Page 1

CMYK

SuccesalmoldovencelordelaXfactor EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

F[r[ dubii la provenien`a fructelor, dar cu semne de ]ntrebare la ]nc[rc[tura lor cu chimicale Pagina 4

AnulVIII•nr.222(2257)•Mar`i,13noiembrie2012•8pagini

Ion Diaconu a demisionat de la conducerea societ[`ii Modern Calor IonDiaconualuat deciziadea-\idademisiadelaconducereasociet[`iiModern Calor.Prinintermediulunuicomunicat depres[,acesta]\i justific[alegereaf[cut[,considerândc[a f[cutacestpaspentru binelesociet[`ii,angaja`ilor\iboto\[nenilor abona`ilasistemul centralizatalmunicipiului. Pagina 5

Anchete cerute de pre\edintele CJ dup[ vân[toarea de câini din mai multe comune Legal,persoanelece auuciszecidecâini deperazaatrei comunedinjude`]n week-endsuntacoperite,astfelc[nuvor puteafitrasepenalla r[spundere.Celpu`in a\areiesedinancheta poli`i\tilor.

Pagina 3

Pag. 8

Licita`ia pentru realizarea Parcului Corni\a, tot f[r[ câ\tig[tor Se]ntârzieanun`areasociet[`iicarevaprelualucr[rilepentrurealizarea ParculuiCorni\a.De\i autrecuttreilunidela deschidereaofertelordepuselalicita`ie,municipalitateanuare]nc[numelecâ\tig[torului.|i chiardac[s-aranun`a societateacâ\tig[toare\i nuarfidepusecontesta`ii,lucr[rilenuarputea fidemarate]nacestan, dincauzalipseibanilor.

Pagina 2


2

SOCIAL

Mar`i,13noiembrie2012

Licita`ia pentru realizarea Parcului Corni\a, tot f[r[ câ\tig[tor Se]ntârzieanun`areasociet[`iicarevaprelualucr[rilepentrurealizareaParculuiCorni\a.De\iautrecuttreilunideladeschidereaofertelordepuselalicita`ie,municipalitateanu are]nc[numelecâ\tig[torului.|ichiardac[s-ar anun`asocietateacâ\tig[toare\inuarfidepuse contesta`ii,lucr[rilenuar puteafidemarate]nacest an,dincauzalipseibanilor. Raportulcomisieideevaluareaofertelorfirmelor ]nscrise ]n cursa pentru realizarea Parcului Corni\a este aproape finalizat. De\i mai sunttreizilepân[pe15noiembrie,dat[avansat[deprimarulOvidiuPortariucpentruanun`area câ\tig[torului, comisia nu a primit ]nc[ raportulfinaldelaexper`iidinBucure\ticare auanalizat\ieiofertele.Acestraportvaajungelacomisieazi. „Raportul comisiei este aproape finalizat. Dinp[cate,nuauraportulfinalalexper`ilor coopta`i.Sea\teapt[raportulfinalalexper`ilordelaBucure\ti,careurmeaz[s[ajung[]n cursulzileidemâine (N.Rmar`i),dincâteam ]n`eles.Eprematurcacinevas[-\iexprimeo opinie]naintedeavedeaopiniafinal[aexper`ilor.Le-amsolicitaturgent,c[dac[pân[ pe15noiembrienuavemraportul,cinevatrebuies[]\iasume]ntârzierea.I-am\i]ntrebat deceadurata\ademult”,adeclaratOvidiu Portariuc. Edilul\efsus`inec[a\teapt[unraportfinal pentruacomparaconcluziilelacarauajunsexper`iidelaBucure\ti\imembriicomisieidelicita`iedelaBoto\ani.„Vreaus[v[d]ncem[sur[raportulexper`ilorcoincidecuopiniacomisiei”,aspusedilulmunicipiului. Data de 15 noiembrie pentru prezentarea

pe o coloan[ Directorul Oficiului de Cadastru, propus pentru func`ia de vicepre\edinte al CJ PaulIoanPav[li-arputea lua locul Doinei Federovici, actualvicepre\edintealConsiliuluiJude`eanBoto\ani\icandidatpentruunmandatdesenator.Asta]ncazul]ncareactualul vicepre\edinte de ConsiliuJude`eanarcâ\tigaalegerile de luna viitoare, moment ]ncareardeveniincompatibil[ cu actuala func`ie. Pav[l este ]n prezent consilier jude`ean dinparteaPSD\idirectorinterimaralOficiuluideCadastru \iPublicitateImobiliar[.(OtiliaMaxim)

B[rbat scos din fântân[ de pompieri

societ[`iicarevarealizaParculCorni\asepare c[numaiesteatâtdesigur[,celpu`indinpunctul de vedere al primarului municipiului. „Pe 15v[prezintsitua`iaa\acumeste.Nupromit c[pe15anun`[mcâ\tig[torul”,amen`ioneaz[ OvidiuPortariuc.

Lucr[rile vor ]ncepe la anul, indiferent de rezultatul licita`iei Cât prive\te o posibil[ anulare a licita`iei, primarul sus`ine c[ nu se poate pronun`a ]n acestsens.Dac[vaficontestat[saunulicita`ia, certestec[municipalitateanuarebaniipentru cofinan`are.„Oricum]ns[,oricâtderepedesarterminalicita`ia,nuavembaniipentrucofinan`are. Suntem ]n procedur[ de achizi`ie a unui]mprumut.BaniipentruCorni\aaufost folosi`ilaModernCalor,pentrucompletarea investi`ieideacolo.Baniinuexist[.Aachizi`ionaacumun]mprumutpepia`abancar[dureaz[celpu`intrei-patruluni”,aad[ugatprimarul.

Subaru burdu\it cu `ig[ri de contraband[ Echipa comun[ de control dincadrulPunctuluideTrecere a Frontierei Stânca-Coste\ti a descoperit,vineri,ascunse]ntrunloca\specialamenajat]ntr-un autoturism,8.200de`igarete.}n jurulorei11.00,s-aprezentat]n PunctuldeTrecereaFrontierei Stânca,pentruefectuareaformalit[`ilornecesaretreceriifrontierei,pesensuldeintrare]n`ar[, Speran`aM.,de35deani,conducândunautoturismmarcaSubaru, ]nmatriculat ]n Republica Moldova. Pentru valorificarea uneiinforma`ii,poli`i\tiidefrontier[ausolicitatinspectorilorvamali efectuarea unui control am[nun`itasupraautoturismului.

BOTO|ANI

}nurmacontroluluiefectuat, echipa comun[ format[ din poli`i\tidefrontier[\iinspectori vamali a descoperit ascuns[ \i nedeclarat[,]ntr-unloca\special amenajat]nrezervorulautoturismului,cantitateade8.200`igaretecutimbrudeacciz[RepublicaMoldova. Autoritatea vamal[ a luat m[sura ridic[rii `igaretelor ]n valoarede923lei\iasanc`ionat persoana ]n cauz[ cu amend[ contraven`ional[ ]n valoare de 6.000 lei, iar poli`i\tii de frontier[ au luat m[sura anul[rii vizei de intrare ]n România a cet[`eanuluimoldovean.(D[nu` Rotariu)

Anchet[ intern[ pentru scurgeri de informa`ii OvidiuPortariucasolicitatmar`iexplica`ii de la responsabilul comisiei, deoarece ieri au fostprezentateinforma`iireferitoarelaunposibilcâ\tig[torallicita`iei.Primarulamen`ionat c[ nu este normal s[ fie lansate informa`ii de acest fel ]nainte ca raportul final s[ ajung[ la conducereaPrim[riei. „Amchematresponsabilulcomisieipentru aafladeundeauap[rutuneleinforma`ii]nainte ca raportul s[ ajung[ la mine, legat de proceduradelicita`ie,lucrucareesteincorect dar\iilegal.Amrugatpre\edintelecomisieide licita`ies[verificecumafostposibilacestlucru”,spusOvidiuPortariuc. Cincifirmeaudepusoferte,treidinBoto\ani, respectiv Elsaco, Electroalfa \i Victor Construct,\idou[dinSpania,SCGrupoEmpresarialMagenta\iCyesInfrastructuras,pentruexecutarealucrarilorlaParculdeAgrement Corni\a.(PetronelaRotariu)

Merele din jude`, prea mici pentru a ajunge la elevi Nicipân[]nmomentuldefa`[eleviidin \colileboto\[nenenu aubeneficiatdefructe,dincauzafaptului c[produc[toriide meredinBoto\aninu se]ncadreaz[]n cerin`elecaietuluide sarcinipentrulicita`ia organizat[]ncadrul programuluiguvernamentaldedistribuire amerelor]n\coli. Una  dintre cerin`e  este ca greutate minim[ a merelor s[ fie

de 110 grame, ]ns[ produc[torii boto\[neni, din cauza secetei, au meremultmaimici,doarde90de grame. Din acest motiv, elevii boto\[neni nu se pot bucura ]nc[ demereleproaspetedeoarecenicio firm[ nu s-a ar[tat interesat[ de distribu`ialor]n\coli. Pentruarezolvaaceast[situa`ie, autorit[`ile boto\[nene vor s[ cear[Guvernuluipermisiuneadea modifica cerin`ele din caietul de sarcini. „Chiaramdiscutatcuunproduc[torcareare70detone,darle arepetoate]njurde90degrame. AmvorbitcuceidelaAchizi`iis[ discute cu cei de la Minister s[ putemdamerede90degrame”, aprecizatFlorin~urcanu,pre\edintele CJ Boto\ani. (Otilia Maxim)

Un b[rbat din localitatea Fl[mânziafostsalvatdepompieri dup[ ce a c[zut ]ntr-o fântân[. De\i victima a avut nevoie de ]ngrijiri medicale, fiind dus la spital cu hipotermie, via`a sa nu este pus[ ]n pericol. Angaja`ii InspectoratuluipentruSitua`iideUrgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani au fost solicita`i duminic[, 11 noiembrie,pu`in]naintedeora 15.00, s[ intervin[ pentru scoaterea unui b[rbat dintr-o fântân[ de pe raza ora\ului Fl[mânzi.Spreloculindicatsaudeplasatunechipajdincadrul Deta\amentului de Pompieri Boto\ani, cu accesorii specifice,\iunechipajapar`inând Serviciului Jude`ean de Ambulan`[ Boto\ani. Cu ajutorultrepieduluipentrupu`uri, unuldintrepompieriacoborât ]nfântânaadânc[decirca14 metri \i ]n mai pu`in de zece minuteaaduslasuprafa`[victima.B[rbatul,]nvârst[de39 deani,afostpreluatdeambulan`[ \i transportat la spital. (D[nu`R.)

Sanc`iona`i pentru materiale electorale jignitoare Doib[rba`iaufostsanc`iona`idepoli`i\tidup[ceaufost prin\idistribuind]ntr-olocalitatematerialeelectoralejignitoarelaadresaunuicandidat. }ndatade09.11.2012,poli`i\tii Postului de poli`ie Albe\ti au fost sesiza`i cu privire la faptulc[maimul`itineridistribuie materiale cu caracter electoral pe raza satului Albe\ti. }n urma verific[rilor efectuateaufostidentifica`iA. M.,de39ani,dinBoto\ani,\i M.C.,de35ani,dincomuna Vl[deni, care distribuiau pe razasatuluiAlbe\tipliantecu caracter denigrator la adresa unuicandidatpentrupostulde parlamentar. Ace\tia au fost sanc`iona`i contraven`ional cu amend[, pentru sanc`ionarea faptelor de ]nc[lcare a unor normedeconvie`uiresocial[. (D[nu`Rotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Mar`i,13noiembrie2012

3

Anchete cerute de pre\edintele CJ dup[ vân[toarea de câini din mai multe comune Legal,persoaneleceau uciszecidecâinidepe razaatreicomunedin jude`]nweek-endsunt acoperite,astfelc[nu vorputeafitrasepenal lar[spundere.Cel pu`ina\areiesedin anchetapoli`i\tilor. }nschimb,autoriim[celuluivorfiamenda`ideDSVSApentruc[aul[satpecâmp animaleleucise.Oanchet[maiminu`ioas[a cerut \i pre\edintele Consiliului Jude`ean, Florin~urcanu,careaspusc[vinova`iitrebuies[r[spund[.Oficial,reprezentan`iiIPJ sus`in c[ ]n urma cercet[rilor efectuate de lucr[toriiServiciuluiarme,explozivi\isubstan`epericuloases-astabilitcaterenurilede perazacomunelorpecares-asesizat]mpu\careacâinilorfacpartedinfondulcinegetic administratdeAJVPS„TheodorBal\”Darabani.}nziuade10.11.2012afostorganizat[ activitatea de vân[toare la specia ra`e s[lbatice \i combatere pisici, câini hoinari saus[lb[tici`i\ivulpi,]nbazaautoriza`ieide vân[toare colectiv[ seria ACA nr. 396168 emis[ladatade08.11.2012,cuovalabilitatede30zile\i]ncareaufostconsemna`i17 câinihoinari]mpu\ca`i. „Conformart.19alin.3,dinLegeanr. 407/2006 privind vân[toarea \i protec`ia fonduluicinegetic,modificat[\icompletat[,

«pisicile\icâiniis[lb[tici`isauhoinarig[si`i pe suprafe`ele fondurilor cinegetice se ]mpu\caf[r[restric`ii\if[r[obligarealadesp[gubiri,iarfaptanuconstituieinfrac`iune», iarconformalin.(4)«pisicile\icâiniicare sunt]nsitua`iaprev[zutalaalin.(3)se]mpu\c[ de c[tre personalul de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau de vân[tori, cu ocazia ac`iunilor organizate ]n acest scop, la care particip[ \i personal de specialitate al gestionarului sau cu ocazia vân[torilororganizate».Deasemenea,persoanele care au sesizat ]mpu\carea câinilor aurefuzats[depun[plângere,iarproprietarulbovinelorreclamateafir[nite]ncursul ac`iuniiarefuzats[conduc[poli`i\tiilalocul undeesteamplasat[turma,motivândc[nu cunoa\teundeseafla]nprezent. }n cauz[ nu sunt ]ntrunite elementele constitutivealeinfrac`iunilordedistrugere, uz de arm[ letal[ f[r[ drept sau braconaj cinegetic”,searat[]ncomunicatuldepres[ alpoli`i\tilor.

„Noaptea se umbl[ cu ma\ini, se vâneaz[ iepuri, c[prioare, nimeni nu vede” }ns[lucrurilenustaua\a,cei]ncauz[, spunând c[ au colaborat cu poli`i\tii \i c[ p[rerilenule-aufostluate]nseam[,cerând luni ajutorul din alt[ parte. Pre\edintele Consiliului Jude`ean, Florin ~urcanu, s-a ]ntâlnit luni cu Ioan Banariu, proprietarul cireziidevaciasuprac[reiavân[toriicareau ]mpu\catcâiniautrascuarmeledevân[toare.~urcanul-aconvinspeBanarius[fac[o

solicitarescris[princare]iceres[seimplice]nrezolvareaproblemeicauzatedevân[toriicareau]mpu\catmaimul`icâini]nzona comunelorVorniceni,|tiubieni\iHavârna. Pre\edinteleConsiliuluiJude`eanadeclaratc[solicit[publicanchetedinparteaPoli`iei\iaDirec`ieiSanitarVeterinare\ipentru Siguran`aAlimentelorpentruc[,dup[ceau fostomorâ`i,câiniiaufostl[sa`ipedealuri. „Nucredc[a\afacemcombatereacâinilorvagabonzi.Dac[vors[combat[câiniivagabonzis[vin[]nzonaSuli`apentru c[ sunt 500 de câini vagabonzi \i nu au venitniciodat[pentruc[nuautimpsaunu au cartu\e. B[ie`ii ace\tia c[utau altceva, aunimerit]ntr-ozon[,auv[zutni\tec[`ei, credc[erau\isubinfluen`a\pri`ului\iau

Preg[ti`i pentru asigurare de s[n[tate suplimentar[ Asigurareavoluntar[des[n[tateeste solu`ialacarese gândescceimai mul`iboto\[neni,]n perspectivarestrângeriipachetuluide baz[deserviciimedicale. Maiexact,atuncicândasigurareasocial[des[n[tatelevaoferi mai pu`ine servicii medicale gratuite,mul`iboto\[neniiau]ncalcul s[ scoat[ bani pentru asigurarea voluntar[cares[leacopere\irestulserviciilormedicale.Celpu`in aceasta reiese din chestionarul la careaur[spunsrecentsutedeboto\[neni, distribuit de Casa Jude`ean[deAsigur[rideS[n[tate. Dinacela\ichestionarreiese]ns[ c[ mai mult de un sfert dintre ceicareauacceptats[r[spund[]ntreb[riloradresatedereprezentan`ii„casei”aroptas[]\ipl[teasc[ serviciiledirectlafurnizor,atunci cândstareades[n[tatearnecesita oprezentarelamedic,lalaboratorulmedicalsaulaoricefeldeinvestiga`iimedicale. Potrivitchestionaruluidesatis-

fac`iecompletatde400deboto\[neni]nfarmacii,]nspitalesauacas[,28lasut[nu\i-arfaceasigurarevoluntar[des[n[tate,pelâng[ ceasocial[,pentruserviciilemedicalelacarenuvormaiaveagratuitate dup[ definitivarea pachetului minim de servicii medicale. Ace\tia ar prefera s[ pl[teasc[ la medic, la laborator, decât s[ pl[teasc[oasigurare]npluslas[n[tate. }n schimb, 72 la sut[ dintre ceichestiona`isus`inc[]\ivorface asigurarevoluntar[pentruase\ti

laad[postdecheltuielifoartemari ]ncazul]ncarestareades[n[tateli s-ar\ubrezi.Laacestchestionarau r[spuns atât persoane din mediul rural,cât\idinmediulurban,salaria`i, pensionari, liber profesioni\ti, beneficiari de ajutor social, persoane cu handicap, gravide, elevisaustuden`i,\omeri,veterani der[zboietc.pentruspitaleaufost luate ]n considerare chestionarele distribuite pacien`ilor interna`i la Spitalul Jude`ean. (Aurora Dimitriu)

trascupu\cas[aratec[eisuntputernici. Noaptea se umbl[ cu ma\ini, se vâneaz[ iepuri,c[prioare,nimeninuvede.Lamine pecâmplatat[lmeutrecjeep-ane]nfiecarenoapte”,adeclarat~urcanu. |i Ioan Banariu, proprietarul cirezii de vaci asupra c[reia s-a tras cu arma de vân[toare,adeclaratc[vân[toriiauintratpe proprietatealuiprivat[\iau]mpu\catcâinii, l-auamenin`atpev[carulcareaveagrij[de ciread[. „Aufostpreaabuzivi.S-audatjosdin ma\in[\ipestema\in[au]nceputs[trag[”, a spus Banariu. }n week-end, mai mul`i vân[tori au omorât zeci de câini ]n zonacomunelorVorniceni,|tiubieni\iHavârna.(D[nu`Rotariu)

Coplata pentru serviciile medicale ]i va lovi pe români de anul viitor Coplatapentruserviciilede s[n[tate va fi introdus[ anul viitor. Dac[ pe moment peste tarifele pe consulta`ii \i tratamentes-aa\ternutt[cerea,asta nu ]nseamn[ c[ bolnavii au \i sc[patdeacestetarife.Dealtfel, oficialii sistemului sanitar auanun`atc[nupotrenun`ala impunerea acestor tarife pe consulta`ii,care,pedeoparte vorsuplimentaveniturile]nsistem, iar pe de alt[ parte vor constituiuninstrumentdecontrol pentru serviciile medicale raportate de furnizorii ]n contract cu institu`ia de asigur[ri des[n[tate. Ultimeletarifepropusepentrucoplat[suntcuprinse]ntre2 lei\i75delei. Lamediculdefamilieseva

pl[ti]ntre2\i3lei,]nfunc`ie degradulprofesionalaldoctorulu i.Nusevapercepecoplat[ pentru primul serviciul medical/trimestru ]n cazul bolnavilorcuafec`iunicronice\inici pentrucontrolulmedicalanual pentru prevenirea bolilor cu consecin`e majore ]n morbiditate\imortalitate. }npoliclinici,nivelulcopl[`ii vafide3sau4leideconsulta`ie, ]n func`ie de gradul profesional al medicului. Nivelul copl[`iipentrucuradetratament derecuperarereabilitareas[n[t[`iivafide10lei/cur[.Pentru internarea la un spital de grad III,cumesteSpitalulJude`ean, spitalizareacontinu[vafitaxat[ cu30delei,iarceadezicu20 delei.(AuroraDimitriu)


CMYK

4

EVENIMENT

Mar`i,13noiembrie2012

F[r[ dubii la provenien`a fructelor, dar cu semne de ]ntrebare la ]nc[rc[tura lor cu chimicale Legumele\ifructele proaspetedeimportvor disp[readepetarabele dinpie`e.Celpu`inasta inten`ioneaz[guvernan`ii,pentruaredapia`a produc[torilorautohtoni. }nplus,vafimaisimplu \ipentruconsumatoris[ \tiecusiguran`[c[pun ]nsaco\efructe\ilegume române\ti,desprecarese spunec[arfimaipu`in chimizatedecâtceledin import. Vafisanc`ionatcomer`ul]n\el[tor,spun ini`iatoriiproiectuluideactnormativ.Laora actual[,cas[]\ivând[maibineprodusele, mul`i agen`i economici nu precizeaz[ ]n scris, a\a cum prevede legisla`ia, de unde provin fructele \i legumele pe care le au expuse la vânzare, iar când sunt ]ntreba`i sus`inc[sunt100lasut[române\ti. „Se va termina cu dubiile astea, c[ e marf[româneasc[,turceasc[,italieneasc[ \ia\amaideparte.Esteunproiectbinevenit”,spuneCristianDeliba\,directorulDirec`ieipentruAgricultur[Boto\ani. Fructele \i legumele de import, despre care mult[ lume spune c[ ar fi chimizate pestem[sur[,sevorputeag[sidoar]nspa`iilespecialamenajatealesociet[`ilorcomerciale,cas[\tiefiecareconsumatorcecump[r[.M[suraaiscatdejacontroverse.Unii spunc[vorfiperioadedinancândtarabele pie`elorvorfigoale. „Cevorg[siclien`iipetarabe]nianuarie,februarie,martie,atuncicândfructele \ilegumeleromâne\tinumaisuntdeg[sit. Vorg[sitarabelegoale.Nupreamisepare corect,c[pân[laurm[pia`aseregleaz[]n

func`ie de cererea consumatorilor. |i aici nupots[spunc[to`icaut[doarfructesau legumeromâne\ti.Deexemplu,dac[cinevaareopetrecerea,onunt[sauoriceeveniment din acesta nu caut[ fructe române\ti. Cump[r[ din cele mai aspectuoase, dinceledeimport”,adeclaratCristiAni`ei,comerciant]nPia`aViilordinBoto\ani.

Fructe \i legume din import, pe ]ncredere Peceimaimul`idintreconsumatorii-ar interes]ns[caaceast[reorganizareapie`ei s[fie]nso`it[\ideomaibun[informareprivindniveluldepesticidedinfructele\ilegumelecomercializate,fiec[acesteasuntautohtone,fiec[suntdeimport.Cuani]nur-

m[,erauf[cute,odat[pean,analizelaunelelegume\ifructe,princaresedetermina niveluldenitra`i\initri`i,saualaltorchimicalepecarelepotcon`ineacesteaproduse]n urmatrat[riicupesticide. „A\acevanusemaifacedemult.Nu avemcums[facemastfeldeanalize.Nici nuavemlaborator]njude`,iardac[arfis[ trimitem la laboratoare din `ar[ costurile suntfoartemari.|isemaipuneo]ntrebare: cine suport[ aceste costuri? Suport[m noi,comerciantul,celcarevreas[afleastfeldeinforma`ii?Suntni\tecalculeeconomice\iaici.}nplus,cinespunec[fructele \ilegumeledinimportsuntsuperchimizate. Marfa asta din Uniunea European[ vine cuuncertificatdeconformitate,lafiecare lotpecertificatuldeconformitatesunttre-

Poli`i\ti cerceta`i pentru fapte de corup`ie Zeci de angaja`i ai Ministerului Administra`iei \i Interneloraufostcerceta`i]nprimeletreitrimestreale acestuianpentrufaptedecorup`ie.Potrivitunuibilan` realizatdeServiciuluiJude`eanAnticorup`ieBoto\ani, ]nprimelenou[lunialeacestuianaufostsolu`ionate 38dosarepenaledincare8aufost]naintatelaDNA \i30laalteunit[`ideparchet(12pentruluaredemit[, 3daredemit[,7Legeanr.78/2000\i16pentrualte faptepenale)]ncareaufostcercetate69persoane(39 personalMAI\i30persoanedinafarasistemului).}n ceeaceprive\teloculundesuntangaja`iceiacuza`ide fapte de corup`ie, 39 persoane fac parte din MAI repartizate astfel: 17 persoane fac parte din Poli`ia Român[,3dinISU,2suntfunc`ionaridinadministra`ie,17dinpoli`iadefrontier[,iar30persoaneprovindinafaraMAI.12angaja`iaiMAIsuntcerceta`i pentruluaredemit[,treipentrudaredemit[\idoila Legeapentruprevenirea,descoperirea\isanc`ionarea

faptelordecorup`ie.Dinpersoanelecercetate,20au avutcalitateade]nvinuit(7personalMAI),iar11de inculpat(4MAI).7inculpa`i(2func`ionariMAI\i2 dinafarastructurilorministerului)aufostcerceta`i]n staredearestpreventiv,]nbazamandateloremisede TribunalulBoto\ani. „Pân[laaceast[dat[,procuroriidesemna`idela unit[`iledeparchetau]ntocmit]n8cazurirechizitorii, ]n 2 au aplicat sanc`iuni administrative, ]n 6 cazuridosareleaufosttrimiselaalteunit[`ideparchet,motivat]nprincipaldenout[`ileap[rutereferitorlacalitateaf[ptuitorului\icondi`iileconcretede s[vâr\ireafaptelor,iar]n15situa`ii,dosareleaufost finalizate prin solu`ii de scoatere de sub urm[rire penal[\ideneurm[rire.OpartedincazuriletrimisedeSJABoto\anilaparchetesunt]ncontinuare]n lucru\inune-aufostcomunicatesolu`iilepropuse”, searat[]nbilan`ulmaisusamintit.(D[nu`Rotariu)

cu`iindicidecalitate.Dac[areacestcertificat marfa este bun[”, spune directorul CristianDeliba\. |icas[]lbagemaitare]ncea`[peconsumator,uniidintrereprezentan`iiinstitu`iilorcarevegheaz[las[n[tateapopula`ieiridic[ un mare semn de ]ntrebare asupra con`inutului ]n chimicale din toate fructele \i legumele, fie ele române\ti sau de import. „Dac[solul,apadinsolsuntcuuncon`inutmaredenitri`i\initra`i,atuncicegaran`ieavemc[legumele\ifructelenoastre nuauuncon`inutridicatdinacestechimicale?”,spuneunuldintreangaja`iiDirec`iei deS[n[tatePublic[Boto\ani.Doaranalizele arputeal[muriacestlucru,darniciDSPnu are]nsarcin[\iniciposibilitateadeaefectua astfeldedetermin[ri.(AuroraDimitriu)

Circula`ia tramvaielor pe Calea Na`ional[, blocat[ de un Opel Un\oferdinBoto\aniareu\it, luni diminea`[, din cauza neaten`iei,s[blochezecircula`ia tramvaielor pe Calea Na`ional[ din municipiul Boto\ani,dup[ceaprovocatunaccident rutier.  Acesta, aflat la volanulunuiautoturismmarca Opel,s-aizbitcuma\ina]nsta`iadetramvaidinfa`acompanieiElectroalfa.Accidentuls-a produs la 7.55, iar din acest motivzecideelevi\ideadul`i

nuaumaipututajungelatimp la\coal[,respectivlaserviciu. „M-a orbit soarele \i am intrat pe locul tramvaiului \i m-amizbit”,adeclaratconduc[torul auto. B[rbatul a sunat la112pentruaanun`aaccidentul\iapoiasolicitatinterven`ia unei platforme pentru a ridica ma\ina]nvederearelu[riitraficului.(D[nu`Rotariu)


CMYK

EVENIMENT

Mar`i,13noiembrie2012

5

Ion Diaconu a demisionat de la conducerea societ[`ii Modern Calor IonDiaconualuatdeciziadea-\idademisiade laconducereasociet[`ii ModernCalor.Prin intermediulunuicomunicatdepres[,acesta]\i justific[alegereaf[cut[, considerândc[af[cut acestpaspentrubinele societ[`ii,angaja`ilor\i boto\[nenilorabona`ila sistemulcentralizatal municipiului. Decizie anticipat[ de unii, a\teptat[ de al`ii IonDiaconusus`inec[decizialuat[poateeraa\teptat[deunii,surprinz[toarepentrual`ii,având]nvederec[aveauncontract demanagementsemnatpepatruani. „Amluatast[ziodeciziecarepemul`i ]i va surprinde, al`ii poate au anticipat-o, iar unii chiar o a\teptau. Demisionez din func`iadedirectorgeneralalsociet[`iiModern Calor. Asta de\i am un contract de managementperfectvalabil,care,]ncondi`iilerealiz[riiindicatorilordeperforman`[, mi-arfiasiguratnestingheritducereaman-

datuluipân[lacap[t.|inuexistaniciun motivs[nurealizezrespectiviiindicatori”, adeclaratIonDiaconu. Laplecareasa,directorulgeneralalModern Calor sus`ine c[ are sentimentul c[ a construitcevabun,c[las[]nurm[osocietate care a devenit un model pentru multe ora\e din `ar[. Din punctul s[u de vedere, ModernCaloresteacumunnumerespectat ]ndomeniultermofic[riidinRomânia,respectcâ\tigat]ntimp\icumulteeforturi. }nacela\itimp,precizeaz[c[unitateade laconducereac[reiapleac[esteunaproduc[toaredeprofit,carenuaredatoriilabugetuldestat,osocietatecuoorganigram[dimensionat[corect. „P[strareafunc`ieicuoricepre`arfio chestiune subiectiv[ din partea mea, care ]ntimparfid[unatintereselorsociet[`ii\i poate chiar angaja`ilor acesteia. Acum, ]i revineConsiliuluiLocal\iconduceriiPrim[riei Boto\ani misiunea s[ g[seasc[ variantaoptim[pentruocupareapostuluila careeuamrenun`at.Nupotdecâts[-iurez multsuccesceluic[ruia]ivarevenimisiuneas[preiaconducereasociet[`iiModern Calor\is[]ipromitsprijinnecondi`ionat, ]ncondi`iile]ncarevaconsiderac[]ipoate fiutil”,acompletatIonDiaconu.

Demisia lui Diaconu, cerut[ de dou[ luni de Portariuc Demisia directorului general de la ModernCaloreraunprevizibil[,având]nvederec[edilulmunicipiului,OvidiuPortariuc,

s-a declarat nemul`umit de managementul luiIonDiaconulaconducereasociet[`ii.Dup[preluareamandatului,edilulmunicipiului Boto\ani a declarat c[ este nemul`umit de actul managerial al unit[`ii subordonate ConsiliuluiLocal. „Exist[ deficien`e grave ]n ceea ce prive\te managementul Modern Calor. O arat[num[rulmaredecet[`enicarevin]n

audien`e \i se plâng de diverse probleme. Mareparteseplângdeexisten`aunorfacturi pentru ]nc[lzirea ]n spa`iile comune, problem[cunoscut[decevatimp”,declara OvidiuPortariuc,acumdou[luni. Demisia din func`ie a lui Ion Diaconu este una previzibil[, având ]n vedere c[ acestaesteprim-vicepre\edintealPartidului DemocratLiberal.(PetronelaRotariu)

Managerul Damian Aglomera`ie la ajutoare pentru c[ldura furnizat[ de prefer[ confruntarea ]n instan`[ cu medicii Modern Calor Miidecereriaufostdepusede boto\[nenipentrusubven`iilac[ldur[.DinceledeclaratedeCosminAndrei,viceprimarulmunicipiului,celemaimultecererisunt pentrusubven`ialaenergiatermic[]nsistemcentralizat\igaz. „La serviciul Public Local de Asisten`[ Social[ dincadrulPrim[rieiBoto\aniamprimit240decereri de la boto\[nenii care au ]n locuin`e sobe pe lemne\i1.250decereridinparteapersoanelorcare au centrale racordate la instala`ia de gaz metan. Totodat[, conducerea societ[`ii Modern Calor a transmisc[3.200deboto\[nenicareaulocuin`ele racordate la sistemul centralizat de termoficare au depusdocumenta`iipentruaprimiajutordinpartea statuluilaplatafacturiila]nc[lzire”,adeclaratCosminAndrei.

Pân[ pe 20 noiembrie se depune cererea pentru tot sezonul rece Persoanelecuveniturimici\icarenude`inbunuri ceduclaexcludereaacestuidrept,maipotdepune cererile la prim[riile de care apar`in pân[ pe 20 noiembrie2012,pentruaputeabeneficiadeajutoarelede]nc[lzirepe]ntregparcursulsezonuluirece.Cei caredorescs[beneficiezedeacestesubven`iidoaro anumit[ perioad[ de iarn[, pot s[ depun[ dosarele

lunar,inclusivpân[]nlunamartieaanuluiviitor. „Cine depune cererile pân[ pe 20 noiembrie, beneficiaz[ de ajutor toat[ perioada, respectiv din noiembriepân[]nmartie,cinedepunedup[aceast[ dat[,vabeneficiadeajutorulde]nc[lzirelunaurm[toare. Astfel, dac[ cineva depune pe 21 noiembrie,ajutorulsevaacordapelunadecembrie,]ncepândcuprimaziaacesteiluni.Cererilesepot]nregistrapetotparcursulsezonuluirece”,adeclaratdirectorulServiciuluiPublicdeAsisten`[Social[Boto\ani,DorinBurlacu. Cuantumul ajutoarelor \i tran\ele de venituri ]n func`iedecareseacord[acestea: -familiilor\ipersoanelorsingurealc[rorvenitnet mediulunarpemembrudefamilie,respectivalpersoaneisingure,sesitueaz[pân[la155leiliseacord[ osum[de262leipentrugazenaturale\i54leipentru ]nc[lzirea locuin`ei cu lemne, c[rbuni sau combustibilipetrolieri; -familiilor\ipersoanelorsingurealc[rorvenitnet mediulunarpemembrudefamilie,respectivalpersoaneisinguresesitueaz[]ntre155,1lei\i210leili seacord[osum[de162lei\i48leipentru]nc[lzirea locuin`ei cu lemne, c[rbuni sau combustibili petrolieri; -familiilor\ipersoanelorsingurealc[rorvenitnet mediulunarpemembrudefamilie,respectivalpersoaneisinguresesitueaz[]ntre210,1lei\i260leili seacord[osum[de137lei\i44leipentru]nc[lzirea locuin`ei cu lemne, c[rbuni sau combustibili petrolieri.(PetronelaRotariu,OtiliaMaxim)

„S-af[cuttotuldup[lege, nunejuc[mde-at[ierea \ire]ntregireasporului cumvremnoi”,spune managerulSpitalului Jude`ean„Mavromati”.

Dup[ces-auplânsDirec`ieide S[n[tatePublic[Boto\anic[lis-a t[iatabuzivsporuldeurgen`[,cadrele medicale de la Unitatea de PrimireaUrgen`elor(UPU)dela SpitalulJude`ean„Mavromati”au ob`inut promisiunea c[ posibilitatearestituiriibanilorpierdu`i]nurmaacesteim[surivafianalizat[]n cadrulunei]ntâlniricuconducerea spitalului\ireprezentan`iaiDSP. Managerul Spitalului Jude`ean „Mavromati”sus`ine]ns[c[]ntâlnireacarearurmas[aib[locpe temasporuluit[iatlaurgen`enuva aveafinalitateaa\teptat[decadrelemedicale.Conducereaceleimai mariunit[`imedicalecupaturidin jude`sus`inec[nug[se\tetemeiul legal]nbazac[ruias[lerestituie medicilorprocentelet[iatedinsporuldeurgen`[. „Eule-amr[spuns\icelorde la Direc`ia de S[n[tate Public[. Nu am cum s[ le dau medicilor sumedebaniretroactivpentruc[

nus-af[cutdecâts[sepun[]n aplicare legea. Atunci era ]n vigoarelegeaplafon[riicheltuielilorsalarialela70lasut[dinbuget\iastaamf[cut.S-aaprobat ]n Consiliul de Administra`ie al spitaluluit[iereasporurilorcas[ respect[mlegea.Nus-at[iatnumaidelaUPU,s-aut[iatsporuri \i de la HIV/SIDA, dar \i de la altesec`iiundeselucreaz[]ncondi`iiderisc.Acum,dac[numai este impus[ plafonarea, le d[m sporul]ntreg”,aprecizatGheorgheDamian,managerulSpitalului deUrgen`[. Medicii amenin`au ]ns[ recent c[dac[nuliserestituiebaniire`inu`idinspor]nprimaparteaanuluiac`ioneaz[]ninstan`[conducereaspitalului.R[gazuldatdeace\tiaconduceriiunit[`iimedicaleeste pân[ la sfâr\itul acestei luni. De men`ionatestec[baniipentrusalariile\isporurilecelorcelucreaz[ ]nUnitateadePrimireaUrgen`elor nu sunt asigura`i din bugetul alocatdeinstitu`iadeasigur[ride s[n[tate,cidec[treMinisterulS[n[t[`ii. „Fiecare interpreteaz[ legeacumvrea.Dac[estes[mergemlaproces,mergem,pentruc[ nuam]nc[lcatlegea”,maispune manageruldela„Jude`ean”.(AuroraDimitriu)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Instalarea lui Macale`i la Prefectur[ a adunat zeci de oficialit[`i Costic[Macale`iafostnumitoficial,luni,]nfunc`iadeprefectaljude`ului.}nvestireasaafostf[cut[de c[treConstantinMihart,directoralDirec`ieiGenerale pentruRela`iilecuInstitu`iaPrefectului,]ncadrulunei ceremoniilacareauluatparteatâtlideriiUSLBoto\ani, angaja`ii Prefecturii,  directorii de institu`ii de stat,primari,cât\ifostulprefect. NoulprefectafostfelicitatdeMihart,precum\i deautorit[`ilejude`ene. „CudomnulMacale`iammailucratacummai binedezeceani,cânddânsulocupaaceea\ifunc`ie. }idorescs[aib[acelea\irezultateca\iatunci,\idin parteaconduceriiministerului]idorescs[]\irealizezetoatesarcinile”,aufostur[rileluiMihart. PrefectulCostic[Macle`i,recunoscândemo`iilece l-aucople\itaafirmatc[esteonoratde]ncredereacu careafost]nvestit. „Func`iadeprefectajude`uluireprezint[omare bucurie,dar\iimens[responsabilitate.Cunoscprincipiilepecarese]ntemeiaz[activitateaprefectului\i m[angajez]nfa`adumneavoastr[s[lerespect\is[ lepromovez]nrela`iacucet[`eni\iinstitu`iilepubli-

ce. Legalitatea, impar`ialitatea, transparen`a, responsabilitatea\iorientareac[trecet[`eanvorfivalorilecarem[vorghida]nfiecarezi]naceast[nobil[ \ivremelnic[func`ie”,aprecizatMacale`i. Felicitatafost\idepre\edinteleCJ,dar\ideedilulmunicipiului.Lafinal,ceiprezen`iauciocnitocup[cu\ampanie.(OtiliaMaxim)

AGENDA SERVICIILOR

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA PREST|RI SERVICII

Mar`i,13noiembrie2012

~urcanu ]\i trimite func`ionarii la perfec`ionare Dup[ ce a participat la o dezbatereprivindproiectelede construire a parcurilor industriale]nRomânia,organizat[la Târgu Mure\, pre\edintele Consiliului Jude`ean Boto\ani, Florin~urcanu,adeclaratc[a fost impresionat de nivelul de preg[tire al unor func`ionari. Acestaadatexemplulunortineri de 30 de ani foarte bine preg[ti`i \i informa`i despre proiecteleeuropene. }ntrucât vrea a\a ceva \i la Boto\ani,~urcanuahot[râts[-\i trimit[subordona`iilacursuride perfec`ionare \i s[ efectueze schimburideexperien`[]nOradea,Prahova,Sibiu\iMure\.

„La mine, de când sunt pre\edinte, nu a venit niciun func`ionar, niciun \ef din Consiliul Jude`ean ca s[-mi spun[oidee,s[vreas[fac[\i elceva.Pur\isimplua\teapt[ s[treac[luna.Euamfostla Târgu Mure\ \i ce am v[zut acolo nu mi-a venit s[ cred. Nu\tiuundeaufostpreg[ti`i aceifunc`ionari,nu\tiuunde au fost \coli`i, unde au fost ]nv[`a`i,darediferen`[mare. Voitrimitelaperfec`ionare\i la schimb de experien`[ \efii de la Juridic, de la Achizi`ii publice,secretaruljude`ului\i mul`i al`ii”, a declarat Florin ~urcanu.(OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

Mar`i,13noiembrie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[ricase/terenuri

*Vândgarsonier[,zonaMihailKog[lniceanu,28mp, confort1,et.1,c[r[mid[,decomandat[,pre`17.500euro, negociabil.

ultracentral[,100mp,et.5,mobilat\iutilatlacheie, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`59.500euro, negociabil.

*Vândapartament2camere,CaleaNa`ional[,56mp, et.8,semidecomandat,5boxe,blocdec[r[mid[,pre` 20.000euro,negociabil.

*Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zon[ ultracentral[,100mp,et.4,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`67.000euro,negociabil.

*Vândapartament2camere,Prim[verii,43mp,decomandat,parter,f[r[]mbun[t[`iri,pre`21.500euro,negociabil.

*Vândcasa,zonaS[venilor,62mp,utilit[`i,CT,3 camere,buc[t[rie,teren75mp,]ngr[dit,pre`29.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartament2 sau3camere.

*Vândapartament2camere,}mp[ratTraian,48mp, et.4,decomandat,geambaie,f[r[]mbun[t[`iri,pre` 23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,OctavB[ncil[,40mp,CT, termopan,AC,et.4,u\ametalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,GheorgheAvramescu,zonaDirec`iaMuncii,56mp,et.3,u\iinteriorschimbate, central[termic[,SD,balcon]nchis,pre`26.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaPrim[verii,Curcubeului,50mp,parter,finisat,u\[metalic[,decomandat, pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevardMihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,62mp,etaj2, alarm[,f[r[]mbun[t[`iri,semidecomandat,pre`25.500 euro,negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,et.4,CT, G+F+P,finisat,blocdinBCA,pre`31.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceuluiMihai Eminescu,60mp,parter,finisatcomplet,CT,termopan, pre`35.000euro.negociabil. *Vândapartament3camere,zonaSf.Ilie,65mp, parter,CT,termopan,decomandat.Pre`36.000euro. negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBucovina,70mp,etaj 4,decomandat,completrenovat,CT,termopan.Pre` 40.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,CaleaNa`ional[,zona Stejari,80mp,etaj2,CT,termopan.Pre`45.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zona Stadion,BCA,100mp,et.V,blocculift,CT,pre` 40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.UtilGar[, c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Pre`50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[

*Vândvil[,180mp,zonaAlfaLand,completfinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,teren600mp, ]ngr[dit,pre`73.000euro,negociabil. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4 camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren400mp,]ngr[dit, pre`75.000euro,negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\,utilit[`i,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,teren1.600mp,]ngr[dit, pre`80.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camere,plusdiferen`[. *Vândvil[,200mp,zonaAlfaLand,ultramodern[, peisajmirific,c[r[mid[\iBCA,totuldecalitate,utilit[`i, 5camere,2b[i,buc[t[rie,teren1.300mp,]ngr[dit,pre` 125.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,Unirii, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,AC,utilat,pre` 300europelun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere(transformat din3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3, CT,completutilat,semimobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140mp,zon[ comercial[,pretabilbar,pub,restaurant,CT+T+G+F, pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modern amenajat,zonaPia`aMare,50mp,zon[comercial[cu vad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,400mp,teren 1.000mpcuparcare,zon[centur[,pretabilbar,pub, restaurant,discotec[,depozite,birouri,etc., CT+T+G+F,pre`700euro. *Vândspa`iucomercial,Bulevard,40mp,termopan, vitrin[,pretabilcabinetmedical,centru]nfrumuse`are, stomatologie,sediufirm[,reprezentan`[,pre`33.500 euro,negociabil. *Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vadcomercial, vitrinatermopan,pre`59.000euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren 110mpcuparcare,zonaPetruRare\,pretabil,depozite, birouri,reprezentantedistribu`ii,serviceauto, vulcanizare,etc.,cl[direnou[,impecabil[,pre`700euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

*Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m \i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m,ambele ]nzonaHudum.Utilit[`i curent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon:0752.548.847.

matrimoniale *Domnprezentabil,studii superioare,f[r[vicii, 188/86,doresccuno\tin`[ cudoamn[/domni\oar[. Telefon:0742.609.697. (G-4)

licitita`ii *LichidatorulSCAmalia SRLscoatelalicita`ieproprietateimobiliaratipcomplexcomercial,situat]n com.Criste\ti,jud.Boto\ani,lapre`ulde128.492 lei.Pre`ulnucon`ineTVA. Licita`iavaavealocla sediullichidatoruluidin Boto\ani]ndatade 21.11.2012orele12\ise varepeta]ndatade 28.11.2012laaceea\ior[. Tel.0231/538015.(2459-1) *LichidatorulSCVega StarLTDSRLscoatela licita`ieproprietate imobiliar[compus[din hal[produc`ieparchetnr.1 având230,00m.p.,hal[ produc`ieparchetnr.2 având93,49m.p.+teren aferent800m.p.situate]n loc.Boto\ani,str.Pop[u`i nr.1,jud.Boto\ani,la pre`ulde610.434lei\i proprietateimobiliar[ compus[dinatelier prelucrarelemnavând 177,60m.p.+teren aferent700m.p.,situate]n localitateaBoto\ani,str. Pop[u`inr.3,jud. Boto\ani,lapre`ulde 401.929lei.Pre`urilenu con`inTVA.Licita`iava avealoclasediul lichidatoruluidinBoto\ani indatade20.11.2012, orele14.Tel. 0231/538015.(2460-1)

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

*LichidatorulSC Cofet[riaUniriiSRL scoatelalicita`ieproprietateimobiliar[ situat[]nloc.Boto\ani, str.Uniriinr.10,jud. Boto\ani,compus[din imobil,teren377,05mp\i teras[,lapre`ulde 1.529.729,16lei;proprietateimobiliar[ situat[]nloc.Boto\ani, CaleaNa`ionalanr.43magazingar[,compus[din imobil\iteren]nsuprafa`[ de9,08mp,lapre`ulde 197.042,94lei;proprietateimobiliar[ situat[]nloc.Boto\ani, str.ManolestiDeal,jud. Boto\ani,compus[din cl[direpavilion,cl[dire garaje,cl[diredepozite, birouri,grupsanitar, cabin[poart[,magazie, terenaferentpavilionului administrativ664,75mp\i teren]nsuprafa`[de 2.073,10mp,lapre`ulde 1.732.005,51lei;proprietateimobiliar[ situat[]nloc.Boto\ani, str.Independen`einr.4, jud.Boto\ani,compus[din imobil\iteren26,90mp, lapre`ulde502.000lei. Pre`urilenucon`inTVA. Licita`iavaavealocla sediullichidatoruluidin Boto\ani]ndatade 20.11.2012ora12\iseva repeta]ndatade 04.12.2012laaceea\i or[.Tel.0231/538015. (2461-1) *LichidatorulSCAlfa GrupSRLscoatelalicita`ie hal[produc`ie+depozit]n suprafa`[construit[de 715,4m.p.,f[r[teren aferent,situate]nsatul Vorona,comunaVorona, jude`ulBoto\anilapre`ul de115.000,00lei.Pre`ul nucon`ineTVA.Licita`ia vaavealoclasediul lichidatoruluidinBoto\ani indatade23.11.2012orele 10.Tel.0231/538015. (2462-1)

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Mar`i,13noiembrie2012

Succes al moldovencelor de la X Factor

Boto\[neanca Silvia Chifiriuc, so`ia lui Petre Roman, modern[ \i „vicioas[” Dac[ s[pt[mâna trecut[ presa monden[ o cataloga pe logodnica lui Mircea Radu, boto\[neanca Raluca Olaru, drept„ofat[dela`ar[”dintrunor[\el„pecare-lg[se\tipe hart[ doar cu lupa”, acum a venit rândul altei boto\[nence s[ intre ]n aten`ia tabloidelor. EstevorbadeSilviaChifiruc. „Petre Roman are o so`ie modern[... dar vicioas[, Silvia Chifiriucaf[cutoopriredeurgen`[lamagazin,s[-\iia`ig[ri”, subtitreaz[presamonden[. Totu\i pentru aceasta se g[sesc\icuvintedelaud[.La 40deani,SilviaChifiriuc,so`ialuiPetreRoman(66deani),

Boto\[neancaFranciscaDulceanu, al[turideOana Roman\iElena Gordo\,autrecut cubriodeprima sear[liveaGalelor XFactor.Prima gal[liveashow-uluiXFactor,difuzatduminic[seara peAntena1,adebutatcuunnouregulament. Astfel,potrivitregulamentului, ]nfiecaregal[livevorp[r[siconcursulcâtedoiconcuren`i.Concurentul care prime\te cele mai pu`inevoturidinparteapubliculuiva p[r[siautomatshow-ul,iarpenultimul \i antepenultimul intr[ la duel,iarjura`ii-mentoridecidcine r[mâne]ncompeti`ie.Primelecare auspartghea`alaprimasemifinal[ XFactoraufostfeteledelaRED. Trei focoase, trei din Moldova, trei ]n ro\u Recunosc c[ sunt mai...plinu`e\isetemc[acestlucrus[nuleafecteze...coregrafia Primipa\ipeoscen[.LiveSingle Ladise,delaBeyonce.„Astaatac[ Foarte bine, a\a da”, zice DanBittman.„Foartebinev-a`i g[sit, foarte bine v-a`i g[tit”, ad[ug[R[zvan. Duminc[sear[,peultimulloc ]npreferin`elepubliculuis-aclasat trupaRFamilly,alc[tuit[dinMarcel,GabrielasiGabrielR[dulescu, iarladuelauintrattrupaStation4 \i Iulia Glavan. Juratul Dan Bittmanadeciss[salvezetrupaStation 4 din categoria Deliei Matache.Astfel,]nconcursaumair[-

mas 13 concuren`i care se preg[tescpentruceade-adouagal[live XFactor,sezonul2.Dincategoria Deliei Matache au trecut mai departetrupeleRed,NordX,2B\i Station4.DincategorialuiCheloo -peste25deani-aur[mas]nconcursIoanMan,NataliaSelegean,

TudorTurcu\iDrago\Udil[,iar dincategorialuiDanBittman-sub 25 de ani - au trecut mai departe TudorTodu`,IoanaAnu`a,Raduly Botond, Nadir Tamiz \i Iulia Manolache.Invitataspecial[agaleiafostcânt[rea`aAleshaDixon. (PetronelaRotariu)

arat[ mai bine \i se ]mbrac[ maimoderndecâtmultedintre vedete. „Am surprins-o, zilele trecute, ie\ind dintr-un magazin ]n nordul Capitalei, ]ntr-o `inut[ aliniat[ ultimelor tendin`e din mod[, iar privirea ne-afostatras[]nmodspecial derochiaasimetric[,scurt[]n partea din fa`[, care-i d[dea unaertineresc\ifoarte\treng[resc. Un singur detaliu a stricatimagineaaltfelimpecabil[adoamneiRoman:`ig[rile dinmân[,pentrucaresepare c[ a \i f[cut oprirea la magazinulcupricina...”,searat[ ]ntabloid.(PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2257  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you