Capital[, dup[ nunta secret[ (\i discret[)de s[pt[mâna trecut[, din ora\ul |tef[ne\ti, Boto\ani. }n mod cert,MirceaRadue]ndr[gostit lulea\inurezist[s[steaprea mult departe de Raluca... sau celpu`ina\aarputeafiinterpretatgestuls[u,cândMircea aprofitatdeprimaocazie(respectivpauzadeprânzdelaserviciu) ca s[ dea o fug[ pân[ acas[. A\a c[ tân[ra boto\[neanc[s-atrezitcuso`ulacas[, la orele prânzului, de\i ]l \tia plecat pentru toat[ ziua. Se parec[pretextulafostmasade prânz,pecareMirceale-aspus apropia`ilor c[ prefer[ s[ o ia acas[, dat fiind c[ Raluca g[te\teperfectC[ofia\a,ori c[ pur \i simplu dragostea a

fostceacarel-amânatlaprânz c[tre cas[, nu mai conteaz[. Paparazziicancan.rol-aufotografiatpefostulprezentatoral emisiunii „Din dragoste” cum \i-aparcatma\ina]nfa`acasei \i, gr[bit, a intrat pe poart[. (PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2263  

Ziarul orasului tau!

Evenimente de Botosani nr.2263  

Ziarul orasului tau!

Advertisement