Page 1

CMYK

AparatperformantlaSpitaluldeRecuperare, pentrustabilireadiagnosticuluideosteoporoz[ EXPRIM{-TE LIBER PE www.evbt.ro

50 BANI

Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112 Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

AnulVIII•nr.183(2218)•Miercuri,19septembrie2012•8pagini

Pag. 8

Scandal la Inspectoratul |colar Pagina 2

Un mort \i cinci r[ni`i ]ntr-un accident pe „\oseaua mor`ii” Opersoan[a murit\ialte cinciaufost r[nite]ntr-un teribilaccident petrecutluni sear[peDE58, ]np[durela Baisa.}naccidentaufost implicatetrei autoturisme, \oferulcarel-a provocatfiind ucispeloc. Pagina 5

Se schimb[ \eful la Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate

Pagina 4


2

STARTNEWS

Miercuri,19septembrie2012

Scandal la Inspectoratul |colar Vacan`[prelungit[ pentruzecideelevi degimnaziudela Ion[\eni.P[rin`iiau `inutcopiiiacas[, fiindrevolta`idedecizialuat[dedesfiin`areaaclaselorde gimnaziu.}naceast[ situa`ieeleviiarfi nevoi`is[fac[naveta11kilometri. Nemul`umi`i,p[rin`iiauprotestat ierilasediulInspectoratului|colar Jude`ean (I|J). „Noi, anul trecut amavutcopiii]nclasaaV-a. I-au luatla\coal[la11kilometricuun microbuz,numaispunemcum,nu se merit[. Veneau copiii pe jos, prin z[pad[, treceau intersec`ii. Anulacestaavruts[]iia\ipecei declasaaVII-a\iaVIII-a,s[desfiin`eze\coalacomplet.Avândnum[ruldeelevicareenormalpentruclaseleV-VIII,noinuamvrut s[]iiapentruc[]iducela11kilometri,pecândestealt[\coal[care arputeas[]icumulezelaunkilometru.Deocamdat[noinuamredeschis anul \colar. Nu am l[sat copiiis[mearg[la\coal[”,aspus unp[rinte. „Ei vor s[ o ]nchid[ definitiv. A\aepolitica.Fiecarevreas[fac[ cevrea.Esteadouazicândvenim aici.Dac[serezolv[,numaivenim”, a ad[ugat un alt p[rinte. Eleviiarfinevoi`is[fac[navetala |coala Maghera - Vf. Câmpului sau la Bucecea. Edilul din Vf. Câmpului i-a ]nso`it \i el pe p[rin`i,ieri,laInspectoratul|colar. „Nuse]nchide\coala.Suntcopii \i e firesc s[ fie nemul`umi`i. }n momentul ]n care se reduce \i se dau anumite norme, p[rin`ii sunt nemul`umi`i, e ceva firesc. Exist[

BOTO|ANI pe o coloan[ Concurs pentru posturile neocupate ]n ]nv[`[mânt

solu`iiderezolvare.Acumtrebuie g[sit[solu`iacares[mul`umeasc[ petoat[lumea,noiastavrem.Eu suntprimarul]ntregiicomune,am cinci\coli]ngestiune,\ilafiecare \coal[, pe fiecare p[rinte trebuie s[-lajut[ms[fiemul`umit.P[rin`ii doresc ca \coala s[ func`ioneze la capacitateamaxim[,primar\igimnaziu”,aspusAurelUngureanu.

„Au venit to`i aici, am f[cut o echip[ de lucru \i a plecat toat[ lumea mul`umit[” Dup[discu`iipurtate]ntrep[rin`i \iconducereaI|Js-astabilitcaeleviidinclaseleaVII-a\iaVIII-as[ r[mân[ la Ion[\eni, iar elevii de clasaaV-a,undenum[ruleramic, s[mearg[laalte\coli.

„Exista o rezolvare  \i pân[ acum. Am f[cut o reorganizare, astfel]ncâttreiposturiaproapeleam suplimentat, ca dou[ clase a VII-a \i a VIII-a s[ func`ioneze acolo.Dup[careafostolips[de comunicare la nivelul conducerii \colii,aconduceriicomunit[`ii,cu p[rin`ii. }n planul de \colarizare careafostelaborat]nperioadafebruarie-aprilie, la \coala Ion[seni nu s-a mai aprobat func`ionarea claselor V-VIII. Având ]n vedere c[amfost\iacoloamconstatatc[ celedou[clasedeaVII-a\iaVIIIaaveauunefectivmaimarefa`[de aV-a\iaVI-a,careaveauunefectivmaimic,\iamsuplimentatdestuldegreu\is[led[macolo\is[ rezolv[moanumit[problem[.Se pare c[ din lips[ de comunicare, careaexistatlanivelulconducerii \coliicuceidelacomunitatealo-

cal[\icup[rin`ii,s-acreatoanumit[ ne]n`elegere, pot s[ spun chiar conflict, ]n care am ]n`eles eu,eraudou[tabere.Auvenitto`i aici,amf[cutoechip[delucru\i aplecattoat[lumeamul`umit[,]n sensulc[,s-astabilitc[eleviide clasaaVI-as[r[mân[laIonaseni, iarceideclasaaV-as-au]nscrisla \coliledinlocalit[`iledinapropiere. P[rin`ii au fost mul`umi`i”, a spusMihaelaHunc[. |efaeduca`ieiboto\[nenesus`ine c[aceast[situa`iearfitrebuitrezolvat[la]nceputulanului,atunci cânds-arealizatplanulde\colarizare. „E foarte greu s[ revenim acumasupraplanuluide\colarizare, exist[ o procedur[. Noi deocamdat[ lucr[m cu ceea ce s-a aprobat ]n aprilie”, a men`ionat inspectorul \colar general al I|J. (PetronelaRotariu)

Casa memorial[ a Patriarhului Teoctist Ar[pa\u, la un pas de inaugurare Casamemorial[afostului }ntâist[t[toralBisericiiOrtodoxeRomâne,Patriarhul TeoctistAr[pa\u,dinsatul Tocileni,comunaSt[uceni, estelaunpasdeafiinaugurat[.Pân[lasfâr\itdean aceastavafigata,promitautorit[`ilelocale,maialesc[ lucr[rileseprezint[]ntr-un stadiuavansat,doarinteriorul maitrebuindafiamenajat. Casamemorial[afostconstruit[dup[modelul casei ]n care s-a n[scut \i crescut fostul patriarh.Tencuit[culut,acoperit[culut\iformat[dindou[od[i\iotind[,casavag[zdui ]ntr-unadintrecamerebunuripersonalealefostului patriarh, care vor fi donate muzeului de c[tre Mitropolia Moldovei \i Bucovinei, iar cealalt[camer[vafidecorat[cuobiectetradi-

`ionalespecificezoneiSt[uceni.Proiectulcasei a fost realizat de arhitectul Mihai Mih[ilescu, dup[ descrierile nepo`ilor fostului patriarh al BisericiiOrtodoxeRomâne. „Câtdecurândoameniisevorputeabucura de aceast[ capodoper[. Exteriorul este gata, maitrebuieamenajatinteriorul.Obiectevechi, specificezonei,vorfistrânsedelas[teni,pentruadecoraocamer[acaseimemoriale,unde ]n copil[rie a tr[it  Patriarhul Teoctist Ar[pa\u”, a precizat viceprimarul comunei St[uceni,AurelPavel(foto). Costuriledeconstruireaviitoruluimuzeuse ridic[lapeste100.000delei. Patriarhul Teoctist Ar[pa\u, care a avut numeledebotezToaderAr[pa\u,s-an[scutpe 7februarie1915]nsatulTocileni,fiindalzecelea dintre cei unsprezece copii ai so`ilor Dumitru \i Marghioala Ar[pa\u. El a urmat \coalaprimar[dinsatulnatal,dup[care,lavârsta de 13 ani, a devenit monah la Schitul Sih[striaVoroneidinjude`ulBoto\ani.Afost patriarhalBORtimpde21deani,trecândla cele ve\nice ]n 2007, la vârsta de 92 de ani. (OtiliaMaxim)

Concursul pentru ocuparea posturilor ]n ]nv[`[mânt care sauvacantatdup[datade17septembrievafiorganizatsâmb[t[ la nivelul \colilor boto\[nene. Profesorii care au ob`inut sub cinci la titularizare sau cei care nuauparticipatlaexamenpots[ participe la concurs. Concursul sevasus`ine]nmaimultecentre cevorficonstituitelaniveluljude`ului.MihaelaHunc[,inspector \colar general al Inspectoratului |colar Jude`ean (I|J), sus`inec[laaceast[dat[,]nmod normal,nuartrebuis[maiexiste\colif[r[profesori.„Artrebui s[nufie\colif[r[cadredidactice.Dac[sunt,acestlucrusedatoreaz[uneilipsedeorganizarea conducerii\colilor.Maisuntcadredidacticecarevors[maisuplineasc[anumiteposturisaujum[t[`i de posturi vacante. Conformmetodologiei,noinuleputeam ocupa ]nainte de 17 septembrie. Pân[ miercuri vedem exactnum[ruldeoredinfiecare \coal[ care sunt vacan`e, dup[ care, sâmb[t[, se d[ concurs, pentruc[f[r[aparticipalaexamenuldetitularizarenuputems[ angaj[mpersoanele.Ceicareau subcincisaunuauparticipatla titularizare]nanii2010,2011\i 2012nupotocupaposturidecât dac[trecprintr-oetap[deconcurs”, a precizat Mihaela Hunc[.(P.R.)

Bursa locurilor de munc[ pentru absolven`i Pe28septembrie,Agen`iaJude`ean[ pentru Ocuparea For`ei deMunc[Boto\aniorganizeaz[ „Bursalocurilordemunc[pentru absolven`i”, ac`iune care se va desf[\ura simultan ]n toat[ `ara. }n municipiul Boto\ani, Bursa va avea loc ]ncepând cu ora09.00laSalaPolivalent[.Cu acestprilejAJOFMadreseaz[o invita`ietuturoragen`iloreconomici la „Bursa locurilor de munc[ pentru absolven`i” una dintre cele mai importante ac`iuni implementate atât la nivel jude`ean, cât \i na`ional. „Prin aceast[m[sur[activ[decombaterea\omajuluipunemfa`[]n fatacerereacuofertaastfel]ncât accesulpepia`amunciis[fiecât maiu\orpentruace\titinericare seconfrunt[curisculdeanu-\i g[silocuridemunc[datorit[lipsei de experien`[ ]n munc[”, a declaratSorin|ologon,directorul executiv al AJOFM. Acest eveniment se ]nscrie ]n tradi`ia activit[`ilorlanivelna`ional\ise adreseaz[ atât angajatorilor cu interes]nrecrutareadepersonal din rândul absolven`ilor, cât \i absolven`ilordiferitelorformede ]nv[`[mânt, interesa`i ]n ocuparea unui loc de munc[ ]n cele maidiversemeserii.(P.R.)


TOPNEWS

Miercuri,19septembrie2012

PDL-istul Dan Humelnicu a protestat ]n Senat pentru drumul Boto\ani-Suceava Mar`i,18septembrie, ]ncadrul\edin`eide plenaSenatuluiRomâniei,democratliberalulboto\[neandin forma`iuneaPDL, DanHumelnicu,asus`inutodeclara`iepolitic[princareaacuzat USL-ul\iGuvernul VictorPontadefaptul c[prinultimeledecizii guvernamentalesubmineaz[economia jude`uluiBoto\ani\i bun[stareacet[`enilor acestuijude`. Intitulându-\i declara`ia politic[ „Demagogia\iincompeten`aUSL afecteaz[directBoto\aniul”,senatorul Humelnicu Daniel atrage aten`ia asupra faptului c[ ultima rectificare bugetar[ a Guvernului USLadiminuataloc[rilefinanciare pentru drumul na`ional DN 29 Boto\ani - Suceava. Practic, acest lucruducelasistareainvesti`ieirespectivepetermennedeterminat,]n condi`iile]ncare„investi`iaestede

o importan`[ capital[ pentru economia jude`ului Boto\ani, atât din punctdevederealmoderniz[rii\i eficientiz[rii rutelor comerciale centrale,cât\idinpunctuldevederealangaj[riifor`eidemunc[locale,]ncondi`iile\omajuluiridicat”, asubliniatsenatoruldeBoto\ani. De asemenea, senatorul Dan HumelnicuasomatguvernulVictorPontas[prezinte]ntermenilegalibugetulpentruanul2013acu-

Autorit[`i locale semnaleaz[ neconcordan`ele de la Summer Fest FestivalulSummer Festorganizat]nacest anpare]nc[s[mai ]ncing[spiriteleautorit[`ilorlocale,acestea vrânds[cear[socoteal[primarului. Liderul PP-DD, tot odat[ \i consilier local sus`ine c[ sunt neconcordan`e]ntâlnite]ndocumentele ]nregistrate pe parcursul festivalului. Mai concret, acestasus`inec[adescoperitc[ suprafa`adedesf[\urareaactivit[`ilor comerciale de festival ]nscris[ ]n acte nu coincide cu ceareal[cares-apututconstata la eveniment. Mai mult, mai mul`i comercian`i i-au adus la cuno\tin`[acestenereguli.Cristescuestehot[râts[deapieptcu

primarul, sus`inând c[ va veni cudocumentepentrua-\isus`ineafirma`iile\ideasemenea]i va cere ]n mod oficial edilului OvidiuPortariucs[fieinformat cuprivirelasumele]ncasatede la agen`ii economici. Consilierulsus`inec[unorcomercian`i ceaudorits[participelafestival,lis-acerutomiedeeuros[ participe la festival, dar li s-a t[iat chitan`[ pe o mie de lei. „Voiaducedocumentepecare levoiprezentapresei\ituturor celorprezen`idincarereiesec[ suprafa`a din acte ]nchiriat[ agen`iloreconomicinuesteaceea\icuceadinteren.Ilegalit[`ilecares-auf[cut]naintenuse vor mai face acum. Cet[`enii m-autrimisacolocas[-iap[r,nu s[]imint”,aconchisconsilierul MariusCristescu.(O.Maxim)

zândUSL-uldepracticielectorale imorale\iilegale. „Am v[zut recenta ordonan`[ prin care guvernul USL vrea s[ vin[cuacestbugetdup[alegerile parlamentare \i resping \i condamn categoric acest truc. Dup[ atâtea minciuni ]n perioada de opozi`ie\i]ncele4lunideguvernare, e momentul ca USL s[ fie sincer[cucet[`eniiBoto\aniului\i s[ le prezinte concret propunerile

de investi`ii ]n jude` pentru anii urm[tori.Nupromisiunideguvernarefanteziste,cibugetulconcret pentru 2013. Pentru c[ dac[ drumul na`ional Boto\ani-Suceava \i drumul na`ional Boto\ani-Ia\i nu constituie priorit[`i pentru USL, trebuies-o\tim\inoinegrupealb. Cet[`eniiBoto\aniuluiaudreptul\i merit[s[\tieadev[ruldespreviitorullor”a]ncheiatsenatorulDan Humelnicu.(OtiliaMaxim)

Ho`i de lemne c[uta`i cu masca`ii ProcuroriiDirec`ieide InvestigareaInfrac`iunilordeCriminalitateOrganizat[\iTerorism-BiroulTeritorialNeam`auorganizatmar`idiminea`[ oac`iunepentrudestructurareaunuigrup infrac`ionalorganizat, constituit]nscopul ob`ineriidebeneficii financiaredins[vâr\ireainfrac`iuniide evaziunefiscal[cu materiallemnos. }n acest scop, au fost efectuate 20 de perchezi`ii domiciliare, pe raza jude`elor Neam`, Boto\ani, Suceava \i Harghita, la locuin`ele membrilorgrup[rii\ilasociet[`ile comerciale controlate de c[tre ace\tia.]nfapt,s-astabilitc[]nvinui`i au constituit un grup infrac`ionalorganizat,lacareauaderat \ialtepersoane,printrecare\iun

angajat ]n cadrul Ocolului Silvic Ceahl[u,vizândexploatareailegal[ a unor cantit[`i importante de materiallemnos\icomercializarea ulterioar[amaseilemnoaserezultate,prinfolosireaunordocumentefinanciar-contabilefictive. Laachizi`iaterenurilorvizatede c[tremembriigrup[riipentrucantit[`ile mari de material lemnos, ]nvinui`iiaufostsprijini`idec[tre primarul \i respectiv secretarul unei comune de pe raza jude`ului Neam`. Activitatea infrac`ional[ a fost sprijinit[ \i de c[tre 3 ]nvinui`i,avândcalitateadeagen`ide poli`ie, prin oferirea de date concretecuprivirelaac`iuniledecontrol efectuate ]n domeniul respectiv. Cercet[rile ]n cauz[ au fost efectuate ]mpreun[ cu ofi`erii de poli`iejudiciar[dincadrulSCCO Neam`\iBCCOBac[u. Suportul tehnic \i informativ a fostasiguratdec[treDGANeam` \iSRI. }n total, procurorii DIICOT au audiatunnum[rde26depersoane,urmândcadup[finalizareaaudierilor s[ se stabileasc[ fa`[ de cine va fi luat[ m[sura re`inerii. (D[nu`Rotariu)

3

BOTO|ANI pe o coloan[ Dosar penal pentru fals material ]n ]nscrisuri oficiale \i uz de fals Un boto\[nean s-a ales cu dosar penal pentru comiterea a dou[ infrac`iunidup[ceamerslaRARcu oma\in[cuseriadecaroseriemodificat[.Poli`i\tiiaustabilitc[Petric[ U.,de24deaniare]nposesiasaun autoturismmarcaVolkswagenPassat,iarcuocaziaprezent[riilaRAR. Reprezentan`aBoto\ani,s-aconstatatc[prezint[modific[riartizanale efectuatedup[produc[torlaseriade caroserie. Luat la ]ntreb[ri Petric[ U.adeclaratc[acump[ratautoturismul la data de 29.08.2012, din municipiul Ia\i. }n cauz[ se efectueaz[ cercet[ri fa`[ de Petric[ U. sub aspectul comiterii infrac`iunilor defalsmaterial]n]nscrisurioficiale \iuzdefals.Autoturismulafostridicat]nvedereacontinu[riicercet[rilor\idepus]ngarajulIPJBoto\ani. (D.R.)

Amenzi uria\e pentru avoca`i \i ]nc[ o amânare ]n dosarul tâlh[riei de pe strada Petru Rare\ Laultimultermendindosarultâlh[rieidepestradaPetruRare\dela sfâr\itul anului trecut judecat la Judec[toriaBoto\ani,ieri,surprizele s-au`inutlan`.Dac[latermenulprecedentaufostprezen`i]nsaladejudecat[numaiopartedintreinculpa`i mar`i toat[ lumea a fost prezent[. }ns[faptulc[doiavoca`iaulipsitjudec[torulafostnemul`umitdesitua`ie,dup[atâtealunidetergivers[ri, astfel c[ a aplicat amenzi uria\e. Avocatul Daniela Lungu a primit dou[amenzi,ambelede3.000lei, pentruc[alipsit\idup[cejudec[torulacerutopauz[.Totoamend[ de3.000deleiaprimit\iavocatul Gheorghe|uhan,totpentruc[alipsitdinsal[,\inuarfil[sataltavocat ]nloculs[u.Ceidoiavoca`is-auap[ratsus`inândc[auavutalte\edin`e dejudecat[laaceea\ior[.Urm[torul termenalprocesuluiafoststabilit]n datade4octombrie.(D.R.)

Directorul Casei de Asigur[ri, implicat ]ntr-un accident rutier Mar`idiminea`[,pestradaOctav Onicescu,vis-a-visdeColegiulNa`ionalMihaiEminescu,aavutlocun accident de circula`ie, doua autoturismeintrând]ncoliziune.Unadintrema\inieracondus[deCostelLupa\cu,directorulCaseideAsigur[ri Boto\ani. Cielo-ul a ie\it de pe o strad[lateral[f[r[ca\oferuls[acordeprioritate,atuncifiindlovitdeun BMWceadep[\itpeliniacontinu[ dou[autovehicule.]nurmaimpactului,ambeleautoturismeaufostavariate,nefiindnimenir[nit.Niciunul dintreceidoi\oferinueraube`i.}n schimb nu s-au ]n`eles ]n privin`a vinov[`iei producerii accidentului, astfelc[ausolicitatpoli`i\tii.Dup[ ceauf[cutcercet[rilafa`alocului, poli`i\tiiaustabilitc[estevorbadeo culp[comun[,\oferulceaie\itde peundrumlateralneacordândprioritateiarcel[laltefectuândodep[\ire pesteliniacontinu[.(D.R.)


CMYK

4

TOPNEWS

Miercuri,19septembrie2012

Se schimb[ \eful la Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate Deast[zi,CasaJude`ean[de Asigur[rideS[n[tateareun noupre\edinte.}nloculeconomisteiCarmenNicolau, careaasiguratconducerea interimar[ainstitu`ieidup[ demitereamediculuiRodica Hu`uleac,afostnumitsocial-democratulCostelLupa\cu,vicepre\edintealOrganiza`ieijude`eneaPSD\i consiliermunicipal. Social democra`ii ]\i anun`aser[ de mai mult[ vreme inten`ia de a-l numi ]n acest postpetân[rulsocialdemocrat,]ns[numireais-af[cutabias[pt[mânaaceasta. Deieri,lavechiuls[upostis-auf[cutactelede]ncetareaactivit[`ii.Lupa\cuaocupatfunc`iadeconsilierjuridiclaSpitalulde Recuperare Sf. Gheorghe. De ieri, postul s[ulaaceast[unitateafostblocat.„Nuvafi scos la concurs, r[mâne suspendat, blocat, pentruc[numirealaCasadeAsigur[ride S[n[tateestedeocamdat[cutitluinterimar\i dumnealui poate opta oricând s[ revin[ pe acestpost.Darprobabilc[vaparticipala concurs atunci când se va organiza \i abia apoi se poate debloca postul”, a declarat

economistul Gabriela Varzari, directorul SpitaluluideRecuperare„Sf.Gheorghe”. Costel Lupa\cu, numit ca director interimarla\efiaCJASBoto\ani,arurmas[]\i p[streze postul ]n aceste condi`ii cel mult \ase luni de zile, acesta fiind intervalul ]n careartrebuis[seanun`econcursulpentru capostuls[fieocupat„cuacte]nregul[”.

La Cas[ se preg[tesc schimb[ri importante Casa Jude`ean[ de Asigur[ri de S[n[tate este una dintre institu`iile care urmeaz[ s[ intre]ntr-unampluprocesdereorganizare. Deocamdat[nuestepedeplinclarceseva ]ntâmpla,laanul,cu„casajude`ean[”,soarta acestei institu`ii urmând s[ fie stabilit[ prinnoualegeas[n[t[`ii,unactnormativ careastârnitpân[acumnumeroasenemul`umiri \i proteste atât ]n rândul celor care lucreaz[]nsistem,cât\i]nrândulunorreprezentan`iaiasigura`ilordes[n[tate\icare estelaatreiavariant[deproiect. Una dintre importantele modific[ri prev[zute]nultimulproiectdelegeconst[]nreorganizareaCaseiNa`ionaledeAsigur[rideS[n[tate(CNAS),cevafiredenumit[AutoritateaNa`ional[deReglementareaAsigur[rilor ObligatoriideS[n[tate,p[strându-\irolulde distribu`ie \i redistribu`ie a veniturilor ]ntre asiguratoriides[n[tate,]nfunc`iedenum[rul deasigura`i\iderisculdeboal[.

NudoarCNASarurmas[sereorganizeze, ci\icaselejude`enedeasigur[rides[n[tate, dac[ultimulproiectdeactnormativvar[mâneneschimbat\ivac[p[taputeredelege.Astfel,acesteasevortransforma,]ntr-oprim[faz[,]ncasedeasigur[riregionale,pân[ladata de 31 decembrie 2013. Ulterior, pân[ la

31.12.2014,arputeas[sereorganizeze]nsociet[`imutualedeasigur[rides[n[tate,cevor aveastatutuldestructuriasociative,non-profit.Maiprecis,cele42decasedes[n[tatedin prezentsevortransfera]n8-10societ[`imutualedeasigur[ri,lacarefiecareasiguratseva putea]nscrie,laalegere.(AuroraDimitriu)

Noua etichetare a produselor alimentare va scoate la iveal[ multe necunoscute Comercian`iinuvor maiscoateperafturi produsealimentare cares[]mbiecufel defeldepromisiuni privind„minunile” pecarele-arface alimentelerespective ]ns[n[tateaconsumatorilor. MinisterulS[n[t[`iisevaimplica]nlistademen`iunides[n[tate pe care le poate con`ine eticheta unuiprodus. „Sevorschimbaeticheteleproduselor alimentare, astfel ]ncât produc[toriiromâni\iceidincelelaltestatemembrealeUEs[respecte prevederile Regulamentului 432/2012 de stabilire a unei liste de men`iuni de s[n[tate permise, ]nscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se refer[ la reducerea riscului de ]mboln[vire \iladezvoltarea\is[n[tateacopiilor. Este o modificare impus[ de UE”, a declarat medicul Liviu Du\a. Modificarea va intra ]n vigoare ]nadouapartealuniidecembrie, cândpenoileetichetealeproduseloralimentarevorfiacceptatepentru inscrip`ionare numai men`iuniledes[n[tateaflate]nlistapermis[prinRegulamentuladoptatla nivelulUE.

„Deexemplu,pentrucalciu,vor fi permise 8 men`iuni de s[n[tate careserefer[lareducereariscului de]mboln[vire\ilamen`inereas[n[t[`iisistemelorosoase,musculare, ale din`ilor etc. Alte men`iuni, ]n afara celor acceptate, nu vorfipermise”,explic[speciali\tii ]ns[n[tatepublic[. Mediciispunc[aceast[m[sur[a fostluat[lanivelulUEdinnevoia deprotejareas[n[t[`iicet[`enilor,

pentrucaace\tias[nuprimeasc[ false informa`ii \i nici s[ nu fie omise din list[ componente ale produsului care prezint[ interes pentru consumatori. Ideea de schimbare a etichetelor de pe alimenteeste]ndiscu`iedecelpu`in cinci ani, spun medicii. Ace\tia sus`inc[esteextremdeimportant ca etichetele s[ aib[ men`ionate toatesubstan`elepecarelecon`in alimentelerespective.

„Sunt,deexemplu,uneleprodusedesprecarenuse\tiec[arcon`inegluten,osubstan`[foartenociv[pentrupersoanelecaresufer[ de intoleran`a la gluten. Uneori p[rin`ii nu \tiu de ce se simt r[u copiii lor, dar unele alimente pe carelecump[r[auglutenf[r[ca acestlucrus[fiespecificatpeetichet[”, a mai declarat medicul. (AuroraDimitriu)

Manifestare cu credite pentru medicii boto\[neni ColegiulMedicilorBoto\ani se preg[te\te de organizarea „Zilelor medicinii boto\[nene”. Pre\edintele CM Boto\ani sus`ine c[ manifest[rile ce vor marca acest eveniment vor avea loc]nperioada8-9noiembrie, iar organizatorii ]ncearc[ s[ nu pun[ tax[ pe participare.„Noinedorim oparticiparecâtmainumeroas[, f[r[ tax[, s[ asigur[morganizareanumaidin sponsoriz[ri”, a declarat Doru Culiceanu, pre\edintele Colegiului Medicilor Boto\ani. Potrivit acestuia, participan`ii vor primi un certificat cu num[rul de ore de educa`iemedical[continu[, ]nsemnând un num[r de credite. „Manifestarea se adreseaz[medicilorboto\[neni dar noi ]i primim cu maredrag\ipecolegiidin jude`ele]nvecinatecarevor dori s[ participe la aceste manifest[ri”,amaiprecizat pre\edinteleColegiuluiMedicilor din Boto\ani. (AuroraDimitriu)


CMYK

ESEN~IAL

Miercuri,19septembrie2012

5

Un mort \i cinci r[ni`i ]ntr-un accident pe „\oseaua mor`ii”

Opersoan[amurit\ialtecinciau fostr[nite]ntr-un teribilaccident petrecutlunisear[ peDE58,]np[durelaBaisa.}n accidentaufost implicatetreiautoturisme,\oferul carel-aprovocat fiinducispeloc.

Audicondusdemediculveterinar MihaiGhimu\,]nvârst[de47de ani, dup[ care s-a izbit ]ntr-un Volkswagen Golf. Ultima ma\in[ era condus[ de Corneliu Popinciuc,]nvârst[de27deani,dinsatul Tudor Vladimirescu, comuna Albe\ti. Pentruc[atât\oferulLoganului ar[mas]ncarcerat,cât\ipasagerii din Golf, la locul accidentului au sositdou[echipajealeISUBoto\ani\itreiechipajedelaServiciul Jude`ean de Ambulan`[, dat fiind num[rulmareder[ni`i.Fiindvorbadeunaccidentatâtdegrav,nu maipu`indecinciechipajedepoli`ie au intervenit atât la cercet[ri, cât\ipentruadirijatraficul.

}njurulorei21.15,ValeriuCiob[nuc[, ]n vârst[ de 45 de ani, careconduceaunautoturismDacia Logan ce apar`ine unei firme de distribu`ieamedicamentelor,]ntro curb[ la dreapta a dep[\it axul drumului, a lovit un autoturism

Tân[ra r[nit[ grav urma s[ ]mbrace rochia de mireas[ peste câteva zile Dup[ceafostscosdinLogan,

b[rbatulresponsabildeproducerea accidentului a fost resuscitat mai binedejum[tatedeor[,]ns[mediciinuaumaipututs[-lsalveze. „}n urma accidentului rutier ]n care au fost implicate mai multe ma\ini, a rezultat v[t[marea corporal[acincivictime\iundecedat.S-a]ncercatresuscitareaaproximativ 35 de minute dar f[r[ efect.Era]ncarceratiarlasosirea ambulan`elor era ]n stop cardiorespirator. Victima trimis[ c[tre SpitalulJude`eanesteinstabil[din punctdevederehemodinamic,cu un prognostic rezervat. Celelalte victime au suferit fracturi \i problemelacoloan[”,aspusLiliana Mateiciuc, directorul Serviciul Jude`eandeAmbulan`[Boto\ani. Tân[ra ]n vârst[ de 20 de ani, careera]nstaregrav[,afosttransportat[ulteriorcuoambulan`[la Ia\i. }n câteva zile urma s[ aib[ nunta\is[]mbracerochiademireas[.Pompieriiceauintervenitla fa`aloculuiauspusc[nuafosto

interven`ieu\oar[. „InspectoratulpentruSitua`iide Urgen`[Boto\aniafostsolicitats[ intervin[launaccidentrutierunde au ac`ionat dou[ echipaje pentru descarcerareaapatrupersoanedin dou[ autoturisme”, a precizat lt. col.CristianAmarandei,primadjunctISUBoto\ani. |oferulautoturismuluiVolkswagen nu ]\i explic[ ceea ce s-a ]ntâmplat.Elaspusc[dintr-odat[a v[zutautoturismulceapar`ineunei societ[`i de distribu`ie a medicamentelor,c[izbe\teunAudidup[ carealovitma\ina]ncareseafla acesta]mpreun[cualtepatrupersoane, printre care \i un copil de 13ani. „Cel cu Audi mergea ]n fa`a mea.Cel[laltveneadinfa`[,aintratpecontrasens,aag[`at]nlateralautoturismulAudidup[carepe noi ne-a prins din plin \i ne-am r[sturnat.Nuammaipututs[frânez pentru c[ era prea aproape. Sora mea a fost r[nit[ la cap”, a

spusCornelPopinciuc,\oferulautorismuluiVolkswagenGolf. Poli`i\tiiceauf[cutcercet[rila fa`aloculuiaumen`ionatc[\oferii Audi-ului \i al Golf-ului purtau centur[]nmomentulaccidentului, faptcei-asalvat. De asemenea, nici unul dintre cei doi nu consumase alcool. }n schimb,altaestesitua`iacub[rbatulceaprovocataccidentul,mediciispunândc[]ntimpulmanevrelor de resuscitare au sim`it miros dealcool. „Din primele cercet[ri, conduc[torul autoturismului Dacia Logan a p[truns pe contrasens \i este vinovat de producerea accidentului”, a declarat inspectorul AndreiBarbacaru,dincadrulServiciului Poli`iei Rutiere Boto\ani. Dincauzaaccidentului,traficulpe DE 58 a fost blocat mai bine de dou[ore.(D[nu`Rotariu)


6

TOPNEWS

Miercuri,19septembrie2012

Drum jude`ean asfaltat prin program transfrontalier ConsiliulJude`ean Boto\ani]\ipropunes[asfaltezedrumulCristine\ti-Baranca-FunduHer`ii-Racov[`printr-unproiectcufinan`areeuropean[ peunprogram transfrontalier,]mpreun[cuUcraina. Valoarea proiectului este de 2,9 milioane lei, din care Consiliul Jude`eanvacontribuidoarcu10lasut[. Consiliul Jude`ean Boto\ani (RO) implementeaz[ ]n perioada 01.03.2012-28.02.2014, ]n parteneriat cu Consiliul Raional Her`a (UA)\i]nasocierecuDirec`iaJude`ean[deDrumuri\iPoduri,Prim[ria Comunei Cristine\ti \i Prim[riaComuneiPomârla,proiectul cutitlul„Infrastructur[decalitate ]nzonatransfrontalier[Jude`ulBoto\ani (RO) - Raionul Her`a (UA)”, COD MIS-ETC 828, ]n cadrul Programului Opera`ional Comun România - Ucraina - RepublicaMoldova2007-2013.Proiectul, ]n valoare total[ de 2.985.018,23 Euro, este finan`at deUniuneaEuropean[\iGuvernul României cu 2.686.516,41 Euro (reprezentând90lasut[dincheltuielile eligibile) \i co-finan`at de Consiliul Jude`ean Boto\ani cu 298.501,82Euro(reprezentând10 lasut[dincheltuielileeligibile). Pelâng[modernizareaaproape 10 kilometri de drum jude`ean, proiectul]\ipropune\idezvoltarea unuisistempentrugestionareacomun[aresurselorumanespecializate]ncrearea,func`ionarea\iadministrarea infrastructurii rutiere

BOTO|ANI pe o coloan[ O nou[ premier[ la Teatrul „Mihai Eminescu” Duminic[, 23 septembrie,  va avea loc premiera spectacolului „}nIad,c[r`ilesuntf[cute”,de C[lin Ciubotari, regia Octavian Jighirgiu. Scenografia este semnat[ de Gelu Râ\ca, video-conceptAndreiCozlac.Dindistribu`iefacparteactorii:IrinaMititelu, AndreeaMo`cu,LidiaUja,Gina P[tra\cu,MirelaNistor,Crenola Muncaciu, Ioan Cre`escu, Cezar Amitroaei, Sorin Ciofu, Bogdan Muncaciu,Drago\Radu.Spectacolulvamarcacei100deanide laa\ezareapietreifundamentalea Teatrului.„ConsiliuldeAdministra`ie al Teatrului Eminescu a hot[râtca]nziuade23septembrie2012ora19.00,s[aniverseze]mplinireaa100deanidela a\ezarea pietrei fundamentale a teatrului”,adeclaratTraianApetrei,directorulTeatruluiM.Eminescu.(P.R.)

Candida`ii PDL la parlamentare ]\i p[streaz[ colegiile

de frontier[, ]n cele dou[ unit[`i administrativ-teritoriale: jude`ul Boto\ani (RO) \i raionul Her`a (UA),]nconformitatecustandardelena`ionale\ieuropene. Modernizareaa9,96km-sector alDJ291C\iDJ298,petraseul Cristine\ti-Baranca-Fundu Her`iiRacov[`, care asigur[ accesul la pie`eleregionalepeceledou[rute de interes trilateral: jude`ul Boto\ani(RO)-Her`a-RegiuneaCern[u`i (UA ) \i jude`ul Boto\ani

(RO) - Her`a (UA) - raionul Briceni(MD). Promovarea pe parcursul celor 24delunideimplementare]ncele dou[unit[`iadministrativ–teritoriale,aparteneriatului\icooper[rii ]ntre autorit[`ile locale, ONG-uri \i al`i actori responsabili de crearea, administrarea \i gestionarea infrastructuriicomunitaredetransportrutier\idegrani`[. Programul Opera`ional Comun România-Ucraina-Republica

Moldova 2007-2013 este finan`at deUniuneaEuropean[prinintermediul Instrumentului European deVecin[tate\iParteneriat\icofinan`at de statele participante ]n program. Autoritatea de Management a POC RO-UA-MD 20072013 este Ministerul Dezvolt[rii Regionale\iTurismului,iarSecretariatulTehnicComunesteasiguratdeBiroulRegionalpentruCooperare Transfrontalier[ Suceava. (OtiliaMaxim)

Democrat liberalii boto\[neni austabilitreguliledup[careseva candidalaparlamentare.Pân[la aceast[dat[ace\tiaauhot[râtca parlamentarii]nfunc`ies[]\ip[strezecolegiile.}nperioadaurm[toare se vor stabili \i propor`iile de participare pe liste a fiec[rui partid din Alian`a  România Dreapt[, ]n urma negocierilor. „Noinuavemodat[limit[pentru stabilirea candida`ilor, deocamdat[suntem]nnegocieri”,adeclarat C[t[lin Flutur. Acesta nu excludeposibilitateacael]nsu\is[ optezepentruocandidatur[laalegerile parlamentare din luna decembrie.Acestaarefuzats[spun[dac[vacandidapentruunpost de senator sau deputat \i pe ce colegiu.(O.M.)

Drumul dintre Vorona \i Tudora, amânat pentru anul viitor Fondurile destinate pentru lucrarea unui drum jude`ean sunt transmutatec[treefectuarealucr[rilor pentru un alt drum. Se ]ntâmpl[]njude`ulBoto\ani\ieste vorba despre drumul jude`ean dintreVorona\iTudora,carenu vamaificonstruit]nacestan,cu toate c[ au fost atrase de c[tre Consiliul Jude`ean fonduri ]n valoarede6,1milioanepentrufinalizareaacestuitronsondedrum. Acesteavormergepentrurefacerea drumului Vorniceni-Corl[teni,acestfaptpentrucafondurile s[ nu fie pierdute. Problema creat[apornitdelafirmacare construie\te drumul. Aceasta refuz[s[continuelucrareadincauzascumpiriimaterialelordeconstruc`ii\iafaptuluic[sumadestinat[ drumului a r[mas aceea\i. PentrudrumuldelaVoronaseva faceoreevaluare\iseva]ncerca atragerea de noi sume de bani, anul viitor, sau de schimbare a solu`ieitehnice.(O.M.)


PUBLICITATE

Miercuri,19septembrie2012

7

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • decese

v^nz[ricase/terenuri *Vând7.200mpteren,deschiderela Bt-Sv180m\i14.100mpterendeschiderelaBt-Sv50m,ambele]nzona Hudum.Utilit[`icurent,ap[, posibilit[`iparcelare.Rela`iilatelefon:0752.548.847.

*Vândgarsonier[,zonaMihailKog[lniceanu,28mp, confort1,et.1,c[r[mid[,decomandat[,pre`17.500euro, negociabil.

ultracentral[,100mp,et.5,mobilat\iutilatlacheie, moderncompartimentat\ifinisat,CT,pre`59.500euro, negociabil.

*Vândapartament2camere,CaleaNa`ional[,56mp, et.8,semidecomandat,5boxe,blocdec[r[mid[,pre` 20.000euro,negociabil.

*Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zon[ ultracentral[,100mp,et.4,moderncompartimentat\i finisat,CT,pre`67.000euro,negociabil.

*Vândapartament2camere,Prim[verii,43mp,decomandat,parter,f[r[]mbun[t[`iri,pre`21.500euro,negociabil.

*Vândcasa,zonaS[venilor,62mp,utilit[`i,CT,3 camere,buc[t[rie,teren75mp,]ngr[dit,pre`29.000 euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcuapartament2 sau3camere.

*Vândapartament2camere,}mp[ratTraian,48mp, et.4,decomandat,geambaie,f[r[]mbun[t[`iri,pre` 23.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,OctavB[ncil[,40mp,CT, termopan,AC,et.4,u\ametalic[,\arpant[,lapre`ulde 25.000euro,negociabil. *Vândapartament2camere,GheorgheAvramescu,zonaDirec`iaMuncii,56mp,et.3,u\iinteriorschimbate, central[termic[,SD,balcon]nchis,pre`26.000euro, negociabil. *Vândapartament2camere,zonaPrim[verii,Curcubeului,50mp,parter,finisat,u\[metalic[,decomandat, pre`27.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBulevardMihaiEminescu,60mp,etaj4,ultramodern,pre`35.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,62mp,etaj2, alarm[,f[r[]mbun[t[`iri,semidecomandat,pre`25.500 euro,negociabil. *Vândapartament3camere,Prim[verii,et.4,CT, G+F+P,finisat,blocdinBCA,pre`31.000euro, negociabil. *Vândapartament3camere,zonaLiceuluiMihai Eminescu,60mp,parter,finisatcomplet,CT,termopan, pre`35.000euro.negociabil. *Vândapartament3camere,zonaSf.Ilie,65mp, parter,CT,termopan,decomandat.Pre`36.000euro. negociabil. *Vândapartament3camere,zonaBucovina,70mp,etaj 4,decomandat,completrenovat,CT,termopan.Pre` 40.000euro,negociabil. *Vândapartament3camere,CaleaNa`ional[,zona Stejari,80mp,etaj2,CT,termopan.Pre`45.000euro, negociabil. *Vândapartament4camere,CaleaNa`ional[,zona Stadion,BCA,100mp,et.V,blocculift,CT,pre` 40.000euro. *Vândapartament4camere,zonamag.UtilGar[, c[r[mid[,100mp,etaj2,CT,termopan,modern compartimentat\ifinisat.Pre`50.000euro,negociabil. *Vândapartament4camere,Pia`aRevolu`iei,zon[

*Vândvil[,180mp,zonaAlfaLand,completfinisat[, utilit[`i,4camere,2b[i,buc[t[rie,teren600mp, ]ngr[dit,pre`73.000euro,negociabil. *Vândvil[,180mp,Baisa,ultrafinisat[,utilit[`i,4 camere,2b[i,buc[t[rie,garaj,teren400mp,]ngr[dit, pre`75.000euro,negociabil.Posibilitatedeplat[]nrate. *Vândvil[,230mp,la4kmdeora\,utilit[`i,CT,5 camere,3b[i,buc[t[rie,garaj,teren1.600mp,]ngr[dit, pre`80.000euro,negociabil.Posibilitatedeschimbcu apartamentcu2camere,plusdiferen`[. *Vândvil[,200mp,zonaAlfaLand,ultramodern[, peisajmirific,c[r[mid[\iBCA,totuldecalitate,utilit[`i, 5camere,2b[i,buc[t[rie,teren1.300mp,]ngr[dit,pre` 125.000euro,negociabil. *Oferspre]nchiriereapartament2camere,Unirii, ultracentral,ultramodern,CT,mobilat,AC,utilat,pre` 300europelun[.

*Vândteren]nora\,intabulat, ]mprejmuit,pentru2case,cuvie\i pomi,materialedeconstruc`ii.Tel. 0744.400.952.(G-1)Dumnezeus-oodihneasc[]n lini\te\ipaceped-naPRUSACMARIA,iarfamiliei ]ndoliateputerepentruadep[\iacestemomentegrele. Sincerecondolean`edinparteavecinilordescar[.*Vândsauschimbcas[cudou[camereteren500mpcugarsonier[,plus diferen`[.Casaeste]nloc.C[t[m[ - r[\tiDeal.Tel.0742.565.695.(G-8)

v^nz[riapartamente *Vândapartament3camere,semidecomandat,multiple]mbun[t[`iri, gazseparat,central[,zonaParculTineretului,etaj4,pre`21.000Enegociabil.Tel.0744.166.733.(2428-2)

]nchirieri *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren110mpcuparcare,zon[PetruRare\,pretabil,depozite,birouri,reprezentan`edistribu`ii, serviceauto,vulcanizare,etc.,cl[dire nou[,impecabil[,pre`700euro.

schimburi *Schimbap.2camere,et.4,zonaBucovina,lasoare,acoperitseparat,izolat termic,cuap.2camere,zonaI,diferen`[debani.Tel.0231/525.790.(G-3)

Suntemal[turideCorina\i Andreealagreauapierderea mameisoacre\ibunicii d-naPRUSACMARIA. Dumnezeus[oierte\is[o odihneasc[]npaceVecinele: RomaniucE.,RudeiL.\i CâmpeanuM.(G-1)

 Dumnezeus-oodihneasc[]n lini\te\ipacepe d-naPRUSACMARIA,iar familiei]ndoliateputere pentruadep[\iaceste momentegrele.Sincere condolean`edinparteavecinilordescar[.(G-1)

AGENDA SERVICIILOR

*Oferspre]nchiriereapartament2camere(transformat din3),73mp,zonafarmaciaAnca,CaleaNa`ional[,et.3, CT,completutilat,semimobilat,pre`250euro/lun[. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,140mp,zon[ comercial[,pretabilbar,pub,restaurant,CT+T+G+F, pre`600euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,modern amenajat,zonaPia`aMare,50mp,zon[comercial[cu vad,pre`700euro,negociabil. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,400mp,teren 1.000mpcuparcare,zon[centur[,pretabilbar,pub, restaurant,discotec[,depozite,birouri,etc., CT+T+G+F,pre`700euro. *Vândspa`iucomercial,Bulevard,40mp,termopan, vitrin[,pretabilcabinetmedical,centru]nfrumuse`are, stomatologie,sediufirm[,reprezentan`[,pre`33.500 euro,negociabil.

AGENDA TRANSPORTATORILOR

*Vândspa`iucomercial,Unirii,70mp,vadcomercial, vitrinatermopan,pre`59.000euro. *Oferspre]nchirierespa`iucomercial,288mp,teren 110mpcuparcare,zonaPetruRare\,pretabil,depozite, birouri,reprezentantedistribu`ii,serviceauto, vulcanizare,etc.,cl[direnou[,impecabil[,pre`700euro.

TALON ANUN~URI MIC{ PUBLICITATE Persoanefizice

AGENDA PREST|RI SERVICII

Nume:.............................................Prenume:................................ Adresa:......................................................................................... Telefon:.........................................B.I./C.I.:seria.........nr.............. Textulanun`ului:............................................................................. ................................................................................................... ................................................................................................... Rubrica:.............................................................................. R[spundpentrucorectitudineaacestuianun`(semn[tura)......................... Acest anun` este valabil pentru publicarea unui singur anun`demaxim20decuvinte,laosingur[rubric[pentru o singur[ apari`ie. Pentru a publica mai multe anun`uri trebuie s[ completa`i mai multe taloane, iar pentru mai multe apari`ii de asemenea. ATEN~IE Este obligatorie completareadatelordeidentificareprev[zute]nformular.

Cotidianeditatde

SC GECOR SRL Director: GabrielaAnelori V{RG{NICINECHITA

Redactori: AuroraDIMITRIU PetronelaROTARIU D[nu`ROTARIU OtiliaMAXIM Tehnoredactor: AdrianDIMITRIU

Adresaredac`iei:Pietonalul Transilvanieinr.5; Tel.:0231.511.112 Fax:0231.511.212 evenimentul.bt@gmail.com

ISSN2065-4731 Responsabilitateaarticolelordincotidianul EvenimentedeBoto\ani apar`ineexclusivautorilor.


CMYK

8

ULTIMAOR{

Miercuri,19septembrie2012

Aparat performant la Spitalul de Recuperare, pentru stabilirea diagnosticului de osteoporoz[

SpitaluldeRecuperare„Sf.Gheorghe” apus]nfunc`iune aparatulcucarerealizeaz[unadintre investiga`iileparaclinicedeceamaimarefine`e,osteodensitometria,princare sestabile\tecupreciziediagnosticulde osteoporoz[. „Este un aparat performant pe carel-amachizi`ionatprinProgramulRegio,daraduratmultpân[ s[ fie pus ]n func`iune din cauza procedurilor legale care trebuiau ]ndeplinite.Acumamprimitavizul de la Comisia Na`ional[ pentru Controlul Activit[`ii Nucleare (CNCAN)\iampututs[d[mdrumul investiga`iei”, a declarat Gabriela Varzari, directorul SpitaluluideRecuperareBoto\ani. Reprezentan`iispitaluluispunc[ ]n jude` doar o societate privat[ maiareunastfeldeaparat.Deo-

camdat[, la spital investiga`ia se face contra cost deoarece nu s-a reu\it ]ncheierea contractului cu CasaJude`ean[deAsigur[rideS[n[tate(CJAS). Contractul nu poate fi ]ncheiat pentruc[spitalulnuaremediccares[lucrezecunorm[]ntreag[la acestaparat.„Nelipse\teunradiolog.Avemunmedicspecialistdar carelucreaz[cujum[tatedenorm[lanoi.Avem]ns[unmedicla reziden`iat pe care ]l a\tept[m ]n 2013\iatuncisper[ms[]ncheiem \icontractulcuCasa”,amaispus managerulunit[`iimedicale.

Investiga`ie care poate preveni mari suferin`e Osteodensitometria este investiga`ia paraclinic[ de m[surare a densit[`iiosoase.Nuestedureroas[\isepoateefectualamaimulte nivele,celmaifrecventlanivelul \oldului (col femural - cel mai expus fractur[rii osteoporotice), coloanei vertebrale lombare \i antebra`ului. Osteodensitometria se recomand[ tuturor femeilor dup[ vârstade55deani,iarfrecven`acontrolului ulterior o stabile\te medi-

culspecialist.|ib[rba`iipotsuferi de osteoporoz[, ]n special fum[torii\iceicubolicroniceceprimesctratamentcortizonic,iarindica`iadeosteodensitometrieostabile\temediculcurant. Osteodensitometriaesteoinvestiga`ie important[ din perspectiva diagnostic[rii cât mai precoce a osteoporozei,deoareceexist[metode de stopare a pierderii masei osoase, de fragilizare a osului, \i sc[dere consecutiv[ a riscului de fracturi.Unososteoporotic(rarefiat)sefractureaz[multmaiu\or, iar recuperarea dup[ fracturi este ]ntârziat[, cu pre`ul unor dureri mari\iaimobiliz[riiprelungitece poateantrenaaltecomplica`ii. „Aproape toate femeile dup[ vârstade55deaniauunanumit graddeosteoporoz[”,declaramediculortopedRaduMalancea,\eful Sec`iei de Ortopedie a Spitalului Jude`ean „Mavromati”. Mediciiortopeziboto\[nenisus`inc[ num[rul pacientelor cu fracturi produsedeosteoporoz[estefoarte mare,]ncondi`iile]ncareaceast[ suferin`[poatefiprevenit[printr-o investiga`ie simpl[ \i accesibil[, care deschide drumul tratamentuluideconsolidareamaseiosoase. (AuroraDimitriu)

Se preg[te\te \i la Boto\ani programul de depistare a cancerului de col uterin 42demedicidefamilieparticip[lacursurideformarepentru afiinclu\i]nprogram.Pacienteledepelistelelorvorprimibiletedetrimiterepentrua-\iefectua gratuit testul Babe\-Papanicolau. Cei 42 de medici de familie particip[lacursuriledeformare, medicul Paul |erban fiind formatorpentruceledou[grupede doctoridinmedicinaprimar[. „Dup[ perioada de preg[tire, vor primi un certificat \i vor puteaparticipalaprogramulde depistareacanceruluidecoluterin.Mediciidefamilievorface catagrafierea\ivoracordatrimiteri femeilor la cabinetele unde sefacrecolt[rilegratuitepentru testul Papanicolau”, a declarat medicul Doru Culiceanu, vicepre\edintele Asocia`iei MedicilordeFamiliedinBoto\ani.Medicul Culiceanu sus`ine c[ programul va demara probabil ]n 2013. „Teoretic ar fi trebuit s[ demarezedeja,darafostoblocare a fondurilor structurale \i deastas-a]ntârziat”,amaispus mediculboto\[nean. Prin acest program, femeile vorputeafacegratuittestulBabe\-Papanicolau,carelevaajuta s[previn[\is[tratezedintimp canceruldecoluterin,boalaca-

reucide\asefemei]nfiecarezi. Programul ini`iat de MinisterulS[n[t[`iivizeaz[,]nspecial, femeile cu vârsta cuprins[ ]ntre25\i64deani,intervalul ]ncareexist[celemaimaririscuri. MinisterulS[n[t[`iivaanun`a centrele\icabineteleundeseva putea face testarea gratuit[. Programul se va desf[\ura pe perioadaacinciani. Pacientele vor completa un formularlamediculdefamilie, careleva]ndrumac[treuncentrudetestare. Prinacestprogramautorit[`ile urm[resc s[ reduc[ inciden`a cancerului de col uterin \i a mortalit[`ii cauzate de aceast[ boal[. Babe\-Papanicolau este celmaiimportanttest]nscreeningul pentru depistarea canceruluidecoluterin.Mediciispun c[dac[boalaestediagnosticat[ dintimp,canceruldecoluterin poatefivindecat. }nultimii20deani,România avutcelmairidicatgraddemortalitate din cauza cancerului de coluterin,cuorat[de\aseori maimaredecâtmedia`[rilordin Uniunea European[. Peste 40.000defemeiselupt[]nprezent cu aceast[ boal[. (Aurora Dimitriu)

Evenimente de Botosani nr.2218  

Ziarul orasului tau!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you