Page 1

CMYK

Cafetele: Boto\[neancadelaNextTopModel avruts[bat[ob[n[`eanc[dinconcurs EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Pag. 8

ULTIMAOR{

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Stelic[ Strugaru \i Neculai Rebenciuc nu sunt l[sa`i s[ candideze

Pagina 6

AnulVIII•nr.210(2245)•Vineri,26octombrie2012•8pagini

Baniau,vorputerea

CONCLUZIIISU

Afl[ cât de boga`i sunt candida`ii care vor s[ ne reprezinte ]n Parlament |erbanMih[ilescu,numitdepresa central[\i„Miky |pag[”estedeta\atcelmaibogat candidataljude`uluipentruParlamentulRomâniei.Dup[1989, singurullocde munc[allui|erbanMih[ilescua fostceldeparlamentar.Acumar vreaalcincilea mandat. Pagina 5

Ma\ina comisarului Ilie Luca, incendiat[ inten`ionat Pompieriiaufinalizat cercet[rile]nprivin`a cauzeiincendiuluiproduslaunautoturism apar`inândunuicomisaralG[rziiFinanciare Boto\ani,]ndiminea`a zileide24octombrie, stabilindu-sec[afost vorbadeoincendiere.

Pagina 4

Cafetele...

Boto\[neanca de la Next Top Model a vrut s[ bat[ o b[n[`eanc[ din concurs Pagina 6

Aglomera`ie

Spitalizare gratis, doar pe liste de a\teptare Listeledea\teptarelainternareabolnavilor]nSpitalul Jude`ean,atuncicând ace\tianuvincuourgen`[ medical[,audevenitceva normal.Sest[peastfelde listecus[pt[mâniledac[ sec`iaesteaglomerat[,]ns[ perioadadea\teptarepoate fiscurtat[dac[pacientul scoatebanis[-\ipl[teasc[ zileledespitalizare.

Pagina 3


2

SOCIAL

Vineri,26octombrie2012

}npragdeiarn[...

Material insuficient pentru desz[pezirea drumurilor na`ionale Cutoatec[meteorologiiauanun`atdintimp c[deduminic[va]ncepes[ning[]ntotjude`ul, Sec`iadeDrumuriNa`ionale(SDN)nuareasigurat materialul destinat desz[pezirii drumurilordecâtpentru30dezile.Astfel,]ncazul]n care condi`iile meteorologice se vor ]nr[ut[`i accentuatiarstratuldez[pad[vafiunulconsistent,drumariivorapelalaceleaproximativ 1.000tonedematerialantiderapant\i17tone decombustibil,aflatemomentan]ndepozitele SDN. SC Spedition UMB SRL este firma care a contractatserviciilededesz[pezire.Aceastava asiguraalte6.000tonedematerialantiderapant pentruacestsezon,careva]ncepeoficialdela 15noiembrie,perioad[]ncarevordeveniactive \i dispeceratele unit[`ii. Firma omului de afaceriDorinelUmbr[rescuesteceacarearealizat lucr[rile de desz[pezire \i anul trecut. (OtiliaMaxim)

Viru\ii „de sezon” Ho`ii de capace de dau iama prin \coli canal dau b[taie \i gr[dini`e de cap autorit[`ilor Varia`iiledetemperatur[dinultimaperioad[audeterminatunadev[ratasaltalviru\ilorcareprovoac[ afec`iuni ale c[ilor respiratorii. Virozelerespiratoriiauaduslamedicisutedepersoane,auaglomerat sec`iile de spital unde se acord[ ]ngrijirimedicalepentruacesteboli \i au determinat \i diagnosticarea unor complica`ii pulmonare, ]n speciallacopii\ipersoanevârstnice.}n\coli\igr[dini`evirozelerespiratorii sunt, ]n aceast[ perioad[ „]nelementullor”. Direc`iadeS[n[tatePublic[Boto\aniaprimitdelamediciidefamilie\ispitaleraportareapentruultimas[pt[mân[,centralizânddatele carevorfitrimiselaMinisterulS[n[t[`ii\ilaCentrulNa`ionaldeSupraveghereaBolilorTransmisibile. Laniveluljude`ului,]nperioada 15-21octombries-auraportat854 de pacien`i cu afec`iuni ale c[ilor respiratorii,dincare62aufostspitaliza`i,\i173depneumonii,90avândnevoiede]ngrijirimedicale]n spital.Celemaimultecazuri,atât devirozecât\idepneumonii,au

fost ]nregistrate la copii de vârst[ pre\colar[\i\colar[. „Aerisirealocuin`elor,unregim alimentarcorect\iunstildevia`[ s[n[tos,adaptarea]mbr[c[mintei latemperaturilemediuluiexterior, evitarea locurilor aglomerate ne pot feri de afec`iunile respiratorii”,spuneLidiaOnofrei,purt[tor de cuvânt al Direc`iei de S[n[tate Public[Boto\ani. Mediciisus`in]ns[c[deocamdat[ nu s-a ]nregistrat niciun caz de grip[.(AuroraDimitriu)

Tot mai mul`i copii ajung ]n grija statului Zecidecopii,lua`idinsânulfamiliei,ajunganual]ngrijastatului.Totmai multesolicit[rialep[rin`ilordeinstitu`ionalizareapropriilorcopiiajung,]n ultima perioad[, la Direc`ia General[ de Asisten`[ Social[ \i  Protec`ia Copilului(DGASPC)Boto\ani.Speciali\tiiinstitu`ieispunc[acestfenomen de-a dreptul alarmant ]ncepe s[ se contureze din cauza s[r[ciei, dar \i a neglijen`eip[rin`ilor.Astfel,laniveluljude`ului,89decopiiboto\[neniau ajuns,anulacesta,]ngrijastatuluipentruc[familiilelornuaucuces[-i creasc[.Micu`iivorr[mâne]norfelinatepân[vor]mplinivârstade18ani. Majoritateaminorilorinstitu`ionaliza`iprovindinfamiliidezorganizatesau caretr[iesc]ntr-os[r[ciecrunt[.Odat[ajun\i]ngrijastatului,ace\tiabeneficiaz[dem[surideprotec`ie]ncentreledeplasament,laasisten`iimaternalisaularude.Dincauzavremii\iacondi`iilormaterialeprecare,angaja`ii Direc`iei de Asisten`[ Social[ \i Protec`ia Copilului se a\teapt[ la o cre\tereanum[ruluidecopiiinstitu`ionaliza`i.(OtiliaMaxim)

Ho`iiaufuratcapaceledecanalpentru alevalorifica,atât depetrotuarecât \idepeparteacarosabil[,iar]nloculacestoraaur[masadev[ratecapcane,celemaimultenefiindsemnalizate]nvreunfel. Reprezentan`ii Prim[riei iau ]n calcul fie sudarea capacelor, fie vopsirealor.Sarcinadeadepista guriledecapacefuraterevineoperatorilor Modern Calor \i Nova Apaserv. Ei sunt obliga`i \i s[ le ]nlocuiasc[. „Exist[ ni\te variante de a le ]nlocui cu un altfel de material, cuunanumitcompozit.Suntalte materialenoi,carenuarmaitentapeceicarefur[.Seanalizeaz[ de a fi ]nlocuite, vopsite ]ntr-un anumitfel,cas[poat[fidepistate foarte repede”, a spus Ovidiu Portariuc,primarulmunicipiului. Problemacapacelor,dinpunctul devederealviceprimaruluiViorel Iliu`[,esteunanecontrolabil[.Cei prin\ipân[acumc[aufuratcapaceleaufostdepista`icuajutorulcamerelordeluatvederimontate]n municipiu. „Sunt oameni specializa`i ]n furtulacestorcapace.}ngeneral, celpu`inceamprinspân[]nprezent,suntcet[`enideetnierom[. Fur[capacele,lesparg\ilevalorific[. Noi nu avem atâ`ia poli`i\ti,cas[p[zimcâteguridecanal sunt pe aici”, a spus Viorel

Iliu`[. Acesta a men`ionat c[ cei doi operatori, Modern Calor \i Nova Apaserv sunt obliga`i s[ depistezeguriledecapacefurate\i s[lecompleteze.Solu`ia]naintat[ deviceprimarestecaceidoioperatoris[aib[unstocdecapacede rezerv[. „Cei doi operatori s[ aib[ un stocdecapace,cas[asigure]nlocuirea.Osolu`ie\imaibun[arfi s[sesudezeacestecapacesaus[ se prind[ ]n \uruburi. Noi avem problemecusiguran`apecarosabil \i pe pietonal, \i urmare a sesiz[rilor cet[`enilor, respectiv Poli`ieiLocale,sesiz[mlarândul nostru\iceremoperatorilors[ia m[suri de completare. Solu`ia, dac[ ho`iile nu se stopeaz[, este s[ lu[m m[suri extreme \i s[ sud[m”, a precizat viceprimarul municipiului. M[sura extrem[ de sudare ar avealocdoar]ndou[punctepentruaseputeainterveni]ncazde avarie. De\i necesit[ o cheltuial[ foarteridicat[seare]nvedere\i schimbareaguriidecanalcutotul. Cheltuiala nu ]nseamn[ numai costulefectivdeachizi`ie\imanopera. „Eomunc[carenusetermin[, e un cerc vicios, tot timpul se completeaz[ \i se fur[. Fiecare operator]\ipoaterecunoa\tegura decanalfurat[darproblemaeste c[ ar trebui s[ existe un singur operator specializat, acreditat \i agreat care s[ recupereze de\euriledeoricetip.Exist[totfelulde societ[`i fantom[, cu tot felul de persoane fizice care recupereaz[ aceste de\euri \i le valorific[ pe filiere mai pu`in legal. Practic fenomenul este necontrolat”, a declaratViorelIliu`[.(Petronela Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Poli`ist agresat \i ]njurat de un \ofer be`iv Unboto\[neans-aalescudosarpenaldup[ceas[ritlab[taielapoli`i\ti\i i-a]njurat,fiindprinsbeatcri`[lavolan pe drumurile publice. }n noaptea de miercurisprejoi]njurulorelor00.30, poli`i\tiiauopritunautoturismcondus deVasileDanH.de42ani,dinmunicipiulBoto\ani.}nurmatest[rii\oferuluiis-astabilitovaloarede0,91mg/l alcoolpur]naerulexpirat,acestafiind conduslaSpitalulJude`eandeUrgen`[ „Mavromati”undeis-aurecoltatprobe biologicedesânge]nvedereastabilirii alcoolemiei.FiindconduslasediulPoli`iei,VasileDanH.le-aadresatpoli`i\tilor cuvinte jignitoare \i amenin`[ri. „Fa`[deconduc[torulautoseefectueaz[ cercet[ri pentru s[vâr\irea infrac`iunilordeconducerepedrumurile publice a unui vehicul de c[tre o persoan[careareo]mbiba`iealcoolic[pestelimitalegal[\isfidareaorganelor judiciare”, a declarat inspector principalAncaSilionAram[,purt[toruldecuvântalIPJBoto\ani.(D[nu` Rotariu)

Fra`i judeca`i pentru crim[ Doifra`idinsatulB[iceni,comuna Curte\ti au fost trimi\i ]n judecat[ de procurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru comiterea infrac`iuniideomorcalificat,dup[ce auucisunom]nb[taie.Lasfâr\itulluniiiulieaacestuianunb[rbat]nvârst[ de42deanidinsatulB[iceni,afost g[sitdecedatpeuncâmp.Anchetatorii austabilitc[pefondulconsumuluide alcool Corneliu Gontariu a intrat ]n conflictSanduVl[dianu,de38deani, \iMarcelVl[dianu,de37deani.Cei doifra`iaulovitvictimacupumnii\icu picioarele, dup[ care au abandonat-o, undea\ifostg[sit[decedat[.Pentruc[ necropsia a stabilit c[ victima a avut partedeomoarteviolent[ceidoifra`i aufostre`inu`i,ini`ialajungând]narest preventivdoarMarcelVl[dianu,dup[ ceafostprezentatinstan`ei,acestafiind cercetat sub aspectul s[vâr\irii infrac`iuniideomorcalificat.Ulterior\ifrateles[uafostarestat,dup[efectuarea uneiexpertizepsihiatrice,acumamândoiajungând]nfa`ainstan`ei.Dac[cei doivorfig[si`ivinova`irisc[s[petreac[urm[torii25deani]nspatelegratiilor.(D[nu`Rotariu)

C[zut ]n cap din c[ru`[ Untân[r]nvârst[de22deani,din localitatea|tiubieni,afosttransferat]n staregrav[laIa\idup[ceac[zut]ncap dintr-oc[ru`[.Potrivitmediciloraccidentul,ceaavutloc]nurm[cudou[ zile,s-apetrecutdup[cetân[rulaflat sub influen`a b[uturilor alcoolice, s-a dezechilibrat\iac[zutdintr-unatelaj]n cap,suferindleziunigrave]nurmaimpactuluicusolul.Martoriiincidentului ausunatla112,oambulan`[transportându-lpeb[rbatlaSpitaluldinS[veni, ulteriorfiindtransferatlaSpitalulJude`eandeUrgen`[„Mavromati”.Pentru c[stareasas-aagravat]nnoapteade miercurisprejoi,mediciiauluatdeciziacatân[rulde22deanis[fietransferatlaClinicadeNeurochirurgiedin Ia\i,]ncom[degradulII-III,pentrua fispusuneiinterven`iichirurgicalede specialitate.(D[nu`R.)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Vineri,26octombrie2012

3

Aglomera`ie

Spitalizare gratis, doar pe liste de a\teptare Listeledea\teptarela internareabolnavilor ]nSpitalulJude`ean, atuncicândace\tianu vincuourgen`[medical[,audevenitcevanormal.Sest[pe astfeldelistecus[pt[mâniledac[sec`ia esteaglomerat[,]ns[ perioadadea\teptare poatefiscurtat[dac[ pacientulscoatebani s[-\ipl[teasc[zilele despitalizare.

din aceast[ hot[râre. La noi, c[ suntem spital de urgen`[, vin ]n fiecarezicazurigravecaretrebuie internate.Acumaiunpatliber,]l anun`ipebolnavs[vin[lainternare, iar peste noapte ]`i vine ]n sec`ieourgen`[medical[\i]`itrebuieacelpat.Estemaigreus[faci planific[ri,maiales]nperioadele anului când adresabilitatea este maimare.|idecândspitaluleste ]n reabilitare, nu ne mai ajung paturile de câte urgen`e avem ]n unelesec`ii”,adeclaratGheorghe Damian, managerul Spitalului Jude`eandeUrgen`[„Mavromati”.

Se consider[ „internare la cerere”,spun\efiispitalului,careauc[zutdeacords[stabileasc[tarifpe zi,diferitdelaosec`ielaalta,pentruceicareaunevoiedeasisten`[ medical[\inuvors[-\ia\tepterândulpeliste.Oastfeldeprocedur[ estemaivechelaSpitaluldeRecuperare„Sf.Gheorghe”,darlaSpitalulJude`eanhot[râreaafostluat[ ]nurm[cudoarcâtevaluni.Plata zileidespitalizarenu]iaduceniciun alt avantaj bolnavului, decât c[ a sc[patdelistadea\teptare. „Esteolist[cutarife,propunerileauvenitdela\efiidesec`ii,dar nupreascoatembanipentruspital

De\imanagerulspitaluluisus`ine c[estemaigreus[planificiintern[rile]nunitateapecareoconduce,totu\ilisteledea\teptareexist[ \ipacien`ilor]nscri\ipeacesteali sefacelocdincând]ncândpentru internare.Uniiajung]nspitalmai repede decât al`ii ]nscri\i ]naintea lor,pentruc[suntdispu\is[pl[teasc[taxapezi. Tarifulvariaz[]nfunc`iedecât decostisitoaresunt,]ngeneral,tratamentele]nfiecaresec`ie.Astfel, ozide„spitalizarelacerere”,pestelistadea\teptare,secump[r[cu 134deleilaInterne.LaNeurologieeste\imaiscump[spitalizarea,

Tarife stabilite de \efii de sec`ie pentru internarea la cerere

pacientul fiind pus ]n situa`ia s[ scoat[dinbuzunar152deleipezi. |i mai mult se pl[te\te pe zi la Obstetric[,undeseajungela173 delei.|ilaOncologies-astabilit tarif,]ns[maimic,de128delei pezi,]ntimpceziuadespitalizarelaPsihiatrieestede109lei.Cei carepl[tescsuntbolnaviicronici, c[rora medicii ]n eviden`a c[rora suntlerecomand[internareapentruinvestiga`ii,]ns[lacareacordarea de asisten`[ medical[ nu este considerat[ourgen`[. „Eu\tiuc[nuvinenimenide pl[cere s[ se interneze ]n spital. Ceicareajunglainternareaunevoie de aceasta. }n general este mult[lumebolnav[]njude`.Dar croniciisemaiduc\ilaspitalele care sunt specializare pentru a-

cordareaasisten`eimedicaleacesteicategoriidebolnavi.Suntcare vinlanoipentruc[estevorba\i deaparaturapecareoavem”,a mai precizat managerul celei mai mariunit[`imedicaledinjude`.

Mai mul`i bolnavi, mai pu`ine paturi ]n spitale finan`ate de CJAS Ca un paradox, de\i statisticile arat[c[num[rulbolnavilorcre\te continuu,spitaleler[mândelaan laancumaipu`inepaturifinan`ate deinstitu`iadeasigur[rides[n[tate.}nacestecondi`ii,nusunt\anse calisteledea\teptarepentruinternare s[ dispar[ prea curând. Ba dimpotriv[,estesigurc[sevasta

Urmeaz[ noi schimb[ri ]n rândul directorilor de \coli La ]nceputul lunii noiembrie expir[ zial[ Nr. 1 Dobârceni, Alina Gabriela mandatelea\asedirectori\i\asedirec- B]gu,dela|coalaGimnazial[„Nicolae tori adjunc`i care au participat la con- C[linescu”Co\ula,VictorSemciuc,de cursul organizat ]n 2008. Din cele de- la|coalaGimnazial[„IonPaunPincio” claratedeMihaelaHunc[(foto),inspec- Mih[ileni, Maria Boda\, |coala tor\colargeneralalInspectoratului|co- Gimnazial[ Nr. 12 Boto\ani, Simion larJude`ean,numirilecudelega`ie]nin- Abel F[nic[, |coala Gimnazial[ „Griteresul]nv[`[mântului gore Antipa” vor fi f[cute ]n urma Boto\ani \i Ioan unui Consiliu de Strujan, |coala Administra`iecevaaGimnazial[ „Ion „Arficelmaicorect vealocpân[pe1noCreang[” Boto\ani. dac[arfiorganizate iembrie. „Vom pune Le expir[ mandatele concursuripentrufunc]ndiscu`iesitua`ialor, \idirectoriloradjunc`i `iiledeconducerepenatuncicândleexpir[ C[t[lina Marina truanumaifinevoie mandatul. Va fi preHostiuc de la Liceul denumiricudelega`ie” lungiresau]nlocuire. Tehnologic „Petru }nc[ nu este luat[ o Rare\”Boto\ani,Ana MihaelaHunc[, decizie”, a declarat Butnaru de la |coala inspector\colar MihaelaHunc[. Gimnazial[ Nr. 1 generalI|JBoto\ani Noile numiri, ca \i S[veni, Iuliana celedela]nceputulaAdrianaPompar[ude nului\colar,suntnulaLiceulcuProgram miri provizorii pentru ocuparea Sportiv Boto\ani, Nelu ~ibichi, de la func`iilor de conducere ]n unit[`ile Liceul Teoretic „N. Iorga” Boto\ani, \colare, pân[ la organizarea, de c[tre NicolaiBuzdugadelaColegiulNa`ional Ministerul Educa`iei, a unui nou con- „M. Eminescu” \i Elena Mihaela curs.Directoriiunit[`ilor\colarec[rora Butnarudela|coalaGimnazial[Nr.7 le expir[ mandatul de patru ani sunt Boto\ani. Teodora Grapan, de la |coala Gimna„Directorilor \i directorilor adjunc`i

c[roraleexpir[mandatul]nnoiembrie \idecembriesuntultimiimanageri]n urma unui concurs. Ace\tia au sus`inutconcursuldinnoiembrie2008,dar ordineledeministrualeunoraauvenit ]nnoiembrie,iaralealtora]ndecembrie.Arficelmaicorectdac[arfiorganizateconcursuripentrufunc`iilede conducerepentruanumaifinevoiede numiricudelega`ie”,aspus\efaeduca`ieiboto\[nene. CompletareaLegiiEduca`iei,vaduce laautonomia\colilorcarevordesemna managerii unit[`ilor \colare. Apari`ia normelor metodologie aferente Legii Educa`ieiarducelanumireadirectorilor de consiliile de administra`ie ale unit[`ilor\colare.Urm[toareleschimb[rivor avealoc]ndecembrie,atunciexpirând mandatele ultimilor directori de unit[`i \colarecuconcurs.(PetronelaRotariu)

dince]ncemaimultpeastfelde liste.Laaceast[dat[,]njude`sunt finan`ate de la fondul asigur[rilor de s[n[tate 2165 de paturi. Anul viitor ]ns[, num[rul de paturi va trebui s[ scad[, existând un plan na`ionalaprobat]nacestsens. Ministerul S[n[t[`ii are stabilit[ strategiapentruareducenum[rul de paturi din spitale pân[ la „norma european[”, de 5,61 paturilamiadelocuitori.Detalierea pe jude`e a num[rului de paturi aprobatepentrucontractarecucasele de asigur[ri de s[n[tate, atât pentru segmentul spitalelor publice,cât\iprivate,sefaceprinordin deministru,anual.Anultrecut,]n jude`ul Boto\ani reducerea de paturi s-a realizat prin ]nchiderea unorspitale.(AuroraDimitriu)

Rezultate contestate de 22 de metodi\ti Reprezentan`iiInspectoratului|colarJude`eanau anun`at c[ au fost depuse 22 de contesta`ii  care urmaus[fieanalizate]ncursulzileidejoi.De\i num[rul contesta`iilor este relativ sc[zut, Liviu Axinte, liderul Ligii Sindicatelor din }nv[`[mânt (LSI),adeclaratc[evaluareacelor658dedosare ale cadrelor care vor s[ devin[ metodi\ti a iscat multediscu`ii\inemul`umiri. Potrivit liderului, printre cei care s-au trezit cu dosarelerespinsesenum[r[\icadrecareaustatutuldeexpert]nmanagementeduca`ional. „Sunt persoane care sunt exper`i ]n managementeduca`ional\iaupicatlametodi\ti.|tiuvreo treicazuricaremis-auadresat.Estefazadecontesta`ii,poateundosarnuafostevaluatcuaten`ie \iafostdepunctatundevaundenutrebuia.Pare ciudats[spuic[eunbunmanager,darnueun bunmetodist”,adeclaratLiviuAxinte. Dintrecele658decadredidacticecareaudepus dosare pentru a fi metodi\ti, 542 au fost admise. Mihaela Hunc[, inspector \colar general al Inspectoratului|colarJude`ean(I|J),amen`ionatc[la evaluareadosarelorlamentorii\iexper`ii]nmanagementsuntpunctatecutotulaltfeldeactivit[`i. „Po`i fi ]n corpul exper`ilor ]n management, func`iideconducere]n]nv[`[mânt,darpo`is[nu aioactivitatemetodic[\is[nufiiformatcametodist.Afostoaltfeldegril[”,aspusMihaelaHunc[.(PetronelaRotariu)


CMYK

4

EVENIMENT

Vineri,26octombrie2012

CONCLUZIIISU

Ma\ina comisarului Ilie Luca, incendiat[ inten`ionat Pompieriiaufinalizat cercet[rile]nprivin`a cauzeiincendiuluiproduslaunautoturism apar`inândunuicomisaralG[rziiFinanciare Boto\ani,]ndiminea`a zileide24octombrie, stabilindu-sec[afost vorbadeoincendiere. Pentruc[\iacestcazesteidenticcucelelaltenuafostgreudef[cutoparalel[]ntre ele,maialesc[proprietarul,comisarulIlie Luca, nu mai pornise respectivul autoturism,oMazda,decâtevazile.Dup[cespeciali\tii Inspec`iei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situa`ii de Urgen`[ „Nicolae Iorga” Boto\ani au finalizat cercet[rileprivindstabilireacauzeiprobabilede izbucnire a incendiului, pe rând au fost exclusetoateipotezele,r[mânându-senumai laceamaiplauzibil[,incendierea. „Facemprecizareac[incendiulaizbucnitlagrilafa`[ornament-radiator,distrugându-se]ntotalitatesemisuprafa`astâng[ a radiatorului dinspre grila ornament \i par`ial semisuprafa`a stâng[ a celui de-al doilearadiator,precum\iparteastâng[a

grileiornament,altematerialecombustibiledincomponentaacestora.Având]nvederec[topirearadiatoarelors-aproduslacel pu`in600gradeCelsius,iarcelelaltematerialecombustibiledinadâncimeacompartimentului motorului prezentau mai pu`ine

Dat]nurm[rire

urme de ardere intens[ (exemplu, furtunuri din cauciuc neafectate), arderea a putut fi provocat[ de un obiect sau substan`[ inflamabil[”, se arat[ ]n raportul comisieidespecialitate. Totu\i,]n]ncheierearaportuluioficialspe-

ciali\tii afirm[ c[ pentru stabilirea cauzei exacteaincendiuluiestenecesar[efectuarea de]ncerc[ridelaborator\iexpertizepentru determinarea unor caracteristici tehnice ale materialelor \i substan`elor implicate. (D[nu`Rotariu)

Justi`ie

Infractor de neg[sit Trimis ]n judecat[ dup[ ce a dat cu ma\ina pentru trafic de minori peste un poli`ist \i pornografie infantil[

Dejum[tatedean,untân[rdinBoto\aniestede neg[sitdup[ceavruts[ deacuma\inapesteun poli`ist]ntrafic.}nplus, arepenumeles[uun mandatdearestarepreventiv[eliberat]nlips[, ]nc[deatuncifiinddat]n consemnlafrontier[.

Pentruimobilizareaacestuia,poli`i\tiidelarutier[aufostnevoi`i atuncis[fac[uzdearm[.Cutoate c[esteacuzatdecomitereauneiinfrac`iunigrave,poli`i\tii]nc[nuau datdeel.}ntâmplareaaavutloc]n luna aprilie a acestui an, când un echipaj de la rutier[ a vrut s[ opreasc[ dou[ ma\ini ]n zona CaseiTineretului.Dac[oma\in[a oprit, cea de-a doua nu numai c[ nuaredusviteza,bachiaraaccelerat,poli`istulferindu-se]nultima clip[dinfa`aautoturismului,fiind totu\i atins u\or. Atunci, agentul Gabriel Jora, a scos pistolul \i a trasdou[focurideavertisment\i

dou[ ]n autoturism. De\i ambele gloan`e\i-auatins`inta\oferulnu a oprit autoturismul \i \i-a continuatdrumul.C[utândautoturismul ]n tot ora\ul \i instituind filtre, poli`i\tii au g[sit autoturismul cu pricina ]n scurt timp, un Volkswagen, ]n curtea unei sp[l[torii auto din zona |colii Generale Nr 1. Astfel, poli`i\tii au aflat c[ la volanulma\iniiseaflafiulproprietaruluisp[l[torieirespective.Dup[ ce au fost desf[\urate ac`iuni de identificareaautorului,poli`i\tiiau dat peste pasagerul din dreapta, aflat ]n ma\in[. }n baza declara`iilormartorului,poli`i\tiauaflat cine se afla la volan. Cosmin Istrate,]nvârst[de20deani,aspus poli`i\tilorc[lavolanulma\iniiera proprietarul acesteia, Andrei Ungureanu,de22deani,cupermis auto, ]ns[ anulat dup[ ce a fost implicat ]ntr-un accident ]n anul 2010.Astfel,poli`i\tiiauaflatmotivul pentru care Ungureanu a refuzat s[ opreasc[, \tiind c[ are permisul anulat, b[nuindu-se c[ era \i sub influen`a b[uturilor alcoolice.(D[nu`Rotariu)

punându-le la dispozi`ia altor persoane pe un site de pe Internet. Ulterior, b[rbatul de 20 de ania\itraficatminora,obligândo s[ se prostitueze ]n Olanda. „}ncursulaceluia\ianarecrutataceea\iminor[subpretextul g[sirii unui loc de munc[ ]n str[in[tate \i a transportat-o ]n Olandaundeaexploatat-oobligând-os[practiceprostitu`ia]n folosuls[utimpdeaproximativ dou[lunidezile.}ncursullunii Anchetatoriiaustabilitc[Un- septembrie2012]nvinuitulafost depistat de`ica\B.,]nvârst[ nândf[r[drept de 20 de ani, peuncardmini originar din „Afostdepistatde`inând SD identificat municipiul Buf[r[dreptpeuncardmi]ntelefonuls[u cure\ti, ]n curniSDidentificat]ntelefofilmul pornosul anului 2011 nuls[ufilmulpornogragrafic cu minoa]ntre`inutrelaficcuminora]ncauz[” ra ]n cauz[”, a `ii sexuale cu o men`ionat prominor[ ]n vârsprocurorul curorul L[cr[t[de16anidin L[cr[mioaraBalica mioara Balica. Boto\ani. Mai Pentru faptele mult, bucure\sale b[rbatul teanul a filmat actelesexualecutelefonulmobil risc[ s[ stea ]n spatele gratiilor desc[rcând filmele respective \i pân[la15ani.(D[nu`Rotariu)

Unbucure\teanafosttrimis]njudecat[deprocuroriiBirouluiTeritorial Boto\anialDirec`ieideInvestigareaInfrac`iunilor deCriminalitateOrganizat[\iTerorism(DIICOT) pentrucomitereainfrac`iunilordetraficdeminori\i pornografieinfantil[.

Crim[ ]ntre boschetari Un b[rbat din Boto\ani, ]n vârst[ de 37 de ani, a ajuns]nspatelegratiilor,joi sear[,dup[ce,cuozi]nainteastrânsdegâtopersoan[ ]n Parcul Mihai Eminescu. }n cazul acestui omor,atâtvictimacât\ic[l[ulfacpartedinrândulpersoanelorf[r[ad[post.Fapta a avut loc miercuri sear[. Pe fondul unui conflict, Constantin ~urcanu l-a agresat\il-astrânsdegâtpe Sergiu Burlacu. Dup[ comiterea omorului autorul a fugit,]ns[]nbazadeclara`iilor unor martori, ]n scurt timp a fost identificat. Joi, mediciilegi\tiaustabilitc[ victima a murit ]n urma asfixierii, astfel c[ autorul, Constantin~urcanuaprimit dinparteaprocurorilorParchetuluidepelâng[Tribunalul Boto\ani mandat de re`inere pentru 24 de ore, urmândcavineris[fieprezentat instan`ei ]n vederea arest[rii preventive pentru 29dezile.Constantin~urcanuestecercetatpentrus[vâr\ireainfrac`iuniideomor calificat.(D[nu`Rotariu)


CMYK

EVENIMENT

Vineri,26octombrie2012

5

Baniau,vorputerea

Afl[ cât de boga`i sunt candida`ii care vor s[ ne reprezinte ]n Parlament |erbanMih[ilescu, numitdepresacentral[\i„Miky|pag[”estedeta\atcel maibogatcandidat aljude`uluipentru ParlamentulRomâniei.Dup[1989, singurullocde munc[allui|erban Mih[ilescuafost celdeparlamentar. Acumarvreaal cincileamandat. Candida`iilaalegerileparlamentaredeanulacestanupars[fi\tiut vreodat[ceestecrizasaulipsabanilor. Sumele de bani pe care le de`inprinconturinusuntdelocde neglijat, f[când invidio\i pe mul`i aleg[tori.Celpu`ina\areiesedin declara`iilelordeavere. |erban Mih[ilescu (USL) este dedepartecelmaibogatcandidat. Mih[ilescu \i-a dobândit o mare partedinavereasadepescaunul deparlamentar,]ntimpulcelorpatru mandate de`inute dup[ 1989. UnterenlaCornucuocas[devacan`[,unapartament]nBucure\ti \i]nc[ocas[devacan`[laPraho-

va, sunt câteva dintre bunurile imobiliare de`inute de el. Acestea constituie]ns[doaroparteaaverii demnitarului de Boto\ani. |erban Mih[ilescu \i-a construit casa de vacan`[ ]n localitatea Cornu, ]n 1998, când era deputat de Boto\ani. Culmea este c[ aceasta are 125metrip[tra`i,adic[maipu`in decât apartamentul din capital[, care se ]ntinde pe 186 mp. Vicepre\edintele Uniunii Na`ionale pentru Progresul României are ]ns[\idiferitebunurimobiliarea c[ror valoare ]nsumat[ ajunge la 186.000 de lei (bijuterii mo\tenite sau cump[rate ]n perioada 19832010 ]n valoare de 26.000 lei, obiectedeart[,tablouri,gravuri,h[r`i vechi, mo\tenite sau cump[rate, dobândite]ntreanii1969-2010,de 120.000lei,obiectedecult,icoane,vase,c[r`ivechi,manuscrise, ]n a c[ror posesie a intrat ]ntre 1969\i2008-20.000lei\iobiectedecorative,adic[t[vi,fructiere,

halbe, statuete din bronz, lemn, ceramic[, ob`inute ]n perioada 1969-2010,20.000lei).Aproape4 miliarde de lei vechi are |erban Mih[ilescu ]n conturi curente \i depozite bancare. Acestora li se adaug[ 5.500 dolari fonduri de investi`ii \i 29.433 lei ac`iuni la ATEBank. CandidatdinparteaUSLlaCameraDeputa`ilor, VerginelGiread[ s-a remarcat pân[ acum cu o condamnarecususpendarec[p[tat[]ntimpulmandatuluideprimar alcomuneiMihaiEminescu.Verginel nu a cunoscut niciodat[ ce estecrizapentruc[veniturilesale anualeseridic[la42.000lei.La

acesteasemaiadaug[45.000euro câ\tiga`idinagricultur[,bijuterii]n valoarede10.000lei,treiterenuri, ocas[delocuitde200mp]nlocalitateaMihaiEminescu\iunapartament]nBoto\ani.Giread[poate fiv[zutdoarlavolanulunorma\ini scumpe,ceajung,chiarlamânaa doua,câtevazecidemiideeuro. Stelic[ Iacob Strugaru, candidatPDLpentruunmandatdedeputat, nu a reu\it s[ agoniseasc[ mainimicdecândesteparlamentar.Celpu`ina\areiesedindeclara`ialuideavere.Nicim[carma\in[ personal[ nu a reu\it s[-\i cumpere. Cu toate acestea parlamentarulconduceoma\in[deterenevaluat[lapeste20.000deeuro.}ndeclara`iadeavere,Strugaru \i-atrecutc[de`inedoarunteren de644mp]nDarabani,ovil[de 440demp,tot]nDarabani\iun micapartamentde62mp,]nIa\i. De asemenea, are \i o firm[ de

mezeluri]nDarabani,dardeunde nuarficâ\tigatniciunban]nto`i ace\ti patru ani. Mai mult decât

atât,deputatulafostnevoits[]mprumutedinbanc[]n2009sumade 70.093lei.Potrivitcelordeclarate de deputat, singurele venituri din careatr[it]nacestmandataufost cele câ\tigate de la Camera Deputa`ilor,adic[50.784leipean. Nici candidatul For`ei Civice, fostulprefectCristianRoman nu st[ r[u la capitolul avere. Acesta de`ineocot[partedindou[apartamente \i un Volkswagen Passat fabricat]n2006.Anultrecutacâ\-

tigatdinsalariu69.713lei,]ntimp ce so`ia a adus ]n cas[ ceva mai mul`ibani,]njurde80.000delei, proveni`i de la Spitalul Jude`ean, delaEcomed\idelacabinetulindividual. Familia Roman are ]n continuaredeachitatuncreditde 75.000deeurocontractat]n2008 \iscadent]n2033,precum\ial`i 25.000 de euro proveni`i de la un carddecredit.Dubiosestec[de\i locuie\te]ntr-ovil[lamargineaora\ului, fostul prefect nu are trecut[ aceast[cas[]ndeclara`iadeavere. SenatorulDanHumelnicu,care\i-aexprimatdorin`adeacandidapentruunnoumandat]nParlamentdinparteaPDL,nuestenici eldelocs[rac.Avereasenatorului deBoto\aniesteconstituit[dindou[terenurisituatelaAgafton\i]n comunaMihaiEminescu\inumai pu`indepatrucasecuosuprafa`[

locativ[de400mp.Senatorulare datoriide115.000euro\i46.000 lei dar \i un depozit bancar de 4.000delei. Neculai Rebenciuc, aspirant PDL la o func`ie de parlamentar, nuaagonisitmarelucrudecânde deputat.Astareiesedindeclara`ia lui de avere ]n care g[sim c[ ]n 2012maide`ineunterende2.000 demp]nFl[mânzi,unapartament de72demp]nIa\i\iuntractor\i uncontbancar]ncareare10.000 deeuro. Cândaintrat]nParlament,Rebenciucaveatreiterenuriintravilane]nFl[mânzi,treicase]nvaloaredeosut[demiideeuro,precum\itreima\ini. Andrei Dolineaschi, candidat dinparteaUSL,estelafeldebogat, sau de s[rac ca acum patru ani. Averea parlamentarului ar fi

crescut doar cu ma\ina pe care a luat-odelapremierulVictorPonta prinpreluarealeasing-ului.Astfel, Dolineaschi este proprietarului unuiapartamentde65mp]nBucure\ti\iatreiautoturisme,printre care\iMitsubishiLancercump[ratdelaPonta.Parlamentarul,la capitoluldatorii,aredereturnatun credit de 35.000 euro \i 30.000 euro]mprumuta`idela„persoane fizice”.VenituldeclaratalluiAndreiDolineaschiestede50.784lei pean. DoinaFederovici,proasp[tvicepre\edintelaConsiliulJude`eandar \ipretendentlaunpostdedeputat, de`ineocas[]nCo\ula,dobândit[ ]n1997,unterenprimitmo\tenire, ]naceea\ilocalitate,unautomobil Opel \i un venit anual de aproximativ24.000lei.Nicilacapitolul datorii Doina Federovici nu st[ r[u,acestea]nsumând42.000lei. VerginelVacariu,fostulpre\edintePP-DDBoto\ani,cares-a]nscris pe liste pentru a candida la parlamentare,arelaCEC250.000 delei,sum[c[reiaiseadaug[\i undepozitde5.000deeuro. }nacela\itimp,DorinCiu\tea, fostulsecretarexecutivalaceleia\i filiale PP-DD, care de asemenea vreas[ajung[parlamentar,adun[ ]nconturicurentesaudepozitenici mai mult, nici mai pu`in de 176.171delei,plus4.060deeuro. Fostul liberal Corneliu Popescu,care]nnoulmandatvacandida din partea PP-DD, de`ine un num[r impresionant de terenuri, dar\iunvenitlunarceajungela aproape 10.000 de lei, adic[ 100 demilioanedeleivechi. De neglijat nu sunt nici averile lui Constantin Con`ac, care va candidacaindependent,aliberalilorViorelGrigora\\iCostel|optic[ sauacandidatuluiARD,DumitruSolomonescu,ace\tiafiind importan`ioamenideafaceriaijude`ului care au averi ce dep[\esc cu mult milionul de euro. (Otilia Maxim)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Ziua Armatei, intoxicat[ de politicieni de la toate partidele

LaBoto\ani,ZiuaArmateiafostmarcat[ printr-unceremonial religiosdesf[\urat]n CimitirulPacea,]n zonadedicat[eroilor neamului.Ac`iuneaa adunatoficialit[`ile jude`ului,politicieni, cadremilitaredar\i oameniderând. Evenimentul a ]nceput ]n jurul orei10:00,când]nincintacimitiruluiau]nceputs[p[\easc[oficialii,avându-l]nfruntepeprefectul jude`ului, Adrian Constantinescu, vicepre\edintele Consiliului Jude`ean,GheorgheSorescu,primarul Ovidiu Portariuc \i viceprimarii ViorelIliu`[\iCosminAndrei. Dup[ salutul G[rzii Militare \i intonareaImnuluiNa`ionalalRomânieiafostoficiat[oslujb[religioas[dec[tre15preo`i]nfrunte cuprotopopulLucianLeonte,care a`inutunscurtdiscursprincarea apreciatmesajulministruluiadministra`iei \i internelor, Corneliu

Dobri`oiu,pentruZiuaArmatei. „Declara`ia domnului ministru CorneliuDobri`oium-aimpresionat.Aceastasereferealafestivit[`ilepentruZiuaArmatei,carenu vor avea o amploare deosebit[ fiindinvocat[austeritateacronic[ dar \i costurile foarte mari”, a spusp[rinteleprotopop. }ntotacesttimpmilitariiaustat uni`i, ]n timp ce politicienii s-au a\ezatpegrupule`e,pefiecarepartid]nparte.For`aCivic[,Partidul PoporuluiDanDiaconescu,PSD, PNL,PDL,fiecareaformatcâte ungrupdistinct]nmul`imeaadunat[.Pleiadadeoficialit[`iaprofitat de prilej pentru a socializa cu ceiprezen`i.Foartemul`icandida`i laparlamentareauasistatlaserbareaZileiArmatei,respectivViorel Grigora\,TamaraCiofu,ambiide la USL, Marius Cristescu \i GheorgheCiubotarudelaPP-DD, DanielHumelnicu\iCristianRomandelaARD. Finalulceremonieiafostpunctat dedepunereadecoroanedinpartea institu`iilor ai c[ror reprezentan`i au fost prezen`i, a forma`iunilor politice, precum \i a unor grupurideelevi.(OtiliaMaxim)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA PREST|RI SERVICII

Vineri,26octombrie2012

ULTIMAOR{:

Stelic[ Strugaru \i Neculai Rebenciuc nu sunt l[sa`i s[ candideze ComisiadeEtic[a ARDtaie]ncarnevie ]nlistacucandida`i pentrualegerileparlamentare.}nrândullista celor36decandida`i respin\iseafl[\iboto\[neniiStelic[Iacob Strugaru(fotodreapta) \iNeculaiRebenciuc (fotost^nga),anun`a`i ini`ialca\icandida`i sigurilaalegeriledin decembrie. Comisia de etic[ a fost format[ din:MonicaMacovei-pre\edinte, TheodorStolojan-PDL,Despina Munteanu-FC,MihaelaVasilatii –PN~CD,IoanGreceanu-NR. „Evaluarea candidaturilor s-a f[cutpebazainforma`iilortransmisedecandida`i\iprinverific[ri riguroase la Registrul Comer`ului,pesite-urileoficialedelicita`ii \ialeinstitu`iilorpublicecareau contracte, pe baza comunic[rilor oficiale\idocumenteloraflatepe paginile de internet ale Agen`iei de Integritate, ale parchetelor \i ]n baza de date a Portalului ins-

tan`elordejudecat[.Amfolosit\i informa`iidinpres[coroboratecu informa`ii de la institu`iile publice.Deciziile]nComisies-auluat prin vot majoritar, pre\edintele neavânddreptdeveto.Pentruto`i candida`ii cu aviz negativ pre\edinteleComisieideetic[,Monica Macovei,avotat]mpotrivacandidaturilor. Monica Macovei a dat votnegativpentrualte58decandidaturi, dar care au primit aviz favorabil prin vot majoritar”, se arat[]ntr-uncomunicatdepres[al

eurodeputateiMonicaMacovei. Referitor la comunicatul ComisieideEtic[,Stelic[IacobStrugarusus`inec[peelnimeninul-aanun`atc[i-afostrespins[candidatura\ic[vacandida,cusiguran`[. „Pe noi nu ne-a anun`at nimeni denimic,a\ac[os[candid[m. Eis[-\ivad[detreab[c[nuau nicioameni.Vorbaceea:r[i,dar buni. Suntem cura`i ca lacrima luiOvidiu”,aspusdeputatulStelic[IacobStrugaru.(Adrian|orodoc)

Fostul viceprimar C[t[lin Alexa a renun`at la candidatur[ Gabriel Alecsandru, pre\edintele Organiza`iei Jude`ene de TineretaPDLBoto\ani,vacandidalaalegerileparlamentarepecolegiul6Boto\ani,laCameraDeputa`ilor. Pretendent pentru acest colegiu,carerevinePartiduluiDemocrat Liberal, a fost \i ex-viceprimarulC[t[linAlexa,care]ntre timparenun`at. Principalii competitori politici, USL \i PP-DD, cu care Alecsandru va concura pe acest colegiu,suntTamaraCiofu,respectiv Gheorghe Ciubotaru. Colegiul 6 cuprinde jum[tate din municipiul Boto\anipluscomuneleB[lu\eni, Gorb[ne\ti,R[chi`i\iSt[uceni. GabrielAlecsandru,liderultinerilor democrat-liberali, sus`ine c[ ]nc[ nu sunt definitivate candidaturile,chiardac[fostulviceprimar C[t[linAlexaarenun`at. „Eu mi-am depus candidatura deoarece consider c[ este nevoie de o schimbare a clasei politice. }nzileleurm[toaresevordefinitivacandidaturilelaalegerileparlamentare”,aspusGabrielAlecsandru.(OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

Vineri,26octombrie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m\i 14.100mpterendeschidere laBt-Sv50m,ambele]nzona Hudum.Utilit[`icurent,ap[, posibilit[`iparcelare.Rela`ii latelefon:0752.548.847. *Vândgarsonier[,zonaMihailKog[lniceanu,28mp, confort1,et.1,c[r[mid[,decomandat[,pre`17.500euro, negociabil.

ultracentral[,100mp,et.5,mobilat\iutilatlacheie, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`59.500euro, negociabil.

*Vândapartament2camere,CaleaNa`ional[,56mp, et.8,semidecomandat,5boxe,blocdec[r[mid[,pre` 20.000euro,negociabil.

*Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zon[ ultracentral[,100mp,et.4,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`67.000euro,negociabil.

*Vândapartament2camere,Prim[verii,43mp,decomandat,parter,f[r[]mbun[t[`iri,pre`21.500euro,negociabil.

*Vândcasa,zonaS[venilor,62mp,utilit[`i,CT,3 camere,buc[t[rie,teren75mp,]ngr[dit,pre`29.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartament2 sau3camere.

*Vândapartament2camere,}mp[ratTraian,48mp, et.4,decomandat,geambaie,f[r[]mbun[t[`iri,pre` 23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,OctavB[ncil[,40mp,CT, termopan,AC,et.4,u\ametalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,GheorgheAvramescu,zonaDirec`iaMuncii,56mp,et.3,u\iinteriorschimbate, central[termic[,SD,balcon]nchis,pre`26.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaPrim[verii,Curcubeului,50mp,parter,finisat,u\[metalic[,decomandat, pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevardMihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,62mp,etaj2, alarm[,f[r[]mbun[t[`iri,semidecomandat,pre`25.500 euro,negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,et.4,CT, G+F+P,finisat,blocdinBCA,pre`31.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceuluiMihai Eminescu,60mp,parter,finisatcomplet,CT,termopan, pre`35.000euro.negociabil. *Vândapartament3camere,zonaSf.Ilie,65mp, parter,CT,termopan,decomandat.Pre`36.000euro. negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBucovina,70mp,etaj 4,decomandat,completrenovat,CT,termopan.Pre` 40.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,CaleaNa`ional[,zona Stejari,80mp,etaj2,CT,termopan.Pre`45.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zona Stadion,BCA,100mp,et.V,blocculift,CT,pre` 40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.UtilGar[, c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Pre`50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[

*Vândvil[,180mp,zonaAlfaLand,completfinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,teren600mp, ]ngr[dit,pre`73.000euro,negociabil. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4 camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren400mp,]ngr[dit, pre`75.000euro,negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\,utilit[`i,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,teren1.600mp,]ngr[dit, pre`80.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camere,plusdiferen`[. *Vândvil[,200mp,zonaAlfaLand,ultramodern[, peisajmirific,c[r[mid[\iBCA,totuldecalitate,utilit[`i, 5camere,2b[i,buc[t[rie,teren1.300mp,]ngr[dit,pre` 125.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,Unirii, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,AC,utilat,pre` 300europelun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere(transformat din3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3, CT,completutilat,semimobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140mp,zon[ comercial[,pretabilbar,pub,restaurant,CT+T+G+F, pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modern amenajat,zonaPia`aMare,50mp,zon[comercial[cu vad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,400mp,teren 1.000mpcuparcare,zon[centur[,pretabilbar,pub, restaurant,discotec[,depozite,birouri,etc., CT+T+G+F,pre`700euro. *Vândspa`iucomercial,Bulevard,40mp,termopan, vitrin[,pretabilcabinetmedical,centru]nfrumuse`are, stomatologie,sediufirm[,reprezentan`[,pre`33.500 euro,negociabil.

*Vând1826mpteren]n ora\,intabulat,]mprejmuit, cuutilit[`i,cuvie\ipomi, materialedeconstruc`ie.Tel. 0744.400.952.(G-1) *Vândsauschimbcas[cu dou[camere,teren500mp cugarsonier[plusdiferen`[. Casaeste]nlocalitatea C[t[m[r[\ti-Deal.Telefon: 0742.565.695.(G-5)

]nchirieri *Oferspre]nchirierespa`iu comercial,288mp,teren110 mpcuparcare,zon[Petru Rare\,pretabil,depozite,birouri,reprezentan`edistribu`ii,serviceauto,vulcanizare,etc.,cl[direnou[,impecabil[,pre`700euro.

matrimoniale *Domn,prezentabil,46ani, 1,88/86,f[r[vicii,doresc cuno\tin`[cudoamn[de vârst[apropiat[. Tel.0754.776.063.(G-4)

angaj[ri *ClubSuceavaangajeaz[ dansatoareanimatoare.Salon masajSuceavaangajeaz[

fete.Oferimcazare,mas[, salariiatractive, 0742.907.766.(2439-5)

pierderi *SCOMNIUTILSRL, avândJ07/421/2009,CUI 26264936,pierdutcertificat ]nregistrare,seriaB2183451 din26.11.2009\idou[ certificateconstatatoarecu nr.19672/14.10.2011.Le declarnule.(2441-1)

anun`urimediu *SCCEREALALPINSRL BUCURE\TIanun`[publicul interesatasupradepuneriisolicit[riideemitereaacorduluidemediupentruproiectul „Schimbaredestina`iehal[de produc`ie]nabator\iextinderecl[direpentruabator”, propusafiamplasat]nlocalitateaCucor[ni,com.Mihai Eminescu,jude`ulBoto\ani. Informa`iileprivindproiectul propuspotficonsultatela sediulautorit[`iicompetente pentruprotec`iamediului APMBoto\ani,dinmun.Boto\ani,b-dulMihaiEminescu,nr.44\ilasediultitularului,localitateaCucor[ni, com.MihaiEminescu,jude`ulBoto\ani,]nzileledelunivineri,]ntreorele8.0016.00.Observa`iilepublicului seprimesczilniclasediul autorit[`iicompetentepentru protec`iamediuluiAPM Boto\ani.(2442-1)

AGENDA SERVICIILOR

*Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vadcomercial, vitrinatermopan,pre`59.000euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren 110mpcuparcare,zonaPetruRare\,pretabil,depozite, birouri,reprezentantedistribu`ii,serviceauto, vulcanizare,etc.,cl[direnou[,impecabil[,pre`700euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

MONDEN-CULTUR{ Cafetele...

Boto\[neanca de la Next Top Model a vrut s[ bat[ o b[n[`eanc[ din concurs

LaviniaFurtun[afostprotagonistauneiscenemai aprinse cu timi\oreanca de 20 de ani Otilia Ciosa. Aflate]nGrecia,feteleaumerslaopetrecere]ntr-o tavern[,]ns[,la]ntoarcere,lucrurileauavutoturnur[ nea\teptat[. Veselia s-a transformat ]ntr-un scandal uria\,implicând\ialteconcurente.Otiliaaaflatdela

colegec[lapetrecereoalt[concurent[adisp[rutcu geantaei.I-asustrastelefonul,unuldintreobiectelede careC[t[linBotezatule-acerutfetelors[sedespart[, \iil-apredat]nsecretdesignerului.Furioas[,Otiliaa ]ncercats[afleceadeterminat-opeLavinias[fac[ acestgest\i,dup[cinciminute,timp]ncarei-ab[tut lau\[,areu\its[schimbecâtevavorbecuea.Spiriteles-auaprinsatâtdetare,fetelearuncându-\icuvintedure,`ipând\ifiindlaunpasdeaselualab[taie. Situa`ia s-a complicat \i mai mult când alte fete au intrat]nscandal,ap[rândnoiacuza`ii\ijigniri.Otilia afost]nscurttimpdat[afar[cufor`adincamer[,o alt[concurent[intrând]nconflict.„Eulebat,num[ intereseaz[c[m[dauafar[.S[\ti`ic[\tius[m[ batbinecufetele”,aspusnervoas[Lavinia. Boto\[neancade17anideclaradela]nceputulconcursuluidelaAntena1c[esteofireambi`ioas[,foarte]nc[p[`ânat[dar\ifoartecompetitiv[.Pân[acum, ]ntopulvoturiloracordarepesite-ulemisiunii,Lavinia Furtun[aacumulat675devoturi,fiindpeloculdoi, dup[SânzianaCozoricidinSuceava.Uncontractpe patruani,]nvaloarede70.000euro,cuceamaimare agen`ie de modeling din România, este miza acestui concurs. Moderat de celebrul designer C[t[lin Botezatu,show-ul]\ipropunes[descopere,s[testeze\is[ sus`in[]ncarier[tinerecare]\idoresccuardoares[ cucereasc[podiumurile.(PetronelaRotariu)

Pelerinaj la moa\tele Sfântului Apostol Andrei La Biserica „Sfântul Mare MucenicDimitrie”dinVoronaNou[ aufostaduseierimoa\teleSfântuluiApostolAndrei,delape\terea Sfântului Apostol Andrei din Constan`a.Cubinecuvântarea}PS Teofan, mitropolitul Moldovei \i Bucovinei,raclacusfintelemoa\te aajunsjoilaBisericadinVorona Nou[\iafost]ntâmpinat[depreotul paroh Gheorghe Loghin, primarul Aurel |tefan, localnici \i elevi de la \coala din localitate, coordona`ideprofesorulLauren`iu Axinte.„Moa\telesuntaduc[toaredeploaie\iaufostaduselaVorona Nou[ pentru a doua oar[, prima dat[ ]n 2006. Cre\tinii se pot]nchinalasfintelemoa\tepân[duminic[inclusiv.Biserica]\i vaserbavinerihramul\ivafi\i hramul comunit[`i”, a declarat preotulGheorgheLoghin.Labiseric[,pân[duminic[vafiunprogram liturgic special. }n fiecare sear[vafioficiat[TainaSfântului Masludec[treunsobordepreo`i. (PetronelaRotariu)

„Moa\telesunt aduc[toaredeploaie\iaufostaduse laVoronaNou[” preotul GheorgheLoghin

Vineri,26octombrie2012

Elevi premia`i la „Jocurile Olimpice ]n imagina`ia copiilor” Elevi ai Liceului de Art[ „|tefan Luchian” au fost premia`ilaconcursuldeart[plastic[„JocurileOlimpice]nimagina`iacopiilor”.Concursuls-a desf[\urat pe trei categorii de vârst[6-10ani,11-14ani\i1518ani.Atâtelevii,cât\iprofesoriiaufostfelicita`iprinintermediul Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J),deorganizatorii concursului. „Amfostfelicita`ideComitetul Olimpic \i Sportiv Român,prinAcademiaOlimpic[ Român[ ]n parteneriat cu MinisterulEduca`iei,deoarece jude`ul nostru are cu ce se mândri,curezultatefoartebunelaconcursuldeart[plastic[«JocurileOlimpice]nimagina`ia copiilor». Felicit[m atâteleviicât\icadreledidactice care au valorificat talentul copiilor”, a declarat Mihaela Hunc[, inspector \colar general al I|J. La categoria 15-18 ani,eleviiboto\[neniauob`inut rezultateremarcabile: • premiul special: Cod[u Oana-LiceuldeArt[„|tefan Luchian” •premiulI:ChiriacM[d[lin a -LiceuldeArt[„|tefanLuchian” •men`iune:MihaiKarol-LiceuldeArt[„|tefanLuchian”; • men`iune: Adomnic[i F[-

nu`a - Liceul de Art[ „|tefan Luchian”. Elevii au fost ]ndruma`i de profesorii:D[n[il[Laura,MunteanuBogdana,Gorda\Dolnescu Genoveva, Neam`u Alexandra,GavrilAlina,BoboceaL[cr[mioara, Ganea Daniela \i MunteanuAlina.(P.Rotariu)

Bani mai mul`i pentru elevii cu rezultate bune la ]nv[`[tur[ Edilulmunicipiului,Ovidiu Portariuc, a anun`at c[ ]n \edin`a de Consiliu Local de s[pt[mânaviitoare,unuldintrepuncteledepeordineade zivizeaz[majorareaburselor elevilor cu rezultate deosebite. Bursele ar urma s[ fie majorate cu 10-15 la sut[. „Cre\tereavafide10-15la sut[. Am considerat c[ este bine s[ ]ncuraj[m elevii cu rezultate pozitive. Banii ]i lu[m de la ]ntre`inerea spa`iilor verzi, unde t[ierea este poate de 1 la sut[, dar cre\tem o burs[ de la 90 la 100delei”,adeclaratOvidiu Portariuc.Peste100deelevi arurmas[primeasc[bursede merit.(P.R.)

Evenimente de Botosani nr.2245  

Ziarul orasului tau!

Advertisement