Page 1

CMYK

„Func`ion[rime”redus[]ntrei valuridedisponibiliz[ri EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

AnulVIII•nr.188(2223)•Miercuri,26septembrie2012•8pagini

Pag. 8

Naveta elevilor a stârnit nemul`umirea p[rin`ilor

Pagina 2

Candida`ii care ne vor cere voturile pentru Parlament

Preg[tirilepentru alegerileparlamentaredindecembriecap[t[un conturtotmaibinedefinit.LaInstitu`iaPrefectului preg[tirilesunt]n grafic,iar]ninteriorulpartidelor politicelucrurile parafitotmai clare,majoritatea forma`iunilorpoliticedesemnându\icandida`ii]n acestsens. Pagina 5

Concedii medicale mai lejere


2

STARTNEWS

Miercuri,26septembrie2012

Naveta elevilor a stârnit nemul`umirea p[rin`ilor

Navetapedistan`e mari\imodul]ncarearat[s[liledeclas[aufostnemul`umirilep[rin`ilorelevilorboto\[neni, ajunse\ilaInspectoratul|colarJude`ean.

Din cele declarate de C[t[lina Lupa\cu, inspector \colar general adjunct, cele mai multe nemul`umirisuntlegatedefaptulc[spa`iile ]ncaretrebuies[]nve`ecopiiinu suntadecvatesauc[ace\tiaaude f[cutnavetalaodistan`[multprea marefa`[decas[. „Amavutsesiz[ridelap[rin`ii caresuntnemul`umi`idespa`iile]n care copiii ]\i desf[\oar[ activitatea,dardefiecaredat[laacestesesiz[riimanageriiunit[`ilor\colare aurezolvatproblemeleivite.Aceste sesiz[ri fac parte din ]nceputul de an \colar”, a spus inspectorul \colargeneraladjunct. O astfel de situa`ie a fost \i la |coalaAvr[meni,undeungrupde p[rin`i s-a adresat Inspectoratului |colar. Erau nemul`umi`i c[ spa`iul destinat copiilor claselor preg[titoare\iclaselorI-IVnucorespundeacadimensiune.

„Lasesizarearespectiv[,managerulag[situnaltspa`iu,]ncare eleviis[]\ipoat[desf[\uraactivitatea”,aspusC[t[linaLupa\cu. Condi`iiledenavet[aufostmotivuluneireclama`iiap[rin`ilorele-

vilor din satul Dacia. Acestea au optatcaeleviis[]nve`ela|coala Nic\eni\inulaDoroban`i. „P[rin`iicelordinDacianesolicitaus[-\i]nscriecopiiilaNic\eni \inulaDoroban`i,având]nvede-

rec[necesit[odeplasaremaimare. |i aceast[ solicitare a fost rezolvat[dedirectorulunit[`ii\colare”,amen`ionatinspectorul\colar general adjunct. (Petronela Rotariu)

Culoarea politic[, mai important[ decât activitatea la conducerea \colilor Manageriiunit[`ilor\colare boto\[neneaufostschimba`i dinfunc`iila]nceputulanului de]nv[`[mânt,darlaevaluareaactivit[`iipeanul\colar trecut,ceimaimul`idintreei

auprimitcalificatul„foarte bine”.Cualtecuvinte,nus-au reflectat]nevaluaremotivele invocateatuncicândaufost ]nlocui`icucadredidacticede alt[culoarepolitic[.

DinceledeclaratedeC[t[linaLupa\cu,inspector general adjunct al Inspectoratului |colar Jude`ean, ]n cadrul Consiliului de Administa`iedelunidup[amiaz[afostevaluat[ activitatea celor 133 de directori de unit[`i \colare cu personalitate juridic[, pe anul\colartrecut.125dintredirectoriauprimitcalificativul„foartebine”,]ntimpdedoar opt au primit calificativul „bine”. Nici unul dintre manageri nu a ob`inut calificativul „satisf[c[tor”sau„nesatisf[c[tor”. „Sunt cinci zile de la comunicare, ]n care fo\tii manageri nemul`umi`i de calificativul acordatpotdepunelaInspectoratul|colarcontesta`ie.Calificativulsereflect[]ntoat[activitatea\i]ncarieraulterioar[acadruluididactic.Uncalificativde„bine”]`i]ngr[de\teparticiparea la concursul pentru ob`inerea grada`iei de merit sau pentru a accede ]ntr-o func`ie de conducere”, a declarat C[t[lin Lupa\cu. Evalua`iaufostatâtdirectoriischimba`ipe 31august,cât\iceischimba`i]niulie\iaugust dar \i cei numi`i ]nainte de 31 august \i men`inu`i ]n func`ie \i ]n acest an \colar. Pentru directorii noi, care au fost numi`i ]n func`ie]naintededatade31august,s-audat calificativepar`iale. „Exist[ o procedur[ clar[,  stabilit[ prin ordin de ministru, cu fi\[ de evaluare complex[careprevedeabsolutto`iindicatoriicare reglementeaz[ activitatea de management, de larealizareastrategiei\colii,pân[laparteade proiectare, organizare, evaluare, monitorizare, control”, a men`ionat inspectorul \colar generaladjunctalI|J.(PetronelaRotariu)

BOTO|ANI pe o coloan[ Bogdan Ota le promite boto\[nenilor un show uluitor Electrizant,grandios,cople\itor Sunt cuvintele care caracterizeaz[,]nliniimari,evenimentul toamnei 2012 ce va avea loc pe 11 octombrie la Teatrul Mihai Eminescu, ]n cadrul c[ruia artistul Bogdan Ota]\ivalansaprimulalbum, „DayofWrath”.Potrivitorganizatorilor,publiculnuvaparticipalaunsimpluspectacol,ci va tr[i o experien`[ uluitoare. Iubitoriimuziciivorfimartorii unuiadev[ratshow]ncarepasiuneaseva]mpleticuperfec`iunea,iarfor`amuziciivar[sturnaoricetipareconven`ionale, generând doar adrenalin[ pur[.Astfel,pe11octombrie, ]ncepând cu ora 19.00, sala TeatruluiMihaiEminescuvafi gazda unui spectacol total de sunet,lumini\iefectespeciale, iarBogdanOta,al[turideNordicSonataOrchestravorconcerta]ntr-omanier[unic[pentrupubliculboto\[nean.(P.R.)

|edin`[ de Consiliu Local cu bani de ]mp[r`it Consilierii municipali vor aprobaonou[rectificarebugetar[pozitiv[]n\edin`adeConsiliuLocaldejoi.Aceast[rectificarevafide8,1milioanede lei,atâtpeparteadedezvoltare,cât\ipeparteadefunc`ionare. Din cele declarate de ViorelIliu`[,viceprimarulmunicipiului, 2,9 milioane de lei vorfipeparteadefunc`ionare iar5,2milioanedeleipeparteadedezvoltare.Vorfialocate fonduri pentru sus`inerea proiectelordeinvesti`iiderulate ]n Boto\ani. „Pe partea de func`ionare, acord[m cei 8 la sut[institu`iilordecultur[,necesari pentru cre\terea fonduluidesalarii,obliga`ieasumat[ deGuvern.Sevormaiasigura fonduri pentru o repara`ie urgent[laacoperi\ulTeatruluide P[pu\i,orepara`iedeurgen`[ la Biserica Armean[”, a spus VorelIliu`[.(P.R.)

Activitatea fo\tilor inspectori \colari, apreciat[ cu „foarte bine” Inspectorii \colaridinechipa fostei \efe a ]nv[`[mântului boto\[nean,AdaMacovei,au fost evalua`i pentru activitatea depus[ ]n anul \colar trecut. De\i cei mai mul`i fie au renun`atlafunc`ie]naintede31 august,fieaufostdemi\idela aceast[ dat[, activitatea lor a fost evaluat[ ]n cadrul Consiliului de Administra`ie al Inspectoratului |colar Jude`ean. „Inspectorii \colari au fost de asemenea evalua`i \i to`i au ob`inutcalificativul„foartebine”. Au fost evalua`i fo\ti \i actuali inspectori”, a declarat C[t[lina Lupa\cu, inspector generaladjunctalI|J.(P.R.)


TOPNEWS

Miercuri,26septembrie2012

|coli`i dup[ gratii pe bani europeni

17persoaneprivatede libertate,aflate]ncustodiaPenitenciaruluiBoto\aniaufinalizatprogramuldeformareprofesional[princursuldecalificare]nmeseriade„Operatorintroducere,validare\iprelucraredate”.

Miercuri,]ncepândcuorele10.00,]ncadrul unei festivit[`i ce va avea loc la sediul PenitenciaruluiBoto\ani,persoanelorabsolventeale acestuicursdecalificarelisevor]nmânacertificatele de calificare profesional[, eliberate de Ministerul Muncii, Familiei \i Protec`iei Sociale. }n prezent ]n Penitenciarul Boto\ani se deruleaz[alte4cursuridecalificare/recalificare ]ncaresuntincluseunnum[rde56persoane privatedelibertate,operatorintroducere,validare\iprelucraredate,tâmplaruniversal,buc[tar\ifaian`ar,montatorplacaje. „Unuldinobiectivelespecificealeproiectului const[ ]n furnizarea de programe de instruire pentruob`inereacompetentelorprofesionalede c[tre de`inu`i prin introducerea programelor moderne\iinovativedeformareprofesional[. ]ncadrulacestuiproiectaufostamenajate\idotatespa`iilastandardecares[permit[derularea activit[`ilor teoretice dar \i a celor practice ]n condi`ii similare cursurilor organizate ]n exteriorulinstitu`iilorpenitenciare]nscopulcre\terii\anselordeincluziunesocial[apersoanelor liberate din penitenciar”, a declarat agentul

Dac[ din primul aparat a reu\its[sustrag[banii,]ntimp ce ]ncerca s[ sparg[ al doilea tonomat a fost surprins \i re`inutdepoli`i\tiilocaliboto\[-

BOTO|ANI pe o coloan[ Decedat pe câmp la Cucor[ni Unb[rbat]nvârst[de64deani a fost g[sit decedat mar`i, pe un câmp,perazalocalit[`iiCucorani. Peste trupul ne]nsufle`it a dat un localnic care a sunat imediat la 112,lafa`aloculuiajungândatât poli`i\tii cât \i o ambulan`[. }ns[ pentruc[decesulasurvenitdeore bunemediciinuaupututdecâts[ constatedecesul.B[rbatuleracunoscutcuafec`iunicardiace,poli`i\tiiceauf[cutcercet[rilafa`aloculuistabilindcatrupulne]nsufle`itnuprezentaurmedeviolen`[. „Nusuntsuspiciunidecomiterea vreuneifaptepenale.Afostcerut[ efectuarea necropsiei ]n vederea stabiliriicuexactitateacauzeidecesului”,adeclaratinspectorprincipalAncaSilionAram[,purt[torul decuvântalIPJBoto\ani.(D.R.)

B[rbat r[nit ]ntr-un accident de munc[ la mall

AnnaMariaAnghel,purt[toruldecuvântalPenitenciaruluiBoto\ani. Programulceafacilitatpreg[tireade`inu`ilor „Osocietate]nschimbare-Reintegrareasocial[ \iprofesional[ade`inu`ilor”,estecofinan`atdin Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvolatarea Resur-

Prins la spart aparate de cafea Untân[rboto\[neanafostprins ]nflagrant]n noapteade24 spre25septembrie,]ntimpce ]ncercas[sustrag[banidin aparatelede cafeaamplasate perazamunicipiuluiBoto\ani.

3

neni. }n jurul orelor 03.30, o patrul[aPoli`ieiLocaleaconstatat, ]n timpul patrul[rii, c[ aparatul de cafea din sta`ia Doc-Dova de pe Calea Na`ional[afostspart.Afostsolicitat sprijinul reprezentan`ilor IJPBoto\ani,fiindasiguratloculpân[lasosireaechipeioperative,pentrucontinuareacercet[rilor. Laorele04.20afostsurprins ]n flagrant  numitul H.F., ]n vârst[de13ani,]ntimpcefor`a tonomatul de cafea de pe Pietonalul Unirii. Minorul a fostre`inut\ipredatpebaz[de proces verbal Poli`iei Municipiului Boto\ani pentru continuarea cercet[rilor. Asupra sa afostg[sit[sumade51lei,pe care b[iatul a recunoscut c[ a sustras-odinaparatuldecafea g[sitspart]naceea\inoapte,]n sta`ia Doc-Dova. (Petronela Rotariu)

selorUmane2007-2013,]nparteneriatcualte dou[institu`iipenitenciaresituate]nregiunidiferitededezvoltareaRomâniei,respectivPenitenciarul Gala`i, ]n calitate de beneficiar \i semnataralcontractuluidefinan`are\iPenitenciarul Giurgiu ]n calitate de partener. (D[nu` Rotariu)

Boto\[neni cerceta`i pentru furturi ]n Suceava

Unboto\[neanestecercetatdepoli`i\tiisucevenidup[ceafuratun plic]ncareseaflau aproape5.000delei.

Potrivit poli`i\tilor, luni dup[amiaz[, ]n jurul orei 16:45, un individaintrat]ntr-unmagazinde vinuridinmall\iprofitânddefaptulc[vânz[toareaeraie\it[,asustrasdinsertarulunuibirouunplic ]n care se aflau nu mai pu`in de 4.940delei. Laie\ireadinstand,]ns[,adat nas]nnascugestionaramagazinuluirespectiv,carel-aprinsdemân[\ii-aluatpliculcubani.Femeia a anun`at paza \i a fost sesizat[ poli`ia. Respectivulindividafostidentificat]npersoanaunuitân[rdincomuna Brosc[u`i, jude`ului Boto\ani,C[linM.,de35deani.Alt boto\[nean]nvârst[de30deania

fost prins de poli`i\ti furând din buzunare]npia`aobordelaLiteni. }nurm[cudou[zileopatrul[de poli`ieaobservatuntân[rsuspect careafuratunportofeldelaofemeiedinmunicipiulIa\i,Sevastica V.,]nvârst[de60deani,dup[carel-aaruncatpejos,]ntrucâtportofeluleragol.DuslasediulPoli`ieiLiteni,respectivulafostidentificat ]n persoana unui tân[r din municipiulBoto\ani,MirajF.,iar asupraacestuiaafostg[situntelefon mobil, un portofel ]n care se aflaudocumentelesaledeidentitate\i22delei. }n timp ce suspectul era audiat, lasediulpoli`ieis-aprezentatoalt[ femeie,EleonoraA.,de69deani, dincomunaVulture\ti,careasesizatfaptulc[\ieii-afostfuratportofelul,]ncareavea60delei,de c[treacela\iindivid. Ambiisuspec`is-aualescudosare penalepentrucomitereainfrac`iunii defurtcalificat.(D[nu`Rotariu)

Unb[rbat]nvârst[de45deani a ajuns mar`i diminea`a la spital dup[ ce a fost r[nit ]ntr-un accidentdemunc[,lamall.IoanNeagu,dinIa\i,angajatlaosocietate dinjude`ulvecin,afostr[nit]nzona capului de o bar[ de metal. Imediat colegii au sunat la 112, fiind dus la Spitalul Jude`ean de Urgen`[„Mavromati”deoambulan`[,lafa`aloculuiajungândatât poli`i\tiicât\ioechip[delaITM. }n urma anchetei urmeaz[ s[ se stabileasc[ circumstan`ele producerii accidentului \i cine se face vinovatdeproducereaevenimentului.(D.R.)

~ig[ri de contrabanda ]n plafonul ma\inii Echipa comun[ de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca a descoperit mar`i]nplafonulunuiautoturism peste 4.500 de `ig[ri de contraband[.}ndatade25septembrie]n jurul orei 10.00, s-a prezentat ]n Punctul de Trecere a Frontierei Stânca, pentru efectuarea formalit[`ilornecesaretreceriifrontierei, pe sensul de intrare ]n `ar[, Valentin L., de 35 de ani, cet[`ean moldovean,lavolanulunuiautoturism Vaz, ]nmatriculat ]n RepublicaMoldova.Pentruvalorificareauneiinforma`ii,poli`i\tiide frontier[ au solicitat inspectorilor vamali efectuarea unui control am[nun`it asupra autoturismului. }nurmacontroluluiefectuat,echipacomun[format[dinpoli`i\tide frontier[ \i inspectori vamali a descoperitascuns[\inedeclarat[, ]nplafonulautoturismului,cantitateade4.500`igaretemarcaPlugarul,cutimbrudeacciz[R.Moldova. Autoritatea vamal[ a luat m[suraridic[rii`igaretelor]nvaloarede500lei\iasanc`ionatpersoana]ncauz[cuamend[contraven`ional[]nvaloarede5.000lei, iar poli`i\tii de frontier[ au luat m[suraanul[riivizeideintrare]n România.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Miercuri,26septembrie2012

Concedii medicale mai lejere

Concediilemedicale arputearedeveni ceaufostcuani]n urm[,„scutiride munc[u\ordeob`inut”,]nopinia unorangajatoriboto\[neni.}nultimii doiani,legisla`ia privindconcediile medicales-a]n[sprit,]njum[t[`ind num[rulconcediilorfa`[deperioada vechiilegisla`ii.

„multmaifezabile”,deputa`iidin celedou[comisiiausus`inutc[nu sejustific[oamânarearaportului derespingereaactuluinormativ\i c[ceidelaMinisterulS[n[t[`ii\i CasadeAsigur[rideS[n[tatetrebuies[g[seasc[oalt[modalitate decontrolacorectitudiniiacord[rii concediilormedicale,nuceadea trimitelau\abolnavilorechipe]n verificare, metod[ care „]ncalc[ drepturileomului”. Angaja`iaiCaseideAsigur[ride S[n[tatespun]ns[c[]naintedea seintroducea\anumita„poli`iea concediilormedicale”numaiconteneau sesiz[rile de la angajatori, carereclamauc[leintr[salaria`ii ]nconcediicândeperioadamuncilorlacâmpsauc[uniidintreangaja`i]\iluauconcediideboal[pentru a lucra o lun[-dou[ sau chiar maimult]nstr[in[tate.

A\a cum se prezint[ acum opiniile]nParlament,esteposibilca „Poli`ia concediilor medicale” s[ fie desfiin`at[. Dou[ comisii din CameraDeputa`ilor,ceademunc[ \iceades[n[tate,auadoptatunraport de respingere a OUG care prevedeacabolnaviis[fieverifica`i dac[ sunt la domiciliu ]n perioadaconcediuluieliberatdemedic pentru incapacitate temporar[ demunc[. De\ireprezentantulMinisterului S[n[t[`iiacerutamânareadiscu`iilorpentruavenicuamendamente

„Va exista o form[ de control pentru c[ nu po`i pl[ti un serviciu medical dac[ nu ]l verifici” „Dac[s-aobservatoreducerea sumelor pl[tite pentru concedii medicale,]nseamn[c[legisla`iaa avut efect. Acum eu nu \tiu ce con`ine raportul speciali\tilor din comisiileCamereiDeputa`ilor,dar chiar dac[ se va renun`a la acele

echipe care verific[ la domiciliu bolnavii,totvaexistaoform[de control pentru c[ nu po`i pl[ti un serviciumedicaldac[nu]lverifici. Casaareobliga`ias[verificeserviciile medicale pl[tite, pentru c[

Ce gratuit[`i ne mai r[mân la S[n[tate

Ceserviciimedicalevompl[tidin buzunarelenoastre\idecarevom beneficiagratuit]nschimbulsumeicotizatelun[delun[lafondul asigur[rilordes[n[tate?|efiisistemuluisanitarpromits[nel[mureasc[]nsfâr\itacestsubiect, darnu]naintedealegeri,ceeace arputeafiunsemnal]ngrijor[tor c[cenea\teapt[]naceast[privin`[nuestedebine.

Ministerul S[n[t[`ii preg[te\te „cur[`enie” ]n sistem.„Vomeliminadelacompensaremedicamentele neesen`iale”,anun`a,ieri,MinisterulS[n[t[`ii. PotrivitunuicomunicatalMS,primaform[modificat[apachetuluideserviciidebaz[decarevabeneficia un asigurat de s[n[tate ]n urma contribu`iei pe careopl[te\telafondulasigur[rilordes[n[tateseva reg[si]nContractul-Cadrudeanulviitor. „Lucr[mlaacestpachetcarevafidefinitastfel]ncât s[putemreduce,pân[laeliminare,listeledea\teptare pentru tratamentul bolnavilor oncologici sau de diabet”,aanun`atMinisterulS[n[t[`ii. Deciden`iidinsistemanun`[]ns[c[acestlucruse vaputearealizadoarprineliminareadelacompensareaunormedicamente,pecareeilenumesc„neesen`iale”,adic[acelemedicamentecare,fiindieftine,pot ficump[ratedinbaniiasiguratuluides[n[tate. Bine]n`eles,pachetulminimdeserviciimedicale,cu carene-autot„amenin`at”rândperând\efiisistemuluisanitarromânesc,nuvafifinalizat]naintedeale-

geri,cas[\tiefiecarelaces[sea\tepte]nschimbul banilorpl[ti`ilafonduls[n[t[`ii. „Dinces-adiscutat,pachetuldebaz[var[spunde unei]ntreb[riesen`iale:pentruceriscneasigur[m?Se mergepeideeac[inpachetuldebaz[trebuies[seasiguretratamentulpentruriscmajor,pentrucarebolnavulnuaraveaposibilitateas[suportedinbuzunarele salecosturile.}nacela\itimp,va]nsemnac[pentru afec`iunilebanale,caoboal[respiratoriedeexemplu, asiguratul va pl[ti medicamentele. Este vorba de medicamente ieftine, de pân[ ]n 10-20 de lei, cum sunt, de exemplu, expectorantele”, a declarat OctavianDumitru,lideruljude`eanalSanitas. }nprezent,delafondulasigur[rilordes[n[tatese cheltuiescsumeimportantepentruacoperireacosturilormedicamentelorieftine,]ntimpcebolnavicucancersaualteboligravestaupelistedea\teptarepentru alevenirândullatratamente.(AuroraDimitriu)

pân[laurm[avemresponsabilitatea gestion[rii banilor asigura`ilor”, a declarat Costel Lupa\cu, pre\edintele Casei Jude`ene de Asigur[rideS[n[tate. Dac[]nceprive\tevizitelelado-

miciliulbolnavuluialeechipelorde lacas[deputa`iispunc[se]ncalc[ drepturile omului, legat de restul articolelor legii privind acordarea concediilor medicale nu au prea mariobiec`ii.(AuroraDimitriu)

„Plimba`i” cu salvarea pentru investiga`ii ]n alte jude`e Intrarea]nconservareacomputerului tomografdelaSpitalulJude`eanpune lacheltuielisuplimentareunitatea medical[darstârne\te\inemul`umire]nrândulboto\[nenilorcarepleac[ pebaniilorpentru investiga`iilatomograf]njude`ele]nvecinate. „Suntcheltuielisuplimentare pentruspital,pentruc[trebuie s[duc[pacien`iicuambulan`a pân[ ]n Suceava, dac[ ace\tia aunevoiedeinvestiga`iilato-

mograf. Noi acum am avut discu`ii cu conducerea spitalului \i c[ut[m o solu`ie pentru repunerea]nfunc`iuneatomografului”,adeclaratGheorghe Sorescu,vicepre\edinteleConsiliuluiJude`ean. Computerul tomograf de la Spitalul „Mavromati” a fost trecut]nconservarela]nceputulacesteiluni,pentruc[tronsonul ]n care este amplasat acesta a intrat ]n reabilitare. CNCANadispusaceast[m[sur[ pentru c[ nu se poate da avizul pentru mutarea ]n alt spa`iuaaparatului. Conducerea spitalului \i reprezentan`ii CJ, ]mpreun[ cu constructorul,vors[g[seasc[o solu`ie pentru ca spa`iul unde esteamplasataparatuls[fieizolatderestul\antierului\is[se continueinvestiga`iile]nloca`ia respectiv[.(AuroraDimitriu)


CMYK

ESEN~IAL

Miercuri,26septembrie2012

5

Candida`ii care ne vor cere voturile pentru Parlament

|i social-democra`ii \i-au preg[tit „artileria grea”, C[t[lin Buh[ianu fiind parte a acesteia

Preg[tirilepentru alegerileparlamentaredindecembrie cap[t[uncontur totmaibinedefinit.LaInstitu`ia Prefectuluipreg[tirilesunt]ngrafic, iar]ninteriorul partidelorpolitice lucrurileparafi totmaiclare,majoritateaforma`iunilorpoliticedesemnându-\icandida`ii]nacestsens.

Astfel,laPDLBoto\ani,Neculai RebenciucvacandidapeColegiul Fl[mânzi.Acestaamaifostaless[ reprezinteintereseleboto\[nenilor \i ]n mandatul anterior, iar din 2008 pân[ ]n prezent, din func`ia dedeputataadresatGuvernului18 ]ntreb[ri\iinterpel[ri,ultimafiind f[cut[]n2010. Stelic[ Strugaru va candida  pe Colegiul Darabani. Actualul senatorDanielHumelnicuseva]nscrie ]ncursapentruParlamenttotpeun colegiucareincludemunicipiulBoto\ani,darnulaSenat,undemerge C[t[linFlutur,cilaCameraDepu-

ta`ilor.Pentrucel[laltcolegiunua fostdesemnat]nc[uncandidat.

|i la liberali s-au f[cut jocurile BiroulPoliticJude`eanalPNLa votatcandida`iipentrualegerileparlamentarepentrucelepatrucolegii uninominale.EstevorbadeRoxana Florentina Anu\ca (Colegiul  S[veni), fost profesor, fost consilier

jude`ean,]nprezentconsilierlacabinetulluiFlorin~urcanu,laConsiliulJude`ean. Verginel Giread[ va candida pe ColegiulFl[mânzi,]nciudafaptului c[afostcondamnatla]nchisoarecu suspendare pentru abuz ]n serviciu, fals\iuzdefals,pemotivc[arfi modificatuntitluldeproprietate\i\ia]nsu\itilegalosuprafa`[deteren. Costel|optic[,fostprofesor,actualomdeafaceri,vaintra]ncur-

s[ pentru Colegiul Darabani, ]n timp ce Viorel Grigora\, inginer deprofesie\ipatronaluneifirme detransport,intr[]ncursaelectoral[peColegiulBoto\ani,pentru ofunc`ie]nSenat. „Nuavemal`icandida`icare\iauexprimatinten`iadeacandida. Dac[maisuntcolegicaredoresc, asta ar ]nsemna s[ convoc[m un nouBiroulPolitic”,aspusFlorin ~urcanu.

Candida`iidincadrulforma`iunii social democrate sunt urm[torii: pe Colegiul actualului senator GheorgheMarcuvorcandidaDan |ova sau Mihai Balt[, pentru Senat,]ntimpcepentruCameraDeputa`ilor,pelist[suntCostic[Macale`i,pecolegiulBoto\ani1,C[t[lin Buh[ianu pe Colegiul Boto\ani 2 - PSD iar pentru Colegiul Dorohoi, candidatul este actualul deputatPSD,AndreiDolineaschi. }ncadrulUNPR,situa`ianueste clar[ ]nc[, actualul senator Liviu Câmpanu exprimându-\i dorin`a de a se ]nscrie ]n cursa la parlamentare.|erbanMih[ilescuesteo alt[op`iunedincadrulUNPR,ce sevehiculeaz[]nultimaperioad[. Lupta pentru parlamentare este unaintens[laPP-DDBoto\ani.Marius Cristescu, pre\edintele PP-DD Boto\ani,adeclaratc[numaipu`inde20demembri\i-auanun`at inten`iadeacandidapeunuldintre cele nou[ colegii din jude`ul Boto\ani. Potrivitunorsurse,\iex-prefectul Cristian Roman va candida pe un ColegiudinBoto\ani,pentrufunc`ia de deputat, reprezentând Partidul For`aCivic[,respectivAlian`aRomâniaDreapt[.(OtiliaMaxim)

Senatorul Daniel Humelnicu atac[ din nou Guvernul de la tribuna Parlamentului Mar`i,25septembrie,]ncadrul\edin`eideplenaSenatului,boto\[neanulDaniel Humelnicuasus`inutonou[declara`iepolitic[prin careaacuzatUSL-ul\iGuvernulVictorPontadesubminareabun[st[riicet[`enilorjude`uluiBoto\ani. Prindeclara`iapolitic[intitulat[„USL]ngroap[ economia României cu o rapiditate alarmant[”, senatorul Humelnicu atrage aten`ia asupra faptului c[ ]n ultimele luni fondurileeuropeneaufostblocate,guvernul actualUSLneavândniciostrategieconcret[ pentruremediereaacesteisitua`iidramatice care afecteaz[ un num[r mare de firme \i ONG-uriromâne\ti. „O parte consistent[ dintre ace\ti români directafecta`isunt\icet[`eniijude`uluiBoto\ani,pentruc[]nacestjude`atâtdevitregitde soart[ doar fondurile europene mai aduceau unaportfinanciardecentladezvoltareacomunit[`ii”,asubliniatsenatoruldeBoto\ani.

Humelnicuavertizeaz[c[jude`ulBoto\ani vaintra]ncolapseconomicdincauzaactualeiguvern[ri. „Dinp[cate,depatruluni\ijum[tate,GuvernulPontanuamaif[cutnicioplat[afacturilortrimisedeceicaredesf[\oar[proiecte europene. Administratorii acestor firme din Boto\ani umbl[ pe la ministere \i Guvern f[r[ niciun folos, c[ci peste tot li se ]nchidu\isaulisepromitr[spunsuricenu maivin.Falimentulbatelau\[,iarastaafecteaz[]ntreagacomunitate,pentruc[\omajul vacre\tedinnou,]ncas[riledinimpozitela bugetuljude`eansevordiminuadrastic\itot jude`ulBoto\anivaintra]ncolapseconomic din cauza incompeten`ei Guvernului USL Victor Ponta”, constat[ senatorul Daniel Humelnicu]ndeclara`iasapolitic[. La finalul interven`iei sale de la tribuna Parlamentului,senatoruldeBoto\aniDaniel HumelnicuacerutinsistentGuvernuluiPontas[asigurecontinuitateaacestorprograme chiar dac[ finan`[rile de la Bruxelles sunt blocate, prin identificarea rapid[ de solu`ii pertinente\inudevehiculareaunorideifantasmagorice precum impozitarea piscinelor sau denun`area vecinilor la Fisc. (Otilia Maxim)


6

TOPNEWS

Miercuri,26septembrie2012

Prefectul sus`ine proiectele economice BOTO|ANI propuse de Consulul General al Ucrainei pe o coloan[ PrefectulAdrian Constantinescusprijin[propunerilede extindereacolabor[riiromâno-ucrainenef[cutelaBoto\anideConsululGeneralalUcrainei, VasylBoiechko.Excelen`asaaprezentatla]ntâlnireade luni,dinPalatulAdministrativ,câteva proiectecesepot realizadac[exist[ suficient[deschidere aautorit[`ilordin celedou[`[ri. Este vorba despre ]nfiin`area \i organizarea unui forum economic transfrontalier,constând]nrealizareaunuicadrude]ntâlnireaoamenilordeafaceridin`[rile]nvecina-

te,lacares[participe\ireprezentan`iaiinstitu`iilorimplicate]nrela`iilecomercialecesedorescafi deomaimareamploare.

„}n`elegc[ideeaestesus`inut[\i dedomnulambasadoralUcrainei la Bucure\ti, de autorit[`ile din Cern[u`i, de cele din Ivano-Fran-

kivsk,precum\idereprezentan`ii dinSuceava,]ns[nimeninuaf[cutpân[acumprimulpas.}lvom face noi \i m[ bucur c[ domnul Florin ~urcanu s-a declarat de acordchiars[finan`ezeacestforum prin intermediul Consiliului Jude`ean Boto\ani”, a declarat Adrian Constantinescu. }ncadrulaceleia\i]ntâlniricureprezentantul Ucrainei, prefectul a salutatpropunereaacestuiadease organiza\ilaBoto\anioprezentareeconomic[aRegiuniiCern[u`i. Aceastaafostdejaprogramat[de autorit[`ile regionale ucrainene pentruafif[cut[laSuceava. Totodat[, Consulul General a propus o nou[ ]nfr[`ire a municipiului Boto\ani cu municipiul Ternopil,ideepreluat[deviceprimarulboto\[nean,ViorelIliu`[. „Noicooper[mdeanidezilecu autorit[`ile ucrainene ]n domeniul situa`iilor de urgen`[ sau pe teme culturale.}ns[oextindereacolabor[rii]ndomeniuleconomicarfi ]n avantajul ambelor p[r`i. Vom face demersuri pentru ca autorit[`ilecesepotimplica]naceste proiectes[o\ifac[”,aconcluzionat prefectul jude`ului Boto\ani. (OtiliaMaxim)

Din noiembrie, Muzeul Etnografic ]\i deschide por`ile }ncepândculunanoiembrie, boto\[neniisauturi\tiiinteresa`i s[admireexponateleMuzeului EtnograficovorputeafacedeoarecelaCasaVenturasevor deschidepor`ilemuzeului. Al[turideMuzeulEtnografic,CasaVentura va mai g[zdui \i |coala Popular[ de Art[. Astfel,parterul\isubsolulvortrecedinadministrarea|coliiPopularedeArte\iMeserii]n administrarea Muzeului Jude`ean, pentru a fi utilizat[deSec`iadeEtnografie.Etajul\imansardacl[diriivorr[mâne]nadministrarea|colii PopularedeArte\iMeserii.

Muzeulafostdeschis]n1989\iprezint[cele maiimportanteelementealeciviliza`ieiruralea Boto\anilor:principaleleocupa`ii,me\te\uguriletradi`ionale,costumulpopular,datinile\iobiceiurilespecificeacesteizone.Imobilulafost, ]ns[,retrocedat,a\ac[muzeulafost]nchis. Casa Ventura a fost reabilitat[ \i amenajat[ prin fonduri europene, ]n cadrul Programului Opera`ional Regional 2007-2013, Axa Prioritar[5-Dezvoltareadurabil[\ipromovareaturismului,DomeniulMajordeInterven`ie5.1.restaurarea\ivalorificareadurabil[apatrimoniuluicultural,precum\icrearea/modernizarea infrastructurilor conexe, bugetul total al proiectului fiind de peste 12 milioane de lei. (OtiliaMaxim)

AGENDA SERVICIILOR

Boto\[nenii nu se ]nghesuie s[ ia banii de la stat pentru secet[

Dup[maibinedejum[tate de lun[ de la implementarea actuluinormativcareprevede acordarea unui sprijin financiar pentru culturile afectate desecet[dinvaraacestuian, fermierii boto\[neni nu s-au ]nghesuits[soliciteacestsprijin. Pân[ ]n prezent, doar 4.000decereriufost]nregistrate,ceeacereprezint[,conformcelorprecizatedereprezentan`ii Direc`iei Agricole Jude`ene, doar un sfert din num[rul fermierilor ce pot beneficiadeacestsprijin.Num[rul mic de solicit[ri este pus pe seama sezonului de munci agricole, produc[torii fiindocupa`icucampaniade toamn[. Potrivit conducerii Direc`iei Agricole Jude`ene num[rul cererilor va cre\te sim`itor]nperioadaurm[toare,pân[latermenullimit[de depunere, respectiv data de 15octombrie2012.Sprijinul financiar se acord[ ]ncepând cudatade1noiembrie2012. Ajutorul de minimi se ofer[ pentru culturi de pân[ la 10 hectare,reprezentând100de lei pe hectar. Reprezentan`ii din agricultur[ recomand[ fermierilors[sedeplasezela sediulinstitu`ieipentruasolicita sprijinul financiar. La momentul de fa`[, din cauza volumuluimaredemunc[\ia num[rului redus de angaja`i din cadrul Direc`iei Agricole nusecunoa\tesuprafa`atotal[pentrucares-asolicitatdesp[gubiri.(O.M.)

Mihai ~âbuleac, liberal cu acte ]n regul[ Mihai~âbuleac,fostulpre\edintedeConsiliuJude`ean, care]ntimpulmandatuluis[u la aceast[ institu`ie a fost \i membrumarcantPDL,afost primit cu bra`ele deschise ]n PNL.Lunisear[,]ntruni`i]n cadrulBirouluiPoliticalpartidului, liberalii \i-au exprimatprinvotdorin`avisavis deadeziuneadepus[dec[tre ~âbuleac. Astfel, cererea lui Mihai ~âbuleac de a deveni membru cu acte ]n regul[ a fostacceptat[]nunanimitate, to`imembriireuni`i]ncadrul Biroului Politic al partidului votând pentru apartenen`a liberal[ a fostului prim vicepre\edinte PDL. „Domnul ~âbuleac a fost pre\edintele acestuipartid,esteunomde dreapta”, a declarat GheorgheSorescu.Pentru]nceput, separec[Mihai~âbuleacva fiunsimplumembru,f[r[a ocupa nicio func`ie ]n cadrul partidului.(O.M.)


PUBLICITATE

Miercuri,26septembrie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren, deschiderelaBt-Sv180m\i 14.100mpterendeschidere laBt-Sv50m,ambele]nzona Hudum.Utilit[`icurent,ap[, posibilit[`iparcelare.Rela`ii latelefon:0752.548.847. *Vândgarsonier[,zonaMihailKog[lniceanu,28mp, confort1,et.1,c[r[mid[,decomandat[,pre`17.500euro, negociabil.

ultracentral[,100mp,et.5,mobilat\iutilatlacheie, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`59.500euro, negociabil.

*Vândapartament2camere,CaleaNa`ional[,56mp, et.8,semidecomandat,5boxe,blocdec[r[mid[,pre` 20.000euro,negociabil.

*Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zon[ ultracentral[,100mp,et.4,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`67.000euro,negociabil.

*Vândapartament2camere,Prim[verii,43mp,decomandat,parter,f[r[]mbun[t[`iri,pre`21.500euro,negociabil.

*Vândcasa,zonaS[venilor,62mp,utilit[`i,CT,3 camere,buc[t[rie,teren75mp,]ngr[dit,pre`29.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartament2 sau3camere.

*Vândapartament2camere,}mp[ratTraian,48mp, et.4,decomandat,geambaie,f[r[]mbun[t[`iri,pre` 23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,OctavB[ncil[,40mp,CT, termopan,AC,et.4,u\ametalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,GheorgheAvramescu,zonaDirec`iaMuncii,56mp,et.3,u\iinteriorschimbate, central[termic[,SD,balcon]nchis,pre`26.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaPrim[verii,Curcubeului,50mp,parter,finisat,u\[metalic[,decomandat, pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevardMihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,62mp,etaj2, alarm[,f[r[]mbun[t[`iri,semidecomandat,pre`25.500 euro,negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,et.4,CT, G+F+P,finisat,blocdinBCA,pre`31.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceuluiMihai Eminescu,60mp,parter,finisatcomplet,CT,termopan, pre`35.000euro.negociabil. *Vândapartament3camere,zonaSf.Ilie,65mp, parter,CT,termopan,decomandat.Pre`36.000euro. negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBucovina,70mp,etaj 4,decomandat,completrenovat,CT,termopan.Pre` 40.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,CaleaNa`ional[,zona Stejari,80mp,etaj2,CT,termopan.Pre`45.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zona Stadion,BCA,100mp,et.V,blocculift,CT,pre` 40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.UtilGar[, c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Pre`50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[

*Vândvil[,180mp,zonaAlfaLand,completfinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,teren600mp, ]ngr[dit,pre`73.000euro,negociabil. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4 camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren400mp,]ngr[dit, pre`75.000euro,negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\,utilit[`i,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,teren1.600mp,]ngr[dit, pre`80.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camere,plusdiferen`[. *Vândvil[,200mp,zonaAlfaLand,ultramodern[, peisajmirific,c[r[mid[\iBCA,totuldecalitate,utilit[`i, 5camere,2b[i,buc[t[rie,teren1.300mp,]ngr[dit,pre` 125.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,Unirii, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,AC,utilat,pre` 300europelun[. *Oferspre]nchiriereapartament2camere(transformat din3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3, CT,completutilat,semimobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140mp,zon[ comercial[,pretabilbar,pub,restaurant,CT+T+G+F, pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modern amenajat,zonaPia`aMare,50mp,zon[comercial[cu vad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,400mp,teren 1.000mpcuparcare,zon[centur[,pretabilbar,pub, restaurant,discotec[,depozite,birouri,etc., CT+T+G+F,pre`700euro.

*Vândsauschimbcas[cu dou[camereteren500mpcu garsonier[,plusdiferen`[.Casa este]nloc.C[t[m[ r [\tiDeal. Tel.0742.565.695.(G-3) *Vândteren]nora\,intabulat,]mprejmuit,cuutilit[`i, pentrudou[case,materiale deconstruc`ie.Telefon 0744.400.952. (G-8)

]nchirieri *Oferspre]nchirierespa`iu comercial,288mp,teren110 mpcuparcare,zon[Petru Rare\,pretabil,depozite,birouri,reprezentan`edistribu`ii,serviceauto,vulcanizare,etc.,cl[direnou[,impecabil[,pre`700euro.

matrimoniale *Domn,prezentabil,46ani, 1,88/86,f[r[vicii,doresc cuno\tin`[cudoamn[de vârst[apropiat[.Telefon: 0754.775.063.(G-1)

licita`ii *LiceulTeoretic„Anastasie Ba\ot[”cusediul]ncomuna Pomârla,jud.Boto\ani, tel/fax0231.622.817,organizeaz[licita`iedevânzarema-

s[lemnoas[pepicior,]ncantitatede334mcnet,ladata de03.10.2012,ora14.00. Preselec`iavaavealocla sediulliceuluiladatade 28.09.2012,ora14.00.Caietuldesarcinisepoateridica delasecretariatulLiceului Teoretic„AnastasieBa\ot[” Pomârla.

anun`urimediu *SCANEPRESTSERV COMPANYSRL,titularal PlanuluiUrbanisticZonal „CONSTRUIREHAL{, }MPREJMUIRETEREN; RACORDURIUTILIT{~I |IACHIZI~IONAREDE UTILAJE}NVEDEREA FABRIC{RIIDESTRUCTURIMETALICE}NLOCALITATEAAVR{MENI; JUDE~ULBOTO|ANI”, propusafirealizat]nloc. TudorVladimirescu,com. Avr[meni,jud.Boto\ani, anun`[publiculinteresatc[ s-aelaboratprimaversiunea planuluimaisusmen`ionat\i s-anotificatAPMBoto\ani]n vedereademar[riiprocedurii deob`inereaavizuluidemediuconformHG1073/2004. Primaversiuneaplanului poateficonsultat[lasediul APMBoto\ani,b-dulMihai Eminescunr.44,mun.Boto\ani,]nzileledeluni-vineri ]ntreorele08.00-16.00.Observa`iilepubliculuiseprimesczilniclasediulAPM Boto\ani]ntermende18zile deladatapublic[rii.(1)

AGENDA TRANSPORTATORILOR

*Vândspa`iucomercial,Bulevard,40mp,termopan, vitrin[,pretabilcabinetmedical,centru]nfrumuse`are, stomatologie,sediufirm[,reprezentan`[,pre`33.500 euro,negociabil. *Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vadcomercial, vitrinatermopan,pre`59.000euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren 110mpcuparcare,zonaPetruRare\,pretabil,depozite, birouri,reprezentantedistribu`ii,serviceauto, vulcanizare,etc.,cl[direnou[,impecabil[,pre`700euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE

AGENDA PREST|RI SERVICII

Persoanefizice Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Miercuri,26septembrie2012

„Func`ion[rime” redus[ ]n trei valuri de disponibiliz[ri

Cancerul, suferin`[ care love\te mii de boto\[neni Peste6.700depersoanedinjude` erau,lasfâr\itultrimestruluitrecut,]n eviden`acabinetelor medicale,cutumori maligne.Statisticile Direc`ieideS[n[tate Public[(DSP)Boto\aniarat[]ncontinuareocre\tere]ngrijor[toareanum[ruluidecazuride tumorimaligne.Mediciiauraportat,de asemenea,luarea]n eviden`[]nlunileiulie-augustapeste 150decazurinoi.

Unvaldedisponibiliz[riestea\teptat ]noctombrie\i preavizelesevor ]ndreptaspre „func`ion[rime”,ca o]ncercaredea ]mpu\cadoiiepuri dintr-olovitur[:reducereacheltuielilor salariale\idiminua- reabirocra`iei.

Vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, Gheorghe Sorescu, spune c[ disponibiliz[rile la Nova Apaservvorfiverificatede\iconducerea operatorului de apa decide pe cinetrecepelistadisponibiliza`ilor. |efiioperatoruluideap[vortrebui ]ns[ s[ comunice nominal ce persoanetrimit]n\omaj\iposturile de pe care pleac[ acestea. Vicepre\edintele Consiliului Jude`ean, Gheorghe Sorescu, declara c[ a aten`ionat conducerea operatorului cadisponibiliz[riles[vizeze]nspecial „func`ion[rimea”. „Selec`ia personalului o fac cei de la Nova Apaserv.Ideeaafosts[seasigure mentenan`asistemului,s[func`ione-

ze sistemul. Compartimentului comercial, de asemenea, i s-a dat o importan`[ foarte mare. Dar, eu cândamv[zutprimaseriededisponibiliz[ritrebuies[recunoscc[nu amfostpreamul`umit.M[a\teptca preavizele care se dau de acum ]nainte, s[ vizeze reducerea birocra`ieidinzonaoperatoruluideap[. Am cerut s[ mi se comunice nominal cine pleac[ \i de pe ce posturi”,adeclaratvicepre\edinteleCJ. Dup[primaseriedepreavizeurmeaz[s[primeasc[]n\tiin`[rilec[ vorintra]n\omaj]nc[vreo30de angaja`idelaNovaApaserv,iar]n octombrie va fi o a treia serie de preavize.(AuroraDimitriu)

Cadrelemedicalesus`inc[cea maimareproblem[r[mâneprezentarea la medic a multor pacien`i]nstadiiavansatealebolii, atuncicând\anseledereu\it[a tratamentuluiscadconsiderabil. „}nnenum[raterândurimediciioncologiautransmismesajul c[ sunt multe forme de cancer care,depistate]nfazeini`iale,au \ansefoartemaridevindecare. Canceruldesânsauceluterinse pot trata cu \anse mari de reu\it[,cucondi`iacapacientuls[ se prezinte ]n stadii incipiente ale bolii. Dar \i alte forme de cancersepottratacusuccesdac[suntdescoperitelatimp.Asta ]ncearc[s[netransmit[medicii, ]ns[demulteorisemnalullornu este luat ]n seam[”, a declarat medicul Cornel Saradan, din cadrul DSP Boto\ani. (Aurora Dimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2223  

Ziarul orasului tau!