Page 1

CMYK

LaSpitalulJude`ean]ncepe analizadepersonal EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

Pag. 8

Profesorii cu facult[`i neacreditate de la „Spiru Haret”, pl[ti`i ca necalifica`i Pagina 2

AnulVIII•nr.195(2230)•Vineri,5octombrie2012•8pagini

„R[zboi” pe seama facturilor ]nc[rcate la ap[

ConducereaSociet[`iiNovaApaservseconfrunt[ ]ncontinuarecuoavalan\[denemul`umiridin parteaunorconsumatori careseplângdefacturile ]nc[rcate.„Toat[lumea seplânge,darnu-\iasum[nimeniproprietatea”, spune]ns[managerulsociet[`ii,GabrielCârlan. }nplus,\efiioperatorului deap[continu[s[lasede ]n`elesc[aceast[situa`ie este\idincauzapre\edin`ilordeasocia`iideproprietari,care„refuz[s[ seimplice”. Pagina 5

Partidul For`a Civic[ \i-a prezentat echipa

Pagina 4


2

STARTNEWS

Vineri,5octombrie2012

Profesorii cu facult[`i neacreditate de la „Spiru Haret”, pl[ti`i ca necalifica`i

Absolven`iiUniversit[`ii SpiruHaretcareauabsolvitofacultateneacreditat[vorfipl[ti`ipentrumuncaprestat[la catedracanecalifica`i. }nacela\itimp,ministrul educa`ieiEcaterinaAndronescuaanun`atc[va cerecapediplomelede absolvires[fietrecut numeleuniversit[`ii,\i nualMECTS.

Deciziaafostluat[deMinisterulEduca`iei,careainformat\iInspectoratul|colar Jude`ean (I|J). „}n cazul absolven`ilor de SpiruHaret,dac[facult[`ilesuntacreditate eivorfipl[ti`ica\icalifica`i,iardac[facult[`ileabsolvitenusuntacreditatevorfipl[ti`i canecalifica`i”,adeclaratinspectorul\colar RodicaMighiu,purt[tordecuvântalI|J. Reprezentan`ii sindicatelor din educa`ie suntdep[rerec[prinaceast[m[sur[seface discriminare.Absolven`iideSpiruHaretnu aufostprimi`inici]nvar[laconcursulde titularizare.

„Nuestenormals[fiepl[ti`ica\inecalifica`i.Uniidintreeiaupredat\i]naniianteriorilacatedr[,platafiindcapentrucalifica`i”,aspusMaria~iprigan,liderulSindicatului}nv[`[mântuluiPreuniversitar.

Ministerul Educa`iei ]\i ia \tampila de pe diplomele de licen`[ Diplomeledeabsolvirearputeaavea]nscris numele universit[`ii la care au fost efectuate studiile, \i nu cel al Ministerului Educa`iei,aanun`at,luni,ministrulderesort Ecaterina Andronescu, dup[ deschiderea anului universitar de la Universitatea Politehnic[Bucure\ti. „Miseparecorectcafiecareuniversitate s[]\iasumecertificareapreg[tiriipropriilor absolven`i, prin diplomele pe care le elibereaz[. Pe diploma de licen`[ s[ nu mai fie pus[ sigla ministerului, ca nimeni s[ nu se maiascund[]nspateleacesteisigle\ifiecare s[-\iasumediploma”,asubliniatministrul. Andronescuamaispusc[,]nopiniasa,nu este corect ca sub „umbrela” Ministerului Educa`ieiuniversit[`iles[eliberezediplomeletuturorabsolven`ilor.EcaterinaAndronescuamaispusc[arputeas[fienevoiecaprocesuldeclasificareauniversit[`ilors[fiereluat,]ntrucât]nMinisternus-ag[sitniciun documentcares[atestecriteriileceaustatla bazaacesteiac`iuni.(PetronelaRotariu)

Portariuc estimeaz[ o economie de 7 milioane de euro la Parcul Corni\a Firmacarevarealiza parculdeagrement Corni\avaficunoscut[pân[lafinalul luniioctombrie.Din celedeclaratedeprimarulmunicipiului OvidiuPortariuc, firmadinBucure\tia finalizatdeevaluat propuneriletehnice depusedecelecinci societ[`iconcurente. „Firma din Bucure\ti de expertiz[aterminatraportul\ilasfâr\itul lunii octombrie sper s[ avem rezultatulfinal.Deasemenea,pentru proiectul Corni\a trebuie s[ preg[tim un ]mprumut, ]ntrucât banii pentru cofinan`are au fost cheltui`ideadministra`iaFlutur]n altedirec`ii\iatuncivafinecesar s[contract[mun]mprumutpentru cofinan`area acestui proiect”, a declaratOvidiuPortariuc. Prima parte a lucr[rilor din cadrul proiectului „Amenajare parc de agrement, turistic \i sportiv Corni\a”,Boto\ani(finan`at]ncadrulProgramuluiOpera`ionalAxa prioritar[ 5.2), din aceast[ toamn[, este sistematizarea vertical[.

Cincifirmes-au]nscrislalicita`ia pentru realizarea lucr[rilor de la Corni\a,treidinBoto\ani,respectivElsaco,cuoofert[de54,1milioanelei,Electroalfa,52,1milioane de lei \i Victor Construct, cu 52,7 milioane de lei, \i dou[ din Spania, SC Grupo Empresarial Magenta,cuoofert[de46,9milioanedelei\iCyesInfrastructuras cu50,3milioanedelei. „A\acumamanticipat,s-arealizatoeconomiede30lasut[.Ori-

carearcâ\tiga,dinceiceaudepus ofertele, din valoarea ini`ial[, valoareadeatribuirevafimaimic[ cu aproape de 30 la sut[. Acest lucru]nseamn[c[municipalitateaa realizateconomiide\aptemilioane deeuro,ceeaceschimb[cutotul perspectiva. Acum povara financiar[pentrunoivafimaimic[,un credit undeva ]n jur de \ase milioanedeeuropezeceani.Investi`ia poatefirentabil[”,adeclaratedilul municipiului.(PetronelaRotariu)

Fost director \i fost inspector \colar ]n Partidul For`a Civic[ Achizi`iimarcante]n partidulFor`aCivic[.LuiR[zvanUngureanu\ifostului prefectdeBoto\anili s-aual[turatatâtfostulinspector\colar generaladjunctDanielBotezatu,cât\i unfostdirectordin cadrulDirec`ieiGeneraledeAsisten`[ Social[\iProtec`ia Copilului,MariaFeliciaMihai,carea declaratc[s-a]nscris ]nacestpartiddeoarececonsider[c[se poateimplicamai mult]npoliticilesocialedinipostazade politician. „Activez ]n domeniul social ]n jude`ul Boto\ani din 1995,

cuexpertiz[]ndomeniulpoliticilor sociale. Am constatat ]n aceast[perioad[c[a\puteas[ m[implicmaimult]npolitici socialelucrândcuoechip[de politicieni \i m-am al[turat echipeidomnuluiRoman,pentru c[ a crezut ]n poten`ialul meu profesional ]n domeniul asisten`ei sociale \i protec`iei copiluluilaaceavreme\i]ntotdeaunaamavutu\ideschise]n ceea ce prive\te dezvoltarea profesional[\iaserviciilorsociale din Boto\ani. Constat c[ acest partid are un sistem de valoricarecorespundvalorilor meleactuale”,adeclaratFeliciaMihai. |i fostul inspector \colar a optat pentru aceast[ forma`iune,considerândc[faceceeace trebuie. „Cândamauzitc[m[al[tur lui Cristi Roman, cu care am fostcolegdeliceu,\ifaptulc[ voicontinuapeaceea\idoctrin[dedreapta,amacceptatf[r[ s[ezit”,aspusDanielBotezatu.(OtiliaMaxim)


TOPNEWS

Vineri,5octombrie2012

Clipe de groaz[ pentru copiii unei gr[dini`e Maimul`icopiide gr[dini`[auv[zut,miercuri, cumunpereteexteriorals[liide clas[s-apr[bu\it. Dinfericire,niciunuldintrepre\colarinuafostlovit,ceimicir[mânând]ns[cuo spaim[. Incidentulaavutlocmiercuridiminea`[ la |coala Ciornohal din comunaC[l[ra\i.Esteprimulcaz deacestgen]nregistrat]nunit[`ile \colareboto\[nene. Din cele declarate de C[t[lina Lupa\cu, inspector \colar general adjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean(I|J),s-aajunslaaceast[ situa`iedincauzast[riideteriorate arespectivuluiperete,dar\ia]ntregii cl[diri ]n care func`ioneaz[ unitatea \colar[ \i gr[dini`a. Aceastasus`inec[pereteles-apr[bu\it]nexterior,acoloundeelevii nuauacces. „Urmareaacesteisitua`iiamsolicitatconducerii\coliis[iam[suri suplimentarepentrusiguran`aelevilor.}nacela\itimp,amcerutca

pere`ii s[ fie reabilita`i, pentru c[ nuvrems[avempartedeastfelde incidente.|coalaesteunaveche\i care necesit[ reabilitare total[”, a declaratC[t[linaLupa\cu. Copiiiaufostmuta`iimediatdup[ incident]nalt[sal[declas[,unde sunt ]n siguran`[. Conducerea educa`ieiboto\[neneadatasigur[ri c[]nanul\colarviitorunitateavafi

A murit ]n drum spre Ia\i dup[ ce a fost lovit[ de o ma\in[ Ofemeie]nvârst[ de74deanidin Boto\ani,r[nit[]ntr-unaccidentrutier,amuritjoi]n ambulan`[,]ndrum spreIa\i. Accidentulrutiers-apetrecut laoreledimine`ii,peCaleaNa`ional[, ]n fa`a sediului BRD. VioricaB.aie\itdepeoalee dintre blocuri \i a vrut s[ traverseze strad[ pe trecerea de pietoni,]ns[pân[latrecerenu amaimerspetrotuar,cipecarosabil.Atunciafostlovit[de

unLogancondusdeFlorinA., de51deani,dinBoto\ani.Femeiaafosttransportat[laSpitalulJude`eandeurgen`e„Mavromati”undeafostdiagnosticat[cutraumatismcranio-cerebral acut ]nchis, fractur[ la gamba\ioplag[zdrobit[lanivelulcapului.Pentruc[era]n stare grav[ medicii au decis transferarea sa la Ia\i ]ns[ pe drum femeia a murit, medicii ]ncercânds[osalveze,]ns[f[r[rezultat. }n urma primelor cercet[ri efectuate de poli`i\ti de vin[ pentruproducereaaccidentului rutierestefemeia,careacirculat ]n mod neregulamentar pe carosabil.(D.R.)

reabilitat[. Cl[direa ]n care func`ioneaz[|coalaCiornohalestedat[ ]n func`iune din septembrie 1920. }n \coal[ \i gr[dini`[ sunt ]nscri\i peste60deelevi\ipre\colari.Situa`iadela|coalaCiornohalestecu atât mai de neacceptat cu cât prin programul cu Banca Mondial[ la nivelul jude`ului au fost reabilitate 67 de scoli din mediul rural \i au

fostconstruite89noi]nloculcelor din chirpici. Boto\aniul a fost pe loculIIlanivelna`ional,dup[Vaslui,canum[rdeunit[`inoisaureabilitate prin Banca Mondial[. Autorit[`ilelocale\icelecares-auperindatlaconducereaInspectoratului |colar Jude`ean nu au inclus ]n acestprogram\i\coaladelaCiornohal.(PetronelaRotariu)

Autorii tâlh[riei de pe strada Petru Rare\ au cerut instan`ei s[ p[r[seasc[ `ara Doidintreautorii tâlh[rieidepestrada PetruRare\dela sfâr\itulanuluitrecut aucerutinstan`eis[ poat[p[r[si`ara. Laultimultermenalprocesului, ieri, Daniel Mihai Hu`anu \i Andreea Mihalache au cerut instan`ei s[ fie ridicat[ interdic`ia de a p[r[si `ara, instituit[ ]n momentul]ncareauie\itdinarest preventiv, ]ntrucât Hu`anu s-a angajat\oferdetiriarMihalache ghid. TotieriavocatulDanielaLungu a mai primit ]nc[ o amend[ de 3.000 lei (a treia) din partea instan`ei,totpentruc[nus-aprezentat la \edin`[ \i nu a delegat ]nlocuitor. Daniel Mihai Hu`anu este jude-

cat pentru tâlh[rie ]n forma agravant[,ConstantinHu`anutotpentru tâlh[rie ]n form[ agravant[, Andreea Mihalache aceea\i infrac`iune,tâlh[rie]nform[agravant[,MariusAro\i`eifiindjudecatpentrucomplicitatelatâlh[rie, iar Paul Eduard Ciubotaru \i Florin Ciobanu de asemenea tot pentrucomplicitatelatâlh[rie. |i Florian Roman este judecat pentru complicitate la tâlh[rie \i conducereapedrumurilepublicea unui autovehicul de c[tre o persoan[ care nu posed[ permis de conducere,SimonaHu`anupentru favorizareainfractoruluiiarAurel Fediuc,tat[lluiHu`anuSimona\i socrul lui Hu`anu Daniel pentru amenin`are\ifavorizareainfractorului. Urm[torultermenaldosaruluia fost stabilit ]n ultima zi a acestei luni.(D[nu`Rotariu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ R[nit grav dup[ ce a c[zut ]n cap Un b[rbat a ajuns la spital dup[ceac[zut]ncapdintr-o autoutilitar[. Miercuri sear[ ]n jurul orei 19.10, Dumitru MariusS.de27deaniacondus o autoutilitar[ marca Volkswagen pe D.C. 63 din comunaVl[denisprelocalitatea C[line\ti. }n localitatea Mândre\ti,]ndreptulunuibar a oprit autoutilitara, moment ]n care din partea dreapt[ a coborâtpasagerulGabrielG. de37deani,careaflându-se subinfluen`ab[uturiloralcooliceac[zut,lovindu-secucapuldecarosabil.Acestaafost transportat cu ambulan`a la Spitalul Jude`ean de Urgen`[ Mavromati,undeafostdiagnosticatcutraumatismcraniocerebral acut deschis. Fiind testatcuaparatuletilotestisa stabilit o valoare de 1,08 mg/lalcoolpur]naerulexpirat. Poli`i\tii au mai precizat c[ \oferul nu se afla sub influen`a b[uturilor alcoolice. (D.R.)

B[rbat r[nit ]ntr-un accident rutier la P[ltini\ Miercurisear[]njurulorei 18.45, Costel Z. de 27 ani, din ora\ul Darabani, ]n timp ce conducea un autoturism marca Volkswagen, ]nmatriculat]nAnglia,peDN29A, pe direc`ia P[ltini\ - Darabani, nu a adaptat viteza de deplasare la condi`iile de drum,apierdutcontrolulvolanului\iap[r[sitparteacarosabil[, intrând ]ntr-un copacdepemargineadreaptaa direc`ieidemers.}nurmaaccidentului a rezultat r[nirea conduc[torului auto, precum \i avarierea autoturismului. Conduc[torulautoafostpreluat de o ambulan`[, fiind transportatlaSpitalulmunicipal Dorohoi, unde a fost internat.(D.R.)

Doar trei boto\[neni au promovat concursul de admitere la Institutul Na`ional al Magistraturii Dincei\aseboto\[nenicare ausus`inutconcursulpentrua accede]nmagistratur[numai trei au fost admi\i. Potrivit notelor publicate pe site-ul Institutului Na`ional al Magistraturii Oana Andreea Onofrei a ob`inut nota final[ 8.160,LuciaRoxanaScripcariu 7.780 iar Bordianu Drago\ 7.715. Nu au reu\it s[ treac[deconcursFlorinaDanielaCojocariucunota7.255, Elena C[t[lina Popa având nota 7.225 iar Raluca Pricop cu7.003.Laconcursulmen`ionatmaisuss-au]nscris387 decandida`i.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Vineri,5octombrie2012

Partidul For`a Civic[ \i-a pe o coloan[ prezentat echipa

BOTO|ANI

PartidulFor`aCivic[,filialajude`ean[,\i-aprezentat ]ncursulzileidejoi echipa.FostulprefectCristianRomanestepre\edintelepartidului, ConstantinIacobvicepre\edinte,DanielBotezatuvicepre\edinte,din echip[f[cândparte \iIoanNechifor, consilierlocal]n B[lu\eni.Deasemenea,secretar generalalpartiduluiafostdesemnat CezarHu`anu,iar pre\edinteleorganiza`ieidetineretal PFCafostnumit ViorelHu`anu,student]nanulIVla drept,laUniversitatea„Petre Andrei”.

Cine pl[te\te pierderile dup[ ruperea `evilor noi de ap[

Dinechipainterimar[deconduceremaifaceparteFeliciaMihai, fostdirectorlaProtec`iaCopilului, \iAnaMariaCre`u.PartidulFor`a Civic[ Boto\ani a ]nfiin`at un departamentpentruromâniidepretutindeni, precum \i unul dedicat eroilor neamului, a spus Cristian Roman. Acesta a mai precizat c[ pentruprimaoar[,unpartid,respectiv For`a Civic[, s-a gândit la persoanele cu dizabilit[`i, ]n interiorulpartiduluiAnaMariaCre`u ocupându-sedeacestaspect. „Toat[lumease]ngrije\tedeinvestitori strategici, s[ aducem ]n Româniainvestitoristr[ini.Nu\tiu dac[s-agânditcinevalaromânul carelucreaz[dezeceani]nItalia.

Vrem ca prin departamentele de specialitates[putemface]na\afel ]ncâts[ajut[m\iaceast[categorie deoameni”,aspusRoman.

Scopul For`ei Civice este de a „stopa ascensiunea USL-ului de la putere” Fiecare din membrii echipei s-a prezentatsuccint.„Decândamabsolvitstudiileuniversitareamactivat doar]nmediulprivat,dealtfel\i]n prezentlucrezlaosocietatedeasigur[ri. Am cochetat cu politica ]n PNL, am fost vicepre\edinte al organiza`ieidetineret,]ns[cuactua-

laconducerenum[maireg[sesc]n acestpartid”,aspusCezarHu`anu. La rândul s[u, Viorel Hu`anu, studentde22deani,adeclaratc[ nuamaif[cutpolitic[pân[acum. „Este primul meu partid, nu am maifostmembrualunuipartidpolitic.Amexperien`[]nalucracu tinerii, am coordonat activit[`i de voluntariat, proiecte. Pentru mine esteoprovocare”,aspuspre\edinteletinerilordinFor`aCivic[. Scopul ]nfiin`[rii acestui partid, printrealteleesteaceladea„stopa ascensiunea USL-ului de la putere”,careesteacuzat[depopulism, minciun[ \i demagogie, conform celor precizate de c[tre Cristian Roman.(OtiliaMaxim)

Fostul prefect ]i atrage aten`ia actualului reprezentant al Guvernului ]n jude` Fostprefectaljude`uluiBoto\ani,actualulpre\edinteal partiduluiFor`aCivic[, CristianRoman,]iatrage aten`ialuiAdrianConstantinescucuprivirelarespectarealegalit[`iidesf[\ur[rii alegerilorparlamentare. Romani-atransmispublicactualuluiprefect c[ va fi foarte atent la modul cum se vor desf[\uraalegeriledindatade9decembrie\i nu va ezita s[ sesizeze organele de anchet[ penal[ dac[ va identifica anumite nereguli. Acestaaprecizatc[faceoastfeldedeclara`ie ]ncondi`iile]ncareorganizareareferendumului aprezentatunprecedent]njude`ulBoto\anicu privirelafraudareaalegerilor.

Roman\i-aexemplificatafirma`iaspunândc[ aufostnominalizatecapre\edin`i\iloc`iitorila referendum persoane propuse de primari ]n detrimentul magistra`ilor, ]nc[lcându-se astfel legea. „Duminic[ sear[, probabil pe ]ntuneric, au fost f[cute liste de c[tre activi\tii de la USL, luni diminea`[ juri\tii \i magistra`ii, oameni careaveauprioritateprinlege,nuauavutloc”, aprecizatRoman. Maimultdecâtatât,acesta]lavertizeaz[pe Constantinescus[nufac[peplacpersoanelor carefacjocurile]nspateleluipentruc[pân[la urm[elestecelcaresemneaz[toatepropunerilef[cutedepoliticieni. „Alte persoane din spatele prefectului fac jocul,dar]iatragaten`iapublicc[elvasemna toatepropunerilef[cutedepoliticieni...Euvoi fifoarteatent”,a]ncheiatfostulprefect.(Otilia Maxim)

Pierderile de ap[ ]nregistratelaavariileproduseprin ruperea `evilor ]nlocuite de curândprinproiectulcaresa derulat cu un an ]n urm[ sunt pl[tite de firma care a efectuatlucr[rilerespective. Astasus`in\efiioperatorului deap[.GabrielCârlan,managerulsociet[`iiNovaApaserv, sus`ine cu t[rie c[ niciunmetrucubdeap[din `evile de curând montate careaucedat]nperioadade garan`ie nu este pl[tit de consumatori. „Hidroconstruc`iaaf[cutlucr[rile,pl[te\te acolo unde cedeaz[ vreo `eav[. Lucr[rile lor sunt]nperioadadegaran`ie. Se socotesc pierderile, nu pot s[ spun acum o cifr[ exact[ privind aceste pierderi,darnulesuport[popula`ia”,sus`inemanagerulde laNovaApaserv.Ceidela NovaApaservsus`inc[zilnic au câte 5-6 avarii, ]ns[ de regul[ sunt de mici dimensiuni \i se intervine la acestea]nordineapriorit[`ilor.(A.D.)

Ziua Recoltei, organizat[ de Prim[ria Boto\ani Sâmb[t[\iduminic[,Prim[riamunicipiuluiBoto\ani organizeaz[ZileleRecoltei. DinceledeclaratedeOvidiu Portariuc, primarul municipiului,laac`iune\i-aumanifestatinten`ias[participe30 de produc[tori autohtoni. Boto\[neniivorputeacump[ra produse direct de la produc[tor din parcarea de lâng[ sediul Urban Serv. Programulvafi]ntre8.00\i 18.00. „Evenimentul va fi unullaoscar[mairedus[, f[r[ niciun fel de costuri. Am luat aceast[ decizie pentruc[amv[zutc[dac[ ]ncerc[m s[ organiz[m un evenimentdeamploaresuntemcritica`i.Vafiuneveniment realizat cu for`e proprii”,adeclaratOvidiuPortariuc. Pentru boto\[neni, organizatorii au preg[tit \i un spectacol folcloric sus`inutdeforma`ii\iarti\tiboto\[neni, ]n cele dou[ zile. (P.R.)


CMYK

ESEN~IAL

Vineri,5octombrie2012

5

„R[zboi” pe seama facturilor ]nc[rcate la ap[

ConducereaSocie- prietari,care„ret[`iiNovaApaserv fuz[s[seimplice”. seconfrunt[]n Directorul operatorului de ap[ spunec[]nc[sea\teapt[dinpartea continuarecuo asocia`iilordeproprietariocolaboavalan\[denemul- rare ]n privin`a raport[rii consumurilordinapartamenteleblocuri`umiridinpartea lor fiec[rei asocia`ii. S-ar putea realiza o colaborare \i cu fiecare unorconsumatori scar[]nparte,cucâteunreprezentantalproprietarilor. careseplângde „Avem]nmunicipiuoastfelde facturile]nc[rcate. colaborare,lacâtevasc[ridebloc. Unreprezentantallocatarilorface „Toat[lumease citirea ]n fiecare apartament, ]n aceea\izi,\iacolonupl[te\teniplânge,darnu-\i asum[nimenipro- meni]npluslaap[.Decisepoate. Noi,cas[facemcitireala20.000 deapartamenteartrebuis[angaprietatea”,spune j[m o armat[ de oameni, ori noi ]ns[managerulso- amredusnum[rulangaja`ilorcas[ eficientiz[msocietatea.Lac[ldura ciet[`ii,Gabriel furnizat[]nsistemcentralizatvine Cârlan.}nplus,\e- reprezentantulfirmeicurepartitoarele\icite\telun[delun[,darnu gratis.Iani\tebanidelaproprietar fiioperatoruluide ap[continu[s[lase pentrucitire”,adeclaratdirectorul societ[`iiNovaApaserv. de]n`elesc[aceast[ }n calcul, o citire de situa`ieeste\idin corec`ie la \ase luni cauzapre\edin`ilor Departeacealalt[,\efiideasodeasocia`iidepro- cia`iisuntfermi:nuvors[fac[o

treab[carenuleintr[]natribu`ii. „|ia\afacemmunc[nepl[tit[.Ca s[m[angajezs[mergdinapartament ]n apartament \i s[ fac o munc[pecaretrebuies[ofac[altcineva ar ]nsemna c[ am o problem[lacap,c[trebuies[m[duc laspitalulaceladelacap[tulora\ului”, declara un pre\edinte de asocia`ie de proprietari la ultima ]ntâlnirecuconducereaoperatoruluideap[. Reprezentan`iisociet[`iispunc[ aufostpropunericaodat[la\ase lunis[sefac[citireadecorec`iela apometreledinfiecareapartament, dar,spunei,astaar]nsemnas[se schimbeRegulamentuldefunc`ionareaoperatorului. DirectorulGabrielCârlanafirm[ c[aceast[posibilitate]nc[seanalizeaz[.Deocamdat[,dinpunctulde vederealcelordelaApaserv,proprietarii ar trebui s[ se ]n`eleag[ ]ntreei\is[„nusemaifureunul pe altul”. Cât prive\te faptul c[ facturarea consumurilor se face dup[citireacontoruluidelanivel descar[\ic[nuprimeaz[citirea din locuin`[, conducerea de la NovaApaservcontinu[s[sus`in[ c[ apometrele din fiecare apartamentsuntdefaptrepartitoare. „Aparatele acelea sunt ca s[ ]\i defalce consumatorii ]ntre ei con-

sumurile.Normalc[trebuieverificate, c[ dac[, la furturile care se fac ]ntre vecini prin nedeclararea corect[acitirilordec[treunii,sarmaiad[uga\irepartitoarecare ]nregistreaz[ gre\it, ar fi un adev[rathaos.Locatariidelabloc s[-\i asume proprietatea. Eu dau ap[]ntr-oproprietate,eis[seimplice ]n ]mp[r`irea consumurilor, s[se]n`eleag[]ntreei,s[fac[ordine cu cei care nu sunt corec`i. Dac[eum[ducs[facscandal]ntr-oscar[debloc,m[dauafar[c[ nu sunt proprietar acolo”, a mai spus directorul operatorului de ap[. }nacestecondi`ii,]ncarereprezentan`ii locatarilor nu ajung la o ]n`elegerecuconducereasociet[`ii furnizoaredeap[,nici\irulreclama`iilornusevarupepreacurând.

Nici la contracte nu se ]n`eleg Niciunadintreasocia`iiledeproprietari nu a semnat pân[ acum contractul cu operatorul de ap[. De\ireprezentan`iiSociet[`iiNova Apaserv au trimis la fiecare asocia`iecâteuncontract-cadrupentru capre\edin`ii\ial`imembriaiasocia`iilors[-lstudieze\is[vin[cu propuneri, majoritatea a returnat

contractulcurefuzcategoricdea acceptavreodiscu`iepemarginea acestuia.Celpu`inastaafirm[manageruloperatoruluideap[. „Vreo doi-trei au trimis ni\te propuneri\iurmeaz[s[negociem. Nu`ineumor`i\saualtcinevadela NovaApaservs[semnezcontractulcuasocia`iiledeproprietari,dar dac[a\aelegea,cepots[fac...nu am f[cut eu legea asta. A fost \i controldelaANRSC\iunadintre dispozi`iiledinraportuldecontrol afosts[se]ncheiecontractcufiecareasocia`ie.A\aeste]ntotrestul`[rii,a\aestelegisla`ia,numai lanoinusepoate.Nuvorpre\edin`iideasocia`ii”,adeclaratGabriel Cârlan, managerul societ[`ii NovaApaserv. Departeacealalt[,\efiideasocia`iinicinusegândescs[semnezecontractul,sus`inândc[defapt esteimpus\inicivorb[denegociere. Recunosc\iceidelaNovaApaservc[nusepoatemodificacontractul cadru, dar spun c[ acesta „poatefi]mbun[t[`it”\ic[exist[ disponibilitate de negociere pe marginea eventualelor propuneri cucaresunta\tepta`i\efiiasocia`iilor de proprietari. (Aurora Dimitriu)


6

TOPNEWS

Vineri,5octombrie2012

Primarul Portariuc: „Bugetul local este dezechilibrat”

Oadev[rat[bâlbâialale-auprezentat autorit[`ilecentrale românilor,cuprivirelamajorareataxelor\iimpozitelor cu16lasut[din 2013.Ministerulde Finan`eaanun`at, ]ntr-uncomunicatde pres[,c[proiectul privindtaxele\iimpozitelevafiactualizat,dup[ce,ini`ial, ]ndocumentulaflat ]ndezbaterepublic[ pesite-ulministeruluianun`aomajorareacu16,05lasut[ din2013.

Hot[râreadeGuvernvafinegociat[cuFMI,ComisiaEuropean[ \iBancaMondial[\ivafidiscutat[ \i cu partenerii sociali. Proiectul de lege privind majorarea taxelor \iimpozitelorafostscos,joidiminea`[,depesite-ulMinisteruluide Finan`e. Proiectulfusesepublicatmar`i,2 octombrie, \i prevedea cre\terea taxelor\iimpozitelorcupeste16

la sut[, ]ncepând cu 1 ianuarie 2013.Potrivitacestuiproiect,impozitele, amenzile \i taxele locale vor cre\te cu 16,05 la sut[ de la ]nceputul anului viitor, reprezentândratainfla`ieicumulat[pentru perioada2010-2012,fiinda\teptateveniturisuplimentareanualede 531 milioane lei ]n urm[torii trei ani. „Facemoanaliz[]nacestsens. }ntr-adev[rbugetullocalestedezechilibrat. Administra`ia Flutur a f[cutni\te]mprumuturiextremde mari,pesteomiedemiliardedatoreaz[ bugetul, s-au pornit ni\te investi`ii foarte mari pentru ora\. }naceast[situa`ieanaliz[mfoarte serioss[vedemdeundeputemlua resurselefinanciarepentruacontinua aceste proiecte. Dac[ va fi

necesarvomcontractanoi]mprumuturi, pentru c[ e nevoie de a mergecuacesteproiecte]ncontinuare. }ncerc[m pe cât posibil s[ nuumbl[mlasistemuldeimpozite \i taxe”, a declarat primarul municipiuluiOvidiuPortariuc. Majorareaurmas[seaplice\i]n cazultaxelorpentrueliberareacertificatelor, avizelor \i autoriza`iilor,pentrufolosireamijloacelordereclam[\ipublicitate,pentru spectacole, pentru opera`iuni judiciare,pentrueliberarea\ipreschimbarea actelor de identitate, pentru ]nmatricularea autovehiculelor,pentrueliberareatitlurilorde proprietate, precum \i ]n cazul limitelor minime \i maxime ale amenzilor aplicate persoanelor fizice.(PetronelaRotariu)

Primarii \i secretarii de comune au fost instrui`i de prefect cu privire la alegerile parlamentare

ReprezentantulGuvernului]n teritoriule-aprezentatprimarilorprimarilor\isecretarilorde comune]ncursulzileidejoi

ghiduldeinstruireproivindalegerileparlamentaredin9decembrie,anulacesta. Astfel,\efiloradministra`iilorpublicelocaledinteritoriu.AdrianConstantinescule-aoferitinforma`iicu privirelaobliga`iilecarerevinprim[riilordinjude`]n cadrulalegerilorparlamentare.Preg[tireasec`iilorde vot, a panourilor pentru afi\aje electorale din campanieprecum\iverificareaunor]ntâmpin[riprivind eroridinlisteledevotaufostcâtevapuncteprezentate ]ncadrul]ntâlnirii. Spredeosebiredealegerilelocale,prim[riilenuvor contribuifinanciarlaorganizareaalegerilor.„Prim[riileauavutdepl[titdoarpentrucosturiledeorganizareaalegerilorlocale\ipân[acums-auefectuattoatepl[`ile.Dinfericirenus-aajunslablocareaconturilorvreuneiprim[rii”,amen`ionatprefectulAdrian Constantinescu. Pentrualegerileparlamentare,Institu`ieiPrefectului delaBoto\anii-afostalocat[delanivelcentralsuma de2,5milioanedeleinoi,pentrutip[rireabuletinelor devot,amaterialelorelectoralenecesare,transportul acestoralasec`iiledevotaredinteritoriu,precum\i achitarea indemniza`iile membrilor din sec`iile de votare \i ai Biroului Electoral Jude`ean. (Otilia Maxim)

Prefectul jude`ului i-a sf[tuit pe primarii din jude` s[ nu ]\i strice prieteniile de-o via`[ cu prilejul alegerilor parlamentare Prefectuljude`ului AdrianConstantinescu,prezentjoi diminea`[lao]ntâlnirecuprimariidin comuneleboto\[nene,careaavutloc laInstitu`iaPrefectului,aprezentato seriededetaliiprivindorganizarea alegerilorparlamentarecevoravealoc ]nlunadecembrie. Lasesiuneadeinstruireaprimarilor\isecretarilordecomun[,prezen`aafostunaaccentuat[,reprezentantulGuvernului]nteritoriucerândcelorprezen`i ca pe perioada preg[tirilor pentru alegeri \i ]n timpul acestora,s[nuneglijezeintereselecet[`eanului. Totodat[, acesta le-a cerut

primarilors[eliminedivergen`ele]ntreeipetemeelectorale, dat[fiindapropiereaalegerilor parlamentare \i s[ ]\i concentreze eforturile pe rezolvarea problemelor din competen`a administra`ieilocale. ReprezentantulGuvernului]n teritoriunuauitat,deasemenea s[lereaminteasc[edililors[nu seimplice]nmodpolitic]nac`iuneaalegerilor,cas[nudistrug[prieteniilede-ovia`[. „V[cercaprinceeaceve`i spune\ive`iface,s[nudeclan\a`iscandal]ntrecet[`enipentruc[op`iunilepoliticedifer[. Nu v[ strica`i prieteniile pe careleave`i.}ncomunit[`iprimarul vine o dat[-de dou[ ori pe an, candida`ii vor trece ]n timpulcampanieiodat[,dup[ carevormerge\ivormuncila Bucure\ti. Dumneavoastr[ r[mâne`iacolo\iarfip[cats[v[ distruge`i prietenii de-o via`[ pentru câteva vorbe aruncate nepotrivit la un moment dat”, le-a spus prefectul primarilor dinjude`.(OtiliaMaxim)


PUBLICITATE

Vineri,5octombrie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren,deschiderelaBt-Sv180m\i14.100 mpterendeschiderelaBt-Sv 50m,ambele]nzonaHudum. Utilit[`icurent,ap[,posibilit[`i parcelare.Rela`iilatelefon: 0752.548.847. *Vândgarsonier[,zonaMihailKog[lniceanu,28mp, confort1,et.1,c[r[mid[,decomandat[,pre`17.500euro, negociabil.

ultracentral[,100mp,et.5,mobilat\iutilatlacheie, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`59.500euro, negociabil.

*Vândapartament2camere,CaleaNa`ional[,56mp, et.8,semidecomandat,5boxe,blocdec[r[mid[,pre` 20.000euro,negociabil.

*Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zon[ ultracentral[,100mp,et.4,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`67.000euro,negociabil.

*Vândapartament2camere,Prim[verii,43mp,decomandat,parter,f[r[]mbun[t[`iri,pre`21.500euro,negociabil.

*Vândcasa,zonaS[venilor,62mp,utilit[`i,CT,3 camere,buc[t[rie,teren75mp,]ngr[dit,pre`29.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartament2 sau3camere.

*Vândapartament2camere,}mp[ratTraian,48mp, et.4,decomandat,geambaie,f[r[]mbun[t[`iri,pre` 23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,OctavB[ncil[,40mp,CT, termopan,AC,et.4,u\ametalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,GheorgheAvramescu,zonaDirec`iaMuncii,56mp,et.3,u\iinteriorschimbate, central[termic[,SD,balcon]nchis,pre`26.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaPrim[verii,Curcubeului,50mp,parter,finisat,u\[metalic[,decomandat, pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevardMihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,62mp,etaj2, alarm[,f[r[]mbun[t[`iri,semidecomandat,pre`25.500 euro,negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,et.4,CT, G+F+P,finisat,blocdinBCA,pre`31.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceuluiMihai Eminescu,60mp,parter,finisatcomplet,CT,termopan, pre`35.000euro.negociabil. *Vândapartament3camere,zonaSf.Ilie,65mp, parter,CT,termopan,decomandat.Pre`36.000euro. negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBucovina,70mp,etaj 4,decomandat,completrenovat,CT,termopan.Pre` 40.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,CaleaNa`ional[,zona Stejari,80mp,etaj2,CT,termopan.Pre`45.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zona Stadion,BCA,100mp,et.V,blocculift,CT,pre` 40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.UtilGar[, c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Pre`50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[

*Vândteren]nora\,intabulat, ]mprejmuit,cuutilit[`i,pentru dou[case,materialedeconstruc`ie.Telefon 0744.400.952. (G-1) *Vândcas[\ianex[]mpreun[ cu2,8hateren]ncomuna GeorgeEnescu,Boto\ani.Casa situat[la\oseauaprincipal[.

*Vândvil[,180mp,zonaAlfaLand,completfinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,teren600mp, ]ngr[dit,pre`73.000euro,negociabil.

Pre`8.500Euro.Telefon: 0744.678.468.(G-2)

]nchirieri *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren110mp cuparcare,zon[PetruRare\, pretabil,depozite,birouri,reprezentan`edistribu`ii,service auto,vulcanizare,etc.,cl[dire nou[,impecabil[,pre`700euro.

schimburi *Schimbapartament2camere, et.4,Bucovinacuapartament2 camere,zonaI,et.1plusdiferen`[debani.Telefon: 0231/525.790.(G-11)

AGENDA SERVICIILOR

*Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4 camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren400mp,]ngr[dit, pre`75.000euro,negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\,utilit[`i,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,teren1.600mp,]ngr[dit, pre`80.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camere,plusdiferen`[. *Vândvil[,200mp,zonaAlfaLand,ultramodern[, peisajmirific,c[r[mid[\iBCA,totuldecalitate,utilit[`i, 5camere,2b[i,buc[t[rie,teren1.300mp,]ngr[dit,pre` 125.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,Unirii, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,AC,utilat,pre` 300europelun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere(transformat din3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3, CT,completutilat,semimobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140mp,zon[ comercial[,pretabilbar,pub,restaurant,CT+T+G+F, pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modern amenajat,zonaPia`aMare,50mp,zon[comercial[cu vad,pre`700euro,negociabil.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

*Oferspre]nchirierespa`iucomercial,400mp,teren 1.000mpcuparcare,zon[centur[,pretabilbar,pub, restaurant,discotec[,depozite,birouri,etc., CT+T+G+F,pre`700euro. *Vândspa`iucomercial,Bulevard,40mp,termopan, vitrin[,pretabilcabinetmedical,centru]nfrumuse`are, stomatologie,sediufirm[,reprezentan`[,pre`33.500 euro,negociabil. *Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vadcomercial, vitrinatermopan,pre`59.000euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren 110mpcuparcare,zonaPetruRare\,pretabil,depozite, birouri,reprezentantedistribu`ii,serviceauto, vulcanizare,etc.,cl[direnou[,impecabil[,pre`700euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

AGENDA PREST|RI SERVICII

Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Vineri,5octombrie2012

La Spitalul Jude`ean Boto\aniul cere ]ncepe analiza de personal la MS 100.000

de doze de vaccin antigripal

Priorit[`ilelavaccinareaantigripal[gratuit[nuseschimb[]n acestan,]ns[dozele devaccincarevor ajunge]njude`vorfi, cusiguran`[,maipu`ineca]naniitrecu`i. MinisterulS[n[t[`iia anun`atc[vorfimai pu`inevaccinuri,]ns[ reprezentan`iiDSP mergpeacelea\isolicit[rica\i]naniitrecu`i,]nsperan`ac[ jude`ulvaob`ineun num[rdedozecares[ acoperepriorit[`ile.

ConducereaSpitalului Jude`eanaanun`atc[ vafaceoreorganizare apersonalului,oredistribuireaacestuia pesec`ii,pentruanu semai]nregistra]n uneledeficitdepersonaliar]naltelepersonaluls[fielalimita maxim[impus[de normativ.}nplus, conducereaunit[`ii medicaleanalizeaz[\i posibilitateadeada drumullaangaj[ri, dup[promisiunilef[cutedeCasajude`ean[deAsigur[ride

S[n[tate,deacoperire abugetuluipân[la sfâr\itulanului. „Facemoanaliz[acumapersonalului, s[ vedem dac[ din unele sec`iinus-arputeatransferapersonal ]n altele, unde ]ntâmpin[m greut[`i cu realizarea turelor”, a declaratGheorgheDamian,managerulSpitaluluiJude`ean„Mavromati”. }nacestezile,analizadepersonal trebuie s[ pun[ pe hârtie \i priorit[`ile pentru angajare. De\i pân[acum\efiidelaJude`eanau spusc[tot]ntâmpin[problemede ordin financiar care ]i opresc s[ scoat[ posturi la concurs, acum esteposibils[sedecid[oseriede concursurideangajare. „Amdispuss[sescoat[num[rul de posturi vacante pe fiecare sec`ie,num[ruldeposturivacantateprindemisiesauie\irealapen-

sie,separatcelepeperioad[determinat[,s[vedemceputemface”, adeclaratGheorgheDamian,managerulunit[`iimedicale. }n timp ce conducerea unit[`ii sus`inec[armaifiposibilit[`ide redistribuire a personalului ]ntre sec`ii, reprezentan`ii Sindicatului Sanitassuntdep[rerec[pestetot ]n spital personalul este la limita func`ion[rii sec`iilor \i singura rezolvarearfiscoatereaposturilor vacantelaconcurs. „Pestetotestecriz[depersonal, dar]nunelesec`iiestepericoldea nusemaiputeacontinuaactivitatea.Oameniiau\ieini\tedrepturi, de la zilele de repaos s[pt[mânal pân[laconcedii,\inulemaipotfi asigurateacesteapentruc[nuare cines[lucrezepetur[dac[unul]\i ialiber”,adeclaratOctavianDumitru, liderul jude`ean al Sanitas. (AuroraDimitriu)

Cheltuielile Ministerului S[n[t[`iicuachizi`iavaccinuluivorfi mai mari, pre`ul produsului de import fiind mai ridicat decât al vaccinuluicarepân[anultrecutsaprodus]n`ar[.Direc`iadeS[n[tatePublic[Boto\aniurmeaz[s[ trimit[laministersolicitareapen-

truunnum[rdedoze.„Noivom cereundeva]ntre80.000-100.000 dedoze,cas[avemoacoperire de15-16lasut[]npopula`ie.Cât vom primi, nu \tiu”, a declarat epidemiologulEcaterinaChihaia, din cadrul Direc`iei de S[n[tate Public[(DSP)Boto\ani. Campania de vaccinare antigripal[ gratuit[ a popula`iei va ]ncepe,probabil,]nultimaparte alunii]ncurs.Grupeledepopula`ie„`int[”pentruprogramulde vaccinareantigripal[suntreprezentatedepersoanecurisccrescutdecomplica`ii,respectivpersoanelecuvârstedepeste65de ani,persoanelecuhandicap,celeinstitu`ionalizate,adul`ii\icopiiicuafec`iunicronice(cardiovasculare, pulmonare, metabolice,renale\icuimunosupresie), persoaneleinfectatecuHIV. Deasemenea,printreceicare voraveaprioritatelavaccinarea antigripal[ gratuit[ se afl[ \i personalulmedical. Medicii de familie vor stabili programarealavaccinareaantigripal[apersoanelorcarese]nscriu]ngrupelederiscdepelistaproprie.(AuroraDimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2230  

Ziarul orasului tau!

Advertisement