Page 1

CMYK

Concurs: Undorohoianparticip[la „Dansezpentrutine” EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Pag. 8

S[r[cie: Parc de distrac`ie pe bani de ]mprumut

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pagina 4

AnulVIII•nr.205(2240)•Vineri,19octombrie2012•8pagini

Protest

S-a t[iat cu lama ]n fa`a Prim[riei pentru o locuin`[ mai spa`ioas[ B[rbatulde31 deaninumai vreas[locuiasc[ cufamiliasa]n ghetouldinParculTineretului. Tân[rulvreas[ primeasc[un apartamentcu celpu`indou[ camere\iaconsideratc[dac[ seautomutileaz[ ]lvaimpresiona peprimar\i acesta]ivaonoradolean`a. Pagina 5

Incredibil Prefectul se plânge c[ niciun magistrat nu vrea s[ fie pre\edinte de sec`ie de votare Niciunmagistratboto\[neannudore\te s[fiepre\edintesau loc`iitorlasec`iilede votare]ncadrulalegerilorparlamentare dinacestan,conform datelorprecizatede c[treconducereaTribunaluluiBoto\ani.

Pagina 3

Nesim`ire: Comisar \ef de Poli`ie prins beat cri`[ la volan Ofi`erulademisionat dup[ces-astabilitc[ avea0,94mg/lalcool ]naerulexpirat.

Pagina 4

Datorivându`i

Creditele la b[nci las[ f[r[ apartamente tot mai mul`i boto\[neni Boto\[neniinumaifacfa`[ ratelormarilab[nci.Au ajunscampionina`ionalila ]ndatorareafa`[deinstitu`iile bancare.C[suntcople\i`ide acestedatoriisevede\idin num[rulapartamentelor\ial ma\inilorscoaselavânzare deb[ncilecarele-audatcreditecuani]nurm[,\ipecareacumnulemaipotachita.

Pagina 3


2

STARTNEWS

Vineri,19octombrie2012

CasaVerde

Sute de boto\[neni vor s[ ]\i ]nc[lzeasc[ locuin`ele de la soare Aproape]nfiecarezi,zeci deboto\[nenitrecpragul Agen`ieipentruProtec`ia MediuluiBoto\anipentrua solicitainforma`iicuprivire laProgramulprivindinstalareasistemelorde]nc[lzire careutilizeaz[energieregenerabil[,inclusiv]nlocuirea saucompletareasistemelor clasicede]nc[lzire. Ceicevors[se]nc[lzeasc[prinintermediul panourilorsolareprovincuprec[deredinmediulrural.Chiardac[situa`iafinanciar[aacestoranuesteunastr[lucit[,dinveniturileprovenitedecelemaimulteoridinagricultur[,oameniiopteaz[pentruoasemeneavariant[.Solicitan`iidinmediulruralauastfelposibilitatea produceriiapeicaldef[r[consumdecombustibiltradi`ional,ceeacereprezint[o]mbun[t[`ire aniveluluidetrai\iaconfortuluicasnic.Asta, dac[de`inocas[proprietatepersonal[\ibani pentrudemarareainvesti`iei,]ntrucâtbaniisunt primi`ilafinalizareainvesti`iei. ProgramulCASAVERDE,lansatdeMinisterul Mediului \i P[durilor \i Administra`ia Fondului pentru Mediu ofer[ posibilitatea mont[rii a trei tipuri de sisteme de ]nc[lzire: panouri solare (6.000 lei), pompe de c[ldur[ (8.000lei),centraletermicepebaz[depele`i, brichete,toc[tur[lemnoas[,precum\ioricefel deresturi\ide\eurivegetale,agricole,forestieresausilvice(6.000lei). }n jude`ul Boto\ani cele mai c[utate sisteme dec[tresolicitan`iaufostpanourilesolarecare ofer[posibilitateaob`ineriiapeicaldemenajere peaproapetotparcursulanului,reducândastfel consumuldeenergieelectric[\idegazenaturale,implicitfacturilecupân[la65lasut[. Reprezentan`iiAgen`ieipentruProtec`iaMediului Boto\ani nu mai ]ntrez[resc prea multe speran`ecuprivireladerulareauneinoiedi`iia ProgramuluiCasaVerde,celpu`inanulacesta. „Anul acesta nu va mai fi o nou[ edi`ie. Pentruanulviitor,nuputem\ti.Abia]nmar-

BOTO|ANI pe o coloan[ Elev[, victima unui accident Ofeti`[denou[aniafostr[nit[, miercuri, ]ntr-un accident rutier petrecut]nora\ulFl[mânzi.]njurul orei 16.40, C[t[lin S. de 26 ani,]ntimpceconduceaunautoturismpestradaEternit[`iidincartierul Poiana, ora\ul Fl[mânzi, a accidentat-opeM.E.-G.denou[ ani.Minoraseaflalajoac[]nvecin[tateadrumuluipublic\iap[trunsbruscpeparteacarosabil[]n fa`aautovehiculului,fiindlovit[de autoturism.}nurmaevenimentului rutier a rezultat r[nirea copilului careafosttransportatlaSpitalul dePediatriedinBoto\ani,undeiaufostacordate]ngrijirimedicale. |oferul nu se afla sub influen`a alcoolului.Urmeaz[s[fiecercetat subaspectuls[vâr\iriiinfrac`iunii dev[t[marecorporal[dinculp[. (D[nu`Rotariu)

Bani fura`i din bancomat

tievomafla,cândsevadecidebugetulinstitu`iei”,adeclaratNarcisaDumitriu,purt[tor decuvântAPMBoto\ani. De\inuauprimitnicioinforma`ieoficial[cu privireladesf[\urareauneinoiedi`iiaprogramului,ceidelaAPMconsider[c[majoritatea banilorcevorfialoca`i,vorfida`icelorcareau depusdosarulanultrecut. Laedi`iaanterioar[,dinanul2011,desf[\urat[]nperioada1iunie2011-15iulie2011au fostdepuseuntotalde482dedosare,dincare aufostaprobatedoar78,dou[dosarerespinse \iunnum[rtotalde38dosaredecontate]nvaloaredeaproximativtreimilioanedelei. Programul CASA VERDE a fost la mare c[uta re]njude`ulBoto\ani,astfel,delaini`ierea

acesteiapân[]nprezent,peste850dedosareau fostdepuse.Programulprivindinstalareasistemelorde]nc[lzirecareutilizeaz[energieregenerabil[, inclusiv ]nlocuirea sau completarea sistemelorclasicede]nc[lzireesteprimulprogram derulat ]n România adresat persoanelor fizice]ndomeniulpromov[riienergiilorregenerabile. Emisiiletotmaimaridepoluan`irezulta`idin ardereacombustibililor,epuizarearezervelorla scar[mondial[,costuriletotmaimarialefacturiloraudeterminatreorientareapoliticilordemediulaniveleuropean\ina`ionalspre]ncurajarea instal[rii \i folosirii unor surse alternative de energie, \i anume sursele regenerabile: solar[, eolian[,geotermal[,biomas[.(OtiliaMaxim)

Prins la frontier[ cu asigurare fals[ Poli`i\tiidefrontier[ dincadrulPunctului deTrecereaFrontiereiR[d[u`iPrutau ]ntocmitdosarpenal unuib[rbatcareconduceaunautoturism, de\iaveapermisulde conducereanulat. }ndatade17octombrie2012,]n jurulorelor15.30,laPTFR[d[u`i Pruts-aprezentatpentruaie\idin RomâniaEusebiuB.,de23deani, la volanul unui Volkswagen Golf ]nmatriculat ]n România. La controlulefectuatdepoli`i\tis-aconstatat c[ permisul de conducere prezentatesteanulat,iarpoli`ade asigurare prezint[ diferen`e ]ntre

datele de pe autocolant \i cele de pedocument.Tân[ruladeclaratc[ ]ndatade17august2012i-afost suspendatdreptuldeaconduceautovehicule, iar ]n momentul expir[rii poli`ei de asigurare a f[cut modific[riprivindperioadadevalabilitatepecalculatorulpersonal. „Poli`i\tiidefrontier[au]ntocmitpenumeleluiEusebiuB.dosar penal pentru s[vâr\irea infrac`iunilordeconducerepedrumurilepubliceaunuiautovehicul f[r[ drept de conducere, uz de fals \i fals material ]n ]nscrisuri oficiale,documenteleurmândafi ]naintateParchetuluidepelâng[ Judec[toriaDarabani”,amen`ionat inspector principal Minodora R[cnea,purt[tordecuvânt]ncadrulServiciuluiTeritorialalPoli`ieideFrontier[Boto\ani.(D[nu` Rotariu)

Poli`i\tiiboto\[nenisuntpeurmaunorho`iceausustrasosum[ debanidintr-unbancomatfolosind un sistem rudimentar. Angaja`ii sucursaleibancaredinBoto\aniau fostceiceausesizatpoli`i\tii.Astfel s-a stabilit c[ din bancomatul respectiv a fost furat[ suma de 1.300delei.Ho`iiaureu\its[fure sumadebanimontândundispozitivdeblocare]norificiulpeunde eraueliberatebancnotele.}nmomentul ]n care clien`ii doreau s[ scoat[ banii, bancnotele nu erau eliberate.Ulterior,ho`iiveneau\i lescoteaudinbancomatcuajutorul acelui dispozitiv. Poli`i\tii au declaratc[afostdeschis[oanchet[]nacestcaz,fiinddejaformatun cercdesuspec`i.(D[nu`Rotariu)

Jandarmii ]n misiune }n perioada 19-21 octombrie, jandarmii boto\[neni vor executa maimultemisiunideasigurarea ordinii \i lini\tii publice la manifest[rilecupublicnumeros,organizate]njude`ulBoto\ani.Vineri, delaorele15.00,jandarmiivorfi prezen`i la Stadionul municipal Dorohoi,undevorluatoatem[surile necesare pentru a pre]ntâmpinaoricefeldeproblemearputea ap[reapetimpuldesf[\ur[riimeciului de fotbal ]ntre echipele FCMDorohoi\iCSMKosarom Pa\cani, iar sâmb[t[, 20 octombrie,vorasiguraordineapublic[la meciuldefotbaldisputat,]ncepând cuorele11.00,dec[treechipele FC Boto\ani \i Unirea Slobozia, pe Stadionul municipal Boto\ani. Sâmb[t[ \i duminic[, jandarmii vorfiprezen`i\ivorac`ionapentrudesf[\urarea]ncondi`iioptime de ordine \i siguran`[ public[ a Târgului Agro Zoo, care se va desf[\ura ]n incinta Sta`iunii Pop[u`i. Totsâmb[t[,delaorele13.00, jandarmii vor fi prezen`i la Sala Polivalent[ Elisabeta Lip[ din municipiulBoto\ani,undevaavea locmeciuldevolei]ntreechipele ProVolei Boto\ani \i CSM Foc\ani.(D[nu`Rotariu)


TOPNEWS

Vineri,19octombrie2012

3

Datorivându`i

Creditele la b[nci las[ f[r[ apartamente tot mai mul`i boto\[neni Boto\[neniinumaifacfa`[ratelormarilab[nci. Auajunscampionina`ionalila]ndatorareafa`[de institu`iilebancare.C[ suntcople\i`ideacestedatoriisevede\idinnum[rulapartamentelor\ial ma\inilorscoaselavânzaredeb[ncilecarele-au datcreditecuani]nurm[,\ipecareacumnule maipotachita. Sunt sute sau poate mii de boto\[neni datorivându`ilab[nci.Uniidintreace\tia\iaupierdutcaselesaule-aufostscoaselalicita`ie ma\inile din cauza ratelor neachitate. ListaapartamentelordinBoto\aniscoasela vânzaredeb[nciestetotmailung[delao lun[laalta.Dac[]nurm[cudou[lunipe aceast[ listele a dou[ dintre cele mai mari b[nciseaflauscoaselavânzare17apartamentealecelorcenu\i-aumaipututachita ratele,acumsunt28deapartamentepeacesteliste,cudou[,treisaupatrucamere\icu

pre`uri]ntre82.738lei\i...387.615lei.Cu altecuvinte,aproapec[s-adublatnum[rul celorcare\i-aupierdutcaseledincauz[c[ nu\i-aumaipututpl[tiratele. Pelâng[ceicareauajuns]nsitua`iidisperate din cauza creditelor, mul`i boto\[neni fac eforturi enorme s[ pl[teasc[ datoria lunar[pentruanuajungelaexecutaresilit[. „Estetotmaigreus[facifa`[ratelor.Eu amuncreditf[cut]nurm[cupatruani\i anultrecutamfostlaunpasdeanumai putea achita ratele. Am solicitat o refinan`are \i s-a diminuat rata lunar[, dar chiar\ia\aestefoartegreu.Cusalariide bugetaris[achi`iorat[lunar[deaproape 500 de lei nu este deloc u\or. Dac[ m-a\ ]ntoarce]ntimp,nua\maiface]mprumutul”, a declarat Marilena V., una dintre miile de persoane din municipiu ]ndatorate lab[nci.

29 la sut[ din veniturile angaja`ilor jude`ului ]n conturile b[ncilor Campionina`ionalilagradulde]ndatorare lab[nci,boto\[neniilas[,prinplataratelor, omarepartedinveniturilelorlunarelaaceste institu`ii. Cifrele seci dau o imagine a acesteisitua`iicaremarcheaz[via`amultor familii.

Datele comunicate de BNR arat[ c[, ]n publicatedeBNR]iplaseaz[pemoldoveni medie,29lasut[dinveniturilecâ\tigatede pe primele trei locuri ]n topul na`ional al angaja`ii jude`ului jude`elorcucelmai intr[,lunar,]nconridicat nivel de ]nturileb[ncilor,pendatorare la b[nci. „Dac[m-a\]ntoarce]ntimp, tru plata ratelor. Trei jude`e din Asta]ncondi`iile]n Moldova conduc nua\maiface]mprumutul” care salariul mediu acest top, primul net ]n jude` este de fiind Boto\ani, urMarilenaV.,unadintreper1.130 de lei. La matdeIa\i\iVassoanele]ndatoratelab[nci nivel na`ional, melui.~inândcontc[ dia gradului de ]nMoldovaesteozodatorare a persoann[mais[rac[a`[rii elorfiziceestecevamaimic[,de23lasut[. este explicabil[ aceast[ situa`ie. (Aurora Comisia Na`ionala de Prognoz[ \i datele Dimitriu)

Incredibil

Prefectul se plânge c[ niciun magistrat nu vrea s[ fie pre\edinte de sec`ie de votare Niciunmagistratboto\[neannu dore\tes[fiepre\edintesauloc`iitorlasec`iiledevotare]ncadrulalegerilorparlamentaredin acestan,conformdatelorprecizatedec[treconducereaTribunaluluiBoto\ani. Deaceea,prefectuljude`ului,AdrianConstantinescu,faceunapelpublicprincareinvit[magistra`iis[\i pun[ la dispozi`ia jude`ului competen`ele \i experien`a, astfel ]ncât s[ ajute la corecta desf[\urare a scrutinuluidepe9decembrie.Atâtmagistra`ii,cât\i juri\tiiinteresa`imaiauladispozi`ie]nc[os[pt[mân[ pentruase]nscriepelistelecupersoanelepropuse]n acestscop. „Conformlegii,]npropunereapersoanelorcares[ ocupefunc`iiledepre\edin`iaicomisiilorsec`iilorde votare\ideloc`iitoriaiacestora,auprioritatemagistra`ii \i juri\tii. Am invitat public, ]n repetate rânduri,speciali\tii]ndrepts[seimplice\is[ajutela desf[\urareaalegerilorconformprevederilorlegale. Omaifacodat[.Chiardac[indemniza`iapentru activitatea din acele zile nu este foarte motivant[, consider c[ e important[ \i experien`a c[p[tat[ \i chiarcontribu`iacivic[launprocesdemocraticpe carealt[dat[Românianu-lavea”,esteapelulprefectuluiAdrianConstantinescu. ConformdatelorcentralizatelanivelulPrefecturii, pelisteledepropuneris-au]nscrispân[acum150de juri\ti, din care 99 pentru municipiul Boto\ani, \i

1.060dealtepersoanecare,conformlegii,chiardac[ nu sunt juri\ti, pot figura pe liste sub condi`ia de a aveaoreputa`iebun[\ideanufacepartedinvreun partidpoliticsaualt[organiza`ieceparticip[laalegeri. Num[rulnecesardepersoanepropusepentruaconducesec`iiledevotareeste,pentrujude`ulBoto\ani, de924,]ns[Institu`iaPrefectuluivatrimitelaAEP (Autoritatea Electoral[ Permanent[) \i la Tribunalul Boto\ani ]n vederea aviz[rii \i, respectiv, tragerii la sor`ilistacutoatepersoanele]nscrise.(OtiliaMaxim)

Candidatur[

|eful tinerilor democrat-liberali, ]n c[r`i pentru Camera Deputa`ilor GabrielAlecsandru, pre\edinteletineretuluidemocrat-liberaldelaBoto\ani, \i-aexprimatinten`iadeacandida pentrualegeriledin 9decembrie2012. }nacestsens,acesta adepusocerere\i a\teapt[validarea dosaruluidec[tre PartidulDemocrat Liberal. Dac[vafinominalizatpentru acandida,GabrielAlecsandru ovafacepeuncolegiudinmunicipiu,caaspirantpentruCameraDeputa`ilor. „Amdepusocererepentrua candidalaalegerilediniarn[, deciziile]nc[nus-auluat.Da-

c[voifialess[candidezovoi facepeuncolegiudinmunicipiulBoto\ani.Pân[lasfâr\itulluniisevordesemnacandida`ii”,aconchisAlecsandru. Acesta a ad[ugat c[ dore\te s[candidezepentruareprezenta tinerii ]n Parlament. Mai mult,Alecsandru]\idore\teca princandidaturasa,s[arateactualeiputeric[„estenevoies[ mailaseloc\itinerilor,altora decât cei care fac parte din USL, care vin cu un plus de noutate”. (OtiliaMaxim)


CMYK

4

TOPNEWS

Vineri,19octombrie2012

Nesim`ire

Comisar \ef de Poli`ie prins beat cri`[ la volan Ofi`erulademisionatdup[ ces-astabilitc[avea0,94 mg/lalcool]naerulexpirat. Comisarul\efLiviuS]mbotin,\efulSec`iei Poli`iei Rurale Corni, \i-a dat demisia dinPoli`iedup[ceafostprinsbeatlavolan, miercuriseara,]njurulorei22.40,peCalea Na`ional[ din municipiul Boto\ani. Acesta conduceaunVolkswagenGolfiarunechipaj delarutier[l-aoprit]nurmauneisesiz[ri prin 112. Când a fost testat i s-a stabilit o concentra`ie alcoolic[ de 0,94 mg/l alcool pur]naerulexpirat,ulteriorfiindduslaSpitalulJude`eanundeis-aurecoltatprobebiologice. Pentru fapta sa, aducând atingere

imaginii institu`iei unde este angajat, joi comisarul\ef\i-adatdemisia. „}ncauz[seefectueaz[cercet[risubaspectul s[vâr\irii infrac`iunii de conducere pedrumurilepubliceaunuiautovehiculde c[treopersoan[cuo]mbiba`iealcoolica]n sângepestelimitalegal[.Având]nvedere faptulc[LiviuS.estepoli`ist]ncadrulIPJ Boto \ani,conducereainspectoratuluiadispus declan\area procedurii de cercetare prealabil[aofi`erului.Ofi`erulademisionatdinfunc`iadeconducerepecareode`inea ]n cadrul IPJ Boto\ani”, a declarat inspectorul principal Anca Silion Aram[, purt[toruldecuvântalIPJBoto\ani.(D[nu` Rotariu)

S[r[cie

Parc de distrac`ie pe bani de ]mprumut

vor mai mult decât le poate oferi unitateamedical[]nsitua`iaactual[,când„finan`areaestea\acum e”. Care vrea medicamente mai eficiente,nuaredecâts[]\icumperedinpropriulbuzunar,pares[ fie]ndrumatbolnavul.„Orfi\icarecump[r[medicamente,c[spitalulnu]\ipermites[aib[\idin cele mai scumpe”, sus`ine Gheorghe Damian, managerul SpitaluluideUrgen`[„Mavromati”. }nultimeleluni,parteadebuget destinat[ cheltuielilor cu medicamentele,materialelesanitare,hranabolnavilor\iutilit[`iles-adimiChiar \i din chestionarele com- nuatconsiderabil. pletatedeasigura`iides[n[tatese Dup[ renun`area la plafonul v[dexempledinacestea.Manage- impuscheltuielilorsalariale,care rul Spitalului Jude`ean recunoa\te erala70lasut[dinbuget,acum c[unitateamedis-a ajuns la cal[ pe care o aproape 80 la conduce se dessut[cheltuielicu „Cinevreamedicamente curc[ destul de lefurile, \i asta maiscumpe,poate greu cu tratapentruc[nus-au s[cumpere” mentele bolnaviacordat ]nc[ spilor. }n fa`a unor talelor sume suGheorgheDamian, nemul`umiri ale plimentare din managerulSpitaluluide pacien`ilor care cares[fieacopeUrgen`[„Mavromati” ajung s[ cumperit[ cre\terea de re medicamen8lasut[lalefuri. tele pe care ar „Cu4,5miliarde trebuis[leasigureunitateamedi- de lei vechi pe lun[ au crescut cal[,acestaafirm[c[„medicii\tiu cheltuielilecusalariiledelamacefac,eunu\tiucefacei”. jorarealefurilor”,explic[manaManagerul spitalului las[ de gerul „Jude`eanului”. (Aurora ]n`elesc[arfi\iuniipacien`icare Dimitriu)

De\i]nnenum[rate rânduriconducerea SpitaluluiJude`eana negatc[pacien`iiinterna`i\i-arcump[ra medicamentedinbaniilor,]nultimavrememaimultenemul`umiridinacesteaau fostexprimatedebolnavisaurudelelor.

OvidiuPortariuc,primarulmunicipiului,a declaratc[baniivor provenidintr-un]mprumut.Câ\tig[torul licita`ieipentrurealizareaParculuiCorni\avaficunoscutlafinalulacesteiluni,dar autorit[`ilelocalenu exclud\icontesta`iile. Municipalitatea nu are bani pentru cofinan`area proiectului Proiectuldeamenajareaparcul deagrementCorni\aajungela80 demilioanedelei,dincare40de milioaneleasigur[UniuneaEuropean[,iaralte40milioanereprezint[ cofinan`area municipalit[`ii. „Chiardac[sedecidecâ\tig[torul nuavemcofinan`arepentruCorni\a. Cofinan`area la Corni\a a fost folosit[ pân[ ]n luna iunie pentruasepl[tilucrarealaModernCalor.Negr[bim,câ\tig[cinevalicita`ia,semn[mcontractul \itrebuies[avemconfinan`area. Am demarat acum o procedur[ pentruunnoucredit”,aspusedilulmunicipiului. Ini`ial s-a avut ]n vedere s[ se lansezeoemisiunedeobliga`iuni, ]ns[esteoprocedur[mai]ndelungat[. „Opera`iunea prin care se potemiteobliga`iuniestedestulde greoaie\i]ndelungat[,poatedura \i jum[tate de an. A mai fost o tentativ[,euamvorbitinclusivcu expertulcareapreg[titdocumenta`ia atunci \i mi-a explicat care aufostdeficien`ele,ne`inându-se contdesfaturidatedespeciali\tii careauoferitconsultan`a” aspus primarul. Pentruaficonvinsc[celcareva câ\tiga licita`ia a avut oferta cea maibun[,municipalitateaaapelat \ilaofirmadeexpertiz[dinBu-

Spitalizare cu medicamentele aduse de acas[

cure\ti.Ace\tiaaufinalizatdeeva- ]nzon[.Unbazinde]notdeagreluatpropuneriletehnicedepusede ment, cu tobogane \i saune, un celecincifirmecares-au]nscrisla bazinexterior,cutrambulin[\io licita`iepentrurealizarealucr[rilor piscin[ pentru copii se vor reg[si de la Corni\a, trei din Boto\ani, ]n parc. Zona de agrement de la respectiv Elsaco, cu o ofert[ de Corni\avaavea\iunrâuartificial, 54,1 milioane asem[n[torunui lei, Electroalfa, râu de munte, 52,1milioanede undesevaputea „Chiardac[sedecide lei \i Victor practica raftingcâ\tig[torulnuavemcofiConstruct, cu ul. Pe dealurile nan`arepentruCorni\a” 52,7milioanede delaCorni\ava lei \i dou[ din fiamenajat\iun OvidiuPortariuc,primaSpania, SC parc cu alei, rulmunicipiuluiBoto\ani GrupoEmpresapiste de role \i rialMagenta,cu locuri de joac[ oofert[de46,9 pentru copii. Pe milioane de lei \i Cyes Infra- lista de lucr[ri mai figureaz[ \i structuras,cu50,3milioanedelei. amenajarea a \ase terenuri ]n aer „Parcul regional de agrement liber pentru practicarea jocurilor turistic \i sportiv Corni\a - detenisdecâmp\ibaschet,dar\i Boto\ani”vaocupaosuprafa`[de construirea de vestiare, du\uri \i 48 de hectare de teren \i se va grupurisanitare.Conformproiecadresatuturorcategoriilordeper- tului, nu vor lipsi pistele pentru soane, de toate vârstele, pentru a bicicli\tidar\iunpatinoar\ideun spori atractivitatea regional[ \i a amfiteatru cu 500 de locuri. contribuiladezvoltareaturismului (PetronelaRotariu)


CMYK

ESEN~IAL

Vineri,19octombrie2012

5

Protest

S-a t[iat cu lama ]n fa`a Prim[riei pentru o locuin`[ mai spa`ioas[

B[rbatulde31de aninumaivreas[ locuiasc[cufamilia sa]nghetouldin ParculTineretului. Tân[rulvreas[primeasc[unapartamentcucelpu`in dou[camere\ia consideratc[dac[se automutileaz[]lva impresionapeprimar\iacesta]iva onoradolean`a. Unb[rbat]nvârst[de31deani, din Boto\ani, de etnie rom[, s-a mutilatjoi]nfa`aPrim[rieimunicipiului Boto\ani pentru a atrage aten`ia autorit[`ilor locale ]n privin`asa.

IulianC[ld[rarus-at[iatculama pe mâini chiar ]n fa`a intr[rii ]n Prim[rie, nemul`umit c[ de\i are treicopii\ilocuie\te]ntr-ocamer[ mic[,ceidelaPrim[rienui-audat olocuin`[maispa`ioas[. Cubra`eleplinedesânge,acesta a povestit c[ locuie\te ]ntr-o camer[dintr-unghetoudinParcul Tineretului, camer[ primit[ de la Prim[rie,darc[nuprime\teolocuin`[saum[carocamer[]nplus pentru copiii s[i, ]n ciuda numeroaselorsolicit[ridepuse.C[ld[raruaspusc[elestediscriminatprin faptulc[altefamiliicumaipu`ini copiiauprimitlocuin`esocialemai mariiarel,cutreicopii,]nc[nu. }nsemndeprotest,omuls-agândits[atrag[aten`iaasuprasa,t[indu-se cu o lam[ ]n fa`a sediului Prim[rieiBoto\ani. „Al`ii,cudoicopiisauuncopil, auprimitlocuin`e,\ieucaream treicopiinu]mid[.Decedomnule?Pl[tescap[,pl[tesctot.A\a cumsuntcopiiimeivreaus[aib[

\ieiuntraimaidecent,nuvreau palate,case,vile.Dac[numise rezolv[problema]miiaucopiii\i ]iarunc]ncapdelaetajulIII”,a spusIulianC[ld[raru. }n scurt timp, la fa`a locului a ajunsunechipajdejandarmidar\i un echipaj SMURD, ]ns[ minute bune b[rbatul a refuzat ]ngrijirile medicale,spunândc[nuvreas[se apropie nimeni de el, amenin`ând chiarcusinuciderea. „Amtreicopii,staudoipedoi,]ntr-osingur[camer[,amcopiieduca`i, am copii la \coal[, am copii carenusunt]ncârdcuto`i`iganii. Am patru-cinci ani de când stau acolo,mis-apromisc[,copiiimei os[fierepartiza`i]ntr-ocamer[cu buc[t[rie,baie,undesespal[copiii mei? }n lighean? Am fat[ de 13 ani,undesespal[,defa`[cumine ]ntr-unlighean?Nu.Euacumv[ daucuvântulmeudeonoare,sunt prea disperat, ori ]mi dau ma`ele afar[ ori mi se rezolv[ cazul”, a vociferatIulianC[ld[raru.

„Sunte`i un caz fericit c[ ave`i un acoperi\ deasupra capului” }nceledinurm[,dinPrim[riea coborâts[discutecuprotestatarul viceprimarulCosminAndrei.Din start, C[ld[raru i-a spus viceprimarului c[ ]l va pune s[ stea ]n camera lui cu familia sa timp de dou[ziles[vad[dac[poaterezista. Dând dovad[ de lips[ de experien`[]nastfeldecazuri,dar\ide caren`e ]n comunicarea cu oamenii,viceprimarul]nlocs[]ncerce s[gestionezesitua`iacutact,\is[l determine pe protestatar s[ primeasc[ ]ngrijiri medicale, a avut unr[spunsevaziv\ideloclini\titor pentru b[rbatul cu bra`ele \iroind desânge. „S[ v[ spun care este situa`ia real[, dumneavoastr[ sunte`i un

caz fericit c[ ave`i un acoperi\ deasupra capului pentru c[ sunt al`i cet[`eni care au venit la Prim[rie,cumaimul`icopii,]ntro situa`ie mai disperat[, care nu au nici m[car acest acoperi\ deasupracapului.|inuamavut deocamdat[ o solu`ie pentru ei, eraumaidispera`idecâtdumneavoastr[,nuaurecurslagesturile acestea\ia\teapt[olocuin`[din partea Prim[riei. De ce nu vre`i s[]n`elege`ic[suntcet[`enicare dorm]nCentruldeNoapte?”,i-a spusviceprimarulb[rbatului. Dup[discu`iadinfa`ainstitu`iei, Cosmin Andrei l-a invitat pe boto\[nean ]n biroul s[u pentru a puteag[siosolu`ie. }nceledinurm[b[rbatulde31 de ani a acceptat ca echipajul SMURD s[-i acorde ]ngrijiri medicale,ulteriorurcând]nbiroul viceprimarului.(D[nu`Rotariu)

Demisie ]n cadrul Campanie de colectare a electrocasnicelor vechi sau defecte consilierilor jude`eni Sâmb[t[ are loc o nou[ campanie de colectare a echipamentelor electrice \i electrocasnice defecte (DEEE).Ac`iuneaesteorganizat[dePrim[riaMunicipiuluiBoto\ani]mpreun[cuAsocia`iaRomân[pentruReciclareRoRec\iAgen`iapentruProtec`iaMediului(APM). }ntre orele 9.00.00 i 16.00, vor fi deschise 10 puncteprovizoriidecolectare]nfa`asediuluiAPM,]n parcarea magazinului Elvila, la Colegiul Na`ional „MihaiEminescu”,laColegiulNa`ional„A.TLaurian”,|coalanr6(Bucovina),|coalanr8ElenaRare\,LiceulPedagogic„NicolaeIorga”,|coalanr11, Grupul|colardeIndustrieU\oar[(zonaindustrial[) \ilaLiceulTehnologicElieRadu. „Suntlaapatraac`iunedesf[\urat[]nmunicipiul Boto\ani,primeledou[campaniiavândloc]n2011,

iarultima]nlunamaiaacestuian.}nceletreicampaniidepân[acumaufostcolectate22.000dekilogramedede\euri\isuntconvinsc[\ilaapatracampanielocuitoriimunicipiuluiBoto\ani]\ivordovedi dinnouspiritulcivic\ivorajutacaBoto\aniuls[devin[câtmaicurat”,aspusCosminAndrei,viceprimarulmunicipiului. Aparatelevoluminoasepotfiridicatedeladomiciliulcet[`enilor,dac[ace\tiasun[lanum[ruldetelefon0721.023.521.Eipotsunapân[pe20octombrie, zilnic, ]ntre orele 9.00-18.00. Persoanele care vor participalaac`iuneadecolectaredinBoto\ani\ivor depuneaparatevechisauuzatevorfi]nscriselaotombol[cupremii,undepotcâ\tigaocombin[frigorific[, patruhote,10cafetiere\i10ma\inidec[lcat.(PetronelaRotariu)

Dup[patruluni]ncareaactivat ca\iconsilierjude`eandinpartea Mi\c[riipentruBoto\ani,Valerian Andrie\ a demisionat din aceast[ func`ie. Politicianul a luat aceast[ decizie din cauz[ c[ func`ia de consilier jude`ean este incompatibil[cuceapecareode`ine,\ianume cea de manager al Spitalului MunicipalDorohoi. ValerianAndrie\]\ivacontinua activitatea]ncadrulSpitaluluiMunicipal din Dorohoi, unitate unde are contract de management pân[ ]noctombrie2013. Decizia consilierului jude`ean a

venitdup[ceacestaatrimisosesizarelaAgen`iaNa`ional[deIntegritate,]ncareasolicitatl[muririvizavideincompatibilitateafunc`iilor. „Ampreferats[]midaudemisia din func`ia de consilier jude`ean,pentruanuaveaprobleme mai târziu, când s-ar putea g[si uniicontestatari”, adeclaratValerianAndrie\. Locul de consilier jude`ean, r[masliber]nurmaacesteidemisii, arputeafiocupatdeIoanCiobanu, careesteurm[torulpelisteleMi\c[riipentruBoto\ani.(OtiliaMaxim)


6

TOPNEWS

Vineri,19octombrie2012

Seceta a afectat serios produc`ia de fructe de p[dure P[duriledinjude`ulBoto\aniascundadev[ratecomori,decare, atâtDirec`iaSilvic[,dar\ilocuitoriidinapropiereazonelor]mp[durite,sebucur[]nfiecarean.Fructeledep[duresuntunexemplu]n acestcaz.Anual,tonedem[ce\e suntlivratepestehotare,str[inii fiindinteresa`ideconsumullor. Anulacestasecetaceacuprinsjude`ulacamstricat calculereprezentan`ilorDirec`ieiSilviceBoto\ani.Dac[la]nceputulveriisepreconizac[sevorculegepeste osut[detonedefructedep[dure,]ntretimp,produc`ia s-a]njum[t[`it.Profitul,deasemenea. Astfel, din p[durile de pe raza jude`ului s-au strâns doar42detonedefructedep[dure.Dintotalulacestora,41detone,decalitatesuperioar[,aufostlivratec[treofirm[dinsudul`[rii,]ntimpceoton[,decalitatea adoua,afostlivrat[c[treofirm[dinjude`ulNeam`. „Anulacestaaufostmaipu`inefructedep[dure, dincauzasecetei,acesteafiindlivratec[treofirm[

dinRomânia.Dac[anultrecutamlivrat100detone, anulacesta,doar42detoneaufostvalorificate”, a precizat \eful compartimentului de produc`ie, din cadrulDirec`ieiSilviceBoto\ani,MariusHavre\. M[ce\ele livrate au adus la bugetul institu`iei doar 25.000euro,oton[defructefiindcomercializat[cu 600 euro. }n 2011, Direc`ia Silvic[ a ob`inut 50.000 eurodinastfeldevânz[ri.(OtiliaMaxim)

Campanie ISU: Fl[c[rile Omoar[ Copii Pompieriidesf[\oar[ocampanieprincare]ncearc[s[sensibilizezeopiniapublic[]nprivin`acopiilorcemor]nincendii.Potrivitacestora,uncopil pes[pt[mân[devinevictim[]nincendiiledinRomânia.Extremdedureros,dar,dinp[catestatisticileultimilordoiani\ijum[tatearat[c[,lanivelul`[rii,152decopiiauc[zutprad[fl[c[rilor.|iastapentruc[p[rin`ii,de celemaimulteori,i-aul[satsinguri]ncas[\i]ncuia`i.Laniveluljude`ului Boto\ani,]nperioada2010-2012,\aptecopii\i-aupierdutvia`a]nfl[c[ri. Al`i37decopii,dintrecaretreiausuferitarsuri,aufostsmul\idinghearelemor`iidepompieri. Campania va fi derulat[ ]n perioada septembrie 2012 - martie 2013, avândtitulaturaF.O.C.-Fl[c[rileOmoar[Copii.Ini`iat[deInspectoratul GeneralpentruSitua`iideUrgen`[]nparteneriatcuE.ONRomânia,campaniaarecascopsc[dereanum[ruluideincendiiproduse]nlocuin`e\igospod[rii\i,implicit,reducereanum[ruluivictimelordinrândulcopiilor.}n acestsens,inspectoriidepreveniredincadrulISUBoto\ani]ivor]nv[`ape ceimici,dar\ipeadul`ii]ngrijac[rorasuntace\tia,cums[previn[sau cums[secomporte]nainte,petimpulsaudup[producereaunuiincendiu, printr-oseriedeac`iunideinformarederulate]nunit[`ilede]nv[`[mânt,]n locurilecuaglomer[ridepersoane,dar\icentreledeplasament.(D.R.)

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Medici preg[ti`i s[-\i trimit[ pacientele la testul Papanicolau Ac`iunea de depistare precoce a cancerului de col uterin a stârnit interesulmultormedicidefamilie, ]ns[nupealtuturorcelorcare]\i desf[\oar[activitatea]ncabinetele din jude`, a\a cum ar fi fost normal.Ieri,Direc`iadeS[n[tatePublic[(DSP)Boto\aniaanun`atc[ 106medicidefamiliedinjude`s-au ]nscrispentruparticiparealascreening,]ns[restul,aproape40,nuau intrat]nc[]nprogram. „Spitalul Jude`ean de Urgen`[ Mavromati Boto\ani este singura unitatesanitar[care\i-aorganizat re`eapentruderulareaprogramuluidescreeningdecancerdecol uterin.Pân[]nacestmoments-au ]nscris 106 medici de familie, 11 medici obstetric[-ginecologie \i doi medici anatomopatologi”, a declaratLidiaOnofrei,purt[torde cuvântalDSPBoto\ani. }nultimas[pt[mân[,DSPaorganizat mai multe sesiuni de instruireaasisten`ilormedicalicomunitari\iamediatorilorsanitaridin jude`,]nvedereaimplic[riiacestora ]n promovarea programului de depistare precoce a cancerului de coluterin.Ace\tiavororganizala

rândullor]ntâlniricufemeiledin mediulrural\idincomunit[`ilede rromi, convingându-le s[-\i fac[ testul Babe\-Papanicolau. Pentru bunaderulareaprogramuluina`ional de screening de cancer de col uterin,al[turideasisten`iimedicali comunitari \i mediatorii sanitari romivorparticipalaprogramulde promovarevoluntari\ieleviai\colilor sanitare de profil din jude`ul Boto\ani. „Canceruldecoluterin,dac[estedepistatlatimppoatefitratat”, aten`ioneaz[ medicii ]n privin`a boliicareucidefemei]nfiecarezi. }nprivin`amedicilorcareezit[s[ intre ]n acest program pentru a-\i trimitefemeile]nscrisepelistelelor la testele gratuite Babe\-Papanicolau,sfatulautorit[`ilorsanitarepentru paciente este ferm: „muta`i-v[ pelistaunuialtmedic”. |efii Direc`iei de S[n[tate Public[(DSP)Boto\anispunc[acestaeste]ndemnuladresatdelanivelul Ministerului S[n[t[`ii pentru a le permite tuturor femeilor s[ ]\i verifices[n[tatea]ncadrulacestei ampleac`iuni.(AuroraDimitriu)

Conducerea jude`ului, alarmat[ de num[rul mare de incendii casnice Prefectul jude`ului, Adrian Constantinescu,solicit[primarilor \i comitetele locale pentru situa`ii deurgen`[ca,]nperioadaimediat urm[toare, s[ ia m[suri pentru prevenirea tragediilor ce ar putea s[apar[odat[cusezonulrece. }nultimiipatruani]njude`ulBoto\anis-auproduspeste1.400de incendiicasnice,careauf[cutzeci devictimeumane.Aproape80la

sut[ dintre acestea sunt persoane devârstaaIII-a. Num[rul]ngrijor[tordemareal victimelor provenite din categoria persoanelor vârstnice arat[ c[ se impun o serie de m[suri pe care autorit[`ile locale s[ le ia, de urgen`[, ]n urm[toarea perioad[. Estevorbadespreidentificarealocuin`elorcugradridicatderisc\i urm[rirea]ndeaproapealucr[rilor

AGENDA SERVICIILOR

derepara`ii\ipreg[tirialesistemelorde]nc[lzire. Concret, structurile locale vor trebuis[seasigurec[serealizeaz[ repararea, cur[`area \i izolarea co\urilordefum,dotareapardoselelor cu materiale ce nu ard \i ]ndep[rtareamobilieruluidinapropiereasobelor.Aten`iatrebuie]ndreptat[\iasuprainstala`iilorelectriceimprovizatesaudefecte,asigurându-se totodat[ c[ oamenii suntinforma`iasupram[surilorde prevenire.Vortrebuiverificatecu prioritatelocuin`elepersoanelor]n vârst[, ale celor cu probleme de s[n[tate,dar\igospod[riile]ncarelocuiescmul`icopii. Speciali\tii Inspectoratului pentruSitua`iideUrgen`[audemarat o campanie ce include ac`iuni \i m[surispecifice,urmânds[verifice,]nurm[torulsezonrece,modul ]n care comitetele locale au ]ndeplinitobliga`iilelegaleprivindap[rarea]mpotrivaincendiilor. „Suntpersoanecaredincauza vârstei, a problemelor financiare cu care se confrunt[, nu se pot preg[ti a\a cum trebuie pentru venireafrigului.}irogpedomnii primari, pentru c[ ei \tiu foarte bine ce probleme sociale sunt ]n comunit[`ilepecareleconduc,s[ mearg[ ]n casele oamenilor, s[ fac[verific[ri\is[ajutelainterven`iile necesare. Vorbim de salvareaunorvie`i”,adeclaratprefectulAdrianConstantinescu.


PUBLICITATE

Vineri,19octombrie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • decese

v^nz[ricase/terenuri*Vând7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100mp terendeschiderelaBt-Sv50m, ambele]nzonaHudum.Utilit[`i curent,ap[,posibilit[`iparcelare. Rela`iilatelefon:0752.548.847.

*Vândgarsonier[,zonaMihailKog[lniceanu,28mp, confort1,et.1,c[r[mid[,decomandat[,pre`17.500euro, negociabil.

ultracentral[,100mp,et.5,mobilat\iutilatlacheie, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`59.500euro, negociabil.

*Vândapartament2camere,CaleaNa`ional[,56mp, et.8,semidecomandat,5boxe,blocdec[r[mid[,pre` 20.000euro,negociabil.

*Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zon[ ultracentral[,100mp,et.4,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`67.000euro,negociabil.

*Vândapartament2camere,Prim[verii,43mp,decomandat,parter,f[r[]mbun[t[`iri,pre`21.500euro,negociabil.

*Vândcasa,zonaS[venilor,62mp,utilit[`i,CT,3 camere,buc[t[rie,teren75mp,]ngr[dit,pre`29.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartament2 sau3camere.

*Vândapartament2camere,}mp[ratTraian,48mp, et.4,decomandat,geambaie,f[r[]mbun[t[`iri,pre` 23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,OctavB[ncil[,40mp,CT, termopan,AC,et.4,u\ametalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,GheorgheAvramescu,zonaDirec`iaMuncii,56mp,et.3,u\iinteriorschimbate, central[termic[,SD,balcon]nchis,pre`26.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaPrim[verii,Curcubeului,50mp,parter,finisat,u\[metalic[,decomandat, pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevardMihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,62mp,etaj2, alarm[,f[r[]mbun[t[`iri,semidecomandat,pre`25.500 euro,negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,et.4,CT, G+F+P,finisat,blocdinBCA,pre`31.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceuluiMihai Eminescu,60mp,parter,finisatcomplet,CT,termopan, pre`35.000euro.negociabil. *Vândapartament3camere,zonaSf.Ilie,65mp, parter,CT,termopan,decomandat.Pre`36.000euro. negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBucovina,70mp,etaj 4,decomandat,completrenovat,CT,termopan.Pre` 40.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,CaleaNa`ional[,zona Stejari,80mp,etaj2,CT,termopan.Pre`45.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zona Stadion,BCA,100mp,et.V,blocculift,CT,pre` 40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.UtilGar[, c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Pre`50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[

*Vândvil[,180mp,zonaAlfaLand,completfinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,teren600mp, ]ngr[dit,pre`73.000euro,negociabil. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4 camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren400mp,]ngr[dit, pre`75.000euro,negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\,utilit[`i,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,teren1.600mp,]ngr[dit, pre`80.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camere,plusdiferen`[. *Vândvil[,200mp,zonaAlfaLand,ultramodern[, peisajmirific,c[r[mid[\iBCA,totuldecalitate,utilit[`i, 5camere,2b[i,buc[t[rie,teren1.300mp,]ngr[dit,pre` 125.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,Unirii, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,AC,utilat,pre` 300europelun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere(transformat din3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3, CT,completutilat,semimobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140mp,zon[ comercial[,pretabilbar,pub,restaurant,CT+T+G+F, pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modern amenajat,zonaPia`aMare,50mp,zon[comercial[cu vad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,400mp,teren 1.000mpcuparcare,zon[centur[,pretabilbar,pub, restaurant,discotec[,depozite,birouri,etc., CT+T+G+F,pre`700euro. *Vândspa`iucomercial,Bulevard,40mp,termopan, vitrin[,pretabilcabinetmedical,centru]nfrumuse`are, stomatologie,sediufirm[,reprezentan`[,pre`33.500 euro,negociabil. *Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vadcomercial, vitrinatermopan,pre`59.000euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren 110mpcuparcare,zonaPetruRare\,pretabil,depozite, birouri,reprezentantedistribu`ii,serviceauto, vulcanizare,etc.,cl[direnou[,impecabil[,pre`700euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Oinim[bun[a]ncetats[maibat[,un sufletbuns-aridicat lacer,l[sând]nurm[ mult[durere\iungol imens.Recuno\tin`[ ve\nic[scumpului nostrutat[, CostinStelian. Veir[mânetottimpul ]ninimilenoastre. FiiiVolin\iCezar. }nmormântareava avealocvineri,laora 12.00,]nsatulPoiana, comunaUn`eni.(2)

*Vând1826mpteren]nora\, intabulat,]mprejmuit,cuutilit[`i, cuvie\ipomi,materialedeconstruc`ie.Tel.0744.400.952.(G-6) *Vândsauschimbcas[cudou[ camere,teren500mpcugarsonier[plusdiferen`[.Casaeste]n localitateaC[t[m[r[\ti-Deal. Telefon:0742.565.695.(G-10)

]nchirieri *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren110mpcu parcare,zon[PetruRare\,pretabil,depozite,birouri,reprezentan`edistribu`ii,serviceauto, vulcanizare,etc.,cl[direnou[,impecabil[,pre`700euro.schimburi *Schimbapartament2camere, et.4,Bucovinacuapartament2 camere,zonaI,et.1plusdiferen`[ debani.Telefon:0231/525.790. (G-2)

Cunem[rginit[durere ]nsuflet,Volin,Tavi\i Tonianun`[trecerea]n lumeacelorbunialui CostinStelian-tat[, bunic\isocru,dup[o lung[\igreasuferin`[. Aitr[itcinstit\i drept,aifostunmodel pentrunoito`i. Nutevomuita niciodat[,tat[.(2)

matrimoniale *Domn,prezentabil,46ani, 1,88/86,f[r[vicii,doresccuno\tin`[cudoamn[devârst[apropiat[.Tel.0754.776.063.(G-7)

angajari *CasadeAsigur[rideS[n[tate Boto\aniorganizeaz[concurs,]n zilelede29\i31octombrie2012, pentruocupareaunuiposttemporar vacantdeconsiliergradprofesional superior,laCompartimentBuget, Finan`e,Contabilitate. Condi`iideparticipare: -Studiisuperioareeconomicede lung[durat[,absolvitecudiplom[ delicen`[sauechivalent[; -9anivechimeminim[]nspecialitateastudiilornecesareexecut[rii func`ieipublice; -Cuno\tin`eoperarePC-nivel mediu; -Candida`iitrebuies[]ndeplineasc[condi`iileprev[zutedeart. 54dinLegeanr.188/1999privind Statutulfunc`ionarilorpublici, republicat[,cumodific[rile\i complet[rileulterioare. Bibliografia\iactelesolicitatecandida`ilorpentrudosarulde]nscriere laconcurssuntafi\atelasediulCaseideAsigur[rideS[n[tateBoto\anidinstr.M.Kog[lniceanunr.9. Dosarelede]nscrierelaexamense depun,]ntermendemaximum8 ziledeladatapublic[rii, (26.10.2012)laCasadeAsigur[ri deS[n[tateBoto\ani. Rela`iisuplimentaresepotob`ine latelefon0231/512.692,interior 121.(2437-1)

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

 }nacestemomente grelesuntemal[turide Monica,Tinel\i Lumini`aladesp[r`irea detat[l\iso`ul VLADLAUREN~IU (LULU)\ile transmitem Sincerecondolean`e Dumnezeus[-lierte\i s[-lodihneasc[]npace Marinela,Bogdan, M[d[lina\iElena.(2)

 Cuochii]nl[crima`i\i inimile]ndurerate,ne conducemtat[l\ibunicul peultimuldrum. Bunicule,veir[mânetot timpul]nsufletulnostru. CezarCostin,fiu,Matei Costin,nepot.(2)

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Vineri,19octombrie2012

Concurs

Un dorohoian particip[ la „Dansez pentru tine” Untân[rdorohoian]\i]ncearc[norocul]nnoulsezonalemisiunii „Dansezpentrutine”,difuzat[pe ProTv.GeorgeBoghianvaface echip[pescen[cuactri`aMonica Davidescu.Tân[rulnuestestr[in deconcursurileorganizatedepostuldeteleviziune,anultrecutparticipândla„Româniiautalent”. Atunciaimpresionatjuriulal[turi deie\eancaAdrianaLupu,carela „Dansezpentrutine”]ivafirival[. AdrianaLupu\iGeorgeBoghiandanseaz[]mpreun[depesteunan,darvorfiadversari]nsezonul13 alemisiuniiconcurs„Dansezpentrutine”.Ceidoiau dansat]mpreun[anultrecut,impresionândjuriuldela „Româniiautalent”.AcumAdriana\iGeorge]\i]ncearc[ separat norocul. Boghian va face pereche cu actri`aMonicaDavidescu,]ntimpceAdrianavadansa]ncompaniagimnastuluiMarianDr[gulescu.MonicaDavidescuintr[]nringulvisuriloral[turideGeorgeBoghian\icoregrafulCocu`a(AndraGheorghe). N[scut ]ntr-o familie cu \apte copii din Dorohoi, având un tat[ violent \i bolnav, George, ca cei mai mul`idintrefra`iilui,aajuns]nplasament.Uniidintreeinuaurezistatacolo,aufugit,iarunadintresurori \i-a \i pierdut via`a. Dup[ ce a tr[it clipe de co\marcâttimpafostinstitu`ionalizat,Georgeavenit la „Dansez pentru tine” cu certitudinea c[ ]\i poate ]ndeplinicelmaimarevisals[u:aceladea-\irec[p[ta familia\ideaaveaunacoperi\deasupracapului.

Pe26octombrie,debuteaz[laProTVal13-leasezonalemisiuniiDansezpentrutine,]ncareoptoamenisper[s[-\ischimbedestinulgreu]ncercat]nringuldedans.Vedetelecarevorintra]nringuldedans \i]ncearc[s[]mplineasc[unvissunt:BiancaDr[gu\anu,NicoletaLuciu,OanaIoni`[,DanielMaxDragomir, Pavel Stratan \i |erban Copo`. (Petronela Rotariu)

De luni, Modern Calor furnizeaz[ c[ldur[ Boto\[nenii abona`i la Modern Calorvorprimic[ldur[deluni,22 octombrie. Noul CET va intra ]n func`iune. Societatea va folosi noileinstala`iideproducereaenergieielectrice\itermice,achizi`ionateprintr-unproiectcufinan`are european[ ]n valoare de peste 45 demilioanedeeuro.DinceledeclaratedeIonDiaconu,directorul ModernCalor,pentru]nceputc[lduravafifurnizat[non-stop. „}n primele zile vom furniza c[ldur[\iziua,pentruc[maitrebuief[cuteoseriedereglaje.Dup[ ce acestea vor fi finalizate, agentultermicvafifurnizatdoar noaptea”,aspusIonDiaconu. La baza deciziei de ]ncepere a furniz[rii a stat atât analiza prognozelor meteo pe urm[toarea decad[, cât \i solicit[rile venite din parteaclien`ilor. }n ceea ce prive\te acordarea subven`iilor, directorul Modern Calorsus`inec[suntdepusecâtevasutedecereripân[acum,darc[ termenul limit[ pentru depunerea actelorpentrusubven`iepetotsezonul rece este 10 noiembrie. „Credc[num[ruldesubven`iiva fica\ianultrecut,având]nvederec[nus-a]ntâmplatnimicspectaculos.Avemcamacela\inum[r declien`iiarcondi`iiledeacorda-

re sunt ca cele din sezonul rece trecut”, amen`ionatDiaconu. Nici la Serviciul Public de Asisten`[ Social[ num[rul cererilor pentru subven`ia la lemne \i gaz,nuesteridicat.Potrivitcelor precizatedeCosminAndrei,pân[ laaceast[dat[s-auprimitdoar30 decereripentruajutorullalemne

acordat persoanelor care locuiesc lacase.Persoanelecarelocuiescla case \i se ]nc[lzesc cu sobe cu lemne sau instala`ii racordate la re`eaua de gaz metan pot depune cereri pentru ajutoare la ]nc[lzire la sediul SPLAS, aflat lâng[ Biserica Uspenia. (Petronela Rotariu)

ALERT{

Carne infestat[ ajuns[ pe mesele vân[torilor Un porc mistre` ]mpu\cat zileletrecutelaovân[toare]n apropieredeTru\e\tiapuspe jarautorit[`ilesanitare,dup[ce s-aaflatc[animalulerainfestat cu trichinella spirallis. Reprezentan`ii Direc`iei de S[n[tate Public[ Boto\ani au fost ]n\tiin`a`idemediciiveterinaric[ pemeselemaimultorfamiliia ajunscarneainfestat[,astfelc[ \iepidemiologiiauintratpefir. „Suntmaimultepersoanela careaajunscarneainfestat[, darnu\tiuexactcâte.Dince audeclaratreprezentan`iiserviciului de epidemiologie, se pare]ns[c[nuestevorbade un risc prea mare de ]mboln[vire.Acoloundeafostconsumat[,carneaafostbinetratat[ termic. Oricum, nu se poate determina acum prin analize dac[ una dintre persoanelecareaconsumataluat trichinella. Asta se poate vedea ]n zilele urm[toare, dac[ apar simptome specifice”, a declaratLidiaOnofrei,purt[-

tordecuvântalDSPBoto\ani. Porcul mistre` a fost ]mpu\cat]nzonadevân[toareIon[\eni-Tru\e\ti.Opartedincarneaanimaluluivânatafostridicat[delafamiliilecarenuau apucats[oconsume. „Trichinelozasautrichinoza este o infec`ie cu un vierme parazit. Acesta utilizeaz[ o gazd[ pentru a supravie`ui \i reproduce. Oamenii se infecteaz[ accidental atunci când consum[ carne g[tit[ la temperaturiinadecvate,carecon`inelarvedeTrichinellaspiralis. Majoritatea infec`iilor nu determin[ simptome, dar expunerea masiv[ poate cauza manifest[ri clinice diverse, cumarfidiareea,febra,mialgii”, a declarat purt[torul de cuvântalDSP. Esteprimulcazdeinfec`iecu trichinela ajuns ]n acest an ]n aten`ia autorit[`ilor sanitar veterinarejude`ene.(AuroraDimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2240  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you