Page 1

CMYK

Ofertedesezon: Ornamentelede iarn[auinvadatrafturilemagazinelor EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

AnulVIII•nr.215(2250)•Vineri,2noiembrie2012•8pagini

Biroul Electoral a decis: Constantin Con`ac poate candida la Senat din ]nchisoare Pre\edinteleBEC:„Nimeninumaipoatecontesta candidaturadomnuluiCon`ac”.Condamnatlatrei anicuexecutarepentrufaptedecorup`ie,Constantin Con`ac,candidatindependentlaSenatpecolegiulBoto\ani,vafi]nscrispebuletineledevot\ivaputeafi alespe9decembrie]nParlamentulRomâniei.Dac[ vacâ\tigaalegerile,mandatuls[uvatrebuivalidatde c[treSenat.Afl[totuldesprecazulCon`ac\idespre cespunadversariis[ipolitici,dinpaginele4\i5.

Pag. 8

Patronii se plâng de angaja`i c[ stau prea mult ]n concedii medicale

Pagina 3

Inspec`ie

Primarul \i cei doi viceprimari \i-au murd[rit pantofii pe \antierele ora\ului

Pagina 2

Peste 20 de posturi vor fi scoase la concurs la Spitalul Jude`ean SpitalulJude`ean„Mavromati”sepreg[te\te deangaj[ri.Directorul acesteiinstitu`iimedicale afirm[c[maia\teapt[ doaraprobareascris[de laConsiliulJude`ean pentrua]ncepeproceduradeorganizareaconcursurilordeangajare.

Pagina 3

Director de \coal[ numit doar pentru câteva ore Arenun`atlafunc`iecând av[zutc[nuestedorit[ decolectivuldidacticpe caretrebuias[]lmanagerieze.NumireaArtemizei Merticarulaconducerea |colii12dinmunicipiua fostvalabil[doarpentru câtevaore. Pagina 6


2

SOCIAL

Vineri,2noiembrie2012

Inspec`ie

Primarul \i cei doi viceprimari \i-au murd[rit pantofii pe \antierele ora\ului

Criminal declarat ]ntreg la minte

Dosar penal pentru c[ a fugit de la locul accidentului zut mai multe apartamente din Centru Vechi, careurmeaz[afirepartizatesalaria`ilordinca-

Statistic[

Mii de boto\[neni diagnostica`i cu diabet Peste 11.000 de boto\[neni sufer[dediabetzaharat,iarnum[rul celor care sunt lua`i ]n eviden`ele medicale cu acest diagnostic este ]n continu[ cre\tere.Numai]nultimultrimestruaufostlua`i]neviden`[ peste200debolnavi,num[rul persoanelor cu diabet zaharat din jude` ajungând la aproape 11.200,dincare8.236reu\esc s[]\icontrolezeboaladoarcu tratamentconstând]npastile,\i curegimalimentar.Restulsunt diabetici insulino-dependen`i. Cadrele medicale cred ]ns[ c[ num[rul persoanelor care sufer[dediabetzaharatestechiar maimare,]ns[nu\tiuc[auaceast[ boal[. Din raport[rile

pe o coloan[ AutorulomoruluidelaHorl[ceni,care ]nurm[cudou[s[pt[mâni\i-aucisso`ia ]nb[taie,var[spundepenalpentrufapta sadup[cemediciiSpitaluluidePsihiatrie austabilitc[arediscern[mânt.IlieP.,]n vârst[de45deanipefondulconsumului dealcool\i-aagresatso`ia]nvârst[de44 deani,lovind-opân[aucis-o.Cânds-a dezmeticit\iav[zutc[so`iasazacelâng[ ela]ncercats[otrezeasc[.Atunci]ns[\iadatseamac[femeiaamurit.Cuprinsde remu\c[riasunatla112,m[rturisindcea f[cut.Cazulafostpreluatdeunprocuror dincadrulParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\anib[rbatulfiindcercetatsub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de omor calificat.Joiafostre`inutpentru24deore urmândcavineris[fieprezentatinstan`ei ]nvedereaarest[riipreventive.(D.R.)

Primarulmunicipiului,Ovidiu Portariuc,]nso`itdeviceprimariiCosminAndrei\iViorel Iliu`[,auefectuatuncontrol la\antieruldincentrulmunicipiului.Ace\tiaauvruts[ vad[stadiullucr[rilorde lâng[CasaC[r`ii,respectiv dac[sevorfinalizapân[la sc[dereatemperaturilor. }nurmavizitei,OvidiuPortariucs-aar[tat]ncrez[torc[lucrareavafifinalizat[]ncelmai scurttimp.„Facemoverificaretehnic[alucr[rilor, vremea de toamn[ a venit, deja se apropieiarnacupa\irepezi,]ncerc[ms[urgent[mfinalizarealucr[rilor]naceast[zon[. Suntmul`umit,selucreaz[,sunt30-40deoamenilalucru,selucreaz[.Cusiguran`[vom ]ncheiaaicipân[sestric[vremea”,adeclarat primarulmunicipiului. Totieri,reprezentan`iimunicipalit[`iiauv[-

BOTO|ANI

ajunse la Direc`ia de S[n[tate Public[rezult[c[]nultimultrimestruderaportare,iulie-septembrie,auintrat]neviden`ele medicale240depersoanecare sufer[ de diabet zaharat. }n rândulpersoanelorcudiabetse afl[\i34decopii,cuvârste]ntre 0 \i 14 ani, cei mai mul`i fiind insulino-dependen`i. Potrivit medicilor, la adul`i cele maifrecventecauzeale]mboln[virii de diabet sunt alimenta`iaincorect[,sedentarismul\i stresul. La copii medicii vorbescdeunmecanismimunologic prin care este distrus pancreasul\iastfelnusemaipoate secreta insulina. (Aurora Dimitriu)

drulmunicipalit[`iicudestina`ielocuin`[deserviciu.(PetronelaRotariu)

Consiliul Jude`ean al Elevilor Boto\ani \i-a desemnat reprezentan`ii

Miercuri,CasaCorpuluiDidactic Boto\ani a g[zduit, de la ora 10:00,deschidereaoficial[aAdu- n[riiGeneraleaConsiliuluiJude`eanalElevilorBoto\ani\iprocesul de alegeri din cadrul Biroului Executiv. La aceast[ ]ntrunire au participatreprezentan`iiconsiliilor \colarealeelevilordinjude`ulBoto\ani.ScopulprincipalalAdun[riiGeneraleafostalegereanoului Birou Executiv al CJE Boto\ani. Deaceea,aupututcandidapentru posturiledepre\edinteCJE,vicepre\edin`iCJE,secretarCJE\idirectoridedepartamenteto`ireprezentan`iielevilorlaniveldeConsiliu|colar. }n urma votului democratic exprimatdemembriiCJEBoto\ani, noulpre\edintedesemnatesteGavrilFlorinAlexandru,elevlaColegiul Na`ional „A.T. Laurian”. Posturiledevicepre\edin`iaufost preluatedeIfrimElisabeta-ColegiulNa`ional„G.Ghica”Dorohoi \iRobertPelin-ColegiulEconomic„OctavOnicescu”,iarechipa CJEBoto\aniareurm[toareacomponen`[:secretar-CiobanuAndra de la Liceul de Art[ „|tefan Luchian”\idirectoridedepartamente:Concursuri\colare\iExtra\colare:CaziucSabina-ColegiulNa`ional„MihaiEminescu”;Cultur[, Educa`ie\iPrograme|colare:Mi-

titelu Eduard - Colegiul Na`ional „MihaiEminescu”;AvocatulElevului: Alupoaie Diana - Colegiul Na`ional „A.T. Laurian”, \i Mobilitate, Informare, Formare \i Consiliere: Borsan R[zvan - Liceul„ReginaMaria”Dorohoi. „Amaless[candidezpentruun aldoileamandat]ncadrulConsiliului Jude`ean al Elevilor Boto\ani deoarece consider c[ elevii, privi`i sub unitatea Consiliului Elevilor,vorreprezentaofor`[]n societate, ]n procesul decizional, uninstrumentdedezvoltarealgraduluideasociativitate\iresponsabilizare social[, de asigurare a unuiclimateduca`ionaldemocratic\idecalitate,subaspectul]mbun[t[`irii procesului decizional careprive\tevia`a\colar[\iacomunit[`ii.Peperioadamandatului m[voi]ngrijidedou[lucruriimportante\ianume:reprezentarea elevilor ]n forurile decizionale \i asigurarea unui mediu propice dezvolt[riilor”,adeclaratGavril Florin, pre\edintele Consiliului Jude`eanalElevilorBoto\ani. UnaltobiectivalAdun[riiGenerale]ndeplinit]ncadrul]ntâlniriia fost elaborarea strategiei ConsiliuluiJude`eanalElevilorBoto\ani \iaplanuluideac`iunepeanul\colar]ncurs.(PetronelaRotariu)

Undorohoians-aalescudosarpenal dup[ceaprovocatunaccidentrutier\ia plecat de la fa`a locului. }n data de 31 octombrie2012,PetruGeorgelC.de40 ani,dinmunicipiulDorohoi,]ntimpce conduceaunautoturismpestr.A.I.Cuza dinmunicipiulDorohoi,nuacord[prioritatedetrecereGabrieleiI.angajat[regulamentar]ntraversareastr[ziipetrecerea pentrupietoni.Femeiaafostacro\at[cu parteastânga-fa`[aautoturismului,fiind apoiproiectat[pecarosabil.|oferulap[r[sitloculproduceriiaccidentuluif[r[]ncuviin`area poli`i\tilor. Victima s-a prezentatlaSpitalulmunicipalDorohoi,pentru]ngrijirimedicale,f[r[s[necesiteinternarea.Treioremaitârziuconduc[torul autos-aprezentatlaPoli`iamunicipiului Dorohoi,undeafosttestatcuaparatuletilotest,rezultatulfiindnegativ.Fa`[dePetruGeorgelC.seefectueaz[cercet[risub aspectul comiterii infrac`iunilor de v[t[marecorporal[dinculp[\ip[r[sirealoculuiaccidentuluif[r[]ncuviin`areapoli`i\tilor.(D[nu`Rotariu)

Cauz[ stabilit[ de pompieri Autoturismul administratorului HSR IulianJuncanaru,ceaars]nurm[cudou[ seri,afostincendiat.Speciali\tiiceauexpertizatautoturismulaustabilitclarc[foculnuputeapornidecât]nurmauneiac`iuniinten`ionate.Audi-ulA6apar`inând administratoruluisociet[`iiHSReraparcatpeAleeaGrivi`a.}nmomentul]ncare ma\inaaluatfocJuncanarueraplecatdin localitate, iar ma\ina a fost parcat[ ]n apropierea blocului ]n care locuie\te. Incendiulafostobservatdeunvecincare asunatla112.UnechipajdincadrulDeta\amentuluidePompieriBoto\aniaintervenit,foculfiindstins]ncâtevaminute.Fl[c[rileaudistrusparteadinfa`[a ma\iniicercet[rilafa`aloculuifiinddesf[\urateatâtdepoli`i\ticât\idepompieri. }nurmaancheteicares-adesf[\uratdou[ zileconcluziileaufostclare.„Incendiula avutdreptcauz[probabil[ac`iuneainten`ionat[.Foculapornitdelaroatadin dreaptafa`[,dup[cares-apropagatla compartimentul motor, la piesele din plastic”, a men`ionat colonelul Mihai Mateiuc Fl[mânzeanu, inspectorul \ef adjunct al ISU Boto\ani. Incendierea acestuiautoturismafostultimadintr-oserie,]nultimajum[tatedeanarzândmai multema\ini]nmunicipiu.De\ipagubele sunt]nsemnatepoli`i\tii]nc[nuauidentificatniciunsuspect.(D[nu`Rotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Vineri,2noiembrie2012

3

Peste 20 de posturi vor fi scoase la concurs la Spitalul Jude`ean SpitalulJude`ean„Mavromati”sepreg[te\tedeangaj[ri.Directorulacesteiinstitu`iimedicaleafirm[c[mai a\teapt[doaraprobarea scris[delaConsiliulJude`eanpentrua]ncepeproceduradeorganizareaconcursurilordeangajare. S[pt[mânatrecut[,\efiiCJdeclarauc[nu exist[niciunimpediment]ncaleaangaj[rilor \ic[]\ivordaacordulpentruscoatereaposturilorlaconcurs. „Sunt]ncalculpentruscoaterealaconcurs13posturideasisten`imedicali,\asede medici \i 15 din categoria personal administrativ, mai exact infirmiere, ]ngrijitori, sp[l[toreas[.Cândprimimsemnaluldela Consiliul Jude`ean stabilim pa\ii procedurali \i d[m anun`urile pentru scoaterea la concurs”, a declarat Gheorghe Damian, managerulSpitaluluiJude`ean„Mavromati”. Ministerul S[n[t[`ii a anun`at deblocarea posturilorcumaibinededou[luni]nurm[, ]ns[incertitudineaprivindconsisten`abugetuluipân[lasfâr\itulanuluiadeterminato mareprecau`iedinparteaconduceriiSpitaluluiJude`eancândavenitvorbadesuplimentareacheltuielilorsalarialecarearfirezultatdac[sed[deadrumullaangaj[ri.Acum,spun\efiiceleimaimariunit[`imedicaledinjude`,exist[certitudineac[vormai

venicevabanipân[lasfâr\itulanului,din ceidelarectificareadebugetdes[pt[mâna trecut[. SpitalulJude`eaneste]nmarecriz[deper-

sonal,sutedeposturifiindvacante,potrivit uneisitua`iiraportatelaDirec`iadeS[n[tate Public[ Boto\ani. „Dezghe`area angaj[rilor”,decis[deMinisterulS[n[t[`iicucâte-

valuni]nurm[,facereferiredoarlaposturilevacantatedela]nceputulacestuian,pentrucareseconsider[c[erauprev[zutesume ]nbugetulpe2012.(AuroraDimitriu)

Sanc`iune Patronii se plâng de angaja`i c[ stau Medic taxat pentru prea mult ]n concedii medicale absen`e de la cabinet

De\inum[rulconcediilormedicales-a redusconsiderabildup[]n[sprirealegisla`ieiprivindacordareaacestora, maiaparsitua`ii]ncareangajatorii]\i arat[nemul`umireac[uniisalaria`io `indintr-unconcediumedical]naltul. A\aauap[rutsuspiciunidinpartea patronilorc[angaja`iicareleveneau ]nmodrepetatcucertificatemedicale nuarfifostchiara\adebolnavi.

Demulteoriastfeldesuspiciuniaufostverificatede echipedelaCasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate\iangajatoriiaufostpu\i]nsitua`ias[recunoasc[faptulc[salaria`iilorchiaraveauproblemedes[n[tate\inumergeau lamedicpentruc[le-arfipl[cuts[steaacas[culunile. Sunt]ns[\isitua`ii]ncaresuspiciunilepatronilorconfirm[ c[ se mai dau concedii medicale \i „pe lâng[ lege”. Recent,oreclama`iedepus[deunangajatorboto\[neana dus la anularea a dou[ certificate de concedii medicale acordatesalariatuluilacareaf[cutreferiresesizarea. Angajatorulasolicitatreprezentan`ilorCaseiJude`ene deAsigur[rideS[n[tates[verificedac[salariatuls[u, careadunase]ntr-unanmaimulteconcediimedicale,a beneficiatdeacele„scutiridemunc[”]nmodlegal. „Dup[ceamprimitsesizareaamtrimisechipade control, care a constatat c[ dou[ dintre certificatele medicaleeraucompletategre\it.Eraunaltcod,erau \ialtegre\elidecompletare,numai\tiuexactce.}n urmaacestorconstat[ris-auinvalidatceledou[concedii,care]nc[nuintraser[laplat[”,adeclaratCostelLupa\cu,pre\edinteleCaseiJude`enedeAsigur[ri deS[n[tateBoto\ani.Mediculuirespectivis-asolicitat deocamdat[onot[derela`iiprivinderorileap[rute]n celedouacertificatemedicalepentruconcedii.

183.000 de zile de concediu medical acumulate ]n acest an de angaja`ii boto\[neni Reprezentan`ii institu`iei jude`ene de asigur[ri de s[n[tatespun]ns[c[astfeldesitua`iisuntextremde rare.Dealtfel\inum[rulconcediilormedicaleasc[zut considerabil, aproape la jum[tate, fa`[ de perioada dinainte de schimbarea legisla`iei. „De la ]nceputul anului]ncursavem]nregistrate16.332decertificate pentru concedii medicale, ]nsumând aproximativ 183.000deziledeconcediumedical.Nuestemult, dac[neraport[mlasitua`iacarese]nregistracucâ`iva ani ]n urm[, când legisla`ia privind acordarea acestor concedii era ceva mai ]ng[duitoare”, a mai spusdirectorulCJASBoto\ani.(AuroraDimitriu)

Unmedicdefamilie dinmediulruraleste launpasdeapierde contractulcuCasaJude`ean[deAsigur[ri deS[n[tate,dup[ce s-aales\icuopenalizarede10lasut[din valoareacontractului peolun[dezile.Asta dup[ceafostreclamatdemaimul`ipacien`ic[arajunge camrarpelacabinet. }nurmareclama`ieiajuns[lainstitu`iajude`ean[deasigur[rides[n[tate,s-adispuscontrollacabinet iarechipacareaefectuatverific[rile a constatat c[ pacien`ii aveau dreptate.}nplus,nuestelaprima abateredeacestfel.Dac[]nurma primului control s-a ales doar cu avertisment,laaldoilea,cândtot nuafostg[sitlacabinet,sanc`iuneal-aatinslabuzunar. „S-adecissanc`ionareamediculuicu10lasut[dinvaloareaper capitaacontractuluipelunaoctombriepentru]nc[lcareaobliga-

`iilorcontractuale.Amaifostun control, la care s-a constatat aceea\iabatere.|idup[primulcontrol,cândafostsanc`ionatcuavertisment, lucrurile nu s-au schimbat.Atreiaabateredeacestgen]i vaaducereziliereacontractuluicu Casa”,adeclaratCostelLupa\cu, pre\edinteleCaseiJude`enedeAsigur[rideS[n[tateBoto\ani. Echipa de control a constatat la ambeleverific[rif[cutelacabinetul mediculuic[acestanicinuafi\ase la cabinet acela\i program cu pacien`ii, pe care ]l stabilise ]n contractulcucasa.Chiar\iacestprogram,carenueraacela\iconvenit cu institu`ia jude`ean[ de asigur[ri des[n[tate,nuerarespectatdemedic.Reprezentan`iiinstitu`ieideasigur[rides[n[tateauevitats[fac[ publicnumelemediculuisanc`ionat \i nici nu au precizat localitatea ]n careacesta]\idesf[\oar[activitatea. Cudoiani]nurm[,absen`elede lacabineti-aumaistricatunuimedic de familie rela`ia cu institu`ia deasigur[rides[n[tate.Acestasaalescureziliereacontractului]ncheiatcuCJASdup[ceafostreclamatdepacien`i\i,lapatrucontroaleconsecutive,nuafostg[sit la cabinet. Medicul f[cea naveta dintr-o localitate a jude`ului Ia\i. (AuroraDimitriu)


CMYK

4

EVENIMENT

Vineri,2noiembrie2012

Denecrezut:

Constantin Con`ac \i fiul s[u, b[ga`i ]n pu\c[rie pentru fapte de corup`ie

Vesteac[Instan`a Suprem[i-acondamnatpeceidoila treianide]nchisoare cuexecutareasurprinspetoat[lumea. ConstantinCon`ac,fostulpre\edinteCJBoto\ani\ialfilialeiPSD Boto\ani,aajunsmiercurisear[]n spatelegratiilordup[ceafostcondamnatdemagistra`ii}nalteiCur`i deCasa`ie\iJusti`ielatreianide ]nchisoarecuexecutare.Procurorii Direc`ieiNa`ionaleAnticorup`ielauacuzatdeefectuareadeopera`iuni financiare ]n situa`ii de incompatibilitate, sp[lare de bani \i fals ]n declara`ii. Miercuri sear[, fostul lider PSD a fost ridicat de poli`i\ti al[turi de fiul s[u, Liviu. Ceidoiauajuns]nsediulPoli`iei, LiviuCon`acprimindlarânduls[u treianide]nchisoarecuexecutare. Coinciden`[saunu,zileletrecute, ConstantinCon`ac\i-adepuscandidaturapentruunpostdesenator ]n Colegiul 3 Boto\ani, ca independent.Dealtfel,eraprintresinguriicandida`idin`ar[careaureu-

\it s[ intre ]n cursa pentru parlamentarecaindependent.

Trimi\i ]n judecat[ de DNA ]n 2008 ConstantinCon`acafosttrimis]n judecat[ ]n 2008, de procurorii Direc`iei Na`ionale Anticorup`ie (DNA).PotrivitprocurorilorDNA, ConstantinCon`acarfidesf[\urat, al[turi de fiul s[u, Liviu Con`ac, fostdirectorlaDirec`iaJude`ean[ de Drumuri \i Poduri, afaceri cu bani publici constând ]n contracte de prest[ri servicii ce aveau ca obiect activit[`i de ]ntre`inere a drumurilor\i,respectiv,transport material.Ini`ialdosaruls-aaflatpe rolulTribunaluluiBoto\ani,]ns[a foststr[mutatlaBra\ov,lacererea procurorilor. Tribunalul Bra\ov a dispuspe23martie2011achitarea lui Constantin Con`ac \i a fiului acestuia, ]ns[ procurorii DNA au f[cutrecurs.CurteadeApelBra\ovadispuscondamnarealuiCon`acladoianide]nchisoarecususpendare,]nacela\idosarfiindimplicat \i administratorul societ[`ii ConstructCom,IoanAndrici,dar atâtel,cât\iprocuroriiauf[cutre-

curs, iar }nalta Curte s-a pronun`at,miercuri,definitiv. „Admite recursurile declarate deParchetuldelâng[}naltaCurtedeCasa`ie\iJusti`ie-Direc`ia Na`ional[Anticorup`ie-Serviciul Teritorial Bra\ov \i de inculpa`ii Con`acConstantin,Con`acLiviu Constantin\iAndriciIoan]mpotriva deciziei penale nr.6/Ap din 25ianuarie2012aCur`iideApel Bra\ov - Sec`ia Penal[ \i pentru Cauze cu Minori. (…) }n baza art.33 lit.a \i 34 lit.b Cod penal contope\te pedepsele de 3 ani ]nchisoare pentru s[vâr\irea infrac`iuniiprev.deart.23lit.a\ic dinLegeanr.656/2002cureferire la art.17 lit.e din Legea nr. 78/2000cuaplicareaart.41alin.2 Codpenal,opedeaps[de6luni ]nchisoare pentru s[vâr\irea infrac`iuniidefals]ndeclara`iiprev[zut[ de art.28 din Legea nr.176/2010 raportat la art.292 Cod penal, cu aplicarea art.17 lit.cdinLegeanr.78/2000,cureferire la art.12 lit.a din Legea nr.78/2000 (fapta din 2005) \i 2 pedepsedecâte6luni]nchisoare pentru s[vâr\irea a dou[ infrac`iunidefals]ndeclara`iiprev[zute de art.28 din Legea nr.

176/2010raportatlaart.292Cod penal(faptele2006\i2007),aplicateinculpatuluiCon`acConstantin urmând ca acesta s[ execute pedeapsaceamaigrea,aceeade3 ani]nchisoare.(…)}nbazaart.23 lit.adinLegeanr.656/2002cureferire la art.17 lit.e din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal, condamn[ pe inculpatulCon`acLiviuConstantinlapedeapsade3ani]nchisoare”,searat[]ndeciziainstan`eisupreme.Potrivitunoravoca`i,care audorits[-\ip[strezeanonimatul, ar mai fi o speran`[ pentru fostul pre\edintealCJ.

Pot cere recurs ]n anulare Maiexist[ocaledeatacasentin`ei,recurs]nanularepeunmotivdeviciudeprocedur[,careputeafi]ns[sesizatlaprimultermen alprocesului.LuiConstantinCon`acnui-arfifostpus]nvederefaptulc[vafijudecat\ipentrusp[lare debani.}ns[avoca`iiluiCon`acnu s-aufolositdeacestviciudeprocedur[,deciestepu`inprobabilc[ va fi acceptat de magistra`i. Joi

sear[,ConstantinCon`ac\ifiuls[u ]nc[seaflau]narestulIPJBoto\ani, nefiind ]nc[ f[cute formalit[`ile pentru transferul la Penitenciarul Boto\ani.Conformreprezentan`ilor unit[`iidedeten`ieseparec[ceidoi vor]mp[r`iaceea\icelul[. „M[surilecesedispun,cuprec[dere,laprimirea]npenitenciar a persoanelor condamnate constau]nefectuareacontroalelorde specialitate,inventariereabunurilorpersonaleaflateasupraacestora,examenulclinicgeneral,prelevarea amprentelor, precum \i fotografierea]nvedereaopera`ionaliz[riidocumentelordeeviden`[.Dup[primirea]npenitenciar, persoanelecondamnateserepartizeaz[]nsec`iadecarantin[\iobservare,pentruoperioad[de21 dezile,fiindcazateindividualsau ]ncomun]nraportdesex\ivârst[,precum\idealtecerin`elegale,deordineinterioar[saudesiguran`[”,aprecizat AnnaMaria Anghel,purt[toruldecuvântalPenitenciarului Boto\ani. Constantin Con`ac este al doilea om politic boto\[neanimportantcondamnatla ]nchisoarecuexecutare,dup[fostulprefectAlexandruSimionovici. (D[nu`Rotariu)

Exerci`iu de alarmare cu jandarmi \i pompieri la Penitenciarul Boto\ani Penitenciarul Boto\ani, ]n cooperare cu InspectoratulJude`eandeJandarmiBoto\ani\iInspectoratul pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga”Boto\ani,aorganizatjoi,unexerci`iude alarmarecu]ntregulefectivalunit[`ii]ncadrul c[ruiaaufostsolu`ionatesitua`iioperative\ide

prevenireaincendiilor.Cuocaziaacesteiac`iuni au fost efectuate exerci`ii privind dou[ situa`ii tactice:incendiulapunctuldelucruinteriorartizanat,precum\itulburareaordinii]ncadrulsectoruluideacordareaviziteicuapar`in[torii.Prin intermediulexerci`iuluidealarmares-aurm[rit

verificarea timpilor de prezentare la unitate a personalului,iar]ncadrulexerci`iilorordonatesaevaluatcapacitateadeinterven`ie\ireac`iea personalului unit[`ii la situa`ii de urgen`[. „Scopul acestor exerci`ii tehnico-tactice este acela de a dezvolta abilit[`ile personalului \i

capacitatea de interven`ie rapid[ pentru solu`ionarea eficient[ a incidentelor critice \i opera`ionaledar\idemen`inereaunuigrad ridicatdesiguran`[alocurilordede`inere”,a precizat Anna Maria Anghel, purt[torul de cuvântalPenitenciaruluiBoto\ani.(D.R.)


CMYK

EVENIMENT

Vineri,2noiembrie2012

5

Biroul Electoral a decis: Constantin Con`ac poate candida la Senat din ]nchisoare Pre\edinteleBEC: „NimeninumaipoatecontestacandidaturadomnuluiCon`ac”.Condamnatla treianicuexecutare pentrufaptedecorup`ie,Constantin Con`ac,candidat independentlaSenat pecolegiulBoto\ani, vafi]nscrispebuletineledevot\iva puteafialespe9decembrie]nParlamentulRomâniei. Dac[vacâ\tigaalegerile,mandatuls[u vatrebuivalidatde c[treSenat. Constantin Con`ac ar putea adunavoturidelaelectorat,chiar \i din ]nchisoare. Aceasta pentru c[,potrivitlegii,magistra`iiBiroului Electoral Central Boto\ani nu pot interveni ]n respingerea dosaruluidecandidatur[,conformcelordeclaratedec[trepre\edintele BEC,L[cr[mioaraAxinte. Cumfaptulc[eracondamnatla ]nchisoarecususpendarenuafost unimpediment,dosarulluiConstantinCon`acafostacceptatluni. Joi,cândacestaaajuns]narestul InspectoratuluidePoli`ieJude`ean pentrua-\iisp[\ipedeapsadetrei

ani ]nchisoare, termenul de depunereacontesta`iiloraexpirat,astfel ]ncât candidatura sa a r[mas valabil[\idefinitiv[. „Nimeninumaipoatecontesta candidatura domnului Con`ac. Noinuavemposibilitateadeaintervenipentruanulareadosarului pentruc[legeanuacoper[oastfeldesitua`ie.Aumaiexistatsitua`iicândundeputataintrat]n cursaelectoral[din]nchisoare\i cândunpretendentpentruprim[riefigurapelisteleelectorale,de\i decedasecucevatimp]nurm[”, aprecizatpre\edinteleBEC. Chiardac[nuaredreptuldeafi ales,luiConstantinCon`acnuise poateinterzicecandidatura]nmomentuldefa`[]ntrucâtoasemenea situa`ie,deaficondamnatla]nchisoaredup[ces-aacceptatdosarul \iaexpiratperioadadecontesta`ie, nuesteprev[zut[delege.Astfel, numele candidatului independent sevaaflapebuletineledevotiar electoratul]lvaputeaalege. DeciziaBirouluiElectoraleste]n contradictoriu cu pozi`ia DNA careacomunicatc[:„}naltaCurte deCasa`ie\iJusti`ieainterzisinculpatuluiConstantinCon`ac,pe perioada execut[rii pedepsei, urm[toareledrepturi:dreptuldeafi ales]nautorit[`ilepublicesau]n func`iielectivepublice\iceldea ocupaofunc`ieimplicândexerci`iulautorit[`iidestat”. Dac[fostulpre\edintedeConsiliuJude`ean,ConstantinCon`acar câ\tigaColegiul3Senat\iarprimi certificat ]n aceast[ privin`[ de la BEJ,exist[posibilitateas[nufie validatdeSenat,etapafinal[aintr[riiefective]nParlament,deoa-

reces-arafla]nimposibilitateade a-\iexercitamandatul.„Validarea

mandatuluideparlamentarseface]nSenat,iaraici,acestapoate

fi invalidat”, a conchis L[cr[mioaraAxinte.(OtiliaMaxim)

Contracandida`ii lui Con`ac regret[ condamnarea acestuia AdversariiluiConstantin Con`aclaalegerileparlamentaredindecembrie dezmintspecula`iileprivindinfluen`areaJusti`iei dec[trevreunadversar politicvizavidecondamnareafostuluipre\edintede CJ\ieliminareaacestuia dincursaelectoral[. Maimult,uniideclar[c[regret[turnurapecarelucrurileauc[p[tat-o]nultima vreme, ceea ce l-a adus pe Constantin Con`acdup[gratii. Contracandidatul PDL, pe Colegiul 3 Senat,DanielHumelnicu,sus`inec[]ipare r[u c[ patronul SC Transporturi Auto SAaajunsdup[gratii.„Mie]miparer[u c[ s-a ]ntâmplat acest lucru. Chiar m-a

luatprinsurprindere,chiar\icaavocat. Nu cunosc bine am[nuntele dosarului, daresteohot[rârea}nalteiCur`i,iarhot[râreaehot[râre”,aapreciatsenatorul. Acestasus`inec[nus-asim`itamenin`at de candidatura lui Con`ac. „Eliminarea domnuluiCon`acdincursaelectoral[nu

m[avantajeaz[\inicinum[dezavantajeaz[ pentru c[ la Boto\ani nu va trece nimenidepragulde50lasut[+1,candida`iiurmândacâ\tigaprinredistribuire, unde e ca la loterie”, a conchis Daniel Humelnicu. |i liberalul Viorel Grigora\ regret[ situa`ia prin care trece contracandidatul s[u,„pentruc[,mai]ntâidetoate,suntemoameni”. „Sincers[fiu,nicinuamfostomcând am aflat vestea. Cu Constantin Con`ac amavuttottimpulorela`iebun[.Timp de30deani,decând]lcunosc,nul-am atacat \i nu m-a atacat”, precizeaz[ Grigora\.Acestamaisus`inec[„dac[ar trebuicaeus[]miretragcandidatura\i astfel,acestoms[fiepus]nlibertate,a\ face-of[r[s[m[gândesc”. Viorel Grigora\ nu este convins c[ va aveadecâ\tigatdinpunctdevedereelectoraldinaceast[situa`ie.„Teoretic\icifric vorbind, eu \i Con`ac aveam votan`i ]n

sfera \oferilor, dat fiind faptul c[ avem acela\idomeniudeactivitate.Credc[cei carei-arfiacordatvotul,]lvor]ndrepta c[tremine,\im[referlacunoscu`isau angaja`i.Darnum[hazardezlapronosticuri”, a afirmat Viorel Grigora\, aspirantpeColegiul3,Senat.(OtiliaMaxim)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Vineri,2noiembrie2012

Director de \coal[ numit doar pentru câteva ore Arenun`atlafunc`ie cândav[zutc[nu estedorit[decolectivuldidacticpecare trebuias[]lmanagerieze.NumireaArtemizeiMerticarula conducerea|colii12 dinmunicipiuafost valabil[doarpentru câtevaore. Dac[ ieri diminea`[, ]n cadrul ConsiliuluideAdministra`iealInspectoratului |colar Jude`ean, aceastaafostnumit[cudelega`ie cadirectorlaunitatea\colar[,dup[-amiaz[,dup[ora16.00,aceastaarenun`atlafunc`ie. }n semn de protest, un grup de cadre didactice s-a dus s[ cear[ l[muririieridup[amiaz[lasediul Inspectoratului |colar Jude`ean. Directoarea Maria Borda\ a fost schimbat[dinfunc`ie,Consiliulde Administra`ie al Inspectoratului |colarJude`eannumind-o]nlocul acesteia pe Artemiza Merticaru. Fostinspector\colardechimie\i fostdirectorla|coalaGimnazial[ 8, aceasta a fost numit[ acum la conducerea |colii 12. Cadrele didacticeaufostnemul`umitec[nu au fost consultate cu privire la aceast[decizie.Ca\ilaschimb[rileceauavutlocla]nceputulanului\colar\iacumsup[rareacadrelor didactice este c[ a fost numit directoruncadrudidactictitularde laoalt[unitatede]nv[`[mânt. „Amr[mascontraria`i,deoare-

cenuamfostconsulta`i]nleg[tur[ cu schimbarea managerului \colii,dup[cumaafirmatdoamna inspector general. Mai mult, aceast[ schimbare nu are nicio justificare deoarece la evalu[rile activit[`ii instructiv-educative ale \coliinuaufost]nregistratepuncte slabe, iar doamna director a primitdefiecaredat[calificativul Foarte bine. Ne ]ntrebam: Pe ce criterii vine noul manager (pin afara\colii)...dac[nupolitice? Amre`inutc[doamnaministrual Educa`iei a precizat la ]nceputul mandatului c[ managerii nu vor fi numi`i pe criterii politice”, se arat[]nprotestulcelordela|coala 12. }n urma discu`iilor de dup[ amiaz[cuMihaelaHunc[,inspector \colar general al I|J, cadrelor didacticelis-apropusrediscutarea situa`iei]ncadrulunuinouConsiliu de Administra`ie. Aceasta sus`ine c[doarpune]naplicareHot[rârea ConsiliuluideAdministra`ie. }ntr-unfinalArtemizaMerticaru afostceacareadeciss[renun`ela postul pe care a fost numit[. „}n cursul acestei zile, (N.R. joi) doamna Artemizia Merticaru a solicitat ]ncetarea deta\[rii din func`iadedirectoral\coliiNr.12 Boto\ani. Consiliul de Administra`ie se va ]ntruni mâine (N.R. vineri)pentruaanalizasitua`ia”, adeclaratDrago\Cristea,inspector \colar pentru monitorizarea curriculumului descentralizat din cadrulI|J. }nurmaacesteidecizii,Artemiza Merticaru este directorul cu cel mai scurt mandat la conducerea unei unit[`i \colare. (Petronela Rotariu)

De ieri, \colile au noi directori }ncadrulConsiliuluideAdministra`iealInspectoratului|colarJude`eanaufoststabili`idirectorii \idirectoriiadjunc`ilaunit[`ile\colarec[rorale-a expirat mandatul ]n urma concursului din 2008. (PetronelaRotariu)

Listaaprobat[]ncadrulCA |coala„GrigoreAntipa”Boto\ani-Sabina Horopciucdirectornou |coala„IonCreang[”Boto\ani-DoinaVasilic[directornou |coala12Boto\ani-MariaBorda\director men`inut]nurmaprotestelor |coala Gimnazial[ Nr. 2 Boto\ani - Lumini`a Neac\u-directornou(concediucre\tereacopilului) |coalaMih[ileni-SimonicaFercalodirectornou |coalaGimnazial[Nr.1Dobârceni-Monica Iliescudirectornou

Reprezentan`ii regionali ai romilor promit s[ finan`eze obiectivele comunit[`ii din Boto\ani Daniel Roman, reprezentant al Agen`iei Na`ionale pentruRomiperegiuneaN-E,aparticipatmar`i,31 octombrie, la \edin`a Grupului de lucru mixt pentru romi, al c[rui pre\edinte este subprefectul Sebastian Tocariu. }ntrunitpentruadoptareaPlanuluijude`eandem[suri pe2013,pentrusprijinirearomilor\isolu`ionareaproblemelorcucareace\tiaseconfrunt[]ndiversedomenii,grupulafostnevoits[amâneadoptareasetuluide m[suri]ntrucât7dincele15structurilocalenuauprezentatplanurilelocalepentruanulviitor.Acesteatrebuiescbugetate\iaprobatedeconsiliilelocale,urmând s[ fie centralizate ]n planul jude`ean. La rândul s[u, planulvafisupusdezbateriiConsiliuluiJude`ean,care vaavearoluls[u\i]nfinan`areaobiectivelor\iac`iunilorprogramate. Daniel Roman a explicat ]n cadrul \edin`ei c[ \i Agen`iaNa`ional[pentruRomisevaputeaimplica]n finan`areaanumitorm[suricevorfidiscutate\iaprobatelamijloculluniinoiembrie. „Aceste m[suri de incluziune social[ urm[resc practic]mbun[t[`ireasemnificativ[asitua`ieicet[`enilorromânideetnierom[.Seurm[re\te,printrealte obiective,responsabilizareaautorit[`ilorpublice,spri-

jinireaform[rii\ipromov[riiuneieliteintelectuale\i economicedinrândulromilor,eliminareastereotipurilor,prejudec[`ilor\iapracticilorcare]ncurajeaz[ discriminarea. Dac[ ANR poate sus`ine financiar m[caropartedinacestem[suri,noivomasiguracorectitudinea\ipromptitudinearealiz[riiacestora”, a declaratsubprefectulSebastianTocariu,dup[\edin`a delucruagrupuluimixt.(OtiliaMaxim)

Alarmant: Tot mai mul`i elevi se drogheaz[ Semnaldealarm[trasieridirectorilor unit[`ilor \colare de Florin BarbudelaCentrulAntidrogBoto\ani. }n interven`ia pe care a avut-o la \edin`a cu managerii unit[`ilor\colare,acestaaprezentat o situa`ie menit[ s[ atrag[ aten`ia asupraelevilorboto\[nenicareau \i alte preocup[ri pe lâng[ educa`ie.

„Amefectuatmulteactivit[`ide prevenireaconsumuluidedroguri ]n\coal[\iamconstatatc[mul`i dintre elevi ]n afar[ de a ]nv[`a mai \i fumeaz[, mai \i consum[ alcool,mai\iconsum[etnobotanice.Centralizândfi\eledelaspitaledinBoto\aniamconstatatc[ pân[]nprimulsemestrualanului 2012peste50decopiiauajunsla

spitalca\iurgen`[]nurmaconsumuluidealcool,cinci]nurma consumului de etnobotanice”, a spusreprezentantulCentruluiAntidrog.De\iamul`umitpentrucolaborarea din anii trecu`i, Florin Barbu le-a solicitat directorilor ca ]nacestan\colaractivit[`ile]ncare institu`iapecareoreprezint[s[fie partener[.(PetronelaRotariu)

|coalaGimnazial[Co\ula-AlinaGabriela B]gu-directormen`inut Colegiul Na`ional „M. Eminescu” - Maria Oniciucdirectoradjunct |coala „Grigore Antipa” Boto\ani MarianaCantoriu,directoradjunct |coala „Ion Creang[” Boto\ani - Sergiu Atitienei,directoradjunct |coala7Boto\ani-ElenaButnaruar[mas directoradjunct Liceul„PetruRare\”-MariusSposub,directoradjunct Liceul cu Program Sportiv - Iuliana Pompar[udirectoradjunctmen`inut Liceul „Nicolae Iorga” - C[t[lina Melniciuc directoradjunct |coala 1 S[veni - Ana Butnaru a r[mas directoradjunct

Parcurile industriale din Boto\ani, finan`ate de Ministerul Dezvolt[rii Regionale \i Turismului Parcurileindustrialepromisede Florin~urcanu,pre\edinteleConsiliuluiJude`eanBoto\ani,vorprimi finan`are anul viitor de la Ministerul Dezvolt[rii Regionale \i Turismului (MDRT). }n jude`ul Boto\anivorficonstruite\apteparcuri industriale cu utilit[`i la pre` redus\ifiecarevaavea25dehectare. Aceste investi`ii urmeaz[ s[ fief[cute]nzoneleMihaiEminescu, B[lu\eni, Vl[deni, Un`eni, St[uceni,Bucecea,Dorohoi. MinisterulDezvolt[riiRegionale \iTurismuluiaelaboratunproiect deordonan`[deurgen`[princare \i-apropuss[sprijinedezvoltarea afacerilorcuimpactasupradezvolt[rii regionale, sumele alocate anualunuiapeldeproiectedinbugetulministeruluifiindde125mil. lei. Potrivit acestuia, prin programulcoordonatdeMinisterulDezvolt[rii se urm[re\te construirea/modernizarea/extinderea infrastructuriideutilit[`ipublicecare deservesc structurile de afaceri aflate ]n zonele de interes economic, precum \i sus`inerea dezvol- t[rii activit[`ilor operatorilor economicicare]\idesf[\oar[activita-

tea]nstructuriledeafaceriaflate]n zonele de interes economic prin realizarea de investi`ii ]n activit[`i de produc`ie \i/sau ]n activit[`i de prest[ri servicii, cu excep`ia celor din domeniul imobiliar, financiarbancar, centrele comerciale \i reprezentan`eleauto. Conform reprezentan`ilor CJ, acesteparcuriofer[o\ans[pentru jude`ul Boto\ani pentru atragerea deinvestitori,pentrucreareadenoi locuridemunc[.ProiectulMDRT prevedeasigurareaa80lasut[din costuridelabugetulministerului\i a diferen`ei de la bugetul local, ~urcanuaspusc[autorit[`ilejude`ene vor face tot posibilul pentru asigurarea cofinan`[rii, chiar dac[ sunt]nderularealtemulteproiecte lacaretrebuies[deafonduri. „Nu avem alt[ solu`ie \i vom face]na\afel]ncâts[avembanii pentrucofinan`are.Acesteparcuri suntvitalepentrurelansareaeconomic[ajude`ului,iareuampromisc[levoiface\ive`ivedeac[ levoiconstrui”,acompletatpre\edintele CJ Boto\ani. (Otilia Maxim)


PUBLICITATE

Vineri,2noiembrie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate •

*Vândgarsonier[,zonaMihailKog[lniceanu,28mp, confort1,et.1,c[r[mid[,decomandat[,pre`17.500euro, negociabil.

ultracentral[,100mp,et.5,mobilat\iutilatlacheie, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`59.500euro, negociabil.

*Vândapartament2camere,CaleaNa`ional[,56mp, et.8,semidecomandat,5boxe,blocdec[r[mid[,pre` 20.000euro,negociabil.

*Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zon[ ultracentral[,100mp,et.4,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`67.000euro,negociabil.

*Vândapartament2camere,Prim[verii,43mp,decomandat,parter,f[r[]mbun[t[`iri,pre`21.500euro,negociabil.

*Vândcasa,zonaS[venilor,62mp,utilit[`i,CT,3 camere,buc[t[rie,teren75mp,]ngr[dit,pre`29.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartament2 sau3camere.

*Vândapartament2camere,}mp[ratTraian,48mp, et.4,decomandat,geambaie,f[r[]mbun[t[`iri,pre` 23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,OctavB[ncil[,40mp,CT, termopan,AC,et.4,u\ametalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,GheorgheAvramescu,zonaDirec`iaMuncii,56mp,et.3,u\iinteriorschimbate, central[termic[,SD,balcon]nchis,pre`26.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaPrim[verii,Curcubeului,50mp,parter,finisat,u\[metalic[,decomandat, pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevardMihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,62mp,etaj2, alarm[,f[r[]mbun[t[`iri,semidecomandat,pre`25.500 euro,negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,et.4,CT, G+F+P,finisat,blocdinBCA,pre`31.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceuluiMihai Eminescu,60mp,parter,finisatcomplet,CT,termopan, pre`35.000euro.negociabil. *Vândapartament3camere,zonaSf.Ilie,65mp, parter,CT,termopan,decomandat.Pre`36.000euro. negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBucovina,70mp,etaj 4,decomandat,completrenovat,CT,termopan.Pre` 40.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,CaleaNa`ional[,zona Stejari,80mp,etaj2,CT,termopan.Pre`45.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zona Stadion,BCA,100mp,et.V,blocculift,CT,pre` 40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.UtilGar[, c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Pre`50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[

*Vândvil[,180mp,zonaAlfaLand,completfinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,teren600mp, ]ngr[dit,pre`73.000euro,negociabil.

v^nz[ricase/terenuri

licita`ii

*Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m\i 14.100mpterendeschidere laBt-Sv50m,ambele]nzona Hudum.Utilit[`icurent,ap[, posibilit[`iparcelare.Rela`ii latelefon:0752.548.847.

*DSVSABoto\aniscoatela licita`ie]ndatade 20.11.2012,ora10.00,un num[rde3(trei)autoturisme casatelasediulunit[`ii,str. TudorVladimirescunr.17. Garan`iadepornire10la sut[. -DaciaBreak:BT07DSV906lei -DaciaNova:BT02YIT1.461lei -CIELO:BT10DSV4.886lei. Persoanadecontacting. RO|CAIOAN,tel. 0744.479.441.(2451-1)

]nchirieri *Oferspre]nchirierespa`iu comercial,288mp,teren110 mpcuparcare,zon[Petru Rare\,pretabil,depozite,birouri,reprezentan`edistribu`ii,serviceauto,vulcanizare,etc.,cl[direnou[,impecabil[,pre`700euro.

AGENDA SERVICIILOR

*Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4 camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren400mp,]ngr[dit, pre`75.000euro,negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\,utilit[`i,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,teren1.600mp,]ngr[dit, pre`80.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camere,plusdiferen`[. *Vândvil[,200mp,zonaAlfaLand,ultramodern[, peisajmirific,c[r[mid[\iBCA,totuldecalitate,utilit[`i, 5camere,2b[i,buc[t[rie,teren1.300mp,]ngr[dit,pre` 125.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,Unirii, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,AC,utilat,pre` 300europelun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere(transformat din3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3, CT,completutilat,semimobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140mp,zon[ comercial[,pretabilbar,pub,restaurant,CT+T+G+F, pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modern amenajat,zonaPia`aMare,50mp,zon[comercial[cu vad,pre`700euro,negociabil.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

*Oferspre]nchirierespa`iucomercial,400mp,teren 1.000mpcuparcare,zon[centur[,pretabilbar,pub, restaurant,discotec[,depozite,birouri,etc., CT+T+G+F,pre`700euro. *Vândspa`iucomercial,Bulevard,40mp,termopan, vitrin[,pretabilcabinetmedical,centru]nfrumuse`are, stomatologie,sediufirm[,reprezentan`[,pre`33.500 euro,negociabil. *Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vadcomercial, vitrinatermopan,pre`59.000euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren 110mpcuparcare,zonaPetruRare\,pretabil,depozite, birouri,reprezentantedistribu`ii,serviceauto, vulcanizare,etc.,cl[direnou[,impecabil[,pre`700euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

AGENDA PREST|RI SERVICII

Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Vineri,2noiembrie2012

Ofertedesezon

„Cei trei Ornamentele de iarn[ au invadat rafturile magazinelor purcelu\i” la Vasilache

Nicinus-aa\ternut primulfulgdenea pesteora\,c[marile magazineauscosdejalaraioanelepentruprodusedesezon articoledeiarn[, ornamentelepentru pomuldeCr[ciun. Astfel,]nceleaproximativ50de zile care au r[mas pân[ la s[rb[tori,cump[r[toriipotalegeproduseledeperafturilepline„ochi”de marfa]nghesuit[,]ntr-ogam[foartelarg[.Delagloburi,ornamente, beteal[\iaranjamente,pân[lacele mai sofisticate accesorii pentru brad. Unele dintre cele mai populare produse specifice sunt figurinele „Mo\ Cr[ciun”. }n func`ie de dimensiune, acestea pornesc de la 3,99lei\iajunglaunpre`mult maimaredac[reprezint[unMo\ Cr[ciun care cânt[, se mi\c[ ori face o urare, acesta ajungând la pre`ulde40lei. De asemenea, ghirlandele de perle ro\ii, albastre, argintii sau auriisuntatragprivirile]nmagazi-

nele de specialitate. Acestea au lungimea de cinci metri \i cost[ circacincilei. La mare c[utare sunt globurile. Astadeoarece,]nultimiiani,cele dinsticl[sunttotmairare,preferatefiindceledinplastic,multmai ieftine\imultmairezistente.Dac[ cele din sticl[ sunt fragile \i se sparglaorice\oc,celedinplastic pot fi sc[pate din mân[ f[r[ a fi distruse. Acestea se vând contra unor sume ce pornesc de la 3 lei

bucata, ]ns[ dac[ sunt ornate ]n diferiteforme,pre`ulcre\tesemnificativ.Astfel,unglobdinsticl[]n diverseculoripoateajungepân[la 12 sau 13 lei, iar dac[ este unul special,pre`ulpoateajungepân[la 20delei. |i cum s[rb[toarea Cr[ciunului nu are farmec f[r[ brad, comercian`iiauscosdejalavânzarebraziiartificiali,caremomentansunt lapromo`ie.(OtiliaMaxim)

Fanfarele boto\[nenilor, apreciate de suceveni FanfareledelaCord[reni,Suhar[u\iHude\tiaufost premiatelaFestivalului-ConcursNa`ionalalFanfarelor`[r[ne\tidelaCalafinde\ti-Suceava. Juriulceleide-aVII-aedi`iiaFestivaluluiorganizat sub egida Consiliului Jude`ean Suceava de Centrul CulturalBucovina-prinCentrulpentruConservarea\i Promovarea Culturii Tradi`ionale - Prim[ria \i C[minul Cultural Calafinde\ti, manifestare care s-a desf[\uratvineri,26octombrie,adesemnatlaurea`ii. Juriul,alc[tuitdinprof.EmilHavriliuc,dirijor,consultant artistic la Centrul Cultural Bucovina - pre\edinte, membri fiind prof. Constantin Irimia, prof. Marin Constantin Gheorghe \i artistul instrumentist AlexandruHavriliuc,astabiliturm[toareaierarhizare: LoculI-Fanfara„Trandafirul”Calafinde\ti-Sucea-

Men`iune la „Cântecele neamului” |coala Popular[ de Art[ Boto\ani a ob`inut men`iune la Concursul Interna`ional de folclor „Cânteceleneamului”,edi`iaaV-a. Concursul a avut loc la Suceava, ]nperioada25-26octombrie2012. Men`iunea a fost ob`inut[  de StoianAlexandru,cursantanulII laclarinet,profesorViorelFantu, la sec`ia instrumente de suflat. Premiulpentrumen`iuneafostde 400 de lei. Festivalul - concurs interna`ionaldefolclor„Cântecele neamului”estedestinat]nprimul rând elevilor \colilor de art[ din `ar[, dar \i celor din str[in[tate, acoloundecomunit[`ileromâne\ti maip[streaz[]nc[tradi`iilena`ionale-Ucraina,RepublicaMoldova, Serbia. Festivalul-concurs interna`ional de folclor „Cântecele neamului”estefinan`atdeConsiliulJude`eanSuceava.(Petronela Rotariu)

va,conduc[torDiaconescuGheorgheDorin;Fanfara „Stejarul” Cord[reni - Boto\ani, conduc[tor Vasile Bradu; Fanfara din Stamate - Suceava, conduc[tor VasileLeontic[; LoculII-Fanfara„BraziiBucovinei”Sf.Ilie-Suceava,conduc[torVasileVi\inari;FanfaradinL[m[\eni,comunaR[d[\eni-Suceava,conduc[tori:GheorgheP[un\iGrigoreGafincu;FanfaradinSuhar[uBoto\ani,conduc[torIoanRotaru.LoculIII-Fanfara „Florile Bucovinei” Cânde\ti - Boto\ani, conduc[tor ValentinLeonte;Fanfara„LuiCuco\”Fântânele-Suceava, conduc[tor Gheorghe Scutaru; Fanfara „Hude\teanca”Hude\ti-Boto\ani,conduc[torGheorghe Mitoceanu.(PetronelaRotariu)

}n aceast[ duminic[, de la orele 11.00 \i 12.30, Teatrul pentru Copii \i Tineret „Vasilache”v[invit[launspectacolcuactori\ip[pu\idinamic, antrenant,muzical,cevafipe placul celor mici „Cei trei purcelu\i”esteopoveste]ndr[git[decopii\itranspus[]nscen[ de regizorul Valentin Dobrescu. Text \i regie artistic[: Valentin Dobrescu, scenografiaestesemnat[deMihaiPastramagiu, muzica compus[ de Constantin Panaite. }n  distribu`ie: Ibica Leonte, Aurica Dobrescu, Mihaela |tempel, Marius Rusu, Anamaria Chelaru,ClaudiuG[l[`eanu,Florin Iftode,DanaPopa. „Cunoa\te`i povestea celor trei purcelu\i? E scurt[. Trei purcelu\ipleac[deacas[\i]\i faccâteoc[su`[.Primuldin paie,aldoileadinlemniaral treileadinpiatr[.Vinelupul, carevreas[-im[nânce,\isufl[pestec[su`aprimuluiporcu\or\iod[râm[.Porcu\orul fuge \i se ascunde la fratele s[u, cel care avea c[su`a din lemn.Vineiarlupul\isufl[\i pesteaceast[c[su`[\iod[râ-

m[. Porcu\orii fug. Ajung la al treilea. Vine lupul \i sufl[ dar nu mai poate distruge c[su`a...Oarea\aafost?Povesteanupareveridic[.Dece lupulnus-aduss[m[nânce ni\teoi?Dece]iurm[re\tepe cei trei purcelu\i? De ce au plecatdeacas[ceitreipurcelu\i? De ce ]\i fac astfel de c[su`e? De unde \tiu sa construiasc[?Dac[\ivoiv-a`ipus aceste ]ntreb[ri \i nu  le-a`i g[sitr[spunsurileveni`ilanoi \i le ve`i afla”, Valentin Dobrescu.Pre`ulunuibiletdeintrareeste6lei.(PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2250  

Ziarul orasului tau!

Advertisement