Page 1

CMYK

Visedeco\mar: Chefuricu etnobotanice,terminatelaspital EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Pag. 8

Criz[

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pân[ \i cu vân[toarea ne merge prost Pagina 5

AnulVIII•nr.207(2242)•Mar`i,23octombrie2012•8pagini

ATEN~IE

Alarmant

Instan`ele preg[tesc debran\area for`at[ a tuturor datornicilor la ap[

Ne pleac[ elevii din \coli }nfiecarean,sutede eleviabandoneaz[ \coaladinmotivediverse.Statisticiledela Inspectoratul|colar Jude`eanvorbescdela sine.Abandonul\colar estegreudeeradicat.

Pagina 3

Boto\[neni cerceta`i de DIICOT pentru afaceri ilegale cu motorin[

Delunaviitoaresutededatornicivor fiobliga`iprinordonan`[pre\edin`ial[s[permit[ accesul]nlocuin`e pentrublindarea `evilorlaap[.Pân[ atunci,oarmat[de recuperatorisco\i dinbirourileNova Apaservvor]ncercas[mai]ncaseze câtecevadindatoriade80demiliardedeleivechi.

Maimul`iadministratoridefirmedinMoldova,printrecare\i boto\[neni,suntancheta`idup[ces-au]mbog[`itpestenoapteprin importdemotorin[de tipEuro2dinBelarus. Dup[ceo]nregistrau fictivprinfirmele`iganilordelaGrajduri, motorinaeravândut[ c[trebenzin[riicafiind detipEuro5.

Pagina 5

Pagina 4

M[sur[

Suspect de crim[ internat la Psihiatrie AutorulomoruluidelaHorl[ceni,careduminic[sear[ \i-aucisso`ia]nb[taie,afost internatlacerereaautorit[`ilorlaSec`iadePsihiatrie aSpitaluluiJude`ean,]n vedereaexpertiz[rii.Anchetatoriidorescs[sestabileasc[ dac[arediscern[mântsau nu,pentruaputeafitrasla r[spunderepentrufaptasa.

Pagina 2


2

SOCIAL

Mar`i,23octombrie2012

M[sur[

Suspect de crim[ internat la Psihiatrie Autorulomoruluidela Horl[ceni,careduminic[sear[\i-aucisso`ia ]nb[taie,afostinternatlacerereaautorit[`ilorlaSec`iadePsihiatrieaSpitaluluiJude`ean,]nvedereaexpertiz[rii.Anchetatorii dorescs[sestabileasc[ dac[arediscern[mânt saunu,pentruaputea fitraslar[spundere pentrufaptasa. Duminic[sear[,IlieP.,]nvârst[ de45deani,pefondulconsumului dealcool\i-aagresatso`ia]nvârst[ de44deani,lovind-opân[al[satof[r[suflare.Cânds-adezmeticit\i av[zutc[so`iasazacelâng[ela ]ncercats[otrezeasc[.Atunci]ns[ \i-adatseamac[aucis-o.Cuprins deremu\c[riasunatla112,m[rtu-

risindceaf[cut.Echipajuluneiambulan`eajuns[lafa`aloculuiaustabilit decesul femeii, autorul fiind re`inut de poli`i\ti. Imediat cazul a fostpreluatdeunprocurordincadrul Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani. De\i ini`ial cercet[riles-audesf[\uratsubaspectul

Ma\in[ blindat[ cu `ig[ri, descoperit[ ]n vam[ Unb[rbatcudubl[cet[`enieromâno-moldovean[afostprinslaPunctuldeTrecereaFrontiereiStânca]ncercânds[introduc[]nRomânia]ntrunloca\specialamenajat]ntr-unautoturismaproape20.000de`ig[ri.}n datade19octombrie,]njurulorei19.30,s-aprezentat]nPunctuldeTrecereaFrontiereipentruefectuareaformalit[`ilornecesaretreceriifrontierei,pesensuldeintrare]n`ar[,AndreiA.conducândunautoturismmarcaRenault,]nmatriculat]nRomânia.}nbazauneiinforma`ii,poli`i\tiide frontier[ausolicitatinspectorilorvamaliefectuareaunuicontrolam[nun`it asupra autoturismului. }n urma controlului efectuat, echipa comun[ format[dinpoli`i\tidefrontier[\iinspectorivamaliadescoperitascuns[ \inedeclarat[]ntr-unloca\specialamenajat]npodeauaautoturismului, cantitateade19.200`igarete,cutimbrudeacciz[RepublicaMoldova. „Autoritatea vamal[ a luat m[sura ridic[rii `igaretelor ]n valoare de 4.300lei\iasanc`ionatpersoana]ncauz[cuamend[contraven`ional[ ]nvaloarede5.000lei”,adeclaratinspectorprincipalMinodoraR[cnea,purt[tordecuvânt]ncadrulServiciuluiTeritorialalPoli`ieideFrontier[Boto\ani.(D[nu`Rotariu)

Transport subven`ionat pentru elevii cartierelor m[rgina\e Municipalitatea boto\[nean[ va subven`iona c[l[toriile elevilor cu microbuzul din Tulbureni \i Ci\mea, de anul viitor. Cosmin Andrei, viceprimarul municipiului, sus`inec[]nprim[faz[vorfisprijini`ielevii,pentrucaulteriorm[sura subven`ion[rii c[l[toriilor s[ seextind[\ilapensionari. Subven`iaacordat[societ[`iiMicrobuzulvaficalculat[]nfunc`iede cea acordat[ \i pentru Eltrans. „Avem]nplansubven`ionareac[l[toriilor,pentruanulviitorprobabil, pentru elevii care circul[ cu microbuzelesociet[`iiMicrobuzul. }ntr-oprim[etap[avem]nvedere eleviiiarapoi,probabil,vomextinde \i pentru pensionari”, a spus

CosminAndrei.Acestaamen`ionat c[sumapecareSCMicrobuzulova primi ca subven`ie din partea municipalit[`ii nu este ]nc[ stabilit[. „Nu ne-am gândit la o subven`ie, ]ns[b[nuiescc[vomluacaetalon sumapecareoacord[mcelordela Eltrans pentru abonamente. Vom faceoevaluare\i]mpreun[cuInspectoratul \colar s[ vedem \i câte cererisunt,pentruc[trebuies[facemopreviziunebugetar[”,amen`ionatviceprimarulmunicipiului. Variantasubven`ion[riitransportului pe maxi taxi pentru cei din Tulbureni\iCi\meaafostluat[]n calcul\idefostaadministra`iemunicipal[.(PetronelaRotariu)

s[vâr\iriiinfrac`iuniidelovituricauzatoare de moarte, procurorul de cazacerutre]ncadrareafaptei,dat fiind faptul c[ atât victima cât \i autorulsuntrudedegradulI.Astfel b[rbatulde45deanirisc[unadintrecelemaimaripedepseprev[zute de Codul Penal. „}nvinuitul este

cercetat sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunii de omor calificat. Pedeapsa prev[zut[ de lege pentru aceast[fapt[estecuprins[]ntre15 \i25deanide]nchisoare”,adeclaratAurelSimion,purt[toruldecuvântalParchetuluidepelâng[TribunalulBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Patinoarul se deschide de Ziua Na`ional[ Lajum[tatealuniinoiembrievor fidemaratelucr[riledeamenajare apatinoarului.Patinoarulvafideschispe1decembrie.Peperioada func`ion[riiacestuia,municipalitateavadaposibilitateaprofesorilor deeduca`iefizic[s[-\i`in[orelela patinoar. Eugen ~urcanu, directorul Direc`ieiServiciiPublice,Sport\iAgrement (DSPSA), a declarat c[ instala`iadefunc`ionareapatinoaruluivafipus[]nfunc`iunedindatade20noiembrie,urmândcade la1Decembries[fiedeschis. „Pân[atunci,trebuies[preg[timsuprafa`adinfa`aS[liiPolivalente,acoloundevafiamplasat patinoarul\is[aduceamtoateechipamentele,astfel]ncât]nweekendulcândvafis[rb[toareade 1 Decembrie - Ziua Na`ional[ a României, s[ poat[ func`iona la

maximumaceast[instala`ie\is[ nudearateuri”,adeclaratEugen ~urcanu. |i]nacestanmunicipalitateava dadinnouposibilitateaprofesorilordesports[-\i`in[orelelapatinoar. „Voi propune s[ continu[m s[ sus`inemoradesportlapatinoar, careaavutpeste1.500departicipan`i]nanulprecedent.Avemtabele]nregistrateladosarcuelevii careveneau]mpreun[cuprofesoruldeeduca`iefizic[”,amen`ionatdirectorulDSPSA. Tarifeledeanultrecutvorfiacelea\i,celmaiprobabil,\i]nacest sezondeiarn[.Ladebutulsezonului trecut, intrarea la patinoar a costat10leidepersoan[,iar]nchiriereapatinelor5lei,tarifelefiind reduse spre finalul perioadei de iarn[.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Faliment pentru datorii de un milion de lei Osocietatecomercial[aintrat ]n procedur[ de insolven`[ la sec`ia comercial[ a TribunaluluiBoto\anidup[ce aacumulatdatoriicedep[\esc 1,1 milioane lei. Suma este unauria\[,raportatatâtladomeniul de activitate cât \i la num[rul de angaja`i. Firma Com Just SRL, ]nfiin`at[ ]n anul 1993, avea ca domeniu deactivitatecomer`ulcuam[nuntul]nmagazinenespecializate, cu vânzare predominant[deprodusenealimentare ultima ]nregistrare la ANAF fiind din luna august 2007,cânds-araportatocifr[ de afaceri de 681.329 lei \i patruangaja`i.Petabelulcreditorilorsunt]nscrisetreiinstitu`ii,grosuldatorieifiindfa`[deBancpost,]nvaloarede 1.072.534 lei. |i DGFP Boto\ani are de recuperat 57.511lei,Prim[riaBoto\ani avândderecuperat3.567lei. (D[nu`R.)

Trimis ]n judecat[ pentru c[ \i-a ucis nevasta Unb[rbatdinCorniafost deferit justi`iei dup[ ce \i-a uciscus[lb[ticieso`ia,]nlunaseptembrieaanuluitrecut, agresând-otimpdecâtevazile larând.ConstantinHu\man, ]nvârst[de60deani,afost trimis]njudecat[deprocurorii Parchetului de pe lâng[ Tribunalul Boto\ani pentru s[vâr\ireainfrac`iuniidelovituricauzatoaredemoarte,]n urmaancheteistabilindu-sec[ ]nperioada26-30septembrie 2011]nmodrepetat,i-aaplicatso`ieisale,ValericaHu\man,lovituricupumnii\icu picioarele provocându-i leziuniceauduslamoarteaacesteia.PentrufaptasaConstantinHu\manrisc[s[petreac[ ]nspatelegratiilorpân[la15 ani.(D[nu`Rotariu)

La cump[r[turi sub amenin`area cu`itului Untân[rdinFl[mânzieste cercetatdepoli`i\tidup[cea folosituncu`itpentruaamenin`auncomerciant,]ntimpul unei dispute. Duminic[, ]n timpuluneiac`iuni]nbazarul Fl[mânzi, poli`i\tii l-au surprinspeConstantinIlieB.,de 19ani,]ntimpcepurtaasupralui,f[r[drept,uncu`itde 25centimetri,cucareintimida un comerciant, ]n timpul uneidiscu`iidintreace\tia.}n cauz[ poli`i\tii continu[ cercet[rilefa`[deConstantinIlie B. sub aspectul s[vâr\irii infrac`iuniideportf[r[dreptal cu`itului.(D[nu`Rotariu)


EDUCA~IE-S{N{TATE

Mar`i,23octombrie2012

3

Alarmant

Ne pleac[ elevii din \coli de10claseaf[cutc[uniieleviboto\[neni s[nupoat[termina\coala,iaral`iinicim[cars[omai]nceap[.Dincauzalipseibanilor,mul`ip[rin`iboto\[neniprefer[s[-\itrimit[copiiilamunc[,nula\coal[.|efiieduca`iei pun acest lucru pe seama muncilor agricole\iacelorgospod[re\tilacareelevii aufostopri`idep[rin`i. DindateleprezentatedeC[t[linaLupa\cu, inspector\colargeneraladjunctalI|J,abandonul\colareste]nregistratlatoateciclurile Unele`indemediulfamilial,dedificult[- din sistemul educa`ional. Astfel, la clasele `ilemateriale,demodeluleduca`ionaloferit primare]nanul\colartrecutaufost]nregistrate33decazurideadep[rin`isaudefra`ii bandon\colar,lagimmai mari care sunt naziu 82, iar la liceu poate mai influen`i, „Dinlips[defonduri\idin 43 de cazuri de abandezorganizarea familips[deeduca`ieafamiliei don\colar. liei care atrage dup[ deseoriaparacesteabando„Condi`iile abandosine dificult[`i matenului\colardepind]n riale,implicarea]nacnuri\colare” primulrânddeposibitivit[`i aflate la limita litatea resurselor filegii,intrareapepia`a C[t[linaLupa\cu nanciare pe care famuncii. Alte motive miliilecare]\idauco]\iausursa chiar]ncapii la \coal[ le au \i drulfamiliei-]ncredereasc[zut[]neduca`ie,migra`ia,probleme- aicim[gândesc]nprimulrândlacopiicale]ntâmpinatedecopiiicarep[r[sescsiste- reabandoneaz[\coaladelanivelulgimnamulde]nv[`[mântromânesc\iapoise]n- zial din mediul rural, având ]n vedere c[ torc. }n plus, generalizarea ]nv[`[mântului deseoriace\tiasuntfolosi`ilamuncilecas-

}nfiecarean,sutedeelevi abandoneaz[\coaladin motivediverse.Statisticile delaInspectoratul|colar Jude`eanvorbescdelasine.Abandonul\colareste greudeeradicat.

nice\idinlips[defonduri\idinlips[de educa`ie a familiei deseori apar aceste abandonuri \colare”, a declarat C[t[lina Lupa\cu. Abandonul\colarvizeaz[fetelemaimari caretrebuies[steaacas[cufra`iimaimici, b[ie`ii care merg la muncile câmpului sau

Apel

|efa Inspectoratului |colar cere s[ nu se mai strâng[ bani ]n scoli }nceputulanului\colarestesinonim,pentrumul`ip[rin`i,cucheltuielimaridebani,chiardac[]nv[`[mântulromânescestegratuit. Realitateaarat[c[p[rin`iitrebuie s[fac[fa`[unorcheltuielistrâns legatede\colarizareacopiilor. Fiec[estevorbadeuniform[,manualealternative, rechizite,fondulclasei\icelal\colii,transportulspre \i dinspre \coal[ sau medita`ii, costurile ascunse ale ]nv[`[mântuluireprezint[obstacolegreudedep[\it]n caleadreptuluilaeduca`iealtuturorcopiilor,darmai alesalcelordinfamiliis[race. Reprezentan`iiInspectoratului|colarJude`ean(I|J) clasei/grupei”.}nrealitate,aceste„fonduri”nuexist[, atragaten`iadirectorilorde\coli\icadrelordidactice iarobligareap[rin`ilordeaachitaacestesumedebani asuprailegalit[`iicolect[riidesumedelap[rin`iacum, reprezint[o]nc[lcarealegii.Cutoateacestea,mul`i la ]nceputul de an \colar. Acest aspect este interzis, directoride\colisauprofesoriaiclasei/grupeinuezit[ potrivit I|J, indiferent de scopul banilor. Mihaela s[lecear[p[rin`ilorsumecevariaz[]ntre50\i300 deleiperelevpean.UniiproHunc[,inspector\colargeneral fesori sau directori au g[sit o alI|J,sus`inec[]nunit[`ilede metod[ prin care s[ strâng[ ]nv[`[mânt din Boto\ani nu se „Amtrimisadrese]n\coli baniif[r[s[-\iri\tepostul:prin strângbanipentrufondulclasei princareamaten`ionats[ intermediul comitetelor de \inicipentruauxiliare.Aceasta nusestrâng[banidela p[rin`i,chiardac[multenusunt ]\i sus`ine afirma`ia având ]n elevi,nicipentrufondul ]nfiin`ate legal. }ns[ nici aceste vederec[lasediulInspectoratucomitetenuofer[chitan`epenclasei,nicipentruauxilialuinuafostdepus[niciosesizatrubaniipecare]iadun[dela redela]nceputulacestuian\core.Dac[voiafladespre p[rin`i.}nacela\itimp,nutrelar,conformc[roraarfistrânse astfeldelucruri,cusigubuieomisedelaaceast[list[\i sumedebani]n\coli. ran`[vorfiluatem[suri. sumeledebanipecarep[rin`ii „Am trimis adrese ]n \coli Pân[acumnuamprimit elevilorlepl[tescpentruop`ioprin care am aten`ionat s[ nu niciosesizare” nalele elevilor. |i dac[ scriptic sestrâng[banidelaelevi,nici ]nv[`[mântulestegratuit,pentru pentrufondulclasei,nicipenp[rintele elevului boto\[nean tru auxiliare. Dac[ voi afla MihaelaHunc[ acestlucruesteimposibil. despre astfel de lucruri, cu si}nanul\colartrecut,peadreguran`[ vor fi luate m[suri. sadeemailaI|J,fostaconduPân[acumnuamprimitnicio cereaeduca`ieiboto\[neneaprimitpu`inesesiz[ride sesizare”,adeclaratMihaelaHunc[. Pelâng[rechizite,hainesauc[r`i,sumeimportante lap[rin`i,carepriveauacestaspect,sumeledebani de bani zboar[ din buzunarele p[rin`ilor \i ajung ]n fiindcerutepentrucataloage,cret[saumobilier\coa\a-numitele „fonduri ale \colii/gr[dini`ei” sau „ale lar.(PetronelaRotariu)

eleviicare]\iformeaz[dejaofamilielavârstade13-14ani.Marepartedintreace\ticopiiprovindinfamiliidezorganizatesaufoarte s[race. Unii dintre p[rin`i au f[cut doar câtevaclase,iarinteresulcapropriiilorcopiis[urmezeo\coal[nuestefoartemare. (PetronelaRotariu)

Boto\[nenii ]nghit antibioticele ca pe bomboane Unadev[ratasaltalcump[r[torilordeantibioticesa]nregistrat]nfarmacii]n ultimeles[pt[mâni,odat[ cucre\tereanum[ruluide virozerespiratorii.Recunosc\ifarmaci\tii,care spunc[levinclien`i„cu re`et[\if[r[re`et[”s[ cumpereantibiotice,]n specialpentrucopii.Ceicu re`et[autrecutmai]ntâi pelamedic,ceilal`i]ns[se bazeaz[peexperien`arudelor,prietenilorcuno\tin- `elor,carenuaunicioleg[tur[cumedicina. Asta cu toate c[ medicii aten`ioneaz[continuuc[r[celile\iinfec`iileviralenusuntsensibilelaantibiotice, administrarea unor astfel de tratamenteafectândfloraintestinal[ \i generând rezisten`[ la produsele utilizategre\it. MediculEcaterinaChihaia,epidemiologul\efaljude`ului,sus`inec[ rezisten`alaantibioticeeste]nprezentoproblem[major[des[n[tate public[, aceasta fiind cauzat[, ]n mare m[sur[, de utilizarea inadecvat[aantibioticelor. „Unantibioticnuartrebuiadministrat f[r[ antibiogram[”, spune \efaServiciuluideepidemiologiedin cadrulDSPBoto\ani.Dinexperien`a lor,doctorii\tiuc[,]nultimultimp, p[rin`iirecurglaautomedica`ief[r[ s[]\ifac[niciunfeldeprobleme.Ba ]\ifac\irezervedemedicamentede acest fel, chiar dac[, ]n farmaciile noastrenuafost\inuestenici]npre-

zentoproblem[s[cumperiantibioticef[r[re`et[.Secump[r[calahipermarket,spunmedicii.

}n grip[, r[celi, antibioticele fac mai mult r[u decât bine „Chiar \i Organiza`ia Mondial[ aS[n[t[`ii(OMS)aanun`atc[utilizarea antibioticelor ]n grip[, r[celi,majoritateadurerilordegât\i abron\itelorcaresuntcauzatede virusuri, nu de bacterii, face mai multr[udecâtbine,deoarecebacteriile rezistente la antibiotice pot infecta alte persoane”, a declarat epidemiologulEcaterinaChihaia. Româniiiau]ns[adeseoriantibiotice dup[ ureche, a\a cum reiese dintr-unstudiualMinisteruluiS[n[t[`ii,f[r[s[cear[sfatulmedicului, cidoarla]ndrumareaprietenilorsau vecinilor.Deaceeamoranualmulte persoane pentru care tratamentele nu mai pot face nimic din cauza rezisten`ei pe care germenii bacterieniaureu\its[odezvolte. „Tratarea rezisten`ei este foarte dificil[. Foarte multe antibiotice carenumaisuntactivetrebuiereciclate, adic[ bolnavului nu ]i va maifiprescrisantibioticulrespectiv câ`ivaani,pân[cândbacteriauit[ deacestmedicament”,explic[mediculReluTarcu.A\acums-aobservat]nc[dinmomentuldescopeririilor,antibioticeleac`ioneaz[asuprabacteriilor,\inuasupravirusurilor,iaradministrarealor]ncazul uneisimpleafec`iunidenatur[viral[nufacealtcevadecâts[sporeasc[ rezisten`aorganismuluilasubstan`a activ[.(AuroraDimitriu)


CMYK

4

EVENIMENT

Mar`i,23octombrie2012

Boto\[neni cerceta`i de DIICOT pentru afaceri ilegale cu motorin[ Maimul`iadministratoridefirmedinMoldova,printrecare\i boto\[neni,suntancheta`idup[ces-au]mbog[`itpestenoapteprin importdemotorin[de tipEuro2dinBelarus. Dup[ceo]nregistrau fictivprinfirmele`iganilordelaGrajduri, motorinaeravândut[ c[trebenzin[riica fiinddetipEuro5. Procurorii de la Direc`ia de InvestigareaInfrac`iunilordeCrim[ Organizat[ \i Terorism Ia\i (DIICOT)auanihilatogruparedecrim[organizat[careseocup[cutraficul de motorin[ din Belarus. Membriire`eleiau]nchiriatvagoanedetrenpentruaintroducemotorina ]n `ar[. Ace\tia o cump[rau dinBelarusdeladou[societ[`icareausediile]nElve`ia\i]nMarea Britanie, sub form[ de motorin[ tipEuro2\iovindeaulabenzin[riiledinzonaMoldoveicamotorinadetipEuro5.Prejudiciultotal arfideaproximativunmilionde euro.Procuroriiaupussubacuzarepân[]nprezent35de]nvinui`i. Printre ace\tia se num[r[: Eugen Matei, administrator la Demetra SRLBac[u,CristinelCre`u,administratorlaSCTisecoSRLBac[u, ViorelIrimia,administratorlaSC Tiseco SRL Bac[u, Iurie Paladi-

ciuc, Lashko Gennadiy, administratorilaSCOilTrading&Transport SRL Bucure\ti, Nicusor Damian, SC Transport Bistri`a SA, LauraBotezatu,DanielMunteanu, Mihai Anghel, Gheorghe Neagu, Gabriel Florin Neagu, Vitalie Munteanu, Pavel Aghirculesei, Ruslan Ostapal, Gheorghe Sorici, Adrian Gheorghe Jipa, Mihaela R[dulescuetc. Re`eauaarfifostini`iat[\icoordonat[dec[treEugenMatei,administrator la SC Demetra SRL Bac[u, ]ncepând cu luna decembrie2010pân[]nmai2011. „Din declara`iile date de ]nvi-

nui`i\idemartoriidindosarreiesec[eradefaptmotorinadetip Euro2sauEuro3,careeraadus[dinBelarus\ierab[gat[]ntruncircuitcomercialfictivcumai multe societ[`i, multe dintre ele fiindaleunorcet[`enideetnierrom[ sau prin societ[`i de tip fantom[,caredefaptnuexist[,dup[ care reintroduceau respectivul combustibilcamotorinadetipEuro5pecareovindeauc[treautogaraBac[u\ialtesociet[`icomerciale”,aprecizatprocurorulDaniel Horodniceanu,\efulDIICOTIa\i. „Vom verifica \i ce anume se aducea prin vagoanele de marfa

]n`ar[.Aufostintrodusecelpu`in zece vagoane cu combustibil. Vomverifica\idac[exist[angaja`idelaVamaimplica`i]naceast[poveste”,amaicompletatprocurorul. Re`eauaavearamifica`iiserioase \i ]n Ia\i, pentru c[ motorina era ]nregistrat[ fictiv pe societ[`ile unor`iganidinGrajduri. „Circuitele comerciale sunt foarteadânci\iatingsociet[`idin diferitezone.S-auverificatdocumentedelafirmedinCom[ne\ti, One\ti, Constant[, Prahova, Boto\ani”, a mai spus Daniel Horodniceanu.(D[nu`R.)

Justi`ie

Peste 100.000 de euro confisca`i de instan`[ de la trafican`i de persoane Membriiuneigrup[ridetrafic depersoane,traficdeminori\i proxenetism,ceaufostcondamna`idemagistra`iiCur`iideApel Suceavalaanigreide]nchisoare, vorpierde\ipeste100.000de euro.EstevorbadeGheorghe Lupu\iMariaP[dure`,careau fostcondamna`ila\aseanide]nchisoarepentruconstituirea unuigrupinfrac`ionalorganizat, traficdepersoane,traficdeminori\iproxenetism. Ini`ial,ceidoiaufostcondamna`ideTribunalulBoto\anilacâtezeceanide]nchisoare,]ns[ auf[cutrecurs,iarinstan`asucevean[le-aredus pedeapsa. ]n acela\i dosar, Robert P[dure` \i CresidaP[dure`aufostcondamna`ilatreianide ]nchisoarecususpendarepentruconstituireaunui grupinfrac`ionalorganizat,traficdeminori,proxenetism.]ncazullor,instan`aadedusdinpedeapsa de executat durata re`inerii \i arest[rii preventivedela16decembrie2009la17martie 2010.Treianide]nchisoarecususpendareapri-

mit \i Nadia Borcoi, ]n timp ce o a \asea persoan[implicat[,CarmenBorcoi,aprimitun ande]nchisoarecususpendare.Instan`asucevean[adeciss[confi\te18.733deeurodelaGheorgheLupu,33.733eurodelaMariaP[dure`\i 33.066eurodelaRobertP[dure`. Deasemenea,aconfiscat16.400deeurodela Nadia Borcoi \i 2.066 euro de la Cresida P[dure`. Cei \ase au fost condamna`i dup[ ce au recrutatmaimultetineredeperazajude`uluiBoto\ani,]nvedereaexploat[riisexuale]nItalia\i Norvegia.Prinfraud[,prinpromisiuneamincinoas[aofeririiunorlocuridemunc[]ndomeniulagriculturii\i]nmenajsauprindeterminarea la practicarea prostitu`iei, ]n perioada 20052008,acestgrupinfrac`ionalorganizat,arecrutat,cazat,transportat\iexploatatsexual]nItalia \i Norvegia un num[r de 23 tinere de pe raza jude`elorBoto\ani\iIa\i.Pentruadeterminavictimelecareaurefuzats[practiceprostitu`ia]nfolosullor,membriire`eleiinfrac`ionaleaurecurs laactedeviolen`[.]nacela\iscop,trafican`iiau re`inutpa\apoarteledelamajoritateavictimelor, limitându-le astfel posibilitatea de deplasare. Cercet[rile efectuate ]n cauz[ au stabilit c[ din anul2005\ipân[]nprezent,membriigrupului, personalsauprinpersoaneinterpuse,auexpediat dinstr[in[tate,prinWesternUnion,sumedepeste85.000euro\i45.000USD.(D[nu`Rotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Sp[rg[tori de case prin\i ]n flagrant Treiboto\[neniauajuns]n spatele gratiilor dup[ ce au fost prin\i ]n flagrant ]ncercânds[sparg[u\aunuiapartament. Duminic[, poli`i\tii aufostsesiza`iprinserviciul unicdeurgen`[112cuprivire la faptul c[ trei tineri ]ncearc[ s[ p[trund[ prin for`area u\ii de acces ]ntr-un apartament de pe strada Tudor Vladimirescu. Poli`i\tii careaur[spunsapeluluii-au identificat pe Marian Z., de 27ani,PetruZ.,de32ani,\i peNeculaiA.,de39ani,to`i dinmunicipiulBoto\ani.Fa`[ deMarianZ.poli`i\tiiaudispus]ncepereaurm[ririipenale sub aspectul comiterii infrac`iunii de tentativ[ la furt calificat, iar fa`[ de ceilal`i doi s-a dispus ]nceperea urm[ririi penale sub aspectul comiteriiinfrac`iuniidecomplicitate la tentativ[ la furt calificat. „}n data de 22.10.2012, ceitreisuspec`iaufostre`inu`ipebaz[deordonan`[pe o perioad[ de 24 ore, fiind introdu\i]narestulIPJBoto\ani, urmând s[ fie prezenta`i Parchetului de pe lâng[Judec[toriaBoto\ani, cu propunere de punere ]n mi\care a ac`iunii penale \i sesizarea Judec[toriei cu propunere de arestare preventiv[”,amen`ionatinspector principal Anca Silion Aram[,purt[toruldecuvânt al IPJ Boto\ani. (D[nu` Rotariu)

Minori prin\i la furat din ma\ini Doi minori din Boto\ani, ambii]nvârst[de15ani,au ajuns]nspatelegratiilordup[ ce au spart nu mai pu`in de 17autoturisme,valoareaprejudiciului provocat fiind uria\.Poli`i\tiiboto\[neniau stabilit c[ C.L. \i I.M.I, ]n perioada aprilie-octombrie 2012aucomis17furturidin autoturisme pe raza municipiuluiBoto\ani.Ceidoiadolescen`i ac`ionau ]n timpul zilei, ]n principal ]n zona str[zilorGrivi`a-ParculTineretului din Boto\ani, iar principalul mod de operare consta]nspargereageamului autoturismului.Dininteriorul autoturismelorsparteaufost sustrase obiecte de valoare l[satelavedere\ibani,prejudiciultotalcauzatdep[\ind 15.000lei.Fa`[deI.M.I.\i C.L.,magistra`iiJudec[toriei Boto\aniauemismandatede arestare preventiv[ pentru o perioad[de14zile,]ncepând cu data de 19 octombrie 2012.(D[nu`R.)


CMYK

EVENIMENT

Mar`i,23octombrie2012

5

ATEN~IE

Instan`ele preg[tesc debran\area for`at[ a tuturor datornicilor la ap[ Delunaviitoaresutede datornicivorfiobliga`iprin ordonan`[pre\edin`ial[s[ permit[accesul]nlocuin`e pentrublindarea`evilorla ap[.Pân[atunci,oarmat[ derecuperatorisco\idin birourileNovaApaservvor ]ncercas[mai]ncasezecâte cevadindatoriade80de miliardedeleivechi.

„Le-am spus oamenilor no\tri s[ fac[ cum\tiuei,dars[mearg[pechitan`ecu valorimari.Amavut\ichitan`ede25de milioane de lei vechi \i chitan`[ de 36 de milioane de lei. }n august ]ncas[rile ]n terenauajunslaunmiliarddeleivechi,]n septembriela1,2miliardedeleivechi,iar acum,pân[pe18octombrie,avemchitan`e de680demilioanedeleivechi”,adeclarat Cristian Romanovschi, \eful Serviciului ComercialalSociet[`iiNovaApaserv.

„Nu pl[tesc, ]i debran\[m pe loc”

Activitatea de recuperare a banilor s-a l[sat\icudebran\[ri.Vreo12familiiaur[masf[r[ap[,laANL-uri,undes-audepla}n dou[ luni \i jum[tate, din cele 80 de sattreiechipealeoperatorului,cusprijinul miliardedeleivechidatoriis-aurecuperat]n conduceriicelordelaLocativa. acestmodvreo...treimiliardedelei.Acum Dac[ la ANL-i\ti a mers opera`iunea de cei de la Nova Apaserv spun c[ le mai debran\are,laproprietariidinblocurilemupreg[tesc ceva r[u-platnicilor: o ordonan`[ nicipiului„m[suriledure”seopresclaprapre\edin`ial[ cu care s[ le intre ]n aparta- gul de la intrare ]n apartamente. Repremente\is[]idebran\eze. zentan`ii operatorului de |efii Societ[`ii Nova ap[spun]ns[c[aug[sit Apaservspunc[luptacu solu`ias[treac[deacest „ScoatemOrdonan`[ datornicii la ap[ se duce prag. pre\edin`ial[pentru pedou[fronturi.Pedeo „Scoatem Ordonan`[ datornici,demersurile parte, au trimis echipe a pre\edin`ial[ pentru dacâtedoi-trei]ncasatori,]n sunt]naintate]nacest tornici,demersurilesunt totalvreo30de„recupe]naintate ]n acest sens. sens” ratorii”carei-autotb[tut Cuacestinstrumentjurilacappeclien`iicarenu dicintr[m]napartamenCristianRomanovschi \i-aumaipl[titapa]nultitulclientuluir[uplatnic mele trei luni sau chiar \i]ldebran\[m,dac[nu mai mult, s[-\i achite pl[te\te pe loc. Nu mai datoriile. facem e\alonare, pentru c[ s-a ]ntârziat Nus-aumul`umitcuatât\i,spun\efiiNova destullaplat[.|ilaANL-uri,afosttota\a. Apaserv,auscos]ntregpersonaluldelaServi- Eraumaimul`idatornici,darcândauauzit ciulComercialpeteren,pentrurecuperare. c[]il[s[mf[r[ap[,uniiaupl[titpeloc.

Nu sunt to`i dintre cei care nu au bani. Uniistaufoartebinefinanciar.Nupl[tesc, ]idebran\[mpeloc”,amaiprecizat\eful ServiciuluiComercialalNovaApaserv. Reprezentan`ii operatorului de ap[ spun c[, ]n eventualitatea c[ cel debran\at ]\i rezolv[problemadup[ce]ipleac[delau\[ echipa societ[`ii, au \i c[ile de a verifica dac[familiarespectiv[s-arebran\atilegal. „Sevededincontoruldebran\ament,dup[consum”,spuneRomanovschi.Pân[s[ pun[]npractic[aceast[m[sur[extrem[,cei de la ap[ sus`in sus \i tare c[ ]\i continu[ muncadinu\[]nu\[,la„campionii”datornicilor,ceicufacturidezecidemilioanede leivechi,pentruc[suntclien`icare,dela]nfiin`area societ[`ii Nova Apaserv, nu au pl[titniciodat[apa.

Criz[

Pân[ \i cu vân[toarea ne merge prost cum ar fi sporul natural negativ, cheltuielilemaricu]ntre`inereafondurilor\ilipsapromov[riifrâneaz[ dezvoltareaacestuisegment.TurismulcinegeticlaBoto\aninuamai reprezentatunpunctdeatrac`ienici P[durile\icâmpurileboto\[nene pentru]mp[timi`iidetrofeedin`asenum[r[printrepu`ineleteritorii r[,ace\tiafiind]ncânta`idevânatul undesepoatevâna]ns[lb[ticie,iar mare,chiardac[sumelesuntdestul str[inii sunt primii care profit[ de depiperate. „Personalul silvic se str[duie\te acestavantaj.Pân[maianultrecut s[ aduc[ vân[vân[torii italieni, tori, atât din spanioli,germani, str[in[tatecât\i americani\ifran„Dinp[cate,amr[din `ar[, ]ns[ ceziveneaus[vâmasdoarcu9fonanul acesta nu neze pe aceste duridevân[toare,din s-a putut. Din meleaguri, plecele13avuteini`ial” p[cate, am r[cândtotodat[acamas doar cu 9 s[cutrofeedevâfonduri de vân[toare,dargeneinginerul n[ toare,dincerând \i venituri IpserHeinrch le 13 avute inisubstan`iale. `ial”, a precizat Anul acesta ]ninginerul Ipser s[,deladeschideHeinrch, \eful compartimentului reasezonuluidevân[toare,respectivdela15mai,pân[]nprezent,pi- de vân[toare din cadrul Direc`iei cior de vân[tor str[in nu a c[lcat SilviceBoto\ani. Acestaaprecizatc[,anultrecut, prin Boto\ani. O serie de piedici,

Vân[toriistr[ininu maisuntinteresa`ide fonduriledevân[toaredinjude`.

dinturismulcinegeticdinjude`s-au ob`inut1.700deeuro,speciilevânate fiind mistre`i, iepuri, c[priori \ip[s[ri.Curând,vân[toriidinjude`vorrealizacotapentrumistre`i, acestfaptpentruapreveniproducereapagubelor]nculturileagricole. (OtiliaMaxim)

Top datornici, cu clien`i din „Parcul Tineretului”, dar \i de pe „Octav B[ncil[” }ntopuldatornicilorseafl[ofamiliedepe AleeaParculTineretului,carearedepl[tit operatorului4.930delei.Oalt[familie,de peStradaIndependen`ei,aadunatdatoriila ap[de4.630delei.TotdepeAleeaParcul Tineretului este un alt r[u platnic, a c[rui restan`[laap[aajunsla4.265delei.}ntop urmeaz[ \i clien`i din zone centrale ale municipiului. Astfel, pe Strada Octav B[ncil[,ofamiliearedeplat[4.003lei,o alta,depeStradaVârnav,3.869delei,iar proprietarulunuiapartamentdepeAleeaM. Kog[lniceanuareodatoriede3.542deleila operatoruldeap[.(AuroraDimitriu)

Instruire cu primari, sindicali\ti \i patroni ]n vederea acces[rii fondurilor europene Pentru promovarea acces[rii fondurilor europene ]n anul 2012, Institu`ia Prefectului Jude`ul Boto\ani organizeaz[ mar`i, 23 octombrie 2012, ]ncepândcuora11,oac`iunede informare având ca tem[ Programul Opera`ional Sectorial DezvoltareaResurselorUmane 2007-2013. Partenerul Institu`iei Prefectului]norganizarea\ides-f[\urarea ac`iunii este Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Nord-Est, ai c[rui reprezentan`i vor fi prezen`imâinelaBoto\ani. Agenda]ntâlniriicevafimoderat[ de subprefectul SebastianTocariuvaincludeoanaliz[asupraimplement[riiPOS DRU\iam[suriloradoptate]n

acest context, o trecere ]n revist[alec`iilor]nv[`atedinimplementareaPOSDRU,oprezentare a ultimelor modific[ri aleGhiduluiSolicitantului,precum\iosec`iuneinteractiv[. Laac`iuneacaresevadesf[\ura]nsaladevideoconferin`e aInstitu`ieiPrefectuluiaufost invita`i a participa reprezentan`i ai tuturor prim[riilor din jude`,aiAgen`ieiJude`enepentruOcupareaFor`eideMunc[, Serviciului Public Local de Asisten`[ Social[ din cadrul prim[riei Boto\ani, Direc`iei Generale de Asisten`[ Social[ \iProtec`iaCopiluluiprecum\i ceiaiorganiza`iilorpatronale\i sindicale sau ai organiza`iilor neguvernamentale. (Otilia Maxim)


6 POLITIC{-ADMINISTRA~IE

Mar`i,23octombrie2012

Batjocor[

Consiliul Jude`ean „sparge” banii pe festivaluri \i târguri ConsiliulJude`eanBoto\aniurmeaz[s[aloce sumeimportantedebanic[treprim[rii\iinstitu`iiaflate]nsubordine,acestlucrudup[ce]n \edin`adeCJdepe30octombrie,proiectelede hot[râreprivindrepartizareasumelorvorfisupuse dezbaterii \i votului consilierilor jude`eni prezen`i.

Bani pentru distrac`ie ]nainte de parlamentare Astfel,dup[ceaalocatpentruorganizareatârguluidelaPop[u`isumade100.000lei,cinci prim[riidinjude`vorprimi,]ntotal,sumade 120.000delei,totpentruorganizareadefestivaluri.Estevorbadespreprim[riileFl[mânzi\i Darabani,carevorprimicâte30.000lei,\iprim[riile Curte\ti, |tiubeni \i V[cule\ti, acestea urmândaprimicâte20.000lei „Nudiscut[mderisip[debani.CJadatun miliardleivechipentruorganizareaunuitârg de interes jude`ean, ]n compara`ie cu jude`ul Vrancea,careadat350miieuropentruorganizareaunuiasemeneatârg.Vomg[sisolu`ii s[ realiz[m toate obiectivele, dar ]n primul rândtrebuies[fimal[turidecet[`eniidinjude`ulBoto\ani,s[leoferim\ilorposibilitatea deaparticipalaoac`iunecultural[.Dinpunctulmeudevederenuesteopierdere.}miasum lucrurileacestea”,aspusFlorin~urcanu.

}nainte de alegeri, bani pentru \colile distruse ]n var[ de grindin[ \i pentru drumurile din jude` De asemenea, vor primi bani la urm[toarea \edin`[ de CJ unit[`ile administrativ teritoriale Nic\eni\iCânde\ti,pentrurefacereaunit[`ilor \colareafectatedegrindin[.Cânde\tivaprimi 170.000deleipentru\colilecarele-auavutdistruse]nurmacalamit[`ilor,]ntimpceNic\eni vaprimi150.000deleitotpentru\coaladistrus[ ]nurmacalamit[`ilor. }n cazul celorlalte administra`ii publice locale, CJvaalocacâte410.000leipentruC[l[ra\i,Hlipiceni,R[useni,Lunca,Cop[l[u,Corni,Tru\e\ti, Dobârceni, Dângeni, Suli`a, H[ne\ti, Ripiceni, Avr[meni, Ad[\eni, Dr[gu\eni, Vorn iceni, Vii\oara, Hili\eu Horia, George Enescu, Ib[ne\ti, Dersca,Corl[teni,Mih[l[\eni\iSt[uceni. Pelâng[ sumeleenumerate,aproape3,3milioanedeleivorfialocatec[trelucr[ridedesz[peziri ale arterelor jude`ene \i plomb[ri, c[tre studiidefezabilitatesauc[treoperatoruldeap[. „Vor fi alocate  1,2 milioane de lei pentru plomb[ri\iburdujeli,d[mladrumuldelaVorona1,3milioanelaconstructorpentruaachitaces-alucratpân[acum,pentrudesz[peziri maid[m300.000delei,pentruexpertize\iSFuriladrumurilecarenuau44.000deleicas[

putemfipreg[ti`is[depunemproiectepentru 2014sauchiarlaMinisterulDezvolt[riiunde aparm[suri”,aconchisFlorin~urcanu,pre\edinteleCJ.(OtiliaMaxim)

Industria\ii c[rnii de porc vor avea, de s[pt[mâna viitoare, concuren`a fermierilor Unordinemis]nacestezilede c[treANSVSAareglementatcircula`iaporculuidintr-ogospod[rie ]n alta \i a permis liberalizarea comer`uluicucarnedeporccrescut ]n gospod[riile `[r[ne\ti, de subzisten`[. Astfel, fermierii ]\i vorputeavindeporciiatâtlaabatoaredar\i]npropriilegospod[rii. Pre\edintele ANSVSA, Mihai ~urcanu a venit cu aceast[ veste pentrugospodariiboto\[neni,afirmândc[areu\its[emit[acestact normativ]npofidatuturorpresiunilor. Presiunile, se pare c[ au venitdinparteaindustria\ilor,care v[doamenin`are,]ntrucâttotmai

mul`i consumatori opteaz[ pentru produsenaturale\iecologice. „Ca \i realizare pot men`iona scoatereaordinului136,princare se liberalizeaz[ astfel circula`ia porcului ]n gospod[riile popula`iei. Acesta a fost, de fapt primulmeugândcucareamplecat la Bucure\ti, mai ales c[ \i eu provindinmediulrural\i\tiuc[ majoritatea oamenilor din Boto\anisuntcresc[torideporcine. Din p[cate, de \ase ani de zile, fermierilor le-a fost ]ngr[dit dreptul acesta... Cu destule presiuni, noi am reu\it s[ scoatem acestordin,iardes[pt[mânavii-

AGENDA TRANSPORTATORILOR

AGENDA PREST|RI SERVICII

toare, fermierii ]\i pot duce din nouporciilaabatoare”,aprecizat pre\edintele Autorit[`ii Na`ionale Sanitar Veterinare \i pentru Siguran`a Alimentelor, Mihai ~urcanu. }ntrebatcaresuntacelepresiuni, Mihai~urcanuaevitatr[spunsul, ]ns[l[muririleauvenitdinpartea consilierului lui Victor Ponta pe probleme de agricultur[, Liviu Harbuz. „Circula`iaporculuinuimplic[ doar politicul. Vorbim de zona economicului. Este firesc s[ fie presiuni foarte mari. Pentru c[, gândi`i-v[, sunt cresc[tori de

porc,suntfermefoarteputernice \inuaunevoiedeunconcurent ]npia`[.Porculdingospod[riade subzisten`[, ]n condi`iile ]n care ]ndepline\te toate standardele sanitarveterinare,deidentificare, de trasabilitate, poate fi abatorizat,lafelca\iporculdinmarile cresc[torii”,aprecizatconsilierul luiPonta. Pre\edintele ANSVSA, Mihai ~urcanu, a afirmat c[ este c[ scoaterea acestui ordin este „o marerealizarepentruBoto\ani\i pentruRomânia,\imaialespentru fermieri, care muncesc cu atâtatrud[”.(OtiliaMaxim)

Constatare: |erban Mih[ilescu ne-a reg[sit mai dezvolta`i economic Chiardac[nuarevreotreab[cuagricultura,|erbanMih[ilescu,aparticipatlaTârguldelaPop[u`ices-adesf[\uratpeparcursuladou[zile, pentruafaceobaiedemul`ime,dac[totaintrat]ncursaelectoral[pentruareprezentaintereseleboto\[nenilor]nParlament.Acestavacandida dinparteaUSL-uluipentru]nc[un mandatpeuncolegiudinBoto\ani, fiindtotodat[unpoliticiancuoactivitatedelung[durat[]nParlament. |erbanMih[ilescupromitec[]nnoulmandatvaalocamaimult[aten`ie obiectivelorpecarelevaaveade]ndeplinit]nBoto\ani,recunoscând,de altfel,c[]nmandatulanteriorcel-aavut]njude`,nu\i-adattoat[silin`a. „}nperioada1996-2000amavutcasarcin[s[`in]npicioaresticlade laDorohoidar\ialteasemeneachestiunicare,trebuies[recunoscc[ nuaufostcelemaibunepreocup[ripentruoguvernare]nmomentul acela”,adeclaratMih[ilescu. Politicianul\i-aexprimatadmira`iafa`[detransformareazonei,dela ultimasavizit[]njude`,acestaapreciindatâtconstruc`iileridicate]nultimavremecât\iinfrastructura. „Amv[zutmultmaimultecasenoi,amv[zutmultmaimultecasereparate\i]ngrijite,amv[zutoserie]ntreag[dedrumuri]nstarerelativ maibun[,m[referchiarlazonaastapecareamstr[b[tut-o]nainte, amv[zutsuprafe`emari]ncultur[,]nainteeraudoarbuc[`elemici.Numi dau seama când aceast[ modernizare a situa`iei pe care o v[d eu aduce\ibanipopula`iei”,aconchis|erbanMih[ilescu.(OtiliaMaxim)

BOTO|ANI pe o coloan[ B[rbat ucis ]ntr-un accident la Cristine\ti Un sucevean este cercetat de poli`i\tii boto\[neni pentru producerea unui accident mortal \i fug[delaloculfaptei.}ndatade 18.10.2012,]njurulorei22.50, RaduGeorgeO.de36ani,din municipiul Suceava, ]n timp ce conducea un autoturism pe DJ 298, pe raza localit[`ii Cristine\ti, l-a accidentat mortal pe Florin Aurel C. de 40 ani, din localitate, care se afla ]ntins pe parteacarosabil[.Dup[producerea faptei suceveanul a p[r[sit loculaccidentului.}nurmacercet[rilorefectuatedepoli`i\ti,]n jurul orei 03.45, conduc[torul autoafostidentificat\ilocalizat ]ncomun[Cristine\ti.Fiindtestatcuaparatuletilotestarezultat ovaloarede0,41mg/lalcoolpur ]n aerul expirat. Acesta a fost conduslaSpitalulmunicipalDorohoiundeis-aurecoltatprobe biologice de sânge ]n vederea stabiliriialcoolemiei.„}ncauz[ se efectueaz[ cercet[ri fa`[ de Radu George O. sub aspectul s[vâr\irii infrac`iunilor de ucideredinculp[,p[r[sirealoculuiaccidentuluif[r[]ncuviin`areapoli`iei\iconduceresubinfluen`aalcoolului”,amen`ionat inspector principal Anca Silion Aram[,purt[toruldecuvântal IPJBoto\ani.(D[nu`Rotariu)

Accident cu fug[ de la locul faptei la |tef[ne\ti Sâmb[t[, ]n jurul orei 13.00, MihaiC.]nvârst[de39ani,din ora\ul|tef[ne\ti,aflatlavolanul unuiautoturism,]ntimpceefectuamanevrademers]napoi,pe D.S.703]nora\ul|tef[ne\ti,a lovit-opeTeodoraF.de82ani. Dup[impact,MihaiC.acoborâtdinautoturism,]ntrebândvictimadac[ap[`itceva\idac[dore\tes[chemesalvarea,]ns[b[trânaadeclaratc[nuarenimic \ic[nuvreas[mearg[laspital. Conduc[torulautoap[r[sitlocul accidentului\iaplecatladomiciliuf[r[aanun`aorganeledepoli`ie,l[sândlafa`aloculuiautoturismulimplicat]naccident.Pentru c[ acuza dureri la piciorul stâng,ulteriorTeodoraF.afost de acord s[ fie anun`at[ ambulan`a\is[fietransportat[laspital.Nepotulvictimeiareclamat prin112incidentul,poli`i\tiig[sindu-l ulterior pe Mihai C. la domiciliu]njurulorei15.00.}n urmatest[riiacestuiacuaparatul etilotest a rezultat valoarea de 1,00mg/lalcool]naerulexpirat, motivpentrucareafostcondus laSpitalulJude`eanBoto\aniundei-aufostrecoltatedou[probe desânge]nvedereastabiliriialcoolemiei.MihaiC.s-aalescu dosarpenalpentruconducerepe drumurilepubliceaunuiautovehiculdec[treopersoan[avândo ]mbiba`ie alcoolic[ de peste 0,80g/lalcoolpur]nsânge\ip[r[sirea locului accidentului f[r[ ]ncuviin`areapoli`i\tilor.(D.R.)


PUBLICITATE

Mar`i,23octombrie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100 mpterendeschiderelaBt-Sv 50m,ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon: 0752.548.847. *Vândgarsonier[,zonaMihailKog[lniceanu,28mp, confort1,et.1,c[r[mid[,decomandat[,pre`17.500euro, negociabil.

ultracentral[,100mp,et.5,mobilat\iutilatlacheie, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`59.500euro, negociabil.

*Vândapartament2camere,CaleaNa`ional[,56mp, et.8,semidecomandat,5boxe,blocdec[r[mid[,pre` 20.000euro,negociabil.

*Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zon[ ultracentral[,100mp,et.4,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`67.000euro,negociabil.

*Vândapartament2camere,Prim[verii,43mp,decomandat,parter,f[r[]mbun[t[`iri,pre`21.500euro,negociabil.

*Vândcasa,zonaS[venilor,62mp,utilit[`i,CT,3 camere,buc[t[rie,teren75mp,]ngr[dit,pre`29.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartament2 sau3camere.

*Vândapartament2camere,}mp[ratTraian,48mp, et.4,decomandat,geambaie,f[r[]mbun[t[`iri,pre` 23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,OctavB[ncil[,40mp,CT, termopan,AC,et.4,u\ametalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,GheorgheAvramescu,zonaDirec`iaMuncii,56mp,et.3,u\iinteriorschimbate, central[termic[,SD,balcon]nchis,pre`26.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaPrim[verii,Curcubeului,50mp,parter,finisat,u\[metalic[,decomandat, pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevardMihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,62mp,etaj2, alarm[,f[r[]mbun[t[`iri,semidecomandat,pre`25.500 euro,negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,et.4,CT, G+F+P,finisat,blocdinBCA,pre`31.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceuluiMihai Eminescu,60mp,parter,finisatcomplet,CT,termopan, pre`35.000euro.negociabil. *Vândapartament3camere,zonaSf.Ilie,65mp, parter,CT,termopan,decomandat.Pre`36.000euro. negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBucovina,70mp,etaj 4,decomandat,completrenovat,CT,termopan.Pre` 40.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,CaleaNa`ional[,zona Stejari,80mp,etaj2,CT,termopan.Pre`45.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zona Stadion,BCA,100mp,et.V,blocculift,CT,pre` 40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.UtilGar[, c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Pre`50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[

*Vândvil[,180mp,zonaAlfaLand,completfinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,teren600mp, ]ngr[dit,pre`73.000euro,negociabil. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4 camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren400mp,]ngr[dit, pre`75.000euro,negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\,utilit[`i,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,teren1.600mp,]ngr[dit, pre`80.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camere,plusdiferen`[. *Vândvil[,200mp,zonaAlfaLand,ultramodern[, peisajmirific,c[r[mid[\iBCA,totuldecalitate,utilit[`i, 5camere,2b[i,buc[t[rie,teren1.300mp,]ngr[dit,pre` 125.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,Unirii, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,AC,utilat,pre` 300europelun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere(transformat din3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3, CT,completutilat,semimobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140mp,zon[ comercial[,pretabilbar,pub,restaurant,CT+T+G+F, pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modern amenajat,zonaPia`aMare,50mp,zon[comercial[cu vad,pre`700euro,negociabil.

*Vând1826mpteren]nora\, intabulat,]mprejmuit,cuutilit[`i,cuvie\ipomi,materialede construc`ie.Tel.0744.400.952. (G-4) *Vândsauschimbcas[cudou[camere,teren500mpcugarsonier[plusdiferen`[.Casaeste ]nlocalitateaC[t[m[r[\ti-Deal. Telefon:0742.565.695.(G-8)

v^nz[riapartamente *Vândapartament2camere semidecomandat,parter-posibilit[`iprivatizare,lâng[|coala nr.7.Tel.0756.126.183.(G-3)

]nchirieri *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren110mp cuparcare,zon[PetruRare\, pretabil,depozite,birouri,reprezentan`edistribu`ii,service auto,vulcanizare,etc.,cl[dire nou[,impecabil[,pre`700euro.

matrimoniale *Domn,prezentabil,46ani, 1,88/86,f[r[vicii,doresccuno\tin`[cudoamn[devârst[apropiat[.Tel.0754.776.063.(G-7)

convocator *AdministratorunicalSCAURORASA,cusediul]nmunici-

piulBOTO|ANI,CaleaNa`ional[Nr.72,jude`ulBoto\ani, convoac[,pentruto`iac`ionarii societ[`ii,]nregistra`i]nregistrulconsolidatalac`ionarilor societ[`iilasfâr\itulzileide 18.11.2012,stabilit[cadat[de referin`[,adunareageneral[ extraordinar[aac`ionarilor, lasediulsociet[`ii,]ndatade 28.11.2012,ora12,cuurm[toareaordinedezi: 1.Modificareastructuriiac`ionariatuluiconformregistrului consolidatalac`ionariloremis ladatadereferin`[dec[treSC RVMConsultSRLBac[u. 2.Aprobareamajor[riicapitaluluisocialalsociet[`iidela 91.031,20leipanala 205.420,60leiprinm[rirea num[ruluideac`iunidela 455.156pân[la1.027.103cu valoareanominal[de0,2lei prinaport]nnumerardinpartea ac`ionarilorexisten`ipropor`ionalcude`inerileavuteladata dereferin`[. 3.Diverse. Dac[primaA.G.E.Anupoate lucradincauzaneintruniriicvorumului,ceadeadoua A.G.E.Avaavealocadouazi, ]nacela\iloc,laaceea\iora\i cuaceea\iordinedezi. Documentele\imaterialele informativesupusespredezbatereA.G.E.A\iprocurilespecialepotfiob`inutedelasediul societ[`ii]ncepândcudatade 26.11.2012. Informa`iisuplimentaresepot ob`inelasediulsociet[`iisaula telefonnr.0231/514.095\i/sau 0722.552.165.Administrator unic,TacuIonel.

*Oferspre]nchirierespa`iucomercial,400mp,teren 1.000mpcuparcare,zon[centur[,pretabilbar,pub, restaurant,discotec[,depozite,birouri,etc., CT+T+G+F,pre`700euro. *Vândspa`iucomercial,Bulevard,40mp,termopan, vitrin[,pretabilcabinetmedical,centru]nfrumuse`are, stomatologie,sediufirm[,reprezentan`[,pre`33.500 euro,negociabil. *Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vadcomercial, vitrinatermopan,pre`59.000euro.

AGENDA SERVICIILOR

*Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren 110mpcuparcare,zonaPetruRare\,pretabil,depozite, birouri,reprezentantedistribu`ii,serviceauto, vulcanizare,etc.,cl[direnou[,impecabil[,pre`700euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

MONDEN-CULTUR{ Visedeco\mar

Chefuri cu etnobotanice, terminate la spital De\i„magazineledevise”s-au]nchis,consumatoriiproduselorinterziseg[sescdeundes[]\iprocure]ncontinuareierburile.Altfelnu seexplic[faptulc[dela]nceputul acestuianpemâinilemedicilorau ajuns16tinericareauavutnevoie de]ngrijirimedicaledup[chefuri delacarenuaulipsitetnobotanicele.Pelâng[ceicareauavut nevoiedeasisten`[medical[,nimeninu\tiecâ`iconsumatoride etnobotaniceormaifi]njude`. Sunt,]ngeneral,tinericuvârstedela18la30de ani.Auajunslaspitalcuagita`ie,anxietate,tahicardie (accelerare a b[t[ilor inimii), spune Petric[ R[d[uceanu,medicul\efalUnit[`iidePrimireaUrgen`elor (UPU)delaSpitalulJude`ean„Mavromati”. MinisterulS[n[t[`iiasolicitatositua`ieanum[rului decazuri]nregistratelaunit[`iledeurgen`[iarmedicii boto\[neni au raportat 16 pacien`i care s-au prezentatlaSpitalulMunicipalDorohoi,UPU„Mavromati”saulaUrgen`eledelaPediatrie.Nuestemult fa`[deavalan\adecazuricarese]nregistracucâ`iva ani ]n urm[, dar nici nu au disp[rut consumatorii, semnc[marf[pepia`[]nc[maiexist[.Ceimaimul`i dintre tinerii ajun\i la serviciile de urgen`[ pentru ]ngrijirimedicaleaudeclaratc[auconsumatetnobotanicelelachefuri.|i,pedeasupra,laacelechefurinu au lipsit nici b[uturile alcoolice, combina`ia final[ aducându-ilaspital. „Majoritateapacien`iloraudeclaratc[aucombinatetnobotanicelecualcool.S-ausim`itr[u\is-au speriat.Defric[auspusceauconsumatcas[]iputemajuta.Etnobotaniceleasteadauostareder[uc[

]i\isperiedestuldetarepetineriicarenuaumai avutde-afacecua\aceva.Dac[eranumaistarea der[udedup[alcoolnucredc[maiveneaulaspital.Dar\tiindc[auconsumat\ietnobotanices-au speriatc[lise]ntâmpl[cevafoartegrav.|iuneori chiarestegrav,maialesdac[maiau\ivreoproblem[cuinimasauoalt[boal[cronic[.Nu\tiude undemaifacrostacum,nuestetreabanoastr[ca medicis[]iiscodim]nprivin`aasta,cis[]iajut[m”, adeclaratmediculPetric[R[d[uceanu,\efulUPUal Spitalului„Mavromati”. Un lucru bun pe care l-au semnalat medicii de la UPU este ]ns[ c[ ]n ultima lun[ nu a mai ajuns pe mânalorniciunastfeldecaz.(AuroraDimitriu)

Expozi`ie de p[s[ri exotice la Muzeul Jude`ean MuzeulJude`eanBoto\ani]ncolaborarecu ComplexulMuzealde |tiin`eleNaturii„Ion Borcea”-Bac[u,organizeaz[]nperioada 23octombrie-4noiembrie2012,expozi`ia „Sunet\iculoare]n lumeap[s[rilor”.

Expozi`iacuprindezecidep[s[ri exotice: peru\i, papagali de talie mare(Jako,Penant,MareleAlexander), papagali de talie mijlocie (Bourk), papagali de talie mic[ (Papagalul Vrabie), porumbei din raseleCapdeMaur,Carier,Tobo-

\ar,Gulerati,cinteze,turturelesau prepeli`e.Expozi`iavafideschis[ zilnic]ntreorele9:00-17:00.Pre`ul unui bilet este de 2 lei pentru studen`i\ielevi,]ntimpcepentru adul`i este de 4 lei. (Otilia Maxim)

Mar`i,23octombrie2012

Succes boto\[nean la Festivalul Na`ional de Teatru, Muzic[ \i Dans „Neghini`[” de la Bac[u Karina Todireanu a câ\tigat premiulIlacategoria10-11ani, fiindlacâtevasutimideacâ\tiga trofeul. LaaIV-aedi`ie,pescenafestivaluluiauurcatdoarcopiiice apar`in]nv[`[mântuluipre\colar \iprimardin`ar[,careautrecut deetapadepreselec`ie.Bac[ula devenitpentrutreizileprincipalulpunctdeatrac`iepentrucopiii talenta`idintoat[`ara.DinSuceava,Boto\ani,Vaslui,One\ti, Bucure\ti, Ia\i, Cluj, Roman, Bârlad, dar nu numai, au venit s[-\i dea concursul pe scena TeatruluiMunicipalBacovia,s[ se]ntreac[]nvirtuozitatelainstrumente,s[dansezeimpecabil, s[ fie conving[tori când joac[ teatru\is[cânteperfect,toate]n cadrul celei de-a patra edi`ii a FestivaluluiNa`ionaldeTeatru, Muzic[ \i Dans pentru Copii „Neghini`[”. Elev[laLiceuldeArt[„|tefan Luchian”, Karina a participat]nconcurscumelodia„Deschide`i poarta soarelui”. Din parteajuriuluiaprimit\asenote dezece\idou[notepestenou[.

Festivalul „Neghini`[” este organizatdeFunda`iaTeatral[cu acela\inumedinBac[u,cusprijinulPrim[riei\iConsiliuluiLocalBac[u.(PetronelaRotariu)

Evenimente de Botosani nr.2242  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you